Sammanställning Landet runt med tillägg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning Landet runt med tillägg."

Transkript

1 Sammanställning Landet runt med tillägg. Halland Pågående KY utbildning Vårdadministratörer (c.a 90 st) uppdragsutbildning från Region Halland Sjukhusen i Halland har ett stort sparbeting inför 2012 (c.a 100 milj) kr. Konsekvenserna av detta är anställningsstopp alla kategorier. Omorganisation de tre olika sjukhusen i syfte att skapa ett gemensamt förhållningssätt gemensamma VO chefer etc. Införande av verksamhetschefer, rekrytering pågår. Läkarsekreteraren var prioriterad vid 2011 års lönerevision i Region Halland men detta gav inget resultat pga det rådande ekonomiska läget. Enl lönestrategin 2012 är läkarsekreteraren en prioriterad grupp på kort sikt (man har delat in strategin i kort och lång sikt). Titeln är en ständigt pågående fråga men pga ovan beskrivna omorganisationer etc. så är detta ingen prioriterad fråga för närvarande, ej heller kompetensutvecklingsfrågan. Vi väntar fortfarande på de nya AID-koderna gällande ex. DRG-kodarna. SITS-kort vid inloggning. Västra Götaland VGR:s regionala läkarsekreterarnätverk genomförde i slutet av september en utbildningsdag för läkarsekreterare i VGR och Halland. Vi bjöd också in läkarsekreterare som arbetar i privat regi samt studenter från YH-utbildningarna. Sammanlagt kom ung 220 personer varav ca 80 studenter. Temat för dagen var kommunikation, vi hade flera intressanta föreläsare och dessutom kom Annika Strandhäll och Leif Hansson, vilket var mycket uppskattat. I övrigt är det så i VGR att på vissa sjukhus är bristen på läkarsekreterare akut, det finns ibland inte ens några sökande till tjänsterna. Arbetsmiljön för gruppen är mycket tuff med stress, övertidsarbete och svårigheter att få ledigt och det är många vakanta tjänster. Detta påverkar den psykosociala arbetsmiljön och på vissa arbetsplatser verkar arbetsglädjen ha försvunnit. Detta har fått till följd att läkarsekreterarnas arbetsuppgifter snävats åt (det blir mest dokumentation) och arbetsgivaren visstidsanställer assistenter/kanslister att utföra övriga administrativa arbetsuppgifter. Pga denna situation har återigen frågan om

2 snabbutbildning kommit upp, vilket kommer att tas upp under vårt möte i november. YH-utbildningen i Göteborg har ansökt om fördubbling av antalet utbildningsplatser för att möta denna situation. På andra sjukhus och inom primärvården är bemanningssituationen bättre men det har blivit mer svårrekryterat även där. Inom Primärvården står man inför en trolig sammanslagning av alla primärvårdsområden i hela regionen. Vad detta kommer att innebära för läkarsekreterarna är i dagsläget inte klart. Generellt är ekonomin tuff inom primärvården och det kommer att bli omställningsarbeten där våra medlemmar troligen blir drabbade. På Kärnsjukhuset i Skövde pågår en diskussion kring arbetskläder för administrativ personal. Arbetsgivaren i VGR har i höst bildat en arbetsgrupp kring kompetensförsörjning och där läkarsekreterargruppen är en grupp som man prioriterat att arbeta med. I uppdraget ska följande kartläggas: Utbildningsanordnare, utbildningsvolym, utbildningarnas innehåll och de ev regionala skillnaderna. Verksamheternas olika benämningar på läkarsekreterargruppen och deras arbetsinnehåll. Verksamhetens krav på utbildningens innehåll, omfattning, utformning och antagning. Nuvarande kontaktytor förvaltningar- utbildningssamordnare (finns kontaktytor och kring vilka frågor?). Sörmland Kapacitetsnedragningar med 10% - sommarreduceringen fortsätter från och med september Sparkrav på 450 mnkr Målet är +/- 0 år Kapacitetsneddragningen innebär färre vårdplatser 53 vpl i hela länet. Vi överstiger personalbudgeten och är för många 300 personer. Nya riktlinjer för anställningsavtal I de nya riktlinjerna föreslås att chefer i huvudsak tillsätts genom tillsvidareanställning i likhet med andra anställda inom landstinget. Idag kan chefer tillsättas på tidsbegränsade förordnanden med en grundanställning i landstinget i botten. En chef kommer alltså inte i framtiden att ha någon rättighet att få en annan tjänst med bibehållen lön om man väljer att kliva av sitt chefsjobb. Om en person som är anställd som chef på ett tillsvidareavtal vill sluta så används samma regler som finns i centrala kollektivavtal och i lagen om anställningsskydd som för övrig personal. Tidsbegränsade chefsförordanden där det finns en specialisttjänst som bottentjänst kan även i fortsättningen komma i fråga men blir mer undantag än regel framöver.

3 Chefer som har förordnanden tecknade innan de nya riktlinjerna börjar gälla omfattas av de tidigare beslutade riktlinjerna. När det är dags att förlänga förordnandet med befintliga chefer omfattas de av de nya riktlinjerna. Förslaget från personalutskottet hamnar nu på landstingsstyrelsens bord. Landstingsdirektören Karin Welin är avskedad ny TF Helena Söderquist. Ny rekryteringsprocess med rutiner och riktlinjer när medarbetare anställs, hyrs in och anlitas som konsult. Man har bytt titel till Medicinsk sekreterare på alla i hela landstinget som arbetar med journalföring. Jämtland JLL ska införa ett bättre ledningssystem: Centuri Ledningssystemet är en beskrivning på hela landstingets verksamhet och innehåller alltid den senaste och aktuella versionen av en rutin eller en policy. Det är också en metod som landstingets ledning ska arbeta med för att leda och styra verksamheten och för att följa upp de resultat som gjorts. Som exempel, Information om vår verksamhet: vilka mål våra politiker bestämt att vi ska uppnå inom olika områden vilka lagar och författningar som gäller för landstingets verksamhet hur vi registrerar och dokumenterar avvikelser frågor om arbetsmiljö och lönebildning stödfunktioner inom administration, medicinskt stöd och service processer inom hälso- och sjukvården resultat av det arbete vi gjort Planering av ny Region: Planerna på en regionbildning mellan landstingen i Jämtland och Västernorrland. I dagarna lägger en förhandlingsgrupp fram ett gemensamt dokument med motiv och effekter av en regionbildning.

4 Om Jämtlands läns landsting och Landstinget i Västernorrland går samman till en region blir det med en befolkning på runt och i dagsläget landets femte största. Elektronisk överföring av läkarintyg till Försäkringskassan. Startar upp under vecka 42 med elektronisk överföring. Målet är att av alla läkarintyg till försäkringskassan ska minst 90% ska överföras elektroniskt senast 31 oktober Den 1 november ska alla kliniker och Hälsocentraler vara igång detta p g a sjukskrivningsmiljarden. Inloggning sker med SITHS-kort. ( detta är väl lika över hela landet?) Ny förvaltningsorganisation Landstingsdirektören tagit beslut om ny förvaltningsorganisation för Jämtlands läns landsting. Den nya förvaltningen ska träda i kraft 1 januari Den nya förvaltningsorganisationen innebär att nuvarande verksamhetsområden minskas från 13 till sju. Dessa kommer att heta Centrum. Under nivån Centrum kommer enbart nivåerna Område och Enhet att finnas. Chefen för ett Centrum får titeln Centrumchef, chefen för ett Område kommer att tituleras Områdeschef och chefen för en Enhet benämns följaktligen Enhetschef. De olika områdena är: Centrum för Medicinska specialiteter Centrum för Opererande specialiteter Centrum för Barn/Kvinna och Psykiatri Centrum för Primärvården Centrum för Landstingsservice och Centrum för Medicinsk diagnostik och teknik Centrum för Folktandvården. Centralkassa: Centralkassan öppnade i början av september. Bemannas av personal från tidigare Information och personal från mottagningskassorna. Kontantfritt inom specialistvård men ej inom primärvården ännu. Mindre receptioner finns kvar ute på mottagningarna som bemannas av skrivande sekreterare. Lön: Ny lön utbetalades på junilönen. SITS-kort används.

5 Kalmar Det som är på g i Kalmar är väl egentligen ungefär samma som vid förra träffen. Mina vårdkontakter, kodning, "ongoing problems" med Cosmic och dess uppgraderingar... Nytt just nu hos oss är dock E-läkarintygen och införandet av Cosmic Link. E-läkarintyg - driftstart den 15 september. Cosmic LINK planeras att införas i Kalmar län under Införande av SITS-kort pågår. Gotland Gotland lever fortf med en snäv sekreterarbemanning inom lasarettets väggar. Lönerna fortsatt låga. Stort problem då vi har individuell lön men cheferna vågar inte fördela enl det utan smetar ut en i stort sett samma peng på alla. Det åläggs hela tiden nya arbetsuppgifter som inte kompenseras lönemässigt. Den KY-utbildning som några sekr åkt på i Ängelholm har inte gett något i lönekuvertet. Matrisorganisationen kvarstår men vissa justeringar är enl uppgift på gång med ngt mindre verksamhetsområden. Västmanland Det enda jag har att rapportera är att det har startats en läkarsekreterarutbildning (YH) i Medlearns regi på distans. Vad gäller landstinget i övr så ser man över organisationen med jämna mellanrum, så fort personal slutar eller går i pension ser man över om man kan avvara tjänsten eller inte. Landstinget har ett större underskott hittills i år än vad man förväntat sig. Det finns övertaliga läkarsekreterare som hamnar i ett omställningsprogram. Man får inte rekrytera externt. En översyn pågår kring att läkarsekreterarna ska ta över kanslisternas jobb. Cosmic har införts under våren. SITS-kort används vid inloggning.

6 Västerbotten Man öppnar en centralkassa på Lycksele lasarett i februari Vad det kommer att betyda för läkarsekretarkåren i Lycksele lär visa sig i framtiden. Landstinget kommer att bli kontantlöst. Det var många sökande till utbildningen på Umeå Universitet, distans. Man tog in 60 studenter. Östergötland Efter namnbytet har vår avdelningsstyrelse satt som mål att dela ut profilpryler till alla våra medlemmar, för närvarande 1347 stycken. Det sker genom personliga besök såsom arbetsplatsträffar och ombudsträffar. Ett stort och arbetsamt projekt men förstås även väldigt givande och roligt. Diskussioner förs regelbundet med HR-direktör och lönestrateg i Landstinget för att förbättra villkoren för våra medlemmar. Bl a diskuteras inlösen av semesterdagstillägg, mera semester för de under 40 år och andra aktuella frågor. YH-utbildning till vårdadministratörer som sker på uppdrag från Landstinget har varit uppe till diskussion då f d elever anser att de inte har fått de arbeten som utlovats och att arbetsuppgifter inte finns för att utbilda fler vårdadministratörer. Parallellt med detta sker modulutbildningar av redan anställda läkarsekreterare för att ge kompetens för att konverteras till vårdadministratörer. Det går väldigt trögt, alla får inte gå utan man ska ha minst 50% övriga arbetsuppgifter förutom journal. YH-myndigheten anser att behovet finns varför utbildningen får fortsätta i ytterligare 2 år. Landstingsavdelningen delar arbetsgivarnas tankar kring konvertering men önskar att processen skulle gå fortare och med likartat tänk i alla centrum gällande kompetens-utveckling. Ett stöd för chefer gällande lönesättning och löneöversyn har tagits fram av Landstingets lönestrateg. Där tydliggörs ansvar och befogenheter och lönesättningens komplexitet. Samtidigt får cheferna på vissa centrum en 2- dagars utbildning i ämnet. Fackliga företrädare på central nivåska får liknande men kortare utbildning, ½ dag. Medarbetarna ska få en 2-timmars information. Det är dock inte lika över hela landstinget kring implementering av det nya lönestödet. Östergötland har en styrmodell som gör att alla centrum bestämmer själva hur de vill införa och använda sig av lönestödet. En stor ombyggnation av vårt universitetssjukhus i Linköping planeras och är till viss del redan igång. Projektet heter Framtidens US Arbetet beräknas kosta 3

7 miljarder men i det innefattas planer på parkeringshus och rivning av fastigheter samt anläggande av nya vägar i sjukhusområdet. En ombyggnation av Vrinnevisjukhuset i Norrköping planeras. Vision Vrinnevi. Ombyggnation av Lasarettet i Motala har just avslutats. I länet finns 4 sjukhus, varav 3 nu restaureras och moderniseras. Vår HR-direktör har också uppmanat oss heltids fackliga i Vision att beskriva vårt arbete. Avdelningsstyrelsen kommer att sätta sig ned och diskutera lönekriterier och ev utvecklings-planer. Har någon avdelning sådana? Vi tar tacksamt emot tips och idéer. Egna funderingar är arbetsmiljön för övertaliga i landstinget och lönekriterier för chefer. Har ni några projekt gällande detta så hör gärna av er! Vi väntar med spänning på det som avtalsgruppen i nätverket och Vision centralt kommer fram till. Våra medlemmar och ombud är villiga att gå ut och diskutera sina löner med chefer, politiker och andra inflytelserika kanaler. Vår suppleant i Nationella nätverket för läkarsekreterare/vårdadministratörer Malin Norén har slutat och jag söker just nu en efterträdare till henne. Inger Malmqvists förslag på namnbyte för nätverket är intressant. Kanske vi hinner diskutera på vår kommande träff. Jag kan mycket väl tänka mig att träffas på annat ställe än Stockholm om det är vad som krävs för att alla ska kunna vara med hela dagen, även kvällstid. Det är ju vi själva i nätverket som betalar genom alla våra avdelningar så det bestämmer väl vi? Utfallet för Vision Landstingsavdelning i Östergötland blev för ,48%. Med ett resultat på 2,4% för 2010 så blir det ett utfall på 4,88% för 2 år. En intern arbetsförmedling har startat omställningsavdelning. Uppsala För läkarsekreterarna på Primärvården i Uppsala läns landsting, har det varit en omorganisation. De har fått samordnare, som samordnar dikatutskrivningen för hela Primärvården, det betyder att alla kan skriva åt alla, så att det inte blir några " diktathögar" liggande, det är ju ett ganska stort geografiskt område det täcker. I början var det en del protester men nu verkar det gå bra när de vant sig vid det nya tänket. På Akademiska pågår nu inskolning av läkarsekreterare för den nya Uppsala modellen, dvs att sekreterarna självständigt kodar journalerna. Man tar det i omgångar, vi har ju c:a sekreterare, framtiden får

8 visa hur det går, om alla kan eller vill diagnosregistrera självständigt. det var väl det som är på gång just nu när det gäller läkarsekreterarna. Annars har vi mycket omorganisationer och fritt vårdval etc vilket medför att många privata aktörer är med inom olika områden inom landstinget. Norrbotten Från primärvårdens sida upplever man problem med att läkarsekreterarna "tappar" övriga administrativa uppdrag till andra yrkesgrupper p g a tidsbrist. Läkarsekreterarna är en yrkesgrupp där man passar på att dra in tjänster vid behov. Kvar blir "bara" statisk journalskrivning med arbetsskada som följd. Arbetsmiljön utifrån MedSpeech eller liknande system innebär att man tar kanske inte pauser som man skulle om man vet att chefer har koll på utskrivningslistan i det digitala dikteringssystemet. Vi har upplevt att arbetsgivaren tar ut statistik på hur mycket läkarsekreterarna har varit inne i systemet och kanske jämför den tiden mellan andra läkarsekreterare på enheten Arbetsmiljön försämras utifrån att enheter i allt större utsträckning skriver "på distans" åt andra, kan utgöra en risk om det statiska arbetet vid datorn blir längre och man slarvar med pauser. En fråga som kommit är om man har möjlighet att påverka lönen genom att skriva "på distans" åt andra enheter? Pensionsavgångarna fortsätter och i de allra flesta fall tillsätts inte tjänsterna på nytt. Jönköping Konvertering läkarsekr vårdadministratör Konverteringsarbetet fortsätter i vårt landsting. I nuläget har 65% av medlemmarna i yrkesgruppen titeln vårdaministratör och resterande 35% har titeln läkarsekreterare. Arbetsgivaren centralt har redan aviserat att även kommande budget och flerårsplan kommer innehålla kompetensutveckling för dessa yrkesgrupper. ACG-kodning ACG-utbildningen genomförd inom vårdcentralerna Bra Liv, 2 dagars utbildning, vilken inte kan jämföras med DRG-utbildningen som motsvarar 5 högskolepoäng. Dock har Vision lyckats med att få ACG-utbildningen som ett kriterie för att konverteras till vårdadministratör. Frågan om ersättning för denna utbildning som på sikt genererar pengar till vårdcentralerna är ännu inte löst. Arbetsgivaren har i dagarna svarat oss att man inte tänker "sätta någon prislapp på ACG-utbildningen" utan överlämnar

9 frågan till nästa års löneöversyn. Cosmic Fortsatt breddinförande av Cosmic, enbart några få kliniker kvar, alla förväntas ha Cosmic hösten Under införandeperioderna på de olika mottagningarna och klinikerna är arbetsbelastningen mycket stor med stress och allmänt dålig psykosocial arbetsmiljö som resultat. Visions ståndpunkt är hela tiden att verksamhetens "produktionsmål" tillåts vara lägre under införandeperioden samt att klinikerna får hjälp av extra personalresurser i form av läkarsekreterare/vårdaministratör som redan är vana Cosmic-användare. På ett av sjukhusen har nu arbetsgivaren i samråd med Vision gjort 3 allmänna visstidsanställningar, vårdadministratörer, som ska stötta upp kliniker under införandeperioden. RAK Från Visions sida påtalar vi Rätt använd kompetens i olika forum och så fort tillfälle ges, t ex vid samverkansmöte och förhandlingar som rör omorganisation. Ett av våra sjukhus brottas med ett stort budgetunderskott. Där kommer nu arbetsgivaren att göra en resursinventering av alla yrkeskategorier på varje klinik med syfte att få en bild av vilka resurser som finns och hur de används. Här får Vision ett gyllene tillfälle att driva frågan om RAK Löneläget Efter årets löneöversyn är medellönen för gruppen vårdadministratörer inom vår avdelning kr, med en lönespridning på 16%. För gruppen läkarsekreterare är medellönen kr, med en lönespridning på 10%. Vision och arbetsgivaren är vid löneöverläggningarna ense om att lönespridningen behöver öka. Vi kan se en liten ökning varje år, men det går långsamt. Ny utbildning vårdadministration Jönköping har sedan flera år tillbaka varit utbildningsort för KY-utbildning till vårdadministratör. Det senaste beviljade intaget på KY-utbildningen gjordes nu i höst. Högskolan i Jönköping har nyligen ansökt om att få starta YH-utbildning i vårdadministration gällande intag hösten 2012 och 2013 med 30 utbildningsplatser per år. Den nya utbildningen omfattar 400 yrkeshögskolepoäng. Innehållet motsvarar KY-utbildningen men med vissa förbättringar. Då det också ställs vissa krav på YH-utbildningar som inte funnits i KY-utbildningar har t ex ett examensarbete lagts in i utbildningsplanen. Besked från YH-myndigheten väntas i januari Från Visions sida hoppas vi verkligen att den nya utbildningen kommer igång. Pensionsavgångarna kommer att öka de närmaste åren och vi kan redan se att det inte längre är lika lätt för vår arbetsgivare att externrekrytera vårdadministratörer/läkarsekreterare. Sedan vårdval infördes i vårt landsting

10 juni 2010 har ju arbetsmarknaden breddats betydligt för denna yrkesgrupp. Det flaggas för stora besparingar kommande år. Landstinget är kontantfritt. Blekinge Skickar här in lite vad som är på gång i Blekinge. Jag är ny i nätverket, har tagit över efter Bodil Ohlsson, så jag vet inte riktigt vad det är ni vill ha in men jag skriver vad som är på G i dagsläget. Vi har omorganisation i Landstinget Blekinge. Ska gå från divisioner till förvaltningar igen. På det hela taget väldigt oroligt överallt inom landstinget. Inom sekreterarområdet så väntar vi besked vad som kommer att hända med den vårdadministrativa organisationen som vi startade i början av år Det finns i dagsläget inga klara besked hur landstingsdirektören har tänkt sig denna organisation. Detta medför att vi läkarsekreterare ute på golvet känner en viss oro inför framtiden. Den 4 oktober börjar vi med elektroniska läkarintyg via SYSteam Cross. Spännande att se hur detta utfaller sig. Om det är något annat som ni vill veta om jag helt svarat tokigt så återkom till mig. Jag är som sagt ny i detta nätverk men det ska bli en spännande och rolig utmaning för mig. Det är stora besparingar, tjänster tillsätts inte. Läkarsekreterargruppen tänker på grund av detta avsäga sig receptionen, men nätverket rekommenderar dem att inte göra det. Det blir svårt att få tillbaka arbetsuppgifter och det kan aldrig vara rätt väg att gå att sätta undersköterskor i receptionen. Tips om att lyfta det som en arbetsmiljöfråga men hjälp från centret. Kronoberg Vision har i två år uppvaktat arbetsgivaren angående rätt använd kompetens och hur vi på ett bättre sätt kan nyttja läkarsekreterarnas kunskap och vidareutveckla den inför framtida behov. Personaldirektören har tillsatt en arbetsgrupp där jag ingår tillsammans med ett flertal avdelningschefer och centrumchefer. Samtliga verksamhetschefer har fått en förfrågan om vilket administrativt stöd de behöver framöver och svaren håller nu på att bearbetas. Med utgångspunkt från bl a dessa kommer vi att utarbeta ett förslag till kompetensutveckling för läkarsekreterarna. Vi diskuterar också förändring av vår titel i samband med detta. 57 läkarsekreterare kommer kommer fram till 2015 att gå i pension.

11 Vi har under åren minskat antal årsarbetande läkarsekreterare med 75 personer, vilket är näst mest i landet. Detta har på vissa håll avspeglat sig i en tuffare arbetsmiljö och antalet arbetsmiljöärende har ökat. Det finns ingen utbildning i Växjö, närmaste är en KY-utbildning i Nybro där arbetsgivaren nu via en avdelningschef för läkarsekreterarna (hon är också utbildare i en distansutbildning) har en kontakt som är med och planerar för praktikanterna som kommer till vårt landsting. I dagsläget har vi brist på läkarsekreterare och har svårt att få kortare vikariat tillsatta. För övrigt gör vi många arbetsplatsbesök och har fikabordsdialoger om vad våra medlemmar förväntar sig av oss som facklig organisation och vilka frågor som de tycker vi skall driva och då kommer som alltid lönen upp. Eftersom det råder brist fick läkarsekreterarna vid förra årets revisionsöversyn 3% i löneökning (sammanlagt för kollektivet) jämfört med avtalet så var det här en klar förbättring, men jag tror ändå att man måste höja lönerna för att få kompetenta läkarsekr framöver. Se nedan: Löneutfallet för läkarsekreterare i landstinget Kronoberg efter revisionsöversynen 2011: Medel kr, Median kr, 10:e kr, 90:e kr, spridning 13 %. Västernorrland Landstinget Västernorrland har det lite lugnare men efter besparingarna har vi stora problem med skrivköer, ostrukturerat arbete över allt. Det som vi nu ser fram emot är E-intyg som snart är infört i hela landstinget. Till veckan startar utbildning i hela landstinget med utbildning i BoS (beställning & svar) vi startar med elektronisk konsultationsremiss med och utan vårdåtagande samt specialistremiss. Till våren kommer elektronisk röntgenremiss i BoS, därefter kommer lab och sist histopatologi och cytologi. Breddinförandet kommer att ske vecka 49 med startar på Sollefteå sjukhus och primärvård, därefter kommer Örnsköldsvik sjukhus och primärvård och sist Sundsvalls sjukhus och primärvård med övriga vårdcentraler så som Fränsta, Ånge m.fl.

12 Dalarna Översynsförhandlingarna är ännu ej klara för Visions medelmmar p g a att arbetsgivaren bl a inte haft lönesamtalen i tid, ingen större individuell lönespridning etc. Avdelningsordförande har skrivit ett brev där hon påtalar brott mot samverkan. Landstinget Dalarna har ett mycket stort underskott i budgeten och till följd av detta har ett omställningsarbete påbörjats. Detta har resulterat i att en övertalighetsorganisation. Dit flyttas övertalig personal och detta innebär att ingen tillsvidare anställd personal blir uppsagd. Det finns läkarsekreterare i övertalighetsorganistionen. Dalarna är kontantfritt. Faktura för uteblivet besök skickas om man inte avbokar ett dygn innan. Radiologen använder röststyrd diktering vilket där fungerar bra. Skåne. Som jag tidigare nämnt heter sekreterare med traditionella läkarsekreteraruppgifter Medicinska sekreterare hos oss. Sedan finns det ett antal andra titlar man kan ha beroende på arbetsuppgifter, t ex administratör verksamhet/ekonomi/personal. Vi är nyfikna på om det finns vidareutbildning för sekreterare och i vilken form? Vi är också nyfikna på om det finns erfarenhet i landet av röststyrd diktering eftersom vi provar det i Helsingborg nu. Hur ni i så fall tycker att det fungerar och om det påverkat sekreteranras arbetsuppgifter, hur? Vi har svårt att rekrytera medicinska sekreterare. Det finns kliniker som annonserar utan att en enda söker tjänsten. Dels beror det på stora pensinsavgångar men också på att det utbildas färre sekreterare. Tyvärr läggs ytterligare en utbildning ner i Helsingborg. Arbetsmarknaden för sekreterare är alltså relativt god nu, vilket gör att även etablerade sekreterare söker sig till andra tjänster. Samtidigt är det anställningsstopp och dispenser krävs för att få anställa. Man förlänger inte befintliga vikariat. Hos våra medlemmar finns en stor trötthet, stress, oro och arbetsmiljöärenden ökar stort. Universitetssjukhusen i Malmö och Lund slogs ju samman och heter numera Skånes Universitetssjukhus (SUS). Man håller fortfarande på med ett fusioneringsarbete kliniker emellan så att man har olika specialiteter på olika sjukhus. Sjukhuschefen avgår och rekryteringsarbete pågår. Region Skåne har ett sparkrav på 800 miljoner. En läkarsekreterare har nyligen fått i uppdrag att se över vem gör vad i vården? Detta gör hon 50 % av sin tjänst.

13 Tendensen ute på enheterna är att SSK blir chefer över sekreterarna som då ingår i enheten. Örebro Universitetsutbildningen läggs ned, orsaken är oklar. Inom primärvården har man BMS Cross och har där haft journaldatasystem sedan början av 1990-talet. Inom slutenvården håller man nu på att införa andra journaldatasystem. Då först Medex och sedan BMS Cross infördes i primärvården trodde man att antal läkarsekreterare skulle minska. Det har över tid visat sig tvärtom. Inom psykiatrin vill man nu att behandlarna själva ska skriva sina journaler. Från Vision har man påtalat att detta är fel använda resurser. I årets överläggningar för lönerevision fick Vision igenom en satsning på läkarsekreterargruppen med 4 % utan individgaranti. Ett mycket bra avtal. Värmland YH-utbildningen har 16 platser i år och är ett samarbete mellan Örebro och Värmland. Vi har ny titel, vårdadministratör. Vi har sökt och fått EU-pengar för att genomföra en påbyggnadskurs för läkarsekreterare. Många sekreterare har gått och man kunde tenta för att få 5 högskolepoäng. Detta var frivilligt så inte alla har gjort det, och då fick de endast kursintyg. De som gått utbildningen har fått lite mer betalt. SITS-kort håller på att införas. Sammanställning av svar gällande titelfrågan Jönköping; vårdadministratör, läkarsekreterare Stockholm; medicinsk sekreterare Västernorrland; medicinsk sekreterare, administratör Jämtland; läkarsekreterare, teamsekreterare Östergötland; vårdadministratör, läkarsekreterare Uppsala; läkarsekreterare Värmland; vårdadministratör, läkarsekreterare Halland; läkarsekreterare Sörmland; medicinsk sekreterare, läkarsekreterare Skåne; medicinsk sekreterare, administratör Västmanland; läkarsekreterare, teamsekreterare Västerbotten; teamsekreterare, läkarsekreterare Västra Götalands Regionen; läkarsekreterare, vårdadministratör, medicinsk sekreterare, teamsekreterare

14 Kalmar; läkarsekreterare, teamsekreterare, vårdadministratör, medicinsk sekreterare Kronoberg; läkarsekreterare Blekinge; läkarsekreterare, teamsekreterare

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TVÅ FÖRSTA KVARTALEN 2012 Rehabiliteringsgarantin 1 Rehabiliteringsgarantin 2 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller att förebygga sjukskrivning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av landstingets arbete med kompetensförsörjning Innehåll Innehåll...0 Sammanfattning...1 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller för att förebygga en sjukskrivning i de fall där sjukskrivning är det vanligaste tecknade Sveriges Kommuner

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kristina Sibbmark Gabriella Chirico RAPPORT 2008:29 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade"

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: Alltför många frågor förblev obesvarade Ronden Nummer 1 2012 Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade" Ledningen startar patientsäkerhetsronder Karin Norlén summerar 40 år Äldre patienter vinnare

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Kvalitet, utveckling och ekonomi går hand i hand

Kvalitet, utveckling och ekonomi går hand i hand Landstinget i Värmland personaltidning Nummer 5 dec 2012 Kvalitet, utveckling och ekonomi går hand i hand tema: kvalitet och ekonomi sid. 3 7 Sociala medier sid. 8 Carina är sonograf sid. 11 Missa inte

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin 2013

Rehabiliteringsgarantin 2013 Rehabiliteringsgarantin 2013 ERFARENHETER OCH RESULTAT Rehabiliteringsgarantin 2013 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller förebygga en sjukskrivning tecknade Sveriges Kommuner och

Läs mer

Hur gör vi med introduktionen?

Hur gör vi med introduktionen? FoU-rapport 2015:1 P raktik U tveckling F orskning F ramtid Hur gör vi med introduktionen? En studie om arbetet med introduktion för nyutexaminerade socionomer Emmy Johansson Sammanfattning Syftet men

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Räddaren i nöden stafettläkare, vårdkaos och vitsen med en marknad Danjell Elgebrandt timbro Augusti 2013

Räddaren i nöden stafettläkare, vårdkaos och vitsen med en marknad Danjell Elgebrandt timbro Augusti 2013 Räddaren i nöden stafettläkare, vårdkaos och vitsen med en marknad Danjell Elgebrandt timbro Augusti 2013 Om författaren Danjell Elgebrandt är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Just nu studerar

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Framtidens kompetensbehov 2011. Vård och omsorg

Framtidens kompetensbehov 2011. Vård och omsorg Framtidens kompetensbehov 2011 Vård och omsorg Innehåll Inledning... 2 Regionförbundets uppdrag kring kompetensförsörjningsfrågor... 3 Tematisk fördjupning... 3 Metod... 5 Metoddiskussion...6 Statistik...

Läs mer

Heltidsprojektet. Slutrapport. Datum 11-09-30. Författare Sven Fernlund Skagerud

Heltidsprojektet. Slutrapport. Datum 11-09-30. Författare Sven Fernlund Skagerud Datum 11-09-30 Heltidsprojektet Slutrapport Författare Sven Fernlund Skagerud Enhet: Personalenheten Besök: Corneliusgatan 16 Post: 774 81 Avesta Telefon: 0226-64 50 00 www.avesta.se Orgnr: 2120002262

Läs mer

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster 1. Uppdrag...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfrågor...2 1.3 Avgränsning...2 1.4 Metod...3 2. Förutsättningar...3 2.1 Anställda...4 2.2 Ålder, kön...5 2.3 Frånvaro...6 2.4 Pensionsavgångar...8 2.5

Läs mer

Utvärdering av implementering av Kontaktcenter. vid Jönköpings kommun. November, 2010

Utvärdering av implementering av Kontaktcenter. vid Jönköpings kommun. November, 2010 Utvärdering av implementering av Kontaktcenter vid Jönköpings kommun November, 2010 Irene Bernhard, Kerstin Grundén Innoveta-projektet Högskolan Väst 1 Disposition Inledning MOA-modellen Resultat IS/IT

Läs mer

Heltidsprojektet i Avesta

Heltidsprojektet i Avesta Datum 2011-04-15 Heltidsprojektet i Avesta Heltid och Kvalité Författare Sven Fernlund Skagerud Enhet: Personalenheten Besök: Corneliusg 16 Post: 774 81 Avesta Telefon: 0226-64 56 61 E-post: sven.fernlund-skagerud@avesta.se

Läs mer

Enkät till handläggare på arbetsförmedlingen

Enkät till handläggare på arbetsförmedlingen Bilaga 1 Enkät till handläggare på arbetsförmedlingen För att skapa oss en representativ bild av hur handläggarna både hanterar anvisning till skyddat arbete hos Samhall och hur de upplever att stödet

Läs mer

Arbetstidsmodell. Projektrapport

Arbetstidsmodell. Projektrapport Arbetstidsmodell Projektrapport Susanne Pohlman-Ericsson Projektledare September 2009 1 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Syfte... 5 Projektplanering... 6 Projektorganisation... 6 Milstolpeplan...

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer