Tjänstemarknadsföring; En Bankundersökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstemarknadsföring; En Bankundersökning"

Transkript

1 2011 Tjänstemarknadsföring; En Bankundersökning Emil Eklund, Pontus Lilliesköld, Jonas Mideryd, Victor Söderberg 722G04, Strategier och Marknadsföring i tjänsteföretag, Linköpings Universitet

2 Bakgrund Under de senaste åren har den finansiella sektorn genomgått stora förändringar. Detta tar sig främst uttryck i den tekniska utvecklingen, nyetableringar samt branschglidning. Antalet traditionella bankkontor har minskade med 15 procent under tidsperioden 1997 till 2007, dock har andra kontaktytor som exempelvis internetbank, telefonbank, möjligheter att ta ut pengar hos dagligvaruhandeln som möjliggjort för konsumenten att utföra banktjänster ökat markant (ECON, 2007). Utöver denna utveckling har även den tekniska utvecklingen varit en drivande faktor såsom internetbaserade tjänster. Andelen av den svenska befolkningen som använde internetbank ökade från 38 procent 2003 till 71 i 2009 (SCB, 2010). De senaste åren har en mängd nyetableringar skett. Antalet svenska bankaktiebolag och utländska banker med närvaro i Sverige ökade från 43 stycken 2000 till 62 i Denna ökning beror främst på att det är utländska etablerar sig, men även att försäkringsbolag breddar sin verksamhet. (Svenska Bankföreningen, 2010) Den svenska banksektorn domineras av fyra stora bankkoncerner: Swedbank, Nordea, SEB och Svenska Handelsbanken som innehar cirka tre fjärdedelar av den svenska privatmarknaden. Dessa har under de senaste åren breddat sina verksamheter mot till exempel livförsäkringsområdet. (Veckans affärer, 2009) De förändringar som den finansiella sektorn genomgått har medfört en ökad konkurrens (ECON, 2007). Utöver detta har även kundernas lojalitet börjat sjunka (Svenskt kvalitetsindex, 2007). Problemdiskussion Zineldin (1996) anser att bankerna bör möta den ökande konkurrensen med att utveckla differentierade strategier för att positionera sig lämpligt. Han konstaterar även att det är vitalt att känna till sina styrkor och svagheter då ingen aktör kan vara ledande för samtliga kunder. Enligt Wilsson (2008) har tjänster särdrag som skiljer dem från varor. Vidare konstaterar författaren att dessa särdrag medför att ett företag som erbjuder tjänster måste hantera de unika utmaningar som uppkommer. Hur distributionskanalen ska utformas och hur den påverkas av den tekniska utvecklingen är två av de mer väsentliga utmaningarna. Ivarsson (2005) tar även upp dessa två faktorer som han behandlar med hjälp av resonemang rörande kundens relation till tekniken och kundens möte med personalen. Syfte Genom vår studie ämnar vi kartlägga kundernas attityd rörande de olika kanaler som banken tillhandahåller sina tjänster. Syftet med studien är främst att utröna hur kopplingen mellan vilken 2

3 distributionskanal som används och hur kundrelationen ser ut. Vidare ska detta samband analyseras ur ett lojalitetsperspekiv. Avgränsning Då vår studie syftar till att undersöka bankkunders attityd och beteende med fokus på distributionskanaler har vi valt att avgränsa oss till privatkunder. Detta då det är en intressant målgrupp som i hög grad påverkats av de förändrade marknadsförutsättningarna. Diskussioner rörande lönsamhet och sammansättning av kundgrupperna kommer ej behandlas. Metod Vi har genomfört en induktiv undersökning, m.a.o. har vi inte utgått från en hypotes, istället har vi valt att utifrån vår empiri skapa och stödja vår teori för att på så sätt dra slutsatser (Bryman 2001). Vi har framarbetat enkäter vilka har sänts ut elektroniskt. Valet av distributionskanal föll sig naturligt då vi har haft mycket begränsad tid för att kunna genomföra undersökningen. Hela metodkapitlet bygger på Bryman (2001). Urval Vi har gjort ett urval som hör till den grupp av urval som torde kallas icke-sannolikhetsurval, det är den enklaste typen av urval (Bryman 2001). Ett urval gjort utifrån bekvämlighet, dvs. individer som för tillfället finns tillgängliga som respondenter, även detta är beroende av att tiden vi har till vårt förfogande för att genomföra undersökningen är mycket begränsad. Vi har trots valet av bekvämlighetsurval försökt att få en så pass heterogen population som möjligt detta genom att öka ålderspannet inom populationen. Urvalet begränsades till 40 respondenter, detta var ett medvetet val för att fokus i arbetet skulle ligga på att tillämpa de teorier som ingår i kursen och inte på att genomföra en statiskt säkerställd undersökning. Undersökningsdesign Vår undersökning är av typen tvärsnittsdesign, även kallat survey-undersökning. Valet av en surveyundersökning faller sig naturligt då den i huvudsak syftar till datainsamling vid en specifik tidpunkt vilket medför mindre risk för att fel uppstår, detta för att tid blir en icke-manipulerbar variabel. Då vi söker sambandsmönster är vår valda undersökningsdesign passande då den har som huvudsakligt syfte att studera relationen mellan variabler. Undersökningen består i huvudsak av insamling av kvantifierbar data men med inslag av kvalitativdata. För att kunna hantera och skapa variation i fallen har det varit centralt att använda en bra metod för att systematiskt standardisera metoden för insamling. Behovet av standardisering har medfört att vi har valt enkätundersökning som metod för datainsamlingen, enkäterna har haft svarsmöjligheter utifrån Likertskalan (Bryman 2001), dvs. en femstegsskala, samt vissa frisvarsmöjligheter som ger ett utrymme för ovan nämnda kvalitativa ansatser. Metoddiskussion I kapitlet nedan redovisas Bryman s (2001) beskrivning av reliabilitet, validitet, kausalitet, generaliserbarhet och replikation. 3

4 Reliabilitet är frågan om huruvida undersökningen pålitlighet avseende måtten och mätningens pålitlighet. Generellt kan reliabilitet delas in i tre viktiga faktorer, stabilitet, intern reliabilitet samt internbedömarreliabilitet. Stabilitet, hur pass stabilt är måttet över tid med avseende på resultatet hos berört urvalet. Inter reliabilitet, hur pass stabilt sambandet är mellan respondenternas poäng hos en indikator vid jämförelse med andra indikatorer. Internbedömarreliabilitet, hur pass stabil eller snarare lika är bedömningen av respondenternas svar om det finns fler bedömare av subjektiva bedömningsfrågor. Validitet, handlar om huruvida en eller flera indikationer som har tagits fram för att mäta ett begrepp verkligen mäter det begreppet. Teoretisk validitet delas in i fem undergrupper vilka är olika centrala att ta hänsyn till beroende av undersökningens design. Ytvaliditet (face validity); tas hänsyn till i huvudsak när forskaren utvecklar en ny teori. Samtidig validitet (concurrent validity); tas hänsyn till när fallen ser olika ut men ändå är lika relevanta för begreppen. Prediktiv validitet; tas enbart hänsyn till när forskning sker kring framtida kriterium. Begreppsvaliditet (construct validity); Om forskarna deducerar en hypotes som är central för begreppet i fråga för att se om samband går att finna. Det är då centralt att inte dra för stora slutsatser utifrån frånvaron av samband. Konvergent validitet; används bland annat genom att man väljer alternativa metoder för att se om validiteten är konvergent. T.ex. genom att förbereda en enkätundersökning först genomför strukturerade observationer. Den för oss mest relevanta validitetsaspekten att ta hänsyn till är den samtidiga validiteten. Kausalitet; Är mest central vid kvantitativ forskning som har som syfte att vara förklarande. Survey-undersökningar tenderar att ha tvetydigheter eller oklarheter, och det är viktigt att inte dra icke-kausala samband. Generaliserbarhet; Generaliserbarheten är beroende av hur möjligt det är att generalisera resultaten till andra respondentgrupper. Generaliserbarheten är direkt beroende av hur pass representativt urvalet är. Replikation; Om skevheter och bristande objektivitet blir tydlig i undersökningar så är det viktigt att ta hänsyn till huruvida undersökningen är replikerbar. Replikerbarheten är tidsberoende men även beroende av urvalsgruppen. En nackdel med vald undersökningsdesign är att oklarhet kan uppstå rörande orsaksriktning. Om ett samband upptäcks kan det vara svårt att avgöra om det är ett kausalt samband eller ej, allt som kan sägas är om det finns någon koppling mellan variablerna, inte huruvida kopplingen är generaliserbar. Det är svårt om inte omöjligt att dra några kausala samband i en undersökning med en så pass 4

5 begränsad urvalsgrupp ur en så pass stor population. Vi ser inte detta som ett problem då omfattningen på arbetet är begränsad, samt att undersöknings syfte inte är att vara förklarande. Generaliserbarheten torde vara beroende av möjligheterna att nå samma resultat vid replikation, vi anser att urvalsgruppen som används är för liten för att kunna säga huruvida samma undersökning skulle få liknande resultat vid en replikation av undersökningen eller ej. Avseende enkäten så kan bortfall uppstå, vilket är vanligt vid survey-undersökningar. Respondenterna har möjlighet att avstå från att svara på vissa frågor, eller att inte besvara enkäten överhuvudtaget. En svarsfrekvens över 70 % för survey-undersökningar brukar ses som bra. Vi kommer inte resonera kring varför bortfall uppstått, detta pga. den tidsbrist som varit förknippad med arbetet. Teoretisk referensram Distributionskanaler Att leverera tjänster via teknologiska kanaler har enligt Wilson (2008) blivit allt mer populärt för företag. En av anledningarna till detta är att de är mer kostnadseffektiva som distributionskanal än vad interpersonell distribution är ty de möjliggör en större möjlighet till standardisering. Detta tar fart trots att personlig försäljning kan uppfattas som mer effektiv. Vidare ger teknologiska kanaler möjlighet att nå en större kundgrupp i fler geografiska områden med hjälp av en bredare distribution. Trots att kanalen ger stora möjligheter till standardiserings finns det företag som med framgång försökt att individanpassa distributionen med hjälp an teknologiska lösningar, vilket då har som syfte att ge kunden exakt vad de önskar. Exempelvis Dell inom persondator marknaden. En av de stora fördelarna med teknologisk distribution av tjänster är att kunderna kan ge snabb, nästan omedelbar, feedback till producenten. Denna feedback ger företaget möjlighet att omgående förbättra tjänsten. Dessa möjligheter att justera brister samt det faktum att företaget till stor del kan analysera kundernas nöjdhet utan att störa kunderna torde höja kundernas nöjdhet. Det finns dock en hel del svårigheter med distribution av tjänster genom teknologiska medier. Det är som tidigare beskrivet svårt för producenten att personligt anpassa tjänster i en så pass standardiserad media. Om försök till personlig anpassning sker så uppstår problemet med att vidhålla en konsistens i kanalen. Kunders vilja att själva söka information har blivit mer nödvändigt att uppmuntra då bruket av elektroniska kanaler ökat. Att få kunder att ändra sina beteenden är som bekant svårt, även om kunden önskar göra en förändring. Vidare anser Wilson att geografiskt läge blir mindre viktigt i och med digitaliseringen av distributionskanalerna. Som exempel kan bankväsendet studeras. Historiskt erbjöd banker möjligheter till sparande, checksparande och lån. Tidigare ansåg man att då tjänster inte kan lagras så måste konsument och producent vara på samma plats samtidigt, dock har teknologisk utveckling medfört att man kan köpa ekonomiska tjänster långt från din lokala bank. Kundfokus Enligt Ivarsson (2005) finns det många aspekter av kundfokus som kan vara relevanta. Gruppen har lagt fokus vid två; närhet och teknik. Närhet, som begrepp innefattar relationer och kontakter mellan 5

6 personal och kunder, kan påminna om sociala interaktioner. Begrepp som närhet och relationer medför ofta associationer till värme, vänskap, omtanke och empati. Forskning har ofta fokuserat på mänskliga relationer. Det har visat sig att mötet mellan anställda och kund har stor betydelse. Endast omkring 30 % av konsumenterna byter sin relation till sin leverantör pga. produktkvalitet. Hela 70 % bryter kontakten pga. tjänstekvalité, där en majoritet likställer personlig service med tjänstekvalité. Närhet Närhet är grunden för relationer som möjliggör förtroende och som präglas som ett vänskapsförhållande, kunden känner sig då unik och viktig i förhållandet till företaget. Det finns tre idealtypiska nivåer av närhet i relationen kund och anställd. Betjänande närhet; Det är ofta så att den anställde tar en underordnad ställning i relationen med kunden. Naturliga drag i relationen är uppassning av kunden och en fokus på service. Relationen kan ge en illusion av ett individintresse. Auktoritär närhet; Denna typ av närhet i kund anställd relationen eftersöks när kunden önskar hjälp i form av expertis. Naturliga dragen är fackkunskaper, information och befogenheter. Individintresset är av ganska låggrad från företagets håll. Emotionell närhet; Närhet är omsorg och individ intresse är naturliga delar. Relationen kännetecknas av stöd, sympati och uppmuntran. Det uppstår sällan en över- och underordnad relation mellan kund och anställd. Teknik Teknik är en annan aspekt som är central för kundfokus. I många fall används tekniska hjälpmedel på både konsument- och producentsidan för att underlätta tjänste insatsen. Den senaste tidens informationsteknologi har medfört stora förändringar vad det gäller kontakten mellan företagets kunder och anställda. Tekniska innovationer är ett sätt att förbättra sin konkurrenskraft. Den huvudsakliga anledningen till ökade konkurrenskraften grundar sig i hur pass betjänta kunderna är av innovationen. Inom bankverksamheten har de tekniska inslagen ökat markant på senare år. Ofta menar ledningen av bankerna att Internetverksamheten främst grundar sig i omtanke om kunderna genom att tillhanda hålla snabba och smidiga lösningar som även är pålitliga. Man menar från bankernas håll att reduktionen av kostnader är av underordnad anledning. Den här typen av tekniska självbetjäningslösningar har blivit populära hos bankerna. Det finns många svårigheter med att få vissa kunder att uppskatta de tekniska innovationerna. Kunderna kan känna sig osäkra på huruvida tekniken utför det man önskar. Vissa kunder kan därför sakna den traditionella bankverksamheten. Det finns självfallet även kunder som uppskattar eller till och med föredrar tekniska lösningar. Främst beror detta på bekvämlighet, du kan utföra ärenden när du vill och utan att förflytta dig. Kunden sparar även tid om man ej tar hänsyn till alternativ som bankoch/eller plusgiro. Inställningen till teknik är ofta tudelad, teknik medför möjligheter samtidigt som restriktioner. Det finns tre av identifierade typer av förhållningssätt till tekniska innovationer. 6

7 Adaptive. Kunden anpassar sig till den teknik som företaget erbjuder. Disadaptive. Kunden försöker i största möjliga utsträckning avstå från tekniska lösningar. Partially adaptive. Kunden använder de system som de anser bar/nödvändiga men avstår från övriga. Vilken av dessa inställningar kunden anammar beror på kundens inställning till tekniska lösningar och är inte kopplade till kundens uppfattning om företaget i sig. De fyra kundstegen Enligt Wilson (2008) utvecklas relationen mellan kunden och företaget med tiden. Enligt marknadsförare går relationen parterna emellan genom tydliga steg, som kommer att beskrivas närmare nedan. I varje steg har kunden varierande syn på företagets erbjudande, vilket ställer krav på företagets aktiviteter och hur de skapar långvariga konkurrensfördelar. Från företagets perspektiv går kunden genom följande utvecklingssteg: 1. Främling 2. Bekanta 3. Vänner 4. Partners Kunder som främlingar Som främling (eng. stranger) har kunden inte något medvetande om eller inte än haft någon kontakt med företaget. För en bank innehåller detta utvecklingssteg kunder till konkurrerande banker. Således är företagets primära mål mot dessa kunder, eller främlingar, att inleda en kommunikation för att attrahera deras verksamhet. Marknadsföringen mot dessa kunder fokuserar på att göra dem bekanta med företagets erbjudanden och övertyga om att prova. Kunder som bekanta Nästa nivå benämns som bekanta (eng. acquaintances) där kunder nu har provat företagets produkter, och en bas för vidare utveckling existerar. Det primära målet för företaget mot kunder i detta utvecklingssteg är att försäkra tillfredsställelse, genom att se till att sitt eget erbjudande uppfattas ha större värde än konkurrenternas. Repetitiva interaktioner ökar kundens erfarenheter av företaget, minskar osäkerheten kring det uppfattade kundvärdet samt bidrar till en ökad förståelse om kunden. Det sistnämnda tillåter företaget att utveckla marknadsföring, service och försäljning mot detta segment. Sammanfattningsvis, relationen med kunder i steget bekanta underlättar transaktioner huvudsakligen genom en reduktion av kundens uppfattade osäkerhet och företagets kostnader. I dessa typer av relationer försöker företaget typiskt att förse kunden med ett större värde än konkurrenterna, vanligtvis genom att erbjuda standardiserade erbjudanden. Konsekvensen av detta är att företagets förmåga att skapa långvariga konkurrensfördelar genom dessa aktiviteter är begränsade. Kunder som vänner På den tredje nivån benämns kunder som vänner (eng. friend). Detta steg uppnås genom att kunden gör upprepande köp och erhåller värde, medan företaget samlar mer specifik information om dess beteende och behov, för att sedan skapa ett specifikt erbjudande anpassat efter kundens specifika 7

8 situation. Detta unika erbjudande skapar ett så kallat differentiation value, eller differentierat kundvärde, och transformerar relationen från bekant till vänskap. Detta relationsutvecklingssteg, i synnerhet inom tjänstesektorn, kräver en utveckling av tillit mellan parterna. Inom tjänstesektorn är det generellt svårt för kunden att värdera en tjänst innan konsumtion, och i fallet med immateriella produkter (ex. utbildning) kan detta vara svårt även efter konsumtion. Alltså måste kunden ha tillit mot företaget att det infriar sina löften. Steget mellan bekantskap och vänskap kännetecknas inte bara att kunden lär känna företaget, utan även att den börjar lita på företaget. Det huvudsakliga målet för ett företag mot kunder i detta utvecklingssteg är kvarhållande. Givet deras tidigare positiva erfarenheter av företagets produkter och upprepade köp, är dessa kunder mer benägna att uppskatta företagets erbjudanden. Ett företags potential att utveckla långvariga konkurrensfördelar mot denna kundgrupp bör således vara mycket större eftersom erbjudandena är mer unika, och således svårare att imitera, samt att kunden har stort tilltro till detta specifika företag. Kunder som partners Det ultimata steget är att kunden når nivån partner (eng. partners). Denna nivå uppnås då kunden ytterligare intensifierar sin kontakt med företaget vilket resulterar i att förtroendet ökar och att produkterna blir mer och mer specialanpassade. Detta förtroende leder till skapandet av engagemang från kundens sida och får denne att lägga ner mer tid för att förbättra relationen. Dessutom har nu kundens behov att leta efter alternativa lösningar minskat kraftigt, utan övergått i en önskan att tillsammans med företaget vidareutveckla produkten. Alltså, för att uppnå en partnerrelation måste företaget använda all information och kunskap om kunden för att skapa skräddarsydda lösningar tillsammans med kunden. Nyckeln till denna nivå är företagets förmåga att organisera sig och använda information om kunden mer effektivt än sina konkurrenter. Kunden drar nytta av, och är således beredda att engagera sig i, relationer där kunskapen om deras behov tillåter den andra parten skapa bättre lösningar. Denna typ av relation kan leda till ett ömsesidigt beroende, och frångå det initiala syftet med att enbart tillfredsställa kunden. Från kundens sida kräver denna typ av relation generellt sett att den måste betala ett premium på priset eller låsa upp sig för en längre tidsperiod. Empiri Vår enkät skickades ut till 40 respondenter svar erhölls från 31 av dessa. Detta ger en svarsfrekvens på hela 77 %, vilket är att anse som bra. Hela 24 av 31 respondenter är bosatta i Linköping och 6 stycken kommer från Stockholm. Fördelningen mellan män och kvinnor var 23 män och 8 kvinnor. Frågorna bestod av frågor i form av svarsalternativ såväl som frågor med betygsättning i en 5-gradig skala. Ur enkäten kan flertalet intressanta iakttagelser urskiljas, dock är omfattningen på undersökningen för låg för att kunna dra några generella slutsatser. Kontor Majoriteten av respondenterna svarar att de har två banker, där deras primära bank nästan alltid är en av de stora bankerna i Sverige (Swedbank, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken eller 8

9 Skandiabanken). Alla respondenter förutom tre svarar att deras primära bank har bankkontor. På frågan om det är viktigt att banken har kontor är medelvärdet 3,06, med svaren jämt fördelat över hela skalan. På frågan om bra placering av kontoren är viktigt är medelvärde 3,19 och svaren är jämt fördelad över hela skalan även här. På frågan hur ofta respondenterna besöker bankkontor svarar 22 stycken att de besöker banken 1-3 gånger per år, 7 stycken svarar att de aldrig besöker bankkontor och endast 2 svarar att de besöker bankkontor 4-6 gånger per år. Gällande frågan om hur pass bra service respondenter upplever att de får när de besöker bankkontoret är den väldigt högt, med ett medelvärde på 4, av 29 giltiga svar på denna fråga ger betyg 4 eller 5. Internet På frågan hur viktigt det är att ens bank erbjuder Internetbank svarar 30 respondenter betyg 5, mycket viktigt, och en respondent betyg 4 vilket ger ett medelvärde på höga 4,97. Möjligheten till Internetbank är alltså av högsta vikt för respondenterna. Internetbanken besöks varje månad eller oftare av hela 30 av 31 respondenter och tjänster är vanligaste användningsområdet. Gällande frågan om hur pass bra service respondenter upplever att de från Internetbanken är medelvärdet relativt högt, med ett värde på 3,52. Detta är något lägre än bankkontorets medelvärde på samma fråga. Telefon Svaren i avsnittet telefonbank visar upp intressanta resultat. Här är respondenterna svar vitt skilda, 12 respondenter ger svaret 1, inte alls viktigt, vilket är det mest förekommande svaret. Medelvärdet på frågan blev 2,63 vilket är förhållandevis lågt. Intressant är att 7 respondenter ger svaret 5, mycket viktigt, på denna fråga. Lejonparten av användningen består precis som Internetbank och bankkontor av tjänster, troligtvis handlar det om att kolla saldot och föra över pengar. På frågan hur ofta respondenterna ringer sin Internetbank svarar 14 respondenter att de aldrig ringer, 9 respondenter att de ringer 1-3 gånger per år, och 7 respondenter att de ringer 4-11 gånger per år och endast en respondent ringer varje månad eller oftare. Gällande frågan om hur pass bra service respondenterna upplever att de från telefonbanken är svaren även här relativt högt, med ett medelvärde på 3,22. Alltså något lägre än bankkontorets och Internetbankens medelvärden på samma fråga. Lojalitet Benägenheten att byta sin primära bank är väldigt lågt, med ett medelvärde på endast 1,94. Av 31 respondenter är det endast 5 som någonsin bytt bank, då av anledningar såsom bättre villkor, samla allt på ett ställe med mera. Med andra ord är kunderna väldigt trogna. På frågan hur benägna respondenterna är att byta sin sekundära bank är medelvärdet 2,94 vilket är markant högre. På frågan hur många som faktiskt bytt sin sekundära bank är det endast 4 som bytt, vilket är i stort sett i nivå med antalet för den primära banken. På frågan om respondenterna känner sig viktiga för sin primära bank svarar 17 respondenter ja, och 14 respondenter nej. På samma fråga gällande sekundära bank svarar 18 respondenter nej och endast 9 ja. Tillit På frågan om tillit till bankkontor, Internetbank och telefonbank är svaren relativt lika. Det går att urskilja en något högre tillit till bankkontoren, men de flesta respondenter svarar ett värde mellan 2 och 4 på alla tre kanalerna. Tio respondenter svarar att de har mycket stor tillit till bankkontoren, fem respondenter svarar att de har mycket stor tillit till Internetbanken och endast tre respondenter svarar 9

10 att de har mycket stor tillit till telefonbank. Endast fyra respondenter svarar att de saknar tillit till alla tre kanalerna. 10

11 Analys Kundrelation Vår undersökning visar på att en majoritet av respondenterna har minst två banker, där bankerna uppfyller olika behov hos kunderna. Om vi tar hänsyn till de fyra nivåerna av kundrelationer (främling, bekant, vän och partner) finner vi att vi kan dela in våra respondenter utifrån hur pass viktiga de anser sig vara för banken, samt vilka syften respondenterna har med bankkontakten. Om kunden använder en Internettjänst t.ex. enbart för att betala räkningar, överföra pengar och inte har någon övrig relation till banken, dvs. inte tar del av några erbjudande om finansiell rådgivning eller dylikt, är dessa kunder i huvudsak bekanta med banken. Kunden har tillgång till många funktioner hos banken men utnyttjar enbart en liten del av dessa. Vi anser att sekundärbankerna ligger på en bekantskaps nivå med sina kunder. Detta finner vi stöd i det faktum att få av respondenterna känner sig viktiga för sin sekundärbank. Det torde vara rimligt att anta att sekundärbankerna önskar konkurrera med primärbankerna för att ta plats som kundens primära bank. Enligt teorin medför repetitiva interaktioner med företaget att relation utvecklas och genom en ökad tillit. Vår analys visar på att detta är något som sekundärbankerna använder sig av i sin strävan mot att anta rollen som primärbank. Då få av respondenterna väljer att byta bank tyder det på att bankerna är framgångsrika i sin strävan att vårda och fördjupa kundrelationerna, bankerna försöker rimligtvis nå nivån vänner. Vidare visar denna lojalitet på att den verkliga konkurrenssituationen sker mellan primär- och sekundärbank, snarare än mellan kundens befintliga banklösningar och ny tredje part. Ett problem för bankerna kan vara att kunderna utifrån sitt agerande kan upplevas som lojala då de ej avslutar relationen till banken men illojala då de sänker sin bruksfrekvens. För att få kunderna att bli vänner till företaget bör sekundärbankerna försöka nå kunderna med olika erbjudanden som får dem att utnyttja fler av deras tjänster. Detta för att få kunderna att uppleva sig som viktigare i relationen med banken och därmed mindre benägna att lämna banken. Detta kan bli ett problem om kundernas lojalitet är knuten till att kunderna inte byter bank men trots detta utnyttjar andra bankers tjänster parallellt. För att banken ska kunna nå den relationsnivå som enligt litteraturen benämns som partners dvs. att behovet av en sekundärbank försvinner, visar vår analys på att det krävs face-to-face kontakt. Anledningen till detta är att de tjänster som erbjuds på en hemsida inte kan specialanpassas till den grad som erfordras för att en privatperson ska tillmätas relationen partner. Då majoriteten av respondenterna tycks ha ett behov av en sekundärbank kan det antas att partnernivån ej har uppnåtts. Kundfokus Vår undersökning tyder på att kunderna är adaptiva, då de tar till sig de tekniska lösningar som bankerna erbjuder. En kraftig majoritet anser att det är mycket viktigt att banken har Internetbank, och på en skala av 1-5 nås medelvärdet 4,97 vilket måste ses som mycket högt. Denna benägenhet medför möjligheter för bankerna att skapa bättre relationer till sina kunder även i denna kanal. 11

12 Utvecklingsmöjligheterna är många men det vi tar fasta på i vår studie är tillitsfrågan där vi finner stöd i partnerrelationen mellan bank och kund. Nivån av tillit till bankerna, beroende på kanal, har visat att minst tillit finns till telefonbankskanalen och högst till bankkontoret. Ett rimligt antagande är att den lägre nivån av tillit via kanalerna Internetbank och telefonbank beror på den lägre uppfattade delaktigheten. Likt det Wilson skriver medför möjligheterna som Internet erbjuder större möjligheter att erbjuda enkla och snabba tjänster men ger mindre utrymme för upplevd delaktighet. Vidare medför Internet en större risk för konkurrens från flera aktörer vilket vi kan se då majoriteten av respondenterna har fler än en banktjänstleverantör. Trots att Internettjänsten hos banker ses som mycket viktig för våra respondenter så visar även undersökningen att våra respondenter anser att det är viktigt med ett centralt beläget bankkontor, trots att de sällan besöker dem. Detta kan tyda på att kunderna inte fullt ut accepterar de tekniska lösningarna som bankerna erbjuder, alternativt att bankerna inte kan erbjuda alla lösningar via Internet eller via telefonkontakt på ett fullgott sätt. Detta finner vi även stöd för i det faktum att kunderna upplever en sämre servicenivå hos Internetbanken. Vi upplever detta föga förvånande då kunderna med största sannolikhet förväntar sig annan typ av service vid ett besök på bankkontoret. Relationerna mellan kund och bank kan fördjupas om kunden får en ökad tillit samt känner en ökad tillhörighet till banken. Det är svårt att säga att någon distributionskanal skulle vara mer eller mindre viktig för relationen mellan bank och kund. Vid kontakt med kunden via Internet eller telefoni så kan banken samla information om kunden, detta blir centralt då en fördjupad relation kräver att banken känner sin kund. Det har i vår undersökning visat sig att kontakten inte stärks vid en telefon kontakt vilket torde visa att det snarare är en face-to-face kontakt som fördjupar den personlig relation vilket i sin tur medför att kunden känner större tillit till banken. Slutsats Utifrån analysen har vi dragit följande tre slutsatser: Respondenterna har i hög utsträckning en kundrelation med två olika banker. Detta tyder på att en bank inte klarar av att tillfredsställa kundens samtliga behov på ett bra sätt. Dock är beteendelojaliteten till båda bankerna hög, med en tydlig fördel för den primära banken beträffande attitydslojaliteten. Internetbank är en distributionskanal som värderas mycket högt och som utnyttjas frekvent. De har ett relativt högt förtroende och att de har anpassat sig till den tekniska utvecklingen samt accepterar dess begränsningar. Respondenterna värderar ett central beläget bankkontor förhållandevis högt trots att de sällan besöker det. Vidare anser de att servicenivån är hög, vilket torde vara viktigt banken då detta är en möjlighet för att skapa en starkare kundrelation. 12

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Linköpings universitet Vt 2015 IEI- Marknadsföring, 722G93 Handledare: Mikael Ottosson Swish En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Alexander Karlsson 940213-0679 Gustaf L. Södergren 930324-4991

Läs mer

Kunders attityder gentemot städtjänster

Kunders attityder gentemot städtjänster Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation & IT Patrik Persson David Eskander Kunders attityder gentemot städtjänster - En studie av Carlstad Städservice Customer Attitudes against cleaning services A study

Läs mer

Skandiabanken bygger förtroende

Skandiabanken bygger förtroende Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Examensarbete Vårterminen 2005 Skandiabanken bygger förtroende - svårigheter med e-banking - Handledare: Författare: Finn Wiedersheim-Paul Anna Niregård

Läs mer

En komparativ studie av marknadsstrategier på Karlstad- Örebro- och Linköpings Universitet

En komparativ studie av marknadsstrategier på Karlstad- Örebro- och Linköpings Universitet Karlstad Universitet Kurs: Examensarbete marknadsförning 61-80p En komparativ studie av marknadsstrategier på Karlstad- Örebro- och Linköpings Universitet Författare: Daniel Bjurbäck, 790209 Sebastian

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

HUR TILLGÄNGLIG SKA BANKERNA VARA?

HUR TILLGÄNGLIG SKA BANKERNA VARA? Mälardalens Högskola Västerås 2009 01 28 Akademin för hållbar samhälls och teknikutveckling Magisteruppsats i Företagsekonomi HUR TILLGÄNGLIG SKA BANKERNA VARA? En studie av små och medelstora företag

Läs mer

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Författare: Johan Bortz Hamid Bitouie Handledare:

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

Konsumentbeteende gällande hemförsäkring

Konsumentbeteende gällande hemförsäkring Ronja Ericsson Konsumentbeteende gällande hemförsäkring Vilka faktorer påverkar konsumenten i sina val? Consumer behaviour regarding home insurances What factors affect the consumer s choice? Företagsekonomi

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

Relationsmarknadsföring

Relationsmarknadsföring Södertörns df högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Marknadsföring Vårterminen 2014 Programmet för Ekonomi, Teknik och Design Relationsmarknadsföring Hur bankerna ska klara

Läs mer

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonom Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

C-UPPSATS. Kundtillfredsställelse bland småföretagare. En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå

C-UPPSATS. Kundtillfredsställelse bland småföretagare. En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå C-UPPSATS 2007:274 Kundtillfredsställelse bland småföretagare En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå André Andersson Fredrik Karlsson Luleå tekniska universitet C-uppsats

Läs mer

Att försäkra nöjdhet

Att försäkra nöjdhet UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats HT 2006 Handledare: Susanne Åberg Att försäkra nöjdhet En studie av kundmötet på Länsförsäkringar Uppsalas hemsida Karin Holmstrand

Läs mer

Trött, ointresserad och lat

Trött, ointresserad och lat UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, VT 2012 Datum för inlämning: 2012-06-03 Elin Nilsson & Johanna Faye-Lund Arnberg Handledare: Peter Thilenius Trött, ointresserad och

Läs mer

Internethandel bland konsumenter mitt i livet - en kvalitativ studie inom e-handel

Internethandel bland konsumenter mitt i livet - en kvalitativ studie inom e-handel Internethandel bland konsumenter mitt i livet - en kvalitativ studie inom e-handel Kandidatuppsats marknadsföring, C-nivå Företagsekonomiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Höstterminen

Läs mer

Examensarbete. Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? i ämnet företagsekonomi. en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed

Examensarbete. Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? i ämnet företagsekonomi. en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed Institutionen för ekonomi Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete

Läs mer

Nischbankers framväxt på den svenska finansmarknaden

Nischbankers framväxt på den svenska finansmarknaden Nischbankers framväxt på den svenska finansmarknaden Linda Örnqvist Sociologiska institutionen Examensarbete 15 hp Sociologi III VT 2015 Fredrik Movitz Sammanfattning Den svenska finansmarknaden har länge

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för Företagsekonomi Titel: Val av Tjänsteföretag Inriktning Bank och Försäkring Författare: Jonas Dahlgren 2009 mars Kurspoäng: Kursnivå: 15 hp Magisterexamen (D-nivå) Examensarbete i ämnet

Läs mer

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Jonas Arnberg Andreas Hedlund AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Forskningsrapport S103 År 2005 ISSN 1102-8882 ISRN HUI-FR--103--SE

Läs mer

Strategier för fast telefoni i Sverige

Strategier för fast telefoni i Sverige Kurs FEK 581 VT 2003 Strategier för fast telefoni i Sverige Grupp 8 Sofie Andersson Erik Björk Fredrik Söderlund Handledare Gösta Wijk 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Problemformulering...4 1.3 Syfte...4

Läs mer

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online EXAMENSARBETE 2006:119 CIV Relationsmarknadsföring online En studie av ett företag i golvvärmebranschen och dess möjligheter att utveckla relationen med slutanvändarna via Internet Patrik Pålsson Luleå

Läs mer

Nyttan av digital delaktighet

Nyttan av digital delaktighet Rapport december 2011 Nyttan av digital delaktighet Ett producentperspektiv Hemsida: www.digidel.se 2 Rapporten Nyttan av digital delaktighet ur ett producentperspektiv är framtagen på uppdrag av Digidel

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Att bemöta en missnöjd kund

Att bemöta en missnöjd kund Att bemöta en missnöjd kund En studie av klagomålshantering i hotellbranschen Martina Bergsten Anna Hedberg Stockholm HT 2005 Kandidatuppsats Södertörns Högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande

Läs mer

Insidan räknas. - En kvalitativ studie av den interna marknadsföringens roll vid utvecklandet av varumärkeslojalitet inom banksektorn.

Insidan räknas. - En kvalitativ studie av den interna marknadsföringens roll vid utvecklandet av varumärkeslojalitet inom banksektorn. Företagsekonomiska institutionen FEK29 Examensarbete i marknadsföring VT2015 Insidan räknas - En kvalitativ studie av den interna marknadsföringens roll vid utvecklandet av varumärkeslojalitet inom banksektorn.

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

E-HANDEL vs DETALJHANDEL

E-HANDEL vs DETALJHANDEL UPPSALA UNIVERSITET Magisteruppsats Företagsekonomiska Institutionen VT 2008 E-HANDEL vs DETALJHANDEL En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar det upplevda värdet för konsumenten vid köp av

Läs mer

Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem

Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem Building long term customer relationships - A study of Länsförsäkringar Bergslagens loyalty program Sara

Läs mer