Kommunstyrelsen. Kallelse och dagordning. Kommunförvaltningen 1(46) Ks 2013/ Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Kallelse och dagordning. Kommunförvaltningen 1(46) Ks 2013/34 2013-03-22. Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik"

Transkript

1 1(46) Kommunförvaltningen Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn Ledamöter kallas Ersättare underrrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1) Tid Ledamöter Ersättare 17:00 OBSERVERA MÖTESTID Lars-Ingvar Ljungman (M) (ordföranden) Carina Wutzler (M) Henrik Thorsell (FP) (2:e vice ordförande) Alexander Åberg (M) Christer Tedestål (M) Karin Lönnergård Grevendahl (M) Mikael Ståhlfors (M) Synnöve Frick (M) Christer Mars (M) Magnus Bergström (FP) Christina Skörvald (S) Rolf Erichs (NL) Peter Abramo (MP) Ola Freij (M) Lena Wendt (M) Gustav Schyllert (M) Inger Järsholm Broekhuis (M) Lars Danred (M) Anna Mannfalk (M) Agneta Löfberg (M) Lars Olin (M) Camilla J. Lindberg (FP) Susanne Lidfeldt (FP) Björn Axtelius (S) Rickard Omfors (NL) Åke Hansson (KD) Eventuellt förhinder anmäles snarast till sekreteraren eller Vellinge Direkt tfn , e-post

2 2(46) Närvarorätt Övriga Tommy Larsson (M) Karl-Johan Persson (SD) Tommy Nilsson (SD) Magnus Hedin, kommundirektör Åke Grönvall, ekonomidirektör Marie Carlberg, kommunikationsdirektör Liselott Lundin, HR-direktör Hans Folkeson, stadsbyggnadsdirektör Johan Holmqvist, avd. chef Utbildning Charlotte Unosson, avd. chef Medborgarservice Vensel Roskvist, avd. chef Individuell myndighetsutövning Bengt Jeppsson, fastighetschef Eva Malmberg, postadministratör Ann-Margarethe Kemvik, nämndsekreterare

3 3(46) Ärendelista 1. Val av justerare 2. Kommundirektören informerar 3. Meddelanden 4. Rapportering av delegeringsbeslut 5. Tidplan för kommunstyrelsens sammanträde s årsredovisning Årsredovisning Vellinge kommun Redovisning/rapport av intern kontroll Övergripande plan för intern kontroll Remiss av Ett effektivare plangenomförande, SOU 2012: Vigselförrättare i Vellinge kommun 12. Projektdirektiv till bredbandsstrategi 13. Styrprinciper för Vellinge kommuns lokalförsörjning 14. Bildande av vattenråd i sydvästra Skåne 15. Arrendeavtal avseende Lilla Hammar 17:60 och del av Lilla Hammar 49:1 16. Arbetsplan för omläggning av väg 585, Grevievägen, Östra Grevie 17. Planbesked för Ljunghusen 14: Höga havsnivåer - Falsterbonäset samt områdena vid Höllviken och Kämpinge 19. Planbesked för nybyggnad av gata och förändring av gatunätet mellan Norra leden och Perstorpsgatan (Vellinges norra infart) 20. Svar på motion om strategisk plan för lärarnas framtida löneutveckling (FP) 21. Svar på motion om kommunalt partistöd (KD) 22. Svar på motion om projekt miljöfordonsdiagnos (MP) 23. Svar på motion om policy för utfasning av kemikalier i Vellinge kommun (MP)

4 4(46) 24. Ej slutbehandlade motioner 2013

5 5(46) Ärendets dnr: Ks 1 Val av justerare Ordförande meddelar att protokollet justeras måndag 8 april på kommunförvaltningens kansli. utser ( ) att tillsammans med ordförande justera protokollet.

6 6(46) Ärendets dnr: Ks 2 Kommundirektören informerar Initierat av: Ärendebeskrivning: Magnus Hedin, kommundirektör Kommundirektör Magnus Hedin informerade om senaste nytt kring förvaltningens arbete, däribland: Centrumutveckling, där det inom kort presenteras ett projektdirektiv Sommarlovsentreprenörer, ett nytt initiativ i sommar för åldersgruppen år. 1. Lägger informationen till handlingarna.

7 7(46) Ärendets dnr: Ks 3 Meddelanden Beslutsunderlag: a) ärendelista för kommunstyrelsen finns på Vellinge kommuns hemsida, se b) kurser och konferenser för förtroendevalda (pärm finns tillgänglig på sammanträdet) c) rapportering av pensionsmedelsförvaltning i Vellinge kommun, januari 2013, dnr Ks 2013/114 d) Vellinge kommun fastighetsunderhåll, revisionsrapport 2012 från Ernst &Young, dnr Ks 2013/84 e) samverkansavtal för ökad trygghet och säkerhet i Vellinge , dnr Ks 2013/149 f) revisionsrapport 2012, uppföljning av granskningar 2011, dnr Ks 2013/157 g) överförmyndarverksamhet, frågor inför inspektionsbesök 2013 Inkomna skrivelser: Länsstyrelsen i Skåne län Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet, dnr Ks 2013/198 Skånetrafiken Beslut om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande

8 8(46) och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet 2013 i Skåne län. dnr Ks 2013/123 Tackbrev gällande god omsorg, godkänner 1. Redovisningen av meddelanden som förtecknats i kommunstyrelsen protokoll.

9 9(46) Ärendets dnr: Ks 4 Rapportering av delegeringsbeslut Beslutsunderlag: Rapportering av delegeringsbeslut från Sandeplanskolan 2012 löpnummer 23-24, dnr Ks 2013/66 Rapportering av delegeringsbeslut från Hälso- och sjukvårdsenheten 2013 löpnummer 1-4, dnr 2013/116 Rapportering av delegeringsbeslut från kommunstyrelsen , dnr Ks 2013/68 Rapportering av delegeringsbeslut från kommunstyrelsens produktionsutskott dnr Ks 2013/193 Rapportering av delegeringsbeslut från kommunstyrelsens arbetsutskott dnr Ks 2013/192 Rapportering av delegeringsbeslut från Stora Hammars skola, augusti-december 2012, dnr Ks 2012/640 Rapportering av delegeringsbeslut från Stora Hammars skola, januari-mars 2013, dnr Ks 2013/194

10 10(46) godkänner 1. Informationen om fattade delegeringsbeslut och lägger den till handlingarna.

11 11(46) Ärendets dnr: Ks 2012/634 Ks 5 Tidplan för kommunstyrelsens sammanträde 2013 Initierat av: Ärendebeskrivning: Lars-Ingvar Ljungman Regionfullmäktige i Skåne har ändrat på några av sina sammanträdesdatum Dessa ändringar görs på grund av regionens budgetprocess. Detta kolliderar med kommunstyrelsens redan inplanerade sammanträde tisdagen den 1 oktober Förslag finns om att flytta sammanträdet till onsdagen den 2 oktober. Det kolliderar inte med fullmäktige eller någon annan nämnd. beslutar 1. Flytta kommunstyrelsens sammanträde den 1 oktober 2013 till den 2 oktober 2013

12 12(46) Ärendets dnr: Ks 2013/65 Ks 6 s årsredovisning 2012 Initierat av: Kommundirektör Magnus Hedin Beslutsunderlag: s årsredovisning 2012, daterad Balansräkningsenhet Mark- och exploatering, årsredovisning 2012, Balansräkningsenhet Fastighet, årsredovisning 2012, Ombudgeteringar 2013 för investeringsbudget, Tilläggsbudgeteringar 2013 för driftbudget, Ärendebeskrivning: Kommunförvaltningen har upprättat förslag på s årsredovisning, BR Mark- och exploatering och BR Fastighet. s årsresultat uppgår till 13,7 miljoner kronor (mkr). De största bidragen till årets resultat är ersättning för Inventarier och Goodwill avseende Rosentorpskolan 3,2 mkr. Semesterskuldsförändring 2 mkr, kommunstyrelsens medel till förfogande 3,8 mkr, Västra Ingelstads skola 1,2 mkr arbetsmiljöåtgärder, näringslivsutveckling 1,4 mkr. Produktionsenheten visar ett resultat på - 1,2 mkr som avräknas mot tidigare redovisade överskott. Det totala överskottet uppgår till 11,8 mkr för produktionsenheten. Den interna kontrollen har genonförts enligt plan.

13 13(46) Förslag på ombudgeteringar till 2013: Driftsprojekt: Västra Ingelstads skola 1,2 mkr arbetsmiljöåtgärder Näringslivsutveckling 1,4 mkr Investeringsprojekt: BR Fastighet objekt enligt investeringsredovisningen 51,8 mkr De största objekten: Arrie förskola 19,8 mkr Månstorps förskola 11,5 mkr Sandeplanskolan 8,8 mkr Tidigare behandling: Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott , i enlighet med förslag. beslutar 1. Fastställa årsredovisningen för 2013 samt 2. Begära ombudgetering för följande projekt: Driftsprojekt: Västra Ingelstads skola 1,2 mkr arbetsmiljöåtgärder Näringslivsutveckling 1,4 mkr Investeringsprojekt: BR Fastighet objekt enligt investeringsredovisningen 51,8 mkr De största objekten: Arrie förskola 19,8 mkr Månstorps förskola 11,5 mkr Sandeplanskolan 8,8 mkr Expedieras till: Ekonomidirektör Åke Grönvall Serkon

14 14(46) Ärendets dnr: Ks 2013/65 Ks 7 Årsredovisning Vellinge kommun 2012 Initierat av: Beslutsunderlag: Ärendebeskrivning: Ekonomidirektör Åke Grönvall Årsredovisning 2012 för Vellinge kommun Ombudgeteringar till 2013 Kommunförvaltningen har upprätta förslag på årsredovisning för Vellinge kommuns resultat för 2012 uppgår till 12,9 mkr. Utdebiteringen för 2011 har varit 18:50, varav cirka 85 öre (64 mkr) utgör avgift (inklusive LSS-utjämning och kommunal fastighetsavgift) till andra kommuner via nationella utjämningssystemet. Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för 2012 att nyttja 17 mkr av konjunkturstödet från 2010 för att finansiera de löpande kostnaderna i driftsbudgeten. Med årets resultat på 12,9 mkr i anspråk tager inte kommun konjunkturstödet utan det återförs till eget kapital. Måluppfyllelse för det kommunövergripande styrkortet 2012 uppgår till 79 procent för samtliga verksamheters- och finansiella mål. God ekonomisk hushållning bedöms därmed uppnåtts. Nettokostnaderna uppgår till 1 325,6 mkr, vilket motsvarar 99,1

15 15(46) procent av skatteintäkterna. Nettoinvesteringarna uppgår till 99 mkr av totalt budget på 176,1 mkr. För perioden har det totala investeringen uppgått till716 mkr. Följande anslag föreslås ombudgeteras till 2013 Driftbudgeten Näringslivsutveckling tkr Arbetsmiljöåtgärder V. Ingelstad tkr Nämnden för Gemensam Medborgareservice Utredning v flytt av busshållplats i Höllviken 100 tkr Investeringsbudgeten tkr varav BR-fastighet mkr Nämnden för Gemensam medborgareservice mkr varav Invallning Skanör/Falsterbo tkr Belysning tkr Brandbil Vellinge tkr BR vatten/avlopp tkr Omsorgnämnden 450 tkr Totalt föreslås att 71,35 mkr överförs till 2013 års investeringsbudget och för finansiering ökas den externa upplåningen med 70 mkr för 2013.

16 16(46) beslutar att 1. Godkänna årsredovisningen för 2012 och överlämna den till revisorerna för granskning. föreslår kommunfullmäktige besluta 2. Godkänna överföringen av 2,7 mkr från driftsbudgeten 2012 till 2013 års driftbudget med 2,7 mkr, bilaga Godkänna överföringen från 2012 års investeringsbudget till 2013 års investeringsbudget med 71,35 mkr, bilaga I eget kapital redovisas de prestationsfinansierade verksamheternas överskott till 11,9 mkr, en minskning med 2,8 mkr. 5. Öka den externa upplåningen för 2013 med 70 mkr för att finansiera investeringarna. Expedieras till: Revisorerna Ekonomidirektören

17 17(46) Ärendets dnr: Ks 2013/105 Ks 8 Redovisning/rapport av intern kontroll 2012 Initierat av: Beslutsunderlag: Ärendebeskrivning: Ekonomidirektör Åke Grönvall Rapport - Intern kontroll , från Åke Grönvall och Leif Persson Interngranskningsrapport över planverksamheten, Interngranskningsrapport över mark- och exploatering, Expolateringsavtal, Interngranskningsrapport över mark- och exploatering, har enligt kommunallagen det samlade och övergripande ansvaret för den interna kontrollen i kommunen. Denna rapport utgör en samlad bedömning utifrån de granskningar som genomförts enligt kommunövergripande plan för intern kontroll 2012 och nämndernas arbete med intern kontroll. Med utgångspunkt från de under året av kommunstyrelsen och nämnderna redovisade uppföljningar av ekonomi och verksamhet samt redovisning av intern kontrollgranskningar, är den samlade bedömningen att den interna kontrollen i kommunens verksamhet är tillräcklig. Tidigare behandling: Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott , i enlighet med förslag.

18 18(46) beslutar 1. Godkänna rapporten om intern kontroll 2012 och att den samlade bedömningen av den interna kontrollen i kommunens verksamhet är tillräcklig. 2. Uppdra åt kommunförvaltningen att åtgärda de brister som framkommit i den interna kontrollen. Expedieras till: Utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Nämnden för gemensam medborgarservice Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetscontroller Cecilia Ryland

19 19(46) Ärendets dnr: Ks 2013/135 Ks 9 Övergripande plan för intern kontroll 2013 Initierat av: Ekonomidirektör Åke Grönvall Beslutsunderlag: Förslag på kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2013, Ärendebeskrivning: Verksamheten med tillhörande styrkort och ekonomi följs upp av kommunstyrelsen och övriga nämnder löpande under året. Rapportering sker vid tertialuppföljning per den 30 april, delårsrapport per den 31 augusti och årsredovisning. och övriga nämnder beslutar om särskilda intern kontrollplaner för För kommunstyrelsen föreslås följande intern kontrollprojekt Kommunövergripande granskningsprojekt: 1. Genomgång av reglementen och delegationsordningar 2. Kvalitetsprojekt inom fritid och kulturverksamheten Granskningsprojekt inom kommunstyrelsens verksamhetsområde: 1. Attestreglemente och -rutiner 2. Rättvisande räkenskaper - inriktning utbetalningar av prestationsersättningar

20 20(46) beslutar 1. Fastställa planen för intern kontroll för Expedieras till: Verksamhetscontroller Cecilia Ryland Serkon

21 21(46) Ärendets dnr: Ks 2013/130 Ks 10 Remiss av Ett effektivare plangenomförande, SOU 2012:91 Initierat av: Beslutsunderlag: Ärendebeskrivning: Regeringen genom plangenomförandeutredningen Remissvar från Hans Folkeson och Emma Svensson. Skickas ut senare via e-post. Tjänsteskrivelse från Emma Svensson, mark- och exploateringsingenjör Särskilda yttrande av experten Anna Eklund, Sveriges Kommuner och Landsting Regeringen har gett plangenomförandeutredning i uppdrag att se över reglerna för genomförande av detaljplaner. Det man vill åstadkomma är en tydlig, effektiv och transparent plangenomförandelagstiftning. Remissyttrande ska inkomma till socialdepartementet senast den 24 april. Med anledning av detta kommer tjänsteskrivelsen till kommunsstyrelsens arbetsutskott kortfattat beskriva vad betänkandet innehåller. Till kommunstyrelsen kommer tjänsteskrivelsen att kompletteras med remissvaret. Tidigare behandling: Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott , i enlighet med förslag.

22 22(46) beslutar 1. Överlämna remissyttrandet till Socialdepartementet. Expedieras till: Mark- och exploateringsingenjör Emma Svensson, Tillväxt och samhällsbyggnad

23 23(46) Ärendets dnr: Ks 2013/173 Ks 11 Vigselförrättare i Vellinge kommun Initierat av: Beslutsunderlag: Ärendebeskrivning: Lars-Ingvar Ljungman (M) Ansökan från Sandra Hofer Ansökan om att bli vigselförrättare i Vellinge kommun. Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare oftast efter förslag från kommunerna i länet. De personer som utses till vigselförrättare får ett så kallat förordnande, och som regel gäller förordnandet inte för enstaka vigslar. Bestämmelserna i förordningen (2009:263) om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare, gäller vigsel som förrättas av den som länsstyrelsen har förordnat till vigselförrättare. Omständigheter har visat på att vissa av de personer som är utsedda till vigselförrättare i Vellinge kommun inte är fullt aktiva i sitt uppdrag, vilket skapar utrymme för att dels utöka antalet vigselförrättare, dels undersöka hur utbudet och efterfrågan överensstämmer. s arbetsutskott har gett kommunalrådsassistent Anne-Marie Cronsoie i uppdrag att undersöka hur utbudet och efterfrågan av vigseluppdrag överensstämmer.

24 24(46) Tidigare behandling: Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott , i enlighet med förslag. beslutar 1. Godkänna Sandra Hofers ansökan som vigselförrättare i Vellinge kommun och föreslå Länsstyrelsen förorda henne som borglig vigselförrättare. Expedieras till: Länsstyrelsen i Skåne län Sandra Hofer

25 25(46) Ärendets dnr: Ks 2013/112 Ks 12 Projektdirektiv till bredbandsstrategi Initierat av: IT-chef, Thomas Lorentzon Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse från Thomas Lorentzon, Projektdirektiv för etablering av bredbandsstrategi, Vellinge kommun, Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendebeskrivning: För att uppnå målen till regeringens bredbandsmål till år 2020 ska en bredbandsstrategi tas fram för Vellinge kommun. Den ska tydligt beskriva och omfatta alla intressenter, det vill säga kommunal regi, allmännyttan (Vellinge bostäder), Vellinge exploaterings AB, hushåll samt företag och ge svar på tidplaner, ekonomi och organisation för en bredbandssatsning. beslutar 1. Bevilja kr från kommunstyrelsens medel till förfogande för att anlita en erfaren extern konsult som i projektform ska hjälpa till att ta fram bredbandsstrategin. Expedieras till: IT-chef Thomas Lorentzon Ekonomidirektör Åke Grönvall Serkon

26 26(46) Ärendets dnr: Ks 2013/77 Ks 13 Styrprinciper för Vellinge kommuns lokalförsörjning Initierat av: Ekonomidirektör Åke Grönvall Fastighetschef Bengt Jeppsson Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse från Bengt Jeppsson, Styrprinciper för Vellinge kommuns lokalförsörjning, Ärendebeskrivning: Ett styrdokument har framtagits för att reglera kommunens lokalförsörjningsprocess. Syftet med detta är att säkerställa lokalförsörjningsprocessen, bidra till väl fungerande samverkan i lokalförsörjningsfrågor mellan kommunens nämnder, avdelningar/enheter och dess bolag vidmakthålla värdet på det egna fastighetsbeståndet över tiden med låga förvaltningskostnader förtydliga regler och riktlinjer för styrningen av lokalförsörjningen s arbetsutskott påpekade att det är viktigt att styrdokumentet blir känt i hela förvaltningen. Tidigare behandling: Ärendet är berett i kommunstyrelsens arbetsutskott , i enlighet med förslag.

27 27(46) beslutar 1. Fastställa dokumentet Styrprinciper för Vellinge kommuns lokalförsörjning. 2. Uppdra åt fastighetschefen att se över internhyressystemet. Expedieras till: Fastighetschef Bengt Jeppsson Vellinge bostäder Vellinge Exploaterings AB Ekonomidirektör Åke Grönvall Serkon

28 28(46) Ärendets dnr: Ks 2012/602 Ks 14 Bildande av vattenråd i sydvästra Skåne Initierat av: Beslutsunderlag: Ärendebeskrivning: Vattenmyndigheten Tjänsteskrivelse från Rickard Sandberg och Annelie Persson, Miljöenheten, Tillväxt och samhällsbyggnad, Sydvästra Skåne har idag ingen sammanhållen vattenorganisation som arbetar med områdets vattendrag och sjöar. För att möta behoven av samordnad planering, vattenkontroll och vattenvårdsåtgärder föreslås bildande av Sydvästra Skånes vattenråd. En samarbetsgrupp med representanter från Trelleborg, Vellinge, Skurup och Malmö har med hjälp av Ekologgruppen genomfört en utredning kring förutsättningarna för att bilda ett vattenråd för sydvästra Skåne. Miljö- och byggnadsnämnden och nämnden för gemensam medborgarservice har beslutat godkänna bildandet av Sydvästra Skånes vattenråd samt att kostnaderna för Vellinge kommun delas mellan miljö- och byggnadsnämnden och nämnden för gemensam medborgarservice. Tidigare behandling: Ärendet är berett i miljö- och byggnadsnämnden , nämnden för gemensam medborgarservice och kommunstyrelsens arbetsutskott , i enlighet med förslag.

29 29(46) föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Ställa sig bakom bildandet av vattenråd för Sydvästra Skåne under förutsättning att Trelleborgs och Skurups kommuner medverkar.

30 30(46) Ärendets dnr: Ks 2013/128 Ks 15 Arrendeavtal avseende Lilla Hammar 17:60 och del av Lilla Hammar 49:1 Initierat av: Beslutsunderlag: Ärendebeskrivning: Vellinge kommun Utkast till arrendeavtal avseende Lilla Hammar 17:60 och del av Lilla Hammar 49:1. Vellinge kommun och Stiftelsen Fotevikens Maritima Centrum har ett arrendeavtal som löper från Stiftelsen Fotevikens Maritima Centrum är försatt i konkurs. Nordiska Organisationen för Kulturell förmedling kommer att överta den verksamhet som Stiftelsen Fotevikens Maritima Centrum bedrivit. Vellinge kommun och Nordiska Organisationen för Kulturell förmedling har kommit överenskommit att Nordiska Organisationen för Kulturell förmedling övertar avtalet och alla dess förpliktelser som Stiftelsen Fotevikens Maritima Centrum haft med Vellinge kommun. Tidigare behandling: Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott , i enlighet med förslag.

31 31(46) beslutar 1. Godkänna förslag till arrendeavtal avseende Lilla Hammar 17:60 och del av Lilla Hammar 49:1. 2. Vellinge kommun ger Nordiska Organisationen för Kulturell förmedling ett föreningsbidrag på kronor, som motsvarar arrendeavgiften, som ett årligt bidrag. 3. Utse kommunstyrelsens ordförande Lars-Ingvar Ljungman och mark- och exploateringsingenjör Emma Svensson att underteckna erforderliga handlingar. Expedieras till: Mark- och exploateringsingenjör Emma Svensson, Tillväxt och samhällsbyggnad

32 32(46) Ärendets dnr: Ks 2011/694 Ks 16 Arbetsplan för omläggning av väg 585, Grevievägen, Östra Grevie Initierat av: Beslutsunderlag: Tillväxt och samhällsbyggnad Trafikverkets utställning av arbetsplan för omläggning av väg 585, Grevievägen i Östra Grevie inkommen , se Tjänsteskrivelse från Hans Folkeson, Tillväxt och samhällsbyggnad. Ärendebeskrivning: I samband med anläggning av pågatågsstationen ersätts befintliga järnvägskorsningar med planskilda korsningar och landsvägstrafiken leds utanför Östra Grevie på nya vägsträckningar. Trafikverket ställer ut arbetsplan med miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse för omläggning av väg 585, Grevievägen i Östra Grevie. Tillväxt och samhällsbyggnad i samråd med Tekniska enheten lämnar synpunkter enligt bifogad tjänsteskrivelse. Tidigare behandling: Ärendet har behandlats i beredningen för fysisk planering , i enlighet med förslag.

33 33(46) beslutar 1. Begära att arbetsplanen kompletteras med planteringar på vägbanken. 2. Begära att i arbetsplanen säkerställs att uppfyllnad mot vägbankens södra sida kan ske intill 1-3/4 meter under körbanan. 3. I övrigt överlämna synpunkter i tjänsteskrivelsen. Expedieras till: Tillväxt och samhällsbyggnad

34 34(46) Ärendets dnr: Ks 2012/659 Ks 17 Planbesked för Ljunghusen 14:133 Initierat av: Hans Folkeson, Tillväxt och samhällsbyggnad Beslutsunderlag: Begäran om planbesked, inkommen Tjänsteskrivelse från Hans Folkeson, Tillväxt och samhällsbyggnad. Protokollsutdrag från Beredningen för fysisk planering, Ärendebeskrivning: Tidigare behandling: Begäran om planbesked har inkommit från ägarna till Ljunghusen 14:133 med förfrågan om att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra delning av fastigheten. Tillväxt och samhällsbyggnad bedömer att det inte är lämpligt, se tjänsteskrivelse. Ärendet har behandlats i beredningen för fysisk planering , i enlighet med förslag beslutar att 1. Som planbesked meddela att detaljplan inte upprättas för Ljunghusen 14: Avgiften för detta planbesked är kronor. Expedieras till: Tillväxt och samhällsbyggnad

35 35(46) Ärendets dnr: Ks 2011/494 Ks 18 Höga havsnivåer - Falsterbonäset samt områdena vid Höllviken och Kämpinge Initierat av: Beslutsunderlag: Ärendebeskrivning: Tillväxt och samhällsbyggnad Tjänsteskrivelse från Hans Folkeson, Tillväxt och samhällsbyggnad. Bilaga 1, Sammanställning av inkomna yttranden, remissredogörelse. Bilaga 2-5, Kartor över åtgärdsplan. Bilaga 6, PM för åtgärder på kort sikt och preliminär bedömning i avvaktan på samråd med länsstyrelsen. Beredningen för fysisk planering En handlingsplan för skydd mot stigande havsnivåer upprättades och remitterades Inkomna synpunkter har sammanställts i en remissredogörelse, bilaga 1. En strategi för skydd mot stigande havsnivåer har tagits fram och redovisas i Översiktsplan 2010, som antogs av kommunfullmäktige Åtgärder för att skydda bebyggelse mm föreslås utföras i tre etapper och enligt redovisning av åtgärder på bifogade kartor, bilaga 2-5. För åtgärder som föreslås på kort sikt har gällande naturvårdsförordnanden, planförhållanden, markägande mm samt preliminär bedömning av erforderlig tillståndsprövning sammanställts i bifogat PM, bilaga 6. Samråd ska ske med länsstyrelsen kring föreslagna åtgärder och de tillstånd som krävs.

36 36(46) Tidigare behandling: Ärendet har behandlats i beredningen för fysisk planering , i enlighet med förslag beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Anta handlingsplan för skydd mot stigande havsnivåer vid Falsterbonäset samt områden vid Höllviken/Kämpinge med kompletterande PM och åtgärdsplan enligt redovisning på kartor, bilaga 2-5 och särskilt PM, bilaga Uppdra åt Tillväxt och samhällsbyggnad att i samråd med Tekniska enheten och efter samråd med Länsstyrelsen ansöka om tillstånd för föreslagna skyddsåtgärder inom 10 år enligt redovisning i tjänsteskrivelsen. 3. Uppdra åt Tekniska enheten att efter samråd med Länsstyrelsen i skötsel kontrollera och säkerställa att befintliga vägar, gc-vägar mm har tillräcklig höjd enligt redovisning i tjänsteskrivelsen. 4. Uppdra åt Tillväxt och samhällsbyggnad att upprätta detaljplaner eller i vissa fall servitutsavtal för att långsiktigt säkerställa marktillgång för utbyggnad och underhåll av skyddsvallar mm.

37 37(46) Ärendets dnr: Ks 2013/170 Ks 19 Planbesked för nybyggnad av gata och förändring av gatunätet mellan Norra leden och Perstorpsgatan (Vellinges norra infart) Initierat av: Beslutsunderlag: Ärendebeskrivning: Tidigare behandling: Tillväxt och samhällsbyggnad Tjänsteskrivelse från Hans Folkeson och Rickard Persson, Tillväxt och samhällsbyggnad, Protokollsutdrag från Beredningen för fysisk planering, I samband med att översiktsplanearbetet utreddes möjligheter till och effekter av en komplettering av gatunätet vid norra infarten. Grontmij har tagit fram två alternativ för om- och nybyggnad samt förslag till utformning. Tillväxt och samhällsbyggnad förordar förslag 1, se tjänsteskrivelsen. Ärendet har behandlats i beredningen för fysisk planering , i enlighet med förslag

38 38(46) beslutar att som planbesked 1. Besluta att förslag till detaljplan för Vellinges norra entré, mellan Norra leden och Perstorpsgatan, prövas efter bearbetning i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag. 2. Medge att Tillväxt och samhällsbyggnad i samråd med Tekniska enheten och Trafikverket genomför en åtgärdsvalsstudie vad avser den del av förslaget som berör förändring vid norra infarten från E6 med en eventuell cirkulationsplats och anslutande vägar.

39 39(46) Ärendets dnr: Ks 2012/202 Ks 20 Svar på motion om strategisk plan för lärarnas framtida löneutveckling (FP) Initierat av: Beslutsunderlag: Ärendebeskrivning: Anders Cnattingius (FP) Svar på motion från HR-direktör Liselott Lundin och avd. chef Utbildning Johan Holmqvist, Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott Motion från Anders Cnattingius (FP) inkom Motionen handlar om konkurrensen om de bästa lärarna utifrån ett löneperspektiv. Folkpartiet föreslår fullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategisk plan för lärarnas löneutveckling med syfte att öka kommunens attraktionskraft bland de bästa och mest engagerade lärarna. HR-direktör Liselott Lundin och avdelningschef Utbildning Johan Holmqvist har skrivit ett svar. Tidigare behandling: Ärendet har beretts i fullmäktige och kommunstyrelsens arbetsutskott , i enlighet med förslag.

40 40(46) föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Motionen är besvarad.

41 41(46) Ärendets dnr: Ks 2012/306 Ks 21 Svar på motion om kommunalt partistöd (KD) Initierat av: Beslutsunderlag: Ärendebeskrivning: Kjell Bornhager (KD) Tjänsteskrivelse från säkerhetschef Marie-Louise Arendt och ekonomidirektör Åke Grönvall, Motion från Kjell Bornhager (KD) inkom Kristdemokraterna åberopar 2 kap 10 i Kommunallagen och yrkar att partistödet i Vellinge kommun ska utgå efter andra principer än rådande. Man menar att nuvarande upplägg gynnar större partier, vilket man anser helt strider mot kommunallagen. Man menar också att Vellinge kommun har ett generellt lågt partistöd i jämförelse med andra kommuner och yrkar på en höjning av grundbeloppet till minst 25 % av det totala partistödet i kommunen. Man yrkar även att grundbeloppet ska vara lika stort för alla partier oavsett hur många mandat partier har i kommunfullmäktige samt att högst 75 % av partistödet fördelas proportionerligt beroende på antal mandat i fullmäktige. Vellinges befintliga beräkningsmodell: Kommunfullmäktige beslutade med revidering att: Principen för beräkning av anslaget till partistöd ska vara

42 42(46) 20 % av basbeloppet året innan multiplicerat med antalet mandat i fullmäktige. Anslaget ska fördelas dels i ett grundstöd, dels i ett mandatbundet stöd. Grundstöd till partierna fördelas med kr för varje påbörjat femtal mandat och återstoden av anslaget fördelas per mandat. I kommunallagen kap 2 10 regleras att partistödets omfattning och former beslutas av kommunfullmäktige. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Förändringar i Vellinge kommuns regler avseende partistödet bör beredas politiskt. Reglerna bör minst omfatta en mandatperiod för att tydliggöra vilka ekonomiska förutsättningar som gäller för partiernas arbete. Tidigare behandling: Ärendet har behandlats i kommunfullmäktige , kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens arbetsutskott , i enlighet med förslag. föreslår fullmäktige besluta 1. Motionen avslås.

43 43(46) Ärendets dnr: Ks 2012/263 Ks 22 Svar på motion om projekt miljöfordonsdiagnos (MP) Initierat av: Angela Everbäck (MP) Beslutsunderlag: Svar på motion från Rickard Sandberg, Motion från Angela Everbäck (MP) inkom Ärendebeskrivning: Motionen handlar om projektet miljöfordondiagnos som bedömer fordonsparker. Syftet med Vellinge kommuns medverkan i projektet är att det gynnar miljön och stärker Vellinge kommuns varumärke inom området miljö, natur och klimat. Miljöpartiet de Gröna föreslår fullmäktige besluta att Vellinge kommun går med i projektet miljöfordonsdiagnos. Miljöchef Rickard Sandberg har skrivit ett svar. Tidigare behandling: Ärendet har behandlats i kommunfullmäktige , kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens arbetsutskott , i enlighet med förslag. föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Motionen är besvarad.

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter) 1(23) 2011-09-05 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Revisorerna informerar om sitt

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

2013-02-07. Tommy Larsson (M)

2013-02-07. Tommy Larsson (M) 1(32) 2013-02-07 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Kristina.larsen@vellinge.se Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1)

Läs mer

Kungörelse 2013-09-03. Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2013-09-03. Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(20) 2013-09-03 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Kristina.larsen@vellinge.se Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Läs mer

2013-12-03. Tommy Larsson (M) Karl-Johan Persson (SD)

2013-12-03. Tommy Larsson (M) Karl-Johan Persson (SD) 1(23) 2013-12-03 Kommunförvaltningen Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Lars-Ingvar Ljungman (M) (ordföranden)

Läs mer

Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge

Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge 2014-12-19 1 (13) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-13 Plats Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge Tid 08:30 Ledamöter Carina Wutzler (M), ordförande Anna Mannfalk (M),

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(26) 2011-04-04 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för 2014-11-13 1 (14) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2014-11-26 Plats Lärcenter, Norrevångsgatan 5, Vellinge (mötessal Bryggan 8) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val av justerare 3.

Läs mer

Kommunhuset, Kolabacken

Kommunhuset, Kolabacken 2016-09-16 1 (6) Lenek01 Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2016-09-27 Plats Kommunhuset, Kolabacken Tid 08:00 Ledamöter Carina Wutzler (M), ordförande Anna Mannfalk (M), 1:a vice ordförande Henrik Thorsell

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(17) 2011-10-21 nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, Kommunhuset Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve

Läs mer

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset 1(15) 2012-03-09 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Tommy Larsson (M) Karl-Johan Persson (SD)

Tommy Larsson (M) Karl-Johan Persson (SD) 1(30) 2012-12-12 Kommunförvaltningen nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1) Tid 18:30

Läs mer

Kungörelse 2012-09-07. Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2012-09-07. Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(23) 2012-09-07 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen kristina.larsen@vellinge.se Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Läs mer

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden t.o.m.

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden t.o.m. 2014-10-17 1 (10) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2014-10-29 Plats Lärcenter, Norrevångsgatan 5, Vellinge (mötessal Bryggan 8) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val av justerare 3.

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(22) 2013-01-14 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen kristina.larsen@vellinge.se Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Läs mer

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset 1(18) 2012-06-05 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

2010-12-06. Kommunhuset, Kolabacken

2010-12-06. Kommunhuset, Kolabacken 1(12) 2010-12-06 M-förvaltningen Nämndsekreterare Külick, Karin Tfn 040-42 5222 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, Kolabacken Tid 15:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(14) 2010-12-07 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kallelse och dagordning. Kommunförvaltningen 1(22) Ks 2011/ Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn

Kommunstyrelsen. Kallelse och dagordning. Kommunförvaltningen 1(22) Ks 2011/ Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 1(22) 2011-11-15 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1) Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Lars-Ingvar Ljungman

Läs mer

Kommunsekreterare Kristina Larsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Kommunsekreterare Kristina Larsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas 1(24) 2012-02-08 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen kristina.larsen@vellinge.se Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1)

Läs mer

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C)

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C) 1(14) 2010-02-24 Tekniska förvaltningen nämndsekreterare Kemvik.Ann-Margarethe Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, rum 1 Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Tommy Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(32) 2013-11-26 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Kristina.larsen@vellinge.se Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Läs mer

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP)

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) 1(12) 2012-10-09 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 Sammanträdesdatum Plats Herrestorpskolan, Vellinge, OBS! Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav

Läs mer

Kommunhuset, Måkläppen

Kommunhuset, Måkläppen 2016-05-03 1 (25) Ek, Lena Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2016-05-10 Plats Kommunhuset, Måkläppen Tid 16:00 Ledamöter Carina Wutzler (M), ordförande Anna Mannfalk (M), 1:a vice ordförande Henrik Thorsell

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(15) 2013-03-12 Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Ledamöterna kallas Ersättarna underrättas Sammanträdesdatum Plats Falsterbo konsthall Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer

Läs mer

I anslutning till sammanträdet utdelas olika priser och stipendier för förtjänstfulla insatser under året.

I anslutning till sammanträdet utdelas olika priser och stipendier för förtjänstfulla insatser under året. 1(28) 2012-12-17 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Kristina.larsen@vellinge.se Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Läs mer

Kommunhuset - Måkläppen

Kommunhuset - Måkläppen 2015-09-15 1 (13) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-09-22 Plats Kommunhuset - Måkläppen Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M),

Läs mer

2014-05-28. Tommy Larsson (M)

2014-05-28. Tommy Larsson (M) 1(45) 2014-05-28 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 040-42 5151 Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1) Tid 18:30 Ledamöter

Läs mer

Ärenden KUNGÖRELSE (17) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson

Ärenden KUNGÖRELSE (17) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson 2009-05-06 1(17) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson 040-42 51 51 Kommunfullmäktige Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen Tid 2009-05-19 kl. 19.00 Ärenden 1 Upprop 2 Val

Läs mer

Nämnden för gemens am medborgars e rvice

Nämnden för gemens am medborgars e rvice 1(18) 2012-05-14 nämndsekreterare Ann-Margare the Kem vik Tfn 040-42 5189 Nämnden för gemens am medborgars e rvice S ammanträdes datum Plats Tid Ledamö ter Ers ättare Närvarorätt Kolabacken 18:30 Christer

Läs mer

Tommy Larsson (M)

Tommy Larsson (M) 1(36) 2013-08-09 Kommunförvaltningen Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1) Tid 18:30

Läs mer

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge 2015-01-13 1 (25) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-21 Plats Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2014-09-15 1 (20) Jönsson, Christoffer Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2014-09-23 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M), Ordförande Kristina Fredin

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, Måkläppen

Kommunhuset, Måkläppen 2015-11-10 1 (18) Ek, Lena Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2015-11-17 Plats Kommunhuset, Måkläppen Tid 14:30 Ledamöter Carina Wutzler (M), ordförande Anna Mannfalk (M), 1:a vice ordförande Henrik Thorsell

Läs mer

Nämnden för gemens am medborgars e rvice

Nämnden för gemens am medborgars e rvice 1(17) 2012-03-15 nämndsekreterare Ann-Margare the Kem vik Tfn 040-42 5189 Nämnden för gemens am medborgars e rvice S ammanträdes datum Plats Tid Ledamö ter Ers ättare Närvarorätt Kolabacken 18:30 Christer

Läs mer

Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) Jan Björkman (MP) Per Stenberg (MP) Pirjo Nilsson (SD) Kristina Hansson (SD)

Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) Jan Björkman (MP) Per Stenberg (MP) Pirjo Nilsson (SD) Kristina Hansson (SD) 1(6) 2014-07-02 Nämndsekreterare Lisa Wallis Tfn 040-42 5223 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 09:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin (M) (1:e vice ordförande)

Läs mer

2013-01-10. kolabacken, kommunhuset

2013-01-10. kolabacken, kommunhuset 1(25) 2013-01-10 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(1) 2014-04-10 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen kristina.larsen@vellinge.se Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Läs mer

Valnämnden. Valnämnden (7) Kallelse och dagordning Dnr: Vn 2017/2. Malmberg, Eva Adm assist/registrator. Sammanträdesdatum

Valnämnden. Valnämnden (7) Kallelse och dagordning Dnr: Vn 2017/2. Malmberg, Eva Adm assist/registrator. Sammanträdesdatum 2017-03-17 1 (7) Malmberg, Eva Adm assist/registrator Sammanträdesdatum 2017-03-28 Plats Gröna rummet Tid 18:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Lars Olin (M), ordförande Elisabeth Tedestål (M), 1:e vice

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Kolabacken, kommunhuset

Kolabacken, kommunhuset 2015-12-07 1 (17) Byrsell, Göran Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-12-14 Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:30 Ledamöter Ersättare Gustav Schyllert (M), Ordförande Anna Tinglöf (M), 1:a vice ordförande

Läs mer

2013-02-20. Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Kerstin Ekstén (MP) Jan Björkman (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD)

2013-02-20. Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Kerstin Ekstén (MP) Jan Björkman (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD) 1(17) 2013-02-20 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 52 60 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav Schyllert (M) (1:e

Läs mer

Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) Andreas Hjalmarsson (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD)

Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) Andreas Hjalmarsson (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD) 2014-08-14 1 (12) Ek, Lena Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2014-08-25 Plats Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Gustav Schyllert (M), Ordförande Anna Tinglöf (M), 1:a vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Måkläppen

Kommunhuset, Måkläppen 2016-08-09 1 (18) Ek, Lena Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2016-08-16 Plats Kommunhuset, Måkläppen Tid 16:00 Ledamöter Carina Wutzler (M), ordförande Anna Mannfalk (M), 1:a vice ordförande Henrik Thorsell

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 2016-06-14 1 (8) Kemvik.Ann-Margarethe Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2016-06-21 Plats Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Christer Mars (M), ordförande Hans Cedergren (M), 1:e vice ordförande Martin von

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

2013-08-22. Kolabacken, kommunhuset

2013-08-22. Kolabacken, kommunhuset 1(18) 2013-08-22 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

2010-06-10. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD)

2010-06-10. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) 1(34) 2010-06-10 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1) Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Strandbaden. Tommy Larsson (M)

Strandbaden. Tommy Larsson (M) 2015-12-07 1 (25) Ek, Lena Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2015-12-15 Plats Strandbaden Tid 16:00 Ledamöter Carina Wutzler (M), ordförande Anna Mannfalk (M), 1:a vice ordförande Henrik Thorsell (L),

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Kolabacken, kommunhuset

Kolabacken, kommunhuset 1(16) 2013-03-15 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

2014-05-22. Häckeberga slott - Konstnärssalen

2014-05-22. Häckeberga slott - Konstnärssalen 1(21) 2014-05-22 Nämndsekreterare Lisa Wallis Sammanträdesdatum Plats Häckeberga slott - Konstnärssalen Tid 08:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin (M) (1:e

Läs mer

2009-10-15. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD)

2009-10-15. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) 1(25) 2009-10-15 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum Kolabacken (Rum 1) Tid 18:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kolabacken, kommunhuset

Kolabacken, kommunhuset 2015-06-05 1 (15) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-06-15 Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:30 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Gustav Schyllert (M), Ordförande Anna Tinglöf

Läs mer

Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Kerstin Ekstén (MP) Jan Björkman (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD)

Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Kerstin Ekstén (MP) Jan Björkman (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD) 1(17) 2013-03-20 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 52 60 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav Schyllert (M) (1:e

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2015-06-08 1 (15) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-06-16 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

Malmberg, Eva, nämndsekreterare Bertarini, Patrizia, administrativ assistent

Malmberg, Eva, nämndsekreterare Bertarini, Patrizia, administrativ assistent 2016-04-12 1 (7) Malmberg, Eva Registrator/ Administrativ assistent Sammanträdesdatum 2016-04-19 Plats Måkläppen Tid 18:00 Ledamöter Lars Olin (M), ordförande Elisabeth Tedestål (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Kommunhuset - Måkläppen

Kommunhuset - Måkläppen 2015-10-30 1 (24) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-11-10 Plats Kommunhuset - Måkläppen Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M), 1:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1 Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2015-04-01 Kommunfullmäktige Tid 2015-04-13, kl. 19:00 Plats Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet 1 2.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(24) 2014-05-08 Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve Frick (M) (1:e

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(42) 2011-05-10 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Torsdag kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Torsdag kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Kallelse Kommunfullmäktige 2016-05-16 Kommunfullmäktige sammanträder Torsdag 2016-05-26 kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Celso Silva Goncalves Ordförande Kallelse Kommunfullmäktige

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(1) 2014-03-04 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Kristina.larsen@vellinge.se Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Ljunghusens Golfklubb

Ljunghusens Golfklubb 2014-12-09 1 (20) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2014-12-09 Plats Ljunghusens Golfklubb Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M), Ordförande Kristina Fredin (M),

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer