Sammanställning Landet runt med tillägg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning Landet runt med tillägg."

Transkript

1 Sammanställning Landet runt med tillägg. Halland Pågående KY utbildning Vårdadministratörer (c.a 90 st) uppdragsutbildning från Region Halland Sjukhusen i Halland har ett stort sparbeting inför 2012 (c.a 100 milj) kr. Konsekvenserna av detta är anställningsstopp alla kategorier. Omorganisation de tre olika sjukhusen i syfte att skapa ett gemensamt förhållningssätt gemensamma VO chefer etc. Införande av verksamhetschefer, rekrytering pågår. Läkarsekreteraren var prioriterad vid 2011 års lönerevision i Region Halland men detta gav inget resultat pga det rådande ekonomiska läget. Enl lönestrategin 2012 är läkarsekreteraren en prioriterad grupp på kort sikt (man har delat in strategin i kort och lång sikt). Titeln är en ständigt pågående fråga men pga ovan beskrivna omorganisationer etc. så är detta ingen prioriterad fråga för närvarande, ej heller kompetensutvecklingsfrågan. Vi väntar fortfarande på de nya AID-koderna gällande ex. DRG-kodarna. SITS-kort vid inloggning. Västra Götaland VGR:s regionala läkarsekreterarnätverk genomförde i slutet av september en utbildningsdag för läkarsekreterare i VGR och Halland. Vi bjöd också in läkarsekreterare som arbetar i privat regi samt studenter från YH-utbildningarna. Sammanlagt kom ung 220 personer varav ca 80 studenter. Temat för dagen var kommunikation, vi hade flera intressanta föreläsare och dessutom kom Annika Strandhäll och Leif Hansson, vilket var mycket uppskattat. I övrigt är det så i VGR att på vissa sjukhus är bristen på läkarsekreterare akut, det finns ibland inte ens några sökande till tjänsterna. Arbetsmiljön för gruppen är mycket tuff med stress, övertidsarbete och svårigheter att få ledigt och det är många vakanta tjänster. Detta påverkar den psykosociala arbetsmiljön och på vissa arbetsplatser verkar arbetsglädjen ha försvunnit. Detta har fått till följd att läkarsekreterarnas arbetsuppgifter snävats åt (det blir mest dokumentation) och arbetsgivaren visstidsanställer assistenter/kanslister att utföra övriga administrativa arbetsuppgifter. Pga denna situation har återigen frågan om

2 snabbutbildning kommit upp, vilket kommer att tas upp under vårt möte i november. YH-utbildningen i Göteborg har ansökt om fördubbling av antalet utbildningsplatser för att möta denna situation. På andra sjukhus och inom primärvården är bemanningssituationen bättre men det har blivit mer svårrekryterat även där. Inom Primärvården står man inför en trolig sammanslagning av alla primärvårdsområden i hela regionen. Vad detta kommer att innebära för läkarsekreterarna är i dagsläget inte klart. Generellt är ekonomin tuff inom primärvården och det kommer att bli omställningsarbeten där våra medlemmar troligen blir drabbade. På Kärnsjukhuset i Skövde pågår en diskussion kring arbetskläder för administrativ personal. Arbetsgivaren i VGR har i höst bildat en arbetsgrupp kring kompetensförsörjning och där läkarsekreterargruppen är en grupp som man prioriterat att arbeta med. I uppdraget ska följande kartläggas: Utbildningsanordnare, utbildningsvolym, utbildningarnas innehåll och de ev regionala skillnaderna. Verksamheternas olika benämningar på läkarsekreterargruppen och deras arbetsinnehåll. Verksamhetens krav på utbildningens innehåll, omfattning, utformning och antagning. Nuvarande kontaktytor förvaltningar- utbildningssamordnare (finns kontaktytor och kring vilka frågor?). Sörmland Kapacitetsnedragningar med 10% - sommarreduceringen fortsätter från och med september Sparkrav på 450 mnkr Målet är +/- 0 år Kapacitetsneddragningen innebär färre vårdplatser 53 vpl i hela länet. Vi överstiger personalbudgeten och är för många 300 personer. Nya riktlinjer för anställningsavtal I de nya riktlinjerna föreslås att chefer i huvudsak tillsätts genom tillsvidareanställning i likhet med andra anställda inom landstinget. Idag kan chefer tillsättas på tidsbegränsade förordnanden med en grundanställning i landstinget i botten. En chef kommer alltså inte i framtiden att ha någon rättighet att få en annan tjänst med bibehållen lön om man väljer att kliva av sitt chefsjobb. Om en person som är anställd som chef på ett tillsvidareavtal vill sluta så används samma regler som finns i centrala kollektivavtal och i lagen om anställningsskydd som för övrig personal. Tidsbegränsade chefsförordanden där det finns en specialisttjänst som bottentjänst kan även i fortsättningen komma i fråga men blir mer undantag än regel framöver.

3 Chefer som har förordnanden tecknade innan de nya riktlinjerna börjar gälla omfattas av de tidigare beslutade riktlinjerna. När det är dags att förlänga förordnandet med befintliga chefer omfattas de av de nya riktlinjerna. Förslaget från personalutskottet hamnar nu på landstingsstyrelsens bord. Landstingsdirektören Karin Welin är avskedad ny TF Helena Söderquist. Ny rekryteringsprocess med rutiner och riktlinjer när medarbetare anställs, hyrs in och anlitas som konsult. Man har bytt titel till Medicinsk sekreterare på alla i hela landstinget som arbetar med journalföring. Jämtland JLL ska införa ett bättre ledningssystem: Centuri Ledningssystemet är en beskrivning på hela landstingets verksamhet och innehåller alltid den senaste och aktuella versionen av en rutin eller en policy. Det är också en metod som landstingets ledning ska arbeta med för att leda och styra verksamheten och för att följa upp de resultat som gjorts. Som exempel, Information om vår verksamhet: vilka mål våra politiker bestämt att vi ska uppnå inom olika områden vilka lagar och författningar som gäller för landstingets verksamhet hur vi registrerar och dokumenterar avvikelser frågor om arbetsmiljö och lönebildning stödfunktioner inom administration, medicinskt stöd och service processer inom hälso- och sjukvården resultat av det arbete vi gjort Planering av ny Region: Planerna på en regionbildning mellan landstingen i Jämtland och Västernorrland. I dagarna lägger en förhandlingsgrupp fram ett gemensamt dokument med motiv och effekter av en regionbildning.

4 Om Jämtlands läns landsting och Landstinget i Västernorrland går samman till en region blir det med en befolkning på runt och i dagsläget landets femte största. Elektronisk överföring av läkarintyg till Försäkringskassan. Startar upp under vecka 42 med elektronisk överföring. Målet är att av alla läkarintyg till försäkringskassan ska minst 90% ska överföras elektroniskt senast 31 oktober Den 1 november ska alla kliniker och Hälsocentraler vara igång detta p g a sjukskrivningsmiljarden. Inloggning sker med SITHS-kort. ( detta är väl lika över hela landet?) Ny förvaltningsorganisation Landstingsdirektören tagit beslut om ny förvaltningsorganisation för Jämtlands läns landsting. Den nya förvaltningen ska träda i kraft 1 januari Den nya förvaltningsorganisationen innebär att nuvarande verksamhetsområden minskas från 13 till sju. Dessa kommer att heta Centrum. Under nivån Centrum kommer enbart nivåerna Område och Enhet att finnas. Chefen för ett Centrum får titeln Centrumchef, chefen för ett Område kommer att tituleras Områdeschef och chefen för en Enhet benämns följaktligen Enhetschef. De olika områdena är: Centrum för Medicinska specialiteter Centrum för Opererande specialiteter Centrum för Barn/Kvinna och Psykiatri Centrum för Primärvården Centrum för Landstingsservice och Centrum för Medicinsk diagnostik och teknik Centrum för Folktandvården. Centralkassa: Centralkassan öppnade i början av september. Bemannas av personal från tidigare Information och personal från mottagningskassorna. Kontantfritt inom specialistvård men ej inom primärvården ännu. Mindre receptioner finns kvar ute på mottagningarna som bemannas av skrivande sekreterare. Lön: Ny lön utbetalades på junilönen. SITS-kort används.

5 Kalmar Det som är på g i Kalmar är väl egentligen ungefär samma som vid förra träffen. Mina vårdkontakter, kodning, "ongoing problems" med Cosmic och dess uppgraderingar... Nytt just nu hos oss är dock E-läkarintygen och införandet av Cosmic Link. E-läkarintyg - driftstart den 15 september. Cosmic LINK planeras att införas i Kalmar län under Införande av SITS-kort pågår. Gotland Gotland lever fortf med en snäv sekreterarbemanning inom lasarettets väggar. Lönerna fortsatt låga. Stort problem då vi har individuell lön men cheferna vågar inte fördela enl det utan smetar ut en i stort sett samma peng på alla. Det åläggs hela tiden nya arbetsuppgifter som inte kompenseras lönemässigt. Den KY-utbildning som några sekr åkt på i Ängelholm har inte gett något i lönekuvertet. Matrisorganisationen kvarstår men vissa justeringar är enl uppgift på gång med ngt mindre verksamhetsområden. Västmanland Det enda jag har att rapportera är att det har startats en läkarsekreterarutbildning (YH) i Medlearns regi på distans. Vad gäller landstinget i övr så ser man över organisationen med jämna mellanrum, så fort personal slutar eller går i pension ser man över om man kan avvara tjänsten eller inte. Landstinget har ett större underskott hittills i år än vad man förväntat sig. Det finns övertaliga läkarsekreterare som hamnar i ett omställningsprogram. Man får inte rekrytera externt. En översyn pågår kring att läkarsekreterarna ska ta över kanslisternas jobb. Cosmic har införts under våren. SITS-kort används vid inloggning.

6 Västerbotten Man öppnar en centralkassa på Lycksele lasarett i februari Vad det kommer att betyda för läkarsekretarkåren i Lycksele lär visa sig i framtiden. Landstinget kommer att bli kontantlöst. Det var många sökande till utbildningen på Umeå Universitet, distans. Man tog in 60 studenter. Östergötland Efter namnbytet har vår avdelningsstyrelse satt som mål att dela ut profilpryler till alla våra medlemmar, för närvarande 1347 stycken. Det sker genom personliga besök såsom arbetsplatsträffar och ombudsträffar. Ett stort och arbetsamt projekt men förstås även väldigt givande och roligt. Diskussioner förs regelbundet med HR-direktör och lönestrateg i Landstinget för att förbättra villkoren för våra medlemmar. Bl a diskuteras inlösen av semesterdagstillägg, mera semester för de under 40 år och andra aktuella frågor. YH-utbildning till vårdadministratörer som sker på uppdrag från Landstinget har varit uppe till diskussion då f d elever anser att de inte har fått de arbeten som utlovats och att arbetsuppgifter inte finns för att utbilda fler vårdadministratörer. Parallellt med detta sker modulutbildningar av redan anställda läkarsekreterare för att ge kompetens för att konverteras till vårdadministratörer. Det går väldigt trögt, alla får inte gå utan man ska ha minst 50% övriga arbetsuppgifter förutom journal. YH-myndigheten anser att behovet finns varför utbildningen får fortsätta i ytterligare 2 år. Landstingsavdelningen delar arbetsgivarnas tankar kring konvertering men önskar att processen skulle gå fortare och med likartat tänk i alla centrum gällande kompetens-utveckling. Ett stöd för chefer gällande lönesättning och löneöversyn har tagits fram av Landstingets lönestrateg. Där tydliggörs ansvar och befogenheter och lönesättningens komplexitet. Samtidigt får cheferna på vissa centrum en 2- dagars utbildning i ämnet. Fackliga företrädare på central nivåska får liknande men kortare utbildning, ½ dag. Medarbetarna ska få en 2-timmars information. Det är dock inte lika över hela landstinget kring implementering av det nya lönestödet. Östergötland har en styrmodell som gör att alla centrum bestämmer själva hur de vill införa och använda sig av lönestödet. En stor ombyggnation av vårt universitetssjukhus i Linköping planeras och är till viss del redan igång. Projektet heter Framtidens US Arbetet beräknas kosta 3

7 miljarder men i det innefattas planer på parkeringshus och rivning av fastigheter samt anläggande av nya vägar i sjukhusområdet. En ombyggnation av Vrinnevisjukhuset i Norrköping planeras. Vision Vrinnevi. Ombyggnation av Lasarettet i Motala har just avslutats. I länet finns 4 sjukhus, varav 3 nu restaureras och moderniseras. Vår HR-direktör har också uppmanat oss heltids fackliga i Vision att beskriva vårt arbete. Avdelningsstyrelsen kommer att sätta sig ned och diskutera lönekriterier och ev utvecklings-planer. Har någon avdelning sådana? Vi tar tacksamt emot tips och idéer. Egna funderingar är arbetsmiljön för övertaliga i landstinget och lönekriterier för chefer. Har ni några projekt gällande detta så hör gärna av er! Vi väntar med spänning på det som avtalsgruppen i nätverket och Vision centralt kommer fram till. Våra medlemmar och ombud är villiga att gå ut och diskutera sina löner med chefer, politiker och andra inflytelserika kanaler. Vår suppleant i Nationella nätverket för läkarsekreterare/vårdadministratörer Malin Norén har slutat och jag söker just nu en efterträdare till henne. Inger Malmqvists förslag på namnbyte för nätverket är intressant. Kanske vi hinner diskutera på vår kommande träff. Jag kan mycket väl tänka mig att träffas på annat ställe än Stockholm om det är vad som krävs för att alla ska kunna vara med hela dagen, även kvällstid. Det är ju vi själva i nätverket som betalar genom alla våra avdelningar så det bestämmer väl vi? Utfallet för Vision Landstingsavdelning i Östergötland blev för ,48%. Med ett resultat på 2,4% för 2010 så blir det ett utfall på 4,88% för 2 år. En intern arbetsförmedling har startat omställningsavdelning. Uppsala För läkarsekreterarna på Primärvården i Uppsala läns landsting, har det varit en omorganisation. De har fått samordnare, som samordnar dikatutskrivningen för hela Primärvården, det betyder att alla kan skriva åt alla, så att det inte blir några " diktathögar" liggande, det är ju ett ganska stort geografiskt område det täcker. I början var det en del protester men nu verkar det gå bra när de vant sig vid det nya tänket. På Akademiska pågår nu inskolning av läkarsekreterare för den nya Uppsala modellen, dvs att sekreterarna självständigt kodar journalerna. Man tar det i omgångar, vi har ju c:a sekreterare, framtiden får

8 visa hur det går, om alla kan eller vill diagnosregistrera självständigt. det var väl det som är på gång just nu när det gäller läkarsekreterarna. Annars har vi mycket omorganisationer och fritt vårdval etc vilket medför att många privata aktörer är med inom olika områden inom landstinget. Norrbotten Från primärvårdens sida upplever man problem med att läkarsekreterarna "tappar" övriga administrativa uppdrag till andra yrkesgrupper p g a tidsbrist. Läkarsekreterarna är en yrkesgrupp där man passar på att dra in tjänster vid behov. Kvar blir "bara" statisk journalskrivning med arbetsskada som följd. Arbetsmiljön utifrån MedSpeech eller liknande system innebär att man tar kanske inte pauser som man skulle om man vet att chefer har koll på utskrivningslistan i det digitala dikteringssystemet. Vi har upplevt att arbetsgivaren tar ut statistik på hur mycket läkarsekreterarna har varit inne i systemet och kanske jämför den tiden mellan andra läkarsekreterare på enheten Arbetsmiljön försämras utifrån att enheter i allt större utsträckning skriver "på distans" åt andra, kan utgöra en risk om det statiska arbetet vid datorn blir längre och man slarvar med pauser. En fråga som kommit är om man har möjlighet att påverka lönen genom att skriva "på distans" åt andra enheter? Pensionsavgångarna fortsätter och i de allra flesta fall tillsätts inte tjänsterna på nytt. Jönköping Konvertering läkarsekr vårdadministratör Konverteringsarbetet fortsätter i vårt landsting. I nuläget har 65% av medlemmarna i yrkesgruppen titeln vårdaministratör och resterande 35% har titeln läkarsekreterare. Arbetsgivaren centralt har redan aviserat att även kommande budget och flerårsplan kommer innehålla kompetensutveckling för dessa yrkesgrupper. ACG-kodning ACG-utbildningen genomförd inom vårdcentralerna Bra Liv, 2 dagars utbildning, vilken inte kan jämföras med DRG-utbildningen som motsvarar 5 högskolepoäng. Dock har Vision lyckats med att få ACG-utbildningen som ett kriterie för att konverteras till vårdadministratör. Frågan om ersättning för denna utbildning som på sikt genererar pengar till vårdcentralerna är ännu inte löst. Arbetsgivaren har i dagarna svarat oss att man inte tänker "sätta någon prislapp på ACG-utbildningen" utan överlämnar

9 frågan till nästa års löneöversyn. Cosmic Fortsatt breddinförande av Cosmic, enbart några få kliniker kvar, alla förväntas ha Cosmic hösten Under införandeperioderna på de olika mottagningarna och klinikerna är arbetsbelastningen mycket stor med stress och allmänt dålig psykosocial arbetsmiljö som resultat. Visions ståndpunkt är hela tiden att verksamhetens "produktionsmål" tillåts vara lägre under införandeperioden samt att klinikerna får hjälp av extra personalresurser i form av läkarsekreterare/vårdaministratör som redan är vana Cosmic-användare. På ett av sjukhusen har nu arbetsgivaren i samråd med Vision gjort 3 allmänna visstidsanställningar, vårdadministratörer, som ska stötta upp kliniker under införandeperioden. RAK Från Visions sida påtalar vi Rätt använd kompetens i olika forum och så fort tillfälle ges, t ex vid samverkansmöte och förhandlingar som rör omorganisation. Ett av våra sjukhus brottas med ett stort budgetunderskott. Där kommer nu arbetsgivaren att göra en resursinventering av alla yrkeskategorier på varje klinik med syfte att få en bild av vilka resurser som finns och hur de används. Här får Vision ett gyllene tillfälle att driva frågan om RAK Löneläget Efter årets löneöversyn är medellönen för gruppen vårdadministratörer inom vår avdelning kr, med en lönespridning på 16%. För gruppen läkarsekreterare är medellönen kr, med en lönespridning på 10%. Vision och arbetsgivaren är vid löneöverläggningarna ense om att lönespridningen behöver öka. Vi kan se en liten ökning varje år, men det går långsamt. Ny utbildning vårdadministration Jönköping har sedan flera år tillbaka varit utbildningsort för KY-utbildning till vårdadministratör. Det senaste beviljade intaget på KY-utbildningen gjordes nu i höst. Högskolan i Jönköping har nyligen ansökt om att få starta YH-utbildning i vårdadministration gällande intag hösten 2012 och 2013 med 30 utbildningsplatser per år. Den nya utbildningen omfattar 400 yrkeshögskolepoäng. Innehållet motsvarar KY-utbildningen men med vissa förbättringar. Då det också ställs vissa krav på YH-utbildningar som inte funnits i KY-utbildningar har t ex ett examensarbete lagts in i utbildningsplanen. Besked från YH-myndigheten väntas i januari Från Visions sida hoppas vi verkligen att den nya utbildningen kommer igång. Pensionsavgångarna kommer att öka de närmaste åren och vi kan redan se att det inte längre är lika lätt för vår arbetsgivare att externrekrytera vårdadministratörer/läkarsekreterare. Sedan vårdval infördes i vårt landsting

10 juni 2010 har ju arbetsmarknaden breddats betydligt för denna yrkesgrupp. Det flaggas för stora besparingar kommande år. Landstinget är kontantfritt. Blekinge Skickar här in lite vad som är på gång i Blekinge. Jag är ny i nätverket, har tagit över efter Bodil Ohlsson, så jag vet inte riktigt vad det är ni vill ha in men jag skriver vad som är på G i dagsläget. Vi har omorganisation i Landstinget Blekinge. Ska gå från divisioner till förvaltningar igen. På det hela taget väldigt oroligt överallt inom landstinget. Inom sekreterarområdet så väntar vi besked vad som kommer att hända med den vårdadministrativa organisationen som vi startade i början av år Det finns i dagsläget inga klara besked hur landstingsdirektören har tänkt sig denna organisation. Detta medför att vi läkarsekreterare ute på golvet känner en viss oro inför framtiden. Den 4 oktober börjar vi med elektroniska läkarintyg via SYSteam Cross. Spännande att se hur detta utfaller sig. Om det är något annat som ni vill veta om jag helt svarat tokigt så återkom till mig. Jag är som sagt ny i detta nätverk men det ska bli en spännande och rolig utmaning för mig. Det är stora besparingar, tjänster tillsätts inte. Läkarsekreterargruppen tänker på grund av detta avsäga sig receptionen, men nätverket rekommenderar dem att inte göra det. Det blir svårt att få tillbaka arbetsuppgifter och det kan aldrig vara rätt väg att gå att sätta undersköterskor i receptionen. Tips om att lyfta det som en arbetsmiljöfråga men hjälp från centret. Kronoberg Vision har i två år uppvaktat arbetsgivaren angående rätt använd kompetens och hur vi på ett bättre sätt kan nyttja läkarsekreterarnas kunskap och vidareutveckla den inför framtida behov. Personaldirektören har tillsatt en arbetsgrupp där jag ingår tillsammans med ett flertal avdelningschefer och centrumchefer. Samtliga verksamhetschefer har fått en förfrågan om vilket administrativt stöd de behöver framöver och svaren håller nu på att bearbetas. Med utgångspunkt från bl a dessa kommer vi att utarbeta ett förslag till kompetensutveckling för läkarsekreterarna. Vi diskuterar också förändring av vår titel i samband med detta. 57 läkarsekreterare kommer kommer fram till 2015 att gå i pension.

11 Vi har under åren minskat antal årsarbetande läkarsekreterare med 75 personer, vilket är näst mest i landet. Detta har på vissa håll avspeglat sig i en tuffare arbetsmiljö och antalet arbetsmiljöärende har ökat. Det finns ingen utbildning i Växjö, närmaste är en KY-utbildning i Nybro där arbetsgivaren nu via en avdelningschef för läkarsekreterarna (hon är också utbildare i en distansutbildning) har en kontakt som är med och planerar för praktikanterna som kommer till vårt landsting. I dagsläget har vi brist på läkarsekreterare och har svårt att få kortare vikariat tillsatta. För övrigt gör vi många arbetsplatsbesök och har fikabordsdialoger om vad våra medlemmar förväntar sig av oss som facklig organisation och vilka frågor som de tycker vi skall driva och då kommer som alltid lönen upp. Eftersom det råder brist fick läkarsekreterarna vid förra årets revisionsöversyn 3% i löneökning (sammanlagt för kollektivet) jämfört med avtalet så var det här en klar förbättring, men jag tror ändå att man måste höja lönerna för att få kompetenta läkarsekr framöver. Se nedan: Löneutfallet för läkarsekreterare i landstinget Kronoberg efter revisionsöversynen 2011: Medel kr, Median kr, 10:e kr, 90:e kr, spridning 13 %. Västernorrland Landstinget Västernorrland har det lite lugnare men efter besparingarna har vi stora problem med skrivköer, ostrukturerat arbete över allt. Det som vi nu ser fram emot är E-intyg som snart är infört i hela landstinget. Till veckan startar utbildning i hela landstinget med utbildning i BoS (beställning & svar) vi startar med elektronisk konsultationsremiss med och utan vårdåtagande samt specialistremiss. Till våren kommer elektronisk röntgenremiss i BoS, därefter kommer lab och sist histopatologi och cytologi. Breddinförandet kommer att ske vecka 49 med startar på Sollefteå sjukhus och primärvård, därefter kommer Örnsköldsvik sjukhus och primärvård och sist Sundsvalls sjukhus och primärvård med övriga vårdcentraler så som Fränsta, Ånge m.fl.

12 Dalarna Översynsförhandlingarna är ännu ej klara för Visions medelmmar p g a att arbetsgivaren bl a inte haft lönesamtalen i tid, ingen större individuell lönespridning etc. Avdelningsordförande har skrivit ett brev där hon påtalar brott mot samverkan. Landstinget Dalarna har ett mycket stort underskott i budgeten och till följd av detta har ett omställningsarbete påbörjats. Detta har resulterat i att en övertalighetsorganisation. Dit flyttas övertalig personal och detta innebär att ingen tillsvidare anställd personal blir uppsagd. Det finns läkarsekreterare i övertalighetsorganistionen. Dalarna är kontantfritt. Faktura för uteblivet besök skickas om man inte avbokar ett dygn innan. Radiologen använder röststyrd diktering vilket där fungerar bra. Skåne. Som jag tidigare nämnt heter sekreterare med traditionella läkarsekreteraruppgifter Medicinska sekreterare hos oss. Sedan finns det ett antal andra titlar man kan ha beroende på arbetsuppgifter, t ex administratör verksamhet/ekonomi/personal. Vi är nyfikna på om det finns vidareutbildning för sekreterare och i vilken form? Vi är också nyfikna på om det finns erfarenhet i landet av röststyrd diktering eftersom vi provar det i Helsingborg nu. Hur ni i så fall tycker att det fungerar och om det påverkat sekreteranras arbetsuppgifter, hur? Vi har svårt att rekrytera medicinska sekreterare. Det finns kliniker som annonserar utan att en enda söker tjänsten. Dels beror det på stora pensinsavgångar men också på att det utbildas färre sekreterare. Tyvärr läggs ytterligare en utbildning ner i Helsingborg. Arbetsmarknaden för sekreterare är alltså relativt god nu, vilket gör att även etablerade sekreterare söker sig till andra tjänster. Samtidigt är det anställningsstopp och dispenser krävs för att få anställa. Man förlänger inte befintliga vikariat. Hos våra medlemmar finns en stor trötthet, stress, oro och arbetsmiljöärenden ökar stort. Universitetssjukhusen i Malmö och Lund slogs ju samman och heter numera Skånes Universitetssjukhus (SUS). Man håller fortfarande på med ett fusioneringsarbete kliniker emellan så att man har olika specialiteter på olika sjukhus. Sjukhuschefen avgår och rekryteringsarbete pågår. Region Skåne har ett sparkrav på 800 miljoner. En läkarsekreterare har nyligen fått i uppdrag att se över vem gör vad i vården? Detta gör hon 50 % av sin tjänst.

13 Tendensen ute på enheterna är att SSK blir chefer över sekreterarna som då ingår i enheten. Örebro Universitetsutbildningen läggs ned, orsaken är oklar. Inom primärvården har man BMS Cross och har där haft journaldatasystem sedan början av 1990-talet. Inom slutenvården håller man nu på att införa andra journaldatasystem. Då först Medex och sedan BMS Cross infördes i primärvården trodde man att antal läkarsekreterare skulle minska. Det har över tid visat sig tvärtom. Inom psykiatrin vill man nu att behandlarna själva ska skriva sina journaler. Från Vision har man påtalat att detta är fel använda resurser. I årets överläggningar för lönerevision fick Vision igenom en satsning på läkarsekreterargruppen med 4 % utan individgaranti. Ett mycket bra avtal. Värmland YH-utbildningen har 16 platser i år och är ett samarbete mellan Örebro och Värmland. Vi har ny titel, vårdadministratör. Vi har sökt och fått EU-pengar för att genomföra en påbyggnadskurs för läkarsekreterare. Många sekreterare har gått och man kunde tenta för att få 5 högskolepoäng. Detta var frivilligt så inte alla har gjort det, och då fick de endast kursintyg. De som gått utbildningen har fått lite mer betalt. SITS-kort håller på att införas. Sammanställning av svar gällande titelfrågan Jönköping; vårdadministratör, läkarsekreterare Stockholm; medicinsk sekreterare Västernorrland; medicinsk sekreterare, administratör Jämtland; läkarsekreterare, teamsekreterare Östergötland; vårdadministratör, läkarsekreterare Uppsala; läkarsekreterare Värmland; vårdadministratör, läkarsekreterare Halland; läkarsekreterare Sörmland; medicinsk sekreterare, läkarsekreterare Skåne; medicinsk sekreterare, administratör Västmanland; läkarsekreterare, teamsekreterare Västerbotten; teamsekreterare, läkarsekreterare Västra Götalands Regionen; läkarsekreterare, vårdadministratör, medicinsk sekreterare, teamsekreterare

14 Kalmar; läkarsekreterare, teamsekreterare, vårdadministratör, medicinsk sekreterare Kronoberg; läkarsekreterare Blekinge; läkarsekreterare, teamsekreterare

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

juni 2014 Medicinska sekreterare en översikt

juni 2014 Medicinska sekreterare en översikt juni 2014 Medicinska sekreterare en översikt 1 Medicinska sekreterare en översikt Vision är fackförbundet som organiserar drygt 168 000 medlemmar som leder, planerar, utvecklar och administrerar välfärden.

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Information från Camilla Schuler och Mariette Jakobsson från deras besök i Danmark.

Information från Camilla Schuler och Mariette Jakobsson från deras besök i Danmark. 1 Minnesanteckningar från medicinska nätverksträffen 20-21 maj 2014 Stockholm Närvarande: Monica Bunge Svensson Region Skåne, Ann-Gerd Cardin Västerbotten, Gunvi Dahlström Jämtland, Carola Eklund Sörmland,

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Nationellt läkarsekreterarnätverk

Nationellt läkarsekreterarnätverk Minnesanteckning från Nationellt läkarsekreterarnätverk Tid och plats 30 nov - 1 dec 2010, Förbundshuset i Stockholm Pia Degert, Uppsala läns Ulrika Sigvardsson, Landstinget Kalmar Bodil Ohlsson, Landstinget

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Mindre vårdcentralers bemanning av vårdadministratörer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Mindre vårdcentralers bemanning av vårdadministratörer YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Mindre vårdcentralers bemanning av vårdadministratörer Examensarbete: 35 poäng Författare: Sara Hansson, Alexandra Lidström Handledare: Doris

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012 Lönestatistik Avser lönenivåerna 2012 Innehåll Förord 3 Allmänt 4 5 Varför samlar vi in lönestatistik år efter år 4 Definitioner 4 Sektorsfördelning 4 Fakta 4 Löneutveckling 5 Landsting 6 7 Fakta 6 L1.

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Nationella Tandvårdsnätverket Stockholm 14-15/3-13. Ingergärd Törnkvist Norrköping. Barbro Eriksson Norrbotten. Pernilla Morian Skog Västerbotten

Nationella Tandvårdsnätverket Stockholm 14-15/3-13. Ingergärd Törnkvist Norrköping. Barbro Eriksson Norrbotten. Pernilla Morian Skog Västerbotten Datum 2013-03-28 Nationella Tandvårdnätverket Förbunds huset Kungsgatan 28A Stockholm Nationella Tandvårdsnätverket Stockholm 14-15/3-13 Ewa Storm Åström presenterade sig som ny samordnare. Jobbar på Förbunds

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-03-30 LS-LED15-0253-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U M Avrop strategiska personalsatsningar och

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Få rätt ingångslön det tjänar alla på

Få rätt ingångslön det tjänar alla på Du och din lön 2015 Få rätt ingångslön det tjänar alla på 2013 DEN FÖRSTA SKOLLEDARLÖNEN betyder mycket för din fortsatta löneutveckling. Det är svårt att rätta till en för låg ingångslön i senare lönerevisioner.

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

Pressmeddelande 2010-01-04

Pressmeddelande 2010-01-04 Pressmeddelande 2010-01-04 Dags för nya vanor: Var femte anställd i Stockholms län har högt blodtryck I början på året satsar många på att förändra sina levnadsvanor och det kan behövas. Nästan var femte

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Läkarsekreterarforum 2012

Läkarsekreterarforum 2012 Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier lagar och regler Läkarsekreterarforum 2012 Jens Larsson, 0706-110179 Jens Larsson, Chefsjurist Tryckfrihetsförordningen 1766 Jens Larsson, Chefsjurist

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Minnesanteckningar från Nationella läkarsekreterarnätverkets träff, Stockholm 14-15/4 2010

Minnesanteckningar från Nationella läkarsekreterarnätverkets träff, Stockholm 14-15/4 2010 Minnesanteckningar från Nationella läkarsekreterarnätverkets träff, Stockholm 14-15/4 2010 Närvarande: Inga-Lill Ekblom, Ulrika Sigvardsson, Hannah Älgekrans, Gunvi Dahlström, Barbro Ström, Maria Hillström,

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

! 2014-12-09 + 2014-12-17. Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn

! 2014-12-09 + 2014-12-17. Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn Närvarande: För arbetsgivaren: Anders Pettersson Victoria Ödlund (2014-12-09) Patrik Kjällgren (2014-12-17) För arbetstagarna:

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Det finns en enkel väg till vården =

Det finns en enkel väg till vården = Det finns en enkel väg till vården = Mina vårdkontakter är en flexibel e-tjänst och hanteras av samma personal som du möter vid besök på din mottagning = Här finns Mina vårdkontakter Stockholm, Västra

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar Pressmeddelande 2011-04-27 Inför arbetsmiljödagen den 28 april: Fyra av tio anställda i Stockholms län har besvär i nacke, skuldror och axlar Mer än fyra av tio anställda i Stockholms län, 42 procent,

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 Konsekvenser och lärdomar inför framtiden 2013-10-01 Jonas Vallgårda VÅRDFÖRBUNDET Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Box 3260

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1 Löneavtal 2013 Version 2013-06-19 TEO 2 Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling kräver en aktiv medverkan från arbetsgivaren, arbetstagarna och de

Läs mer

Denise Olsson Medicinsk sekreterare, Kirurgiska kliniken SUS, Malmö Klassificering och Koder SUS Malmö/Lund 040-332980 denise.olsson@skane.

Denise Olsson Medicinsk sekreterare, Kirurgiska kliniken SUS, Malmö Klassificering och Koder SUS Malmö/Lund 040-332980 denise.olsson@skane. Denise Olsson Medicinsk sekreterare, Kirurgiska kliniken SUS, Malmö Samordnare för f r Nätverket N Klassificering och Koder SUS Malmö/Lund 040-332980 denise.olsson@skane.se Bäste före datum 2010-05-20

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Fakta och siffror för StepStone StepStone i ett nötskal November månad går inte till historien med muntra siffror gällande sysselsättningsgraden

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18 Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR Information i personalutskottet 2015-02-18 Begreppet Specialistundersköterska Begrepp som används av YH-myndigheten för att visa att

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 215 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Öppenvårdsförsäljning antibiotika (J1 exkl metenamin) Recept/1 inv/12 månader (juli - juni), Insikt,

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens

Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens Slutrapport om statsbidrag till landstingen 2009 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer