1 Inledning Verksamhetsresultat Intäkter och kostnader per verksamhetsdel Bolagsverkets organisation 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Inledning... 2. 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6"

Transkript

1 AD163/2012

2 1 (45) Innehållsförteckning 1 Inledning Verksamhetsresultat Intäkter och kostnader per verksamhetsdel Bolagsverkets organisation 6 3 Resultatredovisning Bolagsverkets serviceåtagande Verksamhetsdel Företagsregistrering Kostnader per prestationstyp Ärenden registrerade inom sju arbetsdagar Förseningsavgifter Övrig information kring verksamhetsdel Företagsregistrering Kötid för registreringsärenden Näringsförbud och personliga konkurser Inkomna räkenskapshandlingar Telefonförfrågningar Kvalitet Förbättring av e-tjänster Undersökning av kundnöjdhet Synpunkter och klagomål Gallring Verksamhetsdel Företagsinteckning Kvalitet Verksamhetsdel Kungörelser Kvalitet Verksamhetsdel Finansiering av likvidatorer Kvalitet Verksamhetsdel Försäljning Kvalitet 24 4 Redovisning av kompetensförsörjning Mål och återrapporteringskrav Återrapportering Kompetensinventering, analys och planering Kompetensstrategi Kompetensåtgärder Medarbetarundersökning Medarbetar- och chefsutbildning Redovisning av analys och bedömning 28 5 Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tilläggsupplysningar och noter Resultat och underskrift Sammanställning över väsentliga uppgifter...45

3 2 (45) 1 Inledning Denna årsredovisning är en redovisning och återrapportering för Bolagsverkets ekonomiska resultat visar ett överskott på 57,8 mkr, vilket huvudsakligen beror på ökade intäkter av registreringsavgifter för aktiebolag. Ändringar i lagstiftningen som rör företagande Riksdagen beslutade 2010 om ändringar i lagstiftningen för att stimulera företagandet. Kravet på aktiekapital sänktes från till lägst kronor och kravet på revisor för att starta aktiebolag togs bort. Som en effekt av detta ökade antalet ärenden under senare delen av 2010 och detta fortsatte under Ökningen avser främst nybildningar och ändringar av bolagsordningar. Den stora volymen ärenden är anledningen till det positiva resultat som redovisas men har också inneburit att Bolagsverket har haft längre handläggningstider än normalt. För att komma tillrätta med handläggningstiderna har Bolagsverket tagit in tillfälligt anställda. Dessutom har verket satsat på att bredda kompetensen så att fler medarbetare kan handlägga flera typer av ärenden. Ny försäkringsrörelselag Den 1 april 2011 trädde en ny försäkringsrörelselag i kraft och Bolagsverket blev registreringsmyndighet för försäkringsföreningar. Försäkringsföreningarna registreras i försäkringsregistret tillsammans med försäkringsaktiebolagen och de ömsesidiga försäkringsbolagen. Understödsföreningar kan bli försäkringsföreningar genom att ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen och sedan registrera sig hos Bolagsverket. Detta gäller till och med utgången av Ny delgivningslag En ny delgivningslag började gälla den 1 april Detta innebär att Bolagsverket kan anlita privata delgivningsföretag vid delgivning. Tidigare har polisen skött Bolagsverkets delgivningsärenden. Ändrad filialförordning Den 1 april 2011 ändrades filialförordningen. Ändringarna har bland annat förenklat anmälan av en filial och gjort så kallat eget utträde för revisorer kostnadsfritt. En annan nyhet är att Bolagsverket aviserar den verkställande direktören och andra funktionärer i filialen om registrering och avregistrering i filialen. Enklare regler för utländska filialer Den 1 juli 2011 började ändringar i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. gälla. Ändringarna har gjort reglerna för utländska företag som vill starta filial i Sverige enklare. Övertaganden av ärenden från tingsrätterna I juni 2011 beslutade riksdagen att Bolagsverket skulle ta över några av tingsrätternas ärenden. Det gäller bland annat dödande av aktiebrev och att utse god man i vissa fall. Anledningen till detta är att domstolarnas verksamhet så långt som möjligt ska renodlas till rättsskipning. Lagändringen trädde i kraft den 1 oktober Nya regler för företagsnamn Den 1 juli 2011 ändrades firmalagen, vilket innebär att bland annat skyddet för efternamn och konstnärsnamn har minskat. Nu ligger hinder för registrering endast om användningen av efternamn eller kända konstnärsnamn är till nackdel för den som bär namnet. Egenartade efternamn har däremot samma skydd som tidigare.

4 3 (45) Hävning av företagsnamn Från och med den 1 juli 2011 kan man vända sig till Bolagsverket för att häva ett företagsnamn. Den som vill häva ett företagsnamn kan också vända sig till domstol. Man kan häva ett företagsnamn om det exempelvis är vilseledande eller om det inte har använts inom en period av fem år i följd. EU-direktiv I februari 2011 antog den europeiska kommissionen ett förslag om att koppla samman företagsregister inom EU för att göra elektronisk företagsinformation gränsöverskridande. Direktivet kan bland annat komma innebära ett krav på ett reglerat antal arbetsdagar i handläggningstid för komplett och korrekt inlämnade ärenden, vilket i sin tur kommer att ställa stora krav på Bolagsverkets verksamhet. E-förvaltning Den 3 mars 2011 beslutade regeringen att ge Bolagsverket i uppdrag att vara utvecklingsmyndighet för e-förvaltning inom området företag och företagande. Uppdraget innebär att ta ett särskilt ansvar för utveckling och samordning mellan de myndigheter som berörs av ett företags hela livscykel, från start till avveckling. Det övergripande målet med e- förvaltningsarbetet är att göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter, att fullgöra sina skyldigheter och att ta del av förvaltningens service. Bolagsverket ska avrapportera arbetet årligen till regeringen. Minskat och förenklat uppgiftslämnande Bolagsverket har fått i uppdrag av regeringen att leda och samordna en kartläggning av vilka uppgifter myndigheter kräver in från företag. Syftet är att företagen bara ska behöva lämna uppgiften en gång. Arbetet som har startat, tillsammans med tretton andra myndigheter, ska resultera i ett register som ska göra det möjligt att i framtiden lämna uppgifterna elektroniskt i ett gränssnitt som är gemensamt för alla myndigheter. Därefter ska myndigheterna kunna dela och återanvända informationen mellan sig. Uppdraget ska slutredovisas i en rapport till regeringskansliet senast den 20 juni E-delegationen It- och regionminister Anna-Karin Hatt beslutade den 1 juli att utse Bolagsverkets generaldirektör Annika Bränström till ny ordförande för E-delegationen. Annika Bränström tillträdde posten den 1 augusti. E-legitimationsnämnden En e-legitimationsnämnd har skapats för att hanteringen av e-legitimationer ska bli enklare. Nämnden ska fungera som kontakt mellan de myndigheter i Sverige som har e-tjänster och de som utfärdar e-legitimationer. Annika Bränström är från 1 januari 2011 en av ledamöterna i nämnden. Övrig utveckling Bolagsverket har börjat byta den tekniska plattformen för verksamhetsstödet som finns i verkets stordator. Detta är ett komplext och resurskrävande projekt som beräknas bli klart under första tertialet Bytet görs för att framtidssäkra den tekniska plattformen.

5 4 (45) 2 Verksamhetsresultat 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel Verksamhetsresultat för varje verksamhetsdel Belopp i tkr Offentligrättslig verksamhet Drift (disp.) 2009 Uppbörd Drift Uppbörd Drift (ej disp.) (disp.) (ej disp.) (disp.) Uppbörd (ej disp.) Verksamhetsdel Företagsregistrering Registreringsverksamheten Intäkter Kostnader Förseningsavgifter Intäkter Kostnader Resultat Verksamhetsdel Företagsinteckningar Intäkter Kostnader Resultat Verksamhetsdel Kungörelser Intäkter Kostnader Resultat Verksamhetsdel Finansiering av likvidatorer Intäkter Kostnader Resultat Uppdragsverksamhet Verksamhetsdel Försäljning Intäkter Kostnader Resultat Bolagsverket totalt 1 Intäkter Kostnader Resultat I den totala summan ingår inte intäkter och kostnaderna för Bolagsverkets egna kungörelser

6 5 (45) Bolagsverkets största verksamhetsdel till omfattning är Företagsregistrering. Denna visar ett positivt resultat på 44,6 mkr. Under 2011 har ärendevolymen legat på en hög nivå vilket lett till höga intäkter framförallt vad gäller registreringsavgifter för aktiebolag. Kostnadssidan har också ökat jämfört med 2010 och den största orsaken till detta är merkostnader för byte av Bolagsverkets tekniska plattform. Bolagsverkets verksamhetsdel Företagsinteckningar visar ett positivt resultat. Intäkterna för 2011 ligger något över utfallet i fjol. Kostnadssidan har ökat även den på grund av byte av verkets tekniska plattform. Verksamhetsdelen Kungörelser har ett fortsatt positivt resultat. Intäkterna har ökat med anledning av att Bolagsverket från och med maj även kungör bygglovsbeslut enligt den nya plan- och bygglagen. Verksamhetsdelen Finansiering av likvidatorer har under verksamhetsåret fortsatt höga kostnader. Faktorer som kan ligga till bakgrund för detta är den slopade revisionsplikten och övertagandet av likvidationsärenden från tingsrätterna. Slopandet av revisionsplikten förväntas innebära fler beslut om förseningsavgift, vilket i sin tur kan ge fler likvidationsärenden. Det innebär därmed också att antalet ersättningar till likvidatorer kan komma att öka. Verksamhetsdelen Försäljning visar även den ett fortsatt positivt resultat, även om det är något lägre jämfört med de senaste åren. Försäljningen av transaktioner i näringslivsregistret har gått betydligt bättre än tidigare år. Kostnadssidan har ökat, vilket framförallt beror på ökade it-kostnader. I december 2011 införde Bolagsverket tidredovisning bland annat för att på ett bättre sätt fånga hur myndighetens medarbetare fördelar sin arbetstid på olika aktiviter i de olika verksamhetsdelarna. Bolagsverket har även arbetat fram en ekonomimodell för att identifiera och fånga alla it-kostnader, för att sedan kunna fördela dessa på aktiviteter och tjänster. Med den nya modellen kommer Bolagsverket att kunna följa upp produktionskostnaden för levererade system och koppla dessa till varje verksamhetsdel. Med tidredovisningen och den nya ekonomimodellen för it-kostnaderna förväntar sig Bolagsverket att förbättra kvaliteten i kostnadsfördelningen framöver.

7 6 (45) 2.2 Bolagsverkets organisation Den 1 december införde Bolagsverket en ny organisation. Omorganiseringen innebär bland annat att verket har inrättat en ny avdelning, e-samverkansavdelningen, som har i huvuduppdrag att utveckla Bolagsverkets e-tjänster och att ansvara för samverkan inom uppdraget att vara utvecklingsmyndighet för företag och företagande. Till e- samverkansavdelningen hör också försäljningsenheten. Informations- och försäljningsavdelningens uppdrag rör nu enbart kommunikationsfrågor och har bytt namn till kommunikationsavdelningen. Registeravdelningens uppdrag har renodlats till att utveckla och effektivisera den manuella handläggningen och telefonisupporten. Verksamhetsstödsavdelningen har fått i uppdrag att utveckla en tydligare funktion för att följa upp och värdera effekter av förändringar i verksamheten samt ger stöd för processutveckling. Verksamhetsutvecklingsenheten har bytt namn till omvärldsanalysenheten och enhetens uppdrag har renodlats till omvärldsbevakning, analyser och utredningar.

8 7 (45) 3 Resultatredovisning I detta kapitel redovisar och kommenterar Bolagsverket verksamhetens resultat i förhållande till Bolagsverkets instruktion och vad som står i regleringsbrevet för verksamhetsåret Bolagsverkets serviceåtagande Enligt regleringsbrevet ska Bolagsverket, i ett serviceåtagande, lämna tydlig och relevant information om myndighetens tjänster och service. Serviceåtagandet ska publiceras på Bolagsverkets webbplats och redovisa de mål, i form av leveranstider, för företagsregistreringar, företagsinteckningar och ärenden om ersättning till likvidatorer. Serviceåtagandet lyder: Oavsett på vilket sätt du väljer att kontakta oss ska du uppleva att det går snabbt, är enkelt, att det blir rätt och att det känns tryggt. Vi lovar dig som kund att vi ska vara vänliga, hjälpsamma och serviceinriktade vara professionella och kompetenta i vår handläggning av alla ärenden ge tydliga och begripliga besked lyssna till och ta vara på synpunkter på våra tjänster och vår myndighetsutövning svara snabbt på synpunkter och klagomål Mål för våra handläggningstider: Vi lovar också dig som kund att registrera ett företag inom 7 arbetsdagar registrera företagsinteckningar senast nästa arbetsdag handlägga ett ärende om ersättning till likvidatorer inom 14 arbetsdagar. Det kan gå snabbare än vad målen säger, men ibland behöver vi mer tid för att utreda ditt ärende eller få in mer information. Om det finns brister i inskickade ärenden ska Bolagsverket skicka ett meddelande inom 7 arbetsdagar.

9 8 (45) 3.2 Verksamhetsdel Företagsregistrering Kostnader per prestationstyp Bolagsverket definierar prestationerna inom verksamhetsdelen Företagsregistrering som antal avslutade ärenden. Prestationerna redovisas utifrån volymer och kostnader för Bolagsverkets tre största register. Beräkningen av kostnaderna för avslutade ärenden inom aktiebolags-, handels- och föreningsregistret utgår från kostnaderna för verksamhetsdelen Företagsregistrering. Bolagsverket har grupperat ärendena inom registren per prestationstyp det vill säga ärenden av likartad karaktär. De prestationstyper som vi har valt är: Nybildning när kunden lämnar in en nyregistrering av ett företag. Ändring när kunden vill ändra sina registrerade uppgifter i ett företag. Årsredovisning Bolagsverkets arbete med att godkänna årsredovisningar. Kostnader per prestationstyp 2 Prestationstyp Aktiebolagsregistret Nybildningar Ändringar Årsredovisningar Summa Handelsregistret Nybildningar Ändringar Årsredovisningar Summa Föreningsregistret Nybildningar Ändringar Årsredovisningar Summa Antal avslutade ärenden 2009 Kostnad tkr Kostnad/ prestations typ Antal avslutade ärenden Kostnad tkr Kostnad/ prestations typ Antal avslutade ärenden Kostnad tkr Kostnad/ Prestations typ Metoden för beräkning av kostnader per prestationstyp har ändrats sedan Vi använder nu en ledtidsaktivitetsbaserad kostnadsberäkningsmodell för att fördela kostnader per prestationstyp. Statistiken över antalet avslutade ärenden är uttagen vid en annan framställningstidpunkt och kan skilja sig något från tidigare presenterat antal. Statistiken innehåller även alla avslutade ärenden.

10 9 (45) Kostnaderna för alla register och i princip alla prestationstyper har ökat jämfört med Det beror på ökade kostnader totalt sett för denna verksamhetsdel 2011, i och med byte av den tekniska plattformen. De kommande åren kommer bytet av den tekniska plattformen att följas av utvecklingsprojekt i syfte att förbättra funktionalitet och effektivisera verkets register och e-tjänster vilket kan medföra att kostnadsnivån består. Antalet avslutade ärenden har ökat för Aktiebolagsregistret. Detta gäller framförallt för prestationstypen ändringar. Ärendevolymerna har ökat på grund av de ändringar i lagstiftningen för aktiebolag, sänkt aktiekapital och slopad revisionsplikt, som genomfördes Ändringsärendena består till stor del av ändringar i bolagsordningar. Antalet inkomna ärenden av prestationstypen nybildning har ökat, liksom antalet avslutade ärenden. Detta är ärendetyper som är relativt komplexa och tidskrävande att handlägga. För att möta ökningen av inkomna ärenden och kravet på korta handläggningstider har fler resurser tillsatts och fler ärenden har därmed avslutats under 2011 än under Inom handelsregistret har antalet avslutade ärenden minskat betydligt. Det är bland annat en konsekvens av ändrad lagstiftning, sänkt aktiekapital och slopad revisionsplikt, som genomfördes Det har inneburit att många väljer starta aktiebolag i stället för att starta enskilda firmor och handelsbolag. Minskningen beror också på att Bolagsverket inte skickat ut antalet gallringsförfrågningar i handelsregistret i samma omfattning som tidigare år. Det innebär också att avregistreringar i samband med gallring har minskat 3. Antalet avslutade ärenden för föreningsregistret har minskat totalt sett. Den totala kostnaden inom prestationstyperna varierar mellan åren med hänsyn till ledtid 4 och antalet avslutade ärenden, då det är dessa parametrar som styr kostnadsfördelningen enligt ny beräkningsmodell. Bolagsverket kommer att arbeta vidare med att utveckla och kvalitetssäkra Boalgsverkets nya kostnadsberäkningsmodell. Modellen kommer också att påverkas av vidareutvecklingen av metoden för kostnadsfördelningen, det vill säga införandet av tidredovisning och verkets nya ekonomimodell för it-kostnader. 3 Minskningen är cirka ärenden jämfört med Ledtiden är den tid det tar från att ett ärende diarieförs till att det registreras (avslutas). Tiden då handläggaren avvaktar svar från kund är inte medräknad. Ledtiden är en genomsnittstid.

11 10 (45) 3.3 Ärenden registrerade inom sju arbetsdagar Mål enligt serviceåtagandet: Registrera ett företag inom sju arbetsdagar eller skicka ett meddelande om komplettering inom sju arbetsdagar. Målet i serviceåtagandet ovan baseras på att kunden skickar in ett komplett ärende och ett företagsnamn som Bolagsverket kan godkänna. Om ärendet inte är komplett måste Bolagsverket be kunden att komplettera ärendet. Idag godkänner verket endast 60 procent av kundernas förstahandsval av företagsnamn och i de övriga fallen ber verket kunden om fler namnförslag. Kunden väljer i många fall att skicka in ett ärende som inte är komplett för att det ska komma in till Bolagsverket så snabbt som möjligt. Anledningen till detta är att förändringen i exempelvis styrelsesammansättningen inte börjar gälla förrän den dag då ärendet kommer in till Bolagsverket. Bolagsverket har inte möjlighet att påverka tiden från att verket skickar ett meddelande om komplettering av ärendet tills kunden återkommer. Därför redovisar Bolagsverket den andel ärenden som verket registrerat inom sju arbetsdagar eller där verket skickat ett meddelande om komplettering inom samma tid. Under 2011 var antalet ärenden högt för flera register, främst aktiebolagsregistret. En orsak till att fler väljer att starta aktiebolag är 2010 års ändringar i aktiebolagslagen. Kravet på aktiekapital sänktes från kronor till kronor och kravet på revisor i små aktiebolag togs bort. Ett ärende kan innehålla flera ändringar eftersom ärendet rubriceras utifrån de ändringar som kunden vill göra. Vid redovisningen av antal avslutade ärenden (vilket likställs med myndighetens prestation) har Bolagsverket valt att gruppera efter den ändring som innebär mest arbete att handlägga. I tabellen nedan redovisas antalet avslutade ärenden, vilka i sin tur kan innebära flera ändringar av uppgifterna i registren. Måluppfyllelsen inom varje ärendegruppering redovisas i tabellen nedan. En jämförelse finns också för de två sista åren. Måluppfyllelsen försämrades 2011 jämfört med Det är endast inom konkursärenden och tillståndsärenden som målet att avsluta ärendet inom sju dagar eller skickat meddelande om komplettering till kunden inom samma tid har nåtts. Huvudorsaken till den försämrade måluppfyllelsen är 2011 års oväntat stora ärendevolym.

12 11 (45) Andelen avslutade ärenden eller där meddelande skickats till kund inom sju arbetsdagar 5 Ärendegrupp Antal avslut dagar, procent 2011 jmf med dagar, procent Antal 7 dagar, Antal -enhet avslut procent avslut Avslut, procent 7 dagar, procent Aktiebolagsregistret Nybildningsärenden Firmaärenden Bolagsordningsärenden Styrelse- och revisorsärenden Kapitalökningsärenden Fusionsärenden Konkursärenden Likvidationsärenden Tillståndsärenden Övriga ärenden Summa Handelsregistret Nybildningsärenden Firmaärenden Övriga ärenden Summa Föreningsregistret Nybildningsärenden Firmaärenden Övriga ärenden Summa Filialregistret Summa Bank- och försäkringsregistret Summa Registret över försäkringsförmedlare Summa Europabolagsregistret Summa Tidigare år har målet varit andelen avslutade ärenden inom sju arbetsdagar. Målet är numera förändrat till att omfatta andelen som har fått meddelande om komplettering inom sju arbetsdagar. 6 Antalet gallringsförfrågningar i handelsregistret har minskat med år Många av dessa förfrågningar leder även till en avregistrering. Det innebär att även avregistreringar som är en följd av gallringsförfrågan minskat i motsvarande omfattning, vilket är anledningen till den stora skillnaden i antalet ärenden i jämförelse med tidigare år.

13 12 (45) Förseningsavgifter Aktiebolag som inte skickar in sina fullständiga årsredovisningshandlingar till Bolagsverket i tid måste betala en förseningsavgift. Avgiften är olika beroende på om aktiebolaget är privat eller publikt och den blir större ju längre förseningen varar. Privata aktiebolag som inte har lämnat in årsredovisningen inom sju månader efter räkenskapsårets utgång måste betala en avgift på kronor (beslut 1). Om de inte har lämnat in årsredovisningen efter ytterligare två månader beslutar Bolagsverket om en andra avgift på kronor (beslut 2). Efter ytterligare två månader beslutar verket om en tredje avgift på kronor (beslut 3). För publika aktiebolag är dessa avgifter dubbelt så höga. Tabellen nedan visar antalet beslut för de olika förseningsavgifterna. Förseningsavgifter jmf med 2010, procent Beslut Beslut Beslut Summa Antalet beslut om förseningsavgift ökade 2011 jämfört med tidigare år eftersom många aktiebolag skickade in årsredovisningar utan revisionsberättelse. Detta beror på de nya reglerna om slopande av revisorsplikt. Det är dock först nästa räkenskapsår som de flesta aktiebolag kan lämna årsredovisning utan revisionsberättelse enligt revisorsreformen. Ett fåtal aktiebolag har redan i år kunnat utnyttja revisorsreformen genom att förkorta sitt räkenskapsår Övrig information kring verksamhetsdel Företagsregistrering Andelen elektroniskt inlämnade ärenden fortsätter att öka. Detta beror dels på att avgiften är lägre om man lämnar in sitt ärende via Bolagsverkets elektroniska tjänster, dels på att fler känner till de elektroniska tjänsterna. Verket fortsätter arbetet med att öka allmänhetens kännedom om e-tjänsterna. Andelen elektroniskt inlämnade ärenden låg på ungefär samma nivå 2011 som Alla ärenden är inte möjliga att lämna in elektroniskt. I tabellen nedan redovisas totalt inkomna ärenden och den andel av dessa som skickades in elektronisk, av vad som är möjligt att lämna in elektroniskt. Den största andelen elektroniskt inlämnade ärenden fanns bland nybildningsärendena (63 procent för samtliga register). Av totalt antal inkomna ärenden skickade 20 procent in sina ärenden via Bolagsverkets e-tjänster (att jämföra med 17 procent 2010). Av de som är möjliga att lämnas in elektroniskt är andelen 27 procent (29 procent 2010). Ett ökat användande av Bolagsverkets e-tjänster har inte gjort handläggningen av dessa ärenden enklare eller smidigare, eftersom många ärenden har varit ofullständiga och då leder till en komplettering i ett senare skede. Bolagsverket arbetar med att göra e-tjänsterna mer användarvänliga genom att lägga in fler kontroller och funktioner i tjänsterna.

14 13 (45) Elektroniskt inlämnade ärenden Ärendegrupp Antal ärenden 2011 E-inl., procent jmf med Ärenden, E-inl., E-inl., Antal E-inl., Antal proc- procenendeenden proc- ären- proc- ärenentenhet Aktiebolagsregistret Nybildningsärenden ,3 8,1-0, , ,4 Firmaärenden ,0 4,1-7, , ,5 Bolagsordningsärenden ,7 266,3-10, , ,7 Styrelse- och revisorsärenden ,6 10,9 5, , ,1 Kapitalökningsärenden ,1-4,0 0, , ,1 Fusionsärenden ,0-2,6 0, , ,0 Konkursärenden ,0 2,4 0, , ,0 Likvidationsärenden ,0-5,7 0, , ,0 Tillståndsärenden 356 0,0 21,9 0, , ,0 Övriga ärenden ,3 19,0 4, , ,7 Summa ,2 22,9-1, , ,3 Handelsregistret Nybildningsärenden ,4-17,1-0, , ,2 Firmaärenden ,4-7,9 1, , ,7 Övriga ärenden ,2-66,7-2, , ,4 Summa ,1-56,3-0, , ,7 Föreningsregistret Nybildningsärenden ,7-5,1 2, , ,9 Firmaärenden ,5-9,6 12, , ,6 Övriga ärenden ,3 4,3 3, , ,7 Summa ,9 6,6 3, , ,7 Filialregistret Summa ,0 68,4 0, , ,0 Bank- och försäkringsregistret Summa 862 0,0 6,0 0, , ,0 Registret över försäkringsförmedlare Summa ,0-19,2 0, , ,0 Europabolagsregistret Summa 11 0,0-15,4 0,0 13 0,0 23 0,0 Total summa ,7-8,0-2, , ,4 7 Tidigare år har ärenden som avslutats senare än 2010 inte kommit med i statistiken för inkomna ärenden. Detta är korrigerat i tabellen ovan. 8 Bolagsverket har tidigare mätt andelen elektroniskt inlämnade mot totalt inlämnade ärenden. Eftersom alla ärenden inte kan lämnas in elektroniskt mäter verket andelen av dem som kan lämnas in elektroniskt. Andelen för 2010 och 2009 är därför förändrade mot vad som redovisats tidigare år. 9 Antalet gallringsärenden i Handelsregistret har minskat med ärenden. Många av dessa förfrågningar leder även till en avregistrering.

15 14 (45) Kötid för registreringsärenden Bolagsverkets övergripande mål är att inte ha några kötider för registreringsärenden. Diagrammet nedan visar hur kötiderna har varierat under året. Kötiden är den tid som kunden får vänta innan verket börjar handläggningen. Den tid som krävs för att handlägga registreringsärendet är normalt tämligen kort, men i de fall kunden måste komplettera ärendet kan det ta längre tid. Under 2011 har kötiden överstigit sju arbetsdagar under större delen av året för många ärendetyper och efter sommarperioden var den som längst. För att komma tillrätta med kötiderna tog Bolagsverket in tillfälligt anställda, gjorde övertidsinsatser och satsade på kompetensutveckling för att fler medarbetare ska kunna handlägga nybildnings- och firmaändringsärenden. Kompetensutvecklingen har gjort produktionen lättare att styra Näringsförbud och personliga konkurser Bolagsverket har ett register över personer med näringsförbud och ett register med personer i personlig konkurs. Vid utgången av 2011 var personer med näringsförbud registrerade, vilket är i nivå med Personer i personlig konkurs var vid samma tidpunkt och det är en minskning med 3 procent mot året innan. I tabellen nedan visas antalet avslutade ärenden. Ett ärende genereras både vid inledda och avslutade näringsförbud och personliga konkurser. Avslutade ärenden jmf med 2010, procent Näringsförbud Personliga konkurser

16 15 (45) Inkomna räkenskapshandlingar Alla aktiebolag ska skicka in sin årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket. Verket tar även emot delårsrapporter och räkenskapshandlingar från andra företagsformer. I tabellen nedan visas antalet räkenskapshandlingar som skickats in. Det finns möjlighet att lämna in sina handlingar via e-tjänsten Lämna årsredovisning. Handlingarna ska vara i XBRL-format (en internationell XML-standard för lagring, överföring och presentation av ekonomisk information). Idag finns det endast ett fåtal bokföringsprogram på marknaden som stödjer XBRL, vilket gör att andelen elektroniskt inlämnade årsredovisningshandlingar fortfarande är låg. Under 2011 lämnades 110 årsredovisningar in via Lämna årsredovisning. Inkomna handlingar Via Lämna årsredovisning Register Aktiebolagsregistret Handelsregistret Föreningsregistret Filialregistret Bank- och försäkringsregistret Europabolagsregistret Summa Alla inkomna årsredovisningar granskas av Bolagsverket, som har som mål att godkänna dessa inom två arbetsdagar 12. Under 2011 handlade verket 70 procent av alla inlämnade årsredovisningar inom målet. Årsredovisningarna innehåller viktig information till näringslivet och skannas därför för att enkelt kunna hämtas. Verket godkände årsredovisningar under Begreppet räkenskapshandlingar omfattar både årsredovisningar och delårsrapporter. 11 I tidigare årsredovisningar har Bolagsverket redovisat antalet inkomna årsredovisningar. Det som nu redovisas är antalet inkomna räkenskapshandlingar. 12 Vi ska handlägga 80 procent av inkomna årsredovisningshandlingar inom två arbetsdagar, med undantag för perioden en vecka före och efter sista inlämningsdag för de fyra räkenskapsperioderna, då de ska handläggas inom fyra arbetsdagar.

17 16 (45) Telefonförfrågningar Telefonförfrågningar Antal besvarade samtal Servicegrad, procent jan mars: 85 april dec: 88 1 Bolagsverkets interna mål var fram till april 2009 att 85 procent av alla telefonförfrågningar skulle besvaras inom 45 sekunder. Målet ändrades den 1 april till att 85 procent av telefonförfrågningar skulle besvaras inom 60 sekunder. Antalet telefonförfrågningar minskade jämfört med tidigare år. Detta beror på att Bolagsverket har förbättrat informationen på webbplatsen och att det har blivit lättare för Bolagsverkets kunder att själva söka information via Näringslivsregistret. Ytterligare en orsak till minskningen är att Bolagsverket har börjat skicka meddelande via e- post, vilket resulterar i att följdfrågor till meddelandet kommer via e-post istället för via telefon. Bolagsverkets interna mål för 2011 är att 80 procent av alla telefonförfrågningar ska besvaras inom 60 sekunder. Detta mål har Bolagsverket nått Kvalitet Mål enligt serviceåtagandet: Vara vänliga, hjälpsamma och serviceinriktade Vara professionella och kompetenta i vår handläggning av alla ärenden Ge tydliga och begripliga besked. Bolagsverkets ambition är att erbjuda tjänster och produkter med så hög kvalitet som möjligt. Begreppet kvalitet kan mätas på olika sätt. Bolagsverkets erfarenhet säger att det viktigaste för kunderna är snabb service tillsammans med ett positivt bemötande. Bolagsverkets tjänster ska vara korrekta, rättsäkra och skapa trygghet hos kunden. Andelen rättelser av registreringsfel är därför också en del i kvalitetsbedömningen. Fel i registren som Bolagsverket är källa till måste hållas på ett minimum. Ett kontinuerligt arbete pågår inom registreringsverksamheten för att få ner antalet rättelser av registreringsfel till myndighetens interna mål - en procent av alla avslutade ärenden. Bolagsverkets korrigeringar låg på drygt två procent 2011, vilket är något högre än Enheten starta började ett arbete med kvalitetsuppföljning av bedömningar av företagsnamn under 2011 för att säkerställa kvaliteten i handläggningen av nybildningsärenden och firmaärenden. Ett antal ärenden per handläggare väljs ut och kvalitetsgranskas under ledning av kompetensområdesansvarig. Syftet med kvalitetsuppföljningen är att fånga upp behov av generella och individuella utbildningsinsatser och att säkerställa att Bolagsverket följer sin praxis för bedömning av företagsnamn. En översyn för att säkerställa den juridiska kvaliteten i Bolagsverkets information, handläggning och beslut påbörjades också under 2011.

18 17 (45) Ett utredningsarbete för att undersöka hur kvaliteten på de postadresser som finns i Bolagsverkets register kan förbättras pågår. En förbättring skulle vara om Bolagsverket kunde hämta postadresser från Skatteverket. Ett sådant samarbete skulle vara till nytta för båda myndigheterna och därmed också för företagarna. En sådan förändring skulle dock kräva stöd i författning. Om Bolagsverkets handläggninsprocess ska bli effektivare och snabbare krävs att ärendena skickas in elektroniskt samt att granskningen och handläggningen sker elektroniskt. Andelen elektroniskt inlämnade ärenden har ökat stadigt de senaste åren, men 2011 ligger den på samma nivå som Den största andelen elektroniskt inlämnade ärenden rörde nybildningar. En stor andel ofullständiga ärenden skickades in, vilket leder till att kunden måste komplettera sitt ärende. Bolagsverket arbetar för att förbättra exempelvis e-tjänsterna i verksamt.se, Företagsärende för ombud och Lämna årsredovisning Förbättring av e-tjänster I januari öppnade Bolagsverket en ny e-tjänst, Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in. I e-tjänsten kan kunden snabbt och kostnadsfritt få utförlig information om sitt ärende, sin årsredovisning eller sin delårsrapport. Den nya e-tjänsten är en sammanslagning av e-tjänsterna Söka eller betala ett ärende och Se om en årsredovisning kommit in. Tjänsten har en förbättrad sökfunktion och finns på Sedan januari 2011 skickar Bolagsverket ut meddelanden via e-post och sms till företag med konto på minameddelanden.se. Företagen får ett meddelande när en ändring som rör deras företag har registrerats. Aktiebolag får även ett meddelande när deras årsredovisning eller delårsrapport har blivit godkänd. I meddelandet finns en länk till Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in. Minameddelanden.se är gratis för företagen och sköts av Skatteverket. Tjänsten utvecklas av Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket inom ramen för verksamt.se. Bolagsverket har förbättrat funktionaliteten för företagarsajten verksamt.se under december. Användare som har skickat in sina ärenden via e-tjänsten Registrera företag hos Bolagsverket kan nu även bland annat komplettera sina ärenden. De som har ett förslag på företagsnamn kan söka på om det redan är registrerat hos Bolagsverket. Dessutom har en del förbättringar i andra sökfunktioner gjorts samt hjälpfunktioner har installerats i tjänsten. I maj 2011 släpptes en ny förbättrad version av tjänsten Sök företagsfakta som numera även innehåller europeisk företagsinformation i form av EBR-tjänsten (European Business Register). Under 2011 Bolagsverket har samarbetat med Mittuniversitetet för att fördjupa förståelsen och kunskapen om hur en medborgar- och företagsdriven utveckling av offentliga e-tjänster kan göras.

19 18 (45) Undersökning av kundnöjdhet Bolagsverket har genomfört flera kundundersökningar för olika kanaler, tjänster och kontaktsätt under Statskontorets undersökning om företagens uppfattningar om kvaliteten i offentlig verksamhet visar att Skatteverket och Bolagsverket är de två myndigheter som svenska företagare är mest nöjda med. Bolagsverket deltog i undersökningen Public Image Resultatet visar att myndigheten är välkänd bland företagare, att företagare är positivt inställda till Bolagsverket och de associerar myndigheten med rätt typ av verksamhet. Hos allmänheten är myndigheten däremot relativt anonym. Under året gjorde Bolagsverket en undersökning bland besökare på webbplatsen Resultatet ska användas till att förbättra användbarheten. Generellt fick webbplatsen bra betyg, framförallt vad gällde tillgänglighet, snabbhet och standarder. Verkets kunder tyckte också att det kunde vara svårt att hitta information och att sökfunktionen kunde förbättras. Bolagsverket vill tillmötesgå sina kunder och har påbörjat ett utvecklingsprojekt som ska resultera i en ny och förbättrad publik webbplats under Allt fler som vill starta företag och redan driver företag använder företagarsajten verksamt.se. En Web Service Index-undersökning har gjorts för att ta reda på vad besökarna tycker om verksamt.se. Undersökningen rör exempelvis design, information och användarvänlighet. Resultatet för verksamt.se låg över snittet för myndighetssajter.

20 19 (45) Synpunkter och klagomål Mål enligt serviceåtagandet: Lyssna till och ta vara på synpunkter på våra tjänster och vår myndighetsutövning Svara snabbt på synpunkter och klagomål. Bolagsverket arbetar aktivt och strukturerat med att samla in synpunkter från kunder. Under året kom synpunkter in, vilket var en ökning med 18 procent jämfört med Synpunkterna är uppdelande i klagomål, beröm och förslag och den övervägande delen rörde klagomål. I de fall där kunden begärde återkoppling fick kunden det inom fyra arbetsdagar i 90 procent av fallen. Kategori Klagomål Beröm Förslag Totalt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Annat om Bolagsverket 14 0,9 3 0,2 3 0,2 20 1,3 Avgift, pris och betalning 30 1,9 1 0,1 6 0,4 37 2,3 Bemötande 4 0,3 49 3, ,3 Blanketter och mallar 22 1, , Bolagsverket.se ,4 8 0,5 61 3,8 Diarieföring och skanning , ,8 E-tjänster ,2 85 5, , ,8 Handläggningstid och kötid ,9 5 0,3 1 0, ,3 Information och utskick 41 2,6 19 1,2 8 0,5 68 4,3 Lagar och regler 6 0, ,1 7 0,4 Produkter 7 0,4 2 0, ,6 Registrering 53 3, ,6 62 3,9 Tillgänglighet 9 0,6 8 0, ,1 Övrigt 25 1,6 2 0,1 5 0, Totalt , , , Synpunkter En betydande del av de kundsynpunkter som kommer in till Bolagsverket gäller e-tjänster. I sin tur gäller ungefär tre fjärdedelar av de synpunkterna företagarsajten verksamt.se och dess tillhörande e-tjänster. Bolagsverket samordnar samtliga synpunkter för verksamt.se, varför det bland dessa synpunkter också ingår en del som inte bara gäller Bolagsverket, utan även Skatteverket och Tillväxtverket. En specifik synpunkt kan t.ex. beröra alla tre myndigheterna eller bara någon av dem. Även synpunkter på sajten som helhet, t.ex. dess innehåll, design m.m. räknas in i e-tjänst-kategorin. Verksamt.se har ca besök per månad. Det stora flertalet synpunkter gällande Bolagsverkets e-tjänster är av konstruktiv karaktär och till stor nytta i verkets fortsatta utvecklingsarbete.

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 (57) Bolagsverkets årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 Resultatredovisning... 7 2.1

Läs mer

AD 190/2014. Årsredovisning 2013

AD 190/2014. Årsredovisning 2013 AD 190/2014 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Bolagsverket Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Vision och verksamhetsidé Vision Tillsammans för ett enkelt företagande! Verksamhetsidé Bolagsverket granskar, registrerar och informerar

Läs mer

AD 20/2017. Årsredovisning Tillsammans för ett enkelt företagande!

AD 20/2017. Årsredovisning Tillsammans för ett enkelt företagande! AD 20/2017 Årsredovisning 2016 Tillsammans för ett enkelt företagande! Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat...1 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 1 1.2 Utfall jämfört med budget i regleringsbrevet

Läs mer

Foto: Kristofer Lönnå produktion Bolagsverket, januari 2010 AD /2009. Årsredovisning 2009

Foto: Kristofer Lönnå produktion Bolagsverket, januari 2010 AD /2009. Årsredovisning 2009 Foto: Kristofer Lönnå produktion Bolagsverket, januari 2010 AD12-1809/2009 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning 1 Inledning...1 Inteckningsbrevsregistret 1 Penningtvättsregistret 1 Registret över europeiska

Läs mer

1 Verksamhetsresultat Intäkter och kostnader per verksamhetsdel Bolagsverkets organisation 4

1 Verksamhetsresultat Intäkter och kostnader per verksamhetsdel Bolagsverkets organisation 4 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat...1 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 1 1.2 Bolagsverkets organisation 4 2 Resultatredovisning...5 2.1 Bolagsverkets serviceåtagande 5 2.2 Verksamhetsdel

Läs mer

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd ACKUHÄ=Ackordsförhandling upphävd ACKUHÖ=Ackordsförhandling

Läs mer

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5)

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 810 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut -06-12 N/3938/MK Näringsdepartementet Bolagsverket 851 81 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 13 Näringsdepartementet 2011-12-22 N2011/7273/ENT N2011/7416/KLS(delvis) N2011/1625/ENT m.fl. Sebilaga1 Bolagsverket 851 81 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 811 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 2 Näringsdepartementet -11-05 N/07690/SUN N/02178/SUN (delvis) Bolagsverket 851 81 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 817 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74)

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74) AD. 41-549/2006 851 81 Sundsvall 2006-08-11 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkande

Läs mer

Delårsrapport AD /06 1(8)

Delårsrapport AD /06 1(8) Delårsrapport 2006 2006-01-01 2006-06-30 AD 12-744/06 1(8) AD 12-744/06 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE KOMMENTARER...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...7

Läs mer

Bolagsverket. NNR den 8 maj 2015. Annika Bränström Generaldirektör 2015-05-11

Bolagsverket. NNR den 8 maj 2015. Annika Bränström Generaldirektör 2015-05-11 Bolagsverket NNR den 8 maj 2015 Annika Bränström Generaldirektör Bolagsverket Registreringsmyndighet för svenska företag Företagsinteckningsmyndighet Näringslivsregistret Stor informationskälla Säljer

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7)

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 867 Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

2009-12-10 Ju2003/3545/L1. Remissinstanser:

2009-12-10 Ju2003/3545/L1. Remissinstanser: Remiss 2009-12-10 Ju2003/3545/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Patrik Skogh Telefon 08-405 40 97 E-post patrik.skogh@justice.ministry.se E-postadress m.m. i vissa

Läs mer

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna Ändringsanmälan Aktiebolag 817 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Företagsärenden för ombud

Företagsärenden för ombud Företagsärenden för ombud Bli mer effektiv med Företagsärenden för ombud Den här tjänsten är utvecklad för dig som hjälper andra att registrera företag och som skickar in många aktiebolagsärenden till

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 892 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2006:503 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om aktiebolagsförordningen

Läs mer

AD /05 1(8) Delårsrapport

AD /05 1(8) Delårsrapport AD 12-579/05 1(8) Delårsrapport 2005 2005-01-01 2005-06-30 AD 12-579/05 2(8) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...5

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 864 Bankaktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening Nyregistrering 904 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Årsredovisning 2012 POD 16/2013

Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 2 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsresultat... 3 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Nyregistrering 970. Försäkringsförening 1 (7)

Nyregistrering 970. Försäkringsförening 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 970 Försäkringsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

Filial 1 (6) E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

Filial 1 (6) E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 888 Filial 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2006/07:21)

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2006/07:21) Regeringsbeslut Näringsdepartementet 2006-12-21 N2006/11674/NL N2006/11945/BS(delvis) N2006/7621/NL m.fl. Sebilaga1 Bolagsverket Badhusparken 851 81 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 3-02-18 N/01415/SUN Näringsdepartementet Bolagsverket 85181 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:456 Utkom från trycket den 12 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Bolagsverket. Årsredovisning 2007

Bolagsverket. Årsredovisning 2007 Bolagsverket Årsredovisning 2007 AD12-171/2008 2(42) BOLAGSVERKET ÅRSREDOVISNING 2007 4 1. INLEDNING 4 2. VERKSAMHETSRESULTAT OCH ORGANISATION 6 2.1 INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHETSGREN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Tillsammans för ett enkelt företagande!

Tillsammans för ett enkelt företagande! Tillsammans för ett enkelt företagande! Förenklar Samverkar Utvecklar Granskar och Granskar och registrerar registrerar Mary Norell Martin Bestdahl Michael Hultberg Information om företag Informerar Förenklar

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 91 4 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator

Läs mer

banker i kris (SOU 2014:52)

banker i kris (SOU 2014:52) Bolagsverket har valt att begränsa sitt yttrande till att i huvudsak avse de delar av kommitténs förslag som berör verkets roll som registre- YTTRANDE 851 81 Sundsvall 2014-10-28 0771-670 670 www.bolagsverket.se

Läs mer

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges.

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Nyregistrering Aktiebolag 816 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

Ändra företagsform 909

Ändra företagsform 909 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra företagsform 909 Handelsbolag och kommanditbolag 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:147

Regeringens proposition 2002/03:147 Regeringens proposition 2002/03:147 Överflyttning av vissa ärenden till Patent- och registreringsverket Prop. 2002/03:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 juni 2003

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Förbered inför registrering av aktiebolaget Du kan starta ett aktiebolag ensam eller tillsammans med en eller flera andra personer. Även företag och föreningar kan starta

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Företagsnamn Säte Redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Företagsnamn Säte Redovisningsvaluta Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Att lämna in ärenden elektroniskt

Att lämna in ärenden elektroniskt Att lämna in ärenden elektroniskt ombudens möjligheter och ansvar En genomlysning av de juridiska aspekterna, genomförd av Per Furberg, Setterwalls, advokat och specialist på it-rättsliga frågor. E-tjänster

Läs mer

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Tillstånd och upplysning Agneta Westerberg Avdelningschef -. Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern (JK) har våren 2015 riktat allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag Cirkulärnr: 10:65 Diarienr: 10/5380 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2010-10-29 Mottagare: Rubrik: Per Henningsson Avdelningen för ekonomi och styrning, Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte:

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG Beställare Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: Bolagets adress Telefon: Räkenskapsår: 30/4 30/6 31/8 31/12

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2006:487 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Generaldirektör Annika Bränström Bolagsverket

Generaldirektör Annika Bränström Bolagsverket Innehåll Generaldirektör Annika Bränström Bolagsverket Kort bakgrund Bolagsverket Vision och organisation Framtiden - utvecklingsprojekt Utmaningar Reflektioner Flytt 2008 Flexibla lokaler ger möjlighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:690 Utkom från trycket den 6 juli 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2014:545 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Regeringen föreskriver att 1 kap. 6, 14

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 915 Näringsdrivande ideell förening 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2012-07-06 Frågor och svar om försäkringsförmedling Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering Introduktion till regeringsuppdraget automatiserad ärendehantering Innehåll 1. Inledning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 2. Förberedelser 4 Intervjuer 5 Planera för processanalyser 6 Anlita seminarieledare 6 Rapportera

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Nyregistrering 816 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2011-05-04 32-2010-0578 Skatteverkets årsredovisning 2010 Riksrevisionen har granskat Skatteverkets (SKV:s) årsredovisning, daterad 2011-02-21. Syftet

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening och bostadsförening 1 (7) Fyll i blanketten

Läs mer

Ändra företagsform 909

Ändra företagsform 909 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra företagsform 909 Handelsbolag och kommanditbolag 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 905 Näringsdrivande ideell förening 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:704 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 7 juni 2009. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Samhällsnytta. Mätbara mål: - kundnöjdhet - måluppfyllnadsgrad o indirekta möjligheter nya invånare nya företag ökad hälsa

Samhällsnytta. Mätbara mål: - kundnöjdhet - måluppfyllnadsgrad o indirekta möjligheter nya invånare nya företag ökad hälsa Samhällsnytta Vi kan öka vår servicegrad för våra brukare/medborgare/kunder. Ärenden kan handläggas dygnet runt och med högre kvalitet (skolval, schemaändringar i barnomsorgen, bygglov information och

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2017-03-23 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Frågor och svar om försäkringsförmedling

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2)

Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2) YTTRANDE AD 1057/2016 0771-670 670 2016-07-13 1 (5) 851 81 Sundsvall www.bolagsverket.se Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning

Läs mer

AD 12-207/2007 1(41) Bolagsverket. Årsredovisning 2006

AD 12-207/2007 1(41) Bolagsverket. Årsredovisning 2006 AD 12-207/2007 1(41) Bolagsverket Årsredovisning 2006 AD 12-207/2007 2(41) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1. INLEDNING 4 1.1 REGISTRERINGS- OCH KUNDSERVICESVERKSAMHETEN 4 1.2 KÖ- OCH HANDLÄGGNINGSTIDER

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Förstudie, rapport nr 1 Datum: 2010-12-07 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 2

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Bolagsverkets författningssamling

Bolagsverkets författningssamling Bolagsverkets författningssamling ISSN 1652 6074 Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan enligt m.m.; beslutade den 3 juli 2006. BOLFS 2006:4 Utkom från trycket den 06 juli 2006 Bolagsverket

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Handelsbolag och kommanditbolag

Handelsbolag och kommanditbolag Handelsbolag och kommanditbolag Informationsblad 12, 2004-09-13 Handelsbolag och kommanditbolag drivs av två eller flera delägare (bolagsmän). Bolagsmännen kan vara fysiska eller juridiska personer. I

Läs mer

Angående promemoria Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag m.m. (Fi2007/4540) Inledning. Sammanfattning YTTRANDE AD /2007

Angående promemoria Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag m.m. (Fi2007/4540) Inledning. Sammanfattning YTTRANDE AD /2007 YTTRANDE AD 41-574/2007 851 81 Sundsvall 2007-08-28 1 (7) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer