Röjningsplan för Kiruna centrum BILAGA 1. Viktoria Arvidsson, november 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Röjningsplan för Kiruna centrum BILAGA 1. Viktoria Arvidsson, november 2012"

Transkript

1 Röjningsplan för Kiruna centrum BILAGA 1 Viktoria Arvidsson, november 2012

2 INNEHÅLL 1. LÄSANVISNINGAR Inledning Målbilder Stadsomvandlingen INELNING I SKÖTSELZONER Högalid - Sandstensberget Luossavaara - Övre Norrmalm Västra Luossavaara - Övre Norrmalm Nedre Norrmalm - Centrum Östermalm Lombolo...12 Medverkande enna bilaga till Röjningsplanen för Kiruna har beställts av Charlotta Jannok, Beställarombud Gatu & VA Kiruna Kommun och författats av Viktoria Arvidsson, Landskapsarkitekt LAR/MSA, Sweco Infrastructure AB, Luleå Synpunkter ar lämnats av Lars-Erik Gunnars, huvudförfattare Röjningsplan Kiruna Charlotte Köhler, Samhällsbyggnadskontoret

3 1. LÄSANVISNINGAR 1.1 Inledning enna rapport är en bilaga till Röjningsplan för Kiruna centrum - Lombolo, Västra ind omr, Ställverkets ind omr och Tuollavaara, rev juni Röjningsplanen omfattar grönytor definierade som planlagd parkmark/ skydd/natur. Bild nedan visar blå områden som omfattas av Röjningsplan för Kiruna centrum - Lombolo, Västra ind omr, Ställverkets ind omr och Tuollavaara. Gröna områden ingår i Kiruna kommuns grönplan och tas därför inte upp i röjningsplanerna. Bilaga 1 behandlar Kiruna tätorts övriga områden, rödmarkerade i kartan nedan. 1.2 Målbilder enna bilaga omfattas av de målbilder som tagits fram för Röjningsplan för Kiruna centrum - Lombolo, Västra ind omr, Ställverkets ind omr och Tuollavaara, rev juni Se tabell nästa sida. En av målbilderna (H) har dock hämtats från Röjningsplaner för Kiruna; Svappavaara, Vittangi och Karesuando, rev april Målbild H kännetecknas av halvöppen mark. Målet innebär att marken ska förbli halvöppen, det vill säga inte växa igen till skog. Halvöppna ytor är bra för den biologiska mångfalden. Skötsel sker genom klippning av gräset och röjning av sly utmed gångvägar och stigar. Se ursprungsdokument för utförligare beskrivningar. Områden som behandlas i BILAGA 1 (röda) Grönplan Röjningsplan Lombolo Västra ind omr, Ställverkets ind omr och Tuollavaara 3 Viktoria Arvidsson LAR/MSA

4 MålbildeR - Se även de generela åtgärderna på sid 3 och den kompletterande målbeskrivningen på sid 5-7 Mål Generell skötsel Bryn Sly Solitärträd Trädgrupper Skog/ trädridå A Natur Landskapsvårdande skötsel med enstaka gallringar. Särskild hänsyn ska tas områden. att behålla halvöppna Spara bryn närmast väg- Röj sly vid behov. t ex för Spara solitärträd. Spara trädgrupper. Spara skog/trädridå. MålbildeR - Se även de de generella generela åtgärderna på på sid sid 3 och 3 och den den kompletterande målbeskrivningen på sid 5-7 på sid i huvuddokumentet 5-7 Röjningsplan Kiruna centrum, rev juni Mål till Generell samiska skötsel kulturspår i naturmiljön. Bryn skogspartier. Sly Solitärträd Trädgrupper Skog/ trädridå A Natur Bostadskvarter Landskapsvårdande skötsel med ensta- Spara bryn närmast väg- Röj sly vid behov. t ex för Spara solitärträd. Spara trädgrupper. Spara skog/trädridå. B Klimatskydd norr och öster om bostadska Spara gallringar. läskärmar Särskild av flerskiktad hänsyn ska vegeta- tas till tion, samiska norr och kulturspår öster om i bostadskvarter. naturmiljön. områden. Spara bryn någon meter från tomtgräns. att Sly behålla röjs ca vart halvöppna 4:e år. skogspartier. Solitärträd inom 5 m från tomtgräns kan fällas Trädgrupper inom 5 meter från tomtgräns gallras eller Röj eller gallra till genomsiktliga trädgrupper inom Bostadskvarter efter önskemål. Spara i tas bort. 10 meter från tomtgräns. B C Klimatskydd norr och Vegetationskärm öster om bostadskvarter och väster om söder Spara läskärmar av flerskiktad vegeta- Röj tion, för norr ljusinsläpp, och öster närmast om bostadskvarter. söder och väster om bostadskvarteret. Spara en Spara bryn någon meter Röj från brynvegetation tomtgräns. inom 5 m från tomtgräns. Sly röjs ca vart 4:e år. Röj sly inom 5 m från tomtgräns. I övrigt efter tomthörn. Solitärträd inom 5 m Solitärträd från tomtgräns inom kan 5 m fällas från tomtgräns efter önskemål. kan fällas Spara efter i Trädgrupper inom 5 meter Spara från tomtgräns genomsiktliga gallras träd- eller tas bort. Grupper inom 5 grupper. Röj eller gallra till genomgrupper. Röj siktliga eller trädgrupper gallra till genom- inom siktliga 10 meter trädgrupper från tomtgräns. inom bostadskvarter skyddande skärm mot väg. Komplettera Spara buskar eller delar av behov önskemål. tomthörn. Spara enstaka meter från tomtgräns tas 10 meter från tomtgräns. C Vegetationskärm Vistelseyta, söder och väster bostads- om nära bostadskvarter stråk med Röj för låga ljusinsläpp, buskar och närmast enstaka söder träd. och Sträva väster om efter bostadskvarteret. variation i storlek Spara och en form. skyddande Skapa skärm öppna mot ytor, väg. små Komplettera buskage bryn Röj brynvegetation närmast vägområdet inom 5 Spara m från brynvegetation tomtgräns. runt dungar Spara buskar eller delar av Röj sly inom 5 m från Sly tomtgräns. röjs ca vart I övrigt 4:e år. efter behov solitärträd. Solitärträd inom 5 m från Spara tomtgräns solitärträd. kan fällas Kom- efter plettera önskemål. med Spara fler enstaka träd av bort. Spara genomsiktliga trädgrupper. mindre Grupper grupper inom 5 Spara med meter tät från undervegetation. tomtgräns tas Röj eller gallra till genomsiktliga till trädgrupper genomsiktliga inom Gallras grupper 10 meter med från bibehållen tomtgräns. och med dungar. låga buskar Röj för och god enstaka sikt nära träd. gång- bryn närmast vägområdet prydnadskaraktär solitärträd. utmed bort. undervegetation. Vistelseyta, bostadsstråk Sträva och efter cykelvägar. variation För i storlek vegetations- och Spara brynvegetation runt Sly röjs ca vart 4:e år. g/c Spara stråk solitärträd. Kom- Spara mindre grupper Spara Gallras minder till genomsiktliga skogsdungar nära stråk ytor form. närmast Skapa öppna bostadskvarter ytor, små buskage - se dungar plettera med fler träd av med tät undervegetation. som grupper lekskog. med Ta bibehållen bort trädgårdsavfall och sätt upp MÅLBILER även B och C - Skötselåtgärder och i dungar. tabellform. Röj för Se god den sikt kompletterande nära gångstråk och cykelvägar. För vegetations- g/c stråk strategiska Spara minder skyltar skogsdungar med ytor närmast bostadskvarter - se Barnens som lekskog. skog, Ta tippning bort träd- av målbeskrivningen sid 5-7 för mer information. prydnadskaraktär utmed undervegetation. Mål Generell skötsel Bryn Sly Solitärträd Trädgrupper trädgårdsavfall Skog/ trädridå även B och C och sätt förbjuden upp EA Vistelseyta, Natur park Sträva Landskapsvårdande efter variation skötsel i storlek med och ensta- Spara brynvegetation bryn. runt Röj Röj sly sly vid till behov. mindre buskage. Ska fungera som Komplettera med fler träd som Barnens Gallra lekskog. skog, vid Ta behov tippning bort för träd- av Spara Spara solitärträd. lämpliga klätterträd. Spara Spara trädgrupper trädgrupper. Spara strategiska Spara minder skog/trädridå. skyltar skogsdungar med form. ka gallringar. Skapa öppna Särskild ytor, hänsyn små buskage tas dungar och till samiska dungar. kulturspår Röj för god i sikt naturmiljön. nära gångstråk avgränsningar och som av prydnadskaraktär vid trädgårdsavfall ökad genomsiktlighet. och sätt förbjuden upp Sträva Spara och läskärmar efter cykelvägar. variation av lerskiktad För i storlek vegetations- och vegeta- Spara brynvegetation någon meter runt Sly småbarns-skog. Röj röjs sly ca till vart mindre 4:e år. bus- Spara målpunkter. Spara i tomthörn. lämpliga klätterträd. Spara Röj trädgrupper till minst 5 meter från strategiska Spara Röj minder eller skyltar gallras skogsdungar med till ge- B E Vistelseyta, Klimatskydd park bostadsområdytor form. tion, närmast norr Skapa och öppna öster bostadskvarter ytor, om bostadskvarter. små buskage - se dungar från tomtgräns. kage. Ska fungera som Komplettera med fler träd tomtgräns. Barnens som nomsiktliga lekskog. skog, Ta tippning trädgrup- bort träd- av även och dungar. B och C Röj för god sikt nära gång- avgränsningar och som av prydnadskaraktär vid trädgårdsavfall per minst och 10 sätt förbjuden meter upp från F Rekreationsskog Skapa stråk och naturområden cykelvägar. För med vegetationsytor delvis goda Spara brynvegetation runt Sly småbarns-skog. röjs ca vart 4:e år. Spara målpunkter. solitärträd. Spara trädgrupper. Gallras strategiska tomtgräns. för ökad skyltar genom- med C Avskärmande vegetationcerade Röj höga närmast träd mot bostadskvarter Separera syd och väst tätt om pla- - se siktförhållanden. dungar - och i områdets yt- Sly röjs ca vart 4:e år. En- Spara enstaka solitärträd. Spara genomsiktliga trädsiktlighet Barnens - skog, vid behov. tippning Spar av även bostadskvarter. B motionsspår och C Komplettera med täta med ridåer. låga terkanter buskar ska sparas. grupper. flerskiktade trädgårdsavfall ridåer förbjuden mellan F Rekreationsskog vsärskild Skapa buskar naturområden och hänsyn enstaka ska träd. tas med till delvis samiska goda Spara brynvegetation runt Sly röjs ca vart 4:e år. Spara solitärträd. Spara trädgrupper. tätt Gallras placerade för ökad motions- genom- Vistelseyta, stråk kulturspår siktförhållanden. Spara bryn i och naturmiljön. röj Separera för god För sikt. tätt vegeta- pla- dungar Spara bryn och minst i områdets 2 ytterkanter meter från GC-väg och Röj 2 meter från GC-väg. med ler träd av prydnadskarak- med tät undervegetation. flerskiktade ridåer mellan se vsärskild även B hänsyn och C ska tas till samiska fritidsstråk. tär utmed GC-vägar. tätt placerade motions- Sly röjs ca vart 4:e år. Spara i tomthörn. Komplettera Spara mindre grupper spår. siktlighet - vid behov. Spar tionsytor cerade motionsspår närmast bostadskvarter med täta ridåer. - E Industriområden Vistelseyta, lekpark kulturspår Sträva efter i variation naturmiljön. i storlek För vegetationsytor Spara form. Skapa läskärmar närmast öppna av ytor, bostadskvarter flerskiktad små buskage vegeta- - Spara brynzoner kring vat-spara sly sly till som mindre kan utveck- busplettera Spara/komplettera med ler träd med av pryd-spara/kompletterper. med Spara/komplettera med se tion. och även dungar. B och C tendrag och diken kage las som till bryn kan eller fungera till träd- som nadskaraktär fler träd. vid målpunkter. fler träd. fler träd. och - Sly röjs ca vart 4:e år. Spara lämpliga klätterträd. Kom- Spara lämpliga trädgrupspår. - I Klimatskydd Industriområden avgränsningar rader. och små- J I Klimatskydd och visu- Spara enstaka läskärmar trädgrupper. av flerskiktad Spara vegeta- Spara brynzoner som skyler kring vat-barnsskog tendrag Spara sly sly som kan utvecklas utveck- Spara/komplettera med Spara/komplettera med Spara/komplettera med F Rekreationsskog ellt skydd brynzoner tion. Skapa naturområden kring vattendrag med delvis och mot goda Spara bryn och industrimiljöer. minst diken2 ovårdade Sly till las röjs bryn. till ca bryn vart eller 4:e år. till träd- - fler träd. fler Spara träd. trädgrupper. fler Gallras träd. för ökad genom- leder siktförhållanden. och framför Separera fula industrimiljöer. tätt placerade Spara meter brynzoner från GC-väg kring och vat-enbuskarader. ska sparas. Röj siktlighet vid behov. motionsspår enstaka trädgrupper. med täta ridåer. Spara tendrag Spara fritidsstråk. bryn och som diken skyler 2 meter Spar sly från som GC-väg kan utvecklas och Spara Spara/komplettera med Spara Spar lerskiktade ridåer J Klimatskydd och visu- Spara K Klimatskydd ellt och iakttagande av skyltvärtion. leder Röj och för framför fritidsstråk fula industrimiljöer. och framför uppnå Spara brynzoner insyn från kring infarts- vat- uppnå insyn från infarts- uppnå insyn från infarts- uppnå insyn från infarts- uppnå motionsspår. insyn från infarts- Spara brynzoner läskärmar kring vattendrag av flerskiktad och vegeta- mot Röj ovårdade efter önskemålför industrimiljöer. att fritidsstråk. Röj till bryn. efter önskemålför att Röj efter önskemålför att Röj fler träd. efter önskemålför att Röj mellan efter önskemålför tätt placerade att G Strandäng, den äng och byggnader Kulturmarksvårdande av skyltvärde. skötsel som håller leder. tendrag Spara bryn och mot diken skog. Röj leder. sly årligen för att hålla Spara leder. enstaka solitärträd mot leder. - leder. - K hagmark Klimatskydd och iakt- marken läskärmar öppen. av flerskiktad vegeta- Spara Röj efter önskemålför att marken Röj efter öppen. önskemålför att vattnet. Röj efter önskemålför att Röj efter önskemålför att Röj efter önskemålför att H tagande Halvöppen av skyltvärden mark tion. Landskapsvårdande Röj för fritidsstråk skötsel och framför som gör att uppnå Spara bryn insyn vid från övergång infarts- Sly uppnå röjs ca insyn vart från 4:e år, infarts- Spara uppnå enstaka insyn solitärträd. från infarts- uppnå Spara insyn enstaka från infarts- trädgrup- uppnå Röj insyn eventuell från förekomst infarts- byggnader området inte av växer skyltvärde. igen till skog. leder. till annan vegetations- röjningen leder. kan vara gles för leder. leder. per. leder. av skog/trädridå. Röjningsplan Kiruna centrum: Lombolo, Industriområdena och typ, Tuollavaara t ex skog eller äng. att skapa 4 åldersvariation. Lars-Erik Gunnars I Klimatskydd industriområde A-J Kiruna enligt Röjningsplan centrum: Spara läskärmar av lerskiktad vegetation. Lombolo, Kiruna centrum Industriområdena - Lombolo, Västra och Spara brynzoner kring Spara sly som kan utvecklas omr till bryn och 4 Spara/komplettera med ler Spara/komplettera med - Röjningsplan Målbilder vattendrag. Tuollavaara ind omr, Ställverkets ind eller Tuollavaara. till trädrader. Målbild träd. H enligt Röjningsplan Kiruna; ler träd. Svappavaara, Lars-Erik Vittangi Gunnars och Karesuando.

5 1.3 Stadsomvandlingen Kiruna står inför en stadsflytt som kommer att påverka bebyggelse och infrastruktur under en tid framöver. Stadsomvandlingen sker pga gruvdriften i Kiirunavaara. en brytningsmetod som används är rasbrytning vilket medför att närliggande mark kan förkastas och rasa ner mot de hålrum som gruvan efterlämnar. å malmkroppen lutar nedåt och in under Kiruna stad måste bebyggelse flyttas när brytningsområdet expanderar. Staden kommer att flyttas åt öster. Sprickzonernas utbredning är ett faktum som ligger som grund för en stor del av den fysiska planeringen i Kiruna C. enna bilaga har en genomförandetid på 5 år, vilket medför att sprickzonerna inte kommer att påverka programmets åtgärdsförslag i detta skede. På bilden till höger har LKAB redovisat förväntad utbredning av sprickzoner, reviderad oktober Vi k to r i a Ar vi d s s o n L A R / MS A

6 B1. Klimatskydd mot norr som avgränsar Bergaskolans skolgård. Tät småvuxen smalstammig björkskog med fältskikt av högvuxet gräs. Trädridån sparas, gallras försiktigt. A1 E1 A1 B2. Klimatskydd mot nordöst som avgränsar Högalidsgatan från Campingvägen. Mycket tät och snårig näringsrik sälgskog, med undervegetation av bland annat hundkex och brännässlor. Röj för fritidsstråk, ca 2 m från stigar. I övrigt gallras försiktigt. A2 E2 1. Vistelseyta/stråk av parkkaraktär mellan villaområdena Ringvägen och Lärkvägen. Skog av björk, sälg, rönn, asp med fältskikt av högväxta örter och gräs. Gallring och röjning av träd för ljusinsläpp från söder och väster. B2 B1 E6 E Gångstråk genom bostadsområde, omges av gräsmatta och partier med buskar och ungsly. Gallras till enstaka stamträd mot öster och tätare ridå mot väst. E1. Vistelseyta park, i form av stamträd i grupper och fjällbjörkar med stamskott. Komplettera med fler träd och buskar av prydnadskaraktär, och låt trädens skott medverka till spontan föryngring. E5 2 A2 E2 H E2. Vistelseyta lekpark, stamträd i grupper med gräsmatta. Komplettera med låga buskar för att skapa variation och avskildhet och låt trädens skott medverka till spontan föryngring. E3. Vistelseyta lekpark, enstaka stamträd i gräsmatta, men främst fjällbjörkskog med enbuskar och ris. Föryngra genom att ta tillvara basala skott, och gallra ut gamla träd efter hand. E5. Vistelseyta lekpark, stamträd i grupper, björkar, rönnar i gräsmatta. En del av trädgrupperna har undervegetation av små skott och ris med naturmarkskaraktär. Komplettera med låga buskar för att skapa variation och avskildhet och låt trädens skott medverka till spontan föryngring. E6. Vistelseyta lek i form av pulkabacke, småblockig terräng med fältskikt av gräs, kråkbär och videarter, inga träd. En stig löper i mitten av området. Inga tillägg av vegetationen ska göras, röjning av sly över 1,0 m /4 år. 2. INELNING I SKÖTSELZONER 2.1 Högalid - Sandstensberget A1. Glesvuxen fjällbjörkskog på naturmark, med undervegetation av enbuskar och magert fältskikt av lingon, kråkbär. Stenig och blockig terräng. Sluttning nedanför villaområde med spontant uppkomna stigar. Endast lätt gallring vid behov. A2. Fjällbjörkskog med undervegetation av enbuskar och gräs. Skogen fungerar som en grön kil mellan bostadsområdena och korsas av små spontant upptrampade stigar. Endast lätt gallring vid behov. H. Grönyta med solitärträd i gräsmatta mellan Jägaregatan och Ringvägen. Storvuxna sälgar och björkar. Kan på sikt få utvecklas mer fritt så att en halvöppen mark skapas. Se även de generella åtgärderna och målbeskrivningar sid 3, 5-7 i huvuddokumentet Röjningsplan Kiruna centrum, rev juni Viktoria Arvidsson LAR/MSA

7 2.2 Luossavaara - Övre Norrmalm B1. Mycket tät björkskog med visst inslag av gamla enbuskar och vide. I den lägre terrängen sälg, vide gräs och mossa. I den högre terrängen björk, en och gräs. Gallra och stamma upp träd för en mer öppen och genomsiktlig karaktär - detta ökar tryggheten. Spara läskärmar av flerskiktad vegetation i kanterna mot norr (framtida E10), röj för fritidsstråk. B4 B2. Klimatskydd/visuellt skydd mot bostadsområde i form av snårig slyskog av sälg och björk i brant sluttning norrut mot vägen i norr. Gallra och spara ut större träd för en mer flerskiktad vegetation. B3. Klimatskydd/visuellt skydd mellan bostadsområde och fotbollsplan i form av halvöppen fjällbjörkskog med inslag av sälg, undervegetation av enbuskar och gräs. Endast lätt gallring vid behov. B4. Nuvarande gräsmark med tistlar och höväxta örter - träd och buskar avverkade. Tillskapa klimatskydd/visuellt skydd mot bostadsområde i form av ungskog mot norr (framtida E10). Efter plantering - på sikt gallra och spara ut större träd för en mer flerskiktad vegetation. 10 m närmast hus hålla höppet. B2 B1 B3 E. Vistelseyta lekpark, stamträd i grupper, björkar, rönnar i gräsmatta. En del av trädgrupperna har undervegetation av små skott och ris med naturmarkskaraktär. Komplettera med låga buskar för att skapa variation och avskildhet och låt trädens skott medverka till spontan föryngring. J. Visuell skärm/avgränsning mot Matojärvi idrottsplats. Trädrad/trädbestånd i form av flerstammiga rönnar, sälg och enstaka granar på gräsyta. Sköts som trädrad för ett städat intryck. Sly över 1,5 m kring träden röjs/ 4 år. J5 E Se även de generella åtgärderna och målbeskrivningar sid 3, 5-7 i huvuddokumentet Röjningsplan Kiruna centrum, rev juni J J 7 Viktoria Arvidsson LAR/MSA

8 A 2.3 Västra Luossavaara - Övre Norrmalm A. Glesvuxen fjällbjörkskog på naturmark, med undervegetation av enbuskar och magert fältskikt av lingon, kråkbär. Stenig och blockig terräng. Svag sydsluttning i anslutning till skidspår/elljusspår. Endast lätt gallring vid behov. C1 E3 C1. Klimatskydd mot norr i form av sälgsnår, en del öppen mark med högt gräs och tistlar. Spara och gallra sly som på sikt kan utvecklas till små träd. C2. Klimatskydd, bostadsområde längs med fastighetsmark i form av fristående stamträd i gräsyta. Spara sly för en mer flerskiktad vegetation mot ûbengatan i norr. J E1 E4 E2. Vistelseyta stråk i form av öppen gräsmark med högvuxna solitärträd mellan Syllgatan och Bryggaregatan, samt partier med sly och vide i sluttningen upp mot Bryggaregatan. Gallra slyn i sluttningen för att på sikt utveckla stamträd, röj för god sikt. E1. Vistelseyta lekpark, inga träd i anslutning. Komplettera med en planterad trädgrupp med undervegetation av buskar, samt solitära träd av prydnadskaraktär på den öppna gräsytan strax sydväst om lekplatsen. E2. Vistelseyta lekskog i form av tätvuxen björkskog med inslag av sälg, enbuskar och gräs. Gallra fram en liten glänta i mitten, och låt trädens skott medverka till spontan föryngring. Lätt gallring vid behov. E3. Vistelseyta lek, storväxta stamträd enskilda och i grupper, björk och sälg i gräsmatta. Låt trädens skott medverka till spontan föryngring. Spara ut och gallra sly som på sikt kan utvecklas till små träd. E4. Vistelseyta park, stor öppen grönyta med högvuxna solitärträd i gräs/äng längs Förmansvägen. Spara trädgrupper med bryn mot väster. C2 J. Visuellt skydd mot E10. Spara partier med sly som kan utvecklas till bryn. Se även de generella åtgärderna och målbeskrivningar sid 3, 5-7 i huvuddokumentet Röjningsplan Kiruna centrum, rev juni Viktoria Arvidsson LAR/MSA

9 2.4 Nedre Norrmalm - Centrum C1. Vegetationsskärm i sluttning mellan väg och bostadskvarter. Röj och gallra ut höga/gamla träd, ta vara på skott och ungträd, samt buskar som ger skärmverkan. C2 Vegetationsskärm mellan E10 och Ralp Erskines radhus. Stora uppvuxna träd av björk, rönn och sälg, även små föryngrade. Redan röjt och gallrat! Röj och gallra ut på sikt (dock inget behov av att byta ut höga träd mot låga buskar, då träden står i en sänka och husen ligger mycket högre upp i terrängen). C3 Vegetationsskärm i sluttning mellan väg och järnväg, i form av stamträd av rönn. Redan gallrad! Röj och gallra ut på sikt. E1. Ovårdat parkområde som kan utvecklas till vistelseyta, park. Området utgörs av ett antal övervuxna tidigare villatomter i västsluttning. Stora rönnar, björkar, täta sälg och videsnår. Här och var påträffas trädgårdsväxter som vinbär. Genom varierad gallring och röjning kan området utvecklas till en park att vistas i. Gallra fram stora solitärträd, samt stamträd i grupper, några tätare buskpartier av buskar och småvuxen skog, samt öppna platser för lek och spel (där ytan är relativt plan). E2 E1 E2. I delen närmast Brytaregatan har träden gallrats, röjts och stammats upp till parkkaraktär. Se även de generella åtgärderna och målbeskrivningar sid 3, 5-7 i huvuddokumentet Röjningsplan Kiruna centrum, rev juni C3 C1 C1 C2 9 Viktoria Arvidsson LAR/MSA

10 K2 A2 K1 K1 K1 E3 E2 C E1 K1 K1 E1 A1 A1 1 E4 K Östermalm A1. Fjällbjörkskog på naturmark, med undervegetation av enbuskar och magert fältskikt av lingon, kråkbär. Stenig och blockig terräng. I den lägre terrängen mer tätvuxen skog i behov av gallring. Norr om tennisbanorna hällmarker med lågvuxen skog, endast lätt gallring vid behov. A2. Björkskog med inslag av stora kraftiga tallar på naturmark, med undervegetation av enbuskar och magert fältskikt av lingon, kråkbär. Spara tallarna, endast lätt gallring vid behov. C. Klimatskydd av björk-, sälg och videsnår. Röj för ljusinsläpp.. Vistelseyta stråk, med träd i gräsmatta. Behov av föryngring/avverkning inom ett antal år E1. Vistelseyta park, enstaka solitärträd i gräsmatta. Behov av komplettering/ föryngring/avverkning inom ett antal år. E2. Vistelseyta lekpark på en höjd, fjällbjörkar i gräsmatta, björkskog på naturmark med undervegetation av enbuskar, videsnår och fältskikt av ris och gräs. Låt trädens skott medverka till spontan föryngring. E3. Vistelseyta park med fotbollsplan omgiven av gräsyta och en enda björk. Behov av komplettering av vegetationen, buskar och träd som skydd mot de två omgivande vägarna. Viktoria Arvidsson LAR/MSA E4. Vistelseyta lekpark, stamträd i grupper, fjällbjörkar med gräsmatta, den södra delen endast tomma gräsytor. Komplettera med trädgrupper låga buskar för att skapa variation och avskildhet och låt trädens skott medverka till spontan föryngring. K1. Grönyta längs väg med gamla träd i gräsmatta. Behov av föryngring/ avverkning inom ett antal år. K2. Grönyta längs väg med träd i gräsmatta. Uppväxta äldre björkar och yngre småträd.

11 A2 B1 F A1 E5 B2 B1. Klimatskydd bostadsområde bestående av högvuxen björkskog med sälg, sly och högvuxna örter och gräs. Ovårdat område i behov av gallring och skötsel. B2. Klimatskydd bostadsområde, mot väg bestående av grupper av höga björkar och tallar i gräsmatta. Parkkaraktär med stamträd i gräsmatta innebär dålig skärmverkan mot vägen. Vårda barrträden, kompettera med buskar, ta tillvara sly.. Vistelseyta stråk. Uppväxta äldre björkar och yngre småträd. E5. Vistelseyta, lekpark. Stamträd i gräsmatta. Parti med hagmarkskaraktär, enar, buskar, tall och björk i anslutning till lekplats. I övrigt solitärträd i gräsmatta, samt lekutrustning. Behov av komplettering/föryngring/ avverkning inom ett antal år. Låt trädens skott medverka till spontan föryngring. F. Rekreationsskog norr om villaområde. Naturmark i form av högvuxen blandskog med björk, tall och gran, gångstigar. Röj för fritidsstråk, i övrigt endast lätt gallring vid behov. Spara barrträd. Se även de generella åtgärderna och målbeskrivningar sid 3, 5-7 i huvuddokumentet Röjningsplan Kiruna centrum, rev juni Viktoria Arvidsson LAR/MSA

12 2 3 3 E1 B C J Lombolo A. Tät mörk fjällbjörkskog med inslag av sälg och undervegetation av enbuskar och gräs. Skogen fungerar som en grön kil mellan bostadsområdet och E10 och korsas av små upptrampade stigar. Gallra och stamma upp träd för en mer öppen och genomsiktlig karaktär - detta ökar tryggheten. Röj för fritidsstråk. Spara täta bryn mot E10. C. Vegetationsskärm söder om bostadskvarter, bestående av björksälgskog och högt gräs. Redan kraftigt gallrad! Inget röjningsbehov i dagsläget. 1. Vistelseyta stråk i anslutning till skola, enstaka solitärträd i gräsmatta. Uppväxta äldre björkar och yngre småträd. 2. Vistelseyta stråk, i form av träd längs gc-väg, sälg och björk. Låt trädens skott medverka till spontan föryngring, alt komplettera med nya träd. J2 J1 A 3. Vistelseyta, stråk i form av öppen gräsmark med högvuxna solitärträd, sälg och björk. Gc-stråk med belysning. Låt trädens skott medverka till spontan föryngring, alt komplettera med nya träd. E1. Vistelseyta lekplats omgiven av gräs - inga träd eller buskar. Behov av vegetation för att skapa rum, buskar och träd. F1. Rekreationsskog med stigar/skidspår kring Ala-Lopolo i form av fjällbjörkskog på naturmark, med undervegetation av enbuskar och magert fältskikt av lingon, kråkbär. Röj ca 2 meter från huvudstigar/skidspår och cykelvägar. J1 J3 F1 J1. Visuellt skydd mot E10 i form av smal remsa av fjällbjörkskog på naturmark, med undervegetation av enbuskar och vide med magert fältskikt av lingon, kråkbär. Bibehåll flerskiktad struktur för god skärmverkan. J2. Visuellt skydd mot E10 i form av ljus genomsiktlig sälgskog. Nyligen gallrad och uppstammad. Spara sly som kan utvecklas till bryn mot E10. J3. Visuellt skydd mot E10 i form av mycket täta högvuxna sälgsnår. Gallra och stamma upp för att skapa genomsikt, spara sly som kan utvecklas till bryn mot E10. Viktoria Arvidsson LAR/MSA

13 2.6 Lombolo forts. C. Vegetationsskärm i form av gles fjällbjörkskog med undervegetation av enbuskar och gräs. Endast lätt gallring vid behov. E2. Vistelseyta, lek i form av fjällbjörkskog med undervegetation av enbuskar och gräs. Endast lätt gallring vid behov. Skogen fungerar som en grön kil mellan bostadsområdena och nyttjas som lekmiljö av barn i området. F2. Rekreationsskog med stigar/skidspår kring Ala-Lopolo. Område med sälg- och videsnår kring sjön. Röj ca 2 meter från huvudstigar/skidspår och cykelvägar. Röj fram öppna passager/utblickar mot sjön. F1 Se även de generella åtgärderna och målbeskrivningar sid 3, 5-7 i huvuddokumentet Röjningsplan Kiruna centrum, rev juni C F1 E2 F2 F2 F1 13 Viktoria Arvidsson LAR/MSA

PARKPLAN FÖR BROMMA. Sammanställning av skötselåtgärder Karta - framtida skötselklasser. MARIEHÄLL ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE UlLVSUNDA TRANEBERG

PARKPLAN FÖR BROMMA. Sammanställning av skötselåtgärder Karta - framtida skötselklasser. MARIEHÄLL ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE UlLVSUNDA TRANEBERG PARKPLAN FÖR BROMMA Sammanställning av skötselåtgärder Karta - framtida skötselklasser MARIEHÄLL ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE UlLVSUNDA TRANEBERG Sammanställning av skötselåtgärder Mariehäll Prioritet Kostnad/

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Årstabergsparken Del 1 - Nybodaberget. Beskrivning 2015-02-05

Årstabergsparken Del 1 - Nybodaberget. Beskrivning 2015-02-05 Årstabergsparken Del 1 - Nybodaberget Beskrivning 2015-02-05 Nytt utsiktstorn och sittplatser på berget. ÅRSTABERGSPARKEN DEL 1 Beskrivning av projektets huvudidéer Årstarbergsparken är en bergspark som

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Naturvårdspolicy i anslutning till exploatering av fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5.

Naturvårdspolicy i anslutning till exploatering av fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Naturvårdspolicy i anslutning till exploatering av fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Denna redogörelse beskriver den naturvårdspolicy som kommer att tillämpas vid exploateringen av fastigheterna

Läs mer

Inventering och bedömning av naturvärden

Inventering och bedömning av naturvärden Inventering och bedömning av naturvärden Utgångspunkten för arbetet har varit att översiktligt beskriva befi ntlig naturmark och identifi era särskilda upplevelsevärden som underlag för lokalisering av

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer I det här avsnittet beskrivs hur den idag redan karaktärsfyllda trädgårdsstaden, kan förstärkas i sin läsbarhet och logik, genom

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum 634-10 1 (8) Datum 2014-12-15 Granskad/Godkänd Christian Höök Identitet 634-10 Bergteknik Stora Bråta 2014-12-15.docx Dokumenttyp PM s Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning

Läs mer

PLATS FÖR PLATS - HUSBY

PLATS FÖR PLATS - HUSBY PLATS FÖR PLATS - HUSBY 7. Lofoten 12. Parkstråk väster om Trondheimsgatan 3. Skogsgläntan 2. Husby gård 6. Skogsparti vid Trondheimsgatan 9. Skogsmark norr om Nidaros 4. Husbyparken 8. Nidarosplatsen

Läs mer

Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd

Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd Kommunens markinnehav är en grundsten i utvecklingen av det hållbara Borlänge 2 Skogen en del av vår framtid Borlänges väg mot visionen det hållbara

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Bakgrund. Genomförande 2009-11-25

Bakgrund. Genomförande 2009-11-25 Lokala brottsförebyggande rådet Sofie Ceder, samordnare Tel: 0457-61 89 61 E-post: sofie.ceder@ronneby.se Till Ansvariga verksamhetschefer Bakgrund Det lokala brottsförebyggande rådet (Brå) genomför två

Läs mer

Parkvision 2015. Antagen 100413 av Nämnden för teknik och service

Parkvision 2015. Antagen 100413 av Nämnden för teknik och service Parkvision 2015 Parkerna skall ge möjlighet till välbefinnande för medborgaren grönytornas olika funktioner skall bidra till fysisk- och psykisk hälsa, samt till mångfald och en god livsmiljö. Antagen

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Årbysänkan -skötselplan

Årbysänkan -skötselplan Årbysänkan -skötselplan Innehåll 3 Inledning 3 Varför natur här? 4 Områdets värden 4 Vacker skog? 4 Biologisk mångfald 5...i Årbysänkan 6 Trädgårdsavfall- ett stort problem 7 Översikt 8 Delområden 8 Odlad

Läs mer

Solskyddsfaktorer. Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn

Solskyddsfaktorer. Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn Solskyddsfaktorer Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn Vad har träd och buskar med cancer att göra? Hudcancer är idag den vanligaste cancerformen i Sverige. Medan dödssiffrorna minskar för

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Utkast nr 3 Principer för skötsel av naturmark inom samfällighetens (Ringvide 1:113) område

Utkast nr 3 Principer för skötsel av naturmark inom samfällighetens (Ringvide 1:113) område 2015-06-12 v3 Sida 1(5) Lickershamns Styrelsen BEWA, PA Utkast nr 3 Principer för skötsel av naturmark inom samfällighetens (Ringvide 1:113) område 1 Styrelsens förslag till beslut att antas av stämman

Läs mer

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Skrivelse 2014-09-09 1 (5) Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Bakgrund Efter önskemål från miljöplanerare Anna Wallblom har

Läs mer

Boendetillfredsställelse på Kronan i Luleå kommun. - Åtgärder och åtgärdsförslag utifrån enkäteundersökningen 2009

Boendetillfredsställelse på Kronan i Luleå kommun. - Åtgärder och åtgärdsförslag utifrån enkäteundersökningen 2009 Boendetillfredsställelse på Kronan i Luleå kommun - Åtgärder och åtgärdsförslag utifrån enkäteundersökningen 2009 Bakgrund Under sommaren 2009 genomförde stadsbyggnadskontoret en undersökning för att mäta

Läs mer

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 2013-12-17 Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 Täby Galopp PM gällande nuvarande plan och naturvärden 1. Bakgrund och frågeställning 2 2. Uppföljning

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för vad problemet är och vem som är ansvarig. 20 19 21 18 17 16

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Riktlinjer för plank, staket och murar Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Under senaste åren har intresset för att sätta upp plank och mur vid tomtgräns som insynseller bullerskydd ökat

Läs mer

Detaljplan för området vid HÄRKEVÄGEN Tomter för enbostadshus Valla 6:1 m.fl Östersunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Detaljplan för området vid HÄRKEVÄGEN Tomter för enbostadshus Valla 6:1 m.fl Östersunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 Detaljplan för området vid HÄRKEVÄGEN Tomter för enbostadshus Valla 6:1 m.fl Östersunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till detaljplan för

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Trygghetsvandring. i området kring Nybyholm och Vasastaden. 30 maj 2011. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21

Trygghetsvandring. i området kring Nybyholm och Vasastaden. 30 maj 2011. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21 i området kring Nybyholm och Vasastaden 30 maj 2011 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Vad är en trygghetsvandring? 6 2.1 Metod... 6 2.2 Trygghetsvandring kring

Läs mer

PLANERINGSUNDERLAG för anläggning av UTEGYM I KALMAR KOMMUN

PLANERINGSUNDERLAG för anläggning av UTEGYM I KALMAR KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG för anläggning av Att kunna styrketräna utomhus vore skönt! Skulle man inte kunna sätta upp några träningsredskap vid pulkabacken! Pålsundsparken, Stockholm Hornsbergs Strandpromenad,

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Församling: Djurö, Möja och Nämdö Kommun: Värmdö Inventeringstidpunkt 2015-01-05 Planen avser tiden 2015-01-05-2025-01-05 Framskriven t.o.m.

Läs mer

Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015

Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015 Bilaga till Verksamhetsplan 2015 Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015 UNDERHÅLLETS PRIORITERINGAR För 2015 avser vi att sätta upp nya farthinder på Nedre Dalhuggevägen. Vita Pollare är inköpta.

Läs mer

Detaljplaneprogram Marielund Norra, Bostäder Lugnets backe 2006-06-20

Detaljplaneprogram Marielund Norra, Bostäder Lugnets backe 2006-06-20 Detaljplaneprogram Marielund Norra, Bostäder Lugnets backe 2006-06-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 1.1 Syfte...1 1.2 Programområde...1 1.3 Arbetsorganisation...1 1.4 Arbetssätt...1 1.5 Bakgrund...1

Läs mer

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009)

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Trygghetsvandring i Flens centrum September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson RIO GÖTEBORG NATUR-

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK. Allmänt

HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK. Allmänt HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK Allmänt Höörs kommun har fastigheter till försäljning för enfamiljsbostäder inom populära Kvarnbäcksområdet som ligger nära naturen, centrum och

Läs mer

Grönstruktur. Planförslag

Grönstruktur. Planförslag Planförslag 3.6 Med grönstruktur menar vi det sammanhang som finns mellan gröna ytor, vatten samt flora och fauna. Svedala kommuns grönstruktur ska ha hög kvalitet och locka till olika aktiviteter. Ambitionen

Läs mer

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG I generationer har vi sett skogen på samma sätt. Tills idag. nu revolutionerar vi metoden för att överblicka din skog. Med verktyget Skogsvinge

Läs mer

Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011

Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011 Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011 Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för både polisen i Flen och Flens kommun som verksamhet.

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

Vi tror på hela Laholm - alla behövs!

Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Fotograf PeO Persson Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Laholmsmoderaterna har de senaste åren genomfört flera tusen dörrknackningar över hela kommunen. Vi har haft många givande och trevliga samtal

Läs mer

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Fastighet Församling Kommun Län Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-5 2014-2023 Anders Berglund, Sammanställning över fastigheten

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen 31 BROAR Optimal lutning på bullerskydd utreds vidare i bygghandlingsskedet.

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Flyinge Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Juni-juli 2006 Inventering av viktiga stråk Stråk Drabbade Problem 1 Västergård Ljungbjersvägen. Foto 1:1-1:6 Visuell sidoavgränsning

Läs mer

Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg. Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare

Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg. Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Grönstrategi, Lekplatspolicy Riktlinjer för jämställdhet och tillgänglighet HÅLLBAR STAD ÖPPEN

Läs mer

Enskedeparken, Vårdprogram. Enskede gård. Landskapslaget 20060906

Enskedeparken, Vårdprogram. Enskede gård. Landskapslaget 20060906 Enskedeparken, Enskede gård Vårdprogram Landskapslaget 20060906 Inledning. Arbetet med vårdprogram för Enskedeparken, Enskede gård, har utförts av Landskapslaget AB på uppdrag av Markkontoret, Stockholms

Läs mer

SKÖTSELPLAN FÖR STRANDBADSKOGEN

SKÖTSELPLAN FÖR STRANDBADSKOGEN SKÖTSELPLAN FÖR STRANDBADSKOGEN INNEHÅLL BESKRIVNINGSDEL... 3 1. SYFTE... 3 2. ÖVERSIKTSKARTA OCH ADMINISTRATIVA DATA... 3 3. HISTORISK, NUVARANDE OCH FRAMTIDA MARK- OCH VATTENANVÄNDNING... 4 3.1 Berggrund,

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn

Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn Diarienr. 2013-06332-55 2014-08-29 Söderorts Naturskyddsförening och Stockholms Naturskyddsförening

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD

GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD Innehåll Gestaltningsprogram mål och syfte... 2 Bakgrund, förutsättningar... 2 Övergripande gestaltningsidé... 2 Gator, gaturum... 3 Byggnader - placering,

Läs mer

2010-11-18 Dnr Kst 2009/262. Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM

2010-11-18 Dnr Kst 2009/262. Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM 2010-11-18 Dnr Kst 2009/262 Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tänkbar kvällsvy från Veddestavägen söderifrån Gestaltningsprogram mål och syfte sid 3 Förutsättningar

Läs mer

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Spetsiga målarmusslor vid Sjömellet Inventeringen utförd av: F:a Helena Sundström Herngren

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010 Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram April 2010 Kv. Tappström 3:1, Ekerö Gestaltningsprogram FÖRHANDSKOPIA Inledning Inledning Ekerö kommun har under vintern 2009-10 fastställt

Läs mer

Svandammsskolan mer plats för utomhuspedagogik. Maj 2010

Svandammsskolan mer plats för utomhuspedagogik. Maj 2010 Svandammsskolan mer plats för utomhuspedagogik Maj 2010 Lugna skogen Allmänningen Hagen Utmarken...? Vad platsen slutligen ska heta återstår för Svandammsskolan att besluta, här används tillfälligtvis

Läs mer

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd Här 6 Bergets nordsida. Kontrasten mellan vegetation finns flera arter av stora träd samt Robinia som inte är utanför respektive innanför hjorthägnet är stor inhemsk.

Läs mer

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad.

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konsekvenser för barn och unga i huvudstadens planeringsproblematik. 2015-06-03 Nälsta lekplats Nyréns Arkitektkontor DET HÄR ÄR VI! Emelie Brunge

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

Lena Brunsell Landskapsarkitekt LAR/MSA lena.brunsell@ekologigruppen.se Telefon 08 525 201 15

Lena Brunsell Landskapsarkitekt LAR/MSA lena.brunsell@ekologigruppen.se Telefon 08 525 201 15 Lena Brunsell Landskapsarkitekt LAR/MSA lena.brunsell@ekologigruppen.se Telefon 08 525 201 15 Strategier för ekosystemtjänster Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby Ekologisk Utvecklingsplan för

Läs mer

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Rapport för: Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Jon Loman Rana Konsult jon@rana.se September 25, 2009 Syfte och metod I denna rapport redogörs för en inventering av grodor i östra delen av

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Förord Alla människor är rörelsehindrade under någon del av livet. Under det första året sker transporten i en rullstol som kallas

Läs mer

Effekter av KULMrådgivning

Effekter av KULMrådgivning Effekter av KULMrådgivning en pilotundersökning av Enskild rådgivning, plan (EP) Rapport 2006:20 Foto: Mats Pettersson Effekter av KULM-rådgivning En pilotundersökning av Enskild rådgivning, plan (EP)

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Uppföljning 2009-05-27 Reviderat 2009-12 Reviderat 2011-03-09 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för

Läs mer

DALSKOGEN 7:1 m fl. Samrådshandling PLANBESKRIVNING HANDLINGAR TILL DETALJPLANEN. Dnr: MBN 09/23/214. Detaljplan för industri och handel

DALSKOGEN 7:1 m fl. Samrådshandling PLANBESKRIVNING HANDLINGAR TILL DETALJPLANEN. Dnr: MBN 09/23/214. Detaljplan för industri och handel Dnr: MBN 09/23/214 Detaljplan för industri och handel DALSKOGEN 7:1 m fl Siviks industriområde, Lysekils kommun Samrådshandling 2010-06-16 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR TILL DETALJPLANEN -Planbeskrivning

Läs mer

Hur flyttar man en stad? Foto: Thomas Nylund, Kiruna Kommun

Hur flyttar man en stad? Foto: Thomas Nylund, Kiruna Kommun Hur flyttar man en stad? GEOTEKNIK Malmen är Kirunas lycka. Men det som är stadens lycka är samtidigt dess problem. När LKAB följer malmkroppen allt djupare ner i berget leder sprängningarna till sättningar

Läs mer

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015 Kap 5 MÖBLERING 5.1 LEDANDE DOKUMENT 5.2 SITTPLATSER 5.3 PAPPERSKORGAR 5.4 TRÄDSKYDD OCH MARKGALLER 5.5 CYKELSTÄLL 5.6 POLLARE 5.7 RÄCKEN OCH STÄNGSEL 5.8 GRINDAR OCH BOMMAR 5.9 BULLERPLANK 5.10 PLANTERINGSURNOR

Läs mer

Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen.

Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen. Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen Käglinge KARAKTÄRSOMRÅDEN Arrie Hököpinge Västra Ingelstad Vellinge

Läs mer

2015-03-30. Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm

2015-03-30. Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm 2015-03-30 Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Remiss från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över förslag till detaljplan för område vid Fagersjövägen

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Start-PM. Ärendet. 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193. Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet. 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193. Kommunstyrelsen 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193 Kommunstyrelsen Start-PM Ny detaljplan för infart till Käppalaverket, stadsdelarna Käppala, Killinge och Gåshaga Ärendet Käppalaverket har ansökt om planbesked avseende att

Läs mer

viltvård i skogen Svenska Jägareförbundet Viltvård för ett rikare landskap

viltvård i skogen Svenska Jägareförbundet Viltvård för ett rikare landskap viltvård i skogen Svenska Jägareförbundet Viltvård för ett rikare landskap Ett varierat skogslandskap med stora inslag av lövträd ger goda förutsättningar för vilt och mångfald. Viltvård i skogslandskapet

Läs mer