INNEHÅLL. SAMMANFATTNING 1 INLEDNING. 2 TEMPO Bakgrund... 2 Syfte & Mål... 2 Metod. 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. SAMMANFATTNING 1 INLEDNING. 2 TEMPO 2002... 2 Bakgrund... 2 Syfte & Mål... 2 Metod. 3"

Transkript

1 En rapport om dokumentärfestivalen TEMPO Undersökningen är gjord av Oskar Ekström som examinerande arbete på kursen LIA 2 på Kulturverkstan i Göteborg INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 INLEDNING. 2 TEMPO Bakgrund... 2 Syfte & Mål... 2 Metod. 3 TEMPOS NÄTVERK.. 3 Struktur. 3 Projektledarna... 4 Mötesstrukturer. 4 Kommunikation. 4 ANALYS.. 4 Fördelar... 5 Nackdelar.. 5 Lärdomar... 5 KONTAKT. 5 KÄLLOR. 5

2 ENGLISH ABSTRACT The subject of this report is the personnel network of TEMPO Documentary Festival, which I ve been studying for five weeks. This has been done as part of the course Learning by Doing at the project management school Kulturverkstan. TEMPO is due to be arranged in Stockholm the of October With the primary question How does the network of TEMPO look like?, this report is trying to give one description of the festivals network, and then analyze the results. While reading, it s important to have in mind that it s just one deskription amongst many possible, and not the beautiful truth. TEMPO 2002 has two new project managers, Agneta Mogren and Sofi Lagergren. My observations show that they are two very important nodes i the festivals network, much because they have their own networks, personal and professional, that they uses in their work with TEMPO. As a result of this, I say, the kommunication between TEMPO and its network is rather informal and personal. As I see it, there are both positive and negative aspects of this. Of course, it s good for the festival that the project managers has got valuable contacts in the field. Not only because the chanses increase that the festival actually can make it economically, but also because the festivals content becomes better. At the same time, a network is very vulnerable if it s depending on a few persons. Therefor, I would say, it s important that TEMPO as organisation, in a longer term creates its own network. SAMMANFATTNING Denna rapport behandlar dokumentärfestivalen TEMPOs nätverk. Dess underlag är iakttagelser som författaren gjort under fem veckor i april och maj 2002, som en del av kursen Lärande I Arbete på projektledarutbildningen Kulturverkstan i Göteborg. Biennalen TEMPO startades 1998 och arrangeras i år för tredje gången i Stockholm den oktober. Med utgångspunkt i frågeställningen Hur ser TEMPOs nätverk ut?, försöker rapporten beskriva olika aspekter på festivalens nätverk, och sedan dra några lärdomar därav. Min rapport består av tre huvuddelar. En inledning, där undersökningens förutsättningar beskrivs, en resultatdel där mina iakttagelser av TEMPOs nätverk gås igenom, och en analysdel där jag reflekterar över vad jag sett. Mitt syfte med undersökningen har varit att komplettera mina teoretiska kunskaper om nätverk inom kulturprojekt, och att få en inblick i hur en festival skapas. Målet har varit att bli en mer kompetent projektledare, samt att knyta kontakter. Metoden jag har använt är att aktiv delta i arbetet med festivalen. Genom att föra en löpande dialog med festivalens projektledare och delta på möten av olika slag, har jag fått en god inblick i organisationen, om än översiktlig. TEMPO har två nya projektledare, Agneta Mogren och Sofi Lagergren. De har båda varit ideellt engagerade sedan sommaren 2000 och är två mycket centrala noder i festivalens nätverk. Sedan tidigare har de nämligen varsitt stort kontaktnät, personligt och professionellt, som de använder sig av i arbetet med TEMPO Ett resultat av detta är att kontakten mellan TEMPO och dess nätverks komponenter överlag blir personlig och informell. Mötena saknar ofta struktur och präglas av en avslappnad jargong, vilket jag menar beror just på de personliga kopplingarna mellan noderna. Som jag ser det finns det både fördelar och nackdelar med detta. Det är givetvis positivt för TEMPO att de båda projektledarna har goda kontakter i branschen. Dels för att de ekonomiska förutsättningarna att genomföra festivalen ökar, dels för att innehållet har större chanser att bli bra. Den personliga stämningen för också med sig att TEMPO blir en trivsam arbetsplats, vilket sänder positiva signaler till allmänheten. Samtidigt är ett nätverk sårbart om det är beroende av några få personer. Jag menar därför att det är viktigt att TEMPO som organisation på längre sikt skapar sig ett eget nätverk för att festivalen ska kunna etablera sig.

3 INLEDNING Detta är en rapport om en dokumentärfestival. Mer specifikt är det en rapport om en dokumentärfestivals nätverk, vilket jag har undersökt under fem veckor i april och maj Dokumentärfestivalen heter TEMPO och arrangeras i Stockholm den oktober Rapportens övergripande frågeställning är Hur ser TEMPOs nätverk ut?. Med nätverk menar jag det nät av kontakter, personliga och professionella, som på olika sätt bidrar till att TEMPO kan genomföras. Utifrån denna definition har jag försökt beskriva olika aspekter av nätverket och sedan dra vissa slutsatser av mitt resultat. Att jag endast har deltagit i festivalens förarbete under en begränsad tid innebär dock att rapporten inte kan göra anspråk på att vara varken heltäckande eller vetenskaplig. Min undersökning har genomförts under en av de praktikperioder, även kallade Lärande I Arbete (LIA), som ingår i projektledarutbildningen Kulturverkstan i Göteborg. Kulturverkstan är en tvåårig Kvalificerad Yrkesutbildning (KY). Under namnet projektledning inom kultur skapas där en helhetssyn på samhället, arbetslivet och konsten, parallellt med att studenternas egna intressen och uttryck sätts i fokus under LIA-perioderna. Denna rapport ligger till grund för kursen LIA 2:s examination. TEMPO 2002 I ett gammalt stall i Gamla Stan i Stockholm sitter Agneta Mogren och Sofi Lagergren. De är projektledare för TEMPO 2002 och har sedan början av året arbetat heltid med festivalen. Stallet delar de med Filmcentrum Stockholm och Folkets bio som annars brukar husera där själva, så där är trångt men mysigt. TEMPO Dokumentärfestival är en internationell biennal med fokus på den nordiska dokumentären grundades festivalen av dokumentärmakare och i år arrangeras den för tredje gången i Stockholm, på Kulturhuset och biografen Zita den oktober. Att TEMPO erbjuder dokumentära uttryck i alla former radio, text, foto och film gör festivalen världsunik. Årets arrangemang planeras innehålla ett 100-tal filmvisningar och radiouppspelningar, samt workshops, utställningar och ett 30-tal seminarier. Syftet med festivalen är att öka intresset för dokumentären och höja dess status. Man menar att det dokumentära uttrycket kan bidra till att fördjupa bilden av vårt samhälle och skapa ett underlag för analys, diskussion och aktion. TEMPOs målgrupp är (kulturintresserade) människor mellan 17 och 35 år. Festivalen drivs av en ideell förening. Agneta och Sofi arbetar sedan början av året heltid med arrangemanget, men det finns planer på att utöka personalstyrkan efterhand. Redan nu är dock flera personer engagerade på ideell basis. TEMPO har en budget på nästan tre miljoner kronor, men är ännu inte fullt finansierad. Man väntar fortfarande på besked från olika bidragsgivare och det är därför osäkert om festivalen kommer att se ut som planerat. Bakgrund Min första tanke med LIA 2 var att skriva filmmanus. Under förarbetet letade jag förgäves efter en plats där jag kunde få praktisera hos en manusförfattare eller grupp, eftersom jag ville kombinera mina intressen ord och film. Jag fick dock idel negativa besked, bland annat av SVT, Reza Parsa, Studio24 och Illusionfilm, så ett par veckor innan LIA:n skulle sätta igång såg det mörkt ut. Det blev därför en räddning när jag fick höra om TEMPO. Jag insåg att det också hos en dokumentärfestival fanns möjligheter att få skriva och lära mig mer om film, bara på ett annat sätt. Dessutom var jag intresserad av dokumentären som uttrycksmedel. Mina första kontakter med TEMPO var mycket positiva. De behövde min hjälp och jag fick intrycket av att jag kunde bidra till att skapa en bättre festival. Vi kom snabbt överens om att mitt arbete främst skulle gå ut på att skriva olika typer av texter; pressutskick, informationsbrev och webbmaterial. På grund av den korta planeringstiden hade jag inte möjlighet att skriva en fullständig projektplan som kunde ligga till grund för denna rapport. Jag laborerade med flera olika frågeställningar, men min kännedom om festivalen och organisationen bakom var för dålig för att jag skulle kunna ringa in någonting. Av samma anledning hade jag heller inte klart för mig vilken metod jag skulle använda. Syfte & Mål När jag väl kommit till TEMPO föll dock bitarna snabbt på plats. Festivalens nätverk framstod som ett intressant studieobjekt, och jag ställde mig frågan hur detta var konstruerat och fungerade. Syftet med undersökningen har alltså varit att fördjupa min kunskap om ett kulturprojekts nätverk. Jag ville praktiskt pröva mina teoretiska kunskaper i ämnet, vilka framför allt bygger på Manuel Castells Nätverksamhällets framväxt och Tor Nørretranders Platsen som inte finns. Samtidigt såg jag möjligheter att knyta kontakter inom filmbranschen och lära mig om hur arbetet med en festival fungerar. Mina mål har varit att med hjälp av denna fördjupade kunskap bli en mer kompetent projektledare. Jag har också haft en förhoppning om att komma fram till något som kan vara av intresse även för andra.

4 Metod För att få en bild av hur TEMPOs nätverk såg ut, försökte jag delta på så många möten och sammankomster som möjligt. Den information som inte framkom under mötena, till exempel på vilket sätt deltagarna var knutna till festivalen eller projektledarna, tog jag reda på i efterhand. Jag genomförde däremot inga formella intervjuer med någon, då jag inte ansåg att det behövdes. Detta eftersom jag arbetade tätt med Agneta och Sofi, och hade löpande samtal om vilka de involverade var, vilken roll de spelade i projektet och så vidare. TEMPOS NÄTVERK Jag valde att undersöka TEMPOs nätverk utifrån fyra olika aspekter; Nätverkets struktur, Projektledarna, Mötesstrukturer och Kommunikation. Jag vill återigen påpeka att dessa iakttagelser bygger på en månads vistelse hos TEMPO och därför endast är just iakttagelser. Struktur Som jag tidigare nämnt har TEMPO två heltidsanställda projektledare, Agneta Mogren och Sofi Lagergren. Tack vare sina sedan tidigare stora kontaktnät är de två mycket centrala noder i festivalens nätverk. Till sin hjälp har de ett antal ideellt arbetande personer, praktikanter (inklusive undertecknad) och människor med mer eller mindre lös anknytning till projektet. Till dessa räknar jag bland annat personer och företag som gratis utför arbeten för TEMPO, som olika former av sponsring. Exempel är reklambyrån Futurniture och webbyrån Blyerts.com. Utöver detta har man ett Programråd och ett Idéråd. Programrådet, där 11 personer inklusive projektledarna ingår, väljer vilka filmer som ska visas under festivalen. Idérådet, som består av den ideella föreningen Tempo Dokumentärfestivals 13 medlemmar, arbetar fram förslag till festivalens innehåll, finansiering och liknande. I råden finns representanter från bland annat SVT, DI, Folkets Bio, Storyville.tv och Södertörns högskola. För att underlätta förståelsen för TEMPOs nätverksstruktur har jag försökt illustrera den med en skiss nedan. De namngivna delarna är de mest framträdande, även om flera andra också kan vara betydelsefulla för festivalen. Skissen är mycket förenklad. Antalet linjer från varje ring är en grov, proportionell uppskattning av hur många kontakter som är knutna till just den ringen. När en linje slutar med en knopp representerar knoppen alltså flera kontakter. Självklart finns det också kopplingar från knopparna till yttre kontakter och mellan ringarna (personerna eller institutionerna), men dessa har jag utelämnat för att undvika förvirring. Press Idéråd Gammalt nät Programråd TEMPO 2002 Sofi Praktikanter Ideellt Sponsorer Agneta

5 Projektledarna Biennalen TEMPO startades 1998 och arrangeras i år för tredje gången. Agneta Mogren och Sofi Lagergren är nya projektledare för festivalen och har båda varit ideellt engagerade sedan sommaren Agneta har arbetat som koordinator under de bägge tidigare arrangemangen, medan Sofi är ny hos TEMPO. Som skissen visar bygger TEMPOs nätverk till stor del på projektledarnas egna kontakter. Delar av festivalens gamla nätverk, som till exempel pressregister, adresslistor och liknande, finns att tillgå, men framför allt använder Agneta och Sofi sig av sina egna, personliga och professionella, nätverk. Dessa har de skaffat sig genom långt arbete i Stockholms kulturliv. Båda har till exempel tidigare arbetat på Kulturhuset i Stockholm, Agneta har jobbat på SR och Sofi har gjort flera egna kortfilmer. Mötesstrukturer Jag har deltagit på en mängd möten under min tid hos TEMPO. Dagtid och kvällstid har allt från programinnehåll till grafisk profil diskuterats. Vanligtvis har folk kommit till stallet i Gamla Stan för att träffas, men lika ofta har mötena förekommit på andra ställen; på caféer, i Filmhusets matsal, på kulturförvaltningen. Oavsett mötesplats och innehåll är det något som gått igen vid varje tillfälle, nämligen den informella tonen. Mötena har präglats av någon sorts kompisanda och helt saknat formalia såsom talarlistor, roller, tidsbegränsningar och liknande. Vid de tillfällen då det funnits en dagordning har denna knappt följts, eftersom folk har tagit ordet när det passat dem. Stämningen har genomgående varit god och de flesta deltagarna har visat tålamod med detta stundtals ineffektiva tillvägagångssätt. Självklart har det funnits variationer beroende på vad mötena handlat om och vilken relation mötesdeltagarna har haft, men även nya kontakter har generellt sett funnit sig i den lösa strukturen. Kommunikation Dessa informella strukturer präglar all kommunikation hos TEMPO. En avslappnad jargong, icke att förväxlas med lathet, råder hos organisationen och eventuell kritik framförs rakryggat. Som privatperson blir man bemött på liknande sätt som professionell. Formerna för kommunikation, det vill säga vilka sätt TEMPO kommunicerar med sitt nätverk på, är traditionella. Förutom de ovan nämnda mötena knyter man kontakter vid diverse sammankomster, till exempel filmvisningar, vernissager och egna och andras mingelpartyn. Genom att besöka andra festivaler bibehåller man kommunikationen med utländskt branschfolk, och skapar nya kontakter. Pressutskick, informationsbrev och inbjudningar skickas med e-post. Problemet är bara att TEMPO är utrustat med eldgamla datorer som gör Internet och annat arbete enormt långsamt. Dessutom har man hittills använt sig av inte mindre än fyra olika program, vilket innebär mycket extra administrativt arbete. ANALYS Min första dag hos TEMPO inleddes med ett möte med filmaren Mia Engberg och hennes producent Lotta Suarez Mazar. De representerade både SVT-programmet IKON, sig själva och sitt filmbolag Sexy Films. Det var detta första möte som fick mig att fundera kring TEMPOs nätverk och i synnerhet projektledarna Agnetas och Sofis dito. När Mia och Lotta dök upp i stallet blev det nämligen kramkalas. Det verkade som alla var vänner sedan länge, och det dröjde inte många minuter innan vi satt och åt kaka på ett café. Det är ju gott och väl, ibland känner man sina kollegor. Men när denna procedur senare i veckan med viss variation upprepades med andra, började jag inse något intressant; TEMPOs nätverk består i hög grad av personliga kontakter. Och i de fall nätverket inte gör det, är det ändå en personlig jargong som präglar möten och samtal. Jag håller själv på att skapa mig ett nätverk och inser mer och mer att skillnaden mellan det personliga och det professionella inte alltid är glasklar. Därför har det varit lärorikt att se hur detta fungerar i fallet TEMPO, och att sätta fingret på både fördelar och nackdelar med det. Fördelar Att Agneta och Sofi har ett stort kontaktnät är i sig en stor fördel för TEMPO. Jag tvivlar på att två projektledare med mindre erfarenhet från Stockholms kulturliv hade kunnat genomföra festivalen med samma framgång. Direkta kopplingar mellan deras kontakter och för festivalen gynnsamma eller avgörande överenskommelser är tydliga, till exempel tillgången till Kulturhuset under festivalveckan. En annan fördel är att stämningen bland dem som arbetar med festivalen är god. Man trivs i stallet och kan utan problem säga vad man tycker, skämta eller vara tyst. Detta sänder ut positiva signaler om TEMPO i allmänhet, och förhandlingar med samarbetspartners leder ofta till bra resultat för båda parter, eftersom man hellre är överens än stolt.

6 Nackdelar Att vara så beroende av två personer är farligt för ett nätverk. För att låna ett begrepp av Tor Nørretranders, kan man säga att TEMPOs nätverk har dålig redundans. Dålig redundans i ett nätverk innebär i korta drag att vissa komponenter (personer) är svåra eller omöjliga att ersätta. Således, eftersom TEMPO är beroende av sitt nätverk, blir festivalen i praktiken beroende av Agneta och Sofi. Detta är framför allt en risk i förhållande till festivalens fortlevnad. Jag menar att det på längre sikt är viktigt att TEMPO som organisation skapar sig ett eget närverk, som i högre grad är oberoende av projektledarnas. Vidare anser jag att det finns olika typer av risker med ett personligt präglat nätverk. För det första har TEMPO inget så kallat open entry för filmer, vilket innebär att man inte kan skicka in sin produktion för bedömning. Urvalet görs i stället med hjälp av tips från branschen (däribland vänner och bekanta), besök på andra festivaler och det nämnda Programrådet. Här handlar det om nätverkets inbyggda problematik, som Manuel Castells resonerar kring i Nätverksamhällets framväxt. Är man inte innanför, det vill säga har (en personlig eller professionell) kontakt med dokumentärbranschen, är det svårt att komma in. Och skulle man göra sig ovän eller obekväm, finns risken att man kopplas ur nätverket. Detta är förstås ett mer övergripande problem för den svenska dokumentärbranschen och nätverk i allmänhet, TEMPO är endast en aktör, men inte desto mindre är det reellt. För det andra finns det en kvalitativ risk med detta urvalssystem, nämligen att det på sikt kan skapa innehållsmässig likriktning. Programrådet består av förklarliga skäl av människor som på olika sätt arbetar med dokumentärer och är initierade i branschen. De har liknande erfarenhet av dokumentärer och tycker inte sällan likadant, vilket ofrånkomligt skapar denna risk. Dessutom riskerar detta polarnas urval att skapa en jävsituation, det vill säga att man väljer ut varandras och sina vänners filmer. För det tredje kan den informella tonen ibland leda till ineffektivitet. Som jag tidigare nämnt saknar mötena ofta struktur, vilket gör dem långsamma. Detta påverkar förstås kvaliteten i längden. Vid ett par tillfällen har jag också iakttagit en viss mansdominans, som jag tror man kan undvika. Mina positiva erfarenheter av att införa strukturer under mötena på Kulturverkstan gör att jag tror att också TEMPO hade vunnit på att börja med det. Lärdomar Avslutningsvis vill jag belysa en intressant distinktion som framträder när man iakttar TEMPOs nätverksstruktur. Den går ut på att alla kontakter i festivalens nätverk har att göra med antingen kvalitet/innehåll eller kvantitet/ekonomi. Så är det exempelvis en kvalitativ fördel att kontakten med dokumentärfilmare är så utvecklad hos TEMPO, eftersom det ökar möjligheterna för festivalen att visa fler premiärer. På liknande sätt är vissa ekonomiska bidrag ett utslag av goda kvantitativa kontakter. Båda typerna av kontakter påverkar i slutändan festivalen, men på olika sätt. Den är en ekonomisk fördel/kontakt och den andra en kvalitativ. Är det möjligen så att denna distinktion kan göras i andra sammanhang? Om så är fallet vore det intressant att undersöka om indelningen kan användas rent praktiskt och i så fall hur. En sådan undersökning ryms dock inte inom denna rapports ramar. Utöver de insikter jag har fått i nätverkandets ädla konst har jag lärt mig väldigt mycket under min LIA 2 hos TEMPO. Jag har fått god insikt i hur en stor festival kan drivas rent generellt, och jag har tränat mig på att skriva olika typer av texter. Jag har även skapat mig kontakter i Stockholms kulturliv och anser i allmänhet att jag har uppfyllt mina mål. Någonting som har varit extra tydligt är att inlärning går mycket snabbare och på ett annat sätt när man själv tar aktiv del i processen som under en praktikperiod. Samtidigt har jag vilat på en teoretisk grund, som varit både användbar och trygg. Kontakt Oskar Ekström (Författare), telefon: , Agneta Mogren (Handledare) och Sofi Lagergren telefon: , webb: Källor Castells, Manuel 2000, Nätverksamhällets framväxt, band 1 Nørretranders, Tor 1998, Platsen som inte finns

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Pustervik LIA- rapport Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Min LIA- plats Jag gjorde min LIA på Pustervik i Göteborg mellan 17 mars och 21 april 2011. Pustervik är en gästspelscen med både nationella och

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Vill skaffa mer erfarenhet på mitt CV Tar examen om ett år Vill vara där

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska Handbok ALLMÄN INFORMATION Svenska IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Innehåll 1 Arbetsplatsförlagt lärande (APL):

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

(Eget projekt) Catja Björklund.grupp D. K2

(Eget projekt) Catja Björklund.grupp D. K2 (Eget projekt) Catja Björklund.grupp D. K2 Äter upp det ouppklarade. Sväljer i förbifarten det förbigående. Spyr upp det kringgående. -Allt för att undvika det pågående. K r y p e r in under ditt bord,

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Futuredrome. Därför kommer denna rapport att delvis beröra organisationsstrukturen och delvis mina arbetsuppgifter och observationer.

Futuredrome. Därför kommer denna rapport att delvis beröra organisationsstrukturen och delvis mina arbetsuppgifter och observationer. Johan Landströms rapport från LIA2. Futuredrome English abstract I have during my LIA worked with the epic organisation Futuredrome. Futurdrome is going to be a cultural festival taking place in Kinnekulle

Läs mer

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT ANVÄNDARKONTO PÅ FK-FOCUS FORUM Datum: 2012-11-26 Sida 1 av 15 Upprättad av: Henry Fredrikson Inledning Nedan beskrivs hur man skapar ett användarkonto på FK-Focus Forum.

Läs mer

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 Innehåll Förord 9 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 2. VAD GJORDE DEN LÅNGVARIGA STRESSEN MED OSS? 20 Stressade människor

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Sammanfattning Svarsfrekvens:

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 IBLAND har man svårt att minnas exakt när saker och ting skedde. Andra gånger är det

Läs mer

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015 Kodak Moments och Disruptiva Innovationer Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio CITE, 21 april 2015 Christian Sandström, PhD Disruptive Innovation. se BusinessWeek 2007: "Nokia's

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Professional development. Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1

Professional development. Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1 BIMA11 (PU 1) HT 2009 Summary Total number of answers 18 Filter no Group by question no Professional development Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1 Lunds Universitet, Höstterminen 2009

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

ONLINETERAPI.NU PROJEKTPLAN

ONLINETERAPI.NU PROJEKTPLAN ONLINETERAPI.NU PROJEKTPLAN http://www.onlineterapi.nu BAKGRUND En av våra största utmaningar i samhället är att ge råd och stöd till personer som mår dåligt och lider av olika typer av psykologisk problematik.

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång?

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011 ELITTRÄNAR UTBILDNINGEN Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Av Michael Carlsson Handledare: Göran Lindblom 2011 05 14 1 Sammanfattning:

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Frågeställning: Har målet att nå ut till en bred besökarkrets realiserats?

Frågeställning: Har målet att nå ut till en bred besökarkrets realiserats? Inledning Konstbiennalen har blivit ett begrepp, delvis via reklamaffischer men också via debatter i media. Men hur är det med konstbiennalen i sig? Vilka har tagit del av den? Har den nått ut till massorna,

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Ungdomarna behöver vårt stöd - och vi behöver ungdomarna

Ungdomarna behöver vårt stöd - och vi behöver ungdomarna Ungdomarna behöver vårt stöd - och vi behöver ungdomarna Ronald Gustavsson Björkås film När jag ser vad som händer med ungdomarna omkring mig idag vet jag vad det handlar om. Under flera år missbrukade

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Hans Danielsson Engagement Manager Combitech Social Engineering Security Awareness 2015-05-27 Hans Danielsson Engagement Manager Cyber Security

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning!

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Fotograf Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Du ska vara intresserad av fotografi och ha egen kamera. Utbildning:

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

FRÅN HOBBY TILL REGIONAL RESURS

FRÅN HOBBY TILL REGIONAL RESURS SMÅ BYAR, HILLBILLYLAND: ETT OEXPLOATERAT LANDSKAP Vi har allt; stora städer, små byar, hillbillyland: ett oexploaterat landskap! Boel Zetterman FRÅN HOBBY TILL REGIONAL RESURS EN TEMADAG OM ÖSTERGÖTLANDS

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer