Bilaga 1. Verksamhetschefens ledarroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Verksamhetschefens ledarroll"

Transkript

1 Bilaga 1 Verksamhetschefens ledarroll

2 Min yrkesbakgrund är: 1. Läkare 14 (27%) 2. Sjuksköterska 27 (52%) 3. Arbetsterapeut 3 (6%) 4. Sjukgymnast 2 (4%) 5. Annat 8 (15%) 2

3 Min yrkesbakgrund är: Om annat, ange vilken yrkesbakgrund: "Först utbildad till ssk och därefter läkarutbildning. Yrkesverksam som ssk 6 år." "Ambulanssjukvårdare, systemvetare och medicine doktor" "Även arbetat som enhetschef samt vik en period som tf verksamhetschef" "Ekonom" "socionom" "socionom" "Administration/IT" "Specialistutbildning anestesi och intensivvård" "Läkarsekreterare" "Ekonomi" "Magisterexamen i Medical management-ledarskap och organisationsutveckling Hälso och sjukvårdsadministration" "Utbildning personalprogramm,umeå universitet på -80-talet. Arbetat inom personal, olika titalar under åren, sammanlagt 43 år. Senast som bitr verksahetschef." 3

4 Antal år jag innehaft nuvarande uppdrag som verksamhetschef: år 22 (44%) år 19 (38%) år 9 (18%) 4

5 Antalet anställda inom mitt verksamhetsområde är totalt: (8%) (35%) (25%) (33%) 5

6 Jag har genomgått chefsutbildning, ledarskapsprogram eller liknande som omfattade verksamhetschefens ledningsansvar: 1. Ja 36 (69%) 2. Nej 15 (29%) 3. Vet ej 1 (2%) 6

7 Jag har kännedom om vilka kompetenskrav som finns gällande befattningen verksamhetschef: 1. Instämmer helt (44%) (31%) (19%) (6%) Instämmer inte alls 0 (0%) 7

8 Jag har erhållit en tydlig beskrivning av det ansvar och de befogenheter jag innehar i min befattning som verksamhetschef: 1. Instämmer helt (31%) (40%) (17%) (10%) Instämmer inte alls 1 (2%) 8

9 Jag har erhållit en tydlig beskrivning av det ansvar och de befogenheter jag innehar i min befattning som verksamhetschef: Mina viktigaste ansvarsområden utifrån mitt ledningsansvar är: "Mediciskt ansvar för vården, personalansvar, ekonomiskt ansvar för enheten" "Budgetansvar Driva förbättringsarbete Verka för god arbetsmiljö Utvecklingssamtal årligen Utveckla lönekriterier" "Bra arbetsmiljö, god och säker vård, ekonomi" "Personalfrågor Ekonomi Arbetsmiljön Patientsäkerhet PV beställningen Samverkan med vårdgrannar" "Arbetsmiljö, patientsäkerhet och personalansvar" "Patientsäkerheten och övergripande arbetsmiljöansvar för personalen." "Verksamhet, personal, ekonomi, patientsäkerhet," "ekonomi, personal, arbetsmiljö" "Säker jämlik vård av hög kvalitet. Verksamhetsutveckling Arbetsmiljö" "Ekonomi, utveckla/förbättra, leda strategiskt, sammanhållande, personal" "Fast detta är lite tveksamt då den nya organisationen inte är lika klar när det gäller verksamhetschefsrollen som den gamla. Viktigast är personal,budget och verksamheten. Att utifrån detta se till att verksamheten utifrån beställningen bedriver säker vård för patienter och personal. Att den görs utifrån hälsocentralens budget. Att stödja personalen och enhetschef. Men också att utveckla vår hälsocentral utifrån patienter och omvärld." 9

10 Forts. kommentarer: Jag har erhållit en tydlig beskrivning av det ansvar och de befogenheter jag innehar i min befattning som verksamhetschef: "Arbetsmiljö Budget" "tillsammans med personalen jobba mot de mål som verksamheten har att uppnå bla att klara vårdgarantin, patientsäkerhet, effektiva vårdprocesser, ekonomi i balans. bra arbetsmiljö, personalens delaktighet, tillsätta personal med rätt kompetens, " "Patient- och medicinsk säkerhet samt ett oerhört stort fokus på ekonomi ( av förklariga skäl)" "Patientsäkerhet,arbetsmiljö, personal, ekonomi, pv-beställning, samverkan med vårdgrannar" "Patientsäkerhet, arbetsmiljöfrågor, tillgänglighet, ekonomi i balans, rekrytering av läkare." "Leda och styra vården enl vetenskap och beprövad erfarenhet. Utveckling och utbildningsfrågor." "Samlat ledningsansvar inom verksamhetsområdet, vilket innefattar att se till att gällande lagar och paragrafer är kända och efterlevs, medicinskt samt ekonomiskt ansvar. " "Ekonomi/Resultat Personal/Teambuilding Fullfölja beställarenhetens önskemål Samverkan mellan landsting/kommun Samverkan mellan landsting/kommuninnevånare " "medicinskt, verksamhets och ekonomiskt ledningsansvar" "Patientsäkerhet Arbetsmiljö Verksamhetsutveckling/kvalitetsutveckling Ekonomi" "personal och ekonomi samt mtp " "att verksamheten arbetar från beställarenhetens beställning,lika vård att verksamheten har rätt kompetenser/bemanning och utveckla ensamma att ekonomin är i balans framtida rekryterings behov och bra arbetsplats " "Personalansvar Verksamheten på hälsocentralen Ekonomi" "Patientsäkerhet Arbetsmiljö Att gällande lagstiftning för tvångsvård sköts" "Verksamhet Ekonomi Personal" "Ansvara för att det medicinska omhändertagandet av patientener inom mitt verksamhetsområde tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård. Se till att personalen har den kompetens som behövs för uppgiften och att arbetsmiljön är god och uppfyller de krav som finns lagstadgade.följa upp och mäta uppsatta mål från vårdgivaren. Driva verksamheten inom den budgetram som verksamhetsområdet tilldelats. Patientsäkerhet,arbetsmiljö,verksamhets,personal och ekonomi " 10

11 Forts. kommentarer: Jag har erhållit en tydlig beskrivning av det ansvar och de befogenheter jag innehar i min befattning som verksamhetschef: "Verksamhetsutveckling, personal/miljö ansvar, ekonomi" "Medicinskt ledningsansvar, budgetansvar och personalansvar inkl arbetsmiljö. " "Se till att gällande lagar och författningar dokumenteras med tydliga rutiner som görs kända och efterlevs med huvudsyfte att verksamheten skall bedrivas med största patientsäkerhet men också personalsäkerhet samt inom alla områdens bedriva ett systematiskt förbättringsarbete. Sörja för att rätt kompetens finns och att denna kan bibehållas.att utifrån tilldelade resurser uppnå en effektiv användning m,m," "Medicinska ledningsansvaret" "patientsäkerhet vårdkvalitet kostnadseffektivitet" "Verksamhet, personal, ekonomi." "Driva verksamheten mot uppsatta mål med kontroll på ekonomiska ramar Ansvar för arbetsmiljö och samverkan " "Ekonomi, arbetsmiljö, personal, patientsäkerhet, kvalitet och utveckling." 11

12 Jag har kännedom om mitt ansvar och mina befogenheter jag innehar som verksamhetschef: 1. Instämmer helt (42%) (44%) (13%) (0%) Instämmer inte alls 0 (0%) 12

13 Jag har kännedom om mitt ansvar och mina befogenheter jag innehar som verksamhetschef: Ev. kommentar: "Skall delta i grundutbildning för verksamhetschefer sept med focus på ledningsansvar och befogenheter " "Är ny på min anställning utan tidigare erfarenhet så jag har mycket att lära mig. " "12. Har gått olika chefsutbildningar och andra kurser i bla medicinsk rätt för verksamhetschefer men ingen dirket utbildning mot verksamhetschefsuppdraget. " "Finns en otydlighet i den nya organisationen. Vilket gör ansvar/befogenheter otydligare. " "Jag har jobbat i 18 år i arbetesledande befattning varav 11 som verksamhetschef så jag torde ha en ganska inblick i vad som förväntas av mig, men det är ju omöjligt att sätta 5 på denna fråga när jag söätter två på fråga 14, men jag har inget minne av att jag nåsin fått n arbetsbeskrivning? " "Detta har jag lärt mig under de åtta år jag varit vec" "Då jag har genomgått en kortare juridikutbildning, som inriktar sig på Vch uppdraget, så har jag en viss kännedom. Detta gjorde jag på eget initiativ." "närsjukvård - hur ska den utvecklas, anser det alldeles för otydligt hc roll, fritt vårdval? " "När jag klev på för drygt 10 år sedan var det dock inte lika klart och den introduktion jag fick då var bristfällig. Mycket har förhoppningsvis hänt sedan dess. Jag tycker att chefsavtalen borde formuleras tydligare, kanske med en bilaga?" 13

14 Mitt kompetensbehov som verksamhetschef tillgodoses i följande utsträckning: 1. Mycket stor 6 (12%) 2. Stor 17 (33%) 3. Varken stor eller liten 23 (44%) 4. Liten 6 (12%) 5. Mycket liten 0 (0%) 14

15 Mitt kompetensbehov som verksamhetschef tillgodoses i följande utsträckning: Ev. kommentar: "Jag har fått budget för kompetensutveckling och ansvarar själv för upplägget. Har lagt en plan för närmaste 2 åren. Har tidigare i egenskapå av sektionschef genomgått NLL`s chefsutbildning." "Har kommit med på NLL chefsutbildning med start aug 2014" "Önskar mer kompetens utifrån rollen som ledare. Önskar mentorskap men blivit hänvisad att invänta chefsutbildningen som jag dock inte kom med till." "När man går in i ett VC uppdrag har man i regel chefserfarenhet och utbildning med sig. Det som ytterligare behöver säkras upp är kunskapen kring lagstiftningen och det specifika som gäller för VC." "Har fått flera utbildninginsatser vid IMR (Ulf Fröberg), både kring verksamhetschefens roll och juridiska biten" "har ej erhållit ngn kompetensutveckling sedan jag kom till NLL. Har genom tidigare cheftjänster genomgått chefutbildning" "Jag har ganska mycket ledarskapsutbildning, arbetsmiljöutbildning med mig i bagaget. utöver detta är det ju också upp till mig att söka kunskap. Jag är tämligen kräsen med vilka utbildningar jag vill delta i, det finns många kurser som inte tillför något." "Chefsutbildning och fortlöpande information ges, så kompetens tillgodoses. Däremot svårt att hinna delta i informationsmöten, utbildning, läsa dokument, hålla sig uppdaterad då arbetsmängden/uppdragen ökar. " "kan sakna utbildning i olika system som ekonomisystem, adito, datalagret, oftast learning by doing, saknar även repetionsutbildning inom dessa system" "Då jag inte har genomgått någon form av utbildning, så är det ju svårt." "Nästa månad påbörjar jag ledarskapsprogam för nya chefer" "Ett stort fält där det är svårt att ha all kompetens aktuell. Får nästan varje dag söka kunskap i olika frågor." "Behöver påfyllning av kompetens i större utsträckning än vad som erbjuds idag." "Jag har beviljats ytterligare utbildning i bla juridik och ledarskap/ekonomi" 15

16 Jag har stöd i min ledningsroll som verksamhetschef: 1. Instämmer helt (23%) (44%) (17%) (13%) Instämmer inte alls 1 (2%) 16

17 Jag har stöd i min ledningsroll som verksamhetschef: Ev. kommentar: "Rollen är per definition ensam" "-Bra stöd av närsjukvårdschefen= alltid tillgänglig, svarar alltid på mail, ger råd/stöd vid beslutsvånda, klok samtalspartner, ger tydliga direktiv. -Försöker själv upprätthålla nätverksgrupper. -Bra ledningsgrupp med öppet och stödjande klimat och engagerade medarbetare." "Stöd av främst av HR och närmaste chef " "Bra närverk med kollegor i samma roll." "saknar ledningsgrupp på länsnivå med länschef, saknar samordning inom länet" "Av Vem, menar ni?" "I den nya organisationen inget stöd alls. Svårt att veta vem man skall kontakta/fråga i den nya organisationen. Verkar saknas primärvårdskunskap i närsjukvårds staben" "Detta är ett ensamjobb. I praktiken finns inte mycket stöd, jag står tämligen ensam då det "krisar"" "Vid tillträde gick vi mot en ny organisation där personer flyttade till nya ansvarsområden och i en del fall fick jag "leta/söka" personer för att få hjälp." "Närsjukvårdschefen är tillgänglig när det behövs och ger stöd. För vardagsfrågor utgör den lokal chefsgruppen ett bollplank och stöd. Gott samarbete med enhetschefen viktigt Annars ett ensamarbete" "Stöd av övriga chefer i ledningsgrupp, stöd av min chef samt mentor som också är läkare och tidigare chef" "Ett ensamt jobb med ett stort steg till närmasta chef. Har däremot stöd av chefsöverläkare som jag delar ansvar med." "För det mesta lätt att få stöd av personalchef, ekonom, eller divisionschef. " "Den organisationsförändring som just genomförtsvid NLL, har medfört stora strukturella förändringar med nya personer i ledande funktioner. Det tar tid innan org satt sig, och ledningsfolk blivit trygga i sina roller." "Det blir bättre." 17

18 Jag har administrativt stöd i min ledningsroll som verksamhetschef i följande utsträckning: 1. Mycket stor 3 (6%) 2. Stor 13 (25%) 3. Varken stor eller liten 20 (39%) 4. Liten 9 (18%) 5. Mycket liten 6 (12%) 18

19 Jag har administrativt stöd i min ledningsroll som verksamhetschef i följande utsträckning: Ev. kommentar: "Detta har minskat tydligt senaste åren. Upplever att högre chefer inte är medvetna om detta och tar konsekvensen av att man får ut mindre chef på en heltid nu än tidigare pga ökad administrativ börda som dessutom ska utföras av chefen ensam i allt större grad. Om detta är medvetna förändringar måste man ta konsekvenser av dem genom att antingen återupprätta ökat adm stöd eller ge enheterna mer chefstid (vilket jag tycker är slöseri med kompetens och ekonomiska medel)" "Meddelats mig att det kommer försvinna." "Endast chefssekreterare på 50% men utsatt person som splittras i för hög utsträckning av andra arbetsuppgifter. Saknar strukturerad hjälp av sk. vårdutvecklare. Obefintligt IT-stöd. Önskar mer hjälp av HR-organisationen, skulle önska att dom hjälpte till mer ptaktiskt med anställningsbevis etc,nu känns det bara som att de fungerar som mail-bollplank." "Ingen sekreterare knyten direkt men anna adm personal" "Har inte fungerande sekreterare då jag klev på uppdraget. Har nu anställt en som jag hoppas kan motsvara mina behov. Saknar också enhetchef, har en sektionsledare på 20% men det går inte att jämföra med enhetschefsuppdrag." "Inget eget administrativt stöd. Sekretarerna är få och behövs för journalföringen." "Har bra stöd genom länschef och divisionschef" "I nuläget lite knapert men jag har en strategi som har fått ta ett tag i tid, men jag beslutar ju själv i min egen organisation, så den frågan rår jag själv," "Hälsocentralen ligger i periferin så all personalrekrytering/vikarierekrytering får vi sköta själv och detta tar mycket tid. Det som fungerar mycket bra är uppbackningen av ekonom (budget)" "Stödfunktioner finns men i för liten omfattning, ex sekreterarstöd, svårt att få kontakt med HR, då det ofta rör sig om snabba frågor." "Nästan inget sekreterarstöd. Gott stöd vg ekonomidelen(budget, Uppföljning, prognos) och övrigt via NLLs och närsjukvårdens adm stab." "Kunde vara bättre, kan bero på mig själv att jag heller gör arbetsuppgifter som någon annan skulle kunna göra. Mycket adm. arbete som tar tid från det jag egentligen skulle vilja ha tid med,som utveckling och uppföljning" "Har ingen avdelad chefssekreterare vilket skulle behövas. Har genom åren gjort mycket själv som skulle kunna göras av en duktig sekr. Har börjat lägga över en del på vår sekreterar-sektionschef, men hon är redan ganska belastad. IT-stöd finns men är bristfälliga. " "Sekreterarstöd på gång" "Bitr verksamhetschef finns f n. Avvecklas då jag nu beviljats avgångsvederlag och kommer att sluta." 19

20 Jag har i min roll som verksamhetschef uppdragit enskild ledningsuppgift t.ex medicinskt ledningsansvar till annan medarbetare: 1. Ja 43 (83%) 2. Nej 9 (17%) 3. Vet ej 0 (0%) 20

21 Jag har i min roll som verksamhetschef uppdragit enskild ledningsuppgift t.ex medicinskt ledningsansvar till annan medarbetare: Ev. kommentar: "Är själv även MLA " "Inhämtar råd och stöd från medicinskt sakkunnig." "Läkarchef=medicinslt ledningsansvarig på lung, hud och reumatologsektionen. Eget medicinskt ansvar på infektionssektionen" "Eftersom jag inte är läkare har vi en medicinsk rådgivare på 20%" "Då jag inte är läkare i professionen är en läkare min MLA" "Eftersom jag saknar medicinsk kompetens har vår audiolog det medicinska ledningsansvaret." "medicinskt sakkunnig ansvar till öl vid barnmed/hab" "har 2 enhetschefer " "Det medicinska rådgivningsstödet" "MLA" "Har en medicinsk rådgivare." "Benäms idag som MR Medicinsk rådgivare" "Som läkare är jag medicinskt ledningsansvarig också på XX. Har haft chefsansvar på YY sedan och där är av praktiska skäl tid chef MLA, då han finns på plats alla dagar." "Ansvaret kan inte delegeras, men ledningsfunktion är delegerad." "Jag har en enhetschef" "Chefsöverläkaren har det medicinska ledningsansvaret" "Medicinsk rådgivare tillika sektionschef för läkarna" "VO:t innehåller flera specialiteter" "Enhetschef som tar närmaste personalansvar för alla personalgrupper utom läkare. Även arbetsmiljöansvar finns hos enhetschef" "Läkare." 21

22 Inom mitt verksamhetsområde finns fastställd definition av följande begrepp: 5 - Instämmer helt Instämmer inte alls Svar Patientsäkerhet 21 (40%) 21 (40%) 9 (17%) 1 (2%) 0 (0%) 52/57 (91%) God kvalitet i vården 16 (31%) 22 (42%) 13 (25%) 1 (2%) 0 (0%) 52/57 (91%) Kostnadseffektivitet 13 (25%) 14 (27%) 17 (33%) 6 (12%) 2 (4%) 52/57 (91%) 22

23 Inom mitt verksamhetsområde finns fastställd definition av följande begrepp: 23

24 Inom mitt verksamhetsområde finns fastställd definition av följande begrepp: Ev. kommentar: "Begreppen behöver förtydligas. Tydligare ramar som följs upp adekvat men mindre detaljstyrning innanför ramarna. Idag upplever jag att man saknar insikt om hur olika verksamheter interagerar med varandra inom NLL. Exv kan en enhet ganska lätt öka sin kostnadseffektivitet på bekostnad av en annan enhet. Detta sker lätt i en tradition där man inte låter förflyttade uppgifter åtföljas av resurser. Om enheten som utlokaliserade uppgifter till andra kliniker även skulle behöva överföra medel för detta skulle man sannolikt få en bättre bild av den gemensamma kostnadseffektiviteten och även en större medvetenhet om hur vi alla interagerar kring patienten. Detta skulle kunna öka förutsättningar för en bättre total kostnadseffektivitet inom hela organisationen. Detta i sig är basen för en bättre ekonomistyrning och förhoppningsvis även en bättre ekonomi då dubbeljobb kan undvikas samtidigt som den som utför uppgiften får resurser för den." "Vi jobbar med att lära oss arbeta med balanserade styrkort. Ekonomin svårast att få styrning på. kunniga och engagerade medarbetare i ledningsgruppen som kan patientsäkerhet vilketsnabbat på detta arbetet." "Den samlade ekonomiska styrningen för divisionen är otydlig. Vi har en till stora delar ofinansierad lokal stab. Det skickar inte bra signaler ut i verksamehten. Saknar en tydlig styrning och prioritering för vårt närsjukvårdsområde." "Liten verksamhet med integrerade delar (sluten vård - öppen vård - habilitering) av delvis akut beredskapskraktär men med höga krav på akut omhändertagande gör att vanliga mått såsom DRG/tim, KPP ger en missvisande bild av kostnadseffektivitet." "Jag undviker att säga att det är fullständigt klart, men naturligtvis har vi god kunskap om innebörden av detta." "Våra stora utmaningar. Dock så bör man sträva efter en ökad samsyn mellan klinikerna, då problemställningarna ofta är gemensamma." "Finns en heldel att utveckla gällande vad som är god psykiatrisk vård och hur man gör den kostandseffektiv" "Nationell def av patientsäkerhet gäller även hos oss. Kvalitetsmått finns. När det gäller kostnadseffektivitet finns egentligen mest bara KPP - kostn.eff. är inte helt lätt att mäta." 24

25 Mina förutsättningar att utöva ett samlat ledningsansvar anser jag vara: 1. Mycket goda 4 (8%) 2. Goda 31 (60%) 3. Varken goda eller dåliga 15 (29%) 4. Dåliga 2 (4%) 5. Mycket dåliga 0 (0%) 25

26 Mina förutsättningar att utöva ett samlat ledningsansvar anser jag vara: Ev. kommentar: "Mitt KC består av "spretiga" verksamheter, detta förutsätter lokalt ansvariga som kan verksamheterna. Behöver mer administrativa resurser/struktur/samlade insatser och mer hjälp för vårdutveckling inom omvårdnadsområdet och inom administrativa området. Behöver själv som individ fortsatt lärande inom området men detta är ju ingen quick fix utan måste ses över tid." "Mina personilga egenskaper motsvarar väl möjligheten att svara för ett bra ledarskap men jag saknar kunskap i vissa områden. Introduktionen var undermålig och det saknas dokument från NLL som hade kunnat vara till stort stöd i en chefsintroduktion. " "Svår fråga att svara på. Vissa delar fungerar mycket bra och andra mindre bra." "Jag har varit chef de senaste 30 åren inom offentlig sektor. Arbetet som verksamhetschef är mer reglerat än tidigare befattningar. (Sitter i dag även som enhetschef för XX, vilket är för stor arbetsbelastning, ska åtgärdas under 2015)" "goda inom den egna verksamheten, inte lika goda i ett länsperspektiv" "Var mycket goda när uppdraget var klart primärvård nu är primärvårdens uppdrag inte lika klart." "Behov av administrativt stöd är stort, dessa uppgifter hindrar mig ofta att vara en närvarande ledare och det försvårar min möjlighet att utveckla hälsocentralens arbete. " "Finns bra rådgivning i närsjukvården av HR, ekonomi, kollegor och närsjukvårdschef" "Tycker att förutsättningarna i dagsläget är otydliga då vi både är i vårdval och tillhör div närsjukvård. Framför allt i de ekonomiska frågorna." "Under mina snart 20 år har det varit olika goda förutsättningar, ibland bättre, ibland sämre och just nu är förutsättningarna inte så goda/dåliga" "Organisation med detta syfte håller för närvarande på att utformas." "Jag behöver mer stöd vad gäller den ekonomiska biten" "Svårt att prioritera tiden på rätt sätt. Akuta problem tar mycket tid som tex. personalbrist ( läkare och sjuksköterskor)" "Att vara chef och läkare en stor fördel och god förutsättning för att göra bra arbete. Nakdelen är att det förväntas och att jag är tvungen att arbeta kliniskt en del för att täcka för läkarbristen som vi har. Då blir ju förutsättningarna sämre( mindre tid)." "Största hotet just nu är sviktande bemanning, vilket gör att såväl jag som underställda chefer måste gå in mer i kliniken för att klara kärnverksamehten. Det är inte optimalt. " 26

27 Forts..Mina förutsättningar att utöva ett samlat ledningsansvar anser jag vara: "Mina förutsättningar påverkas av tilldelade resurser, tillgång på personal, tidsfaktorer m,m dvs yttre faktorer. Är tveksam till hur frågan skall uppfattas!!!!" "Idag har vi för många medarbetare per enhetschef. Stressade chefer som har svårt hinna med att genomföra medarbetarsamtal, drivautveckla- utvärdera - återkoppla mm. Detta får återverkningar även för övrig personal, inklusive mig som vc." "Förutsättningar att få en ekonomi i balans är dock tyvärr obefintliga med dagens budgetmodell där vi- trots tydliga och självklara uppdrag att erbjuda medborgarna vård av hög kvalitet och med god tillgänglighet - dras med stora strukturella underskott som knappast kan påverkas utan stora omprioriteringar/neddragningar av verksamheten. Jag efterlyser en dialog om hur vi kan reformera arbetet med ekonomin för att tydligare kunna koppla det ekonomiska resultatet till vad som faktiskt görs och till det uppdrag verksamheten har." "omöjligt att få verksamheten dit jag vill pga läkarbrist" 27

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Verksamhetschefens ledningsansvar

Verksamhetschefens ledningsansvar www.pwc.se Revisionsrapport Verksamhetschefens ledningsansvar Kerstin Svensson, Certifierad Kommunal revisor Maria Strömbäck Revisionskonsult Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare

Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare Problembild Vården behöver fler duktiga, motiverade och kunniga ledare. MEN - många unga läkare tappar intresset

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Organisationsförändring

Organisationsförändring Beredningen Allmänna utskottet 2007-12-05 74 24 Socialnämnden 2007-12-14 170 29 Dnr 2007/450-70 Organisationsförändring Bilagor: Organisationsskisser; nuvarande samt förslag till förändringar Ärendebeskrivning

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

ARSTA STADSDELSFÖRVALTNING Avdelningen för omsorg om äldre och funktionshindrade. Hälso- och sjukvårdsansvar för Ängsö äldreboende

ARSTA STADSDELSFÖRVALTNING Avdelningen för omsorg om äldre och funktionshindrade. Hälso- och sjukvårdsansvar för Ängsö äldreboende F ARSTA STADSDELSFÖRVALTNING Avdelningen för omsorg om äldre och funktionshindrade TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (2) 07-09-10 Handläggare: Barbro Trygg Tfn: 08-508 18 122 Farsta stadsdelsnämnd Hälso- och sjukvårdsansvar

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 1 (11) Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet 2013-2015 1 Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 2 (11) Övergripande strategi

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: ANSVAR, LEDNING, TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: ANSVAR, LEDNING, TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (6) Rev. 2013-11-17 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH : ANSVAR, LEDNING, TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV HÄLSO- OCH Sjuksköterskor och

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar.

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar. Bilaga 2 Sammanställning 2016-04-13 över hur inkomna förenklings- /förbättringsförslag hanteras/hanterats (hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och angränsande förvaltningar) Inledning Nedan redovisas

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård

Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård Sida 1 (5) 2016-01-18 Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida

Läs mer

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN Elevhälsan och särskilt den medicinska delen av elevhälsan har ett omfattande regelverk. Det handlar om allt från internationella konventioner och överenskommelser

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Riktlinjer och definitioner

CHEF OCH LEDARSKAP. Riktlinjer och definitioner Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunstyrelsen den 22 mars 2017 Fastställelsedatum: den 1 april 2017 Ansvarig: Kommundirektör Revideras: Vart 2.e år eller vid behov Följas upp: HR-chef

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Lisbet Gibson VOC Medicin. Karin Jonsson Ekonomichef JLL

Lisbet Gibson VOC Medicin. Karin Jonsson Ekonomichef JLL Lisbet Gibson VOC Medicin Karin Jonsson Ekonomichef JLL Jämtlands län snabba siffror 8 kommuner med Östersund som enda stad Cirka 127 000 invånare. 1,5 procent av Sveriges invånare på 12 procent av landets

Läs mer

En dynamisk organisation för effektiv styrning

En dynamisk organisation för effektiv styrning En dynamisk organisation för effektiv styrning - Länstekniks förändringsresa Kristina Jonsson, Henrik Billström Kunder Kompetens Arbetsmiljö Medarbetare Organisation Uppdrag Verksamhetens mognad Kultur

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Motioner. Motioner. Sjukhusläkarna i Lund yrkar:

Motioner. Motioner. Sjukhusläkarna i Lund yrkar: Motioner Motioner Motion 3: Angående fortbildningspeng för läkare Från och med 2015 har anställda läkare inom offentlig verksamhet inte längre rätt att åka på läkemedelsindustrisponsrad fortbildning, konferenser,

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA VerksamhetV Verksamhetsplan för 2009 DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA STENHAMRA FÖRSKOLA SÅNGA SÄBY FFM Uppdrag Enhetens förskolor erbjuder förskoleverksamhet till barn i åldrarna 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar,

Läs mer

Sammanfattning. Slutsatser

Sammanfattning. Slutsatser Sammanfattning Chefer är viktiga för att skapa attraktiva och välfungerande jobb inom välfärden. Samtidigt är många chefer hårt pressade av hög arbetsbelastning, stort personalansvar och knappa resurser.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 September 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och syfte

Läs mer

ATT VARA CHEF. vid Centralsjukhuset i kristianstad

ATT VARA CHEF. vid Centralsjukhuset i kristianstad Chefer vid CSK ska tillsammans med medarbetarena aktivt utveckla verksamheten för bättre resultat, hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Riktlinjer för chefer vid Centralsjukhuset Kristianstad ATT VARA

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Vicerektors uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga 1. Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Uppsala

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Regelverk GU-ALF för år 2014

Regelverk GU-ALF för år 2014 Regelverk GU-ALF för år 2014 När läkautbildningen utnyttjar sjukvårdens resurser betalar man ersättning med de särskilda medel som universitetet får för detta ändamål, de så kallade GU-ALF-medlen (GU står

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård... 2

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOSFS 1997:14 (M) A. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård... 2 B. Inledning Formell Reell kompetens...

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Chefer till nationella avdelningar

Chefer till nationella avdelningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till nationella avdelningar till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft Visa vägen i vården ledarskap för stärkt utvecklingskraft Innehåll UPPDRAGET OCH VÅRA ARBETSMETODER SLUTSATSER FRÅN FORSKNING OCH INTERVJUER LÄRDOMAR FRÅN ANDRA LÄNDER OCH SEKTORER SLUTSATSER FRÅN NULÄGESANALYSEN

Läs mer

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan 2013-02-15 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan År 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Allmänläkare som verksamhetschef

Allmänläkare som verksamhetschef llmänläkare som verksamhetschef Är det något som vi allmänläkare skall ägna oss åt eller skall vi överlåta det till andra? Ledarskapets betydelse för verksamheten har varit föremål för mycket diskussion

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkäten genomförs med syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna för att utöva ledarskapet. Enkäten innehåller också en del bakgrundsfrågor,

Läs mer

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt?

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt? Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober 2013 Nya organisationen vad är nytt? Hans Rönnkvist, biträdande landstingsdirektör Innehåll - Styr- och ledningsmodell - Varför omorganiserar landstinget?

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län?

Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Förutsättningar för verksamheternas närmaste chefer 2005 Rapport 2006:11 Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Förutsättningar

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Underlag vid medarbetarsamtal

Underlag vid medarbetarsamtal Datum Dnr 1(5) 2015-01-21 Underlag vid medarbetarsamtal Mallar inför och under medarbetarsamtal Enheten för personal och kompetens 2015-01-21 Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-519 540 00 Box 50007

Läs mer

Delegation avarbetsmiljöansvar

Delegation avarbetsmiljöansvar 111) 2010-11-26 SKOLFÖRVALTNINGEN Sören Gustafsson till Skol nämnden i Sala Delegation avarbetsmiljöansvar Kommunstyrelsen har i beslut 2006-11-13 160, antagit och fastställt Arbetsmiljöpolicy och delegations

Läs mer

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-11-18./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Från: *SCB Medarbetarenkät Skickat: Till: Ämne: Göteborgs Stad - Ledarenkät. Välkommen till 2009 års ledarenkät!

Från: *SCB Medarbetarenkät Skickat: Till: Ämne: Göteborgs Stad - Ledarenkät. Välkommen till 2009 års ledarenkät! Från: *SCB Medarbetarenkät Skickat: Till: Ämne: Göteborgs Stad - Ledarenkät Välkommen till 2009 års ledarenkät! Ledarenkäten genomförs i syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna

Läs mer

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun 2010-07-13 Vv 150/2010 Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun Innehållsförteckning Avvikelsehantering...3 Patientsäkerhetsterminolog...3 Hälso- och sjukvårdslagen...3 Lag om yrkesverksamhet på

Läs mer

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret Dnr Sida 1 (6) 2015-03-23 Handläggare Ann-Charlotte Bergqvist 08-508 271 25 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Läs mer

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms sdf Administrativa avdelningen Tjänsteanteckningar Dnr: 291-2017-1.6. Sida 1 (10) 2017-08-109 Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj

Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-07 Välfärdsnämndens utskott VFNU 135 Dnr VFN 2016/129 Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj Ärendebeskrivning

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Vårdkris Östergötland #24förslag till åtgärder utifrån möten med vårdpersonal och besök i vården under våren 2017

Vårdkris Östergötland #24förslag till åtgärder utifrån möten med vårdpersonal och besök i vården under våren 2017 Linköping den 24 maj 2017 Vårdkris Östergötland #24förslag till åtgärder utifrån möten med vårdpersonal och besök i vården under våren 2017 Bakgrund Sedan en lång tid finns det problem med vårdplatser

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivå inom Västra Götalandsregionen. Vårdval Rehab

Sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivå inom Västra Götalandsregionen. Vårdval Rehab Sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivå inom Västra Götalandsregionen Jämförelse av tre alternativ för sjukgymnastik och arbetsterapi i primärvården 1. Sjukgymnastik och arbetsterapi integreras

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Patientsäker hets berättelse

Patientsäker hets berättelse TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbilnn1nq~na '1"den TIMRÅ KOMMUN Patientsäker hets berättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 150223 Ulf Svanberg Skolläkare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer