VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

2 INNEHÅLL Styrelsen 5 Linjeorganisationen 6 Stabsorganisationen 32 Verksamhetsmål BILAGOR: Bokslut 1-22 Verksamhetsstatistik 1-21 Personalberättelse 1-16 Layout: Anette Korpi Foto: ÅHS fotoarkiv där inget annat anges

3 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

4 STYRELSEN Landskapsregeringen beslöt enligt 3 LL om hälso- och sjukvården att utse fölnde personer till styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård för perioden : Barbro Sundback, ordförande,(s) Roger Jansson, viceordförande, (m) Runar Karlsson, (c) Cita Nylund, (ob) Stig Brolin, (skärgårdsrepresentant) Torbjörn Björkman, (lib) Hanna Segerström, (åf) Styrelsen har sammanträtt 20 ggr år 2012 (2011: 16 ggr) och behandlat 169 ärenden (2011: 129) Verksamhetsåret 2012 har framför allt präglats av den omställningsbudget som lagtinget godkände i maj Det ekonomiska målet för lagtinget är att landskapet ska ha en budget i balans år Eftersom Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) utgör en så stor del av landskapets budget tvingade de ekonomiska ramarna för myndigheten styrelsen och ledningen att inleda ett svårt arbete för att minska kostnaderna för ÅHS. Styrelsens uppgift har därför varit att genom olika inbesparingar försöka infria lagtingets beslut. I slutet av året tvingades styrelsen anhålla om en tilläggsbudget hos landskapsregeringen eftersom åtstramningarna inte var tillräckliga. Årets resultat var både sämre och bättre än väntat. Det ansträngda ekonomiska läget har inneburit en hög stressnivå för hela organisationen. De förändringar som måste genomföras för att hålla de ekonomiska ramarna kommer att fortgå under flera år. Styrelsen har fattat beslut om den geriatriska klinikens om- och tillbyggnad och inlett en omstrukturering av verksamheten. Styrelsen antog under året ett nytt reglemente för myndigheten. Styrelsen har också antagit grundläggande principer vid prioritering av vård. Principer som lagtinget godkänt. Ordinarie innehavaren av hälso- och sjukvårdstjänsten Peter Rask avgick vid årsskiftet. Rekryteringen av en ny hälso- och sjukvårdsdirektör påbördes i slutet av året. De ekonomiska åtstramningarna till trots har styrelsen varit mån om att den åländska hälsooch sjukvården fortsättningsvis ska bedrivas på en hög kvalitativ nivå. Personalresurserna har varit goda och produktiviteten hög. Generellt är styrelsen av den uppfattningen att ålänningarna ger vården inom ÅHS gott betyg och att den vård som erbjuds utanför Åland är mycket bra. De omstruktureringar som inletts under året kommer att fortsätta de närmaste åren. Detta är nödvändigt för att ÅHS långsiktigt ska kunna garantera samma goda standard inom vården som hittills. Omstruktureringar är ofta tunga och svåra att genomföra. Inte minst för de anställda som direkt berörs av förändringarna. Den otrygghet och osäkerhet som följer på grund av förändringsarbetet lindras genom att styrelsen är tydlig och klar i sina beslut. Informationen om besluten är saklig och når alla berörda samt att de berörda på olika sätt ges möjlighet att påverka ledningens beredning av ärendena samt styrelsens beslut. Ett stor tack till alla anställda inom ÅHS för det gångna året. Barbro Sundback Ordförande för styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård

5 LINJEORGANISATIONEN ALLMÄNT CHEFLÄKARENS ENHET Chefläkarens kansli omfattar förutom kanslipersonal även socialkuratorer och kvalitetssamordnaren. Därutöver åligger det chefläkaren att vara ansvarig för AT-, ST- och euroläkarutbildningen inom ÅHS. Under året startades en infektions- och hygienverksamhet under chefläkarens ansvar med en infektionsläkare och en hygienskötare. Den inom ÅHS deltidsanställde käkkirurgen är även knuten till chefläkarens enhet. Chefläkaren har även ansvar för ledning och utveckling av den medicinska verksamheten och kvalitetsutvecklingen i samarbete med klinikcheferna. Hanteringen av anmälningsärenden har skett kontinuerligt under året och enheten har haft regelbundna kontakter med patient- och klientombudsmannen. Regelbundna kontakter med privata vårdgivare på Åland fortsätter och det goda samarbetet med det privata sjukhuset Medimar har fortsatt. Det arbete som kontinuerligt pågår när det gäller uppföljning, utveckling och upprättande av olika avtal har även fortsatt under Utnyttndet av olika uthyrningsfirmor för läkare har under året varit lågt. AT-läkarutbildningen inom ÅHS har nu stabiliserat sig efter förgående års oklarheter med socialstyrelsen. Kontakter har initierats med företrädare för den finska grundutbildningen av läkare. Dessa kontakter behöver förstärkas. Under året har en ST(specialiseringstjänstgöring)-läkare inom barnpsykiatri knutits till psykiatriska kliniken. Infektion- och hygienverksamheten startade den 1 mars med en hygienskötare på heltid. Från oktober utökades verksamheten med en infektionsläkare på halvtid. Till enhetens uppgifter hör förutom infektions- och hygienfrågor även smittskydd. En viktig arbetsuppgift är prevention. Detta innefattar bl.a. information och utbildning i hygienfrågor samt kartläggning och utbildning i handläggning av antibiotikarelaterade resistenser. Ett antibiotikaresistensregister har upprättats. Screeningverksamheten inom ÅHS uppdaterades avseende resistenta bakterier i november 2012, efter samråd med Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) och Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala (UAS). Arbete har påbörts för att utveckla styrdokument inom hygien- och infektion för att stöd verksamheterna inom ÅHS. Under infektionsläkarens ledning har en landskapsövergripande smittskyddskommitté bildats i vilken även landskapsläkaren ingår. 5

6 2012 var det första hela året för den käkkirurgiska verksamheten inom ÅHS. Under året har verksamheten funnit sina former. Den polikliniska verksamheten består i första hand av käkkirurgi på barn och ungdomar under 19 år, men även äldre patienter med speciella behov. Utöver detta riktar sig den käkkirurgiska verksamheten inom ÅHS till patienter som av olika skäl behöver sjukhusets resurser, såsom ungdomspatienter som av mognadsskäl och på grund av operationens svårighetsgrad kräver narkos, patienter med blödningsbenägenhet där man vill säkerställa koagulationskontroll eller traumafall och annat vars behandling kräver generell anestesi. Den polikliniska verksamheten äger rum på tandvårdskliniken på Ålandsvägen i Mariehamn. Den sjukhusbundna verksamheten är förlagd till operationsavdelningen. OBDUKTIONSVERKSAMHETEN Under året utfördes 11 stycken medicinska obduktioner och 49 stycken rättsmedicinska obduktioner. SJUKHUSBIBLIOTEKET Verksamheten vid sjukhusbiblioteket sköts som en köptjänst där ÅHS är köpare och Mariehamns stad sälre. Verksamheten upprätthålls av stadsbiblioteket och regleras av ett avtal mellan ÅHS och stadsbiblioteket. Avtalet utvärderas en gång per år. Möjligheten att köpa bibliotekstjänster grundar sig på den åländska bibliotekslagen. Sjukhusbiblioteket har varit bemannat en dag i veckan. Biblioteket är öppet för låntagare 24 timmar i dygnet sju dagar i veckan. Bokvagnsronder har gjorts på medicin- och kirurgiavdelningarna. 73 nya skönlitterära böcker köptes in under året samt en ny läsplatta. 116 nya titlar av fackböcker köptes in. Under bibliotekariens semestrar och ledigheter har biblioteket stått obemannat. Det totala antalet lån under året var 838, varav 141 var patientlån. Inga fjärrlån beställdes under året. Åt patienter har också utlånats talboksspelare samt läsplattor. SOCIALKURATORERNA En utredning av socialkuratorsorganisationen och en granskning av det sociala arbetets innehåll inom ÅHS har utförts. Utredningen har bl.a. visat på att det finns ett stort behov av information om socialkuratorernas verksamhet. Detta arbete har påbörts. Socialkuratorerna har haft drygt patientbesök under år Mängden remisser från poliklinikerna har ökat och samarbetet med poliklinikerna har förbättrats. 6

7 KLINIKERNA AKUTKLINIKEN Akutklinikens verksamhet innefattar akutpolikliniken, akutvårdsavdelningen med fem vårdplatser, den prehospitala verksamheten och transportverksamheten samt organiserad fortbildning av både den egna personalen och jourläkarna samt räddningsverkets personal. Av patienterna som sökte till akutkliniken lades ca 27 % in för avdelningsvård. På akutvårdsavdelningen har registrerats 591 vårdtillfällen. Således sker 22 % av alla inskrivningar till den egna avdelningen. Då platsbrist tidvis rått på bäddavdelningarna har dessa platser felaktigt använts som buffert vilket tenderar att förlänga vårdtiderna. Av avdelningarna är medicinavdelningen största mottagaren av patienter (43 %) följt av kirurgiavdelningen (23 %). Akutkliniken har under året haft en god stabilitet och kontinuitet i bemanningen både på läkar- och sjukskötarsidan. Med stabilitet i bemanningen förbättras möjligheten att ta tag i de utvecklingsområden som eftersatts. Till dessa hör bl.a. utredning av möjlighet till hypotermibehandling vid hjärtstopp samt utredning och prövning av formellt triagesystem på akutkliniken och i ambulansverksamheten. Dessa projekt är påbörde och borde kunna fullföls under Med den stora bredd i arbetsuppgifter som råder på akutkliniken är det viktigt med kontinuerlig fortbildning. Under året har man arrangerat två interna utbildningsdagar. Tillsammans med kirurgiklinikens ortopedverksamhet ordnas återkommande utbildning i gipsteknik. Två sköterskor har gått fortbildningskurs i kardiologi i Uppsala. Fyra sköterskor har fullföljt kursen klinisk bedömning som ordnas i samarbete med Högskolan på Åland och ytterligare fyra har påbört kursen. HLR-instruktörerna har fortsättningsvis sett till att personalen är uppdaterad inom hjärt-lungräddning, under 2012 fick också räddningsverkets personal fortbildning inom avancerad hjärt-lungräddning. Helikopterverksamheten har fungerat enligt tidigare riktlinjer. Den operativa delen av verksamheten har fungerat bra och under året utfördes 249 sekundärtransporter, varav 1/3 skyndsamma, med SHT och personal från ÅHS helikopterjourgrupp. Därutöver gjordes 56 primäruppdrag med SHT och personal från Mariehamns stads räddningsverk. Helikopterverksamhetens organisation och styrning har varit föremål för diskussion på ledningsnivå. Under året har helikoptersköterskornas beredskap varit god, då man varit i arbete på respektive hemavdelning som extraresurs för att snabbt kunna frigöras till flyguppdrag. Akutkliniken och Mariehamns stads räddningsverk fortsätter sin strävan att utveckla samarbetet kring den prehospitala vården. Målsättningen är att i allt större omfattning inleda behandlingen prehospitalt samt att samordna akutklinikens och räddningsverkets insatser. Under året har hållits en gemensam utbildningsdag för akutklinikens och räddningsverkets personal. ÅHS HLR-instruktörer har utbildat ambulanspersonalen i A-HLR vilket möjliggjort utvidgade delegeringar i samband med hjärtstopp. Personal från akutkliniken har deltagit i, av räddningsverket inköpt, kurs i PHTLS (prehospitalt 7

8 traumaomhändertagande) och detta samarbete planeras fortsätta. Många inom akutklinikens och räddningsverkets personal hörsammade också inbjudan till den katastrofövning med bussolycksscenario som kliniken erbjöds att delta i under våren. Vidare har man haft ett projekt där räddningsverkets sjukskötare tillsammans med akutklinikens läkare åkt ut till skadeplats vid vissa valda A- och B-larm. Erfarenheterna av detta försök har varit positiva men förutsätter tillräcklig bemanning avseende såväl akutläkare som ambulanssjukskötare. En gemensam diskussion pågår kontinuerligt om hur man på bästa sätt utvecklar och samordnar den prehospitala verksamheten och akutverksamheten. Totalt gjordes under året mbulansutryckningar varav 45 % var A- eller B-larm (mycket brådskande eller brådskande). Ambulanssjukskötare ryckte ut som extraresurs vid vissa brådskande larm och kunde vid 79 tillfällen inleda behandling prehospitalt enligt sina utvidgade delegeringar. Under året gjordes även försök med att hämta läkare från akutkliniken till skadeplatser vid vissa valda tillfällen. Erfarenheterna av detta var i huvudsak positiva och man avser fortsätta detta projekt även under även Gemensam katastrofövning för Akutens och räddningsverkets personal. BARN- OCH UNGDOMSKLINIKEN Verksamheten på barn- och ungdomskliniken präglades dels av förändringar i läkarbemanningen, som en följd av ordinarie läkares moderskapsledighet, och svårigheter att hitta vikarier, dels av fortsatt utveckling av verksamheten inom ätstörningsenheten Treat och BUF (Barns Utveckling och Funktionshinder). BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN De över 10 år gamla planerna att renovera avdelningen fick skrinläggas ytterligare ett år med konsekvenser för medicinutdelning och övervakning av kritiskt sjuka. Vårddygnen på avdelningen har, liksom under tidigare år, sjunkit en aning. Detta speglar inte verksamheten på avdelningen eftersom många patienter (350 patienter) får sin behandling på avdelningen och ofta förorsakar arbete både på förmiddags- och eftermiddagspassen men bokförs som polikliniska patienter. Denna grupp av patienter som t.ex. får infusioner med cytostatika, antibiotika och biologiska mediciner för autoimmuna sjukdomar och andra tidsbegränsade behandlingar ökar hela tiden och problemet med att det ser ut som att avdelningen har fått minskad belastning beror snarare brister i statistiken och möjligheterna att beskriva belastningen än att belastningen faktiskt minskat. Målsättningen med att få ordning på läkemedelsordinationerna genom att ta i bruk den utlovade förbättrade versionen från Abilita uppfylldes aldrig. 8

9 BARN- OCH UNGDOMSPOLIKLINIKEN Alla sjukskötarvakanser har under hösten varit besatta och det har gjort att polikliniken kunnat satsa på både extern/ intern utbildning och utveckling av olika ansvarsområden, t.ex. diabetes och nyföddas vård. Personalsamtal erbjuds kontinuerlig och möjlighet att sitta tillsammans en gång i veckan för ett samtal/reflektionsstund är schemalagd. Läkarbemanningen är fortfarande det största bekymret och något som hotar hela verksamhetens existens. Den vakanta överläkartjänsten lockade inga sökande men rekryteringen av unga läkare med sikte på framtida specialisering har varit lättare. Samarbetet med mödrarådgivningen, BB-/gyn-polikliniken har ytterligare utvecklats till veckovisa möten kring gemensamma patienter och utveckling av verksamheten. På ätstörningsenheten TREAT har, trots läkarbrist, inte antalet poliklinikbesök decimerats i större omfattning och antalet läkarbesök på Treat har ökat till knappt 400 stycken. Totalt har antalet besök på Treat ökat till besök (vida mer än verksamhetsmålet) och vårdpersonalen har övertagit ansvaret för en större del av verksamheten i enlighet med vårdplanen. Målsättningen att vårda alla patienter med ätstörningar på Åland lyckades. Habiliteringsverksamheten inom BUF utvecklas successivt enligt planerna och det EU-finansierade projekteringsprojektet som habiliteringskoordinatorn hållit i slutfördes och redovisades. BB-GYN KLINIKEN Kliniken består av poliklinik-, bb-, gynekologi- och förlossningsverksamhet. Avdelningen har nio gynekologiska och nio obstetriska platser samt två förlossningssalar. Utöver detta vårdades det på avdelningen även ibland andra klinikers patienter så som ögon-, kirurgi- och medicinklinikens patienter. Primärvårdens mödrarådgivning, Mariehamns och södra Ålands hälso- och sjukvårdsmottagningar är inhysta i klinikens utrymmen. I anslutning till gynekologiska polikliniken finns även primärvårdens PAPA-mottagning och preventivmedelsrådgivning. Fortsatt samarbete med primärvårdens uroterapeut har pågått under det gångna året och gruppen bestående av representanter från både primärvården och specialsjukvården har träffats under året och utvärderat verksamheten och samarbetet. Sammanhållen kvinnohälsa-möten har hållits regelbundet även under det gångna året, där både representanter från primärvården, avdelningen och polikliniken medverkat. Gruppens mål är att arbeta för de åländska kvinnornas välmående och hälsa. BB-barnmorskorna i full gång med att suturera under utbildningsdagen i februari Från vänster Cecilia Ekholm, Birgitta Livén, Mona Thompson, Malin Lindvik, Sussi Björkman och Janette Styrström. 9

10 Omfattande renovering av avdelningen samt polikliniken har utförts under året och blev klart under hösten, till patienternas och personalens stora glädje. Utrymmena är nu mera patientanpassade och ändamålsenliga. Åldersstrukturen på personalen inom kliniken har varit en utmaning detta år då de senaste åren präglats av ett stort generationsskifte eftersom många i den gamla personalen är i pensionsålder både inom vårdpersonalen och inom läkarkåren. Flera långtidsvikariat har varit obesatta under året. Personalen har deltagit i flera utbildningstillfällen under året, både i Sverige och på fastlandet. Suturutbildning för alla avdelningens barnmorskor ordnades på Åland. Utbildningen var lyckad och uppskattad men tyvärr väldigt dyr. Samarbetet med Nordan Ab, som förmedlar ryska föderskor till ÅHS, har fortsatt även under detta år. Under året har sex ryska kvinnor fött barn på Åland och de har erbjudits samma vård som övriga födande men betalar de faktiska kostnaderna utgående från en på förhand fastslagen tariff. Statistikuppgifter BB-/Gyn kliniken: Antalet förlossningar var 286, var av fem stycken var tvillingförlossningar. 77 kejsarsnitt gjordes (26,9 %) av dessa var 45 elektiva och 32 akuta. Sugklockor lades 13 gånger (4,5 %). Epiduralbedövning eller ryggbedövning togs av 104 av de födande. 60 aborter gjordes. På gynekologiska polikliniken gjordes stycken besök. På nästan alla patienter gjordes ultraljud och 229 stycken spiraler lades. BB-/gyn avdelningens poliklinik hade besök under året. GERIATRISKA KLINIKEN Kliniken har i första hand riktat sig till äldre personer som behöver vård av ett multiprofessionellt team. Kliniken har 68 bäddplatser. Tyngdpunkten i verksamheten har legat på rehabilitering, viss utredning och palliativ vård. Inom kliniken har genomförts omstrukturering. Avdelningen Mellangårds har inriktat sig mer på rehabilitering efter stroke och frakturer. Avdelningen Västergårds har inriktat sig på minnespatienternas rehabilitering och avdelningen Norr-/Östergårds på internmedicinsk och kirurgisk (icke ortopedi) rehabilitering, subakuta utredningar som kräver multiprofessionell handläggning och palliativ vård. Sysselsättningsterapin har fungerat som stödfunktion vid patienternas vård och rehabilitering samt för att hö patienternas välbefinnande. Samarbete med kirurgikliniken gällande äldre elektiva höft- och knäprotespatienter har verkställts. Patienterna har vårdats på avdelningen Mellangårds. Vårdtiden bland dessa patienter har legat på uppskattningsvis en-tre veckor. Övrig rehabiliteringstid på avdelningen har varit två-tre månader. På avdelningen Västergårds har rehabiliteringstiden legat på ca fem veckor och på avdelningen Norr-/Östergårds två-tre månader. Tillsammans med medicinkliniken har man utvecklat samarbetet med elektiva skopipatienter som har vårdats på avdelning Norr-/Östergårds. Vårdtiden har varit en-två dygn. Samarbetet med rehabiliteringskliniken har fortsatt med gemensam sjukskötare nattetid. Flera av rehabiliteringsavdelningens patienter har också vårdats på kliniken under helger. Antal patientbesök vid sysselsättningsterapin har varit totalt Av patientbesöken har sju patienter varit från kirurgiavdelningen och nio patienter från rehabiliteringsavdelningen. Under året har kliniken samarbetat med Mariehamns stad i projektet Hemrehabilitering och deltagit i Ålands Högskolas projekt Virtu. 10

11 Det medicinska vårdbehovet har ökat på avdelningarna. Den hemmagjorda vårdtyngdsmätningen är inte helt pålitlig, men används inom kliniken som riktgivande bland utskrivna patienter för vårdnivåbedömningen. Över 60 % av alla patienter har haft behov av mycket eller fullständig hjälp. Patientomsättningen har varit hög på kliniken. Antalet inskrivna patienter har varit en stigande trend från år 2010 med 196 patienter till 2012 med 265 patienter, likaså har palliativa patienter ökat från 18 till 40. Patientflödet har fungerat ändamålsenligt och det har funnits bra tillgång till lediga bäddplatser. Kliniken har kunnat ta emot patienter snabbare än tidigare för bl.a. rehabilitering, palliativvård och för utredning. Större interna utbildningar har genomförts enligt plan, vid ett tillfälle med inriktning på demenspatienternas rehabilitering. Föreläsare har anlitats från Sverige (Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala och Carema). Sedan har begreppet klinikfärdig patient tillämpats. 17 patienter har varit klinikfärdiga under 2012, en liten ökning från år Enligt definitionen för klinikfärdig patient har man inte beaktat patienter med mycket hög ålder och som under flera år varit inskrivna på kliniken och då uppenbar risk finns att flyttningen kan påverka deras tillstånd menligt. Denna definition har ändrats under hösten så att de patienter som inte har behov av sjukhusvård har kunnat skrivas ut. Dessa patienter är ca 11 till antalet. Långvårdspatienter som fortsättningsvis har behov av långvarig sjukhusvård är ca fem och resten planeras ut till egen kommun. Minnesmottagningen har under året skötts av två geriatriker och en sjukskötare som sköter mottagningen som en av många arbetsuppgifter på kliniken. Under hösten har man omstrukturerat intagningsrutinerna och kunnat frigöra sjukskötarresurser till mottagningen. Patientbesöken har varit 193 stycken med ett genomsnitt på fem besök i veckan. Därtill kommer 74 stycken uppföljningar hos sjukskötare samt minnesrådgivning. Väntetiden för nybesök har varierat mellan sju till femton veckor och har ökat lite från år 2011 (tre-tio veckor). Detta beror huvudsakligen på oplanerad frånvaro. Tillgången till närvårdare har varit tillfredsställande. Sjukskötarbemanningen är dock låg med tanke på patienternas ökade medicinska vårdbehov och då antalet patienter med speciella medicinska vårdbehov har ökat. Konstant har två till tre sjukskötartjänster varit vakanta under året men tillgång till sjukskötare har varit bättre än året innan. Till en biträdande avdelningsskötartjänst har inte funnits formellt kompetenta sökande. En ergoterapeutvikarie som har varit anställd och placerad på avdelning Mellangårds har visat sig ha en positiv inverkan vid rehabilitering. Läkarsituationen har varit otillfredsställande. Kliniken har haft tillgång till en fast specialist och därtill AT- läkare eller vikarierande läkare. 11

12 KIRURGIKLINIKEN Kirurgikliniken klarade under år 2012 av uppdraget att försör Ålands befolkning med behövlig vård inom det kirurgiska, ortopediska och urologiska området. Under 2012 har all behövlig allmänkirurgisk och urologisk vård kunnat erbjudas ålänningarna. Patienter med diagnoser som kräver programstyrd vård, där stora delar av behandlingen handläggs vid universitetskliniker, har skickats till framför allt Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) och Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala (UAS). All icke högspecialiserad vård har kunnat bedrivas på Åland, inom urologi till en börn med hjälp av konsulter från bemanningsföretag, senare under året med fast konsult från Åbo, vilket har varit fördelaktigt med hänsyn till kvalitet och verksamhetsutveckling. Kirurgipolikliniken och -vårdavdelningen var adekvat bemannade och vad avser läkarbemanning klarade man sig inom allmän kirurgi med ordinarie bemanning plus enstaka regelbundet återkommande vikarier. Det som främst karaktäriserat de tre första kvartalen 2012 var en stor anhopning av bland annat terminal cancervård som vårdades på kirurgiavdelningen i brist på en palliativ enhet. I börn av år 2012 uppstod en bemanningsbrist vid den kirurgiavdelningen, som samverkade med bemanningsproblem vid, framförallt, instrumentvården. Antalet vårddygn vid kirurgiavdelningen var år 2012, vårddygn mot år Skillnaden kan förklaras dels av bemanningsbristen under första delen av 2012, vilken bland annat torde ha medfört en ökad belastning på sjukhusets övriga avdelningar, dels av kontinuerligt pågående arbete med kortade vårdtider. Inom ortopedi behövdes i börn av året konsultinsatser som, frånsett inom ryggkirurgi, fasades ut under året. I nuari 2012 nåddes för första gången ett läge där inga obokade remisser fanns och väntetiden underskred de tre månader som utgör klinikens normala schemaframförhållning. Flödet av ortopedisk bassjukvård till fastlandet och Sverige hade i princip upphört. Ett kontinuerligt arbete har bedrivits för att minska behovet av ortopedisk vård utanför Åland. Dessa på Åland utförda operationer har inneburit en betydande minskning av behovet av elektiv vård utanför Åland. En tidigare stor samarbetspartner har varit Orton i Helsingfors. Man har där utfört allting från enkla primäroperationer till komplicerade omoperationer. Förändringen i remiss- och betalningsförbindelseflödet till Orton illustreras av nedanstående diagram: 12

13 Inom urologi var man fortsatt beroende av hyrläkare och vikarier. Dagkirurgi har överförts till kirurgipolikliniken, tack vare en till polikliniken knuten sjukskötare med operationssjukskötarutbildning. Verksamheten har under 2012 omfattat enklare handkirurgi, enklare mindre allmänkirurgi samt cystoskopiverksamhet för patienter utan komplicerande sjukdomstillstånd. Inskrivningen av kirurgiska och ortopediska slutenvårdspatienter har successivt överförts från kirurgiavdelningen till polikliniken. I dag skrivs ca hälften av patienterna in vid polikliniken, vilket förkortar inskrivningsproceduren. Vidare har vårdtiden vid vårdavdelningen minskar med en natt och patienterna sköter den preoperativa hygienen hemma, vilket i flera studier har visats minska risken för svårbehandlade postoperativa infektioner. Konsultverksamhet inom ryggkirurgi har ersatts med regelbunden ryggkirurgikompetent vikarie. Detta innebäratt ryggkirurgipatienter som inte behöver insättande av stag eller andra instrumenteringar kan slutbedömas och opereras på Åland, och med bättre kontinuitet och till lägre kostnad än tidigare. Kirurgikliniken har i dag en mycket välbalanserad läkarbemanning, dock med numerär brist inom allmän kirurgi. Kompetensen hos medarbetarna inom kliniken är påtagligt hög, både vad gäller läkarbemanning och sjukskötarbemanning vid både vårdavdelning och poliklinik. Det finns i dag inga områden inom vare sig allmänkirurgi eller ortopedi som inte kan hanteras lokalt så länge inte nationella eller internationella principer/vårdprogram motsäger detta. Kirurgiavdelningens bemanning och lokaler har under 2012 utgjort det största interna problemet för att kunna bedriva en optimal vård. Denna situation har under årets andra halva förbättrats, delvis p.g.a. ett normaliserat patientflöde, delvis p.g.a. överföring av patientinskrivning från vårdavdelning till poliklinik. Den nuvarande läkarbemanningen är mycket stark i relation till klinikens storlek, men för liten, särskilt inom allmänkirurgi, för att kunna uthålligt bedriva en heltäckande verksamhet inom ansvarsområdet. Grundkompetensmässigt är bemanningen av poliklinik och avdelning mycket bra, dock med eftersläpande behov av kompetensutveckling. På läkarsidan är det främsta hotet den klena tillgången till allmänkirurger. Inom allmänkirurgin föreligger i dag en generell brist på tillräckligt brett kompetenta specialister. Ett ytterligare hot som uppkommit efter årsskiftet är att två ortopedspecialister kommer att lämna Åland under Här finns inte samma problem med brist på bakjourskompetenta som inom allmän kirurgi, däremot är ortopeder p.g.a. satsningar på elektiv ortopedi en utpräglad bristvara. Inom kirurgiavdelningen är bemanningsbrist ett ständigt problem som begränsar produktionskapaciteten (och den enda enskilda faktor som hindrar att all planerad kirurgi utförs inom tre månader). Det potentiellt största problemet här är bristen på ordinarie tjänster. Förmodligen skulle behoven relativt lätt kunna täckas om man kunde rekrytera till ordinarie tjänster. LABORATORIEENHETEN Laboratorieenheten har under året gett både ÅHS och externa kunder den laboratorieservice som krävs. Det totala antalet beställda analyser sjönk för femte året i rad och stannade i år på , vilket är en minskning med 2,5 % jämfört med Antalet prov som skickades bort för analys utgjorde 10,2 % av det totala antalet och minskade med 5,3 % jämfört med föregående år. Hela verksamhetsåret påverkades av arbetet med att rationalisera verksamheten för att minska utgifterna. Det fanns sålunda inte utrymme för det planerade arbetet med att utveckla en egen hemsida för att förbättra informationen till allmänheten och samtidigt ge möjlighet till tidsbokad provtagning. Laboratoriet fortsatte med sitt kvalitetsarbete för att få en tydligare struktur och ett klarare regelverk för all sin verksamhet. I arbetet med att minska utgifterna hade laboratoriet färre vikarier. Enheten börde själv analysera D-vitamin, eftersom antalet beställningar kraftigt ökat, och avslutade de egna allergianalyserna eftersom antalet minskat under de senaste åren. 13

14 Laboratoriet har under året haft ett flertal studiebesök från Ålands yrkesgymnasium och informerade då i rekryteringssyfte om yrket som laboratorieskötare. Laboratoriet anskaffade under året två nya laboratoriekylskåp för förvaring av reagens. Laboratoriets klinikledning bestod under året av klinikchef, avdelningsskötare, överskötare och medicinsk chef. Klinikledningen hade 16 möten under året. LÄKEMEDELSCENTRALEN Läkemedelsframställningen var mindre än 2011 mest beroende på att antalet cytostatikadoser minskade. Antalet cytostatikadoser har under den senaste 10-års perioden varierat från år till år ibland flera, ibland mindre, men antalet doser har i genomsnitt under perioden varit ca cytostatikadoser/år. Till 56 utdelningspunkter inom ÅHS levererades under året förpackningar fördelat på beställningsrader/expeditioner vilket är en minskning med ca 4,7 % (-3 698) förpackningar och ca 3,25 % (-1 210) beställningsrader jämfört med Omsättningen d.v.s. värdet på läkemedelsleveranserna till klinikerna var under året ca 2,5 milj euro vilket är en minskning med ca 9,8 % (ca euro) jämfört med Den läkemedelsgrupp där kostnaderna minskat mest är de läkemedel som är grupperade under ATC-koden L Tumörer och rubbningar i immunsystemet där kostnaderna minskade med ca 11 % (ca euro) jämfört med Föråldrade läkemedel i läkemedelscentralens lager utgjorde ca 7,2 % av lagervärdet som var euro den Kassaktionerna av föråldrade läkemedel i läkemedelscentralens lager var därmed på samma nivå som år Kostnaderna för returnerade läkemedel från klinikerna som måste kasseras utgjorde totalt ca 2,3 % ( euro) av läkemedelscentralens omsättning, vilket är en minskning med ca 18,3 % (ca euro) jämfört med motsvarande summa år Målsättningen att minska kostnaden för läkemedel från klinikerna som måste kasseras kunde därmed till viss del uppnås. Målsättningen att anordna två skolningstillfällen för personalen uppnåddes genom att interna skolningseftermiddagar ordnades vid ett tillfälle under våren och ett under hösten. Planerna att genom utbildning öka personalens kompetens gällande GMP (god tillverkningssed) kunde inte förverkligas. De lagstadgade inspektionerna av avdelningarna som påbördes i slutet på föregående år fortsatte men målet att inspektera alla kliniker/enheter inom ÅHS under året uppnåddes inte. Beredning av cytostatikapatientdoser i cytostatikalaboratoriet i gamla läkemedelscentralen. Inför flytten till temporära utrymmen: Interiör från distributionen i gamla läkemedelscentralen. 14

VERKSAMHETSPLAN 2015. Godkänd av styrelsen den 12.2.2015

VERKSAMHETSPLAN 2015. Godkänd av styrelsen den 12.2.2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Godkänd av styrelsen den 12.2.2015 1. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD... 3 1.1. INLEDNING... 3 1.2. BUDGETEN OCH VERKSAMHETEN 2015... 5 1.3. LINJEORGANISATIONEN HÄLSO-

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 FÖR ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD INNEHÅLL Verksamhetsåret i sammandrag Styrelsen och Centralförvaltningen Primärvården Specialsjukvården

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55)

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55) Sida 1(55) Årsredovisning 2013 NU-sjukvården 1. Sammanfattning och slutsats NU-sjukvården arbetar utifrån begreppet God Vård, d v s säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård samt

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 20 december 2006 180 212 Kent Ögren (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Britt Westerlund (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman

Läs mer

Kraften hos många! Alf Jönsson, landstingsdirektör

Kraften hos många! Alf Jönsson, landstingsdirektör Kraften hos många! Skriften du håller in din hand innehåller de fyrtio förbättringsarbeten som nominerats till landstingets Bästa förbättring. Samtliga bidrag har fokus på ökat värde för patienten/kunden

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 23 januari 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 31 oktober 2002 152 176 Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91 Närsjukvården i centrala Östergötland www.regionostergotland.se Dnr 2015-91 Bild Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 5 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)

Läs mer

LANDSTINGS REVISORERNA

LANDSTINGS REVISORERNA Fullt på sjukhusen? projektrapport Nr 23/2010 Vad gör et för att minimera risken för överbeläggningar och utlokalisering av patienter? > Det pågår ett kontinuerligt arbete på sjukhusen för att på kort

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 2 Produktionsenhetschefens kommentar 3 Uppdrag

Läs mer

MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013

MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013 MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013 1 1 INTRODUKTION... 4 2 VERKSAMHETSIDÉ... 4 3 KUNSKAPSBASERAD OCH ÄNDAMÅLSENLIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. 8 3.1 SVENSKA PALLIATIVREGISTRET... 8 3.2 SVENSKA

Läs mer

Landstingets revisorer 2006-03-22 Dnr REV/9/2006. Bemanningssamordning m m vid Östersunds sjukhus 1 (2)

Landstingets revisorer 2006-03-22 Dnr REV/9/2006. Bemanningssamordning m m vid Östersunds sjukhus 1 (2) 1 (2) Landstingets revisorer 2006-03-22 Dnr REV/9/2006 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Revisor Majvor Enström, 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen Bemanningssamordning m m vid Östersunds sjukhus

Läs mer

Bättre liv för de mest sjuka äldre

Bättre liv för de mest sjuka äldre Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun Yvonne Lindholm FoUU-rapport 2012:1 del A 1 Omslagsbilden är hämtad från SKL som har gett sitt tillstånd till att bilden får användas även i Norrtäljes

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS Närsjukvårdsteamet Akutmottagningen UMAS 29 Utvärdering Närsjukvårdsteamet, 29-4-23 Ann Andersson - Biståndshandläggare Åsa Dahlqvist - Arbetsterapeut Eva Hansson - NISSE sjuksköterska Wiveca Norinder

Läs mer

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Landstingsfullmäktige 4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

Läs mer

Årsbokslut 2011 Förvaltningsberättelse TIOHUNDRA AB

Årsbokslut 2011 Förvaltningsberättelse TIOHUNDRA AB TIOHUNDRA AB FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE TILL ÅRSBOKSLUT PER 2011-12-31... 4 1. SAMMANFATTNING 2011 OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING 2012... 4 1.1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget i Jönköpings län Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte...

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer