Stress hos patienter och behandlare & Kontemplativ neurovetenskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stress hos patienter och behandlare & Kontemplativ neurovetenskap"

Transkript

1 Stress hos patienter och behandlare & Kontemplativ neurovetenskap Walter Osika, MD, PhD, Center for Social Sustainability, NVS & Clinical Neuroscience Karolinska Institutet & Stressmottagningen i Solna Psykiatrins dag - I forskningens frontlinje Eskilstuna

2 Innehåll Stress à Organisationsfaktorer à Individnivå à Stresshantering Känslosmitta - Empati Compassion à frivillig övning Walter Osika november 8,

3 Organisation - stress & psykisk ohälsa SBU rapport (Theorell ordf) i februari 2014 Om arbetssituation med små möjligheter att påverka + alltför höga krav à ökad risk för depression Om bristande medmänskligt stöd i arbetsmiljön à ökad risk för depression och utmattningssyndrom De som upplever mobbning eller konflikter i sitt arbete ökad à risk för depression Namn Efternamn november 8,

4 Krav & kontroll på arbetsplatsen Hög EGEN- KONTROLL Avspänd Aktiv Låg Passiv Spänd Låga KRAV Höga Namn Efternamn november 8,

5 Samband mellan illegitima arbetsuppgifter och stress Onödiga och oskäliga arbetsuppgifter, läkare Slumpmässigt urval av drygt läkare från Läkarförbundets medlemsregister besvarade enkät. Risken för utmattning femfaldigades för dem som ofta hade uppgifter de upplevde som oskäliga. Aronsson G. Läkartidningen 2012 Namn Efternamn november 8,

6 Stress hos vårdgivare leder till: l l Felaktiga bedömningar och felbehandlingar Sänkt förmåga till empati och minskad livskvalitet l (West 2006,2009) l l 60% av praktiserande läkare har symtom på utbrändhet (Krasner 2009) Sjukskrivningar l Självmord (Schernhammer 2004)

7 Pågående sjukfall Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras annorstädes (M79) Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress (F43) Depressiv episod (F32) Ryggvärk (M54) Sjukdomstillstånd i skulderled (M75) Vård av modern för andra tillstånd i huvudsak sammanhängande med graviditeten (026)

8 Andel personer med störd sömn i Sverige 25 Andel % Kvinnor Män ULF - levnadsnivåundersökning N /år Repr nationell grupp

9 Stress och hjärtinfarkt Klassiska riskfaktorer (rökning, diabetes etc) Socioekonomiska svårigheter Orättvisa Ilska Fientlighet Depression Stress, tidsbrist Broken heart syndrome Möller 1999, Rozanski 1999, Williams 2000, Hemingway 2001, Rosengren 2004 Chida & Steptoe 2009

10 Prestationskurvor Namn Efternamn november 8,

11 Multitasking går inte att prestera på max på flera kurvor samtidigt Namn Efternamn november 8,

12 Resurs Belastning Energi/funktionsnivå SÖMN MOTION VÄNNER STRESSKOLLAPS Minst 6 månader 2v 6mån Månader År Prodromalfas Akutfas Återhämtningsfas Namn Efternamn november 8,

13 Akutfasen: uttalad fysisk och psykisk trötthet Debut ofta plötsligt, kroppsliga och kognitiva symtom. Kognitivt svårt orientera sig, minnesstörningar, tillfällig afasiliknande oförmåga, nedsatt koncentrationsförmåga och uppmärksamhet. Sensoriskt ljud- och ljuskänslighet. Affektivt irritabilitet, nedstämdhet eller ångest Initiativlöshet, ofta uttalad och plågsam. Walter Osika

14 Hyperventilation utmattning

15 Återhämtningsfasen Successiv återgång av akuta symtom, tendens till återfall. Ofta ökad sårbarhet överkänslighet mot stress. Kan klara vardagen, men vid stress ökar risk att återfalla i symtom från akutfasen Walter Osika

16 Ny studie med stressade/utmattade 40 pat med utmattningssyndrom 70 friska kontroller Neuropsykologisk testning Patienter sämre emotionell nedreglering efter negativa bilder Hotsystemet triggat fmri intressanta fynd Inga skillnader i cortisol Spända The influence of work-related chronic stress on the regulation of emotion and on functional connectivity in the brain. Golkar Osika Savic et al PlosOne Sept 2014 november 8,

17 Förväntningar på om stress är dåligt eller naturligt/bra påverkar kroppens reaktioner STRESSTEST: Tala inför två kritiska bedömare Mätte stressreaktion: EKG, blodtryck, perifer resistens 1 grupp fick instruktionen att tänka på sitt stressvar som funktionellt och adaptivt 2 grupp skulle ignorera stressen 3 grupp fick inga instruktioner Jamieson 2013 Mind over Matter: Reappraising Arousal Improves Cardiovascular and Cognitive Responses to Stress november 8,

18 Resultat: Gynnsamt att se stressvaret i kroppen som funktionellt och adaptivt Namn Efternamn

19 Olika delmoment i multimodal rehabiliteringen Utredning Stresshantering i grupp - ACT Individuell terapi Kroppsmedvetandeträning (andnings - och avslappningsövningar) Sömnrådgivning i grupp Rehabiliteringskonsult

20 Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Accept your reactions Choose your valued direction Take action

21 Zooma in och zooma ut Uppmärksamhet - zooma in kan tränas Se sina tankar och känslor utifrån zooma ut helikopterperspektiv, kan också tränas Bussmetafor busschaufför, ett antal passagerare som säger och beter sig chauffören lyssnar in (olika mycket) och styr Namn Efternamn november 8,

22 Acceptans Öppna upp Defusion Se ditt tänkande Innevarande ögonblicket Vara här & nu Psykologisk flexibilitet Var närvarande och gör saker som är viktiga Det observeran de jaget Perspektivtagningsförmåga Värderingar Veta vad som är viktigt Handling Göra det som fungerar 22

23 Kontempla*v neurovetenskap Mindfulness Västerländsk bakgrund Österländsk bakgrund Plank, Katarina. Insikt och närvaro akademiska kontempla>oner kring buddhism, medita>on och mindfulness. Lunds Universitet 2011

24 Gå i kloster = slipp högt blodtryck, stroke och hjärtinfarkt Italienska nunnor speciell livsstil Blodtryck jämfört med andra italienska kvinnor. I början inga skillnader. Efter 30 år hade nunnorna kvar ursprungligt blodtryck, blodtrycket i kontrollgruppen ökat 30 mmhg i systoliskt och 15 mm Hg i diastoliskt tryck. Ingen av nunnorna utvecklade högt blodtryck. Antalet fall av dödlig eller icke-dödlig hjärt- kärlsjukdom var hälften så stor bland nunnorna. Timio M, Lippi G, Venanzi S et al. (1997). Blood Pressure Trend and Cardiovascular Events in Nuns in a Secluded Order: A 30- Year Follow-up Study. Blood Pressur, 6(2): november 8,

25 Prof Jon Kabat- Zinn: McMindfulness Skapade 8 v program med medita>on och yoga 1979 Kallade kursen MBSR, Mindfulnes Based Stress Reduc>on Bjöd in pa>enter med kronisk värk, och sedan andra Buddhismens kunskap hur mänskligt lidande kan hanteras och lindras, men utan religiöst och filosofiskt innehåll Kabat Zinn. Full catastrophe living 1991, Wherever you go, there you are 2005 Åsberg, M et al. Mindfulness- medita>on nygammal metod för ax lindra stress. Läkar>dningen 2006

26 Centrala metoder i MBSR Andningsankaret (ax betrakta andningen kan ge en samlande och fokuserande effekt, lugna sinnet och göra människor mer närvarande) Medveten yoga (en enkel form av yoga som fokuserar mer på närvaron i rörelsen än ax man utmanar sig själv i ställningen) Medita>on (används för ax s>lla tankarna och fokusera) Gående medita>on (man går mycket långsamt, med inten>onen ax vara djupt medveten om varje steg) Formeln SOAL (Stanna upp, Observera, Acceptera, Låt gå)

27 Mindfulness *ll US Mariners Under uppmarsch hög grad av stress och oro Arbetsminne försämras Mindfulness- based Mind Fitness Training Arbetsminne och mind wandering bäxre less thought rejec>on, but more sadness Stanley, Jha et al. Mindfulness- based Mind Fitness Training: A Case Study of a High- Stress Predeployment Military Cohort. Cogni>ve and Behavioral Prac>ce 18 (2011)

28 Neuropsykologiska test Uppmärksamhet och arbetsminne Två vik>ga funk>oner som interagerar med varandra, krävs för ax man ska fungera op>malt Uppmärksamhet möjliggör val mellan relevant och irrelevant informa>on Arbetsminne vik>gt för ax just minnas relevant informa>on, som skall kunna bevaras och manipuleras över >den.

29 Kort mindfulness träning 49 studenter 24 st mindfulness, 25 st lyssnade på bok 20 minuter, under 4 dagar Effekt på: - grundstämning, minskad tröxhet + ångest - arbetsminne, exeku>va funk>oner Zeidan et al., Mindfulness medita>on improves cogni>on: Evidence of brief mental training. Conscious Cogn Apr 2

30 Mindfulness i den svenska befolkningen 1000 personer slumpmässigt urval Mindfulnesskala (Five facets of Mindfulness, FFMQ) observerande, beskrivande, handla medvetet, icke dömande, icke reak>vt (mot inre upplevelser) Resultat: Inkomst och utbildning vik*gt, om högre, mer mindful (tvärtom vad gäller compassion?) Handla medvetet och icke reak>v relaterat >ll psykologiska variabler (mindre ångest, depression) Dock mindfulness inte samma sak som compassion does power make you mean? Bränström et al. The associa>on between disposi>onal mindfulness, psychological well- being, and perceived health in a Swedish popula>on- based Sample. Bri>sh Journal of Health Psychology (2011), 16,

31 Att tillhöra överklassen i USA ökar sannolikheten för oetiskt beteende Sju studier med både experimentella och real life metoder visar att individer från överklassen beter sig mer oetiskt Studie 1 och 2: överklass bröt mer mot trafikregler vid bilkörning I laboratoriestudier uppvisade de mer oetiskt beslutsfattande (3) Tog mer av värdefulla föremål från andra (4) Ljög mer i förhandlingar (5) Fuskade mer för att vinna ett pris (6) Accepterade oetiskt beteende på arbetet (7). Generellt såg de från högre klass mer positivt på girighet Piffa, Keltner et al. PNAS 2011 Namn Efternamn november 8,

32 Sociala/interpersonella effekter i psykoterapi Studie 1 Psykoterapeuter hälmen mediterade regelbundet i grupp Lägre grad av ångest, tvång, paranoida idéer hos de pa*enter som hade en mediterande terapeut Studie 2 Terapeuter fick göra 5 minuters centreringsövning innan de träffade pa>enterna bärre och mer effek*va samtal tyckte pa*enterna, terapeuterna mer närvarande Grepmair et al. Promoting Mindfulness in Psychotherapists in Training Influences the Treatment Results of Their Patients: A Randomized, Double-Blind, Controlled Study. Psychother Psychosom 2007;76: Dunn R., Callahan JL, Swift JK, Ivanovic M. (2013). Effects of pre-session centering for therapists on session presence and effectiveness. Psychotherapy research, 23(1):78-85.

33 Sociala/interpersonella effekter, forts Studie 3 Föräldrar med barn med neuropsykiatriska funk>onshinder Föräldrar tränade mindfulness 8 veckor barnen minskat självskadebeteende och aggression Effekterna var kvar > 1 år Singh et al. Mindful paren>ng decreases aggression and increases social behavior in children with developmental disabili>es. Behavior modifica>on vol.:31 nummer 6 sid:749 november 8,

34 Antal händelser per vecka (aggressivitet, självskadebeteende) före under och emer föräldrarnas mindfulness träning Hade testat andra beteendeinterven>oner >digare

35 Parallellprocesser Det man utsätts för, utsätter man andra för Exempel vårdgivare som bemöts dåligt av chef, eller har en privat konflikt med sin partner: bemöter patienten dåligt Lärare eller chef som känner sig maktlös etc etc Under stress: sämre psykologisk flexibilitet, sämre arbetsminne = sämre förutsättningar för metaperspektiv

36 katten på råttan, råttan på repet, repet på slaktaren, slaktaren på oxen, oxen på vattnet, vattnet på elden, elden på riset, riset på Pojken och Pojken till skolan

37 Känslosmitta i stora nätverk Fowler & Christakis Dynamic spread of happiness in a large social network: longitudinal analysis over 20 years in the Framingham heart study. BMJ

38 Psykosocial stress och telomerlängd Postmenopausala kvinnor självskaxad stress Perifert blod - mononukleära celler Kvinnor med högst stress hade kortare telomerer (motsvarande 10 år i åldrande Epel ES, Blackburn EH, Lin J, Dhabhar FS, Adler NE, Morrow JD, Cawthon RM. Accelerated telomere shortening in response to life stress. Proc Natl Acad Sci U S A Dec 7;101(49):

39 Medita*on 3 månaders retreat, n=30, 6 >mmar /dag Väntelistkontroll Högre telomerasak>vitet i ak>v grupp Medierades av ökad upplevelse av kontroll, och minskad neuro>cism Dock: Saknade baslinjedata för telomeras Jacobs TL, Epel ES, Lin J, Blackburn EH, Wolkowitz OM, Bridwell DA, Zanesco AP, Aichele SR, Sahdra BK, MacLean KA, King BG, Shaver PR, Rosenberg EL, Ferrer E, Wallace BA, Saron CD. Intensive meditation training, immune cell telomerase activity, and psychological mediators. Psychoneuroendocrinology Jun;36(5):

40 Internet & mindfulness = sant? RCT: 45 individer i varje grupp Kontrollgrupp inlogg till on-linegrupp Intervention: 20 min/dag 6 dagar i v, under 8 v Blev bara 7 min träning/dag i genomsnitt Trots det signifikant minskad grad av ångest mm Boettcher J, Aström V, Påhlsson D, Schenström O, Andersson G, Carlbring P Internetbased mindfulness treatment for anxiety disorders: a randomized controlled trial. Behav Ther Mar;45(2): Namn Efternamn november 8,

41 Biverkningar? The Dark Knight of the Soul For some, meditation has become more curse than cure. Dr Willoughby Britton bedriver rehab och forskning kring detta Namn Efternamn november 8,

42 Dagböcker under 8 veckors mindfulness kurs Skanning av kropp, känslor, tankar, inten>oner, och decentrering Ini*alt motstånd, obehag Observerande själv ~ 5 veckor Flexibilitet mellan ax vara i det dagliga livet och ax ha ex metaperspek>v Kerr et al 2011, Harvard

43 Kardiovaskulär reaktivitet ÖKAR efter kort mindfulnessövning Experiment = 97 studenter, hälften fick lyssna på mindfulnessövning andningsankaret i 20 min (kontrollgrupp på Harry Potter) Ena handen i isvatten under 1 minut Mätte hur snabbt puls och blodtryck gick ned ned efteråt De som gjort mindfulness övningen hade kvar högt blodtryck LÄNGRE än de som lyssnat på bok innan Vanligt med ökad känslighet när man börjar med mindfulness, avtar efter en tids träning Grant C, Hobkirk A, Persons E, Hwang V, Danoff-Burg S. J Altern Complement Med Cardiovascular reactivity to and recovery from stressful tasks following a mindfulness analog in college students with a family history of hypertension. november 8,

44 CFT Christina Andersson - leg.psykolog Sofia Viotti - leg psykolog

45 Känslomitta empati - compassion 1. Känslosmitta à Gäspning, Skratt, Stress 2. Empati à Empati ex för den andres smärta kan öka egen ångest 3. Compassion à Aktiverar positiva känslor som får oss att vilja närma oss och vilja hjälpa, både oss själva och andra, balanserar empatiresonansen. Namn Efternamn november 8,

46 Olika nätverk för empatisk resonans och compassion Namn Efternamn november 8,

47 Trecirkelmodellen -pedagogisk modell för att träna compassion Modell över våra inbyggda motivationssystem Beskriver varför vi agerar, tänker och känner som vi gör Skapar grundförståelse för våra livsvillkor och kan användas i arbetet med förändring.

48 HOT Reglering av olika känslosystem UTFORSKANDE Lust Utforskande Våghalsighet TRYGGHET Omsorg Relationer Lekfullhet Rädsla Ilska Panik

49

50 Negative episode L Who is the victim? Other Self Resources to cope/help? No Shame, anger Yes Resources to cope/help Self-compassion Self-attac Yes No Anxiety, fear, Compassion shutting down Exhaustion Goetz, L. J,. Keltner, D & Simon-Thomas, E. (2010) Compassion: an Evolutionary Analysis and Empirical Review. Psychological Bulletin. Vol 136, 3,

51 Vad händer när man blir befordrad? Motor resonans aktivering av liknande nätverk i hjärnan när man ser ngn utföra ngt som när man gör det själv, spegelneuron Påverkas detta om man får mer makt? Tre olika grupper primades i olika maktsituationer Iakttog sedan annan person som utsattes för obehag + motor resonans mättes (TMS) Mer makt lägre motor resonans mindre spegling Avtrubbning? Hogeveen J, Inzlicht M, Obhi SS. J Exp Psychol Gen Power Changes How the Brain Responds to Others. november 8,

52 Tre alternativ att utveckla Compassion 1. Ta emot compassion från andra 2. Agera med compassion gentemot andra 3. Att utveckla compassion i sig själv (självmedkänsla)

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren SE.GLA.09.12.23 Skire Project Thomas Möller & Co Livsstilsförändring Stressen av Aleksander Perski och Karin Kjellgren sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.se

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Minskar en ACT-baserad insats stressrelaterad psykisk ohälsa hos primärvårdspatienter? Sanna Grön Julia Kiiskinen Handledare: Gunilla Berglund PSYKOLOGEXAMENSUPPSATS, 30 HP 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Att uppmärksamma och tillåta det som gör ont En kvasiexperimentell studie om mindfulness, smärta och experentiellt undvikande

Att uppmärksamma och tillåta det som gör ont En kvasiexperimentell studie om mindfulness, smärta och experentiellt undvikande Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Att uppmärksamma och tillåta det som gör ont En kvasiexperimentell studie om mindfulness, smärta och experentiellt undvikande Linn Eriksson & Sanna Marklund

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Medlemstidning för Beteendeterapeutiska föreningen 2/2014. terapeuten. Följ med på KBT-jakt i Kina! Årskongressen i Göteborg 2014

Medlemstidning för Beteendeterapeutiska föreningen 2/2014. terapeuten. Följ med på KBT-jakt i Kina! Årskongressen i Göteborg 2014 Medlemstidning för Beteendeterapeutiska föreningen 2/2014 Beteende terapeuten Följ med på KBT-jakt i Kina! Årskongressen i Göteborg 2014 - föreläsningar, workshops, åsikter och kommentarer Min syn på Bengt

Läs mer

Mindfulnessveckan SAMMANFATTNING. Av: Sanna Ryd, Holone/Missing Link Consultants AB

Mindfulnessveckan SAMMANFATTNING. Av: Sanna Ryd, Holone/Missing Link Consultants AB Mindfulnessveckan SAMMANFATTNING 2013 Av: Sanna Ryd, Holone/Missing Link Consultants AB Förord Towards a Mindful Society Vi har mycket olika bakgrund, Anders som entreprenör och utvecklare av fastigheter,

Läs mer

Mittuniversitetet. Abstrakt. Institutionen för hälsovetenskap. Östersund. Yoga och meditation som stressreducerande behandling vid hypertoni

Mittuniversitetet. Abstrakt. Institutionen för hälsovetenskap. Östersund. Yoga och meditation som stressreducerande behandling vid hypertoni Mittuniversitetet Institutionen för hälsovetenskap Östersund Yoga och meditation som stressreducerande behandling vid hypertoni Abstrakt Syftet med studien var att undersöka om yoga och meditation har

Läs mer

Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com

Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com 1(84) Lösenord på hemsidan: Saltis Nr 1/13 Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com EHSS styrelse: Ordförande Jane Ahlin, Jane.b.ahlin@gmail.com

Läs mer

Intervention mot stress i gymnasiet En slutrapport avseende projektet FP308 för Länsförsäkringars Forskningsfond

Intervention mot stress i gymnasiet En slutrapport avseende projektet FP308 för Länsförsäkringars Forskningsfond Intervention mot stress i gymnasiet En slutrapport avseende projektet FP308 för Länsförsäkringars Forskningsfond Aleksander Perski, Karin Schraml, Giorgio Grossi, Irena Makower, Malena Ivarsson Stressforskningsinstitutet,

Läs mer

Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp!

Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp! Linda Simson, Gullvi Lundberg, Monica Ohlsson Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp! En jämförande studie mellan grupp- och individualterapi för ångest och depression baserad på en omarbetad

Läs mer

Behandlingsmanual. Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro. Illustratör: Sara Bengtsson

Behandlingsmanual. Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro. Illustratör: Sara Bengtsson Behandlingsmanual Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro Illustratör: Sara Bengtsson Psykologiska Institutionen Johan Lundin Kleberg Jan-Eric Jönsson 2010 Förord Användandet av behandlingsmanualer

Läs mer

Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com

Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com 1(77) Lösenord på hemsidan: Saltis Nr 2/12 Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com EHSS styrelse: Ordf. Christina Jonsson, christina.jonsson@av.se.

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT).

Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT). Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT). Text och foto är hämtat från www.svd.se. Publicerat 8 januari 2006 05:30 Artikel 1. "Ångestfyllt att utmana tankarna" Hon behöver inte stänga

Läs mer

Nr 312 2003 Arbetsmiljö, stress och utbrändhet inom ett företag i IT-branschen

Nr 312 2003 Arbetsmiljö, stress och utbrändhet inom ett företag i IT-branschen Nr 312 2003 Arbetsmiljö, stress och utbrändhet inom ett företag i IT-branschen Marie Söderström Kerstin Jeding Mirjam Ekstedt Göran Kecklund Torbjörn Åkerstedt Arbetsmiljö, stress och utbrändhet inom ett

Läs mer

Mindfulness som behandlingsmetod

Mindfulness som behandlingsmetod Samma röda kvadrat men mot olika bakgrund. (Ur Johannes Ittens Färg och färgupplevelse) Mindfulness som behandlingsmetod Ett av målen med att använda mindfulness som behandlingsmetod vid ångest- och depressionstillstånd

Läs mer

Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT

Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT INNEHÅLL Inledning 3 17 Psykologiska aspekter Värdet av regelbunden idrott/fysisk aktivitet 4 19 Fysisk aktivitet och

Läs mer

En studie om de anhörigas och professionens syn på behovet av stöd och hjälp efter en äldre persons självmord.

En studie om de anhörigas och professionens syn på behovet av stöd och hjälp efter en äldre persons självmord. Donna Svensson, Ann-Christine Waaranperä Socionomprogrammet med inriktning mot äldre, 210 hp, Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete Vetenskaplig metod och examensarbete 20 hp, SÄ 62,

Läs mer

KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab

KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab [ Lat. söka ] KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab Marianne Adolfsson Rapport 1/08 Centrum för klinisk forskning Landstinget i Värmland

Läs mer

Prevention av ökad stress, psykisk ohälsa och riskbruk av alkohol baserad på Acceptance and Commitment Therapy

Prevention av ökad stress, psykisk ohälsa och riskbruk av alkohol baserad på Acceptance and Commitment Therapy Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats, 30 p Höstterminen 2009 Prevention av ökad stress, psykisk ohälsa och riskbruk av alkohol baserad på Acceptance and Commitment Therapy En randomiserad

Läs mer

Stressrelaterad psykisk ohälsa

Stressrelaterad psykisk ohälsa Stressrelaterad psykisk ohälsa hur ser problemet ut? Kristina Glise Långtidssjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa ökar i Sverige sedan mitten av 1990-talet. Förhållanden på arbetsplatser,

Läs mer

Inledning till Therese Sterners del av rapporten

Inledning till Therese Sterners del av rapporten Inledning till Therese Sterners del av rapporten Lars-Gunnar Lundh Klinisk erfarenhet ligger långt ner i evidenshierarkin. Men även om klinisk erfarenhet inte kan ligga till grund för några slutsatser

Läs mer

2014-11-02. Vilka är ni, och vad ska det här vara bra för? Korrekta principer är som fyrar

2014-11-02. Vilka är ni, och vad ska det här vara bra för? Korrekta principer är som fyrar Michael Rangne Överläkare, specialist i psykiatri mrangne@gmail.com Vilka är ni, och vad ska det här vara bra för? Korrekta principer är som fyrar We shall never cease from striving, and the end of all

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier som grundar

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? BETEENDETERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier

Läs mer

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom för depressionssjukdom och ångestsyndrom beslutsstöd för prioriteringar version ISBN 978-91-86301-09-5 Artikelnr 2009-126-85 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord En viktig uppgift

Läs mer

Gary Craig har i juli 2010 pensionerat sig och överlämnat den fortsatta utvecklingen av EFT till det internationella terapeutkollektivet.

Gary Craig har i juli 2010 pensionerat sig och överlämnat den fortsatta utvecklingen av EFT till det internationella terapeutkollektivet. Noter (1) Tidigare användes begreppet alternativa behandlingsmetoder för okonventionella terapier som inte var officiellt godkända. Förespråkare för sådana metoder, t.ex. vissa naturläkemedel, menade ofta

Läs mer

Suicid som psykiskt olycksfall: ett systemperspektiv 1

Suicid som psykiskt olycksfall: ett systemperspektiv 1 1 Av Jan Beskow Självmordet kom så plötsligt! Ingen hade väntat sig det av honom! I varje fall inte just nu! Denna upplevelse är vanlig. Fast den stämmer dåligt med bilden av den suicidala processen, som

Läs mer

Anknytning och Internetbehandlad KBT

Anknytning och Internetbehandlad KBT Anne-Marie Ahlstrand Maria Martinez Karlsson Anknytning och Internetbehandlad KBT Anknytningens betydelse för att tillgodogöra sig internetbehandlad terapi The attachment pattern and Internet based CBT

Läs mer