PledPharma Årsredovisning Vi skapar värde vid behandlingar av livshotande sjukdomar relaterade till oxidativ stress

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PledPharma Årsredovisning 2013. Vi skapar värde vid behandlingar av livshotande sjukdomar relaterade till oxidativ stress"

Transkript

1 PledPharma Årsredovisning Vi skapar värde vid behandlingar av livshotande sjukdomar relaterade till oxidativ stress

2 Viktiga händelser 2013 Innehåll»» Första patienten behandlad i första delen av PledOx fas IIb studien»» Patent för användning av PLED-läkemedel vid cancerbehandling godkändes i USA och Ryssland»» IND ansökan om klinisk prövning med PledOx i USA godkändes av FDA»» Företrädesemission om 18,6 Mkr genomförd och övertecknad med 38 procent»» IMS Health Capital (IMSHC) utsedd till rådgivare i utlicensieringsprocessen av PledOx»» Sten Nilsson, medicine doktor och professor i onkologi vid Karolinska Institutet i Stockholm, invald i styrelsen»» PledOx registrerat som varumärke i USA, Schweiz och Australien PledPharma i korthet 1 VD-ord 2 Vårt uppdrag 3 Vision, mål och strategier 4 Projekt PP Projekt PP Patent och varumärken 8 Organisation och medarbetare 9 Styrelsen 11 Aktiekapital och ägarförhållanden 13»» Patent för användning av PLED-läkemedel vid cancerbehandling godkänt i Kina»» Första patienten behandlad i del två av cancerstudien PLIANT»» Lovande resultat från MANAMI-studien i patienter med hjärtinfarkt»» Patent godkändes i Sydafrika»» PledOx registrerat som varumärke i Japan Förvaltningsberättelse 14 Tre år i sammandrag 17 Resultaträkning 18 Balansräkning 19 Kassaflödesanalys 21 Redovisningsprinciper 22 Noter 23 Styrelsens underskrifter 26 Revisionsberättelse 27 Kallelse och årsstämma 28 Kalender 28 Ordlista och definitioner 29 PledPharma AB Adress: Grev Turegatan 11 C, Stockholm Telefon: Fax: E-post: Org. nr:

3 PledPharma i korthet PledPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya terapier för livshotande sjukdomar relaterade till oxidativ stress. Vårt initiala mål är att utveckla ett läkemedel, PledOx, som minskar allvarliga biverkningar i samband med cellgiftsbehandling. PledOx testas nu i en fas II studie vid cellgiftsbehandling av tjocktarmscancer. PledPharma utvärderar samtidigt de kommersiella möjligheterna med projektet PP-099 där resultaten från projektets fas II-studie visade tendens till att begränsa de skador som uppstår på hjärtmuskulaturen när en patient drabbas av akut hjärtinfarkt. Studien av läkemedlet genomfördes på patienter som genomgår akut ballongvidgning av kranskärlen. Utöver dessa projekt, baserat på vår teknologiplattform, utvärderar vi ytterligare möjligheter inom områden med stora medicinska behov. Vi har potential att erbjuda patienter värdefulla och unika behandlingar för allvarliga livshotande sjukdomar där det även finns en möjlighet till snabbare registreringsförfarande av läkemedlet i USA s.k. breakthrough therapy. Det innebär också att vi har potential att erbjuda våra aktieägare god avkastning på sin investering. Den nuvarande marknaden för förebyggande och biverkningsreducerande cancerbehandling är på cirka 70 miljarder kronor. PledPharma (STO:PLED) är noterat på NASDAQ OMX First North sedan april Om PledOx PledOx (calmangafodipir) är ett läkemedel som bland annat förebygger biverkningar av cellgifter vid cancerbehandling. PledOx har i prekliniska studier visat sig skydda mot oxidativ stress - ett tillstånd som uppstår då cellens viktigaste skydd inte räcker till mot de reaktiva syre- och kväve-föreningar som bildas som en följd av t.ex. cellgiftsbehandling. Genom att efterlikna enzymet Mangan SuperOxid Dismutas (MnSOD) som är kroppens viktigaste skydd mot oxidativ stress, förstärker PledOx cellernas skydd och förebygger därmed biverkningarna som annars uppkommer som en följd av t.ex. cellgiftsbehandlingar. Om PLIANT-studien I PLIANT-studien testas om PledOx (calmangafodipir) kan minska allvarliga biverkningar vid behandling av tjocktarmscancer med cellgiftskombinationen FOLFOX. PLIANT-studien är uppdelad i två delar. En dosökningsdel med syfte att fastställa rätt doseringsnivå och en randomiseringsdel med syfte att fastställa den medicinska effekten av PledOx. I dosökningsdelen (del 1) ingår 6 patienter (tre lågdos och tre högdos). För att även kunna inkludera patienter som får antikroppen bevacizumab, som i vissa fall är tilläggsterapi till cellgifter skall ytterligare tre patienter behandlats med högdos innan denna behandlingskombination kan användas i den randomiserade delen av studien. I randomiseringsdelen (del 2), där drygt 126 patienter från ett 30-tal centra i Europa och USA kommer att delta, fördelas patienter i tre lika stora grupper vilka antingen får placebo eller PledOx i två olika doser. För ytterligare detaljer se

4 2 VD Jacques Näsström VD Jacques Näsström Cancer i fokus Vårt fokus under året har varit på cancerstudien PLIANT. I studien testas om PledOx kan minska allvarliga biverkningar vid behandling av tjock tarms cancer med cellgifts kombinationen FOLFOX. Under det första kvartalet inkluderades den första patienten i första delen av studien och samtliga är nu färdig behandlade. Totalt har patienterna då behandlats med drygt ett 40-tal doser av PledOx som för behandling till cellgifter och samtliga patienter har hittills tolererat PledOx väl. Del två av studien, där drygt 126 patienter ingår startades i november och de första patienterna är nu be handlade enligt plan. Resterande patienter kan nu tas in på de 30-tal del tagande centra parallellt och vi planerar för att samtliga patienter kommer att vara inkluderade under Positiva resultat från första delen av PLIANT Första delen av studien tog längre tid än planerat, men vi har nu påbörjat den breda randomiserade delen av studien. I dagsläget håller majoriteten av centra på att aktivt rekrytera patienter till studien. Resultaten från den första delen av PLIANT-studien visar att PledOx tolererats väl av patienter som behandlats med cellgiftskombinationen FOLFOX och att de känselstörningar som kan uppkomma vid behandlingen uteblev hos de patienter som förbehandlats med PledOx. Att PledOx ser ut att minska risken för cellgiftsinducerade känselnervsstörningar s.k. neuropatier är det som imponerar mest hos de onkologer vi talat med. Anledningen är att cellgiftsorsakade neuropatier är ett stort kliniskt problem och den främsta orsaken till att planerade oxaliplatin-baserade cellgiftsbehandlingar måste avbrytas. Vi ser också att patienterna som fick den lägre dosen PledOx uppvisade färre allvarliga blodbildsrelaterade biverkningar än vad patienter behandlade med oxaliplatin normalt får. Baserat på dessa positiva data har vi lämnat in ett tillägg till ansökningarna till myndigheterna om att få sänka högsta dosen till 5 µmol/kg för att i studien få en bättre effekt av PledOx. Denna ändring innebär också att fullt antal (42) patienter måste inkluderas med den nya dosen och vår nuvarande bedömning är att alla patienter bör ha inkluderats i studien före slutet av 2014 och att vi bör ha övergripande (top-line) data med PledOx mot slutet av första kvartalet Vi kommer även att undersöka möjligheterna att få en snabbare registrering i USA för neuropati-indikation genom s.k. breakthrough therapy designation Detta innebär att man i så fall skulle kunna registrera PledOx som läkemedel i USA redan baserat på de preliminära kliniska top-line resultaten från PLIANT studien. Lovande resultat inom akut hjärtinfarkt PledPharmas hjärtinfarktsstudie MANAMI är avslutad och resultaten som presenterats visar att PLED-substansen tolererats väl av patienterna i studien och kan ges till allvarligt hjärtsjuka patienter utan tecken på några biverkningar. Trots studiens begränsade storlek påvisas en tendens till positiv klinisk effekt vad gäller att reducera infarktstorleken samt att förbättra hjärtats pumpfunktion. Vi utvärderar just nu de kommersiella möjligheterna med projektet. Marknadsmöjligheter IMS Health Capital (IMSHC) har under året arbetat intensivt med att undersöka kommersialiseringsstrategin för PledOx. IMS Health Capital (IMSHC) har kommit fram till att PledOx med stor sannolikhet kommer att subventioneras i USA och på de fem största marknaderna i Europa (EU5), att PledOx har förutsättning att få bred tillgång till dessa marknader, ett stort upptag och en attraktiv prisnivå vilket innebär en potentiell mångmiljard marknad i dollar som dessutom kan utökas med ytterligare användning inom andra cancerformer och andra cellgifter eller vid strålbehandling. Spännande 2014 Vi ser fram emot 2014 då vi löpande kommer att rapportera inklusionstakten från cancerstudien samt när vi avslutar inkluderingen. Under året kommer vi att intensifiera vårt utlicensingeringsarbete av PledOx. Vi ser fram emot vårt fortsatta arbete med att identifiera den ideala kommersialiseringspartnern och därmed säkerställa att den viktiga PledOx-behandlingen blir tillgänglig för patienter samt skapar licensintäkter och värde för aktieägarna. Under året kommer vi också att utvärdera de kommersiella möjligheterna med hjärtprojektet och presentera hur vi kan gå vidare inom denna indikation. Jacques Näsström VD, PledPharma AB Resultaten från den första delen av PLIANTstudien visar att allvarliga smärtsamma känselstörningar, s.k. neuropatier uteblev hos de patienter som förutom FOLFOX även behandlats med PledOx. Den lägre dosen PledOx indikerar också en reduktion av allvarliga blodbildsrelaterade biverkningar.

5 Vårt uppdrag 3 Vårt uppdrag Våra projekt PledPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya terapier för livshotande sjukdomar relaterade till oxidativ stress. Vårt initiala mål är att utveckla ett läkemedel som minskar allvarliga biverkningar i samband med cellgiftsbehandling. I ett annat projekt utvärderar vi en befintlig medicins möjlighet att begränsa de skador som uppstår på hjärtmuskulaturen när en patient drabbas av hjärtinfarkt. Utöver dessa projekt, baserat på vår teknologiplattform, utvärderar vi ytterligare möjligheter inom områden med stora medicinska behov. Vi har potential att erbjuda patienter värdefulla och unika behandlingar för allvarliga livshotande sjukdomar där det finns en möjlighet till snabbare registreringsförfarande av läkemedlet i USA s.k. breakthrough therapy. Det innebär också att vi har potential att erbjuda våra aktieägare god avkastning på sin investering. Omfattande patientnytta med PledOx Initialt utvecklar vi PledOx för att minska biverkningarna vid cellgiftsbehandling. Studien fokuserar på behandling av tjocktarmscancer, den tredje vanligaste cancerformen i världen, och biverkningar orsakade av cancerläkemedlen i FOLFOX. Behandling av cancer är trots stora ansträngningar och framsteg inom sjukvård och läkemedelsindustri, en stor utmaning. Oxidativ stress Oxidativ stress uppstår vid överproduktion av skadliga syre/ kväve molekyler, t.ex. som ett resultat av cellgiftsbehandling. Oxidativ stress uppstår vid många olika sjukdomar och efter som PLED-läkemedel minskar den oxidativa stressen finns potential att använda substansen vid flera olika sjukdomstillstånd. Världsmarknaden enbart inom förebyggande och biverkningsreducerande cancerbehandling är drygt 10 miljarder USD. Tjocktarmscancer och behandling Det medicinska behovet av att minska biverkningar vid tjocktarmscancerbehandling är mycket stort. Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i världen. Enligt WHO fick 1,2 miljoner människor i världen diagnosen under år Antalet insjuknade varierar i olika regioner av världen. 60 procent av alla fall av tjocktarmscancer diagnostiseras i västländer, men antalet ökar i asiatiska länder. Ett av förstahandsalternativen vid cellgiftsbehandling av tjocktarmscancer är en kombination av cellgifter kallad FOLFOX (FOLinat, 5-Fluorouracil (5-FU), och OXaliplatin), som orsakar de allvarliga biverkningar som kräver reducering, uppskjutning eller t.om. avbrytande av cancerbehandlingen. FOLFOX ger bättre behandlingsresultat än äldre behandlingar, men ett stort problem är de allvarliga biverkningarna. De leder till ett stort lidande för patienten samt att den planerade dosen av cellgifter många gånger inte kan ges på grund av dessa biverkningar. Mindre än hälften av patienterna genomgår hela sin behandling som planerat pga. dessa biverkningar. Biverkningarna kan även bli kvarstående långt efter avslutad behandling. Det finns därför ett stort medicinskt behov av att minska biverkningar vid behandling med FOLFOX, både ur livskvalitetsperspektiv och för att optimera behandlingsresultatet av cellgiftsterapin av cancern. Vanliga och allvarliga biverkningar av cellgiftsbehandling Skador på känselnerverna: En allvarlig, besvärande och vanlig biverkan som orsakas av oxaliplatin är känselnervstörningar (neuropati). Känselnervsskada drabbar nästan alla patienter. Hos merparten är den övergående, men hos procent av patienterna orsakar den kvarvarande symptom såsom överkänslighet mot kyla, svårigheter med finmotorik som att knäppa knappar, och svår smärta i framförallt händer och fötter. Vid neuropati finns idag ingen terapi. Förlust av vita blodkroppar: Det är välkänt att cellgiftsbehandling, inklusive FOLFOX, ofta resulterar i att antalet blodkroppar hos patienten minskar. Framförallt gäller det minskning av en typ av vita blodkroppar (neutrofiler) som skyddar kroppen mot bakteriella infektioner, ett tillstånd som medicinskt kallas neutropeni. Övriga biverkningar: Andra vanliga biverkningar är illamående och trötthet, samt i många fall smärtsam inflammation och sår i munhålan (oral mukosit). Frisk blodcell + Skadad blodcell Frisk blodcell PledOx är ett nytt PLED-läkemedel som skyddar kroppens normala celler mot oxidativ stress, som är ett tillstånd som uppstår vid överproduktion av skadliga syre/kvävemolekyler (radikaler). Skadliga syre/kvävemolekyler bildas vid olika processer och tas normalt om hand av kroppens celler. Vid cancerbehandling klarar inte de friska cellerna av detta då det bildas mer skadliga syre/kvävemolekyler än cellerna kan ta hand om (oxidativ stress). PledOx har i prekliniska studier visat skyddande effekt mot denna oxidativ stress. Dessutom har en klinisk studie i cancerpatienter visat att PLED-läkemedlet mangafodipir minskar antalet allvarliga incidenser vid cellgiftsbehandling.

6 4 Vision, mål och strategier Biverkningar vid FOLFOX behandling Andel av patienter som får allvarliga biverkningar [%] A: Förlust vita blodkroppar. B: Känselnervstörningar. C: Inflammation/sår i munnen. D: Förlust blodplättar. A B C D Stort behov av stödjande cancerbehandling. Cellgiftsbehandlings kombinationen FOLFOX är en av de cellgifts behandlingar man i första hand använder vid tjocktarms cancerbehandling. Denna behandling har bra effekt med ger upphov till svåra biverkningar. Källor: 1. ELOXATIN. 2. Leonard, Gregory D et al, Survey of oxaliplatin-associated neurotoxicity using an interview-based questionnaire in patients with metastatic colorectal cancer, BMC Cancer. 2005; 5: 116., gov/pmc/articles/pmc /. 3. American Cancer Society, ColonandRectumCancer/DetailedGuide/colorectal-cancer-survival-rates Vision, mål och strategier Affärsidé PledPharma utvecklar läkemedel för att förbättra behandlingen av livshotande sjukdomstillstånd som är relaterade till oxidativ stress baserade på bolagets patentskyddade och kliniskt beprövade teknologi, PLED. Affärsmodell PledPharma fokuserar på att driva kliniska projekt till och med fas IIb för att sedan licensiera ut den fortsatta utvecklingen och den globala marknadsföringen samt försäljningen mot sedvanliga ersättningar i form av signing fees, milestone payments och royaltyersättningar. Vision PledPharma skall vara ett ledande läkemedelsbolag som utvecklar nya, unika terapier med breakthrough therapy - potential för livshotande sjukdomar relaterade till oxidativ stress. Affärsmål Målet är en framgångsrik utlicensiering av PledOx projektet med goda kommersiella intäkter. Strategi PledPharma bedriver en partnerbaserad utvecklingsmodell syftande till att maximera projektavkastningen genom att utlicensiera de kostnadskrävande kliniska fas III-studierna och globala marknadsföringen varigenom den finansiella exponeringen reduceras. Verksamheten bedrivs med en fokuserad, liten, intern organisation med stor erfarenhet från industrin vilket säkerställer att bolaget har de nödvändiga expertkunskaperna för att på ett kostnadseffektivt sätt driva värdeutveckling i de kliniska programmen och utlicensieringen i samarbete med våra externa partners. Pågående projekt PP-095 PledOx i fas IIb utvecklas som läkemedel mot biverkningar av cellgifter vid behandling av tjocktarmscancer. För en utförlig projektbeskrivning se sid 5. PP-099: En mindre klinisk fas IIa-studie, MANAMI, har genomförts där man undersökt PLED-substansens förmåga att minska återflödesskador hos patienter med akut hjärtinfarkt som genomgår ballongvidgning. För en utförlig projektbeskrivning se sid 7. Ytterligare möjligheter med PLED-läkemedel Ett naturligt steg i vidareutveckling av PLED-läkemedel är till exempel utvidgad användning inom cancer såsom cellgiftsbehandling av ytterligare cancerformer eller vid strålbehandling. PLED-läkemedel erbjuder även en möjlighet att utforska helt nya terapiområden relaterade till oxidativ stress.

7 Projekt PP Projekt PP-095 PLEDOx mot cellgiftsorsakade biverkningar vid cancerbehandling Biverkningar vid cellgiftsbehandling leder många gånger till en minskning av den planerade cellgiftsdosen, eller i värsta fall till att behandlingen upphör. I en klinisk studie där PLED-läkemedel mangafodipir gavs till patienter med tjocktarmscancer, som genomgick cellgiftsbehandling, sågs en minskning av antalet allvarliga incidenter. ANTAL CYKLER MED CELLGIFTER USA Paclitaxel Cisplatin Oxaliplatin Docetaxel EU5 Carboplatin JAPAN Källa IMS. Antalet cykler med cellgifter uppgår till över 6 miljoner på de större marknaderna. PledOx har visat sig effektiv i att reducera biverkningar från oxaliplatin men förväntas även kunna reducera biverkningar från övriga cellgifter. PledOx i klinisk fas IIb-studie Den första patienten i del II i den pågående fas IIbstudien (PLIANT) behandlades i december PLIANT-studien görs i patienter med långt gången tjocktarmscancer där cellgiftsbehandling ges i livsuppehållande och palliativt syfte. Det primära målet är att utvärdera minskningen av biverkningar relaterade till en minskning av vita blodkroppar (dvs. neutrofiler), och känselnervstörningar (neuropati). PLIANT-studien är uppdelad i två delar. En dosökningsdel med syfte att fastställa rätt doseringsnivå och en randomiseringsdel med syfte att fastställa PledOx effekt. I dosökningsdelen ingår 6 patienter plus 3 patienter som även behandlas med bevacizumab, som i vissa fall är tilläggsterapi vid cancerbehandling. Dosökningsdelen är avslutad och positiva data presenterades i februari I del två som nu pågår, den så kallade randomiseringsfasen, inkluderas drygt 126 patienter från ett 30-tal center i Europa och USA, och patienterna fördelas i tre lika stora grupper och får antingen placebo eller PledOx i två olika doser. För ytterligare detaljer se Kliniska fas IIa resultat med PLED-läkemedel vid tjocktarmscancerbehandling Studien var en randomiserad klinisk fas IIa-studie av 14 patienter med tjocktarmscancer. Den var utformad för att utvärdera om förbehandling med PLED-läkemedlet mangafodipir, under de tre första behandlingscyklerna av totalt 12 cykler, reducerar biverkningar vid botande (adjuvant) cellgiftsbehandling med FOLFOX. I studien randomiserades under de 3 första av 12 planerade cellgiftscykler, 7 patienter till att få mangafodipir, och 7 patienter till att få placebo. 5 allvarliga/livshotande incidenter (2 med förlust vita blodkroppar (neutropeni), 1 med känselnervstörning (sensorisk neuropati), 1 med kräkning, 1 med tarmvred) sågs hos 4 patienter enbart i placebogruppen, men ingen i mangafodipirgruppen (p<0,05). Totala antalet vita blodkroppar var signifikant högre i mangafodipirgruppen än i placebogruppen (p<0,01) vid sista behandlingscykeln. Studien är publicerad i Translational Oncology (Karlsson JOG et al Feb; 5(1):32-8). Mangafodipir har tidigare använts kliniskt som ett MR (magnetresonans) kontrastmedel i ett stort antal patienter och har därmed en väldokumenterad säkerhetsprofil för singel-dos användning. Inga allvarliga incidenser när PLED-läkemedel gavs till patienter som fick fick cellgiftskombinationsbehandlingen FOLFOX Antal allvarliga incidenser (NCI-CTCAE*) 1 Milda 2 Måttliga 3 Allvarliga 4 Livshotande A B A FOLFOX + Placebo n=7 B FOLFOX + PLED-läkemedel n=7 I 3 FOLFOX cykler fick 7 tjocktarmscancerpatienter PLED-läkemedel, och 7 placebo före behandling. Statistisk signifikant skillnad mellan placebo och PLED-läkemedel. *National Cancer Institute USA kompletta lista över gemensamma kriteria för allvarliga incidenser version 3

8 6 Projekt PP-095 PledOx är ett nytt mer effektivt PLED-läkemedel PledOx har tagits fram för att öka effektiviteten i att reducera biverkningar vid cellgiftsbehandling. PledOx (calmangafodipir), som är ett nytt PLED-läkemedel närbesläktat med det kliniskt beprövade mangafodipir, är utvecklat som en behandling mot biverkningarna vid cellgiftsbehandling av tjocktarmscancer. PledOx reducerar oxidativ stress genom att efterlikna det naturligt förekommande försvaret mot reaktiva syre/kväve-föreningar, enzymet mangan superoxid dismutas (MnSOD). PledOx effektivitet i att reducera allvarliga oxaliplatin inducerade biverkningar har jämförts med ett annat PLED-läkemedel, mangafodipir, i prekliniska modeller. Mangafodipir är det PLED-läkemedel som användes i den kliniska fas-iia studien. De aktuella prekliniska resultaten visar att den skyddande effekten av PledOx är betydligt bättre än den av mangafodipir och de förbättrade läkemedelsegenskaperna är publicerade i Translational Oncology (Karlsson JOG et al Dec;5(6): ) lämnades även en PCT ansökan in om substanspatent för calmangafodipir.

9 Projekt PP Projekt PP-099 Ballongutvidgning (PCI) är den främsta behandlingen av STEMI patienter återflödesskador vid behandling av akut hjärtinfarkt I projektet PP-099 utvärderas om PLED-läkemedel kan förbättra behandlingsresultatet i patienter med akut hjärtinfarkt som genomgår ballongvidgning av kranskärl. Ballongvidgning, även kallat PCI, är en behandling som kan ges till en patient som har förträngningar i hjärtats kranskärl. Då vidgas kärlen så att blodet kan passera men även efter återställt blodflöde kan skadeutvecklingen kvarstå som följd av så kallad reperfusionsskada med ökad risk för vårdkrävande följdsjukdomar och för tidig död. Positiva Resultat från FAS IIA-studie Resultaten har presenterats från den mindre kliniska fas IIa-studien MANAMI, som undersöker PLEDläkemedlets förmåga att minska återflödesskador hos patienter med akut hjärtinfarkt som genomgår ballongvidgning. Studien visar att PLED-läkemedel kan ges till allvarligt hjärtsjuka patienter utan tecken på några biverkningar. Det är också positivt att PLED-läkemedlet visar tendenser till att reducera infarktstorleken samt förbättra hjärtfunktionen när den ges i tillägg till PCI och övrig behandling. Hjärta Kranskärl Plack Kranskärlsartär sitter på utsidan av hjärtat Katetrar Stängd stent Expanderat stent Ballong Trång artär Plack Stent runt ballong I studien som gjordes vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, under ledning av överläkare och docent Jan-Erik Karlsson, gavs PLED-läkemedlet mangafodipir i tillägg till ballongutvidgning (PCI). 10 patienter fick mangafodipir intravenöst medan 10 patienter fick natriumklorid (placebo). Alla patienterna hade en förstagångsinfarkt av allvarlig karaktär (s.k. STEMI infarkt) och blev efter ankomsten till sjukhuset undersökta på PCI-laboratoriet där tilltäppningen av kranskärl med reducerat blodflöde till infarktområdet blev fastställd. Efter det att exakt diagnos fastställts, gavs mangafodipir eller natriumklorid intravenöst under 2-5 minuter strax före det att blodflödet till infarktområdet återställdes med hjälp av ballongutvidgning. Patienterna tolererade intravenös tillförsel av mangafodipir utan att visa några tecken på biverkningar. Magnettomografi (MRI) vid efterkontroll indikerade mindre infarkter vid mangafodipir-behandling (medelvärde 26 % resp. 32 % för placebo gruppen) och bättre pumpfunktion (medelvärde 48 % resp. 42 % för placebogruppen). Detta till trots att en skev fördelning mellan grupperna förelåg till nackdel för mangafodipirgruppen. Den hade en betydligt längre period med bröstsmärtor innan PCI (medelvärde 206 minuter resp. 144 minuter för placebogruppen). För närvarande utvärderas de kommersiella möjligheterna med hjärtindikationen och fullständiga studieresultat kommer att presenteras i vetenskapliga publikationer. Stenten vidgar artären Komprimerad plack Ökat blodflöde Stent Komprimerad plack Vidgad artär

10 8 Patent och varumärken Patent och varumärken Patent Att säkerställa patentskyddet utgör grunden för alla nya läkemedelskandidater och patenten spelar en avgörande roll för företagens framtida kommersiella möjligheter. PledPharma har fyra inlicensierade patent som täcker terapeutisk användning av PLED-läkemedel. Dessutom har PledPharma tre världsomspännande ansökningar som syftar till att få ett exklusivt marknadsskydd och bred kommersiell rättighet för tillverkning och användning av PLED-läkemedel. Den senaste serien, ansökan om substanspatent avseende PledOx (calmangafodipir) lämnades in 2012 för att stärka och förlänga PledPharmas patentskydd ytterligare. Den första patentansökan Compounds for use in the treatment of cancer godkändes som patent 2013 i USA, Kina och Ryssland samt Japan 2014 med patentskydd fram till Den andra Pharmaceutical composition and therapeutic methods employing a combination of a manganese complex compound and a non-manganese complexed form of the compound godkändes som patent 2013 i Sydafrika. Varumärket Pledox PledOx är ett registrerat varumärke i EU, USA, Schweiz, Australien och Japan och under behandling i Kina, Ryssland och Norge. (Se figur nedan för en schematisk beskrivning av patentprocessen). Patent Kommentar Utgångstid Land AU CN CH EU3 JP NO RU ZA US Chelating agents and their metal chelates for treating free radical induced conditions Inlicensierat 2017 Reduction of cardiotoxicity of an antitumor agent using manganese compound Inlicensierat 2017 Use of chelating agents in the treatment of atherosclerotic conditions Inlicensierat 2018 Nitric oxide releasing chelating agents and their therapeutic use Inlicensierat 2018 Compounds for use in the treatment of cancer 2028 Pharmaceutical composition and therapeutic methods employing a combination of a 2030 manganese complex compound a non-manganese complexed form of the compound Calmangafodipir, a new chemical entity, and other mixed metal complexes, methods of preparation, composition, and methods of treatments 2032 Varumärket PledOx Landkoder AU: Australien, CN: Kina, CH: Schweiz, EU3:Tyskland, Frankrike, Storbritannien, JP: Japan, RU: Ryssland, ZA: Sydafrika, US: USA ÅR Första ansökan sänds in; prioritetsdatum 0 UPPFINNING Int. ansökan publiceras (WO**) *PCT Patent Cooperation Treaty **WO World Intellectual Property Organisation Nationella/regionala ansökningar sänds in och granskas Internationell (PCT*) ansökan sänds in Patentet löper ut 1,5 2,5 21 Int. utlåtande ang. patenterbarhet Godkännande/avslag i enskilda länder/regioner Godkänt Ansökan inlämnad

11 Organisation och medarbetare 9 Organisation och medarbetare Kostnadseffektiv organisation Vi är en fokuserad och mycket erfaren organisation med många samarbetspartners i utvecklingen. Vi kan därför vara flexibla i hur vi använder våra resurser. Vi är kostnadsmedvetna och nytänkande i hur vi driver den operationella verksamheten, inklusive de kliniska studierna. Vår interna organisation representerar den expertis och erfarenhet som är nödvändig för att lägga upp planer, prioritera och upphandla externa kompletterande resurser samt upprätthålla nätverk utanför företaget. På så sätt har vi hela tiden den organisation vi behöver i ett givet utvecklingssteg av företaget och våra projekt. Jacques Näsström VD Jacques Näsström är apotekare med en doktorsexamen i farmakologi från Uppsala Universitet och med en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Han har drygt 25 års erfarenhet från läkemedels och bioteknik industrin, bland annat från en tjänst som Investment Manager på Karolinska Investmentfonden, samt olika positioner inom tidig läkemedelsforskning vid Astra och AstraZeneca. Närmast arbetade Jacques som Forskningschef på Q-Med AB mellan åren Innehav: aktier, teckningsoptioner Marie Bengtson Ansvarig kliniska projekt Marie Bengtson har över 16 års erfarenhet av klinisk prövning och utveckling inom läkemedelsindustrin. Hon har bland annat arbetat på internationella forskningsföretag som Sanofi-Aventis och Merck-Serono samt CRO företaget Quintiles. Marie har stor erfarenhet av projektledning samt att planera, genomföra och avrapportera kliniska studier inom cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och sjukdomar i nervsystemet. Denna erfarenhet omfattar studier i både tidig och sen klinisk fas. Hon har vidare 16 års bakgrund som sjuksköterska samt en marknadsekonomutbildning, DIHM, från IHM Business School. Innehav: teckningsoptioner Michaela Gertz Finanschef Michaela Gertz har en ekonomie magisterexamen från Uppsala Universitet med delutbildning från Katholieke Universiteit i Belgien. Hon har erfarenhet från finansbranschen och har tidigare arbetat på Avanza, Handelsbanken Kapitalförvaltning och ITP Invest. Michaela kommer närmast från Accelerator Nordic AB där hon var marknads och IR ansvarig. Innehav: aktier, teckningsoptioner

12 10 Organisation och medarbetare Sven Jacobsson Ansvarig tillverkning och kontroll Sven Jacobsson är disputerad inom analytisk kemi och är senior konsult inom kemi, tillverkning och kontroll (Chemistry, Manufacture and Control, CMC). Sven är Visiting Professor vid Stockholms Universitet och grundare av bl.a. Jacobsson Analytics & Consulting AB, BioPharmaLinx AB och ClinStorage AB och han har ca 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin där han haft seniora chefstjänster vid Kabi, Pharmacia och AstraZeneca. Innehav: 0 Professor Per Jynge, Medicinsk rådgivare kardiologi Per Jynge har en bakgrund i klinisk experimentell kirurgi och uppmärksammade tidigt problemen när man stoppar hjärtat (cardioplegi) under hjärtkirurgi. Han bidrog till utvecklingen av den så kallade St Thomas kardioplegivätska lösningen som förbättrade hjärtkirurgin. Jynge och Torsten Almén är tillsammans uppfinnare av det unika Na/Ca innehållet i senaste generationen icke-joniserande röntgen kontrastmedlet Visipaque. Per är också uppfinnare av en ny MR imaging teknik som kallas hjärt MEMRI. Tillsammans med Rob Towart och Karlsson uppfann han den terapeutiska användningen av MRI kontrastmedlet mangafodipir och andra PLED-substanser blev Per hedersdoktor vid Medicinska Fakulteten, Linköpings Universitet. Jan Olof Karlsson Vetenskaplig rådgivare och IPansvarig Jan Olof G. Karlsson är docent i farmakologi vid Linköpings Universitet, och vetenskaplig rådgivare samt ansvarig gör patentfrågor inom PledPharma. Karlsson disputerade i farmakologi vid Linköpings Universitet blev han erbjuden en seniorforskartjänst vid Nycomed Imaging AS, sedermera GE Healthcare, där han var verksam fram till Karlsson är uppfinnare av nio beviljade patentfamiljer. Under tidiga 90-talet var Karlsson involverad i farmakologisk forskning som visade att MRI kontrastmedlet mangafodipir och andra MnPLED-analoger har SOD mimetisk aktivitet. Karlsson sitter med i Senior Editorial Board of the American Journal of Cancer Therapy and Pharmacology. Malin Nittve, Projektledare och ansvarig för regulatoriska frågor Malin Nittve är apotekare med en MBA från M-gruppen och med över 25 års erfarenhet från svensk och internationell läkemedelsindustri från en rad tjänster inom den regulatoriska disciplinen eller inom projektledning vid Melacure, Biolipox, Pharmacia och Linde Healthcare. Malin har omfattande läkemedel, biologisk och medicin teknisk strategisk regulatorisk kompetens och erfarenhet av projektledning med mångsidig och bevisad regulatorisk expertis samt interpersonell erfarenhet från både små bioteknik såväl som stora läkemedelsbolag. Hon är ägare till Pro Saludis, en konsultfirma med inriktning på strategiskt regulatoriska uppdrag. Innehav: aktier Innehav: aktier Innehav: aktier

13 Styrelsen 11 Styrelsen Håkan Åström Civilekonom. Med dr h.c. Född: 1947 Styrelseordförande sedan: 2011 Håkan Åström har lång erfarenhet från läkemedelsbranschen. Håkan Åström har tidigare bl.a. varit VD för Travenol AB (Baxter), Astra Pharmaceuticals Ltd och Kabi Pharmacia AB. Under åren var Håkan Åström chef för koncernstrategi och kommunikation vid Pharmacia Corporation samt VD för Pharmacia AB. Övriga uppdrag: styrelseordförande i Affibody Holding AB, Tubulus RP Förvaltning AB, MedCore AB samt styrelseledamot i Rhenman & Partners Asset Management och i Ferrosan Medical Devices AS. Antal aktier i PledPharma: Rolf Andersson Fil.lic. Med doktor, professor i farmakologi Född: 1943 Styrelseledamot sedan: 2011 Rolf Andersson är professor emeritus i farmakologi vid Linköpings Universitet. Rolf Andersson har arbetat med farmakologisk forskning vid Göteborgs och Linköpings Universitet i mer än 40 år och har publicerat cirka 270 vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter inom det farmakologiska området. Rolf Andersson har även haft uppdrag som dekanus och storinstitutionsprefekt inom medicinska fakulteten Linköpings Universitet. Övriga uppdrag: konsultuppdrag inom olika läkemedelsföretag. Antal aktier i PledPharma: Andreas Bunge Civilingenjör i industriell ekonomi Född: 1960 Styrelseledamot sedan: 2007 Entreprenör. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Archaea Pharma AB, OptoQ AB och Optovent AB. Styrelseledamot i AddBIO AB, Accelerator Nordic AB och SyntheticMR AB samt VD och styrelseledamot i Merkatura AB och Spago Imaging AB. Antal aktier i PledPharma:

14 12 Styrelsen Sten Nilsson Professor i onkologi Född: 1948 Styrelsemedlem sedan: 2013 Sten Nilsson, MD, PhD, är professor i Onkologi med affiliering till Karolinska Institutet. Han har stått för studiedesign och varit huvudprövare för Algetas tidiga fas I- och IIb-studier avseende Radium-223 (Alpharadin, sedermera Xofigo ). Sten Nilsson har publicerat drygt 200 vetenskapliga artiklar i den internationella litteraturen och är PledPharmas medicinske expert inom onkologi. Övriga uppdrag: Ledamot i Cancerfondens Forskningsnämnd samt i Rhenman & Partners Asset Management. Antal aktier i PledPharma: 0 Eva Redhe Ridderstad Civilekonom Född: 1962 Styrelseledamot sedan: 2011 Eva Redhe Ridderstad är civilekonom med drygt 25 års erfarenhet från näringslivet, bland annat som VD och arbetande styrelseordförande för Erik Penser Fondkommission AB, som grundare och VD för Mercurius Financial Communications AB och som medarbetare inom corporate finance på Investor AB. Övriga uppdrag: Eva Redhe Ridderstad är styrelseordförande i Spago Imaging AB och Ftrack AB, styrelseledamot i Probi AB, Protector Forsikring ASA, Axel Christiernsson International AB, TAM Group AB samt Första AP-fonden. Senior advisor i Yggdrasil AB. Antal aktier i PledPharma: (via familj och bolag) Jan N. Sandström Apotekare Född: 1938 Styrelseledamot sedan: 2010 Jan N. Sandström är apotekare med nästan 40 års erfarenhet från Astra AB och AstraZeneca PLC inom försäljning, projektledning och internationell marknadsstrategi samt Vice President och Senior Vice President Business Development & Licensing. samt har suttit 12 år i styrelsen för Aktiespararna i Sverige. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Gripping Heart AB, Eurocine-Vaccine AB, NovaSAID AB, TikoMed AB och Jan N. Sandström Consulting AB. Antal aktier i PledPharma:

15 Aktiekapital och ägarförhållanden 13 Aktiekapital och ägarförhållanden Aktien PledPharmas aktie är upptagen till handel på NASDAQ OMX First North under kortnamnet PLED. Sista betalkurs 2013 var 14,80 SEK vilket motsvarar ett börsvärde på 325 MSEK. Årets högsta slutkurs för PledPharmas aktie var 20 SEK och noterades den 4 november Den lägsta noteringen var 8,50 SEK den 8 januari. Likviditet Totalt omsattes PledPharma-aktier under 2013, motsvarande ett värde av cirka 47,6 Mkr. Varje handelsdag omsattes i genomsnitt aktier motsvarande ett värde av 190 Tkr. Ägande Vid årets slut hade PledPharma 1994 aktieägare. Aktieägarna är till över 88 % svenska. Aktiekapitalets utveckling Aktiekapitalet Aktiekapitalet per den sista december 2013 uppgick till SEK fördelat på aktier med ett kvotvärde, avrundat till två decimaler, om 0,05 SEK per aktie. Det finns endast ett aktieslag och samtliga aktier äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. Optionsprogram Efter beslut vid årsstämma i PledPharma AB den 29 mars 2012 emitterades teckningsoptioner vilka samtliga tecknades vederlagsfritt av dotterbolaget PledPharma I AB. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie till en kurs om 31 kr under perioden till av dessa teckningsoptioner har under april 2012 förvärvats av anställda i bolaget till ett pris av 2,07 kr. Efter fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner uppgår aktiekapitalet till fördelat på aktier. Efter omräkning med hänsyn tagen till den nyemission som genomfördes i maj 2013 så uppgår teckningskursen till 30,85 kr per aktie. Certified Adviser Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Bolagets Certified Adviser ansvarar bl.a. för att kontinuerlig kontrollera att bolaget uppfyller reglerna på NASDAQ OMX First North, samt har en skyldighet att rapportera till börsen om det skett ett regelbrott. År Händelse Förändring av antal aktier Förändring av aktiekapital, SEK Totalt antal aktier Totalt aktiekapital, SEK Kvotvärde per aktie, SEK 2006 Nybildning , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Fondemission , Nyemission , Split , Nyemission , Nyemission ,05 De största aktieägarna Aktieägare Antal aktier/röster Andel av kapital/röster Staffan Persson inkl familj och bolag ,7% Peter Lindell inkl familj och bolag ,2% Länsförsäkringar Småbolagsfond ,1% Torsten Almén ,0% Jynge Innovation Plus AS ,1% Audacter Holding AS ,1% Hajskäret Invest AB ,9% Andreas Bunge inkl familj och bolag ,5% Karlsson- Turnér Invest AS ,5% JP Morgan Bank ,3% Handelsbanken Småbolagsfond ,3% B&E Participation AB ,0% East Bay AB ,8% Per Josefsson Holding AB ,6% Övriga % Total ,00% Aktieutveckling jämfört med index Jan 2013 PledPharma First North all share First North healthcare Apr 2013 Jul 2013 Okt 2013 Dec 2013

16 14 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för PledPharma AB (publ) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Allmänt om verksamheten PledPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar ett läkemedel, PledOx, för att förebygga de svåra biverkningar som patienter får vid cellgiftsbehandling av cancer. Biverkningarna är många gånger så svåra att behandlingen inte kan genomföras som planerat. Den nuvarande marknaden för stödjande cancerbehandling är cirka 70 miljarder kronor. PledOx är ett läkemedel inom den patentskyddade substansklassen PLED, som skyddar kroppens normala celler mot oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår när ett överflöd av skadliga syre- och kvävemolekyler (fria radikaler) bildas t.ex. som ett resultat av cellgiftsbehandling. PledOx utvärderas nu i en klinisk fas IIb studie på patienter med tjocktarmscancer som behandlas med cellgifter. Vi utvärderar också möjligheter med PLEDläkemedel för andra sjukdomar. PledPharma (STO:PLED) är sedan den 7 april 2011 listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer information, se Väsentliga händelser under 2013 inklusive utvecklingen i pågående utvecklingsprojekt Under året så har PledPharmas cancerstudie PLIANT påbörjats och första delen av studien där 6 patienter ingår är avslutad. För att även kunna inkludera patienter som får antikroppen bevacizumab, som i vissa fall är tilläggsterapi till cellgifter skall ytterligare tre patienter behandlats med högdos och denna behandlingskombination innan den kombinationen kan användas i randomiseringsdelen. Del två av studien, randomiseringsdelen, som innefattar drygt 126 patienter i ett flertal länder påbörjades under det fjärde kvartalet. Under året har PledPharmas mindre studie inom akut hjärtinfarkt avslutats och resultaten presenterades under det fjärde kvartalet. Studien visar att PLED-läkemedel kan ges till allvarligt hjärtsjuka patienter utan tecken på några biverkningar. Det är också positivt att PLED-läkemedlet visar tendenser till att reducera infarktstorleken samt förbättra hjärtfunktionen när den ges i tillägg till PCI och övrig behandling. Framsteg har gjorts avseende bolagets patentsituation och patent för användning av PLED-läkemedel vid cancerbehandling godkändes under 2013 i USA, Ryssland och Kina. Dessutom har patent ur andra patientserien Pharmaceutical composition and therapeutic methods employing a combination of a manganese complex compound and a non-manganese complexed form of the compound godkänts som patent i Sydafrika. IMS Health Capital (IMSHC) utsågs i maj till rådgivare i utlicencieringsprocessen av PledOx. I maj genomförde bolaget en nyemission med företräde för aktieägarna. Emissionen uppgick till 18,6 MSEK och övertecknades med 38 procent. Väsentliga händelser efter periodens utgång En fortsättning av en del av första USA patentet för användning av PLED-läkemedel vid cancerbehandling, en s.k. CIP (continuation in part) har godkänts i USA. Patent för användning av PLED-läkemedel vid cancerbehandling godkändes i Japan. Positiva data från första delen av PLIANT-studien. Nyemission PledPharma genomförde en nyemission i maj vilken tecknades till 138 procent och tillförde bolaget cirka 18,6 miljoner kronor. Villkoren var en (1) ny aktie på tolv (12) gamla aktier till kursen 11 kronor per aktie aktier emitterades och det totala antalet aktier i PledPharma uppgår därefter till Resultat Rörelseresultatet för perioden uppgick till ( ) Tkr. Rörelsens kostnader under året uppgick till (35 981) Tkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till ( ) Tkr och resultatet efter skatt till ( ) Tkr. Finansiell ställning och likviditet Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till (58 808) Tkr. Likviditetsminskningen var en konsekvens av verksamhetens negativa resultat under året. Soliditeten vid samma tidpunkt uppgick till 92 % (89 %) Investeringar, materiella och immateriella anläggningstillgångar Styrelsen beslutade i december 2011 att de aktiverade kostnaderna för patent och arbete för egen utveckling om Tkr skulle skrivas ned i bokslutet Beslutet att upphöra med aktivering av kostnader i detta utvecklingsskede togs för att göra en anpassning till hur övriga bolag inom läkemedelsindustrin har valt att aktivera kostnader för patent och arbete för egen utveckling.

17 Förvaltningsberättelse 15 Aktivering av kostnader av detta slag kommer PledPharma att fortsättningen göra efter att projekten har genomgått fas III studier och ska marknadslanseras. Under perioden gjordes investeringar i anläggningstillgångar motsvarande 0 (50)Tkr. Medarbetare Medeltalet anställda för året uppgick till 5 (6). Aktieinformation Det totala antalet aktier i PledPharma AB uppgår till Kvotvärdet är 0,05 kr per aktie. Efter fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner uppgår det totala antalet aktier till Patent PledPharma har fyra inlicensierade patent som täcker terapeutisk användning av PLED-läkemedel. Dessutom har PledPharma tre världsomspännande ansökningar som syftar till att få en exklusiv och bred kommersiell rättighet för tillverkning och användning av PLED-läkemedel, bland annat tillverkning och användning av PledOx (calmangafodipir). Den första av dessa Compounds for use in the treatment of cancer godkändes som patent 2013 i USA, Kina och Ryssland samt i Japan 2014 med patentskydd fram till Den andra Pharmaceutical composition and therapeutic methods employing a combination of a manganese complex compound and a non-manganese complexed form of the compound godkändes som patent 2013 i Sydafrika. Den tredje serien, ansökan om substanspatent avseende PledOx har lämnats in för att stärka och förlänga PledPharmas patentskydd ytterligare. PledOx är ett registrerat varumärke i EU och USA, Schweiz, Australien och Japan och under behandling i Kina, Norge och Ryssland. Bolagsstyrning PledPharmas bolagsorgan består av bolagsstämma, styrelse, verkställande direktör och revisor och baseras på svensk lag, interna regler och föreskrifter, bolagsordningen samt NASDAQ OMX First Norths regelverk för emittenter. Då bolagets aktie är upptagen till handel på NASDAQ OMX First North föreligger ingen skyldighet för PledPharma att tillämpa svensk kod för bolagsstyrning. Bolagsstämma Alla aktieägare som är registrerade i aktieägarregistret och anmäler sitt deltagande till bolaget enligt utfärdad kallelse har rätt till att delta i förhandlingar på bolagsstämman. Årsstämman avseende räkenskapsåret 2013 äger rum den 8 april Styrelsearbete Styrelsen har genomfört 10 protokollförda möten under Frågor som behandlats är strategi och långsiktig inriktning, finansieringsfrågor, bokslut- och delårsrapporter samt informations- och kommunikationsfrågor. Utöver protokollförda möten har styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter haft kontinuerlig kontakt med bolagets VD. Styrelsen får kontinuerliga rapporter om bolagets resultat och ställning enligt fastställd rapporteringsinstruktion. Kommittéer och valberedning Revisionsfrågor hanteras av ett revisionsutskott inom styrelsen bestående av Håkan Åström och Eva Redhe Ridderstad och ersättningsfrågor hanteras av styrelsen i sin helhet. En valberedning har etablerats under inledningen av 2013 med uppgift att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman Valberedningen består av Staffan Persson, Peter Lindell, Gunnar Lindberg samt Håkan Åström (styrelseordförande i PledPharma). Staffan Persson fungerar som ordförande i valberedningen. Revisor Revisorn ska granska PledPharmas årsredovisning och räkenskaper samt styrelsen och VD:s förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Revisor i PledPharma är BDO Stockholm AB. Huvudansvarig revisor är Jörgen Lövgren, auktoriserad revisor och medlem av FAR. Ansvarig revisor kan nås på adress: Turebergs allé 2, Sollentuna. Risker Immateriella rättigheter PledPharmas förutsättningar att nå framgång är till stor del beroende av Bolagets förmåga att erhålla skydd för och försvara de immateriella rättigheter som är hänförliga till PledPharmas projekt. Det går inte att garantera att PledPharma kommer att utveckla produkter som kan patenteras, att ingivna patentansökningar kommer att leda till beviljade patent eller beviljas med begärt skyddsomfång, att beviljade patent kommer att kunna vidmakthållas eller att beviljade patent kommer att utgöra tillräckligt skydd för PledPharmas rättigheter. Det kan inte heller garanteras att patent medför en konkurrensfördel för Bolagets produkter eller att konkurrenter inte kommer att kunna kringgå Bolagets patent. Risker i samband med kliniska studier PledPharmas förutsättningar att nå framgång är till stor del beroende av Bolagets förmåga att lyckosamt bedriva kliniska studier. Det går inte att garantera att PledPharma får myndighetsgodkännande att starta sina kliniska studier, att man får dessa godkännanden inom den planerade

18 16 Förvaltningsberättelse tidsramen, att man lyckas rekrytera patienter till sina studier inom den planerade tidsramen eller att studien generar positivt resultat. Därmed är Bolagets prognostiserade kostnader och tidsramar relaterade till sådana studier förknippade med osäkerhet. Nyckelpersoner PledPharma är i hög grad beroende av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare, övriga nyckelpersoner samt konsulter. Om någon eller flera av dessa väljer att lämna Bolaget eller säga upp med Bolaget ingångna uppdragsavtal skulle det kunna försena och/ eller orsaka avbrott i utvecklingsprojekt, licensiering eller kommersialisering av Bolagets produktkandidater. Kapitalbehov Projekt- och produktutveckling inom området Life Science är normalt mycket kapitalkrävande och PledPharma kommer även att i framtiden vara beroende av att kunna finansiera dessa projekt. Såväl storleken som tidpunkten för Bolagets framtida kapitalbehov beror på ett antal faktorer, däribland möjligheterna att lyckas i forsknings- och utvecklingsprojekt samt för att ingå samarbets-, och licensavtal för fortsatt utveckling och global kommersialisering. Det kan ej försäkras att PledPharma i framtiden kommer att kunna finna bidragsfinansiering eller kapital för egen eller partnerfinansiering av befintliga eller eventuellt kommande projekt. PledPharma kan därför i framtiden komma att behöva vända sig till kapitalmarknaden för ytterligare tillskott av kapital och det kan inte tas för givet att nytt kapital kan anskaffas när behov uppstår, att det kan anskaffas på fördelaktiga villkor eller att sådant anskaffat kapital skulle vara tillräckligt för att finansiera verksamheten enligt planerna, vilket kan få negativa effekter på Bolagets möjligheter att utvecklas och tillvarata potentialen i verksamheten. Utdelningspolicy Styrelsens bedömning är att inga beslut om utdelning kommer att kunna tas under det närmaste året. Eventuell utdelning beslutas av årsstämma efter förslag från styrelsen. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av årsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Eventuell utdelning administreras av Euroclear, eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler för preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Inga särskilda regler, restriktioner eller förfaranden avseende utdelning föreligger för aktieägare som är bosatta utanför Sverige. Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande medel i SEK: Överkursfond Årets resultat Totalt Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres SEK.

19 Tre år i sammandrag 17 Tre år i sammandrag (Belopp i Tkr) Resultaträkning i sammanfattning Intäkter Nettoomsättning Aktiverade arbeten Aktiverade omkostnader Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Årets resultat Balansräkning i samanfattning Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar varav kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Utrag ur kassaflödesanalysen Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Likvida medel vid årets början Förändring likvida medel LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT Soliditet 92% 89% 96%

20 18 Resultaträkning Resultaträkning (Belopp i Tkr) Not jan-dec 2013 jan-dec 2012 Intäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Projektkostnader Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Av-och nedskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Nedskrivning av andel i dotterbolag Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt - - Årets resultat Data per aktie Antal aktier vid periodens slut Resultat per aktie före utspädning (SEK) -1,2-1,7 Resultat efter utspädning (SEK) -1,2-1,6

PledPharma AB (publ) Delårsrapport första kvartalet 2014 25 april 2014

PledPharma AB (publ) Delårsrapport första kvartalet 2014 25 april 2014 PledPharma AB (publ) Delårsrapport första kvartalet 2014 25 april 2014 Rekryteringen av patienter i cancerstudien PLIANT går enligt förväntan 25 patienter har hittills behandlats i del 2. Efter godkännande

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar Stockholm Corporate Finance Life Science dag, 2013-03-13 Jacques Näsström, VD, Apotekare, Fil Dr, MBA PledPharma i korthet

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport första kvartalet 2015 21 april 2015

PledPharma AB (publ) Delårsrapport första kvartalet 2015 21 april 2015 PledPharma AB (publ) Delårsrapport första kvartalet 2015 21 april 2015 Fas IIb-studie bekräftar PledOx potential att förbättra livet för en stor mängd cancerpatienter Väsentliga händelser under kvartalet

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

PledPharma Årsredovisning 2012. Vi skapar värde vid behandlingar av livshotande sjukdomar relaterade till oxidativ stress

PledPharma Årsredovisning 2012. Vi skapar värde vid behandlingar av livshotande sjukdomar relaterade till oxidativ stress PledPharma Årsredovisning 2012 Vi skapar värde vid behandlingar av livshotande sjukdomar relaterade till oxidativ stress Viktiga händelser 2012 Innehåll Förberedelsearbetet inför den kliniska studien fortsätter

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av halvårsrapport Med Bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första halvåret

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

556970-5790. Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30

556970-5790. Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB Andra kvartalet (2015-04-01 2015-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 30 KSEK Resultat efter finansiella poster,

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av delårsrapport Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första kvartalet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Q1-2015

Delårsrapport Q1-2015 Delårsrapport - 2015 Resultat och ställning Delårsrapporten i sammandrag: Nyckeltal 2015 Helår Nettoomsättning, tkr 2 962 964 20 334 Totala Intäkter, tkr 3 256 1 108 21 220 Resultat efter finansiella poster,

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

EUROCINE VACCINES AB (publ)

EUROCINE VACCINES AB (publ) Delårsrapport för EUROCINE VACCINES AB (publ) Org.nr. 556566-4298 2006-07-01 2006-12-31 1(11) Delåret juli-december 2006 i sammandrag Bolaget genomförde en nyemission om 15 Mkr. Nyemissionen övertecknades.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Pharmacolog i Uppsala AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr Rörelseresultatet för perioden uppgick till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport 2014-01-01 2014-06-30. Vivoline Medical AB 556761-1701

Halvårsrapport 2014-01-01 2014-06-30. Vivoline Medical AB 556761-1701 Halvårsrapport 2014-01-01 2014-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 ELLEN AB Danderyd den 19 februari 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 JANUARI DECEMBER 2008 Bolagets intäkter uppgick under året till 8 402 ( 5 697) KSEK. Under andra halvåret

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Första kvartalet i sammandrag Periodens resultat uppgick till -1 378 Tkr (-854) Resultat per aktie uppgick till -0,42 kr (-4,65) Likvida medel 15 551 Tkr (552) Viktiga händelser

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-09-30. Follicum AB 556851-4532

Delårsrapport 2014-01-01 2014-09-30. Follicum AB 556851-4532 Delårsrapport 2014-01-01 2014-09-30 Follicum AB 556851-4532 Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2014-01-01 2014-09-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 868 TSEK (410). Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Delårsrapport för perioden januari 2014 september 2014

DELÅRSRAPPORT. Delårsrapport för perioden januari 2014 september 2014 DELÅRSRAPPORT Delårsrapport för perioden januari 2014 september 2014 Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.aktietorget.se, kortnamn: PMED) 2014 KVARTAL 3 (jul-sep) Rörelseresultat -2 713 (-1

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31

Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 Sammanfattning av kvartalsrapport Första kvartalet (2015-01-01 till 2015-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 1 483 943 SEK (1 609 979). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Resultat och ställning Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal Q4 2014 Q4 2013 Helår 2014 Helår 2013 Nettoomsättning, tkr 8 978 4 179 20 334 10 097 Totala intäkter, tkr 9 406

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012 conpharm ab (publ) Helåret 2012 i sammandrag Rörelseintäkt Resultat efter skatt Vinst per aktie Likvida medel vid årets slut Kvartal 4, 2012 i sammandrag Rörelseintäkt

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer