Kongenitalt långt QT syndrom LQTS Vårdprogram barn- och ungdomar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kongenitalt långt QT syndrom LQTS Vårdprogram barn- och ungdomar"

Transkript

1 Kongenitalt långt QT syndrom LQTS Vårdprogram barn- och ungdomar Bakgrund Långt QT syndrom (LQTS) är ett ärftligt tillstånd som kan orsaka ventrikulära arytmier och plötslig död. Det har varit svårt att kartlägga hur stor del av plötslig hjärtdöd hos unga som förklaras av LQTS. Postmortem studier har visat LQTS som bakomliggande orsak i upp till 20 % av de fall där man haft negativa fynd vid obduktion 1. Incidensen av LQTS är okänd men incidensen av mutationsbärare beräknas vara åtminstone 1: En del mutationsbärare förblir asymptomatiska varför klinisk sjukdom är något mindre vanligt, ca 1: Ärftlighetsgång LQTS finns i två former: en autosomalt dominant (tidigare oftast kallad Romano- Ward syndrom) och en recessiv form, Jervell och Lange- Nielsen syndrom (JLNS). Den förstnämnda är betydligt vanligare medan JLNS är en mycket sällsynt kliniskt allvarligare form som förutom förlängd QT- tid även innefattar grav hörselnedsättning eller dövhet. Involverade gener LQTS orsakas av mutationer i gener som kodar för jonkanaler i hjärtats muskelceller. Sjukdomen är genetiskt heterogen och orsakas av mutationer i 10 hittills funna gener av vilka 8 kodar för jonkanaler och 2 gener kodar för membranförankringsprotein. Mutationer i KCNQ1, KCNH2 samt SCN5A genen är vanligast och utgör ca 95 % av all LQTS. Varje släkt är oftast bärare av en egen unik mutation. GEN FREKVENS FUNKTION kodar för delar av KCNQ1 (LQT1) ca 60% kaliumjonkanal KCNH2 eller HERG (LQT2) ca 30% kaliumjonkanal SCN5A (LQT3) ca 5% natriumjonkanal Symptom/klinik Generellt föreligger stor variabilitet i klinisk bild beroende på gen och mutationslokalisation. Allvarliga symptom är - svimning vid fysisk ansträngning (fr.a. LQT1) - svimning utlöst av kraftigt ljud, psykisk stress (fr.a. LQT2) - svimning i liggande eller i samband med sömn/vila (fr.a. LQT3) - svimning vid simning och svimning orsakande plötsligt fall med kropps/ansiktsskada Övriga symptom är Palpitationer / hjärtklappning,yrsel Anamnestiska uppgifter Misstänkt hereditet - familjär epilepsi - familjehistoria med plötslig oförklarlig död hos familjemedlem under 30 års ålder, drunkning eller plötslig spädbarnsdöd

2 Utredning Anamnes - hereditet: plötslig oväntad död <30 års ålder, svimningar hos familjemedlem, familjär epilepsi - kliniska symptom: yrsel, svimning, kramp, utlösande faktorer - tänk även på catecholaminerg polymorf ventrikeltakykardi (CPVT) som differentialdiagnos EKG - QT- tid, QTc = korrigerad QT- tid = QT i sekunder genom roten ur föregående RR- intervall i sekunder - T- vågsmorfologi ofta avvikande, tex. bifasisk, låga amplituder eller alternerande polaritet, s.k. T alternans. - Hjärtfrekvens generellt lägre hög hjärtfrekvens överskattar QTc låg hjärtfrekvens underskattar QTc QT- tiden bör mätas i 3-5 konsekutiva slag i avledning II, V5 eller V6. QT- tiden anges som medelvärdet av mätningarna i den av ovan nämnda avledningar som uppvisar den längsta QT- tiden. Slutet av T- vågen ligger där den korsar den isolelektriska linjen om ingen U finns, eller om U- vågen är tydligt separerad. När T- vågen är bifasisk mäts den till den slutliga korsningen av isoelektriska linjen. Bifasiska T- vågor är ofta synliga i ett flertal avledningar medan U- vågor är tydligast i laterala prekordialavledningar. Mätosäkerheten ligger inom ms. OBS! QTc svårvärderat vid skänkelblock 24- timekg Generellt är hjärtfrekvensen lägre över dygnet hos LQTS patienter jämfört med normalpopulationen. Över dygnet kan T- alternans förekomma men även mer eller mindre uttalade T- vågs förändringar. Den korrigerade QT- tiden kan variera över dygnet. OBS! Automatiska mätningar av QT- tiden förekommer i vissa mjukvaror men är otillförlitliga och bör ej ligga till grund för diagnos! Arbetsprov En förlängning av QTc under arbete talar för LQTS, dock gäller detta fr.a. LQT1. En utebliven förlängning utesluter inte diagnosen. Arbetsprov med adrenalinprovokation används sällan i diagnostiskt syfte för barn- och ungdomar. Hos LQT1 patienter förlänger adrenalinprovokationen genomsnittligt QTc, medan övriga genotyper samt friska i allmänhet förkortar sin QTc. Gentestning Genetisk analys bör endast utföras efter klinisk bedömning inklusive hereditetsanamnes och inte som screening efter isolerade symptom. Gentestning för LQTS utförs i Sverige vid Avd. för Klinisk Genetik, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Vid remissförfarandet bör grundlig anamnes och EKG bifogas för att underlätta ställningstagande till screening och minimera kostnaderna.

3 Diagnostiska kriterier enligt Schwartz 3 Nedanstående kriterier hade före tillgången till klinisk genetisk analys en större betydelse kan nu ses som stöd för ställningstagande till gentestning Vuxna/ungdomar Scoring: < 1 poäng = låg sannolikhet för LQTS 2-3 poäng = intermediär sannolikhet för LQTS >3,5 poäng = hög sannolikhet för LQTS QTc >480 ms 3 poäng ms 2 poäng 450 ms (män) 1 poäng Dokumenterad torsades de pointes (TdP) 2 poäng T- vågs alternans 1 poäng Notched T- våg i tre avledningar 1 poäng Låg hjärtfrekvens för ålder 0,5 poäng Anamnes Syncope under stress 2 poäng Syncope utan stress 1 poäng Kongenital dövhet 0,5 poäng Heriditet Familjemedlem med diagnostiserad LQTS 1 poäng Plötslig oväntad död< 30 åå hos nära släkting 0,5 poäng Barn 1-15 år QTc > 460 ms patologiskt, < 440 ms normalt ms gränsvärdesområde Spädbarn 4 QTc BARN nyfödda < 440 ms = normalt Första EKG >440 ms Uteslut andra orsaker till förlängd QT- tid Noggrann anamnes heriditet notera speciellt svimning, plötslig spädbarnsdöd, kramp,ep, autoimmun sjukdom hos modern. Registrera ett andra EKG. Andra EKG är normalt och första EKG < 470 ms Inga fortsatta kontroller Andra EKG är normalt och första EKG > 470 ms Registrera ett tredje EKG om ca 2 mån

4 Andra EKG = ms Om negativ heriditet Om positiv heriditet Andra EKG = ms Om negativ heriditet Om positiv heriditet Bradycardi? Patol.T- vågsmorfologi? Kontrollera s- Ca, s- Mg Registrera EKG på föräldrar/syskon Utför 24 tim EKG på barnet Upprepa EKG under 1:a levn.året Registrera EKG på föräldrar/syskon Utför 24 tim EKG på barnet Utför ekokardiografi Utför genetisk testning Överväg terapi direkt Registrera EKG på föräldrar/syskon Utför 24 tim EKG på barnet Utför ekokardiografi Utför genetisk testning Registrera ett tredje EKG inom en månad (alternativt överväg terapi direkt) Sätt in behandling direkt Riskmarkörer för plötslig död Lång korrigerad QT- tid(>500 ms) speciellt hos pojkar 5 Symptom före diagnos Anfall trots medicinsk behandling Gentyp LQT1 har minst risk, LQT2 intermediär risk och störst risk har LQT3 Utredning av släktingar Anamnes EKG Genetisk analys (förutsatt att kriterier för genetisk familjeutredning är uppfyllda * ) * - probanden har förstagradssläktingar - släktingarna förväntas gagnas av undersökningen - probandens diagnos är säkerställd och sjukdom är ärftlig (undantag) - plötslig oförklarlig död eller allvarlig hjärtrytmrubbning i släkten

5 Behandling Information Undvik: mediciner som förlänger QT- intervall på EKG, se väckarklocka (LQT2) kalium- brist ex kräkning, diarré, svält, bantning, diuretikum Råd om fysisk aktivitet: Högintensiv tävlingsidrott är generellt kontraindicerad Låggradig fysisk aktivitet uppmuntras: golf, bowling etc. Inget konsensus finns om intermediära aktiviteter. Försök har gjorts att ge rekommendationer kring specifika aktiviteter 0-5, där 0 betyder olämplig och 2-3 betyder möjlig 6. Exempelvis anses jogging avseende LQTS som 3 på skalan. Individuella faktorer måste också vägas in med tanke på riskprofil: QTc, symptom, dödsfall i släkten etc. Undvikas skall dock aktiviteter där svimning per se innebär en risk: simning, bergsklättring Medikamentell behandling Betablockadbehandling Alla barn/ungdomar, även asymptomatiska genbärare propranolol startdos 1mg/kg/d, öka till 3 mg/kg/d eller toleransgräns metoprolol 1-2 mg/kg/d (max 6mg/kg/d) atenolol är mindre effektivt och bör undvikas Alla vuxna med symptom Asymtomatiska vuxna med lång QT- tid Alla vuxna mutationbärare under 40 års ålder? Vuxna med speciell högriskprofil? Skräddarsydd mutationsspecifik behandlings- rekommendation i framtiden? Kaliumsubstitution Kan övervägas på symptomatiska patienter med S- K< 4 Mexiletin (Na- kanalsblockerare) Förkortar QT- tiden framförallt hos LQT3; kopplat till minskning av antal anfall Interventionell behandling ICD (implanterbar cardioverter- defibrillator) - allvarlig hjärtrytmrubbning eller hjärtstopp trots adekvat betablockad - symptom trots adekvat betablockad - LQT3 är en möjlig/relativ indikation Pacemaker Har ingen bevisad effekt mot plötslig död som enda behandling. vanligen till patienter med LQT3 kombinerat med beta- blockad och/eller låg hjärtfrekvens - nyfödda med AVB II, pseudoblock 2 :1, vanligare vid LQT2 LCSD (vänstersidig sympatisk gangliektomi) - ytterst ovanligt sista- hands alternativ - överväges till patienter med symptom trots maximal farmakologisk behandling, med eller utan ICD

6 Uppföljning Under uppväxten 1-2 ggr/år beroende på tillväxthastighet. Syftet är att anpassa dos efter tillväxt, bedöma grad av betablockad och följsamhet till medicinering. Vilo- EKG Arbets- EKG Holter- EKG Ekokardiografi Psykosocialt stöd Vid varje kontroll Årligen. Viktigt som mått på compliance, särskilt avseende tonåringar. Används också för att dosera betablockerare då individuella skillnader föreligger. Vanligen önskas max HF på 130 eller minskning av max HF med ca 20% jämfört med före betablockad. Ersätter arbets- EKG i yngre åldrar. Bör i princip göras på alla årligen för att se dynamiska förändringar över dygnet, såsom T- alternans eller TdP. På mindre barn eftersträvas max HF under 150. Enbart om samtidig uttalad bradykardi och pacing. Viktigt till hela familjen, enskilt eller i form av familjemottagning. REFERENSER 1. Postmortem LQTS genetic testing for SUD in the young. Tester DJ, Ackeman MJ. JACC 2007; 49(2): Clinical practice. Long- QT syndrome. Roden N. N Engl J Med Jan 10;358(2): Diagnostic criteria for the long QT syndrome: an update Schwartz PJ, Moss AJ, Vincent GM, Crampton RS. Circulation.1993; 88: Guidelines for the interpretation of the neonatal electrocardiogram. Schwartz PJ, Garson A, Paul T, Stramba- Badiale M, Vetter VL, Villain E, Wren C. European Heart J. 2002; 23: Risk factors for aborted cardiac arrest and sudden cardiac death in children with the congenital Long- QT Syndrome. Goldenberg I, Moss AJ, Peterson DR, McNitt S, Zareba W, Andrews ML, Robinson JL, Locati EH, Ackerman MJ, Benhorin J, Kaufman ES, Napolitano C, Priori SG, Qi M, Schwartz PJ, Towbin JA, Vincent GM, Zhang L. Circulation ;117(17): Recommendations for physical activity and recreational sports participation for young patients with genetic cardiovascular diseases. Maron BJ, Chaitman BR, Ackerman MJ, Bayés de Luna A, Corrado D, Crosson JE, Deal BJ, Driscoll DJ, Estes NA 3rd, Araújo CG, Liang DH, Mitten MJ, Myerburg RJ, Pelliccia A, Thompson PD, Towbin JA, Van Camp SP; Circulation. 2004; 109(22): H. Eliasson A. Rydberg G. Wettrell

Hjärtstopp utlöst av läkemedel kanske vanligare än vi trott

Hjärtstopp utlöst av läkemedel kanske vanligare än vi trott klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se Hjärtstopp utlöst av läkemedel kanske vanligare än vi trott NILS JOHAN ABDON, docent, f d

Läs mer

Arytmier. vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008

Arytmier. vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Arytmier vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Nationella riktlinjer för vård, behandling och

Läs mer

Hjärtrytmrubbningar. En skrift om flimmer, fladder och andra rubbningar

Hjärtrytmrubbningar. En skrift om flimmer, fladder och andra rubbningar Hjärtrytmrubbningar En skrift om flimmer, fladder och andra rubbningar Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta

Läs mer

www.ekgtolkning.se EKG-tolkning En klinisk guide Jonas Schwieler Eva Swahn Joakim Alfredsson Piotr Szamlewski www.ekgtolkning.se

www.ekgtolkning.se EKG-tolkning En klinisk guide Jonas Schwieler Eva Swahn Joakim Alfredsson Piotr Szamlewski www.ekgtolkning.se www.ekgtolkning.se Till Ida och Cornelia EKG-tolkning En klinisk guide Jonas Schwieler Eva Swahn Joakim Alfredsson Piotr Szamlewski www.ekgtolkning.se 3 0 cm 2 1 0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Läs mer

Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt

Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt 2005-02-11 Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt Sahlgrenska Universitetssjukhuset Medicin och Kardiologi Vårdprogrammet om hjärtsvikt har utarbetats på uppdrag av specialitetsgrupperna i Medicin och Kardiologi

Läs mer

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Behandling av affektiv sjukdom 1.0 Vårdprogram hos vuxna vid psykiatrisk klinik Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso-

Läs mer

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Som ett led i regeringsuppdraget att Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning anordnade Läkemedelsverket 2012 ett möte med representanter för barn-

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer

SGF Nationella Riktlinjer SGF Nationella Riktlinjer 2012 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer LÄKEMEDELSBEHANDLING VID CROHNS SJUKDOM 2012-06-15 Kontaktperson: Sven Almer, Magtarmmedicinska

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

kärlsjukdom Levnadsvanor.

kärlsjukdom Levnadsvanor. Kapitel Primärprevention av hjärtoch kärlsjukdom Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Detta avsnitt handlar om förebyggande av framförallt aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom t.ex.

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Ärftlig bröst- och äggstockscancer 1 MEFinfo_BC 1 Onkogenetiska mottagningen Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Ann-Britt Wiréhn Agneta Andersson Christina Dalman Tomas Bokström 2015-03-09

Läs mer

Omhändertagande av barn och ungdomar med temporomandibular smärta och dysfunktion

Omhändertagande av barn och ungdomar med temporomandibular smärta och dysfunktion List och Tegelberg Accepterad för publicering den 25 april 2001 Omhändertagande av barn och ungdomar med temporomandibular smärta och dysfunktion Thomas List och Åke Tegelberg Vid sidan om karies, trauma

Läs mer

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS September 2008 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Vårdprogrammet Osteoporos Sörmland har utarbetats av Osteoporosgruppen som ingår i expertgruppen endokrinologi/diabetologi. Osteoporosgruppen

Läs mer

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR)

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Svenska Läkaresällskapet Svensk sjuksköterskeförening Svenska rådet för hjärt-lungräddning 1 2 INNEHÅLL 5 ETISKA RIKTLINJER FÖR HJÄRT-LUNGRÄDDNING Syfte Grundprinciper

Läs mer

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96)

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) LiÖ 2012-4080 Screening Särskilt utredningsuppdrag 2012 Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) Innehåll Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 11 1.1 Uppdragsbeskrivning och

Läs mer

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Beslutsstöd för prioriteringar

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Beslutsstöd för prioriteringar Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Beslutsstöd för prioriteringar Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Nationella riktlinjer för vård, behandling och omsorg.

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Optikusneurit. -State of the Art

Optikusneurit. -State of the Art Optikusneurit -State of the Art A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Riktlinje för handläggning av. Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland

Riktlinje för handläggning av. Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland Riktlinje för handläggning av Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland 2011-10-01 1 Innehåll Diagnostik... 3 Allmänt... 3 Wellscore vid djup ventrombos... 4 Flödesschema vid djup ventrombos

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

Arbetsmaterial 2013-01-20

Arbetsmaterial 2013-01-20 Arbetsmaterial 2013-01-20 Vårdprogram för barn och ungdomar med övervikt eller fetma i Södra Sjukvårdsregionen Fastställt den 2006-12-01 Reviderat 2013-01-31 Nästa revision jan 2016 Barnöverviktsenheten

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa

Barn och ungas psykiska ohälsa - Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholm läns landsting Ann-Britt Wiréhn, Agneta Andersson, Christina Dalman & Tomas Bokström Forsknings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Celiaki hos barn och ungdomar

Celiaki hos barn och ungdomar SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition Arbetsgruppen för celiaki Gäller från 121001 Celiaki hos barn och ungdomar Aktuell översikt och

Läs mer

Integrerad diagnostisk utredning och kognitiv beteendeterapi för vuxna med ADHD. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Integrerad diagnostisk utredning och kognitiv beteendeterapi för vuxna med ADHD. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Integrerad diagnostisk utredning och kognitiv beteendeterapi för vuxna med ADHD Rapport-FoUrnalen 2014:3 Henrik Hindmarsh ISSN 1102-3805

Läs mer

Kliniska riktlinjer - adhd

Kliniska riktlinjer - adhd 1 Kliniska riktlinjer - adhd (Arbetsgrupp psykolog Jan Johansson, ST-läkare Nina Delling och överläkare PeO Andersson samt referensgrupp psykolog Bengt Andersson, överläkare Anna Santesson och chefsöverläkare

Läs mer

Cerebrovaskulära sjukdomar

Cerebrovaskulära sjukdomar 374 Per Wester, Umeå Strokecenter, Medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus och Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet, Umeå Margareta Norberg, Staben för verksamhetsutveckling,

Läs mer

Bröstsmärtor hos barn och ungdomar. Bröstsmärtor = myokard ischaemi? Peter Munkhammar Barnhjärtcentrum i Lund. Innehåll

Bröstsmärtor hos barn och ungdomar. Bröstsmärtor = myokard ischaemi? Peter Munkhammar Barnhjärtcentrum i Lund. Innehåll Bröstsmärtor hos barn och ungdomar Bröstsmärtor = myokard ischaemi? Innehåll Symtom Diagnostik Etiologi Förekomst kardiell genes Kardiell genes till bröstsmärtor Peri/myokardit Etiologi Lab Diagnostik

Läs mer