Rapport till HoS-nämnden avseende satsning på social omsorg och psykiatri, s.k. Milton-medel (LF 50/05)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till HoS-nämnden avseende satsning på social omsorg och psykiatri, s.k. Milton-medel (LF 50/05)"

Transkript

1 1(10) Enhet Datum Diarienr Hälso- och sjukvårdsnämnden eller vilken nämnd det nu ska vara Rapport till HoS-nämnden avseende satsning på social omsorg och psykiatri, s.k. Milton-medel (LF 50/05) Inledning Riksdagen beslutade i december 2004 att under åren genomföra en satsning på psykiatri och socialtjänst för personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder. Satsningen bestod av två delar; länsmedel för insatser inom vård, boende och sysselsättning samt utvecklingsmedel för verksamhetsutveckling inom olika områden. De senare kunde sökas av enskilda vårdgivare. För länsmedlen gällde förutsättningen att dessa endast kunde sökas gemensamt av landsting och kommuner. I Södermanlands län beslutades att de nio kommunerna och Landstinget Sörmland tillsammans skulle utforma en ansökan för att få del av länsmedlen. Ansökan till Socialstyrelsen I den gemensamma ansökan från kommunerna och landstinget i Södermanlands län angavs fyra målgrupper för de planerade insatserna: personer med neuropsykiatriska funktionshinder personer med svårare psykisk störning/sjukdom personer med psykisk eller neuropsykiatrisk störning och samtidigt missbruk personer som vårdats enligt LRV Sexton länsprojekt beviljades medel av Socialstyrelsen och den nationella psykiatrisamordningen. Socialstyrelsens uppföljning på nationell nivå En uppföljning av hur medlen använts och hur beviljade projekt fallit ut gjordes under våren 2007 av Socialstyrelsen. Av lämnad rapport framgår

2 2(10) att satsningen har haft en mycket positiv inverkan när det gäller att öka ambitionen, ansvarstagandet och engagemanget för personer med psykiska funktionshinder. Detta gäller på alla nivåer, såväl lokalt som regionalt och nationellt. Det framgår också att samverkan mellan kommuner och landsting har förbättrats. Satsningen har till större delen inriktats på personer med komplex och sammansatt problematik och därmed endast kommit att beröra ett litet antal personer. En övergripande slutsats är, enligt Socialstyrelsen, att punktinsatser med statliga medel endast i mycket liten grad bidrar till att långsiktigt lösa de resurs-, kompetens- och strukturproblem som finns inom psykiatrin och socialtjänsten. Resultat i punktform av uppföljningen på nationell nivå: Kunskap om psykiskt sjuka och funktionshindrade personers behov har förbättrats Samverkan mellan kommuner och landsting har förstärkts Vissa målgrupper har prioriterats Brukarperspektivet har varit otillräckligt Psykiatrisk vård har utvecklats för vissa grupper och integrerats med sociala och rehabiliterande insatser Slutenvården har inte utvecklats alls Boendeinsatser har utvecklats, men endast för ett fåtal personer Sysselsättningsverksamhet med rehabiliteringsperspektiv har utvecklats, men endast för ett fåtal personer Kompetensutvecklingen är inte tillräcklig Satsningarna i Södermanlands län Landstinget Sörmland och kommunerna i länet ansökte gemensamt om medel för att driva projekt på såväl kommun-, som läns- och länsdelsnivå. Sammanfattande beskrivningar av genomförda satsningar framgår av föreliggande rapport. Flera av projekten är beskrivna i utförliga slutrapporter. Projektorganisation Länsstyrgruppen för närvården har haft det övergripande ansvaret för samtliga projekt och utgjort styrgrupp. För det praktiska arbetet tillsattes en projektledningsgrupp. I huvudsak har projektledningsgruppen fungerat som en sambands- och förankringsgrupp för projektledarna och främst hanterat länsgemensamma projekt och frågor. Projektledningsgruppens arbete avslutas med föreliggande rapport. Tre styrgrupper har funnits för ledning och genomförande av projekten i respektive länsdel. Styrgrupperna avses fortleva, om än i modifierad

3 3(10) form, med uppdrag att med stöd av resterande länsmedel driva samverkan inom olika områden vidare. Länsövergripande projekt Projektledare två projektledare anställdes under perioden oktober 2005 till och med mars 2007, sammanlagt cirka 18 månader. Projektledarna har ansvarat för samordning av projekten och framtagande av utbildningsprogrammet för neuropsykiatri. De har även medverkat direkt i vissa projekt. Utbildning i neuropsykiatri en utbildningssatsning med innehåll anpassat för tre olika grupperingar (politiker och högre tjänstemän, enhetschefer och andra nyckelpersoner samt anställda med patient- /brukarkontakt). Avslutande seminarier för politiker och högre tjänstemän i respektive länsdel skulle ha genomförts under våren Av olika skäl sköts seminariet upp. För närvarande finns planer på att genomföra seminariet tillsammans med presentation av det kommande länsgemensamma programmet avseende neuropsykiatriska diagnoser. Programmet är under framtagande. Egna projekt i norra länsdelen I norra länsdelen utformades projektbeskrivningarna gemensamt av representanter för Eskilstuna och Strängnäs kommuner samt Psykiatriska kliniken vid Mälarsjukhuset. För de tre delprojekten finns etappavslutsrapporter. Teamsamverkan fortbildningsinsatser och förbättringsarbete med genombrottsmetoden planerades inom fem områden (psykos, personlighetsstörning, psykisk funktionsstörning och samtidigt missbruk, samverkan kring barn samt neuropsykiatri). Hitintills har endast fyra områden hanterats. Inom neuropsykiatriområdet var avsikten redan från början att genombrottsarbetet skulle genomföras först sedan utbildningssatsningen avslutats. För närvarande planeras insatser inom området ske med det kommande vårdprogrammet avseende neuropsykiatriska diagnoser som grund. Det gemensamma arbetet med att bygga upp Beroendecentrum i länsdelen kom att kollidera med området psykiskt funktionshindrade med samtidigt missbruk (DD). Det har medfört att arbetet inom DD-området i fortsättningen kommer att hanteras inom ramen för den vidare utvecklingen av Beroendecentrum. I övrigt lever de grupperingar som bildades för genombrottsarbetet vidare och förbättringsarbetet fortgår trots att själva projektet avslutats. Ytterligare utbildnings-/fortbildningsinsatser kommer också att genomföras inom de olika områden som bearbetats.

4 4(10) Mobila och akuta beredskapsinsatser (MAB) delprojektets syfte var att förbättra omhändertagandet av barn till föräldrar med akuta psykiatriska hjälpbehov. Även detta samverkansprojekt mellan BUP, vuxenpsykiatrin och socialtjänsten kom att använda sig av genombrottsmetoden. Projektet är avslutat men förbättringsarbetet fortgår och är nu integrerat i ordinarie verksamhet. Upplevelsen i projektgruppen är att samverkan förbättrats och att den hjälp man kan ge blir bättre om man ger den tillsammans. För närvarande genomförs en breddad utbildningsinsats, Värdedialogen för ett 40-tal personer som är berörda i akuta situationer. Chefsutbildning två grupper 1:a linjens chefer har genomgått utbildningen under 2006 och Sammanlagt har ca 40 chefer i kommuner och landsting genomgått utbildningen tillsammans. Av genomförd utvärdering framgår att en övervägande majoritet av deltagarna upplevt utbildningen värdefull både ur den egna organisationens perspektiv och ur samverkansperspektiv. Ett uppföljningsseminarium kommer att genomföras under början av Egna projekt i södra länsdelen Projektbeskrivningarna i södra länsdelen utformades gemensamt av representanter för Psykiatriska kliniken och de fyra kommunerna, Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa. I länsdelen valde man att ha en egen projektledare för att driva utvecklingsarbetet. Efter den egentliga projekttidens slut är projektledaren fortsatt anställd på 0,2 tjänst t.o.m för att ansvara för en gemensam behovsinventering gällande psykiskt funktionshindrade i södra länsdelen. Mellanstöd projektet syftade till utveckling av en väl fungerande vårdoch omsorgsorganisation samt en sammanhållen vårdkedja i hela södra länsdelen. Projektet bestod av tre olika delar, en utbildningssatsning som kom att omfatta knappt 280 personer, auskultationer i varandras verksamheter samt utformning, implementering och säkring av rutiner för samordnad vårdplanering och informationsöverföring. Samtliga kommuner har medverkat i projektet som avslutades i augusti innevarande år. (Slutrapport föreligger.) Kognitiva hjälpmedel projektet som drevs under 2006 syftade till att sprida information och kunskap om de hjälpmedel som finns för patienter med kognitiva funktionshinder (bl.a. AD/HD och Aspergers syndrom). Föreläsningar anordnades i samtliga kommuner i länsdelen för både personal och brukare/närstående. Framtaget informationsmaterial finns bevarat och är tillgängligt för intresserade inom landstinget och kommunerna. (Slutrapport föreligger.)

5 5(10) Sviktplats med Gnesta kommun som huvudman inrättades en sviktplats för psykiskt funktionshindrade vid kommunens boende Terrassen. Syftet var att bland annat att undvika inläggning och att underlätta utskrivning samt att förbättra stöd och hjälp till psykiskt funktionshindrade. Sviktplatsen fanns tillgänglig under hela 2006 och halva Efter utvärdering avslutades projektet och verksamheten övergick i ordinarie verksamhet. (Slutrapport föreligger.) Egna projekt i västra länsdelen Projekten i västra länsdelen utgick i huvudsak från de önskemål som fanns i respektive kommun. Det innebar att länsdelen inledningsvis inte hade några gemensamma projekt. Så småningom kom emellertid viss samverkan att ske vad gäller utveckling av vården för dömda patienter och för personer med psykiskt funktionshinder och samtidigt missbruk. Flens kommun - i kommunen planerades två projekt; ett med inriktning på flyktingbarn och ett med inriktning på psykiskt funktionshindrade med samtidigt missbruk (DD). Det första projektet var initialt tänkt att rikta sig till asylsökande barn men i anslutning till den amnesti som utfärdades för denna grupp, försvann i ett slag en stor del av den problematik som uppstått kring dessa barn. Med tillstånd från Socialstyrelsen kunde därefter projektet breddas till att avse samverkan kring alla barns hälsa i Flen. Efter en förankringsprocess bland alla ingående parter har en konsult anlitats för att stödja uppbyggnaden av en samverkansgrupp för barns hälsa i Flen. I gruppen ingår representanter från skola, barnomsorg, fritids, IFO, BVC, MVC och BUP samt kommunens folkhälsoplanerare. Gruppen har startat upp sitt arbete under hösten 2007 och det beräknas pågå även under våren Därefter är det tänkt att samverkansgruppen ska fortsätt sitt arbete på egen hand. Katrineholms kommun i kommunen planerades fyra projekt: ett projekt i avsikt att förbättra samverkan gällande psykiskt funktionshindrade och skapa ett en gemensam vision och handlingsplan ett samverkansprojekt med inriktning på barn och ungdom ett projekt i syfte att förbättra omhändertagandet av dömda patienter samt psykiskt funktionshindrade personer med samtidigt missbruk (DD) ett projekt för att utveckla ett koncept för ett mellanvårdsboende I kommunernas arbete med att utveckla vården för personer med dubbla diagnoser (DD) upptäcktes så många beröringspunkter att Katrineholms och Flens DD-projekt kom att föras samman. Dessutom bjöds Vingåkers kommun in att medverka i projektet. Arbetet har resulterat i ett förslag för hur arbetet ska bedrivas. Utförlig beskrivning förslaget finns i särskild rapport. Katrineholms kommun har uttalat sin ambition att snarast,

6 6(10) tillsammans med landstingets psykiatriverksamhet, utveckla ett DDteam. Besked avvaktas från landstinget. Samverkansprojektet gällande psykiskt funktionshindrade vuxna resulterade i ett förslag som lämnades i april 2006 (Att systematiskt och strukturellt samverka kring personer med psykiska funktionshinder i Katrineholm). Av slutrapporten från projektet framgår att förslaget inte accepterades av uppdragsgivarna och istället har samverkansarbetet inriktats på att åstadkomma en gemensam vårdplanering samt att kartlägga samverkan kring psykisk rehabilitering. En gemensam vårdplan har nu tagits i bruk. Inom kort kommer en kartläggning att ske i KFV-regionen av behoven hos människor med psykiska funktionshinder. Utvecklingen av ett koncept för mellanvårdsboende är genomfört (slutrapport finns) och ett underlag till verksamhetsbeskrivning är framtaget. På grund av ekonomisk osäkerhet kom mellanvårdsboendet aldrig att etableras. För närvarande finns dock förslag om att återuppta planeringen för detta. Huvudsyftet med samverkansprojektet gällande barn och ungdom var att utveckla en modell som kan sammanfattas med tre begrepp; tidig upptäckt, kraftfull insats och helhetssyn. Med en utvecklad samsyn skall de som i sitt arbete kommer i kontakt med barn med särskilda behov utbildas för att i tidigt skede upptäcka de barn som riskerar att utveckla allvarlig anpassningsproblematik. Samverkansparter för arbetet är Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen, Barn- och ungdomspsykiatrin, Polisen och Örebro universitet. De så kallade Miltonmedlen har använts till tre utbildningstillfällen för all personal inom de organisationer som tillhör samverkansparterna: - Risk och skyddsfaktorer i barnets miljö. Professor Håkan Stattin, Örebro universitet och Professor Marianne Cederblad, Lunds universitet. - Risk och skyddsfaktorer betydelse i skolan. Docent Martin Karlberg, Lärarutbildningen, Uppsala universitet - Att skapa tillitsfulla relationer till föräldrar till barn med särskilda behov. Specialpedagog Magnus Waller, Precens. Cirka 30 coacher har utbildats vid ett tvådagars internat och ska fungera som coacher/case managers till de barn med särskilda behov som upptäcks i skola/förskola. Coacherna arbetar på uppdrag från rektor och ska i samarbete med vårdnadshavare samordna insatserna kring dessa barn dvs. inventera risk- och skyddsfaktorer, hålla i samordnade möten, ansvara för åtgärdsplaner etc. Coacherna kommer kontinuerligt att få handledning och kompetensutveckling. Medlen har också använts till att utbilda 20 personer i föräldrastödsprogrammet Föräldrakraft som ska kunna vara en av insatserna som coachen kan förmedla. Örebro universitet står för uppföljning, utvärdering och viss kompetensutveckling inom modellens ram.

7 7(10) Vingåkers kommun en utbildningssatsning genomfördes i samverkan med Psykiatriska kliniken i Katrineholm. Den första delen av satsningen riktades mot personalgruppen på socialpsykiatrin samt till hemtjänstpersonal. Syftet var att utveckla kompetensen och stärka de personalgrupper som kommer i kontakt med psykiskt funktionshindrade i sitt arbete. Personal från öppenvårdspsykiatrin höll i föreläsningar som handlade dels om symptombild vid olika diagnoser, prognos samt förhållningssätt. En fördjupningsdel riktades enbart till socialpsykiatrin och ambitionen var att hitta verktyg för vidare utveckling samt ge möjlighet till egen reflektion över hur man hanterar sig själv och andra. Med stöd av genombrottsmetoden genomfördes också förbättringsarbete gällande samverkan inom öppen vård. Projektet syftade till att genom samverkan uppnå ett gemensamt synsätt utifrån individens behov. Avsikten var att lära sig mer om varandras verksamheter och att tydliggöra rollerna samt att ta fram en ny gemensam vårdplan. Två personer vardera från socialpsykiatrin och öppenvårdspsykiatrin deltog. Upplevelsen är att såväl samarbetsklimatet som kännedomen om varandras verksamheter förbättrats. Ekonomi Landstinget och kommunerna beviljades tillsammans sammanlagt kronor för genomförande av projekten i länsansökan. Enligt Socialstyrelsens beslut får de gemensamma medlen nyttjas tills de förbrukats inom områden som godkänts av Socialstyrelsen. Kravet är att de ska kunna särredovisas och någon tidsgräns är inte utsatt. De länsdelsvisa styrgrupperna ansvarar för medlens användning i respektive länsdel. Nedanstående sammanställningar bygger, för landstingets ansvarsområden, på ekonomienhetens redovisning av allt som är bokfört t.o.m Redovisningen för Katrineholms kommuns områden bygger på ekonomisk redovisning i augusti. LÄNSGEMENSAMMA MEDEL Statsbidrag Förbrukat nov-07 Kvar Neuropsykiatri Projektledning Kvarvarande länsgemensamma medel kommer att användas för avslutande neuropsykiatriseminarier samt utarbetande och implementering av kommande länsgemensamma program för neuropsykiatri och beroende- /missbruk. Landstinget förvaltar och har redovisningsansvar för de länsgemensamma medlen.

8 8(10) NORRA LÄNSDELEN Statsbidrag Förbrukat nov-07 Kvar Teamsamverkan MAB Chefsutbildning Till och med oktober har endast cirka 30 % av beviljade medel nyttjats för projekten i norra länsdelen. Det främsta skälet till detta är att genombrottsarbetet gällande teamsamverkan kom att bli avsevärt billigare än beräknat genom att landstingets utvecklingsenhet stod för ledning och genomförande av genombrottsarbetet. En stor andel av kvarvarande medel är uppbokade för kommande arbete kring personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Resterande medel ska, enligt Socialstyrelsen, användas för insatser inom de områden som tidigare beviljats. I norra länsdelen har landstinget redovisningsansvar för medlen. SÖDRA LÄNSDELEN Statsbidrag Förbrukat nov-07 Kvar Kognitiva hjälpm Mellanstöd Projektledare Sviktplatser Behovsinventering Genom att medel omfördelats mellan de olika projekt som landstinget har redovisningsansvar för, är det svårt att följa hur kostnaderna i verkligheten fördelat sig mellan projekten. Framför allt gäller detta mellanstöd och projektledare. För genomförande av projektet kognitiva hjälpmedel åtgick endast kronor och kvarvarande medel för projektet har, tillsammans med övriga resterande medel, överförts till mellanstöd och till det nya projektet behovsinventering. Kompetenshöjande insatser för framför allt baspersonal inom kommuner och landsting planeras. Landstinget haft redovisningsansvar för samtliga projekt utom projektet sviktplatser, vilket Gnesta kommun ansvarade för.

9 9(10) VÄSTRA LÄNSDELEN Statsbidrag Förbrukat nov-07 Kvar Flen, flyktingar Flen, DD K-holm, samv K-holm, samv-barn K-holm, DD,LRV K-holm, mellanbo 0 Vingåker, utb Vingåker, samv Västra länsdelen Resterande medel i Katrineholms kommun kommer att användas till uppsökande verksamhet och till att starta ett DD-team. I västra länsdelen har Katrineholms kommun redovisningsansvar för samtliga projekt i Katrineholm samt DD-projektet i Flen. Vingåkers kommun har ansvar för utbildningssatsningen i kommunen. Medlen för flyktingprojektet i Flen och samverkanssatsningen i Vingåker förvaltas av landstinget. Sammanfattande bedömning av genomförda projekt I Sörmland har Miltonsatsningen framför allt inriktats på kunskapshöjande insatser och på åtgärder för att förbättra samverkan mellan aktörerna inom olika områden. Förhoppningen har varit och är att patienterna/brukarna därigenom indirekt erbjuds ett bättre och säkrare omhändertagande. Någon samlad utvärdering av länets olika projekt har inte genomförts och inte heller planerats. De uppföljningar som gjorts i vissa projekt och den uppfattning deltagare i de andra projekt framhåller, ger emellertid en uppfattning som överensstämmer med de slutsatser som Socialstyrelsen dragit efter sin uppföljning, dvs. att Miltonsatsningen har inneburit förstärkt samverkan mellan kommuner och landsting och den har haft en mycket positiv inverkan när det gäller att öka ambition, ansvarstagande och engagemang för personer med psykiska funktionshinder. I Sörmland förefaller samverkan mellan kommuner och landsting verkligen ha förstärkts. Nya samverkansgrupper har bildats för olika ändamål och flera av dem kommer att bestå för att fortsätta påbörjat förbättringsarbete. Det finns idag en tydlig vilja till samarbete på alla nivåer. Även

10 10(10) om resurs-, kompetens och strukturproblem inte lösts, har de statliga medlen ändå betytt mycket för att starta upp processer som på sikt förväntas ge goda resultat och ge en bättre vård. Projektledningsgruppen Johan Lindström Eskilstuna kommun Tina Källberg Landstinget Sörmland, NLD Jan Nilsson Katrineholms kommun Maj Rom Landstinget Sörmland, VLD Helena Broberg Gnesta kommun Inger Eklind Landstinget Sörmland, SLD Anne Nordström Landstinget Sörmland, UtvHS

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0032 Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Vård- och omsorgscollege... 3 3. Vård och omsorgscollege

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin Antagen av Simbas ledninggrupp maj 2009, reviderad 2011 Lokal handlingsplan för missbruks- och

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 BUP Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

www.fou.sormland.se Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013

www.fou.sormland.se Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013 www.fou.sormland.se Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013 Dagens innehåll www.fou.sormland.se Redovisning av kvalitetsuppföljning (Annika) Förbättringsarbete Hur kan vi arbeta med våra resultat

Läs mer

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen Närståendepolicy Policy för närståendes delaktighet i vuxenpsykiatrisk vård Psykiatrin antar utmaningen Under de senaste tjugofem åren har det pågått ett målmedvetet arbete med att minska den psykiatriska

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Enkäten besvaras av socialchef eller motsvarande chef med ansvar för målgruppen.

Enkäten besvaras av socialchef eller motsvarande chef med ansvar för målgruppen. Diarienummer 00-5401/2008 Enkät 2 om Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar 2010-11-29 Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av det

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Margaretha Larsson PRIO-psykisk ohälsa Landstinget Gävleborg PRIO-psykisk ohälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.2.1. Revisionskriterier...

Läs mer

Rapport, 13-03-22. Utveckling av vårdkedja för diagnostik och behandlingsinsatser för små barn med autism och andra utvecklingsavvikelser.

Rapport, 13-03-22. Utveckling av vårdkedja för diagnostik och behandlingsinsatser för små barn med autism och andra utvecklingsavvikelser. Investera i framtiden Rapport, 13-03-22 Utveckling av vårdkedja för diagnostik och behandlingsinsatser för små barn med autism och andra utvecklingsavvikelser. Arbetsgrupp: Leif Ranemo, rektor elevhälsan,

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0047 25 Delårsrapport 1, 2015 för Vård- och Omsorgs College Nämndens

Läs mer

Att investera i framtiden

Att investera i framtiden 2013 Arbetsmarknads- och familjenämnden Datum Diarienummer 1 (5) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Enheten för kvalitet Sofia Eriksson, 070-0866201 Att investera i framtiden -Rapport från utbildning

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 19 Utvärdering av den kommunaliserade hemsjukvården, redovisning

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

2013-02-20 Margareta Carlborg 1

2013-02-20 Margareta Carlborg 1 Skellefteå kommun 72 000 invånare Luleå Skellefteå Umeå Arvidsjaur Skellefteå kommun 72 000 invånare Luleå Skellefteå Umeå Arvidsjaur Skellefteå kommun 72 000 invånare Luleå Skellefteå Umeå Arvidsjaur

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik Historien Uppdrag lämnat oktober 2010

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting Omvårdnadsförvaltningen 2011-11-30 SID 1 (8) Beslutad av styrgrupp 2011-12-21 SLUTRAPPORT Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND. LS-LFN10-058 Projekt 12099. Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för Psykiatriska kliniken.

LANDSTINGET SÖRMLAND. LS-LFN10-058 Projekt 12099. Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för Psykiatriska kliniken. 1 (7) Fastighet Anders Ridderstolpe, 070-780 50 70 Datum Dnr 2012-05-14 LS-LFN10-058 TJÄNSTEUTLÅTANDE LANDSTINGET SÖRMLAND LS-LFN10-058 Projekt 12099 Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

Välkommen till nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende!

Välkommen till nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende! Välkommen till nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende! Innehåll i utbildningen Alkohol- och narkotikasituationen i Sverige Faktorer av betydelse för missbruks- och beroendeutveckling Fysisk

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Case management enligt ACT

Case management enligt ACT Case management enligt ACT NLL i samverkan med Luleå och Bodens kommuner. 6 utsågs att få gå Case management-utbildning. Till deras stöd och hjälp utsågs 6 specialister. Integrerad behandling missbruk

Läs mer

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-02 Dnr 1500111 1 (8) Beredningen för psykiatri,

Läs mer

TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD. -Mer än en vanlig placering

TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD. -Mer än en vanlig placering TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD -Mer än en vanlig placering 2 Vår verksamhetsidé Vi anser att klientens plats ska vara något mer än en vanlig placering. Vi på Familjevårdskonsulenterna (FVK) menar att det

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Närvarande:

Läs mer

UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA

UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (6) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA Att söka bidrag Utvecklingsenheten vid Socialförvaltningen

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad

Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad Samverkan i sydöstra Skåne SÖSK Hur det hela började. När vi tog våra första steg Miltonprojekt SÖSK 2006-2008 Kartläggning av vuxna med psykiska funktionshinder

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012 Vård- och omsorgscollege Västmanland /Regional styrgrupp April 2011 En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning Vård- och omsorgscollege Västmanland Verksamhet under fortsatt projekttid

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2013-09-03 LS-LED13-484-3 114/13 Förändring gällande ansvar och uppdrag för barn och unga med neuropsykiatrisk problematik, inom

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Regional medicinsk riktlinje Barn som anhöriga Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Hälso- och sjukvården

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län 2015 2016 Datum 2014-11-07 Överenskommelse om samverkan mellan BUP och kommunernas socialtjänst i

Läs mer

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nätverk 1 Föreläsare Jon Malmström, VGR ITSA Organisation och arbetsmodell Länsstyrgrupp Stimulansmedel Arbetsgrupp Vård och omsorgsperso nal

Läs mer

Handlingsplan Gemensamt ansvar för vård, behandling och resultat vid placering utanför det egna hemmet

Handlingsplan Gemensamt ansvar för vård, behandling och resultat vid placering utanför det egna hemmet Handlingsplan Gemensamt ansvar för vård, behandling och resultat vid placering utanför det egna hemmet 1. Definition av målgrupp/er eller det område handlingsplanen avser Målgruppen för handlingsplanen

Läs mer

LOB, tillnyktring och abstinensvård

LOB, tillnyktring och abstinensvård LOB, tillnyktring och abstinensvård Bakgrund 2014-2016 Satsning beträffande förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer. (Regeringsbeslut II:6) Utveckla alternativa

Läs mer

Beroendevårdkedja Halland. Hans.Ackerot@regionhalland.se

Beroendevårdkedja Halland. Hans.Ackerot@regionhalland.se Beroendevårdkedja Halland Hans.Ackerot@regionhalland.se Ansvarsfördelning beroende/missbruk Baserat bl.a. på nationella riktlinjer från 2007 och 2014 samt regeringens missbruksutredning 2011. Socialtjänsten

Läs mer

Samverkan mellan kommuner och landstinget i Södermanlands län

Samverkan mellan kommuner och landstinget i Södermanlands län Revisionsrapport Samverkan mellan kommuner och landstinget i Södermanlands län - avseende barn och unga med psykisk ohälsa Sammanfattande rapport Eskilstuna kommun Flens kommun Gnesta kommun Katrineholms

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Lärandeseminarier i missbruksvården

Lärandeseminarier i missbruksvården Skriftserie från Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Linnéuniversitetet Nr 4, 2011 Pedagogik Lärandeseminarier i missbruksvården en utvärdering av ett samverkansprojekt Maria Alm

Läs mer

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020 Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa mellan Motala kommun;

Läs mer

FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin

FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin Struktur och samverkan Samarbete mellan primärvård - specialistvård När landstinget har breddad kompetensen inom primärvården för det psykiatriska

Läs mer

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15 Kommunstyrelsens stab Säby Torg 16/144 80 Rönninge Björn Callmar/Ungdomssamordnare 08 532 598 37, bjorn.callmar@salem.se www.salem.se eller www.plaskis.nu 2007-03-15 Ansökan om utvecklingsmedel till tidigare

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser.

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser. 1 (6) Det här är första Nyhetsbrevet från Föräldrautvecklingsprojektet Värme & Ramar i Oskarshamn. Ambitionen är att det fr o m hösten ska komma ut ett (1) Nyhetsbrev per månad om vad som är på gång i

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-04-18 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.30

Sammanträdesdatum 2012-04-18 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.30 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-04-18 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.30 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande, ej 29 Bengt-Göran Henningsson (S), ordförande 29 Gunilla Ekblad

Läs mer

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-28 Diarienummer SCN-2015-0125 Socialnämnden Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer