Umeå kommuns kulturnämnd, nedan kallad kommunen och Grubbebiblioteket, nedan kallad intraprenaden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå kommuns kulturnämnd, nedan kallad kommunen och Grubbebiblioteket, nedan kallad intraprenaden."

Transkript

1 UMEÅ KOMMUN ÖVERENSKOMMELSE Kulturnämnden Överenskommelse om intraprenad 1. Parter Umeå kommuns kulturnämnd, nedan kallad kommunen och Grubbebiblioteket, nedan kallad intraprenaden. 2 Allmänt En intraprenad är en självständig företagsliknande enhet som på uppdrag av kommunen utför verksamhet inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen. Intraprenaden är inte en självständig enhet i juridisk mening. Det innebär att ansvaret för ekonomi, personal m m ytterst är kommunens. Intraprenaden ges dock ökat ansvar och ökade befogenheter i förhållande till förvaltningsverksamheten och möjlighet till ett långsiktigt arbetssätt då uppdraget tecknas i en flerårig överenskommelse med kulturnämnden. Intraprenadens verksamhet och personal omfattas av gällande lagar, förordningar och föreskrifter, samt i de fall inte annat överenskommits, kulturnämndens och fullmäktiges mål i verksamhetsplaner, kommunens policies, regler och ingångna avtal. Denna överenskommelse inklusive bilagor har inte status av civilrättsligt avtal eftersom enbart kommunen är en juridisk person i detta förhållande. 3 Organisation m m Intraprenaden leds av en intraprenadchef. Intraprenadchefen är underställd kulturnämnden och är inför nämnden ansvarig för intraprenadens verksamhet. Förvaltningschefen är arbetsgivarföreträdare för intraprenadchefen. Den som genomför åtgärder eller beslutar med stöd av de befogenheter som lämnas i denna överenskommelse - är skyldig att hålla sig informerad om de lagar, avtal och regler samt kommunala beslut som rör verksamheten - undertecknar själv de avtal och skrivelser som rör besluten 4 Verksamhetens omfattning Inom ramen för biblioteksverksamheten i Umeå omfattar intraprenaden Grubbebiblioteket. Den övergripande planeringen för biblioteksverksamheten åvilar kommunen.

2 4.1 Geografiskt ansvarsområde Det geografiska ansvarsområdet omfattar följande områden 1 : Västerslätt (hyreshus) Västerslätt (villor) 4703 Västerslätt I (industriområde) 4704 Rödäng Grubbe, södra Grubbe, norra exkl. kv Eken mm Kv Eken mm Grubbe, norra, v. Kronoparksv Kungsänget Kronoparken Grubbebiblioteket har även ansvar för biblioteksservice till de förskolor, skolor och gruppboenden som finns inom det geografiska ansvarsområdet. Idag finns följande: - Förskolor: Kornetten, Linnean, Kungsgården och Klumpen. - Skolor: Grubbeskolan, Grisbackaskolan, Rödängsskolan - Boendegrupp: Skiftesvägen. Den angivna omfattningen är också intraprenadchefens åtagande. 5 Ekonomi, allmänt Den ekonomiska ersättningen för åtagandet enligt denna överenskommelse framgår av bilaga 1. Eventuella övriga uppdrag skall specificeras i separata överenskommelser. 5.1 Resultat och balansräkning Resultaträkningen påbörjas Investeringar Intraprenaden beslutar, efter samråd med förvaltningschef och stadsledningskontoret, om egna investeringar som finansieras inom budgetramen och inom den överenskomna perioden. För gränsdragning mellan drift och investering gäller kommunens regelverk. 5.3 Resultathantering Intraprenaden ansvarar till fullo för sitt eget resultat. Det innebär att intraprenaden kan föra över- respektive underskott i ny räkning. Uppkommer underskott har intraprenaden skyldighet att upprätta en åtgärdsplan som beskriver hur balansen ska återställas. Det ekonomiska resultatet skall vara i balans vid överenskommelsens slut. 1 Enligt koder i befolkningsstatistiken

3 5.4 Gemensamma resurser Intraprenaden har rätt till vissa gemensamma resurser som specificeras som fri nyttighet i bilagan om ekonomisk ersättning. Fri nyttighet innebär att resursen kan användas utan krav på ersättning. Det innebär också att motsvarande ekonomiska medel inte omfördelas till intraprenaden. 5.5 Prisuppräkning Intraprenadens budget uppräknas med samma prisförändringar för personal- och driftskostnader som för kulturnämndens övriga biblioteksverksamhet. För år 1 (2004) har intraprenaden en kostnadstäckning på 3,7 % för löneökningar. 6 Personal Intraprenadens personal är anställda av Umeå kommun och ingår i förvaltningens personalplanering. För intraprenaden tillämpas kommunens kollektivavtal. Lagen om anställningsskydd tillämpas för intraprenadens personal på samma sätt som för kommunens. Intraprenaden skall: - Tillhandahålla personal i den omfattning och med den kompetens som krävs för att fullgöra sitt åtagande. - Svara för personalens kompetensutveckling. Intraprenadchefen ska, efter överenskommelse med förvaltningschefen, delta i den chefsutbildning som erbjuds - Fullgöra sitt förhandlingsansvar i enlighet med kommunens samverkansavtal - Fullgöra sitt ansvar enligt kommunens mål för arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet Vidareutbildning och kompetensutveckling som tillhandahålls av kommunen skall vara tillgänglig på samma villkor för intraprenaden. Intraprenaden är skyldig att ta emot av kommunen anvisade praktikanter på samma villkor som för övriga verksamheter under kulturnämnden. 7 Utrustning Utrustning (exklusive IT-utrustning) och inventarier som vid ingången av detta avtal finns vid Grubbebiblioteket skall tillgodoräknas i balansräkningen. 8 Administration Intraprenaden ska använda kommunens gemensamma system för administration, verksamhet, telefoni/it (inklusive hård- och mjukvaror). Utnyttjandet av kommunens ekonomi- och PA-system är en fri nyttighet.

4 9 Lokaler Andrahandsuthyrning av lokaler får ske efter samråd med Grubbeskolan och godkännande av Servicekontoret-Fastighet och Fritidskontoret. Extern förhyrning av lokaler får endast ske efter samråd med Servicekontoret-Fastighet och efter beslut av förvaltningschef. 10 Åtaganden Intraprenaden ska uppnå följande åtaganden under 2004: - Ett öppethållande på lägst 39 timmar/vecka under perioden september t.o.m. maj - Minst 40 % av medieanslaget ska avsättas till inköp av barn- och ungdomslitteratur - Den brukarupplevda kvaliteten i 2004 års mätning ska lägst vara på samma nivå som motsvarande mätning 2003, dvs. minst 4,7 för servicegrad och minst 4,7 för bemötande - Sjukfrånvaron ska vara lägre än för år Fortsatt utvecklat samarbete gentemot förskolor och skolor i området. Antalet organiserade klassbesök ska minst vara lika många som under förra verksamhetsåret - Antalet besökare och lån ska ej understiga antalet för föregående verksamhetsår 11 Uppföljning, utvärdering och tillsyn Uppföljning, utvärdering och tillsyn av åtagandet enligt denna överenskommelse sker på det sätt som gäller för kulturnämndens övriga verksamheter om ej annat överenskommits. Exempel på uppföljning är skriftliga tertialrapporter och bokslut som redovisas till kulturnämnden. Utvärderingen av Grubbe som intraprenad ska fokusera på i vilken omfattning medarbetarnas engagemang och delaktighet har ökat samt vilka konsekvenser det har fått för verksamheten. Intraprenaden skall i övrigt följa de rapporteringssystem som tillämpas inom kommunen om ej annat överenskommits. 12 Omförhandling Parterna äger rätt att inför varje nytt verksamhetsår påkalla förhandlingar med åberopande av något av nedanstående förhållanden: - Väsentliga förändringar i kommunens uppdrag, t ex ändrad lagstiftning - Väsentliga förändringar för Umeå kommun - Oförutsedda händelser som väsentligt ändrar förutsättningarna för intraprenaden 13 Hävande Vardera parten äger rätt att säga upp överenskommelsen i förtid med 6 månaders uppsägningstid om någon part; - Väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt överenskommelsen - Inte vidtar rättelseåtgärder efter påtalade brister - Bedömer att intraprenaden som driftsform ej är ändamålsenlig

5 14 Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse ska ytterst avgöras av kommunstyrelsens arbetsutskott. 15 Avtalstid Denna överenskommelse gäller fr o m t o m Uppsägningstiden för överenskommelsen är 6 månader. Uppsägning skall vara skriftlig. I det fall överenskommelsen ej sagts upp förlängs det automatiskt med 12 månader. Om överenskommelsen upphör återgår intraprenaden till den kommunala förvaltningen. Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar varav parterna tager var sitt. Umeå den Umeå den. Erik Bergkvist Kulturnämndens ordförande Jan Danielsson Intraprenadchef

6 Specificering av den ekonomiska ersättningen. RESURS FÖRSLAG TILL ERSÄTTNING KOMMENTAR 2004 Jämförelse 2003 Fördelningsnyckel antal årsarbetare = 14 % (3 av 21 åa). Personal 1 010,5 949,7 I summan ingår 1,7 % löneökningar utöver ram för Där ingår gemensam pott löneförhandlingar. Utvecklingskostnader 30 Engångsbelopp 2004 Tim/OB 11,4 14 % av 81,2. Merkostnader för bokbussen (matersättning) ej borträknat. Kurser, resor 13,2 14 % av 94,3 Övriga personalkostnader (intern 2,8 14 % av 19,7 representation) Rehabilitering Friskvård (gymkort, anmälningsavgifter för t.ex. Vårruset) Tillgång till centrala medel för rehab, företagshälsovård, massage, utredningar av personalkonsulent, genomförande av synscreening är s.k. fri nyttighet 1,6 Fördelningsnyckel antal anställda = 2,5 % (3 av 122). Ekonomi-/personalresurs Vaktmästeriresurs Media 247,1 247,1 Katalogisering Tillgång till databaser Övriga kostnader 17,5 17,2 (förbruknings-, bokvårdsmaterial) Program 5,2 5,1 Intäkter ,7 LIBRA biblioteksdatasystem PC-, nätverks- och skrivarsupport Annonser (rekrytering) 0,5 Telefon 9,8 Ersättning för 5 investeringar Personalmöten, 1,9 förvaltningsresa mm Nettokostnad 1 427, ,4 2,5 % av 48 KKR Fri nyttighet Fri nyttighet upp till 15 tim/år Fri nyttighet Samma principer som för kommundelsnämndernas bibliotek 91,4 Samma principer som för kommundelsnämndernas bibliotek 4 tim/månad = samma nivå som idag

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo AVTAL Samverkan miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Avtalet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige i Ulricehamn Avtalet

Läs mer

Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun

Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun 2012-01-20 reviderad KS 2012-10-02 KF 2012-10-24 2013-05-06 2014-02-04 2014-06-25 Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun Kommunernas ekonomiska förvaltning regleras av kapitel 8 i kommunallagen. Där

Läs mer

Detta avtal är ej avsett att inskränka behörigheten hos eller självständigheten för Parterna och deras respektive beslutande organ.

Detta avtal är ej avsett att inskränka behörigheten hos eller självständigheten för Parterna och deras respektive beslutande organ. AVTAL OM SAMVERKAN I A DA 1. PARTER Ålands landskapsregering, 0145076-7, Mariehamns stad, 0205071-4, Ålands hälso- och sjukvård, 1907542-4 och Ålands kommunförbund, 1449974-6 har kommit överens om att

Läs mer

Avtal Eget val i hemtjänsten

Avtal Eget val i hemtjänsten Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-xx-xx Avtal Eget val i hemtjänsten Referensnummer: ÄN 2009.159.730 Avtalstid fr.o.m.: t.o.m.: Köpare Säljare Organisation: Karlskrona

Läs mer

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335 1.0 PARTER Beställare Utförare Tyresö kommun Socialförvaltningen 135 81 Tyresö kommun Organisationsnummer Organisationsnummer 212 000-0092 xxx xxx- xxxx Kontaktperson kontrakt Charlotte Barkman-Hedin Kontaktperson

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige

Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige Regler för ekonomisk förvaltning Sida 1(18) Diarienr ST2008-1677/12 Fastställd av Styrelsen Datum 2007-05-24 Revidering VD godkänd av Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM. för SUNNE KOMMUN

KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM. för SUNNE KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2003-02-24, 51 KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM för SUNNE KOMMUN Bilagor: 1. Konkurrensplan 2. Avtalsredovisning 3. Förkalkyl 4. MBL och upphandling 5. Mall för upprättande av förfrågningsunderlag

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen.

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen. OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Yvonne Flambe 2015-03-13 OSN-2015-0199 Omsorgsnämnden Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Motiv för konkurrensutsättning... 2

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 30 mars 2009, kl 18.30 Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska

Läs mer

Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss

Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss AVTALSPARTER: VÅRDGIVARE BESTÄLLARE Landstinget Västmanland 721 89 VÄSTERÅS Bankgironr: Bankgironr: 5261-0920 Plusgironr: Plusgironr: Organisationsnr: Organisationsnr:

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr.

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr. AVTAL för personlig assistans mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn Adress Org.nr pers.nr Telefon legal företrädare (ifylls i förekommande fall) namn adress nedan kallad anordnaren och uppdragsgivaren,

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen Organisationen Organisationsnummer

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras. SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (19) Bilaga 2 till förfrågningsunderlag OBS! Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Läs mer

AVTAL Bilaga 1 2010-10-26. Leverantör. A. Tierps kommun med organisationsnummer 212000-0266 härefter kallad Kommunen

AVTAL Bilaga 1 2010-10-26. Leverantör. A. Tierps kommun med organisationsnummer 212000-0266 härefter kallad Kommunen AVTAL Bilaga 1 2010-10-26 Avtalsnummer Handläggare 201x/xx Ref.nr. 20xx/xx Avtalet omfattar Service insatser och förebyggande sociala insatser enligt Lagen om valfrihet (LOV) Avtalsperiod 20xx-xx-xx 20xx-xx-xx

Läs mer

Beslut delegerade till förvaltningschefen. kommentar. Allmän administration. Ekonomi och finanser. Ledning och styrning.

Beslut delegerade till förvaltningschefen. kommentar. Allmän administration. Ekonomi och finanser. Ledning och styrning. Beslut delegerade till förvaltningschefen Vidaredelegeras till Anmärkning/ kommentar Allmän administration Att avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. Att inom

Läs mer

Styrprinciper för Jönköpings kommun

Styrprinciper för Jönköpings kommun Styrprinciper för Jönköpings kommun Ks 1998:702 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Styrprinciper för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 1999-02-25 45 1 2 Page 1

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Gemensam nämnd med Borlänge kommun för språktolkförmedlingsverksamhet

Gemensam nämnd med Borlänge kommun för språktolkförmedlingsverksamhet 49 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ekonomienhet Dnr LD12/03503 Uppdnr 408 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18 Landstingsfullmäktige Gemensam nämnd

Läs mer

AVTAL xxx 1. BAKGRUND

AVTAL xxx 1. BAKGRUND 1 Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i Västra Götaland har med Västra Götalandsregionen, Servicenämnden, nedan kallad Leverantören, 232100-0131, träffat följande avtal. AVTAL avseende

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 11 december 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 163. Upprop och anmälningar

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer