Omvårdnad och vård. Heltäckande etikbok för vårdande yrken. Omvårdnad på en ny nivå. Nytt för din litteraturlista 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvårdnad och vård. Heltäckande etikbok för vårdande yrken. Omvårdnad på en ny nivå. Nytt för din litteraturlista 2013"

Transkript

1 Omvårdnad och vård Nytt för din litteraturlista 2013 Beställ provexemplar på studentlitteratur.se Omvårdnad på en ny nivå Heltäckande etikbok för vårdande yrken

2 Bok + digital produkt Bökberg, Christina (red.) Omvårdnad i primärvården Primärvården är första linjens sjukvård och utgör en stor del av Sveriges sjukvård. I boken Omvårdnad i primärvården skildras primärvårdens utveckling fram till det nya århundradets system med familjeläkare i nära samverkan med yrkeskompetent personal av olika slag. 288 s 2013 Art.nr ISBN Omvårdnad på en ny nivå Edberg, Anna-Karin m.fl. Omvårdnad på avancerad nivå kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden Omvårdnad på avancerad nivå är den efterfrågade och fristående fortsättningen på Omvårdnadens grunder. Innehållet är två sammanflätade delar: en tryckt bokdel och en digital webbdel. Den senare är helt unik i sitt slag. 264 s 2013 Art.nr ISBN Våra förväntningar är väldigt stora. Det har inte funnits någon litteratur som på avancerad nivå tar sig an dessa frågor. Bokverket kommer ha stor betydelse i diskussionen kring specialist utbildningarnas utveckling. Anna-Karin Edberg, redaktör för Omvårdnad på avancerad nivå. Bokens redaktörer Anna-Karin Edberg, Anna Ehrenberg, Febe Friberg, Lars Wallin, Helle Wijk och Joakim Öhlén De utvalda författare som medverkar i Omvårdnad på avancerad nivå är till största del sjuksköterskor eller omvårdnads forskare med djupa insikter inom sina respektive vetenskapliga discipliner. Tillsammans skildrar de ett stort antal aspekter av sjuksköterskans ansvarsoch kunskaps områden. Arlebrink, Jan Grundläggande vårdetik Denna tredje upplaga har genomgått en väsentlig omarbetning. Boken inleds med en teoretisk introduktion som följs av en diskussion kring olika problemställningar som man möter inom hälsooch sjukvården. Existentiella frågor har fått större utrymme eftersom dessa frågor utgör en betydande del av den sjuka människans tankevärld. Ett antal fallbeskrivningar har tillkommit som illustration till de frågeställningar som boken tar upp. Tredje upplagan 386 s 2013 Art.nr 6134 ISBN Hej Höstens nyheter är äntligen här och vi hoppas att du som undervisar ska hitta lämplig litteratur för just dina kurser. I somras tog vi över Norstedts kursboksutgivning vilket har gjort vårt sortiment större och starkare än någonsin. Skulle du ändå sakna något inom ditt område eller ha några frågor angående litteraturen på din kurslista, tveka då inte att höra av dig till oss. Peter Stoltz Förläggare Omvårdnad och Vårdvetenskap Leg. sjuksköterska; dr.med.vet Alexandra Ellervik Förläggare Vård och Biomedicin dr.med.vet och magister i molekylärbiologi

3 Linton, Steven James Att förstå patienter med smärta Boken förklarar på ett förståeligt sätt teorier och aktuell forskning om smärtans psykologi. Detta ger en ovärderlig grund för att kunna förstå och behandla patienter med smärta. Den kliniska tillämpningen av kunskaperna genomsyrar boken och författaren presenterar även en unik modell som underlättar förståelsen av personer med långvarig smärta. Andra upplagan 312 s 2013 Art.nr ISBN Nastic, D Wagner, J Histologi En översikt Rasmussen Barr, E Eriksson Crommert, M Ländryggssmärta och bålkontroll Från teori till praktik Ländryggsmärta och bålkontroll från teori till praktik ger en gedigen grund för sjukgymnastens möten med patienter med ländryggssmärta. Skriven av sjukgymnaster med mångårig erfarenhet av både arbete med ländryggspatienter och med forskning, bidrar boken med en välbehövlig sammanfattning av den kunskap som finns på området. Flera aspekter som har betydelse i bemötandet och i behandlingen av patienter med ländryggssmärta presenteras. 196 s 2013 Art.nr ISBN Kommande Bok + digital produkt Denna bok innehåller en grundläggande genomgång av ämnet histologi. Den är tänkt att kunna användas som en histologisk atlas och innehåller ett rikt bildmaterial. Syftet med boken är att den ska utgöra ett komplement till praktiska övningar i mikroskopering och till den teoretiska undervisningen i ämnet. Till Histologi en översikt hör också ett stort webbmaterial. 304 s 2013 Art.nr ISBN Lundberg, Gunilla A. Grundläggande laboratorieteknik Spektrofotometri, kromatografi och elektrofores är några grundläggande laboratorievetenskapliga tekniker som beskrivs i boken. Syftet är att förmedla en principiell förståelse för grundläggande metodik inom det biovetenskapliga området och den utrustning som behövs och hur man använder den. Beskrivning av hur man dokumenterar sina resultat och skriver en rapport ingår också. 152 s 2013 Art.nr ISBN Andershed, Birgitta m.fl. (red.) Palliativ vård Den här boken bygger på patientnära forskning med fokus på patienters, närståendes och vårdpersonals erfarenheter av sjukdom, döende, död och palliativ vård betraktat ur ett livscykelperspektiv. Gunnarsson Holzhausen, A Hultenheim Klintberg, I Axeln Funktionsanalys och sjukgymnastik Axeln Funktionsanalys och sjukgymnastik ger på ett snabbt och enkelt sätt en grundlig vägledning i hur patienter med axelskador kan undersökas och behandlas. Den ger också en beskrivning av den friska axelns funktion, olika funktionsnedsättningar och behandling utifrån ett brett perspektiv. De vanligaste frakturerna och skadorna hos både yngre och äldre patienter tas upp. 272 s 2013 Art.nr ISBN Pahlm, O Jorfeldt, L (red.) Kliniskt arbetsprov Kliniska arbetsprov metoder för diagnos och prognos är en vidareutveckling av en serie kompendier och böcker om arbetsprov med första utgåvan Titeländringen från Det kliniska arbetsprovet till den nya markerar att fältet breddats. Ursprungligen var arbetsprovet inriktat på bedömning av fysisk arbetsförmåga och på hjärtischemidiagnostik med EKG. Under senare år har i allt större utsträckning tillkommit nya diagnostiska modaliteter, inte som ersättning för EKG utan som komplement. 496 s 2013 Art.nr ISBN Kommande 512 s 2013 Art.nr ISBN

4 Bok + digital produkt NANDA International Omvårdnadsdiagnoser definitioner och klassifikationer Boken är den enda i sitt slag och innehåller en unik samling vårddiagnoser som bygger på originalet NANDA International Nursing Diagnoses Definitions and Classifications. Boken finns översatt till flera språk och nu även på svenska. Diagnoserna är listade alfabetiskt och innehåller definitioner, kännetecken, riskfaktorer och även relaterade faktorer när det är lämpligt. Översättare: Jan Florin Andra upplagan 628 s 2013 Art.nr ISBN Heltäckande etikbok för vårdande yrken Sandman, L Kjellström, S Etikboken Etik för vårdande yrken Detta är en heltäckande etikbok för studenter inom hälso- och sjukvårdsutbildningarna. Du kommer att få ta del av : Beskrivningar av centrala etiska teorier och begrepp. Hur en etisk analys utförs. Konkreta fall från vårdens vardag. Ett analysinstrument för att hantera etiska problem. Ett digitalt material med frågor, tentamen och rollspel. Etiska dilemman från olika professioners perspektiv. 408 s 2013 Art.nr ISBN Wood, I Garner, M (red.) Inledande omhändertagande av akut sjuka personer en bok för sjuksköterskor Detta är en bok som fokuserar på bedömning och omhändertagande av personer som drabbats av akuta medicinska tillstånd. Boken passar nya sjuksköterskor som arbetar med akutsjukvård, inom såväl sjukhusavdelningar som akutmottagningar. Den ger en introduktion till varför man måste kunna övervaka sjuka personer, hur man rapporterar och förklarar vikten av att kontinuerligt följa upp de patienter man är ansvarig för. 412 s 2013 Art.nr ISBN Matheny, gunilla Att utveckla anhörigstöd Boken ger praktiska verktyg för hur man steg för steg, med de anhöriga själva som sakkunniga, kan utveckla arbetsplatsens anhörigstöd. Författaren beskriver den anhörigvänliga arbetsplatsen och ger ett konkret förslag till hur rutiner för anhörigstöd och anhörigsamverkan kan tas fram. 148 s 2013 Art.nr ISBN Kommande Kommande

5 Ehnfors, Margareta m.fl. Nya VIPS-boken Medvetenheten om kvalitetsfrågor i vården har utvecklats i takt med att den nya sjuksköterskeutbildningen kräver högre akademisk kompetens. Samtidigt har kompetensen inom det kliniska arbetet utvecklats bland annat med hjälp av ett enhetligt språk för omvårdnad i en forskningsbaserad praktik, något som VIPS-modellen starkt bidrar till. Andra upplagan 236 s 2013 Art.nr 7944 ISBN Bromseth, J Siverskog, A (red.) LHBTQ-personer och åldrande Nordiska perspektiv Lhbtq-personer och åldrande: Nordiska perspektiv samlar kunskap om äldre lhbtq-personers livsvillkor och åldrande utifrån studier som genomförts i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Bl.a. uppmärksammas frågor om vad det innebär att under stora delar av livet behöva smyga med sin sexualitet eller könsidentitet. Översättning: Margareta Brandin Berndtsson 306 s 2013 Art.nr ISBN Sundbeck, Mats Sexuell hälsa i vården en metodbok för sjuksköterskor Sexuell hälsa i vården är den första läroboken i sexuell hälsa som är skriven speciellt för sjuksköterskor. Den analyserar varför sjuksköterskor inte talar om sexualitet med sina patienter och hur man kan förbättra detta. Innehållet lyfter framför allt upp sjuksköterskans roll då det gäller undervisning kring sexualitet och sjukdom, samtalsmetoder med patienter och bedömning av sexuella dysfunktioner samt hur detta kan omsättas i praktiskt arbete. 304 s 2013 Art.nr ISBN Sex kärnkompetenser för en bättre vård Sherwood, G Barnsteiner, J (red.) Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad sex grundläggande kärnkompetenser Quality and Safety Education for Nurses (QSEN) är ett initiativ som startades 2005 med målsättning att förbereda sjuksköterskor inför utmaningen att öka vårdens kvalitet och patienternas säkerhet. För att uppnå målsättningen ligger sex kärnkompetenser till grund: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik. I Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad beskrivs det amerikanska ursprungsprojektet och de sex kärnkompetenserna definieras. Läsaren ges instruktioner om hur de färdigheter som krävs för att uppnå var och en av kompetenserna kan förvärvas och implementeras. Översättare: Göran Grip 352 s 2013 Art.nr ISBN Gwen Sherwood är leg. sjuksköterska, professor och biträdande rektor för Academic Affairs vid University of North Carolina Chapel Hill, USA. Jane Barnsteiner är leg. sjuksköterska, professor i pediatrisk omvårdnad vid University of Pennsylvania School of Nursing i Philadelphia, USA.

6 Klang Söderkvist, Birgitta (red.) Patientundervisning Författarna tar upp frågor om samspelet mellan vårdare och patient och hur det kan användas i ett ömsesidigt lärande. Denna tredje upplaga är uppdaterad med ny kunskap och nya forskningsrön på området. Den har utökat sitt fokus på den lärande individen, friskfaktorer av betydelse för läroprocessen och hur man motiverar till motivation. Tredje upplagan 276 s 2013 Art.nr 7342 ISBN Folkhälsa Ekblom Bak, Elin (red.) Långvarigt stillasittande En hälsofara i tiden Vetenskaplig evidens visar att långvarigt dagligt stillasittande, oberoende av övrig fysisk aktivitet och motion, innebär en ökad risk för flertalet av de stora folksjukdomarna samt förtida död. I denna bok beskrivs för första gången det stillasittande beteendet och bl.a. berörs den epidemiologiska forskningsgrunden hos såväl vuxna som barn, föreslagna mekanismer samt metoder för att mäta och motverka stillasittande. Dessutom ger fyra olika professioner sin syn på saken och hur dom har arbetat med det i sin yrkesroll. 197 s 2013 Art.nr ISBN Faskunger, Johan Fysisk aktivitet och folkhälsa Vilka hälsovinster medför fysisk aktivitet? Hur farligt är stillasittande? Vilka åtgärder är effektiva för att främja fysisk aktivitet? Hur når vi ut till olika grupper med rätt budskap och rätt erbjudande? Detta är några av de områden och frågor som Fysisk aktivitet och folkhälsa berör. Målet med den här boken är att öka läsarens förståelse för hur man kan främja fysisk aktivitet och motverka stillasittande livsstilar. Det räcker inte att känna till hälsovinsterna med fysisk aktivitet! Boken integrerar kunskap och erfarenheter från många olika discipliner, inklusive fysiologi, psykologi, epidemiologi, sociologi, medicin, kommunikation, folkhälsovetenskap och politik. 255 s 2013 Art.nr ISBN Scriven, Angela Ewles & Simnett hälsoarbete Hälsoarbete är en praktisk handbok som beskriver hälsoarbetets teori och praktik. Bokens första del utforskar begreppen hälsa och hälsofrämjande arbete, diskuterar värderingar och etiska överväganden samt identifierar organisationer och professioner som har en roll i det hälsofrämjande arbetet. Andra delen behandlar teori och praktik utifrån behov och prioriteringar, evidensbaserat hälsoarbete samt planering och samarbete med andra. Och i den tredje delen behandlas kompetensutveckling för hälsofrämjande genom kommunikation och undervisning samt stöd till förändring av levnadsvanor och arbete i lokala folkhälsoprojekt. Översättare: Anders Schœrström Tredje upplagan 440 s 2012 Art.nr 3961 ISBN Andersson, Ingemar Epidemiologi för vårdoch hälsovetenskaperna En fördjupning Trots ökat behov av epidemiologisk kunskap inom vård- och hälsovetenskaperna är litteraturen på svenska begränsad. Avsikten med boken är att ge fördjupad men ändå lättillgänglig kunskap inom viktiga områden av epidemiologin. Erfarenheter av undervisning av blivande folkhälsopedagoger, sjuksköterskor och forskarstuderande har bidragit till innehållet. 199 s 2013 Art.nr ISBN

7 Magnusson, Maria (red.) Förebygga barnfetma och främja jämlik hälsa Boken behandlar faktorer bakom barnfetma och hur de kan påverkas: Varför är fetma ojämlikt fördelat i samhället? Finns det olämpliga matkulturer? Hur mycket handlar om genetik? Mat och motion vilka riktlinjer ska berörda professioner och föräldrar använda sig av? Hur åstadkommer kontaktgruppsanalyser, kombinera deltagarstyrning med forskning och genomföra en framgångsrik implementering? 160 s 2013 Art.nr ISBN Beckung, Eva m.fl. (red.) Fysioterapi för barn och ungdom Teori och tillämpning I Fysioterapi för barn och ungdom Teori och tillämpning har tjugosju författare från skilda håll i landet bidragit med såväl gedigen praktisk erfarenhet som specialiserad teoretisk kunskap. Boken inleds med en skildring av barns utveckling ur olika perspektiv, med tyngdpunkten lagd på barnets rörelseutveckling. Andra upplagan 256 s 2013 Art.nr 7216 ISBN Nettelbladt, U Salameh, E-K (red.) Språkutveckling och språkstörning del 2 Pragmatik teorier, utveckling och svårigheter Boken behandlar teorier om pragmatik, pragmatisk utveckling hos barn med typisk språkutveckling samt pragmatiska problem hos barn med språkstörning. I boken fördjupas även ämnet intervention inom de olika språkliga domänerna, inkl. den pragmatiska. 536 s 2013 Art.nr ISBN Tetzchner, Stephen von m.fl. (red.) Habilitering Detta är en introduktion till modernt habiliteringsarbete. Habilitering är en vägledning i hur vi genom att samarbeta tvärprofessionellt tillsammans med barn och familj kan förebygga och minska de svårigheter som olika funktionsnedsättningar kan medföra i det dagliga livet. Ett familjecentrerat synsätt betonas där både barn, föräldrar och hela det nätverk som finns runt barnet involveras. Översättare: Margareta Brandin Berndtsson 559 s 2013 Art.nr ISBN Ascher, H Hjern, A (red.) Från apati till aktivitet Teori och behandling av flyktingbarn med svår psykisk ohälsa Denna bok beskriver den samlade kunskap och erfarenhet som idag vuxit fram om hur vi kan förstå detta tillstånd liksom barn som reagerar med andra allvarliga tecken till svår traumatisk stress. Boken ger bland annat vägledning kring hur vi kan arbeta förebyggande och hur vi kan behandla dessa barn. 250 s 2013 Art.nr ISBN Brent, David A m.fl. Deprimerade och självmordsnära tonåringar en praktisk vägledning i bemötande och behandling Den här boken är lättillgänglig och bygger samtidigt på forskning i kombination med författarnas samlade vårderfarenhet från möten med tusentals deprimerade och självmordsnära tonåringar. Många och rika fallbeskrivningarna ger läsaren vägledning i att bygga upp en stark terapeutisk relation. Översättare: Inger Lindelöf 256 s 2013 Art.nr ISBN

8 B Sverige Porto betalt Söderberg, Siv (red.) Att leva med sjukdom Boken skildrar både generellt och genom specifika sjukdomsexempel innebörden av att leva med sjukdom. Genom att förmedla patienternas upplevelser och behov ger den värdefull vägledning till ett bra bemötande och en god omvårdnad. Även de anhörigas och vårdpersonalens perspektiv blir belysta. 173 s 2009 Art.nr ISBN Norstedts kursböcker Numera ingår Norstedts kursboksutgivning i Studentlitteraturs sortiment. Nedan finner du ett axplock av dessa titlar. Samtliga titlar återfinns på studentlitteratur.se/norstedts Skolin, Inger Näringslära för sjuksköterskor Boken är en bred sammanställning i ämnet. Den ger både teoretiska kunskaper om bland annat kost, näring och näringsbehov och praktiska kunskaper om kost, näringstillförsel och andra ämnesanknytande omvårdnadsåtgärder i det kliniska arbetet. 179 s 2010 Art.nr ISBN Tryck: Holmbergs i Malmö AB, 2013 Fasting, U Hougaard, J (red.) Fysiologi och anatomi Boken är en komplett lärobok i fysiologi och anatomi för sjuksköterske-, sjukgymnast- och arbetsterapeutprogrammen och liknande utbildningar. Den har en klassisk ämnesindelning men är samtidigt pedagogiskt nydanande, bland annat genom en gruppering av innehållet i översikter, baskunskaper, fördjupningar och utblickar mot större sammanhang. 560 s 2009 Art.nr ISBN Melhus, Åsa Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor En komplett kursbok i klinisk mikrobiologi för sjuksköterskeprogrammet. I inledningen ges en översikt över den mikrobiologiska världen och dess villkor. En betydande del av bokens fortsättning berör sjukdomar och infektioner som orsakas av bakterier, virus, svampar och parasiter. Larsson, Inger m.fl. Patientkommunikation i praktiken Boken visar vägen till funktionell kommunikation i mötet mellan vårdgivare och patient, det vill säga informationsöverföring och dialog som möjliggör patientens delaktighet i behandling och rehabilitering. 205 s 2008 Art.nr ISBN Kamp Nielsen, Birthe (red.) Specifik omvårdnad Specifik omvårdnad är en kurs- och referensbok för sjuksköterskor i klinisk omvårdnad. I 25 praktiskt inriktade kapitel presenterar omvårdnadsspecialister från Norge och Danmark de viktigaste delområdena inom den kliniska omvårdnaden. 672 s 2010 Art.nr ISBN s 2010 Art.nr ISBN Beställ ditt provexemplar på studentlitteratur.se Observera att erbjudandet endast gäller relevanta produkter för din undervisning (nivå och ämne) och dig som är verksam i Sverige.

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Medicin, vård, psykologi och socialt arbete

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Medicin, vård, psykologi och socialt arbete UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009 Medicin, vård, psykologi och socialt arbete I kata loge n hi ttar du år ets nyhete r. På stude ntli litt tter eratur ur.s.se hi ttar du hela vår utgiv ivni ning ng. Kunskap

Läs mer

st r at eg i för utbildningsfrågor

st r at eg i för utbildningsfrågor Svensk sjuksköterskeförenings st r at eg i för utbildningsfrågor Innehåll 3 Förord 5 En sjuksköterskeutbildning för vårdens utveckling 6 OMVÅRDNAD 8 utbildningssystemet och de sex kärnkompetenserna 14

Läs mer

Vård&Omsorg Barn&Fritid

Vård&Omsorg Barn&Fritid MMXV Vård&Omsorg Barn&Fritid Läromedel Låt alla bli sedda och skapa en bättre värld Intervju med Katri Cronlund Läromedel Vård & omsorg Barn & fritid 2015 Att förstå sig själv och andra bättre Intervju

Läs mer

Barns och Ungas rätt i vården

Barns och Ungas rätt i vården Barns och Ungas rätt i vården Maja Söderbäck (Red.) Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2010:3 Barns och ungas rätt i vården Maja Söderbäck Redaktör 1 Barns och Ungas rätt i vården ISBN 91-86678-04-3 Stiftelsen

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap. Natur & Kultur Akademisk

Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap. Natur & Kultur Akademisk Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap 2015 Natur & Kultur Akademisk Bästa läsare, FOTO: EVA LINDBLAD Välkommen till den nya katalogen för kurs- och fortbildningslitteratur inom de människovårdande

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Teamarbete & Förbättringskunskap

Teamarbete & Förbättringskunskap Teamarbete & Förbättringskunskap två kärnkompetenser för god och säker vård SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet Redaktör och

Läs mer

Kurslitteratur Psykologi Psykiatri Ledarskap Organisation Socialt arbete Vård Medicin

Kurslitteratur Psykologi Psykiatri Ledarskap Organisation Socialt arbete Vård Medicin Högskola & fortbildning natur & kultur 2014 Kurslitteratur Psykologi Psykiatri Ledarskap Organisation Socialt arbete Vård Medicin Samarbetet med Natur & Kultur är avgörande för att vi skall nå vår viktigaste

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA. Medicin

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA. Medicin UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Medicin Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta avstånd. I vardagsarbetet betyder det täta

Läs mer

Modell för omvårdnad Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Fastställd vid prefektens beslutsmöte 2015-01-29

Modell för omvårdnad Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Fastställd vid prefektens beslutsmöte 2015-01-29 Modell för omvårdnad Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet Fastställd vid prefektens beslutsmöte 2015-01-29 1 Modell för omvårdnad En modell för omvårdnad (Figur 1), används och utvecklas successivt

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsrapport 2009

Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 ISBN 978-91-978065-9-6 Artikelnr 2009-126-72 Omslag Foto Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Bleking Bildreportage, Hans-Peter Blom Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra

Läs mer

SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING VÄRDEGRUND FÖR OMVÅRDNAD

SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING VÄRDEGRUND FÖR OMVÅRDNAD SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING VÄRDEGRUND FÖR OMVÅRDNAD I Svensk sjuksköterskeförenings arbete med att ta fram en Värdegrund för omvårdnad har många personer varit delaktiga och bidragit med sina kunskaper.

Läs mer

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 1 (214) Utvecklingsavdelningen Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 - 2 (214) 3 (214) Ett livsstilsproblem... Övervikt eller fetma innebär ett växande folkhälsoproblem och leder till medicinska

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Undersköterskans patientundervisning inom diabetesvård

Undersköterskans patientundervisning inom diabetesvård Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Undersköterskans patientundervisning inom diabetesvård informera, instruera, handleda, dokumentera Examensarbete,

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. ropar högst

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. ropar högst Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet JÄMLIK VÅRD Lika rättigheter för dagens och morgondagens patienter. i dag internationella aidsdagen Fattigdom, okunskap och övergrepp är de

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård

Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård Rapport 2012:5 Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård En extern utvärdering och sex rekommendationer för förbättring Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns

Läs mer

Bättre sjukskrivningar. handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården

Bättre sjukskrivningar. handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Bättre sjukskrivningar handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Bättre sjukskrivningar Handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Cecilia Unge, cecilia.unge@skl.se

Läs mer

Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument

Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Originalets titel: Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Copywright Eva Benzein, Margaretha Hagberg, Britt-Inger Saveman och Susanne Syrén

Läs mer

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH Örebro universitet Institutionen för Vårdvetenskap och Omsorg Uppsats 10p inom Omvårdnad, nivå 61-80p D-kurs vt 2004 ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans

Läs mer

Information och praktisk hjälp till anhöriga

Information och praktisk hjälp till anhöriga Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder MANUS till Information och praktisk hjälp till anhöriga Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:6 Anhöriga till personer med funktionshinder

Läs mer

Ny Katalog! HÖSTEN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

Ny Katalog! HÖSTEN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Ny Katalog! HÖSTEN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde vara viktigare!

Läs mer

Vård i livets slut. En litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser att vårda döende patienter utanför specifika palliativa vårdenheter

Vård i livets slut. En litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser att vårda döende patienter utanför specifika palliativa vårdenheter Vård i livets slut En litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser att vårda döende patienter utanför specifika palliativa vårdenheter FÖRFATTARE PROGRAM/KURS Fredrick Gran Malin Landervik Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer