7 juli Dşästbuoð i Kana (Johannes II:1 11 i Steenslands översättning 1989) 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7 juli 2015. Dşästbuoð i Kana (Johannes II:1 11 i Steenslands översättning 1989) 1"

Transkript

1 Bibeln på älvdalska Bibeln eller delar av Bibeln är ofta bland det första som översätts till ett språk. Det beror naturligtvis på att man har behövt bibeltexter i samband med missionen. Här kan man nämna t.ex. Wulfilas (Ulfilas) gotiska bibelöversättning från 300-talet, till en del bevarad i den s.k. Silverbibeln i Uppsala. Ett annat exempel är Kyrillos och Methodios kyrkslaviska översättningar från 800-talet. Men det har också förekommit att man översatt bibeltexter för att visa hur ett visst språk såg ut. Så är det t.ex. med älvdalskan. Från och 1700-talen finns det några kortare bibeltexter översatta till älvdalska just med det syftet. Till dem ska jag återkomma strax. Som språkstuderande, språklärare och språkforskare hade jag kommit i kontakt med bibeltexter på många språk. Det var därför ganska naturligt för mig att fundera över hur Bibeln skulle se ut på älvdalska. Som ett rent experiment började jag på 1980-talet att översätta Johannesevangeliet. Med det hade jag flera syften. Ett var att demonstrera att älvdalskan inte bara behövde vara ett vardagstalspråk, utan att det också hade potential att utvecklas till ett seriöst skriftspråk. Översättningen kom så småningom att publiceras (1989), och i inledningen till skriften redogör jag ganska utförligt för mina syften med översättningen och de metodiska problem som varit förknippade med arbetet. Detta ska därför inte upprepas här. Som ett smakprov återger jag nedan Joh. II:1 11 om Bröllopet i Kana. Jag har justerat stavningen så att den stämmer med den jag tillämpar i min stora ordbok från Dşästbuoð i Kana (Johannes II:1 11 i Steenslands översättning 1989) 1 Ǫ trið daem war eð dşästbuoð daiti Kan i Galile n, og mun Iesus war dar. 2 Iesus og lärjunggär onumes war buoðner boð dier og. 3 Wineð tuog slut, og mun Iesus saggd að om: Dier åvå it noð win. 4 Iesus suoräð: Lat wårå mig, kwinnfuok. Mąi tið ar it kumið enn. 5 Dǫ saggd mun onumes að drainggum: Dşärið eð an ser að ið. 6 Eð stuoð sjäks sturų stįekräld dar fer wattnę so juðär brukeð að rieninggum sainum; wert og iett jält fel ien undrað liter. 7 Iesus saggde: Fyllið kräldę min wattnę, og dier fylld diem upǫ bradd. 8 Sę saggd an: Äsið upp og bjärið daitað dşästbuoðswärdem, og dier gard so. 9 Dşästbuoðswärdn smäkäð wattneð so add uorteð wineð sę. Etersos an wiss it war eð kam frǫ men drainggär so add äst upp wattneð, dier wiss eð 10 so yöpt an ǫ brauðgumman og saggde: Ellest bruk dier fel biuoð ǫ guoðwineð fuost, og sę, bar dşästär byr ǫ werd drukkner, finn dier fram semmera win. Men du ar spåråð guoðwineð end tast nu. 11 So gard Iesus fuost tekkneð sett; eð war daiti Kan i Galile n. An latt sjǫ ärrligietę sąi, og lärjunggär onumes truo dd ǫ an. 2 Ett särskilt kapitel utgörs av Fader Vår. Redan 1733 gjorde Reinhold Näsman en översättning av Herrens Bön (enligt Matteus VI:9 13) till älvdalska. Dessvärre kan man konstatera att den inte på alla punkter ger en korrekt bild av den tidens älvdalska. Men intressant är den likafullt, och jag citerar den därför nedan: 1 Naturligtvis är denna översättning långt ifrån perfekt. Det var ju ändå ett experiment på ett i stort sett outforskat område. 2 Översättningen finns fortfarande att tillgå. Den intresserade vände sig till mig eller till Rots Skans i Älv- dalen.

2 Näsmans översättning av Fader Vår (1733) Fad uær, so ir i himbluma ielit ir dætt nam, tilkum dætt riki, ski dænn uilja, so i himblum, sâ â jordi, uott dagli brod giæf oss i dag, og firilat oss uorær skullder, soss uir firilatum diöm so i oss nod skilldug, læd int uoss i nân jælok fræstilsæ, autâ los oss frâ uondu. Amen. Under 1900-talet har flera försök gjorts att översätta Fader Vår till älvdalska, men uppriktigt sagt är jag inte riktigt nöjd med någon av översättningarna. Jag har därför gjort en egen, som jag presenterar nedan. Naturligtvis har jag fått hjälp och råd av älvdalska vänner med god språkkompetens. 3 Det gäller f.ö. alla mina bibeltextöversättningar. För att undvika missförstånd bör här också sägas att jag inte gjort översättningen bara från den senaste svenska officiella versionen den man finner t.ex. i Bibel 2000, utan jag har även studerat ett stort antal översättningar till andra språk, liksom det grekiska originalet. Så har jag också arbetat med de andra bibeltexterna. Steenslands översättning av Fader Vår (2011) Du, Faðer ųor, so ir i imblum, Lat namneð Dett werd elgað, Lat ritşeð Dett kumå, Lat wiln Denn 4 råða niðǫ juordn, slais upi imblem. Dşäv uoss wenn dag eð bröð so byövum. Og felåt uoss skuldär ųorer, slaisog wįð felåtum diem so irå stşylduger uoss noð. Og stell it so werdum frestaðer, åtǫ friðä uoss frǫ uondu 5. (Fer ritşeð ir Dett, og maktę og ärrligietę i ievigiet. Ammen) Fader Vår var emellertid inte den första bibeltext som översattes till älvdalska. Johan Eenberg, som sedermera blev bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, översatte redan 1693 Julevangeliet, alltså Lukas II:1 21 till älvdalska. Samtidigt översatte han samma text till Orsa- och Moramål. 6 Han menade att man i övre Dalarna talade ett särskilt språk, dalska, och att detta språk hade tre huvuddialekter, nämligen sockenmålen i Älvdalen, Orsa och Mora. Han kände också till att dessa sockenmål i sig inte var enhetliga, utan att det redan då kunde stşil millǫ byum. Eenbergs översättning har i augusti 2011 givits ut och kommenterats av 3 Att jag inte nämner mina medhjälpare med namn här, beror på att det är jag ensam som ska kritiseras, om översättningen skulle befinnas dålig. 4 I yngre språk: wilą Dąi 5 Mer ordagrant, men ålderdomligt och föga brukligt: frǫ uondą. 6 Eenberg citerar för jämförelsens skull texten också på svenska, gotiska och isländska.

3 Martin Ringmar (med viss hjälp av undertecknad); se portal.org/smash/record.jsf?searchid=7&pid=diva2: Även julevangeliet har man i modern tid flera gånger försökt översätta till älvdalska. Den senaste, och enligt min mening mest tillfredsställande översättningen, kan man få höra läsas av Lena Willemark på följande nätadress: Eenberg författade nio år senare en ny och större skrift, 7 där han mer ingående beskriver och diskuterar det dalska språket. Där använder han samma teknik, dvs. han illustrerar dalskan bl.a. med en kort bibeltext (ett avsnitt av Bergspredikan), som också ges i gotisk och isländsk språkdräkt. 8 Denna gång begränsar han sig dock till Mora- och Orsamålen, de dalska sockenmål han torde ha behärskat bäst. Emellertid, när Reinhold Näsman 30 år senare gav ut sin lilla historia om dalskan, citerade han Eenbergs bibelexempel och tillfogade en älvdalsk version med följande lydelse: Näsmans översättning av Matteus V:15 17 (1733) v. 15. Og ikke tænder nogær liosæd, til ad sætt æd under matskiæppune; Hælldr yvyr lioshaldi, sâss æd lysær âllum diöm, sâss irâ i hausi. v. 16. Latir [ ] so yduart lios lysa firi odru fokiæ, so ad diær bælla siâ yduat goduærk, og lufuâ Fadu ydan i himblumma. v. 17. Ir huærdir int ugsa, æd ig ir kæmin lagbokiæ æld spâkallær ad uplosâ hiældr ad upfylla. Någon modern översättning av denna text har jag aldrig stött på. Som synes existerar det både gamla och nya översättningar av partier ur Matteus-, Lukas- och Johannesevangelierna. När det gäller Markusevangeliet, är det sämre ställt. Visserligen har det s.k. barnevangeliet (Markus X:13 16) översatts för att användas vid barndop, men jag har aldrig sett det publicerat. 9 Men nu blir det ändring på det. Jag har nämligen i dagarna färdig- 7 Skriften ifråga finns numera utgiven av undertecknad (med viss hjälp av Martin Ringmar) under samma nätadress som den ovannämnda. 8 Han ger också några andra korta språkprov, vilka inte är av relevans i detta sammanhang. 9 Långt efter det att jag formulerade ovanstående, har jag fått veta att det existerar en översättning till älvdalska av sommarens predikotexter ur Nya testamentet. Däri ingår bara två kortare texter ur Markus- evangeliet, dels barnevangeliet, dels Mark. III:7 19. Översättningen är gjord av Ulum dalskas översätt- ningsgrupp under ledning av Bengt Åkerberg. Detta förtjänstfulla arbete har emellertid ännu inte pub- licerats och fått allmän spridning.

4 ställt en översättning av Markusevangeliet till älvdalska. Som ett smakprov återger jag nedan en känd episod ur evangeliet: Steenslands översättning av Markus II:1 12 (2013) Ien lam kall i Kafarnaum werd buotað 1 Etter nog dågå kam an daiti Kafarnaum att, og fuotşeð fingg är an war iema. 2 Dǫ sambles eð so mitşið fuok dar, so dier ryömdes it int autfer dörum iesn dyö, og an fekunneð Uordeð fer diem. 3 Og dier kam dait að onum min ien laman kall. Eð war fiuor kaller so bar an. 4 Men etersos dier dugd it bjär fram an að Iesus fer fuokstattşem, brot dier upp tatşeð uvonað onum og add nið bårų min laman gainum uoleð. 5 Mes Iesus såg truonę dieras, saggd an að lamam: Krippin menn, syndär dainer irå felåtner. 6 Eð war nog skriptlärder so såt dar og, og dier-dar tainkt fer sig siuover: 7 Ur beller andar glåmå so? An äðer ju. Ukin dug felåt syndär autum Guð? 8 Iesus bigript fel mindyösummu wen dier tainkte, og saggd að diem: Ur nyttið taintş so i järtum iðrum? 9 Ukadier ir littest saj að lamam: Syndär dainer irå felåtner, eld tä saj: Rait upp dig, tag bårų dąi og gok? Men so ulið witå at Mennistşunes Sun ar maktę tä felåt syndär jär ǫ juordn og nų akudireð an min lamam so ser ig að dig: Rait upp dig, tag bårų dąi og gok iem! 12 Dǫ rai tt kalln upp sig, tuog bårų sąi og fuor aut so oller såg eð. Og dier wart upi gåp, priseð Guð og saggde: Noð slaikt am wįð si tt aldri! Jag tar med tacksamhet emot synpunkter på mina översättningar. Enklaste sättet är att e-posta under adress: eller att ringa på nummer: Att översätta bibeltext är förknippat med många problem av olika slag, inte minst när man ska översätta till ett språk som älvdalska. Ett problem är följande: Hur skapa en älvdalsk bibelstil? En viktig fråga rör den bibliska stilen om det nu finns någon sådan och hur man återger den på älvdalska. Allra först vill jag nämna att Nya Testamentet ursprungligen inte tycks ha skrivits på något särskilt högtidligt språk. Och vidare, när Martin Luther skulle översätta Bibeln till tyska, var han mycket noga med att man skulle rätta sig efter hur folk verkligen talade, och inte bara se efter i gamla böcker. Han ville översätta Bibeln till ett språk som skulle vara begripligt för var och en. Också Olaus Petri, när han översatte Nya Testamentet till svenska 1525, använde sig av ett relativt modernt språk. Så när vi i dag, åtminstone vi äldre, är vana att läsa och höra bibeltext på ett ålderdomligt och som vi därför tycker högtidligt språk, så har det varken med originalet eller med Martin Luther att göra. Snarare beror det på att våra bibelöversättningar har omarbetats ganska sällan och ganska försiktigt. Översättningarna har helt enkelt släpat efter i språkutvecklingen. Bibelkommissionens svenska översättning från 1981 innebar en nödvändig modernisering av språket i Luthers anda (vilket dock många har haft svårt att acceptera). Mot denna bakgrund är det inte självklart vilken stil man ska sikta mot i en nyöversättning, vilket det ju är fråga om i detta fall. Älvdalskan har i alla tider varit ett talat språk. Det är bara de senaste decennierna som det kommit fram längre texter av skriftspråkskaraktär. Det finns alltså inte någon gammal, levande tradition att bygga på när det gäller det älvdalska skriftspråket. Två stilmedel fångar emellertid genast uppmärksamheten i skriven älvdalska. Det ena, som av naturliga skäl är vanligt i översättningar, innebär ett närmande till svenskan. Man försöker alltså åstadkomma ett älvdalskt skriftspråk genom att fjärma sig från det älvdalska talspråket och på olika sätt efterlikna det svenska skriftspråket. Det andra sättet är att man genom att så mycket som möjligt använda ålderdomliga älvdalska böjningsformer, konstruktioner och ord åstadkommer ett älvdalskt skriftspråk, skilt från dagens talspråk. Båda vägarna har sina fördelar, men också

5 sina risker. Den första kan leda till att man får ett älvdalskt språk som inte är särskilt älvdalskt, och den senare till att man får ett älvdalskt språk som är så ålderdomligt, att det har mycket liten förankring hos språkets talare i dag. (Och Luther skulle inte ha blivit glad!) Det är alltså inte nog med att det rent allmänt kan vara svårt att finna en stilnivå som passar för bibeltext; det finns överhuvudtaget ingen säker grund att stå på när det gäller älvdalskt skriftspråk. Lösningen på problemet måste ändå bli någon form av kompromiss. Men för att komma fram till en välavvägd kompromiss måste man först försöka beskriva hur man föreställer sig den älvdalska bibelstilen. Min föreställning av denna stil är som följer: Texten ska göra ett seriöst och vårdat intryck. Språket bör skilja sig något från spontant talspråk, men får inte fjärma sig så mycket från detta, att det mister sin älvdalska karaktär. Språket får gärna vara lite gammaldags, men inte ålderdomligare än att talarna av språket känner igen sig i det. Utifrån denna specifikation kan man diskutera olika sidor av språket. Grammatiken är ett givet ämne i en sådan diskussion. Min generella hållning är här att man bör kunna använda något fler gamla böjningsformer i bibelöversättningen än man möter i talspråket i dag (t.ex. fler fall av dativ), men att man bör begränsa sig till sådana former som de vuxna talarna av språket ändå har hört och kan känna igen. När det gäller satsläran och fraseologin, kan man notera att det älvdalska talspråket vimlar av småord, framför allt fel ( väl, ju ), dǫ ( då ), sę ( sen ), noð ( något ) och eld ( heller, eller ). Vidare är det vanligt med dubbla negationer (t.ex. An ar fel it ingg kullur Han har väl (inte) inga döttrar ). Dubbla subjekt förekommer också (t.ex. An ir fel an duktin dalska Han är väl (han) duktig att tala älvdalska ). Här tror jag också att man måste kompromissa. Använder man alla sådana företeelser i samma utsträckning som i talspråket, är det risk att texten kommer att uppfattas som vardaglig och pratig. Tar man å andra sidan bort allt detta ingenting av det är nämligen obligatoriskt, får man en text som riskerar att låta onaturlig. En del sådana företeelser bör man därför enligt min mening ha kvar, framför allt i talade partier, t.ex. när lärjungarna, som ju var enkelt folk, säger något. Språk och stil i översättningen av Markusevangeliet Älvdalskan är ett mycket rikt språk. Det är också ett språk med stora variationer. Dels är det stora skillnader mellan de äldres språk och de yngres, t.ex. i fråga om grammatiken, dels finns det många skillnader i talspråket mellan Älvdalens olika byar, framför allt i uttalet, men ibland också på andra plan. Vilket språk, vilken variant av älvdalskan, lämpar sig då bäst för en bibelöversättning? I stället för att välja en enda variant av språket har jag som ett experiment valt att använda mig av flera. Målet med detta är bl.a. att ge en fylligare bild av älvdalskans variationsrikedom. Jag har då arbetat efter följande principer. Jag försöker skapa tre stilnivåer i översättningen: a) gammaltestamentlig stil, b) neutral skriftspråklig stil, c) talspråklig stil. Den gammaltestamentliga stilen använder jag i de 19 citat ur Gamla testamentet som finns i Markusevangeliet. Den neutrala stilen använder jag för den berättande texten, vilken utgör huvuddelen av evangeliet. Talspråksstilen använder jag i talade partier. Det viktigaste draget i den gammaltestamentliga stilen är att den klassiska grammatiken, alltså den man finner i Levanders och Åkerbergs arbeten, här används fullt ut. Den neutrala stilen hos berättaren ska i grammatiskt avseende föreställa motsvara hur den äldsta i dag levande generationen älvdalingar talar. Denna s.k. traditionella älvdalska har det mesta kvar av det gamla grammatiska systemet, men på fyra punkter gör jag avsteg från detta. Stilen är också neutral i geografiskt hänseende, dvs. den utgör en kompromiss mellan Älvdalens olika bymål.

6 7 juli 2015 Talspråksstilen har jag utformat något mer modern än den neutrala stilen, men den har fortfarande en ganska formrik grammatik. Jag låter också de olika personerna ibland använda lite mer moderna ord- och ordformer än i de två andra stilarna. Men det viktigaste draget i talspråksstilen är att de som framträder i evangeliet talar olika älvdalska bymål! Det är ju så det ser ut i praktiken i Älvdalen. Oavsett hur vi skriver älvdalska med en och samma stavning eller med olika så talar vi alla olika bymål. Vi vet att också Jesu språk arameiska redan på den tiden hade sina dialektala skillnader. På detta sätt ger jag i översättningen prov på ålderdomligt och nutida språk, skriftspråk och talspråk, liksom på byneutralt språk och bymålsfärgat språk. Detaljerna i allt detta kan man läsa om i boken. Markuswaundşilą. Markusevangeliet översatt till älvdalska med inslag av olika bymål utkom 15/ Den kan beställas av undertecknad, enklast per e-post: Nu finns den också att köpa på Rots Skans i Älvdalen, liksom att beställa från Ulum Dalska. Men detta är inte hela historien. Missa inte den spännande fortsättningen på nästa sida!

7 Hela Bibeln på älvdalska eller bara Julevangeliet? Efter det att jag avslutat arbetet med Markuswaundşilą, hade jag tänkt ägna mig åt någonting helt annat. Emellertid blev intresset för min översättning glädjande nog större än jag hade väntat mig. Det fanns t.o.m. de som ville att jag skulle fortsätta med de återstående evangelierna, Matteus och Lukas, ja kanske hela Bibeln. Att översätta hela Bibeln är naturligtvis en för stor uppgift för mig, även om jag menar att en sådan översättning borde finnas. Men efter en tid av tvekan har jag ändå satt i gång med Lukasevangeliet. Det är ett stimulerande arbete, men vi får se om det någonsin blir färdigt. Denna gång kommer jag inte att använda mig av de olika älvdalska bymålen. Det var ett intressant experiment, och jag ångrar inte att jag gjorde det. Men eftersom arbetsinsatsen inte stod i rimlig proportion till resultatet, kommer jag alltså inte att fortsätta experimentet. I Lukasevangeliet ingår Julevangeliet. Som jag berättat tidigare, finns det flera översättningar av detta till älvdalska. Den enligt min uppfattning bästa är dessvärre ofullständig, åtminstone så som jag känner den. Mitt arbete med Lukasevangeliet började därför med julevangeliet, och jag presenterar nedan en preliminär version av min översättning. Synpunkter mottages med tacksamhet. Lars Steensland Julevangeliet (Lukas II:1 20) på älvdalska. Preliminär översättning av Lars Steensland (juli. 2015) 1 I diem dagum dşikk eð aut iet buoð frǫ tşäjseram Agustus at iel wärdę 10) ulld skattskrievas. 2 Eð-dar war fuost skattskrievnindşę, og on dşärd dier, mę Kwirinius war landsärr yvyr Syria. 3 Dǫ fuor oller, wer og ienn daiti senn stað, fer tä lat skattskriev sig. 4 So dşärd Juosep og. Ettersos an war undǫ Daviðes aus og släkt, fuor an frǫ staðim Nąsareð i Galilia upi Jude n, daiti staðn Davið, so ietter Betleiem, 5 fer tä lat skattskriev sig i lag min Mari. Dier war festfuok, og ǫ war ǫ sytn. 6 Mę dier war dar, itteð ǫ ǫ werd rieð i rå, 7 og ǫ dşärd fuost krippin senn, ien påik. Ǫ lindeð an og laggd an upi įe krubbu, fer eð fanns it noð inwärn að diem i dşästdşävärgardem. 8 I summu trakt war eð nog gęslkaller auti markum um nǫtę og wäkäð yvyr fläð sett. 9 Rett wen eð war stuoð eð ien aindşel frǫ Ärram fromonað diem, og ärrligietę Ärram stşien ringgum diem. Gęslkallär wart uvliuo tt räðner, 10 men aindşeln saggd að diem: Ulið int war redder, fer ig ar noð uvendes glaðelit saj åv fer ið, so al werd ien gleði fer iel fuotşę: 11 I dag ar ien Frelser kumið til að ið daiti staðim Davið, og an ir Messias, Ärrn. 11) 12 Og ittað al wårå tekkneð að ið: Kumið tä finn ien nygarkripp so ir lindað og ligg upi ien krubbu. 13 Og mindyösummu war dar i lag min aingglam ien stur uop åv ärem frǫ upi imblem so priseð Guð og saggde: 14 Ärą að Guðfaðer upi imblem, og friðn niðǫ juordn að diem so an tyttşer um! 15 Sę, mes aingglär add feð frǫ diem upi imiln, saggd gęslkallär að weroðrum: Ulum go daiti Betleiem og sjǫ eð so ar ent dar, og so Ärrn ar latt witå uoss. 16 Og dier kringgeð sig umstað og fann att Mari, Juosep og nygarkrippin so låg i krubbun. 17 Mes dier add si tt eð, biretteð dier wen aindşeln add saggt að diem um an-dar krippin. 18 Og oller so ärd wen gęslkallär saggd åv wart upi ferunder. 19 Men Mari gemd ollt eð-dar i järtą sainu, og fundireð ǫ eð. 20 Gęslkallär wendd atter att, og dier priseð og luväð Guð fer ollt dier add faið är og sjǫ. Eð add werið grą ll slais aingglär add saggt åv fer diem. 10 Eð mienes iel Ruomerritşeð. 11 Messias ir summu sos Kristus.

8 Referenser Evangelietexter på älvdalska. Predikotexter för Midsommardagen och Trefaldighetstiden t.o.m. tionde söndagen efter Trefaldighet. Översättning av Ulum Dalskas arbetsgrupp under ledning av Bengt Åkerberg. [Häfte u. å.] Johan Eenbergs två uppsatser om dalmålet: JE-1693 och JE Bilaga till Rapport från Oðer råðstemną um övdalskų / Andra konferensen om älvdalska. Utgivna av Martin Ringmar och Lars Steensland. Red. Yair Sapir = portal.org/smash/record.jsf?searchid=7&pid=diva2: Juanneswaundsjilą. Johannesevangeliet på älvdalska i översättning av Lars Steensland. Uppsala Luther, M.: Sendbrief vom Dolmetschen, hrsg. v. K. Bischoff. 2. Aufl. Halle Markuswaundşilą. Markusevangeliet översatt till älvdalska med inslag av olika bymål. Lund Näsman, R.: Historiola lingvæ Dalekarlicæ. Uppsala 1733.

söndag den 31 maj 2015 ÄLVDALSKA TALESÄTT

söndag den 31 maj 2015 ÄLVDALSKA TALESÄTT ÄLVDALSKA TALESÄTT Älvdalskan är utomordentligt rik på ordspråk och olika typer av talesätt. Dessa borde samlas och ges ut, innan de faller i glömska. I min ordbok från 2010 hade jag inte ambitionen att

Läs mer

Rapport från Oðer råðstemną um övdalskų, Andra konferensen om älvdalska

Rapport från Oðer råðstemną um övdalskų, Andra konferensen om älvdalska Rapport från Oðer råðstemną um övdalskų, Andra konferensen om älvdalska Redigerad av Gunnar Nyström och Yair Sapir 2011 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva- Inledning Oðer råðstemną um övdalskų,

Läs mer

Älvdalska ett mindre känt nordiskt språk

Älvdalska ett mindre känt nordiskt språk Piotr Garbacz Lunds universitet NORMS gästforskare vid ILN UiO Älvdalska ett mindre känt nordiskt språk 1 Allmänna fakta Älvdalska (kallas även älvdalsmål; älvd. övdalską eller mer genuint övkallmǫleð,

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Föredrag och talare. Patrik Bye: Vokalbalanse og vokalharmoni i sentralskandinavisk

Föredrag och talare. Patrik Bye: Vokalbalanse og vokalharmoni i sentralskandinavisk Föredrag och talare Patrik Bye: Vokalbalanse og vokalharmoni i sentralskandinavisk Dette foredraget tar for seg en klassisk problemstilling i sentralskandinavisk dialektologi. Runding og heving av gammelskandinavisk

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Hermeneutik - texttolkning

Hermeneutik - texttolkning Hermeneutiksidan 130311 Rev 4 PA Hermeneutik - texttolkning Vi har presenterat resonemangen som lett fram till vårt svar på Jesu fråga Vem säger ni att jag är? Resonemangen bygger på att så långt som möjligt

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Bibelläsningsplan för ett helt år

Bibelläsningsplan för ett helt år Bibelläsningsplan för ett helt år Detta häfte är en bibelläsningsplan för dig som vill läsa hela Bibeln under ett år. För att fördjupa sig i Guds ord kan det någon gång vara bra att läsa Bibeln i sin helhet.

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Jesus! I detta häfte hittar du introduktion, bibeltexter och underlag för samtal och tillämpning. Gud välsigne dig! /Daniel Alm

Jesus! I detta häfte hittar du introduktion, bibeltexter och underlag för samtal och tillämpning. Gud välsigne dig! /Daniel Alm Pingst Västerås www.vasteras.pingst.se kontakt@vasteras.pingst.se Jesus! Vi vill berätta om vem Jesus är, vad han sa och vad han gjorde. Vi vill också berätta att den Jesus Bibeln berättar om lever idag

Läs mer

Den akademiska uppsatsen

Den akademiska uppsatsen Den akademiska uppsatsen Skrivprocessen Uppsatsens struktur Språk och stil Källor och referenser Skrivprocessen förstadium skrivstadium efterstadium Förstadium Analysera situationen: 1. Vad har jag för

Läs mer

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Anvisningar När människor får församlingens uppdrag att som förtroendevalda eller som anställda

Läs mer

Matris i engelska, åk 7-9

Matris i engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad

Läs mer

Varför vi säger att Bibeln är Guds ord?

Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Föredrag av Torsten Åhman Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Varför värderar kristna Bibeln så högt att man kallar den Guds ord? Varför står just den boken i särklass bland allt annat som har skrivits?

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan 3.7 Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp 583100.0 (2013-2014 Grundkurs i nytestamentlig grekiska (10 sp) Introductory Course in New Testament Greek Målsättningar och innehåll Analys och översättning av nytestamentliga texter från grekiska till

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Johannesevangeliet Bibelstudium på Björkenäsgården lö 19 sept

Johannesevangeliet Bibelstudium på Björkenäsgården lö 19 sept Johannesevangeliet Bibelstudium på Björkenäsgården lö 19 sept Inledning Fram till advent kommer predikningarna i Lundhagskyrkan att handla om avskedstalet i Johannes 14-17. Det här bibelstudiet handlar

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Är treenighetsläran biblisk?

Är treenighetsläran biblisk? Är treenighetsläran biblisk? Av S. K. Blad Introduktion min personliga erfarenhet De minnen som jag har från barndomen är väldigt fina. Mina föräldrar hade vuxit upp inom den svenska pingströrelsen. De

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Språkrevitalisering och ortografi

Språkrevitalisering och ortografi *!"#$%&'(#)"*+,-*'(#)"&."/+0+1$2*3450$1-.&.#*+,-*6&37/$/17#*%4#*($&.'73$'"7* 8#5.(0+1*9:*375*;

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

DEN FÖRSTA PINGSTEN PINGSTDAGEN (ÅRGÅNG A) B) (8 24 JUNI MAJ 2014) 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Apg 2:1-11. Den heliga anden.

DEN FÖRSTA PINGSTEN PINGSTDAGEN (ÅRGÅNG A) B) (8 24 JUNI MAJ 2014) 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Apg 2:1-11. Den heliga anden. DEN FÖRSTA PINGSTEN PINGSTDAGEN (ÅRGÅNG A) B) (8 24 JUNI MAJ 2014) 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Apg 2:1-11 Den heliga anden Den heliga anden När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt

Läs mer

En gång död alltid död. Eller?

En gång död alltid död. Eller? En gång död alltid död. Eller? En predikan kring historiska belägg för Jesus uppståndelse Ola Wingbrant 2014-05-11 Inledning Förra gudstjänsten behandlade vi lite kring frågan "Varför ska jag tro det som

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Bibelns trovärdiga tolkning

Bibelns trovärdiga tolkning Inledning Bibeltext: 2 Tim 1:13-14 Bibelns trovärdiga tolkning Bibelns sanning betonades särskilt starkt för hundra år sedan, när den liberala teologin ifrågasatte sanningen i Bibeln. Bibelns auktoritet

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

EN SPETÄLSK BLIR REN

EN SPETÄLSK BLIR REN EN SPETÄLSK BLIR REN 6:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 15 FEBRUARI 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 1: 40-45 En spetälsk blir ren En spetälsk kom till honom och föll på knä och bad: Vill du, så kan du

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Datavetenskap Opponenter: Daniel Mester Pirttijärvi Hampus Skystedt Respondent: Johan Björlin En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Oppositionsrapport, C-nivå 2011:05 1 Sammanfattat omdöme

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

Judendom - lektionsuppgift

Judendom - lektionsuppgift GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: 1. Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 02 Tillbaka LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv

Läs mer

En Textnyckel till Nya Testamentet

En Textnyckel till Nya Testamentet En Textnyckel till Nya Testamentet En lista över utelämnanden och förändringar Av G. W. Anderson På senare år har mycket sagts och skrivits om överlägsenheten, noggrannheten och tillförlitligheten i de

Läs mer

Dalmål i skolan Rapport från ett projekt i Mora kommun

Dalmål i skolan Rapport från ett projekt i Mora kommun Dalmål i skolan Rapport från ett projekt i Mora kommun Sylvia Måsan Kulturskolan Miranda Kulturnämnden Mora 2005 Kulturnämnden, Mora kommun, 792 80 Mora. Tel. 0250-260 00. Hemsida: www. mora.se. E-post:

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

MARIAS BARN ÄR GUDS SON

MARIAS BARN ÄR GUDS SON MARIAS BARN ÄR GUDS SON FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT (ÅR A) (22 DECEMBER 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Matteus 1:18-25 Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Förbundspresident Joachim Gauck vid en kväll till heder för litterära översättare den 27:e maj 2015 på Schloss Bellvue

Förbundspresident Joachim Gauck vid en kväll till heder för litterära översättare den 27:e maj 2015 på Schloss Bellvue The speech online: www.bundespraesident.de page 1 to 5 Förbundspresident Joachim Gauck vid en kväll till heder för litterära översättare den 27:e maj 2015 på Schloss Bellvue Med de litterära anspelningarna

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Agila Avtal Hur man säljer in agila projekt olika avtalsformer som kan fungera Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Min syn på saken och kundens Detta är vad vi alla önskar Lite om mig själv Carina

Läs mer

Terminsplanering för årskurs 8 i spanska: Temaområde: spanska (lyssna, läsa, tala, skriva, ord, grammatik och uttal)

Terminsplanering för årskurs 8 i spanska: Temaområde: spanska (lyssna, läsa, tala, skriva, ord, grammatik och uttal) Terminsplanering för årskurs 8 i spanska: Temaområde: spanska (lyssna, läsa, tala, skriva, ord, grammatik och uttal) Mailadress: sandra.bookbinder@live.upplandsvasby.se Samtliga veckor har följande indelning

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

TDDA94 LINGVISTIK, 3 poäng tisdag 19 december 2000

TDDA94 LINGVISTIK, 3 poäng tisdag 19 december 2000 Lars Ahrenberg, sid 1(5) TENTAMEN TDDA94 LINGVISTIK, 3 poäng tisdag 19 december 2000 Inga hjälpmedel är tillåtna. Maximal poäng är 36. 18 poäng ger säkert godkänt. Del A. Besvara alla frågor i denna del.

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Skriva Tala Lyssna Realia Reflektera Kunna läsa enklare skönlitterära och andra berättande texter, t.ex. Of

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN 29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C) (20 OKTOBER 2013) ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 18:1-8 Liknelsen om änkan och domaren Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid

Läs mer