FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS"

Transkript

1 BILAGA TILL VERKSAMHETSPLAN FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS ÅRSPLAN s 1

2 Utvecklingsområde 1 Verksamheter som skapar möjligheter Samhällsnytta, synergitänkande och möjligheter Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska bedriva verksam heter som som präglas av samhällsnytta, synergitänkande och möjligheter på samtliga nivåer. Arrangörsutvecklingen ska breddas och koppla ett helhetsgrepp kring alla former av arrangörskap scen, film, digitalt och konst. Stärka medlemmarna i arbetet med att arrangera ett rikt, kvalitativt och tillgängligt scenkonstutbud och skapande verksamhet för barn och unga. Utveckla arrangör- och entre pre nör skapet i de digitala husen (projekt). Genomföra Arrangörshögskolan (ht vt 2012) Utveckla samarbeten med produktionsbolag som producerar barn- och familjeprogram Ta fram en produktion i samverkan mellan kulturområdena konst, scen och film riktad mot unga. Genomföra ett antal: - turnéproduktioner i olika genrer, riktade till en ung publik. - produktioner med inriktning mot skapande verksamhet för ungdomar. - produktioner tillsammans med Riksteatern. - pedagogiska verksamheter och någon form av programpaket (för medlemmar) riktade främst till en barnoch ungdomspublik. Ökad samverkan med andra aktörer och mellan olika konstområden. Genomföra konstnärlig gestaltning. Tydligt och strategiskt fortsätta utvecklingen av den digitala verksamheten, med fokus på att få fler medlemmar att bli digitala hus. Verka för en interaktiv digital infrastruktur med minst en anläggning (med interaktiv kapacitet) i varje län. Genomföra medlemsmöten anpassade för digitala hus Utveckla turnébioverksamheten både utomhus på sommaren och inomhus på vintern. Genomföra Bio Kontrast-inspirationsdagar. Fortsatt arbete med en webbaserad program- och utbudskatalog. Hitta finansieringsvägar för processinriktade konstprojekt i samverkan med medlemmar. Mötesplatsen som utvecklingsplattform Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parkers anläggningar och verksamheter ska vara en självklar plattform för lokal, regional och nationell utveckling. Projekt (Residens) som skapar ett lokalt utvecklingsklimat som stimulerar engagemang och kreativitet genom längre lokal närvaro av t ex teatergrupper, på ort/orter där det finns både Folkets Park och Riksteaterförening. Genomföra Big Screen Championship (TV-spel med lag på biograf) för att bredda utbudet mot nya målgrupper. Göra en uppföljning av förra årets förnyelseutbildningar. Genomföra projektet World Wide Cinema för att bredda publikgruppen. Teknik och metoder Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska vara en föregångare i tekniktillämpning och metodutveckling för spridning av kultur, nöjen och möten till hela landet. 2

3 Utvecklingsområde 2 Rum för alla Inbjudande och attraktiva miljöer Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parkers anläggningar ska kännetecknas av en utformning, utsmyckning och tillgäng lighet som upplevs som inbjudande och attraktiva av så många som möjligt. Lokalernas utformning och tillämpning/ nyttjande ska vara stimulerande samt bidra till att generera idéer och möjligheter. Fortsätta genomförandet (år 2) det treåriga projektet Ljuset på entrén och lyfta frågor om den fysiska miljön. Bistå medlemmar vid ansökan om statsbidrag från Boverket Medverka till utveckling av Digitala Hus för bio, evenemang och konferens. Analysera och kartlägga nya spelplatser/scener för barnoch familjeprogram. Fortsätta arbetet med vårt konstlager och genomföra flera mer genomgripande hängningar hos några föreningar. Följa upp energideklaration av fastigheter. Tillgänglighet och nya grupper Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska vara en föregångare i tillgänglighet bland samlingslokaler, samt sträva efter att speciellt möta de medborgare och grupper som idag saknar eller har dålig tillgänglighet till mötesplatser inte minst i flera städers ytterområden. Genomföra projektet World Wide Cinema i nära samarbete med Folkets Hus i förortsområden (primärt Stockholm, Göteborg och Malmö). Verka för utvecklingen av folkparken som spelplats för pop och rock, tillsammans med externa aktörer. Tillsammans med andra aktörer ta initiativ till att Tillgänglighetsguiden (databas för tillgänglighet som idag används främst i Västra Götaland) ska bli nationell. Följa utvecklingen av Flyttlasset i Rosengård flyttning av ett nedlagt/överblivet FH till Rosengård som ett pilotprojekt. Genomföra en nätverksträff mellan medlemmar i förorter. Producera 4-5 nya vandringsutställningar med inriktning mot tillgänglighet, barn och unga m m. Genomföra ett konstprojekt i nära samarbete med våra medlemsfestivaler. Genomföra ett ungdomsinriktat projekt med stöd från Boverket. Fortsätta ett förändringsarbete för ökad mångfald i folkrörelsen. Demokratisk infrastruktur Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska vara en intres sant och angelägen del av Sveriges demokratiska infrastruktur, samt medverka till att utveckla och sprida information om de allmänna samlingslokalernas betydelse och möjligheter. Utveckla samarbetet med SamSam Bygg för opinionsbildning om stöd till samlingslokaler och rådgivning till medlemmar. Delta i den årliga samlingslokalresan tillsammans med Boverket, Bygdegårdarnas Riskförbund och Våra Gårdar. Arbeta med opinionsbildning och samlingslokaler. Arbeta för att statens stöd till digitalisering av biografer tidigareläggs. 3

4 Utvecklingsområde 3 Förening i förändring och utveckling Konkurrenskraft och engagemang Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parkers föreningar ska vara konkurrenskraftiga och arbeta på ett lustfyllt, professionellt, mål- och möjlighetsinriktat sätt med lokalsamhällets och medborgarens behov, önskemål och drömmar i fokus, där medborgarens vilja till delaktighet och engagemang tillvaratas och uppmuntras. Fortsatt implementering av arbetet med Möjligheternas mötesplats på regional/lokal nivå. Samordna utbildnings- och utvecklingsinsatser för att ge en samlad bild till medlemmarna, samt göra insatserna mera resurseffektiva. Genomföra/utveckla utbildningar och möten: - Chefsutbildning för medlemmar - Regionalt anpassade utbildningar/möten - Förnya och utveckla biografutbildningarna. - Utbildningar och möten för chefer och anställda i Kvalitetsnätverket CCS. - Arrangörshögskolan (ht vt 2012) Hjälp vid hyresfrågor med kontrakt, hyressättning, hyresnämnd m m. Arbeta för att anslutna biografer ökar antalet föreställningar och besök. Långsiktigt hållbart arbete Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska på alla nivåer arbeta på ett långsiktigt hållbart sätt, där mångfald, inflytande och delaktighet är viktiga ledord, samt bedriva metodutveckling för nya former av föreningsarbete. Utveckla och driva arbetet med den webbaserade medlemsutbildningen FHP-skolan, samt initiera internt och externt samarbete runt detta. Genomföra en total inventering av utbildningsbehovet bland medlemmarna i samarbete med ABF. Verka för att medlemmarna ska använda Folkets Hus och Parkers hemsida som resurs i det dagliga arbetet. Medverka till utveckling av innehåll inom respektive ansvarsomåde. Bistå medlemmar i arbetsgivarfrågor genom att: - skicka ut skriftlig information om nyheter inom berörda områden till medlemmar i den interna arbetsgivarorganisationen FHPA med information om nyheter inom berörda områden, (ca 6 gånger/ år). - genomföra kollektivavtalsförhandlingar för samtliga avtalsområden. - genomföra centrala förhandlingar i samarbete med KFO gällande arbetstvister. - ge råd samt bistå föreningar i lokala förhandlingar gällande arbetstvister. Bistå medlemmar i försäkringsfrågor, samt genomföra slutförhandling av nytt avtal för den kollektiva medlemsförsäkringen. Genomföra utbildning i fastighetsförvaltning och fastighetsförädling. Samhällsnytta och resursmobilisering Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska på alla nivåer mäta och visa verksamhetens ekonomiska och sociala prestationer, för att synliggöra samhällsnyttan, samt därmed stärka föreningens konkurrenskraft, samt också aktivt verka för ett rättmätigt ekonomiskt samhällsstöd. Förbättra ekonomiinformationen gentemot medlemmarna via hemsidan. 4

5 Förbättra medlemmarnas ekonomiska kunnande via information och utbildning. Bistå vid regionala ekonomiutbildningar. Genomföra en nationell ekonomikonferens för medlemmar. Följa upp och ge förslag till åtgärder för föreningar som inte betalar avgifter. Identifiera/anpassa metoder och verktyg för att tydliggöra föreningarnas samhällsnytta (t ex genom sociala bokslut m m), samt inleda försöksverksamhet runt detta. Genomföra medlemsseminarier om kontakten med media. Verka för ökade intäkter via anslag och sponsring. 5

6 Utvecklingsområde 4 Vi gör det tillsammans Växande folkrörelse med lokal nytta Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska vara en aktiv, växande folkrörelse som skapar lokal nytta och mervärde genom gemensamma ansträngningar och utveckling. Utveckla modeller för regionala arrangörsutbildningar gärna i samverkan med andra organisationer samt vara en resurs vid regionala arrangörsutbildningar och förnyelseutbildningar. Genomföra de nationella arrangemangen BOKA, Konstdagarna och Filmdagarna. Genomföra ett nationellt medlemsmöte. Förstärka Festivalsektionens arbete. Göra medlemsnyttan synlig och tydlig. Fördjupa och förfina arbetet med att förhandla fram förmånliga ramavtal för medlemmarna inom olika områden, samt bilda samarbetskommittéer med större samarbetspartners. Delta med utställningar vid utvalda konferenser/mässor eller liknande för att marknadsföra folkrörelsen. Utveckling av Scen & Salong på nätet. Stark rörelse på alla nivåer Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska vara stark på lokal, regional och nationell/gemensam nivå, med en aktiv och utmanande idédiskussion. Tydlig regional närvaro/fokus genom att: - arbeta med att utveckla FHP-regionernas roll och medverka vid regionala årsmöten. - genomföra en nationell konferens för regionala ordföranden. - vara en part i Ideell Kulturallians på regional nivå. - genomföra regionala utbildningar och medlemsträffar, i syfte att höja kompetensen och stärka samverkan mellan medlemmar. - organisera och medverka vid (centralt planerade) regionala medlemsträffar/turnéer. - genomföra regionturnéer med barn- och familjeprogram. - delta vid regionala utbudsdagar. - genomföra en organisationsutredning för folkrörelsen. Arbeta vidare med Folkets Hus och Parkers profil och image. Producera nya trycksaker etc för att presentera Folkets Hus och Parker. Genomföra en intern medlemskampanj för att lyfta fram Folkets Hus och Parkers grafiska profil. Utveckla och stärka Folkets Hus och Parkers omvärldsbevakning och opinionsbildning, samt intensifiera kontakten med media. Fortsatt utveckling av Folkets Hus och Parkers hemsida Stärka Folkets Hus och Parkers närvaro i sociala medier (Facebook m fl). Ansluta fler biografer till filmsättningen. Utveckla organisationens IT-stöd. Effektivisera nyttjande och förvaltning av egna fastigheter Verka för ökat nyttjande av Nordisk Tonefilmpaketet. Nytta genom samverkan Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska sträva efter breda samverkanslösningar för att lösa behoven i lokalsamhället. FHP ska samarbeta med andra grupper i samhället för att förstärka den ideella/civila sektorns utveckling och betydelse. 6

7 Verka för bättre förutsättningar för den ideella kultursektorn genom nätverket Ideell Kulturallians. Verka för att regionala samverkansgrupper, t ex SamSam och/eller regional Ideell Kulturallians bildas. Start av nätverket Ung Kultur i samverkan med Amatörteaterns Riksförbund (ATR), Bygdegårdarnas Riksförbund, Kontaktnätet, Musik- och Kulturföreningarnas Samverksansorganisation (MoKS) och Riksteatern med syfte att hitta samverkansmöjligheter och synergier. Utveckla samarbetet med Riksteatern och verka för ett nära samarbete på lokal och regional nivå mellan Riksteaterföreningar och FHP-föreningar. Medverka med samtal/information/mindre aktiviteter vid ett urval av årets sommarfestivaler. Vara delaktiga i ett kvalitetsfilmnätverk tillsammans med olika branschaktörer. Driva bolag för distribution av kvalitetsfilm, tillsammans med andra parter. Verka för att fler föreningar blir medlemmar i Europa Cinemas. Fortsatt deltagande i nätverket Koalition för Kulturdebatt. Genomföra en aktivitet under Almedalsveckan. Bli en part i regionala förhandlingar om kulturmedel enligt samverkansmodellen, genom Ideell Kulturallians. 7

8 Årsplanen för 2011 har fastställts av Folkets Hus och Parkers styrelse den 15 december Folkrörelsen Folkets Hus och Parker Box 17194, Stockholm Besöksadress: Swedenborgsgatan

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND FÖRSLAG 2010-11-03 REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND Detta förslag har godkänts av Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-01 och överlämnas härmed till Kommunstyrelsen för behandling inför antagande

Läs mer

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015)

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015 Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Regionförbundet Östsam 2014 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

Svenska Filminstitutets bidrag till den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013

Svenska Filminstitutets bidrag till den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 Svenska Filminstitutet Box 27126,102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon 08-665 11 Fax 08-66118 20 www.sfi.se Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutets bidrag till den nationella

Läs mer

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 antogs av landstingets kulturnämnd den 25 april och av landstingsfullmäktige

Läs mer

KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN

KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN Handlingsplan 2010-2013 Beslutad i kommunstyrelsen 2010-02-03 2 Bakgrund I februari 2008 antog kommunfullmäktige en kulturpolitisk strategi för Lunds kommun. Samtidigt

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplanens syfte Kulturplanen syftar till att ge en strukturerad och samlad bild av vilken inriktning arbetet ska ha inom kulturområdet de närmaste åren. Utgångspunkten

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor Drar vi nytta av varandra på bästa sätt? KÄRA VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan.

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. Verksamhetsplan 2012 I. Creating Change scouting med den rätta känslan har ett

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv De regionala kulturaktörerna Kulturenheten September 2011 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Regionala kulturaktörer... 4 2 Musik... 7 2.1

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 1 Innehållsförteckning Inledning...2 Uppdrag...2 Värdegrund...3 Vision...3 Vägen till visionen...4 Verksamhets- och kvalitetsstyrning...4 Region Värmlands planerade insatser och verksamhetsaktiviteter

Läs mer

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden 2013-2015 ABF en idérörelse Arbetarnas Bildningsförbund är en radikal idérörelse och en bred folkbildningsorganisation. Innehåll ABF Skånes strategiska

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället. Sida 1(15) Detaljbudget 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Läs mer

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Innehåll sida Inledning och bakgrund till kartläggningen... 2 Arrangörskap för scenkonst: Organisation

Läs mer

Västra Götalands kulturplan 2013 2015

Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Kulturplanens form 4 3. Dialoger och nätverk 5 3.1 Arbetet med Kulturplanen 6 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 6 4.1 EU 2020,

Läs mer

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Introduktion/Bakgrund: Kulturföreningen Ordfront arbetar för allas lika värde och rättigheter, för demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer