INNEHÅLL. SAMMANFATTNING 1 INLEDNING. 2 TEMPO Bakgrund... 2 Syfte & Mål... 2 Metod. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. SAMMANFATTNING 1 INLEDNING. 2 TEMPO 2002... 2 Bakgrund... 2 Syfte & Mål... 2 Metod. 3"

Transkript

1 En rapport om dokumentärfestivalen TEMPO Undersökningen är gjord av Oskar Ekström som examinerande arbete på kursen LIA 2 på Kulturverkstan i Göteborg INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 INLEDNING. 2 TEMPO Bakgrund... 2 Syfte & Mål... 2 Metod. 3 TEMPOS NÄTVERK.. 3 Struktur. 3 Projektledarna... 4 Mötesstrukturer. 4 Kommunikation. 4 ANALYS.. 4 Fördelar... 5 Nackdelar.. 5 Lärdomar... 5 KONTAKT. 5 KÄLLOR. 5

2 ENGLISH ABSTRACT The subject of this report is the personnel network of TEMPO Documentary Festival, which I ve been studying for five weeks. This has been done as part of the course Learning by Doing at the project management school Kulturverkstan. TEMPO is due to be arranged in Stockholm the of October With the primary question How does the network of TEMPO look like?, this report is trying to give one description of the festivals network, and then analyze the results. While reading, it s important to have in mind that it s just one deskription amongst many possible, and not the beautiful truth. TEMPO 2002 has two new project managers, Agneta Mogren and Sofi Lagergren. My observations show that they are two very important nodes i the festivals network, much because they have their own networks, personal and professional, that they uses in their work with TEMPO. As a result of this, I say, the kommunication between TEMPO and its network is rather informal and personal. As I see it, there are both positive and negative aspects of this. Of course, it s good for the festival that the project managers has got valuable contacts in the field. Not only because the chanses increase that the festival actually can make it economically, but also because the festivals content becomes better. At the same time, a network is very vulnerable if it s depending on a few persons. Therefor, I would say, it s important that TEMPO as organisation, in a longer term creates its own network. SAMMANFATTNING Denna rapport behandlar dokumentärfestivalen TEMPOs nätverk. Dess underlag är iakttagelser som författaren gjort under fem veckor i april och maj 2002, som en del av kursen Lärande I Arbete på projektledarutbildningen Kulturverkstan i Göteborg. Biennalen TEMPO startades 1998 och arrangeras i år för tredje gången i Stockholm den oktober. Med utgångspunkt i frågeställningen Hur ser TEMPOs nätverk ut?, försöker rapporten beskriva olika aspekter på festivalens nätverk, och sedan dra några lärdomar därav. Min rapport består av tre huvuddelar. En inledning, där undersökningens förutsättningar beskrivs, en resultatdel där mina iakttagelser av TEMPOs nätverk gås igenom, och en analysdel där jag reflekterar över vad jag sett. Mitt syfte med undersökningen har varit att komplettera mina teoretiska kunskaper om nätverk inom kulturprojekt, och att få en inblick i hur en festival skapas. Målet har varit att bli en mer kompetent projektledare, samt att knyta kontakter. Metoden jag har använt är att aktiv delta i arbetet med festivalen. Genom att föra en löpande dialog med festivalens projektledare och delta på möten av olika slag, har jag fått en god inblick i organisationen, om än översiktlig. TEMPO har två nya projektledare, Agneta Mogren och Sofi Lagergren. De har båda varit ideellt engagerade sedan sommaren 2000 och är två mycket centrala noder i festivalens nätverk. Sedan tidigare har de nämligen varsitt stort kontaktnät, personligt och professionellt, som de använder sig av i arbetet med TEMPO Ett resultat av detta är att kontakten mellan TEMPO och dess nätverks komponenter överlag blir personlig och informell. Mötena saknar ofta struktur och präglas av en avslappnad jargong, vilket jag menar beror just på de personliga kopplingarna mellan noderna. Som jag ser det finns det både fördelar och nackdelar med detta. Det är givetvis positivt för TEMPO att de båda projektledarna har goda kontakter i branschen. Dels för att de ekonomiska förutsättningarna att genomföra festivalen ökar, dels för att innehållet har större chanser att bli bra. Den personliga stämningen för också med sig att TEMPO blir en trivsam arbetsplats, vilket sänder positiva signaler till allmänheten. Samtidigt är ett nätverk sårbart om det är beroende av några få personer. Jag menar därför att det är viktigt att TEMPO som organisation på längre sikt skapar sig ett eget nätverk för att festivalen ska kunna etablera sig.

3 INLEDNING Detta är en rapport om en dokumentärfestival. Mer specifikt är det en rapport om en dokumentärfestivals nätverk, vilket jag har undersökt under fem veckor i april och maj Dokumentärfestivalen heter TEMPO och arrangeras i Stockholm den oktober Rapportens övergripande frågeställning är Hur ser TEMPOs nätverk ut?. Med nätverk menar jag det nät av kontakter, personliga och professionella, som på olika sätt bidrar till att TEMPO kan genomföras. Utifrån denna definition har jag försökt beskriva olika aspekter av nätverket och sedan dra vissa slutsatser av mitt resultat. Att jag endast har deltagit i festivalens förarbete under en begränsad tid innebär dock att rapporten inte kan göra anspråk på att vara varken heltäckande eller vetenskaplig. Min undersökning har genomförts under en av de praktikperioder, även kallade Lärande I Arbete (LIA), som ingår i projektledarutbildningen Kulturverkstan i Göteborg. Kulturverkstan är en tvåårig Kvalificerad Yrkesutbildning (KY). Under namnet projektledning inom kultur skapas där en helhetssyn på samhället, arbetslivet och konsten, parallellt med att studenternas egna intressen och uttryck sätts i fokus under LIA-perioderna. Denna rapport ligger till grund för kursen LIA 2:s examination. TEMPO 2002 I ett gammalt stall i Gamla Stan i Stockholm sitter Agneta Mogren och Sofi Lagergren. De är projektledare för TEMPO 2002 och har sedan början av året arbetat heltid med festivalen. Stallet delar de med Filmcentrum Stockholm och Folkets bio som annars brukar husera där själva, så där är trångt men mysigt. TEMPO Dokumentärfestival är en internationell biennal med fokus på den nordiska dokumentären grundades festivalen av dokumentärmakare och i år arrangeras den för tredje gången i Stockholm, på Kulturhuset och biografen Zita den oktober. Att TEMPO erbjuder dokumentära uttryck i alla former radio, text, foto och film gör festivalen världsunik. Årets arrangemang planeras innehålla ett 100-tal filmvisningar och radiouppspelningar, samt workshops, utställningar och ett 30-tal seminarier. Syftet med festivalen är att öka intresset för dokumentären och höja dess status. Man menar att det dokumentära uttrycket kan bidra till att fördjupa bilden av vårt samhälle och skapa ett underlag för analys, diskussion och aktion. TEMPOs målgrupp är (kulturintresserade) människor mellan 17 och 35 år. Festivalen drivs av en ideell förening. Agneta och Sofi arbetar sedan början av året heltid med arrangemanget, men det finns planer på att utöka personalstyrkan efterhand. Redan nu är dock flera personer engagerade på ideell basis. TEMPO har en budget på nästan tre miljoner kronor, men är ännu inte fullt finansierad. Man väntar fortfarande på besked från olika bidragsgivare och det är därför osäkert om festivalen kommer att se ut som planerat. Bakgrund Min första tanke med LIA 2 var att skriva filmmanus. Under förarbetet letade jag förgäves efter en plats där jag kunde få praktisera hos en manusförfattare eller grupp, eftersom jag ville kombinera mina intressen ord och film. Jag fick dock idel negativa besked, bland annat av SVT, Reza Parsa, Studio24 och Illusionfilm, så ett par veckor innan LIA:n skulle sätta igång såg det mörkt ut. Det blev därför en räddning när jag fick höra om TEMPO. Jag insåg att det också hos en dokumentärfestival fanns möjligheter att få skriva och lära mig mer om film, bara på ett annat sätt. Dessutom var jag intresserad av dokumentären som uttrycksmedel. Mina första kontakter med TEMPO var mycket positiva. De behövde min hjälp och jag fick intrycket av att jag kunde bidra till att skapa en bättre festival. Vi kom snabbt överens om att mitt arbete främst skulle gå ut på att skriva olika typer av texter; pressutskick, informationsbrev och webbmaterial. På grund av den korta planeringstiden hade jag inte möjlighet att skriva en fullständig projektplan som kunde ligga till grund för denna rapport. Jag laborerade med flera olika frågeställningar, men min kännedom om festivalen och organisationen bakom var för dålig för att jag skulle kunna ringa in någonting. Av samma anledning hade jag heller inte klart för mig vilken metod jag skulle använda. Syfte & Mål När jag väl kommit till TEMPO föll dock bitarna snabbt på plats. Festivalens nätverk framstod som ett intressant studieobjekt, och jag ställde mig frågan hur detta var konstruerat och fungerade. Syftet med undersökningen har alltså varit att fördjupa min kunskap om ett kulturprojekts nätverk. Jag ville praktiskt pröva mina teoretiska kunskaper i ämnet, vilka framför allt bygger på Manuel Castells Nätverksamhällets framväxt och Tor Nørretranders Platsen som inte finns. Samtidigt såg jag möjligheter att knyta kontakter inom filmbranschen och lära mig om hur arbetet med en festival fungerar. Mina mål har varit att med hjälp av denna fördjupade kunskap bli en mer kompetent projektledare. Jag har också haft en förhoppning om att komma fram till något som kan vara av intresse även för andra.

4 Metod För att få en bild av hur TEMPOs nätverk såg ut, försökte jag delta på så många möten och sammankomster som möjligt. Den information som inte framkom under mötena, till exempel på vilket sätt deltagarna var knutna till festivalen eller projektledarna, tog jag reda på i efterhand. Jag genomförde däremot inga formella intervjuer med någon, då jag inte ansåg att det behövdes. Detta eftersom jag arbetade tätt med Agneta och Sofi, och hade löpande samtal om vilka de involverade var, vilken roll de spelade i projektet och så vidare. TEMPOS NÄTVERK Jag valde att undersöka TEMPOs nätverk utifrån fyra olika aspekter; Nätverkets struktur, Projektledarna, Mötesstrukturer och Kommunikation. Jag vill återigen påpeka att dessa iakttagelser bygger på en månads vistelse hos TEMPO och därför endast är just iakttagelser. Struktur Som jag tidigare nämnt har TEMPO två heltidsanställda projektledare, Agneta Mogren och Sofi Lagergren. Tack vare sina sedan tidigare stora kontaktnät är de två mycket centrala noder i festivalens nätverk. Till sin hjälp har de ett antal ideellt arbetande personer, praktikanter (inklusive undertecknad) och människor med mer eller mindre lös anknytning till projektet. Till dessa räknar jag bland annat personer och företag som gratis utför arbeten för TEMPO, som olika former av sponsring. Exempel är reklambyrån Futurniture och webbyrån Blyerts.com. Utöver detta har man ett Programråd och ett Idéråd. Programrådet, där 11 personer inklusive projektledarna ingår, väljer vilka filmer som ska visas under festivalen. Idérådet, som består av den ideella föreningen Tempo Dokumentärfestivals 13 medlemmar, arbetar fram förslag till festivalens innehåll, finansiering och liknande. I råden finns representanter från bland annat SVT, DI, Folkets Bio, Storyville.tv och Södertörns högskola. För att underlätta förståelsen för TEMPOs nätverksstruktur har jag försökt illustrera den med en skiss nedan. De namngivna delarna är de mest framträdande, även om flera andra också kan vara betydelsefulla för festivalen. Skissen är mycket förenklad. Antalet linjer från varje ring är en grov, proportionell uppskattning av hur många kontakter som är knutna till just den ringen. När en linje slutar med en knopp representerar knoppen alltså flera kontakter. Självklart finns det också kopplingar från knopparna till yttre kontakter och mellan ringarna (personerna eller institutionerna), men dessa har jag utelämnat för att undvika förvirring. Press Idéråd Gammalt nät Programråd TEMPO 2002 Sofi Praktikanter Ideellt Sponsorer Agneta

5 Projektledarna Biennalen TEMPO startades 1998 och arrangeras i år för tredje gången. Agneta Mogren och Sofi Lagergren är nya projektledare för festivalen och har båda varit ideellt engagerade sedan sommaren Agneta har arbetat som koordinator under de bägge tidigare arrangemangen, medan Sofi är ny hos TEMPO. Som skissen visar bygger TEMPOs nätverk till stor del på projektledarnas egna kontakter. Delar av festivalens gamla nätverk, som till exempel pressregister, adresslistor och liknande, finns att tillgå, men framför allt använder Agneta och Sofi sig av sina egna, personliga och professionella, nätverk. Dessa har de skaffat sig genom långt arbete i Stockholms kulturliv. Båda har till exempel tidigare arbetat på Kulturhuset i Stockholm, Agneta har jobbat på SR och Sofi har gjort flera egna kortfilmer. Mötesstrukturer Jag har deltagit på en mängd möten under min tid hos TEMPO. Dagtid och kvällstid har allt från programinnehåll till grafisk profil diskuterats. Vanligtvis har folk kommit till stallet i Gamla Stan för att träffas, men lika ofta har mötena förekommit på andra ställen; på caféer, i Filmhusets matsal, på kulturförvaltningen. Oavsett mötesplats och innehåll är det något som gått igen vid varje tillfälle, nämligen den informella tonen. Mötena har präglats av någon sorts kompisanda och helt saknat formalia såsom talarlistor, roller, tidsbegränsningar och liknande. Vid de tillfällen då det funnits en dagordning har denna knappt följts, eftersom folk har tagit ordet när det passat dem. Stämningen har genomgående varit god och de flesta deltagarna har visat tålamod med detta stundtals ineffektiva tillvägagångssätt. Självklart har det funnits variationer beroende på vad mötena handlat om och vilken relation mötesdeltagarna har haft, men även nya kontakter har generellt sett funnit sig i den lösa strukturen. Kommunikation Dessa informella strukturer präglar all kommunikation hos TEMPO. En avslappnad jargong, icke att förväxlas med lathet, råder hos organisationen och eventuell kritik framförs rakryggat. Som privatperson blir man bemött på liknande sätt som professionell. Formerna för kommunikation, det vill säga vilka sätt TEMPO kommunicerar med sitt nätverk på, är traditionella. Förutom de ovan nämnda mötena knyter man kontakter vid diverse sammankomster, till exempel filmvisningar, vernissager och egna och andras mingelpartyn. Genom att besöka andra festivaler bibehåller man kommunikationen med utländskt branschfolk, och skapar nya kontakter. Pressutskick, informationsbrev och inbjudningar skickas med e-post. Problemet är bara att TEMPO är utrustat med eldgamla datorer som gör Internet och annat arbete enormt långsamt. Dessutom har man hittills använt sig av inte mindre än fyra olika program, vilket innebär mycket extra administrativt arbete. ANALYS Min första dag hos TEMPO inleddes med ett möte med filmaren Mia Engberg och hennes producent Lotta Suarez Mazar. De representerade både SVT-programmet IKON, sig själva och sitt filmbolag Sexy Films. Det var detta första möte som fick mig att fundera kring TEMPOs nätverk och i synnerhet projektledarna Agnetas och Sofis dito. När Mia och Lotta dök upp i stallet blev det nämligen kramkalas. Det verkade som alla var vänner sedan länge, och det dröjde inte många minuter innan vi satt och åt kaka på ett café. Det är ju gott och väl, ibland känner man sina kollegor. Men när denna procedur senare i veckan med viss variation upprepades med andra, började jag inse något intressant; TEMPOs nätverk består i hög grad av personliga kontakter. Och i de fall nätverket inte gör det, är det ändå en personlig jargong som präglar möten och samtal. Jag håller själv på att skapa mig ett nätverk och inser mer och mer att skillnaden mellan det personliga och det professionella inte alltid är glasklar. Därför har det varit lärorikt att se hur detta fungerar i fallet TEMPO, och att sätta fingret på både fördelar och nackdelar med det. Fördelar Att Agneta och Sofi har ett stort kontaktnät är i sig en stor fördel för TEMPO. Jag tvivlar på att två projektledare med mindre erfarenhet från Stockholms kulturliv hade kunnat genomföra festivalen med samma framgång. Direkta kopplingar mellan deras kontakter och för festivalen gynnsamma eller avgörande överenskommelser är tydliga, till exempel tillgången till Kulturhuset under festivalveckan. En annan fördel är att stämningen bland dem som arbetar med festivalen är god. Man trivs i stallet och kan utan problem säga vad man tycker, skämta eller vara tyst. Detta sänder ut positiva signaler om TEMPO i allmänhet, och förhandlingar med samarbetspartners leder ofta till bra resultat för båda parter, eftersom man hellre är överens än stolt.

6 Nackdelar Att vara så beroende av två personer är farligt för ett nätverk. För att låna ett begrepp av Tor Nørretranders, kan man säga att TEMPOs nätverk har dålig redundans. Dålig redundans i ett nätverk innebär i korta drag att vissa komponenter (personer) är svåra eller omöjliga att ersätta. Således, eftersom TEMPO är beroende av sitt nätverk, blir festivalen i praktiken beroende av Agneta och Sofi. Detta är framför allt en risk i förhållande till festivalens fortlevnad. Jag menar att det på längre sikt är viktigt att TEMPO som organisation skapar sig ett eget närverk, som i högre grad är oberoende av projektledarnas. Vidare anser jag att det finns olika typer av risker med ett personligt präglat nätverk. För det första har TEMPO inget så kallat open entry för filmer, vilket innebär att man inte kan skicka in sin produktion för bedömning. Urvalet görs i stället med hjälp av tips från branschen (däribland vänner och bekanta), besök på andra festivaler och det nämnda Programrådet. Här handlar det om nätverkets inbyggda problematik, som Manuel Castells resonerar kring i Nätverksamhällets framväxt. Är man inte innanför, det vill säga har (en personlig eller professionell) kontakt med dokumentärbranschen, är det svårt att komma in. Och skulle man göra sig ovän eller obekväm, finns risken att man kopplas ur nätverket. Detta är förstås ett mer övergripande problem för den svenska dokumentärbranschen och nätverk i allmänhet, TEMPO är endast en aktör, men inte desto mindre är det reellt. För det andra finns det en kvalitativ risk med detta urvalssystem, nämligen att det på sikt kan skapa innehållsmässig likriktning. Programrådet består av förklarliga skäl av människor som på olika sätt arbetar med dokumentärer och är initierade i branschen. De har liknande erfarenhet av dokumentärer och tycker inte sällan likadant, vilket ofrånkomligt skapar denna risk. Dessutom riskerar detta polarnas urval att skapa en jävsituation, det vill säga att man väljer ut varandras och sina vänners filmer. För det tredje kan den informella tonen ibland leda till ineffektivitet. Som jag tidigare nämnt saknar mötena ofta struktur, vilket gör dem långsamma. Detta påverkar förstås kvaliteten i längden. Vid ett par tillfällen har jag också iakttagit en viss mansdominans, som jag tror man kan undvika. Mina positiva erfarenheter av att införa strukturer under mötena på Kulturverkstan gör att jag tror att också TEMPO hade vunnit på att börja med det. Lärdomar Avslutningsvis vill jag belysa en intressant distinktion som framträder när man iakttar TEMPOs nätverksstruktur. Den går ut på att alla kontakter i festivalens nätverk har att göra med antingen kvalitet/innehåll eller kvantitet/ekonomi. Så är det exempelvis en kvalitativ fördel att kontakten med dokumentärfilmare är så utvecklad hos TEMPO, eftersom det ökar möjligheterna för festivalen att visa fler premiärer. På liknande sätt är vissa ekonomiska bidrag ett utslag av goda kvantitativa kontakter. Båda typerna av kontakter påverkar i slutändan festivalen, men på olika sätt. Den är en ekonomisk fördel/kontakt och den andra en kvalitativ. Är det möjligen så att denna distinktion kan göras i andra sammanhang? Om så är fallet vore det intressant att undersöka om indelningen kan användas rent praktiskt och i så fall hur. En sådan undersökning ryms dock inte inom denna rapports ramar. Utöver de insikter jag har fått i nätverkandets ädla konst har jag lärt mig väldigt mycket under min LIA 2 hos TEMPO. Jag har fått god insikt i hur en stor festival kan drivas rent generellt, och jag har tränat mig på att skriva olika typer av texter. Jag har även skapat mig kontakter i Stockholms kulturliv och anser i allmänhet att jag har uppfyllt mina mål. Någonting som har varit extra tydligt är att inlärning går mycket snabbare och på ett annat sätt när man själv tar aktiv del i processen som under en praktikperiod. Samtidigt har jag vilat på en teoretisk grund, som varit både användbar och trygg. Kontakt Oskar Ekström (Författare), telefon: , Agneta Mogren (Handledare) och Sofi Lagergren telefon: , webb: Källor Castells, Manuel 2000, Nätverksamhällets framväxt, band 1 Nørretranders, Tor 1998, Platsen som inte finns

PROJEKTRAPPORT LIA II

PROJEKTRAPPORT LIA II PROJEKTRAPPORT LIA II Hur kommer det sig att när jag säger att jag vill starta en musikfestival i Göteborg får kommentarer som: Men, det finns ju en på Bohus Björkö?, Det finns redan en uppe i Strömstad!,

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Låt oss prata om projektkommunikation

Låt oss prata om projektkommunikation Låt oss prata om projektkommunikation Det som avgör om projektet blir framgångsrikt är hur väl människorna, som arbetar i och kring det, kommunicerar. Hur väl kommunikationen fungerar har mycket större

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Pustervik LIA- rapport Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Min LIA- plats Jag gjorde min LIA på Pustervik i Göteborg mellan 17 mars och 21 april 2011. Pustervik är en gästspelscen med både nationella och

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

Opportunities aren t given, they re made

Opportunities aren t given, they re made GÖTEBORG Opportunities aren t given, they re made Rektorn har ordet Välkommen till Sjölins Gymnasium i Göteborg, en gymnasieskola där det händer mycket. Det kan vara rollspel, öppna redovisningar och

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

pass this on! - din guide till att engagera Presenterar

pass this on! - din guide till att engagera Presenterar Det svenska civila samhället består av cirka 200 000 organisationer. Formerna är ideella, kooperativa och stiftelsestyrda. Tillsammans bärs de upp av ca 32 miljoner medlemskap. Sektorn sysselsätter ca

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017 Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt Västerås 15 februari 2017 En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Vill skaffa mer erfarenhet på mitt CV Tar examen om ett år Vill vara där

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska Handbok ALLMÄN INFORMATION Svenska IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Innehåll 1 Arbetsplatsförlagt lärande (APL):

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Contact by

Contact by SSA111 - Swedish as a Second Language, 1-5 points file:////vxufs1/group/adm/utb_kat/exam.../svenska som andraspråk/ec_ssa111.html Code: SSA111 Date: June Name: Swedish as a Second Language, 1-5 points

Läs mer

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers Mentorguide Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 2 Så här används guiden... 4 3 Översikt över mentorprogrammet... 5 3.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 3.2 Mentorprogrammets

Läs mer

IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR

IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR Om en del av IOGT-NTO:s sociala verksamhet IOGT-NTO erbjuder personer som har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem att leva helnyktert och möjligheten att förändra sin

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Att använda flipped classroom i statistisk undervisning. Inger Persson Statistiska institutionen, Uppsala

Att använda flipped classroom i statistisk undervisning. Inger Persson Statistiska institutionen, Uppsala Att använda flipped classroom i statistisk undervisning Inger Persson Statistiska institutionen, Uppsala Program Vad är flipped classroom? Vad jag har gjort Videoföreläsningar Klassrumstillfällen Resultat

Läs mer

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Sammanfattning Svarsfrekvens:

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång?

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011 ELITTRÄNAR UTBILDNINGEN Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Av Michael Carlsson Handledare: Göran Lindblom 2011 05 14 1 Sammanfattning:

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

!"#$ $ % &'(')*+* +, 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 09

!#$ $ % &'(')*+* +, 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 09 !!"#$ $ % &'(')*+* +, -./& 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 0 Organisation/ Organization Linnéuniversitetet Institutionen för teknik Linnaeus University School of Engineering Författare/Author(s)

Läs mer

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikrapport 2013-06- 05 Sofia Stoor 840327-0104 stoorsofia@gmail.com Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Kommunikationsavdelningen Kvalificerad yrkespraktik inom samhällsvetenskapliga

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Swedish Media Festival

Swedish Media Festival Swedish Media Festival Produktionen av professionell film för näringsliv, myndigheter och organisationer har aldrig varit större än idag och branschen spelar en viktig roll vid intern och extern kommunikation.

Läs mer

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016.

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016. Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016 v.6-12 Book Project During this project you will be reading English

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Redogörelse om redovisning av bidrag till internationellt kulturutbyte, ärendenummer KN 2015/7442.

Redogörelse om redovisning av bidrag till internationellt kulturutbyte, ärendenummer KN 2015/7442. ! Redogörelse om redovisning av bidrag till internationellt kulturutbyte, ärendenummer KN 2015/7442. Jag; Karin Gustavsson bjöds in att medverka i ett kulturutbyte, här följer bakgrund och genomförandet:

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Inledning Den här informationen riktar sig till handledare som tar emot studerande under Lärande I Arbete (LIA) på KY - utbildningen Avancerad Våradministration,

Läs mer

Cacheminne Intel Core i7

Cacheminne Intel Core i7 EDT621 Datorarkitekturer med operativsystem 7,5 hp 2015-12-07 Cacheminne i Intel Core i7 Författare: Adnan Karahmetovic Handledare: Erik Larsson Innehåll 1. Inledning... 1 1.1 Syfte... 1 1.2 Frågeställning...

Läs mer

Rapport LIA II April 2002. Mårten Malje Kulturverkstan -01 marten.malje@kulturverkstan.net VATTENHÅLET 2002 - EN KULTURFESTIVAL BLIR ETT NÄTVERK.

Rapport LIA II April 2002. Mårten Malje Kulturverkstan -01 marten.malje@kulturverkstan.net VATTENHÅLET 2002 - EN KULTURFESTIVAL BLIR ETT NÄTVERK. Rapport LIA II April 2002 Mårten Malje Kulturverkstan -01 marten.malje@kulturverkstan.net VATTENHÅLET 2002 - EN KULTURFESTIVAL BLIR ETT NÄTVERK. Abstract in english. Vattenhålet is the name of a cultural

Läs mer

Skolkonferensen Koll på läget men sen då?

Skolkonferensen Koll på läget men sen då? Skolkonferensen Koll på läget men sen då? Regionförbundet 14 mars 2013 Andreas Bergh Örebro universitet Kvalitet och värdegrund Politiska och sociala begrepp blir navigationsinstrument i föränderliga historiska

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN Lars Uhlin och Maria Kvarnström Enheten för medicinsk pedagogik (UME), Karolinska Institutet, Stockholm

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Då jag i likhet med flertalet filmare står utanför Filmavtalet så vill jag yttra mig.

Då jag i likhet med flertalet filmare står utanför Filmavtalet så vill jag yttra mig. Remissyttrande över Ds 2015:31 Framtidens filmpolitik Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2015-06-10 Då jag i likhet med flertalet filmare står utanför Filmavtalet så vill jag yttra

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Ungdomarna behöver vårt stöd - och vi behöver ungdomarna

Ungdomarna behöver vårt stöd - och vi behöver ungdomarna Ungdomarna behöver vårt stöd - och vi behöver ungdomarna Ronald Gustavsson Björkås film När jag ser vad som händer med ungdomarna omkring mig idag vet jag vad det handlar om. Under flera år missbrukade

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

INTERAKTIONSDESIGN: VAD & HUR?

INTERAKTIONSDESIGN: VAD & HUR? INTERAKTIONSDESIGN: VAD & HUR? Interaktionsteknik & Design, HT-13 Evelina Fagertun evelinafagertun@gmail.com VAD? Vad är interaktionsdesign? HUR? Hur skapar vi bra design? INTERAKTION Wiki: Interaktion

Läs mer

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning HT2013 Caroline Engels Tidigare utbildning: Kandidat i Utvecklingsstudier med inriktning

Läs mer

Ella New Leaders Kommunikationsmanual. En introduktion till projektet New Leaders

Ella New Leaders Kommunikationsmanual. En introduktion till projektet New Leaders Ella New Leaders Kommunikationsmanual En introduktion till projektet New Leaders Syftet med New Leaders var att utveckla en metod som skulle kunna användas av organisationer i Europa som var intresserade

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Galleri eller stadens minsta konsthall? en projektrapport om Frilagrets nya utställningsrum

Galleri eller stadens minsta konsthall? en projektrapport om Frilagrets nya utställningsrum Galleriellerstadensminsta konsthall? enprojektrapportomfrilagrets nyautställningsrum Projektgrupp: HannaHymna CarolineHögrud AnnaThomasson JohannaBrandels KajsaÅhlanderPersson 2012 12 13 20122020 Abstract

Läs mer

Våren är här och vi har kickat igång rejält!

Våren är här och vi har kickat igång rejält! Våren är här och vi har kickat igång rejält! I DETTA NYHETSBREV: Rädda Barnen Lund söker praktikant för HT2014 s. 2 Hallå där... Lovisa Harfeldt s. 3 Hänt i Mars s. 4 Händer i April s. 6 Kalendarie för

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

ONLINETERAPI.NU PROJEKTPLAN

ONLINETERAPI.NU PROJEKTPLAN ONLINETERAPI.NU PROJEKTPLAN http://www.onlineterapi.nu BAKGRUND En av våra största utmaningar i samhället är att ge råd och stöd till personer som mår dåligt och lider av olika typer av psykologisk problematik.

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön 84 Stevie Stevie Khosa är en trettioårig Ngoni från östra provinsen. Han och hans fru är självmedvetna och stolta, men de kämpar en ojämn kamp mot sina ekonomiska problem i en storstad med galopperande

Läs mer

https://kursvardering.liu.se/kurt?choice=page_summary&evaluation_id=95979

https://kursvardering.liu.se/kurt?choice=page_summary&evaluation_id=95979 Page of 7 Startsida Mallar Kursvärderingar Ingång för filfak Sammanställningar Manualer Manual för filfak Logga ut thoso49 Sammanställningar - 730G77/VT202 (Ort: 0580, studietakt 00%) Sammanställning -

Läs mer

Exempel på akademiskt skrivande? Akademiskt skrivande och tänkande. Eller detta. Fler exempel.. Så kan det bli. Föredömen?

Exempel på akademiskt skrivande? Akademiskt skrivande och tänkande. Eller detta. Fler exempel.. Så kan det bli. Föredömen? Exempel på akademiskt skrivande? Akademiskt skrivande och tänkande Fredrik Stjernberg fredrik.stjernberg@liu.se The visual is essentially pornographic, which is to say that it has its end in rapt, mindless

Läs mer

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT ANVÄNDARKONTO PÅ FK-FOCUS FORUM Datum: 2012-11-26 Sida 1 av 15 Upprättad av: Henry Fredrikson Inledning Nedan beskrivs hur man skapar ett användarkonto på FK-Focus Forum.

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer