Röjningsplan för Kiruna centrum BILAGA 1. Viktoria Arvidsson, november 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Röjningsplan för Kiruna centrum BILAGA 1. Viktoria Arvidsson, november 2012"

Transkript

1 Röjningsplan för Kiruna centrum BILAGA 1 Viktoria Arvidsson, november 2012

2 INNEHÅLL 1. LÄSANVISNINGAR Inledning Målbilder Stadsomvandlingen INELNING I SKÖTSELZONER Högalid - Sandstensberget Luossavaara - Övre Norrmalm Västra Luossavaara - Övre Norrmalm Nedre Norrmalm - Centrum Östermalm Lombolo...12 Medverkande enna bilaga till Röjningsplanen för Kiruna har beställts av Charlotta Jannok, Beställarombud Gatu & VA Kiruna Kommun och författats av Viktoria Arvidsson, Landskapsarkitekt LAR/MSA, Sweco Infrastructure AB, Luleå Synpunkter ar lämnats av Lars-Erik Gunnars, huvudförfattare Röjningsplan Kiruna Charlotte Köhler, Samhällsbyggnadskontoret

3 1. LÄSANVISNINGAR 1.1 Inledning enna rapport är en bilaga till Röjningsplan för Kiruna centrum - Lombolo, Västra ind omr, Ställverkets ind omr och Tuollavaara, rev juni Röjningsplanen omfattar grönytor definierade som planlagd parkmark/ skydd/natur. Bild nedan visar blå områden som omfattas av Röjningsplan för Kiruna centrum - Lombolo, Västra ind omr, Ställverkets ind omr och Tuollavaara. Gröna områden ingår i Kiruna kommuns grönplan och tas därför inte upp i röjningsplanerna. Bilaga 1 behandlar Kiruna tätorts övriga områden, rödmarkerade i kartan nedan. 1.2 Målbilder enna bilaga omfattas av de målbilder som tagits fram för Röjningsplan för Kiruna centrum - Lombolo, Västra ind omr, Ställverkets ind omr och Tuollavaara, rev juni Se tabell nästa sida. En av målbilderna (H) har dock hämtats från Röjningsplaner för Kiruna; Svappavaara, Vittangi och Karesuando, rev april Målbild H kännetecknas av halvöppen mark. Målet innebär att marken ska förbli halvöppen, det vill säga inte växa igen till skog. Halvöppna ytor är bra för den biologiska mångfalden. Skötsel sker genom klippning av gräset och röjning av sly utmed gångvägar och stigar. Se ursprungsdokument för utförligare beskrivningar. Områden som behandlas i BILAGA 1 (röda) Grönplan Röjningsplan Lombolo Västra ind omr, Ställverkets ind omr och Tuollavaara 3 Viktoria Arvidsson LAR/MSA

4 MålbildeR - Se även de generela åtgärderna på sid 3 och den kompletterande målbeskrivningen på sid 5-7 Mål Generell skötsel Bryn Sly Solitärträd Trädgrupper Skog/ trädridå A Natur Landskapsvårdande skötsel med enstaka gallringar. Särskild hänsyn ska tas områden. att behålla halvöppna Spara bryn närmast väg- Röj sly vid behov. t ex för Spara solitärträd. Spara trädgrupper. Spara skog/trädridå. MålbildeR - Se även de de generella generela åtgärderna på på sid sid 3 och 3 och den den kompletterande målbeskrivningen på sid 5-7 på sid i huvuddokumentet 5-7 Röjningsplan Kiruna centrum, rev juni Mål till Generell samiska skötsel kulturspår i naturmiljön. Bryn skogspartier. Sly Solitärträd Trädgrupper Skog/ trädridå A Natur Bostadskvarter Landskapsvårdande skötsel med ensta- Spara bryn närmast väg- Röj sly vid behov. t ex för Spara solitärträd. Spara trädgrupper. Spara skog/trädridå. B Klimatskydd norr och öster om bostadska Spara gallringar. läskärmar Särskild av flerskiktad hänsyn ska vegeta- tas till tion, samiska norr och kulturspår öster om i bostadskvarter. naturmiljön. områden. Spara bryn någon meter från tomtgräns. att Sly behålla röjs ca vart halvöppna 4:e år. skogspartier. Solitärträd inom 5 m från tomtgräns kan fällas Trädgrupper inom 5 meter från tomtgräns gallras eller Röj eller gallra till genomsiktliga trädgrupper inom Bostadskvarter efter önskemål. Spara i tas bort. 10 meter från tomtgräns. B C Klimatskydd norr och Vegetationskärm öster om bostadskvarter och väster om söder Spara läskärmar av flerskiktad vegeta- Röj tion, för norr ljusinsläpp, och öster närmast om bostadskvarter. söder och väster om bostadskvarteret. Spara en Spara bryn någon meter Röj från brynvegetation tomtgräns. inom 5 m från tomtgräns. Sly röjs ca vart 4:e år. Röj sly inom 5 m från tomtgräns. I övrigt efter tomthörn. Solitärträd inom 5 m Solitärträd från tomtgräns inom kan 5 m fällas från tomtgräns efter önskemål. kan fällas Spara efter i Trädgrupper inom 5 meter Spara från tomtgräns genomsiktliga gallras träd- eller tas bort. Grupper inom 5 grupper. Röj eller gallra till genomgrupper. Röj siktliga eller trädgrupper gallra till genom- inom siktliga 10 meter trädgrupper från tomtgräns. inom bostadskvarter skyddande skärm mot väg. Komplettera Spara buskar eller delar av behov önskemål. tomthörn. Spara enstaka meter från tomtgräns tas 10 meter från tomtgräns. C Vegetationskärm Vistelseyta, söder och väster bostads- om nära bostadskvarter stråk med Röj för låga ljusinsläpp, buskar och närmast enstaka söder träd. och Sträva väster om efter bostadskvarteret. variation i storlek Spara och en form. skyddande Skapa skärm öppna mot ytor, väg. små Komplettera buskage bryn Röj brynvegetation närmast vägområdet inom 5 Spara m från brynvegetation tomtgräns. runt dungar Spara buskar eller delar av Röj sly inom 5 m från Sly tomtgräns. röjs ca vart I övrigt 4:e år. efter behov solitärträd. Solitärträd inom 5 m från Spara tomtgräns solitärträd. kan fällas Kom- efter plettera önskemål. med Spara fler enstaka träd av bort. Spara genomsiktliga trädgrupper. mindre Grupper grupper inom 5 Spara med meter tät från undervegetation. tomtgräns tas Röj eller gallra till genomsiktliga till trädgrupper genomsiktliga inom Gallras grupper 10 meter med från bibehållen tomtgräns. och med dungar. låga buskar Röj för och god enstaka sikt nära träd. gång- bryn närmast vägområdet prydnadskaraktär solitärträd. utmed bort. undervegetation. Vistelseyta, bostadsstråk Sträva och efter cykelvägar. variation För i storlek vegetations- och Spara brynvegetation runt Sly röjs ca vart 4:e år. g/c Spara stråk solitärträd. Kom- Spara mindre grupper Spara Gallras minder till genomsiktliga skogsdungar nära stråk ytor form. närmast Skapa öppna bostadskvarter ytor, små buskage - se dungar plettera med fler träd av med tät undervegetation. som grupper lekskog. med Ta bibehållen bort trädgårdsavfall och sätt upp MÅLBILER även B och C - Skötselåtgärder och i dungar. tabellform. Röj för Se god den sikt kompletterande nära gångstråk och cykelvägar. För vegetations- g/c stråk strategiska Spara minder skyltar skogsdungar med ytor närmast bostadskvarter - se Barnens som lekskog. skog, Ta tippning bort träd- av målbeskrivningen sid 5-7 för mer information. prydnadskaraktär utmed undervegetation. Mål Generell skötsel Bryn Sly Solitärträd Trädgrupper trädgårdsavfall Skog/ trädridå även B och C och sätt förbjuden upp EA Vistelseyta, Natur park Sträva Landskapsvårdande efter variation skötsel i storlek med och ensta- Spara brynvegetation bryn. runt Röj Röj sly sly vid till behov. mindre buskage. Ska fungera som Komplettera med fler träd som Barnens Gallra lekskog. skog, vid Ta behov tippning bort för träd- av Spara Spara solitärträd. lämpliga klätterträd. Spara Spara trädgrupper trädgrupper. Spara strategiska Spara minder skog/trädridå. skyltar skogsdungar med form. ka gallringar. Skapa öppna Särskild ytor, hänsyn små buskage tas dungar och till samiska dungar. kulturspår Röj för god i sikt naturmiljön. nära gångstråk avgränsningar och som av prydnadskaraktär vid trädgårdsavfall ökad genomsiktlighet. och sätt förbjuden upp Sträva Spara och läskärmar efter cykelvägar. variation av lerskiktad För i storlek vegetations- och vegeta- Spara brynvegetation någon meter runt Sly småbarns-skog. Röj röjs sly ca till vart mindre 4:e år. bus- Spara målpunkter. Spara i tomthörn. lämpliga klätterträd. Spara Röj trädgrupper till minst 5 meter från strategiska Spara Röj minder eller skyltar gallras skogsdungar med till ge- B E Vistelseyta, Klimatskydd park bostadsområdytor form. tion, närmast norr Skapa och öppna öster bostadskvarter ytor, om bostadskvarter. små buskage - se dungar från tomtgräns. kage. Ska fungera som Komplettera med fler träd tomtgräns. Barnens som nomsiktliga lekskog. skog, Ta tippning trädgrup- bort träd- av även och dungar. B och C Röj för god sikt nära gång- avgränsningar och som av prydnadskaraktär vid trädgårdsavfall per minst och 10 sätt förbjuden meter upp från F Rekreationsskog Skapa stråk och naturområden cykelvägar. För med vegetationsytor delvis goda Spara brynvegetation runt Sly småbarns-skog. röjs ca vart 4:e år. Spara målpunkter. solitärträd. Spara trädgrupper. Gallras strategiska tomtgräns. för ökad skyltar genom- med C Avskärmande vegetationcerade Röj höga närmast träd mot bostadskvarter Separera syd och väst tätt om pla- - se siktförhållanden. dungar - och i områdets yt- Sly röjs ca vart 4:e år. En- Spara enstaka solitärträd. Spara genomsiktliga trädsiktlighet Barnens - skog, vid behov. tippning Spar av även bostadskvarter. B motionsspår och C Komplettera med täta med ridåer. låga terkanter buskar ska sparas. grupper. flerskiktade trädgårdsavfall ridåer förbjuden mellan F Rekreationsskog vsärskild Skapa buskar naturområden och hänsyn enstaka ska träd. tas med till delvis samiska goda Spara brynvegetation runt Sly röjs ca vart 4:e år. Spara solitärträd. Spara trädgrupper. tätt Gallras placerade för ökad motions- genom- Vistelseyta, stråk kulturspår siktförhållanden. Spara bryn i och naturmiljön. röj Separera för god För sikt. tätt vegeta- pla- dungar Spara bryn och minst i områdets 2 ytterkanter meter från GC-väg och Röj 2 meter från GC-väg. med ler träd av prydnadskarak- med tät undervegetation. flerskiktade ridåer mellan se vsärskild även B hänsyn och C ska tas till samiska fritidsstråk. tär utmed GC-vägar. tätt placerade motions- Sly röjs ca vart 4:e år. Spara i tomthörn. Komplettera Spara mindre grupper spår. siktlighet - vid behov. Spar tionsytor cerade motionsspår närmast bostadskvarter med täta ridåer. - E Industriområden Vistelseyta, lekpark kulturspår Sträva efter i variation naturmiljön. i storlek För vegetationsytor Spara form. Skapa läskärmar närmast öppna av ytor, bostadskvarter flerskiktad små buskage vegeta- - Spara brynzoner kring vat-spara sly sly till som mindre kan utveck- busplettera Spara/komplettera med ler träd med av pryd-spara/kompletterper. med Spara/komplettera med se tion. och även dungar. B och C tendrag och diken kage las som till bryn kan eller fungera till träd- som nadskaraktär fler träd. vid målpunkter. fler träd. fler träd. och - Sly röjs ca vart 4:e år. Spara lämpliga klätterträd. Kom- Spara lämpliga trädgrupspår. - I Klimatskydd Industriområden avgränsningar rader. och små- J I Klimatskydd och visu- Spara enstaka läskärmar trädgrupper. av flerskiktad Spara vegeta- Spara brynzoner som skyler kring vat-barnsskog tendrag Spara sly sly som kan utvecklas utveck- Spara/komplettera med Spara/komplettera med Spara/komplettera med F Rekreationsskog ellt skydd brynzoner tion. Skapa naturområden kring vattendrag med delvis och mot goda Spara bryn och industrimiljöer. minst diken2 ovårdade Sly till las röjs bryn. till ca bryn vart eller 4:e år. till träd- - fler träd. fler Spara träd. trädgrupper. fler Gallras träd. för ökad genom- leder siktförhållanden. och framför Separera fula industrimiljöer. tätt placerade Spara meter brynzoner från GC-väg kring och vat-enbuskarader. ska sparas. Röj siktlighet vid behov. motionsspår enstaka trädgrupper. med täta ridåer. Spara tendrag Spara fritidsstråk. bryn och som diken skyler 2 meter Spar sly från som GC-väg kan utvecklas och Spara Spara/komplettera med Spara Spar lerskiktade ridåer J Klimatskydd och visu- Spara K Klimatskydd ellt och iakttagande av skyltvärtion. leder Röj och för framför fritidsstråk fula industrimiljöer. och framför uppnå Spara brynzoner insyn från kring infarts- vat- uppnå insyn från infarts- uppnå insyn från infarts- uppnå insyn från infarts- uppnå motionsspår. insyn från infarts- Spara brynzoner läskärmar kring vattendrag av flerskiktad och vegeta- mot Röj ovårdade efter önskemålför industrimiljöer. att fritidsstråk. Röj till bryn. efter önskemålför att Röj efter önskemålför att Röj fler träd. efter önskemålför att Röj mellan efter önskemålför tätt placerade att G Strandäng, den äng och byggnader Kulturmarksvårdande av skyltvärde. skötsel som håller leder. tendrag Spara bryn och mot diken skog. Röj leder. sly årligen för att hålla Spara leder. enstaka solitärträd mot leder. - leder. - K hagmark Klimatskydd och iakt- marken läskärmar öppen. av flerskiktad vegeta- Spara Röj efter önskemålför att marken Röj efter öppen. önskemålför att vattnet. Röj efter önskemålför att Röj efter önskemålför att Röj efter önskemålför att H tagande Halvöppen av skyltvärden mark tion. Landskapsvårdande Röj för fritidsstråk skötsel och framför som gör att uppnå Spara bryn insyn vid från övergång infarts- Sly uppnå röjs ca insyn vart från 4:e år, infarts- Spara uppnå enstaka insyn solitärträd. från infarts- uppnå Spara insyn enstaka från infarts- trädgrup- uppnå Röj insyn eventuell från förekomst infarts- byggnader området inte av växer skyltvärde. igen till skog. leder. till annan vegetations- röjningen leder. kan vara gles för leder. leder. per. leder. av skog/trädridå. Röjningsplan Kiruna centrum: Lombolo, Industriområdena och typ, Tuollavaara t ex skog eller äng. att skapa 4 åldersvariation. Lars-Erik Gunnars I Klimatskydd industriområde A-J Kiruna enligt Röjningsplan centrum: Spara läskärmar av lerskiktad vegetation. Lombolo, Kiruna centrum Industriområdena - Lombolo, Västra och Spara brynzoner kring Spara sly som kan utvecklas omr till bryn och 4 Spara/komplettera med ler Spara/komplettera med - Röjningsplan Målbilder vattendrag. Tuollavaara ind omr, Ställverkets ind eller Tuollavaara. till trädrader. Målbild träd. H enligt Röjningsplan Kiruna; ler träd. Svappavaara, Lars-Erik Vittangi Gunnars och Karesuando.

5 1.3 Stadsomvandlingen Kiruna står inför en stadsflytt som kommer att påverka bebyggelse och infrastruktur under en tid framöver. Stadsomvandlingen sker pga gruvdriften i Kiirunavaara. en brytningsmetod som används är rasbrytning vilket medför att närliggande mark kan förkastas och rasa ner mot de hålrum som gruvan efterlämnar. å malmkroppen lutar nedåt och in under Kiruna stad måste bebyggelse flyttas när brytningsområdet expanderar. Staden kommer att flyttas åt öster. Sprickzonernas utbredning är ett faktum som ligger som grund för en stor del av den fysiska planeringen i Kiruna C. enna bilaga har en genomförandetid på 5 år, vilket medför att sprickzonerna inte kommer att påverka programmets åtgärdsförslag i detta skede. På bilden till höger har LKAB redovisat förväntad utbredning av sprickzoner, reviderad oktober Vi k to r i a Ar vi d s s o n L A R / MS A

6 B1. Klimatskydd mot norr som avgränsar Bergaskolans skolgård. Tät småvuxen smalstammig björkskog med fältskikt av högvuxet gräs. Trädridån sparas, gallras försiktigt. A1 E1 A1 B2. Klimatskydd mot nordöst som avgränsar Högalidsgatan från Campingvägen. Mycket tät och snårig näringsrik sälgskog, med undervegetation av bland annat hundkex och brännässlor. Röj för fritidsstråk, ca 2 m från stigar. I övrigt gallras försiktigt. A2 E2 1. Vistelseyta/stråk av parkkaraktär mellan villaområdena Ringvägen och Lärkvägen. Skog av björk, sälg, rönn, asp med fältskikt av högväxta örter och gräs. Gallring och röjning av träd för ljusinsläpp från söder och väster. B2 B1 E6 E Gångstråk genom bostadsområde, omges av gräsmatta och partier med buskar och ungsly. Gallras till enstaka stamträd mot öster och tätare ridå mot väst. E1. Vistelseyta park, i form av stamträd i grupper och fjällbjörkar med stamskott. Komplettera med fler träd och buskar av prydnadskaraktär, och låt trädens skott medverka till spontan föryngring. E5 2 A2 E2 H E2. Vistelseyta lekpark, stamträd i grupper med gräsmatta. Komplettera med låga buskar för att skapa variation och avskildhet och låt trädens skott medverka till spontan föryngring. E3. Vistelseyta lekpark, enstaka stamträd i gräsmatta, men främst fjällbjörkskog med enbuskar och ris. Föryngra genom att ta tillvara basala skott, och gallra ut gamla träd efter hand. E5. Vistelseyta lekpark, stamträd i grupper, björkar, rönnar i gräsmatta. En del av trädgrupperna har undervegetation av små skott och ris med naturmarkskaraktär. Komplettera med låga buskar för att skapa variation och avskildhet och låt trädens skott medverka till spontan föryngring. E6. Vistelseyta lek i form av pulkabacke, småblockig terräng med fältskikt av gräs, kråkbär och videarter, inga träd. En stig löper i mitten av området. Inga tillägg av vegetationen ska göras, röjning av sly över 1,0 m /4 år. 2. INELNING I SKÖTSELZONER 2.1 Högalid - Sandstensberget A1. Glesvuxen fjällbjörkskog på naturmark, med undervegetation av enbuskar och magert fältskikt av lingon, kråkbär. Stenig och blockig terräng. Sluttning nedanför villaområde med spontant uppkomna stigar. Endast lätt gallring vid behov. A2. Fjällbjörkskog med undervegetation av enbuskar och gräs. Skogen fungerar som en grön kil mellan bostadsområdena och korsas av små spontant upptrampade stigar. Endast lätt gallring vid behov. H. Grönyta med solitärträd i gräsmatta mellan Jägaregatan och Ringvägen. Storvuxna sälgar och björkar. Kan på sikt få utvecklas mer fritt så att en halvöppen mark skapas. Se även de generella åtgärderna och målbeskrivningar sid 3, 5-7 i huvuddokumentet Röjningsplan Kiruna centrum, rev juni Viktoria Arvidsson LAR/MSA

7 2.2 Luossavaara - Övre Norrmalm B1. Mycket tät björkskog med visst inslag av gamla enbuskar och vide. I den lägre terrängen sälg, vide gräs och mossa. I den högre terrängen björk, en och gräs. Gallra och stamma upp träd för en mer öppen och genomsiktlig karaktär - detta ökar tryggheten. Spara läskärmar av flerskiktad vegetation i kanterna mot norr (framtida E10), röj för fritidsstråk. B4 B2. Klimatskydd/visuellt skydd mot bostadsområde i form av snårig slyskog av sälg och björk i brant sluttning norrut mot vägen i norr. Gallra och spara ut större träd för en mer flerskiktad vegetation. B3. Klimatskydd/visuellt skydd mellan bostadsområde och fotbollsplan i form av halvöppen fjällbjörkskog med inslag av sälg, undervegetation av enbuskar och gräs. Endast lätt gallring vid behov. B4. Nuvarande gräsmark med tistlar och höväxta örter - träd och buskar avverkade. Tillskapa klimatskydd/visuellt skydd mot bostadsområde i form av ungskog mot norr (framtida E10). Efter plantering - på sikt gallra och spara ut större träd för en mer flerskiktad vegetation. 10 m närmast hus hålla höppet. B2 B1 B3 E. Vistelseyta lekpark, stamträd i grupper, björkar, rönnar i gräsmatta. En del av trädgrupperna har undervegetation av små skott och ris med naturmarkskaraktär. Komplettera med låga buskar för att skapa variation och avskildhet och låt trädens skott medverka till spontan föryngring. J. Visuell skärm/avgränsning mot Matojärvi idrottsplats. Trädrad/trädbestånd i form av flerstammiga rönnar, sälg och enstaka granar på gräsyta. Sköts som trädrad för ett städat intryck. Sly över 1,5 m kring träden röjs/ 4 år. J5 E Se även de generella åtgärderna och målbeskrivningar sid 3, 5-7 i huvuddokumentet Röjningsplan Kiruna centrum, rev juni J J 7 Viktoria Arvidsson LAR/MSA

8 A 2.3 Västra Luossavaara - Övre Norrmalm A. Glesvuxen fjällbjörkskog på naturmark, med undervegetation av enbuskar och magert fältskikt av lingon, kråkbär. Stenig och blockig terräng. Svag sydsluttning i anslutning till skidspår/elljusspår. Endast lätt gallring vid behov. C1 E3 C1. Klimatskydd mot norr i form av sälgsnår, en del öppen mark med högt gräs och tistlar. Spara och gallra sly som på sikt kan utvecklas till små träd. C2. Klimatskydd, bostadsområde längs med fastighetsmark i form av fristående stamträd i gräsyta. Spara sly för en mer flerskiktad vegetation mot ûbengatan i norr. J E1 E4 E2. Vistelseyta stråk i form av öppen gräsmark med högvuxna solitärträd mellan Syllgatan och Bryggaregatan, samt partier med sly och vide i sluttningen upp mot Bryggaregatan. Gallra slyn i sluttningen för att på sikt utveckla stamträd, röj för god sikt. E1. Vistelseyta lekpark, inga träd i anslutning. Komplettera med en planterad trädgrupp med undervegetation av buskar, samt solitära träd av prydnadskaraktär på den öppna gräsytan strax sydväst om lekplatsen. E2. Vistelseyta lekskog i form av tätvuxen björkskog med inslag av sälg, enbuskar och gräs. Gallra fram en liten glänta i mitten, och låt trädens skott medverka till spontan föryngring. Lätt gallring vid behov. E3. Vistelseyta lek, storväxta stamträd enskilda och i grupper, björk och sälg i gräsmatta. Låt trädens skott medverka till spontan föryngring. Spara ut och gallra sly som på sikt kan utvecklas till små träd. E4. Vistelseyta park, stor öppen grönyta med högvuxna solitärträd i gräs/äng längs Förmansvägen. Spara trädgrupper med bryn mot väster. C2 J. Visuellt skydd mot E10. Spara partier med sly som kan utvecklas till bryn. Se även de generella åtgärderna och målbeskrivningar sid 3, 5-7 i huvuddokumentet Röjningsplan Kiruna centrum, rev juni Viktoria Arvidsson LAR/MSA

9 2.4 Nedre Norrmalm - Centrum C1. Vegetationsskärm i sluttning mellan väg och bostadskvarter. Röj och gallra ut höga/gamla träd, ta vara på skott och ungträd, samt buskar som ger skärmverkan. C2 Vegetationsskärm mellan E10 och Ralp Erskines radhus. Stora uppvuxna träd av björk, rönn och sälg, även små föryngrade. Redan röjt och gallrat! Röj och gallra ut på sikt (dock inget behov av att byta ut höga träd mot låga buskar, då träden står i en sänka och husen ligger mycket högre upp i terrängen). C3 Vegetationsskärm i sluttning mellan väg och järnväg, i form av stamträd av rönn. Redan gallrad! Röj och gallra ut på sikt. E1. Ovårdat parkområde som kan utvecklas till vistelseyta, park. Området utgörs av ett antal övervuxna tidigare villatomter i västsluttning. Stora rönnar, björkar, täta sälg och videsnår. Här och var påträffas trädgårdsväxter som vinbär. Genom varierad gallring och röjning kan området utvecklas till en park att vistas i. Gallra fram stora solitärträd, samt stamträd i grupper, några tätare buskpartier av buskar och småvuxen skog, samt öppna platser för lek och spel (där ytan är relativt plan). E2 E1 E2. I delen närmast Brytaregatan har träden gallrats, röjts och stammats upp till parkkaraktär. Se även de generella åtgärderna och målbeskrivningar sid 3, 5-7 i huvuddokumentet Röjningsplan Kiruna centrum, rev juni C3 C1 C1 C2 9 Viktoria Arvidsson LAR/MSA

10 K2 A2 K1 K1 K1 E3 E2 C E1 K1 K1 E1 A1 A1 1 E4 K Östermalm A1. Fjällbjörkskog på naturmark, med undervegetation av enbuskar och magert fältskikt av lingon, kråkbär. Stenig och blockig terräng. I den lägre terrängen mer tätvuxen skog i behov av gallring. Norr om tennisbanorna hällmarker med lågvuxen skog, endast lätt gallring vid behov. A2. Björkskog med inslag av stora kraftiga tallar på naturmark, med undervegetation av enbuskar och magert fältskikt av lingon, kråkbär. Spara tallarna, endast lätt gallring vid behov. C. Klimatskydd av björk-, sälg och videsnår. Röj för ljusinsläpp.. Vistelseyta stråk, med träd i gräsmatta. Behov av föryngring/avverkning inom ett antal år E1. Vistelseyta park, enstaka solitärträd i gräsmatta. Behov av komplettering/ föryngring/avverkning inom ett antal år. E2. Vistelseyta lekpark på en höjd, fjällbjörkar i gräsmatta, björkskog på naturmark med undervegetation av enbuskar, videsnår och fältskikt av ris och gräs. Låt trädens skott medverka till spontan föryngring. E3. Vistelseyta park med fotbollsplan omgiven av gräsyta och en enda björk. Behov av komplettering av vegetationen, buskar och träd som skydd mot de två omgivande vägarna. Viktoria Arvidsson LAR/MSA E4. Vistelseyta lekpark, stamträd i grupper, fjällbjörkar med gräsmatta, den södra delen endast tomma gräsytor. Komplettera med trädgrupper låga buskar för att skapa variation och avskildhet och låt trädens skott medverka till spontan föryngring. K1. Grönyta längs väg med gamla träd i gräsmatta. Behov av föryngring/ avverkning inom ett antal år. K2. Grönyta längs väg med träd i gräsmatta. Uppväxta äldre björkar och yngre småträd.

11 A2 B1 F A1 E5 B2 B1. Klimatskydd bostadsområde bestående av högvuxen björkskog med sälg, sly och högvuxna örter och gräs. Ovårdat område i behov av gallring och skötsel. B2. Klimatskydd bostadsområde, mot väg bestående av grupper av höga björkar och tallar i gräsmatta. Parkkaraktär med stamträd i gräsmatta innebär dålig skärmverkan mot vägen. Vårda barrträden, kompettera med buskar, ta tillvara sly.. Vistelseyta stråk. Uppväxta äldre björkar och yngre småträd. E5. Vistelseyta, lekpark. Stamträd i gräsmatta. Parti med hagmarkskaraktär, enar, buskar, tall och björk i anslutning till lekplats. I övrigt solitärträd i gräsmatta, samt lekutrustning. Behov av komplettering/föryngring/ avverkning inom ett antal år. Låt trädens skott medverka till spontan föryngring. F. Rekreationsskog norr om villaområde. Naturmark i form av högvuxen blandskog med björk, tall och gran, gångstigar. Röj för fritidsstråk, i övrigt endast lätt gallring vid behov. Spara barrträd. Se även de generella åtgärderna och målbeskrivningar sid 3, 5-7 i huvuddokumentet Röjningsplan Kiruna centrum, rev juni Viktoria Arvidsson LAR/MSA

12 2 3 3 E1 B C J Lombolo A. Tät mörk fjällbjörkskog med inslag av sälg och undervegetation av enbuskar och gräs. Skogen fungerar som en grön kil mellan bostadsområdet och E10 och korsas av små upptrampade stigar. Gallra och stamma upp träd för en mer öppen och genomsiktlig karaktär - detta ökar tryggheten. Röj för fritidsstråk. Spara täta bryn mot E10. C. Vegetationsskärm söder om bostadskvarter, bestående av björksälgskog och högt gräs. Redan kraftigt gallrad! Inget röjningsbehov i dagsläget. 1. Vistelseyta stråk i anslutning till skola, enstaka solitärträd i gräsmatta. Uppväxta äldre björkar och yngre småträd. 2. Vistelseyta stråk, i form av träd längs gc-väg, sälg och björk. Låt trädens skott medverka till spontan föryngring, alt komplettera med nya träd. J2 J1 A 3. Vistelseyta, stråk i form av öppen gräsmark med högvuxna solitärträd, sälg och björk. Gc-stråk med belysning. Låt trädens skott medverka till spontan föryngring, alt komplettera med nya träd. E1. Vistelseyta lekplats omgiven av gräs - inga träd eller buskar. Behov av vegetation för att skapa rum, buskar och träd. F1. Rekreationsskog med stigar/skidspår kring Ala-Lopolo i form av fjällbjörkskog på naturmark, med undervegetation av enbuskar och magert fältskikt av lingon, kråkbär. Röj ca 2 meter från huvudstigar/skidspår och cykelvägar. J1 J3 F1 J1. Visuellt skydd mot E10 i form av smal remsa av fjällbjörkskog på naturmark, med undervegetation av enbuskar och vide med magert fältskikt av lingon, kråkbär. Bibehåll flerskiktad struktur för god skärmverkan. J2. Visuellt skydd mot E10 i form av ljus genomsiktlig sälgskog. Nyligen gallrad och uppstammad. Spara sly som kan utvecklas till bryn mot E10. J3. Visuellt skydd mot E10 i form av mycket täta högvuxna sälgsnår. Gallra och stamma upp för att skapa genomsikt, spara sly som kan utvecklas till bryn mot E10. Viktoria Arvidsson LAR/MSA

13 2.6 Lombolo forts. C. Vegetationsskärm i form av gles fjällbjörkskog med undervegetation av enbuskar och gräs. Endast lätt gallring vid behov. E2. Vistelseyta, lek i form av fjällbjörkskog med undervegetation av enbuskar och gräs. Endast lätt gallring vid behov. Skogen fungerar som en grön kil mellan bostadsområdena och nyttjas som lekmiljö av barn i området. F2. Rekreationsskog med stigar/skidspår kring Ala-Lopolo. Område med sälg- och videsnår kring sjön. Röj ca 2 meter från huvudstigar/skidspår och cykelvägar. Röj fram öppna passager/utblickar mot sjön. F1 Se även de generella åtgärderna och målbeskrivningar sid 3, 5-7 i huvuddokumentet Röjningsplan Kiruna centrum, rev juni C F1 E2 F2 F2 F1 13 Viktoria Arvidsson LAR/MSA

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS repo001.docx 2012-03-2914 NORRTÄLJE KOMMUN Åkerholmar Mellingeholm Aktivitetspark UPPDRAGSNUMMER 1832241003 INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING

Läs mer

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Att: Bill Ericsson Linköpings kommun Teknik- och samhällsbyggnadsnämden Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Linköpings kommun Allmänekologisk inventering Sammanfattning Allmänekologisk inventering

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Hänsyn vid avverkningar

Hänsyn vid avverkningar Hänsyn vid avverkningar Kontraktsbilaga för avverkningsuppdrag och leveransvirke inom Södra Certifiering Texten i broschyren bygger på standardkraven inom FSC och PEFC. PEFC/05-22-11 Främjande av uthålligt

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STADSFÖRNYELSE STATION I BÅSTADS KO STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS I BÅSTADS KOMMUN KOM ÖRSLÖVS STATION STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS KOMM STADSFÖRNYELSE I

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson RIO GÖTEBORG NATUR-

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Bilaga 1 Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Beslutshandling Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledning: SWECO Studio plan, Peter Lindroos Fotografier: Lin Wiklund, Joe Lindström,

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

Grönplan del B1 Strängnäs stad - Härad. Antagen av KF 2009-10-26

Grönplan del B1 Strängnäs stad - Härad. Antagen av KF 2009-10-26 Grönplan del B1 Strängnäs stad - Härad Antagen av KF 2009-10-26 Grönplan del B1 Strängnäs stad - Härad Antagen av KF 2009-10-26 Innehåll Del A, kommungemensam del Kap 1-4 Mål och förutsättningar Del

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Riktlinjer för skoltomters storlek - en översyn

Riktlinjer för skoltomters storlek - en översyn 0518/2008 Riktlinjer för skoltomters storlek - en översyn Arbetsmaterial Ut och lek augusti 2009 Innehåll Inledning...3 Syfte/mål...3 Skolgårdsmålen i Lunds kommun...4 Helhetstänkande en plats som visar

Läs mer

3.5.1 Sociala värden och mänskliga behov

3.5.1 Sociala värden och mänskliga behov 3 Värden funktioner Stadsparken i Lund 3.5.1 Sociala värden mänskliga behov Människan är en biologisk varelse har grundläggande behov av grönska natur. Den gröna miljön har stor betydelse för vårt välbefinnande

Läs mer

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G -

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - - M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - Alternativ i programförslaget Programmet prövar fyra områden för bostadsbebyggelse. Dessa prövas vart för sig. De är lokaliserade geografiskt olika

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 20 UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 ALLMÄNT OM UNDERLAGET 4 Bakgrund 4 Syfte 5 Läsanvisning 5 Underlagets

Läs mer

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Malmö stadsbyggnadskontor juni 2010 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Varför förtätning?... 4 Förslag till förtätningsstrategi... 8 En tätare stad...12

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer