Akuta Hjärtan. Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akuta Hjärtan. Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19"

Transkript

1 Akuta Hjärtan Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION Ansvarig för innehåll Överläkare Anestesi/Ambulans Dr. Einar Lantz och Medicinöverläkare DR. Kjell Melander Redaktörer Kerstin Nordkvist, Birgitta Dunder, Rachel Nilsson, Maria Mörsare och Marie Sundkvist

2 Mål Att diagnostisera akut koronart syndrom och minimera de negativa konsekvenserna. Att ge en adekvat, evidensbaserad medicinsk behandling och omvårdnad enligt nationella och lokala rekommendationer. Att genom kontinuerlig ischemi- och arytmi-övervakning diagnostisera och övervaka allvarliga arytmier samt verifiera misstänkt ischemisk hjärtsjukdom och påvisa vilket område som är hotat. Allmänt Tystnadsplikt Patienten avgör till vem information får lämnas. Närstående Närstående tas om hand av HIA-sjuksköterska och informeras om patientens tillstånd av patientansvarig sjuksköterska och/eller läkare. Anteckna namn och telefon på helst två närstående. Tillsammans med patient och anhöriga bör hemsituationen kartläggas, har patienten hemhjälp? Finns behov av insatser i hemmet? Besökstider Fria besökstider allt efter patientens ork. Dock inte för många närstående samtidigt. Rond Förmiddag klockan Eftermiddag klockan Under helgen genomförs ronden klockan Ansvarig bakjour på medicin bör gå en kort rond tillsammans med patientansvarig nattsjuksköterska efter kl Ronden bör även fungera som fortbildningstillfälle för sjuksköterskor, undersköterskor och AT-läkare. 2

3 Basal vård Initialt omhändertagande Patienten överflyttas till en hjärtsäng och patienten får inta det sängläge som känns bekvämt. Huvudändan bör vara höjd. Anslut patienten genast till övervakningsskåp och ST-guard och registrera rytm och frekvens. Fortsätt med syrgas om inget annat ordineras. Mät SpO2. Patienten informeras kontinuerligt om de åtgärder som vidtas. Kontrollera och dokumentera följande: 1. Andningsfrekvens och är andningen symmetrisk? Lyssna med stetoskop, finns biljud? Finns halsvenstas eller decliva ödem? 2. Känn på pulsen och bedöm: fyllig, tunn, snabb? Lyssna på hjärta. 3. BT. 4. Perifer cirkulation och hud: blek, cyanotisk, marmorerad, varm eller kall. 5. Kontrollera att den perifera intravenösa venkanylen är i funktion. Överväg behov av ytterligare PVK. 6. Fortsätt påbörjad smärtbehandling. 7. Tempkontroll. 8. Ankomst EKG skrivs ut. 9. Vikt vid lämpligt tillfälle. Syrgasbehandling Syrgas ges till alla patienter med smärta, hög andningsfrekvens (>20/min), lufthunger, lågt BT, hjärtsvikt eller kammararytmier. Ge syrgas 6 liter/min via syrgasmask. När näsgrimma används i stället för syrgasmask administreras 1-3 liter syrgas. Patienter med kronisk lungsjukdom får ½ liter syrgas (på näsgrimma) eller enligt ordination. Tag arteriell blodgas på patienter med saturation under 92 %, avancerad KOL, patienter med muskelsjukdomar, patienter med thoraxdeformiteter som kyfoscolios eller thoracoplastikoperation i anamnesen om det ej redan är tagen på akutmottagningen. Hos dessa patienter titta särskilt på pco2, var försiktig med syrgas om förhöjt värde. Patienter med syrgasbehandling i hemmet, skall få sin ordinarie syrgasmängd. Patienter som behandlas med Nitroglycerininfusion ska alltid ha syrgas. 3

4 Röntgen pulm Vid speciella tillfällen tas den akut: hjärtsvikt, misstänkt pneumoni, pneumothorax, elektrodkontroll etc. DT-thorax tas vid misstanke om dissekerande aortaaneurysm eller lungemboli. Övervakning och kontroller Kontinuerligt: Rytm och trendövervakning. Nytillkommen arytmi dokumenteras. Patienter med misstänkt/säkerställd hjärtinfarkt respektive instabilt coronarsyndrom skall kopplas för kontinuerlig ischemiövervakning. Kontakta medicin bakjour vid förändringar. EKG skrivs ut 45 minuter och 6timmar efter avslutad trombolytisk behandling, samt varje morgon under IVA-vistelsen. Varje timme: Andningsfrekvens, SpO2, palpera puls, QRS-frekvens, BT. Vid fallande BT/hypotension eller högt BT görs blodtryckskontrollerna tätare. Vid stabil patient kan blodtryckskontroller minskas. Nattetid hos stabila och smärtfria patienter bör man individuellt bedöma behovet av kontroller som innebär att patienten väcks, detta för att patienten ska få en sammanhängande sömn. Var åttonde timme: Hjärt och lungaskultationer. Bedömning av halsvensfyllnad. Kontroll av perifer venkanyl/kanyler. Morgon och eftermiddag: Temperatur. Varje dygn: Vikt, urinvolym och tillförd vätska. Vid sviktande patienter räkna vätskebalans kl 06. Perspiratio 12 ml/kg och dygn vid normal kroppstemperatur. Ökning med 200 ml/grad över 38 grader. Lab-prover: Provtagning enligt RETTS (orange eller röd) + hjärtpaketet (PK, trophs, kol, trig, HDL, LDL) skall vara taget på akuten vid ankomst. Trophs vid ankomst till akutmottagning och efter 6 timmar. Ytterligare trophs tas på ord av medicinbakjouren. Om >18 timmar efter tagna ankomstprover ta nya rutinprover (blodstatus, elstatus, CRP och 4

5 glukos) nästa dag, därefter rutinlab 1 gång per dygn. Ytterligare prover ordineras av medicinbakjour. Personlig hygien Smärtfri och opåverkad patient får sköta sin personliga hygien efter ork men får hjälp om han/hon så önskar. Toalettbesök Toalettstol på rummet, cirkulatoriskt stabila patienter med 2 negativa trophs får gå till toaletten. Laxantia vid behov. Patienter som blir kvar på IVA får andra dagen 1 påse Movicol dagligen. Kost Normalkost. Patienten får äta och dricka efter eget önskemål. Observera näringsintaget och ev. maxdryck vid hjärtsvikt. Mobilisering Patienter med hjärtinfarkt bör vila första dygnet men tillståndet kräver ej immobilisering. För majoriteten av patienterna rekommenderas fri mobilisering efter ork. Sjukgymnastik vid hjärtinfarkt Opåverkad patient ordineras andningsgymnastik med lätta ben och fotrörelser redan från första dygnet, därefter fortsatt daglig aktivering. Kontakt med sjukgymnast. Särskild vård Smärtbehandling: Smärta utgör symtom på ischemi i hjärtmuskeln. Smärta leder till stress, ångest och ökat sympaticuspåslag. Detta leder i sin tur till ökad syrgasförbrukning i hjärtat som leder till ytterligare smärta och risk för ökad infarktutbredning och arytmier. Därför skall antiischemisk behandling påbörjas omedelbart. Nitroglycerin: Nitrolingual 0,4 mg puffar om BT > 90mmHg systoliskt och om patienten ej intagit tablett Viagra/Cialis/Levitra under senaste dygnet. 5

6 Morfin: 10mg/ml som späds till 1mg/ml och ges intravenöst, max 20mg. Den individuella toleransen och effekten varierar mellan patienterna. Hos gamla och instabila patienter kan dosen behöva reduceras. Dos: Högst 1-2mg/min (illamående). Bör upprepas till dess patienten är smärtfri. Ketogan: 5mg/ml som späds till 1mg/ml. 2,5-5mg iv istället för morfin vid gallvägsbesvär. Vid ihållande eller återkommande smärta skall annan smärtbehandling/antiischemisk behandling övervägas som även kan ha andra gynnsamma effekter. Nitroglycerin infusion: Vid recidiv av smärta som svarat på nitroglycerin sublingualt ges nitroglycerin infusion som kontinuerlig infusion. Betablockerare: Ge intravenöst eller per os efter läkarardination. Bedöm om dosen betablockad är adekvat och finns indikation för upprepade eller högre doser. Antiemetisk behandling: Inj Dridol 0,5 mg (0,2 ml) iv mot illamående eventuellt upprepat till 1 mg (0,4 ml), försiktighet vid bradykardi. Andrahandsval Ondansetron 4mg iv. Antitrombotisk behandling: Har ASA givits till patienten i ambulansen/på akuten? Är svaret nej ge tablett acetylsalicylsyra 500 mg om kontraindikation saknas. Kontraindikation: ASA överkänslighet Aktivt magsår Under graviditetens sista trimester Antiischemisk behandling/betablockad: Genom minskad hjärtfrekvens, minskad kontraktilitet och omfördelning av blod från friskt till ischemiskt myocard, påverkar betablockad myocardiets syrebalans i positiv riktning. Detta kan öka kontraktiliteten i ischemiområdet. Betablockerare har således en hjärtskyddande effekt och kan därmed minska infarktutbredningen. Per os betablockad ges till alla som saknar kontraindikation, ges efter läkarordination om ej hypotoni eller bradykardi, alternativt injektion Seloken 5-15 mg intravenöst. 6

7 Symtomgivande bradykardi: Symtomgivande och puls mindre än 40 slag/minut; Inj. Atropin 0,5 mg/ml 1-2 ml intravenöst. Överväg Isoprenalin inf efter läkarordination. Primär PCI Vid akut PCI från IVA följ checklist från Sunderbyn HIA. (Bilaga 1) Ring SOS för akut ambulansbeställning, fyll i ambulansbeställningen på nätet senare. Behandling före primär PCI vid STEMI laddningsdos ASA 500mg - Brillique 90mg 2 tabletter Till waran- och pradaxabehandlade ges endast ASA 500 mg Trombolytisk behandling då primär PCI ej är aktuell Framgångsrik trombolys begränsar infarktens storlek och dess komplikationer. Mest effektiv är behandlingen om den sätts in så tidigt som möjligt efter smärtdebut. Därför är det BRÅTTOM!!! Till de patienter där Metalyse är aktuellt påbörjas behandlingen i ambulans alternativt på IVA. Förberedelse inför trombolys Läkare: Sjuksköterska IVA: -Anamnes och status -Initialt omhändertagande på iva -Ställningstagande till trombolys -Ordination läkemedel -Fyll i checklista för trombolys -Nålsättning och provtagning om ej gjort - Ordinera läkemedel -Checklista ssk (se bilaga 2) -Starta trombolys Genomförande: 1. Ge syrgas. Nitro sublingualt/morfin iv vb. 2. Laddningsdos ASA 500mg. 3. Laddningsdos Clopidogrel 75mg, 4 tabletter till patienter <75 år, > 75-år enligt läkarordination. 7

8 4. Inj. Arixtra 2,5mg i.v. (Förfylld spruta 2,5mg/ml blandas i 50ml Minibag 0,9%-ig koksaltlösning, ges därefter intravenöst under 1-2 minuter). 5. Metalyse i viktanpassad dos i.v. Försäkra Dig om att nålen ligger intravenöst med spolning av NaCl 9mg/ml. Metalyse gives under 5-10 sekunder. Doseringstabell METALYSE Patientens vikt Dos Metalyse (mg) Dos Metalyse (U) < 60 kg 30 mg U kg 35 mg U kg 40 mg U kg 45 mg U >90 kg 50 mg U Biverkningar; Ovanliga. Blodtrycksfall behandlas i första hand med höjd fotända. Biverkningar i övrigt i enlighet med handlingsprogram för A-HLR. Efter trombolys: Utvärdera effekten!!!! 45 minuter efter trombolysen bedöms behandlingssvaret med hjälp av EKG och symtom. Rescue PCI övervägs vid utebliven reperfusion (kvarstående bröstsmärta och ST-höjnings regress mindre än 50 %) eller vid tecken på reocklusion (återkommande bröstsmärtor och ST-höjningar). Övrig behandling Oro och ångest Sedativa övervägs liberalt hos ångestfyllda och/eller stressade patienter. Förstahandspreparat Inj. Stesolid novum iv eller T Oxascand per os. Sömnbesvär T Zopiklon 5mg. 8

9 Hypertoni Allmänt gäller som gräns för systoliskt och diastoliskt blodtryck 180 resp 110 mm Hg. Vid smärtfri och lugn patient kontakta medicinbakjour. Behandlingsalternativ enligt Läkarordination: 1. Nitrolingual 0,4mg/dos 1-2 puffar. 2. Betablockerare, t ex Seloken. 3. Nitroglycerininfusion. Hjärtsvikt/andnöd/hotande lungödem Sittande patient hjärtläge. Syrgas 10 liter per minut, reservoarmask. Furix 10mg/ml mg (4ml) intravenöst. Nitrolingual 0,4 mg/puff puffar, om blodtryck mer än 90 mmhg. Överväg kontinuerlig infusion Nitroglycerin 1mg/ml. Inj Morfin 5 mg (5 ml) i-v eventuellt upprepat upp till 15 mg (15 ml). Spädning Morfin 10 mg (1 ml) + 9 ml NaCl. Överväg behovet av CPAP. Vid helt sviktande andning assistera på mask om möjligt. Diabetes mellitus Diabetiker har en ökad mortalitet såväl i den akuta fasen som efter hjärtinfarkt. Förbättrad blodsockerbalans tycks leda till högre överlevnad på lång sikt. Vid känd diabetes eller vid fynd av glukosuri följs B-glukos x 4-6. Behandling med metformin (Metformin/Glucophage) sätts temporärt ut hos alla. Övriga perorala antidiabetika utsätts temporärt vid insulinbehandling. Akut skede (dygn 1 2) Behandlingsmålet är p-glucos 7-10mmol/l i det akuta skedet. Vid B-glukos >10 mmol/l ges kortverkande insulin (NovoRapid) sc. Enligt PM ge insulin Novorapid 5Enh SC om b-glu 10-15mmol/l, 10 Enh sc om b-glu >15 mmol/l. Om pat. har blodsocker kan man överväga insulininfusion 9

10 Hjärtinfarkt utan ST-höjning (Non-STEMI) och instabil angina Non-STEMI innebär en hjärtinfarkt med Troponin-stegring men utan ST-höjning på EKG:t. Symptombilden kan vara väldigt variabel, dock ofta angina eller infarkt-symptom. EKG kan visa ST-sänkning och/eller T-vågförändringar, ofta dynamiska förändringar. Normalt EKG förekommer dock. Alla patienter med misstänkt instabil kranskärlssjukdom ordineras ASA,. Troponin tas vid inkomst och 6 timmar senare, därefter endast enl. särskild ordination. Patienter med objektiva tecken på ischemi (förhöjt troponin och/eller ST-förändringar) ges även Brilique (ticagrelor) samt inj Arixtra sc efter beaktande av risken för blödningskomplikation. Betablockerare per os övervägs vid stark misstanke om ischemisk hjärtsjukdom, särskilt vid hypertoni och/eller tachycardi. Statinbehandling initieras, t.ex. atorvastatin 40 mg x1. ACE-hämmare bör ges till patienter utan kontraindikation. Doseringar: Brilique 180 mg (2 tabl 90 mg) som laddningsdos följt av 90 mg 1x2, behandlingstid 1 år oavsett PCI el ej. Vid tidigare hjärnblödning ges istället T Clopidogrel 75 mg 8 tabl som laddningsdos inför coronarangio/pci och därefter 75 mg x 1 i 1 år. Arixtra 2,5 mg x 1 s.c. (1,5 mg x1 vid njursvikt, GFR < 20ml/h). Behandling i 3 4 dagar, fram till stabilisering eller invasiv åtgärd (PCI eller CABG). Arixtra dosen kan förskjutas 8 timmar ör varje dygn för att bättre passa in med övrig medicinering och patientens sömnbehov. ASA laddningsdos 500mg därefter T. Trombyl 75mg x 1. Instabil angina definition En nydebuterad svår angina eller en tidigare angina som har ändrat karaktär genom ändring av utlösande moment och/eller ökad smärtintensitet, ökad smärtfrekvens eller tillkomst av viloangina, benämns instabil angina. Situationen är allvarlig och utgör en klar indikation för fortsatt övervakning och behandling. Patienten skall övervakas på samma sätt som vid misstänkt hjärtinfarkt. Risken för att utveckla en hjärtinfarkt är hög. 10

11 Handläggning av blödningskomlikationer i samband med antitrombotisk behandling Allmänt Vid akut koronara syndrom (AKS) förekommer allvarlig blödning hos ca 2-4% av patienterna. Riskfaktorer för blödning är: nedsatt njurfunktion (GFR <60ml/min), hög ålder, låg kroppsvikt, kvinnligt kön, anemi, NSAID, anamnes på tidigare blödning. Blodtransfusion hos AKS har visat sämre prognos. Riktlinjer avråder från transfusion vid AKS hos cirkulatoriskt stabil patient utan tecken på myokardischemi vid hemoglobin >80g/l. Vid allvarlig blödning eller vid tecken på pågående ischemi/sviktande cirkulation och Hb <100 g/l, bör dock blodtransfusion övervägas. Vid blödning måste alltid risken med blödning ställas mot risken att sätta ut blodförtunnande/trombocythämmande medel. Provtagning Hb, TPK, PK-INR, APTT, och fibrinogen. Allmänna åtgärder Överväg att sätta ut blodförtunnande/trombocythämmande läkemedel Identifiera blödningskällan. Överväg möjligheten till radiologisk/endoskopisk åtgärd för att erhålla lokal homeostas. Optimera homeostasförutsättningar: Korrigera ph-rubbningar, hypokalcemi. Eftersträva normotermi håll patienten varm. Eftersträva Hb>80g/l. Målsättning vid fortsatt blödning är att bibehålla: TPK > PK-INR <1,5 APT-tid kortare än 1,5ggr referensvärdet Fibrinogen >2g/l Vid allvarlig blödning: Rådgör med koagulationsjouren på karolinska Solna telefon

12 Reversering av trombocythämmande medel 1. ASA vid blödning: - Cyklokapron (trandexamsyra) mg/kg x 3 iv reduceras vid nedsatt njurfunktion Försiktighet vid blödning i urinvägarna pga risk för koagelbildning. - Trombocytkoncentrat 2-3 enheter ger tillräckligt med aktiva trombocyter för homeostas. - Octostim (desmopressin) 0,3 mikrogr/kg sc eller iv på min och har effekt i 3-5 timmar. 2. P2Y12-receptorhämmare (Clopidogrel, Efient, Briligue) vid blödning: - Cyklokapron som ovan. Tveksam effekt. - Trombocytkonc som ovan. - Octostim har inte visat sig verksamt. 3. ASA + P2Y12-receptorhämmare Trombocytkoncentrat kan vara enda sätter att få homeostas vid blödning. 4. NSAID Behandla som vid ASA Reversering av koagulationshämmande läkemedel 1. Waran vid blödning (vanligen krävs PK-INR <1,5 för att blödningen ska avstanna): - Ocplex/confidex (protrombinkomplexkoncentrat) Dos se fass, avrundas oftast till hel förpackning, effekten är momentan med halveringstid ca 6-8 timmar. - Konakion mg iv dosen beror på situationen se fass. Tillslagstid 6-8 h. - Plasma ges om inte ocplex finns tillgänligt och patienten tål volymbelastningen ml/kg sänker PK-INR till ca halva numeriska värdet. 2: Waran i kombination med ASA eller klopidogrel Se ovan. 3. Lågmolekylära hepariner vid blödning (Innohep, fragmin, klexane): Protaminsulfat (antidot) maximalt 50mg iv ges under 10 min övervägs vid hög dosering, förlängd APTT eller allvarlig pågående blödning. 12

13 4. Arixtra vid blödning: - Cyklokapron mg/kg x 3 iv. 5. Hur ska en patient som får allvarlig blödning under behandling med Pradaxa/Xarelto/Eliquis omhändertas? (a) intrakraniell blödning Snabbt omhändertagande. Kontakt med neurokirurgisk jour och koagulationsjour. Ge PCC, protrombinkomplexkoncentrat (ex. Confidex). Kontroll av blodstatus, APTT, PK-INR och kreatinin. Mät om möjligt anti-fxa (P-Heparin LMW till Umeå NUS remiss 3). Behandling med rviia (Novoseven) kan övervägas. (b) annan allvarlig blödning Snabbt omhändertagande med alla möjliga lokalhemostatiska åtgärder. Kontakt med koagulationsjour. Ge PCC. Kontroll av blodstatus, APTT, PK-INR och kreatinin. Mät om möjligt anti-fxa. Trombolytiska läkemedel (Actilyse, Metalyse) Verkar genom aktivering av plasminogen till plasmin. Halveringstid Actilyse 5 min, Metalyse min. Vid blödning: - Färskfrusen plasma - Trombocytkoncentrat - Cyklokapron mg/kg x 3 iv. 13

14 Bilaga 1 Checklista vid överflyttning till avd 47 HIA/47C Sunderby Sjukhus Undersökning bokad datum: Pat skickas ifrån Sjukhus Transport bokad: Namn: Personnummer: Inför avresa: DATUM Sign Lab prover, ej äldre än en vecka: Blst, PK, Krea, K, Kol, Fv glukos, Trop hs, SR, Längd & vikt (skrivs in i lab-listan!) Blodgruppering Rtg pulm Ultraljud hjärta Ge rikligt med dryck dagen innan undersökningen Informationsbroschyr / Muntlig information om Angiografi/PCI Medföljande dokument: DATUM Sign Konsultremiss för undersökningen skickad till kardiologmott, SY Coronarangiounderlag, ifylld av inrem. läkare Omvårdnadsepikris Medicinsk epikris Transportjournal Läkemedelslista OBS!! Opberättelse/skiss på tidigare gjorda CABG/PCI EKG taget samma dag som pat skickas! OBS 2 sidor!!!!! 14

15 Forts. Checklista vid överflyttning till avd 47 HIA/47C Sunderby Sjukhus Aktuella läkemedel DATUM Sign ASA enl PM (Pat som ej står på Trombyl sen tidigare laddas med BT Bamyl 500 mg, patient som redan har Trombyl på lm-listan skall ha 160 mg kvällen före us samt 160 mg på us-dagen) T Efient 10mg enl PM Laddningsdos = st Givet datum: T Brilique 90 mg enl PM Laddningsdos = T Plavix 75 mg enl PM Waran utsatt enl PM st Givet datum: Laddningsdos = st Givet datum: Metformin/Glucophage/Avandamet utsatt enl PM Arixtra/Fragmin/Klexane ges ej undersökningsdagen enl PM Diuretika ges ej undersökningsdagen Kontrastallergi: JA NEJ Fått kortison enl PM: Diabetes / Högt Kreatinin - uppvätskad enl PM Undersökningsdagen DATUM Sign Duschad/tvättad med Descutan undersökningsdagen 2 st PVK, ej äldre än ett dygn Jan 2013 / Coronarenheten SY ,

16 Bilaga 2 Intensivvårdsavdelningen Kalix sjukhus Datum: Till akuten kl: Till IVA kl: Smärtdebut kl: TROMBOLYS CHECKLISTA SSK VID AMI 1. EKG vid ankomst till sjukhuset kl: 2. Sätt venflon med 10 cm:s trevägskran 2st 1,2 mm till infusion Samtidigt som intravenösa kanyler läggs in tas blodprover enligt nedan: Elstatus Blodstatus Omgående till lab för analys Trophs Rör i reserv till Blodcentralen Kolesterol, triglycerider, HDL, LDL KAD vid behov! 3. Om medicinskt motiverat tages nytt EKG 4. Albyl Minor 500 mg löses i vatten och gives till patienten. 5. Laddningsdos Plavix (clopidogrel) 75 mg, 4 tabletter till pat <75 år. 6. Trombolys gives enligt följande Metalyse 1. Bolus Arixtra 2,5mg iv (blandas i 50ml NaCl) kl: 2. Omedelbart därefter Metalyse (viktjusterad) i.v. under 5-10 sekunder. kl: 3. Fortsätt med Arixtra 2,5 mg s.c dagligen 5. 6 timmar efter symtomdebut kl: Ekg Troponin-hs 6. Övriga Ekg reperfusionsarytmi kl: smärta kl: 7. Ev dröjesmål min p g a hypotoni min p g a svårighet att sätta nål min p g a oklara Ekg förändringar min pga minuter efter avslutad trombolys bedöms patienten och EKG för ev. rescue-pci kl: Jourläkare Bakjour 16

17 17

Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning

Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning Akuta Hjärtan Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19 Ansvarig för innehåll Överläkare Anestesi/Ambulans Dr. Einar Lantz och Medicinöverläkare

Läs mer

Akut Koronart Syndrom (AKS) Gäller för: Region Kronoberg

Akut Koronart Syndrom (AKS) Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Akut koronart syndrom Giltig fr.o.m: 2017-05-08 Faktaägare: Olle Bergström, överläkare medicinkliniken Växjö Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

Akut kardiologi. Christina Christersson 2015

Akut kardiologi. Christina Christersson 2015 Akut kardiologi Christina Christersson 2015 Hjälp, jag är medicinjour!! Vad händer nu? STEMI NSTEMI Bröstsmärta, riskvärdering enl Heartscore Lungödem Smal QRS-takykardi Bred QRS-takykardi Bradykardi Bröstsmärta

Läs mer

Akut kranskärlssjukdom

Akut kranskärlssjukdom Akut kranskärlssjukdom - primärt omhändertagande Jonas Oldgren Överläkare, universitetslektor Kardiologklin och Inst f med vet Akademiska sjukhuset Uppsala Akut kranskärlssjukdom Instabil angina Icke-ST-höjningsinfarkt

Läs mer

Del 7_10 sidor_16 poäng

Del 7_10 sidor_16 poäng Du arbetar som kardiologjour i Uppsala. Du blir uppringd av en husläkare på en mottagning 40 km från sjukhuset efter att fått ett EKG (se EKG 1 på nästa sida) överfaxat. Husläkaren berättar att han har

Läs mer

NYA PERORALA ANTIKOAGULANTIA

NYA PERORALA ANTIKOAGULANTIA NYA PERORALA ANTIKOAGULANTIA NOAK Stellan Bandh,Västerås 130411 NOAK Dabigatran-etexilat Pradaxa Rivaroxaban Xarelto Apixaban Eliquis Indikationer för NOAK Profylax mot venös trombos/lungemboli efter

Läs mer

Central bröstsmärta (CBS) vuxen C01. Peri-/myokardit

Central bröstsmärta (CBS) vuxen C01. Peri-/myokardit Central bröstsmärta (CBS) vuxen C01 Orsak Akut koronart syndrom Aortaaneurysm/-dissektion Pleuritsmärta (pleurit, lungemboli) Peri-/myokardit Muskuloskeletal smärta Hög buksmärta (esofagit, gastrit, perforation,

Läs mer

MEQ-fråga 1 OBS ATT I DENNA VERSION FINNS RÄTTNINGSMALL MED. DET KAN FINNAS FÖRSLAG TILL SVAR SOM INTE ÄR MED HÄR.

MEQ-fråga 1 OBS ATT I DENNA VERSION FINNS RÄTTNINGSMALL MED. DET KAN FINNAS FÖRSLAG TILL SVAR SOM INTE ÄR MED HÄR. MEQ-fråga 1 Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, ht13t14 Totalt 20 poäng OBS ATT I DENNA VERSION FINNS RÄTTNINGSMALL MED. DET KAN FINNAS FÖRSLAG TILL SVAR SOM INTE ÄR MED HÄR. Anvisning: (Examinationen

Läs mer

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn:

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn: 1. SEPSIS PREHOSPITALT När en patient (från 18 år) söker akut vård och uppfyller någon av punkterna nedan, kan du misstänka infektion och ska alltid ha sepsis i åtanke. Feber eller frossa Sjukdomskänsla,

Läs mer

Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016

Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016 Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016 Fall 1. 61-årig man inremitterad till akuten från VC p g a bröstsmärta. Anamnes: Typ 1 diabetes mellitus, beh med insulinpump. Hypertoni. Pågående utredning p g

Läs mer

Delexamination 1 Klinisk Medicin vt16 25 poäng MEQ

Delexamination 1 Klinisk Medicin vt16 25 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 160301 vt16 25 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

ID- / TENTAMENSKOD:... MEQ fråga 1. 8 poäng. Anvisning:

ID- / TENTAMENSKOD:... MEQ fråga 1. 8 poäng. Anvisning: MEQ fråga 1 88-ÅRIG MAN 8 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor (inkl denna) där sista sidan innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Poäng anges vid varje delfråga. Man får bara ha en

Läs mer

LUNGEMBOLI. Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet

LUNGEMBOLI. Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet LUNGEMBOLI Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet EPIDEMIOLOGI DVT 150-200/100 000/år LE 20-60/100 000/år Mortalitet: 10-15/100 000 Yngre kvinnor +80år, 1/100/år

Läs mer

Behandling av Lungemboli IVA. 1 Allmänt. 2 Diagnos. 3 Riskfaktorer. 4 Klinisk bild. Gäller för: Anestesikliniken. Utförs på: Anestesikliniken Växjö

Behandling av Lungemboli IVA. 1 Allmänt. 2 Diagnos. 3 Riskfaktorer. 4 Klinisk bild. Gäller för: Anestesikliniken. Utförs på: Anestesikliniken Växjö Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Cirkulation Giltig fr.o.m: Faktaägare: Pär Lindgren, Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef Anestesikliniken Revisions nr: 1 Gäller för: Anestesikliniken

Läs mer

Skånes universitetssjukhus VO Bild och funktion Angioröntgen

Skånes universitetssjukhus VO Bild och funktion Angioröntgen PM angiografi Indikation Diagnostik och/eller behandling enligt remiss i överenskommelse med ansvarig interventionell radiolog. Kontraindikationer att beakta Uttalad blödningsbenägenhet. Angående Waran-

Läs mer

MEQ-fråga 1. Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht Totalt 21 poäng

MEQ-fråga 1. Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht Totalt 21 poäng 1 Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht 2013 2013-03-22 Totalt 21 poäng Anvisning: (Examinationen består av en om 21 p och 13 kortsvarsfrågor om 39 p) n är uppdelad på 14 sidor (inkl

Läs mer

Läkemedel enligt generella direktiv, barn

Läkemedel enligt generella direktiv, barn Läkemedel enligt generella direktiv, barn Datum: 2014-05-20 Akutmottagningen i Västervik Version: 3 Ansvarig: Karl Landergren Godkänd av: Gäller från: 2014-05-20 Gäller till: 2015-05-19 I enlighet med

Läs mer

Del 2_7 sidor_14 poäng

Del 2_7 sidor_14 poäng Del 2_7 sidor_14 poäng 70-årig kvinna inkommer till akutmottagningen pga. svårigheter att få luft och obehag i bröstet. Hon har en tablettbehandlad hypertoni sedan många år och har gått på kontroller hos

Läs mer

Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt. Magnus Wahlin Kardiologkliniken NÄL Trollhättan

Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt. Magnus Wahlin Kardiologkliniken NÄL Trollhättan Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt Magnus Wahlin Kardiologkliniken NÄL Trollhättan Trombyl 75mg/d. Laddninsdos 300 mg. 46% riskreduktion av MACE efter hjärtinfarkt Hemofili/Trombocytopeni.

Läs mer

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL)

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL) Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2017-03-20 Faktaägare: Anders Dynebrink, Medicinskt ledningsansvarig anestesikliniken Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef

Läs mer

ISCHEMISK KRANSKÄRLSSJUKDOM

ISCHEMISK KRANSKÄRLSSJUKDOM ISCHEMISK KRANSKÄRLSSJUKDOM med fokus på akut koronärt syndrom Eva Velebová ISCHEMI = LOKAL SYREBRIST I VÄVNAD ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM = BRIST PÅ TILLRÄCKLIG BLODTILLFÖRSEL TILL HJÄRTMUSKELN VIA HJÄRTATS

Läs mer

Del 2. Totalt 17p. EKG: Se bifogad kopia.

Del 2. Totalt 17p. EKG: Se bifogad kopia. Totalt 17p. Som primärjour på ett länsdelssjukhus ca sju mil från universitetsstaden blir Du sökt av en sjuksköterska kl 22.15. Man har mottagit ett EKG från ambulansen, det gäller en 73-årig kvinna med

Läs mer

7. Svar: kontakt med koronarangiografi lab läkare då patienten behöver genomgå akut PCI. (1p)

7. Svar: kontakt med koronarangiografi lab läkare då patienten behöver genomgå akut PCI. (1p) FACIT - DX1 HT15 2015-10-13 MEQ 1. Svar: hjärtstopp. Pulskontroll ingår ej. (2 p) 2. Svar: Larma (mottagningspersonal för hämtning av defibrillator, akut vagn samt larma akuta teamet på sjukhuset), starta

Läs mer

ANELÄK Antikoagulantia, antitrombotika och operation.

ANELÄK Antikoagulantia, antitrombotika och operation. 1 (7) ANELÄK Antikoagulantia, antitrombotika och operation. För detaljer se: Waranhandboken på SSTH s hemsida www.ssth.se Ansvarsfördelning i samband med elektiv kirurgi Operationsanmälande läkare Skickar

Läs mer

MEQ DX1 HT 2014 facit

MEQ DX1 HT 2014 facit MEQ DX1 HT 2014 facit Du jobbar som medicinjour på akutmottagningen. En av sjuksköterskorna tar tag i dig och säger att du nog snarast bör titta på en patient. Det rör sig om Lars, en 61 årig man som jobbar

Läs mer

Fråga: Vilka initiala behandlingsåtgärder utför du omedelbart på akuten i detta läge? 1p

Fråga: Vilka initiala behandlingsåtgärder utför du omedelbart på akuten i detta läge? 1p MEQ2 DEX 3 VT 14 Du arbetar som medicinjour på medicinakuten. Din nästa patient heter Erik och är 65 år gammal. Dottern larmade ambulansen för att hon hittade pappan liggandes på golvet i sin egen lägenhet.

Läs mer

Modell för bättre kommunikation. Utvecklades för Ubåtsfartygspersonal i USA

Modell för bättre kommunikation. Utvecklades för Ubåtsfartygspersonal i USA SBAR Modell för bättre kommunikation SBAR Utvecklades för Ubåtsfartygspersonal i USA Förmedla information specifikt och på ett organiserat sätt. Stress och tidspressad miljö A d fö häl h j k å d Anpassades

Läs mer

MEQ fråga. Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt16/ht Totalt 21 poäng

MEQ fråga. Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt16/ht Totalt 21 poäng MEQ fråga Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt16/ht16 2016 03 01 Totalt 21 poäng Obs! Om vi frågar om t ex 2 åtgärder skriv då bara 2 åtgärder. Skriver du fler rättas endast de 2 första.

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv Del 2. 6 sidor. Kalle 47 år, 18 poäng Kalle är född 1964, arbetar som sjukhusfysiker, är gift och har barn. Använder ingen tobak. Sedan 10-årsåldern tränat och tävlat i orientering dock ej på elitnivå.

Läs mer

ANELÄK Barn och akut smärta

ANELÄK Barn och akut smärta 1 (7) ANELÄK Barn och akut smärta RIKTLINJER FÖR SJUKSKÖTERSKA: När barn kommer till akuten smärtpåverkade och/eller när smärtsam åtgärd troligen skall vidtagas; sätt EMLA-/Rapydanplåster på 2 presumtiva

Läs mer

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre September 2007 MEQ1 MEQ 1 Sida 1 En 63-årig kvinna söker på VC pga tryck i bröstet vid ansträngning sedan ungefär 6 månader tillbaka. I vanliga fall brukar hon gå rejäla promenader dagligen med sina två

Läs mer

Patienten/anhörig informerad om vård enligt SVP. Dokumentation av parametrar i övervakningskurva och VD 10. Signering av läkemedel i VD 7

Patienten/anhörig informerad om vård enligt SVP. Dokumentation av parametrar i övervakningskurva och VD 10. Signering av läkemedel i VD 7 Patienten/anhörig informerad om vård enligt SVP Sign:. Förberedelser innan dräninläggning EKG-övervak Sign: Puls och BT-kontroll Sign: Vid hypotoni, BT < 90 mmhg ge vätska i v enligt ordination. Sign:

Läs mer

Preoperativa rutiner (PM baserat på riktlinjer från Anestesi)

Preoperativa rutiner (PM baserat på riktlinjer från Anestesi) Kvinnokliniken i Linköping Preoperativa rutiner 1(3) Preoperativa rutiner (PM baserat på riktlinjer från Anestesi) Ur anestesiologisk synvinkel behöver inga labprover tas på fullständigt friska patienter

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

Läs anvisningarna innan Du börjar

Läs anvisningarna innan Du börjar 1/7 Integrerad MEQ-fråga 1 DX5 111116 Maxpoäng 23 Läs anvisningarna innan Du börjar Frågan är uppdelad så att nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information finns tillgänglig

Läs mer

Lycka till! Örebro Universitet, IHM. Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16. Hjälpmedel: Miniräknare. Lärare: Maria Hälleberg Nyman

Lycka till! Örebro Universitet, IHM. Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16. Hjälpmedel: Miniräknare. Lärare: Maria Hälleberg Nyman Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Maria Hälleberg Nyman Instruktion: Läs uppgifterna noggrant!!! Vad efterfrågas? Tydliggör vad som är svaret bland

Läs mer

Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov

Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov Multisjuka äldre - definition Hur många sjukdomar? Åldersgräns? Annat kriterium? Varför behöver vi en definition? Förslag till omvänd definition

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning - 1(5)- Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning Läkemedelskommittén i Dalarna fastställer att: - Läkemedlen

Läs mer

MEQ fråga poäng. Anvisning:

MEQ fråga poäng. Anvisning: MEQ fråga 1 63-ÅRIG MAN 10 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl denna) där sista sidan innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Poäng anges vid varje delfråga. Man får bara ha

Läs mer

Integrerande MEQ fråga DX1. Totalt 18 poäng. Anvisning:

Integrerande MEQ fråga DX1. Totalt 18 poäng. Anvisning: Integrerande MEQ fråga DX1 Totalt 18 poäng Din skrivningskod: Anvisning: Frågan är uppdelad på sju sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig

Läs mer

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2015-12-10 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn - och ungdomskliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Del 3 medicin. Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 13,5p

Del 3 medicin. Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 13,5p Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 13,5p En tidigare väsentligen frisk 55 årig kvinna söker på medicinakuten för trötthet och andfåddhet vid ansträngning. Sista dagarna har hon även haft tryckkänsla i bröstet vid

Läs mer

MEQ fråga DX1. Totalt 20 poäng. Anvisning:

MEQ fråga DX1. Totalt 20 poäng. Anvisning: MEQ fråga DX1 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på sju sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information finns tillgänglig

Läs mer

Stroke. Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset, KI SÖS

Stroke. Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset, KI SÖS Stroke Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset, KI SÖS Stroke Plötsligt påkommande fokal störning av hjärnans funktion Symptom

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Behandling Farmakologisk...2

Innehållsförteckning 1 Behandling Farmakologisk...2 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Medicinska riktlinjer och rutiner Giltig fr.o.m: 2016-05-01 Faktaägare: Göran Carlstedt, överläkare, onkologkliniken Fastställd av: Katarina Hörberg, verksamhetschef,

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

AKUT BLÖDNING. Kristina Sonnevi, specialistläkare VO Internmedicin Sektionen för hematologi och koagulation

AKUT BLÖDNING. Kristina Sonnevi, specialistläkare VO Internmedicin Sektionen för hematologi och koagulation AKUT BLÖDNING Kristina Sonnevi, specialistläkare VO Internmedicin Sektionen för hematologi och koagulation Hemostas Blödningsbenägenhet Akuta blödningar Hemostas och koagulation: Systemet Risk för att

Läs mer

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Stroke Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Epidemiologi Riksstrokedata 2001-2002 Ca 25 000 personer drabbas av slaganfall och 8000 av TIA per år Medelålder för de drabbade är 75 år, 80%

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 KARDIOLOGI - HJÄRTINFARKT 2 129B Differentialdiagnos vid bröstsmärtor 2 130B Akuta koronara syndrom definitioner, diagnoskriterier 3 Akuta koronara syndrom antiischemisk

Läs mer

Journalföreläsning HT 2011. Per Nordberg/Jonas Mehra

Journalföreläsning HT 2011. Per Nordberg/Jonas Mehra Journalföreläsning HT 2011 Per Nordberg/Jonas Mehra Nuvarande sjukdomar Aktuellt Aktuella mediciner Allergi/överkänslighet MRSA-smitta Status Allmäntillstånd Munhåla och svalg Sköldkörtel Ytliga lymfkörtlar

Läs mer

AV-block II och III, samt sjuksinusknutesyndrom utan pacemaker. Patienter indikation. som behandlas med dipyridamol (Persantin). Svår obstruktivitet.

AV-block II och III, samt sjuksinusknutesyndrom utan pacemaker. Patienter indikation. som behandlas med dipyridamol (Persantin). Svår obstruktivitet. J. HJÄRTLÄKEMEDEL FÖR INTRAVENÖST BRUK ADENOSIN Styrka 5 mg/ml Indikation Paroxysmal supraventrikulär takykardi Kontra- AV-block II och III, samt sjuksinusknutesyndrom utan pacemaker. Patienter indikation

Läs mer

Rädda hjärnan Ambulansverksamheten

Rädda hjärnan Ambulansverksamheten Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdprocesser Giltig fr.o.m: 2016-06-01 Faktaägare: Anders Andersen, MLA Ambulansverksamheten Fastställd av: Anders Andersen, MLA Ambulansverksamheten Gäller

Läs mer

Från patogenetisk och behandlingssynpunkt är det praktiskt att indela akut hjärtinfarkt utifrån initiala EKG-utseendet:

Från patogenetisk och behandlingssynpunkt är det praktiskt att indela akut hjärtinfarkt utifrån initiala EKG-utseendet: A. AKUT KORONART SYNDROM I. Definitioner Med akut koronart syndrom avses i detta sammanhang akut hjärtinfarkt, såväl transmural ST-höjningsinfarkt (STEMI), som subendokardiell, icke SThöjningsinfarkt (NSTEMI)

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning:

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning: Integrerad MEQ fråga 2 DX2 Totalt 17 poäng Tentamensnummer: Anvisning: Frågan är uppdelad på sju sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig

Läs mer

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 22 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor:

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Kurs: BMLV A, Biomedicinsk laboratoriemetodik,7.5 Hp, BL1015 Datum: 2015-01-31 Tid: 2 timmar, kl 08.15-10.15 Provkod: 0400 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch

Läs mer

Standardvårdplan Sepsis journalhandling

Standardvårdplan Sepsis journalhandling Standardvårdplan Sepsis journalhandling Direkt handläggning: vid ankomst till avdelningen Patienten informerad om vård enligt SVP Sign:. Åtgärd Utfört: ja Sign PVK 1.3 (vid behov 2 infarter) Blododling

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 KARDIOLOGI HJÄRTINFARKT Differentialdiagnos vid bröstsmärtor... 2 Akuta koronara syndrom (akut kranskärlssjukdom)...3 Akut ST-höjningsinfarkt...10 Akut högerkammarinfarkt...14

Läs mer

Postpartum blödningar

Postpartum blödningar PM nr 7 PM Kvinnokliniken Författare: Christine Petersson Giltigt from 2014-02-21 Giltigt tom 2016-02-21 Postpartum blödningar Bakgrund: Blödning post partum kan komma plötsligt och kvinnan kan förlora

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 1-fråga 2013-11-26 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 8 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

MEQ fråga Delexamination 1 Totalt 23 poäng

MEQ fråga Delexamination 1 Totalt 23 poäng Skrivningskod:.. 1 (10) Integrerande MEQ fråga 206-10-11 Delexamination 1 Totalt 23 poäng Obs! Om vi frågar om t ex 2 åtgärder skriv då bara 2 åtgärder. Skriver du fler rättas endast de 2 första. Anvisning:

Läs mer

1. Innan du går vidare med riktad anamnes och status funderar du över möjliga diagnoser. Nämn de tre mest sannolika diagnoserna!

1. Innan du går vidare med riktad anamnes och status funderar du över möjliga diagnoser. Nämn de tre mest sannolika diagnoserna! MEQ DX1 VT 2014 Efter läkarexamen får du ett vikariat på vårdcentralen i Hallstavik. Till din mottagning kommer Göran med sin sambo Karin på ett bokat besök. Göran är 52 år och jobbar som egenföretagare.

Läs mer

A. AKUT KORONART SYNDROM. I. Definitioner

A. AKUT KORONART SYNDROM. I. Definitioner A. AKUT KORONART SYNDROM I. Definitioner Med akut koronart syndrom avses i detta sammanhang akut hjärtinfarkt, såväl transmural ST-höjningsinfarkt (STEMI), som subendokardiell, icke ST-höjningsinfarkt

Läs mer

/(\ inspektionen för vård och omsorg

/(\ inspektionen för vård och omsorg /(\ inspektionen för vård och omsorg BESLUT 2016-02-24 Dnr 8.1.1-20976/2014 1(5) A v delning Mitt Hälso- och sjukvård, HS l hans.rudstam@ivo.se Region Gävleborg län Vårdgivare Region Gävleborg, Gävle sjukhus,

Läs mer

MEQ-fråga. Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset. 2016 04 19 Totalt 22 poäng. Anvisning:

MEQ-fråga. Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset. 2016 04 19 Totalt 22 poäng. Anvisning: Integrerande MEQ-fråga Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset VT16/HT16 2016 04 19 Totalt 22 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (exklusive detta försättsblad) där nästföljande sidas

Läs mer

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Erfarenheter av NOAK Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Antal patienter på AK-mottagningen 1995-2013 4500 4000 3500 3000 2500 2000 Serie1 1500 1000 500 0 1995 2000

Läs mer

ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi

ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi 1 (6) ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi Kontinuerlig epiduralanestesi kan med fördel utnyttjas vid behov av postoperativ smärtlindring. För att underlätta för vårdavdelningarna

Läs mer

Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne

Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne Läkemedelsrådet Dokumentet reviderat av Läkemedelsrådet 2014-01-16 Riktlinjerna giltiga t o m 2014-12-31 Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne Uppdrag

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Ansvar Respektive linjechef ansvarar för att rutinen är känd och följs.

Ansvar Respektive linjechef ansvarar för att rutinen är känd och följs. Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16049 su/med 2015-09-16 6 Innehållsansvarig: Per-Olof Hansson, Överläkare, Läkare (perha5) Godkänd av: Putte Abrahamsson, Verksamhetschef, Verksamhet

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin HT poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin HT poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin HT 2014 2014-10-14 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Förmaksflimmer. Regina Lindberg, öl Kardiologen Ryhov 29 april/8 maj 2014

Förmaksflimmer. Regina Lindberg, öl Kardiologen Ryhov 29 april/8 maj 2014 Förmaksflimmer Regina Lindberg, öl Kardiologen Ryhov 29 april/8 maj 2014 Förmaksflimmer Förmaksflimmer/fladder Förmaksflimmer Förmaksfladder fladder Förmaksfladder Prevalens 2,9% av den vuxna befolkningen

Läs mer

MEWS MEWS. Modified Early Warning Score. Varför ska vi kunna det på röntgen?

MEWS MEWS. Modified Early Warning Score. Varför ska vi kunna det på röntgen? MEWS Modified Early Warning Score Varför ska vi kunna det på röntgen? Bakgrund Dödsfall på sjukhus är i många fall både förutsägbara och möjliga att förebygga. Studier har visat att många patienter uppvisar

Läs mer

Körschema AKUT STROKE. Katarina 56 år. På akuten. Bedömning av ambulanssjukvårdare. Akut handläggning

Körschema AKUT STROKE. Katarina 56 år. På akuten. Bedömning av ambulanssjukvårdare. Akut handläggning AKUT STROKE Bernice Wiberg, al Akutsjukvården, Stroke 85 AM, Akademiska Patientfall Akut handläggning Neuroanatomi Cirkulation Symtom Sekundärprofylax Epidemiologi Körschema Katarina 56 år Soc: Gift, vuxna

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-02-01 9.00-11.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-02-01 9.00-11.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-02-01 9.00-11.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1 Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke Fallbeskrivning 1 85-årig man Kontaktorsak Inkommer med remiss från kommunsköterska via kirurgakuten, smärta vänster fot. Ohållbar hemsituation. Socialt

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 1-fråga DX2 2014-04-21 Totalt 21 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 5 sidor (Exklusive detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Hypertoni på akuten. Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset

Hypertoni på akuten. Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset Hypertoni på akuten Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset Hypertoni är en folksjukdom 27% av den vuxna befolkningen i Sverige har hypertoni (SBU) Hypertoni är den ledande orsaken

Läs mer

Lycka till! Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Annika Hickisch mobil: Örebro Universitet, IHM

Lycka till! Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Annika Hickisch mobil: Örebro Universitet, IHM Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Datum: 2015-05-30 Tid: 2 timmar, kl 8.15-10.15 Tentamen: 0700 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch Tentamensskrivare: Annika Hickisch Instruktion: Läs uppgifterna

Läs mer

Integrerande. MEQ-fråga. Delexamination 2. Klinisk medicin poäng

Integrerande. MEQ-fråga. Delexamination 2. Klinisk medicin poäng Integrerande MEQ-fråga Delexamination 2 Klinisk medicin 2016-04-19 22 poäng Obs! Om vi frågar om t ex 2 åtgärder skriv då bara 2 åtgärder. Skriver du fler rättas endast de 2 första. Anvisning: Frågan är

Läs mer

Lycka till! Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Annika Hickisch mobil: Örebro Universitet, IHM

Lycka till! Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Annika Hickisch mobil: Örebro Universitet, IHM Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Datum: 2016-05-14 Tid: 3 timmar, kl 8.15-11.15 Tentamen: 0700 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch Tentamensskrivare: Annika Hickisch Instruktion: Läs uppgifterna

Läs mer

Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna

Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna för primärvården och slutenvården Faktagranskad av Johan Jendle, docent överläkare endokrin, Diabetescentrum Karlstad och Stig Attvall, docent överläkare,

Läs mer

hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna

hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna för primärvården och slutenvården Faktagranskad av Johan Jendle, professor Örebro universitet. och Stig Attvall, docent överläkare, Diabetescentrum Sahlgrenska

Läs mer

Cirkulationspåverkan C01 Central bröstsmärta C02 Hjärtstopp C03 Hjärtarytmi C04 Hjärtsvikt C05 Sepsis C06 Dehydrering C99 Cirkulationspåverkan övrigt

Cirkulationspåverkan C01 Central bröstsmärta C02 Hjärtstopp C03 Hjärtarytmi C04 Hjärtsvikt C05 Sepsis C06 Dehydrering C99 Cirkulationspåverkan övrigt Cirkulationspåverkan C01 Central bröstsmärta C02 Hjärtstopp C03 Hjärtarytmi C04 Hjärtsvikt C05 Sepsis C06 Dehydrering C99 Cirkulationspåverkan övrigt SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (15) Central

Läs mer

1. Ange 3 sjukdomstillstånd som kan ge upphov till troponinstegring och förklara varför troponin I är förhöjt vid varje tillstånd.

1. Ange 3 sjukdomstillstånd som kan ge upphov till troponinstegring och förklara varför troponin I är förhöjt vid varje tillstånd. Du är kardiologjour och blir uppringd av medicinjouren som vill att du kommer och bedömer en patient på akutrummet. Patienten söker för bröstsmärta sedan igår kväll, just nu smärtlindrad med morfin och

Läs mer

Integrerande MEQ-fråga 2

Integrerande MEQ-fråga 2 Skrivningskod :.. 1 (13) Integrerande Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset Restskrivning 2013-08-30 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 13 sidor (inkl. detta försättsblad) där

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råden syftar till ett bra första omhändertagande och en säker och smidig överföring av patienten till brännskadecentrum. Bilagda sidor innehåller följande

Läs mer

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3 Integrerande MEQ 1 -fråga 2013-11-11 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Kurs: BMLV, Biomedicinsk Laboratoriemetodik. BL001G, BL1015

Kurs: BMLV, Biomedicinsk Laboratoriemetodik. BL001G, BL1015 Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Kurs: BMLV, Biomedicinsk Laboratoriemetodik. BL001G, BL1015 Datum: 2016-01-09 Tid: 2 timmar Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch Tentamensskrivare: Annika

Läs mer

Antikoagulantia pre- och postoperativ rekommendation från Thorax Umeå

Antikoagulantia pre- och postoperativ rekommendation från Thorax Umeå Antikoagulantia pre- och postoperativ rekommendation från Thorax Umeå Berörda enheter Intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus Bakgrund Allt fler av patienter som opereras inom thorax behandlas preoperativt

Läs mer

Hjärtstopp. Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17

Hjärtstopp. Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17 Hjärtstopp Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17 Innehåll Hjärtstopp (bakgrund-hjärtstoppsregistret) Hjärtstopp på DS Nya riktlinjer 2011 Defibrillator och mediciner

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Hur kan sjukhusdoktorn bidra till bättre matvanor? Mattias Ekström Biträdande överläkare Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken

Hur kan sjukhusdoktorn bidra till bättre matvanor? Mattias Ekström Biträdande överläkare Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken Hur kan sjukhusdoktorn bidra till bättre matvanor? Mattias Ekström Biträdande överläkare Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken Spelar det någon roll vad doktorn/sköterskan säger om levnadsvanor och matvanor?

Läs mer

HJÄRTINFARKT, HJÄRTSVIKT OCH ANGINA PECTORIS

HJÄRTINFARKT, HJÄRTSVIKT OCH ANGINA PECTORIS HJÄRTINFARKT, HJÄRTSVIKT OCH ANGINA PECTORIS Anette Dolk AiV 1 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Metod... 1 Hjärtinfarkt... 1 Incidens... 1 Orsaker... 2 Symtom... 2 Diagnos... 3 Behandling...

Läs mer