intellecta presenterar 2oo5/o6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "intellecta presenterar 2oo5/o6"

Transkript

1 intellecta presenterar 2oo5/o6

2 intellecta en översikt intellecta ab Intellecta är en nordisk kommunikations- och publiceringskoncern med kontor och produktion i Sverige och Danmark. Affärsområdesstrukturen återspeglar indelningen av Intellectas kunderbjudande i byråtjänster (Communication) och informationslogistik (InfoLog). I Affärsområde InfoLog ingår det tidigare fristående Affärsområdet Operations (funktionsåtaganden). Intellectas 321 medarbetare är verksamma på sju orter i Sverige och Danmark. Våra kunder är företag, myndigheter och organisationer med behov av att kommunicera med kunder, medborgare, aktieägare och andra intressenter. affärsområde communication Affärsområde Communication tillhandahåller kvalificerad rådgivning och konsulttjänster med fokus på strategisk kommunikationsrådgivning på ledningsgruppsnivå. Inom Communication kan vi bistå våra kunder med ett brett byråtjänsterbjudande dels i form av egna kompetenser och resurser, dels i form av ett nätverk. Samtidigt finns en rad djupa och för många kunder affärskritiska kompetenser. 108 medarbetare finns i Stockholm, Köpenhamn och Malmö. Verksamhetsdrivande bolag i affärsområdet är Bysted A/S, Bysted AB, Intellecta Communication AB och Rewir AB. Nettoomsättningen uppgick 2005/06 till 192,8 (127,4) MSEK och rörelseresultatet till 16,7 (7,9) MSEK. intellecta communication ab Stockholm, 46 anställda rewir ab Stockholm, 16 anställda bysted a/s Köpenhamn, 40 anställda bysted ab Malmö, 6 anställda Corporate relations IR-kommunikation/ årsredovisningar PR/Public affairs Corporate branding Design Publishing Webbtjänster Kommunikationsrådgivning Trend- och omvärldsanalys Varumärkes- och affärsutveckling Intern- och externkommunikation Designstrategi och grafisk gestaltning Corporate branding Kommunikationsrådgivning IR-kommunikation/ årsredovisningar PR Design Webbtjänster Konceptutveckling/ kampanjer Utställningar/events Corporate branding Kommunikationsrådgivning IR-kommunikation/ årsredovisningar PR Design Webbtjänster Konceptutveckling/ kampanjer Utställningar/events nyckeltal sep dec sep aug 2005/ /05 communication (16 mån.) (12 mån.) Nettoomsättning 1), msek 192,8 127,4 Rörelseresultat, msek 16,7 7,9 Rörelsemarginal, % 8,7 6,2 Investeringar, msek 1,6 1,1 Antal anställda, medelantal Antal anställda per ) Efter eliminering av koncernförsäljning. nettoomsättning och rörelseresultat msek / T3, 4 mån 2004/ / Nettoomsättning Rörelseresultat

3 nettoomsättning per affärsområde 2005/06 37% rörelseresultat per affärsområde 2005/06 57% Communication InfoLog 63% Communication InfoLog 43% infolog affärsområde Affärsområde InfoLog är en komplett leverantör av produkter och tjänster för skapande, publicering och distribution av information i olika kanaler. InfoLog kan med egna resurser, och i förekommande fall med samarbetspartner, ta ett helhetsansvar för produktionsflödet, från form och original, till dess att slutprodukten är publicerad och levererad till mottagaren. 200 medarbetare finns i Falun, Göteborg, Stockholm och Uppsala. Verksamhetsdrivande bolag i affärsområdet är Intellecta Tryckindustri AB, Intellecta Strålins AB, Intellecta Systems AB, Intellecta OnTime AB och Intellecta DocuSys AB. Nettoomsättningen uppgick 2005/06 till 331,8 (246,2) MSEK och rörelseresultatet till 12,5 (1,2) MSEK. intellecta tryckindustri ab Sthlm, Uppsala, 87 anställda intellecta docusys ab Göteborg, 37 anställda intellecta ontime ab Stockholm, 20 anställda intellecta systems ab Stockholm, 18 anställda intellecta strålins ab Falun, 38 anställda Operativa byråtjänster Grafiska tjänster Systemstöd Lager och distribution nyckeltal sep dec sep aug infolog 2005/ /05 (16 mån.) (12 mån.) Nettoomsättning 1), msek 331,8 246,2 Rörelseresultat, msek 12,5 1,2 Rörelsemarginal, % 3,8 0,5 Investeringar, msek 8,8 13,6 Antal anställda, medelantal Antal anställda per ) Efter eliminering av koncernförsäljning. nettoomsättning och rörelseresultat msek / T3, 4 mån 2004/ / Nettoomsättning Rörelseresultat

4 viktiga händelser 1 femårsöversikt 2 vd har ordet 4 våra kunder 7 affärsområde communication detta är communication året i korthet affärsområdeschefen har ordet omvärld/marknad affärsmodell och tjänster medarbetare ledningsstruktur detta är infolog året i korthet affärsområdeschefen har ordet omvärld/marknad affärsområde infolog affärsmodell och tjänster medarbetare ledningsstruktur kvalitet och miljö 40 intellecta-aktien 42 bolagsstyrning 44 styrelse 46 ledning och revisorer 48 samhällsansvar 50 adresser 52

5 viktiga händelser Viktiga händelser under året Operationell effektivitet och renodling av koncernens verksamhet mot kommunikation och publicering har stått i fokus under verksamhetsåret, som har präglats av ökade affärsvolymer och god lönsamhet inom båda affärsområdena. organisatoriska förändringar Richard Ohlson, tidigare chef för Affärsområde Communication, tillträdde som ny vd och koncernchef i Intellecta AB den 1 april Björn Andersson tillträdde som chef för Affärsområde InfoLog den 1 juli Peter Bysted tillträdde som ny chef för Affärsområde Communication den 1 oktober Intellectas tidigare fristående affärsområde Operations införlivades under året med Affärsområde InfoLog. fortsatt renodling mot kommunikation och publicering Bröderna Ljungberg Tryckeri AB, en ledande producent av bipacksedlar till den svenska läkemedelsindustrin, avyttrades per den 1 april 2006, vilket resulterade i en reavinst om cirka 26,1 miljoner kronor. Rewir, ett ledande strategi- och varumärkeskonsultföretag, baserat i Stockholm, förvärvades per den 1 oktober Köpet stärker och kompletterar rådgivningsverksamheten inom Affärsområde Communication. Intellectas fastighet i Solna såldes per den 1 november Köpeskillingen uppgick till 40 miljoner kronor, och innebar en reavinst om cirka 19,2 miljoner kronor. Intellecta Core, ett heltäckande systemstöd för hela kommunikationsprocessen, lanserades under året. Intellecta ingick ett strategiskt samarbetsavtal med IntraLinks, som är världsledande inom säkra digitala arbetsytor vid bland annat M&A-transaktioner. operationell effektivitet En gemensam säljorganisation och projektledningsorganisation för Affärsområde InfoLog skapades för att bättre förmedla vår samlade kompetens gentemot marknaden. Lönsamhetsförbättringsprogram genomfördes inom såväl webbverksamheten som digitaltrycksverksamheten, och dessa verksamheter har åter blivit vinstgivande. Arbetet med att samordna verksamheterna inom Affärsområde Communication intensifierades i samband med förvärvet av Rewir.

6 femårsöversikt Fem år i sammandrag 1) msek 16 mån. 2005/ / / / /02 Resultaträkningar i sammandrag 2) Rörelsens intäkter 527,9 375,9 346,3 325,6 346,9 Förändring jämförbar 12 månadersperiod, % 6,8 21,4 6,4 6,1 0,6 Avskrivningar 21,8 16,3 22,2 27,9 27,0 Rörelseresultat 16,3 0,0 4,0 91,1 10,4 Finansiella poster 1,7 1,3 1,7 4,5 6,6 Resultat efter finansiella poster 2) 14,6 1,3 2,3 95,6 16,9 I resultatet ingående jämförelsestörande poster 7,1 7,8 2,9 71,4 5,1 Resultat efter finansiella poster före 2) jämförelsestörande poster 21,7 6,5 0,6 24,2 11,8 Balansräkningar i sammandrag Anläggningstillgångar 124,7 172,8 164,9 169,8 248,5 Omsättningstillgångar 194,5 85,9 68,1 59,7 88,5 Avsättningar 10,1 9,4 26,4 27,9 29,4 Långfristiga skulder 40,7 60,7 31,2 35,5 48,2 Kortfristiga skulder 108,3 74,7 59,3 52,9 55,2 Eget kapital 160,1 113,9 116,1 113,3 204,3 Räntebärande skulder 37,2 53,2 35,4 34,9 49,3 Kassaflöde i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten 90,1 3,6 11,9 17,8 14,6 Bruttoinvesteringar inkl finansiell leasing 16,8 33,5 19,5 11,1 37,6 Årets kassaflöde 4,5 11,9 0,1 0,8 12,3 Nyckeltal Justerat eget kapital 160,1 113,9 116,1 113,3 204,3 Soliditet, % 50,2 44,0 49,8 49,4 60,4 Skuldsättningsgrad, ggr 0,24 0,35 0,30 0,31 0,24 Vinstmarginal, % 2,8 neg 0,7 neg neg Räntabilitet på justerat eget kapital, % 37,9 neg 2,5 neg neg Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 30,1 neg 2,5 neg neg Räntetäckningsgrad, ggr 6,2 0,4 2,2 neg neg Andel riskbärande kapital, % 51,4 48,8 56,9 57,2 66,8 1) För definitioner se sid 42 i den formella delen av årsredovisningen. 2) Åren 2005/06 och 2004/05 redovisas exklusive avyttrad verksamhet. 2001/02 Som ett led i Intellectas strävan att bredda erbjudandet inom informationslogistik förvärvas DocuSys, ett digitalt systemtryckeri med produktionsenheter i Göteborg och Stockholm. Under året inleds en överflyttning av Intellecta Strålins tryckproduktion i Gävle till Intellecta Tryckindustri i Solna. Verksamheten i Gävle koncentreras till försäljning, design och prepress. Efterfrågan på trycksaker, webbuppdrag och IT-system minskar drastiskt under året. Totalt inom koncernen reduceras antalet medarbetare under verksamhetsåret med /03 Den svaga konjunkturen inom de marknadssegment där Intellecta verkar får under året kraftigt genomslag på omsättning och resultat. Anpassningen av Intellectas organisation till marknadens efterfrågan fortgår under hela räkenskapsåret. Antalet medarbetare minskar under året med 44 personer. Nedskrivningar och avsättningar belastar årets resultat med 71,4 MSEK. 2003/04 Intellectas byråverksamhet samordnas i Intellecta Communication. För att stärka erbjudandet inom publishing förvärvas Publicisterna. I slutet av året säljs den Göteborgsbaserade verksamheten i Intellecta Systems med programprodukten ACE. Försäljningen av ACE ger en reavinst om 2,9 MSEK. 2004/05 Den 1 september 2004 lanseras en ny struktur för Intellecta med tre affärsområden: Communication (byråtjänster), InfoLog (informationslogistik) och Operations (funktionsåtaganden). I början

7 femårsöversikt 2 3 intäkter och rörelseresultat, msek k assaflöde fr ån den löpande verksamheten exkl av yttr ad verksamhet, msek /02 02/03 03/04 04/05 05/06 16 mån Intäkter Rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster 20 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 16 mån k apitalstruktur r äntabilitet på juster at eget k apital 350 0, ,30 0,20 0, ,10 0, /02 02/03 03/04 04/05 05/06 0, /02 02/03 03/04 04/05 05/06 60 Tillgångar, msek Skuldsättningsgrad, ggr Eget kapital, msek Eget kapital Räntabilitet på justerat eget kapital, % av verksamhetsåret förvärvas 75 procent av aktierna i Bysted A/S, en av Danmarks ledande byråer inom kommunikation, branding och design. Ett antal strukturåtgärder genomförs inom affärsområde InfoLog i syfte att renodla och effektivisera verksamheten och därmed skapa förutsättningar för lönsam tillväxt. Omstruktureringsåtgärderna resulterar i att antalet driftställen inom koncernen för grafisk produktion minskar från åtta till fem och att antalet anställda minskar med 26. Kostnader om 14,3 MSEK för omstruktureringsåtgärderna inom affärsområde InfoLog belastar rörelseresultatet. 2005/06 (1/ /12-06, förlängt räkenskapsår) Richard Ohlson tillträder som ny vd och koncernchef i Intellecta AB i april Renodlingen av verksamheten mot kommunikation och publicering fortsätter under året, som präglas av ökade affärsvolymer och god lönsamhet. Det tidigare fristående affärsområdet Operations (funktionsåtaganden) införlivas under året med Affärsområde InfoLog. Som en del i renodlingen avyttras Bröderna Ljungberg Tryckeri AB per den 1 april 2006 och Intellectas egna fastighet i Solna säljs per den 1 november I oktober 2006 förvärvas 100 procent av aktierna i den ledande varumärkesbyrån Rewir i Stockholm, vilket ytterligare stärker rådgivningsverksamheten inom Affärsområde Communication. Affärsområde InfoLog lanserar under året systemstödet Intellecta Core, som består av ett antal systemkomponenter som stödjer olika delar av publiceringsprocessen.

8

9 vd-ord 4 5 i riktigt goda tider behöver man inte ens vara skicklig för att det ska gå bra, var det någon som sa. Det är förstås inte sant, men ändå värt att fundera på. Vi har upplevt goda tider de senaste sexton månaderna mycket goda. Det har gått bra för Intellecta mycket bra. Vi har inte presterat ett så bra resultat sedan år 2000/01, då konjunkturen toppade i sin förra cykel. För första gången sedan år 2000/01 kan styrelsen i år föreslå en utdelning till våra aktieägare; dessa affärer fungerade som det var tänkt och bidrog till att företaget växte och genererade allt större vinster. På så sätt kunde koncernen vara aktiv i konsolideringen av branschen utan alltför tung belastning på balansräkningen. i slutet på 1990-talet förvärvades ett antal bolag inom IT-sektorn, främst i syfte att kunna delta i den glidning mellan grafisk och elektronisk publicering som redan då började bli tydlig. Den goda lönsamheten i verksamheten samt resultatet från avyttringarna gör att Intellecta har en stark balansräkning, även efter årets utdelning, vilket möjliggör att driva en offensiv strategi. Det har vi nu för avsikt att göra. 6 kronor och 50 öre, varav 5 kronor och 25 öre som en extra utdelning. Vi är väl medvetna om att den förliga vinden har varit oss rejält behjälplig med detta. Därför slår vi oss inte för bröstet. Ändå vill jag säga att resultatet till stor del faktiskt beror på att vi också varit ganska skickliga på att utnyttja den förliga vinden. sedan jag tillträdde som vd för snart ett år sedan har jag fortsatt arbetet som min företrädare påbörjade att optimera lönsamheten hos befintliga bolag. Därutöver har jag initierat en renodling av Intellectas verksamhet för att bättre tydliggöra våra erbjudanden samt för att skapa en stark plattform för framtida tillväxt. Till våra två tydliggjorda affärsområden är nu varsin chef tillsatt med uppdraget att utveckla och kommunicera respektive affärsområdes erbjudande, internt och externt. Min målsättning är att minska toppstyrningen och låta besluten tas närmare den operativa verksamheten för att säkerställa ett optimalt nyttjande av alla mycket kompetenta medarbetare inom Intellecta. Nu när vi åter har ett lönsamt Intellecta med en tydlig organisation och ett starkt erbjudande ska jag med glädje åta mig att leda kommande års utmaning, att få till stånd en betydande och lönsam tillväxt av koncernen. intellecta-koncernen har under de senaste tio åren vuxit mera genom förvärv än organiskt. Före år 2000 var koncernen, som då hette Tryckindustri, huvudsakligen verksam inom grafisk industri. Utifrån sin mycket lönsamma kärna förvärvades ett stort antal bolag, som oftast kunde betraktas som underperformers och därför kunde förvärvas till tämligen lågt pris. Strategin var att växa genom de kundportföljer som fanns i de förvärvade bolagen och att rationalisera hårt, inte sällan genom att integrera operationen helt i det egna välsmorda industriella maskineriet. Flertalet av Här fanns dock ingen egen struktur att fasa in de nya bolagen i, för att på samma sätt hitta kostnads- och intäktssynergier. De blev också mycket svårare att få styr på. förvärvet av intellecta var en skiljelinje. Här var ett bolag som tjänande bra med pengar och som därför också hade en rejäl prislapp. Motivet bakom förvärvet var dels att positionera koncernen i sin helhet högre upp i värdekedjan, varför koncernen döptes om till Intellecta, dels att generera affärer nedströms från det nya konsultbolaget, uppströms från den befintliga verksamheten. Tryckindustri var redan den ledande aktören inom finansiellt orienterat tryck, inte minst genom Finanstryck, som var och är landets ledande producent av aktiemarknadsprospekt. Intellecta var landets ledande byrå inom finansiell kommunikation med ett stort antal årsredovisningskunder. Det handlade enbart om synergier på intäktssidan, det fanns i stort inget att hämta på kostnadssidan. Sådana affärer är alltid svårare att ta hem i praktiken, och det blev också fallet här. Fusionskostnaderna, bland annat i form av förlorat fokus och otydlighet på marknaden, blev betydande. Affären gjordes också på konjunkturens topp, och den matematik som gällde då, förlorade en stor del av sin giltighet under den konjunkturnedgång som följde under de kommande åren. 2002/03 gjordes en rejäl nedskrivning av den goodwill som förvärvet lagt på balansräkningen. allt fler kundföretag började under de bistra åren att undersöka om man kunde ta ett större och fastare grepp om sina kommunikationsaktiviteter i syfte att få högre effekt och kostnadseffektivitet. Intellecta responderade på detta genom att utveckla och erbjuda olika lösningar för integrerad kommunikation och

10 vd-ord publicering dels från vart och ett av de två huvudsakliga affärsområdena; Communication och InfoLog, dels genom överbryggande erbjudanden. de flesta större integrerade uppdragen hamnade inom Affärsområde InfoLog, där det fanns stora besparingar att hämta för kunderna i att samordna och effektivisera sina fysiska informationsflöden. Under de senaste sexton månaderna har många kunder också sett fördelarna i att ta ett samlat grepp om sina budskap för att få ökad slagkraft i sin kommunikation, varför även Affärsområde Communication kraftigt ökat andelen integrerade uppdrag. Allt fler av våra kunder väljer att köpa fler tjänster av oss, närmare 60 procent av våra största uppdragsgivare är idag breda kunder, inom de båda affärsområdena. Effekt och effektivitet i kommunikation och publicering har visat sig vara starka och hållbara erbjudanden, med en efterfrågan som ökar tydligt. jag har sett som en av mina viktigaste uppgifter att tydliggöra våra två huvuderbjudanden och skapa bästa möjliga förutsättningar för var och en av dem utifrån sina villkor. Det börjar nu ge resultat i form av ökade affärsvolymer och god lönsamhet i båda affärsområdena. Två av greppen har varit att förenkla den juridiska strukturen och tillsätta affärsområdeschefer med tydliga uppdrag och mandat; Björn Anderson för InfoLog och Peter Bysted för Communication. vi har också renodlat den totala koncernbilden i och med avyttringen av Bröderna Ljungberg Tryckeri AB, vars fokus på bipacksedlar för läkemedelsindustrin låg utanför vår kärnverksamhet. Vi har även avyttrat fastigheten i Solna. Tillsammans gav dessa försäljningar en realisationsvinst på 45,3 miljoner kronor. Den goda lönsamheten i verksamheten samt resultatet från avyttringarna gör att Intellecta har en stark balansräkning, även efter årets utdelning, vilket möjliggör att driva en offensiv strategi. det har vi nu för avsikt att göra. Det är vår vision att bli Nordens ledande företag inom integrerad kommunikation och integrerad publicering. Det ska vi bli i första hand genom att utveckla starka erbjudanden som möter reella kundbehov och därmed driver organisk tillväxt. Men vi ska också växa genom förvärv. vi har under de senaste åren lärt oss hur man köper konsultbolag. Förvärvet 2004 av Bysted i Köpenhamn och Malmö har varit exceptionellt framgångsrikt. Förvärvet av Sveriges ledande varumärkeskonsult Rewir 2006 lovar att bli minst lika framgångsrikt. I båda fallen har vi genom avtals- och incitamentsstrukturen säkerställt att köpare och säljare sitter i samma båt och dessutom ror åt samma håll. Förvärvet av Rewir har genomförts med en mindre kontantandel, en del Intellecta-aktier och en rörlig del som bygger på det egna resultatet. vårt mål för communication de närmaste åren är en årlig organisk tillväxt på 15 procent och därutöver förvärv för att skapa en stark nordisk närvaro med byråverksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. inom infolog bedömer vi möjligheterna att växa organiskt utifrån nuvarande verksamhet som något mindre och vi har målsatt lägst 8 procent organisk tillväxt per år för perioden Vi kan tänka oss att delta i den fortsatta konsolideringen av den grafiska industrin, men endast företag med intressant kundstock, affärsmodell eller inriktning och under inga omständigheter prispressade volymtryckerier. Det är snarare inom elektronisk publicering, logistik och DR/DM som vi söker efter affärs- och förvärvsmöjligheter. Inom InfoLog har vi idag ingen nordisk strategi, men vi ser en bredare geografisk penetration i Sverige som naturlig. mitt uppdrag som vd är nu att säkerställa att Intellecta växer så snabbt och så hållbart som möjligt inom ramen för en vinstmarginal på lägst 8 procent har börjat bra med fortsatt stark efterfrågan på våra kompetenser och erbjudanden inom båda affärsområdena. Vi har en i grunden positiv prognos för marknaden i sin helhet och bedömer att efterfrågan i våra strategiska segment kommer att ligga en bit över den totala efterfrågan i våra branscher och marknader. Intellecta är ett utpräglat kunskapsföretag, och vår framgång är till hög grad beroende av att medarbetarna trivs och upplever företagsmiljön som belönande och full av möjligheter. Här bedömer jag att vi har bättre förutsättningar än på mycket länge att erbjuda en spännande och konkurrenskraftig arbetsplats, vilket är helt avgörande när konkurrensen om de duktiga medarbetarna nu hårdnar och då talar jag både om dem vi redan har ombord och dem vi ska rekrytera för att klara vår organiska tillväxt. Inte minst är det roligt att arbeta i ett företag som går bra och som satsar offensivt framåt. och just nu är det väldigt roligt. Stockholm i mars 2007 Richard Ohlson VD och koncernchef

11 våra kunder 6 7 Ett stort antal av Intellectas kunder återfinns inom både Affärsområde Communication och Affärsområde InfoLog Vi ser det som ett resultat av företagens ökade satsning på att ta ett samlat grepp om sin allt mer komplexa kommunikationsutmaning. Behovet av heltäckande leverantörer av tjänster inom integrerad kommunikation och publicering ökar och det är en trend som vi ser kommer att accelerera ytterligare i framtiden. infolog Ahlsell Autodesk B2 Bredband Bowne International Ltd Carnegie Investment Bank Cybergymnasiet Nacka E Öhman J:or Fondkommission Ejendals Företagsuniversitetet Gambro Göteborgs Universitet Handelsbanken Capital Markets Hiab Sverige HQ Bank HSI Förlag IFL vid Handelshögskolan i Stockholm ITP Europe ITT Flygt Kaupthing Bank Sverige Kungliga Tekniska Högskolan KTH gemensamma kunder Arbetsmiljöverket Astra Zeneca Atlas Copco De Laval International Electrolux Energimyndigheten Ericsson Fabege Högskoleverket John Mattson Fastighets AB Karolinska Institutet Landshypotek Länsförsäkringar Optimal Telecom Sverige Point Of Sales Posten Seco Tools SJ Statens Fastighetsverk Stockholms universitet Svensk Byggtjänst Svensk Handelstidning Justitia Svenska Brandskyddsföreningen Sveriges Arkitekters Arkitektservice communication ABB AGA Albihns American Express AMF Pension Attendo Konsumentverket Liber NCC Nordea Bank Region Skåne Rieber & son SEB SKB Svensk Kärnbränslehantering SKD Konferensservice Stockholms Läns Landsting Swedbank Svensk Exportkredit Svenska Kyrkan Svenska Volkswagen TeliaSonera Vattenfall WM-data Sverige VVS-Installatörerna Systembolaget Tele2 Sverige Trygg-Hansa Försäkrings Warner Bros Entertainment Sverige Volvo VCE Örebro universitet Axfood Bankgirocentralen Banverket Boliden Danisco A/S DONG Energy A/S E.ON Sverige Ernst & Young Falck A/S Green Cargo Hakon Invest H. Lundbeck A/S HSB Husqvarna IKEA Industrivärden Kommunal Københavns Lufthavne A/S Locum Microsoft Naturskyddsföreningen Naturvårdsverket Novozymes A/S RaySearch Riksdagsförvaltningen Slots- og Ejendomsstyrelsen Sodexho Socialministeriet Stockholms Stad Svenska Bostäder Sveriges Television Teracom Tetra Pak Vasakronan Verva Återvinningsindustrierna Øresund Network

12

13 vinjett affärsområde Communication

14 affärsområde communication Året i korthet Affärsområde Communication tillhandahåller kvalificerad rådgivning och konsulttjänster med fokus på strategisk kommunikationsrådgivning på ledningsgruppsnivå. Inom Communication kan vi bistå våra kunder med ett brett byråtjänsterbjudande dels i form av egna kompetenser och resurser, dels i form av ett nätverk. Samtidigt finns en rad djupa och för många kunder affärskritiska kompetenser. 108 medarbetare finns i Stockholm, Köpenhamn och Malmö. Verksamhetsdrivande bolag i affärsområdet är Bysted A/S, Bysted AB, Intellecta Communication AB och Rewir AB. Nettoomsättningen uppgick 2005/06 till 192,8 (127,4) MSEK och rörelseresultatet till 16,7 (7,9) MSEK. intellecta communication ab Stockholm, 46 anställda rewir ab Stockholm, 16 anställda bysted a/s Köpenhamn, 40 anställda bysted ab Malmö, 6 anställda Corporate relations IR-kommunikation/ årsredovisningar PR/Public affairs Corporate branding Design Publishing Webbtjänster Kommunikationsrådgivning Trend- och omvärldsanalys Varumärkes- och affärsutveckling Intern- och externkommunikation Designstrategi och grafisk gestaltning Corporate branding Kommunikationsrådgivning IR-kommunikation/ årsredovisningar PR Design Webbtjänster Konceptutveckling/ kampanjer Utställningar/events Corporate branding Kommunikationsrådgivning IR-kommunikation/ årsredovisningar PR Design Webbtjänster Konceptutveckling/ kampanjer Utställningar/events nyckeltal sep dec sep aug 2005/ /05 communication (16 mån.) (12 mån.) Nettoomsättning 1), msek 192,8 127,4 Rörelseresultat, msek 16,7 7,9 Rörelsemarginal, % 8,7 6,2 Investeringar, msek 1,6 1,1 Antal anställda, medelantal Antal anställda per ) Efter eliminering av koncernförsäljning. intäktsfördelning 2006 nettoomsättning och rörelseresultat msek 5% % Intellecta Communication Bysted Rewir, 3 mån.* * Rewir ingår i koncernen sedan 1 oktober % / T3, 4 mån 2004/ /06 Nettoomsättning Rörelseresultat

15 affärsområde communication Nettoomsättning, msek 192,8 Rörelseresultat, msek 16,7 Antal anställda 1o8 utmärkelser Rewir blev vald till Årets Varumärkesbyrå och Årets Strateger i Regi/Dagens Industris stora kundundersökning Årets Byrå I e-coms årliga ranking av de bästa årsredovisningarna i världen återfanns Intellecta Communications kunder på topp-3-listan i två kategorier: Vattenfall vann kategorin Business, operations and market information, och SEB kom tvåa i Share and investor information. Vattenfalls hållbarhetsredovisning (Corporate Social Responsibility Report), som producerats av Intellecta Communication, fick högt betyg i en internationell rankning, som genomförts av Roberts Environmental Center. Rapporten blev nummer ett beträffande tydlig miljörapportering och i sin helhet sjua i världen inom energibranschen. Bysteds webbkund Danisco valdes 2006 av NNIT i deras online branding-undersökning till det danska företag som bäst använder Internet för att förmedla koncernens image till investerare, jobbsökande, journalister, samarbetspartners och andra intressenter. Vid årets utdelning av Svenska Publishing-Priset blev Intellecta vinnare för andra året i rad i klassen Kundtidning B2B, detta år för Vasakronans tidning En bättre värld.

16 affärsområde communication Affärsområdeschef Peter Bysted Vi ska stå för den kritiska lojaliteten Nio frågor till Peter Bysted, chef för Affärsområde Communication Nu har Intellectas styrelse slagit fast målet att Intellectas Affärsområde Communication ska bli Nordens ledande företag inom integrerad kommunikation. Hur ska det gå till? Naturligtvis räcker det inte med att vara verksamma i Stockholm, Köpenhamn och Malmö. Vi ska etablera oss i Norge och Finland också, och möjligen därefter i Baltikum. Vidare bör vi etablera oss bredare i våra nuvarande hemmamarknader i Västsverige och Jylland. Och sannolikt även i kommunikationsdiscipliner och specialkompetenser där vi inte finns idag. Hur långt från målet är ni idag? Det handlar delvis om volym. Idag har vi en samlad byråintäkt på cirka 136 MSEK. Vår målsättning är att kraftigt öka omsättningen under de närmaste tre åren. Både genom att växa organiskt starta nya bolag eller bygga ut befintlig verksamhet med nya discipliner och genom förvärv. Vi har identifierat företag både i Norge och Finland, och vi hoppas ha etablerat oss på åtminstone en av dessa marknader när 2007 är till ända. Finns det verkligen en skandinavisk marknad? Det finns ett stort antal företag som arbetar pan-skandinaviskt, både sådana med sitt ursprung här och på annat håll. I båda fallen finns behov av gränsöverskridande integrerad kommunikation, som hittar de starka bryggorna i de likheter och olikheter som våra marknader har. Vi ska till exempel hjälpa internationella kunder som vill etablera sig i Skandinavien med vårt kunnande kring marknaderna i Sverige, Danmark och Norge. Trots våra kulturella olikheter har vi ett språk i våra gemensamma erfarenheter och en samsyn i hur man löser problem. Framför allt finns det en gemensam värderingsgrund som möjliggör att ta skandinaviska grepp. Därför tror jag att vi har en god grund till att skapa en verksamhet som arbetar gränslöst. Vad står det skandinaviska för? Skandinavien står för kvalitet, enkelhet och innovation och vi ska utnyttja möjligheten att koppla dessa regionala brand values till ett djupare och bredare perspektiv i våra lösningar. Och varför skulle Communication kunna leverera detta bättre än andra? God kommunikation bryter gränser, både fysiska och mentala. Det har vi själva upplevt under de gångna tre åren av dansk-svenskt samarbete. Vi behöver inte ha identiska kompetensprofiler i Sverige, Danmark och Norge. Det är tvärtom av stort värde om svenska och norska specialkompetenser kan involveras i Danmark och vice versa. Intellecta har redan utvecklats till en integrerad skandinavisk verksamhet, uppburen av en gemensam vision och gemensamma värderingar. Och de handlar mycket om

17 affärsområde communication Affärsområdeschef Peter Bysted Vi ska arbeta i ett nära partnerskap med våra kunder utifrån deras förutsättningar, men inte enbart på deras premisser. Detta innebär att vi i alla uppdrag ska agera kritiskt men samtidigt lojalt, vara lyhörda, kreativa och konstruktiva i våra kommunikationsförslag. Peter Bysted, chef Affärsområde Communication kundnytta och kundvärde. Målet är inte bara att bli den största, bästa och mest dynamiska nordiska kommunikationskoncernen, utan också den som skapar de trovärdiga och långvariga relationerna. Vad ska Communications rådgivning stå för? Vi ska stå för den kritiska lojaliteten. Vi ska arbeta i ett nära partnerskap med våra kunder utifrån deras förutsättningar, men inte enbart på deras premisser. Detta innebär att vi i alla uppdrag ska agera kritiskt men samtidigt lojalt, vara lyhörda, kreativa och konstruktiva i våra kommunikationsförslag. Vi har alla de isolerade kompetenser som krävs för kvalificerad rådgivning och för att skapa kloka kommunikationslösningar för våra kunder. Vi behärskar alla discipliner inom design, webb, kapitalmarknadskommunikation, public relations, publishing och branding. Vi är duktiga på att tänka användarvänligt och skapa tydliga navigeringshållpunkter i en brokig mediavärld. Samtidigt kan vi anpassa våra lösningar till vilket media som helst och vi kan arbeta fritt mellan det digitala och det analoga och är beredda att ta nästa steg i den teknologiska utmaningen. Men vi måste alltid göra vårt yttersta för att förstå de faktiska och emotionella behoven hos de människor som vi samarbetar med eller riktar oss mot det gäller både våra kunder och kundernas målgrupper. Det är utgångspunkten för den kritiska lojaliteten. Vilka är Communications främsta styrkor i dag? Dels förstås förmågan att genom integrerade lösningar och grepp skapa effektiv och resultatinriktad kommunikation. Dels balansen mellan rådgivning och realiseringsförmåga. En strategi som inte kan realiseras har inget värde. Kombinationen av Communications erbjudanden inom analys och rådgivning med ledande kreatörer, skribenter och en kompetent och pålitlig realiseringsförmåga i såväl tryckta medier som på webben har över tiden blivit alltmer väsentlig i kunduppdragen. Ett bevis på modellens attraktivitet på marknaden är ökningen av andelen totaluppdrag, eller helhetsåtaganden. Slutligen skulle jag vilja lyfta fram just vår skandinaviska identitet. Effektiv kunskapsdelning och nyttjandet av kompetens tvärs över landsgränserna kommer i ökad grad att bli en konkurrensfördel. Vilken är den största externa utmaningen framöver? Att utveckla kommunikationen så att den alltid har relevans. Vi är rådgivare och kreatörer som ska försöka skapa, paketera och förmedla tydliga budskap. Men vi arbetar i en multidimensionell mediabild, som blir mer och mer komplex. Det är snart 45 år sedan den kanadensiska författaren Marshall McLuhan gav ut sin omdiskuterade bok om teknikens inflytande på vår kultur. Understanding Media: The Extension of Man. Hans huvudbudskap har verkligen besannats under de senaste tio åren. Förståelsen för hur mediebildens utveckling påverkar vår allmänna utveckling är fortfarande den största utmaningen för alla oss som arbetar med kommunikation. Vilken är den största interna utmaningen framöver? Förståelsen för att vi måste utveckla våra individuella spetskompetenser samtidigt som vi utvecklar arbetsgrupper och arbetsformer som gör att vi kan sätta oss in i komplexa problemställningar och hitta den optimala lösningen. Framtiden kräver delegerat ansvar och partnerkultur parallellt med att vi hela tiden förädlar vår kompetens både individuellt och som organisation.

18 uppdrag: wm-data Lång och trogen tjänst Sedan snart tio år är Intellecta Communication WM-datas huvudkonsult inom affärs- och marknadskommunikation. Från ursprungsuppdraget som var en finansiell kommunikationsplattform har det vidgats till att omfatta alltifrån den årliga årsredovisningen, företagspresentationer, interna brand books, marknadsföringsmaterial och andra trycksaker, till rena strategiska rådgivningsuppdrag, varumärkesprojekt och PR-tjänster. Den springande punkten för ett långsiktigt och utvecklande samarbete är en bra relation med ömsesidig lyhördhet och personkemi. Att vara lyhörd betyder i det här fallet en balansgång mellan att som konsult ge råd och styra projekt och strategier i rätt riktning, men samtidigt att våga säga ifrån när man är av en annan uppfattning än kunden. Det handlar ju om att ge och ta, både ifrån vår och kundens sida, och att på det sättet nå fram till den bästa lösningen. Min ambition är att mina kontaktpersoner på WMdata ska känna sig bekväma med att ringa till mig vad det än gäller, och att sedan snabbt kunna återkomma med förslag på lösning eller upplägg. Att det dessutom fungerar så pass bra rent personligt, som till exempel med Tina på WM-data, gör ju att det känns ännu roligare att samarbeta och lösa problem, säger Tina Arwidson som är projektledare och kundansvarig för WM-data sedan Tina Ekelund som är VD-assistent och projektledare hos WM-data för flertalet av de koncernövergripande projekt som Intellecta Communication gör för WM-data håller med. Det som vi framför allt uppskattar är den lyhördhet och service som vi får, samtidigt som Intellecta är professionella och tydliga i sina råd till oss, förtydligar hon. Ett nyligen avslutat projekt är uppdateringen av WM-datas interna brand book med bland annat vision, mission, mål, marknad, varumärken, tjänster och historik. Mottagare är koncernens ca medarbetare. Den 12 oktober 2006 gick WM-data samman med den internationella it-koncernen LogicaCMG och går nu under namnet WM-data a LogicaCMG company. Som resultat har logotypen reviderats och en ny grafisk manual tagits fram, båda med Intellecta Communications hjälp. Det känns som att vi förstår varandra väldigt väl, och därför kommer vi snabbt fram till bra och fungerande lösningar, avslutar Tina Ekelund. exempel på intellecta communications projekt för wm-data: Årsredovisning och finansiell kommunikation PR-tjänster och strategier WM-datas kundtidning Inblick Varumärkesstrategier och -uppdrag, inkl grafisk manual Intern brand book samt Code of conduct Företagskommunikation, bl a företagspresentationer Marknadskommunikation broschyrer och annonser Tryck- och distributionstjänster intellecta communication ab

19 affärsområde communication Omvärld/Marknad Kommunikation ett strategiskt verktyg Allt fler företag och organisationer ser kommunikation som en strategisk del av affärsverksamheten. Detta leder till en samordning av kommunikationsfunktionerna, en integration av kommunikationsinsatserna och ökade krav på de kommunikationskonsulter som anlitas. Denna utveckling gynnar verksamheten inom Affärsområde Communication. Kommunikation riktad mot företagets huvudintressenter har ofta skötts av oberoende, och ibland svagt samordnade funktioner. PR-avdelningen ansvarar för kontakter med media för att påverka allmänhetens bild av organisationen, IR-avdelningen tar hand om information till institutionella investerare; marknadsavdelningen ansvarar för varumärkesrelaterad kommunikation, och personalavdelningen sköter internkommunikation. Denna syn håller i snabb takt på att förändras. Allt fler företag betraktar kommunikation som en strategisk del av affärsverksamheten och har därför insett att företagets kommunikativa budskap till olika intressentgrupper är för komplexa och sammanlänkade för att effektivt kunna förmedlas av flera olika, självständiga funktioner. Målsättningen är att alla kommunikationsfunktioner ska styras av samordnade och väl definierade strategier, budskap och aktiviteter. Som en följd av detta har allt fler organisationer tillsatt en kommunikationsdirektör, som har det övergripande ansvaret för organisationens samtliga kommunikationsinsatser. De ökade kraven på enhetlighet i kommunikationen har lett till ett tydligt skifte i vilken typ av konsulttjänster som efterfrågas. Uppdragsgivarens organisation räcker ofta inte till, varför kraven på de rådgivare som anlitas har ökat avsevärt. En bidragande orsak till denna utveckling är de kostnadsbesparingsprogram som genomfördes under lågkonjunkturen i början av 2000-talet, då staber bantades och konsulter nyttjades i högre grad för såväl specialkompetens som för att hantera belastningstoppar inom olika områden. Denna situation har bestått även under konjunkturuppgången, vilket innebär att ett större ansvar läggs på kommunikationskonsulterna, både i termer av kvalificerad rådgivning och när det gäller implementeringskapacitet. Rådgivaren förväntas kunna ta ett helhetsgrepp kring ett företags kommunikationsutmaningar genom djup kunskap om beställarorganisationens verksamhet i kombination med kreativ höjd och spetskunskap inom de olika kommunikationsdisciplinerna (IR, PR, marknadskommunikation, etc). Detta gynnar större konsultorganisationer som Intellecta Communication, som inom ramen för ett brett tjänsteutbud kan erbjuda specialistkompetens. ökade och nya krav på information Etableringen av Internet som huvudkanal har gjort information tillgänglig för alla intressenter på lika villkor, vilket ytterligare skärper kraven på koordinerad och enhetlig kommunikation. Information flödar fritt och kan blixtsnabbt vidarebefordras både inom och utanför en organisation. Den ökade tillgängligheten på information har även lett till mer sofistikerade användare, som ställer allt högre krav på företagens informationsgivning. Behovet av meningsfull kommunikation kring ett företags affärsmodell, faktorer för värdeskapande och

20 affärsområde communication Omvärld/Marknad tillväxtmöjligheter har blivit alltmer påtagligt på senare år. En starkt bidragande orsak till detta är att dagens redovisnings- och rapporteringsstandarder till stor del är anpassade efter en verklighet som inte längre finns. Fram till ungefär 1980-talets början fanns en relativt tydlig länk mellan konventionell finansiell redovisning och marknadens värdering av ett företag, men framväxten av kunskapsekonomin har gjort den legala redovisningen allt mindre relevant i bedömningen av ett företags värde. Detta har till stor del att göra med den kraftigt ökade betydelsen av immateriella tillgångar, det vill säga de resurser och styrkefaktorer som inte fångas upp i den finansiella redovisningen. Detta har lett till ökade krav på snabb och relevant informationsgivning direkt från företagen, med fokus på information om icke-finansiella faktorer såsom affärsmodell, varumärke, strategiarbete och bolagsstyrning. Varumärkets ökade betydelse på alla områden är en annan megatrend. Från att ha varit en angelägenhet endast för marknadsförare är det nu en fråga för företagens högsta ledning, som nu aktivt och målmedvetet även måste bygga såväl ett financial brand som ett employer brand. Att hålla ihop varumärkets alla fasetter till en kraftfull helhet ställer krav på professionell brand management i allt flera företag. splittrad konkurrensbild Verksamheten inom Communication möter en mycket splittrad konkurrensbild i både Sverige och Danmark. Marknaden för kommunikationstjänster kännetecknas av ett fåtal större företag med ett brett tjänsteutbud, till exempel Kreab, JKL, Hallvarsson & Halvarsson, Solberg och Springtime i Sverige och Kunde & Co i Danmark, samt ett antal mindre aktörer som i regel är snävt specialiserade inom respektive område. Dessa inkluderar till exempel IR-rådgivare, designbyråer, webbyråer och PRkonsulter. Konkurrenter inom redaktionell kommunikation, till exempel kund- och interntidningar, inkluderar Appelberg och OTW i Sverige. Prospect och Bottomline är exempel på danska företag som erbjuder IR och PRrådgivning. Svenska Happy Forsman & Bodenfors, Stockholm Lab samt den danska byrån Kontrapunkt är några av de designbyråer som erbjuder tjänster som till viss del liknar Communications. Inom webbtjänster möter vi konkurrens från framför allt tre kategorier av företag: större kommunikationsbyråer med ett brett tjänsteutbud (se ovan), IT-konsultbolag såsom Know IT och Valtech i Sverige, samt från specialiserade webbyråer, till exempel de svenska företagen Webupdate och Futurniture och de danska byråerna NNIT och Marknaden för kommunikationstjänster har fortsatt varit väldigt gynnsam under 2006, och samtliga områden inom vilka Communication är verksamt har uppvisat stark tillväxt. Det stigande antalet börsintroduktioner och strukturaffärer har bidragit till den kraftigt ökande efterfrågan på rådgivningstjänster. Den goda konjunkturen har på senare tid lett till en ökning av antalet nya mindre företag och fristående kommunikationskonsulter, eftersom etableringströsklarna i branschen är låga. I tillägg till kommunikationsbyråer med brett eller specialiserat erbjudande tangerar en del generella managementkonsulter Communications verksamhetsområden i vissa uppdrag. Konkurrensen från detta håll kommer sannolikt att öka ytterligare i takt med att kommunikationsfrågorna i allt större utsträckning lyfts upp på strategisk nivå i storföretagen.

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 september 1999 31 augusti 2000

Bokslutskommuniké 1 september 1999 31 augusti 2000 PRESSINFORMATION Bokslutskommuniké 1 september 1999 31 augusti 2000 Tryckindustri byter namn till Intellecta Förvärvar kommunikationsbyrå i Köpenhamn och startar nytt IT-bolag i Stockholm Resultatet efter

Läs mer

intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport

intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport Rörelsens intäkter ökade till 380,2 (375,9) MSEK Rörelseresultatet ökade till 6,2 (0,0) MSEK Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Intellecta AB (publ) PRESSINFORMATION Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001 Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Försäljningen för första

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

bokslutskommuniké intellecta sextonmånadersrapport 1 september 2005 31 december 2006, 16 månader

bokslutskommuniké intellecta sextonmånadersrapport 1 september 2005 31 december 2006, 16 månader intellecta sextonmånadersrapport september 2005 3 december 2006, 6 månader bokslutskommuniké september 2006 3 december 2006, 4 månader - Rörelsens intäkter 47,7 (26, MSEK, en tillväxt på 7 procent - Ett

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2015. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2015. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2015 Kvartalsredogörelse, Q3 2015 22 OKTOBER 2015 Januari - september 2015 unity Entertainment NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 785 (1 224). RÖRELSERESULTAT före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

OM OSS ÅRSBOKSLUT KVARTALSRAPPORT

OM OSS ÅRSBOKSLUT KVARTALSRAPPORT Om oss Dedicare AB, ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen som startade sin verksamhet redan 1996. Övergripande budskap Den allvarliga personalbristen är ett hot mot tillgänglighet och vårdkvalitet

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Vi står nu rustade för framtiden När jag tillträdde som koncernchef i april 2014 satte vi målet att under året fördubbla det operativa resultatet och samtidigt

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment Halvårsrapport 26:e augusti 2015 Första halvåret 2015 unity Entertainment Halvårsrapport 2015 26 AUGUSTI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret uppgick till 543 (724) Tkr. RÖRELSERESULTAT före avskrivningar,

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Bakgrund till namnbyte VARFÖR BYTER VI NAMN TILL NORDKOM? Behov av att skapa ökad tydlighet för de två intressenter som skapar värde för bolaget och dess ägare Kunder

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer