Bilaga 1. Verksamhetschefens ledarroll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Verksamhetschefens ledarroll"

Transkript

1 Bilaga 1 Verksamhetschefens ledarroll

2 Min yrkesbakgrund är: 1. Läkare 14 (27%) 2. Sjuksköterska 27 (52%) 3. Arbetsterapeut 3 (6%) 4. Sjukgymnast 2 (4%) 5. Annat 8 (15%) 2

3 Min yrkesbakgrund är: Om annat, ange vilken yrkesbakgrund: "Först utbildad till ssk och därefter läkarutbildning. Yrkesverksam som ssk 6 år." "Ambulanssjukvårdare, systemvetare och medicine doktor" "Även arbetat som enhetschef samt vik en period som tf verksamhetschef" "Ekonom" "socionom" "socionom" "Administration/IT" "Specialistutbildning anestesi och intensivvård" "Läkarsekreterare" "Ekonomi" "Magisterexamen i Medical management-ledarskap och organisationsutveckling Hälso och sjukvårdsadministration" "Utbildning personalprogramm,umeå universitet på -80-talet. Arbetat inom personal, olika titalar under åren, sammanlagt 43 år. Senast som bitr verksahetschef." 3

4 Antal år jag innehaft nuvarande uppdrag som verksamhetschef: år 22 (44%) år 19 (38%) år 9 (18%) 4

5 Antalet anställda inom mitt verksamhetsområde är totalt: (8%) (35%) (25%) (33%) 5

6 Jag har genomgått chefsutbildning, ledarskapsprogram eller liknande som omfattade verksamhetschefens ledningsansvar: 1. Ja 36 (69%) 2. Nej 15 (29%) 3. Vet ej 1 (2%) 6

7 Jag har kännedom om vilka kompetenskrav som finns gällande befattningen verksamhetschef: 1. Instämmer helt (44%) (31%) (19%) (6%) Instämmer inte alls 0 (0%) 7

8 Jag har erhållit en tydlig beskrivning av det ansvar och de befogenheter jag innehar i min befattning som verksamhetschef: 1. Instämmer helt (31%) (40%) (17%) (10%) Instämmer inte alls 1 (2%) 8

9 Jag har erhållit en tydlig beskrivning av det ansvar och de befogenheter jag innehar i min befattning som verksamhetschef: Mina viktigaste ansvarsområden utifrån mitt ledningsansvar är: "Mediciskt ansvar för vården, personalansvar, ekonomiskt ansvar för enheten" "Budgetansvar Driva förbättringsarbete Verka för god arbetsmiljö Utvecklingssamtal årligen Utveckla lönekriterier" "Bra arbetsmiljö, god och säker vård, ekonomi" "Personalfrågor Ekonomi Arbetsmiljön Patientsäkerhet PV beställningen Samverkan med vårdgrannar" "Arbetsmiljö, patientsäkerhet och personalansvar" "Patientsäkerheten och övergripande arbetsmiljöansvar för personalen." "Verksamhet, personal, ekonomi, patientsäkerhet," "ekonomi, personal, arbetsmiljö" "Säker jämlik vård av hög kvalitet. Verksamhetsutveckling Arbetsmiljö" "Ekonomi, utveckla/förbättra, leda strategiskt, sammanhållande, personal" "Fast detta är lite tveksamt då den nya organisationen inte är lika klar när det gäller verksamhetschefsrollen som den gamla. Viktigast är personal,budget och verksamheten. Att utifrån detta se till att verksamheten utifrån beställningen bedriver säker vård för patienter och personal. Att den görs utifrån hälsocentralens budget. Att stödja personalen och enhetschef. Men också att utveckla vår hälsocentral utifrån patienter och omvärld." 9

10 Forts. kommentarer: Jag har erhållit en tydlig beskrivning av det ansvar och de befogenheter jag innehar i min befattning som verksamhetschef: "Arbetsmiljö Budget" "tillsammans med personalen jobba mot de mål som verksamheten har att uppnå bla att klara vårdgarantin, patientsäkerhet, effektiva vårdprocesser, ekonomi i balans. bra arbetsmiljö, personalens delaktighet, tillsätta personal med rätt kompetens, " "Patient- och medicinsk säkerhet samt ett oerhört stort fokus på ekonomi ( av förklariga skäl)" "Patientsäkerhet,arbetsmiljö, personal, ekonomi, pv-beställning, samverkan med vårdgrannar" "Patientsäkerhet, arbetsmiljöfrågor, tillgänglighet, ekonomi i balans, rekrytering av läkare." "Leda och styra vården enl vetenskap och beprövad erfarenhet. Utveckling och utbildningsfrågor." "Samlat ledningsansvar inom verksamhetsområdet, vilket innefattar att se till att gällande lagar och paragrafer är kända och efterlevs, medicinskt samt ekonomiskt ansvar. " "Ekonomi/Resultat Personal/Teambuilding Fullfölja beställarenhetens önskemål Samverkan mellan landsting/kommun Samverkan mellan landsting/kommuninnevånare " "medicinskt, verksamhets och ekonomiskt ledningsansvar" "Patientsäkerhet Arbetsmiljö Verksamhetsutveckling/kvalitetsutveckling Ekonomi" "personal och ekonomi samt mtp " "att verksamheten arbetar från beställarenhetens beställning,lika vård att verksamheten har rätt kompetenser/bemanning och utveckla ensamma att ekonomin är i balans framtida rekryterings behov och bra arbetsplats " "Personalansvar Verksamheten på hälsocentralen Ekonomi" "Patientsäkerhet Arbetsmiljö Att gällande lagstiftning för tvångsvård sköts" "Verksamhet Ekonomi Personal" "Ansvara för att det medicinska omhändertagandet av patientener inom mitt verksamhetsområde tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård. Se till att personalen har den kompetens som behövs för uppgiften och att arbetsmiljön är god och uppfyller de krav som finns lagstadgade.följa upp och mäta uppsatta mål från vårdgivaren. Driva verksamheten inom den budgetram som verksamhetsområdet tilldelats. Patientsäkerhet,arbetsmiljö,verksamhets,personal och ekonomi " 10

11 Forts. kommentarer: Jag har erhållit en tydlig beskrivning av det ansvar och de befogenheter jag innehar i min befattning som verksamhetschef: "Verksamhetsutveckling, personal/miljö ansvar, ekonomi" "Medicinskt ledningsansvar, budgetansvar och personalansvar inkl arbetsmiljö. " "Se till att gällande lagar och författningar dokumenteras med tydliga rutiner som görs kända och efterlevs med huvudsyfte att verksamheten skall bedrivas med största patientsäkerhet men också personalsäkerhet samt inom alla områdens bedriva ett systematiskt förbättringsarbete. Sörja för att rätt kompetens finns och att denna kan bibehållas.att utifrån tilldelade resurser uppnå en effektiv användning m,m," "Medicinska ledningsansvaret" "patientsäkerhet vårdkvalitet kostnadseffektivitet" "Verksamhet, personal, ekonomi." "Driva verksamheten mot uppsatta mål med kontroll på ekonomiska ramar Ansvar för arbetsmiljö och samverkan " "Ekonomi, arbetsmiljö, personal, patientsäkerhet, kvalitet och utveckling." 11

12 Jag har kännedom om mitt ansvar och mina befogenheter jag innehar som verksamhetschef: 1. Instämmer helt (42%) (44%) (13%) (0%) Instämmer inte alls 0 (0%) 12

13 Jag har kännedom om mitt ansvar och mina befogenheter jag innehar som verksamhetschef: Ev. kommentar: "Skall delta i grundutbildning för verksamhetschefer sept med focus på ledningsansvar och befogenheter " "Är ny på min anställning utan tidigare erfarenhet så jag har mycket att lära mig. " "12. Har gått olika chefsutbildningar och andra kurser i bla medicinsk rätt för verksamhetschefer men ingen dirket utbildning mot verksamhetschefsuppdraget. " "Finns en otydlighet i den nya organisationen. Vilket gör ansvar/befogenheter otydligare. " "Jag har jobbat i 18 år i arbetesledande befattning varav 11 som verksamhetschef så jag torde ha en ganska inblick i vad som förväntas av mig, men det är ju omöjligt att sätta 5 på denna fråga när jag söätter två på fråga 14, men jag har inget minne av att jag nåsin fått n arbetsbeskrivning? " "Detta har jag lärt mig under de åtta år jag varit vec" "Då jag har genomgått en kortare juridikutbildning, som inriktar sig på Vch uppdraget, så har jag en viss kännedom. Detta gjorde jag på eget initiativ." "närsjukvård - hur ska den utvecklas, anser det alldeles för otydligt hc roll, fritt vårdval? " "När jag klev på för drygt 10 år sedan var det dock inte lika klart och den introduktion jag fick då var bristfällig. Mycket har förhoppningsvis hänt sedan dess. Jag tycker att chefsavtalen borde formuleras tydligare, kanske med en bilaga?" 13

14 Mitt kompetensbehov som verksamhetschef tillgodoses i följande utsträckning: 1. Mycket stor 6 (12%) 2. Stor 17 (33%) 3. Varken stor eller liten 23 (44%) 4. Liten 6 (12%) 5. Mycket liten 0 (0%) 14

15 Mitt kompetensbehov som verksamhetschef tillgodoses i följande utsträckning: Ev. kommentar: "Jag har fått budget för kompetensutveckling och ansvarar själv för upplägget. Har lagt en plan för närmaste 2 åren. Har tidigare i egenskapå av sektionschef genomgått NLL`s chefsutbildning." "Har kommit med på NLL chefsutbildning med start aug 2014" "Önskar mer kompetens utifrån rollen som ledare. Önskar mentorskap men blivit hänvisad att invänta chefsutbildningen som jag dock inte kom med till." "När man går in i ett VC uppdrag har man i regel chefserfarenhet och utbildning med sig. Det som ytterligare behöver säkras upp är kunskapen kring lagstiftningen och det specifika som gäller för VC." "Har fått flera utbildninginsatser vid IMR (Ulf Fröberg), både kring verksamhetschefens roll och juridiska biten" "har ej erhållit ngn kompetensutveckling sedan jag kom till NLL. Har genom tidigare cheftjänster genomgått chefutbildning" "Jag har ganska mycket ledarskapsutbildning, arbetsmiljöutbildning med mig i bagaget. utöver detta är det ju också upp till mig att söka kunskap. Jag är tämligen kräsen med vilka utbildningar jag vill delta i, det finns många kurser som inte tillför något." "Chefsutbildning och fortlöpande information ges, så kompetens tillgodoses. Däremot svårt att hinna delta i informationsmöten, utbildning, läsa dokument, hålla sig uppdaterad då arbetsmängden/uppdragen ökar. " "kan sakna utbildning i olika system som ekonomisystem, adito, datalagret, oftast learning by doing, saknar även repetionsutbildning inom dessa system" "Då jag inte har genomgått någon form av utbildning, så är det ju svårt." "Nästa månad påbörjar jag ledarskapsprogam för nya chefer" "Ett stort fält där det är svårt att ha all kompetens aktuell. Får nästan varje dag söka kunskap i olika frågor." "Behöver påfyllning av kompetens i större utsträckning än vad som erbjuds idag." "Jag har beviljats ytterligare utbildning i bla juridik och ledarskap/ekonomi" 15

16 Jag har stöd i min ledningsroll som verksamhetschef: 1. Instämmer helt (23%) (44%) (17%) (13%) Instämmer inte alls 1 (2%) 16

17 Jag har stöd i min ledningsroll som verksamhetschef: Ev. kommentar: "Rollen är per definition ensam" "-Bra stöd av närsjukvårdschefen= alltid tillgänglig, svarar alltid på mail, ger råd/stöd vid beslutsvånda, klok samtalspartner, ger tydliga direktiv. -Försöker själv upprätthålla nätverksgrupper. -Bra ledningsgrupp med öppet och stödjande klimat och engagerade medarbetare." "Stöd av främst av HR och närmaste chef " "Bra närverk med kollegor i samma roll." "saknar ledningsgrupp på länsnivå med länschef, saknar samordning inom länet" "Av Vem, menar ni?" "I den nya organisationen inget stöd alls. Svårt att veta vem man skall kontakta/fråga i den nya organisationen. Verkar saknas primärvårdskunskap i närsjukvårds staben" "Detta är ett ensamjobb. I praktiken finns inte mycket stöd, jag står tämligen ensam då det "krisar"" "Vid tillträde gick vi mot en ny organisation där personer flyttade till nya ansvarsområden och i en del fall fick jag "leta/söka" personer för att få hjälp." "Närsjukvårdschefen är tillgänglig när det behövs och ger stöd. För vardagsfrågor utgör den lokal chefsgruppen ett bollplank och stöd. Gott samarbete med enhetschefen viktigt Annars ett ensamarbete" "Stöd av övriga chefer i ledningsgrupp, stöd av min chef samt mentor som också är läkare och tidigare chef" "Ett ensamt jobb med ett stort steg till närmasta chef. Har däremot stöd av chefsöverläkare som jag delar ansvar med." "För det mesta lätt att få stöd av personalchef, ekonom, eller divisionschef. " "Den organisationsförändring som just genomförtsvid NLL, har medfört stora strukturella förändringar med nya personer i ledande funktioner. Det tar tid innan org satt sig, och ledningsfolk blivit trygga i sina roller." "Det blir bättre." 17

18 Jag har administrativt stöd i min ledningsroll som verksamhetschef i följande utsträckning: 1. Mycket stor 3 (6%) 2. Stor 13 (25%) 3. Varken stor eller liten 20 (39%) 4. Liten 9 (18%) 5. Mycket liten 6 (12%) 18

19 Jag har administrativt stöd i min ledningsroll som verksamhetschef i följande utsträckning: Ev. kommentar: "Detta har minskat tydligt senaste åren. Upplever att högre chefer inte är medvetna om detta och tar konsekvensen av att man får ut mindre chef på en heltid nu än tidigare pga ökad administrativ börda som dessutom ska utföras av chefen ensam i allt större grad. Om detta är medvetna förändringar måste man ta konsekvenser av dem genom att antingen återupprätta ökat adm stöd eller ge enheterna mer chefstid (vilket jag tycker är slöseri med kompetens och ekonomiska medel)" "Meddelats mig att det kommer försvinna." "Endast chefssekreterare på 50% men utsatt person som splittras i för hög utsträckning av andra arbetsuppgifter. Saknar strukturerad hjälp av sk. vårdutvecklare. Obefintligt IT-stöd. Önskar mer hjälp av HR-organisationen, skulle önska att dom hjälpte till mer ptaktiskt med anställningsbevis etc,nu känns det bara som att de fungerar som mail-bollplank." "Ingen sekreterare knyten direkt men anna adm personal" "Har inte fungerande sekreterare då jag klev på uppdraget. Har nu anställt en som jag hoppas kan motsvara mina behov. Saknar också enhetchef, har en sektionsledare på 20% men det går inte att jämföra med enhetschefsuppdrag." "Inget eget administrativt stöd. Sekretarerna är få och behövs för journalföringen." "Har bra stöd genom länschef och divisionschef" "I nuläget lite knapert men jag har en strategi som har fått ta ett tag i tid, men jag beslutar ju själv i min egen organisation, så den frågan rår jag själv," "Hälsocentralen ligger i periferin så all personalrekrytering/vikarierekrytering får vi sköta själv och detta tar mycket tid. Det som fungerar mycket bra är uppbackningen av ekonom (budget)" "Stödfunktioner finns men i för liten omfattning, ex sekreterarstöd, svårt att få kontakt med HR, då det ofta rör sig om snabba frågor." "Nästan inget sekreterarstöd. Gott stöd vg ekonomidelen(budget, Uppföljning, prognos) och övrigt via NLLs och närsjukvårdens adm stab." "Kunde vara bättre, kan bero på mig själv att jag heller gör arbetsuppgifter som någon annan skulle kunna göra. Mycket adm. arbete som tar tid från det jag egentligen skulle vilja ha tid med,som utveckling och uppföljning" "Har ingen avdelad chefssekreterare vilket skulle behövas. Har genom åren gjort mycket själv som skulle kunna göras av en duktig sekr. Har börjat lägga över en del på vår sekreterar-sektionschef, men hon är redan ganska belastad. IT-stöd finns men är bristfälliga. " "Sekreterarstöd på gång" "Bitr verksamhetschef finns f n. Avvecklas då jag nu beviljats avgångsvederlag och kommer att sluta." 19

20 Jag har i min roll som verksamhetschef uppdragit enskild ledningsuppgift t.ex medicinskt ledningsansvar till annan medarbetare: 1. Ja 43 (83%) 2. Nej 9 (17%) 3. Vet ej 0 (0%) 20

21 Jag har i min roll som verksamhetschef uppdragit enskild ledningsuppgift t.ex medicinskt ledningsansvar till annan medarbetare: Ev. kommentar: "Är själv även MLA " "Inhämtar råd och stöd från medicinskt sakkunnig." "Läkarchef=medicinslt ledningsansvarig på lung, hud och reumatologsektionen. Eget medicinskt ansvar på infektionssektionen" "Eftersom jag inte är läkare har vi en medicinsk rådgivare på 20%" "Då jag inte är läkare i professionen är en läkare min MLA" "Eftersom jag saknar medicinsk kompetens har vår audiolog det medicinska ledningsansvaret." "medicinskt sakkunnig ansvar till öl vid barnmed/hab" "har 2 enhetschefer " "Det medicinska rådgivningsstödet" "MLA" "Har en medicinsk rådgivare." "Benäms idag som MR Medicinsk rådgivare" "Som läkare är jag medicinskt ledningsansvarig också på XX. Har haft chefsansvar på YY sedan och där är av praktiska skäl tid chef MLA, då han finns på plats alla dagar." "Ansvaret kan inte delegeras, men ledningsfunktion är delegerad." "Jag har en enhetschef" "Chefsöverläkaren har det medicinska ledningsansvaret" "Medicinsk rådgivare tillika sektionschef för läkarna" "VO:t innehåller flera specialiteter" "Enhetschef som tar närmaste personalansvar för alla personalgrupper utom läkare. Även arbetsmiljöansvar finns hos enhetschef" "Läkare." 21

22 Inom mitt verksamhetsområde finns fastställd definition av följande begrepp: 5 - Instämmer helt Instämmer inte alls Svar Patientsäkerhet 21 (40%) 21 (40%) 9 (17%) 1 (2%) 0 (0%) 52/57 (91%) God kvalitet i vården 16 (31%) 22 (42%) 13 (25%) 1 (2%) 0 (0%) 52/57 (91%) Kostnadseffektivitet 13 (25%) 14 (27%) 17 (33%) 6 (12%) 2 (4%) 52/57 (91%) 22

23 Inom mitt verksamhetsområde finns fastställd definition av följande begrepp: 23

24 Inom mitt verksamhetsområde finns fastställd definition av följande begrepp: Ev. kommentar: "Begreppen behöver förtydligas. Tydligare ramar som följs upp adekvat men mindre detaljstyrning innanför ramarna. Idag upplever jag att man saknar insikt om hur olika verksamheter interagerar med varandra inom NLL. Exv kan en enhet ganska lätt öka sin kostnadseffektivitet på bekostnad av en annan enhet. Detta sker lätt i en tradition där man inte låter förflyttade uppgifter åtföljas av resurser. Om enheten som utlokaliserade uppgifter till andra kliniker även skulle behöva överföra medel för detta skulle man sannolikt få en bättre bild av den gemensamma kostnadseffektiviteten och även en större medvetenhet om hur vi alla interagerar kring patienten. Detta skulle kunna öka förutsättningar för en bättre total kostnadseffektivitet inom hela organisationen. Detta i sig är basen för en bättre ekonomistyrning och förhoppningsvis även en bättre ekonomi då dubbeljobb kan undvikas samtidigt som den som utför uppgiften får resurser för den." "Vi jobbar med att lära oss arbeta med balanserade styrkort. Ekonomin svårast att få styrning på. kunniga och engagerade medarbetare i ledningsgruppen som kan patientsäkerhet vilketsnabbat på detta arbetet." "Den samlade ekonomiska styrningen för divisionen är otydlig. Vi har en till stora delar ofinansierad lokal stab. Det skickar inte bra signaler ut i verksamehten. Saknar en tydlig styrning och prioritering för vårt närsjukvårdsområde." "Liten verksamhet med integrerade delar (sluten vård - öppen vård - habilitering) av delvis akut beredskapskraktär men med höga krav på akut omhändertagande gör att vanliga mått såsom DRG/tim, KPP ger en missvisande bild av kostnadseffektivitet." "Jag undviker att säga att det är fullständigt klart, men naturligtvis har vi god kunskap om innebörden av detta." "Våra stora utmaningar. Dock så bör man sträva efter en ökad samsyn mellan klinikerna, då problemställningarna ofta är gemensamma." "Finns en heldel att utveckla gällande vad som är god psykiatrisk vård och hur man gör den kostandseffektiv" "Nationell def av patientsäkerhet gäller även hos oss. Kvalitetsmått finns. När det gäller kostnadseffektivitet finns egentligen mest bara KPP - kostn.eff. är inte helt lätt att mäta." 24

25 Mina förutsättningar att utöva ett samlat ledningsansvar anser jag vara: 1. Mycket goda 4 (8%) 2. Goda 31 (60%) 3. Varken goda eller dåliga 15 (29%) 4. Dåliga 2 (4%) 5. Mycket dåliga 0 (0%) 25

26 Mina förutsättningar att utöva ett samlat ledningsansvar anser jag vara: Ev. kommentar: "Mitt KC består av "spretiga" verksamheter, detta förutsätter lokalt ansvariga som kan verksamheterna. Behöver mer administrativa resurser/struktur/samlade insatser och mer hjälp för vårdutveckling inom omvårdnadsområdet och inom administrativa området. Behöver själv som individ fortsatt lärande inom området men detta är ju ingen quick fix utan måste ses över tid." "Mina personilga egenskaper motsvarar väl möjligheten att svara för ett bra ledarskap men jag saknar kunskap i vissa områden. Introduktionen var undermålig och det saknas dokument från NLL som hade kunnat vara till stort stöd i en chefsintroduktion. " "Svår fråga att svara på. Vissa delar fungerar mycket bra och andra mindre bra." "Jag har varit chef de senaste 30 åren inom offentlig sektor. Arbetet som verksamhetschef är mer reglerat än tidigare befattningar. (Sitter i dag även som enhetschef för XX, vilket är för stor arbetsbelastning, ska åtgärdas under 2015)" "goda inom den egna verksamheten, inte lika goda i ett länsperspektiv" "Var mycket goda när uppdraget var klart primärvård nu är primärvårdens uppdrag inte lika klart." "Behov av administrativt stöd är stort, dessa uppgifter hindrar mig ofta att vara en närvarande ledare och det försvårar min möjlighet att utveckla hälsocentralens arbete. " "Finns bra rådgivning i närsjukvården av HR, ekonomi, kollegor och närsjukvårdschef" "Tycker att förutsättningarna i dagsläget är otydliga då vi både är i vårdval och tillhör div närsjukvård. Framför allt i de ekonomiska frågorna." "Under mina snart 20 år har det varit olika goda förutsättningar, ibland bättre, ibland sämre och just nu är förutsättningarna inte så goda/dåliga" "Organisation med detta syfte håller för närvarande på att utformas." "Jag behöver mer stöd vad gäller den ekonomiska biten" "Svårt att prioritera tiden på rätt sätt. Akuta problem tar mycket tid som tex. personalbrist ( läkare och sjuksköterskor)" "Att vara chef och läkare en stor fördel och god förutsättning för att göra bra arbete. Nakdelen är att det förväntas och att jag är tvungen att arbeta kliniskt en del för att täcka för läkarbristen som vi har. Då blir ju förutsättningarna sämre( mindre tid)." "Största hotet just nu är sviktande bemanning, vilket gör att såväl jag som underställda chefer måste gå in mer i kliniken för att klara kärnverksamehten. Det är inte optimalt. " 26

27 Forts..Mina förutsättningar att utöva ett samlat ledningsansvar anser jag vara: "Mina förutsättningar påverkas av tilldelade resurser, tillgång på personal, tidsfaktorer m,m dvs yttre faktorer. Är tveksam till hur frågan skall uppfattas!!!!" "Idag har vi för många medarbetare per enhetschef. Stressade chefer som har svårt hinna med att genomföra medarbetarsamtal, drivautveckla- utvärdera - återkoppla mm. Detta får återverkningar även för övrig personal, inklusive mig som vc." "Förutsättningar att få en ekonomi i balans är dock tyvärr obefintliga med dagens budgetmodell där vi- trots tydliga och självklara uppdrag att erbjuda medborgarna vård av hög kvalitet och med god tillgänglighet - dras med stora strukturella underskott som knappast kan påverkas utan stora omprioriteringar/neddragningar av verksamheten. Jag efterlyser en dialog om hur vi kan reformera arbetet med ekonomin för att tydligare kunna koppla det ekonomiska resultatet till vad som faktiskt görs och till det uppdrag verksamheten har." "omöjligt att få verksamheten dit jag vill pga läkarbrist" 27

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare

Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare Problembild Vården behöver fler duktiga, motiverade och kunniga ledare. MEN - många unga läkare tappar intresset

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Läkare & chef EN HANDBOK

Läkare & chef EN HANDBOK Att bli chef ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare, anser vi inom Sveriges läkarförbund. Vi finns för läkare i hela karriären och arbetar därför för att motivera, inspirera och uppmuntra

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 28 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1 Uppdrag och bakgrund 2 2.2 Syfte och avgränsning 2 2.3 Genomförande 3 3. Ledningsorganisationen

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Beställare SOC Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av HR-funktionen Innehåll Sammanfattning...1 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Revisionsfrågor... 3 1.4 Avgränsning... 4 1.5

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av landstingets arbete med kompetensförsörjning Innehåll Innehåll...0 Sammanfattning...1 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3

Läs mer

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Författare: Charlotta George Nils Rydmarker Teresa Herlin Helseplan Gamla Brogatan 30 111 20 Stockholm

Läs mer

Socialchefsrapport 2015

Socialchefsrapport 2015 september 2015 Socialchefsrapport 2015 Uppdrag välfärd Socialchefsrapport 2015 Socialchefsrapport 2015 Uppdrag välfärd Inledning Landets socialchefer är stolta och brinner för sitt uppdrag. Nästan alla

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Arbetsledning av personliga assistenter

Arbetsledning av personliga assistenter Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng Arbetsledning av personliga assistenter Supervision of personal assistants Linda Gullberg Specialpedagogexamen

Läs mer

Synnöve Ödegård. Tabell 1. Svar på frågan Jämfört med 2003, anser Du att säkerheten för patienterna i Sverige idag är?.

Synnöve Ödegård. Tabell 1. Svar på frågan Jämfört med 2003, anser Du att säkerheten för patienterna i Sverige idag är?. 28 september 2013 Hot mot säkerheten och möjligheter till förbättring Konferensdeltagarnas synpunkter inför konferensen Patientsäkerhet teori och praktik den 3:e och 4:e sept. 2013 Synnöve Ödegård Vid

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Distriktsläkaren Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Ledare Läkaren är ledaren Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse: Ove Andersson

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer

Granskning av ekonomistyrning

Granskning av ekonomistyrning Revisionsrapport Granskning av ekonomistyrning Botkyrka kommun Jan Nilsson Göran Person- Lingman Anders Hägg Maj 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 2 2 Inledning

Läs mer

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten!

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! - Socialchefer efterlyser klarare prioriteringar. Oktober 2009 Förord SKTF är fackförbundet för dig

Läs mer

Vad utmärker arbetsledarrollen inom äldreomsorgen?

Vad utmärker arbetsledarrollen inom äldreomsorgen? Vad utmärker arbetsledarrollen inom äldreomsorgen? - en jämförelse mellan äldreomsorgen, kriminalvården och tekniska kontoret Marie Karlsson under medverkan av Tomas Tilander Meddelandeserien 2006:1 FoU/Äldreomsorg

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91 Närsjukvården i centrala Östergötland www.regionostergotland.se Dnr 2015-91 Bild Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 5 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-02-01 Antal sidor: 16

Landstinget Dalarna. Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-02-01 Antal sidor: 16 Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning KPMG AB Antal sidor: 16 2010 KPMG AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer