Stadskontoret Personalavdelningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadskontoret Personalavdelningen"

Transkript

1 Stadskontoret Personalavdelningen 1(11) Upphandling av konferensservice, konferenslokal, kost och logi för Landskrona stads chefsutbildning inom projektet Jämlika Landskrona 2012 Malin Hansson Projektledare Stadsledningskontoret Landskrona stad Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2 2(11) 1. ALLMÄN INFORMATION 1.1 Upphandlande enhet Landskrona stad, med ca kommuninvånare präglas av placeringen mitt i Skandinaviens intensivaste storstadsområde i kombination med den lilla stadens lugn och charm. Landskrona stads verksamhet är uppdelad i 10 förvaltningar och har ca anställda. Målsättningen med Landskrona stads personalpolitik är att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Stadens personalpolitiska målsättning är att skapa goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas både i arbetet och som individ. 1.2 Beställande enhet Landskrona stads personalavdelning 1.3 Upplysningar under upphandlingen Formella upplysningar: Landskrona stad Personalavdelningen Malin Hansson Landskrona Tel: Frågor angående förfrågningsunderlaget tas endast emot per e-post av Malin Hansson. Sista dag för mottagande av frågor är , frågor inkomna efter detta datum kommer ej att besvaras. Inkomna frågor kommer att besvaras senast på Landskrona stads hemsida Landskrona/Upphandling/Paagaaende-upphandlingar.aspx klicka i vänsterspalten på sidan för att komma till aktuell upphandling. Frågor och svar utgör en integrerad del av förfrågningsunderlaget liksom annan kompletterande information, som kan komma att läggas ut på hemsidan. Det åligger anbudsgivare att själv bevaka detta. 1.4 Bakgrund och omfattning Upphandlande myndighet är Landskrona stad. De stora personalgrupperna är verksamma inom omsorgsförvaltningen samt inom barn- och ungdomsförvaltningen. De övriga förvaltningarna har i huvudsak personal sysselsatta med socialtjänst, fritids- och kulturverksamhet, administration, stadsbyggnad samt räddningstjänst. Upphandlingen omfattar konferensanläggning vid utbildning för chefer inom Landskrona stad inom projektet Jämlika Landskrona. Projektet har beviljats

3 3(11) medel från Europeiska Socialfonden, programområde 1 med fokus på kompetensförsörjning för anställd personal. Chefsutbildningen ska äga rum under maj månad t.o.m. juni, samt augusti t.o.m. oktober. Totalt omfattas 141 chefer. 2 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 2.1 Upphandlingens form Upphandlingen är en förenklad upphandling enligt Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, nedan kallad LOU. Alla leverantörer äger rätt att lämna anbud. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandlingar med anbudsgivare. Landskrona stad förbehåller sig rätten att anta anbuden helt eller delvis. 2.2 Anbudets form och innehåll För att säkerställa en korrekt utvärdering av inkomna anbud ska anbudet anpassas efter förfrågningsunderlaget. Anbud ska upprättas skriftligen, på svenska och sanningsförsäkran på förfrågningsunderlaget sista sida ska undertecknas av anbudsgivarens firmatecknare eller av annan behörig person och bifogas anbudet. Anbud ska lämnas/sändas i tillslutet kuvert eller omslag märkt med Jämlika Landskrona konferens till: Landskrona stad Personalavdelningen Malin Hansson Landskrona Anbud per telefax och e-post accepteras inte på grund av att anbudssekretess inte kan säkerställas. Kuvert eller omslag som anbud inlämnas i bör vara omärkt med hänsyn till anbudssekretessen. Detta förfrågningsunderlag utgör svarsformulär vari efterfrågade uppgifter ska fyllas i. Komplett ifyllt förfrågningsunderlag ska i sin helhet bifogas anbudet. 2.3 Helt anbud Anbud kan endast lämnas på hela upphandlingen. 2.4 En eller flera leverantörer Landskrona stad avser att teckna avtal med en leverantör. 2.5 Anbudstidens utgång Anbudet ska vara Landskrona stad tillhanda senast

4 4(11) 2.6 Anbudets giltighetstid Anbudet är giltigt till och med Alternativa anbud Alternativa anbud kommer inte att accepteras. 2.8 Anbudshandläggning Försändelser med anbud öppnas och förtecknas snarast möjligt efter anbudstidens utgång. Vid öppnandet deltar minst två tjänstemän från den upphandlande enheten. För sent inkomna anbud kommer inte att prövas. Endast skriftlig kompletterad uppgift lämnad efter begäran av/medgivande av den upphandlande enheten under anbudets giltighetstid kan beaktas i upphandlingsförfarandet. Efter anbudsöppningen sker granskning och utvärdering av anbuden. Granskningen består av kontroll av att anbudet inkommit inom föreskriven tid, att det inte finns anledning att utesluta anbudet från vidare handläggning med hänsyn till uteslutningsgrunderna i LOU, att anbudsgivaren uppfyller de kvalificeringskrav som finns angivna och att anbudet uppfyller de formella minimikraven i förfrågningsunderlaget. Utvärderingen består av prövning av anbudet mot bakgrund av de utvärderingskriterier som anges under punkt 3. Samtliga inkomna anbud kommer att utvärderas av samma personer. För att ett anbud ska bli aktuellt för utvärdering måste samtliga ska-krav som ställs i förfrågningsunderlaget uppfyllas. Ofullständigt anbud eller ett anbud som innehåller oriktiga uppgifter kan komma att förkastas. 2.9 Uteslutningsgrunder Anbudsgivare kommer, i enlighet med vad som anges i LOU 10 kap 1, att uteslutas om Landskrona stad får kännedom om att anbudsgivaren enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar någon av nedanstående punkter deltagande i en kriminell organisation bestickning bedrägeri penningtvätt I de fall anbudsgivaren är en juridisk person kommer anbudsgivaren att uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för något av ovanstående brott.

5 5(11) Landskrona stad får enligt LOU 10 kap 2 utesluta anbudsgivare som själv (eller vars underleverantör): är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse. Anbud får heller inte antas om leverantören i förekommande fall inte är registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret samt registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter Tilldelningsbesked Tilldelningsbesked kommer att skickas ut till samtliga anbudsgivare per e-post så fort upphandlingen är klar. E-postadress skall därför anges på raden nedan. Det är upp till anbudsgivaren att bevaka inkorgen under upphandlingsförfarandet. Observera att meddelandet skall nå behörig och i ärendet väl insatt person (således bör ingen allmän adress/växel/reception anges som mottagare). Om anbudsgivaren hellre önskar meddelande per fax, skall faxnummer anges nedan. E-postadress, alt faxnummer: (var god texta) Ett civilrättsligt bindande avtal mellan Landskrona stad och den leverantör som vunnit upphandlingen uppkommer först då båda parterna undertecknat avtalet. Avtal kan tecknas först när den lagstadgade avtalsspärren löpt ut, dvs, tidigast tio (10) dagar efter meddelande om tilldelningsbesked Avtalstid Beräknad avtalstid är till

6 6(11) 2.12 Offentlighet/sekretess När upphandlingen är avslutad upphör den absoluta anbudssekretessen. Anbudsgivare som önskar att sekretess skall råda även efter det att anbudssekretessen upphört, skall skriftligen inkomma med en begäran om sekretess, innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses, samt vilken skada som skulle åsamkas anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Observera att skälen måste ha stöd av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för att Landskrona stad i sin sekretessprövning skall kunna beakta begäran. Landskrona stad kan inte garantera att begärd information sekretessbeläggs eftersom en självständig sekretessprövning företas vid varje tillfälle en handling begärs ut. Sekretess begärs: JA: NEJ: Om JA, ange i vilken till anbudet bifogad bilaga som skälen för sekretessbegäran återfinns: 2.13 Anbudsgivarens kontaktperson Ange namn, telefonnummer samt e-postadress till den person som ska vara kontaktperson för uppdraget Namn: Telefon: E-post: 3. Krav på anbudsgivaren 3.1 Registreringar samt ekonomisk och juridisk ställning Anbudsgivaren ska i anbudet bekräfta att: Företaget är registrerat i yrkes- och handelsregister i det land där det är etablerat, Företaget är registrerat för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter. Företaget inte har skulder för skatter och sociala avgifter hos skattemyndigheten eller kronofogdemyndigheten. Inga omständigheter enligt 10 kap 1-2 LOU föreligger (se punkt 2.9 i detta förfrågningsunderlag).

7 7(11) Företaget uppfyller minst kreditvärderingsbetyg tre enligt UC eller, om anbudsgivaren inte omfattas av UC:s bedömning, på motsvarande sätt kan visa att företaget har en sund och stabil ekonomi. Anbudsgivaren ska bekräfta ovanstående genom att underteckna sanningsförsäkran (sista sidan i detta förfrågningsunderlag) och bifoga den till anbudet. Landskrona stad kommer att inhämta dokumentation för kontroll av ovanstående genom blankett SKV 4820, registreringsintyg från Bolagsverket samt ratingbetyg från UC. Anbudsgivare som inte omfattas av UC:s bedömning ska redovisa sin kreditvärdighet genom att till anbudet bifoga årsredovisning eller annan dokumentation som styrker kreditvärdigheten 5 Krav på tjänsten Leverantören ska tillhandahålla konferensservice, konferenslokal samt kost och logi för Landskrona stads chefsutbildning inom projektet Jämlika Landskrona. Chefsutbildningen ska äga rum under maj månad t.o.m. juni, samt augusti t.o.m. oktober. Totalt omfattas 141 chefer. Totalt omfattar uppdraget 10 utbildningstillfällen á 2 dagar, dvs. totalt 20 dagar. Vid varje tillfälle är det mellan 8-18 deltagare på plats. Datum för konferensen tas fram i samråd mellan Landskrona stad och leverantören med hänsyn till konferensanläggningens beläggning. Leverantören ska tillhandahålla kost, logi samt konferenslokal innehållande: Dag 1: Förmiddagsfika, (kaffe/te samt smörgås) Lunch (alt. lunchbuffé)med läsk/lättöl/bordsvatten Eftermiddagsfika, (kaffe/te samt kaka/frukt) Middag, 2 rätter (förrätt samt varmrätt) samt 2 glas vin/öl/bordsvatten Kaffe efter middagen Dag 2: Frukostbuffé Förmiddagsfika, (kaffe/te samt smörgås) Lunch (alt. lunchbuffé) med läsk/lättöl/mineralvatten Eftermiddagsfika, (kaffe/te och kaka/frukt) Logi: Enkelrum med WC och dusch/bad samt TV. Vid behov skall tillgång till minst ett (1) handikappanpassat rum finnas. Konferenslokal: Grundkravet för konferenslokalen är att dess utformning skall ge möjlighet till skolsittning för minst 20 personer samt vara tillgänglig för funktionshindrad samt ska hörslinga finnas tillgänglig. Följande skall finnas i konferenslokalen vid samtliga tillfällen:

8 8(11) Bord + skrivmöjlighet till varje deltagare, pc-kanon, whiteboard, blädderblock, pennor, skrivpapper, frukt, vatten och godis. Grupprum: Tre grupprum för ca 6 deltagare alternativt möjlighet för tre grupper (ca 6 deltagare) att konferera enskilt i allmänna utrymmen Konferensdeltagarna ska få tillgång till konferenslokal senast klockan Vid samtliga tillfällen ska det finnas möjlighet för specialkost (vegetarian, allergi etc). Detta skall inkluderas i priset. Konferensanläggningen ska vara belägen maximalt 100 kilometer från Stadshuset (Drottninggatan 7) i Landskrona, enkel resa. Konferensanläggningen ska vara tillgänglig för funktionshindrade Anbudsgivare ska i anbudet ange konferensanläggningens utbud av aktiviteter och kringmiljöer. På konferensanläggningen ska det finnas trådlöst bredband/internet. 5.1 Utvärdering Utvärderingen sker genom att först görs en kvalificering utifrån att anbudsgivaren och anbudet uppfyller samtliga ska-krav. De anbud som kvalificerar sig går vidare till utvärdering. 5.2 Utvärderingskriterier Det kvalificerade anbud som innehåller det lägsta priset (anbudssumma) tilldelas kontrakt. Vid rangordning används maximalt två decimaler med avrundning enligt gängse praxis. För det fall två eller flera anbud är likvärdiga (det vill säga lämnat samma totalpris) kommer anbuden rangordnas genom lottning. Vid lottningsförfarande tillämpas samma principer som gäller för anbudsöppning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 9 kap 7. Pris i SEK: 6 Landskrona stads kommersiella villkor 6.1. Betalningsvillkor Faktura förfaller 30 dagar netto från fakturans ankomstdatum samt fullgjort och godkänt uppdrag. 6.2 Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen med av riksbanken fastställd referensränta + 8 procentenheter.

9 9(11) 6.3 Fakturainnehåll Förutom angivelse av vad fakturan avser ska leverantören ange följande; uppgifter om företaget med angivande av post-/bankgiro nummer, organisationsnummer, innehav av F-skattebevis samt adress och telefonnummer. 6.4 Faktureringsavgifter Faktureringsavgifter, påminnelseavgifter eller liknande avgifter får ej debiteras. Fakturans utställelse Faktura ska ställas till: Landskrona stad Box Landskrona Ref: Lkmalha2 6.5 Handlingarnas inbördes rangordning För avtalet gäller nedanstående handlingar. Förekommer i dessa mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande rangordning: 1. Detta avtal inklusive bilagor och kompletteringar 2. Förfrågningsunderlag 3. Vinnande anbud 6.6 Uppdragstagarens ansvar Uppdragstagaren förbinder sig och ansvarar för att - fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna vad beträffar skatter och avgifter, - åberopa sin F-Skattsedel under hela avtalsperioden - förändringar beträffande egen F-skattestatus ofördröjligen meddelas Landskrona stad, - avkräva samma utfästelse av den som leverantören i förekommande fall anlitar. 6.7 Ändringar och tillägg till avtal Ändringar och tillägg till avtalet kan endast ske genom en skriftlig handling undertecknad av båda parter. 6.8 Överlåtelse av avtal Part har inte rätt att utan motpartens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Leverantören får dock utan medgivande överlåta rätten att mot ta betalning enligt avtalet. 6.8 Underleverantör Det är möjligt att använda sig av underleverantör. Dessa omfattas av samma krav och villkor som leverantören. Leverantören är ansvarig mot Landskrona stad för underleverantör enligt upphandlingens villkor.

10 10(11) 6.9 Avtalstid Beräknad avtalstid är från och med till och med förutsatt att avtalet undertecknats av båda parter. Därefter upphör avtalet att gälla utan krav på uppsägning Hävning Envar av parterna äger rätt att utan hinder av vad som ovan angetts säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om part bryter mot bestämmelse i detta avtal eller inte följer gällande tillämpliga lagar, förordningar och/eller andra bestämmelser och kontraktsbrottet inte är av endast ringa betydelse samt rättelse inte skett inom trettio (30) dagar, efter skriftlig anmaning därtill. Kontraktsavbrott av väsentlig betydelse föreligger exempelvis om leverantören vid upprepade tillfällen inte lever upp till förutsättningarna i ingånget avtal. Hävningsgrund föreligger dessutom om leverantören försätts i konkurs eller eljest befinnes vara på sådant obestånd att företaget inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Om hävning sker enligt denna bestämmelse har Landskrona stad rätt till ersättning för eventuellt skadestånd som utgivits till tredje man samt för de kostnader som föranleds av ett nytt upphandlingsförfarande Skadestånd Fullgör part inte sina skyldigheter enligt detta avtal har motparten rätt till ersättning för skada (skadestånd). Skadeståndet omfattar inte ersättning för indirekt skada såvida inte grov vårdslöshet ligger den felande parten till last Tvist Eventuella tvister ska i första hand avgöras i förhandling mellan parterna, därefter avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. Första instans är Lunds tingsrätt.

11 11(11) Sanningsförsäkran (Ska undertecknas och bifogas anbudet) Härmed intygas att: anbudsgivaren lever upp till lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter omständigheter enligt 10 kap 1-2 LOU ej föreligger de kommersiella villkoren (kap 5) accepteras samtliga uppgifter i anbudet är sanningsenliga tjänsten kommer att utföras i enlighet med de krav som ställs i förfrågningsunderlaget och dess bilagor Ort, datum Anbudsgivarens underskrift + namnförtydligande (Behörig firmatecknare eller av denna befullmäktigad person - i det senare fallet ska fullmakt bifogas)

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Stadsledningskontoret Näringsliv & Destination 1(21) Datum 2012-01-27 Handläggare Lars O Petersson Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Upphandlande enhet: Stadsledningskontoret Näringsliv

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Kursgård förlagd i Norra Bohuslän

Kursgård förlagd i Norra Bohuslän Datum 2010-07-07 Sista anbudsdag 2010-08-20 Ref nr: Upphandlingsform ITN -2010-00120 Förenklad upphandling Anbudets giltighet 2010-10-30 Härmed inbjuds Ni att lämna anbud för Kursgård förlagd i Norra Bohuslän

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende tillagning och distribution av mat i ordinärt boende i hemtjänsten, Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-01-30 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Skåne Ansvarig upphandlare Annica Östlund Telefon

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen

Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FULLSERVICELEASING Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen 1. Allmän orientering Beställare Övertorneå kommun, Socialförvaltningen Upphandlande myndighet Övertorneå

Läs mer

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 2015-07-01 Sidan 1 av 20 Dnr UPP 12-002-055 Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 UPPHANDLING AV HEMTJÄNST ENLIGT LOV 2015-07-01 Sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Konferenspaket. Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Konferenspaket. Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konferenspaket 1 ALLMÄN INFORMATION Perstorps kommun har blivit beviljade medel från Europeiska socialfonden (ESF) för genomförande av projektet Kulturutveckling,

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad 1. Allmän information 1.1 Upphandlingen Helsingborgs stad, genom vård- och omsorgsnämnden, inbjuder härmed till anbudsgivning

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer