Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket Boverket. Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2014. Boverket. Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende"

Transkript

1 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2014 Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

2

3 JiMi Jämställdhetsintegrering i myndigheter Boverkets dnr /2013 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn: Kerstin Hugne Telefon: E-postadress: Mobilnummer: Boverkets arbetsgrupp Boverkets arbetsgrupp består av: Kerstin Hugne, projektledare för uppdraget, Kerstin Andersson, Mona Johansson Rapp, Michael Nilsson och Christina Johannesson. 2.Godkännande Boverket den 10 september 2013 GD lan na Valik 1

4 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning Boverkets tidigare regeringsuppdrag kring jämställdhet och fysisk planering Redan 1994 fick Boverket i uppdrag av regeringen att studera markanvändning, bebyggelse- och rumslig utveckling ur ett jämställdhetsperspektiv. Uppdraget resulterade 1996 i rapporten Hela Samhället - Jämställdhetsaspekter på fysisk planering och byggd miljö. Uppdraget genomfördes i samarbete med Naturvårdsverket, NUTEK, Glesbygdsverket, Nordplan och Svenska Kommunförbundet. Jämna steg - checklista för jämställdhet i fysisk planering, 2006, var nästa konkreta rapport. Den kan ses som en vägledning för kommunala förtroendemän och planerare samt tjänstemän inom länsstyrelserna. Checklistan bygger på fem länsstyrelsers checklistor. I samverkan med länsstyrelserna har Boverket under åren haft regeringens uppdrag att främja ett utvecklingsarbete för att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Projektet gavs benämningen Tryggt och jämnt. Uppdraget resulterade i en mängd olika produkter, såsom en internationell studie över hur andra länder arbetar med att stärka tryggheten ur ett jämställdhetsperspektiv, seminarier, konferenser, ekonomiskt stöd på sammanlagt drygt 34 miljoner till 127 projekt runt om i landet samt fem skrifter. Dessa beskriver hur man kan arbeta med trygghet och samtidigt anlägga ett jämställdhetsperspektiv på frågan. En utvärdering har härefter gjorts av effekterna av stödet. Boverkets arbete med jämställdhetsintegrering Hösten 2011 beslutade Boverkets generaldirektör om en särskild satsning för att lyfta fram jämställdhetsaspekter i myndighetens kärnverksamhet samt att utveckla medarbetarnas kunskaper om arbete med jämställdhetsintegrering. Satsningen har bedrivits i fyra steg: upptakt, utbildning, kartläggning och analys av de olika avdelningarnas verksamhetsinnehåll. Som stöd i arbetet anlitade Boverket jämställdhetskonsulten Katarina Olsson, Stockholm. Det första steget, senhösten 2011, var att utveckla medarbetarnas kunskap om de jämställdhetspolitiska målen, genusteori och jämställdhetsintegrering som metod. Arbetet startade med en upptakt för hela Boverkets personal i form av en "ögonöppnande" teaterföreställning. Föreställningen filmades och kunde ses igen som inspiration i det vidare arbetet. Året 2012 inleddes med utbildning av chefer och medarbetare. Begreppet jämställdhet behandlades och föreläsningar ingick om genusteori och metoder för jämställdhetsintegrering. Under perioden januari - maj hade samtliga sakenheter samt informationsenheten tre enhetsvisa utbildningstillfällen var (halvdagar). 2

5 Varje enhet identifierade en aktivitet som de skulle genomlysa ur jämställdhetssynpunkt. Den analysmetod som användes anpassades efter den valda aktiviteten. Exempelvis undersökte informationsenheten hur kvinnor och män använder olika medier (webb, sociala medier, press, etermedia) samt hur kvinnor och män gestaltas på bilder i Boverkets tidning Planera Bygga Bo. Enheten för boende, arkitektur och stadsutveckling kartlade och analyserade samhällsplaneringens roll för fysisk aktivitet. För att synliggöra jämställdhetsaspekterna undersöktes initialt relevant bakgrundsstatisk. Exempelvis undersöktes statistik över kvinnor och mäns promenad- och cykelvanor. Jämställdhetsaspekterna kopplades således till könens rörelsefrihet samt kvinnor och mäns möjligheter att använda de möjligheter som står till buds. De skillnader som finns mellan könen kunde göras synliga, vad gäller det som uppfattas som attraktivt i offentliga rum och miljöer. Ett tredje exempel är det arbete som enheten för styrmedel och enheten för byggregler har bedrivit för att ta in ett jämställdhetsperspektiv i Boverkets vägledning för konsekvensutredning vid regelgivning. Arbetet resulterade bland annat i en checklista. Ett fjärde exempel är den kartläggning och analys som enheten för planering och bygglov har gjort av kommunernas behov av planerings- och byggkompetens ur ett jämställdhetsperspektiv. Effekt och erfarenheter Den allmänna kunskapen har ökat om hur jämställdhetsintegrering kan ingå i verksamheten, som ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete. Medvetenheten har ökat om betydelsen av att jämställdhet genomsyrar hela verksamheten. Jämställdhetsintegreringen kommer att följas upp som en del av den kontinuerliga uppföljningen och ska ingå i kvalitetsledningssystemet. Konkret har arbetet med jämställdhet bland annat lett till en revidering av texterna i Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) som ingår i Boverkets författningssamling. Den gamla texten var inte könsneutral och ersattes av en text med mer könsneutrala formuleringar. Andra exempel är: Insikten om betydelsen av att ha en jämn könsfördelning på externa möten har ökat. Checklistor håller på att utarbetas på några enheter. Kunskaperna om skillnaderna i kvinnors och mäns medieanvändning har ökat. Detta är betydelsefullt för att säkerställa att jämställdheten beaktas i Boverkets interna och externa kommunikation. 3

6 Ökad medvetenhet om att de bilder som Boverket använder i kommunikativt syfte ska bidra till att kvinnor och män framställs på ett sätt som främjar de nationella målen om jämställdhet. Pågående arbete 2013 Informationsenheten har vidareutvecklat sitt arbete med jämställdhetsintegrering. I upphandlingar av olika informationstjänster, som till exempel fotografer, filmare och reklambyråer, påtalar vi att Boverkets information ska präglas av jämställdhet och att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska speglas på ett jämställt sätt. Identifierade utvecklingsbehov En enkel SWOT-analys har gjorts av arbetsgruppen, som underlag för arbetet med planen för år 2014 och framöver. Analysen har diskuterats i ledningsgruppen och chefsgruppen och kommer att vidareutvecklas under arbetets gång. Resultatet blev följande: SWOT-analys Jämställdhetsintegrering i Boverkets verksamhet: Styrkor och Svagheter (sådant vi själva kan påverka genom ex egna beslut) Möjligheter och Hot (sådant som vi inte kan påverka själva ex beslut som fattas av regeringen) Styrkor Starkt stöd från Boverkets ledning. Prioriterat arbete med start hösten Grundläggande arbete genomfört 2012 (begrepp, basutbildning, verktyg, exempel från varje enhet) Flera tunga regeringsuppdrag under perioden Många lärande exempel finns framtagna. Nyttobilder kan lyftas fram från den egna verksamheten (konkreta exempel, språkbruk, uppdelad statistik, bildval, etc.) Exemplen från arbetet 2012 kan lyftas fram. Bred erfarenhet finns. Verksamhetsledningssystem, VLS, finns. Det kan enkelt kompletteras med frågor om jämställdhet. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i samtliga processer.» Personer med stor kunskap och stort engagemang, eldsjälar, Svagheter Verktyg, som stöd för att integrera jämställdhetsfrågan, saknas inom vissa verksamhetsområden. Upplevs som tungt att ta in i verksamheten, kanske p.g.a. okunskap och brist på verktyg. Inte alltid naturligt att få in ett jämställdhetsperspektiv för vissa frågor. Svårigheten att prioritera mellan många nationella målsättningar. Risk för brott i kontinuiteten pga. personbyten, nyanställningar och dylikt. Jämställdhetsperspektivet beaktas inte i upphandlingar och språkgranskningar. Sida om jämställdhet saknas på Den sida som fanns tidigare bör återupptas och vidareutvecklas.

7 finns inom Boverket. Kontaktnät finns uppbyggda med personer med hög kompetens inom jämställdhetsarbete. Projekten " Tryggt och Jämt" har satt Boverket på Sverigekartan, när det gäller jämställdhetsarbete. Likgiltighet hos en del, negativ attityd hos några. Omedvetna attityder och bemötanden hos vissa. Bromsklossar/grindvakter finns på olika nivåer. Lågmäld eller frånvarande diskussion om frågan bland boverkarna. Möjligheter Ta tillvara utbildningsstöd från Göteborgs Universitet för att bl. a utveckla/anpassa verktyg som fungerar för Boverkets verksamhet. Att använda kunskapsstöd från Göteborgs Universitet. Välj aktiviteter 2013 som ger lättillgängliga och tydliga resultat för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering - pedagogiska exempel. Utveckla dialogen om jämställdhet med departementet i uppdragen samt i arbetet med planen under Tydligare beställningar, som stödjer jämställdhetsintegrering, ska göras till Statistiska centralbyrån, SCB. Vid utskick av externa remisser bör möjligheten finnas att särskilt svara på frågor om jämställdhet. Använd portalen som stöd i arbetet. Hot Verktygen för jämställdhetsarbetet är ofta brukarorienterat, medan vår målgrupp är myndigheter, organisationer, branschorgan, dvs. vi arbetar genom andra för att nå ut med vårt budskap. Negativ debatt om jämställdhet i media, inkl. sociala medier, ger näring till en negativ attityd till jämställdhetsfrågan. Statistikuppgifter som inte är könsuppdelade kan förorsaka extra kostnader. Risk att pengarna inte finns tillgängliga. Frånvaro av diskussion om jämställdhet inom Boverkets verksamhetsområden. Sammanfattningsvis är de identifierade utvecklingsbehoven Komplettering av verktyg för ledning och styrning av kärnverksamheten. Att utveckla metoder och goda exempel anpassade för Boverkets verksamheter. Attitydpåverkan - att påverka och vidareutveckla förhållningssättet till frågan om jämställdhet.

8 3.1 Process att ta fram handlingsplanen Introduktion Janna Valik, Boverkets generaldirektör, deltog i ett möte med generaldirektörerna för de 18 myndigheterna fredagen den 15 mars. Inbjudan kom från jämställdhetsministern Maria Arnholm. Deltog gjorde även Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet. Janna Valik redovisade Boverkets tidigare satsningar på jämställdhet. Kerstin Andersson deltog på ett introduktionsseminarium onsdagen den 6 mars, för kontaktpersonerna på de 18 myndigheterna. Mötet arrangerades av Lillemor Dahlgren. Introduktionsutbildning Lillemor Dahlgren höll en introduktionsutbildning måndagen den 15 april för alla Boverkets enhetschefer, med en efterföljande fördjupad diskussion med Boverkets ledningsgrupp. Arbetsgruppen deltog hela dagen. Ett underlag för diskussionen togs fram av arbetsgruppen. Det innehåller bland annat en SWOT-analys för Jämställdhetsintegrering i Boverkets verksamhet. Lägesredovisning Lägesredovisning från arbetsgruppen gjordes den 10 juni för avdelningschefen Martin Storm och den 18 juni för generaldirektören Janna Valik. Enhetschefernas roll Enhetscheferna har en nyckelroll i att leda verksamheterna på ett sådant sätt att de bidrar till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Som ett led i beskrivningen av behoven i Boverket intervjuades enhetscheferna av arbetsgruppen under mars om hur de uppfattade kunskapsläget, vilket behov av stöd de upplever, synpunkter om aktiviteter samt övriga synpunkter och idéer om hur Boverket bäst kan arbeta med frågan. Under juni har samtal förts med samtliga enhetschefer för kärnverksamheten, utom en, samt med chefen för informationsenheten, om vilka aktiviteter som skulle kunna genomföras under Materialet har bearbetats vidare i chefsgruppen under augusti. En analys av förslagen samt prioritering av aktiviteterna har skett tillsammans med avdelningscheferna. Planen ligger som underlag för höstens verksamhetsplanering för Den grund som lagts under 2012 ska tas tillvara i arbetet. Nätverksträffar Den 5 juni och den 27 augusti deltog Kerstin Hugne och Mona Johansson Rapp i nätverksträffar för kontaktpersonerna på de 18 myndigheterna. 5

9 Beslut Handlingsplanen har föredragits för avdelningscheferna den 3 september och för generaldirektören den 10 september. Härefter lämnas uppdraget till regeringen (Socialdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 16 september. Arbetets genomförande Syftet med arbetet är att Boverket i sin verksamhet ska bidra på bästa sätt till att de jämställdhetspolitiska målen nås. Avsikten är att stärka och vidareutveckla pågående arbete. Det är kärnverksamheten som ska stå i fokus. Genom det arbete som genomfördes 2012 har verket en bra bas att stå på. Den allmänna kunskapsnivån höjdes hos hela Boverkets personal. Fördjupade erfarenheter och kunskap vanns hos delar av kärnverksamheten. Genom insatserna i planen för 2014 ska detta nu vidgas till att gälla stora delar av verksamheten. Enhetscheferna har en nyckelroll i att kvalitetssäkra Boverkets arbete. Pga. omorganisation inom Boverket samt att Bostadskreditnämnden, BKN, slagits samman med Boverket, har nya chefer tillkommit, vilket medför behov av en förnyad basutbildning för Boverkets chefer. Kompetensutveckling av personalen behöver ske kontinuerligt för att upprätthålla kompetensen samt på grund av nyanställningar. Planen innehåller aktiviteter som ska möta detta behov. 4. Myndighetens uppdrag och mål kopplat till jämställdhet Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd och bidrag inom sitt verksamhetsområde. Boverkets instruktion I Boverkets instruktion, 3, anges bland annat att verket särskilt ska beakta de konsekvenser som verkets beslut och verksamhet kan få för funktionshindrade, barn, ungdomar, äldre och personer med utländsk bakgrund samt för boendesegregation, folkhälsa och jämställdhet. Plan- och bygglagen Plan- och bygglagens bestämmelser syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. 7

10 4.1 Boverkets jämställdhetsmål Boverkets verksamhet ska på bästa möjliga sätt bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Verktygen för ledning och styrning av kärnverksamheten ska kompletteras och utvecklas så att långsiktiga garantier skapas för att genusperspektivet beaktas. Metoder för och goda exempel på hur jämställdhetsperspektivet kan integreras i verksamheten ska tas fram, som inspiration och vägledning för fortsatt utveckling av verksamheten. Kontinuerlig kunskapsförsörjning ska ske genom att genuskunskap tas in i utbildningarna för chefer, för nyanställda, i basutbildningar och inspirationsseminarier för hela personalen. Boverkets kommunikation ska präglas av medvetenhet om genus i såväl bild och text som på webbplatsen. Effekten är långsiktig och har bäring på samtliga jämställdhetspolitiska mål. Boverket har ett brett myndighetsansvar för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse samt boende och bostadsfinansiering. Människans livsmiljö står i centrum för verksamheten och därmed är medvetenhet och kunskap om genusperspektiv en nyckelfaktor. Boverkets nuvarande målstruktur Målområde: Hållbara städer Strategiskt mål: Ökad samordning och ett nationellt helhetsperspektiv i samhällsbyggandet Etappmål: Boverket verkar för ett fungerande system för nationella intressen Etappmål: Ta 5 initiativ till samordning inom målområde Hållbara städer 2013 Strategiskt mål: Ökad attraktivitet i miljonprogramsområdena Etappmål: Ta fram 5 åtgärder för att öka attraktiviteten i miljonprogramsområdena. Etappmål: En långsiktig strategi för hur Boverket kan påverka det strategiska målet. Målområde: Fungerande bostadsmarknad Strategiskt mål: Ökad rörlighet på bostadsmarknaden och bättre utnyttjande av beståndet Etappmål: Ta fram 10 åtgärder för att underlätta en anpassning av beståndet Etappmål: Ta fram 5 åtgärder som bidrar till att bostadsbeståndet används mer effektivt. Strategiskt mål: Ett ökat bostadsbyggande Etappmål: Ta fram 5 åtgärder för att korta tiden från "idé till färdig byggnad". Etappmål: Ta fram 5 åtgärder som leder till minskade byggkostnader Målområde Hållbar energianvändning Strategiskt mål: Minskad energianvändning i befintliga byggnader Etappmål: Ta fram 5 åtgärder som bidrar till att energideklarationerna får effekt på bostadsmarknaden och i fastighetsförvaltningen. Etappmål: Ta fram 5 åtgärder som bidrar till minskad energianvändning i befintlig bebyggelse. 3

11 Målområde Effektiv statsförvaltning Strategiskt mål: Förenkla medborgarnas och företagens vardag Etappmål: Ta fram och genomför 10 åtgärder som förenklar företagens och medborgarens vardag Strategiskt mål: Rätt kvalitet till rätt kostnad och en attraktiv arbetsplats Etappmål: Boverket upplevs som en attraktiv arbetsplats och MMI höjs från 53 till 58. Etappmål: VLS används fullt ut 2013 De strategiska målen med förtydligande om jämställdhet Boverket har valt att utgå från de strategiska målen och göra ett förtydligande angående jämställdhet. Detta leder till viss komplettering av målen. De jämställdhetspolitiska delmålen är: 1. Makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet (inkl. utbildning och hälsa) 3. Obetalt arbete, omsorg 4. Mäns våld mot kvinnor (trygghet) Strategiskt mål: Ökad samordning och ett nationellt helhetsperspektiv i samhällsbyggandet Målet har koppling till samtliga delmål 1-4. Anm. Behov att förstärka finns inte p.g.a. att genus är en del av ett nationellt helhetsperspektiv. Strategiskt mål: Ökad attraktivitet i miljonprogramsområdena Komplettera målet med: - För kvinnor och män, flickor och pojkar på lika villkor Målet har koppling till samtliga delmål 1-4. Strategiskt mål: Ökad rörlighet på bostadsmarknaden och bättre utnyttjande av beståndet Komplettera målet med: - För kvinnor och män, flickor och pojkar på lika villkor Målet har koppling till delmål 1 och 2. Strategiskt mål: Ett ökat bostadsbyggande Komplettera målet med: - Som har både kvinnors och mäns, flickor och pojkars situation i åtanke Målet har koppling till samtliga delmål

12 Strategiskt mål: Minskad energianvändning i befintliga byggnader Komplettera målet med: - Som har både kvinnors och mäns, flickor och pojkars situation i åtanke Målet har koppling till delmål 1. Strategiskt mål: Förenkla medborgarnas och företagens vardag Komplettera målet med: - Som har både kvinnors och mäns, flickors och pojkars situation i åtanke Målet har koppling till samtliga delmål 1-4. Strategiskt mål: Rätt kvalitet till rätt kostnad och en attraktiv arbetsplats Komplettera målet med: En kvalitet som beaktar både kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov, efterfrågan och erfarenheter En attraktiv arbetsplats för både kvinnor och män Målet har koppling till delmål 1 och Arbetet med jämställdhetsintegrering på Boverket 5.1 Mål och styrning Boverkets arbete har fokus på målstyrning, verksamhetsledningssystemet och uppföljning och har särskilda aktiviteter kring detta. Uppdraget ska kommuniceras till organisationen (förankrad och kommunicerad plan) via ledningsgruppen och övriga chefer samt informationsenheten. 5.2 Kunskap och utbildning För att långsiktigt säkra kunskap om genusperspektiv i Boverkets kärnverksamhet ska utbildningar av olika slag genomföras kontinuerligt: Återkommande inslag om genus i chefsutbildningarna. Inslag om genus i introduktionsutbildning för nyanställda. Kontinuerlig kompetensutveckling genom återkommande inspirations- och kunskapshöjande insatser för hela personalen. 5.3 Metoder och arbetssätt Metoder och arbetssätt kommer att utvecklas för att uppnå målen med jämställdhetsintegrering av kärnverksamheten. För detta behövs expertstöd. I Aktivitetslistan specificeras insatser som kommer att genomföras under Insatserna kommer att innebära en kvalitetsutveckling och effekterna kommer att bli långsiktiga. Exempel på sådana aktiviteter som ska genomföras är hur vi begär remissvar samt hur vi svarar på remisser, att använda könsuppdelad statistik, att utveckla arbetsmetoder och verktyg. Goda exempel ska tas fram som 10

13 inspiration och förebilder och som underlag för vägledningar. Behovet av kunskapsstöd specificeras i planen, liksom en bedömd kostnad för expertstödet. 5.4 Stöd och samordning Samordning av arbetet med jämställdhetsintegrering på myndigheten kommer att ske via stöd- och styrdokument. Bevakningen av att genusfrågan beaktas kommer att ske via Verksamhetsledningssystemet. Ansvaret för att detta följs ligger på respektive projektledare, enhetschef och avdelningschef. Härmed skapas en garanti för att jämställdhetsintegrering sker av kärnverksamheten och blir en naturlig del verkets ordinarie arbete. Boverket kommer att delta i träffar med nationella nätverket för att främja erfarenhetsutbytet.

14 6. Aktivitetsplan 2014 Effekt/målbild Resultat/mål 2014 Aktivitet Resurser Stimulans medel 6.1 Processer i verket Komplettera och utveckla verktyg så genusperspek Att säkerställa rutiner för att integrera 1. Genomföra en processanalys i syfte att säkerställa att Expertstöd under 2014 i form av anställning av processledare som är kr tivet beaktas i Boverkets jämställdhetsfrågan i jämställdhetsaspekten finns med kunnig inom jämställdhet och verksamhet verksamheten i verksamhetsledningssystemet, processer. VLS, fr.o.m Detta sker i en workshop med stöd av processledare kunnig inom jämställdhet och processer. Processledaren förstärker verkets egna resurser under 2014 som garanti för att kunskapen och erfarenheterna sprids och tas tillvara i det ordinarie arbetet. Denna lärande och kompetenshöjande process ger garantier för att det blir en långsiktigt stabilt utveckling av arbetssätt i verket. Komplettera och utveckla Att säkerställa rutiner för 2. Ta fram en modell för att få Genusexpert som stöd kr verktyg så genusperspek att integrera med jämställdhetsperspektivet tivet beaktas i Boverkets jämställdhetsfrågan i i Boverkets begäran om verksamhet remissarbetet remissvar i Boverkets egna remissvar 12

15 Komplettera och utveckla Att säkerställa rutiner för 3. Göra en genomlysning av Expertstöd av sakkunnig med kr verktyg så genusperspek att integrera Boverkets enkäter ur ett dokumenterad genuskunskap tivet beaktas i Boverkets jämställdhetsfrågan i jämställdhetsperspektiv. 1 första verksamhet Boverkets enkäter hand gäller detta Bostadsmarknadsenkäten, Planoch byggenkäten samt miljömålsenkäten. Dessa enkäter skickas ut regelbundet. Utveckla underlag som Öka tillgången till 4. Ta fram underlag för att kunna Expertstöd av sakkunnig med kr möjliggör att könsuppdelad statistik beställa och använda könsupp dokumenterad genuskunskap genusperspektivet kan delad statistik inom Boverkets beaktas i Boverkets verksamhetsområde, bland annat verksamhet för bostadsmarknadsenkäten, för frågor om etablering på bostadsmarknaden med flera frågor. Samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB. Problemet är att könsuppdelad statistik inte finns tillgänglig i tillräcklig utsträckning. 13

16 6.2 Boende Målet är att lagen skall vara lika för män och kvinnor vad gäller tillämpning och innehåll, och på så sätt bidra till Resultaten av jämställdhetsanalysen utgör en del av översynen av lagen, och blir ett av 5. Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag/regeringsuppdrag, som ska lämnas senast den 31 december Expertstöd av sakkunnig med dokumenterad genuskunskap/- informatör kr att nå de jämställdhets underlagen när Boverket Analys ur ett jämställdhets politiska målen. föreslår ny lagtext eller perspektiv. förordningsändringar. Lagen bostadsanpassningsbidrag innebär att den enskilde har en rättighet och kommunen en skyldighet att vid behov tillgänglighetsanpassa den enskildes bostad. Syftet med en jämställdhetsanalys inom detta uppdrag är att lagen skall vara lika för män och kvinnor vad gäller tillämpning och innehåll, och på så sätt bidrar till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det en sådan analys skulle svara på är: 1) Tillämpas lagen lika för män och kvinnor? 2) Finns det något i lagens innehåll som diskriminerar mellan män och kvinnor? 3) Finns det något i ambitionsnivån i bostadsanpassningsbidraget som slår olika mot män och kvinnor? Vem gynnas av en högre ambitionsnivå? Vem drabbas särskilt 14

17 av en låg ambitionsnivå? 4) Vad kan man göra åt identifierad diskriminering? Se över förordning? Ändra lagen? Information? Värdegrundsarbete? Resultaten av jämställdhetsanalysen utgör en del av översynen av lagen, och blir ett av underlagen när Boverket föreslår ny lagtext eller förordningsändringar. 6.3 Planering Uppnå ett förhållningssätt Höjd medvetenhet och 6. Språkanalys av något/några Expertstöd i form av sakkunnig med kr kopplat till verksamheten insikter om betydelsen av kapitel ur Kunskapsbanken. dokumenterad genuskunskap och som främjar de jämställdhetspolitiska målen ordval och uttryckssätt. Denna kompetenshöjning kan härefter användas och förvaltas i det vidare arbetet. Kunskapsbanken är en webbtjänst för att sprida vägledningsmaterial om Plan- och bygglagen, PBL. Analysen ska ligga till grund för ett förändrat arbetssätt framåt där vi i både skriftlig och muntlig information ska uppnå med god kunskap om PBL ett förhållningssätt som främjar de jämställdhetspolitiska målen. 6.4 Byggande Ökad kunskap om Med en ökad 7. Framtagande av ett antal goda Projektanställning kr jämställdhetsperspektivet i erfarenhetsbas kan verket exempel på hur jämställd byggsektorn på sikt ge ännu bättre hetsperspektivet har hanterats vägledning till branschen inom byggsektorn. 15

18 och stödja utvecklingen Exemplen kommer att ge tips och inom sektorn i frågan. inspiration till kollegor. Erfarenheter från "Kvinnligt Byggforum" kan vara en resurs i arbetet. Exemplen kan belysa situationen och öka medvetandegraden inom sektorn. Att utveckla verksameten i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen Synliggöra kopplingar i verksamheten till de jämställdhetspolitiska målen 8. Genomlysning av verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv på de två enheterna Tekniska egenskaper och EU/MK/Energi. Insatsen kan syn Expertstöd. Sakkunnig med dokumenterad genuskunskap. Följeforskare. Insatsen är inte möjlig att genomföra utan expertstöd kr liggöra kopplingar i verksamheten till de jämställdhetspolitiska målen. Dessa är svåra att identifiera och avsaknaden av en sådan tydlig bild och insikt är ett hinder för jämställdhetsintegrering. Genomlysningen kommer att ge en god grund att stå på i det vidare utvecklingsarbetet. Uppnå ett förhållningssätt Höjd medvetenhet och 9. Språkanalys av något/några Expertstöd genom sakkunnig med kr kopplat till verksamheten insikter om betydelsen av kapitel av Boverkets byggregler, dokumenterad genuskunskap och som främjar de jämställdhetspolitiska målen ordval och uttryckssätt. BBR, som underlag för diskussion och lärande i det framtida med god kunskap om Boverkets byggregler Denna kompetenshöjning arbetet. Exempel på kapitel som kan härefter användas och kan väljas är Tillgänglighet och förvaltas i det vidare utformning, Hygien hälsa och arbetet. miljö samt Säkerhet. 16

19 6.5 Kommunikation Att Boverkets i sin kommunikation bidrar till att nå de jämställdhetspolitiska målen Att verkets kommunikation präglas av en hög kompetens och medvetenhet om jämställdhet och genus. 10. Tillgång till expertstöd under hela 2014 för bildanalys ur ett jämställdhetsperspektiv. Förslagsvis tillsammans med informatörer från andra myndigheter. 6.6 Kompetensutveckling Boverket har en hög Kompetenshöjning i hela 11. Utbildningar Expertstöd i form av sakkunnig med kr kompetens inom organisationen dokumenterad genuskunskap för jämställdhetsintegrering a. Chefsutbildning som även utbildningar, föreläsningar och innehåller genuskunskap. genomförande av Utbildningsmaterial tas fram verksamhetsanalysen. tillsammans med personalenheten. Materialet kan med fördel tas fram i samverkan mellan flera verk. b. Introduktionsutbildning för nyanställda som även innehåller genuskunskap. Utbildningsmaterial tas fram tillsammans med personalenheten. c. Basutbildning, genomgång av verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv för analysavdelningen samt övriga från tidigare bostadskreditnämnden, BKN, eftersom de inte fanns inom Boverket när den kompetens- 17

20 höjande insatsen gjordes Utbildningsmaterial, föreläsningar och övningar tas fram. d Övningar i att se jämställdhetsfrågan i den egna verksamheten på respektive enhet. Diskussion om vad kvalitetskontroll av jämställd hetsfrågan vid föredragningar innebär. Genom aktiviteten skulle medarbetarna få insikt, t.ex. om hur olika attityder kan bemötas, medvetenhet om kulturskillnader i olika grupper/branscher, om manliga och kvinnliga normer etc. Effekten på lång sikt är att med egen kompetens i frågan kan detta återspeglas i kvaliteten i verkets arbeten. 12. Deltagande i aktiviteter med stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet: - Maskulinitet/manlighet - Upphandling (jämställdhet som krav) - Utbildning för controllers eller motsvarande - Utveckla och anpassa verktyg och metoder för verksamheter Rese- och eventuell logikostnad kr ia

21 som arbetar gentemot aktörer, snarare än direkt mot medborgare/ brukare/kund - Utbildning/seminarium/ workshops kring statistik och indikatorer - Utbiidning/seminarium/workshop kring bemötandefrågor / uppdraget ingår att lärdomar från deras verksamheter. 7. Plan för spridningsinsatser 2014 utvecklingsarbetet med jämställdhetsintegrering ska spridas till andra (främst myndigheter) och bidra till utveckling av Mål och målgrupp Samverkan Aktivitet Resurser Stimulansm edel 7.1 Sprida erfarenheter De 18 myndigheterna Nordiskt Forum - New action on Womens Rights, Malmö juni Medverka tillsammans med övriga myndigheter - Seminarium/utställning Tryggt och jämnt Resor och boende för medverkande personer från Boverket. Framtagande av utställningsmaterial kr De 18 myndigheterna Almedalen, juli Gemensamt seminarium med de 18 myndigheterna Resor och boende för medverkande personer från Boverket kr Samverkan med Kulturhuvudstadsåret 2014 i Resor och boende för medverkande kr länsstyrelserna Umeå. Seminarium/utställning från Boverket. Framtagande av om Boverkets arbete med utställningsmaterial. 19

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2014. Boverket. Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2014. Boverket. Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2014 Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende JiMi Jämställdhetsintegrering i myndigheter Boverkets dnr. 2010-2487/2013 Handlingsplan

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Bilaga Jämställdhetspolitikens mål Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma

Läs mer

Livsmedelsverket. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014

Livsmedelsverket. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Enligt Regleringsbrev för 2014, diarienummer 150/2014 1 1. Sammanfattning hade i uppdrag att bedriva utvecklingsarbete inom kärnverksamheten

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Boverket mars 2015

Läs mer

RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Boverket mars 2015

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-06-05

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-06-05 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-06-05 Närvarande: Ann-Marie Bengtsson, Pensionsmyndigheten, Carl Jacobsson, Vetenskapsrådet, Hedvig Stenius, Kriminalvården, Helena Barrett,

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2015 2018 Datum: 2015-09-22 Diarienummer: 213/2015 1 Innehåll Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2015-2018... 0 1. Sammanfattning...

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag Seminarium 2017-01-25 Dagens agenda Introduktionsrunda Bakgrund kort beskrivning Hur arbetet är organiserat i staten Vad vet vi om ojämställdhet? ESVs uppdrag

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av styrdokument

Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering förbättrar verksamheters resultat Jämställdhetsintegrering är en strategi för jämställdhetsarbete som syftar till att förbättra verksamheters

Läs mer

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet. ESF NIKK Genusforskning Jämställdhet JiM Kommunikation 1 2 Datum Lokal Målgrupp Tema 11 februari Kungsträdgården på Karlavägen 100

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 1.1 2016 005862 Datum: 2016-10-31 Förord Läkemedelsverket har genom regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn: Fredrik Rosengren, Chef Ekonomistaben Telefon: 010-574 87 30 E-postadress:

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Boverket; SFS 2012:546 Utkom från trycket den 28 augusti 2012 utfärdad den 16 augusti 2012. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Boverket

Läs mer

Mål och aktiviteter, CSN 2014

Mål och aktiviteter, CSN 2014 Mål och aktiviteter, CSN 2014 Aktivitet Mål Resultat Effekt 1. Inkludering av hetsmål och ett jämställt synsätt i arbetet med VP. Ledningsgruppen, controllers, processledare och 2. Information om hetsintegrering

Läs mer

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Handläggare Datum Katarina Johansson Storm 2010-03-01 0480-45 06 27 Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kultur- och fritidsförvaltningen Kalmar kommun 2010-2012 Version 2010 Administrativa

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23 Närvarande Karin Hopstadius, Länsstyrelsen Kronoberg, Irma Cupina, Länsstyrelsen Gotland, Lillemor Landsten, Länsstyrelsen Jämtland,

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Närvarande: Lillemor Dahlgren, Gunilla Sterner, Elin Turesson, Laila Berglund, Maritha Johansson, Monica Forsman, Lillemor Landsten,

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018 Bakgrund I 2014 års regleringsbrev

Läs mer

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Kalmar kommun 2009-2010 Jämställdhet i Kalmar kommun Utvecklingsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

Förtydligande underlag till uppdraget om att genomföra en förstudie om utvecklingssatsning för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i länen

Förtydligande underlag till uppdraget om att genomföra en förstudie om utvecklingssatsning för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i länen MISSIV Datum -03-11 Dnr 800-3267-2012 1(1) Utbildningsdepartementet, elektroniskt via registrator@education.ministry.se Förtydligande underlag till uppdraget om att genomföra en förstudie om utvecklingssatsning

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Brottsförebyggande rådet 2016-2018

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Brottsförebyggande rådet 2016-2018 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Brottsförebyggande rådet 2016-2018 Datum: 2015-11-02 Diarienummer: 0282/15 Dokumentnamn: Handlingsplan Brottsförebyggande rådet Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet Tjänsteutlåtande Fritidssamordnare 2015-04-27 Erik Hjelmfors 08-590 971 56 Dnr: Erik.hjelmfors@upplandsvasby.se KFN/2014:79 34701 Kultur- och fritidsnämnden Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Språngbräda för ny plan- och bygglag. Kerstin Hugne, projektledare

Språngbräda för ny plan- och bygglag. Kerstin Hugne, projektledare Språngbräda för ny plan- och bygglag Kerstin Hugne, projektledare Fakta om Boverket 200 medarbetare med kompetens inom bland annat samhällsplanering, teknik, arkitektur, juridik och ekonomi. Miljödepartementet

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek 50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek Film från friggeboden till huset http://www.youtube.com/watch?v=eeiovwaivga Kommunallagen, kapitel 2, 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar

Läs mer

Jämställdhetsgaranti. För förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och övriga enheter.

Jämställdhetsgaranti. För förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och övriga enheter. Jämställdhetsgaranti För förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och övriga enheter. Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Jämställdhetsgaranti för förskoleverksamhet,

Läs mer

Workshop för framtagande av handlingsplaner Karin Bengtsson och Mikael Almén

Workshop för framtagande av handlingsplaner Karin Bengtsson och Mikael Almén Workshop för framtagande av handlingsplaner Karin Bengtsson och Mikael Almén Mål för dagen Gå igenom mall för skrivande av handlingsplan Erbjuda metoder för arbetet med planen Påbörja arbetet med planerna

Läs mer

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Slutrapport ARBETSMILJÖ VERKET. RAPPORT Datum

Slutrapport ARBETSMILJÖ VERKET. RAPPORT Datum ARBETSMILJÖ VERKET Vår beteckning 1 (12) Er beteckning A2013/3396/ ARM Enheten för ekonomi och planering Ulrika Söderman Wramsby, 010-730 9954 Regeringen arbetsmiljoverket@av.se Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan.

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan. Checklista för jämställda beslut. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter. Konkret innebär det att

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen 1 (5) Vårt datum 2016-01-26 Ert datum 2015-11-03 Vårt Dnr: 99.15 Ert Dnr: 99.15 SACO Box 2206 103 15 Stockholm Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Sammanfattning

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter, (SOU 2010:70)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter, (SOU 2010:70) 2011-03-23 Dnr 38454/2010 1(6) Avdelningen för kunskapsstyrning Elis Envall elis.envall@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

Plan för jämställdhetsintegrering

Plan för jämställdhetsintegrering 1 (8) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Plan för jämställdhetsintegrering Försäkringskassan har i regleringsbrevet för 2013 fått i uppdrag att ta

Läs mer

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Foto: Mikael Almén Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionalitet Sexualitet Ålder

Läs mer

RAPPORT 2016:23. Delårsrapport 2016

RAPPORT 2016:23. Delårsrapport 2016 RAPPORT 2016:23 Delårsrapport 2016 Delårsrapport 2016 Titel: Delårsrapport 2016 Rapportnummer: 2016:23 Utgivare:, augusti 2016 Upplaga: 1 Tryck: ISBN tryck: 978-91-7563-400-5 ISBN pdf: 978-91-7563-401-2

Läs mer

Handlingsplan för antidiskrimineringsintegrering på Diskrimineringsombudsmannen 2015-2018

Handlingsplan för antidiskrimineringsintegrering på Diskrimineringsombudsmannen 2015-2018 Styrdokument 2015-10-26 Sida 1 (13) Ärende LED 2015/12 handling 30 Handläggare Katarina Rouane Status Beslutad Handlingsplan för antidiskrimineringsintegrering på Diskrimineringsombudsmannen 2015-2018

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016 Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016 Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Jämställdhetsstrategi för Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsen i Skåne län Sara Lhådö

Läs mer

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011.

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011. Det lönar sig Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011 Christina Franzén www.ledarskapsakademi.se Vision vår handlingskraft i nutid

Läs mer

Jämställdhetsintegrering som strategi ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska

Jämställdhetsintegrering som strategi ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska Bilaga till regeringsbeslut 2012-03-01, nr II:1 Dnr U2012/1388/JÄM Strategi för arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet Inledning Denna strategi anger hur arbetet med jämställdhetsintegrering

Läs mer

Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan

Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Version 2007 Dnr 8003914-04 Inledning Arbetet med Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att innebära att Länsstyrelsen Östergötland står

Läs mer

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN, 2014-2016 BAKGRUND Länsstyrelsen har sedan 1994 ett uppdrag att bidra till att

Läs mer

Remissyttrande: Mål och myndigheter en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Remissyttrande: Mål och myndigheter en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Sida: 1 av 6 Dnr Af-2015/542149 Datum: 2016-02- 02 Socialdepartementet Rosenbad 4 11152 Stockholm Remissyttrande: Mål och myndigheter en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Processtöd jämställdhetsintegrering

Processtöd jämställdhetsintegrering Processtöd jämställdhetsintegrering i nationella och regionala Socialfondsprojekt Anna-Elvira Cederholm Före ansökan (ide -fas) Förberedelser Mobilisering Genomförande o avslutande Efter projektet Tillgängligt

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne DET ÖPPNA SKÅNE Enligt Skånes regionala utvecklingsstrategi har vi år 2030 det öppna Skåne. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege i socialfonden Nationell, regional och lokal satsning kopplat till kommande Socialfondsutlysning Tre huvudinriktningar i utvecklingsarbetet

Läs mer

Jämlika Landskrona - Fyra områden

Jämlika Landskrona - Fyra områden Stadsledningskontoret Personalavdelningen 1(5) Datum Handläggare 2011-10-10 Hannes Frizén Jämlika Landskrona Under 2010 ansökte och beviljades Landskrona stad medel från svenska ESFrådet för att driva

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män 1 (10) Kommunledningen Ulrika Lundgren Kvalitetscontroller 0302-521815 ulrika.lundgren@lerum.se Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Remissyttrande över slutbetänkande (SOU 2001:44) Jämställdhet transporter och IT från Rådet för jämställdhetsfrågor. Sammanfattning 1 (5)

Remissyttrande över slutbetänkande (SOU 2001:44) Jämställdhet transporter och IT från Rådet för jämställdhetsfrågor. Sammanfattning 1 (5) 1 (5) 2001-10-26 0210-0102105 Petra Thunegard, 011-19 11 29 2001-07-11 N2001/6498/TP Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över slutbetänkande (SOU 2001:44) Jämställdhet transporter och

Läs mer

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 MISSIV 1 (1) Datum 2013-09-13 Dnr 0989/13 Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att ta

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Presentation av s betänkande 1 december 2015 Lenita Freidenvall Särskild utredare Cecilia Schelin Seidegård landshövding Länsstyrelsen

Läs mer

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten Ärendenummer 00270-2015-1.1.1 Datum 2017-04-13 Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten 2015-2018 1. Uppdrag och syfte I regleringsbrevet för 2015 fick Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Sveriges Domstolar 2016-2018

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Sveriges Domstolar 2016-2018 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Sveriges Domstolar 2016-2018 Datum: 2015-11-02 Diarienummer: 2342-2014 Innehåll Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Sveriges Domstolar 2016-2018 1.

Läs mer

Strategi för ett jämställt Botkyrka

Strategi för ett jämställt Botkyrka 1[1] Strategi för ett jämställt Botkyrka Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Telefon vxl 08-530 610 00 Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 Webb www.botkyrka.se

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Svensk jämställdhetspolitik Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en fråga om rättvisa

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Sida 1 (6) 2008-12-19 Version: 1.0 Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Redovisning av regeringsuppdrag Riksantikvarieämbetet Tel 08-5191

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Kommunikationsplan Strategi för jämställdhetsintegrering

Kommunikationsplan Strategi för jämställdhetsintegrering Bilaga 5, KF 6/ Sidan 1 av 6 Kommunikationsplan Strategi för jämställdhetsintegrering Modell 1. Bakgrund och syfte KS förväntas anta förslag till strategi under hösten 2015. För tillämpning krävs informations-

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Syftet med jämställdhetsarbetet har varit att öka kunskaperna hos medarbetarna inom området jämställdhet. Detta för att medarbetarna

Läs mer