Busschaufforens arbetsmiljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Busschaufforens arbetsmiljö"

Transkript

1 DocentOLAV MANNNEN Tammerfors universitet/finiands Akademi NORDSKA LOKALTRAFKMOTET TAMMERFORS 1986 Busschaufforens arbetsmiljö nledning Enhigt statistiken har antalet transporterade passagerare per ãr Tammerfors Over sjufaldigats under ca 55 àr och antalet bussar har samtidigt Okat Over nio gãnger. Dessa tvã tal utvisar mycket tydligt hur kraftigt kollektivtrafiken har utveckiats under de senaste ártiondena pa var hemort, som idag har ca invãnare. FramfOr alit har utvecklingen kunnat skonjas Okad transporteffektivitet, Okad passage rarkom fort och bättre service; idag Or bussarna regelbundet mellan klockan och pa totalt 26 linjer med en totallangd pa 295 kilometer. Det är därfor skäl att minnas att chaufforerna bildar den storsta enhetliga personalgruppen bland Tammerfors stads personal. Utvecklingen torde âven i framtiden fortsätta i samma riktning bia. darfor att behovet av kollektiv personoch varutransport Okar jämsides med Okad fritid, allmän m i jovard, oljeprisets strukturel a forändri ng och arbetsplatsernas och bostädernas lage. Detta innebär saväl Finland som Ovriga industrialiserade lander en snabb och kraftig Okning av lokaltrafiken, och speciellt av hjultrafiken. Dock har man ytterst sällan reflekterat Over vilka forand ringar utvecklingen har medfort och medfor i bussar - nas ergonomiska konstruktion, chaufforens arbetsmiljo och arbetets krav pa de anställda idag. Vi har heller ingen exakt och allomfattande kunskap om vilka de centra- a fysikaliska, kemiska och mekaniska arbetsmiljofaktorerna i bussarnas forarhytter är for en bekväm och trygg korning. Har stolarna planerats med hänsyn till chaufforernas arbete och hälsa? nverkar Arstiderna pa chaufforernas arbetsmiljo? Vilka krav ställerolika väglag? Ar for - arhytternas och bussarnas ergonomi forbunden med bussarnas Alder och typ? Vilken betydelse har chaufforens Aldrande och har unga och gamla chaufforer divergerande Asikt om ergonomin? Hur lang borde chaufforernas oavbrutna kortid vara? Hurdana pauser borde innefattas i kortiden och till vilken tid pa dygnet borde pauserna forlaggas? NAr borde morgorl- och kvällsskiftet borja enligt chaufforerna? Ar det lika latt och angenamt att kora tidigt pa morgonen sam sent pa kvallen enligt minuttidtabell eller finns det tider pa dygnet som upplevs som särskilt problematiska for korningen? Hur paverkar chaufforernas fysiska kondition, hälsa och arbetsformaga deras korprocess? Ar forandringarna i blodcirkulationen och de hormonella forandringarna desamma hos chaufforer som Or pa olika linjer och som är av olika Alder? nverkar Arstiderna pa en forändrad blodbild? Hur varierar hjärtats slagfrekvens hos chaufforerna under karprocessen? Har forarhytternas buller, vibration och temperatur betydelse for hjartslagen och dangenom pa variationer chaufforernas vaksamhet under korningen? Vilken betydelse har arbetstiden pa forändrad blodbild, horseltroskel, vajningar uppratt stallning i kontrollerad, simulerad exponering av en korsituation? Jamfort med unga icke exponerade personer, hur skiljer sig forandringarna i blodbilden, horseltroskeln och stabiliteten i uppratt stallning hos chaufforer av olika alder som dagligen i sitt arbete blir exponerade. Hur skiljer sig chaufforerna i fraga om blodbild, vissa enzymatiska och hormonella processer fran andra arbetare sasom verkstadsarbetare, bransleutdelare och utearbetare som dagligen Ar utsatta for avgaser, losni ngsmedel, bul ler, vibrationer eller varme? Andamàlet med undersokningen AndamAlet med denna undersokning Ar att besvara ovanstaende fragor. Det Ar vasentligt att fa svar pa fragorna, bl.a. da man skall faststalla nodvandiga arbetarskyddsatgarder i dagens bussar, riktiga kollektiva trafiklosningar i tatorterna, nar man planerar och konstruerar kollektivtrafikmedel, chassier och forarhytter som Sr sakrare, trivsammare och ergonomiskt niktigare an idag. Forskningsresultatet kan utnyttjas da man valjer chauffor, gor halsoundersokningar och organiserar halsovar - den.

2 Eftersom vára kunskaper cm miljafaktorernas samverkan är mycket smá, har forskningsresultaten specielit stor bade nationefl och internationell betydelse. FOrarundersOkningen utgor en fortsattning pa ett mángárigt forskningsprogram som i huvudsak utforts i ett exponeringslaboratorium, där man har beaktat samverkan av de vanhigaste mihjofaktorerna och deras betydelse for forandringar i manniskokroppens olika funktioner. De centralaste forskningsresultaten har publicerats i internationella facktidskrifter och fackpublikationer (t.ex. Manninen 1982; 1983a, b, c; 1984a, b; Manninen och Ekblom 1984; Manninen 1985; Manninen 1986a, b). Forskningsprogrammet har uppdelats i 1) metodutveckling (bl.a. phanering och konstruktion av ett exponeri ngslaboratorium med regler- och mätinstrument, och en elhydrauhisk vibrator), 2) planering och konstruktion av en mikroprocessorstyrd stabilometer, som mater den upprätta kroppsstal ni ngens stabilitet, en transmissionsmätare och en hikriktare, som mater vibrationernas formedling i manniskokroppen, 3) undersokning av Sinusformade (s.k. renal vibrationer, 4) undersokning av stokastiska (s.k. temporara) vibrationer och 5) en forarundersokning, som bestár av manga laboratorie- och faltmatningsperioder. FOrarundersOkningens olika skeden FOrarundersOkningen är indelad i en gahlupundersokning, fältmatningar, hälso- och konditionsundersokningar, jämforande exponeringsundersokningar i falt- och haboratorieforháhlanden och en uppfohjningsundersokning. Gallupundersokningen FOr att fã bakgrundsmaterial utdelades àt alla chaufforer vid Tammerfors stads trafikverk (n = 468) ett utforhigt frâgeformular med 105 frágor. Frágeformularet innehohl frágor om chaufforernas arbetshistoria, arbets- och 1evnadsf6rhâl landen, hälsa, fritidssysselsattni ngar, anvandning av äkemedel, alkohol och tobak. Returprocenten var 91,2. Pa basen av gahlupresultaten utvaldes 88 chaufforer, scm deltog i fortsatta undersokningar. Fä t mat fling a r Pa basen av alder, anstahlningstid och arbetsmiljons be- astning utvaldes 40 chaufforer bland de 88 ovannämnda for faltmätningar. Dessa chaufforer kor alla trafikverkets busstyper och pa stadens olika linjer. Forskarna reste i buss under det 5 1/2 timmar hánga arbetsskiftet och registrerade hela tiden med mätinstrument forarhyttens buller, vibrationer met chaufforens huvud och sits, forarhyttens temperatur och den yttre temperaturen, slagfrekvensen av chaufforens hjärta samt kroppens yttemperatur. En ny typs spanningstransformator konstruerades for matningarna. Transformatorn OverfOr bussarnas ackumalatorspanning till sinusformad nätspänning. For Utredning av variationer under olika arstider uppdelades faltmatningarna i sommar- och vintermatningar. Scmmarmatningarna utfordes under tiden juni augusti och vintermätningarna under tiden januari mars. Matningar fore och efter korning For att utreda korninges inverkan omedelbart fore och efter korni ngarna faststäl des organismens funktionsformaga hos varje chauffor i undersokningen sásom blodtryck, hjärtats slagfrekvens, blodbild, kroppens stabihitet i upprattställning och urinets katekolaminhalt. Matningar av den fysiska konditionen och hälsoundersokningar FOr utredning av fysiska sjukdomar och fysisk kondition och halsa undergick alla 88 chaufforer, som kallats till fortsatt undersokning, ett grundhigt konditionstest och en grundhig akarundersokning. UndersOkningen bested av en intervju, en noggrann lakarundersokning, EKGmätning i vila och under pafrestning, blodbilds- och urinundersokning, matning av blodtrycket, kardiologutlátande och en utredning av behovet av ytterhigare undersokn ngar. JämfOrande exponeringsundersokning i laboratorium den jamforande undersokningen, som gjordes under helt kontrollerade forháhlanden laboratorium, preciserades de ohika gamla chaufforernas forandringar bl.a. horseltroskeln, kroppens stabihitet uppratt ställning, hjärtats slagfrekvens, taltest, egna kanningar, blodtrycket och blodbilden och jämfordes med en icke exponerad kontrollgrupp som bested av unga personer. Antalet undersokta personer var totalt 192. Personerna exponerades exponeringslaboratoriet for buhler, vibration, värme och fysiskt och psykiskt pafrestande arbetsuppgifter bade separat och samtidigt for ohika kombinationer av dessa. Antalet exponeringskombinatoner var 48. Buller, vibration, temperatur, arbetets art och exponeringstid motsvarade den kortid och de omstandigheter som inverkar pa chaufforen i forarhytten under den dagliga korprocessen. KOrfilen och sikten pa vagen simulerades med hjâlp av televisionsmonitor och videoutrustning. Resultat foljande punkter granskas resultat av gallupundersokningen och instrumentmatningarna, scm utfordes forarhytterna under korning. Resultaten presenteras i form av procenttal och medeltalens standardavvikelser. FOr statistisk testni ng användes Khin-kvadrattest, Students t-test och F-test. DA gallupundersokningens returprocent var rekordhog, kan resultaten generaliseras pa hela chaufforskaren. ChauffUrernas alder och arbetshistoria FOr att beskriva betydelsen av exponeringen av arbetsforhâllanden presenteras i det foljande uppgifter om chaufforernas alder och anstallningstider. De undersokta chaufforernas medelàlder var 39 ár. En femtedel av chaufforerna var 34 ár ehler yngre, nästan hälften var ãr och ca en tredjedel var 45 ar eller Aldre. PA Bild 1 presenteras chaufforernas genomsnittl iga anstäl - ningstid och anstallningstid vid trafikverket per Aldersg ru pp.

3 Stress chaufforsarbetet Z Q - - U) CD - CO CD 10-i - z CD - w uj > U > CO CD CD - CO P z -) - _ n=97 n-200 n= AR FORARNAS ALDER n=97 n200 n AR FöRARNAS ALDER Bud 1. Chauflörernas genomsnittliga anställningstid 1A) och tjanstgoringstld vid trafikverket (1B) per àldersgrupp. Over haiften av chaufforerna ansàg arbetet vara fysiskt rätt ätt och 12 % mycket latt. Däremot ansâg 44 % att chaufforens arbete är psykiskt tungt eller mycket tungt. Mest stress ger den jaktade arbetstakten. Ovriga stressfaktorer var prioritetsordning obekvãm arbetstid, arbetets bundenhet, forarhyttens miljo, bussens dáliga skick, gatornas och vagarnas dâliga skick och Ovrig traf 1k. Enligt de aidre chaufforerna och medelálders foror - sakar den pressade arbetstakten psykisk stress betydligt mera an vad unga chaufforer ansag (F = 10.33; P < 0.001; Bud 2). Skiftarbete och Overtidsarbete fororsakar betydligt mera psykisk stress hos aidre chaufforer an hos medelàlders eller unga chaufforer (F=9.94; P < och F = 3,44; P < 0.05). Vidare bereder chaufforens hälsa mera psykisk arbetsstress at aidre chaufforer an at yngre (F = 12.77; P < 0.001). Medelálders chaufforer blir mest stressade av det faktum att de inte själva kan reglera sin arbetstakt (F = 599; P < 0.005). Arbetets monotonitet, jãktad arbetstakt, oformága att bestamma sin egen arbetstakt, skiftarbete, Overtidsarbete och obekvam arbetstid, arbetsplatsens miljofor - hállanden, chaufförens egen halsa, Ovrig trafik samt passagerarnas upptradande fororsakar mera fysisk arbetsstress hos äldre an hos medeláiders elier unga chaufforer (Bud 2). Skilinaden meilan de olika aldersgrupperna var pa ca %:s niva statistiskt betydande. ChauffOrernas àsikter, oavsett Alder, var lika elier skiljde sig minst frâga om styrning och iiknande arbetsroreiser, korstallning, forarhyttens storiek, sikten forarhytten, bussens manoverspakar, bussens allmanna skick och gatornas och vagarnas skick. Dessa faktorer fororsakade i stort sett lika stor psykisk och fysisk arbetsstress hos chaufforer i aila aidersgrupper. Av de undersokta sardragen arbetets art hade den psykiska stressen Okat mest under de senaste tvâ tre ãren (Bud 3). Dock hade chaufforerna olika aldersgrupper olika uppfattning om hur starkt uppgifternas antal, den fysiska och psykiska stressen och mangden Overtidsarbete hade Okat eiier minskat under de senaste tvâ, tre ãren. De unga chaufforerna ansag att antalet uppgifter halilts nágoriunda konstant, de medeláiders och aidre chaufforerna a sin sida ansâg, att mängden arbetsuppgifter flagon man hade Okat. Skillnaderna var statistiskt synnerllgen markanta (F = 9.29; P < 0.001). Likasã ansag de medelalders och aidre chaufforerna mer an de unga chaufforerna att den fysiska och psykiska stressen har tulitagit under de senaste aren (F = ; P < ). De aidre chaufforerna anság att Overtidsarbetet minskat betydligt mera an vad de unga och medeiãlders chaufforerna ansag (F = 3.41; P < 0.05). Over hälften (54,5 %) av chaufforerna har varit anställda vid trafikverket tio âr eller mindre an tio ár. Vidare har over hälften (54,8 %) av chaufforerna under sin forvärvstid arbetat i nágon annan bransch an transportbranschen minst ett ár. Unga (under 34 àr) chaufforer har haft nágot annat jobb an forarjobbet i snitt fyra ár, medelãlders chaufforer (35-44 ár) medeltal i 8 àr och aidre (45 ár och aidre) chaufforer i genomsnitt 9 ãr. De populäraste arbetena var industriarbeten, som utforts av 72,3 % av chaufforerna, transport- och trafikarbeten, som 77 % av chaufforerna arbetat med och jordbruksarbeten, som nastan halften (46,7 %) av chaufforerna sysslat med. Gruv- och brytningsarbete och ekonomiska arbeten var sallsyntast. Egenskaper som krävs av en chauffor frageformularet bad man chaufforerna precisera egenskaper som ailmant sett kravs arbetet. Av chaufforen erfordras mest (procent av svarsaiternativen "synnerligen mycket" och "mycket" sammanraknade) vaksamhet (97,1 %), punktlighet (96,7 %), tjanstvliiighet (96.2 %), speciell noggrannhet (959 %), snabb reaktionsformága (95,7 %), skarp syn (95.7 0/s), formaga att komma Overens med andra mann iskor (92.8 %) och lugn (93.8 %). Nar chaufforerna satte egenskaperna prioritetsordning visade det sig, att den aura viktigaste egenska-

4 FAKTORER *1 ARBETETS MONOTONTET 2 3 KRSTALLNNGEN STYRNNG MM, ARBETSRRELSER FYSSK MYCKET LTE PSYKSK MYCKET LTE JAKTAD ARBETSTAKT OFORMAGA AlT SJALV BESTAMMA ARBETSTAKTEN SKFTARBETE OBEKVAM ARBETSTD VERTD ARBETSPLATSENS MLJö (BULLER, VBRATON, TEMPERATUR) DEN EGNA HALSAN FöRARHYTTENS STORLEK SKTEN FORARHYTTEN BUSSENS REGLAGE BUSSENS ALLMANNA SKCK GATORNAS OCH VAGARNAS SKCK VRG TRAFK PASSAGERARNAS UPPTRADANDE om Bud 2. Faktorer som förorsakar psykisk och fysisk pafrestning i forararbetet per àldersgrupp (*1= unga, 2=medeiãlders, 3=51dre). Resultaten presenteras genom medeltal och standardavvikelser av svarspoängen. Chaufförerna placerade faktorerna pa en 5-gradig skala, där 1 motsvarade svarsalternativet synnerligen mycket, nummer 2 mycket, nummer 31 flagon man, nummer 4 itet och nummer 5 mycket litet.

5 FAKTORER ANTALET UPPGFTER HAR ökat HAR MNSKAT FYSSK ANSTRANGNNG PSYKSK ANSTRANGNNG KöRSAKERHET OHALSOSAMT ARBETE MONOTONTET MANGDEN 0VERTDSARBETE om Bud 3. Förändringarna i arbetsuppgifterna under de Senaste tvã tre ãren per âldersgrupp. (*1=unga, 2=medelalders, 3=51dre). Chaufförerna placerade förändringen i arbetsuppgiften pa en 5-gradig skala, där nummer 1 matsvarade svarsalternativet har ökat mycket, nummer 2 har ökat litet, nummer 3 har bibehállits, nummer 4 har mmskat litet och nummer 5 har minskt mycket. Resultaten presenteras genom medeltal och standardavvikelser pa basen av svarspoängen. pen var snabb reaktionsformága (16.9 %), den näst viktigaste egenskapen var lugn (12.2 %), den tredje vaksamhet (11.2 %) och den fjarde viktigaste egenskapen var formãgan att komma Overens med andra människor (10.4 %) Av chaufforerna krävs minst (procent av svarsalternativen "synnerligen litet" och "litet" sammanräknade) betydande kroppskrafter (69.6 %), organisations- och planeringsformága (31.5 %), vighet (26.9 %) och fysisk uthállighet (25.1 %). Beträffande kraven pa egenskaper skiljde sig ãsikterna hos chaufforer i de olika áldersgrupperna mest i frãga cm arbetsuppgifter som kräver betydande kroppskrafter, kroppslig uthállighet, vighet, fingerfärdighet, Uthardandet av enformiga arbetsrorelser, speciell noggrannhet och gott minne. Speciellt anser de aldre chaufforerna, att forararbetet kraver betydande kroppskrafter, kroppslig uthállighet och gott minne. Srskilt enhalliga var chaufforerna i frága om faktore'r som nämndes som de viktigaste egenskaperna. Egenskaper scm krävs av chaufforer har preciserats genom medeltalet av värderingspoängen och standardavvikelser pa Bud 4. FOrarhytternas miljoegenskaper Ur korsynpunkt sett anság chaufforerna att de skadligaste arbetsmiljofaktorerna är kold, hetta, stora temperaturvaxlingar, den egna bussens buller, vibrationer mot stolen, avgaser, damm, vaderleksforhállanden och bussbelysningens bländande spegling vindrutan. Sommaren anságs vara en màngfalt bättre korsasong an vintern eller hosten. KOld, halt vaglag, snospár, snomodd pa vagytan och kullerstensgator var de centrala faktorer, som forsvãrade korforhãl landena vintertid. Unga och medelalders chaufforer anság oftare an äldre chaufforer att den egna bussens buller var skadligt. Skillnaden mellan olika áldersgrupper var statistiskt betydande (F = 7.23: P < 0001). Medelálders chaufforer anser vanligtvis att temperaturforhãl landen (dvs. hetta, kold, varmestrãlning genom fonstren, temperaturvaxlingar, luftens rorelser och luftstromningar, drag) och vibrationer mot extremiteterna och sitsen sásom betydligt mera storande an unga och äldre chaufforer. De äldre och medelálders chaufforerna Ater anser oftare an de unga chaufforerna att damm är skadligt. frága om Ovriga frãgor i anslutning till arbetsmiljon skiljde sig uppfattningarna inte särskilt mycket de olika ãldersgrupperna. Varje enskild faktors skadlighet har preciserats genom medeltalet av värderingspoangen och stand ardavvikelser (Bi d 5). FOrarhyttens genomsnittl iga bu lernivã, tern peratur och vibration met chaufforens huvud och sits ( Z-axelns riktning) har detaljerat beskrivits tabellerna 1-4. De forsta matningarna gjordes kl och de sista k Bul lermatarens A-accentuerade värden upptecknades med tic sekunders intervaller under en mlnuts tid med en halv timmes intervaller. Bullermätarens mikrofon stalldes med hjalp av ett trefotsstativ bakom chaufforens rygg vid hans vänstra Ora pa ca 30 cm:s avstand f ran chaufforens huvud. Termometerns matspets fästes forarhyttens stodkonstruktioner bakom chaufforens rygg vid hans hogra Ora pa ca 30 crn:s avstánd fran chaufforens huvud. Accelerationsdetektorn fastes pa chaufforens huvud med speciella elastiska band och pa stolen med ett sittunderlag av gummi. Forarhyttens vänstra sidofonster hols stangt under ala matningsperioder. Pa sommaren var de genomsnittliga bullernivaerna en aning hogre an pa vintern. de unga (under 40 ar) chaufforernas grupper var de genomsnittliga bullerni-

6 MYCKET LTE EGENSKAPER BETYDANDE KROPPSKRAFTER 2 3 KROPPSLG UTHALLGHET VGHET SNABBHET FNGERFARDGHET SNABB REAKTONSFöRMAGA GOD SYN UTHARBAR MONOTONA - ARBETSRöRELSER VAKSAMHET AVDELAD KONCENTRATONSFöRMAGA SARSKLD NOGGRANNHET S.J AL V SA KE RH ET LUGN GOTT MNNE FoRMAGA ATT KOMMA överens MED - ANDRA MANN SKOR SJALVSTANDGT TANKANDE ORGANSATONS- UGH PLANERNGSFöRMAGA BESLUTSFöRMAGA PUNKTLGHET TJANSTVLLGHET om Bud 4. Egenskaper som krävs foraryrket per aldersgrupp (*1=unga, 2=medeiaiders, 3=6idre). Förarna placerade egenskaperna pa en 5-gradig skala, där nummer 1 motsvarade svarsaiternativet synnerligen mycket, nummer 2 mycket, nummer 3 nãgon men, nummer 4 iite och nummer 5 nto ails. Resuitaten presenteras med medeltal och standardavvlkeiser av svarspoängen. Chaufförerna värderade vane egenskap enhigt vad arbetet allmänt sett omfattade och hur dot aiimänhet Uncles for dem.

7 MYCKET LTE MLJFAKTORER *1 DEN EGNA BUSSENS BULLER 2 3 BULLER FRAN OVRG TRAFK - PASSAGERARNAS SORL VBRATONER NOT EXTREMTETERNA VBRATONER NOT STOLEN HETTA OLD VARMESTRALNNG FRAN FONSTREN VARMESTRALNNG FRAN MOTOR STORA TEMPERATURSKLLNADER LUFTENS RORELSER OCH LUFTSTRO1viAR FRARHYTTENS FUKTGHET TORRHETSGRAD FORARHYTTEN DRAG DAMN LUFTEN AVGASER VADER BUSSBELYSNNGENS BLANDANDE SPEGLNG VNDRUTAN S. ivrg BLANDNNG BELYSNNG FRARHYTTEN TRANGSELN FORARHYTTEN om Bud 5. Miljöfaktorer som medför oiägenheler chauftörens arbete per ãldersgrupp (*1=unga, 2=medeiMders, 3=51dre). Varje miljötaktors olägenhet har betecknats med eli aritmetiskt medeital och standardavvikeise. Chaufförerna placerade miijöolägenheterna pi en 5- gradig skala, där nummer 1 motsvarade svarsaiternativet synneriigen mycket, nummer 2 mycket, nummer 3 n- gon man, nummer 4 lite och nummer 5 inte ails.

8 Tabel 1. Medeltalen av bullernivãn (dba) forarhytten pa sommaren och vintern i de olika chaufforsgrupperna under korning. C >s Matningstid sommar , vinter sommar vinter sommar cu vinter sommar vinter sommar vinter :cu CL CL sommar o 6 vinter sommar co vinter sommar vinter Tabel 2. Medeltalen av temperaturen ( C) i forarhytten pa sommaren och vintern i de olika chaufforsgrupperna under korning. > o G) -- co 0) Matningstid sommar vinter sommar vinter sommar vinter sommar vinter sommar vinter OL sommar o 6 vinter > ' 8 sommar vinter sommar vinter vâerna en aning hogre an de äldre (Over 40 ár) chaufforernas grupper. Däremot varierade inte den genomsnittliga bullerniván forarhytten nämnvärt under dagens opp (Tabel 1). Den genomsnittliga temperaturen varierade ganska mycket under de olika árstiderna och under dagen. (Tabel 2). Speciellt pa vintermorgnarna var forarhyttens temperatur lag. Mot middagen hojdes temperaturen gradvis sáväl pa sommaren som pa vintern. Sommartid pa eftermiddagarna var temperaturerna storande hoga for chaufforernas trivsel och arbetsinsatser, och under vintermorgnarna var temperaturerna for ága. de unga (under 40 ár) chaufforernas grupper var de genomsnittliga temperaturerna en aning lagre an i de äldre (over 40 ár) chaufforernas grupper. - Vi brat ionsdoserna i de unga chaufforernas sitsar (X = 6.31) var pa sommaren betydligt storre an de äldre chaufforernas vibrationsdoser (X = 5.31). Pa vintern skiljde sig nte de unga (X = 5.22) och de äldre chaufforernas (X = 5.47) sitsars vibrationsdoser särskilt mycket fran varandra. Detta berodde specleilt pa att de unga chaufforernas sitsars vibrationsdoser pa vintern

9 jämforelse med sommaren var mycket mindre och de äldre chaufförernas sitsars vibrationsdoser Ater tämligen konstanta sáväl pa sommaren som pa vintern. Vanligtvis var huvudets accelerationssignalernas värder och vibrationsdoser storre jämfort med sitsarnas (Tabell 3 och 4). Sommartid var de unga forarnas huvudvibrationsdoser (X = 7.38) storreän huvudvi brat ionsdoserna for de äldre chaufforerna (X = 6.23). Speciellt intressant var det faktum, att de äldre chaufforernas huvudvibrationscloser pa vintern var (X = 7.69) storre an pa sommaren och storre an de unga chaufforernas huvudvibrationsdo- ser (X = 7.22). Med andra ord fororsakar làga temperaturer chaufforerna pa vintern att sitta stelt med spända ryggmuskler forutom att de ger en kansla av kold. En stel och spand sittande ställning a sin sida forstärker intensiteten i lãgfrekvensvi brat ioner, scm OverfOrs fran stolen till huvudet. FOr faltmatningar indelades chaufforerna till en borjan i ár gamla och ár gamla chaufforer (Manninen 1986c). Därefter indelades chaufforerna i bagge áldersgrupper i fyra grupper pa basen av skadeverkningar av jäktad arbetstakt, buller i bussen och vibration Tabell 3. Medeltalen av accelerationssignalernas effektivvärde (rms-värde) pa sommaren och vintern de olika chaufforsgrupperna under korning. Mätn i ngst id stol huvud stol huvud stol huvud stol huvud stol huvud sommar vinter a) CL sommar vinter ' cz sommar g vinter C scm mar vinter sommar vinter CL sommar o 6 vinter sommar vinter sommar vinter Tabell 4. Medeltalen av huvudets och stolens vibrationsdoser pa sommaren och vintern de olika chaufforsgrupperna under korning. c > ). Ct stol huvud Matningstid stol huvud stol huvud stol huvud stol huvud sommar vinter sommar vinter sommar ' co vinter CL sommar vinter sommar vjnter c - sommar vinter sommar co vinter C 0 sommar vinter

10 mot stolen. Dessa uppgifter baserade Sig pa uppgifter i frageformularet. Svarsalternativen inte ails och litet frágeformularet placerades i klassen stor inte, och de övriga svarsalternativen (i nágon man, mycket, synnerligen mycket) placerades i klassen stör. Grupperna var följande 1) chaufförer som inte störs av en jaktad arbetstakt, buller eller vibration mot stolen, 2) chaufforer som inte störs av jäktad arbetstakt eller vibrationer mot stolen, men som stors av buller, 3) chaufforer, som inte stors av jäktad arbetstakt, men som störs av vibrationer mot stolen och buller och 4) chaufforer, som stors bade av jäktad arbetstakt, vibrationer mot stolen och buller. Till vane grupp horde sáledes 5 chaufforer, som representerade unga och gamla chaufforer och chaufforer som varit lange eller endast en kort tid som busschaufforer. De unga (23-40-aringarna) chaufforerna hade varit chaufforer i genomsnitt 6,8 ár, medan de äldre (41-56-ãringarna) chaufforerna hade varit chaufforer genomsnitt 17,2 ár. Resultatet av faltmatningarna presenteras i detaij pa annan plats. ChauffOrernas hälsa Over en tredjedel av chaufforerna meddelade, att de har nãgon bestãende och lãngvanig sjukdom eller nagot fel eller nágon skada. En tredjedel anság, att de var fulit arbetsfora trots sin bestáende och lángvariga sjukdom eller skada. Ryggvark, blodtryckssjukdomar el ler hogt blodtryck, muskelvärk, eksem eller hudsjukdomar var de vanligaste sjukdomarna bland chaufforerna. Nästan en tredjedel av chaufforerna meddelade, att de konstaterats ha nágon blodtryckssjukdom eller hogt blodtryck under det senaste áret eller tidigare. Nästan en femtedel av chaufforerna hade haft muskelvärk under det senaste âret eller tidigare. Fyra femtedeiar av chaufforerna (78.3 procent) hade lid it av ryggvark ofta eller ibland. Over hälften av dem som lidit av ryggvark hade varit pa sjukledighet for sina ryggbesvar. De vanligaste symptomen hos cháufforerna under det gángna áret var halsbranna och magsyrabesvar, magsmärtor, somnbesvär, trotthet och svaghet, spanningstillstând, nervositet och irritation. ChauffOrernas hälsoti lstãnd har närmare specifiserats per áldersgrupp och pa basen av psykisk stress av skiftarbetet enligt Bild 6. Bilden utvisar hur mánga sjukdomar chaufforerna i genomsnitt har i de olika grupperna. De personer, som ansãg skiftarbete vara psykiskt synnerligen pâfrestande eller pâfrestande han sammanslagits till en grupp (nummer 1) som blir psykiskt stressade av skiftarbete och Ater de, som anser skiftarbete som nágorlunda, litet eller mycket litet stressande har sammanslagits till en grupp som inte blir StreSsad av skiftar - bete (nummer 2). ntressant är att de unga och gamla chaufforerna som blir psykiskt stressade av skiftarbete i genomsnitt uppvisar ett storre antal sjukdomar an chaufforer som inte upplever skiftarbetet som psykiskt stressande. ChauffOrernas arbetsformâga frãgeformularet ombads chaufforerna placera sin nuvarande arbetsformãga pa skalan Nummer 10 pa skalan motsvarade den bästa arbetsformagan och num- STRESSAD AV SKFTARBETE NTE STRESSAD AR FSRARNAS ALDER Bild 6. Medeltal och standardavvikelser for antalet sjukdomar i grupper som bildats enligt chaufforernas alder och psykisk stress av skiftarbete. mer 0 den sämsta. Pa denna skala uppskattade 15 procent av chaufforerna sin egen nuvarande arbetsformága till talet 10. En femtedel (dvs. 20 procent) uppskattade sin arbetsformãga till siff ran 6 eller sämre. Majoriteten av chaufforerna (88 procent) anság att arbetsformagan är bäst i áldern ár. När chaufforernas arbetsformaga granskas per aldersgrupp och grupper som sammanställts pa basen av skiftarbetets fysiska páfrestning, kan det konstateras att skiftarbetets psykiska paf restfling reflekteras personernas arbetsformãga: chaufforennas arbetsformága är svagare ju àldre personen är och ju mera psykiskt stressad han är (Bild 7). w io-1 - E -1 5-f -.1 STRESSAD AV SKFTARBETE NTE STRESSAD 1111i- i it. iu_i_ AR FöRARNAS ALDER Bild 7. Medeltal och standardavvikelser av poängtalen for arbetsformãgan i grupper som bildats enhigt chaufförernas alder och psykisk stress av skiftarbete. Samverkan pa antalet sjukdomar och arbetsformagan Ur Bild 8 och 9 framgár antalet sjukdomar fororsakade och arbetsformagan granskad av den samtidiga samverkan av mánga miljofaktorer och skiftarbetets psykiska stress. Vid observationerna har man använt Sig av miljoindex. lndexet bestar av poangtal som erhàllits av primärvaniabler som matt den egna bussens buller, vibration mot stolen, temperaturforandningar och avgaser. ndexpoangen har erhallits genom att de ursprungliga var-

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Annette Nybond RESTAURANGARBETARENS VÄLMÅENDE PÅ ARBETSPLATSEN

Annette Nybond RESTAURANGARBETARENS VÄLMÅENDE PÅ ARBETSPLATSEN Annette Nybond RESTAURANGARBETARENS VÄLMÅENDE PÅ ARBETSPLATSEN Företagsekonomi och turism 2010 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi och turism ABSTRAKT Författare Lärdomsprovets

Läs mer

Tiden går. Om bussförares psykosociala arbetsmiljö. Rapport från Yrkesmedicinska enheten 2000:2

Tiden går. Om bussförares psykosociala arbetsmiljö. Rapport från Yrkesmedicinska enheten 2000:2 Tiden går Om bussförares psykosociala arbetsmiljö Illustration: Sven Hallberg Rapport från Yrkesmedicinska enheten 2000:2 Kristina Byström-Valencia, Hans Brunnberg, Per Gustavsson Rapport från Yrkesmedicinska

Läs mer

DEL 4 FOLKHÄLSAN 147

DEL 4 FOLKHÄLSAN 147 DEL 4 FOLKHÄLSAN 147 148 Ohälsa 1980-2000 Kapitel 8 Ohälsa 1980-2000 Av Gunilla Davidsson och Ingrid Sjöberg (SCB) (Utdrag ur rapport 95 Ohälsa och sjukvård) Sammanfattning Tre fjärdedelar av den vuxna

Läs mer

Sexton år av smärta och besvär

Sexton år av smärta och besvär 1 Sexton år av smärta och besvär En rapport om kommunalarnas arbetsmiljö och hälsa år 1988-2003 www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet.

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. Teckning Robert Nyberg 1 I stressens spår www.kommunal.se 2 INNEHÅLL Innehåll Sid Sju åtgärder för bättre hälsa 3 1. Inledning 4 2.

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 INSIKTER OCH FAKTA OM OJÄMLIK HÄLSA.

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 INSIKTER OCH FAKTA OM OJÄMLIK HÄLSA. Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 INSIKTER OCH FAKTA OM OJÄMLIK HÄLSA. Förbundsordföranden har ordet Knappast något är så viktigt ur välfärdssynpunkt som människors hälsa,

Läs mer

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa Maja Eliasson Handledare: Christin Mellner VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING I PSYKOLOGI, 15

Läs mer

ÄLDRE OCH ALKOHOL NORDISK FORSKNING OCH DISKUSSION JYRKI JYRKÄMÄ & LAURA HAAPAMÄKI

ÄLDRE OCH ALKOHOL NORDISK FORSKNING OCH DISKUSSION JYRKI JYRKÄMÄ & LAURA HAAPAMÄKI ÄLDRE OCH ALKOHOL NORDISK FORSKNING OCH DISKUSSION JYRKI JYRKÄMÄ & LAURA HAAPAMÄKI NAD-PUBLIKATION Nr 52 2008 Utgiven av: Nordiskt center för alkoholoch drogforskning (NAD) (Fr.o.m. 1.1.2009 NVC) Adress:

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Folkhälsorapport 2007

Folkhälsorapport 2007 Folkhälsorapport 27 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal Fördjupning av resultat från vårdbarometern och den nationella folkhälsoenkäten Hälso- och sjukvårdsnämndernas

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

Lagom är bäst, varken för mycket eller för lite sjukskrivning

Lagom är bäst, varken för mycket eller för lite sjukskrivning Lagom är bäst, varken för mycket eller för lite sjukskrivning - om självrisker och karens En rapport av Anna Hedborg Lagom är bäst. Varken för mycket eller för lite sjukskrivning - om självrisker och

Läs mer

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Inga-Lill Petterson Lena Backman Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Äldreomsorgens personal med fokus på

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité en kvalitativ studie Författare: Johanna Ekström Dzhon Zubenko

Läs mer

Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år

Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år Författare: Elin Ekblom-Bak Lars-Magnus Engström Örjan Ekblom Björn Ekblom Datum: 2011-02-18 Serie:, Rapport 1 Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna

Läs mer

Polisens Arbetsmiljö 2013. Delrapport 2 (3) Psykosociala aspekter

Polisens Arbetsmiljö 2013. Delrapport 2 (3) Psykosociala aspekter Polisens Arbetsmiljö 2013 Delrapport 2 (3) Psykosociala aspekter Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE... 5 METODBESKRIVNING... 6 STATISTISK ANALYS... 7 RESULTAT... 8 ALLMÄN INFORMATION...

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

12 Beslutet att gå i pension

12 Beslutet att gå i pension 12 Beslutet att gå i pension Under senare år har flera rapporter publicerats som beskriver kunskapsläget angående vilka faktorer som styr pensionsbeslutet. 1 I detta kapitel sammanfattas översiktligt dessa

Läs mer

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009 Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Den psykosociala arbetsmiljön Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Arbetsmiljöverket/Arbetsmiljön

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

Bussförares arbetstider kopplat till trötthet

Bussförares arbetstider kopplat till trötthet VTI rapport 830 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Bussförares arbetstider kopplat till trötthet Anna Anund Göran Kecklund Carina Fors Jonas Ihlström Michael Ingre Igor Radun Beatrice Söderström

Läs mer

Arbetstider, hälsa och säkerhet en uppdatering av aktuell forskning

Arbetstider, hälsa och säkerhet en uppdatering av aktuell forskning Stressforskningsinstitutet Stressforskningsrapport nr 322 Arbetstider, hälsa och säkerhet en uppdatering av aktuell forskning Göran Kecklund, Michael Ingre och Torbjörn Åkerstedt Stockholm 2010 Arbetstider,

Läs mer

En grupp småbarnsmammors upplevelse av balans mellan arbetsliv och hemarbete

En grupp småbarnsmammors upplevelse av balans mellan arbetsliv och hemarbete En grupp småbarnsmammors upplevelse av balans mellan arbetsliv och hemarbete Sara Cirino Ljungström Handledare: Birgitta Hellström PSYKOLOGI III: VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING (15 HP) 2007 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

KOMMUNER I FÖRVANDLING. Kommunsammanslagningarnas inverkan på förhållandet mellan kommunalt anställda och deras närmaste chef

KOMMUNER I FÖRVANDLING. Kommunsammanslagningarnas inverkan på förhållandet mellan kommunalt anställda och deras närmaste chef KOMMUNER I FÖRVANDLING Kommunsammanslagningarnas inverkan på förhållandet mellan kommunalt anställda och deras närmaste chef Vilhelm Alexander Wahlström Helsingfors Universitet Statsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Psykisk ohälsa i arbetet

Psykisk ohälsa i arbetet UMEÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Examensarbete 30 hp Jon Lindahl, Termin 9 Handledare: Ruth Mannelqvist Psykisk ohälsa i arbetet Arbetsskadeförsäkringens tillämpning ur ett genusperspektiv Innehållsförteckning

Läs mer