intellecta presenterar 2oo5/o6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "intellecta presenterar 2oo5/o6"

Transkript

1 intellecta presenterar 2oo5/o6

2 intellecta en översikt intellecta ab Intellecta är en nordisk kommunikations- och publiceringskoncern med kontor och produktion i Sverige och Danmark. Affärsområdesstrukturen återspeglar indelningen av Intellectas kunderbjudande i byråtjänster (Communication) och informationslogistik (InfoLog). I Affärsområde InfoLog ingår det tidigare fristående Affärsområdet Operations (funktionsåtaganden). Intellectas 321 medarbetare är verksamma på sju orter i Sverige och Danmark. Våra kunder är företag, myndigheter och organisationer med behov av att kommunicera med kunder, medborgare, aktieägare och andra intressenter. affärsområde communication Affärsområde Communication tillhandahåller kvalificerad rådgivning och konsulttjänster med fokus på strategisk kommunikationsrådgivning på ledningsgruppsnivå. Inom Communication kan vi bistå våra kunder med ett brett byråtjänsterbjudande dels i form av egna kompetenser och resurser, dels i form av ett nätverk. Samtidigt finns en rad djupa och för många kunder affärskritiska kompetenser. 108 medarbetare finns i Stockholm, Köpenhamn och Malmö. Verksamhetsdrivande bolag i affärsområdet är Bysted A/S, Bysted AB, Intellecta Communication AB och Rewir AB. Nettoomsättningen uppgick 2005/06 till 192,8 (127,4) MSEK och rörelseresultatet till 16,7 (7,9) MSEK. intellecta communication ab Stockholm, 46 anställda rewir ab Stockholm, 16 anställda bysted a/s Köpenhamn, 40 anställda bysted ab Malmö, 6 anställda Corporate relations IR-kommunikation/ årsredovisningar PR/Public affairs Corporate branding Design Publishing Webbtjänster Kommunikationsrådgivning Trend- och omvärldsanalys Varumärkes- och affärsutveckling Intern- och externkommunikation Designstrategi och grafisk gestaltning Corporate branding Kommunikationsrådgivning IR-kommunikation/ årsredovisningar PR Design Webbtjänster Konceptutveckling/ kampanjer Utställningar/events Corporate branding Kommunikationsrådgivning IR-kommunikation/ årsredovisningar PR Design Webbtjänster Konceptutveckling/ kampanjer Utställningar/events nyckeltal sep dec sep aug 2005/ /05 communication (16 mån.) (12 mån.) Nettoomsättning 1), msek 192,8 127,4 Rörelseresultat, msek 16,7 7,9 Rörelsemarginal, % 8,7 6,2 Investeringar, msek 1,6 1,1 Antal anställda, medelantal Antal anställda per ) Efter eliminering av koncernförsäljning. nettoomsättning och rörelseresultat msek / T3, 4 mån 2004/ / Nettoomsättning Rörelseresultat

3 nettoomsättning per affärsområde 2005/06 37% rörelseresultat per affärsområde 2005/06 57% Communication InfoLog 63% Communication InfoLog 43% infolog affärsområde Affärsområde InfoLog är en komplett leverantör av produkter och tjänster för skapande, publicering och distribution av information i olika kanaler. InfoLog kan med egna resurser, och i förekommande fall med samarbetspartner, ta ett helhetsansvar för produktionsflödet, från form och original, till dess att slutprodukten är publicerad och levererad till mottagaren. 200 medarbetare finns i Falun, Göteborg, Stockholm och Uppsala. Verksamhetsdrivande bolag i affärsområdet är Intellecta Tryckindustri AB, Intellecta Strålins AB, Intellecta Systems AB, Intellecta OnTime AB och Intellecta DocuSys AB. Nettoomsättningen uppgick 2005/06 till 331,8 (246,2) MSEK och rörelseresultatet till 12,5 (1,2) MSEK. intellecta tryckindustri ab Sthlm, Uppsala, 87 anställda intellecta docusys ab Göteborg, 37 anställda intellecta ontime ab Stockholm, 20 anställda intellecta systems ab Stockholm, 18 anställda intellecta strålins ab Falun, 38 anställda Operativa byråtjänster Grafiska tjänster Systemstöd Lager och distribution nyckeltal sep dec sep aug infolog 2005/ /05 (16 mån.) (12 mån.) Nettoomsättning 1), msek 331,8 246,2 Rörelseresultat, msek 12,5 1,2 Rörelsemarginal, % 3,8 0,5 Investeringar, msek 8,8 13,6 Antal anställda, medelantal Antal anställda per ) Efter eliminering av koncernförsäljning. nettoomsättning och rörelseresultat msek / T3, 4 mån 2004/ / Nettoomsättning Rörelseresultat

4 viktiga händelser 1 femårsöversikt 2 vd har ordet 4 våra kunder 7 affärsområde communication detta är communication året i korthet affärsområdeschefen har ordet omvärld/marknad affärsmodell och tjänster medarbetare ledningsstruktur detta är infolog året i korthet affärsområdeschefen har ordet omvärld/marknad affärsområde infolog affärsmodell och tjänster medarbetare ledningsstruktur kvalitet och miljö 40 intellecta-aktien 42 bolagsstyrning 44 styrelse 46 ledning och revisorer 48 samhällsansvar 50 adresser 52

5 viktiga händelser Viktiga händelser under året Operationell effektivitet och renodling av koncernens verksamhet mot kommunikation och publicering har stått i fokus under verksamhetsåret, som har präglats av ökade affärsvolymer och god lönsamhet inom båda affärsområdena. organisatoriska förändringar Richard Ohlson, tidigare chef för Affärsområde Communication, tillträdde som ny vd och koncernchef i Intellecta AB den 1 april Björn Andersson tillträdde som chef för Affärsområde InfoLog den 1 juli Peter Bysted tillträdde som ny chef för Affärsområde Communication den 1 oktober Intellectas tidigare fristående affärsområde Operations införlivades under året med Affärsområde InfoLog. fortsatt renodling mot kommunikation och publicering Bröderna Ljungberg Tryckeri AB, en ledande producent av bipacksedlar till den svenska läkemedelsindustrin, avyttrades per den 1 april 2006, vilket resulterade i en reavinst om cirka 26,1 miljoner kronor. Rewir, ett ledande strategi- och varumärkeskonsultföretag, baserat i Stockholm, förvärvades per den 1 oktober Köpet stärker och kompletterar rådgivningsverksamheten inom Affärsområde Communication. Intellectas fastighet i Solna såldes per den 1 november Köpeskillingen uppgick till 40 miljoner kronor, och innebar en reavinst om cirka 19,2 miljoner kronor. Intellecta Core, ett heltäckande systemstöd för hela kommunikationsprocessen, lanserades under året. Intellecta ingick ett strategiskt samarbetsavtal med IntraLinks, som är världsledande inom säkra digitala arbetsytor vid bland annat M&A-transaktioner. operationell effektivitet En gemensam säljorganisation och projektledningsorganisation för Affärsområde InfoLog skapades för att bättre förmedla vår samlade kompetens gentemot marknaden. Lönsamhetsförbättringsprogram genomfördes inom såväl webbverksamheten som digitaltrycksverksamheten, och dessa verksamheter har åter blivit vinstgivande. Arbetet med att samordna verksamheterna inom Affärsområde Communication intensifierades i samband med förvärvet av Rewir.

6 femårsöversikt Fem år i sammandrag 1) msek 16 mån. 2005/ / / / /02 Resultaträkningar i sammandrag 2) Rörelsens intäkter 527,9 375,9 346,3 325,6 346,9 Förändring jämförbar 12 månadersperiod, % 6,8 21,4 6,4 6,1 0,6 Avskrivningar 21,8 16,3 22,2 27,9 27,0 Rörelseresultat 16,3 0,0 4,0 91,1 10,4 Finansiella poster 1,7 1,3 1,7 4,5 6,6 Resultat efter finansiella poster 2) 14,6 1,3 2,3 95,6 16,9 I resultatet ingående jämförelsestörande poster 7,1 7,8 2,9 71,4 5,1 Resultat efter finansiella poster före 2) jämförelsestörande poster 21,7 6,5 0,6 24,2 11,8 Balansräkningar i sammandrag Anläggningstillgångar 124,7 172,8 164,9 169,8 248,5 Omsättningstillgångar 194,5 85,9 68,1 59,7 88,5 Avsättningar 10,1 9,4 26,4 27,9 29,4 Långfristiga skulder 40,7 60,7 31,2 35,5 48,2 Kortfristiga skulder 108,3 74,7 59,3 52,9 55,2 Eget kapital 160,1 113,9 116,1 113,3 204,3 Räntebärande skulder 37,2 53,2 35,4 34,9 49,3 Kassaflöde i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten 90,1 3,6 11,9 17,8 14,6 Bruttoinvesteringar inkl finansiell leasing 16,8 33,5 19,5 11,1 37,6 Årets kassaflöde 4,5 11,9 0,1 0,8 12,3 Nyckeltal Justerat eget kapital 160,1 113,9 116,1 113,3 204,3 Soliditet, % 50,2 44,0 49,8 49,4 60,4 Skuldsättningsgrad, ggr 0,24 0,35 0,30 0,31 0,24 Vinstmarginal, % 2,8 neg 0,7 neg neg Räntabilitet på justerat eget kapital, % 37,9 neg 2,5 neg neg Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 30,1 neg 2,5 neg neg Räntetäckningsgrad, ggr 6,2 0,4 2,2 neg neg Andel riskbärande kapital, % 51,4 48,8 56,9 57,2 66,8 1) För definitioner se sid 42 i den formella delen av årsredovisningen. 2) Åren 2005/06 och 2004/05 redovisas exklusive avyttrad verksamhet. 2001/02 Som ett led i Intellectas strävan att bredda erbjudandet inom informationslogistik förvärvas DocuSys, ett digitalt systemtryckeri med produktionsenheter i Göteborg och Stockholm. Under året inleds en överflyttning av Intellecta Strålins tryckproduktion i Gävle till Intellecta Tryckindustri i Solna. Verksamheten i Gävle koncentreras till försäljning, design och prepress. Efterfrågan på trycksaker, webbuppdrag och IT-system minskar drastiskt under året. Totalt inom koncernen reduceras antalet medarbetare under verksamhetsåret med /03 Den svaga konjunkturen inom de marknadssegment där Intellecta verkar får under året kraftigt genomslag på omsättning och resultat. Anpassningen av Intellectas organisation till marknadens efterfrågan fortgår under hela räkenskapsåret. Antalet medarbetare minskar under året med 44 personer. Nedskrivningar och avsättningar belastar årets resultat med 71,4 MSEK. 2003/04 Intellectas byråverksamhet samordnas i Intellecta Communication. För att stärka erbjudandet inom publishing förvärvas Publicisterna. I slutet av året säljs den Göteborgsbaserade verksamheten i Intellecta Systems med programprodukten ACE. Försäljningen av ACE ger en reavinst om 2,9 MSEK. 2004/05 Den 1 september 2004 lanseras en ny struktur för Intellecta med tre affärsområden: Communication (byråtjänster), InfoLog (informationslogistik) och Operations (funktionsåtaganden). I början

7 femårsöversikt 2 3 intäkter och rörelseresultat, msek k assaflöde fr ån den löpande verksamheten exkl av yttr ad verksamhet, msek /02 02/03 03/04 04/05 05/06 16 mån Intäkter Rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster 20 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 16 mån k apitalstruktur r äntabilitet på juster at eget k apital 350 0, ,30 0,20 0, ,10 0, /02 02/03 03/04 04/05 05/06 0, /02 02/03 03/04 04/05 05/06 60 Tillgångar, msek Skuldsättningsgrad, ggr Eget kapital, msek Eget kapital Räntabilitet på justerat eget kapital, % av verksamhetsåret förvärvas 75 procent av aktierna i Bysted A/S, en av Danmarks ledande byråer inom kommunikation, branding och design. Ett antal strukturåtgärder genomförs inom affärsområde InfoLog i syfte att renodla och effektivisera verksamheten och därmed skapa förutsättningar för lönsam tillväxt. Omstruktureringsåtgärderna resulterar i att antalet driftställen inom koncernen för grafisk produktion minskar från åtta till fem och att antalet anställda minskar med 26. Kostnader om 14,3 MSEK för omstruktureringsåtgärderna inom affärsområde InfoLog belastar rörelseresultatet. 2005/06 (1/ /12-06, förlängt räkenskapsår) Richard Ohlson tillträder som ny vd och koncernchef i Intellecta AB i april Renodlingen av verksamheten mot kommunikation och publicering fortsätter under året, som präglas av ökade affärsvolymer och god lönsamhet. Det tidigare fristående affärsområdet Operations (funktionsåtaganden) införlivas under året med Affärsområde InfoLog. Som en del i renodlingen avyttras Bröderna Ljungberg Tryckeri AB per den 1 april 2006 och Intellectas egna fastighet i Solna säljs per den 1 november I oktober 2006 förvärvas 100 procent av aktierna i den ledande varumärkesbyrån Rewir i Stockholm, vilket ytterligare stärker rådgivningsverksamheten inom Affärsområde Communication. Affärsområde InfoLog lanserar under året systemstödet Intellecta Core, som består av ett antal systemkomponenter som stödjer olika delar av publiceringsprocessen.

8

9 vd-ord 4 5 i riktigt goda tider behöver man inte ens vara skicklig för att det ska gå bra, var det någon som sa. Det är förstås inte sant, men ändå värt att fundera på. Vi har upplevt goda tider de senaste sexton månaderna mycket goda. Det har gått bra för Intellecta mycket bra. Vi har inte presterat ett så bra resultat sedan år 2000/01, då konjunkturen toppade i sin förra cykel. För första gången sedan år 2000/01 kan styrelsen i år föreslå en utdelning till våra aktieägare; dessa affärer fungerade som det var tänkt och bidrog till att företaget växte och genererade allt större vinster. På så sätt kunde koncernen vara aktiv i konsolideringen av branschen utan alltför tung belastning på balansräkningen. i slutet på 1990-talet förvärvades ett antal bolag inom IT-sektorn, främst i syfte att kunna delta i den glidning mellan grafisk och elektronisk publicering som redan då började bli tydlig. Den goda lönsamheten i verksamheten samt resultatet från avyttringarna gör att Intellecta har en stark balansräkning, även efter årets utdelning, vilket möjliggör att driva en offensiv strategi. Det har vi nu för avsikt att göra. 6 kronor och 50 öre, varav 5 kronor och 25 öre som en extra utdelning. Vi är väl medvetna om att den förliga vinden har varit oss rejält behjälplig med detta. Därför slår vi oss inte för bröstet. Ändå vill jag säga att resultatet till stor del faktiskt beror på att vi också varit ganska skickliga på att utnyttja den förliga vinden. sedan jag tillträdde som vd för snart ett år sedan har jag fortsatt arbetet som min företrädare påbörjade att optimera lönsamheten hos befintliga bolag. Därutöver har jag initierat en renodling av Intellectas verksamhet för att bättre tydliggöra våra erbjudanden samt för att skapa en stark plattform för framtida tillväxt. Till våra två tydliggjorda affärsområden är nu varsin chef tillsatt med uppdraget att utveckla och kommunicera respektive affärsområdes erbjudande, internt och externt. Min målsättning är att minska toppstyrningen och låta besluten tas närmare den operativa verksamheten för att säkerställa ett optimalt nyttjande av alla mycket kompetenta medarbetare inom Intellecta. Nu när vi åter har ett lönsamt Intellecta med en tydlig organisation och ett starkt erbjudande ska jag med glädje åta mig att leda kommande års utmaning, att få till stånd en betydande och lönsam tillväxt av koncernen. intellecta-koncernen har under de senaste tio åren vuxit mera genom förvärv än organiskt. Före år 2000 var koncernen, som då hette Tryckindustri, huvudsakligen verksam inom grafisk industri. Utifrån sin mycket lönsamma kärna förvärvades ett stort antal bolag, som oftast kunde betraktas som underperformers och därför kunde förvärvas till tämligen lågt pris. Strategin var att växa genom de kundportföljer som fanns i de förvärvade bolagen och att rationalisera hårt, inte sällan genom att integrera operationen helt i det egna välsmorda industriella maskineriet. Flertalet av Här fanns dock ingen egen struktur att fasa in de nya bolagen i, för att på samma sätt hitta kostnads- och intäktssynergier. De blev också mycket svårare att få styr på. förvärvet av intellecta var en skiljelinje. Här var ett bolag som tjänande bra med pengar och som därför också hade en rejäl prislapp. Motivet bakom förvärvet var dels att positionera koncernen i sin helhet högre upp i värdekedjan, varför koncernen döptes om till Intellecta, dels att generera affärer nedströms från det nya konsultbolaget, uppströms från den befintliga verksamheten. Tryckindustri var redan den ledande aktören inom finansiellt orienterat tryck, inte minst genom Finanstryck, som var och är landets ledande producent av aktiemarknadsprospekt. Intellecta var landets ledande byrå inom finansiell kommunikation med ett stort antal årsredovisningskunder. Det handlade enbart om synergier på intäktssidan, det fanns i stort inget att hämta på kostnadssidan. Sådana affärer är alltid svårare att ta hem i praktiken, och det blev också fallet här. Fusionskostnaderna, bland annat i form av förlorat fokus och otydlighet på marknaden, blev betydande. Affären gjordes också på konjunkturens topp, och den matematik som gällde då, förlorade en stor del av sin giltighet under den konjunkturnedgång som följde under de kommande åren. 2002/03 gjordes en rejäl nedskrivning av den goodwill som förvärvet lagt på balansräkningen. allt fler kundföretag började under de bistra åren att undersöka om man kunde ta ett större och fastare grepp om sina kommunikationsaktiviteter i syfte att få högre effekt och kostnadseffektivitet. Intellecta responderade på detta genom att utveckla och erbjuda olika lösningar för integrerad kommunikation och

10 vd-ord publicering dels från vart och ett av de två huvudsakliga affärsområdena; Communication och InfoLog, dels genom överbryggande erbjudanden. de flesta större integrerade uppdragen hamnade inom Affärsområde InfoLog, där det fanns stora besparingar att hämta för kunderna i att samordna och effektivisera sina fysiska informationsflöden. Under de senaste sexton månaderna har många kunder också sett fördelarna i att ta ett samlat grepp om sina budskap för att få ökad slagkraft i sin kommunikation, varför även Affärsområde Communication kraftigt ökat andelen integrerade uppdrag. Allt fler av våra kunder väljer att köpa fler tjänster av oss, närmare 60 procent av våra största uppdragsgivare är idag breda kunder, inom de båda affärsområdena. Effekt och effektivitet i kommunikation och publicering har visat sig vara starka och hållbara erbjudanden, med en efterfrågan som ökar tydligt. jag har sett som en av mina viktigaste uppgifter att tydliggöra våra två huvuderbjudanden och skapa bästa möjliga förutsättningar för var och en av dem utifrån sina villkor. Det börjar nu ge resultat i form av ökade affärsvolymer och god lönsamhet i båda affärsområdena. Två av greppen har varit att förenkla den juridiska strukturen och tillsätta affärsområdeschefer med tydliga uppdrag och mandat; Björn Anderson för InfoLog och Peter Bysted för Communication. vi har också renodlat den totala koncernbilden i och med avyttringen av Bröderna Ljungberg Tryckeri AB, vars fokus på bipacksedlar för läkemedelsindustrin låg utanför vår kärnverksamhet. Vi har även avyttrat fastigheten i Solna. Tillsammans gav dessa försäljningar en realisationsvinst på 45,3 miljoner kronor. Den goda lönsamheten i verksamheten samt resultatet från avyttringarna gör att Intellecta har en stark balansräkning, även efter årets utdelning, vilket möjliggör att driva en offensiv strategi. det har vi nu för avsikt att göra. Det är vår vision att bli Nordens ledande företag inom integrerad kommunikation och integrerad publicering. Det ska vi bli i första hand genom att utveckla starka erbjudanden som möter reella kundbehov och därmed driver organisk tillväxt. Men vi ska också växa genom förvärv. vi har under de senaste åren lärt oss hur man köper konsultbolag. Förvärvet 2004 av Bysted i Köpenhamn och Malmö har varit exceptionellt framgångsrikt. Förvärvet av Sveriges ledande varumärkeskonsult Rewir 2006 lovar att bli minst lika framgångsrikt. I båda fallen har vi genom avtals- och incitamentsstrukturen säkerställt att köpare och säljare sitter i samma båt och dessutom ror åt samma håll. Förvärvet av Rewir har genomförts med en mindre kontantandel, en del Intellecta-aktier och en rörlig del som bygger på det egna resultatet. vårt mål för communication de närmaste åren är en årlig organisk tillväxt på 15 procent och därutöver förvärv för att skapa en stark nordisk närvaro med byråverksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. inom infolog bedömer vi möjligheterna att växa organiskt utifrån nuvarande verksamhet som något mindre och vi har målsatt lägst 8 procent organisk tillväxt per år för perioden Vi kan tänka oss att delta i den fortsatta konsolideringen av den grafiska industrin, men endast företag med intressant kundstock, affärsmodell eller inriktning och under inga omständigheter prispressade volymtryckerier. Det är snarare inom elektronisk publicering, logistik och DR/DM som vi söker efter affärs- och förvärvsmöjligheter. Inom InfoLog har vi idag ingen nordisk strategi, men vi ser en bredare geografisk penetration i Sverige som naturlig. mitt uppdrag som vd är nu att säkerställa att Intellecta växer så snabbt och så hållbart som möjligt inom ramen för en vinstmarginal på lägst 8 procent har börjat bra med fortsatt stark efterfrågan på våra kompetenser och erbjudanden inom båda affärsområdena. Vi har en i grunden positiv prognos för marknaden i sin helhet och bedömer att efterfrågan i våra strategiska segment kommer att ligga en bit över den totala efterfrågan i våra branscher och marknader. Intellecta är ett utpräglat kunskapsföretag, och vår framgång är till hög grad beroende av att medarbetarna trivs och upplever företagsmiljön som belönande och full av möjligheter. Här bedömer jag att vi har bättre förutsättningar än på mycket länge att erbjuda en spännande och konkurrenskraftig arbetsplats, vilket är helt avgörande när konkurrensen om de duktiga medarbetarna nu hårdnar och då talar jag både om dem vi redan har ombord och dem vi ska rekrytera för att klara vår organiska tillväxt. Inte minst är det roligt att arbeta i ett företag som går bra och som satsar offensivt framåt. och just nu är det väldigt roligt. Stockholm i mars 2007 Richard Ohlson VD och koncernchef

11 våra kunder 6 7 Ett stort antal av Intellectas kunder återfinns inom både Affärsområde Communication och Affärsområde InfoLog Vi ser det som ett resultat av företagens ökade satsning på att ta ett samlat grepp om sin allt mer komplexa kommunikationsutmaning. Behovet av heltäckande leverantörer av tjänster inom integrerad kommunikation och publicering ökar och det är en trend som vi ser kommer att accelerera ytterligare i framtiden. infolog Ahlsell Autodesk B2 Bredband Bowne International Ltd Carnegie Investment Bank Cybergymnasiet Nacka E Öhman J:or Fondkommission Ejendals Företagsuniversitetet Gambro Göteborgs Universitet Handelsbanken Capital Markets Hiab Sverige HQ Bank HSI Förlag IFL vid Handelshögskolan i Stockholm ITP Europe ITT Flygt Kaupthing Bank Sverige Kungliga Tekniska Högskolan KTH gemensamma kunder Arbetsmiljöverket Astra Zeneca Atlas Copco De Laval International Electrolux Energimyndigheten Ericsson Fabege Högskoleverket John Mattson Fastighets AB Karolinska Institutet Landshypotek Länsförsäkringar Optimal Telecom Sverige Point Of Sales Posten Seco Tools SJ Statens Fastighetsverk Stockholms universitet Svensk Byggtjänst Svensk Handelstidning Justitia Svenska Brandskyddsföreningen Sveriges Arkitekters Arkitektservice communication ABB AGA Albihns American Express AMF Pension Attendo Konsumentverket Liber NCC Nordea Bank Region Skåne Rieber & son SEB SKB Svensk Kärnbränslehantering SKD Konferensservice Stockholms Läns Landsting Swedbank Svensk Exportkredit Svenska Kyrkan Svenska Volkswagen TeliaSonera Vattenfall WM-data Sverige VVS-Installatörerna Systembolaget Tele2 Sverige Trygg-Hansa Försäkrings Warner Bros Entertainment Sverige Volvo VCE Örebro universitet Axfood Bankgirocentralen Banverket Boliden Danisco A/S DONG Energy A/S E.ON Sverige Ernst & Young Falck A/S Green Cargo Hakon Invest H. Lundbeck A/S HSB Husqvarna IKEA Industrivärden Kommunal Københavns Lufthavne A/S Locum Microsoft Naturskyddsföreningen Naturvårdsverket Novozymes A/S RaySearch Riksdagsförvaltningen Slots- og Ejendomsstyrelsen Sodexho Socialministeriet Stockholms Stad Svenska Bostäder Sveriges Television Teracom Tetra Pak Vasakronan Verva Återvinningsindustrierna Øresund Network

12

13 vinjett affärsområde Communication

14 affärsområde communication Året i korthet Affärsområde Communication tillhandahåller kvalificerad rådgivning och konsulttjänster med fokus på strategisk kommunikationsrådgivning på ledningsgruppsnivå. Inom Communication kan vi bistå våra kunder med ett brett byråtjänsterbjudande dels i form av egna kompetenser och resurser, dels i form av ett nätverk. Samtidigt finns en rad djupa och för många kunder affärskritiska kompetenser. 108 medarbetare finns i Stockholm, Köpenhamn och Malmö. Verksamhetsdrivande bolag i affärsområdet är Bysted A/S, Bysted AB, Intellecta Communication AB och Rewir AB. Nettoomsättningen uppgick 2005/06 till 192,8 (127,4) MSEK och rörelseresultatet till 16,7 (7,9) MSEK. intellecta communication ab Stockholm, 46 anställda rewir ab Stockholm, 16 anställda bysted a/s Köpenhamn, 40 anställda bysted ab Malmö, 6 anställda Corporate relations IR-kommunikation/ årsredovisningar PR/Public affairs Corporate branding Design Publishing Webbtjänster Kommunikationsrådgivning Trend- och omvärldsanalys Varumärkes- och affärsutveckling Intern- och externkommunikation Designstrategi och grafisk gestaltning Corporate branding Kommunikationsrådgivning IR-kommunikation/ årsredovisningar PR Design Webbtjänster Konceptutveckling/ kampanjer Utställningar/events Corporate branding Kommunikationsrådgivning IR-kommunikation/ årsredovisningar PR Design Webbtjänster Konceptutveckling/ kampanjer Utställningar/events nyckeltal sep dec sep aug 2005/ /05 communication (16 mån.) (12 mån.) Nettoomsättning 1), msek 192,8 127,4 Rörelseresultat, msek 16,7 7,9 Rörelsemarginal, % 8,7 6,2 Investeringar, msek 1,6 1,1 Antal anställda, medelantal Antal anställda per ) Efter eliminering av koncernförsäljning. intäktsfördelning 2006 nettoomsättning och rörelseresultat msek 5% % Intellecta Communication Bysted Rewir, 3 mån.* * Rewir ingår i koncernen sedan 1 oktober % / T3, 4 mån 2004/ /06 Nettoomsättning Rörelseresultat

15 affärsområde communication Nettoomsättning, msek 192,8 Rörelseresultat, msek 16,7 Antal anställda 1o8 utmärkelser Rewir blev vald till Årets Varumärkesbyrå och Årets Strateger i Regi/Dagens Industris stora kundundersökning Årets Byrå I e-coms årliga ranking av de bästa årsredovisningarna i världen återfanns Intellecta Communications kunder på topp-3-listan i två kategorier: Vattenfall vann kategorin Business, operations and market information, och SEB kom tvåa i Share and investor information. Vattenfalls hållbarhetsredovisning (Corporate Social Responsibility Report), som producerats av Intellecta Communication, fick högt betyg i en internationell rankning, som genomförts av Roberts Environmental Center. Rapporten blev nummer ett beträffande tydlig miljörapportering och i sin helhet sjua i världen inom energibranschen. Bysteds webbkund Danisco valdes 2006 av NNIT i deras online branding-undersökning till det danska företag som bäst använder Internet för att förmedla koncernens image till investerare, jobbsökande, journalister, samarbetspartners och andra intressenter. Vid årets utdelning av Svenska Publishing-Priset blev Intellecta vinnare för andra året i rad i klassen Kundtidning B2B, detta år för Vasakronans tidning En bättre värld.

16 affärsområde communication Affärsområdeschef Peter Bysted Vi ska stå för den kritiska lojaliteten Nio frågor till Peter Bysted, chef för Affärsområde Communication Nu har Intellectas styrelse slagit fast målet att Intellectas Affärsområde Communication ska bli Nordens ledande företag inom integrerad kommunikation. Hur ska det gå till? Naturligtvis räcker det inte med att vara verksamma i Stockholm, Köpenhamn och Malmö. Vi ska etablera oss i Norge och Finland också, och möjligen därefter i Baltikum. Vidare bör vi etablera oss bredare i våra nuvarande hemmamarknader i Västsverige och Jylland. Och sannolikt även i kommunikationsdiscipliner och specialkompetenser där vi inte finns idag. Hur långt från målet är ni idag? Det handlar delvis om volym. Idag har vi en samlad byråintäkt på cirka 136 MSEK. Vår målsättning är att kraftigt öka omsättningen under de närmaste tre åren. Både genom att växa organiskt starta nya bolag eller bygga ut befintlig verksamhet med nya discipliner och genom förvärv. Vi har identifierat företag både i Norge och Finland, och vi hoppas ha etablerat oss på åtminstone en av dessa marknader när 2007 är till ända. Finns det verkligen en skandinavisk marknad? Det finns ett stort antal företag som arbetar pan-skandinaviskt, både sådana med sitt ursprung här och på annat håll. I båda fallen finns behov av gränsöverskridande integrerad kommunikation, som hittar de starka bryggorna i de likheter och olikheter som våra marknader har. Vi ska till exempel hjälpa internationella kunder som vill etablera sig i Skandinavien med vårt kunnande kring marknaderna i Sverige, Danmark och Norge. Trots våra kulturella olikheter har vi ett språk i våra gemensamma erfarenheter och en samsyn i hur man löser problem. Framför allt finns det en gemensam värderingsgrund som möjliggör att ta skandinaviska grepp. Därför tror jag att vi har en god grund till att skapa en verksamhet som arbetar gränslöst. Vad står det skandinaviska för? Skandinavien står för kvalitet, enkelhet och innovation och vi ska utnyttja möjligheten att koppla dessa regionala brand values till ett djupare och bredare perspektiv i våra lösningar. Och varför skulle Communication kunna leverera detta bättre än andra? God kommunikation bryter gränser, både fysiska och mentala. Det har vi själva upplevt under de gångna tre åren av dansk-svenskt samarbete. Vi behöver inte ha identiska kompetensprofiler i Sverige, Danmark och Norge. Det är tvärtom av stort värde om svenska och norska specialkompetenser kan involveras i Danmark och vice versa. Intellecta har redan utvecklats till en integrerad skandinavisk verksamhet, uppburen av en gemensam vision och gemensamma värderingar. Och de handlar mycket om

Consulting. vd har ordet 8 10. Mål och måluppfyllelse 14 15. INTELLECTA infolog 40 43 FINANSTRYCK 55 57. Hilanders 29 31 ICTA AKTIEN 74 77

Consulting. vd har ordet 8 10. Mål och måluppfyllelse 14 15. INTELLECTA infolog 40 43 FINANSTRYCK 55 57. Hilanders 29 31 ICTA AKTIEN 74 77 DÅ OCH nu FEM ÅR I SAMMANDRAG 3 5 omvärldsanalys 6 7 vd har ordet 8 10 intellectas strategi 13 Mål och måluppfyllelse 14 15 INTELLECTA showtime 2008 InfoLOG Affärsområde INTELLECTA infolog 40 43 Consulting

Läs mer

Intellecta. intellecta företagspresentation 2002/03

Intellecta. intellecta företagspresentation 2002/03 Intellecta intellecta företagspresentation 2002/03 företagspresentation 2. Året som gick 3. Viktiga nyckeltal 4. Vd har ordet 7. Resultatanalys 10. Mål och strategier 13. Partnerlösningar 15. Kompetens

Läs mer

härnäst Översikt Intellecta Intellecta härnäst Innehåll

härnäst Översikt Intellecta Intellecta härnäst Innehåll Översikt Intellecta Intellecta härnäst härnäst Intellecta är Sveriges ledande kommunikationskoncern inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Vi levererar de vassaste spjutspetstjänsterna

Läs mer

intellectas affärsidé: Genom att effektivt integrera kommunikation stärker vi kundens varumärken, relationer och affärer

intellectas affärsidé: Genom att effektivt integrera kommunikation stärker vi kundens varumärken, relationer och affärer intellectas affärsidé: Genom att effektivt integrera kommunikation stärker vi kundens varumärken, relationer och affärer Vd och koncernchef Lars Fredrikson «om ett år som präglades av oron i världen Elva

Läs mer

Org nr. 556056-5151 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

Org nr. 556056-5151 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 P Org nr. 556056-5151 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 04 Vd-ord 08 Värderingar 10 Marknadsanalys 18 Mål & måluppfyllelse 20 Koncernöversikt 26 Bolag 36 Styrelse 38 Ledning 40 Gundua Foundation

Läs mer

VD-kommentar 1. Förvaltningsberättelse 3. koncernens RAPPort ÖVer finansiell ställning 11. förändringar i eget kapital 18

VD-kommentar 1. Förvaltningsberättelse 3. koncernens RAPPort ÖVer finansiell ställning 11. förändringar i eget kapital 18 ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll VD-kommentar 1 Förvaltningsberättelse 3 Förslag till BEHANDling AV bolagets resultat 9 koncernens RAPPort ÖVer totalresultat 10 koncernens RAPPort ÖVer finansiell ställning

Läs mer

uppgick till 39 procent. där våra kunder har behov av vår närvaro. Affärsområdesstrukturen återspeglar indelningen av Intellectas kunderbjudande i

uppgick till 39 procent. där våra kunder har behov av vår närvaro. Affärsområdesstrukturen återspeglar indelningen av Intellectas kunderbjudande i REWIR BODÉN & CO INTELLECTA CORPORATE HILANDERS HILANDERS KITCHEN BYSTED A/S Extraordinärt s Upplev dofterna, skrapa bolagen! Upplev dofterna, skrapa bolagen! INTELLECTA 2010 BYSTED AB INTELLECTA INFOLOG

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

72. Styrelse 74. Ledning och revisorer 77. Femårsöversikt 78. Definitioner 80. Ordlista 83. Bolagsstämma och ekonomisk rapportering 84.

72. Styrelse 74. Ledning och revisorer 77. Femårsöversikt 78. Definitioner 80. Ordlista 83. Bolagsstämma och ekonomisk rapportering 84. intellecta årsredovisning 1999/2000 02. Detta är Intellecta 04. VD-ord 06. Aktien 10. Strategiskt scenario 12. Mål och strategier 16. Värdeskapandet i Intellecta 20. Värdeskapande tillgångar och resurser

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9 Årsredovisning 1999 INDEX 03. Kort om 1999 04. VD:s kommentar 06. Ekonomisk utveckling i sammandrag 09. Det här är Cyber Com 11. IT-solutions 12. e-business 14. Mobile Communication 16. Market Communication

Läs mer

Idéer, visioner och affärslösningar. Verksamheten 2003 2004* *connectedthinking

Idéer, visioner och affärslösningar. Verksamheten 2003 2004* *connectedthinking Idéer, visioner och affärslösningar Verksamheten 2003 2004* *connectedthinking Öhrlings PricewaterhouseCoopers Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning med

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 Din partner för ansvarstagande kommunikation i vardagen Innehåll årsredovisning 2010 verksamhetsöversikt strategi 05 Mission Vision Värdeord Koncernstruktur Vd har

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Filpula Falun Västerås Helsingfors Göteborg Stockholm Verksamhetsställen i Finland och Sverige. Edita finns även i Ukraina och Indien. Helsingborg INNEHÅLL 2009

Läs mer

Verksamheten 2000/2001

Verksamheten 2000/2001 Verksamheten 2000/2001 INNEHÅLL Kort om Öhrlings PricewaterhouseCoopers 1 Styrelseordföranden har ordet 2 3 Verksamhet och inriktning 4 5 En unik struktur 6 7 Ekonomisk översikt 8 9 TJÄNSTEOMRÅDEN Revision

Läs mer

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Verksamhetsbeskrivning 10 Aktien, aktiekapital

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

CARNEGIE HOLDING AB. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01

CARNEGIE HOLDING AB. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01 CARNEGIE HOLDING AB Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01 ÄNNU EN DAG, ETT ÅR 2014 var ytterligare ett år med betydande förändringar i vår omvärld och på de finansiella marknaderna.

Läs mer

NollSju. Verksamheten 2006 2007

NollSju. Verksamheten 2006 2007 NollSju Verksamheten 2006 2007 Idéer visioner och affärslösningar * *connectedthinking Innehåll Styrelseordförande och VD kommenterar 2 Verksamheten Affärsidé, vision och värderingar 4 Kompetens och spetserbjudande

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer

Årsredovisning 2002. Våra tjänster för hantering av kundfordringar förbättrar våra kunders kassaflöden

Årsredovisning 2002. Våra tjänster för hantering av kundfordringar förbättrar våra kunders kassaflöden Årsredovisning 2002 Våra tjänster för hantering av kundfordringar förbättrar våra kunders kassaflöden 1 INTRUM JUSTITIA 2002 Intrum Justitia i korthet Intrum Justitia är Europas ledande företag för hantering

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang.

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang. Årsredovisning 2008 >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning Närhet. Kunskap. Engagemang. Innehåll know it årsredovisning 2008 >> Vi levererar det stora

Läs mer