7 juli Dşästbuoð i Kana (Johannes II:1 11 i Steenslands översättning 1989) 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7 juli 2015. Dşästbuoð i Kana (Johannes II:1 11 i Steenslands översättning 1989) 1"

Transkript

1 Bibeln på älvdalska Bibeln eller delar av Bibeln är ofta bland det första som översätts till ett språk. Det beror naturligtvis på att man har behövt bibeltexter i samband med missionen. Här kan man nämna t.ex. Wulfilas (Ulfilas) gotiska bibelöversättning från 300-talet, till en del bevarad i den s.k. Silverbibeln i Uppsala. Ett annat exempel är Kyrillos och Methodios kyrkslaviska översättningar från 800-talet. Men det har också förekommit att man översatt bibeltexter för att visa hur ett visst språk såg ut. Så är det t.ex. med älvdalskan. Från och 1700-talen finns det några kortare bibeltexter översatta till älvdalska just med det syftet. Till dem ska jag återkomma strax. Som språkstuderande, språklärare och språkforskare hade jag kommit i kontakt med bibeltexter på många språk. Det var därför ganska naturligt för mig att fundera över hur Bibeln skulle se ut på älvdalska. Som ett rent experiment började jag på 1980-talet att översätta Johannesevangeliet. Med det hade jag flera syften. Ett var att demonstrera att älvdalskan inte bara behövde vara ett vardagstalspråk, utan att det också hade potential att utvecklas till ett seriöst skriftspråk. Översättningen kom så småningom att publiceras (1989), och i inledningen till skriften redogör jag ganska utförligt för mina syften med översättningen och de metodiska problem som varit förknippade med arbetet. Detta ska därför inte upprepas här. Som ett smakprov återger jag nedan Joh. II:1 11 om Bröllopet i Kana. Jag har justerat stavningen så att den stämmer med den jag tillämpar i min stora ordbok från Dşästbuoð i Kana (Johannes II:1 11 i Steenslands översättning 1989) 1 Ǫ trið daem war eð dşästbuoð daiti Kan i Galile n, og mun Iesus war dar. 2 Iesus og lärjunggär onumes war buoðner boð dier og. 3 Wineð tuog slut, og mun Iesus saggd að om: Dier åvå it noð win. 4 Iesus suoräð: Lat wårå mig, kwinnfuok. Mąi tið ar it kumið enn. 5 Dǫ saggd mun onumes að drainggum: Dşärið eð an ser að ið. 6 Eð stuoð sjäks sturų stįekräld dar fer wattnę so juðär brukeð að rieninggum sainum; wert og iett jält fel ien undrað liter. 7 Iesus saggde: Fyllið kräldę min wattnę, og dier fylld diem upǫ bradd. 8 Sę saggd an: Äsið upp og bjärið daitað dşästbuoðswärdem, og dier gard so. 9 Dşästbuoðswärdn smäkäð wattneð so add uorteð wineð sę. Etersos an wiss it war eð kam frǫ men drainggär so add äst upp wattneð, dier wiss eð 10 so yöpt an ǫ brauðgumman og saggde: Ellest bruk dier fel biuoð ǫ guoðwineð fuost, og sę, bar dşästär byr ǫ werd drukkner, finn dier fram semmera win. Men du ar spåråð guoðwineð end tast nu. 11 So gard Iesus fuost tekkneð sett; eð war daiti Kan i Galile n. An latt sjǫ ärrligietę sąi, og lärjunggär onumes truo dd ǫ an. 2 Ett särskilt kapitel utgörs av Fader Vår. Redan 1733 gjorde Reinhold Näsman en översättning av Herrens Bön (enligt Matteus VI:9 13) till älvdalska. Dessvärre kan man konstatera att den inte på alla punkter ger en korrekt bild av den tidens älvdalska. Men intressant är den likafullt, och jag citerar den därför nedan: 1 Naturligtvis är denna översättning långt ifrån perfekt. Det var ju ändå ett experiment på ett i stort sett outforskat område. 2 Översättningen finns fortfarande att tillgå. Den intresserade vände sig till mig eller till Rots Skans i Älv- dalen.

2 Näsmans översättning av Fader Vår (1733) Fad uær, so ir i himbluma ielit ir dætt nam, tilkum dætt riki, ski dænn uilja, so i himblum, sâ â jordi, uott dagli brod giæf oss i dag, og firilat oss uorær skullder, soss uir firilatum diöm so i oss nod skilldug, læd int uoss i nân jælok fræstilsæ, autâ los oss frâ uondu. Amen. Under 1900-talet har flera försök gjorts att översätta Fader Vår till älvdalska, men uppriktigt sagt är jag inte riktigt nöjd med någon av översättningarna. Jag har därför gjort en egen, som jag presenterar nedan. Naturligtvis har jag fått hjälp och råd av älvdalska vänner med god språkkompetens. 3 Det gäller f.ö. alla mina bibeltextöversättningar. För att undvika missförstånd bör här också sägas att jag inte gjort översättningen bara från den senaste svenska officiella versionen den man finner t.ex. i Bibel 2000, utan jag har även studerat ett stort antal översättningar till andra språk, liksom det grekiska originalet. Så har jag också arbetat med de andra bibeltexterna. Steenslands översättning av Fader Vår (2011) Du, Faðer ųor, so ir i imblum, Lat namneð Dett werd elgað, Lat ritşeð Dett kumå, Lat wiln Denn 4 råða niðǫ juordn, slais upi imblem. Dşäv uoss wenn dag eð bröð so byövum. Og felåt uoss skuldär ųorer, slaisog wįð felåtum diem so irå stşylduger uoss noð. Og stell it so werdum frestaðer, åtǫ friðä uoss frǫ uondu 5. (Fer ritşeð ir Dett, og maktę og ärrligietę i ievigiet. Ammen) Fader Vår var emellertid inte den första bibeltext som översattes till älvdalska. Johan Eenberg, som sedermera blev bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, översatte redan 1693 Julevangeliet, alltså Lukas II:1 21 till älvdalska. Samtidigt översatte han samma text till Orsa- och Moramål. 6 Han menade att man i övre Dalarna talade ett särskilt språk, dalska, och att detta språk hade tre huvuddialekter, nämligen sockenmålen i Älvdalen, Orsa och Mora. Han kände också till att dessa sockenmål i sig inte var enhetliga, utan att det redan då kunde stşil millǫ byum. Eenbergs översättning har i augusti 2011 givits ut och kommenterats av 3 Att jag inte nämner mina medhjälpare med namn här, beror på att det är jag ensam som ska kritiseras, om översättningen skulle befinnas dålig. 4 I yngre språk: wilą Dąi 5 Mer ordagrant, men ålderdomligt och föga brukligt: frǫ uondą. 6 Eenberg citerar för jämförelsens skull texten också på svenska, gotiska och isländska.

3 Martin Ringmar (med viss hjälp av undertecknad); se portal.org/smash/record.jsf?searchid=7&pid=diva2: Även julevangeliet har man i modern tid flera gånger försökt översätta till älvdalska. Den senaste, och enligt min mening mest tillfredsställande översättningen, kan man få höra läsas av Lena Willemark på följande nätadress: Eenberg författade nio år senare en ny och större skrift, 7 där han mer ingående beskriver och diskuterar det dalska språket. Där använder han samma teknik, dvs. han illustrerar dalskan bl.a. med en kort bibeltext (ett avsnitt av Bergspredikan), som också ges i gotisk och isländsk språkdräkt. 8 Denna gång begränsar han sig dock till Mora- och Orsamålen, de dalska sockenmål han torde ha behärskat bäst. Emellertid, när Reinhold Näsman 30 år senare gav ut sin lilla historia om dalskan, citerade han Eenbergs bibelexempel och tillfogade en älvdalsk version med följande lydelse: Näsmans översättning av Matteus V:15 17 (1733) v. 15. Og ikke tænder nogær liosæd, til ad sætt æd under matskiæppune; Hælldr yvyr lioshaldi, sâss æd lysær âllum diöm, sâss irâ i hausi. v. 16. Latir [ ] so yduart lios lysa firi odru fokiæ, so ad diær bælla siâ yduat goduærk, og lufuâ Fadu ydan i himblumma. v. 17. Ir huærdir int ugsa, æd ig ir kæmin lagbokiæ æld spâkallær ad uplosâ hiældr ad upfylla. Någon modern översättning av denna text har jag aldrig stött på. Som synes existerar det både gamla och nya översättningar av partier ur Matteus-, Lukas- och Johannesevangelierna. När det gäller Markusevangeliet, är det sämre ställt. Visserligen har det s.k. barnevangeliet (Markus X:13 16) översatts för att användas vid barndop, men jag har aldrig sett det publicerat. 9 Men nu blir det ändring på det. Jag har nämligen i dagarna färdig- 7 Skriften ifråga finns numera utgiven av undertecknad (med viss hjälp av Martin Ringmar) under samma nätadress som den ovannämnda. 8 Han ger också några andra korta språkprov, vilka inte är av relevans i detta sammanhang. 9 Långt efter det att jag formulerade ovanstående, har jag fått veta att det existerar en översättning till älvdalska av sommarens predikotexter ur Nya testamentet. Däri ingår bara två kortare texter ur Markus- evangeliet, dels barnevangeliet, dels Mark. III:7 19. Översättningen är gjord av Ulum dalskas översätt- ningsgrupp under ledning av Bengt Åkerberg. Detta förtjänstfulla arbete har emellertid ännu inte pub- licerats och fått allmän spridning.

4 ställt en översättning av Markusevangeliet till älvdalska. Som ett smakprov återger jag nedan en känd episod ur evangeliet: Steenslands översättning av Markus II:1 12 (2013) Ien lam kall i Kafarnaum werd buotað 1 Etter nog dågå kam an daiti Kafarnaum att, og fuotşeð fingg är an war iema. 2 Dǫ sambles eð so mitşið fuok dar, so dier ryömdes it int autfer dörum iesn dyö, og an fekunneð Uordeð fer diem. 3 Og dier kam dait að onum min ien laman kall. Eð war fiuor kaller so bar an. 4 Men etersos dier dugd it bjär fram an að Iesus fer fuokstattşem, brot dier upp tatşeð uvonað onum og add nið bårų min laman gainum uoleð. 5 Mes Iesus såg truonę dieras, saggd an að lamam: Krippin menn, syndär dainer irå felåtner. 6 Eð war nog skriptlärder so såt dar og, og dier-dar tainkt fer sig siuover: 7 Ur beller andar glåmå so? An äðer ju. Ukin dug felåt syndär autum Guð? 8 Iesus bigript fel mindyösummu wen dier tainkte, og saggd að diem: Ur nyttið taintş so i järtum iðrum? 9 Ukadier ir littest saj að lamam: Syndär dainer irå felåtner, eld tä saj: Rait upp dig, tag bårų dąi og gok? Men so ulið witå at Mennistşunes Sun ar maktę tä felåt syndär jär ǫ juordn og nų akudireð an min lamam so ser ig að dig: Rait upp dig, tag bårų dąi og gok iem! 12 Dǫ rai tt kalln upp sig, tuog bårų sąi og fuor aut so oller såg eð. Og dier wart upi gåp, priseð Guð og saggde: Noð slaikt am wįð si tt aldri! Jag tar med tacksamhet emot synpunkter på mina översättningar. Enklaste sättet är att e-posta under adress: eller att ringa på nummer: Att översätta bibeltext är förknippat med många problem av olika slag, inte minst när man ska översätta till ett språk som älvdalska. Ett problem är följande: Hur skapa en älvdalsk bibelstil? En viktig fråga rör den bibliska stilen om det nu finns någon sådan och hur man återger den på älvdalska. Allra först vill jag nämna att Nya Testamentet ursprungligen inte tycks ha skrivits på något särskilt högtidligt språk. Och vidare, när Martin Luther skulle översätta Bibeln till tyska, var han mycket noga med att man skulle rätta sig efter hur folk verkligen talade, och inte bara se efter i gamla böcker. Han ville översätta Bibeln till ett språk som skulle vara begripligt för var och en. Också Olaus Petri, när han översatte Nya Testamentet till svenska 1525, använde sig av ett relativt modernt språk. Så när vi i dag, åtminstone vi äldre, är vana att läsa och höra bibeltext på ett ålderdomligt och som vi därför tycker högtidligt språk, så har det varken med originalet eller med Martin Luther att göra. Snarare beror det på att våra bibelöversättningar har omarbetats ganska sällan och ganska försiktigt. Översättningarna har helt enkelt släpat efter i språkutvecklingen. Bibelkommissionens svenska översättning från 1981 innebar en nödvändig modernisering av språket i Luthers anda (vilket dock många har haft svårt att acceptera). Mot denna bakgrund är det inte självklart vilken stil man ska sikta mot i en nyöversättning, vilket det ju är fråga om i detta fall. Älvdalskan har i alla tider varit ett talat språk. Det är bara de senaste decennierna som det kommit fram längre texter av skriftspråkskaraktär. Det finns alltså inte någon gammal, levande tradition att bygga på när det gäller det älvdalska skriftspråket. Två stilmedel fångar emellertid genast uppmärksamheten i skriven älvdalska. Det ena, som av naturliga skäl är vanligt i översättningar, innebär ett närmande till svenskan. Man försöker alltså åstadkomma ett älvdalskt skriftspråk genom att fjärma sig från det älvdalska talspråket och på olika sätt efterlikna det svenska skriftspråket. Det andra sättet är att man genom att så mycket som möjligt använda ålderdomliga älvdalska böjningsformer, konstruktioner och ord åstadkommer ett älvdalskt skriftspråk, skilt från dagens talspråk. Båda vägarna har sina fördelar, men också

5 sina risker. Den första kan leda till att man får ett älvdalskt språk som inte är särskilt älvdalskt, och den senare till att man får ett älvdalskt språk som är så ålderdomligt, att det har mycket liten förankring hos språkets talare i dag. (Och Luther skulle inte ha blivit glad!) Det är alltså inte nog med att det rent allmänt kan vara svårt att finna en stilnivå som passar för bibeltext; det finns överhuvudtaget ingen säker grund att stå på när det gäller älvdalskt skriftspråk. Lösningen på problemet måste ändå bli någon form av kompromiss. Men för att komma fram till en välavvägd kompromiss måste man först försöka beskriva hur man föreställer sig den älvdalska bibelstilen. Min föreställning av denna stil är som följer: Texten ska göra ett seriöst och vårdat intryck. Språket bör skilja sig något från spontant talspråk, men får inte fjärma sig så mycket från detta, att det mister sin älvdalska karaktär. Språket får gärna vara lite gammaldags, men inte ålderdomligare än att talarna av språket känner igen sig i det. Utifrån denna specifikation kan man diskutera olika sidor av språket. Grammatiken är ett givet ämne i en sådan diskussion. Min generella hållning är här att man bör kunna använda något fler gamla böjningsformer i bibelöversättningen än man möter i talspråket i dag (t.ex. fler fall av dativ), men att man bör begränsa sig till sådana former som de vuxna talarna av språket ändå har hört och kan känna igen. När det gäller satsläran och fraseologin, kan man notera att det älvdalska talspråket vimlar av småord, framför allt fel ( väl, ju ), dǫ ( då ), sę ( sen ), noð ( något ) och eld ( heller, eller ). Vidare är det vanligt med dubbla negationer (t.ex. An ar fel it ingg kullur Han har väl (inte) inga döttrar ). Dubbla subjekt förekommer också (t.ex. An ir fel an duktin dalska Han är väl (han) duktig att tala älvdalska ). Här tror jag också att man måste kompromissa. Använder man alla sådana företeelser i samma utsträckning som i talspråket, är det risk att texten kommer att uppfattas som vardaglig och pratig. Tar man å andra sidan bort allt detta ingenting av det är nämligen obligatoriskt, får man en text som riskerar att låta onaturlig. En del sådana företeelser bör man därför enligt min mening ha kvar, framför allt i talade partier, t.ex. när lärjungarna, som ju var enkelt folk, säger något. Språk och stil i översättningen av Markusevangeliet Älvdalskan är ett mycket rikt språk. Det är också ett språk med stora variationer. Dels är det stora skillnader mellan de äldres språk och de yngres, t.ex. i fråga om grammatiken, dels finns det många skillnader i talspråket mellan Älvdalens olika byar, framför allt i uttalet, men ibland också på andra plan. Vilket språk, vilken variant av älvdalskan, lämpar sig då bäst för en bibelöversättning? I stället för att välja en enda variant av språket har jag som ett experiment valt att använda mig av flera. Målet med detta är bl.a. att ge en fylligare bild av älvdalskans variationsrikedom. Jag har då arbetat efter följande principer. Jag försöker skapa tre stilnivåer i översättningen: a) gammaltestamentlig stil, b) neutral skriftspråklig stil, c) talspråklig stil. Den gammaltestamentliga stilen använder jag i de 19 citat ur Gamla testamentet som finns i Markusevangeliet. Den neutrala stilen använder jag för den berättande texten, vilken utgör huvuddelen av evangeliet. Talspråksstilen använder jag i talade partier. Det viktigaste draget i den gammaltestamentliga stilen är att den klassiska grammatiken, alltså den man finner i Levanders och Åkerbergs arbeten, här används fullt ut. Den neutrala stilen hos berättaren ska i grammatiskt avseende föreställa motsvara hur den äldsta i dag levande generationen älvdalingar talar. Denna s.k. traditionella älvdalska har det mesta kvar av det gamla grammatiska systemet, men på fyra punkter gör jag avsteg från detta. Stilen är också neutral i geografiskt hänseende, dvs. den utgör en kompromiss mellan Älvdalens olika bymål.

6 7 juli 2015 Talspråksstilen har jag utformat något mer modern än den neutrala stilen, men den har fortfarande en ganska formrik grammatik. Jag låter också de olika personerna ibland använda lite mer moderna ord- och ordformer än i de två andra stilarna. Men det viktigaste draget i talspråksstilen är att de som framträder i evangeliet talar olika älvdalska bymål! Det är ju så det ser ut i praktiken i Älvdalen. Oavsett hur vi skriver älvdalska med en och samma stavning eller med olika så talar vi alla olika bymål. Vi vet att också Jesu språk arameiska redan på den tiden hade sina dialektala skillnader. På detta sätt ger jag i översättningen prov på ålderdomligt och nutida språk, skriftspråk och talspråk, liksom på byneutralt språk och bymålsfärgat språk. Detaljerna i allt detta kan man läsa om i boken. Markuswaundşilą. Markusevangeliet översatt till älvdalska med inslag av olika bymål utkom 15/ Den kan beställas av undertecknad, enklast per e-post: Nu finns den också att köpa på Rots Skans i Älvdalen, liksom att beställa från Ulum Dalska. Men detta är inte hela historien. Missa inte den spännande fortsättningen på nästa sida!

7 Hela Bibeln på älvdalska eller bara Julevangeliet? Efter det att jag avslutat arbetet med Markuswaundşilą, hade jag tänkt ägna mig åt någonting helt annat. Emellertid blev intresset för min översättning glädjande nog större än jag hade väntat mig. Det fanns t.o.m. de som ville att jag skulle fortsätta med de återstående evangelierna, Matteus och Lukas, ja kanske hela Bibeln. Att översätta hela Bibeln är naturligtvis en för stor uppgift för mig, även om jag menar att en sådan översättning borde finnas. Men efter en tid av tvekan har jag ändå satt i gång med Lukasevangeliet. Det är ett stimulerande arbete, men vi får se om det någonsin blir färdigt. Denna gång kommer jag inte att använda mig av de olika älvdalska bymålen. Det var ett intressant experiment, och jag ångrar inte att jag gjorde det. Men eftersom arbetsinsatsen inte stod i rimlig proportion till resultatet, kommer jag alltså inte att fortsätta experimentet. I Lukasevangeliet ingår Julevangeliet. Som jag berättat tidigare, finns det flera översättningar av detta till älvdalska. Den enligt min uppfattning bästa är dessvärre ofullständig, åtminstone så som jag känner den. Mitt arbete med Lukasevangeliet började därför med julevangeliet, och jag presenterar nedan en preliminär version av min översättning. Synpunkter mottages med tacksamhet. Lars Steensland Julevangeliet (Lukas II:1 20) på älvdalska. Preliminär översättning av Lars Steensland (juli. 2015) 1 I diem dagum dşikk eð aut iet buoð frǫ tşäjseram Agustus at iel wärdę 10) ulld skattskrievas. 2 Eð-dar war fuost skattskrievnindşę, og on dşärd dier, mę Kwirinius war landsärr yvyr Syria. 3 Dǫ fuor oller, wer og ienn daiti senn stað, fer tä lat skattskriev sig. 4 So dşärd Juosep og. Ettersos an war undǫ Daviðes aus og släkt, fuor an frǫ staðim Nąsareð i Galilia upi Jude n, daiti staðn Davið, so ietter Betleiem, 5 fer tä lat skattskriev sig i lag min Mari. Dier war festfuok, og ǫ war ǫ sytn. 6 Mę dier war dar, itteð ǫ ǫ werd rieð i rå, 7 og ǫ dşärd fuost krippin senn, ien påik. Ǫ lindeð an og laggd an upi įe krubbu, fer eð fanns it noð inwärn að diem i dşästdşävärgardem. 8 I summu trakt war eð nog gęslkaller auti markum um nǫtę og wäkäð yvyr fläð sett. 9 Rett wen eð war stuoð eð ien aindşel frǫ Ärram fromonað diem, og ärrligietę Ärram stşien ringgum diem. Gęslkallär wart uvliuo tt räðner, 10 men aindşeln saggd að diem: Ulið int war redder, fer ig ar noð uvendes glaðelit saj åv fer ið, so al werd ien gleði fer iel fuotşę: 11 I dag ar ien Frelser kumið til að ið daiti staðim Davið, og an ir Messias, Ärrn. 11) 12 Og ittað al wårå tekkneð að ið: Kumið tä finn ien nygarkripp so ir lindað og ligg upi ien krubbu. 13 Og mindyösummu war dar i lag min aingglam ien stur uop åv ärem frǫ upi imblem so priseð Guð og saggde: 14 Ärą að Guðfaðer upi imblem, og friðn niðǫ juordn að diem so an tyttşer um! 15 Sę, mes aingglär add feð frǫ diem upi imiln, saggd gęslkallär að weroðrum: Ulum go daiti Betleiem og sjǫ eð so ar ent dar, og so Ärrn ar latt witå uoss. 16 Og dier kringgeð sig umstað og fann att Mari, Juosep og nygarkrippin so låg i krubbun. 17 Mes dier add si tt eð, biretteð dier wen aindşeln add saggt að diem um an-dar krippin. 18 Og oller so ärd wen gęslkallär saggd åv wart upi ferunder. 19 Men Mari gemd ollt eð-dar i järtą sainu, og fundireð ǫ eð. 20 Gęslkallär wendd atter att, og dier priseð og luväð Guð fer ollt dier add faið är og sjǫ. Eð add werið grą ll slais aingglär add saggt åv fer diem. 10 Eð mienes iel Ruomerritşeð. 11 Messias ir summu sos Kristus.

8 Referenser Evangelietexter på älvdalska. Predikotexter för Midsommardagen och Trefaldighetstiden t.o.m. tionde söndagen efter Trefaldighet. Översättning av Ulum Dalskas arbetsgrupp under ledning av Bengt Åkerberg. [Häfte u. å.] Johan Eenbergs två uppsatser om dalmålet: JE-1693 och JE Bilaga till Rapport från Oðer råðstemną um övdalskų / Andra konferensen om älvdalska. Utgivna av Martin Ringmar och Lars Steensland. Red. Yair Sapir = portal.org/smash/record.jsf?searchid=7&pid=diva2: Juanneswaundsjilą. Johannesevangeliet på älvdalska i översättning av Lars Steensland. Uppsala Luther, M.: Sendbrief vom Dolmetschen, hrsg. v. K. Bischoff. 2. Aufl. Halle Markuswaundşilą. Markusevangeliet översatt till älvdalska med inslag av olika bymål. Lund Näsman, R.: Historiola lingvæ Dalekarlicæ. Uppsala 1733.

4 september Dşästbuoð i Kana (Johannes II:1 11 i Steenslands översättning 1989) 1

4 september Dşästbuoð i Kana (Johannes II:1 11 i Steenslands översättning 1989) 1 Bibeln på älvdalska Bibeln eller delar av Bibeln är ofta bland det första som översätts till ett språk. Det beror naturligtvis på att man har behövt bibeltexter i samband med missionen. Här kan man nämna

Läs mer

Bön och bibelläsning 10 oktober februari Matteus Glädjebudskap

Bön och bibelläsning 10 oktober februari Matteus Glädjebudskap Bön och bibelläsning 10 oktober 2016-21 februari 2017 Matteus Glädjebudskap 1 Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Bestämd tidpunkt och plats. Många har svårt att få till bibelläsningen,

Läs mer

söndag den 31 maj 2015 ÄLVDALSKA TALESÄTT

söndag den 31 maj 2015 ÄLVDALSKA TALESÄTT ÄLVDALSKA TALESÄTT Älvdalskan är utomordentligt rik på ordspråk och olika typer av talesätt. Dessa borde samlas och ges ut, innan de faller i glömska. I min ordbok från 2010 hade jag inte ambitionen att

Läs mer

Introduktion till älvdalska

Introduktion till älvdalska Introduktion till älvdalska Gunnar Nyström och Yair Sapir 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Ljudspår Förord 3 Symboler och förteckningar 5 Älvdalskans alfabet och ljud 6 Uttalsövningar 8 Älvdalska

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad.

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. Predikotext: Joh 1:1-14 Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. PS 127:2 Jesu födelse omges av mycket

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium 1 Tunadalskyrkan 130915 Luk 7:11-17 Ett heligt mysterium Olika bibelöversättningar ger olika varianter av bibeltexten. I en av de nyare The Message på svenska är det också tillrättalagt för att det lättare

Läs mer

Därför kallas de ibland för de abrahamitiska religionerna.

Därför kallas de ibland för de abrahamitiska religionerna. Introduktion Judendom, kristendom och Islam Judendom 1800 talet f v t Abraham Kristendom Islam Tanach (Gamla testamentet) År noll, Jesu födelse Jesus Likheter Abraham Nya testamentet 600 talet e v t Muhammed

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Synoptikerna. Evangelierna i översikt av Micael Nilsson

Synoptikerna. Evangelierna i översikt av Micael Nilsson Synoptikerna De fyra evangelierna är absolut den viktigaste delen av vår Bibel. De fyra evangelierna är de fyra viktigaste böckerna i hela världslitteraturen. Kunskap är viktig. Ibland livsviktig, men

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Den Gud som heter Jag är. "Gud är inget namn, Gud är en artbeteckning" sa biskop Lennart Koskinen i en predikan en gång. En gud, flera gudar.

Den Gud som heter Jag är. Gud är inget namn, Gud är en artbeteckning sa biskop Lennart Koskinen i en predikan en gång. En gud, flera gudar. Den Gud som heter Jag är "Gud är inget namn, Gud är en artbeteckning" sa biskop Lennart Koskinen i en predikan en gång. En gud, flera gudar. Men Bibelns Gud har ett namn. I Gamla Testamentets hebreiska

Läs mer

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 19 april 2015 Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig (Johannes evangelium 9:4a) Bibeltext

Läs mer

Översikt. Förord... 5 Författarna... 7 Lyrik... 9 Innehållsförteckning Förkortningar Inledning... 23

Översikt. Förord... 5 Författarna... 7 Lyrik... 9 Innehållsförteckning Förkortningar Inledning... 23 Översikt Förord........................................................ 5 Författarna..................................................... 7 Lyrik..........................................................

Läs mer

Om Johannesevangeliet

Om Johannesevangeliet Evangelium enligt Johannes 2016 Frank Lorentzon lorentzon.info 1 Om Johannesevangeliet Skiljer sig mycket från övriga, samsynta, evangelier. Skrevs troligen strax efter 90, då de kristna uteslutits ur

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

När Kristus är Herre i en människas liv påverkas tankar och handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek.

När Kristus är Herre i en människas liv påverkas tankar och handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek. 1 Tunadalskyrkan 13 04 28 Joh 15:10-17. 5 Sönd i påsktiden Att påverkas av Jesus handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek. Då utmanas den kristne att ständigt överge oförsonlighet, avund, bitterhet,

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

NTs historiska böcker

NTs historiska böcker NTs historiska böcker s. 1 Matteus evangelium s. 3 Markus evangelium s. 4 Lukas evangelium s. 6 Johannes evangelium s. 8 Apostlagärningarna Matteus evangelium Den utlovade Messias Av Nya testamentets fyra

Läs mer

Predikan 5 sön i Påsktiden, 3 årg. Joh 17:9-17, Att växa i tro. Centrumkyrkan Psalm: 298, 67, Kyrkokör.

Predikan 5 sön i Påsktiden, 3 årg. Joh 17:9-17, Att växa i tro. Centrumkyrkan Psalm: 298, 67, Kyrkokör. Predikan 5 sön i Påsktiden, 3 årg. Joh 17:9-17, Att växa i tro. Centrumkyrkan 2017. Psalm: 298, 67, 259 + Kyrkokör. Inledningsord till Evangeliet: Vi rör oss alltmer ifrån Påsken mot Kr him och Pingst.

Läs mer

Nordiska språk. Cecilia Jonsson Smedshagsskolan 15-03-18

Nordiska språk. Cecilia Jonsson Smedshagsskolan 15-03-18 Nordiska språk Cecilia Jonsson Smedshagsskolan 15-03-18 http://cwasteson.blogspot.se/2011/01/spraktrad-i-farg.html Historia Urnordiskan Det äldsta nordiska språk forskarna känner till. Urnordiska, eller

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Idag är det tacksägelsedagen och temat för helgen är lovsång. Lovsången hänger intimt samman med tron på vem Jesus är. Dagens text som handlar

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Rapport från Oðer råðstemną um övdalskų, Andra konferensen om älvdalska

Rapport från Oðer råðstemną um övdalskų, Andra konferensen om älvdalska Rapport från Oðer råðstemną um övdalskų, Andra konferensen om älvdalska Redigerad av Gunnar Nyström och Yair Sapir 2011 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva- Inledning Oðer råðstemną um övdalskų,

Läs mer

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs Hur läser vi Bibeln? Strängnäs 2015-11-22 Apg 8:26 En Herrens ängel talade till Filippus: "Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde." 27 Filippus

Läs mer

Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Bibeltext: Fil 4

Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Bibeltext: Fil 4 Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft Bibeltext: Fil 4 1.Dagens predikan hämtar vi från Fil 4 och något textens huvudpoäng är, som jag uppfattar det, framställd i den 13:e versen: Allt förmår jag

Läs mer

Vetenskapligt skrivande. Några råd inför det vetenskapliga skrivandet

Vetenskapligt skrivande. Några råd inför det vetenskapliga skrivandet Vetenskapligt skrivande Några råd inför det vetenskapliga skrivandet Språkverkstaden www.sprakverkstaden.uu.se Engelska parken. Humanistiskt centrum Thunbergsvägen 3 L Rådgivning i svenska och engelska.

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Östanåskyrkan Joh 11

Östanåskyrkan Joh 11 1 Östanåskyrkan 140323 Joh 11 Det är få skildringar i evangelierna som rymmer så många perspektiv som johannesevangeliets elfte kapitel. Det är ett yttre skeende men också ett inre skeende; vi möter Jesus

Läs mer

För kyrkan och enskilda kristna är några frågor alltid högaktuella. Det är frågor som

För kyrkan och enskilda kristna är några frågor alltid högaktuella. Det är frågor som Inledning Det var med förundran jag gick in i den nyrenoverade kyrkan. Hittades också den där målningen här tidigare? Och den där? Javisst, var svaret jag fick. Vad hade hänt? Jo, kyrkobyggnaden hade restaurerats,

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Älvdalska ett mindre känt nordiskt språk

Älvdalska ett mindre känt nordiskt språk Piotr Garbacz Lunds universitet NORMS gästforskare vid ILN UiO Älvdalska ett mindre känt nordiskt språk 1 Allmänna fakta Älvdalska (kallas även älvdalsmål; älvd. övdalską eller mer genuint övkallmǫleð,

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Första Mosebok 1 Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Bestämd tidpunkt och plats. Många har svårt att få till bibelläsningen, det underlättar om du har en bestämd tid och plats när du

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Septuagesima. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Septuagesima. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Septuagesima Dagens bön: Gud vår himmelske Far, du som kallar oss till tjänst i ditt rike, hjälp oss att lita på din barmhärtighet och tjäna dig med tacksamma hjärtan. Låt oss sedan av nåd få ärva

Läs mer

Sammanfattning det allra, allra viktigaste

Sammanfattning det allra, allra viktigaste Språkhistoria Sammanfattning det allra, allra viktigaste Ni bör ändå fylla på från häftet med svensk språkhistoria samt från mina genomgångar och klassdiskussioner. Sammanfattning språkets uppkomst Språket

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 13 06 09 2 e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike Under 1880-talet kom väckelsen till Köping med omnejd. Det bildads församlingar på flera platser med en livaktig verksamhet. Så

Läs mer

Alla ungdomar får 6 000 om de pratar älvdalska

Alla ungdomar får 6 000 om de pratar älvdalska PRESSRELEASE 1 (8) SERVICEKONTORET Anders Barke Informationschef tel: 0251-804 56 fax: 0251-804 79 e-post: anders.barke@alvdalen.se Alla ungdomar får 6 000 om de pratar älvdalska Alla ungdomar i Älvdalen

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Predikotext: Luk 9: 46-48

Predikotext: Luk 9: 46-48 Predikotext: Luk 9: 46-48 Att mäta sig och jämföra sig med andra är väl något vi ständigt ägnar oss åt. De senaste veckorna har de idrottsintresserade kunnat följa EM i både friidrott och simning. Vältränade

Läs mer

Första konferensen om älvdalska, 18 19 juni 2004 Fuost konferensn um övdalskų, 18 19 juni 2004

Första konferensen om älvdalska, 18 19 juni 2004 Fuost konferensn um övdalskų, 18 19 juni 2004 1 Första konferensen om älvdalska, 18 19 juni 2004 Fuost konferensn um övdalskų, 18 19 juni 2004 Naturbruksgymnasiet, Buskoviusvägen 7, 796 22 Älvdalen Arrangörer: Mats Elfquist (Ulum dalska) Gunnar Nyström

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

FOLKBIBELN 2015 Modern och texttrogen

FOLKBIBELN 2015 Modern och texttrogen DEN NYA FOLKBIBELN 2015 Modern och texttrogen Upptäck Bibeln på nytt! FOLKBIBELN VARMT MOTTAGEN Svenska Folkbibeln har varit till välsignelse för svenska bibelläsare sedan 1998. Hösten 2014 kom en ny och

Läs mer

VEM ÄR HAN? En studieguide till romanen Vem är Han? Författare: Carl-Axel Axelsson Förlag: Vocatus

VEM ÄR HAN? En studieguide till romanen Vem är Han? Författare: Carl-Axel Axelsson Förlag: Vocatus VEM ÄR HAN? En studieguide till romanen Vem är Han? Författare: Carl-Axel Axelsson Förlag: Vocatus TILL LEDAREN Studiecirkeln sker i samverkan med Studieförbundet Bilda, www.bilda.nu eller Sensus, www.sensus.se

Läs mer

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare 4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare Hur skulle man framställa Jesus Kristus? Det kanske var en fråga som de första kristna ställde sig. Honom fick man ju framställa i bild.

Läs mer

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln Unparadonable Sin. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder,

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Svenska Läsa

Svenska Läsa Svenska Läsa utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse, utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen Samtal med Gud Nr 6 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet VÅR FADER Den viktigaste kristna bönen är den bön som Jesus lärde sina lärjungar. I den lär han oss att be till Gud som vår far: Vår Fader,

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

PREDIKAN. Människor trängs omkring Jesus och kanske stiger han i en båt för att bättre kunna ses och höras av dem alla.

PREDIKAN. Människor trängs omkring Jesus och kanske stiger han i en båt för att bättre kunna ses och höras av dem alla. PREDIKAN Apostladagen (5:e söndagen efter Trefaldighet) 20 juli 2014 i S:t Mikaels kyrka, Ängelholm 3:e årgångens texter Jeremia 1:4-10 Romarbrevet 16:1-7 Markusevangeliet 3:7-19 Psaltaren 40:6-12 Idag

Läs mer

Kursplanering i Svenska B

Kursplanering i Svenska B Kursplanering i Svenska B Vad ska vi göra i vår? Kursplanen säger att ni skall känna till några väsentliga drag i hur det svenska språket har utvecklats från äldsta tider till våra dagar. Vad innebär det?

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

http://www.leidenhed.se 1800-talets Jesus Nya Testamentet består av fyra evangelier, Apostlagärningarna och diverse brev från Paulus och andra.

http://www.leidenhed.se 1800-talets Jesus Nya Testamentet består av fyra evangelier, Apostlagärningarna och diverse brev från Paulus och andra. Dokumentet är från sajtsidan Religion: som ingår i min sajt: http://www.leidenhed.se/religion.html http://www.leidenhed.se Nya Testamentet 1800-talets Jesus Nya Testamentet består av fyra evangelier, Apostlagärningarna

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 1 Tunadalskyrkan 13 02 03 Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 Jesus var drygt en månad gammal, och Maria och Josef började vänja sig vid att ha en bebis i familjen. Det hade hänt så mycket omkring dem och det

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag

Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag FÖDD AV JUNGFRU MARIA Predikotext: Luk. 1:26-38 26 I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd

Läs mer

Språkhistoria. - Det svenska språkets utveckling

Språkhistoria. - Det svenska språkets utveckling Språkhistoria - Det svenska språkets utveckling Svenskan förändras hela tiden. Du och jag pratar heller inte svenska på samma sätt. Här är exempel på hur svenskan har låtit under 1900-talet. (Tänk dig

Läs mer

Mina gåvor. Självskattning

Mina gåvor. Självskattning Självskattning Mina gåvor 1. Jag tycker om att fundera och analysera. 2. Jag tycker om att organisera och planera saker. 3. Jag tycker om att ta ansvar för grupper och uppgifter. 4. Jag tar på mig ansvaret

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

De fyra evangelierna hör till Bibelns mest kända material. Ändå har de

De fyra evangelierna hör till Bibelns mest kända material. Ändå har de Inledning De fyra evangelierna hör till Bibelns mest kända material. Ändå har de en förmåga att ständigt bjuda på överraskningar. När det gäller innehållet är de unika. Innehållsmässigt presenterar de

Läs mer

Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen

Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet TRO OCH TVIVEL "Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se." (Hebreerbrevet 11:1). Tron på Gud innebär inte

Läs mer

KRISTENDOMEN DEN NÄST ÄLDSTA MONOTEISTISKA RELIGIONEN

KRISTENDOMEN DEN NÄST ÄLDSTA MONOTEISTISKA RELIGIONEN KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN DEN NÄST ÄLDSTA MONOTEISTISKA RELIGIONEN! Vid år 0 var Kanaans land/israel/palestina under romerskt styre. Romerska lagar Judarna förtrycktes Höga skatter MARIA OCH JOSEF Maria

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Predikan Johannes Döparens dag: Den högstes profet. 25 juni KYRKAN I ENEBYBERG Text: Lukasevangeliet 1:67-80 Av Christina Molin

Predikan Johannes Döparens dag: Den högstes profet. 25 juni KYRKAN I ENEBYBERG Text: Lukasevangeliet 1:67-80 Av Christina Molin Predikan Johannes Döparens dag: Den högstes profet. 25 juni 2017. KYRKAN I ENEBYBERG Text: Lukasevangeliet 1:67-80 Av Christina Molin En profet är en som bereder vägen. Här är det Johannes' Döparens far

Läs mer

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Tunadalskyrkan 160522 2 Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Ibland när man läser böcker eller ser på filmer så möts man av olika berättelser som till en början inte verkar ha något att göra

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

Hur Guds Verk Borde Vara Aposteln Paulus och hans relation till församlingen i Tessalonika

Hur Guds Verk Borde Vara Aposteln Paulus och hans relation till församlingen i Tessalonika 12 juni 2016 Hur Guds Verk Borde Vara Aposteln Paulus och hans relation till församlingen i Tessalonika Avskedspredikan i Pingstkyrkan Lindesberg Som när en mor sköter om sina egna barn, ville vi i innerlig

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32 1 Herrdals kapell 20130616 Det är jag var inte rädda Matt 14:22-32 I Herrdals kapell utanför Kungsör finns en altartavla som föreställer bibelberättelsen om när Jesus och Petrus går på vattnet. I mitten

Läs mer

2 sön efter Trettondedagen Joh 4:5-26. Jesus vid Sykars brunn.

2 sön efter Trettondedagen Joh 4:5-26. Jesus vid Sykars brunn. 2 sön efter Trettondedagen 2016. Joh 4:5-26. Jesus vid Sykars brunn. I den här texten har Jesus ett längre samtal med en person. Vi vet inte om Johannes återger hela samtalet eller endast delar där av.

Läs mer

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36 1/5 21 e trefaldighet Dagens bön: Käre Fader, påminn oss om vårt ansvar i samhället och världen. Ge oss vilja och förmåga att verka för bröd och arbete åt alla, för rättvisa, frihet och fred. I Jesu namn.

Läs mer

Evangelium enligt Matteus Frank Lorentzon lorentzon.info. Matteus

Evangelium enligt Matteus Frank Lorentzon lorentzon.info. Matteus Evangelium enligt Matteus 2016 Frank Lorentzon lorentzon.info 1 Matteus Anonymt; att det är skrivet av lärjungen Matteus (se Matt 9:9ff) är en tradition från 100-talet. Skrivet mellan 50 och 90 (flest

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser Titus 3 (Vers 1-11) Påminnelser 1 Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott, 2 att inte förolämpa någon utan hålla frid och

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

TERMEN ΧΑΡΙΣ OCH ÖVERSÄTTNINGSPROBLEM (In Swedish)

TERMEN ΧΑΡΙΣ OCH ÖVERSÄTTNINGSPROBLEM (In Swedish) TERMEN ΧΑΡΙΣ OCH ÖVERSÄTTNINGSPROBLEM (In Swedish) Jag skulle vilja försöka analysera några av betydelserna hos ett mycket viktigt nytestamentligt ord. Detta är det ord som vi vanligtvis översätter till

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10)

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Detta häfte vill hjälpa Dig att lära känna Gud personligen, erfara ett liv av sann kärlek, förlåtande livsstil och trofasta

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer