Terese Arvidsson, studerande Erik Douglasson (anmält förhinder)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Terese Arvidsson, studerande Erik Douglasson (anmält förhinder)"

Transkript

1 PROGRAMNÄMNDEN FÖR Programmet för personal- och arbetslivsfrågor Göteborgs universitet PROTOKOLL Sammanträdesdatum Närvarande Frånvarande Terese Arvidsson, studerande Erik Douglasson (anmält förhinder) Cyro Banega, sociologi Daniel Knezevic Staffan Gran, företagsekonomi Sofia Grönberg, studerande Kristina Håkansson, ordförande Kerstin Karlsson, psykologi Jennie Knutsson, Sveriges HR-förening Gun-Britt Wärvik, pedagogik Övriga närvarande Anna Karin Wiberg, sekreterare Ärende 1. Justeringsperson Cyro Banega utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 2. Fastställande av föredrag- Föredragningslistan fastställs med två tillägg under ningslista 11 Övriga frågor avseende ansökningar om byte av utbildningsort samt datum för nästa termins sammanträden. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll från sammanträden den 15 januari 2007 och 19 februari 2007 är justerade och läggs till handlingarna. Påpekas dock att det under 1 i protokollet från står Terese Andersson i stället för det korrekta Terese Arvidsson.

2 4. Meddelanden Kursen Personalvetenskapligt tillämpningsarbete är nu i gång. Sammanlagt inkom det tjugo uppdrag, och detta innebär att grupperna i är består av 3-4 personer. Fyra handledare, en från varje institution, är engagerade i kursen. Årets Riks-P-konferens går av stapeln den 9-11 maj på Lökebergs konferenscenter. 47 deltagare är anmälda till konferensen första dag, varav nio från Göteborgs universitet. Programmet är utskickat och vi har lyckat få tag på föredragshållare som är väl insatta i hur man kan undervisa i en Bologna-anpassad lärandesituation. Den uppdragsutbildning för personalchefer i Göteborgs kommun, som tidigare diskuterats i programnämnden är nu igång och det har hittills hållits två undervisningstillfällen och ytterligare två kommer att hållas under vårterminen. Examensbeskrivningen för Personalvetarprogrammet, 180 högskolepoäng, är nu fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden. Vid en genomgång av kursplanerna för Personalvetarprogrammet upptäcktes att kursen PV1112 Grupper och individer i arbetslivet, någonstans i arbetsprocessen fått fel namn. Den godkända kursplanen med namnet Grupper och individer i samhället är nu ändrat till ovanstående namn. Även den engelska kursbenämningen har ändrats. Den 10 maj hålls ett informationstillfälle för studenter inom programmet för personal- och arbetslivsfrågor. Kristina Håkansson och Anna Karin Wiberg informerade om de förändringar den nya högskolelagen kommer att innebära för studenter inom programmet. Den planerade alumniträffen den 24 april är framskjuten till höstterminen, 9 oktober. Temat kommer då att vara samma som för den planerade träffen, worl-life-balance. Anledningen till förseningen var att man inte kunde göra ett utskick till de inbjudna i tid. Kristina Håkansson önskar att inblandade institutioners studierektorer inkommer med uppgifter om vilka lärare som denna termin är ansvariga för uppsatskurser på C- och D-nivå. Detta för att direkt kunna informera dem och studenterna om vad som gäller kring elektronisk publicering av uppsatser. 5. Kursutvärderingar Kursutvärderingen för kursen Arbetsliv, organisation och ledarskap II, moment Kvantitativ metod diskuterades. Kursen har fått mycket kritik, framför allt för att studenterna läser gemensamt med andra studenter och därigenom får en del repetition från årskurs ett.

3 Kursen skall fortsättningsvis ges för enbart programstudenter och kan därigenom läggas på en annan nivå. Kursutvärdering för kursen Organisationsperspektiv diskuterades. Många studenter uppger att de inte läst kurslitteraturen. Detta föranleder att programnämnden föreslår att man fortsättningsvis skall notera genomströmningen för momentet i kursutvärderingen. Kursutvärderingarna för kurserna Lönsamhet och finansiering och Verksamhetsstyrning lämnas utan kommentar. Kursutvärderingen för kursen Juridik, särskilt arbetsrätt diskuteras. Utvärderingen är gjord av studenterna själva på uppdrag av kursansvarig lärare, Dennis Töllborg. Detta är dels felaktigt, då det är hans ansvar att göra utvärderingen, dels har det lett till felaktiga slutsatser, då de som inte besvarat enskilda frågor räknats med i svarsfrekvensen och därmed sänkt medelvärdet. Utvärderingen innehåller mycket kritik mot kursansvarig lärare. Detta är inte syftet med utvärderingarna utan de skall fokusera på kursens innehåll och utövande. Kursutvärderingen för kursen Arbets- och organisationspsykologins praktiska tillämpningar lämnas utan kommentar. 6. Litteratur för kurser i Litteraturförslag har inkommit till nämnde för de kurser Personalvetarprogrammet åk 1: som ingår i Personalvetarprogrammets år 1. Nämnden diskuterar först om man skall ange riktlinjer för hur mycket litteratur som skall finnas för varje kurs. Man beslutar att sidor för en kurs om 15 högskolepoäng är rimligt. Om man som kursansvarig lärare vill ha mer eller mindre litteratur skall detta särskilt motiveras.

4 a) Företags- och personal- Kursen hr i det förslag som presenteras allt för mycket ekonomi (PV1114) litteratur på det första momentet och allt för lite på det andra. Staffan Gran som kursansvarig skall gå igenom förslaget igen och korrigera mängden litteratur på kursen. Det tillkommer troligen en bok på moment 2 om verksamhetsstyrning. b) Samhälle, arbete och Programnämnden godkänner det insända litteraturorganisation (PV1111) förslaget. c) Grupper och individer Psykologiska institutionen ombeds inkomma med i arbetslivet (PV1112) argument till varför mängden litteratur för moment 2 verkar lågt tilltagen. d) Lärande och kompe- Institutionen för pedagogik och didaktik lämnar ett tensutveckling (PV1113) reviderat förslag till litteraturlista vid sittande bord. I detta förslag är mängden litteratur minskad jämfört med ursprungsförslaget. Programnämnden godkänner det nya litteraturförslaget. 7. Undervisningslokaler Kristina Håkansson lyfter frågan om huruvida man inom Personalvetarprogrammet skall försöka ha så mycket undervisning som möjligt lokalerna på Sprängkullsgatan eller om varje institution skall utnyttja sina egna lokaler. Nämnden diskuterar för- och nackdelar med de olika alternativen. Dels kan det vara roligt och stimulerande för studenterna att vistas i olika lokaler, dels kan man känna större samhörighet inom programmet om alla är i samma hus. Höstterminen 2007 kommer undervisningen att bedrivas i både Campus Haga och Campus Linné. Detta beroende på att Psykologiska institutionen påbörjat sitt schemaläggningsarbete tidigt. Programnämndens ledamöter skall fundera kring ovanstående frågeställning och beslut skall fattas under hösten.

5 8. Masterutbildning Programnämnden har tidigare beslutat om att tillsätta en arbetsgrupp vars uppgift skall vara ett ta fram ett förslag till en masterutbildning i personalvetenskap. Kristina Håkansson skall kalla till ett första möte i juni månad och sedan skall arbetet fortlöpa under nästa läsår. Utbildningen beräknas starta ht Ersättning för utvecklingsarbetet kommer att lämnas från Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden om kr. 9. Ersättning KY-ledning Ingemar Andersson vid Institutionen för pedagogik och didaktik har inkommit med en förfrågan om programnämnden kan betala ut ersättning för ett uppdrag som ledamot i en kvalificerad yrkesutbildnings (KY) ledning. Tidigare har Lars Hansen suttit med i samma ledningsgrupp och då gjort det inom ramen för sin tjänst som programsamordnare. Programnämnden beslutar att berörd KY-utbildning själva får ersätta sin ledningsgrupp. 10. Ekonomi På grund av ändrade bokslutsrutiner inom Göteborgs universitet kommer de transaktioner som görs mellan inblandade institutioner och programmet för personaloch arbetslivsfrågor att ske var fjärde månad fortsättningsvis (per tertial) i stället för som tidigare var tredje månad. Faktureringsunderlag kommer precis som nu att skickas ut från samordnande institution. Vid Samhällsvetenskapliga fakultetskansliets avräkning för bå 2006 hade Programmet för personal- och arbetslivsfrågor presterat motsvarande 216 helårsstudenter. Detta utgör exakt 90 % av vårt utbildningsuppdrag om 240 helårsstudieplatser och innebär att programmet i år inte behövde göra någon återbetalning.

6 Programföreningen Pegasus skall i juni anordna en fest för alla studenter inom programmet, med särskild uppmärksamhet riktad mot de studenter som i år går ur årskurs fyra. Föreningen har inkommit med en förfrågan om programnämnden kan sponsra festen. Programnämnden beslutar att sponsra festen med ett belopp som motsvaras av det som tidigare år lagt på det avslutningsfest som Sociologiska institutionen anordnar för avgångsstudenter. Gun-Britt Wärvik efterlyser riktlinjer för hur debitering av lärares undervisning skall hanteras mellan institutionerna. Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten skall en policy för detta ha utarbetats. Nämnden enas om att denna skall skickas ut till de inblandade institutionerna i god tid före nästa sammanträde så att man lokalt kan ta ställning till policyn. 11. Övriga frågor Anna Karin Wiberg föredrar de ansökningar om byte av studieort som inkommit till Samhällsvetenskapliga fakulteten per den 15 april (även ett skriftligt underlag delas ut). a) Marcus Peter, , läser idag vid Umeå universitet och söker till årskurs två inom programmet i Göteborg. Han har redan läst 105 poäng vid UmU och dessa kurser motsvarar inte studier vid Göteborgs universitet. Programnämnden beslutar att avslå Marcus Peters ansökan med hänvisning till att tidigare studier inte svarar mot de som bedrivits på motsvarande terminer vid Göteborgs universitet. b) Maria Karlsson, , läser idag vid Uppsala universitet och söker till år tre inom programmet. Hon har dock bara läst tre terminer vid UU och saknar kurser i psykologi, arbetsmiljörätt, personalekonomi och metod.

7 Programnämnden beslutar att avslå Maria Karlssons ansökan med hänvisning till att tidigare studier inte svarar mot de som bedrivits på motsvarande terminer vid Göteborgs universitet. c) Hanna Ulmfelt, , läser idag vid Linköpings universitet och söker till år tre inom programmet. Programnämnden beviljar Hanna Ulmfelts ansökan med kravet att hon behöver komplettera sina studier i arbetsrätt för att kunna ansöka om examen från programmet vid Göteborgs universitet. Hanna Ulmfelt antas till fördjupningsinriktningen sociologi. d) Katrin Jonsson, , läser idag vid Linköpings universitet och söker till år tre inom programmet. Programnämnden beviljar Katrin Jonssons ansökan med kravet att hon behöver komplettera sina studier i arbetsrätt för att kunna ansöka om examen från programmet vid Göteborgs universitet. Katrin Jonsson antas till fördjupningsinriktningen sociologi. e) Stina Christensson, , läser idag vid Linköpings universitet och söker till år två inom programmet. Programnämnden beviljar Stina Christenssons ansökan med kravet att hon behöver läsa kursen Företags- och personalekonomi (PV1114) och kursen Vetenskapsteori och metod (PV1322) utöver de kurser som ingår i normalstudiegång inom programmet för personal- och arbetslivsfrågor. Hon behöver däremot inte läsa kursen Personalekonomi och humankapitalet (PA4800). Stina Christensson antas till fördjupningsinriktningen psykologi. f) Leyla Jamei, , läser idag vid Linköpings universitet och söker till år två inom programmet.

8 Programnämnden beviljar Leyla Jameis ansökan med kravet att hon behöver läsa kursen Företags- och personalekonomi (PV1114) och kursen Vetenskapsteori och metod (PV1322) utöver de kurser som ingår i normalstudiegång inom programmet för personal- och arbetslivsfrågor. Hon behöver däremot inte läsa kursen Personalekonomi och humankapitalet (PA4800). Leyla Jamei antas till valfri fördjupningsinriktning. Den övriga frågan om höstens mötestider stryks på grund av tidsbrist och behandlas i stället vid nästa sammanträde. 12. Nästa möte Nästa sammanträde är den 28 maj kl Vid protokollet Anna Karin Wiberg Justeras Cyro Banega Kristina Håkansson Ordförande

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Rapport 2008:25 R Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Tillsynsbesök vid

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 www.hsv.se Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Ekonomihögskolan Utbildningsråd

Ekonomihögskolan Utbildningsråd Minnesanteckningar UR2:2015 Mötesdatum: 2015-05-06 Ekonomihögskolan Utbildningsråd Ledamöter: Petter Boye ordförande Anna Alexandersson Linnéa Olsson Setayesh Sattari Amanda Tamme Studeranderepresentant

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av B il a g o r Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av kårstyrelsebeslut...18 Bilaga 6 Anmälan av lösnummerbeslut...23

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Nr 3:2013 2013-05-08 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Onsdag 8 maj kl. 9.15-12.00 Plats: T3-066, Mälardalens

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Handelshögskolans logistikprogram BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Bakgrund och syfte Som ett led i arbetet med att

Läs mer

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-12-08 Nr 8:2009 Dnr. MDH 2009/1007 Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom

Läs mer

Utskottet för ekonomiutbildningar

Utskottet för ekonomiutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-21 MDH 1.1-20/13 Utskottet för ekonomiutbildningar Utskottet för ekonomiutbildningar Datum och tid: Onsdagen den 21 augusti klockan 9.30 11.30 Plats: Ypsilon, Västerås Ledamöter:

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Beslut eller åtgärd 1. Mötets öppnande Ordf. Jan Johansson öppnar mötet.

Beslut eller åtgärd 1. Mötets öppnande Ordf. Jan Johansson öppnar mötet. Protokoll fört vid styrelsemöte för Forskarskolan i rymdteknik Tid: Mötet genomfördes den 13 april 2005, klockan 8.30-12.30 Plats: Mimasalen, IRF, Kiruna. Deltagare: Jan Johansson, ordf. Lars Eliasson

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer