Framsidan: K:5 Modevaruhuset, Vällingby Beställare: AB Svenska Bostäder Fotograf: Ulf Lundin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framsidan: K:5 Modevaruhuset, Vällingby Beställare: AB Svenska Bostäder Fotograf: Ulf Lundin"

Transkript

1 ÅRSBOK 2008

2 Framsidan: K:5 Modevaruhuset, Vällingby Beställare: AB Svenska Bostäder Fotograf: Ulf Lundin

3 ÅRSBOK 2008 TYRÉNS ÅRSBOK 3

4 »UTAN NYFIKENHET KAN MAN INTE LYCKAS. ATT HELA TIDEN FÖLJA UTVECKLINGEN OCH DE BEHOV DEN SKAPAR ÄR EN NÖDVÄNDIGHET FÖR ETT FÖRETAG SOM VILL UPPFATTAS SOM LEDANDE.«Ledarna för 4 den TYRÉNS arbetsgrupp ÅRSBOK som med anslag från Byggforskningsrådet skall studera byggnadstekniska TYRÉNS ÅRSBOK 5 grundvattenproblem. Civilingenjör Sven Tyrén och till vänster professor Yngve Gustafsson.

5 DET NYFIKNA FÖRETAGET Våra värderingar styr Tyréns, som företag lever vi våra värderingar. Alla nya utmaningar kräver lusten och nyfi kenheten att vilja lära sig något nytt. I vår värld måste man anta utmaningar för mellan alla sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser som vi hanterar, döljer sig också lösningarna. Genom att ifrågasätta diskutera och undra så förbereder vi oss för morgondagen. Kompetens växer ur uppmuntran. Vi tror på våra medarbetare. Under 2008 satsade vi i snitt 85 timmar per medarbetare på utveckling och utbildning. Vi stöttar och stimulerar kunskapsutbyte. Engagemang leder till utveckling. En utveckling som stärker hela vår verksamhet. För oss är det självklart att våra medarbetare deltar i beslutsprocessen. Att ha högt i tak tills beslut har tagits för att diskussionen för oss framåt. Vi vill uppmuntra dialogen mellan människor. Idéer föds där människor möts. Vi bygger förtroende genom öppenhet och för att vi litar på varandra. Genom att hålla det vi lovar blir det lättare att delegera ansvar och befogenheter. Förtroende är också viktigt i våra affärsrelationer. Vi är öppna och förstår våra kunders behov, vi ser till helheten. Öppenhet skapar bra förutsättningar för kommunikation och samtal, grunden för en bra affärsrelation. En affärsmässighet som bygger upp längre och återkommande relationer. Utan nyfikenhet kan vi inte lösa morgondagens frågor. Vi värdesätter en vilja att hitta nya lösningar, med nya verktyg och arbetsprocesser som redskap. En vilja att känna lust till ny kunskap. Ny kunskap som får oss att växa och rustar oss för framtiden. Vi vill attrahera medarbetare som delar våra värderingar. 6 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 7

6 VIKTIGA HÄNDELSER Under året har Tyréns förvärvat 4 bolag:, Acoustic Control AB, Gery Arkitekter AB, US Signalteknik AB, Öresund Safety Advisers AB Dessa förvärv är en del av Tyréns fokusering på att bredda kompetensen och kunderbjudandet. Under året har dessutom koncernen tillsammans med ägaren Sven Tyréns Stiftelse lagt mycket resurser och utvecklingstid på att arbeta fram en metod för att arbeta med BIM (Building Information Modelling). Ett arbete som har engagerat de fl esta av våra kompetensområden i syfte att på sikt integrera modellen i en större del av våra processer. 8 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 9

7 INNEHÅLL Sven Tyrén 4 Det nyfi kna företaget 6 Året i korthet 8 Ett Tyréns, för framtiden 12 Våra medarbetare 16 Vision och framtid 18 Vision och affärsidé 20 Att ständigt utvecklas 22 Virtuellt byggande 24 Akustik 26 Tyrénsakademin 28 Projekt 30 Kunder 32 Kiruna fl yttar 34 Dockums 36 Bara vanligt vatten 38 På nya spår 40 Förbifart Stockholm 42 Ekonomisk information 44 Resultaträkning 46 Balansräkning 47 Ledningsgrupp 48 Styrelse 50 Adresser 52 English summary TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 11 Novemberljus, Linköping. Gestaltning och genomförande av temporär ljusinstallation. Beställare: Stångåstaden AB

8 ETT TYRÉNS, FÖR FRAMTIDEN 2008 var ett år olikt alla andra för de fl esta företag, inte bara i Sverige. Så när vi nu skriver vår årsbok känns det viktigare än någonsin att rikta blicken framåt. Tyréns resultat är fortsatt starkt, men det gångna året kunde knappast ha slutat mer annorlunda än det började. Vi går nu in i ett nytt år under nya förutsättningar som naturligtvis ställer nya krav på oss som företag, krav vi står väl rustade att möta. Vi skapar livsbetingelser för människor, förutsättningar som styr och påverkar människors vardag. När vi nu går vidare i en tradition som»vi skapar bättre samhällen för människor«grundlades av Sven Tyrén så gör vi det genom att använda vår kompetens till att utveckla samhället, förbättra vardagen. Vi skapar bättre samhällen för människor. Under senare år har vi snabbt utvecklats till att bli ett företag som bättre utnyttjar den samlade kraften av våra medarbetares kompetens. Genom att samarbeta över gränserna, utnyttja vår kunskap, skapa bättre lösningar och peka på nya möjligheter utvecklas vår verksamhet. Genom att angripa problem från olika håll, kombinera olika lösningar och mötas i tidiga skeden kan vi föreslå lösningar vi tidigare inte kunnat se. Vi kan erbjuda våra kunder en helhet, ett Tyréns. Men arbetet går vidare, och för att få ännu bättre kraft och närvaro på den lokala marknaden har vi nu valt att dela in företaget i fyra regioner; Nord, Syd, Öst och Väst. Vårt sikte är inställt på att kunna erbjuda i princip alla Tyréns tjänster och produkter inom varje region. STRATEGI Utan nyfi kenhet kan man inte lyckas. Att hela tiden följa utvecklingen och de behov den skapar är en nödvändighet för ett företag som vill uppfattas som ledande. För att se till att vi utvecklas i rätt riktning har vi därför skapat en strategisk dimension. Här står utveckling av vår kunskap och kompetens i centrum, men här ryms också strategiska förvärv och rekryteringar. Den strategiska nivån är nödvändig för att ta oss till framtiden som ett Tyréns. Ett viktigt instrument för det är Tyréns Akademien som rent praktiskt kommer att hantera våra olika 12 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 13

9 utvecklings- och utbildningsbehov. Genom vår ägarstruktur förfogar vi över stiftelsemedel och ytterligare medel som sätter oss i en unik position att bidra till, utveckla och förbättra människors vardag, att sätta utveckling före vinstmaximering. Våra kunder tar för givet att konstruktionen håller, att trafi klösningen fungerar, att kalkylen är korrekt och att utredningen har klarlagt förutsättningarna. Men vill man vara ledande måste man leverera något mer. Genom att förstå våra kunders sammanhang och människors beteenden, deras slutmål, deras önskade upplevelse, kan vi leverera en bättre produkt. MILJÖ OCH HÅLLBARHET Miljöfrågan kommer att vara den dominerande frågan inom all samhällsbyggnad för överskådlig framtid. För oss på Tyréns är miljöengagemanget en självklarhet, men det kan och får inte användas som en etikett att klistra på i efterhand. Tyréns har valt att verka mitt i samhället vilket gör miljöfrågorna till en integrerad del av nästan allt vi gör.»miljöfrågan kommer att vara den dominerande frågan inom all samhällsbyggnad för överskådlig framtid.«vi bidrar till att människor kan komma till sina jobb, resa för att träffa vänner och släktingar. Vi bidrar till att människor bor bra, i energieffektiva och torra hus. Vi bidrar till tilltalande och vackra uterum såväl i stadsmiljö som i det gröna. Vackra, säkra och rogivande omgivningar skapas av Tyréns. Vi ser till att människor får rent vatten och att det tas om hand då det använts så att det inte hamnar på fel ställen. Att Mälaren rinner ut i havet och inte ner i Stockholms tunnelbana och att Kristianstad inte översvämmas. Vi vet att Sverige omdanas och att den omdaningen måste ske med människan i centrum. UTMANINGEN Försiktighet var inte något som kännetecknade Sven Tyrén. Han utmanade sina kollegor, investerade och tog ekonomiska risker i sina projekt. Långsiktiga samarbeten gav kontinuerliga uppdrag som vi kan glädja oss åt än idag. Samarbetet med t ex Svenska Bostäder har pågått i snart 60 år. Att utvecklas med sikte på att förbättra byggprocessen är en självklarhet för oss. Många av de problem vi idag brottas med som fukt, krympsprickor, läckage från tak och terrasser samt inte minst arbetsutförande fanns redan då. Sven Tyrén menade att byggnadsbeskrivningar borde kunna upprättas och sorteras med datorstöd och kopplas till på motsvarande sätt utformade kalkylsystem för datoriserad prissättning. Sven var 50 år före sin tid. Idag tror vi att tiden är mogen för BIM, Building Information Modelling. BIM är att följa i Sven Tyréns anda att utveckla och förnya, våga ta risken att kanske vara fel ute. För ett konsultföretag som vill uppfattas som ledande inom samhällsbyggnadssektorn är detta en nödvändighet. Att undra, pröva, skapa nya lösningar, är något man ska förvänta sig av Tyréns. Vi måste vara villiga att pröva nya lösningar, nya arbetsmetoder för att utveckla företaget. Om vi inte vågar satsa kan vi inte heller vinna. Den som ställer en fråga kan förvisso få ett nej, men den som inte frågar kan heller aldrig få ett ja. Genom att våga lär vi oss mer. Genom att hänga med och ha koll på vad som sker, och kommer att ske, kan vi förstå våra kunders problem idag och imorgon. Vi kan se deras utmaningar och bidra till nya lösningar. Vi vill vara ett ledande företag i samhällsbyggnad. För att vi ska åstadkomma detta måste vi hela tiden utvecklas och lära oss nya saker, då utvecklas också Tyréns. Och när Tyréns utvecklas, då bidrar vi också till att samhället utvecklas. Stockholm i mars 2009 Ulrika Francke Verkställande direktör 14 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 15

10 543 VÅRA MEDARBETARE ,8% 2,8% Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och tillgång. Därför engagerar vi oss starkt för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Det är ett arbete som förs på bred front och som bland annat resulterat i att personalrörligheten de senaste åren minskat. Vi har också haft som mål att minska vår sjukfrånvaro till under tre procent. Efter några år med minskande sjuktal har vi nu också nått detta mål, mycket tack vare ett stärkt internt arbete med Antal anställda i koncernen per balansdagen Fördelning på kön. Fördelning på anställningstid/kön: 185 Personalomsättning i koncernen 2008 Sjukfrånvaro i koncernen rehabiliteringsprocesser och genom att tidigt fånga upp signaler på ohälsa eller sjukdom. Vi utreder också sjukskrivningar och arbetsförmåga i ett tidigt skede för att underlätta en återgång till arbetet. Dessutom har Tyréns tecknat privata sjukvårdsförsäkringar för medarbetarna som möjliggör snabb tillgång till läkare och sjukvård. Vår målsättning är att fortsätta arbetet med att bli en än mer attraktiv arbetsgivare och främja en god arbetsplats där våra medarbetare trivs, utvecklas och mår bra både fysiskt och psykiskt. Ansttid <1 år Ansttid 1-5 år Ansttid 6-10 år Ansttid >10 år Fördelning på ålder/kön: Ålder <30 år Ålder år Ålder år Ålder >50 år 16 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 17

11 VISION OCH FRAMTID Jing an infinity 18 tower TYRÉNS i Shanghai. ÅRSBOK Tillsammans med Tengbom Arkitekter stod Tyréns för TYRÉNS ÅRSBOK 19 konstruktionen och den konceptuella designen. Beställare: City of Shanghai

12 VISION Tyréns ska uppfattas som ett ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. AFFÄRSIDÉ Tyréns erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. STRATEGIER Vi ska vara professionella, innovativa och samhällsengagerade. Vår kommunikation ska vara trovärdig och konsekvent och underlätta för våra kunder och medarbetare att förstå vad Tyréns gör. Lindhagensgatan, 20 TYRÉNS Stockholm. ÅRSBOK Omgestaltning av stadsgata från förslagsskiss till bygghandling. TYRÉNS ÅRSBOK 21 Beställare: Exploateringskontoret, Stockholm

13 ATT STÄNDIGT UTVECKLAS Utveckling har alltid varit ett av fundamenten i ett Tyréns som redan från början haft nyfi kenhet och innovation inbyggda som grundpelare i företaget. Att ständigt kunna erbjuda något nytt, att kunna ge lite mer och kanske till och med överraska våra kunder med lösningar de inte kunnat föreställa sig är en del av det som skapat oss och fortfarande gör oss till vad vi är. Vi verkar för att samhällsbyggandet utformas för långsiktigt goda livsbetingelser. Just detta är Vi ser vårt eget utvecklingsarbete som centralt en process som möjliggör förändring. grunden i Tyréns utvecklingsabete. Det handlar om att vår verksamhet ger sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser som ska samordnas. I gränssnittet mellan dessa områden uppstår den hållbara samhällsutvecklingen. Därför ser vi vårt eget utvecklingsarbete som centralt, en process som möjliggör förändring. Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla verksamheten, nu senast med att addera nya kunskapsområden som Brand, Akustik och BIM. Med fl er grenar på vårt kunskapsträd kan vi erbjuda mer för att lättare nå fram till en helhetssyn. Det ger oss också fl er tillfällen att nå våra uppdragsgivare med rätt lösning och rätt produkt. Med fl er förgreningar, fl er discipliner, så ökar vår kontaktyta med omvärlden och med våra kunder. NYFIKENHET Nerven i vårt utvecklingsarbete handlar om nyfi kenhet. Om man inte är nyfi ken startar aldrig de processer som krävs för att utveckling ska komma till stånd. Det gör det oerhört viktigt för oss att skapa miljöer som stimulerar nyfi kenhet. Vi arbetar ständigt med vår företagskultur för att främja nyfi kenhet och en vilja att lära sig mer och veta mer, inte bara om olika tekniska framsteg utan också om vad vi vill åstadkomma. Nyfi kenheten börjar i ett intresse för kunden och för produkten. Vi försöker alltid skapa den bästa möjliga helhetslösningen för våra kunder. Detta innebär att vi förstår och tar ansvar för kundens mål. Det innebär också att kundernas prioriteringar, krav och önskemål fångas upp och behandlas på ett systematiskt sätt. Det innebär att vi beaktar alla relevanta aspekter tillsammans, inte var och en för sig. ÖPPENHET Vad är det som gör en bra konstruktion eller en trivsam bostadslägenhet? Det är alla våra medarbetares ansvar att förstå kundens mål. Att vidga våra egna ramar handlar om att ta in nya kunskapsområden i vår verksamhet så att våra medarbetare alltid har nära till den kompetens som behövs. Då skapar vi en trygghet att inom företaget lära sig mer. Att utveckla sin förmåga att se andra aspekter kan addera värden och vara mer väsentligt för att vi ska nå fram till rätt produkt hos kunden. Så nyfi kenheten utanför sitt eget skrå blir kärnan i allt som har med vår utveckling att göra, det är en av Tyréns grundvärderingar. Vi försöker inte uppfinna hjulet på nytt. Det behöver inte handla om helt nya material eller lösningar, utan om att kombinera gamla sanningar på ett nytt sätt. Att låta vår miljö bli en sådan som kan skapa multidisciplinära mötesplatser som låter oss jobba med ständiga förbättringar. HELHETEN Med engagerade medarbetare kan vi prestera långt över förväntan, prestationer som leder till framgång. Framgång för våra kunder, framgång för våra medarbetare och i slutänden framgång för Tyréns. Vi förstår och tar ansvar för kundens mål. Vi tar ansvar för alla relevanta aspekter, även om vi har till uppdrag att bara gör en liten del. Vi har förmågan att ta in helheten när vi skapar våra lösningar. Vårt utvecklingsarbete ger oss temporära försprång som i sin tur skapar en lönsamhet som gör det möjligt att fortsätta utveckla verksamheten. Kort sagt, att ständigt utvecklas. 22 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 23

14 VIRTUELLT BYGGANDE Tyréns har en lång historia som tekniska pionjärer och innovativa nytänkare med utgångspunkt i Sven Tyréns passion för nya lösningar och ny teknik. Han var tidigt ute med idéer om hur datorstöd skulle kunna användas till byggnadsbeskrivningar, men det har dröjt ända till idag innan hans visioner har kunnat börja besannas. När vi nu börjar se ett genombrott för BIM (Building Information Modelling) är det självklart för oss att ligga i framkant inom området. Ett område som fungerar som en perfekt länk till våra ambitioner att genom förnyade arbetssätt och med modern ICT (Information and Communication Technology) skapa högre kvalitet och lönsamhet i våra kunders projekt och att genom nya affärsmodeller öka vår lönsamhet.»building information modelling (BIM) integrates all of the geometric model information, the functional requirements and capabilities, and piece behaviour information into a single interrelated description of a buildingproject over its life cycle. It also includes process information dealing with construction schedules and fabrication processes«chuck Eastman, Ph.D, Georgia Tech College, Architecture and Computing MARKNADSLEDANDE Vi på Tyréns har som målsättning att bli marknadsledande konsulter i modellbaserad informationshantering inom bygg-, infra- och förvaltningsprocesserna. Vi ser det här som en möjlighet att förenkla vårt eget arbete och öka vår lönsamhet med hjälp av nya arbetssätt och ny teknik, ett sätt att uppnå gemensamma arbetssätt och affärsmodeller genom att erbjuda en gemensam informationsplattform. VIRTUELLT BYGGANDE En objektsmodell som samlar all information om objekten med mått och vikter, material och egenskaper samt objektens inbördes relation och placering som tillsammans möjliggör en objektsbaserad projektering. En modell som ger oss möjlighet att ta fram olika Virtuellt byggande skapar lönsamhet och kvalitet i våra kunders byggprojekt. informationsvyer från den gemensamma och öppna databas som förpackar informationen och utgör plattformen för modellen. En samordnad 3D-modell som används genom hela byggprocessen ger en ökad förståelse för hur ritningar ska tolkas. Den minskar antalet fel och höjer kvalitetsnivån. Vi kommer under 2009 att erbjuda marknaden nya koncept och tjänster inom BIM-området och framför allt använda modellen för att med hjälp av ett virtuellt byggande framhäva och integrera våra kompetenser inom Tyréns. Nyttoeffekterna är många, vi kan förutom den ökade integrationen se minskade informationsförluster, en ökad kontinuitet i processfl ödet, enklare och effektivare brand- och akustiksimuleringar, effektivare kostnadsstyrning och samordning av information samt ökad visualisering och trovärdighet i modellen. Virtuellt byggande skapar lönsamhet och kvalitet i våra kunders byggprojekt. 24 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 25

15 AKUSTIK Ljudet i vår miljö spelar en allt viktigare roll, både ur ett hälso- och välbefi nnandeperspektiv. Vi ställer högre och högre krav på ljudhygien i både offentliga och privata rum, såväl utomhus som inomhus. Akustikområdet handlar oftast om att antingen skapa goda ljudmiljöer eller att dämpa befi ntliga ljud som är störande. De beräkningsprogram vi arbetar med inom Akustik är direkt kompatibla med BIM (Building Information Modeling), vilket ger fantastiska möjligheter att på ett tidigt skede i byggprocessen kunna beräkna ljudmiljön utifrån föreslagna ytor och material. EU-PROJEKTET QCITY Det kan konstateras att vi på senare tid ökat våra förväntningar på vad som är en god ljudmiljö i en stad. Ett led i forskningen kring bullerproblemen i våra städer har varit det EU-fi nansierade projektet QCity (Quiet City Transport). Inom detta projekt arbetar vi tillsammans med tjugofem partners från tio länder med bullerkartläggning och handlingsplaner mot buller i syfte att stödja EU:s bullerdirektiv 2002/49. Inom projekt QCity har vi bland annat arbetat med att konvertera den traditionella bullerkartan till en bullerproblemkarta. Med fokus på var bullerproblemen finns har vi sökt lösningar i exempelvis tysta vägbeläggningar eller låga, perrongliknande bullerskärmar för spårvägar. Ökande krav på lägre bullernivåer medför också krav på genomgripande förändringar av hela infrastrukturen. Med en ökad integrering av olika kompetensområden tidigt i planeringsprocessen når vi lättare fram till önskade resultat. AURALISERING Auralisering, eller verklighetsanpassad simulering av ljud i lokaler och miljöer, är en del av kompetensområdet Akustik. I takt med att nya byggnadssätt och en ny helhetssyn på våra fastigheter I moderna miljöer finns det få naturligt tysta sammanhang. etablerat sig har miljöbegreppet kommit att inbegripa också ljudmiljön som kvalitets- och komfortfaktor. En modern bostad eller arbetsplats förutsätts vara tyst, men i det komplicerade sammanhang som utgör våra moderna miljöer fi nns det få naturligt tysta sammanhang. Med auralisering kan vi provlyssna på den akustiska miljön i ett givet projekt och också göra virtuella ändringar av ytor och material för att kunna uppleva skillnaderna långt innan huset har byggts. Den här tekniken är inte begränsad till inomhusmiljöer utan fungerar också för att exempelvis bestämma placering och utformning av bullerskärmar för bostäder vid genomfartsleder. Vi kan simulera ett givet ljudlandskap och låta kunden själv lyssna på den akustiska miljön i ett projekt långt innan man har hunnit bygga in sig i lösningar som blir svåra att förbättra. Tyréns har en tradition av att ligga i spetsen med att applicera ny teknik i byggprocessen. Auralisering är ett typexempel på vårt innovativa helhetstänkande. Kopplat till BIM och Virtuellt byggande kommer Akustik att vara ett av våra mest spännande områden inför framtiden. 26 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 27

16 TYRÉNSAKADEMIEN Tyrénsakademien startade i oktober 2001 och har blivit ett av våra främsta instrument för att leverera utbildning och utvecklingsaktiviteter till vår verksamhet och våra medarbetare. Akademien inriktar sig på kompetensutveckling för alla i företaget inom generella områden, ledarutveckling eller chefsutbildningar. Det kan handla om allt från att utveckla hur vi driver uppdrag till att arbeta med ett förbättrat kundbemötande. Tyrénsakademien utvecklar och levererar dessutom introduktionsutbildningar för alla anställda. Allt för att vi ska bli bättre i vårt affärsmannaskap och levandegöra våra värderingar i våra olika yrkesroller. PERSONALUTVECKLING En stor del i Tyrénsakademiens uppgifter är att utbilda och skapa stöd för utvecklingssamtalen med våra medarbetare. Där identifi eras behov och mål för varje medarbetares kompetensutveckling. De är viktiga att arbeta med för att säkerställa att de faktiskt leder till utveckling. Att målen som sätts följs upp och koordineras med målen för vår verksamhet och valda inriktning. Här uppmärksammar vi generella behov för att kunna leverera utbildningar som möter upp interna önskemål och nya krav från marknaden. Med den insamlade kunskapen som grund skapar vi dessutom Tyrénsanpassade utbildningar för de målbilder som sätts. CHEFSUTBILDNING Våra interna chefsutbildningar är kopplade både till mjuka och hårda parametrar. Vi arbetar med att få medarbetare att växa och hur man ökar tydligheten i kommunikation och återkoppling. Utbildningarna berör i princip alla traditionella chefsämnen. Under 2008 har alla Tyréns chefer deltagit i projektet Från ord till handling, en tredagars utbildning för att stärka sitt chefsskap med fokus på att utveckla våra medarbetare. Ett program som syftar till att låta Tyréns vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare, öka våra medarbetares delaktighet och driva utvecklingen av våra yrkesroller. MENTORER Under våren 2009 kommer dessutom tredje omgången av Tyréns mentorskapsprogram att rulla igång. Det har till syfte att utveckla konsultrollen, ett program som utgår från interna mentorer för att skapa en levande kunskapsdelning inom företaget. De ständigt skiftande krav som ställs på vår verksamhet kan bara mötas om vi står väl förberedda inför alla utmaningar som möter våra olika yrkesroller. Mentorsprogrammet är en viktig pusselbit i att bilda nätverk och sprida kunskaper för att skapa en levande lärmiljö. DOKTORANDER Vi tror att aktiv kompetensutveckling och skräddarsydda utbildningar spelar en avgörande roll i att förstärka vår ställning som ett företag som attraherar kunniga och engagerade medarbetare. Tyréns satsar årligen 20 miljoner på Forskning och utveckling. Under 2008 fi nansierade vi 9 doktorander och 4 adjungerade professorer. Utöver detta genomförde vi ca 20 mindre forskningsprojekt. Vi ser det som en viktig del i vårt strategiska arbete. För ett konsultföretag som vill uppfattas som ledande inom samhällsbyggnadssektorn är detta en nödvändighet. Att undra, pröva, skapa nya lösningar, är något man ska förvänta sig av Tyréns. Vi måste vara villiga att pröva nya lösningar, nya arbetsmetoder för att utveckla företaget. När våra medarbetare utvecklas, utvecklas också Tyréns. 28 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 29

17 PROJEKT 30 TYRÉNS ÅRSBOK Monténska palatset, Stockholm. Projektering av TYRÉNS trapphusrenovering, ÅRSBOK 31 tekniskt och antikvariskt sakkunnighetsuppdrag.beställare: Stadsmuren Förvaltning AB

18 KUNDER 25 STÖRSTA KUNDERNA I BOKSTAVSORDNING AMF Pension Banverket Botkyrka kommun Citytunnelprojektet Fojab arkitekter Göteborgs stad Helsingborgs stad JM AB Kristianstads kommun Liljeholmstorget Linköpings Kommun Malmö Stad Norrköpings Kommun PEAB Skanska Statens fastighetsverk Stockholms stad Storstockholms Lokaltrafi k Strängbetong SWECO Svensk Kärnbränslehantering Svenska Bostäder Telia Sonera Vägverket ÅF AB FÖRDELNING KUNDGRUPPER Övriga Privata Allmännyttan fastigh Utland Entreprenörer Industriföretag Statliga Kommuner Priv Fastighetsbolag Landsting, län mm Konsult, arkitekt mm 32 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 33

19 KIRUNA FLYTTAR Den stora stadsomvandlingen i Kiruna har inletts och först på tur står järnvägen. Även om delar av samhället fl yttats tidigare har staden vid malmfälten aldrig stått inför en så avgörande förändring som nu. I den första etappen påverkas främst järnvägen och E10:ans dragning. Den så kallade deformationszonen har spridit sig i riktning mot pulsådern i Kirunas gods- och persontrafi k sedan länge, men nu beräknar Banverket att en ny järnväg måste vara klar omkring Efter det kan det bli svårt att upprätthålla trafi ken på den nuvarande sträckningen. Att planera och bygga järnväg är komplicerat, och man brukar räkna med att det normalt tar ungefär tio år att bygga en ny sträcka, från idé till trafi kstart. Men här måste det gå fortare, och Tyréns är en av nyckelaktörerna för att ro projektet i land inom en mycket snäv tidsram. I Kirunaprojektet måste arbetet gå snabbt och Tyréns medverkar både inom järnväg och inom EST. I en tidigare idéstudie framkom att den tidigare omformarstationen i Kiruna skulle komma att påverkas ännu tidigare än den befintliga järnvägen. Det här tvingade fram anläggningen av en ny omformarstation utanför riskområdet som kunde tas i drift redan under Tyréns har medverkat och medverkar i projekteringen av den nya linjen. Vi har jobbat och jobbar med kraftförsörjningen, MKB utredningar och bygghandlingar för spåren, utredning av den nya resecentralen för persontrafiken. Allt i samordning med den övergripande centrumflytten. Få projekt kan uppvisa så många kontaktytor till alla aspekter av samhällsbyggnad som stadsomvandlingen i Kiruna, och här är landsvägen och järnvägen centrala pusselbitar. Att järnvägen står klar vid utsatt tid är en absolut nödvändighet för såväl för LKAB:s export som för övriga godstransporter och persontrafi k.»få projekt kan uppvisa så många kontaktytor till alla aspekter av samhällsbyggnad som stadsomvandlingen i Kiruna.«34 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 35

20 arkitekt som arbetar ner på detaljnivå för att få ett bra samspel mellan alla aktörer och behov som kommer att fi nnas i huset. Det är också ett GreenBuilding-projekt, och ska när det står färdigt leva upp till en tjugofem procents lägre energiförbrukning än vad som krävs i BBR. Det här har genomsyrat hela projektet och inneburit stort fokus under processens gång vad gäller fönstermängd, ventilation, isoleringstjocklekar, täthetskrav och andra övergripande funktioner. En annan intressant aspekt på Dockums är den del av huset som ligger under mark. Här byggs två våningar parkering och teknikutrymmen. Dels innebär det att grundläggningen blir djup med risk för bottenupptryckning och dels sker grundläggningen i området för den gamla kranbanan till Kockumskranen med gigantiska gamla fundament under mark. Grundläggningsmetoder och det praktiska utförandet har alltså fått studeras noga. Arkitektoniskt krävs ett bra samspel mellan alla aktörer för att kunna lösa de önskemål som byggherren, arkitekten och brukarna har. Det här är ett projekt som väl representerar tanken på ett Tyréns. Ett Tyréns i samverkan med alla inblandade aktörer under hela projektets gång. DOCKUMS»Det är också ett GreenBuilding-projekt, och ska när det står färdigt leva upp till en tjugofem procents lägre energiförbrukning än vad som krävs i BBR.«Mitt i Öresundsregionen, i en historisk del av Malmö börjar nu Dockan-området i Västra hamnen alltmer hitta sin nya form. Ett område med modern och spännande arkitektur som anpassats för både europeiska företag och nordiskt boende. Precis vid den gamla Dockan kommer man också att hitta DOCKUMS, ett kontorshus byggt för Region Skåne på platsen för den gamla Kockumskranen. Byggherre och vår uppdragsgivare är Wihlborgs. Huset är ritat av den norska arkitekten Kari Nissen Brodtkorb som vann den arkitekttävling som utlystes för fastigheten. Det kommer att bli det nya Regionhuset med kontor för Region Skånes verksamhet. Dessutom inryms lokaler för restaurang, utställning, kompletterande kontor och två våningar parkering under mark i huset. En byggnad på ungefär kvadratmeter BTA med en total kapacitet på ca 700 arbetsplatser. Vi är delaktiga i projektet med Projektledning, Projekteringsledning, Konstruktion, Akustik, Trafi klösningar, Landskap och Avfallshantering. Vi ansvarar även för Byggledning och bistår Peab vid upphandlingar. DOCKUMS är en arkitektoniskt mycket spännande byggnad. Ett hus med byggnadskroppar i dramatisk förhållning till varandra, ritat av en mycket engagerad 36 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 37 Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS äger rättigheterna till denna bild.

21 BARA VANLIGT VATTEN Vattenfrågor blir mer och mer aktuella då klimatfrågan lyfts fram som en väsentlig del av dagordningen inom samhällsbyggande. Vatten har ibland tagit en märkligt undanskymd position i samhällsdiskussionen. SLUSSEN OCH MÄLAREN Ett exempel är Mälaren och den utredning vi deltar i om ändrad flödeseglering och tappning genom Slussen i Stockholm. År 2000 resulterade höga vattenflöden till Mälaren i att vattnet steg till så höga nivåer att tunnelbanan hotades av översvämning. Idag bedöms risken för nya översvämningar vara fortsatt stor, översvämningar som skulle drabba bebyggelse, vägar, järnvägar och jordbruk hårt i de låglänta områdena runt Mälaren. Men också den omvända problematiken gäller, vid prognostiserade längre sammanhängande torrperioder kan låga vattennivåer drabba sjöfart och dricksvattenförsörjning negativt. I samband med ombyggnaden av trafi kanläggningen Slussen i Stockholm planeras nu en utbyggnad av fl er kanaler för att möjliggöra mer än en fördubbling av tappningen. Klimat- och sårbarhetsutredningen (den utredning som regeringen genomfört om det svenska samhällets sårbarhet för klimatförändringar) visar att både höga och låga vattennivåer kommer att bli vanliga i Mälaren i framtiden. Detta medför att även sättet som Mälaren regleras genom utloppen i Stockholm och Södertälje måste ses över. Tyréns ingår i projektgruppen som tar fram underlag för miljöprövningen av den planerade tappningen och regleringen. GÖTA ÄLV Ett annat exempel är Göta älv, som med sina 93 kilometer för ut vatten i ett medelfl öde av ca 570 kubikmeter i sekunden från ett avrinningsområde på kvadratkilometer i både Sverige och Norge. Det här gör Göta älv till Sveriges största vattendrag, en vattenväg som tjänar som vattentäkt för dricksvatten till över invånare i regionen samtidigt som den är en viktig farled, en recipient för avloppsvatten, en källa för kyl- och processvatten till industrin och för kraftproduktion. Det här ställer naturligtvis höga krav när Tyréns nu tar fram en förstudie och handlingsplan för att säkerställa vattenskyddet för det största avrinningsområdet i hela Sverige. Ett projekt som tar ett unikt helhetsgrepp på en fråga som hittills mest setts som en lokal, kommunal angelägenhet. 38 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 39

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 Omslag: WSP DESIGNING FUTURE CITIES Som en del i WSPs satsning, Designing Future Cities, inbjöds unga modedesigner från sex olika länder att tolka och visualisera framtidens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

SWECO ÅRSREDOVISNING 2010

SWECO ÅRSREDOVISNING 2010 SWECO ÅRSREDOVISNING 2010 Sweco i korthet Inom Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa helhetslösningar som bidrar till utveck engineering and design. Vi gör det möjligt

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 201 1

Årsredovisning 201 1 Årsredovisning 2011 Omslag: QuickBird data över Kiruna. Utsnitt med kratrar som visar hur marken sjunker in vid gruvan och som orsakar att delar av staden måste flyttas. Copy (QuickBird Digitalglobe/Eurimage

Läs mer

Sweco i korthet. projektexport till ett 90-tal länder runt om i världen. Resultat och nyckeltal, koncernen. Koncernens rörelse resultat 2009

Sweco i korthet. projektexport till ett 90-tal länder runt om i världen. Resultat och nyckeltal, koncernen. Koncernens rörelse resultat 2009 Sweco i korthet Inom Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa helhetslösningar som bidrar till u design. Med det menar vi helt enkelt att vi gör det möjligt för alla våra

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 1/13 FOTO: PER-ERIK ADAMSSON FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE VI MÅSTE MÄTA FÖR ATT VETA Så här i början av året och bokslutstider är det intressant

Läs mer

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Detta är ÅF 1 Året i korthet 2 ÅF i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 11 Omvärld och marknad 14 Medarbetare 21 Hållbar utveckling och socialt ansvar

Läs mer

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS Projekt & Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA 3/13 ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS UNITED BY OUR DIFFERENCE VI ÄR PÅ SPÅRET Som konsultföretag gäller det att aldrig slå sig till ro. Vill man leda utvecklingen

Läs mer

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Det här är Magnolia Bostad...2 2014 i korthet...4 Historik...6 VD har ordet...8 Marknaden... 12 Vision, affärsidé och mål... 17 Affärsmodell...18 Magnolia Bostads förädlingsprocess...

Läs mer

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET ANSVARSFULL VERKSAMHET TomorrowToday Sydkraft AB (publ) Besöksadress Carl Gustafs väg 1 Postadress 205 09 Malmö Telefon 040-25 50 00 Fax 040-97 60 69 info@sydkraft.se www.sydkraft.se ANSVARSFULL VERKSAMHET

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

SWECO I KORTHET KONCERNENS NETTO OMSÄTTNING, MSEK KONCERNENS RÖRELSE RESULTAT, MSEK RESULTAT PER AKTIE, SEK

SWECO I KORTHET KONCERNENS NETTO OMSÄTTNING, MSEK KONCERNENS RÖRELSE RESULTAT, MSEK RESULTAT PER AKTIE, SEK SWECO ÅRSREDOVISNING 2011 SWECO I KORTHET Inom Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa lösningar som bidrar till utvec det Sustainable engineering and design. Vi gör det

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2011 Rejlers Erbjudande Rejlers är en av de större teknikkonsulterna i Norden och utför uppdrag åt kunder inom

Läs mer

Consid Above and beyond.

Consid Above and beyond. ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Consid Interactive 4-5 Vi är mitt i den Perfekta stormen 6-7 Consid Above and beyond. Såväl människor som företag har olika förutsättningar och individuella behov. Det är en

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn Samverkan i Byggsektorn SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA 2006 Innehåll 3 4 6 7 8 Styrelsen för SFK-bygg har ordet Förord Samverkan i byggsektorn nu med besked Samverkan i det offentliga Samverkan i byggbranschen Samverkan

Läs mer

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons bygg för framtiden Forum för morgondagens byggindustri mars 2012 Projektledning viktigt med rätt kompetens Kraftvärme 33 miljarder till utbyggnad

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information 1 Finansiell information Årsstämma 2 maj 2013 För räkenskapsåret 2013 lämnar bolaget rapporter enligt följande: 2013 2 maj Delårsrapport avseende första kvartalet 2013 26 juli Delårsrapport avseende andra

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT. EN RESA I TID A travel on time

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT. EN RESA I TID A travel on time Års- och hållbarhetsredovisning 2014 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT EN RESA I TID A travel on time MTR I KORTHET MTR IN BRIEF Frågor eller synpunkter? Undrar du över något eller vill dela med dig av

Läs mer

Consid Code of success

Consid Code of success Årsredovisning 2012 Introduktion Innehållsförteckning Innehåll Allmänt om verksamheten Official sponsor of awesomeness En bättre värld 45 67 VD har ordet Ännu ett rekordår! 89 Branscher och affärsområden

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F 2 Innehåll Slutsatser från Framgångsrika Friska Företag 6 Conclusions from the project 8 Företagskultur som konkurrensfaktor

Läs mer

samhällsbyggaren debatt Tycker till om bostadsbyggandet Japanskt snabbtåg kräver drillad personal KlimatsmartA bostäder

samhällsbyggaren debatt Tycker till om bostadsbyggandet Japanskt snabbtåg kräver drillad personal KlimatsmartA bostäder Ostlänken ett lyft för hela Sverige. Men utformningen måste justeras om banans kapacitet ska kunna utnyttjas till fullo. Utmaningar och aktualiteter sätter tonen för Värderings-, Lantmäteri- och Samhällsbyggnadsdagarna,

Läs mer