Framsidan: K:5 Modevaruhuset, Vällingby Beställare: AB Svenska Bostäder Fotograf: Ulf Lundin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framsidan: K:5 Modevaruhuset, Vällingby Beställare: AB Svenska Bostäder Fotograf: Ulf Lundin"

Transkript

1 ÅRSBOK 2008

2 Framsidan: K:5 Modevaruhuset, Vällingby Beställare: AB Svenska Bostäder Fotograf: Ulf Lundin

3 ÅRSBOK 2008 TYRÉNS ÅRSBOK 3

4 »UTAN NYFIKENHET KAN MAN INTE LYCKAS. ATT HELA TIDEN FÖLJA UTVECKLINGEN OCH DE BEHOV DEN SKAPAR ÄR EN NÖDVÄNDIGHET FÖR ETT FÖRETAG SOM VILL UPPFATTAS SOM LEDANDE.«Ledarna för 4 den TYRÉNS arbetsgrupp ÅRSBOK som med anslag från Byggforskningsrådet skall studera byggnadstekniska TYRÉNS ÅRSBOK 5 grundvattenproblem. Civilingenjör Sven Tyrén och till vänster professor Yngve Gustafsson.

5 DET NYFIKNA FÖRETAGET Våra värderingar styr Tyréns, som företag lever vi våra värderingar. Alla nya utmaningar kräver lusten och nyfi kenheten att vilja lära sig något nytt. I vår värld måste man anta utmaningar för mellan alla sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser som vi hanterar, döljer sig också lösningarna. Genom att ifrågasätta diskutera och undra så förbereder vi oss för morgondagen. Kompetens växer ur uppmuntran. Vi tror på våra medarbetare. Under 2008 satsade vi i snitt 85 timmar per medarbetare på utveckling och utbildning. Vi stöttar och stimulerar kunskapsutbyte. Engagemang leder till utveckling. En utveckling som stärker hela vår verksamhet. För oss är det självklart att våra medarbetare deltar i beslutsprocessen. Att ha högt i tak tills beslut har tagits för att diskussionen för oss framåt. Vi vill uppmuntra dialogen mellan människor. Idéer föds där människor möts. Vi bygger förtroende genom öppenhet och för att vi litar på varandra. Genom att hålla det vi lovar blir det lättare att delegera ansvar och befogenheter. Förtroende är också viktigt i våra affärsrelationer. Vi är öppna och förstår våra kunders behov, vi ser till helheten. Öppenhet skapar bra förutsättningar för kommunikation och samtal, grunden för en bra affärsrelation. En affärsmässighet som bygger upp längre och återkommande relationer. Utan nyfikenhet kan vi inte lösa morgondagens frågor. Vi värdesätter en vilja att hitta nya lösningar, med nya verktyg och arbetsprocesser som redskap. En vilja att känna lust till ny kunskap. Ny kunskap som får oss att växa och rustar oss för framtiden. Vi vill attrahera medarbetare som delar våra värderingar. 6 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 7

6 VIKTIGA HÄNDELSER Under året har Tyréns förvärvat 4 bolag:, Acoustic Control AB, Gery Arkitekter AB, US Signalteknik AB, Öresund Safety Advisers AB Dessa förvärv är en del av Tyréns fokusering på att bredda kompetensen och kunderbjudandet. Under året har dessutom koncernen tillsammans med ägaren Sven Tyréns Stiftelse lagt mycket resurser och utvecklingstid på att arbeta fram en metod för att arbeta med BIM (Building Information Modelling). Ett arbete som har engagerat de fl esta av våra kompetensområden i syfte att på sikt integrera modellen i en större del av våra processer. 8 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 9

7 INNEHÅLL Sven Tyrén 4 Det nyfi kna företaget 6 Året i korthet 8 Ett Tyréns, för framtiden 12 Våra medarbetare 16 Vision och framtid 18 Vision och affärsidé 20 Att ständigt utvecklas 22 Virtuellt byggande 24 Akustik 26 Tyrénsakademin 28 Projekt 30 Kunder 32 Kiruna fl yttar 34 Dockums 36 Bara vanligt vatten 38 På nya spår 40 Förbifart Stockholm 42 Ekonomisk information 44 Resultaträkning 46 Balansräkning 47 Ledningsgrupp 48 Styrelse 50 Adresser 52 English summary TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 11 Novemberljus, Linköping. Gestaltning och genomförande av temporär ljusinstallation. Beställare: Stångåstaden AB

8 ETT TYRÉNS, FÖR FRAMTIDEN 2008 var ett år olikt alla andra för de fl esta företag, inte bara i Sverige. Så när vi nu skriver vår årsbok känns det viktigare än någonsin att rikta blicken framåt. Tyréns resultat är fortsatt starkt, men det gångna året kunde knappast ha slutat mer annorlunda än det började. Vi går nu in i ett nytt år under nya förutsättningar som naturligtvis ställer nya krav på oss som företag, krav vi står väl rustade att möta. Vi skapar livsbetingelser för människor, förutsättningar som styr och påverkar människors vardag. När vi nu går vidare i en tradition som»vi skapar bättre samhällen för människor«grundlades av Sven Tyrén så gör vi det genom att använda vår kompetens till att utveckla samhället, förbättra vardagen. Vi skapar bättre samhällen för människor. Under senare år har vi snabbt utvecklats till att bli ett företag som bättre utnyttjar den samlade kraften av våra medarbetares kompetens. Genom att samarbeta över gränserna, utnyttja vår kunskap, skapa bättre lösningar och peka på nya möjligheter utvecklas vår verksamhet. Genom att angripa problem från olika håll, kombinera olika lösningar och mötas i tidiga skeden kan vi föreslå lösningar vi tidigare inte kunnat se. Vi kan erbjuda våra kunder en helhet, ett Tyréns. Men arbetet går vidare, och för att få ännu bättre kraft och närvaro på den lokala marknaden har vi nu valt att dela in företaget i fyra regioner; Nord, Syd, Öst och Väst. Vårt sikte är inställt på att kunna erbjuda i princip alla Tyréns tjänster och produkter inom varje region. STRATEGI Utan nyfi kenhet kan man inte lyckas. Att hela tiden följa utvecklingen och de behov den skapar är en nödvändighet för ett företag som vill uppfattas som ledande. För att se till att vi utvecklas i rätt riktning har vi därför skapat en strategisk dimension. Här står utveckling av vår kunskap och kompetens i centrum, men här ryms också strategiska förvärv och rekryteringar. Den strategiska nivån är nödvändig för att ta oss till framtiden som ett Tyréns. Ett viktigt instrument för det är Tyréns Akademien som rent praktiskt kommer att hantera våra olika 12 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 13

9 utvecklings- och utbildningsbehov. Genom vår ägarstruktur förfogar vi över stiftelsemedel och ytterligare medel som sätter oss i en unik position att bidra till, utveckla och förbättra människors vardag, att sätta utveckling före vinstmaximering. Våra kunder tar för givet att konstruktionen håller, att trafi klösningen fungerar, att kalkylen är korrekt och att utredningen har klarlagt förutsättningarna. Men vill man vara ledande måste man leverera något mer. Genom att förstå våra kunders sammanhang och människors beteenden, deras slutmål, deras önskade upplevelse, kan vi leverera en bättre produkt. MILJÖ OCH HÅLLBARHET Miljöfrågan kommer att vara den dominerande frågan inom all samhällsbyggnad för överskådlig framtid. För oss på Tyréns är miljöengagemanget en självklarhet, men det kan och får inte användas som en etikett att klistra på i efterhand. Tyréns har valt att verka mitt i samhället vilket gör miljöfrågorna till en integrerad del av nästan allt vi gör.»miljöfrågan kommer att vara den dominerande frågan inom all samhällsbyggnad för överskådlig framtid.«vi bidrar till att människor kan komma till sina jobb, resa för att träffa vänner och släktingar. Vi bidrar till att människor bor bra, i energieffektiva och torra hus. Vi bidrar till tilltalande och vackra uterum såväl i stadsmiljö som i det gröna. Vackra, säkra och rogivande omgivningar skapas av Tyréns. Vi ser till att människor får rent vatten och att det tas om hand då det använts så att det inte hamnar på fel ställen. Att Mälaren rinner ut i havet och inte ner i Stockholms tunnelbana och att Kristianstad inte översvämmas. Vi vet att Sverige omdanas och att den omdaningen måste ske med människan i centrum. UTMANINGEN Försiktighet var inte något som kännetecknade Sven Tyrén. Han utmanade sina kollegor, investerade och tog ekonomiska risker i sina projekt. Långsiktiga samarbeten gav kontinuerliga uppdrag som vi kan glädja oss åt än idag. Samarbetet med t ex Svenska Bostäder har pågått i snart 60 år. Att utvecklas med sikte på att förbättra byggprocessen är en självklarhet för oss. Många av de problem vi idag brottas med som fukt, krympsprickor, läckage från tak och terrasser samt inte minst arbetsutförande fanns redan då. Sven Tyrén menade att byggnadsbeskrivningar borde kunna upprättas och sorteras med datorstöd och kopplas till på motsvarande sätt utformade kalkylsystem för datoriserad prissättning. Sven var 50 år före sin tid. Idag tror vi att tiden är mogen för BIM, Building Information Modelling. BIM är att följa i Sven Tyréns anda att utveckla och förnya, våga ta risken att kanske vara fel ute. För ett konsultföretag som vill uppfattas som ledande inom samhällsbyggnadssektorn är detta en nödvändighet. Att undra, pröva, skapa nya lösningar, är något man ska förvänta sig av Tyréns. Vi måste vara villiga att pröva nya lösningar, nya arbetsmetoder för att utveckla företaget. Om vi inte vågar satsa kan vi inte heller vinna. Den som ställer en fråga kan förvisso få ett nej, men den som inte frågar kan heller aldrig få ett ja. Genom att våga lär vi oss mer. Genom att hänga med och ha koll på vad som sker, och kommer att ske, kan vi förstå våra kunders problem idag och imorgon. Vi kan se deras utmaningar och bidra till nya lösningar. Vi vill vara ett ledande företag i samhällsbyggnad. För att vi ska åstadkomma detta måste vi hela tiden utvecklas och lära oss nya saker, då utvecklas också Tyréns. Och när Tyréns utvecklas, då bidrar vi också till att samhället utvecklas. Stockholm i mars 2009 Ulrika Francke Verkställande direktör 14 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 15

10 543 VÅRA MEDARBETARE ,8% 2,8% Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och tillgång. Därför engagerar vi oss starkt för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Det är ett arbete som förs på bred front och som bland annat resulterat i att personalrörligheten de senaste åren minskat. Vi har också haft som mål att minska vår sjukfrånvaro till under tre procent. Efter några år med minskande sjuktal har vi nu också nått detta mål, mycket tack vare ett stärkt internt arbete med Antal anställda i koncernen per balansdagen Fördelning på kön. Fördelning på anställningstid/kön: 185 Personalomsättning i koncernen 2008 Sjukfrånvaro i koncernen rehabiliteringsprocesser och genom att tidigt fånga upp signaler på ohälsa eller sjukdom. Vi utreder också sjukskrivningar och arbetsförmåga i ett tidigt skede för att underlätta en återgång till arbetet. Dessutom har Tyréns tecknat privata sjukvårdsförsäkringar för medarbetarna som möjliggör snabb tillgång till läkare och sjukvård. Vår målsättning är att fortsätta arbetet med att bli en än mer attraktiv arbetsgivare och främja en god arbetsplats där våra medarbetare trivs, utvecklas och mår bra både fysiskt och psykiskt. Ansttid <1 år Ansttid 1-5 år Ansttid 6-10 år Ansttid >10 år Fördelning på ålder/kön: Ålder <30 år Ålder år Ålder år Ålder >50 år 16 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 17

11 VISION OCH FRAMTID Jing an infinity 18 tower TYRÉNS i Shanghai. ÅRSBOK Tillsammans med Tengbom Arkitekter stod Tyréns för TYRÉNS ÅRSBOK 19 konstruktionen och den konceptuella designen. Beställare: City of Shanghai

12 VISION Tyréns ska uppfattas som ett ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. AFFÄRSIDÉ Tyréns erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. STRATEGIER Vi ska vara professionella, innovativa och samhällsengagerade. Vår kommunikation ska vara trovärdig och konsekvent och underlätta för våra kunder och medarbetare att förstå vad Tyréns gör. Lindhagensgatan, 20 TYRÉNS Stockholm. ÅRSBOK Omgestaltning av stadsgata från förslagsskiss till bygghandling. TYRÉNS ÅRSBOK 21 Beställare: Exploateringskontoret, Stockholm

13 ATT STÄNDIGT UTVECKLAS Utveckling har alltid varit ett av fundamenten i ett Tyréns som redan från början haft nyfi kenhet och innovation inbyggda som grundpelare i företaget. Att ständigt kunna erbjuda något nytt, att kunna ge lite mer och kanske till och med överraska våra kunder med lösningar de inte kunnat föreställa sig är en del av det som skapat oss och fortfarande gör oss till vad vi är. Vi verkar för att samhällsbyggandet utformas för långsiktigt goda livsbetingelser. Just detta är Vi ser vårt eget utvecklingsarbete som centralt en process som möjliggör förändring. grunden i Tyréns utvecklingsabete. Det handlar om att vår verksamhet ger sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser som ska samordnas. I gränssnittet mellan dessa områden uppstår den hållbara samhällsutvecklingen. Därför ser vi vårt eget utvecklingsarbete som centralt, en process som möjliggör förändring. Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla verksamheten, nu senast med att addera nya kunskapsområden som Brand, Akustik och BIM. Med fl er grenar på vårt kunskapsträd kan vi erbjuda mer för att lättare nå fram till en helhetssyn. Det ger oss också fl er tillfällen att nå våra uppdragsgivare med rätt lösning och rätt produkt. Med fl er förgreningar, fl er discipliner, så ökar vår kontaktyta med omvärlden och med våra kunder. NYFIKENHET Nerven i vårt utvecklingsarbete handlar om nyfi kenhet. Om man inte är nyfi ken startar aldrig de processer som krävs för att utveckling ska komma till stånd. Det gör det oerhört viktigt för oss att skapa miljöer som stimulerar nyfi kenhet. Vi arbetar ständigt med vår företagskultur för att främja nyfi kenhet och en vilja att lära sig mer och veta mer, inte bara om olika tekniska framsteg utan också om vad vi vill åstadkomma. Nyfi kenheten börjar i ett intresse för kunden och för produkten. Vi försöker alltid skapa den bästa möjliga helhetslösningen för våra kunder. Detta innebär att vi förstår och tar ansvar för kundens mål. Det innebär också att kundernas prioriteringar, krav och önskemål fångas upp och behandlas på ett systematiskt sätt. Det innebär att vi beaktar alla relevanta aspekter tillsammans, inte var och en för sig. ÖPPENHET Vad är det som gör en bra konstruktion eller en trivsam bostadslägenhet? Det är alla våra medarbetares ansvar att förstå kundens mål. Att vidga våra egna ramar handlar om att ta in nya kunskapsområden i vår verksamhet så att våra medarbetare alltid har nära till den kompetens som behövs. Då skapar vi en trygghet att inom företaget lära sig mer. Att utveckla sin förmåga att se andra aspekter kan addera värden och vara mer väsentligt för att vi ska nå fram till rätt produkt hos kunden. Så nyfi kenheten utanför sitt eget skrå blir kärnan i allt som har med vår utveckling att göra, det är en av Tyréns grundvärderingar. Vi försöker inte uppfinna hjulet på nytt. Det behöver inte handla om helt nya material eller lösningar, utan om att kombinera gamla sanningar på ett nytt sätt. Att låta vår miljö bli en sådan som kan skapa multidisciplinära mötesplatser som låter oss jobba med ständiga förbättringar. HELHETEN Med engagerade medarbetare kan vi prestera långt över förväntan, prestationer som leder till framgång. Framgång för våra kunder, framgång för våra medarbetare och i slutänden framgång för Tyréns. Vi förstår och tar ansvar för kundens mål. Vi tar ansvar för alla relevanta aspekter, även om vi har till uppdrag att bara gör en liten del. Vi har förmågan att ta in helheten när vi skapar våra lösningar. Vårt utvecklingsarbete ger oss temporära försprång som i sin tur skapar en lönsamhet som gör det möjligt att fortsätta utveckla verksamheten. Kort sagt, att ständigt utvecklas. 22 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 23

14 VIRTUELLT BYGGANDE Tyréns har en lång historia som tekniska pionjärer och innovativa nytänkare med utgångspunkt i Sven Tyréns passion för nya lösningar och ny teknik. Han var tidigt ute med idéer om hur datorstöd skulle kunna användas till byggnadsbeskrivningar, men det har dröjt ända till idag innan hans visioner har kunnat börja besannas. När vi nu börjar se ett genombrott för BIM (Building Information Modelling) är det självklart för oss att ligga i framkant inom området. Ett område som fungerar som en perfekt länk till våra ambitioner att genom förnyade arbetssätt och med modern ICT (Information and Communication Technology) skapa högre kvalitet och lönsamhet i våra kunders projekt och att genom nya affärsmodeller öka vår lönsamhet.»building information modelling (BIM) integrates all of the geometric model information, the functional requirements and capabilities, and piece behaviour information into a single interrelated description of a buildingproject over its life cycle. It also includes process information dealing with construction schedules and fabrication processes«chuck Eastman, Ph.D, Georgia Tech College, Architecture and Computing MARKNADSLEDANDE Vi på Tyréns har som målsättning att bli marknadsledande konsulter i modellbaserad informationshantering inom bygg-, infra- och förvaltningsprocesserna. Vi ser det här som en möjlighet att förenkla vårt eget arbete och öka vår lönsamhet med hjälp av nya arbetssätt och ny teknik, ett sätt att uppnå gemensamma arbetssätt och affärsmodeller genom att erbjuda en gemensam informationsplattform. VIRTUELLT BYGGANDE En objektsmodell som samlar all information om objekten med mått och vikter, material och egenskaper samt objektens inbördes relation och placering som tillsammans möjliggör en objektsbaserad projektering. En modell som ger oss möjlighet att ta fram olika Virtuellt byggande skapar lönsamhet och kvalitet i våra kunders byggprojekt. informationsvyer från den gemensamma och öppna databas som förpackar informationen och utgör plattformen för modellen. En samordnad 3D-modell som används genom hela byggprocessen ger en ökad förståelse för hur ritningar ska tolkas. Den minskar antalet fel och höjer kvalitetsnivån. Vi kommer under 2009 att erbjuda marknaden nya koncept och tjänster inom BIM-området och framför allt använda modellen för att med hjälp av ett virtuellt byggande framhäva och integrera våra kompetenser inom Tyréns. Nyttoeffekterna är många, vi kan förutom den ökade integrationen se minskade informationsförluster, en ökad kontinuitet i processfl ödet, enklare och effektivare brand- och akustiksimuleringar, effektivare kostnadsstyrning och samordning av information samt ökad visualisering och trovärdighet i modellen. Virtuellt byggande skapar lönsamhet och kvalitet i våra kunders byggprojekt. 24 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 25

15 AKUSTIK Ljudet i vår miljö spelar en allt viktigare roll, både ur ett hälso- och välbefi nnandeperspektiv. Vi ställer högre och högre krav på ljudhygien i både offentliga och privata rum, såväl utomhus som inomhus. Akustikområdet handlar oftast om att antingen skapa goda ljudmiljöer eller att dämpa befi ntliga ljud som är störande. De beräkningsprogram vi arbetar med inom Akustik är direkt kompatibla med BIM (Building Information Modeling), vilket ger fantastiska möjligheter att på ett tidigt skede i byggprocessen kunna beräkna ljudmiljön utifrån föreslagna ytor och material. EU-PROJEKTET QCITY Det kan konstateras att vi på senare tid ökat våra förväntningar på vad som är en god ljudmiljö i en stad. Ett led i forskningen kring bullerproblemen i våra städer har varit det EU-fi nansierade projektet QCity (Quiet City Transport). Inom detta projekt arbetar vi tillsammans med tjugofem partners från tio länder med bullerkartläggning och handlingsplaner mot buller i syfte att stödja EU:s bullerdirektiv 2002/49. Inom projekt QCity har vi bland annat arbetat med att konvertera den traditionella bullerkartan till en bullerproblemkarta. Med fokus på var bullerproblemen finns har vi sökt lösningar i exempelvis tysta vägbeläggningar eller låga, perrongliknande bullerskärmar för spårvägar. Ökande krav på lägre bullernivåer medför också krav på genomgripande förändringar av hela infrastrukturen. Med en ökad integrering av olika kompetensområden tidigt i planeringsprocessen når vi lättare fram till önskade resultat. AURALISERING Auralisering, eller verklighetsanpassad simulering av ljud i lokaler och miljöer, är en del av kompetensområdet Akustik. I takt med att nya byggnadssätt och en ny helhetssyn på våra fastigheter I moderna miljöer finns det få naturligt tysta sammanhang. etablerat sig har miljöbegreppet kommit att inbegripa också ljudmiljön som kvalitets- och komfortfaktor. En modern bostad eller arbetsplats förutsätts vara tyst, men i det komplicerade sammanhang som utgör våra moderna miljöer fi nns det få naturligt tysta sammanhang. Med auralisering kan vi provlyssna på den akustiska miljön i ett givet projekt och också göra virtuella ändringar av ytor och material för att kunna uppleva skillnaderna långt innan huset har byggts. Den här tekniken är inte begränsad till inomhusmiljöer utan fungerar också för att exempelvis bestämma placering och utformning av bullerskärmar för bostäder vid genomfartsleder. Vi kan simulera ett givet ljudlandskap och låta kunden själv lyssna på den akustiska miljön i ett projekt långt innan man har hunnit bygga in sig i lösningar som blir svåra att förbättra. Tyréns har en tradition av att ligga i spetsen med att applicera ny teknik i byggprocessen. Auralisering är ett typexempel på vårt innovativa helhetstänkande. Kopplat till BIM och Virtuellt byggande kommer Akustik att vara ett av våra mest spännande områden inför framtiden. 26 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 27

16 TYRÉNSAKADEMIEN Tyrénsakademien startade i oktober 2001 och har blivit ett av våra främsta instrument för att leverera utbildning och utvecklingsaktiviteter till vår verksamhet och våra medarbetare. Akademien inriktar sig på kompetensutveckling för alla i företaget inom generella områden, ledarutveckling eller chefsutbildningar. Det kan handla om allt från att utveckla hur vi driver uppdrag till att arbeta med ett förbättrat kundbemötande. Tyrénsakademien utvecklar och levererar dessutom introduktionsutbildningar för alla anställda. Allt för att vi ska bli bättre i vårt affärsmannaskap och levandegöra våra värderingar i våra olika yrkesroller. PERSONALUTVECKLING En stor del i Tyrénsakademiens uppgifter är att utbilda och skapa stöd för utvecklingssamtalen med våra medarbetare. Där identifi eras behov och mål för varje medarbetares kompetensutveckling. De är viktiga att arbeta med för att säkerställa att de faktiskt leder till utveckling. Att målen som sätts följs upp och koordineras med målen för vår verksamhet och valda inriktning. Här uppmärksammar vi generella behov för att kunna leverera utbildningar som möter upp interna önskemål och nya krav från marknaden. Med den insamlade kunskapen som grund skapar vi dessutom Tyrénsanpassade utbildningar för de målbilder som sätts. CHEFSUTBILDNING Våra interna chefsutbildningar är kopplade både till mjuka och hårda parametrar. Vi arbetar med att få medarbetare att växa och hur man ökar tydligheten i kommunikation och återkoppling. Utbildningarna berör i princip alla traditionella chefsämnen. Under 2008 har alla Tyréns chefer deltagit i projektet Från ord till handling, en tredagars utbildning för att stärka sitt chefsskap med fokus på att utveckla våra medarbetare. Ett program som syftar till att låta Tyréns vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare, öka våra medarbetares delaktighet och driva utvecklingen av våra yrkesroller. MENTORER Under våren 2009 kommer dessutom tredje omgången av Tyréns mentorskapsprogram att rulla igång. Det har till syfte att utveckla konsultrollen, ett program som utgår från interna mentorer för att skapa en levande kunskapsdelning inom företaget. De ständigt skiftande krav som ställs på vår verksamhet kan bara mötas om vi står väl förberedda inför alla utmaningar som möter våra olika yrkesroller. Mentorsprogrammet är en viktig pusselbit i att bilda nätverk och sprida kunskaper för att skapa en levande lärmiljö. DOKTORANDER Vi tror att aktiv kompetensutveckling och skräddarsydda utbildningar spelar en avgörande roll i att förstärka vår ställning som ett företag som attraherar kunniga och engagerade medarbetare. Tyréns satsar årligen 20 miljoner på Forskning och utveckling. Under 2008 fi nansierade vi 9 doktorander och 4 adjungerade professorer. Utöver detta genomförde vi ca 20 mindre forskningsprojekt. Vi ser det som en viktig del i vårt strategiska arbete. För ett konsultföretag som vill uppfattas som ledande inom samhällsbyggnadssektorn är detta en nödvändighet. Att undra, pröva, skapa nya lösningar, är något man ska förvänta sig av Tyréns. Vi måste vara villiga att pröva nya lösningar, nya arbetsmetoder för att utveckla företaget. När våra medarbetare utvecklas, utvecklas också Tyréns. 28 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 29

17 PROJEKT 30 TYRÉNS ÅRSBOK Monténska palatset, Stockholm. Projektering av TYRÉNS trapphusrenovering, ÅRSBOK 31 tekniskt och antikvariskt sakkunnighetsuppdrag.beställare: Stadsmuren Förvaltning AB

18 KUNDER 25 STÖRSTA KUNDERNA I BOKSTAVSORDNING AMF Pension Banverket Botkyrka kommun Citytunnelprojektet Fojab arkitekter Göteborgs stad Helsingborgs stad JM AB Kristianstads kommun Liljeholmstorget Linköpings Kommun Malmö Stad Norrköpings Kommun PEAB Skanska Statens fastighetsverk Stockholms stad Storstockholms Lokaltrafi k Strängbetong SWECO Svensk Kärnbränslehantering Svenska Bostäder Telia Sonera Vägverket ÅF AB FÖRDELNING KUNDGRUPPER Övriga Privata Allmännyttan fastigh Utland Entreprenörer Industriföretag Statliga Kommuner Priv Fastighetsbolag Landsting, län mm Konsult, arkitekt mm 32 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 33

19 KIRUNA FLYTTAR Den stora stadsomvandlingen i Kiruna har inletts och först på tur står järnvägen. Även om delar av samhället fl yttats tidigare har staden vid malmfälten aldrig stått inför en så avgörande förändring som nu. I den första etappen påverkas främst järnvägen och E10:ans dragning. Den så kallade deformationszonen har spridit sig i riktning mot pulsådern i Kirunas gods- och persontrafi k sedan länge, men nu beräknar Banverket att en ny järnväg måste vara klar omkring Efter det kan det bli svårt att upprätthålla trafi ken på den nuvarande sträckningen. Att planera och bygga järnväg är komplicerat, och man brukar räkna med att det normalt tar ungefär tio år att bygga en ny sträcka, från idé till trafi kstart. Men här måste det gå fortare, och Tyréns är en av nyckelaktörerna för att ro projektet i land inom en mycket snäv tidsram. I Kirunaprojektet måste arbetet gå snabbt och Tyréns medverkar både inom järnväg och inom EST. I en tidigare idéstudie framkom att den tidigare omformarstationen i Kiruna skulle komma att påverkas ännu tidigare än den befintliga järnvägen. Det här tvingade fram anläggningen av en ny omformarstation utanför riskområdet som kunde tas i drift redan under Tyréns har medverkat och medverkar i projekteringen av den nya linjen. Vi har jobbat och jobbar med kraftförsörjningen, MKB utredningar och bygghandlingar för spåren, utredning av den nya resecentralen för persontrafiken. Allt i samordning med den övergripande centrumflytten. Få projekt kan uppvisa så många kontaktytor till alla aspekter av samhällsbyggnad som stadsomvandlingen i Kiruna, och här är landsvägen och järnvägen centrala pusselbitar. Att järnvägen står klar vid utsatt tid är en absolut nödvändighet för såväl för LKAB:s export som för övriga godstransporter och persontrafi k.»få projekt kan uppvisa så många kontaktytor till alla aspekter av samhällsbyggnad som stadsomvandlingen i Kiruna.«34 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 35

20 arkitekt som arbetar ner på detaljnivå för att få ett bra samspel mellan alla aktörer och behov som kommer att fi nnas i huset. Det är också ett GreenBuilding-projekt, och ska när det står färdigt leva upp till en tjugofem procents lägre energiförbrukning än vad som krävs i BBR. Det här har genomsyrat hela projektet och inneburit stort fokus under processens gång vad gäller fönstermängd, ventilation, isoleringstjocklekar, täthetskrav och andra övergripande funktioner. En annan intressant aspekt på Dockums är den del av huset som ligger under mark. Här byggs två våningar parkering och teknikutrymmen. Dels innebär det att grundläggningen blir djup med risk för bottenupptryckning och dels sker grundläggningen i området för den gamla kranbanan till Kockumskranen med gigantiska gamla fundament under mark. Grundläggningsmetoder och det praktiska utförandet har alltså fått studeras noga. Arkitektoniskt krävs ett bra samspel mellan alla aktörer för att kunna lösa de önskemål som byggherren, arkitekten och brukarna har. Det här är ett projekt som väl representerar tanken på ett Tyréns. Ett Tyréns i samverkan med alla inblandade aktörer under hela projektets gång. DOCKUMS»Det är också ett GreenBuilding-projekt, och ska när det står färdigt leva upp till en tjugofem procents lägre energiförbrukning än vad som krävs i BBR.«Mitt i Öresundsregionen, i en historisk del av Malmö börjar nu Dockan-området i Västra hamnen alltmer hitta sin nya form. Ett område med modern och spännande arkitektur som anpassats för både europeiska företag och nordiskt boende. Precis vid den gamla Dockan kommer man också att hitta DOCKUMS, ett kontorshus byggt för Region Skåne på platsen för den gamla Kockumskranen. Byggherre och vår uppdragsgivare är Wihlborgs. Huset är ritat av den norska arkitekten Kari Nissen Brodtkorb som vann den arkitekttävling som utlystes för fastigheten. Det kommer att bli det nya Regionhuset med kontor för Region Skånes verksamhet. Dessutom inryms lokaler för restaurang, utställning, kompletterande kontor och två våningar parkering under mark i huset. En byggnad på ungefär kvadratmeter BTA med en total kapacitet på ca 700 arbetsplatser. Vi är delaktiga i projektet med Projektledning, Projekteringsledning, Konstruktion, Akustik, Trafi klösningar, Landskap och Avfallshantering. Vi ansvarar även för Byggledning och bistår Peab vid upphandlingar. DOCKUMS är en arkitektoniskt mycket spännande byggnad. Ett hus med byggnadskroppar i dramatisk förhållning till varandra, ritat av en mycket engagerad 36 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 37 Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS äger rättigheterna till denna bild.

21 BARA VANLIGT VATTEN Vattenfrågor blir mer och mer aktuella då klimatfrågan lyfts fram som en väsentlig del av dagordningen inom samhällsbyggande. Vatten har ibland tagit en märkligt undanskymd position i samhällsdiskussionen. SLUSSEN OCH MÄLAREN Ett exempel är Mälaren och den utredning vi deltar i om ändrad flödeseglering och tappning genom Slussen i Stockholm. År 2000 resulterade höga vattenflöden till Mälaren i att vattnet steg till så höga nivåer att tunnelbanan hotades av översvämning. Idag bedöms risken för nya översvämningar vara fortsatt stor, översvämningar som skulle drabba bebyggelse, vägar, järnvägar och jordbruk hårt i de låglänta områdena runt Mälaren. Men också den omvända problematiken gäller, vid prognostiserade längre sammanhängande torrperioder kan låga vattennivåer drabba sjöfart och dricksvattenförsörjning negativt. I samband med ombyggnaden av trafi kanläggningen Slussen i Stockholm planeras nu en utbyggnad av fl er kanaler för att möjliggöra mer än en fördubbling av tappningen. Klimat- och sårbarhetsutredningen (den utredning som regeringen genomfört om det svenska samhällets sårbarhet för klimatförändringar) visar att både höga och låga vattennivåer kommer att bli vanliga i Mälaren i framtiden. Detta medför att även sättet som Mälaren regleras genom utloppen i Stockholm och Södertälje måste ses över. Tyréns ingår i projektgruppen som tar fram underlag för miljöprövningen av den planerade tappningen och regleringen. GÖTA ÄLV Ett annat exempel är Göta älv, som med sina 93 kilometer för ut vatten i ett medelfl öde av ca 570 kubikmeter i sekunden från ett avrinningsområde på kvadratkilometer i både Sverige och Norge. Det här gör Göta älv till Sveriges största vattendrag, en vattenväg som tjänar som vattentäkt för dricksvatten till över invånare i regionen samtidigt som den är en viktig farled, en recipient för avloppsvatten, en källa för kyl- och processvatten till industrin och för kraftproduktion. Det här ställer naturligtvis höga krav när Tyréns nu tar fram en förstudie och handlingsplan för att säkerställa vattenskyddet för det största avrinningsområdet i hela Sverige. Ett projekt som tar ett unikt helhetsgrepp på en fråga som hittills mest setts som en lokal, kommunal angelägenhet. 38 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 39

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning tkr Jan mar Jan mar Jan dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning 19 363 3 459 140 541 Omvärdering vid övergång från intresseföretag till dotterföretag 152 592 Summa intäkter 171

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vvd och bolagets styrelseledamot

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Propelling Technology Årsstämma 2010

Propelling Technology Årsstämma 2010 Propelling Technology Årsstämma 2010 Intoi 2009 Fantastiskt kassaflöde Stabilitet i resultat från verksamhet Fjärde kvartalet påverkat negativt av Bredäng, Nocom Software och Northern Nocom Software integreras

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Nio miljoner bättre än samma period föregående år.

Nio miljoner bättre än samma period föregående år. Delårsrapport Q1, januari-mars 2012 Det bästa första kvartalet sedan 90-talet Nettoomsättning för perioden uppgick till 43,3 (29,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 1,3 (-8,1) MSEK Periodens

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

NCC Construction Sweden

NCC Construction Sweden NCC Construction Sweden Tomas Carlsson Affärsområdeschef NCC Construction Sweden 2010-05-27 1 Verksamhetsområden Affärsområden NCC BYGG OCH CONSTRUCTION ANLÄGGNING KROSS, ASFALT, NCC ROADS BELÄGGNING OCH

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Karlskrona, 29 januari 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2013 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar Delårsrapport Q1, januari-mars 2013 Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont Nettoomsättning för perioden uppgick till 31,8 (43,3) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,4 (1,3) MSEK

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Resultatrapport 990701-000630 Publiceras 000816

Resultatrapport 990701-000630 Publiceras 000816 Resultatrapport 990701-000630 Publiceras 000816 Micro Systemations nettoomsättning för Q1-Q4 20,7 MSEK (8,3) Intensiv produktutveckling för bl a Motorola, Macintosh och USB Stort intresse för SoftGSM i

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar Bokslutskommuniké 2011 Railcare skulle inte vara Railcare utan alla innovationer. Vi är på gång! Årets intäkter uppgick till 196,3 (190,2) MSEK Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -9,5

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer Delårsrapport Q1, januari-mars 2014 Nu är det bevisat, att vi kan vara lönsamma året om Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 59,6 (31,8) MSEK Rörelseresultat för perioden

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 21 APRIL 1998 Omsättningen ökade med 30% Resultatet efter finansposter ökade från 22 till 26 mkr Vinsten per aktie ökade med 37% Avsevärd marginalförbättring förutses

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisningen En sanning med variation

Årsredovisningen En sanning med variation Årsredovisningen En sanning med variation Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen är

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer