KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI"

Transkript

1 KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 25 maj 2015 kl i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Vid besök till Lindesbergs kommunhus för närvaro vid sammanträde och justering av protokoll, anmäl detta i växel/reception. Bengt Storbacka Ordförande Helena Randefelt Sekreterare Ledamöter Bengt Storbacka (S) ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C) 1:e vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson (MP) Mats Seijboldt (SD) Ersättare Irja Gustavsson (S) Daniel Andersson (S) Linda Andersson (S) Christina Pettersson (C) Lillemor Bodman (M) Göran Gustavsson ( - ) Per Söderlund (SD) Föredragningslista Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid 1. Val av justerare Förslag till justerare: Margareta Ahlm (S) med Anniette Lindvall (M) som ersättare Justering sker på kommunsekreterarens rum torsdag den 28 maj klockan Motion från Jonas Kleber (C) och Linda Svahn (S) om att erbjuda möjligheten att tanka biogas/fordonsgas i Lindesbergs kommun 3. Kommunledningskontorets förslag till fortsatt arbete med resultatet för Kommunens Kvalitet i korthet

2 4. Projektdirektiv till revidering av utvecklingsstrategin 5. Förfrågan om medlemskap i Finnskogarna Ekonomisk Förening Information om kommunens arbete med heltidstjänster Carina Fyrpihl Besök av lokala Unescocenter Presentation och information om Folkhälsoteamet Linnea Hedkvist Presentation och information om risk- och säkerhetsarbete 10. Presentation och plan för kommunens miljöarbete Gunnar Karlsson Rickard Sandström Information, övrigt Meddelanden

3 1. Val av justerare Förslag: Margareta Ahlm (S) med Anniette Lindwall (M) som ersättare. Justering sker torsdag den 28 maj klockan 15.00, på kommunsekreterarens rum, kommunhuset Sida 2 av 15

4 2. Motion från Jonas Kleber (C) och Linda Svahn (S) om att erbjuda möjligheten att tanka biogas/fordonsgas i Lindesbergs kommun Ärendebeskrivning Jonas Kleber (C) och Linda Svahn (S) inkom den 10 december 2014 med en motion där de föreslår att Lindesbergs kommun ska erbjuda möjligheten att tanka biogas/fordonsgas. I sin motion lägger de fram fem yrkanden: Att kommunen möjliggör för placering av framtida tankställe för biogas i anslutning till riksväg 50 vid mellersta infarten i Lindesberg. Att Lindesbergs kommun undersöker möjligheten att bli delägare i Biogasbolaget i Mellansverige AB. Att det ska undersökas om det finns intressenter som är intresserade av att driva biogasmacken. Att investeringen i tankställe läggs in i kommunens verksamhetsplan och kommande investeringsbudget, Att en biogasstrategi för Lindesbergs kommun tas fram. Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2014 att remittera motionen till kommunstyrelsen. Vid beredande kommunstyrelsen den 27 januari 2015 beslutade kommunstyrelsen att överlämna motionen till Utskottet för Stöd och strategi som ett uppdrag. Sida 3 av 15

5 2.1. Handlingar Motion (C) (S) biogas fordonsgas.pdf (inkluderad nedan) Sida 4 av 15

6

7 3. Kommunledningskontorets förslag till fortsatt arbete med resultatet för Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2014 Ärendebeskrivning För femte året i rad deltog Lindesbergs kommun i Sveriges Kommuner och landstings (SKL) jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Det var totalt 225 kommuner som medverkade i arbetet år Syftet med KKiK är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med invånarna. Åtta av måtten i KKiK används som indikatorer på kommunfullmäktigenivå i utvecklingsstrategin och även några nämndmål har KKiK-mått som indikatorer. Det gör att det är lätt att jämföra kommunens resultat med andra och ta del av goda exempel från andra kommuner som har fått bra resultat. KKiK har medborgarfokus och är till för att kommunens invånare ska kunna se vilken kvalitet kommunen har inom olika verksamhetsområden. Nämnderna, utskotten och kommunfullmäktiges målområdesberedningar kan också använda resultat i sin dialog med medborgarna. I en tjänsteskrivelse daterad den 12 februari 2015 föreslår kommunstrategen att kommunstyrelsen ska besluta; Resultatet i Kommunens Kvalitet i Korthet överlämnas till samtliga nämnder och kommunstyrelsens utskott för prioritering av områden som verksamheterna ska analysera vidare och åtgärda. Kommunstrateg Malin Sjöberg redovisade vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 februari 2015 Lindesbergs kommuns resultat i KKiK, samt vilka områden som nämnderna, utskotten och verksamheterna kan arbeta vidare med. Sida 5 av 15

8 Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2015 att överlämna resultatet i Kommunens Kvalitet i Korthet till samtliga nämnder och kommunstyrelsens utskott för prioritering av områden som verksamheterna ska analysera vidare och åtgärda. Nämnderna och utskotten ska till kommunstyrelsen sammanträde i juni 2015 redovisa vilka förslag de har för att arbeta med målen och indikatorerna för respektive nämnd/ utskott. Kommunstrateg Malin Sjöberg inkom med en tjänsteskrivelse, daterad den 19 maj 2015, med kommunledningskontorets förslag till fortsatt arbete med resultatet för Kommunens Kvalitet i Korthet till kommunstyrelsen 3.1. Handlingar USS resultat KKiK KLK (1).pdf (inkluderad nedan) Sida 6 av 15

9 Kommunledningskontoret Malin Sjöberg TJÄNSTESKRIVELSE p Dnr 2015/ Utskottet för Stöd och strategi Kommunledningskontorets förslag till fortsatt arbete med resultatet för Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2014 Förslag till beslut Utskottet för Stöd och strategi överlämnar kommunledningskontorets förslag till fortsatt arbete med resultatet för Kommunens Kvalitet i Korthet till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Sveriges Kommuner och Landstings projekt Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) ger den förtroendevalde en god kännedom om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra kommuner. Syftet är att använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen, samt i dialogen med medborgarna. KKiK är indelat i följande områden: kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter i kommunen, delaktighet och kommunens information, kommunens effektivitet samt kommunen som samhällsbyggare. Lindesbergs kommun gick med i projektet år Kommunstyrelsen behandlade kvalitetsuppföljningen för 2014 i februari 2015 och beslutade: Resultatet i Kommunens Kvalitet i Korthet överlämnas till samtliga nämnder och kommunstyrelsens utskott för att nämnden/utskottet kan prioritera vilka områden som verksamheterna ska analysera vidare för att sätta in åtgärder för att förbättra resultatet. Nämnderna och utskotten ska till kommunstyrelsens sammanträde i juni 2015 redovisa vilka förslag de har för att arbeta med målen och indikatorerna för respektive nämnd/utskott. Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan vxl Bankgiro Lindesberg Lindesberg fax

10 Områden som är aktuella för kommunledningskontoret 2 De områden som är aktuella för kommunledningskontoret att arbeta med är i huvudsak Tillgänglighet, Delaktighet och kommunens information samt Kommunen som samhällsbyggare. Nedan följer de mått som bedöms vara aktuella för kommunledningskontorets verksamheter. Frågorna är numrerade på samma sätt som i resultatredovisningen av KKiK 2014 med kommentarer om hur kommunledningskontoret arbetar med att förbättra resultatet för måtten. Sammanfattningsvis kan man konstatera att sex av sju mått som är aktuella för kommunledningskontorets verksamhet redan används som indikatorer i kommunens styrprocess, antingen på kommunfullmäktigenivå eller på kommunstyrelsenivå. I och med att måtten ingår i styrprocessen har redan en politisk prioritering gjorts för utskottets verksamhet. Eftersom de används i styrprocessen arbetar enheterna inom kommunledningskontoret med att genomföra olika aktiviteter kopplade till målen och måtten i sina verksamhetsplaner, med syfte att förbättra resultaten för måtten. Tillgänglighet 1. Hur många av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Måttet är en indikator i utvecklingsstrategin kopplat till kommunfullmäktiges inriktningsmål Medborgarna upplever bra service med kvalité. Enligt målvärdet i indikatorn skulle resultatet vara 90 procent år 2014, men resultatet blev 87 procent. Resultatet ligger därmed nära målvärdet och är en klar förbättring från föregående mätning och är också högre än medelvärdet för samtliga kommuner i KKiK som är 83 procent. Eftersom måttet är med som en indikator i utvecklingsstrategin ingår det i kommunens styrprocess och det är flera nämnder som tillsammans genomför olika aktiviteter för att förbättra måluppfyllelsen. För att förbättra resultatet tog kanslienheten fram en kommungemensam riktlinje för hantering av telefoni och e-post som antogs av ledningsgruppen i oktober 2014 och som nu håller på att implementeras. I riktlinjen finns bland annat information om förvaltningslagen och vilka skyldigheter vi inom kommunen har till att svara på e-post. Kanslienheten fortsätter att informera om riktlinjen vid introduktionen för nyanställda och vid chefsutbildningar. 2. Hur många av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? Måttet är en indikator i utvecklingsstrategin kopplat till kommunfullmäktiges inriktningsmål Medborgarna upplever bra service

11 3 med kvalité. Enligt målvärdet i indikatorn skulle resultatet vara 75 procent år 2014, men resultatet blev 33 procent. Resultatet ligger därmed långt från målvärdet. Målvärdet är högt, i resultatet för 2014 års mätning nådde endast en kommun som deltar i KKiK upp till 75 procent. Eftersom måttet är med som en indikator i utvecklingsstrategin ingår det i kommunens styrprocess och det är flera nämnder som tillsammans genomför olika aktiviteter för att förbättra måluppfyllelsen. Det låga utfallet beror till största delen på att personer i verksamheten inte är tillgängliga på telefon. Växeln hade den tredje bästa svarstiden i undersökningen, men det är när växeln ska koppla samtal till rätt handläggare som problemet uppstår. Medborgaren får inte tag på rätt person, dels på grund av telefontider, eller att handläggaren inte är tillgänglig på telefon. Även om handläggaren kopplat bort telefonen så att växeln ser det, är personen fortfarande inte tillgänglig. Goda exempel från andra kommuner som uppnått ett bra resultat är att växeln kan nå personer i verksamheten som har till uppgift att ta emot samtal. Telefontider bör undvikas, det är bättre att ha en telefon för inkommande samtal som cirkulerar mellan personal på den aktuella enheten om det upplevs som störande med telefonsamtal. Förbättringspotentialen finns därmed främst inom övriga förvaltningar, men det finns aktiviteter som görs inom kommunledningskontoret för att förbättra resultatet. Ofta har växeln viktig information som skulle kunna användas till att förbättra verksamheternas tillgänglighet. Växeln har påbörjat ett arbete där man genom att medverka på olika verksamheters arbetsplatsträffar haft en dialog om hur tillgängligheten skulle kunna förbättras. För att förbättra resultatet tog kanslienheten fram en kommungemensam riktlinje för hantering av telefoni och e-post som antogs av ledningsgruppen i oktober 2014 och som nu håller på att implementeras. I riktlinjen framhålls vikten av att vara tillgänglig och beskriver rutiner för att ställa bort telefonen vid frånvaro och möten för att undvika att medborgare bollas fram och tillbaka. Kanslienheten fortsätter att informera om riktlinjen vid introduktionen för nyanställda och vid chefsutbildningar. På kommunledningskontoret har man inga telefontider och exempelvis kanslienheten arbetar för att stämma av med kollegor innan bortkoppling av telefon görs för att säkerställa att enheten är bemannad och nåbar. 3. Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen? Måttet är en indikator i utvecklingsstrategin kopplat till kommunfullmäktiges inriktningsmål Medborgarna upplever bra service med kvalité. Enligt målvärdet i indikatorn skulle resultatet vara 90 procent år 2014 och resultatet blev 94 procent. Resultatet överstiger därmed målvärdet och har ökat med 18 procentenheter sedan mätningen år 2012 och är också bra i förhållande till övriga kommuners resultat.

12 Här ska man dock ha i åtanke att utfallet är baserat på de 33 procent som i mått 2 har nått en handläggare i kommunen och urvalet blir därmed litet. 4 Eftersom måttet är med som en indikator i utvecklingsstrategin ingår det i kommunens styrprocess och det är flera nämnder som tillsammans genomför olika aktiviteter för att förbättra måluppfyllelsen. För att förbättra resultatet tog kanslienheten fram en kommungemensam riktlinje för hantering av telefoni och e-post som antogs av ledningsgruppen i oktober 2014 och som håller på att implementeras. I riktlinjen finns bland annat information om hur medarbetare inom kommunen ska presentera sig, vilket är en aspekt som mäts när det gäller gott bemötande. Kanslienheten fortsätter att informera om riktlinjen vid introduktionen för nyanställda och vid chefsutbildningar. Delaktighet och kommunens information 13. Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Resultatet i undersökningen Information till alla visar på att de största förbättringsområdena är i fallande ordning webbplatsens sökfunktion, förskola, gymnasieskola och gator/vägar. Resultatet har förbättrats från 75 procents träffsäkerhet år 2013 till 76 procents träffsäkerhet 2014, trots att granskningen skärpts mellan åren. I förhållande till andra kommuner är kommunens resultat medelbra. Örebro kommun är ett gott exempel som har ett resultat på 92 procent och är femte bäst i riket. Måttet ingår inte i sin helhet i kommunens styrprocess, då det varken är en indikator på kommunfullmäktigenivå eller kommunstyrelsenivå. Det finns ett antal sidansvariga och redaktörer för kommunens webbplats på de olika förvaltningarna som ansvarar för att informationen på webbplatsen uppdateras kontinuerligt. Eftersom webbsamordning och kommunikation finns under kanslienhetens ansvarsområde har resultatet tagits upp i kommunens förvaltningsövergripande webbgrupp och används som utgångspunkt i det vidare utvecklingsarbetet för webbplatsen. Kansliet har även aktiviteter i sin verksamhetsplan som syftar till att förbättra webbplatsen, med utgångspunkt i undersökningens förbättringsområden. Kvaliteten på kommunens information till medborgarna skulle sannolikt öka om det fanns en kommunikatör som kunde arbeta mer aktivt med att utforma informationen till medborgarna. 14. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Måttet visar en bild av kommunens satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna. Det är utifrån 18 olika frågor kopplade till tillgänglighet och medborgardialog som tillsammans ger ett medborgarindex. Resultatet år 2014 var 57 procent, vilket var

13 högre än medelvärdet på 53 procent för alla deltagande kommuner i KKiK. 5 År 2013 antog kommunfullmäktige en Riktlinje för medborgardialog som en del i styrprocessen för att underlätta för verksamheterna i kommunen att genomföra olika typer av medborgardialog i sina beslutsprocesser. I Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen som antogs i november 2014 finns även en rutin för hur beröm, förslag, klagomål och synpunkter från medborgarna ska tas tillvara på ett mer strukturerat sätt. Kommunstyrelsen ska få en sammanställning av förvaltningarnas redovisningar en gång i halvåret. Kommunstyrelsen använder måttet som indikator till nämndmålet Kommunens kommunikation och dialog med medborgarna ska öka. Målvärdet för år 2015 är att resultatet ska öka från 57 till 67 procent. Kanslienheten arbetar med målet och indikatorn i sin verksamhetsplan. Enheten har bland annat gjort ett webbformulär på kommunens webbplats, så att kommuninvånarna kan lämna in beröm, förslag, klagomål och synpunkter på samtliga verksamheter direkt via formulär på kommunens webbsida. På det viset får medborgaren en återkoppling på de synpunkter som lämnas och verksamheten kan lättare använda synpunkterna i sitt förbättringsarbete. Lindesbergs kommun som samhällsbyggare 37. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar? Måttet är en indikator i utvecklingsstrategin kopplat till kommunfullmäktiges inriktningsmål Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara samhället. Enligt målvärdet i indikatorn ska resultatet vara 100 procent år 2016 och resultatet för 2014 är 46 procent. Eftersom måttet är med som en indikator i utvecklingsstrategin ingår det i kommunens styrprocess. Definitionen för miljöbil skärptes år 2013, vilket gav ändrade förutsättningar för kommunen att uppnå målvärdet till Enligt den tidigare definitionen skulle samtliga leasingbilar som kommunen har idag vara klassificerade som miljöbilar. För att nå målvärdet på 100 procent behöver nya bilar införskaffas, vilket innebär en kraftigt ökad kostnad för bilparken och behöver i sådana fall prioriteras politiskt och tas med i budgetprocessen. 38. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? Måttet är en indikator i utvecklingsstrategin kopplat till kommunfullmäktiges inriktningsmål Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara samhället.

14 6 Enligt målvärdet i indikatorn ska resultatet vara 25 procent år 2016 och resultatet för 2014 är 28 procent. Målvärdet är därmed redan nått. Eftersom måttet är med som en indikator i utvecklingsstrategin ingår det i kommunens styrprocess och måltidsenheten arbetar med måttet i sin verksamhetsplan. Gunilla Sandgren Förvaltningschef Malin Sjöberg Kommunstrateg

15 4. Projektdirektiv till revidering av utvecklingsstrategin Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog år 2013 utvecklingsstrategi för åren Strategin är indelad i sex målområden med sammanlagt 15 inriktningsmål. Med anledning av att utvecklingsstrategin upphör att gälla efter år 2016 behöver en revidering göras. Kommunchefen inkom med ett projektdirektiv till revidering av utvecklingsstrategin den 19 maj Syftet med projektet är att se över nu gällande inriktningsmål och indikatorer, utan att göra för stora förändringar så att man inte kan följa utvecklingen över tid. Inriktningsmålen ska utvärderas genom mätbara indikatorer. Projektet ska leverera ett förslag till utvecklingsstrategi med högst 15 inriktningsmål. Indikatorer ska anges och utgå ifrån/anpassas till de nyckeltal och redovisningar som kommunen lämnar till nationella institutioner. Målområden/målbilder ska utgöra underlag för kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsplanering. Kommunstrateg Malin Sjöberg är projektledare med en arbetsgrupp knuten till projektet. Kommunstyrelsens utskott för stöd och strategi är styrgrupp och kommunchefens ledningsgrupp är referensgrupp. En ny utvecklingsstrategi ska vara färdig för antagande i kommunfullmäktige senast i mars Handlingar Projektdirektiv utvecklingsstrategi från 2017.pdf (inkluderad nedan) Sida 7 av 15

16 Lindesbergs kommun Projektdirektiv 1(3) Projektnamn: Revidering av utvecklingsstrategin Dnr Projektägare: Kommunchef Christer Lenke Version 1 Projektnamn Revidering av utvecklingsstrategin. Projektägare Kommunchef Christer Lenke. 1. Bakgrund, syfte, strategier och mål 1.1. Idé och bakgrund Att ha en utvecklingsstrategi med väl formulerade inriktningsmål som har mätbara och påverkbara indikatorer gör att det blir bättre kvalitet i kommunens arbete med ledning och styrning. Väl formulerade och tydliga inriktningsmål ökar också förutsättningarna för att nämndernas mål blir tydliga och distinkta. Eftersom en strävan finns att målen ska vara medborgarfokuserade och indikatorerna ska vara resultatindikatorer som visar på vilken kvalitet medborgarna får, kommer även resultatet medborgarna till gagn. Kommunfullmäktige antog år 2013 utvecklingsstrategi för åren Strategin är indelad i sex målområden med sammanlagt 15 inriktningsmål. Med anledning av att utvecklingsstrategin upphör att gälla efter år 2016 behöver en revidering göras Syfte Syftet med projektet är att se över nu gällande inriktningsmål och indikatorer, utan att göra för stora förändringar så att man inte kan följa utvecklingen över tid. Inriktningsmålen ska utvärderas genom mätbara indikatorer Strategier En utvecklingsstrategi antagen av kommunfullmäktige är grunden för styrning, ledning och uppföljning av kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter. Strategin ska harmoniera med den regionala utvecklingsstrategi som antagits av regionfullmäktige Projektmål Projektet ska leverera ett förslag till utvecklingsstrategi med högst 15 inriktningsmål. Indikatorer ska anges och utgå i från/anpassas till de nyckeltal och redovisningar som kommunen lämnar till nationella institutioner. Detta innebär att kommunen kan göra jämförelser med andra kommuner. Målområden/målbilder ska utgöra underlag för kommunstyrelsen och nämndernas verksamhetsplanering. Projektet ska utgå från de nu gällande inriktningsmålen och börja med att utvärdera eventuella brister i målformuleringarna och hur målen utvärderas (indikatorerna). Det är väsentligt att nämnderna och bolagen naturligt kan bryta ner inriktningsmål till nämndmål/bolagsmål för sin verksamhet så att all verksamhet kan vara delaktig i att arbeta för att uppnå inriktningsmålen. Det är svårt annars att få en tydlig röd tråd mellan mål på alla nivåer och aktiviteter med

17 Lindesbergs kommun Projektdirektiv 2(3) Projektnamn: Revidering av utvecklingsstrategin Dnr Projektägare: Kommunchef Christer Lenke Version 1 följdproblemet att det inte blir en effektiv resultatstyrning. Hänsyn behöver också tas till trenderna i samhället utifrån en omvärldsanalys. En utgångspunkt är att antalet mål inte ska öka, eftersom en effektiv resultatstyrning förutsätter få mål Effektmål och nyttoanalys Kommunfullmäktige ska på ett enkelt och överskådligt sätt kunna följa kommunens utveckling utifrån inriktningsmålen kopplat till budgeterade medel Uppföljning Uppföljning av samtliga inriktningsmål i utvecklingsstrategin görs två gånger per år, i delårsbokslut per den 30 juni och årsredovisning Avgränsningar Projektet ska utgå från nu gällande utvecklingsstrategi Målgrupper Utvecklingsstrategin ligger till grund för hela kommunens planering och uppföljning och gäller därmed för samtliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. 2. Leverans och utvärdering Förslag till ny utvecklingsstrategi ska lämnas till kommunstyrelsen för antagande senast i februari 2016 och kommunfullmäktige i mars Projektorganisation 3.1. Projektledare Kommunstrateg Malin Sjöberg Arbetsgrupp Kommunens övergripande analysgrupp som består av ekonom Anette Persson och utvecklingsstrategerna Lena Uvhagen och Björn Österby, samt utbildningskoordinator Anna Spalin. Övriga strateger knyts till arbetsgruppen vid behov Styrgrupp Kommunstyrelsens utskott för stöd och strategi 3.4. Referensgrupp Kommunchefens ledningsgrupp

18 Lindesbergs kommun Projektdirektiv 3(3) Projektnamn: Revidering av utvecklingsstrategin Dnr Projektägare: Kommunchef Christer Lenke Version 1 4. Tid- och aktivitetsplan Antagande av projektdirektiv i ledningsgruppen: april 2015 Antagande av projektdirektiv i utskottet för stöd och strategi: 25 maj 2015 Antagande av projektdirektiv i kommunstyrelsen: 15 juni Budget Förslag arbetas fram av projektledaren tillsammans med arbetsgruppen och styrgruppen under hösten Antagande av ny utvecklingsstrategi av kommunstyrelsen: senast i februari 2016 Antagande av ny utvecklingsstrategi av kommunfullmäktige: senast i mars Projektet ryms inom befintlig budget. Extern konsult får anslås efter samråd med kommunchefen. 6. Riskanalys Risken är att projektets proportioner växer till att bli en total revidering av inriktningsmålen. Då försvinner långsiktigheten i målen. Det är upp till projektledaren att se till att projektet håller sig innanför ramarna. 7. Referenser Vision Utvecklingsstrategi , KF 68/2013. Regional utvecklingsstrategi. Mål- och resultat att utveckla mål- och resultatstyrning, Sveriges Kommuner och Landsting

19 5. Förfrågan om medlemskap i Finnskogarna Ekonomisk Förening 2015 Ärendebeskrivning Lindesbergs kommun var tidigare medfinansiär i projektet Finnskogarna.com, som avslutades i maj bidrog Lindesbergs kommun med kronor till Finnskogarna. Finnskogarna ekonomisk förening inkom den 25 mars 2015 med en ansökan och fortsatt stöd till Finnskogarna Handlingar Medlemskap Finnskogarna EF.pdf (inkluderad nedan) Sida 8 av 15

20

21

22

23

24

25 6. Information om kommunens arbete med heltidstjänster Carina Fyrpihl, Sida 9 av 15

26 7. Besök från lokala Unescocenter Sida 10 av 15

27 8. Presentation och information om Folkhälsoteamet Linnea Hedkvist, Sida 11 av 15

28 9. Presentation och information om risk- och säkerhetsarbete Gunnar Karlsson Sida 12 av 15

29 10. Presentation och plan för kommunens miljöarbete Rickard Sandström, Sida 13 av 15

30 11. Information, övrigt Sida 14 av 15

31 12. Meddelanden Handlingar MEDDELANDEN pdf (inkluderad nedan) Sida 15 av 15

32 MEDDELANDEN (händelser) Utskottet för stöd och strategi Sida 1 (1) Lindesbergs kommun Kansliavdelningen Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare Ut USS KS 93/ Ekonomisk månadsuppföljning /133 AKK Winess Bardeli Datasystem :53 Antal:1 HAMED

33 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen KS 93 Dnr. 2015/133 Ekonomisk månadsuppföljning mars 2015 Beslut Den ekonomiska rapporten för mars 2015 läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder och utskott att följa budget. Ärendebeskrivning Sjukfrånvaron är högre än vid motsvarande period föregående år. En liten tendens till ökning ses både på socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Årets första och andra månad visar en befolkningsökning med 25 personer. Befolkningen ökar tack vare ett positivt invandringsnetto. Kommunen har ett fortsatt negativt födelsenetto och inrikes flyttningsnetto. Starten på 2015 visar en ökning av ungdomsarbetslösheten i kommunen. Både ungdomsarbetslösheten och den totala arbetslösheten ligger över Region Örebro läns nivåer. Ökningen av utbetalt försörjningsstöd i mars beror på att februari månad är en kort månad, så att flera utbetalningar sker i början av mars, som avser februari. Antalet hushåll har även ökat mellan februari och mars. IT- och teleenheten redovisar ett underskott på helår på 2 Mnkr som beror på eftersläpade kostnader för statsnät. Det är lantmäterikostnader, konsultkostnader och intrångsersättningar som belastar Ökade lönekostnader på personal- och löneenheten på grund av personalomsättning leder till ett beräknat underskott på 0,1 Mnkr. Det fackliga kontot beräknas visa ett underskott på helår på 0,3 Mnkr och personalbefrämjande åtgärder redovisar ett överskott på 0,2 Mnkr. Prognosen för 2015 för samtliga verksamheter inom barn- och utbildningsnämnden är oförändrad från tidigare månad, med ett underskott mot budget med -0,1 Mnkr. Underskottet är inom grundskolans verksamhet. 3 av 14 skolenheter har tillsammans ett underskott på 1,2 Mnkr som delvis finansieras med överskott inom grundskolans hela budgetram. Elevens val av skola till hösten 2015 inom både grundskola och gymnasieskola kan förändra prognosen snabbt. I övrigt är det inom gymnasiesärskola och fritidshem som de största utmaningarna med budget 2015 finns. Inom socialnämnden avser det prognostiserade underskottet inom individoch familj fler externa barn- och vuxenplaceringar än budgeterat. Justerande Utdragsbestyrkande

34 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 Kommunstyrelsen För Bergslagens miljö- och byggnämnd saknas internfakturor för kronor, där kommunen har betalt licensavgifter för helår. Mätningssidan är inte fakturerad. Meddelas för åtgärd: Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Bergslagens miljö- och byggnämnd Tillväxtutskottet Utskottet för stöd och strategi Justerande Utdragsbestyrkande

Margareta Ahlm (S) ersättare Anniette Lindvall (M) Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Margareta Ahlm

Margareta Ahlm (S) ersättare Anniette Lindvall (M) Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Margareta Ahlm 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-12.30 ande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson (MP)

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 2 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, måndagen den 18 november 2013 kl. 8.30-12 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. (Observera

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till ett extra sammanträde med kommunstyrelsen, måndagen den 10 december 2012 i direkt anslutning till beredande kommunstyrelsen i Smedjan,

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 25 september år 2014 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-24 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.15 ande Tjänstgörande ersättare Jonas Kleber (C), ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson (S) Per Söderlund (SD) Daniel Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 2 december 2013 kl. 9

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Masugnen, Lindesberg måndag den 17 oktober 2011 med början kl. 17:00. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndagen den 18 oktober 2010 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-15.30 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Eriksson (V) Robin Pleines (C) Bo Hedlund (C) Erkki Vuorijärvi (GL) Göran Strömqvist

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry Elvin

Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry Elvin Plats och tid Möteslokal Leja, kommunhuset i Lindesberg, kl. 13.30-15:40 1 ande Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

K A L L E L S E. Information om skolskjuts till och från Lindeskolan David Larsson. Information om landsbygdsutveckling Per Granlund

K A L L E L S E. Information om skolskjuts till och från Lindeskolan David Larsson. Information om landsbygdsutveckling Per Granlund 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 25 januari 2010 kl. 09:00 i Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 25 september 2012 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(5) Projektnamn: Ledningsstöd för skolledare och förskolechefer Projektledare: Malin Danielsson och Gunilla Ericsson Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp,

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C)

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C) LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kindla, kommunhuset, Lindesberg, kl. 10.00 12.00 ande Övriga deltagande Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson

Läs mer

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Kungörelse 2015-05-12 Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Ärenden 1. Protokollsjustering 2. Budget för år 2016-2018 3. Effektmål

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-03-05 1 (13) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Förvaltningschefens kontor, Kommunalkontoret, Skillingaryd 5 mars 2013 klockan 13.00 16.50 Roger Ödebrink

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 8 januari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt 2 Ändringar

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Protokollet anslås på www.libo.se

Protokollet anslås på www.libo.se TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: 15.00 16.15 Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Kurt Scharnke Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, vvd Gerd

Läs mer

KALLELSE TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

KALLELSE TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN KALLELSE TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med arbetsmarknadsnämnden, onsdagen den 22 oktober kl. 14.00 i Masugnspipan, Lindesberg. (Smörgås finns att köpa till mötet

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

KALLELSE TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

KALLELSE TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN KALLELSE TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med arbetsmarknadsnämnden, onsdagen den 19 november kl. 1. i Masugnspipan, Lindesberg. (Smörgås finns att köpa till mötet

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 budget, mål och uppföljning Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Processbeskrivning året före

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5 2013-03-12 Sida 1-5 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-03-12, kl. 08.15-10.00. Beslutande Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Bernt Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Inga Folkesson (v) Ersättare: Eva-Lena Larsson (s) Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 18-32 Daniel Pichler. Ordförande... Christina Pettersson

Inga Folkesson (v) Ersättare: Eva-Lena Larsson (s) Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 18-32 Daniel Pichler. Ordförande... Christina Pettersson Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:15 ande Christina Pettersson (c) ordförande Anniette Lindvall (m) v ordförande Sven-Erik Larsson (m) Hlödur Bjarnason (kd) Inga Folkesson (v) Hans

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer