Rapport till HoS-nämnden avseende satsning på social omsorg och psykiatri, s.k. Milton-medel (LF 50/05)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till HoS-nämnden avseende satsning på social omsorg och psykiatri, s.k. Milton-medel (LF 50/05)"

Transkript

1 1(10) Enhet Datum Diarienr Hälso- och sjukvårdsnämnden eller vilken nämnd det nu ska vara Rapport till HoS-nämnden avseende satsning på social omsorg och psykiatri, s.k. Milton-medel (LF 50/05) Inledning Riksdagen beslutade i december 2004 att under åren genomföra en satsning på psykiatri och socialtjänst för personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder. Satsningen bestod av två delar; länsmedel för insatser inom vård, boende och sysselsättning samt utvecklingsmedel för verksamhetsutveckling inom olika områden. De senare kunde sökas av enskilda vårdgivare. För länsmedlen gällde förutsättningen att dessa endast kunde sökas gemensamt av landsting och kommuner. I Södermanlands län beslutades att de nio kommunerna och Landstinget Sörmland tillsammans skulle utforma en ansökan för att få del av länsmedlen. Ansökan till Socialstyrelsen I den gemensamma ansökan från kommunerna och landstinget i Södermanlands län angavs fyra målgrupper för de planerade insatserna: personer med neuropsykiatriska funktionshinder personer med svårare psykisk störning/sjukdom personer med psykisk eller neuropsykiatrisk störning och samtidigt missbruk personer som vårdats enligt LRV Sexton länsprojekt beviljades medel av Socialstyrelsen och den nationella psykiatrisamordningen. Socialstyrelsens uppföljning på nationell nivå En uppföljning av hur medlen använts och hur beviljade projekt fallit ut gjordes under våren 2007 av Socialstyrelsen. Av lämnad rapport framgår

2 2(10) att satsningen har haft en mycket positiv inverkan när det gäller att öka ambitionen, ansvarstagandet och engagemanget för personer med psykiska funktionshinder. Detta gäller på alla nivåer, såväl lokalt som regionalt och nationellt. Det framgår också att samverkan mellan kommuner och landsting har förbättrats. Satsningen har till större delen inriktats på personer med komplex och sammansatt problematik och därmed endast kommit att beröra ett litet antal personer. En övergripande slutsats är, enligt Socialstyrelsen, att punktinsatser med statliga medel endast i mycket liten grad bidrar till att långsiktigt lösa de resurs-, kompetens- och strukturproblem som finns inom psykiatrin och socialtjänsten. Resultat i punktform av uppföljningen på nationell nivå: Kunskap om psykiskt sjuka och funktionshindrade personers behov har förbättrats Samverkan mellan kommuner och landsting har förstärkts Vissa målgrupper har prioriterats Brukarperspektivet har varit otillräckligt Psykiatrisk vård har utvecklats för vissa grupper och integrerats med sociala och rehabiliterande insatser Slutenvården har inte utvecklats alls Boendeinsatser har utvecklats, men endast för ett fåtal personer Sysselsättningsverksamhet med rehabiliteringsperspektiv har utvecklats, men endast för ett fåtal personer Kompetensutvecklingen är inte tillräcklig Satsningarna i Södermanlands län Landstinget Sörmland och kommunerna i länet ansökte gemensamt om medel för att driva projekt på såväl kommun-, som läns- och länsdelsnivå. Sammanfattande beskrivningar av genomförda satsningar framgår av föreliggande rapport. Flera av projekten är beskrivna i utförliga slutrapporter. Projektorganisation Länsstyrgruppen för närvården har haft det övergripande ansvaret för samtliga projekt och utgjort styrgrupp. För det praktiska arbetet tillsattes en projektledningsgrupp. I huvudsak har projektledningsgruppen fungerat som en sambands- och förankringsgrupp för projektledarna och främst hanterat länsgemensamma projekt och frågor. Projektledningsgruppens arbete avslutas med föreliggande rapport. Tre styrgrupper har funnits för ledning och genomförande av projekten i respektive länsdel. Styrgrupperna avses fortleva, om än i modifierad

3 3(10) form, med uppdrag att med stöd av resterande länsmedel driva samverkan inom olika områden vidare. Länsövergripande projekt Projektledare två projektledare anställdes under perioden oktober 2005 till och med mars 2007, sammanlagt cirka 18 månader. Projektledarna har ansvarat för samordning av projekten och framtagande av utbildningsprogrammet för neuropsykiatri. De har även medverkat direkt i vissa projekt. Utbildning i neuropsykiatri en utbildningssatsning med innehåll anpassat för tre olika grupperingar (politiker och högre tjänstemän, enhetschefer och andra nyckelpersoner samt anställda med patient- /brukarkontakt). Avslutande seminarier för politiker och högre tjänstemän i respektive länsdel skulle ha genomförts under våren Av olika skäl sköts seminariet upp. För närvarande finns planer på att genomföra seminariet tillsammans med presentation av det kommande länsgemensamma programmet avseende neuropsykiatriska diagnoser. Programmet är under framtagande. Egna projekt i norra länsdelen I norra länsdelen utformades projektbeskrivningarna gemensamt av representanter för Eskilstuna och Strängnäs kommuner samt Psykiatriska kliniken vid Mälarsjukhuset. För de tre delprojekten finns etappavslutsrapporter. Teamsamverkan fortbildningsinsatser och förbättringsarbete med genombrottsmetoden planerades inom fem områden (psykos, personlighetsstörning, psykisk funktionsstörning och samtidigt missbruk, samverkan kring barn samt neuropsykiatri). Hitintills har endast fyra områden hanterats. Inom neuropsykiatriområdet var avsikten redan från början att genombrottsarbetet skulle genomföras först sedan utbildningssatsningen avslutats. För närvarande planeras insatser inom området ske med det kommande vårdprogrammet avseende neuropsykiatriska diagnoser som grund. Det gemensamma arbetet med att bygga upp Beroendecentrum i länsdelen kom att kollidera med området psykiskt funktionshindrade med samtidigt missbruk (DD). Det har medfört att arbetet inom DD-området i fortsättningen kommer att hanteras inom ramen för den vidare utvecklingen av Beroendecentrum. I övrigt lever de grupperingar som bildades för genombrottsarbetet vidare och förbättringsarbetet fortgår trots att själva projektet avslutats. Ytterligare utbildnings-/fortbildningsinsatser kommer också att genomföras inom de olika områden som bearbetats.

4 4(10) Mobila och akuta beredskapsinsatser (MAB) delprojektets syfte var att förbättra omhändertagandet av barn till föräldrar med akuta psykiatriska hjälpbehov. Även detta samverkansprojekt mellan BUP, vuxenpsykiatrin och socialtjänsten kom att använda sig av genombrottsmetoden. Projektet är avslutat men förbättringsarbetet fortgår och är nu integrerat i ordinarie verksamhet. Upplevelsen i projektgruppen är att samverkan förbättrats och att den hjälp man kan ge blir bättre om man ger den tillsammans. För närvarande genomförs en breddad utbildningsinsats, Värdedialogen för ett 40-tal personer som är berörda i akuta situationer. Chefsutbildning två grupper 1:a linjens chefer har genomgått utbildningen under 2006 och Sammanlagt har ca 40 chefer i kommuner och landsting genomgått utbildningen tillsammans. Av genomförd utvärdering framgår att en övervägande majoritet av deltagarna upplevt utbildningen värdefull både ur den egna organisationens perspektiv och ur samverkansperspektiv. Ett uppföljningsseminarium kommer att genomföras under början av Egna projekt i södra länsdelen Projektbeskrivningarna i södra länsdelen utformades gemensamt av representanter för Psykiatriska kliniken och de fyra kommunerna, Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa. I länsdelen valde man att ha en egen projektledare för att driva utvecklingsarbetet. Efter den egentliga projekttidens slut är projektledaren fortsatt anställd på 0,2 tjänst t.o.m för att ansvara för en gemensam behovsinventering gällande psykiskt funktionshindrade i södra länsdelen. Mellanstöd projektet syftade till utveckling av en väl fungerande vårdoch omsorgsorganisation samt en sammanhållen vårdkedja i hela södra länsdelen. Projektet bestod av tre olika delar, en utbildningssatsning som kom att omfatta knappt 280 personer, auskultationer i varandras verksamheter samt utformning, implementering och säkring av rutiner för samordnad vårdplanering och informationsöverföring. Samtliga kommuner har medverkat i projektet som avslutades i augusti innevarande år. (Slutrapport föreligger.) Kognitiva hjälpmedel projektet som drevs under 2006 syftade till att sprida information och kunskap om de hjälpmedel som finns för patienter med kognitiva funktionshinder (bl.a. AD/HD och Aspergers syndrom). Föreläsningar anordnades i samtliga kommuner i länsdelen för både personal och brukare/närstående. Framtaget informationsmaterial finns bevarat och är tillgängligt för intresserade inom landstinget och kommunerna. (Slutrapport föreligger.)

5 5(10) Sviktplats med Gnesta kommun som huvudman inrättades en sviktplats för psykiskt funktionshindrade vid kommunens boende Terrassen. Syftet var att bland annat att undvika inläggning och att underlätta utskrivning samt att förbättra stöd och hjälp till psykiskt funktionshindrade. Sviktplatsen fanns tillgänglig under hela 2006 och halva Efter utvärdering avslutades projektet och verksamheten övergick i ordinarie verksamhet. (Slutrapport föreligger.) Egna projekt i västra länsdelen Projekten i västra länsdelen utgick i huvudsak från de önskemål som fanns i respektive kommun. Det innebar att länsdelen inledningsvis inte hade några gemensamma projekt. Så småningom kom emellertid viss samverkan att ske vad gäller utveckling av vården för dömda patienter och för personer med psykiskt funktionshinder och samtidigt missbruk. Flens kommun - i kommunen planerades två projekt; ett med inriktning på flyktingbarn och ett med inriktning på psykiskt funktionshindrade med samtidigt missbruk (DD). Det första projektet var initialt tänkt att rikta sig till asylsökande barn men i anslutning till den amnesti som utfärdades för denna grupp, försvann i ett slag en stor del av den problematik som uppstått kring dessa barn. Med tillstånd från Socialstyrelsen kunde därefter projektet breddas till att avse samverkan kring alla barns hälsa i Flen. Efter en förankringsprocess bland alla ingående parter har en konsult anlitats för att stödja uppbyggnaden av en samverkansgrupp för barns hälsa i Flen. I gruppen ingår representanter från skola, barnomsorg, fritids, IFO, BVC, MVC och BUP samt kommunens folkhälsoplanerare. Gruppen har startat upp sitt arbete under hösten 2007 och det beräknas pågå även under våren Därefter är det tänkt att samverkansgruppen ska fortsätt sitt arbete på egen hand. Katrineholms kommun i kommunen planerades fyra projekt: ett projekt i avsikt att förbättra samverkan gällande psykiskt funktionshindrade och skapa ett en gemensam vision och handlingsplan ett samverkansprojekt med inriktning på barn och ungdom ett projekt i syfte att förbättra omhändertagandet av dömda patienter samt psykiskt funktionshindrade personer med samtidigt missbruk (DD) ett projekt för att utveckla ett koncept för ett mellanvårdsboende I kommunernas arbete med att utveckla vården för personer med dubbla diagnoser (DD) upptäcktes så många beröringspunkter att Katrineholms och Flens DD-projekt kom att föras samman. Dessutom bjöds Vingåkers kommun in att medverka i projektet. Arbetet har resulterat i ett förslag för hur arbetet ska bedrivas. Utförlig beskrivning förslaget finns i särskild rapport. Katrineholms kommun har uttalat sin ambition att snarast,

6 6(10) tillsammans med landstingets psykiatriverksamhet, utveckla ett DDteam. Besked avvaktas från landstinget. Samverkansprojektet gällande psykiskt funktionshindrade vuxna resulterade i ett förslag som lämnades i april 2006 (Att systematiskt och strukturellt samverka kring personer med psykiska funktionshinder i Katrineholm). Av slutrapporten från projektet framgår att förslaget inte accepterades av uppdragsgivarna och istället har samverkansarbetet inriktats på att åstadkomma en gemensam vårdplanering samt att kartlägga samverkan kring psykisk rehabilitering. En gemensam vårdplan har nu tagits i bruk. Inom kort kommer en kartläggning att ske i KFV-regionen av behoven hos människor med psykiska funktionshinder. Utvecklingen av ett koncept för mellanvårdsboende är genomfört (slutrapport finns) och ett underlag till verksamhetsbeskrivning är framtaget. På grund av ekonomisk osäkerhet kom mellanvårdsboendet aldrig att etableras. För närvarande finns dock förslag om att återuppta planeringen för detta. Huvudsyftet med samverkansprojektet gällande barn och ungdom var att utveckla en modell som kan sammanfattas med tre begrepp; tidig upptäckt, kraftfull insats och helhetssyn. Med en utvecklad samsyn skall de som i sitt arbete kommer i kontakt med barn med särskilda behov utbildas för att i tidigt skede upptäcka de barn som riskerar att utveckla allvarlig anpassningsproblematik. Samverkansparter för arbetet är Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen, Barn- och ungdomspsykiatrin, Polisen och Örebro universitet. De så kallade Miltonmedlen har använts till tre utbildningstillfällen för all personal inom de organisationer som tillhör samverkansparterna: - Risk och skyddsfaktorer i barnets miljö. Professor Håkan Stattin, Örebro universitet och Professor Marianne Cederblad, Lunds universitet. - Risk och skyddsfaktorer betydelse i skolan. Docent Martin Karlberg, Lärarutbildningen, Uppsala universitet - Att skapa tillitsfulla relationer till föräldrar till barn med särskilda behov. Specialpedagog Magnus Waller, Precens. Cirka 30 coacher har utbildats vid ett tvådagars internat och ska fungera som coacher/case managers till de barn med särskilda behov som upptäcks i skola/förskola. Coacherna arbetar på uppdrag från rektor och ska i samarbete med vårdnadshavare samordna insatserna kring dessa barn dvs. inventera risk- och skyddsfaktorer, hålla i samordnade möten, ansvara för åtgärdsplaner etc. Coacherna kommer kontinuerligt att få handledning och kompetensutveckling. Medlen har också använts till att utbilda 20 personer i föräldrastödsprogrammet Föräldrakraft som ska kunna vara en av insatserna som coachen kan förmedla. Örebro universitet står för uppföljning, utvärdering och viss kompetensutveckling inom modellens ram.

7 7(10) Vingåkers kommun en utbildningssatsning genomfördes i samverkan med Psykiatriska kliniken i Katrineholm. Den första delen av satsningen riktades mot personalgruppen på socialpsykiatrin samt till hemtjänstpersonal. Syftet var att utveckla kompetensen och stärka de personalgrupper som kommer i kontakt med psykiskt funktionshindrade i sitt arbete. Personal från öppenvårdspsykiatrin höll i föreläsningar som handlade dels om symptombild vid olika diagnoser, prognos samt förhållningssätt. En fördjupningsdel riktades enbart till socialpsykiatrin och ambitionen var att hitta verktyg för vidare utveckling samt ge möjlighet till egen reflektion över hur man hanterar sig själv och andra. Med stöd av genombrottsmetoden genomfördes också förbättringsarbete gällande samverkan inom öppen vård. Projektet syftade till att genom samverkan uppnå ett gemensamt synsätt utifrån individens behov. Avsikten var att lära sig mer om varandras verksamheter och att tydliggöra rollerna samt att ta fram en ny gemensam vårdplan. Två personer vardera från socialpsykiatrin och öppenvårdspsykiatrin deltog. Upplevelsen är att såväl samarbetsklimatet som kännedomen om varandras verksamheter förbättrats. Ekonomi Landstinget och kommunerna beviljades tillsammans sammanlagt kronor för genomförande av projekten i länsansökan. Enligt Socialstyrelsens beslut får de gemensamma medlen nyttjas tills de förbrukats inom områden som godkänts av Socialstyrelsen. Kravet är att de ska kunna särredovisas och någon tidsgräns är inte utsatt. De länsdelsvisa styrgrupperna ansvarar för medlens användning i respektive länsdel. Nedanstående sammanställningar bygger, för landstingets ansvarsområden, på ekonomienhetens redovisning av allt som är bokfört t.o.m Redovisningen för Katrineholms kommuns områden bygger på ekonomisk redovisning i augusti. LÄNSGEMENSAMMA MEDEL Statsbidrag Förbrukat nov-07 Kvar Neuropsykiatri Projektledning Kvarvarande länsgemensamma medel kommer att användas för avslutande neuropsykiatriseminarier samt utarbetande och implementering av kommande länsgemensamma program för neuropsykiatri och beroende- /missbruk. Landstinget förvaltar och har redovisningsansvar för de länsgemensamma medlen.

8 8(10) NORRA LÄNSDELEN Statsbidrag Förbrukat nov-07 Kvar Teamsamverkan MAB Chefsutbildning Till och med oktober har endast cirka 30 % av beviljade medel nyttjats för projekten i norra länsdelen. Det främsta skälet till detta är att genombrottsarbetet gällande teamsamverkan kom att bli avsevärt billigare än beräknat genom att landstingets utvecklingsenhet stod för ledning och genomförande av genombrottsarbetet. En stor andel av kvarvarande medel är uppbokade för kommande arbete kring personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Resterande medel ska, enligt Socialstyrelsen, användas för insatser inom de områden som tidigare beviljats. I norra länsdelen har landstinget redovisningsansvar för medlen. SÖDRA LÄNSDELEN Statsbidrag Förbrukat nov-07 Kvar Kognitiva hjälpm Mellanstöd Projektledare Sviktplatser Behovsinventering Genom att medel omfördelats mellan de olika projekt som landstinget har redovisningsansvar för, är det svårt att följa hur kostnaderna i verkligheten fördelat sig mellan projekten. Framför allt gäller detta mellanstöd och projektledare. För genomförande av projektet kognitiva hjälpmedel åtgick endast kronor och kvarvarande medel för projektet har, tillsammans med övriga resterande medel, överförts till mellanstöd och till det nya projektet behovsinventering. Kompetenshöjande insatser för framför allt baspersonal inom kommuner och landsting planeras. Landstinget haft redovisningsansvar för samtliga projekt utom projektet sviktplatser, vilket Gnesta kommun ansvarade för.

9 9(10) VÄSTRA LÄNSDELEN Statsbidrag Förbrukat nov-07 Kvar Flen, flyktingar Flen, DD K-holm, samv K-holm, samv-barn K-holm, DD,LRV K-holm, mellanbo 0 Vingåker, utb Vingåker, samv Västra länsdelen Resterande medel i Katrineholms kommun kommer att användas till uppsökande verksamhet och till att starta ett DD-team. I västra länsdelen har Katrineholms kommun redovisningsansvar för samtliga projekt i Katrineholm samt DD-projektet i Flen. Vingåkers kommun har ansvar för utbildningssatsningen i kommunen. Medlen för flyktingprojektet i Flen och samverkanssatsningen i Vingåker förvaltas av landstinget. Sammanfattande bedömning av genomförda projekt I Sörmland har Miltonsatsningen framför allt inriktats på kunskapshöjande insatser och på åtgärder för att förbättra samverkan mellan aktörerna inom olika områden. Förhoppningen har varit och är att patienterna/brukarna därigenom indirekt erbjuds ett bättre och säkrare omhändertagande. Någon samlad utvärdering av länets olika projekt har inte genomförts och inte heller planerats. De uppföljningar som gjorts i vissa projekt och den uppfattning deltagare i de andra projekt framhåller, ger emellertid en uppfattning som överensstämmer med de slutsatser som Socialstyrelsen dragit efter sin uppföljning, dvs. att Miltonsatsningen har inneburit förstärkt samverkan mellan kommuner och landsting och den har haft en mycket positiv inverkan när det gäller att öka ambition, ansvarstagande och engagemang för personer med psykiska funktionshinder. I Sörmland förefaller samverkan mellan kommuner och landsting verkligen ha förstärkts. Nya samverkansgrupper har bildats för olika ändamål och flera av dem kommer att bestå för att fortsätta påbörjat förbättringsarbete. Det finns idag en tydlig vilja till samarbete på alla nivåer. Även

10 10(10) om resurs-, kompetens och strukturproblem inte lösts, har de statliga medlen ändå betytt mycket för att starta upp processer som på sikt förväntas ge goda resultat och ge en bättre vård. Projektledningsgruppen Johan Lindström Eskilstuna kommun Tina Källberg Landstinget Sörmland, NLD Jan Nilsson Katrineholms kommun Maj Rom Landstinget Sörmland, VLD Helena Broberg Gnesta kommun Inger Eklind Landstinget Sörmland, SLD Anne Nordström Landstinget Sörmland, UtvHS

Kartläggning gällande personliga ombuds samverkan i länet

Kartläggning gällande personliga ombuds samverkan i länet Kartläggning gällande personliga ombuds samverkan i länet Bakgrund Nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel har 2014-05-23 efterfrågat en kartläggning om hur det ser ut gällande kommunernas och landstingets

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Kartbild över samverkansgrupper och mötesformer

Kartbild över samverkansgrupper och mötesformer Kartbild över samverkansgrupper och mötesformer Uppdraget Länsstyrgruppen i Sörmland tillika beredningsgrupp åt länets gemensamma nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel VOHJS, har fått i uppdrag att

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Datum 2008-08-06 Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Mellan Region Skåne och.. kommun har träffats följande ramavtal om samverkan kring personer över 18

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Projektplan för ansökan om bidrag för att förstärka kompetensen i arbetet med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning år 2010

Projektplan för ansökan om bidrag för att förstärka kompetensen i arbetet med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning år 2010 2009-09-10 1 Projektplan för ansökan om bidrag för att förstärka kompetensen i arbetet med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning år 2010 1 Projektets namn: KomBas 2 De tio kommunerna i Sjuhärad/Södra

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Uppföljning palliativ vård

Uppföljning palliativ vård Revisionsrapport* Uppföljning palliativ vård Eskilstuna kommun Februari 2008 Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdraget...3 1.1 Bakgrund...3 1.2

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Vet den ena handen vad den andra gör? Lokalt råd för psykisk ohälsa- ett sätt att bry sig tillsammans.

Vet den ena handen vad den andra gör? Lokalt råd för psykisk ohälsa- ett sätt att bry sig tillsammans. Vet den ena handen vad den andra gör? Lokalt råd för psykisk ohälsa- ett sätt att bry sig tillsammans. SamKom Ett Miltonprojekt i Södra Älvsborg 10 kommuner Primärvården i Södra Älvsborg Brukarorganisationer

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Rapport avseende samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa

Rapport avseende samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa 1(6) Hälso- och sjukvårdsnämnden Landstinget Sörmland Rapport avseende samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa Arbetsforum för samverkan i västra och södra länsdelarna där Barn- och ungdomspsykiatriska

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Revisionsrapport* Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Eskilstuna kommun April 2008 Kerstin Svensson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Redovisning av planerade aktiviteter i Stockholms stad inom Uppdrag Psykisk hälsa

Redovisning av planerade aktiviteter i Stockholms stad inom Uppdrag Psykisk hälsa Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr: 1.5.4-666/2016 Sida 1 (9) 2016-10-26 Handläggare Maria Saario och Elin Fischer Telefon: 08-508 25 403 Till Socialnämnden

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Åbytorp 4 februari 2016 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2014-2015 Framtagen av kommunerna

Läs mer

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014 Psykiatriska kliniken Ryhov Nuläge på kliniken HSL 2g är känd i verksamheten genom flera olika insatser: - Introduktionsutbildning till

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Utdrag ur muntlig information till psykiatriberedningen 08-10-22

Utdrag ur muntlig information till psykiatriberedningen 08-10-22 Utdrag ur muntlig information till psykiatriberedningen 08-10-22 Projekt Utveckling av psykosocialt arbete i primärvården Projektledare Iren Lagerstedt, socionom/leg psykoterapeut, Bernice Calissendorff,

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin Antagen av Simbas ledninggrupp maj 2009, reviderad 2011 Lokal handlingsplan för missbruks- och

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Ambition och ansvar SOU 2006:100. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder

Ambition och ansvar SOU 2006:100. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Ambition och ansvar Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Ambition och ansvar Nationell strategi för utveckling av samhällets

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (5)

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (5) SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (5) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PROJEKTET SAMVERKAN OCH STYR- NING UTIFRÅN EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPEN SAMORDNAD VÅRDPLAN FÖR

Läs mer

NYHETSBLADET för Projekten med Milton-pengar

NYHETSBLADET för Projekten med Milton-pengar Februari 2007 NYHETSBLADET för Projekten med Milton-pengar Nr:1 VILKA ÄR PROJEKTEN? Tre huvudprojekt finns; Boende, projektering och stödteam, projektledare Håkan Gille Metod och kompetensutveckling, projektledare

Läs mer

Projekt KPM Nationellt projekt på uppdrag av Nationell psykiatrisamordning

Projekt KPM Nationellt projekt på uppdrag av Nationell psykiatrisamordning Projekt KPM Nationellt projekt på uppdrag av Nationell psykiatrisamordning Komplexa vårdbehov Psykisk sjukdom Missbruk Vänder sig till verksamheter och projekt som arbetar med personer som har komplexa

Läs mer

Alla parter i Lokala Samverkans Gruppen (LSG) Katrineholm/ Vingåker står bakom förslaget

Alla parter i Lokala Samverkans Gruppen (LSG) Katrineholm/ Vingåker står bakom förslaget Förslag avseende utveckling av modell för samverkan för individer 16-29 år med särskilda behov 2014-02-28 Alla parter i Lokala Samverkans Gruppen (LSG) Katrineholm/ Vingåker står bakom förslaget 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen Närståendepolicy Policy för närståendes delaktighet i vuxenpsykiatrisk vård Psykiatrin antar utmaningen Under de senaste tjugofem åren har det pågått ett målmedvetet arbete med att minska den psykiatriska

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016 2015-12-18 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 4 (40) Dnr CK 2012-0119 42 Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin Förslag till beslut

Läs mer

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan 2012-2016 The 11th Community Mental Health (CMH) conference, Lund 3-4 juni 2013 Mikael Malm, handläggare SKL 2013-06-03 mikael.malm@skl.se 1 Långsiktig och

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen).

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen). Bilaga 2 Lokal överenskommelse rörande samverkan kring personer under 18 år med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom eller riskerar utveckla psykisk ohälsa. Region Skåne har tecknat ramöverenskommelse

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

För brukarna i tiden

För brukarna i tiden DNR KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE PROJEKTLEDARE: PIA LINDBÄCK TEL 08 508 08 358 DNR 007-052-08 SLUTRAPPORT 2008-01-31 Sid 21 För brukarna i tiden Ett organisations- och

Läs mer

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12 Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 A.K. Handlingsplan 2011 10 12 Handlingsplan för vård och stödsamordning i Heby, Älvkarleby,

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER HÄLSOUNDERSÖKNING I ANSLUTNING TILL ATT BARN OCH UNGA PERSONER ÅR PLACERAS FÖR VÅRD UTANFÖR DET EGNA HEMMET

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER HÄLSOUNDERSÖKNING I ANSLUTNING TILL ATT BARN OCH UNGA PERSONER ÅR PLACERAS FÖR VÅRD UTANFÖR DET EGNA HEMMET Fr ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER HÄLSOUNDERSÖKNING I ANSLUTNING TILL ATT BARN OCH UNGA PERSONER 18 20 ÅR PLACERAS FÖR VÅRD UTANFÖR DET EGNA HEMMET Dokumentinformation Dokumenttitel: Överenskommelse

Läs mer

www.fou.sormland.se Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013

www.fou.sormland.se Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013 www.fou.sormland.se Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013 Dagens innehåll www.fou.sormland.se Redovisning av kvalitetsuppföljning (Annika) Förbättringsarbete Hur kan vi arbeta med våra resultat

Läs mer

Överenskommelse mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län avseende ansvaret för hemsjukvård för personer med psykisk störning

Överenskommelse mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län avseende ansvaret för hemsjukvård för personer med psykisk störning TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2011-03-31 Arbetsgrupp - psykiatrisk hemsjukvård Överenskommelse mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län

Läs mer

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling Redovisning av utbetalda medel till landstingen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

Enkäten besvaras av socialchef eller motsvarande chef med ansvar för målgruppen.

Enkäten besvaras av socialchef eller motsvarande chef med ansvar för målgruppen. Diarienummer 00-5401/2008 Enkät 2 om Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar 2010-11-29 Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av det

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer

En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer BASUT En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer En nationell satsning Pengar från Socialstyrelsen Gemensam ansökan

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge

Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge Genomförandeplan för Borlänge 2011 Berörda verksamheter- Kommun och Landsting åtar sig att genomföra följande under 2011. Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge Styrgrupp

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Antagen av Landstingsfullmäktige 2013-06-12. Överenskommelse. Personer med psykisk funktionsnedsättning. Värmland

Antagen av Landstingsfullmäktige 2013-06-12. Överenskommelse. Personer med psykisk funktionsnedsättning. Värmland 2 200 Antagen av Landstingsfullmäktige 2013-06-12 Överenskommelse Personer med psykisk funktionsnedsättning I Värmland Kommunens och hälso och sjukvårdens verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård DATUM Hans Tanghöj 2007-05-03 DIARIENR Nämnden för Hälso- och sjukvård MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND Försäljningen av alkohol liksom den alkoholrelaterade dödligheten

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/- psykisk sjukdom

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/- psykisk sjukdom Datum 2008-09-12 Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/- psykisk sjukdom Postadress: Box 13, 264 21 Klippan. Besöksadress: Storgatan 33, Klippan. Telefon: 0435-71 99 00 Telefax:

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Gemensam strategi för framtidens stöd och vård till personer med psykisk funktionsnedsättning 2016-05-25 Maria Andersson

Läs mer

Statliga satsningar Ungdomsmottagningar

Statliga satsningar Ungdomsmottagningar Primärvårdsförvaltning -10-06 Ärendenummer: Primärvårdsstab RosMarie Nilsson Dokumentnummer: Till Presidiet för Nämnden för primärvård och folktandvård Statliga satsningar Ungdomsmottagningar Bakgrund

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten

Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten 2011-11-29 1 Utgångspunkter för ett hållbart Sundbyberg Folkhälsa Staden ska bidra till möjligheter och bra förutsättningar

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård.

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Länsstyrgruppen gav den 24 oktober 2014 en arbetsgrupp, bestående av Monika Agnedal, Inger Eklind

Läs mer

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo.

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Helene Ottevik-Karlsson Rapport Datum 2014-06-13 Dnr SN13/45 Sida 1 (6) Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Projektansvariga Betty Svensson IFO chef Socialförvaltningen

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Redovisning av 2007-2010 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg av äldre personer

Redovisning av 2007-2010 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg av äldre personer BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING Ä LD RE OM SO RG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 109-11-2.1. SID 1 (7) 2011-03-22 SDN 2011-04-14 Handläggare: Monica Mårdén, Lena Carling Telefon: 08-508 06 322, 08-508 06 333 Till Bromma

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn och ungdomar i riskzonen en samverkansmodell för skola, socialtjänst och barnpsykiatri.

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn och ungdomar i riskzonen en samverkansmodell för skola, socialtjänst och barnpsykiatri. ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN SID 1 (6) 2009-04-07 Till Länsstyrelsen i Stockholms län Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn och ungdomar i

Läs mer