Framsidan: K:5 Modevaruhuset, Vällingby Beställare: AB Svenska Bostäder Fotograf: Ulf Lundin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framsidan: K:5 Modevaruhuset, Vällingby Beställare: AB Svenska Bostäder Fotograf: Ulf Lundin"

Transkript

1 ÅRSBOK 2008

2 Framsidan: K:5 Modevaruhuset, Vällingby Beställare: AB Svenska Bostäder Fotograf: Ulf Lundin

3 ÅRSBOK 2008 TYRÉNS ÅRSBOK 3

4 »UTAN NYFIKENHET KAN MAN INTE LYCKAS. ATT HELA TIDEN FÖLJA UTVECKLINGEN OCH DE BEHOV DEN SKAPAR ÄR EN NÖDVÄNDIGHET FÖR ETT FÖRETAG SOM VILL UPPFATTAS SOM LEDANDE.«Ledarna för 4 den TYRÉNS arbetsgrupp ÅRSBOK som med anslag från Byggforskningsrådet skall studera byggnadstekniska TYRÉNS ÅRSBOK 5 grundvattenproblem. Civilingenjör Sven Tyrén och till vänster professor Yngve Gustafsson.

5 DET NYFIKNA FÖRETAGET Våra värderingar styr Tyréns, som företag lever vi våra värderingar. Alla nya utmaningar kräver lusten och nyfi kenheten att vilja lära sig något nytt. I vår värld måste man anta utmaningar för mellan alla sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser som vi hanterar, döljer sig också lösningarna. Genom att ifrågasätta diskutera och undra så förbereder vi oss för morgondagen. Kompetens växer ur uppmuntran. Vi tror på våra medarbetare. Under 2008 satsade vi i snitt 85 timmar per medarbetare på utveckling och utbildning. Vi stöttar och stimulerar kunskapsutbyte. Engagemang leder till utveckling. En utveckling som stärker hela vår verksamhet. För oss är det självklart att våra medarbetare deltar i beslutsprocessen. Att ha högt i tak tills beslut har tagits för att diskussionen för oss framåt. Vi vill uppmuntra dialogen mellan människor. Idéer föds där människor möts. Vi bygger förtroende genom öppenhet och för att vi litar på varandra. Genom att hålla det vi lovar blir det lättare att delegera ansvar och befogenheter. Förtroende är också viktigt i våra affärsrelationer. Vi är öppna och förstår våra kunders behov, vi ser till helheten. Öppenhet skapar bra förutsättningar för kommunikation och samtal, grunden för en bra affärsrelation. En affärsmässighet som bygger upp längre och återkommande relationer. Utan nyfikenhet kan vi inte lösa morgondagens frågor. Vi värdesätter en vilja att hitta nya lösningar, med nya verktyg och arbetsprocesser som redskap. En vilja att känna lust till ny kunskap. Ny kunskap som får oss att växa och rustar oss för framtiden. Vi vill attrahera medarbetare som delar våra värderingar. 6 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 7

6 VIKTIGA HÄNDELSER Under året har Tyréns förvärvat 4 bolag:, Acoustic Control AB, Gery Arkitekter AB, US Signalteknik AB, Öresund Safety Advisers AB Dessa förvärv är en del av Tyréns fokusering på att bredda kompetensen och kunderbjudandet. Under året har dessutom koncernen tillsammans med ägaren Sven Tyréns Stiftelse lagt mycket resurser och utvecklingstid på att arbeta fram en metod för att arbeta med BIM (Building Information Modelling). Ett arbete som har engagerat de fl esta av våra kompetensområden i syfte att på sikt integrera modellen i en större del av våra processer. 8 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 9

7 INNEHÅLL Sven Tyrén 4 Det nyfi kna företaget 6 Året i korthet 8 Ett Tyréns, för framtiden 12 Våra medarbetare 16 Vision och framtid 18 Vision och affärsidé 20 Att ständigt utvecklas 22 Virtuellt byggande 24 Akustik 26 Tyrénsakademin 28 Projekt 30 Kunder 32 Kiruna fl yttar 34 Dockums 36 Bara vanligt vatten 38 På nya spår 40 Förbifart Stockholm 42 Ekonomisk information 44 Resultaträkning 46 Balansräkning 47 Ledningsgrupp 48 Styrelse 50 Adresser 52 English summary TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 11 Novemberljus, Linköping. Gestaltning och genomförande av temporär ljusinstallation. Beställare: Stångåstaden AB

8 ETT TYRÉNS, FÖR FRAMTIDEN 2008 var ett år olikt alla andra för de fl esta företag, inte bara i Sverige. Så när vi nu skriver vår årsbok känns det viktigare än någonsin att rikta blicken framåt. Tyréns resultat är fortsatt starkt, men det gångna året kunde knappast ha slutat mer annorlunda än det började. Vi går nu in i ett nytt år under nya förutsättningar som naturligtvis ställer nya krav på oss som företag, krav vi står väl rustade att möta. Vi skapar livsbetingelser för människor, förutsättningar som styr och påverkar människors vardag. När vi nu går vidare i en tradition som»vi skapar bättre samhällen för människor«grundlades av Sven Tyrén så gör vi det genom att använda vår kompetens till att utveckla samhället, förbättra vardagen. Vi skapar bättre samhällen för människor. Under senare år har vi snabbt utvecklats till att bli ett företag som bättre utnyttjar den samlade kraften av våra medarbetares kompetens. Genom att samarbeta över gränserna, utnyttja vår kunskap, skapa bättre lösningar och peka på nya möjligheter utvecklas vår verksamhet. Genom att angripa problem från olika håll, kombinera olika lösningar och mötas i tidiga skeden kan vi föreslå lösningar vi tidigare inte kunnat se. Vi kan erbjuda våra kunder en helhet, ett Tyréns. Men arbetet går vidare, och för att få ännu bättre kraft och närvaro på den lokala marknaden har vi nu valt att dela in företaget i fyra regioner; Nord, Syd, Öst och Väst. Vårt sikte är inställt på att kunna erbjuda i princip alla Tyréns tjänster och produkter inom varje region. STRATEGI Utan nyfi kenhet kan man inte lyckas. Att hela tiden följa utvecklingen och de behov den skapar är en nödvändighet för ett företag som vill uppfattas som ledande. För att se till att vi utvecklas i rätt riktning har vi därför skapat en strategisk dimension. Här står utveckling av vår kunskap och kompetens i centrum, men här ryms också strategiska förvärv och rekryteringar. Den strategiska nivån är nödvändig för att ta oss till framtiden som ett Tyréns. Ett viktigt instrument för det är Tyréns Akademien som rent praktiskt kommer att hantera våra olika 12 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 13

9 utvecklings- och utbildningsbehov. Genom vår ägarstruktur förfogar vi över stiftelsemedel och ytterligare medel som sätter oss i en unik position att bidra till, utveckla och förbättra människors vardag, att sätta utveckling före vinstmaximering. Våra kunder tar för givet att konstruktionen håller, att trafi klösningen fungerar, att kalkylen är korrekt och att utredningen har klarlagt förutsättningarna. Men vill man vara ledande måste man leverera något mer. Genom att förstå våra kunders sammanhang och människors beteenden, deras slutmål, deras önskade upplevelse, kan vi leverera en bättre produkt. MILJÖ OCH HÅLLBARHET Miljöfrågan kommer att vara den dominerande frågan inom all samhällsbyggnad för överskådlig framtid. För oss på Tyréns är miljöengagemanget en självklarhet, men det kan och får inte användas som en etikett att klistra på i efterhand. Tyréns har valt att verka mitt i samhället vilket gör miljöfrågorna till en integrerad del av nästan allt vi gör.»miljöfrågan kommer att vara den dominerande frågan inom all samhällsbyggnad för överskådlig framtid.«vi bidrar till att människor kan komma till sina jobb, resa för att träffa vänner och släktingar. Vi bidrar till att människor bor bra, i energieffektiva och torra hus. Vi bidrar till tilltalande och vackra uterum såväl i stadsmiljö som i det gröna. Vackra, säkra och rogivande omgivningar skapas av Tyréns. Vi ser till att människor får rent vatten och att det tas om hand då det använts så att det inte hamnar på fel ställen. Att Mälaren rinner ut i havet och inte ner i Stockholms tunnelbana och att Kristianstad inte översvämmas. Vi vet att Sverige omdanas och att den omdaningen måste ske med människan i centrum. UTMANINGEN Försiktighet var inte något som kännetecknade Sven Tyrén. Han utmanade sina kollegor, investerade och tog ekonomiska risker i sina projekt. Långsiktiga samarbeten gav kontinuerliga uppdrag som vi kan glädja oss åt än idag. Samarbetet med t ex Svenska Bostäder har pågått i snart 60 år. Att utvecklas med sikte på att förbättra byggprocessen är en självklarhet för oss. Många av de problem vi idag brottas med som fukt, krympsprickor, läckage från tak och terrasser samt inte minst arbetsutförande fanns redan då. Sven Tyrén menade att byggnadsbeskrivningar borde kunna upprättas och sorteras med datorstöd och kopplas till på motsvarande sätt utformade kalkylsystem för datoriserad prissättning. Sven var 50 år före sin tid. Idag tror vi att tiden är mogen för BIM, Building Information Modelling. BIM är att följa i Sven Tyréns anda att utveckla och förnya, våga ta risken att kanske vara fel ute. För ett konsultföretag som vill uppfattas som ledande inom samhällsbyggnadssektorn är detta en nödvändighet. Att undra, pröva, skapa nya lösningar, är något man ska förvänta sig av Tyréns. Vi måste vara villiga att pröva nya lösningar, nya arbetsmetoder för att utveckla företaget. Om vi inte vågar satsa kan vi inte heller vinna. Den som ställer en fråga kan förvisso få ett nej, men den som inte frågar kan heller aldrig få ett ja. Genom att våga lär vi oss mer. Genom att hänga med och ha koll på vad som sker, och kommer att ske, kan vi förstå våra kunders problem idag och imorgon. Vi kan se deras utmaningar och bidra till nya lösningar. Vi vill vara ett ledande företag i samhällsbyggnad. För att vi ska åstadkomma detta måste vi hela tiden utvecklas och lära oss nya saker, då utvecklas också Tyréns. Och när Tyréns utvecklas, då bidrar vi också till att samhället utvecklas. Stockholm i mars 2009 Ulrika Francke Verkställande direktör 14 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 15

10 543 VÅRA MEDARBETARE ,8% 2,8% Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och tillgång. Därför engagerar vi oss starkt för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Det är ett arbete som förs på bred front och som bland annat resulterat i att personalrörligheten de senaste åren minskat. Vi har också haft som mål att minska vår sjukfrånvaro till under tre procent. Efter några år med minskande sjuktal har vi nu också nått detta mål, mycket tack vare ett stärkt internt arbete med Antal anställda i koncernen per balansdagen Fördelning på kön. Fördelning på anställningstid/kön: 185 Personalomsättning i koncernen 2008 Sjukfrånvaro i koncernen rehabiliteringsprocesser och genom att tidigt fånga upp signaler på ohälsa eller sjukdom. Vi utreder också sjukskrivningar och arbetsförmåga i ett tidigt skede för att underlätta en återgång till arbetet. Dessutom har Tyréns tecknat privata sjukvårdsförsäkringar för medarbetarna som möjliggör snabb tillgång till läkare och sjukvård. Vår målsättning är att fortsätta arbetet med att bli en än mer attraktiv arbetsgivare och främja en god arbetsplats där våra medarbetare trivs, utvecklas och mår bra både fysiskt och psykiskt. Ansttid <1 år Ansttid 1-5 år Ansttid 6-10 år Ansttid >10 år Fördelning på ålder/kön: Ålder <30 år Ålder år Ålder år Ålder >50 år 16 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 17

11 VISION OCH FRAMTID Jing an infinity 18 tower TYRÉNS i Shanghai. ÅRSBOK Tillsammans med Tengbom Arkitekter stod Tyréns för TYRÉNS ÅRSBOK 19 konstruktionen och den konceptuella designen. Beställare: City of Shanghai

12 VISION Tyréns ska uppfattas som ett ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. AFFÄRSIDÉ Tyréns erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. STRATEGIER Vi ska vara professionella, innovativa och samhällsengagerade. Vår kommunikation ska vara trovärdig och konsekvent och underlätta för våra kunder och medarbetare att förstå vad Tyréns gör. Lindhagensgatan, 20 TYRÉNS Stockholm. ÅRSBOK Omgestaltning av stadsgata från förslagsskiss till bygghandling. TYRÉNS ÅRSBOK 21 Beställare: Exploateringskontoret, Stockholm

13 ATT STÄNDIGT UTVECKLAS Utveckling har alltid varit ett av fundamenten i ett Tyréns som redan från början haft nyfi kenhet och innovation inbyggda som grundpelare i företaget. Att ständigt kunna erbjuda något nytt, att kunna ge lite mer och kanske till och med överraska våra kunder med lösningar de inte kunnat föreställa sig är en del av det som skapat oss och fortfarande gör oss till vad vi är. Vi verkar för att samhällsbyggandet utformas för långsiktigt goda livsbetingelser. Just detta är Vi ser vårt eget utvecklingsarbete som centralt en process som möjliggör förändring. grunden i Tyréns utvecklingsabete. Det handlar om att vår verksamhet ger sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser som ska samordnas. I gränssnittet mellan dessa områden uppstår den hållbara samhällsutvecklingen. Därför ser vi vårt eget utvecklingsarbete som centralt, en process som möjliggör förändring. Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla verksamheten, nu senast med att addera nya kunskapsområden som Brand, Akustik och BIM. Med fl er grenar på vårt kunskapsträd kan vi erbjuda mer för att lättare nå fram till en helhetssyn. Det ger oss också fl er tillfällen att nå våra uppdragsgivare med rätt lösning och rätt produkt. Med fl er förgreningar, fl er discipliner, så ökar vår kontaktyta med omvärlden och med våra kunder. NYFIKENHET Nerven i vårt utvecklingsarbete handlar om nyfi kenhet. Om man inte är nyfi ken startar aldrig de processer som krävs för att utveckling ska komma till stånd. Det gör det oerhört viktigt för oss att skapa miljöer som stimulerar nyfi kenhet. Vi arbetar ständigt med vår företagskultur för att främja nyfi kenhet och en vilja att lära sig mer och veta mer, inte bara om olika tekniska framsteg utan också om vad vi vill åstadkomma. Nyfi kenheten börjar i ett intresse för kunden och för produkten. Vi försöker alltid skapa den bästa möjliga helhetslösningen för våra kunder. Detta innebär att vi förstår och tar ansvar för kundens mål. Det innebär också att kundernas prioriteringar, krav och önskemål fångas upp och behandlas på ett systematiskt sätt. Det innebär att vi beaktar alla relevanta aspekter tillsammans, inte var och en för sig. ÖPPENHET Vad är det som gör en bra konstruktion eller en trivsam bostadslägenhet? Det är alla våra medarbetares ansvar att förstå kundens mål. Att vidga våra egna ramar handlar om att ta in nya kunskapsområden i vår verksamhet så att våra medarbetare alltid har nära till den kompetens som behövs. Då skapar vi en trygghet att inom företaget lära sig mer. Att utveckla sin förmåga att se andra aspekter kan addera värden och vara mer väsentligt för att vi ska nå fram till rätt produkt hos kunden. Så nyfi kenheten utanför sitt eget skrå blir kärnan i allt som har med vår utveckling att göra, det är en av Tyréns grundvärderingar. Vi försöker inte uppfinna hjulet på nytt. Det behöver inte handla om helt nya material eller lösningar, utan om att kombinera gamla sanningar på ett nytt sätt. Att låta vår miljö bli en sådan som kan skapa multidisciplinära mötesplatser som låter oss jobba med ständiga förbättringar. HELHETEN Med engagerade medarbetare kan vi prestera långt över förväntan, prestationer som leder till framgång. Framgång för våra kunder, framgång för våra medarbetare och i slutänden framgång för Tyréns. Vi förstår och tar ansvar för kundens mål. Vi tar ansvar för alla relevanta aspekter, även om vi har till uppdrag att bara gör en liten del. Vi har förmågan att ta in helheten när vi skapar våra lösningar. Vårt utvecklingsarbete ger oss temporära försprång som i sin tur skapar en lönsamhet som gör det möjligt att fortsätta utveckla verksamheten. Kort sagt, att ständigt utvecklas. 22 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 23

14 VIRTUELLT BYGGANDE Tyréns har en lång historia som tekniska pionjärer och innovativa nytänkare med utgångspunkt i Sven Tyréns passion för nya lösningar och ny teknik. Han var tidigt ute med idéer om hur datorstöd skulle kunna användas till byggnadsbeskrivningar, men det har dröjt ända till idag innan hans visioner har kunnat börja besannas. När vi nu börjar se ett genombrott för BIM (Building Information Modelling) är det självklart för oss att ligga i framkant inom området. Ett område som fungerar som en perfekt länk till våra ambitioner att genom förnyade arbetssätt och med modern ICT (Information and Communication Technology) skapa högre kvalitet och lönsamhet i våra kunders projekt och att genom nya affärsmodeller öka vår lönsamhet.»building information modelling (BIM) integrates all of the geometric model information, the functional requirements and capabilities, and piece behaviour information into a single interrelated description of a buildingproject over its life cycle. It also includes process information dealing with construction schedules and fabrication processes«chuck Eastman, Ph.D, Georgia Tech College, Architecture and Computing MARKNADSLEDANDE Vi på Tyréns har som målsättning att bli marknadsledande konsulter i modellbaserad informationshantering inom bygg-, infra- och förvaltningsprocesserna. Vi ser det här som en möjlighet att förenkla vårt eget arbete och öka vår lönsamhet med hjälp av nya arbetssätt och ny teknik, ett sätt att uppnå gemensamma arbetssätt och affärsmodeller genom att erbjuda en gemensam informationsplattform. VIRTUELLT BYGGANDE En objektsmodell som samlar all information om objekten med mått och vikter, material och egenskaper samt objektens inbördes relation och placering som tillsammans möjliggör en objektsbaserad projektering. En modell som ger oss möjlighet att ta fram olika Virtuellt byggande skapar lönsamhet och kvalitet i våra kunders byggprojekt. informationsvyer från den gemensamma och öppna databas som förpackar informationen och utgör plattformen för modellen. En samordnad 3D-modell som används genom hela byggprocessen ger en ökad förståelse för hur ritningar ska tolkas. Den minskar antalet fel och höjer kvalitetsnivån. Vi kommer under 2009 att erbjuda marknaden nya koncept och tjänster inom BIM-området och framför allt använda modellen för att med hjälp av ett virtuellt byggande framhäva och integrera våra kompetenser inom Tyréns. Nyttoeffekterna är många, vi kan förutom den ökade integrationen se minskade informationsförluster, en ökad kontinuitet i processfl ödet, enklare och effektivare brand- och akustiksimuleringar, effektivare kostnadsstyrning och samordning av information samt ökad visualisering och trovärdighet i modellen. Virtuellt byggande skapar lönsamhet och kvalitet i våra kunders byggprojekt. 24 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 25

15 AKUSTIK Ljudet i vår miljö spelar en allt viktigare roll, både ur ett hälso- och välbefi nnandeperspektiv. Vi ställer högre och högre krav på ljudhygien i både offentliga och privata rum, såväl utomhus som inomhus. Akustikområdet handlar oftast om att antingen skapa goda ljudmiljöer eller att dämpa befi ntliga ljud som är störande. De beräkningsprogram vi arbetar med inom Akustik är direkt kompatibla med BIM (Building Information Modeling), vilket ger fantastiska möjligheter att på ett tidigt skede i byggprocessen kunna beräkna ljudmiljön utifrån föreslagna ytor och material. EU-PROJEKTET QCITY Det kan konstateras att vi på senare tid ökat våra förväntningar på vad som är en god ljudmiljö i en stad. Ett led i forskningen kring bullerproblemen i våra städer har varit det EU-fi nansierade projektet QCity (Quiet City Transport). Inom detta projekt arbetar vi tillsammans med tjugofem partners från tio länder med bullerkartläggning och handlingsplaner mot buller i syfte att stödja EU:s bullerdirektiv 2002/49. Inom projekt QCity har vi bland annat arbetat med att konvertera den traditionella bullerkartan till en bullerproblemkarta. Med fokus på var bullerproblemen finns har vi sökt lösningar i exempelvis tysta vägbeläggningar eller låga, perrongliknande bullerskärmar för spårvägar. Ökande krav på lägre bullernivåer medför också krav på genomgripande förändringar av hela infrastrukturen. Med en ökad integrering av olika kompetensområden tidigt i planeringsprocessen når vi lättare fram till önskade resultat. AURALISERING Auralisering, eller verklighetsanpassad simulering av ljud i lokaler och miljöer, är en del av kompetensområdet Akustik. I takt med att nya byggnadssätt och en ny helhetssyn på våra fastigheter I moderna miljöer finns det få naturligt tysta sammanhang. etablerat sig har miljöbegreppet kommit att inbegripa också ljudmiljön som kvalitets- och komfortfaktor. En modern bostad eller arbetsplats förutsätts vara tyst, men i det komplicerade sammanhang som utgör våra moderna miljöer fi nns det få naturligt tysta sammanhang. Med auralisering kan vi provlyssna på den akustiska miljön i ett givet projekt och också göra virtuella ändringar av ytor och material för att kunna uppleva skillnaderna långt innan huset har byggts. Den här tekniken är inte begränsad till inomhusmiljöer utan fungerar också för att exempelvis bestämma placering och utformning av bullerskärmar för bostäder vid genomfartsleder. Vi kan simulera ett givet ljudlandskap och låta kunden själv lyssna på den akustiska miljön i ett projekt långt innan man har hunnit bygga in sig i lösningar som blir svåra att förbättra. Tyréns har en tradition av att ligga i spetsen med att applicera ny teknik i byggprocessen. Auralisering är ett typexempel på vårt innovativa helhetstänkande. Kopplat till BIM och Virtuellt byggande kommer Akustik att vara ett av våra mest spännande områden inför framtiden. 26 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 27

16 TYRÉNSAKADEMIEN Tyrénsakademien startade i oktober 2001 och har blivit ett av våra främsta instrument för att leverera utbildning och utvecklingsaktiviteter till vår verksamhet och våra medarbetare. Akademien inriktar sig på kompetensutveckling för alla i företaget inom generella områden, ledarutveckling eller chefsutbildningar. Det kan handla om allt från att utveckla hur vi driver uppdrag till att arbeta med ett förbättrat kundbemötande. Tyrénsakademien utvecklar och levererar dessutom introduktionsutbildningar för alla anställda. Allt för att vi ska bli bättre i vårt affärsmannaskap och levandegöra våra värderingar i våra olika yrkesroller. PERSONALUTVECKLING En stor del i Tyrénsakademiens uppgifter är att utbilda och skapa stöd för utvecklingssamtalen med våra medarbetare. Där identifi eras behov och mål för varje medarbetares kompetensutveckling. De är viktiga att arbeta med för att säkerställa att de faktiskt leder till utveckling. Att målen som sätts följs upp och koordineras med målen för vår verksamhet och valda inriktning. Här uppmärksammar vi generella behov för att kunna leverera utbildningar som möter upp interna önskemål och nya krav från marknaden. Med den insamlade kunskapen som grund skapar vi dessutom Tyrénsanpassade utbildningar för de målbilder som sätts. CHEFSUTBILDNING Våra interna chefsutbildningar är kopplade både till mjuka och hårda parametrar. Vi arbetar med att få medarbetare att växa och hur man ökar tydligheten i kommunikation och återkoppling. Utbildningarna berör i princip alla traditionella chefsämnen. Under 2008 har alla Tyréns chefer deltagit i projektet Från ord till handling, en tredagars utbildning för att stärka sitt chefsskap med fokus på att utveckla våra medarbetare. Ett program som syftar till att låta Tyréns vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare, öka våra medarbetares delaktighet och driva utvecklingen av våra yrkesroller. MENTORER Under våren 2009 kommer dessutom tredje omgången av Tyréns mentorskapsprogram att rulla igång. Det har till syfte att utveckla konsultrollen, ett program som utgår från interna mentorer för att skapa en levande kunskapsdelning inom företaget. De ständigt skiftande krav som ställs på vår verksamhet kan bara mötas om vi står väl förberedda inför alla utmaningar som möter våra olika yrkesroller. Mentorsprogrammet är en viktig pusselbit i att bilda nätverk och sprida kunskaper för att skapa en levande lärmiljö. DOKTORANDER Vi tror att aktiv kompetensutveckling och skräddarsydda utbildningar spelar en avgörande roll i att förstärka vår ställning som ett företag som attraherar kunniga och engagerade medarbetare. Tyréns satsar årligen 20 miljoner på Forskning och utveckling. Under 2008 fi nansierade vi 9 doktorander och 4 adjungerade professorer. Utöver detta genomförde vi ca 20 mindre forskningsprojekt. Vi ser det som en viktig del i vårt strategiska arbete. För ett konsultföretag som vill uppfattas som ledande inom samhällsbyggnadssektorn är detta en nödvändighet. Att undra, pröva, skapa nya lösningar, är något man ska förvänta sig av Tyréns. Vi måste vara villiga att pröva nya lösningar, nya arbetsmetoder för att utveckla företaget. När våra medarbetare utvecklas, utvecklas också Tyréns. 28 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 29

17 PROJEKT 30 TYRÉNS ÅRSBOK Monténska palatset, Stockholm. Projektering av TYRÉNS trapphusrenovering, ÅRSBOK 31 tekniskt och antikvariskt sakkunnighetsuppdrag.beställare: Stadsmuren Förvaltning AB

18 KUNDER 25 STÖRSTA KUNDERNA I BOKSTAVSORDNING AMF Pension Banverket Botkyrka kommun Citytunnelprojektet Fojab arkitekter Göteborgs stad Helsingborgs stad JM AB Kristianstads kommun Liljeholmstorget Linköpings Kommun Malmö Stad Norrköpings Kommun PEAB Skanska Statens fastighetsverk Stockholms stad Storstockholms Lokaltrafi k Strängbetong SWECO Svensk Kärnbränslehantering Svenska Bostäder Telia Sonera Vägverket ÅF AB FÖRDELNING KUNDGRUPPER Övriga Privata Allmännyttan fastigh Utland Entreprenörer Industriföretag Statliga Kommuner Priv Fastighetsbolag Landsting, län mm Konsult, arkitekt mm 32 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 33

19 KIRUNA FLYTTAR Den stora stadsomvandlingen i Kiruna har inletts och först på tur står järnvägen. Även om delar av samhället fl yttats tidigare har staden vid malmfälten aldrig stått inför en så avgörande förändring som nu. I den första etappen påverkas främst järnvägen och E10:ans dragning. Den så kallade deformationszonen har spridit sig i riktning mot pulsådern i Kirunas gods- och persontrafi k sedan länge, men nu beräknar Banverket att en ny järnväg måste vara klar omkring Efter det kan det bli svårt att upprätthålla trafi ken på den nuvarande sträckningen. Att planera och bygga järnväg är komplicerat, och man brukar räkna med att det normalt tar ungefär tio år att bygga en ny sträcka, från idé till trafi kstart. Men här måste det gå fortare, och Tyréns är en av nyckelaktörerna för att ro projektet i land inom en mycket snäv tidsram. I Kirunaprojektet måste arbetet gå snabbt och Tyréns medverkar både inom järnväg och inom EST. I en tidigare idéstudie framkom att den tidigare omformarstationen i Kiruna skulle komma att påverkas ännu tidigare än den befintliga järnvägen. Det här tvingade fram anläggningen av en ny omformarstation utanför riskområdet som kunde tas i drift redan under Tyréns har medverkat och medverkar i projekteringen av den nya linjen. Vi har jobbat och jobbar med kraftförsörjningen, MKB utredningar och bygghandlingar för spåren, utredning av den nya resecentralen för persontrafiken. Allt i samordning med den övergripande centrumflytten. Få projekt kan uppvisa så många kontaktytor till alla aspekter av samhällsbyggnad som stadsomvandlingen i Kiruna, och här är landsvägen och järnvägen centrala pusselbitar. Att järnvägen står klar vid utsatt tid är en absolut nödvändighet för såväl för LKAB:s export som för övriga godstransporter och persontrafi k.»få projekt kan uppvisa så många kontaktytor till alla aspekter av samhällsbyggnad som stadsomvandlingen i Kiruna.«34 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 35

20 arkitekt som arbetar ner på detaljnivå för att få ett bra samspel mellan alla aktörer och behov som kommer att fi nnas i huset. Det är också ett GreenBuilding-projekt, och ska när det står färdigt leva upp till en tjugofem procents lägre energiförbrukning än vad som krävs i BBR. Det här har genomsyrat hela projektet och inneburit stort fokus under processens gång vad gäller fönstermängd, ventilation, isoleringstjocklekar, täthetskrav och andra övergripande funktioner. En annan intressant aspekt på Dockums är den del av huset som ligger under mark. Här byggs två våningar parkering och teknikutrymmen. Dels innebär det att grundläggningen blir djup med risk för bottenupptryckning och dels sker grundläggningen i området för den gamla kranbanan till Kockumskranen med gigantiska gamla fundament under mark. Grundläggningsmetoder och det praktiska utförandet har alltså fått studeras noga. Arkitektoniskt krävs ett bra samspel mellan alla aktörer för att kunna lösa de önskemål som byggherren, arkitekten och brukarna har. Det här är ett projekt som väl representerar tanken på ett Tyréns. Ett Tyréns i samverkan med alla inblandade aktörer under hela projektets gång. DOCKUMS»Det är också ett GreenBuilding-projekt, och ska när det står färdigt leva upp till en tjugofem procents lägre energiförbrukning än vad som krävs i BBR.«Mitt i Öresundsregionen, i en historisk del av Malmö börjar nu Dockan-området i Västra hamnen alltmer hitta sin nya form. Ett område med modern och spännande arkitektur som anpassats för både europeiska företag och nordiskt boende. Precis vid den gamla Dockan kommer man också att hitta DOCKUMS, ett kontorshus byggt för Region Skåne på platsen för den gamla Kockumskranen. Byggherre och vår uppdragsgivare är Wihlborgs. Huset är ritat av den norska arkitekten Kari Nissen Brodtkorb som vann den arkitekttävling som utlystes för fastigheten. Det kommer att bli det nya Regionhuset med kontor för Region Skånes verksamhet. Dessutom inryms lokaler för restaurang, utställning, kompletterande kontor och två våningar parkering under mark i huset. En byggnad på ungefär kvadratmeter BTA med en total kapacitet på ca 700 arbetsplatser. Vi är delaktiga i projektet med Projektledning, Projekteringsledning, Konstruktion, Akustik, Trafi klösningar, Landskap och Avfallshantering. Vi ansvarar även för Byggledning och bistår Peab vid upphandlingar. DOCKUMS är en arkitektoniskt mycket spännande byggnad. Ett hus med byggnadskroppar i dramatisk förhållning till varandra, ritat av en mycket engagerad 36 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 37 Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS äger rättigheterna till denna bild.

21 BARA VANLIGT VATTEN Vattenfrågor blir mer och mer aktuella då klimatfrågan lyfts fram som en väsentlig del av dagordningen inom samhällsbyggande. Vatten har ibland tagit en märkligt undanskymd position i samhällsdiskussionen. SLUSSEN OCH MÄLAREN Ett exempel är Mälaren och den utredning vi deltar i om ändrad flödeseglering och tappning genom Slussen i Stockholm. År 2000 resulterade höga vattenflöden till Mälaren i att vattnet steg till så höga nivåer att tunnelbanan hotades av översvämning. Idag bedöms risken för nya översvämningar vara fortsatt stor, översvämningar som skulle drabba bebyggelse, vägar, järnvägar och jordbruk hårt i de låglänta områdena runt Mälaren. Men också den omvända problematiken gäller, vid prognostiserade längre sammanhängande torrperioder kan låga vattennivåer drabba sjöfart och dricksvattenförsörjning negativt. I samband med ombyggnaden av trafi kanläggningen Slussen i Stockholm planeras nu en utbyggnad av fl er kanaler för att möjliggöra mer än en fördubbling av tappningen. Klimat- och sårbarhetsutredningen (den utredning som regeringen genomfört om det svenska samhällets sårbarhet för klimatförändringar) visar att både höga och låga vattennivåer kommer att bli vanliga i Mälaren i framtiden. Detta medför att även sättet som Mälaren regleras genom utloppen i Stockholm och Södertälje måste ses över. Tyréns ingår i projektgruppen som tar fram underlag för miljöprövningen av den planerade tappningen och regleringen. GÖTA ÄLV Ett annat exempel är Göta älv, som med sina 93 kilometer för ut vatten i ett medelfl öde av ca 570 kubikmeter i sekunden från ett avrinningsområde på kvadratkilometer i både Sverige och Norge. Det här gör Göta älv till Sveriges största vattendrag, en vattenväg som tjänar som vattentäkt för dricksvatten till över invånare i regionen samtidigt som den är en viktig farled, en recipient för avloppsvatten, en källa för kyl- och processvatten till industrin och för kraftproduktion. Det här ställer naturligtvis höga krav när Tyréns nu tar fram en förstudie och handlingsplan för att säkerställa vattenskyddet för det största avrinningsområdet i hela Sverige. Ett projekt som tar ett unikt helhetsgrepp på en fråga som hittills mest setts som en lokal, kommunal angelägenhet. 38 TYRÉNS ÅRSBOK TYRÉNS ÅRSBOK 39

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8 Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan 2 262 63 Ängelholm Halvårsrapport 2016 Sida 1 av 8 Sammanfattning av halvårsrapport (koncernen) Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

VD Kommentar. // VD, Robin Stenman

VD Kommentar. // VD, Robin Stenman VD Kommentar Första kvartalet på 2017 är avklarat och vi har inlett året i full fart. Kvartalets intäkter landade på 9,2 MSEK med ett positivt resultat om 459 TSEK. Mars var exceptionellt bra där intäkterna

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning. ps Arkitektur AB

Årsredovisning. ps Arkitektur AB Årsredovisning ps Arkitektur AB 556529-3445 Räkenskapsåret 2016 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten ps Arkitekturs vision är att skapa unika miljöer som berör och syns. Våra bostadsprojekt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning tkr Jan mar Jan mar Jan dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning 19 363 3 459 140 541 Omvärdering vid övergång från intresseföretag till dotterföretag 152 592 Summa intäkter 171

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vvd och bolagets styrelseledamot

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Med kvartal ett bakom mig känner jag att vi står inför väldigt spännande tider; 2016 kommer att bli Tourns år och det är nu den stora resan börjar.

Med kvartal ett bakom mig känner jag att vi står inför väldigt spännande tider; 2016 kommer att bli Tourns år och det är nu den stora resan börjar. VD kommentar Jag välkomnar det nya året och kvartal ett 2016 har börjat bra. Januari och februari är vanligtvis tuffa månader reklammässigt, men vi har slagit våra egna rekord i orderingångar och har i

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

NCC Construction Sweden

NCC Construction Sweden NCC Construction Sweden Tomas Carlsson Affärsområdeschef NCC Construction Sweden 2010-05-27 1 Verksamhetsområden Affärsområden NCC BYGG OCH CONSTRUCTION ANLÄGGNING KROSS, ASFALT, NCC ROADS BELÄGGNING OCH

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Propelling Technology Årsstämma 2010

Propelling Technology Årsstämma 2010 Propelling Technology Årsstämma 2010 Intoi 2009 Fantastiskt kassaflöde Stabilitet i resultat från verksamhet Fjärde kvartalet påverkat negativt av Bredäng, Nocom Software och Northern Nocom Software integreras

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010 Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket Einar Schuch Regionchef Region Öst Varför bildades Trafikverket? Framtidens samhällsutvecklare Ett trafikslagsövergripande synsätt planerar för alla trafikslag

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Robert Friman International AB. Box Gnosjö Robert Friman International AB

Robert Friman International AB. Box Gnosjö Robert Friman International AB Robert Friman International AB Box 90 335 22 Gnosjö 0370-992 70 ir@robertfriman.se www.robertfriman.se KVARTALSRAPPORT ETT- 2015 Robert Friman International AB Innehåll VD har ordet 1 Översikt 3 Resultat

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

TOURN INTERNATIONAL AB (PUBL) Kvartalsrapport Q3, 2017

TOURN INTERNATIONAL AB (PUBL) Kvartalsrapport Q3, 2017 TOURN INTERNATIONAL AB (PUBL) Kvartalsrapport Q3, 2017 Q3 Tourn International AB Kvartalsrapport Q3, 2017 2 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-sep 2017 Totala intäkter uppgick till 32 877 (7 402)

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Delårsrapport Q3, januari-september 2015 Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Nettoomsättning för perioden uppgick till 216,2 (230,8) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 29,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Nettoomsättning 18 691 (18 408) KSEK Rörelseresultat 1 750 (3 231) KSEK Resultat efter skatt 1 316 (2 394) KSEK Resultat per aktie 0,27

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen.

Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen. Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen. Vi har bestämt oss! Förnyelse kräver förändring Skapa drivkrafter Ta fram hjälpmedel Skapa förutsättningar Program och verktyg

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Sandvik en global ledare

Sandvik en global ledare Forskningsinfrastrukturen - hur kan den användas för att ge möjligheter för utveckling inom svensk industri Maria Åstrand en global ledare - koncernen Construction Machining Solutions Materials Technology

Läs mer

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat.

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Fördelarna med partnering. Partnering minskar riskerna i projektet. Partnering ger ökat fokus på den gemensamma projektekonomin. Partnering ökar utrymmet

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning för Granitporten AB

Årsredovisning för Granitporten AB Årsredovisning för Granitporten AB Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Granitporten AB 1(7) Styrelsen för Granitporten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30. Förvaltningsberättelse

Läs mer