Bilaga 1. Verksamhetschefens ledarroll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Verksamhetschefens ledarroll"

Transkript

1 Bilaga 1 Verksamhetschefens ledarroll

2 Min yrkesbakgrund är: 1. Läkare 14 (27%) 2. Sjuksköterska 27 (52%) 3. Arbetsterapeut 3 (6%) 4. Sjukgymnast 2 (4%) 5. Annat 8 (15%) 2

3 Min yrkesbakgrund är: Om annat, ange vilken yrkesbakgrund: "Först utbildad till ssk och därefter läkarutbildning. Yrkesverksam som ssk 6 år." "Ambulanssjukvårdare, systemvetare och medicine doktor" "Även arbetat som enhetschef samt vik en period som tf verksamhetschef" "Ekonom" "socionom" "socionom" "Administration/IT" "Specialistutbildning anestesi och intensivvård" "Läkarsekreterare" "Ekonomi" "Magisterexamen i Medical management-ledarskap och organisationsutveckling Hälso och sjukvårdsadministration" "Utbildning personalprogramm,umeå universitet på -80-talet. Arbetat inom personal, olika titalar under åren, sammanlagt 43 år. Senast som bitr verksahetschef." 3

4 Antal år jag innehaft nuvarande uppdrag som verksamhetschef: år 22 (44%) år 19 (38%) år 9 (18%) 4

5 Antalet anställda inom mitt verksamhetsområde är totalt: (8%) (35%) (25%) (33%) 5

6 Jag har genomgått chefsutbildning, ledarskapsprogram eller liknande som omfattade verksamhetschefens ledningsansvar: 1. Ja 36 (69%) 2. Nej 15 (29%) 3. Vet ej 1 (2%) 6

7 Jag har kännedom om vilka kompetenskrav som finns gällande befattningen verksamhetschef: 1. Instämmer helt (44%) (31%) (19%) (6%) Instämmer inte alls 0 (0%) 7

8 Jag har erhållit en tydlig beskrivning av det ansvar och de befogenheter jag innehar i min befattning som verksamhetschef: 1. Instämmer helt (31%) (40%) (17%) (10%) Instämmer inte alls 1 (2%) 8

9 Jag har erhållit en tydlig beskrivning av det ansvar och de befogenheter jag innehar i min befattning som verksamhetschef: Mina viktigaste ansvarsområden utifrån mitt ledningsansvar är: "Mediciskt ansvar för vården, personalansvar, ekonomiskt ansvar för enheten" "Budgetansvar Driva förbättringsarbete Verka för god arbetsmiljö Utvecklingssamtal årligen Utveckla lönekriterier" "Bra arbetsmiljö, god och säker vård, ekonomi" "Personalfrågor Ekonomi Arbetsmiljön Patientsäkerhet PV beställningen Samverkan med vårdgrannar" "Arbetsmiljö, patientsäkerhet och personalansvar" "Patientsäkerheten och övergripande arbetsmiljöansvar för personalen." "Verksamhet, personal, ekonomi, patientsäkerhet," "ekonomi, personal, arbetsmiljö" "Säker jämlik vård av hög kvalitet. Verksamhetsutveckling Arbetsmiljö" "Ekonomi, utveckla/förbättra, leda strategiskt, sammanhållande, personal" "Fast detta är lite tveksamt då den nya organisationen inte är lika klar när det gäller verksamhetschefsrollen som den gamla. Viktigast är personal,budget och verksamheten. Att utifrån detta se till att verksamheten utifrån beställningen bedriver säker vård för patienter och personal. Att den görs utifrån hälsocentralens budget. Att stödja personalen och enhetschef. Men också att utveckla vår hälsocentral utifrån patienter och omvärld." 9

10 Forts. kommentarer: Jag har erhållit en tydlig beskrivning av det ansvar och de befogenheter jag innehar i min befattning som verksamhetschef: "Arbetsmiljö Budget" "tillsammans med personalen jobba mot de mål som verksamheten har att uppnå bla att klara vårdgarantin, patientsäkerhet, effektiva vårdprocesser, ekonomi i balans. bra arbetsmiljö, personalens delaktighet, tillsätta personal med rätt kompetens, " "Patient- och medicinsk säkerhet samt ett oerhört stort fokus på ekonomi ( av förklariga skäl)" "Patientsäkerhet,arbetsmiljö, personal, ekonomi, pv-beställning, samverkan med vårdgrannar" "Patientsäkerhet, arbetsmiljöfrågor, tillgänglighet, ekonomi i balans, rekrytering av läkare." "Leda och styra vården enl vetenskap och beprövad erfarenhet. Utveckling och utbildningsfrågor." "Samlat ledningsansvar inom verksamhetsområdet, vilket innefattar att se till att gällande lagar och paragrafer är kända och efterlevs, medicinskt samt ekonomiskt ansvar. " "Ekonomi/Resultat Personal/Teambuilding Fullfölja beställarenhetens önskemål Samverkan mellan landsting/kommun Samverkan mellan landsting/kommuninnevånare " "medicinskt, verksamhets och ekonomiskt ledningsansvar" "Patientsäkerhet Arbetsmiljö Verksamhetsutveckling/kvalitetsutveckling Ekonomi" "personal och ekonomi samt mtp " "att verksamheten arbetar från beställarenhetens beställning,lika vård att verksamheten har rätt kompetenser/bemanning och utveckla ensamma att ekonomin är i balans framtida rekryterings behov och bra arbetsplats " "Personalansvar Verksamheten på hälsocentralen Ekonomi" "Patientsäkerhet Arbetsmiljö Att gällande lagstiftning för tvångsvård sköts" "Verksamhet Ekonomi Personal" "Ansvara för att det medicinska omhändertagandet av patientener inom mitt verksamhetsområde tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård. Se till att personalen har den kompetens som behövs för uppgiften och att arbetsmiljön är god och uppfyller de krav som finns lagstadgade.följa upp och mäta uppsatta mål från vårdgivaren. Driva verksamheten inom den budgetram som verksamhetsområdet tilldelats. Patientsäkerhet,arbetsmiljö,verksamhets,personal och ekonomi " 10

11 Forts. kommentarer: Jag har erhållit en tydlig beskrivning av det ansvar och de befogenheter jag innehar i min befattning som verksamhetschef: "Verksamhetsutveckling, personal/miljö ansvar, ekonomi" "Medicinskt ledningsansvar, budgetansvar och personalansvar inkl arbetsmiljö. " "Se till att gällande lagar och författningar dokumenteras med tydliga rutiner som görs kända och efterlevs med huvudsyfte att verksamheten skall bedrivas med största patientsäkerhet men också personalsäkerhet samt inom alla områdens bedriva ett systematiskt förbättringsarbete. Sörja för att rätt kompetens finns och att denna kan bibehållas.att utifrån tilldelade resurser uppnå en effektiv användning m,m," "Medicinska ledningsansvaret" "patientsäkerhet vårdkvalitet kostnadseffektivitet" "Verksamhet, personal, ekonomi." "Driva verksamheten mot uppsatta mål med kontroll på ekonomiska ramar Ansvar för arbetsmiljö och samverkan " "Ekonomi, arbetsmiljö, personal, patientsäkerhet, kvalitet och utveckling." 11

12 Jag har kännedom om mitt ansvar och mina befogenheter jag innehar som verksamhetschef: 1. Instämmer helt (42%) (44%) (13%) (0%) Instämmer inte alls 0 (0%) 12

13 Jag har kännedom om mitt ansvar och mina befogenheter jag innehar som verksamhetschef: Ev. kommentar: "Skall delta i grundutbildning för verksamhetschefer sept med focus på ledningsansvar och befogenheter " "Är ny på min anställning utan tidigare erfarenhet så jag har mycket att lära mig. " "12. Har gått olika chefsutbildningar och andra kurser i bla medicinsk rätt för verksamhetschefer men ingen dirket utbildning mot verksamhetschefsuppdraget. " "Finns en otydlighet i den nya organisationen. Vilket gör ansvar/befogenheter otydligare. " "Jag har jobbat i 18 år i arbetesledande befattning varav 11 som verksamhetschef så jag torde ha en ganska inblick i vad som förväntas av mig, men det är ju omöjligt att sätta 5 på denna fråga när jag söätter två på fråga 14, men jag har inget minne av att jag nåsin fått n arbetsbeskrivning? " "Detta har jag lärt mig under de åtta år jag varit vec" "Då jag har genomgått en kortare juridikutbildning, som inriktar sig på Vch uppdraget, så har jag en viss kännedom. Detta gjorde jag på eget initiativ." "närsjukvård - hur ska den utvecklas, anser det alldeles för otydligt hc roll, fritt vårdval? " "När jag klev på för drygt 10 år sedan var det dock inte lika klart och den introduktion jag fick då var bristfällig. Mycket har förhoppningsvis hänt sedan dess. Jag tycker att chefsavtalen borde formuleras tydligare, kanske med en bilaga?" 13

14 Mitt kompetensbehov som verksamhetschef tillgodoses i följande utsträckning: 1. Mycket stor 6 (12%) 2. Stor 17 (33%) 3. Varken stor eller liten 23 (44%) 4. Liten 6 (12%) 5. Mycket liten 0 (0%) 14

15 Mitt kompetensbehov som verksamhetschef tillgodoses i följande utsträckning: Ev. kommentar: "Jag har fått budget för kompetensutveckling och ansvarar själv för upplägget. Har lagt en plan för närmaste 2 åren. Har tidigare i egenskapå av sektionschef genomgått NLL`s chefsutbildning." "Har kommit med på NLL chefsutbildning med start aug 2014" "Önskar mer kompetens utifrån rollen som ledare. Önskar mentorskap men blivit hänvisad att invänta chefsutbildningen som jag dock inte kom med till." "När man går in i ett VC uppdrag har man i regel chefserfarenhet och utbildning med sig. Det som ytterligare behöver säkras upp är kunskapen kring lagstiftningen och det specifika som gäller för VC." "Har fått flera utbildninginsatser vid IMR (Ulf Fröberg), både kring verksamhetschefens roll och juridiska biten" "har ej erhållit ngn kompetensutveckling sedan jag kom till NLL. Har genom tidigare cheftjänster genomgått chefutbildning" "Jag har ganska mycket ledarskapsutbildning, arbetsmiljöutbildning med mig i bagaget. utöver detta är det ju också upp till mig att söka kunskap. Jag är tämligen kräsen med vilka utbildningar jag vill delta i, det finns många kurser som inte tillför något." "Chefsutbildning och fortlöpande information ges, så kompetens tillgodoses. Däremot svårt att hinna delta i informationsmöten, utbildning, läsa dokument, hålla sig uppdaterad då arbetsmängden/uppdragen ökar. " "kan sakna utbildning i olika system som ekonomisystem, adito, datalagret, oftast learning by doing, saknar även repetionsutbildning inom dessa system" "Då jag inte har genomgått någon form av utbildning, så är det ju svårt." "Nästa månad påbörjar jag ledarskapsprogam för nya chefer" "Ett stort fält där det är svårt att ha all kompetens aktuell. Får nästan varje dag söka kunskap i olika frågor." "Behöver påfyllning av kompetens i större utsträckning än vad som erbjuds idag." "Jag har beviljats ytterligare utbildning i bla juridik och ledarskap/ekonomi" 15

16 Jag har stöd i min ledningsroll som verksamhetschef: 1. Instämmer helt (23%) (44%) (17%) (13%) Instämmer inte alls 1 (2%) 16

17 Jag har stöd i min ledningsroll som verksamhetschef: Ev. kommentar: "Rollen är per definition ensam" "-Bra stöd av närsjukvårdschefen= alltid tillgänglig, svarar alltid på mail, ger råd/stöd vid beslutsvånda, klok samtalspartner, ger tydliga direktiv. -Försöker själv upprätthålla nätverksgrupper. -Bra ledningsgrupp med öppet och stödjande klimat och engagerade medarbetare." "Stöd av främst av HR och närmaste chef " "Bra närverk med kollegor i samma roll." "saknar ledningsgrupp på länsnivå med länschef, saknar samordning inom länet" "Av Vem, menar ni?" "I den nya organisationen inget stöd alls. Svårt att veta vem man skall kontakta/fråga i den nya organisationen. Verkar saknas primärvårdskunskap i närsjukvårds staben" "Detta är ett ensamjobb. I praktiken finns inte mycket stöd, jag står tämligen ensam då det "krisar"" "Vid tillträde gick vi mot en ny organisation där personer flyttade till nya ansvarsområden och i en del fall fick jag "leta/söka" personer för att få hjälp." "Närsjukvårdschefen är tillgänglig när det behövs och ger stöd. För vardagsfrågor utgör den lokal chefsgruppen ett bollplank och stöd. Gott samarbete med enhetschefen viktigt Annars ett ensamarbete" "Stöd av övriga chefer i ledningsgrupp, stöd av min chef samt mentor som också är läkare och tidigare chef" "Ett ensamt jobb med ett stort steg till närmasta chef. Har däremot stöd av chefsöverläkare som jag delar ansvar med." "För det mesta lätt att få stöd av personalchef, ekonom, eller divisionschef. " "Den organisationsförändring som just genomförtsvid NLL, har medfört stora strukturella förändringar med nya personer i ledande funktioner. Det tar tid innan org satt sig, och ledningsfolk blivit trygga i sina roller." "Det blir bättre." 17

18 Jag har administrativt stöd i min ledningsroll som verksamhetschef i följande utsträckning: 1. Mycket stor 3 (6%) 2. Stor 13 (25%) 3. Varken stor eller liten 20 (39%) 4. Liten 9 (18%) 5. Mycket liten 6 (12%) 18

19 Jag har administrativt stöd i min ledningsroll som verksamhetschef i följande utsträckning: Ev. kommentar: "Detta har minskat tydligt senaste åren. Upplever att högre chefer inte är medvetna om detta och tar konsekvensen av att man får ut mindre chef på en heltid nu än tidigare pga ökad administrativ börda som dessutom ska utföras av chefen ensam i allt större grad. Om detta är medvetna förändringar måste man ta konsekvenser av dem genom att antingen återupprätta ökat adm stöd eller ge enheterna mer chefstid (vilket jag tycker är slöseri med kompetens och ekonomiska medel)" "Meddelats mig att det kommer försvinna." "Endast chefssekreterare på 50% men utsatt person som splittras i för hög utsträckning av andra arbetsuppgifter. Saknar strukturerad hjälp av sk. vårdutvecklare. Obefintligt IT-stöd. Önskar mer hjälp av HR-organisationen, skulle önska att dom hjälpte till mer ptaktiskt med anställningsbevis etc,nu känns det bara som att de fungerar som mail-bollplank." "Ingen sekreterare knyten direkt men anna adm personal" "Har inte fungerande sekreterare då jag klev på uppdraget. Har nu anställt en som jag hoppas kan motsvara mina behov. Saknar också enhetchef, har en sektionsledare på 20% men det går inte att jämföra med enhetschefsuppdrag." "Inget eget administrativt stöd. Sekretarerna är få och behövs för journalföringen." "Har bra stöd genom länschef och divisionschef" "I nuläget lite knapert men jag har en strategi som har fått ta ett tag i tid, men jag beslutar ju själv i min egen organisation, så den frågan rår jag själv," "Hälsocentralen ligger i periferin så all personalrekrytering/vikarierekrytering får vi sköta själv och detta tar mycket tid. Det som fungerar mycket bra är uppbackningen av ekonom (budget)" "Stödfunktioner finns men i för liten omfattning, ex sekreterarstöd, svårt att få kontakt med HR, då det ofta rör sig om snabba frågor." "Nästan inget sekreterarstöd. Gott stöd vg ekonomidelen(budget, Uppföljning, prognos) och övrigt via NLLs och närsjukvårdens adm stab." "Kunde vara bättre, kan bero på mig själv att jag heller gör arbetsuppgifter som någon annan skulle kunna göra. Mycket adm. arbete som tar tid från det jag egentligen skulle vilja ha tid med,som utveckling och uppföljning" "Har ingen avdelad chefssekreterare vilket skulle behövas. Har genom åren gjort mycket själv som skulle kunna göras av en duktig sekr. Har börjat lägga över en del på vår sekreterar-sektionschef, men hon är redan ganska belastad. IT-stöd finns men är bristfälliga. " "Sekreterarstöd på gång" "Bitr verksamhetschef finns f n. Avvecklas då jag nu beviljats avgångsvederlag och kommer att sluta." 19

20 Jag har i min roll som verksamhetschef uppdragit enskild ledningsuppgift t.ex medicinskt ledningsansvar till annan medarbetare: 1. Ja 43 (83%) 2. Nej 9 (17%) 3. Vet ej 0 (0%) 20

21 Jag har i min roll som verksamhetschef uppdragit enskild ledningsuppgift t.ex medicinskt ledningsansvar till annan medarbetare: Ev. kommentar: "Är själv även MLA " "Inhämtar råd och stöd från medicinskt sakkunnig." "Läkarchef=medicinslt ledningsansvarig på lung, hud och reumatologsektionen. Eget medicinskt ansvar på infektionssektionen" "Eftersom jag inte är läkare har vi en medicinsk rådgivare på 20%" "Då jag inte är läkare i professionen är en läkare min MLA" "Eftersom jag saknar medicinsk kompetens har vår audiolog det medicinska ledningsansvaret." "medicinskt sakkunnig ansvar till öl vid barnmed/hab" "har 2 enhetschefer " "Det medicinska rådgivningsstödet" "MLA" "Har en medicinsk rådgivare." "Benäms idag som MR Medicinsk rådgivare" "Som läkare är jag medicinskt ledningsansvarig också på XX. Har haft chefsansvar på YY sedan och där är av praktiska skäl tid chef MLA, då han finns på plats alla dagar." "Ansvaret kan inte delegeras, men ledningsfunktion är delegerad." "Jag har en enhetschef" "Chefsöverläkaren har det medicinska ledningsansvaret" "Medicinsk rådgivare tillika sektionschef för läkarna" "VO:t innehåller flera specialiteter" "Enhetschef som tar närmaste personalansvar för alla personalgrupper utom läkare. Även arbetsmiljöansvar finns hos enhetschef" "Läkare." 21

22 Inom mitt verksamhetsområde finns fastställd definition av följande begrepp: 5 - Instämmer helt Instämmer inte alls Svar Patientsäkerhet 21 (40%) 21 (40%) 9 (17%) 1 (2%) 0 (0%) 52/57 (91%) God kvalitet i vården 16 (31%) 22 (42%) 13 (25%) 1 (2%) 0 (0%) 52/57 (91%) Kostnadseffektivitet 13 (25%) 14 (27%) 17 (33%) 6 (12%) 2 (4%) 52/57 (91%) 22

23 Inom mitt verksamhetsområde finns fastställd definition av följande begrepp: 23

24 Inom mitt verksamhetsområde finns fastställd definition av följande begrepp: Ev. kommentar: "Begreppen behöver förtydligas. Tydligare ramar som följs upp adekvat men mindre detaljstyrning innanför ramarna. Idag upplever jag att man saknar insikt om hur olika verksamheter interagerar med varandra inom NLL. Exv kan en enhet ganska lätt öka sin kostnadseffektivitet på bekostnad av en annan enhet. Detta sker lätt i en tradition där man inte låter förflyttade uppgifter åtföljas av resurser. Om enheten som utlokaliserade uppgifter till andra kliniker även skulle behöva överföra medel för detta skulle man sannolikt få en bättre bild av den gemensamma kostnadseffektiviteten och även en större medvetenhet om hur vi alla interagerar kring patienten. Detta skulle kunna öka förutsättningar för en bättre total kostnadseffektivitet inom hela organisationen. Detta i sig är basen för en bättre ekonomistyrning och förhoppningsvis även en bättre ekonomi då dubbeljobb kan undvikas samtidigt som den som utför uppgiften får resurser för den." "Vi jobbar med att lära oss arbeta med balanserade styrkort. Ekonomin svårast att få styrning på. kunniga och engagerade medarbetare i ledningsgruppen som kan patientsäkerhet vilketsnabbat på detta arbetet." "Den samlade ekonomiska styrningen för divisionen är otydlig. Vi har en till stora delar ofinansierad lokal stab. Det skickar inte bra signaler ut i verksamehten. Saknar en tydlig styrning och prioritering för vårt närsjukvårdsområde." "Liten verksamhet med integrerade delar (sluten vård - öppen vård - habilitering) av delvis akut beredskapskraktär men med höga krav på akut omhändertagande gör att vanliga mått såsom DRG/tim, KPP ger en missvisande bild av kostnadseffektivitet." "Jag undviker att säga att det är fullständigt klart, men naturligtvis har vi god kunskap om innebörden av detta." "Våra stora utmaningar. Dock så bör man sträva efter en ökad samsyn mellan klinikerna, då problemställningarna ofta är gemensamma." "Finns en heldel att utveckla gällande vad som är god psykiatrisk vård och hur man gör den kostandseffektiv" "Nationell def av patientsäkerhet gäller även hos oss. Kvalitetsmått finns. När det gäller kostnadseffektivitet finns egentligen mest bara KPP - kostn.eff. är inte helt lätt att mäta." 24

25 Mina förutsättningar att utöva ett samlat ledningsansvar anser jag vara: 1. Mycket goda 4 (8%) 2. Goda 31 (60%) 3. Varken goda eller dåliga 15 (29%) 4. Dåliga 2 (4%) 5. Mycket dåliga 0 (0%) 25

26 Mina förutsättningar att utöva ett samlat ledningsansvar anser jag vara: Ev. kommentar: "Mitt KC består av "spretiga" verksamheter, detta förutsätter lokalt ansvariga som kan verksamheterna. Behöver mer administrativa resurser/struktur/samlade insatser och mer hjälp för vårdutveckling inom omvårdnadsområdet och inom administrativa området. Behöver själv som individ fortsatt lärande inom området men detta är ju ingen quick fix utan måste ses över tid." "Mina personilga egenskaper motsvarar väl möjligheten att svara för ett bra ledarskap men jag saknar kunskap i vissa områden. Introduktionen var undermålig och det saknas dokument från NLL som hade kunnat vara till stort stöd i en chefsintroduktion. " "Svår fråga att svara på. Vissa delar fungerar mycket bra och andra mindre bra." "Jag har varit chef de senaste 30 åren inom offentlig sektor. Arbetet som verksamhetschef är mer reglerat än tidigare befattningar. (Sitter i dag även som enhetschef för XX, vilket är för stor arbetsbelastning, ska åtgärdas under 2015)" "goda inom den egna verksamheten, inte lika goda i ett länsperspektiv" "Var mycket goda när uppdraget var klart primärvård nu är primärvårdens uppdrag inte lika klart." "Behov av administrativt stöd är stort, dessa uppgifter hindrar mig ofta att vara en närvarande ledare och det försvårar min möjlighet att utveckla hälsocentralens arbete. " "Finns bra rådgivning i närsjukvården av HR, ekonomi, kollegor och närsjukvårdschef" "Tycker att förutsättningarna i dagsläget är otydliga då vi både är i vårdval och tillhör div närsjukvård. Framför allt i de ekonomiska frågorna." "Under mina snart 20 år har det varit olika goda förutsättningar, ibland bättre, ibland sämre och just nu är förutsättningarna inte så goda/dåliga" "Organisation med detta syfte håller för närvarande på att utformas." "Jag behöver mer stöd vad gäller den ekonomiska biten" "Svårt att prioritera tiden på rätt sätt. Akuta problem tar mycket tid som tex. personalbrist ( läkare och sjuksköterskor)" "Att vara chef och läkare en stor fördel och god förutsättning för att göra bra arbete. Nakdelen är att det förväntas och att jag är tvungen att arbeta kliniskt en del för att täcka för läkarbristen som vi har. Då blir ju förutsättningarna sämre( mindre tid)." "Största hotet just nu är sviktande bemanning, vilket gör att såväl jag som underställda chefer måste gå in mer i kliniken för att klara kärnverksamehten. Det är inte optimalt. " 26

27 Forts..Mina förutsättningar att utöva ett samlat ledningsansvar anser jag vara: "Mina förutsättningar påverkas av tilldelade resurser, tillgång på personal, tidsfaktorer m,m dvs yttre faktorer. Är tveksam till hur frågan skall uppfattas!!!!" "Idag har vi för många medarbetare per enhetschef. Stressade chefer som har svårt hinna med att genomföra medarbetarsamtal, drivautveckla- utvärdera - återkoppla mm. Detta får återverkningar även för övrig personal, inklusive mig som vc." "Förutsättningar att få en ekonomi i balans är dock tyvärr obefintliga med dagens budgetmodell där vi- trots tydliga och självklara uppdrag att erbjuda medborgarna vård av hög kvalitet och med god tillgänglighet - dras med stora strukturella underskott som knappast kan påverkas utan stora omprioriteringar/neddragningar av verksamheten. Jag efterlyser en dialog om hur vi kan reformera arbetet med ekonomin för att tydligare kunna koppla det ekonomiska resultatet till vad som faktiskt görs och till det uppdrag verksamheten har." "omöjligt att få verksamheten dit jag vill pga läkarbrist" 27

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare

Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare Problembild Vården behöver fler duktiga, motiverade och kunniga ledare. MEN - många unga läkare tappar intresset

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Chefer inom individ och familjeomsorg. Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16

Chefer inom individ och familjeomsorg. Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16 Chefer inom individ och familjeomsorg Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning

Läs mer

Allmänläkare som verksamhetschef

Allmänläkare som verksamhetschef llmänläkare som verksamhetschef Är det något som vi allmänläkare skall ägna oss åt eller skall vi överlåta det till andra? Ledarskapets betydelse för verksamheten har varit föremål för mycket diskussion

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

En dynamisk organisation för effektiv styrning

En dynamisk organisation för effektiv styrning En dynamisk organisation för effektiv styrning - Länstekniks förändringsresa Kristina Jonsson, Henrik Billström Kunder Kompetens Arbetsmiljö Medarbetare Organisation Uppdrag Verksamhetens mognad Kultur

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Patientsäker hets berättelse

Patientsäker hets berättelse TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbilnn1nq~na '1"den TIMRÅ KOMMUN Patientsäker hets berättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 150223 Ulf Svanberg Skolläkare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2009-02-23 11 Intraprenader En intraprenad är en enhet inom den kommunala förvaltningen med utökade befogenheter samt utökat ansvar för

Läs mer

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart Bakgrund/syfte Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: Nuvarande hälso- och sjukvårdssystem i Norrbotten är inte långsiktigt hållbart avseende: Att trygga en god vård till en allt äldre befolkning med

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Vad innebär begreppet medicinskt ansvarig inom företagshälsovården? Författare: Alf Svensson Handledare: Docent Benkt Högstedt

Vad innebär begreppet medicinskt ansvarig inom företagshälsovården? Författare: Alf Svensson Handledare: Docent Benkt Högstedt Vad innebär begreppet medicinskt ansvarig inom företagshälsovården? Författare: Alf Svensson Handledare: Docent Benkt Högstedt Projektarbete vid Uppsala universitets företagsläkarutbilning 2008/2009 Innehållsförteckning

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting Bilaga till Tilläggsavtal avs. ST-tjänst Sid. 1/5 Datum 100423 Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting ST-läkare: Vårdcentral Åtagande Specialiseringstjänstgöringen

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-05-27 Vårdcentralen Centrumkliniken Vårdcentral Trelleborg Ort Ulf Eklund och Thord Svanberg Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Mindre vårdcentralers bemanning av vårdadministratörer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Mindre vårdcentralers bemanning av vårdadministratörer YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Mindre vårdcentralers bemanning av vårdadministratörer Examensarbete: 35 poäng Författare: Sara Hansson, Alexandra Lidström Handledare: Doris

Läs mer

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Projektgruppen: Verksamhetschef Gunnel Wahlgren Distriktssköterska Kristina Hofvander Distriktsläkare Regina Feierberg Distriktsläkare Henrik Sieradzki Läkarsekreterare

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

Medicinska sekreterare VC Husie

Medicinska sekreterare VC Husie Medicinska sekreterare VC Husie Vi hinner inte med att skriva journaler Vad kan vi göra för att få mer skrivtid? Vi valde att fokusera på vit tid (vit tid innebär att vi sitter på våra platser och gör

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning Snabba bollar att springa på eller en långsiktig sammanhållen strategi Helena Svensson HR-strateg /HR-staben på Regionkansliet Region Örebro län Febr 2015 på www.regionorebrolan.se

Läs mer

www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013

www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013 www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013 Kort presentation av Magnus och Johan Magnus Höijer har en 14-årig bakgrund

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Kurser för intag 2016 och 2017

Kurser för intag 2016 och 2017 Kurser för intag 2016 och 2017 Administration och juridik i vården 30yhp Kursens mål är ge kunskaper utifrån gällande lagstiftning för att kunna utföra vårdrelaterad administration och dokumentation. Kurser

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17). BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-05-15 Dnr: RS 2015-354 Regionstyrelsen Remissvar För kvalitet Med gemensamt ansvar har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Resultat Enkät till anställda i Landstinget Västmanland 2013

Resultat Enkät till anställda i Landstinget Västmanland 2013 Resultat Enkät till anställda i Landstinget Västmanland 2013 Förord 2013 tog Moderaterna steget att genomföra en egen enkät till anställda. Detta har sin grund i en nyfikenhet att ta reda på mer om vad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Förbättringsarbetet inom landstingets hälso- och sjukvård

Förbättringsarbetet inom landstingets hälso- och sjukvård 1 (2) Landstingets revisorer 2008-02-19 Dnr REV /7/2008 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Förbättringsarbetet inom landstingets hälso- och sjukvård Landstingets revisorer har uppdragit till revisionskontoret

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Rickard Carlhed Tobias Kjellberg 2015-06-11 2017-06-11

Läs mer

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor HR strategi politikerutbildning 2014 Stor bredd på verksamheter Medarbetare Här växer kunskap och människor Medarbetare Länets näst största arbetsgivare Cirka 11 000 anställda 130 olika yrkeskategorier

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell (VUV)

Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell (VUV) Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell (VUV) Kommunen tillämpar en anpassad modell av Balanserad Styrning för styrning, ledning och utveckling av den kommunala verksamheten. Modellens huvudsyften är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Inledning Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem

Läs mer

Sammanställning inkomna frågeställningar och synpunkter

Sammanställning inkomna frågeställningar och synpunkter Sammanställning inkomna frågeställningar och synpunkter Förvaltnings namn Organisationen - Hur ska den se ut? inre organisationen - En klinik per medicinsk specialitet? - En klinik per sjukhus? - Reda

Läs mer

MBL 19 information till samverkansforum för närsjukvården Luleå Boden

MBL 19 information till samverkansforum för närsjukvården Luleå Boden 1(5) Protokoll MBL 19 information till samverkansforum för närsjukvården Luleå Boden Tid och plats Fredagen 28 mars 2014 10.00 12.00 Geriatrikmottagningens konferensrum Ulf Bergman, närsjukvårdschef Camilla

Läs mer