Sammanställning Landet runt med tillägg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning Landet runt med tillägg."

Transkript

1 Sammanställning Landet runt med tillägg. Halland Pågående KY utbildning Vårdadministratörer (c.a 90 st) uppdragsutbildning från Region Halland Sjukhusen i Halland har ett stort sparbeting inför 2012 (c.a 100 milj) kr. Konsekvenserna av detta är anställningsstopp alla kategorier. Omorganisation de tre olika sjukhusen i syfte att skapa ett gemensamt förhållningssätt gemensamma VO chefer etc. Införande av verksamhetschefer, rekrytering pågår. Läkarsekreteraren var prioriterad vid 2011 års lönerevision i Region Halland men detta gav inget resultat pga det rådande ekonomiska läget. Enl lönestrategin 2012 är läkarsekreteraren en prioriterad grupp på kort sikt (man har delat in strategin i kort och lång sikt). Titeln är en ständigt pågående fråga men pga ovan beskrivna omorganisationer etc. så är detta ingen prioriterad fråga för närvarande, ej heller kompetensutvecklingsfrågan. Vi väntar fortfarande på de nya AID-koderna gällande ex. DRG-kodarna. SITS-kort vid inloggning. Västra Götaland VGR:s regionala läkarsekreterarnätverk genomförde i slutet av september en utbildningsdag för läkarsekreterare i VGR och Halland. Vi bjöd också in läkarsekreterare som arbetar i privat regi samt studenter från YH-utbildningarna. Sammanlagt kom ung 220 personer varav ca 80 studenter. Temat för dagen var kommunikation, vi hade flera intressanta föreläsare och dessutom kom Annika Strandhäll och Leif Hansson, vilket var mycket uppskattat. I övrigt är det så i VGR att på vissa sjukhus är bristen på läkarsekreterare akut, det finns ibland inte ens några sökande till tjänsterna. Arbetsmiljön för gruppen är mycket tuff med stress, övertidsarbete och svårigheter att få ledigt och det är många vakanta tjänster. Detta påverkar den psykosociala arbetsmiljön och på vissa arbetsplatser verkar arbetsglädjen ha försvunnit. Detta har fått till följd att läkarsekreterarnas arbetsuppgifter snävats åt (det blir mest dokumentation) och arbetsgivaren visstidsanställer assistenter/kanslister att utföra övriga administrativa arbetsuppgifter. Pga denna situation har återigen frågan om

2 snabbutbildning kommit upp, vilket kommer att tas upp under vårt möte i november. YH-utbildningen i Göteborg har ansökt om fördubbling av antalet utbildningsplatser för att möta denna situation. På andra sjukhus och inom primärvården är bemanningssituationen bättre men det har blivit mer svårrekryterat även där. Inom Primärvården står man inför en trolig sammanslagning av alla primärvårdsområden i hela regionen. Vad detta kommer att innebära för läkarsekreterarna är i dagsläget inte klart. Generellt är ekonomin tuff inom primärvården och det kommer att bli omställningsarbeten där våra medlemmar troligen blir drabbade. På Kärnsjukhuset i Skövde pågår en diskussion kring arbetskläder för administrativ personal. Arbetsgivaren i VGR har i höst bildat en arbetsgrupp kring kompetensförsörjning och där läkarsekreterargruppen är en grupp som man prioriterat att arbeta med. I uppdraget ska följande kartläggas: Utbildningsanordnare, utbildningsvolym, utbildningarnas innehåll och de ev regionala skillnaderna. Verksamheternas olika benämningar på läkarsekreterargruppen och deras arbetsinnehåll. Verksamhetens krav på utbildningens innehåll, omfattning, utformning och antagning. Nuvarande kontaktytor förvaltningar- utbildningssamordnare (finns kontaktytor och kring vilka frågor?). Sörmland Kapacitetsnedragningar med 10% - sommarreduceringen fortsätter från och med september Sparkrav på 450 mnkr Målet är +/- 0 år Kapacitetsneddragningen innebär färre vårdplatser 53 vpl i hela länet. Vi överstiger personalbudgeten och är för många 300 personer. Nya riktlinjer för anställningsavtal I de nya riktlinjerna föreslås att chefer i huvudsak tillsätts genom tillsvidareanställning i likhet med andra anställda inom landstinget. Idag kan chefer tillsättas på tidsbegränsade förordnanden med en grundanställning i landstinget i botten. En chef kommer alltså inte i framtiden att ha någon rättighet att få en annan tjänst med bibehållen lön om man väljer att kliva av sitt chefsjobb. Om en person som är anställd som chef på ett tillsvidareavtal vill sluta så används samma regler som finns i centrala kollektivavtal och i lagen om anställningsskydd som för övrig personal. Tidsbegränsade chefsförordanden där det finns en specialisttjänst som bottentjänst kan även i fortsättningen komma i fråga men blir mer undantag än regel framöver.

3 Chefer som har förordnanden tecknade innan de nya riktlinjerna börjar gälla omfattas av de tidigare beslutade riktlinjerna. När det är dags att förlänga förordnandet med befintliga chefer omfattas de av de nya riktlinjerna. Förslaget från personalutskottet hamnar nu på landstingsstyrelsens bord. Landstingsdirektören Karin Welin är avskedad ny TF Helena Söderquist. Ny rekryteringsprocess med rutiner och riktlinjer när medarbetare anställs, hyrs in och anlitas som konsult. Man har bytt titel till Medicinsk sekreterare på alla i hela landstinget som arbetar med journalföring. Jämtland JLL ska införa ett bättre ledningssystem: Centuri Ledningssystemet är en beskrivning på hela landstingets verksamhet och innehåller alltid den senaste och aktuella versionen av en rutin eller en policy. Det är också en metod som landstingets ledning ska arbeta med för att leda och styra verksamheten och för att följa upp de resultat som gjorts. Som exempel, Information om vår verksamhet: vilka mål våra politiker bestämt att vi ska uppnå inom olika områden vilka lagar och författningar som gäller för landstingets verksamhet hur vi registrerar och dokumenterar avvikelser frågor om arbetsmiljö och lönebildning stödfunktioner inom administration, medicinskt stöd och service processer inom hälso- och sjukvården resultat av det arbete vi gjort Planering av ny Region: Planerna på en regionbildning mellan landstingen i Jämtland och Västernorrland. I dagarna lägger en förhandlingsgrupp fram ett gemensamt dokument med motiv och effekter av en regionbildning.

4 Om Jämtlands läns landsting och Landstinget i Västernorrland går samman till en region blir det med en befolkning på runt och i dagsläget landets femte största. Elektronisk överföring av läkarintyg till Försäkringskassan. Startar upp under vecka 42 med elektronisk överföring. Målet är att av alla läkarintyg till försäkringskassan ska minst 90% ska överföras elektroniskt senast 31 oktober Den 1 november ska alla kliniker och Hälsocentraler vara igång detta p g a sjukskrivningsmiljarden. Inloggning sker med SITHS-kort. ( detta är väl lika över hela landet?) Ny förvaltningsorganisation Landstingsdirektören tagit beslut om ny förvaltningsorganisation för Jämtlands läns landsting. Den nya förvaltningen ska träda i kraft 1 januari Den nya förvaltningsorganisationen innebär att nuvarande verksamhetsområden minskas från 13 till sju. Dessa kommer att heta Centrum. Under nivån Centrum kommer enbart nivåerna Område och Enhet att finnas. Chefen för ett Centrum får titeln Centrumchef, chefen för ett Område kommer att tituleras Områdeschef och chefen för en Enhet benämns följaktligen Enhetschef. De olika områdena är: Centrum för Medicinska specialiteter Centrum för Opererande specialiteter Centrum för Barn/Kvinna och Psykiatri Centrum för Primärvården Centrum för Landstingsservice och Centrum för Medicinsk diagnostik och teknik Centrum för Folktandvården. Centralkassa: Centralkassan öppnade i början av september. Bemannas av personal från tidigare Information och personal från mottagningskassorna. Kontantfritt inom specialistvård men ej inom primärvården ännu. Mindre receptioner finns kvar ute på mottagningarna som bemannas av skrivande sekreterare. Lön: Ny lön utbetalades på junilönen. SITS-kort används.

5 Kalmar Det som är på g i Kalmar är väl egentligen ungefär samma som vid förra träffen. Mina vårdkontakter, kodning, "ongoing problems" med Cosmic och dess uppgraderingar... Nytt just nu hos oss är dock E-läkarintygen och införandet av Cosmic Link. E-läkarintyg - driftstart den 15 september. Cosmic LINK planeras att införas i Kalmar län under Införande av SITS-kort pågår. Gotland Gotland lever fortf med en snäv sekreterarbemanning inom lasarettets väggar. Lönerna fortsatt låga. Stort problem då vi har individuell lön men cheferna vågar inte fördela enl det utan smetar ut en i stort sett samma peng på alla. Det åläggs hela tiden nya arbetsuppgifter som inte kompenseras lönemässigt. Den KY-utbildning som några sekr åkt på i Ängelholm har inte gett något i lönekuvertet. Matrisorganisationen kvarstår men vissa justeringar är enl uppgift på gång med ngt mindre verksamhetsområden. Västmanland Det enda jag har att rapportera är att det har startats en läkarsekreterarutbildning (YH) i Medlearns regi på distans. Vad gäller landstinget i övr så ser man över organisationen med jämna mellanrum, så fort personal slutar eller går i pension ser man över om man kan avvara tjänsten eller inte. Landstinget har ett större underskott hittills i år än vad man förväntat sig. Det finns övertaliga läkarsekreterare som hamnar i ett omställningsprogram. Man får inte rekrytera externt. En översyn pågår kring att läkarsekreterarna ska ta över kanslisternas jobb. Cosmic har införts under våren. SITS-kort används vid inloggning.

6 Västerbotten Man öppnar en centralkassa på Lycksele lasarett i februari Vad det kommer att betyda för läkarsekretarkåren i Lycksele lär visa sig i framtiden. Landstinget kommer att bli kontantlöst. Det var många sökande till utbildningen på Umeå Universitet, distans. Man tog in 60 studenter. Östergötland Efter namnbytet har vår avdelningsstyrelse satt som mål att dela ut profilpryler till alla våra medlemmar, för närvarande 1347 stycken. Det sker genom personliga besök såsom arbetsplatsträffar och ombudsträffar. Ett stort och arbetsamt projekt men förstås även väldigt givande och roligt. Diskussioner förs regelbundet med HR-direktör och lönestrateg i Landstinget för att förbättra villkoren för våra medlemmar. Bl a diskuteras inlösen av semesterdagstillägg, mera semester för de under 40 år och andra aktuella frågor. YH-utbildning till vårdadministratörer som sker på uppdrag från Landstinget har varit uppe till diskussion då f d elever anser att de inte har fått de arbeten som utlovats och att arbetsuppgifter inte finns för att utbilda fler vårdadministratörer. Parallellt med detta sker modulutbildningar av redan anställda läkarsekreterare för att ge kompetens för att konverteras till vårdadministratörer. Det går väldigt trögt, alla får inte gå utan man ska ha minst 50% övriga arbetsuppgifter förutom journal. YH-myndigheten anser att behovet finns varför utbildningen får fortsätta i ytterligare 2 år. Landstingsavdelningen delar arbetsgivarnas tankar kring konvertering men önskar att processen skulle gå fortare och med likartat tänk i alla centrum gällande kompetens-utveckling. Ett stöd för chefer gällande lönesättning och löneöversyn har tagits fram av Landstingets lönestrateg. Där tydliggörs ansvar och befogenheter och lönesättningens komplexitet. Samtidigt får cheferna på vissa centrum en 2- dagars utbildning i ämnet. Fackliga företrädare på central nivåska får liknande men kortare utbildning, ½ dag. Medarbetarna ska få en 2-timmars information. Det är dock inte lika över hela landstinget kring implementering av det nya lönestödet. Östergötland har en styrmodell som gör att alla centrum bestämmer själva hur de vill införa och använda sig av lönestödet. En stor ombyggnation av vårt universitetssjukhus i Linköping planeras och är till viss del redan igång. Projektet heter Framtidens US Arbetet beräknas kosta 3

7 miljarder men i det innefattas planer på parkeringshus och rivning av fastigheter samt anläggande av nya vägar i sjukhusområdet. En ombyggnation av Vrinnevisjukhuset i Norrköping planeras. Vision Vrinnevi. Ombyggnation av Lasarettet i Motala har just avslutats. I länet finns 4 sjukhus, varav 3 nu restaureras och moderniseras. Vår HR-direktör har också uppmanat oss heltids fackliga i Vision att beskriva vårt arbete. Avdelningsstyrelsen kommer att sätta sig ned och diskutera lönekriterier och ev utvecklings-planer. Har någon avdelning sådana? Vi tar tacksamt emot tips och idéer. Egna funderingar är arbetsmiljön för övertaliga i landstinget och lönekriterier för chefer. Har ni några projekt gällande detta så hör gärna av er! Vi väntar med spänning på det som avtalsgruppen i nätverket och Vision centralt kommer fram till. Våra medlemmar och ombud är villiga att gå ut och diskutera sina löner med chefer, politiker och andra inflytelserika kanaler. Vår suppleant i Nationella nätverket för läkarsekreterare/vårdadministratörer Malin Norén har slutat och jag söker just nu en efterträdare till henne. Inger Malmqvists förslag på namnbyte för nätverket är intressant. Kanske vi hinner diskutera på vår kommande träff. Jag kan mycket väl tänka mig att träffas på annat ställe än Stockholm om det är vad som krävs för att alla ska kunna vara med hela dagen, även kvällstid. Det är ju vi själva i nätverket som betalar genom alla våra avdelningar så det bestämmer väl vi? Utfallet för Vision Landstingsavdelning i Östergötland blev för ,48%. Med ett resultat på 2,4% för 2010 så blir det ett utfall på 4,88% för 2 år. En intern arbetsförmedling har startat omställningsavdelning. Uppsala För läkarsekreterarna på Primärvården i Uppsala läns landsting, har det varit en omorganisation. De har fått samordnare, som samordnar dikatutskrivningen för hela Primärvården, det betyder att alla kan skriva åt alla, så att det inte blir några " diktathögar" liggande, det är ju ett ganska stort geografiskt område det täcker. I början var det en del protester men nu verkar det gå bra när de vant sig vid det nya tänket. På Akademiska pågår nu inskolning av läkarsekreterare för den nya Uppsala modellen, dvs att sekreterarna självständigt kodar journalerna. Man tar det i omgångar, vi har ju c:a sekreterare, framtiden får

8 visa hur det går, om alla kan eller vill diagnosregistrera självständigt. det var väl det som är på gång just nu när det gäller läkarsekreterarna. Annars har vi mycket omorganisationer och fritt vårdval etc vilket medför att många privata aktörer är med inom olika områden inom landstinget. Norrbotten Från primärvårdens sida upplever man problem med att läkarsekreterarna "tappar" övriga administrativa uppdrag till andra yrkesgrupper p g a tidsbrist. Läkarsekreterarna är en yrkesgrupp där man passar på att dra in tjänster vid behov. Kvar blir "bara" statisk journalskrivning med arbetsskada som följd. Arbetsmiljön utifrån MedSpeech eller liknande system innebär att man tar kanske inte pauser som man skulle om man vet att chefer har koll på utskrivningslistan i det digitala dikteringssystemet. Vi har upplevt att arbetsgivaren tar ut statistik på hur mycket läkarsekreterarna har varit inne i systemet och kanske jämför den tiden mellan andra läkarsekreterare på enheten Arbetsmiljön försämras utifrån att enheter i allt större utsträckning skriver "på distans" åt andra, kan utgöra en risk om det statiska arbetet vid datorn blir längre och man slarvar med pauser. En fråga som kommit är om man har möjlighet att påverka lönen genom att skriva "på distans" åt andra enheter? Pensionsavgångarna fortsätter och i de allra flesta fall tillsätts inte tjänsterna på nytt. Jönköping Konvertering läkarsekr vårdadministratör Konverteringsarbetet fortsätter i vårt landsting. I nuläget har 65% av medlemmarna i yrkesgruppen titeln vårdaministratör och resterande 35% har titeln läkarsekreterare. Arbetsgivaren centralt har redan aviserat att även kommande budget och flerårsplan kommer innehålla kompetensutveckling för dessa yrkesgrupper. ACG-kodning ACG-utbildningen genomförd inom vårdcentralerna Bra Liv, 2 dagars utbildning, vilken inte kan jämföras med DRG-utbildningen som motsvarar 5 högskolepoäng. Dock har Vision lyckats med att få ACG-utbildningen som ett kriterie för att konverteras till vårdadministratör. Frågan om ersättning för denna utbildning som på sikt genererar pengar till vårdcentralerna är ännu inte löst. Arbetsgivaren har i dagarna svarat oss att man inte tänker "sätta någon prislapp på ACG-utbildningen" utan överlämnar

9 frågan till nästa års löneöversyn. Cosmic Fortsatt breddinförande av Cosmic, enbart några få kliniker kvar, alla förväntas ha Cosmic hösten Under införandeperioderna på de olika mottagningarna och klinikerna är arbetsbelastningen mycket stor med stress och allmänt dålig psykosocial arbetsmiljö som resultat. Visions ståndpunkt är hela tiden att verksamhetens "produktionsmål" tillåts vara lägre under införandeperioden samt att klinikerna får hjälp av extra personalresurser i form av läkarsekreterare/vårdaministratör som redan är vana Cosmic-användare. På ett av sjukhusen har nu arbetsgivaren i samråd med Vision gjort 3 allmänna visstidsanställningar, vårdadministratörer, som ska stötta upp kliniker under införandeperioden. RAK Från Visions sida påtalar vi Rätt använd kompetens i olika forum och så fort tillfälle ges, t ex vid samverkansmöte och förhandlingar som rör omorganisation. Ett av våra sjukhus brottas med ett stort budgetunderskott. Där kommer nu arbetsgivaren att göra en resursinventering av alla yrkeskategorier på varje klinik med syfte att få en bild av vilka resurser som finns och hur de används. Här får Vision ett gyllene tillfälle att driva frågan om RAK Löneläget Efter årets löneöversyn är medellönen för gruppen vårdadministratörer inom vår avdelning kr, med en lönespridning på 16%. För gruppen läkarsekreterare är medellönen kr, med en lönespridning på 10%. Vision och arbetsgivaren är vid löneöverläggningarna ense om att lönespridningen behöver öka. Vi kan se en liten ökning varje år, men det går långsamt. Ny utbildning vårdadministration Jönköping har sedan flera år tillbaka varit utbildningsort för KY-utbildning till vårdadministratör. Det senaste beviljade intaget på KY-utbildningen gjordes nu i höst. Högskolan i Jönköping har nyligen ansökt om att få starta YH-utbildning i vårdadministration gällande intag hösten 2012 och 2013 med 30 utbildningsplatser per år. Den nya utbildningen omfattar 400 yrkeshögskolepoäng. Innehållet motsvarar KY-utbildningen men med vissa förbättringar. Då det också ställs vissa krav på YH-utbildningar som inte funnits i KY-utbildningar har t ex ett examensarbete lagts in i utbildningsplanen. Besked från YH-myndigheten väntas i januari Från Visions sida hoppas vi verkligen att den nya utbildningen kommer igång. Pensionsavgångarna kommer att öka de närmaste åren och vi kan redan se att det inte längre är lika lätt för vår arbetsgivare att externrekrytera vårdadministratörer/läkarsekreterare. Sedan vårdval infördes i vårt landsting

10 juni 2010 har ju arbetsmarknaden breddats betydligt för denna yrkesgrupp. Det flaggas för stora besparingar kommande år. Landstinget är kontantfritt. Blekinge Skickar här in lite vad som är på gång i Blekinge. Jag är ny i nätverket, har tagit över efter Bodil Ohlsson, så jag vet inte riktigt vad det är ni vill ha in men jag skriver vad som är på G i dagsläget. Vi har omorganisation i Landstinget Blekinge. Ska gå från divisioner till förvaltningar igen. På det hela taget väldigt oroligt överallt inom landstinget. Inom sekreterarområdet så väntar vi besked vad som kommer att hända med den vårdadministrativa organisationen som vi startade i början av år Det finns i dagsläget inga klara besked hur landstingsdirektören har tänkt sig denna organisation. Detta medför att vi läkarsekreterare ute på golvet känner en viss oro inför framtiden. Den 4 oktober börjar vi med elektroniska läkarintyg via SYSteam Cross. Spännande att se hur detta utfaller sig. Om det är något annat som ni vill veta om jag helt svarat tokigt så återkom till mig. Jag är som sagt ny i detta nätverk men det ska bli en spännande och rolig utmaning för mig. Det är stora besparingar, tjänster tillsätts inte. Läkarsekreterargruppen tänker på grund av detta avsäga sig receptionen, men nätverket rekommenderar dem att inte göra det. Det blir svårt att få tillbaka arbetsuppgifter och det kan aldrig vara rätt väg att gå att sätta undersköterskor i receptionen. Tips om att lyfta det som en arbetsmiljöfråga men hjälp från centret. Kronoberg Vision har i två år uppvaktat arbetsgivaren angående rätt använd kompetens och hur vi på ett bättre sätt kan nyttja läkarsekreterarnas kunskap och vidareutveckla den inför framtida behov. Personaldirektören har tillsatt en arbetsgrupp där jag ingår tillsammans med ett flertal avdelningschefer och centrumchefer. Samtliga verksamhetschefer har fått en förfrågan om vilket administrativt stöd de behöver framöver och svaren håller nu på att bearbetas. Med utgångspunkt från bl a dessa kommer vi att utarbeta ett förslag till kompetensutveckling för läkarsekreterarna. Vi diskuterar också förändring av vår titel i samband med detta. 57 läkarsekreterare kommer kommer fram till 2015 att gå i pension.

11 Vi har under åren minskat antal årsarbetande läkarsekreterare med 75 personer, vilket är näst mest i landet. Detta har på vissa håll avspeglat sig i en tuffare arbetsmiljö och antalet arbetsmiljöärende har ökat. Det finns ingen utbildning i Växjö, närmaste är en KY-utbildning i Nybro där arbetsgivaren nu via en avdelningschef för läkarsekreterarna (hon är också utbildare i en distansutbildning) har en kontakt som är med och planerar för praktikanterna som kommer till vårt landsting. I dagsläget har vi brist på läkarsekreterare och har svårt att få kortare vikariat tillsatta. För övrigt gör vi många arbetsplatsbesök och har fikabordsdialoger om vad våra medlemmar förväntar sig av oss som facklig organisation och vilka frågor som de tycker vi skall driva och då kommer som alltid lönen upp. Eftersom det råder brist fick läkarsekreterarna vid förra årets revisionsöversyn 3% i löneökning (sammanlagt för kollektivet) jämfört med avtalet så var det här en klar förbättring, men jag tror ändå att man måste höja lönerna för att få kompetenta läkarsekr framöver. Se nedan: Löneutfallet för läkarsekreterare i landstinget Kronoberg efter revisionsöversynen 2011: Medel kr, Median kr, 10:e kr, 90:e kr, spridning 13 %. Västernorrland Landstinget Västernorrland har det lite lugnare men efter besparingarna har vi stora problem med skrivköer, ostrukturerat arbete över allt. Det som vi nu ser fram emot är E-intyg som snart är infört i hela landstinget. Till veckan startar utbildning i hela landstinget med utbildning i BoS (beställning & svar) vi startar med elektronisk konsultationsremiss med och utan vårdåtagande samt specialistremiss. Till våren kommer elektronisk röntgenremiss i BoS, därefter kommer lab och sist histopatologi och cytologi. Breddinförandet kommer att ske vecka 49 med startar på Sollefteå sjukhus och primärvård, därefter kommer Örnsköldsvik sjukhus och primärvård och sist Sundsvalls sjukhus och primärvård med övriga vårdcentraler så som Fränsta, Ånge m.fl.

12 Dalarna Översynsförhandlingarna är ännu ej klara för Visions medelmmar p g a att arbetsgivaren bl a inte haft lönesamtalen i tid, ingen större individuell lönespridning etc. Avdelningsordförande har skrivit ett brev där hon påtalar brott mot samverkan. Landstinget Dalarna har ett mycket stort underskott i budgeten och till följd av detta har ett omställningsarbete påbörjats. Detta har resulterat i att en övertalighetsorganisation. Dit flyttas övertalig personal och detta innebär att ingen tillsvidare anställd personal blir uppsagd. Det finns läkarsekreterare i övertalighetsorganistionen. Dalarna är kontantfritt. Faktura för uteblivet besök skickas om man inte avbokar ett dygn innan. Radiologen använder röststyrd diktering vilket där fungerar bra. Skåne. Som jag tidigare nämnt heter sekreterare med traditionella läkarsekreteraruppgifter Medicinska sekreterare hos oss. Sedan finns det ett antal andra titlar man kan ha beroende på arbetsuppgifter, t ex administratör verksamhet/ekonomi/personal. Vi är nyfikna på om det finns vidareutbildning för sekreterare och i vilken form? Vi är också nyfikna på om det finns erfarenhet i landet av röststyrd diktering eftersom vi provar det i Helsingborg nu. Hur ni i så fall tycker att det fungerar och om det påverkat sekreteranras arbetsuppgifter, hur? Vi har svårt att rekrytera medicinska sekreterare. Det finns kliniker som annonserar utan att en enda söker tjänsten. Dels beror det på stora pensinsavgångar men också på att det utbildas färre sekreterare. Tyvärr läggs ytterligare en utbildning ner i Helsingborg. Arbetsmarknaden för sekreterare är alltså relativt god nu, vilket gör att även etablerade sekreterare söker sig till andra tjänster. Samtidigt är det anställningsstopp och dispenser krävs för att få anställa. Man förlänger inte befintliga vikariat. Hos våra medlemmar finns en stor trötthet, stress, oro och arbetsmiljöärenden ökar stort. Universitetssjukhusen i Malmö och Lund slogs ju samman och heter numera Skånes Universitetssjukhus (SUS). Man håller fortfarande på med ett fusioneringsarbete kliniker emellan så att man har olika specialiteter på olika sjukhus. Sjukhuschefen avgår och rekryteringsarbete pågår. Region Skåne har ett sparkrav på 800 miljoner. En läkarsekreterare har nyligen fått i uppdrag att se över vem gör vad i vården? Detta gör hon 50 % av sin tjänst.

13 Tendensen ute på enheterna är att SSK blir chefer över sekreterarna som då ingår i enheten. Örebro Universitetsutbildningen läggs ned, orsaken är oklar. Inom primärvården har man BMS Cross och har där haft journaldatasystem sedan början av 1990-talet. Inom slutenvården håller man nu på att införa andra journaldatasystem. Då först Medex och sedan BMS Cross infördes i primärvården trodde man att antal läkarsekreterare skulle minska. Det har över tid visat sig tvärtom. Inom psykiatrin vill man nu att behandlarna själva ska skriva sina journaler. Från Vision har man påtalat att detta är fel använda resurser. I årets överläggningar för lönerevision fick Vision igenom en satsning på läkarsekreterargruppen med 4 % utan individgaranti. Ett mycket bra avtal. Värmland YH-utbildningen har 16 platser i år och är ett samarbete mellan Örebro och Värmland. Vi har ny titel, vårdadministratör. Vi har sökt och fått EU-pengar för att genomföra en påbyggnadskurs för läkarsekreterare. Många sekreterare har gått och man kunde tenta för att få 5 högskolepoäng. Detta var frivilligt så inte alla har gjort det, och då fick de endast kursintyg. De som gått utbildningen har fått lite mer betalt. SITS-kort håller på att införas. Sammanställning av svar gällande titelfrågan Jönköping; vårdadministratör, läkarsekreterare Stockholm; medicinsk sekreterare Västernorrland; medicinsk sekreterare, administratör Jämtland; läkarsekreterare, teamsekreterare Östergötland; vårdadministratör, läkarsekreterare Uppsala; läkarsekreterare Värmland; vårdadministratör, läkarsekreterare Halland; läkarsekreterare Sörmland; medicinsk sekreterare, läkarsekreterare Skåne; medicinsk sekreterare, administratör Västmanland; läkarsekreterare, teamsekreterare Västerbotten; teamsekreterare, läkarsekreterare Västra Götalands Regionen; läkarsekreterare, vårdadministratör, medicinsk sekreterare, teamsekreterare

14 Kalmar; läkarsekreterare, teamsekreterare, vårdadministratör, medicinsk sekreterare Kronoberg; läkarsekreterare Blekinge; läkarsekreterare, teamsekreterare

Nätverksträff för medicinska sekreterare Visionshuset i Stockholm.

Nätverksträff för medicinska sekreterare Visionshuset i Stockholm. Nätverksträff för medicinska sekreterare 2016-10-12--13 Dag 1 Landet runt med Tidningen Vision Visionshuset i Stockholm. De tre frågorna från Tidningen Vision gicks igenom och besvarades av de olika landstingen

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Sektionen har att ansvara för medlemmarna inom förvaltningarna Skånes Universitetssjukhus, lasarettet i Landskrona och lasarettet i Trelleborg.

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Svante Pettersson Avdelningen för politik och profession Bakgrund Uppdrag från SLF:s fullmäktige

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

juni 2014 Medicinska sekreterare en översikt

juni 2014 Medicinska sekreterare en översikt juni 2014 Medicinska sekreterare en översikt 1 Medicinska sekreterare en översikt Vision är fackförbundet som organiserar drygt 168 000 medlemmar som leder, planerar, utvecklar och administrerar välfärden.

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Mindre vårdcentralers bemanning av vårdadministratörer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Mindre vårdcentralers bemanning av vårdadministratörer YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Mindre vårdcentralers bemanning av vårdadministratörer Examensarbete: 35 poäng Författare: Sara Hansson, Alexandra Lidström Handledare: Doris

Läs mer

Läkarförbundets studierektorsenkät 2009

Läkarförbundets studierektorsenkät 2009 1 Läkarförbundets studierektorsenkät 2009 1. Förord Alltsedan ST-reformen infördes 1992 har studierektorsfunktionen utformats och vuxit fram. Först genom specialitetsföreningarnas försorg, men sedan åtföljt

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar!

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar! BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2016-05-12 Sida 1 (2) Personalenhet Dnr LD14/01056 Uppdnr 841 2016-05-12 Landstingsstyrelsens personalutskott 2016-05-30 Landstingsstyrelsen 2016-06-13--14 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning Tisdag 13 juni 2017 Jan Olov Strandell Indikator för samverkan vid utskrivning

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling Redovisning av utbetalda medel till landstingen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

Teknikutveckling, digitalisering och kompetensförsörjning. Medlemsföretaget Sakab i Kumla

Teknikutveckling, digitalisering och kompetensförsörjning. Medlemsföretaget Sakab i Kumla Teknikutveckling, digitalisering och kompetensförsörjning Medlemsföretaget Sakab i Kumla Rekryteringsförsök senaste 6 månaderna Har ni försökt att rekrytera medarbetare till ditt företag under de senaste

Läs mer

Vårdförbundet i siffror Barnmorskor

Vårdförbundet i siffror Barnmorskor Vårdförbundet i siffror 2010 Barnmorskor Barnmorskor Medlemsstatistik Vårdförbundet har 5 556 barnmorskemedlemmar varav 90 procent är yrkesverksamma. Av de yrkesverksamma barnmorskorna är 42 procent mellan

Läs mer

Resultat oktober 2013 Hur går vi vidare?

Resultat oktober 2013 Hur går vi vidare? Resultat oktober 2013 Hur går vi vidare? Innehåll Resultat Norrbotten Bättre liv för sjuka äldre Förstärkt utskrivning från sjukhus Förstärkt samverkan i öppenvård Framgångsfaktorer Hur går vi vidare 2014?

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 212 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antibiotikaförsäljning (J1 exkl metenamin) via recept 21-212, per län. Källa: Apotek ens Service AB 21 211 212 Västra Götaland

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Resultat från 2011 SPLF Enkät. En sammanställning

Resultat från 2011 SPLF Enkät. En sammanställning Resultat från 2011 SPLF Enkät En sammanställning *: Endast yrkesverksamma är inkluderade i svaren. Fråga 1 Svarade: 630 Svarade Ej: 0 Kön Kvinna 35% Man 65% Fråga 2 * Svarade: 586 Svarade Ej: 0 250 Din

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Lönepolitik i Fagersta kommun. Enligt beslut i kommunfullmäktige , 142

Lönepolitik i Fagersta kommun. Enligt beslut i kommunfullmäktige , 142 Styrdokument 1 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2016-09-26, 142 Mål Kommunens lönepolitik ska leda till att lönebildningen i kommunen, inom de ekonomiska ramarna, bidrar till att kommunen når målen för

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Information från Camilla Schuler och Mariette Jakobsson från deras besök i Danmark.

Information från Camilla Schuler och Mariette Jakobsson från deras besök i Danmark. 1 Minnesanteckningar från medicinska nätverksträffen 20-21 maj 2014 Stockholm Närvarande: Monica Bunge Svensson Region Skåne, Ann-Gerd Cardin Västerbotten, Gunvi Dahlström Jämtland, Carola Eklund Sörmland,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 Fler som har fått arbete och fler lediga platser indikerar att våren inte blir riktigt lika tuff på

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar

Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar Erika Sigvardsdotter Doktorand Kulturgeografiska institutionen Uppsala Universitet Erika.sigvardsdotter@kultgeog.uu.se

Läs mer

Nationella Tandvårdsnätverket Stockholm 14-15/3-13. Ingergärd Törnkvist Norrköping. Barbro Eriksson Norrbotten. Pernilla Morian Skog Västerbotten

Nationella Tandvårdsnätverket Stockholm 14-15/3-13. Ingergärd Törnkvist Norrköping. Barbro Eriksson Norrbotten. Pernilla Morian Skog Västerbotten Datum 2013-03-28 Nationella Tandvårdnätverket Förbunds huset Kungsgatan 28A Stockholm Nationella Tandvårdsnätverket Stockholm 14-15/3-13 Ewa Storm Åström presenterade sig som ny samordnare. Jobbar på Förbunds

Läs mer

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Landstingens fastighetsbestånd

Landstingens fastighetsbestånd FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2014 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1 Landstingens fastighetsbestånd 2 Förord Varje år samlar landstingen och

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Vårdförbundet i siffror 2010 Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Medlemsstatistik Det finns 2 912 medlemmar i Vårdförbundet som är röntgensjuksköterskor varav

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Förlossningsvården en framtidsfråga

Förlossningsvården en framtidsfråga Förlossningsvården en framtidsfråga Förlossningsvården möter människor i en av livets största stunder Alla blivande föräldrar ska kunna lita på att få god och säker hjälp när deras barn kommer till världen

Läs mer

dec 2014 Medicinska sekreterare en översikt

dec 2014 Medicinska sekreterare en översikt dec 2014 Medicinska sekreterare en översikt 1 Medicinska sekreterare en översikt Vision är fackförbundet som organiserar drygt 173 000 medlemmar som leder, planerar, utvecklar och administrerar välfärden.

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012 Lönestatistik Avser lönenivåerna 2012 Innehåll Förord 3 Allmänt 4 5 Varför samlar vi in lönestatistik år efter år 4 Definitioner 4 Sektorsfördelning 4 Fakta 4 Löneutveckling 5 Landsting 6 7 Fakta 6 L1.

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Pressmeddelande 2010-01-04

Pressmeddelande 2010-01-04 Pressmeddelande 2010-01-04 Dags för nya vanor: Var femte anställd i Stockholms län har högt blodtryck I början på året satsar många på att förändra sina levnadsvanor och det kan behövas. Nästan var femte

Läs mer

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-03-30 LS-LED15-0253-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U M Avrop strategiska personalsatsningar och

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Kompetensbehov inom vården

Kompetensbehov inom vården Kompetensbehov inom vården REGLAB: REGIONALA MATCHNINGSINDIKATORER WORKSHOP 4 MAJ 2017 Anders Axelsson, Region Skåne Agenda Vård och omsorg totalt sett Idag fokus på Vård- och omsorgsutbildade (VO) Hur

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 2012-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning steg kraftigt under

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer