Akuta Hjärtan. Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akuta Hjärtan. Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19"

Transkript

1 Akuta Hjärtan Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION Ansvarig för innehåll Överläkare Anestesi/Ambulans Dr. Einar Lantz och Medicinöverläkare DR. Kjell Melander Redaktörer Kerstin Nordkvist, Birgitta Dunder, Rachel Nilsson, Maria Mörsare och Marie Sundkvist

2 Mål Att diagnostisera akut koronart syndrom och minimera de negativa konsekvenserna. Att ge en adekvat, evidensbaserad medicinsk behandling och omvårdnad enligt nationella och lokala rekommendationer. Att genom kontinuerlig ischemi- och arytmi-övervakning diagnostisera och övervaka allvarliga arytmier samt verifiera misstänkt ischemisk hjärtsjukdom och påvisa vilket område som är hotat. Allmänt Tystnadsplikt Patienten avgör till vem information får lämnas. Närstående Närstående tas om hand av HIA-sjuksköterska och informeras om patientens tillstånd av patientansvarig sjuksköterska och/eller läkare. Anteckna namn och telefon på helst två närstående. Tillsammans med patient och anhöriga bör hemsituationen kartläggas, har patienten hemhjälp? Finns behov av insatser i hemmet? Besökstider Fria besökstider allt efter patientens ork. Dock inte för många närstående samtidigt. Rond Förmiddag klockan Eftermiddag klockan Under helgen genomförs ronden klockan Ansvarig bakjour på medicin bör gå en kort rond tillsammans med patientansvarig nattsjuksköterska efter kl Ronden bör även fungera som fortbildningstillfälle för sjuksköterskor, undersköterskor och AT-läkare. 2

3 Basal vård Initialt omhändertagande Patienten överflyttas till en hjärtsäng och patienten får inta det sängläge som känns bekvämt. Huvudändan bör vara höjd. Anslut patienten genast till övervakningsskåp och ST-guard och registrera rytm och frekvens. Fortsätt med syrgas om inget annat ordineras. Mät SpO2. Patienten informeras kontinuerligt om de åtgärder som vidtas. Kontrollera och dokumentera följande: 1. Andningsfrekvens och är andningen symmetrisk? Lyssna med stetoskop, finns biljud? Finns halsvenstas eller decliva ödem? 2. Känn på pulsen och bedöm: fyllig, tunn, snabb? Lyssna på hjärta. 3. BT. 4. Perifer cirkulation och hud: blek, cyanotisk, marmorerad, varm eller kall. 5. Kontrollera att den perifera intravenösa venkanylen är i funktion. Överväg behov av ytterligare PVK. 6. Fortsätt påbörjad smärtbehandling. 7. Tempkontroll. 8. Ankomst EKG skrivs ut. 9. Vikt vid lämpligt tillfälle. Syrgasbehandling Syrgas ges till alla patienter med smärta, hög andningsfrekvens (>20/min), lufthunger, lågt BT, hjärtsvikt eller kammararytmier. Ge syrgas 6 liter/min via syrgasmask. När näsgrimma används i stället för syrgasmask administreras 1-3 liter syrgas. Patienter med kronisk lungsjukdom får ½ liter syrgas (på näsgrimma) eller enligt ordination. Tag arteriell blodgas på patienter med saturation under 92 %, avancerad KOL, patienter med muskelsjukdomar, patienter med thoraxdeformiteter som kyfoscolios eller thoracoplastikoperation i anamnesen om det ej redan är tagen på akutmottagningen. Hos dessa patienter titta särskilt på pco2, var försiktig med syrgas om förhöjt värde. Patienter med syrgasbehandling i hemmet, skall få sin ordinarie syrgasmängd. Patienter som behandlas med Nitroglycerininfusion ska alltid ha syrgas. 3

4 Röntgen pulm Vid speciella tillfällen tas den akut: hjärtsvikt, misstänkt pneumoni, pneumothorax, elektrodkontroll etc. DT-thorax tas vid misstanke om dissekerande aortaaneurysm eller lungemboli. Övervakning och kontroller Kontinuerligt: Rytm och trendövervakning. Nytillkommen arytmi dokumenteras. Patienter med misstänkt/säkerställd hjärtinfarkt respektive instabilt coronarsyndrom skall kopplas för kontinuerlig ischemiövervakning. Kontakta medicin bakjour vid förändringar. EKG skrivs ut 45 minuter och 6timmar efter avslutad trombolytisk behandling, samt varje morgon under IVA-vistelsen. Varje timme: Andningsfrekvens, SpO2, palpera puls, QRS-frekvens, BT. Vid fallande BT/hypotension eller högt BT görs blodtryckskontrollerna tätare. Vid stabil patient kan blodtryckskontroller minskas. Nattetid hos stabila och smärtfria patienter bör man individuellt bedöma behovet av kontroller som innebär att patienten väcks, detta för att patienten ska få en sammanhängande sömn. Var åttonde timme: Hjärt och lungaskultationer. Bedömning av halsvensfyllnad. Kontroll av perifer venkanyl/kanyler. Morgon och eftermiddag: Temperatur. Varje dygn: Vikt, urinvolym och tillförd vätska. Vid sviktande patienter räkna vätskebalans kl 06. Perspiratio 12 ml/kg och dygn vid normal kroppstemperatur. Ökning med 200 ml/grad över 38 grader. Lab-prover: Provtagning enligt RETTS (orange eller röd) + hjärtpaketet (PK, trophs, kol, trig, HDL, LDL) skall vara taget på akuten vid ankomst. Trophs vid ankomst till akutmottagning och efter 6 timmar. Ytterligare trophs tas på ord av medicinbakjouren. Om >18 timmar efter tagna ankomstprover ta nya rutinprover (blodstatus, elstatus, CRP och 4

5 glukos) nästa dag, därefter rutinlab 1 gång per dygn. Ytterligare prover ordineras av medicinbakjour. Personlig hygien Smärtfri och opåverkad patient får sköta sin personliga hygien efter ork men får hjälp om han/hon så önskar. Toalettbesök Toalettstol på rummet, cirkulatoriskt stabila patienter med 2 negativa trophs får gå till toaletten. Laxantia vid behov. Patienter som blir kvar på IVA får andra dagen 1 påse Movicol dagligen. Kost Normalkost. Patienten får äta och dricka efter eget önskemål. Observera näringsintaget och ev. maxdryck vid hjärtsvikt. Mobilisering Patienter med hjärtinfarkt bör vila första dygnet men tillståndet kräver ej immobilisering. För majoriteten av patienterna rekommenderas fri mobilisering efter ork. Sjukgymnastik vid hjärtinfarkt Opåverkad patient ordineras andningsgymnastik med lätta ben och fotrörelser redan från första dygnet, därefter fortsatt daglig aktivering. Kontakt med sjukgymnast. Särskild vård Smärtbehandling: Smärta utgör symtom på ischemi i hjärtmuskeln. Smärta leder till stress, ångest och ökat sympaticuspåslag. Detta leder i sin tur till ökad syrgasförbrukning i hjärtat som leder till ytterligare smärta och risk för ökad infarktutbredning och arytmier. Därför skall antiischemisk behandling påbörjas omedelbart. Nitroglycerin: Nitrolingual 0,4 mg puffar om BT > 90mmHg systoliskt och om patienten ej intagit tablett Viagra/Cialis/Levitra under senaste dygnet. 5

6 Morfin: 10mg/ml som späds till 1mg/ml och ges intravenöst, max 20mg. Den individuella toleransen och effekten varierar mellan patienterna. Hos gamla och instabila patienter kan dosen behöva reduceras. Dos: Högst 1-2mg/min (illamående). Bör upprepas till dess patienten är smärtfri. Ketogan: 5mg/ml som späds till 1mg/ml. 2,5-5mg iv istället för morfin vid gallvägsbesvär. Vid ihållande eller återkommande smärta skall annan smärtbehandling/antiischemisk behandling övervägas som även kan ha andra gynnsamma effekter. Nitroglycerin infusion: Vid recidiv av smärta som svarat på nitroglycerin sublingualt ges nitroglycerin infusion som kontinuerlig infusion. Betablockerare: Ge intravenöst eller per os efter läkarardination. Bedöm om dosen betablockad är adekvat och finns indikation för upprepade eller högre doser. Antiemetisk behandling: Inj Dridol 0,5 mg (0,2 ml) iv mot illamående eventuellt upprepat till 1 mg (0,4 ml), försiktighet vid bradykardi. Andrahandsval Ondansetron 4mg iv. Antitrombotisk behandling: Har ASA givits till patienten i ambulansen/på akuten? Är svaret nej ge tablett acetylsalicylsyra 500 mg om kontraindikation saknas. Kontraindikation: ASA överkänslighet Aktivt magsår Under graviditetens sista trimester Antiischemisk behandling/betablockad: Genom minskad hjärtfrekvens, minskad kontraktilitet och omfördelning av blod från friskt till ischemiskt myocard, påverkar betablockad myocardiets syrebalans i positiv riktning. Detta kan öka kontraktiliteten i ischemiområdet. Betablockerare har således en hjärtskyddande effekt och kan därmed minska infarktutbredningen. Per os betablockad ges till alla som saknar kontraindikation, ges efter läkarordination om ej hypotoni eller bradykardi, alternativt injektion Seloken 5-15 mg intravenöst. 6

7 Symtomgivande bradykardi: Symtomgivande och puls mindre än 40 slag/minut; Inj. Atropin 0,5 mg/ml 1-2 ml intravenöst. Överväg Isoprenalin inf efter läkarordination. Primär PCI Vid akut PCI från IVA följ checklist från Sunderbyn HIA. (Bilaga 1) Ring SOS för akut ambulansbeställning, fyll i ambulansbeställningen på nätet senare. Behandling före primär PCI vid STEMI laddningsdos ASA 500mg - Brillique 90mg 2 tabletter Till waran- och pradaxabehandlade ges endast ASA 500 mg Trombolytisk behandling då primär PCI ej är aktuell Framgångsrik trombolys begränsar infarktens storlek och dess komplikationer. Mest effektiv är behandlingen om den sätts in så tidigt som möjligt efter smärtdebut. Därför är det BRÅTTOM!!! Till de patienter där Metalyse är aktuellt påbörjas behandlingen i ambulans alternativt på IVA. Förberedelse inför trombolys Läkare: Sjuksköterska IVA: -Anamnes och status -Initialt omhändertagande på iva -Ställningstagande till trombolys -Ordination läkemedel -Fyll i checklista för trombolys -Nålsättning och provtagning om ej gjort - Ordinera läkemedel -Checklista ssk (se bilaga 2) -Starta trombolys Genomförande: 1. Ge syrgas. Nitro sublingualt/morfin iv vb. 2. Laddningsdos ASA 500mg. 3. Laddningsdos Clopidogrel 75mg, 4 tabletter till patienter <75 år, > 75-år enligt läkarordination. 7

8 4. Inj. Arixtra 2,5mg i.v. (Förfylld spruta 2,5mg/ml blandas i 50ml Minibag 0,9%-ig koksaltlösning, ges därefter intravenöst under 1-2 minuter). 5. Metalyse i viktanpassad dos i.v. Försäkra Dig om att nålen ligger intravenöst med spolning av NaCl 9mg/ml. Metalyse gives under 5-10 sekunder. Doseringstabell METALYSE Patientens vikt Dos Metalyse (mg) Dos Metalyse (U) < 60 kg 30 mg U kg 35 mg U kg 40 mg U kg 45 mg U >90 kg 50 mg U Biverkningar; Ovanliga. Blodtrycksfall behandlas i första hand med höjd fotända. Biverkningar i övrigt i enlighet med handlingsprogram för A-HLR. Efter trombolys: Utvärdera effekten!!!! 45 minuter efter trombolysen bedöms behandlingssvaret med hjälp av EKG och symtom. Rescue PCI övervägs vid utebliven reperfusion (kvarstående bröstsmärta och ST-höjnings regress mindre än 50 %) eller vid tecken på reocklusion (återkommande bröstsmärtor och ST-höjningar). Övrig behandling Oro och ångest Sedativa övervägs liberalt hos ångestfyllda och/eller stressade patienter. Förstahandspreparat Inj. Stesolid novum iv eller T Oxascand per os. Sömnbesvär T Zopiklon 5mg. 8

9 Hypertoni Allmänt gäller som gräns för systoliskt och diastoliskt blodtryck 180 resp 110 mm Hg. Vid smärtfri och lugn patient kontakta medicinbakjour. Behandlingsalternativ enligt Läkarordination: 1. Nitrolingual 0,4mg/dos 1-2 puffar. 2. Betablockerare, t ex Seloken. 3. Nitroglycerininfusion. Hjärtsvikt/andnöd/hotande lungödem Sittande patient hjärtläge. Syrgas 10 liter per minut, reservoarmask. Furix 10mg/ml mg (4ml) intravenöst. Nitrolingual 0,4 mg/puff puffar, om blodtryck mer än 90 mmhg. Överväg kontinuerlig infusion Nitroglycerin 1mg/ml. Inj Morfin 5 mg (5 ml) i-v eventuellt upprepat upp till 15 mg (15 ml). Spädning Morfin 10 mg (1 ml) + 9 ml NaCl. Överväg behovet av CPAP. Vid helt sviktande andning assistera på mask om möjligt. Diabetes mellitus Diabetiker har en ökad mortalitet såväl i den akuta fasen som efter hjärtinfarkt. Förbättrad blodsockerbalans tycks leda till högre överlevnad på lång sikt. Vid känd diabetes eller vid fynd av glukosuri följs B-glukos x 4-6. Behandling med metformin (Metformin/Glucophage) sätts temporärt ut hos alla. Övriga perorala antidiabetika utsätts temporärt vid insulinbehandling. Akut skede (dygn 1 2) Behandlingsmålet är p-glucos 7-10mmol/l i det akuta skedet. Vid B-glukos >10 mmol/l ges kortverkande insulin (NovoRapid) sc. Enligt PM ge insulin Novorapid 5Enh SC om b-glu 10-15mmol/l, 10 Enh sc om b-glu >15 mmol/l. Om pat. har blodsocker kan man överväga insulininfusion 9

10 Hjärtinfarkt utan ST-höjning (Non-STEMI) och instabil angina Non-STEMI innebär en hjärtinfarkt med Troponin-stegring men utan ST-höjning på EKG:t. Symptombilden kan vara väldigt variabel, dock ofta angina eller infarkt-symptom. EKG kan visa ST-sänkning och/eller T-vågförändringar, ofta dynamiska förändringar. Normalt EKG förekommer dock. Alla patienter med misstänkt instabil kranskärlssjukdom ordineras ASA,. Troponin tas vid inkomst och 6 timmar senare, därefter endast enl. särskild ordination. Patienter med objektiva tecken på ischemi (förhöjt troponin och/eller ST-förändringar) ges även Brilique (ticagrelor) samt inj Arixtra sc efter beaktande av risken för blödningskomplikation. Betablockerare per os övervägs vid stark misstanke om ischemisk hjärtsjukdom, särskilt vid hypertoni och/eller tachycardi. Statinbehandling initieras, t.ex. atorvastatin 40 mg x1. ACE-hämmare bör ges till patienter utan kontraindikation. Doseringar: Brilique 180 mg (2 tabl 90 mg) som laddningsdos följt av 90 mg 1x2, behandlingstid 1 år oavsett PCI el ej. Vid tidigare hjärnblödning ges istället T Clopidogrel 75 mg 8 tabl som laddningsdos inför coronarangio/pci och därefter 75 mg x 1 i 1 år. Arixtra 2,5 mg x 1 s.c. (1,5 mg x1 vid njursvikt, GFR < 20ml/h). Behandling i 3 4 dagar, fram till stabilisering eller invasiv åtgärd (PCI eller CABG). Arixtra dosen kan förskjutas 8 timmar ör varje dygn för att bättre passa in med övrig medicinering och patientens sömnbehov. ASA laddningsdos 500mg därefter T. Trombyl 75mg x 1. Instabil angina definition En nydebuterad svår angina eller en tidigare angina som har ändrat karaktär genom ändring av utlösande moment och/eller ökad smärtintensitet, ökad smärtfrekvens eller tillkomst av viloangina, benämns instabil angina. Situationen är allvarlig och utgör en klar indikation för fortsatt övervakning och behandling. Patienten skall övervakas på samma sätt som vid misstänkt hjärtinfarkt. Risken för att utveckla en hjärtinfarkt är hög. 10

11 Handläggning av blödningskomlikationer i samband med antitrombotisk behandling Allmänt Vid akut koronara syndrom (AKS) förekommer allvarlig blödning hos ca 2-4% av patienterna. Riskfaktorer för blödning är: nedsatt njurfunktion (GFR <60ml/min), hög ålder, låg kroppsvikt, kvinnligt kön, anemi, NSAID, anamnes på tidigare blödning. Blodtransfusion hos AKS har visat sämre prognos. Riktlinjer avråder från transfusion vid AKS hos cirkulatoriskt stabil patient utan tecken på myokardischemi vid hemoglobin >80g/l. Vid allvarlig blödning eller vid tecken på pågående ischemi/sviktande cirkulation och Hb <100 g/l, bör dock blodtransfusion övervägas. Vid blödning måste alltid risken med blödning ställas mot risken att sätta ut blodförtunnande/trombocythämmande medel. Provtagning Hb, TPK, PK-INR, APTT, och fibrinogen. Allmänna åtgärder Överväg att sätta ut blodförtunnande/trombocythämmande läkemedel Identifiera blödningskällan. Överväg möjligheten till radiologisk/endoskopisk åtgärd för att erhålla lokal homeostas. Optimera homeostasförutsättningar: Korrigera ph-rubbningar, hypokalcemi. Eftersträva normotermi håll patienten varm. Eftersträva Hb>80g/l. Målsättning vid fortsatt blödning är att bibehålla: TPK > PK-INR <1,5 APT-tid kortare än 1,5ggr referensvärdet Fibrinogen >2g/l Vid allvarlig blödning: Rådgör med koagulationsjouren på karolinska Solna telefon

12 Reversering av trombocythämmande medel 1. ASA vid blödning: - Cyklokapron (trandexamsyra) mg/kg x 3 iv reduceras vid nedsatt njurfunktion Försiktighet vid blödning i urinvägarna pga risk för koagelbildning. - Trombocytkoncentrat 2-3 enheter ger tillräckligt med aktiva trombocyter för homeostas. - Octostim (desmopressin) 0,3 mikrogr/kg sc eller iv på min och har effekt i 3-5 timmar. 2. P2Y12-receptorhämmare (Clopidogrel, Efient, Briligue) vid blödning: - Cyklokapron som ovan. Tveksam effekt. - Trombocytkonc som ovan. - Octostim har inte visat sig verksamt. 3. ASA + P2Y12-receptorhämmare Trombocytkoncentrat kan vara enda sätter att få homeostas vid blödning. 4. NSAID Behandla som vid ASA Reversering av koagulationshämmande läkemedel 1. Waran vid blödning (vanligen krävs PK-INR <1,5 för att blödningen ska avstanna): - Ocplex/confidex (protrombinkomplexkoncentrat) Dos se fass, avrundas oftast till hel förpackning, effekten är momentan med halveringstid ca 6-8 timmar. - Konakion mg iv dosen beror på situationen se fass. Tillslagstid 6-8 h. - Plasma ges om inte ocplex finns tillgänligt och patienten tål volymbelastningen ml/kg sänker PK-INR till ca halva numeriska värdet. 2: Waran i kombination med ASA eller klopidogrel Se ovan. 3. Lågmolekylära hepariner vid blödning (Innohep, fragmin, klexane): Protaminsulfat (antidot) maximalt 50mg iv ges under 10 min övervägs vid hög dosering, förlängd APTT eller allvarlig pågående blödning. 12

13 4. Arixtra vid blödning: - Cyklokapron mg/kg x 3 iv. 5. Hur ska en patient som får allvarlig blödning under behandling med Pradaxa/Xarelto/Eliquis omhändertas? (a) intrakraniell blödning Snabbt omhändertagande. Kontakt med neurokirurgisk jour och koagulationsjour. Ge PCC, protrombinkomplexkoncentrat (ex. Confidex). Kontroll av blodstatus, APTT, PK-INR och kreatinin. Mät om möjligt anti-fxa (P-Heparin LMW till Umeå NUS remiss 3). Behandling med rviia (Novoseven) kan övervägas. (b) annan allvarlig blödning Snabbt omhändertagande med alla möjliga lokalhemostatiska åtgärder. Kontakt med koagulationsjour. Ge PCC. Kontroll av blodstatus, APTT, PK-INR och kreatinin. Mät om möjligt anti-fxa. Trombolytiska läkemedel (Actilyse, Metalyse) Verkar genom aktivering av plasminogen till plasmin. Halveringstid Actilyse 5 min, Metalyse min. Vid blödning: - Färskfrusen plasma - Trombocytkoncentrat - Cyklokapron mg/kg x 3 iv. 13

14 Bilaga 1 Checklista vid överflyttning till avd 47 HIA/47C Sunderby Sjukhus Undersökning bokad datum: Pat skickas ifrån Sjukhus Transport bokad: Namn: Personnummer: Inför avresa: DATUM Sign Lab prover, ej äldre än en vecka: Blst, PK, Krea, K, Kol, Fv glukos, Trop hs, SR, Längd & vikt (skrivs in i lab-listan!) Blodgruppering Rtg pulm Ultraljud hjärta Ge rikligt med dryck dagen innan undersökningen Informationsbroschyr / Muntlig information om Angiografi/PCI Medföljande dokument: DATUM Sign Konsultremiss för undersökningen skickad till kardiologmott, SY Coronarangiounderlag, ifylld av inrem. läkare Omvårdnadsepikris Medicinsk epikris Transportjournal Läkemedelslista OBS!! Opberättelse/skiss på tidigare gjorda CABG/PCI EKG taget samma dag som pat skickas! OBS 2 sidor!!!!! 14

15 Forts. Checklista vid överflyttning till avd 47 HIA/47C Sunderby Sjukhus Aktuella läkemedel DATUM Sign ASA enl PM (Pat som ej står på Trombyl sen tidigare laddas med BT Bamyl 500 mg, patient som redan har Trombyl på lm-listan skall ha 160 mg kvällen före us samt 160 mg på us-dagen) T Efient 10mg enl PM Laddningsdos = st Givet datum: T Brilique 90 mg enl PM Laddningsdos = T Plavix 75 mg enl PM Waran utsatt enl PM st Givet datum: Laddningsdos = st Givet datum: Metformin/Glucophage/Avandamet utsatt enl PM Arixtra/Fragmin/Klexane ges ej undersökningsdagen enl PM Diuretika ges ej undersökningsdagen Kontrastallergi: JA NEJ Fått kortison enl PM: Diabetes / Högt Kreatinin - uppvätskad enl PM Undersökningsdagen DATUM Sign Duschad/tvättad med Descutan undersökningsdagen 2 st PVK, ej äldre än ett dygn Jan 2013 / Coronarenheten SY ,

16 Bilaga 2 Intensivvårdsavdelningen Kalix sjukhus Datum: Till akuten kl: Till IVA kl: Smärtdebut kl: TROMBOLYS CHECKLISTA SSK VID AMI 1. EKG vid ankomst till sjukhuset kl: 2. Sätt venflon med 10 cm:s trevägskran 2st 1,2 mm till infusion Samtidigt som intravenösa kanyler läggs in tas blodprover enligt nedan: Elstatus Blodstatus Omgående till lab för analys Trophs Rör i reserv till Blodcentralen Kolesterol, triglycerider, HDL, LDL KAD vid behov! 3. Om medicinskt motiverat tages nytt EKG 4. Albyl Minor 500 mg löses i vatten och gives till patienten. 5. Laddningsdos Plavix (clopidogrel) 75 mg, 4 tabletter till pat <75 år. 6. Trombolys gives enligt följande Metalyse 1. Bolus Arixtra 2,5mg iv (blandas i 50ml NaCl) kl: 2. Omedelbart därefter Metalyse (viktjusterad) i.v. under 5-10 sekunder. kl: 3. Fortsätt med Arixtra 2,5 mg s.c dagligen 5. 6 timmar efter symtomdebut kl: Ekg Troponin-hs 6. Övriga Ekg reperfusionsarytmi kl: smärta kl: 7. Ev dröjesmål min p g a hypotoni min p g a svårighet att sätta nål min p g a oklara Ekg förändringar min pga minuter efter avslutad trombolys bedöms patienten och EKG för ev. rescue-pci kl: Jourläkare Bakjour 16

17 17

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

Akut kranskärlssjukdom

Akut kranskärlssjukdom Akut kranskärlssjukdom - primärt omhändertagande Jonas Oldgren Överläkare, universitetslektor Kardiologklin och Inst f med vet Akademiska sjukhuset Uppsala Akut kranskärlssjukdom Instabil angina Icke-ST-höjningsinfarkt

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Preoperativa rutiner (PM baserat på riktlinjer från Anestesi)

Preoperativa rutiner (PM baserat på riktlinjer från Anestesi) Kvinnokliniken i Linköping Preoperativa rutiner 1(3) Preoperativa rutiner (PM baserat på riktlinjer från Anestesi) Ur anestesiologisk synvinkel behöver inga labprover tas på fullständigt friska patienter

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 KARDIOLOGI HJÄRTINFARKT Differentialdiagnos vid bröstsmärtor... 2 Akuta koronara syndrom (akut kranskärlssjukdom)...3 Akut ST-höjningsinfarkt...10 Akut högerkammarinfarkt...14

Läs mer

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Stroke Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Epidemiologi Riksstrokedata 2001-2002 Ca 25 000 personer drabbas av slaganfall och 8000 av TIA per år Medelålder för de drabbade är 75 år, 80%

Läs mer

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor:

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Kurs: BMLV A, Biomedicinsk laboratoriemetodik,7.5 Hp, BL1015 Datum: 2015-01-31 Tid: 2 timmar, kl 08.15-10.15 Provkod: 0400 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch

Läs mer

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Erfarenheter av NOAK Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Antal patienter på AK-mottagningen 1995-2013 4500 4000 3500 3000 2500 2000 Serie1 1500 1000 500 0 1995 2000

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1 Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke Fallbeskrivning 1 85-årig man Kontaktorsak Inkommer med remiss från kommunsköterska via kirurgakuten, smärta vänster fot. Ohållbar hemsituation. Socialt

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna

Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna för primärvården och slutenvården Faktagranskad av Johan Jendle, docent överläkare endokrin, Diabetescentrum Karlstad och Stig Attvall, docent överläkare,

Läs mer

Doseringsanvisningar för Fragmin

Doseringsanvisningar för Fragmin Doseringsanvisningar för Fragmin Introduktion till Doseringsanvisningar för Fragmin Du håller i en folder med doseringsanvisningar för Fragmin. Under varje flik/uppslag anges doseringsanvisningar för

Läs mer

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014 Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare ÄMNEN Vad är hjärtsvikt-definition? Orsaker? Hjärtsviktsymptom Gradering (NYHA klassifikation) Utredning

Läs mer

Behandlingsprogram för Capio S:t Görans sjukhus Danderyds sjukhus Karolinska universitetssjukhuset Norrtälje sjukhus Södersjukhuset Södertälje

Behandlingsprogram för Capio S:t Görans sjukhus Danderyds sjukhus Karolinska universitetssjukhuset Norrtälje sjukhus Södersjukhuset Södertälje Behandlingsprogram för Capio S:t Görans sjukhus Danderyds sjukhus Karolinska universitetssjukhuset Norrtälje sjukhus Södersjukhuset Södertälje sjukhus Visby lasarett 2012 Innnehållsförteckning Indikationer

Läs mer

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral ANAFYLAXI, INSEKTSBETT, ALLERGI... 2 ASTMA HOS VUXNA... 3 AKUT ASTMA HOS BARN OCH UNGDOMAR... 4 EPIGLOTTIT... 5 GALLSTEN OCH NJURSTEN...

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råden syftar till ett bra första omhändertagande och en säker och smidig överföring av patienten till brännskadecentrum. Bilagda sidor innehåller följande

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

Farmakologi Vilka läkemedelsgrupper är aktuella?

Farmakologi Vilka läkemedelsgrupper är aktuella? Per Ladenvall Apotekarprogrammet 2011-12-08 Sjukdomslära Riskfaktorer Definition hjärtinfarkt, STEMI/non-STEMI Huvudprinciper behandling dvs Koppling sjukdomsprocess - läkemedelsbehandling Farmakologi

Läs mer

Ischemisk hjärtsjukdom. Hjärtat i blickpunkten kardiologi i vardagen den 18 september 2014 Dagens Medicin. Epidemiologi

Ischemisk hjärtsjukdom. Hjärtat i blickpunkten kardiologi i vardagen den 18 september 2014 Dagens Medicin. Epidemiologi Ischemisk hjärtsjukdom Hjärtat i blickpunkten kardiologi i vardagen den 18 september 2014 Dagens Medicin Stefan Lind Biträdande överläkare Karolinska Universitetssjukhuset Epidemiologi Ca 3 400 000 människor

Läs mer

Kranskärlssjukdom. Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15

Kranskärlssjukdom. Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15 Kranskärlssjukdom Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15 Johan Pontén, överläkare Medicinkliniken, Hallands sjukhus Halmstad Kliniska riktlinjer - Socialstyrelsens nationella

Läs mer

Akuta hjärtan NLL. Syfte. Riktlinjer för handläggning av akuta hjärtsjukdomar inom Norrbottens Läns Landsting. Innehållsförteckning

Akuta hjärtan NLL. Syfte. Riktlinjer för handläggning av akuta hjärtsjukdomar inom Norrbottens Läns Landsting. Innehållsförteckning Akuta hjärtan NLL Syfte Riktlinjer för handläggning av akuta hjärtsjukdomar inom Norrbottens Läns Landsting. Innehållsförteckning A-HLR avancerad HLR 6 Temperaturkontroll efter hjärtstopp 7 Akuta koronara

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

a. Vilken ålderskategori brukar drabbas av detta tillstånd? (0,5p) b. Förklara en tänkbar sjukdomsmekanism vid primär hypertoni.

a. Vilken ålderskategori brukar drabbas av detta tillstånd? (0,5p) b. Förklara en tänkbar sjukdomsmekanism vid primär hypertoni. Omtentamen 1 i Resp/Cirk, T3, mars 2013. Maxpoäng: 60,5. Gräns för godkänt: 65% av maxpoängen, = 39p Lycka till! 1. Elin utreds på vårdcentralen för primär hypertoni. a. Vilken ålderskategori brukar drabbas

Läs mer

Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet. Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet. Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Innehåll Transport Vilket färdmedel Rapport Vad bör ingå Vad bör opereras på turistort/hemort

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Peter Strang, professor, överläkare

Peter Strang, professor, överläkare Peter Strang, professor, överläkare Dyspné (andnöd) Andnöd/ dyspné är alltid en subjektiv känsla det patienten känner Det personalen ser eller mäter spelar mindre roll Många gånger oklart samband med syrgasmättnad

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Allmänt Alla rekommendationer gäller oavsett kön om inget annat anges. Rekommendationer för Parkinsons sjukdom

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell Anna Forssell AHS-Viool Skellefteå VIC Vårdpersonal inom cardiologi www.v-i-c.nu Hjärtsviktsdagar i Göteborg 15-16 oktober 2009 Ur programmet; Teamet runt patienten Palliativ vård Hjärtsvikt och palliativ

Läs mer

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd MIG riktlinjer för alla avdelningar Centrallasarettet, Växjö samt Länssjukhuset Ljungby. Ansvarig: Pär Lindgren, Anestesikliniken Kerstin Cesar, MIG-ALERT ansvarig 2010-05-19 1 Tidig identifiering av livshotande

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-02-22 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 71,5 p Pediatrik, fråga 1-6, 11,5p.

Läs mer

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Anafylaxi Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Sammanfattning Adrenalin im Adrenalin im Adrenalin! Allergiteamet Allergi-skalan (litet arbetsredskap

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

Markera önskad patient på beläggninglistan och klicka på TEMP MOR på främre skrivbordet eller gå in via pärmfliken.

Markera önskad patient på beläggninglistan och klicka på TEMP MOR på främre skrivbordet eller gå in via pärmfliken. Öppna tempkurva Markera önskad patient på beläggninglistan och klicka på TEMP MOR på främre skrivbordet eller gå in via pärmfliken. Förlossningsuppgifter är ifyllda på förlöst patient. Bläddra Långliggande

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

VID DAGKIRURGISKT CENTRUM

VID DAGKIRURGISKT CENTRUM VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN UROLOGISK OPERATION VID DAGKIRURGISKT CENTRUM och få eftervård på avdelning 65 2 Välkommen till Urologiska kliniken och Dagkirurgiskt Centrum Vid de flesta

Läs mer

Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet - för läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala

Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet - för läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet - för läkarstuderande Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet Subaraknoidalblödning

Läs mer

STROKE. Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset.

STROKE. Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset. STROKE Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset. (MI=MYOCARDIAL INFARCTION) Hemorragisk stroke Ishemisk stroke hjärnblödning hjärninfarkt Stroke alla åldrar Stroke yngre Hjärtinfarkt

Läs mer

Oxygen-, temperatur-, blodtrycks- och blodsockerbehandling vid stroke Läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala

Oxygen-, temperatur-, blodtrycks- och blodsockerbehandling vid stroke Läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Oxygen-, temperatur-, blodtrycks- och blodsockerbehandling vid stroke Läkarstuderande Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Penumbran Betyder halvskugga Den del av hjärnan som inte signalerar men

Läs mer

1:1 Vill du komplettera anamnesen? Vad är du intresserad av? Nämn 4 förslag!

1:1 Vill du komplettera anamnesen? Vad är du intresserad av? Nämn 4 förslag! MEQ ( poäng) Svea, 74 år, söker på akutmottagningen med en remiss utfärdad hos hennes familjeläkare på vårdcentralen. Svea har sedan en tid tillbaka varit andfådd och har återkommande perioder med hjärtklappning.

Läs mer

Karotisstenoser 30/1-13

Karotisstenoser 30/1-13 Karotisstenoser 30/1-13 Johan Sanner NR-kliniken CSK När skall vi utreda? Vilka skall vi behandla? Handläggning i praktiken Riksstrokedata 2011 Medelålder 76 år (K-d: 76 år, A: 78, T: 78) Män 73 år Kvinnor

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

Akut kranskärlssjukdom

Akut kranskärlssjukdom Svenska Kardiologföreningen Akut kranskärlssjukdom Rekommendationer för bedömning, behandling och sekundärprevention Svenska Kardiologföreningen / 1 Redaktion: Sasha Koul, Emil Hagström, J. Gustav Smith

Läs mer

Kurs: Specifik omvårdnad -kliniska studier inom medicinsk/kirurgisk och akutsjukvård, C 10 p.

Kurs: Specifik omvårdnad -kliniska studier inom medicinsk/kirurgisk och akutsjukvård, C 10 p. Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Sjuksköterskeprogrammet 120p VK-03 D, Kurs 16. Datum 05 11 04 Tid 09.00-14.00 Examinator: Anna Löfmark Kursansvarig: Dagny Melander Individuell tentamen Omvårdnadsvetenskap.

Läs mer

Fall med LQTS. Figure 3. Representative morphologic changes in the 5 leads of ECGs during exercise in patients with LQT1 (A) and LQT2 (B).

Fall med LQTS. Figure 3. Representative morphologic changes in the 5 leads of ECGs during exercise in patients with LQT1 (A) and LQT2 (B). Fall HT 2014 Fall 1 Fall med LQTS Indikationer för arbetsprov vid LQTS -Arbetsprov kan avmaskera fall av misstänkt LQT 1 eller 2. -Uppföljning av betablockerande medicinering för att utvärdera om adekvat

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Skriftlig individuell tentamen. Sjuksköterskeprogrammet VK-08D

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Skriftlig individuell tentamen. Sjuksköterskeprogrammet VK-08D Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Skriftlig individuell tentamen Sjuksköterskeprogrammet VK-08D Kurs 7, Omvårdnad vid långvariga sjukdomar och palliativ vård 15 HP Torsdagen den 4 juni 2009

Läs mer

akut hjärtsvikt Termin 5 2008 Per Kvidal MLA Svikt&VOC-enheten Kardiologkliniken Akademiska Sjukhuset

akut hjärtsvikt Termin 5 2008 Per Kvidal MLA Svikt&VOC-enheten Kardiologkliniken Akademiska Sjukhuset akut hjärtsvikt Termin 5 2008 Per Kvidal MLA Svikt&VOC-enheten Kardiologkliniken Akademiska Sjukhuset Hemodynamik - begrepp & normalvärden i vila SVC = superio vena cava Sat 70 AO Sat 95% PA Sat 70

Läs mer

Hjärtsvikt hos den äldre patienten

Hjärtsvikt hos den äldre patienten Hjärtsvikt hos den äldre patienten Henrik Toss Ordförande i Läkemedelskommittén Uppsala län Överläkare vid internmedicin, Akademiska sjukhuset 2014-10-27 Disposition av föreläsning Bakgrund Diagnostik

Läs mer

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01 Bar 963 Ru Publicerat för enhet: Akutmedicinklinik; Allergimottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus; Akutmottagning Norra Version: 15 Älvsborgs Länssjukhus; Akutklinik gemensamt Innehållsansvarig: Anna-Lena

Läs mer

Vad händer vid kärlkramp och hjärtinfarkt?

Vad händer vid kärlkramp och hjärtinfarkt? Vad händer vid kärlkramp och hjärtinfarkt? Hjärtat är en pump (stor som en knuten hand) som försörjer kroppens organ med syrerikt blod. Själva hjärtmuskulaturen behöver också syrerikt blod för sitt ständiga

Läs mer

Palliativ vård vid hjärtsvikt Linköping 090305

Palliativ vård vid hjärtsvikt Linköping 090305 Palliativ vård vid hjärtsvikt Linköping 090305 Claes Lundgren AHS-Viool, Skellefteå Lasarett 2007 www.fasut.nu Strategier vid palliation av hjärtsvikt 11 mil Palliation vid AHS-Viool som ej hör till det

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Övrig information Betolvex injektionsvätska innehåller aluminium och ska inte användas.

Övrig information Betolvex injektionsvätska innehåller aluminium och ska inte användas. Generiskt namn: cyanokobalamin Handelsnamn: ATC-kod: B03BA01 Företag: Perniciös anemi, idiopatisk eller efter gastrektomi. Atrofisk gastrit, sprue, celiaki andra tillstånd med vitamin B12-brist beroende

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Prehospitalt omhändertagande

Prehospitalt omhändertagande Prehospitalt omhändertagande Trombolyslarm (Rädda-hjärnan-larm) Innebär vid de flesta sjukhus att ambulanspersonal larmar akutmottagningen om att en patient som kan bli aktuell för trombolysbehandling

Läs mer

Maternella dödsfall i Sverige 2009. MM-ArG SFOG Visby 2010

Maternella dödsfall i Sverige 2009. MM-ArG SFOG Visby 2010 Maternella dödsfall i Sverige 2009 MM-ArG SFOG Visby 2010 MM-ARG Systematisk granskning av maternella dödsfall Avidentifierade fall Maternell död: död under graviditet eller < 42 dagar post partum Anhörigtillstånd

Läs mer

REMISS FÖR THORAXKIRURGISK ÅTGÄRD SAHLGRENSKA Senast reviderad 2011-07-14

REMISS FÖR THORAXKIRURGISK ÅTGÄRD SAHLGRENSKA Senast reviderad 2011-07-14 REMISS FÖR THORAXKIRURGISK ÅTGÄRD SAHLGRENSKA Senast reviderad 2011-07-14 ALLMÄNNA UPPGIFTER 1 REMISS FRÅN Sahlgrenska Östra Borås Skövde NÄL Varberg Mölndal Kungälv Alingsås Annat sjukhus Datum Remitterande

Läs mer

Olyckstid:. Ankomst akutrum:... Lämnar akutrum:... o Fallolycka o 0-3m o 4-6m o + 7m

Olyckstid:. Ankomst akutrum:... Lämnar akutrum:... o Fallolycka o 0-3m o 4-6m o + 7m TRAUMAJOURNAL Namn:... Pat id:... Oidentifierad:... Klistra patientetikett här Datum:... Tel larmtid:... Beräknad ankomst:... o Ambulans:... o HKP:... o Söker själv:... Olyckstid:. Ankomst akutrum:...

Läs mer

Standarvårdplan för HÖFTLEDSPLASTIK avdelning 8 och rehab

Standarvårdplan för HÖFTLEDSPLASTIK avdelning 8 och rehab Standarvårdplan för HÖFTLEDSPLASTIK avdelning 8 och rehab Planerad vårdtid: 5-7 dagar Vanliga vårdproblem under vårdtiden och generella målformuleringar: Vårdproblem: Otillräcklig kunskap om vårdförlopp,

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Svår sepsis/septisk chock Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Kvinna f 20 Tid frisk Sjuk en dag med feber, generell värk Rodnad på låret Dyspne Till akuten Akuten Temp 38 Kortandad

Läs mer

Akut kranskärlssjukdom. Karolina Szummer, Specialistläkare Dina Melki, ST-läkare Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Akut kranskärlssjukdom. Karolina Szummer, Specialistläkare Dina Melki, ST-läkare Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Akut kranskärlssjukdom Karolina Szummer, Specialistläkare Dina Melki, ST-läkare Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Förekomst incidens och dödlighet Dödsorsaker 2013, Socialstyrelsen Förekomst

Läs mer

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter

Läs mer

Celsite implanterbara injektionsportar

Celsite implanterbara injektionsportar Celsite implanterbara injektionsportar Patientinformation gällande Celsite injektionsportar. Innehåll Innehåll Beskrivning av injektionsporten Celsite Inledning Ordlista CELSITE injektionsport - Därför

Läs mer

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili Utredning och Behandling av Hypertoni Faris Al- Khalili 2014 Hypertoni Silent killer Ledande orsak till kardiovaskulär mortalitet Förekomst 20 50 % av populationen ( 38% i Sverige) Står för ca 50% av all

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Vid underökningen noterar du blodtryck 135/85, puls 100. Hjärta, lungor, buk ua.

Vid underökningen noterar du blodtryck 135/85, puls 100. Hjärta, lungor, buk ua. MEQ 5 (7 poäng) Anders är 3 år och taxichaufför. Han har tidigare varit frisk och tar inga läkemedel. Har spelat amerikansk fotboll och styrketränat av och till i ungdomen, är fortfarande muskulös men

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsbladet utgör första sidan i tentamensfilen. Instruktioner för kursansvariga om hanteringen: mah.se/hs/tentamedarbetare * Fylls i av kursansvarig

Läs mer

Hörnsten i klinisk fysiologi och kardiologisk diagnostik. Fysiologkliniker Kardiologkliniker Utförs på mindre enheter inom medicinkliniken

Hörnsten i klinisk fysiologi och kardiologisk diagnostik. Fysiologkliniker Kardiologkliniker Utförs på mindre enheter inom medicinkliniken Arbetsprov Hörnsten i klinisk fysiologi och kardiologisk diagnostik Fysiologkliniker Kardiologkliniker Utförs på mindre enheter inom medicinkliniken Varför? Bröstsmärta är mycket svårt att värdera Täta

Läs mer

Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal

Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal Ett projektarbete inom magisterprogrammet i klinisk farmaci Vårterminen 2008 Petra Laveno

Läs mer

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Tomas Jernberg Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Disclaimer AstraZeneca is dedicated to

Läs mer

Vårdriktlinjer vid kranskärlssjukdom Gäller för distriktsläkare i Primärvården Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid kranskärlssjukdom Gäller för distriktsläkare i Primärvården Örebro läns landsting Vårdriktlinjer vid kranskärlssjukdom Gäller för distriktsläkare i Primärvården Örebro läns landsting Etiologi och epidemiologi 2 Riskfaktorer 2 Primärprevention 2 Sekundärprevention 3 Stabil icke invalidiserande

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Stroke. Plötsligt påkommande fokal störning av hjärnans funktion Symptom som varar >24h/leder till döden Vaskulär orsak mest sannolik

Stroke. Plötsligt påkommande fokal störning av hjärnans funktion Symptom som varar >24h/leder till döden Vaskulär orsak mest sannolik Stroke Docent Mia von Euler Neurolog och Klinisk farmakolog Ordförande expertrådet för neurologiska sjukdomar Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Stroke Plötsligt påkommande

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?...

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

a) Redogör översiktligt för mekanismerna för denna typ av koagulation. (3p)

a) Redogör översiktligt för mekanismerna för denna typ av koagulation. (3p) Tentamen 1 i Resp/Cirk, T3, 7 juni 2013. Maxpoäng: 66,5 Gräns för godkänt: 65% av maxpoängen, = 43 Inga hjälpmedel. Lycka till! I. Hemostas 1) Du ska göra ett projekt hos en forskargrupp som studerar mekanismerna

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Stroke. Plötsligt påkommande fokal störning av hjärnans funktion Symptom som varar >24h/leder till döden Vaskulär orsak mest sannolik

Stroke. Plötsligt påkommande fokal störning av hjärnans funktion Symptom som varar >24h/leder till döden Vaskulär orsak mest sannolik Stroke Docent Mia von Euler Neurolog och Klinisk farmakolog Ordförande expertrådet för neurologiska sjukdomar Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Stroke Plötsligt påkommande

Läs mer

Skrivningsnummer:.. Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18. Klinisk medicin. MEQ-fråga 1. Totalt 19 poäng. Anvisning:

Skrivningsnummer:.. Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18. Klinisk medicin. MEQ-fråga 1. Totalt 19 poäng. Anvisning: Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18 Klinisk medicin MEQ-fråga 1 Totalt 19 poäng Anvisning: All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan

Läs mer

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Det här häftet innehåller information till dig som har ordinerats ELIQUIS (apixaban) efter höft- eller knäledsplastik Läs alltid bipacksedeln

Läs mer

LBK Checklista nydebuterad diabetes

LBK Checklista nydebuterad diabetes LBK Checklista nydebuterad diabetes Kortfattad beskrivning av vad som ska gås igenom samt förslag på lämplig ordningsföljd. Patientdata: PAS: PAL: Ankomstdagen: BDD-STUDIEN: Se speciell pärm. Finns på

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen 3 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Jörgen Lindström, Magnus

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?... 5 Varför

Läs mer

Nya antitrombotiska medel

Nya antitrombotiska medel Nya antitrombotiska medel Anders Själander och Jonas Wallvik Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, Sundsvalls sjukhus Gunde 78 år Gunde har diabetes och hypertoni. Söker för

Läs mer

MEQ-FRÅGA ANNA. 1. Vilken/vilka diagnoser borde man misstänka? (1p)

MEQ-FRÅGA ANNA. 1. Vilken/vilka diagnoser borde man misstänka? (1p) MEQ-FRÅGA ANNA Anna är 32 år. Hon är socionom, gift sedan 1 år, inga barn. Hennes mor har ledvärk utan någon klar diagnos. Hon har haft Raynaudbesvär sedan barndomen. I övre tonåren tillkom diffusa ledbesvär.

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2013. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2013. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2013 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer