Välkommen till Kardiovaskulära Vårmötet april 2012, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Kardiovaskulära Vårmötet 25-27 april 2012, Stockholm"

Transkript

1 Onsdag 25 aril Kardiovaskulärt Vårmöte Stockholm aril, 2012 Nr 1, Onsdag 25 aril Välkommen till Kardiovaskulära Vårmötet aril 2012, Stockholm Helena Rexius Ordförande i Organisationskommittén För fjortonde året i rad arrangerar Svenska Hjärtförbundet ett Kardiovaskulärt vårmöte. I år är vi åter å lats i Stockholm men i helt nya kongresslokaler, nämligen Stockholm Waterfront. Förbund av secialistföreningar Svenska Hjärtförbundet är ett förbund bestående av secialitetsföreningarna för Kardiologi, Klinisk Fysiologi, Thoraxanestesi, Thoraxkirurgi och Thoraxradiologi. Syftet med Svenska Hjärtförbundet är att främja samverkan inom raktisk hjärtsjukvård samt utbildning och forskning inom det kardiovaskulära fältet. I Vårmötets organisationskommitté ingår reresentanter från Hjärtförbundets secialistföreningar samt medlemmar från Svensk Barnkardiologisk Förening, Svensk Förening för Diabetologi, Svensk förening för hyertoni, stroke och vaskulär medicin, samt Vårdersonal inom Cardiologi (VIC). Vi i organisationskommittén hoas att alla mötesdeltagare finner ett rogram fyllt av intressanta symosier och vetenskaliga resentationer. Vår strävan är att alla oavsett yrkeskategori eller secialistförening ska kunna sy iho en kombination av symosier som assar det egna behovet. Tack vare bidrag från engagerade deltagare över hela landet har årets rogram Helena Rexius en stor sännvidd och täcker allt från svåra etiska diskussioner till detaljkunskaer i det närmaste å molekylnivå. Ett stort tack till alla er som bidragit till det vetenskaliga rogrammet genom att sända in abstracts och symosieförslag! Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Artikeln fortsätter å sidan 2 Urval dagens rubriker Är det bra för hjärtat och kärlen att dagligen dricka alkohol? Screening för flimmer, ett nytt sätt att förebygga stroke. Svenska kardiovaskulära kvalitetsregister, vilken nytta, vilken skada? Let's talk about sex. Hur går man vidare när angion är normal vid hjärtinfarkt? Kvantitativa analyser inom ekokardiografi En första inblick i de nya euroeiska riktlinjerna för revention. Urval föreläsningar Werköföreläsning Salim Yusuf Will heart disease be a historical curiousity by 2050? Pericard Covered Stent Biological Stent Graft Highly Deliverable Low TLR Tel Fax Your niche, our core.

2 2 Onsdag 25 aril 2012 har utvecklats till det största svenska mötet i sitt slag med hög kvatygad om att detta kommer att ut- morgonaktivitet m.m. Jag är över- Jag vill umana alla att vara aktiva deltagare, våga fråga, diskutera, studera osters och umgås litet och ett stort deltagande. Det falla till belåtenhet, eller vem kan är en unik möteslats för alla oss motstå PCI i jätteformat!? över gränserna. Allt detta har våra som arbetar inom hjärt-kärlsjukvård. Här finns möjlighet att knyta atienter nytta av när vi kommer tillbaka till våra arbetslatser med kontakter med andra yrkesgruer, nya kunskaer och idéer att omsätta i raktiken. hämta insiration från andra kliniker, möta reresentanter från den medicintekniska och farmaceutiska industrin och mycket mer. Ända sedan vårmötets födelse har Malmö Kongressbyrå AB haft ansvar för alla raktiska arrangemang, något som man sköter med den äran. En lokal Stockholmsbaserad kommitté hjäler till att ordna kongressmiddag, Är det bra för hjärtat och kärlen att dagligen dricka alkohol? Vad händer med levern? Sal A2 Stergios Kechagias, Mag-tarmmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköing Alkoholkonsumtion är en betydande riskfaktor för många sjukdomar och har beräknats ligga bakom 3,8 % av alla dödsfall i världen. Alkohol är den viktigaste orsaken till kronisk leversjukdom i västvärlden och orsakar cirka hälften av den cirrosrelaterade mortaliteten. Även om alkohol i stora mängder är toxiskt för levern är det en relativt liten andel av överkonsumenterna som utvecklar kliniskt betydelsefull leversjukdom. Genetiska olymorfier, nutritionella faktorer, konsumtionsmönster och andra sjukdomar anses vara av betydelse för att utveckla alkoholrelaterad leverskada. I dagsläget saknas metoder för att värdera den individuella känsligheten för alkoholrelaterad leverskada. Eidemiologiska data används dock för att ge allmänna Arbetet med Vårmötet ågår i rinci året om. Så snart årets möte är över sker en utvärdering där dina åsikter är av största vikt, har du synunkter så tveka inte att kontakta mig eller någon annan i organisationskommittén. Inget möte är så bra att det inte kan förbättras. Passa också å att fundera över om något ämnesområde är bristfälligt reresenterat eller om du saknar något secifikt symosium, och skicka sedan gärna in nya symosieförslag till nästa års Vårmöte. riktlinjer för hur stor alkoholkonsumtion som är skadlig ur leversynunkt. Leversteatos (fettlever) kan åvisas hos rocent av befolkningen och är den vanligaste leversjukdomen i västvärlden. Överförbrukning av alkohol ansågs länge vara den huvudsakliga orsaken till den höga revalensen. Under de senaste årtiondena har man emellertid riktat allt större umärksamhet mot icke-alkoholorsakad fett-leversjukdom (non-alcoholic fatty liver disease; NAFLD). Majoriteten av individerna med NAFLD är insulinresistenta och studier har visat en ökad mortalitet bland dessa individer, främst i kardiovaskulär sjukdom. Ett habituellt intag av låg till måttlig mängd alkohol har associerats med förbättrad kardiovaskulär rognos. Vilka råd man ska ge rörande alkoholkonsumtion till en individ med metabola syndromet samt hög risk för kardiovaskulär sjukdom och Än en gång: Hjärtligt välkommen till Vårmötet! Helena Rexius Ordförande i organisationskommittén samtidig leversteatos är oklart. Aktuella riktlinjer angående vilken dos av alkohol som inducerar steatos skiljer sig åt i olika delar av världen. Höga doser alkohol har associerats med förvärrad leverskada vid samtidig övervikt. Det finns dock också studier där man åvisat indirekta belägg för att en låg till måttlig alkoholkonsumtion kan vara förkniad med lägre risk för leverskada. Din annons i tidningen imorgon kontakta oss! Stergios Kechagias Vi jobbar med möten runt om i hela Sverige Bemanning och Rekrytering inom Life Science & Aotek Ansvarig utgivare: Svensk Medicin AB, Niclas Lindqvist, Citera gärna tidningen, men källan Svensk Medicin AB måste anges. Tryckeri: Markbladet Tryckeri i Kinna

3 Onsdag 25 aril 2012 Screening för flimmer ett nytt sätt att förebygga stroke? Moderatorer: Viveka Frykman Kull, Stockholm Mårten Rosenqvist, Stockholm Sal A4 Minst svenskar har förmaksflimmer, en folksjukdom. Varje år insjuknar ca 6000 individer i flimmerrelaterad stroke. Hos många av dessa utäcks flimret i samband med att atienten drabbas av stroke. Mårten Rosenqvist Det finns dock anledning att misstänka att många atienter med riskfaktorer för stroke har sk tysta flimmer som kan förbli odiagnosticerade. En 75 årig kvinna med lindrig hyertoni riskerar att inom 5 år ha 30-35% risk att insjukna i stroke. Denna risk kan minskas med ca 70 % med blodförtunnade behandling. På Symosiet "Screening för förmaksflimmer" diskuteras huruvida det är meningsfullt att "leta" efter flimmer hos individer med ökad risk för stroke. screening är ofta kontroversiellt Screening av stora oulationer är ju ofta kontroversiellt avseende nytta och kostnadseffektivitet. Idag anses det dock motiverat att screena för olika cancerformer som exv colon- och mammarcancer. Borde flimmerscreening höra till denna gru? Mårten Rosenqvist Screening för förmaksflimmer i en 75-årig oulation kostnadseffektiv strokerevention? Johan Engdahl Bakgrund : Förmaksflimmer (FF) är den vanligaste förekommande kliniska arytmin och ofta en källa till kardiell emboli hos atienter som drabbats av ischemisk stroke. FF kan inte sällan förekomma utan symtom och därför undgå att diagnosticeras. Antikoagulantia-behandling (AK-behandling) har en mycket god strokeförebyggande effekt hos atienter med FF och riskfaktorer för stroke, trots detta förelig- ger en markant underbehandling i detta avseende av atienter med redan FF. Förmaksflimmer ufyller av WHO uställda kriterier för screening, men fåtalet studier i större skala är utförda. Metod: Alla invånare i Halmstad kommun 75 och 76 år gamla erbjöds brevledes att delta i en stegvis screening för FF. Vid första besöket registrerades 12-avlednings-EKG och deltagarna raorterade relevant sjukhistoria. Även deltagare med tidigare känt FF umanades att delta för att studera behov av att förändra deras antitrombotiska behandling. De deltagare som hade sinusrytm å första EKG, inget tidigare känt FF och minst en ytterligare otentiell riskfaktor för stroke utöver deras ålder erbjöds att genomföra utökad EKG-registrering med tum-ekg under 20 eller 30 sekunder 2 gånger dagligen i två veckor. Deltagare där tidigare okänt FF diagnosticerades erbjöds utredning med rovtagning, ekokardiografi och läkarbesök där antitrombotisk behandling diskuterades. Resultat och slutsats: 1326 invånare fick förfrågan att delta, av dessa deltog 847 stycken (64 %). Tidigare odiagnosticerat och asymtomatiskt FF hittades hos 10/847 (1 %) bland de som registrerade 12-avlednings-EKG. Förekomsten av tidigare känt FF hos deltagarna var 79/847 (9 %). Bland 79 atienter med tidigare känt FF 3 fanns 32 (41 %) som inte hade AK-behandling. Av de 418/847 som hade minst en ytterligare riskfaktor för stroke var det 386 som genomgick utökad EKG-screening med tum-ekg. Av dessa diagnosticerades tyst aroxysmalt FF hos 30/386 (7.8%, 95% CI ). Således var 72 ( ) deltagare eller 8.5% aktuella för att åbörja AK-behandling å indikationen FF med riskfaktorer. Efter läkarbesök och utredning har 56 av dessa 72 åbörjat behandling. Denna behandling beräknas förebygga 2 strokeinsjuknanden årligen. Kostnaden för det aktuella screening-rogrammet beräknas vara lägre än den skattade kostnaden för ett strokeinsjuknande varför vi drar slutsatsen att screening med utökad EKG-registrering för FF i en 75-årig oulation kan vara kostnadseffektiv. Johan Engdahl Hjärtsvikt - framstegen har avstannat, behov av nya initiativ - raort från RiksSvikt , Sal A1 Vårmötets samarbetsartners Hjärtsvikt drabbar 3% av befolkningen och är dödligare än cancer. Under de sista 30 åren har stora randomiserade studier visat att läkemedel och hjärtsvikts-acemaker kan reducera mortaliteten dramatiskt. behov av ökad imlementering av befintlig behandling samt utveckling av ny behandling för hjärtsvikt. Användningen av dessa behandlingar i Sverige är generellt utbredd och fram till år 2000 har man också sett en stadigt sjunknade mortalitet vid hjärtsvikt. mortaliteten ej förbättrad Men här visar vi att användning av evidensbaserad behandling inte har förbättrats sedan 2000 och att mortaliteten vid hjärtsvikt inte heller förbättrats sedan år Detta står i stark kontrast till behandling och överlevnad vid t. ex. hjärtinfarkt, och det finns ett stort Lars Lundh Foto Stefan Zimmerman

4 4 Onsdag 25 aril 2012 Kommunicerar vi sex och samlevnad efter hjärtinfarkt Sal A2 Bodil Ivarsson, leg ssk, docent Avdelningen för thoraxkirurgi Skånes Universitetssjukhus/Lunds universitet Trots att genomgången hjärtinfarkt normalt inte medför begränsningar i samlivet ulever många atienter och deras artners roblem med sina sexuella och andra känslomässiga relationer å grund av medicinering, oro eller annat till följd av sjukdomen. Både nationellt och internationellt visar studier att efter en hjärtinfarkt får atienter och deras artners inte otimal information från sjukvårdsersonal om sex och samlevnad. inte tillräcklig kometens Svenska studier bekräftar att både muntlig och skriftlig information om sex och samlevnad är sarsamt förekommande och att vårdersonalen har en önskan om att mer informationsmaterial. Merarten av sjukvårdsersonalen vid de hälso- och sjukvårdsverksamheter Kvantitativ analys av högerkammarfunktion - En viktig del av rutinundersökningen, Per Lindqvist, Umeå. Kvantitativ analys av högerkammarfunktion, Anders Sahlén, Stockholm. Vad kan deformationsanalys tillföra vid bedömning av vänsterkammarfunktion? Reidar Winter, Stockholm Diagnostik, uföljning och kommunikation om hjärtkärlsjukdomar underlättas om man kan använda kvalitetssäkrade, ureningsbara och kvantitativa, dvs. i siffror resenterade funktionsmått. Utan atientrisk och med ultraljudets unika tillgänglighet, flyttbarhet och tidsulösning utvecklas nu för kliniskt bruk olika metoder att bedöma och kvantifiera den lokala funktionen under varje liten delfas av hjärtats cykel. Under symosiet resenteras nya sätt att bedöma såväl högra och vänstra hjärtkammaren under både fyllnads- och tömningsfas. Birgitta Janerot-Sjöberg, Stockholm som hjärtinfarktatienter kom i kontakt med kände att de inte har tillräcklig kometens i ämnet sex och samlevnad. Dessutom ansåg sjukvårdsersonalen att det var så mycket annan information atienterna ska ha under den korta sjukhusvårdtiden efter en hjärtinfarkt så information om sex och samlevnad får stå tillbaka. En obesvarad fråga är när i tiden det är lämligt att ge information om sex och samlevnad efter en hjärtinfarkt? ej avstå sexuella aktiviteter Kvantitativa analyser inom ekokardiografi Moderatorer: Birgitta Janerot-Sjöberg, Stockholm, Lars-Åke Brodin, Stockholm Sal C1C2 Per Lindqvist Högerkammarfunktion är mer svårbedömd än vänsterkammarfunktion vid ekokardiografi framförallt beroende å en viss svårtillgänglighet vid ekokardiografi jämfört med vänsterkammaren. Kvantitativa analyser är ga denna större svårighet att visualisera höger kammare otentiellt till stor hjäl. Longitudinell rörlighet av högerkammarens fria vägg kan mätas med olika tekniker liksom radiell och utflödesfunktion. Denna resentation syftar till att belysa olika kvantitativa metoder för högerkammarfunktion med vävnads- Doler och reflektobaserade metoder. Reidar Winter Systolisk vänsterkammar(vk) funktion bedöms idag framförallt genom mätning av ejektionsfraktionen (EF). EF beskriver systolisk VK funktion genom en koling till myokardkontraktilitet, men har flera svagheter med användarbe- Secialistteamen inom hjärtsjukvård bör öka umärksamheten avseende atienters och deras artners behov av information angående sexuell funktion och samlevnad efter hjärtinfarkt. Information och stöd bör fokusera å att stödja atienter och deras artners i att leva ett fysiskt aktivt liv och inte avstå från sexuella aktiviteter. Dock har alla individer olika informationsbehov och vissa kanske ulever att ämnet är känsligt och allt för rivat, vilket gör att det bör finnas valmöjligheter för att ta del av information. En form av informationsmaterial kan vara att framställa vanligt förekommande frågor. Detta kan ske genom ett samarbete mellan hälso- och sjukvårdsersonal, hjärt- lungsjukas förening samt atienter och artners med tidigare erfarenhet. Ett annat sätt kan vara att arbeta fram en användarvänligt evidensbaserad Internetsida som hälso- och sjukvårdsersonal kan hänvisa till. Annonslats ledig imorgon torsdag! Ring roende, variabilitet och load beroende. Myokardiella deformationsanalyser är idag tillgängliga med både vävnadsdoler och reflektorbaserade metoder såsom seckle tracking (ST) och velocity vector imaging (VVI). Denna resentation syftar till att ge en överblick av användbarheten av deformationsanalys vid bedömning av både global och regional VK myokardfunktion. Reidar Winter Ny kongresstidning imorgon TRE AV FYRA BARN ÖVERLEVER CANCER Stöd Barncancerfonden PG Tel

5 Onsdag 25 aril 2012 Hur går man vidare när angion är normal vid hjärtinfarkt? Moderatorer: Karin Malmqvist, Stockholm, Per Tornvall, Stockholm Sal A4 Översikt hjärtinfarkt med normala kranskärl, Olov Collste, Stockholm. Myokardit som orsak, Marcus Carlsson, Lund. Praktisk handläggning, Maria Daniel, Stockholm U till människor insjuknar årligen i hjärtinfarkt i Sverige. 7-8 % av dessa har angiografiskt normala kranskärl. 70 % av dessa är kvinnor i medelåldern. Några visar sig senare ha myokardit eller lungemboli vilka båda kan ge bröstsmärta, trooninstegring och EKG-förändringar. Resten klassificeras som hjärtinfarkt med normala kranskärl av okänd orsak så kallad MINCA (Myocardial Infarction with Normal Coronary Arteries). En del av dessa får diagnosen stresskardiomyoati, även kallad Takutsubo ( broken heart syndrom), som går i regress i de allra flesta fall inom en vecka. Fallen verkar ha ökat det senaste årtiondet men är nog mer ett uttryck för en förbättrad diagnostik. Tillgången till kranskärlsröntgen med vänsterkammarbilder och ekokardiografi har ökat under dessa år framför allt under ett tidigt skede av vårdförloet (inom 1 dygn). MINCA som gru är generellt dåligt undersökta seciellt i jämförelse med Distansuföljning av ICD- och acemakeratienter Varför? Moderatorer: Maria Hesselstrand, Lund, Torbjörn Persson, Malmö Sal C3 Kostnadseffektivitet nu och i framtiden, Johan Brandt -Lund. Distansuföljning av ICD. Raort från undersökningen Skånes univer.sjukhus/lund, Barbara Jabur Juul-Möller, Lund. Distansuföljningar av acemakeratienter. Raort från undersökningen Skånes univ.sjukhus/malmö, Karin Wedmark, Malmö/Lund Distansuföljning i hemmet är ett internetbaserat system som möjliggör informationsutbyte mellan atienten och sjukvården å ett enklare och smidigare sätt än tidigare. Patienternas hjärtimlantat såsom ICD (Imlantable Cardioverter Deffibrillator), ICM (Imlantable Cardiac Monitor) och acemaker kan kontrolleras hemifrån. Detta är ett berövat och etablerat sätt som utövas av de flesta arytmikliniker i hela Sverige. På Skånes Universitetssjukhus (SUS) Malmö/Lund arbetar vi kontrollgruer. Genesen är också okänd. Det finns teorier om att ökade stresshormoner, inflammation och infektioner som triggerfaktorer till insjuknandet. Patienterna verkar ha få eller inga riskfaktorer för att utveckla ateroskleros och vi vet också att de har en bättre överlevnadsrognos jämfört med kranskärlssjuka atienter: Trots detta så ulever MINCA atienterna en fysisk och sykisk ohälsa d.v.s. sänkt livskvalitet (hqol). Det finns också en stor risk att vi behandlar dessa atienter med onödiga läkemedel som i sin tur kan ge biverkningar och ytterligare försämring av självulevd hälsa. Under de senaste 5 åren har en studie genomförts av denna atientgru, ålder år, som involverat alla Stockholmssjukhus (SMINC-studien). Gruen har undersökts tillsammans med friska och kranskärlssjuka kontroller med avseende å graden av åderförfettning, hjärtfunktion, arbetsförmåga och livskvalitet samt blodrovstagning. Patienter med hjärtinfarkt och normala kranskärl har i tidigt skede undersökts med MRI av hjärtat för att utesluta myokardit men också för att fånga mindre hjärtinfarkter som inte identifierats tidigare ex efter koronaremboli. Av de totalt 152 genomförda MRI av hjärta har man kunnat identifiera tre olika diagnoser. Den största gruen uvisade normal MRI hjärta (67 %), mindre hjärtinfarkt (19 %) och myokardit (7 %). Av de normala MRI hjärta var 2/3 kvinnor. Det stora antalet genomförda MRI hjärta har under studiens gång skaat ett nytt hjälmedel som idag används i klinisk raxis å alla våra 5 Stockholm sjukhus. Normal koronarangiografi fullföljs med ett vänsterkammarangiogram för att utesluta Takutsubo. Om D-dimer/Dt thorax förblir normala hos atienterna så går man vidare med MRI hjärta helst inom 1 vecka. Det är också viktigt att man exkluderar andra orsaker till trooninstegringar ex takykardier och njursvikt. hälften röker / har rökt 30 % av de normala MRI hjärta har ett klassiskt Takutsubo insjuknande. Resterande kan vara en mildare form av Takutsubo/stresskardiomyoati insjuknande där vänsterkammaren hunnit återhämta sig innan man hunnit fastställa diagnosen. Preliminära studiedata har visat att hjärtinfarkt med normal MRI hjärta har färre riskfaktorer jämfört med de kranskärlssjuka varför rognosen å längre sikt är god. Hälften röker/har rökt, 1/3 med hereditet för hjärt-kärl- sjuka och hyertoni, och mindre andel med diabetes mellitus. med olika system från olika företag. Totalt har vi omkring 650 atienter som vi följer u med denna metod. Systemet fungerar genom att information från ats. hjärtimlantat skickas över via GSM eller analogtelefonlinje till en säker server. När detta är klart använder atientens doktor/sjuksköterska internet för att titta å och analysera den information som har sänts från hjärtimlantatet. Därefter tas beslut om någon åtgärd behövs eller om hjärtimlantatet fungerar å bästa sätt för just denna atient. Vi ulever att distansuföljningar ger våra atienter en mycket större frihet än tidigare. Säkerheten och möjligheten att vid symtom eller liknande få ett snabbt svar från doktorn/sjuksköterskan ger en större trygghet, inte bara för atienten utan även för oss och anhöriga. Dessutom slier atienten att bege sig till sjukhuset för återbesök i samma utsträckning som tidigare. Detta är vad vi tror! Hur ulever själva atienter distansuföljningar? Vad tycker majoriteten av atienter? Är distansuföljning kostnadseffektivt och hur ser det ut att det blir i framtiden? Detta ska resenteras å vårt symosium, där: 1. Verksamhetschef från Pacemakerenheten, Arytmikliniken, SUS, Lund dr. Johan Brandt ska resentera kostnadseffektiviteten nu och i framtiden. 2. Certifierad hjärtdevice secialist och leg. sjuksköterska Barbara Jabur Juul-Möller ska resentera atienternas ersektiv å distanskontroller från en enkätundersökning gjord å 200 ICD- atienter från Arytmikliniken, SUS Lund. 3. Leg. sjuksköterska Karin Wedmark ska resentera atienternas ersektiv å distanskontroller från en enkätundersökning gjord Olov Collste 5 Det nya redskaet med MRI hjärta styr inte bara diagnossättningen utan vägleder oss i den fortsatta behandlingen. I utfallen med hjärtinfarkt kan man behålla de insatt läkemedlen enligt gängse rekommendationer. Vid myokardit kan läkemedlen helt seoneras. Ytterligare trombocythämmande läkemedel (ex Cloidrogrel) kan seoneras i fallen med normal MRI hjärta. Statiner är inte heller nödvändigt såvida atienten inte har en familjär hyerliidemi. En lågdos ASA (75 mg) och individualiserad dos av betablockad är oftast tillräcklig, det sistnämnda i syfte att minska stressåslaget. Ibland kan det finnas en anledning att fortsätta med ACE-hämmare/ ARB ex om atienten har en underliggande hyertoni eller övergående stresskardiomyoati. Det finns indikationer om att alternativa behandlingsmetoder ex stresshanteringskurs som kan vara av värde i syfte att höja livskvaliteten. Maria Daniel Barbara Jabur Juul-Möller Johan Brandt Karin Wedmark å 200 acemakeratienter från Arytmikliniken, SUS Malmö. Vi bjuder å en bra diskussion med ubliken också!

6 6 förhoning att kunna stimulera forskningen i önskvärd riktning. En första inblick i de nya euroeiska riktlinjerna för revention Moderatorer: Anna Kiessling, Stockholm, Hans Lingfors, Jönköing Sal A4 Vid den kommande EuroPrevent kongressen i Dublin (3-5 maj) resenteras de nya euroeiska riktlinjerna för revention under titeln: Euroean Guidelines on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (CVD) men redan en vecka innan kommer en del av innehållet att resenteras som en första inblick vid ett symosium å vårmötet. Bakom udateringen av 2007års riktlinjer finns nio euroeiska organisationer med bland annat kardiologer, allmänläkare och beteendevetare. Den nya ulagan skiljer sig väsentlig från de tidigare versionerna: avsevärt kortare, tydligare fokus å det kliniska arbetet och en ubyggnad kring fem nyckelfrågor: Förutom rekommendationer och nyckelbudska ger 2012-års riktlinjer i slutet av varje kaitel en sammanfattning av de viktigaste vetenskaliga nyheterna sedan ulagan från Dessutom finns en summering av de områden där kunskasnivån för den reventiva kardiologin behöver förstärkas ( remaining gas in evidence ) i Slutkaitlet ägnas åt frågan var CVD revention bör erbjudas. Här understryks allmänläkarens nyckelroll men sköterskebaserade rogram har nu en tillräckligt stark evidens för att kunna rekommenderas. Varje atient efter akut koronart syndrom bör erbjudas deltagande i ett rogram som innehåller möjlighet till rehabilitering och stöd med att sluta röka, ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor. Även om riktlinjerna avser klinisk raxis, behandlingen av ersoner kan man bestämma med olika grader av ökad risk, efsin kardiovaskulära terlyses ett starkare engagemang ålder? av den medicinska rofessionen i folkhälsofrågor i enlighet med Kan man bestämma sin kardiovas- The Euroean Union Heart kulära ålder? Genom en anass- Health Charter. Trots Sveriges ning av SCORE tabellerna kan lä- lägre risknivå finns här fortfarankaren å bas av den aktuella åldern, de betydande vinster att skörda kön, rökvanor, blodtryck och ko- då kardiovaskulär sjukdom förblir lesterolnivån göra en uskattning: en av de största utmaningarna för du som är 45 år har tyvärr kärl folkhälsan. som snarare assar vid 60-års ål- Joe Perk, Oskarshamn der! Kan detta måhända förstärka atientens motivering att lägga om levnadsvanorna i önskad riktning? Möjlighet att monitorera och justera behandlingen till önskat behandlingsintervall Möjlighet att följa u comliance Minskad risk för förväxling Blå tablett - för ökad atientsäkerhet Antidot Möjligt att snabbt reversera effekten av behandlingen vid t.ex. olyckor och inför elektiv kirurgi Möjlighet till självtestning Ökad atientnytta med bibehållen kontroll och säkerhet för vården1 Doseras en gång er dag Allt detta är möjligt till en kostnad av endast 1,08 SEK er tablett! Waran (warfarinnatrium). ATC-kod: B01AA03 Rx Indikation: Akut ventrombos och lungemboli (initialt tillsammans med hearin eller lågmolekylärt hearin). Ventrombosrofylax. Förvärvad hjärtsjukdom med särskild embolirisk, t ex kroniskt förmaksflimmer, kardiomyoati, stor transmural hjärtinfarkt. Elektiv el-regularisering av förmaksflimmer/fladder med mer än 2 dygns varaktighet. Klaff- och kärlroteser. Datum för översyn av roduktresumé: För ytterligare information, ris och förmån se Referenser: 1) SBU. Självtestning och egenvård vid användning av blodrosförebyggande läkemedel. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); SBU Alert-raort nr ISSN Takeda Pharma AB Björnstigen 87, Box 3131, Solna Telefon: Fax: E-ost: WAR/ enklare vägledning till vården vad är CVD revention, varför behövs det, för vem behövs det, hur tillämas CVD revention och var i vårdutbudet bör det finnas? En av de viktigaste ändringarna är att man vid värdering av den vetenskaliga evidensen nu även använder GRADE metodiken, vilket innebär en större vikt för stora oulationsstudier. Dessa fick i det konventionella systemet en lägre relevans trots betydelsen för folkhälsan. GRADE ger endast två nivåer för rekommendationer, stark och svag, vilket bör kunna ge en enklare vägledning till vården. En annan viktig nyhet är omvärderingen av den kardiovaskulära risknivån för ett flertal euroeiska länder: i likhet med de övriga nordiska länderna kommer Sverige att räknas som ett låg-risk område. Vid bedömningen av risken för den enskilda rekommenderas numera fyra risknivåer med secifika målvärden för blodtryck och liider för varje nivå. Till den högsta risknivån räknas ersoner med etablerad kardiovaskulär sjukdom, med ty II diabetes mellitus och ersoner med måttlig till svår kronisk njursjukdom. Vid bedömningen av ersoner med måttlig förhöjd risk kan även nyare riskmodeller användas (biomarkörer, ultraljud och CT). Onsdag 25 aril 2012 De nya riktlinjerna lägger större vikt vid sykosociale riskfaktorer såsom stress, ångest, deression och dess behandling. Ett särskilt avsnitt ägnas åt metoder att bidra till en bättre följsamhet till farmakoterain och ändrade levnadsvanor. WARFARINNATRIUM BLÅ FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET

7 Onsdag 25 aril 2012 Celebert besök å årets Werköföreläsning Professor Salim Yusuf Will heart disease be a historical curiousity by 2050? Moderator: Ulf Lockowandt, Stockholm , Sal A1 Prof. Salim Yusuf 7 Salim Yusuf, Professor of Medicine, McMaster University; Director, Poulation Health Research Institute, McMaster University and Hamilton Health Sciences; Vice-President of Research, Hamilton Health Sciences, Canada. Salim Yusuf is a cardiologist and eidemiologist. After qualifying in medicine from St. John s Medical College, Bangalore, India in 1976, he received a Rhodes Scholarshi and obtained a DPhil from Oxford, during which he was involved (along with Richard Peto and Peter Sleight) in initiating the concet of large, simle trials, and meta-analysis. He subsequently coordinated the first ISIS trial, and served on the steering committee of all subsequent ISIS trials. In 1984, following clinical training in medicine and cardiology in the UK, he moved to the National Institutes of Health, Bethesda, USA. There he alied these rinciles of large, simle trials to other areas that led to the SOLVD and DIG trials in heart failure. In 1992 he moved to McMaster University, and since then has established an international rogram of research in cardiovascular diseases and revention. These studies have established the roles of ACE-inhibitors, dual antilatelet theraies, novel antithrombotics and aroriate lace of invasive interventions. His eidemiologic work involving the INTERHEART and INTERSTROKE studies in over 60 countries have identified that the majority of risks of both conditions are attributable to a few common risk factors. His ongoing study (PURE) involves communities in 19 countries and examines the imact of societal changes on a range of non-communicable di- seases in about 400,000 eole. He has also been a visiting rofessor at St. John s Medical College in India for over the last twenty years, where he has collaborated in facilitating several rojects and establishing a major research institute which coordinates a national network for clinical research. He holds a Heart and Stroke Foundation of Ontario Research Chair, was a Senior Scientist of the Canadian Institutes of Health Research, and has received the Lifetime Research Achievement award of the Canadian Cardiovascular Society, the 2001 Prix Galien Canada Research Award, the Lucian Award for Cardiovascular Research 2002, the Paul Wood Silver Medal of the British Cardiac Society 2003, the Euroean Society of Cardiology gold medal in 2008, and the American Heart Association Clinical Research Award in 2008, in addition to over 30 other international and national awards for research. He was inducted into the Royal Society of Canada in He has ublished over 600 articles, and is among the to 10 cited clinicianscientists in the world, with several articles deemed to be citation classics. His interests include oulation health in develoing countries, evaluation of affordable and widely ractical theraies, as well as broader influences on health, such as the influence of environmental factors such as urbanization, economic develoment, social and cultural factors. His research collaboration involves 85 countries in all the inhabited continents of the world. He has trained numerous researchers who have made their indeendent imact. Bms Pfizer Har vi råd att vara tröga i införande av nya behandlingar i hjärtsjukvården Sal A2 Prof Lars Wallentin, Usala Kliniska Forskningscenter, Usala Universitet. Usala Förmaksflimmer är en folksjukdom som förekommer hos c:a 2 % av alla vuxna eller c:a ersoner i Sverige. Sjukdomen är förenad med en ökad risk för stroke.g.a. blodrosbildning i de flimrande förmaken vilka kan följa med blodströmmen till hjärnan. I Sverige anses ungefär 5000 stroke, c:a 1/5 av alla, förklaras av förmaksflimmer. Risken för stroke är större vid kliniska riskfaktorer såsom tidigare stroke, högre ålder, diabetes, hjärtsvikt, högt blodtryck och åderförkalkningssjukdom och är högre hos kvinnor än hos män. Patienter med förmaksflimmer och ökad risk för stroke rekommenderas därför skyddande behandling med orala koagulations-hämmande läkemedel vilka minskar risken med 2/3. Under ett halvt sekel har denna behandling enbart kunnat ges i form av vitamin-k antagonister t.ex. warfarin. Behandling med warfarin har dock olägenheter med variabelt behandlingssvar hos atienterna beroende å genetiska faktorer och interaktion med kost och många läkemedel. Behandlings-effekten måste därför övervakas med regelbundna laboratoriekontroller med INR för att undvika otillräcklig eller alltför stor effekt. Ändå är behandlingen förenad med en ökad risk för blödning där hjärnblödning är den mest fruktade komlikationen. På grund av besvärligheterna och biverkningarna behandlas idag högst 2/3 av behövande atienter och endast c:a 2/3 har INR å lämlig nivå. Därför har idag högst hälften av atienterna adekvat skyddande behandling mot risken för stroke vid förmaksflimmer Under senaste åren har flera nya orala koagulationshämmare utvecklats och genomgått de slutliga kliniska rövningarna i stora världsomfattande atientmaterial. Egenskaerna hos dessa läkemedel är annorlunda än warfarin eftersom de inte verkar via K-vitamin antagonism utan i stället secifikt hämmar ett enskilt steg, faktor IIa (dabigatran) eller faktor Xa (rivaroxaban, aixaban), i koagulationsrocessen. De nya läkemedlen tas som en standarddos (nedjusterad vid nedsatt njurfunktion) en eller två gånger dagligen utan behov av regelbunden laboratorieövervakning eller anassning av kosten och utan interaktion med annat än enstaka läkemedel. Skyddseffekten mot stroke är bättre eller minst lika bra som med warfarin och risken för hjärnblödning lägre. Även överlevnaden tenderar att vara längre. Dessa läkemedel är nu godkända (dabigatran, rivaroxaban) eller under godkännande (aixaban) för användning vid förebyggande av stroke hos atienter med förmaksflimmer. Resultaten med dessa nya koagulationshämmande läkemedel har mötts av stor entusiasm hos hjärtläkare och hos de många atienterna med förmaksflimmer. Det initiala mottagandet och användningen har dock varierat mellan olika länder och olika sjukvårdssystem. I internationella och nationella riktlinjedokument varierar rekommendationerna från att de nya läkemedlen bör vara ett förstahandsalternativ till att de enbart bör användas hos atienter som inte når en god behandlingseffekt med warfarin. Variationerna i rekommendationerna verkar främst baseras å om ersektiven domineras av kortsiktigt budgetmässiga överväganden eller av ett mer långsiktigt hälsoekonomiskt ersektiv där de ökade läkemedelskostnaderna kan komma att komenseras av andra vinster å längre sikt. Detta är ett område där Sverige har unika förutsättningar att vara vägledande genom att röva de nya behandlingarnas konsekvenser i den kliniska verkligheten genom registrering och långtidsuföljning av atienterna i kvalitetsregistersystemen. En förutsättning för att vara ledande i utvecklingen är dock att de nya läkemedlen redan tidigt får en bred användning som alternativ till warfarin. Därigenom gynnas ju både atienterna samt forskning, utveckling och förändringsarbete inom sjukvårdssystemet. Samtidigt stärker Sverige sin ställning som en ledande nation inom forskning och utveckling inom läkemedelsområdet. Lars Wallentin

Hjärtligt välkommen till det XV:e kardiovaskulära vårmötet på Svenska mässan i Göteborg!

Hjärtligt välkommen till det XV:e kardiovaskulära vårmötet på Svenska mässan i Göteborg! Onsdag 1 aril 201 XV Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 201 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Göteborg 1-1 aril, 201 Nr 1, Onsdag 1 aril Hjärtligt välkommen till det XV:e kardiovaskulära vårmötet å Svenska mässan

Läs mer

SWEDEHEART Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun och Maria Bäck, Göteborg 11 40-12 40 Sal Kongressen

SWEDEHEART Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun och Maria Bäck, Göteborg 11 40-12 40 Sal Kongressen 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Örebro 22-24 april, 2015 Nr 2, Torsdag 23 april SWEDEHEART Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun och Maria Bäck, Göteborg 11 40-12 40 Sal Kongressen Nationella riktlinjer och

Läs mer

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014!

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014! Onsdag 7 maj 2014 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2014 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Malmö 7-9 maj, 2014 Nr 1, Onsdag 7 maj Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära

Läs mer

1 200 deltagare gör Vårmötet till det största svenska läkarmötet förutom Riksstämman!

1 200 deltagare gör Vårmötet till det största svenska läkarmötet förutom Riksstämman! 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Örebro 4-6 maj, 2011 Nr 2, Torsdag 5 maj 1 200 deltagare gör Vårmötet till det största svenska läkarmötet förutom Riksstämman! Dagens rubriker Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Forskning för hälsa EN JAKT PÅ MINUTER. Värdet av forskningen: Start för stor hjärtstudie FARLIGT FLIMMER. Nils Wahlgren forskar om stroke

Forskning för hälsa EN JAKT PÅ MINUTER. Värdet av forskningen: Start för stor hjärtstudie FARLIGT FLIMMER. Nils Wahlgren forskar om stroke Forskning för hälsa NUMMER 2/2012 TEMA HJÄRTINFARKT OCH STROKE Värdet av forskningen: 154 000 liv Start för stor hjärtstudie FARLIGT FLIMMER Nils Wahlgren forskar om stroke EN JAKT PÅ MINUTER Omslagsfoto

Läs mer

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Box 5413, 114 84 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 29 Tel 08-566 24 200, fax 08-566 24 229 www.hjart-lungfonden.se Insamlingskonton:

Läs mer

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se!

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 1 2014 Årsmöte 3 april 2014 Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD

Läs mer

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Beslutsstöd för prioriteringar

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Beslutsstöd för prioriteringar Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Beslutsstöd för prioriteringar Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Nationella riktlinjer för vård, behandling och omsorg.

Läs mer

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning FORSKNING STATUS S Hjärtdoktorn som får patienterna att springa 2014 många myter kring icd vid livets slut Hon forskar på brustna hjärtan ny vårdform gav hjärtsviktssjuka

Läs mer

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Mälardalenshögskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Examensarbete: Fördjupningsarbete i Vårdvetenskap

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM:

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM: Forskning för hälsa Stöd forskningen om diabetes INSAMLING PÅGÅR Vändpunkt Goda vanor vid typ 2-diabetes SCAPIS Gunn är deltagare Kärlhälsa Hopp om nya behandlingar Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt

Läs mer

God Jul & Gott NyttÅAr! MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2011

God Jul & Gott NyttÅAr! MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2011 MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2011 God Jul & Gott NyttÅAr! Kallelse till årsmötet sid 3 1000 Waran behandlade tar inte prov på vårdcentralen sid 4 6 Nya riktlinjer för Hjärt och Lungräddning sid 14 Aktiviteter

Läs mer

Akuta koronara syndrom

Akuta koronara syndrom nr 4 2012 En tidning från Stockholms läns läkemedelskommitté hälso- och sjukvårdsförvaltningen Centrumbildning för mer medkänsla i vården Uppdaterat sid 2 TEMA: Akuta koronara syndrom förbättringspotential

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras?

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt Maj 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom

Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom Rapport 2014:2 VIP i vården? Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se Beställning

Läs mer

BLODTRYCKET S V E N S K A H Y P E R T O N I S Ä L L S K A P E T S T I D S K R I F T 2 0 0 6 V O LY M 2 2 N R 1

BLODTRYCKET S V E N S K A H Y P E R T O N I S Ä L L S K A P E T S T I D S K R I F T 2 0 0 6 V O LY M 2 2 N R 1 BLODTRYCKET S V E N S K A H Y P E R T O N I S Ä L L S K A P E T S T I D S K R I F T 2 0 0 6 V O LY M 2 2 N R 1 BLODTRYCKET SVENSKA HYPERTONISÄLLSKAPETS TIDSKRIFT Redaktörer Anders Himmelmann Avd för klinisk

Läs mer

Arytmier. vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008

Arytmier. vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Arytmier vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Nationella riktlinjer för vård, behandling och

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version Nationella riktlinjer för diabetesvård Stöd för styrning och ledning Preliminär version Artikelnummer 2014-6-19 Foto Matton Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2014 Förord I dessa nationella riktlinjer

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Njurfunk. Graviditet och njurtransplantation - sid 13. Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2012 Årgång 39

Njurfunk. Graviditet och njurtransplantation - sid 13. Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2012 Årgång 39 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Graviditet och njurtransplantation - sid 13 Nummer 4, 2012 Årgång 39 Det är ditt liv, det är ditt beslut Hembehandling 1 ett möjligt första 2 alternativ för många patienter

Läs mer

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Värdet av en eldriven rullstol hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Lars Hagberg, Liselotte

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

År 2012 Årgång 25 Nr 4-5

År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 DIABETOLOGNYTT Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 Sommarnumret Ordföranden har ordet... 72 Redaktörns spalt... 74 NDR-Nytt... 75 European

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

Slutrapport. genomgången av läkemedel som. sänker blodtrycket LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV!

Slutrapport. genomgången av läkemedel som. sänker blodtrycket LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! genomgången av läkemedel som Högt sänker blodtrycket blodtryck 1 Slutrapport En genomgång av de läkemedel som sänker blodtrycket LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! Den 1 september 2008 bytte vi namn till TLV,

Läs mer

Liten specialitet som betjänar hel region

Liten specialitet som betjänar hel region nr 4-2013 Neuroinflammation kopplad till symtom vid Parkinson Nytt anatomiskt mål för DEEP BRAIN STIMULATION KLINISK NEUROFYSIOLOGI, AKADEMISKA SJUKHUSET Liten specialitet som betjänar hel region NEUROLOGIDAGEN

Läs mer

Novo Nordisk vill vara en del i hela värdekedjan kring patienten. Ett nytt vårdlandskap tar form. Branschstudie Svensk läkemedels - industri 2013

Novo Nordisk vill vara en del i hela värdekedjan kring patienten. Ett nytt vårdlandskap tar form. Branschstudie Svensk läkemedels - industri 2013 Branschstudie Svensk läkemedels - industri 2013 Ett nytt vårdlandskap tar form Riskbedömningar av kliniska prövningar sparar tid och pengar Novo Nordisk vill vara en del i hela värdekedjan kring patienten

Läs mer