En studie om den alternativa betalningstjänsten Quixter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En studie om den alternativa betalningstjänsten Quixter"

Transkript

1 En studie om den alternativa betalningstjänsten Quixter Kurs: Marknadsföring 722G93 Handledare: Mikael Ottosson Inlämningsdatum: Institution: IEI Sandra Azhary, Frida Velin, Maria Jensen, Ylva Swanström, Frida Andersson, Anna Eriksson,

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund och problematisering Syfte Frågeställningar Metod Design och ansats Fokusgrupper Intervju Avgränsning Urval Kvalitet Teoretisk referensram Definitioner Modeller och teorier Empiri Quixter Konkurrenter Intervju med Fredrik Leifland Fokusgrupper Analys Fyra P SWOT Porters Femkraftsmodell Attitydfunktioner Slutsatser Källor Tryckta källor Otryckta källor Bilagor Bilaga 1 Intervjumall Bilaga

3 1. Inledning Den teknologiska omvärlden förändras snabbt och nya innovationer skapar ständigt fler marknadsmöjligheter. Ibland kan ny teknik ersätta gammal och detta ger utrymme för fler företag att etablera sig på marknaden (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). Under de senaste decennierna har pengar förvandlas från metallobjekt och papperssedlar till digitala siffror (Hart, 2001). Detta har triggat igång företag att skapa nya betalningsmetoder som alternativ till kontantbetalning. Idag finns företag som WyWallet, SEQR och Swish som erbjuder kunder att betala med hjälp av mobilen. Konkurrensen om kunder är hård och det krävs innovativa idéer samt rätt typ av marknadsföring för att vinna marknadsandelar (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). 1.1 Bakgrund och problematisering Ett företag som har börjat etablera sig inom denna växande bransch är Quixter. De såg ett behov av att finna en snabbare betalningsmetod än de befintliga på marknaden. Quixter är ett typexempel på ett företag som har en bra tagit fram en unik tjänst men som ännu inte lyckats etablera sig på den stora marknaden. Därför tycker vi att det är av intresse att studera just detta företag närmre. Quixter är en tjänst där användare betalar med hjälp av sin handflata. Sensorer i en maskin läser av venstrukturen i handen med hjälp av biometrisk teknik. Varje individ har en unik venstruktur vilket gör det möjligt att använda denna metod som en personlig identifikation vid betalning. Tjänsten är gratis för konsumenten men företaget tar ut en rörlig avgift från butikerna vid varje transaktion (Yifter-Svensson, 2013). Tjänsten fanns till en början endast på Tekniska Högskolan i Lund men har nu spridit sig till andra studentställen i staden. År 2013 hade företaget 1500 användare och vid de ställen där Quixter finns som betalningsalternativ utgör det % av alla betalningar (Ibid). Innovativa betalningslösningar är en relativt ny och outforskad bransch. Tidigare forskning har främst fokuserat på teknisk utveckling inom områden som exempelvis smartphones och datorer. I denna studie vill vi fokusera på attityder mot den nya tekniska utvecklingen inom betaltjänster och på så sätt förstå hur dessa tjänster bör marknadsföras för att lyckas stå sig i konkurrensen. Då vi rör oss mer och mer mot ett kontantlöst samhälle anser vi att det är läge att undersöka hur nya betaltjänster skall marknadsföras vid nyetablering. 1.2 Syfte Genom att studera attityder gentemot nya betalningstjänster vill vi ta reda på vilken sorts marknadsföring som gynnar denna typ tjänst. Detta är av betydelse för att förstå hur företag vinner konkurrensfördelar på marknaden. Utifrån resultatet önskar vi kunna dra slutsatser om hur nya betalningsmetoder mottas när de etablerar sig på nya marknader. 3

4 1.3 Frågeställningar För att kunna genomföra vår studie har vi valt att utgå från betaltjänstföretaget Quixter. Dessa är frågeställningarna som vi kommer att undersöka för att komma fram till hur denna typ av företag bäst marknadsför sig vid nyetablering: Vilka konkurrensfördelar har Quixter gentemot andra liknande företag? Vilka attityder finns det hos Linköpings studenter till användandet av tjänsten Quixter? Hur ska Quixter marknadsföra sig gentemot studenter på Linköpings Universitet för att få så många användare som möjligt? 2. Metod 2.1 Design och ansats Studien kommer att göras med en kvalitativ ansats. Vi kommer att undersöka studenters attityder och åsikter kring tjänsten Quixter och därför anser vi att en kvalitativ ansats är att föredra. En strategi som kvalitativa studier bygger på är att fokus ligger mer på ord än på kvantifiering vid analys av data (Bryman, 2001). Vi vill försöka förstå verkligheten i den mån det går. Därför kommer studien att genomföras ur ett realistiskt perspektiv. Det realistiska perspektivet strävar efter att spegla en så sann verklighet som möjligt. Fokus ligger på de aktörer som handlar samt deras attityder och beskrivningar av den sociala världen (Ibid). En kvalitativ studie gjord ur ett realistiskt perspektiv syftar till att beskriva och kartlägga samt att kunna generalisera. Detta anser vi är lämpligt i vår studie då vi genom två fokusgrupper vill ta reda på de attityder studenterna har till den alternativa betalningsmetoden Quixter samt hur man på bästa sätt skulle marknadsföra den (Ibid). För att få ett bredare perspektiv där både företag och användare tas i anspråk, har vi valt att genomföra fokusgrupper med studenter samt en intervju med Quixters grundare. Detta anser vi ger oss en mer realistisk bild av vår undersökning. 2.2 Fokusgrupper Primärdata i denna studie kommer att samlas in med hjälp av två fokusgrupper. Dessa kommer att utformas som gruppintervjuer, som är en typ av fokusgrupp (Bryman 2001). Vårt avseende med valet av metod är att vi ska undersöka attityder gentemot Quixter hos studenter med olika erfarenhet och bakgrund, men som alla har den gemensamma nämnaren att de studerar på ett program vid Linköpings universitet. Våra fokusgrupper kommer att bestå utav sex personer i varje grupp. Många forskare är överens om att syftet med en fokusgrupp skiljer sig från syftet vid personliga intervjuer (Justesen & Mik Meyer). Vårt intresse är interaktionen och diskussionen mellan deltagarna samt hur de reagerar på olika uttalanden. Utifrån ett realistiskt perspektiv är syftet oftast att ta reda på deltagarnas attityder och uppfattningar vilket är passande för vår undersökning. 4

5 Problem med metoden fokusgrupp kan vara att urvalet är för litet vilket kan leda till att det är svårt att generalisera till en population (Mik-Meyer & Justesen). I denna studie är dock populationen relativt liten och därför antar vi att risken för detta problem minskar. Dokumentationen av vårt empiriska material kommer att ske genom anteckningar under fokusgrupperna. Vi kommer i studien att ta hänsyn till de fyra etiska aspekterna, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, samt informationskravet, som beskrivs av Bryman (2011). 2.3 Intervju I syfte att ta reda på hur etableringen av tjänsten Quixter gick till har vi valt att genomföra en intervju med grundaren Fredrik Leifland. Det är av intresse att exempelvis hitta eventuella skillnader i hur Quixter marknadsfördes i Lund och hur Quixter bör marknadsföras i Linköping. Kvale (1997) menar att en intervju kan vara både välstrukturerad och icke strukturerad. Vi anser att en semistrukturerad intervju är mest lämplig för för vår undersökning. Detta då en semistrukturerad intervju är öppen för tillägg vilket kan ge mer intressant information (Justesen & Mik-Meyer, 2011). En semistrukturerad intervju ska bestå av ett antal öppna huvudfrågor som intervjun bygger på (Gillham, 2008). Vidare kommer intervjun att genomföras i ett realistiskt perspektiv, valet av perspektiv beror på att vi vill ta reda på hur någonting är och fungerar (Bryman, 2001). Vår intervju kommer att bestå av ett antal huvudfrågor. Frågorna kommer att ställas och besvaras skriftligt via Avgränsning I nuläget används Quixter endast på studentställen i Lund och har inte spridits till andra studieorter. På grund av tidsrestriktion har vi valt att avgränsa oss till att utföra studien endast i Linköping. Vidare anser vi att denna typ av tjänst lämpar sig väl för studenter varför vi har avgränsat oss ytterligare till studenter på Linköpings universitet. Gällande frågeställningen som rör konkurrensfördelar har vi valt att avgränsa oss och endast fokusera på fyra konkurrerande betalningstjänster som finns på marknaden idag. 2.5 Urval Studien kommer att utgå från studenter vid Linköpings universitet. Vi har valt personer som går i olika årskurser och läser på olika program med anledning att vi vill skapa variation. Vårt urval är ett så kallat strategiskt urval, enligt Trost (1997) vilket innebär detta att forskaren väljer urvalet utefter målet med studien. Vår förhoppning är att diskussioner ska uppkomma i fokusgrupperna och av den anledningen kommer deltagarna enbart ha den gemensamma nämnaren att de studerar vid Linköpings universitet. Detta är den faktor som vi anser är av teoretisk betydelse för studien. 2.7 Kvalitet I denna studie har vi grundat våra teorier utifrån litteratur med väl refererade författare. Detta är för att säkra kvaliteten för vår studie och på så sätt skapa förtroende för undersökningen. Ett problem som ofta förekommer är att intervjuarens ordval och agerande omedvetet påverkar vad intervjupersonerna väljer att svara (Trost 2011). För att detta inte ska påverka 5

6 vår empiris trovärdighet har vi ställt opartiska frågor vid både fokusgrupperna samt den enskilda intervjun. Detta är något som blir extra viktigt när studien görs ur ett realistiskt perspektiv då vi försöker att hålla intervjuareffekten så liten som möjligt för att spegla verkligheten (Justesen och Mik-Meyer 2011). Empiri och teori kommer att kopplas ihop genom att många frågor vi ställer i våra intervjuer baseras på de teoretiska antaganden som gjorts i inledningen av studien. På så sätt kommer vi inte endast att undersöka forskningsfrågor utan även att jämföra och ställa frågor i linje med tidigare forskning. 3. Teoretisk referensram 3.1 Definitioner Attityder Attityder är ett psykologiskt fenomen vilket hjälper människor att behandla information från omvärlden, de fungerar som en mall efter vilken vi handlar. Attityder visas genom att en människa är antingen för eller emot ett attitydobjekt (Rosén, 2015). I vårt fall är attitydobjektet tjänsten Quixter. Konkurrensfördelar Företaget levererar en produkt eller tjänst vilken erbjuder ett högre kundvärde än konkurrenter på marknaden. Ett företag behöver differentiera sig för att stå sig på en marknad med hög konkurrens. Det finns enligt Kotler, Armstrong och Parment ett antal kriterier som bör uppfyllas. Produkten eller tjänsten måste anses vara betydelsefull för de tilltänkta kunderna. Det är även viktigt att det företaget erbjuder har en fördel gentemot konkurrenterna samt att konkurrenterna inte på ett enkelt sätt kan kopiera fördelen. Vi kommer använda oss utav denna definition av konkurrensfördelar genomgående i vår studie. Buzz marketing/word-of-mouth Istället för att förlita sig på traditionell marknadsföringsmetod kan ett företag dra fördel av buzz-marketing. Detta innebär att konsumenterna talar gott om en produkt eller ett varumärke och sprider budskapet till sin omgivning. På så sätt får fler personer upp ögonen för produkten som marknadsförs utan att företaget själv kommunicerar på marknaden (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). Produktengagemang Produktengagemang är det engagemang vilken en konsument är villig att lägga på ett köp. Engagemangsgraden mäts i variabler som: hur mycket tid, energi och pengar en konsument är villig att lägga vid köp av olika tjänster och produkter. Det finns både högengagemangsprodukter och lågengagemangsprodukter. Med lågengagemangsprodukter menas köp där det inte krävs mycket tid eller pengar, i vår studie syftar vi till köp som kaffe, frukt och pennor. Högengagemangsprodukter är produkter som anses dyra och kräver tid och energi av köparen (Dahlén, 2002). I vårt fall anses högengagemangsprodukter vara studielitteratur, andra studiehjälpmedel och liknande. 6

7 3.2 Modeller och teorier SWOT För att kartlägga Quixters förutsättningar för vidare etablering på marknaden kommer vi göra en SWOT-analys. Denna analys fokuserar på företagets interna styrkor och svagheter samt de externa möjligheterna och hoten för att få en bild av nuläget för företaget. De interna faktorerna är det som företaget själv kan påverka, exempelvis konkurrensfördelar på marknaden. Faktorer som företaget inte kan påverka benämns som externa faktorer. Detta kan vara trender på marknaden som företaget inte kan styra över och som får kunden att välja en annan försäljare (Parment 2008) Marknadsmixen Marknadsföringsmix även kallat de 4P:na är ett marknadsföringsverktyg som består av fyra olika variabler: produkt, pris, plats och promotion. Med hjälp av dessa variabler kan företaget påverka marknaden och ge dem fördelar för att kunna stå sig mot konkurrenter. Med produkt menas en kombination av vara och tjänst som ett företag erbjuder. Egenskaper så som utbud, kvalitet, varumärke och tilläggstjänster är exempel på viktiga faktorer för att förstå vad kunden värdesätter avseende produkten (Kotler, Armstrong och Parment, 2013). Quixter är både en vara och en tjänst, för företag är det en vara som de köper in och för konsumenter är det en tjänst som de använder sig utav vid betalning. Priset på varan är det en kund/konsument betalar för att nyttja varan/tjänsten. Priset kan vara baserat på produktionskostnad, konkurrenternas priser eller produktens värde. I vårt fall är själva tjänsten gratis och kunden debiteras endast för de varor som konsumeras. Det tredje P:et i Kotlers modell står för plats. Platsen är var varan/tjänsten görs tillgänglig för köpare. Detta kan ske genom indirekt- eller direktförsäljning via olika distributionskanaler. Quixter finns än så länge endast tillgänglig på Lunds Universitet och ett antal nationer i staden. Påverkan är de aktiviteter som ämnar öka sannolikheten för att kunder ska välja varan eller tjänsten. Aktiviteterna kan vara av olika karaktär, exempelvis events, internet och direkt marknadsföring. Quixter har främst marknadsförts genom direkt reklam, internet och PR. Porters Femkraftsmodell Porters femkraftsmodell används för att beskriva ett företags konkurrenssituation. Konkurrensen mellan företag påverkas av fem faktorer: köparens förhandlingsstyrka, leverantörens förhandlingsstyrka, substitut, uppstartsmöjlighet för nya aktörer samt branschrivalitet. 7

8 Figur 1 Porters femkraftsmodell Kunder. Leverantörer. Nya.aktörer. Substitut. Bransch( rivalitet. Attitydfunktioner Psykologen Daniel Katz har tagit fram en teori vilken förklarar sambandet mellan attityder och hur konsumenter agerar. Han identifierade fyra olika funktioner vilka konsumenter skapar sina attityder genom. De fyra funktionerna är: nyttofunktionen, värdefunktionen, egoförsvarsfunktionen och kunskapsfunktionen (Solomon, 2006). Nyttofunktionen handlar om tillfredsställelse och grundprinciperna är belöning och bestraffning. Konsumenter utvecklar sina attityder baserat på om produkten ger en tillfredsställelse eller inte. Värdefunktionen skapar attityder utifrån hur produkten speglar konsumenten och dennes livsstil. Produkten eller tjänsten i sig är inte det som skapar attityden, i denna funktion, utan hur konsumentens självbild speglas vid konsumtion. Egoförsvarsfunktionen innebär att attityder skapas och formas för att skydda konsumenten från externa hot och interna känslor. Kunskapsfunktionen menar att konsumenter tvunget strukturerar, sorterar och organiserar information denne stöter på. Om en konsument har kunskap om en produkt sedan innan är sannolikheten större att denne kommer att välja detta alternativ framför konkurrenten (Ibid). 4. Empiri 4.1 Quixter I den långa kön i en mataffär blev ingenjörsstudenten Fredrik Leifland irriterad över hur lång tid det tog innan han kom fram till kassan. Där och då började han fundera på om det inte fanns något snabbare sätt att betala på som skulle minska köerna. Han undersökte flera olika tekniker innan han år 2012 lanserade tjänsten Quixter (Yifter-Svensson, 2013). Användare av tjänsten registrerar sig på ett utav Quixters registreringsställen där venstrukturen i handen skannas och registreras. Den nya användaren uppger sitt telefonnummer samt personnummer och får därefter ett sms med en länk där registreringen slutförs efter bankens godkännande. Samtliga inköp samlas på en faktura som dras två 8

9 gånger i månaden via autogiro. Kreditgränsen för varje betalningsperiod på två veckor är 2500 kr (Quixter, 2015). Quixters affärsidé bygger på tre enkla begrepp; snabbhet, säkerhet och smidighet. Begreppet snabbhet visar sig i det faktum att långa köer minskar markant. Grundaren Fredrik Leifland påstår att användandet av tjänsten Quixter går 10 sekunder snabbare än vanlig kortbetalning. Säkerheten är också en viktig del som ses som grunden i affärsidén. Eftersom venstrukturen i handen är helt unik för varje individ har det än så länge inte bevisats att det är möjligt att skimma. En annan säkerhetsaspekt är det faktum att de biometriska uppgifterna om venstrukturen inte kan kopplas ihop med kontohavarens övriga personuppgifter eftersom uppgifterna lagras separat. Den tredje byggstenen i affärsidén är smidighet. Som användare slipper du ta med dig kort och kontanter vid betalning (Ibid). 4.2 Konkurrenter WyWallet WyWallet är en gratis tjänst där man betalar med hjälp av mobilen. Tjänsten bygger på att betalning sker via sms och det går att handla både online och i butik. Användaren överför pengar till ett konto där pengar dras från vid betalning (WyWallet, 2015). SEQR SEQR är en annan tjänst som erbjuder betalning via mobilen. Den finns på många matbutiker i Sverige, bland annat Hemköp och Willys. Tjänsten är gratis och fungerar genom att man kopplar sitt bankkonto eller fakturakonto till SER (SER, 2015). MasterCard och Visa MasterCard och Visa är vanliga betalkort i Sverige. De svenska bankerna, tillexempel Danske Bank, tar ofta ut en avgift för att skaffa ett kontopaket vilket gör att det indirekt kostar att använda sig av MasterCard eller Visa (Danske Bank, 2015). Swish Tidigare har Swish främst använts för att överföra pengar mellan privatpersoner. Idag används dock Swish även av företag som ett betalningsalternativ till deras kunder. Varje företag får ett eget Swish-nummer som är direkt kopplat till ett bankkonto. Kunden betalar genom att ange företagets Swish-nummer och pengarna dras inom några sekunder. I dagsläget är Swish gratis att använda (Swish, 2015). 4.3 Intervju med Fredrik Leifland Vi valde att genomföra en intervju med grundaren Fredrik Leifland för att ta reda på Quixters etablering, marknadsföring samt personers attityder till tjänsten. Nedan följer en sammanfattning av svaren Leifland gav under intervjun. Leifland tyckte att det var relativt lätt för Quixter att etablera sig i Lund och menade att företag var positiva och intresserade av tjänsten. Många företag ville gärna se nya betalningsmedel som kunde effektivisera och göra köpupplevelsen bättre för kunderna. Vidare påstod han att med en effektivare betalning kan företag fokusera på att ge kunderna bra och snabb service. Quixter erbjuder även företagen en lägre transaktionsavgift än vad det 9

10 kostar att ta betalt med kort. Detta menar Leifland var en bidragande orsak till varför det var relativt enkelt för dem att etablera sig i Lund. För att marknadsföra sin tjänst använde sig Quixter nästan uteslutande av word-of-mouth. Dels för att de ansåg att det var det bästa sättet att få personer att våga testa en ny betalningslösning samt att det var väldigt kostnadseffektivt. Eftersom Quixter är en väldigt innovativ idé fick de även mycket utrymme i media, de blev bland annat omnämnda i Wall Street Journal och Tech Crunch. Vid frågan om hur studenterna i Lund upplevde den nya tjänsten var svaret att de främst möttes av positiv kritik. Leifland berättade att en del studenter var skeptiska på grund av att Quixter använder sig utav en ny teknik som kändes främmande. Leifland upplever att personer i allmänhet är mycket försiktiga när det kommer till tjänster som hanterar pengar. Han menar att "vi behöver jobba på två fronter, övertyga folk om att tekniken fungerar samt att det är säkert och betalningarna sköts enligt lagen". Fredrik Leifland förklarade att Quixter har fått tillstånd från Finansinspektionen att bedriva betaltjänstverksamhet, alltså både tekniken och hanteringen av betalflödena är godkända. Leifland säger att "så fort man visat detta brukar folk vara väldigt positiva och vilja testa tjänsten". Han menar vidare att nästan alla som börjat använda sig av Quixter också fortsätter att göra det till skillnad från deras konkurrenter. Detta leder till att Quixters användarantal ständigt ökar. Många andra betalningstjänster testas någon gång av nya användare, men användarna återgår dock snart till deras vanliga betalningstjänst igen eftersom de inte anser att den nya tjänsten är tillräckligt fördelaktig. Slutligen ställde vi frågor kring vidare etablering på andra orter samt hinder för denna etablering. Leifland svarade här att deras största begränsning är deras egen organisation. För tillfället har de begränsat med tid och hinner inte med att utveckla verksamheten så snabbt som de hade velat. 4.4 Fokusgrupper Vi inledde fokusgrupperna med att förklara syftet med vår studie. Vidare förklarade att målet med fokusgrupperna var bland annat att ta reda på deras attityder kring tjänsten samt deras tankar kring att lansera tjänsten på Linköpings Universitet. Efter att vi presenterade vad Quixter är för typ av tjänst i fokusgrupperna för samtliga deltagare var den spontana reaktionen positiv. De tyckte att det var bra att slippa ta med sig plånboken och att det var en intressant och nytänkande tjänst. Redan i början var dock många skeptiska till att tjänsten är kopplad till autogiro och att det finns en risk att tappa kontrollen över summan pengar som dras. Majoriteten tyckte inte om känslan av att bli "skuldsatta". De föreslog istället att ha ett Quixter-konto till vilket pengar förs över till, eller en möjlighet att swisha pengar till detta konto. Ett förslag från deltagarna var också att de själva skulle kunna sätta maxgränsen för autogiro för att få mer kontroll över sin konsumtion, då de ansåg att maxgränsen på 2500 som den är idag var för hög. De positiva aspekterna av Quixter som diskuterades i fokusgrupperna var framförallt att tjänsten verkade smidig, snabb och kan användas av alla. Deltagarna kom direkt att tänka på 10

11 de långa köerna på caféerna runtom på campus och att dessa skulle kunna minskas med hjälp av Quixter. Främst såg de att tjänsten skulle kunna användas på ställen med kontantbetalning eftersom många föredrar att inte ha kontanter i plånboken. Vidare diskuterades säkerhetsaspekten av tjänsten och många tyckte att användning av Quixter kändes säkrare än att betala med kort. Det här grundade sig i att ett kort kan skimmas, stjälas eller tappas bort vilket inte är möjligt med Quixter. Ett fåtal av deltagarna i fokusgrupperna påstod att de skulle uppleva intrång på deras integritet om information om deras venuppsättning skulle lagras i databaser. Efter att ha diskuterat de negativa samt positiva aspekterna av Quixter fördes samtalet in på marknadsföring av tjänsten. Samtliga deltagare ansåg att word-of-mouth skulle vara det bästa sättet för att sprida medvetandet om att tjänsten Quixter finns tillgänglig. Idag använder sig många företag av Facebook för att marknadsföra sig men deltagarna i fokusgrupperna tyckte inte detta skulle vara en bra marknadsföringsstrategi för Quixter då de tyckte att detta skulle ge ett oseriöst intryck. De skulle hellre se att någon förening eller institution så som StuFF eller ELIN marknadsförde tjänsten åt Quixter eftersom det skulle ge ett mer tillförlitligt intryck. Ett annat marknadsföringsförslag som diskuterades var att grundaren Fredrik Leifland borde komma till Linköpings Universitet för att hålla i en föreläsning och därmed skapa ett förtroende till tjänsten samt sprida kunskap om denna nya betalningsmetod. Vidare diskuterades tillgängligheten av tjänsten. Majoriteten av deltagarna ansåg att Quixter passade bäst för användning i caféer där man gör småköp och där köer ofta uppstår. Deltagarna poängterade också att det var viktigt att det är smidigt att registrera sig. De flesta skulle exempelvis till en början inte gå från ena sidan campus till den andra endast för att registrera sig. För tillfället är det gratis för konsumenter att ansluta sig till Quixter men vi diskuterade i fokusgrupperna hur mycket de skulle vara villiga att betala för att ansluta sig. I denna fråga upplevde vi stor variation i svaren. Vissa skulle kunna tänka sig att betala upp mot 50 kr som startavgift med förutsättning att tjänsten fanns tillgänglig på många ställen. Andra kunde inte tänkta sig att betala någon avgift alls. 5. Analys Vi har valt att koppla vår empiri med teorier för att kunna förstå och tolka hur attityder påverkar sättet att marknadsföra Quixter på Linköpings Universitet. 5.1 Fyra P Produkten vilken i vårt fall är mer en tjänst var överlag väldigt populär i våra fokusgrupper. De flesta hade en positiv inställning men diskussioner förekom kring att man debiterades via autogiro varannan vecka vilket många ansåg skulle kunna leda till att man tappade kontrollen över sin ekonomi. Genom att istället ha direktbetalning skulle användare ha bättre koll på sin ekonomi och därmed vara mer positiva till tjänsten. Ett annat sätt att få bort denna osäkerhet vore även att sätta ett maxbelopp per dag. Genom göra dessa förbättringar skulle användarna värdera tjänsten högre och troligtvis öka användandet. 11

12 Våra fokusgrupper var splittrade angående priset, ska det finnas ett pris för användare av tjänsten? Ungefär hälften ansåg att tjänsten bör vara gratis, medan resterande skulle kunna tänka sig att betala en mindre summa i startavgift. I etableringsfasen då tjänsten ännu inte har många användare bör tjänsten vara gratis för att inte gå miste om användare. Gällande transaktionskostnaden för företagen som dras vid varje köp nämnde Leifland i intervjun att avgiften är lägre än vid "vanliga" kortköp. Detta ger Quixter en fördel gentemot sina konkurrenter och det är viktigt att de vid nyetablering fortsätter att ha lägre avgifter än konkurrenterna. Deltagarna i fokusgrupperna lade stor vikt vid vart tjänsten skulle vara tillgänglig. Då de tyckte att tjänsten skulle vara särskilt användbar på platser där de gör många men små transaktioner, med andra ord vid köp av lågengagemangsprodukter. Att etablera Quixter på universitetets caféer och restauranger vore därför en bra idé medan det inte är lika aktuellt vid bokaffärer och liknande där man gör få men stora transaktioner. Anledningen till detta är för att användarna anser att en av de främsta fördelarna med Quixter är att det går snabbt och minskar kötiden vilket är mer efterfrågat vid caféer och liknande. Vid köp av högengagemangsprodukter som tillexempel dyr studielitteratur är snabbheten i själva köpet prioriterat. Viktigt också gällande plats är tillgängligheten för att registrera sig, speciellt vid etableringen av tjänsten då inte särskilt många studenter på Linköpings Universitet känner till den. Vid denna uppstartsfas bör Quixter tänka på att registrering ska kunna ske i närheten av var studenter rör sig, på Linköpings Universitet exempelvis Kårallen. Skulle registreringen upplevas otillgänglig var det flera i våra fokusgrupper som svarade att de inte skulle registrera sig, så platsen kan alltså hämma spridningen på Linköpings Universitet. Fokusgrupperna var eniga om att de skulle känna sig mest bekväma att börja använda en ny ekonomisk tjänst efter personlig kontakt med någon som använt sig av tjänsten tidigare det vill säga "Buzz Marketing". De flesta deltagarna i fokusgrupperna var negativt inställda till marknadsföring genom sociala medier så som till exempel Facebook. Däremot uppskattades marknadsföringsmetoder så som föreläsningar eller ambassadörer vid mässor av fokusgrupperna. I intervjun med Leifland poängterade han vikten av att lansera Quixter som en säker tjänst. Han menar att folk generellt är försiktiga till att börja använda tjänster som hanterar pengar. Därför är det av stor vikt för Quixter att marknadsföra sig via seriösa kanaler och finnas nära tillhands för konsumenterna för att de ska våga använda tjänsten. Genom att göra de strategiska val som föreslagits ovan kan Quixter bli ett konkurrenskraftigt företag vid etablering på Linköpings Universitet. Det är viktigt att få balans mellan de fyra P:na för att få en bra strategisk position på marknaden. 5.2 SWOT Efter att ha genomfört vår intervju med Fredrik Leifland samt fokusgrupper där fördelar och nackdelar med Quixter diskuterades, så kunde vi sammanställa en SWOT-analys i ett diagram. Denna analys kan användas för att kartlägga Quixters nuvarande marknadsläge och deras konkurrensfördelar gentemot andra företag som erbjuder alternativa betaltjänster. 12

13 Figur 2 SWOT modell STYRKOR SVAGHETER INTERNA EXTERNA Snabbt Kräver ingen mobil eller plånbok Gratis Omöjlig att glömma eller tappa bort Stor målgrupp Stor användarvänlighet MÖJLIGHETER Teknikutveckling Först på svenska marknaden Möjligheter i andra branscher För tillfället lågt användarantal Intäkter beror på mängd transaktioner Betalning sker via autogiro Kräver registrering vid särskild station HOT Konkurrenter Hackers kommer åt databas Lagstiftning kan ändras Beroende av andra företag Deltagarna i fokusgrupperna ansåg att det var en styrka att ingen plånbok eller mobil krävs vid betalning med Quixter. Detta kan ses som en stark konkurrensfördel gentemot WyWallet och SEQR som kräver tillgång till en mobil. Även mot MasterCard och Visa blir det en konkurrensfördel då dessa kräver ett fysiskt betalkort. I fokusgruppen poängterades att tjänsten verkade vara lätt att använda. Det krävs inte några tekniska förkunskaper för att använda Quixter vilket behövs för att kunna nyttja många av de konkurrerande företagens betalningstjänster, detta resulterar i att målgruppen har potential att bli väldigt stor. Detta är ytterligare interna styrkor för Quixter. De svagheter som diskuterades var främst att betalningen sker via autogiro vilket fick majoriteten av deltagarna att känna att det tappade kontroll över sin ekonomi. Konkurrenterna WyWallet och SEQR har här en fördel, då företagen erbjuder användaren att sätta över pengarna till ett konto varifrån pengarna dras eller är direkt kopplade till ett betalkort. Ytterligare en nackdel är att användare av Quixter måste registrera sig på ett speciellt ställe som inte alltid är lättillgängligt. Med WyWallet och SER har kunden fler möjligheter gällande registrering till tjänsterna vilket är en nackdel för Quixter. De externa möjligheterna för Quixter är främst att de är först på marknaden med sin produkt. Quixter är en helt ny tjänst som även har möjlighet att spridas till andra användningsområden och branscher, som t.ex. substitut till busskort. Dessutom liknar WyWallets och SEQRs tjänster varandra medan Quixter sticker ut på marknaden vilket är positivt för företaget. E De externa hot som finns mot Quixter är främst konkurrenter som också erbjuder alternativa betaltjänster. De konkurrerar med dessa företag om samma kunder som vill ansluta sig till en alternativ betaltjänst. Finansinspektionen har lagstiftade krav på hur personuppgifter och finansiella uppgifter ska hanteras och om dessa lagar ändras kan det påverka Quixters sätt att 13

14 hantera kundinformation. Hittills har det inte förekommit någon form av skimming av tjänsten Quixter men det finns alltid ett externt hot av att hackers kommer upp med nya tekniker för att skimma en tjänst. Ett annat hot som existerar är att Quixter är beroende av andra företag när de ska etablera sig i nya städer, varför det kan hindra dem att utvidga sin verksamhet. 5.3 Porters Femkraftsmodell För att ytterligare beskriva Quixters konkurrenssituation på marknaden har vi valt att tillämpa Porters femkraftsmodell. Vi har valt att analysera de två faktorer som vi anser är mest relevanta för Quixter. Dessa är substitut samt uppstartsmöjligheter för nya aktörer. Det finns många substitut till Quixter som också erbjuder kunder betalningslösningar, exempel på dessa är WyWallet, SEQR, Swish och MasterCard/Visa. Dessa skapar tillsammans en konkurrerande situation om kunderna. I intervjun med Fredrik Leifland påstod han att de flesta som börjat använda Quixter fortsätter med det. Vidare menar han att kunderna i de konkurrerande företagen ofta endast provar på deras betalningstjänst en kortare tid för att sedan återgå till deras ursprungliga betalningstjänst. Även i fokusgrupperna fördes diskussioner kring de olika substituten som finns till Quixter. Deltagarna ansåg att det fanns bra substitut till tjänsten, men insåg även att det Quixter erbjuder är något unikt vad gäller snabbhet och smidighet. Eftersom tekniken ständigt utvecklas i vårt samhälle är uppstartsmöjligheterna många. Däremot är branschen för betaltjänster svår att slå sig in på eftersom det krävs tillstånd från statliga institutioner så som exempelvis Finansinspektionen samt relativt avancerad teknik. Hade inte dessa uppstartshinder funnits hade troligen fler företag tagit sig in på marknaden och det hade varit en betydligt större konkurrens. 5.4 Attitydfunktioner Våra empiriska studier visar att konsumenter uppskattar att tjänsten är säker och smidig att använda vilket kan kopplas till nyttofunktionen. Om tjänsten fungerar väl tekniskt är detta ett sätt för att få konsumenter att skapa en god attityd till Quixter. I våra fokusgrupper tyckte de flesta att Quixter verkar vara en häftig och innovativ tjänst, vilket somliga tyckte var anledning nog för att prova på tjänsten. Detta går att koppla till värdefunktionen då konsumenternas intresse för teknisk utveckling skulle speglas till deras omvärld. Konsumenterna som formar sin attityd utifrån denna funktion är inte uttryckligen intresserade av Quixter som tjänst, utan mer hur de kommer att uppfattas av sin omvärld om de börjar använda tjänsten. En marknadsföringsmetod som skulle vara effektiv på denna målgrupp är att vara på plats och illustrera hur tekniken fungerar. Ett exempel på detta skulle vara att stå med en monter i skolan och prata om tjänsten ur en teknisk synvinkel. Genom att skapa en "häftig image" kring tjänsten skapar det ett större intresse för de personer som skapar sin attityd utifrån värdefunktionen. I vår empiri har vi fått varierande svar gällande säkerheten av användandet av tjänsten. I intervjun med Fredrik Leifland menade han att tjänsten var väldigt säker att använda medan deltagarna i fokusgrupperna upplevde att tjänsten kändes främmande och osäker. Leifands synsätt kan kopplas till ego-försvarsfunktionen, där det externa hotet är att bli bestulen på sitt kontokort eller att kortet blir skimmat. Problemet ligger i att konsumenterna också behöver 14

15 uppleva tjänsten som säkrare än deras nuvarande betalningsmetod. Genom att fokusera marknadsföringen på konkret statistik kring Quixters säkerhet historiskt kan fler personer övertygas om tjänstens säkerhet och på så sätt bygga en positiv attityd genom egoförsvarsfunktionen. Personerna som deltog i våra fokusgrupper berättade att de kände sig tryggare med att använda sig av Quixter efter att vi redogjort för dem vad tjänsten innebar. Detta kopplar vi till att det finns vissa som skapar sina attityder utifrån kunskapsfunktionen. Genom att anordna föreläsningar då grundaren av Quixter berättar om tjänsten både tekniskt och säkerhetsmässigt ger vi våra potentiella konsumenter kunskap, vilket gör det troligare att de väljer att använda tjänsten. 6. Slutsatser Syftet med denna undersökning var att studera hur nya betalningsmetoder ska marknadsföras vid etablering. Detta gjorde vi genom att arbeta utifrån tre frågeställningar som inriktar sig på konkurrensfördelar, attityder och marknadsföringsmetod. Vi valde att studera ett nyetablerat företag inom denna bransch, företaget vi valde var Quixter. I detta arbete har vi avgränsat oss till att studera studenter på Linköpings Universitet. Vi har fått en tydlig bild av hur Quixter etablerades på Lunds tekniska Högskola genom en intervju med Fredrik Leifland. Genom våra fokusgrupper har vi tagit reda på Linköpings studenters attityder gentemot Quixter. Vi valde att först undersöka vilka konkurrenter Quixter har samt potentiella fördelar gentemot andra liknande företag. Quixters unika egenskaper så som snabbhet, smidighet och säkerhet skapar stora konkurrensfördelar på marknaden. Dessa tre karaktärsdrag gör att deras betalningstjänst står sig stark i konkurrensen gentemot liknade tjänster i samma bransch. En annan stor fördel för Quixter är att det är svårt för nya företag att ta sig in på marknaden. Detta beror på hinder så som tillstånd från statliga institutioner samt den komplicerade tekniken som krävs. Även priset är en viktig faktor när det kommer till att vinna marknadsandelar. Quixter är billigare än flera av sina konkurrenter så som exempelvis Mastercard och Visa, både för företagen som erbjuder tjänsten samt för de som använder sig av tjänsten. Efter att ha studerat samtliga konkurrensfördelar insåg vi att de fanns väldigt många, något som bör lyftas fram tydligt i deras marknadsföring. Den andra frågeställningen vi ställde oss var vilka attityder det fanns hos Linköpingsstudenter till användandet av tjänsten Quixter. Genom att koppla vårt empiriska material med vetenskapligt grundade teorier och modeller har vi kommit fram till att attityderna gentemot Quixter är både positiva och negativa. Det fanns flera olika anledningar till varför vissa deltagare i våra fokusgrupper hade en negativ attityd till Quixter. Främst var de otrygga i allmänhet med att använda nya betalningstjänster. De ansåg att ytterligare en brist i tjänsten var betalning via autogiro vilket gör det svårt för konsumenterna att hålla koll på inköpen. De som hade en positiv attityd till tjänsten lockades av att det var en nytänkande och smidig tjänst. Genom att ta hänsyn till de olika attitydfunktionerna skulle Quixter med hjälp av olika marknadsföringsmetoder kunna påverka Linköpingsstudenternas attityder till att bli övervägande positiva. 15

16 Genom att ha studerat Quixters marknadsläge, konkurrensfördelar och attityder gentemot tjänsten har vi kommit fram till hur nya betalningstjänster bör marknadsföra sig för lyckas etablera sig på marknaden. Vad vi har kommit fram till är att word-of-mouth är den viktigaste marknadsföringen som Quixter kan använda sig av, att nöjda kunder sprider det positiva budskapet vidare. Dock krävs det att någon eller några som de potentiella användarna känner tillit till kommer och marknadsför tjänsten genom exempelvis en föreläsning eller mässa. Detta för att skapa en trygghet gentemot varumärket, då detta var främsta anledningen till varför studenterna hade en negativ attityd till att börja använda tjänsten. 16

17 7. Källor 7.1 Tryckta källor Dahlén, Micael, Lange, Fredrik Optimal marknadskommunikation. 2:a uppl. Liber AB Stockholm Hart, K (2001) Money in an unequal world.w. W. Norton & Company Kotler, Philip, Armstrong, Gary & Parment, Anders (2013). Marknadsföring: teori, strategi och praktik. Förlag: Pearson Parment, Anders (2008). Marknadsföring: kort och gott. 1. uppl. Malmö: Liber Porter, M. (1980) Competitive Strategy. Free Press. New York. Solomon, M. & Bamossy, G. & Askegaard, S. & Hogg, M Consumer Behaviour: A European perspective. 3:e upplagan. Essex: Pearson education Trost, J. (2011). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur AB. Lund. 7.2 Otryckta källor SEQR (2015). Om Oss https://www.seqr.com/se/om-seqr/ (Hämtad ) Yifter-Svensson F. (2013) Han tar hand om betalningen, (hämtad ) Rosén A.S. (2015) Attityd (Hämtad: ) Danske Bank (2015) Kontopaket (Hämtad: ) WyWallet (2015) Så funkar WyWallet (Hämtad ) Quixter (2015) Vanliga frågor och svar https://www.quixter.se (Hämtad: ) Quixter (2015) Quixters Integritetspolicy https://www.quixter.se/?page_id=82 (Hämtad: ) Swish (2015) Swish Företag https://www.getswish.se/foretag (Hämtad: ) 17

18 8. Bilagor 8.1 Bilaga 1 Intervjumall Intervju med Fredrik Leifland 1. Hur marknadsförde ni Quixter i uppstartsfasen? 2. Hur etablerade ni er i Lund, kostade det något för företagen? 3. Mötte ni mycket motstånd eller var folk positiva från start? 4. Hur många användare har Quixter idag? 5. Är företag generellt positiva till att ta in Quixter som betalningsmetod? 6. Vi såg att ni är intresserade av att etablera er utanför Lund, hur går det med det? 7. Vad är enligt dig ert största etableringshinder? 18

19 8.2 Bilaga 2 Fokusgrupper Dessa två filmklipp visades till våra fokusgrupper: https://www.youtube.com/watch?v=9oq_bpdgdb8 Så här gör man när man registrerar sig som användare: https://www.youtube.com/watch?v=vzxlvsp1szm * Spontan reaktion, skulle du vilja använda tjänsten? * Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med Quixter? * Vad skulle få dig att välja denna tjänst framför ditt betalkort eller kontanter? * Finns det ett problem med autogiro och att det finns en gräns? * Vad är det vanligtvis som gör att du blir intresserad av något på campus, t.ex. affischer, fb, mun till mun? * Vilken marknadsföringskanal tror du skulle dra dig mest till Quixter? * Etiska aspekter - ser du något problem med avbildningen av benstruktur? * För tillfället är det gratis, men skulle du kunna tänka dig att betala en summa för att kunna ansluta dig till tjänsten? * Hur mycket? * Plats, påverkar avståndet ditt val av att registrera dig för Quixter? Skulle du exempelvis kunna tänka dig att gå ner till Zenit för att registrera dig? * Var på campus hade du velat att Quixter skulle finnas tillgängligt? * Tror du att Quixters snabba betalningsmetod kan göra att du ökar din konsumtion av t.ex. kaffe i Baljan? Eller Öl i Kårallen? * Efter det ni har hört idag, skulle ni registrera er ifall Quixter kom till Linköpings universitet imorgon? 19

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

c. Ett par gånger per månad b. Ett par gånger per år

c. Ett par gånger per månad b. Ett par gånger per år Kön Ålder Utbildning Postnummer Äger mobiltelefon (nej/ja iphone/ ja android, ja annan) Huvudsysselsättning (student, pensionär etc 1. Hur ofta använder du följande betalmetoder? a. Aldrig b. per år c.

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE Tips för att ta din affärsidé till nya nivåer FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK... OCH FEEDBACK! Feedback är guld värt. Skaffa feedback på din affärsidé. Ta steget och våga

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Stärk kundrelationerna och marknadsför relevanta erbjudanden som ökar din försäljning. Snabbt, enkelt, och säkert! Med Payair kan dina kunder med mobilen

Läs mer

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Internationella Civilekonomprogrammet Marknadsföring 722G86

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Marknadsföring via Twitter

Marknadsföring via Twitter Marknadsföring via Twitter Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Ann-Sofie Hellsén anhe0037@student.hv.se 2011-05-20 Innehållsförteckning Inledning... 1 Beskrivning... 1 Diskussion... 4 Slutsats...

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

PROJEKTARBETE INOM MARKNADSFÖRING VAD PÅVERKAR STUDENTERS VAL AV TRÄNINGSANLÄGGING?

PROJEKTARBETE INOM MARKNADSFÖRING VAD PÅVERKAR STUDENTERS VAL AV TRÄNINGSANLÄGGING? Charlotta Ekelund, Emma Atterström, Gustav Persson, Kewin Famzen, Nathalie Nilsson Berg, Sara Karlsson Linköpings Universitet Handledare: Tomas Rosenfall Kursansvarig: Mikael Ottosson PROJEKTARBETE INOM

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

YouTube som marknadsföringsplats - En surveyundersökning kring huruvida YouTube är en lämplig plattform för reklamannonsering

YouTube som marknadsföringsplats - En surveyundersökning kring huruvida YouTube är en lämplig plattform för reklamannonsering Marknadsföring 722G93 Linköpings universitet VT 2015 Emil Frid 930322-4316 Filip Johansson 940310-3972 Jimmy Eriksson Thorell 890623-1611 Timmy Andersson 930725-6595 Henrik Niklasson 860912-1937 Betel

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

En analys av kaffets köpfaktorer

En analys av kaffets köpfaktorer 2015-03-17 En analys av kaffets köpfaktorer Av grupp 10 Adam Fröman 920925-1074 Christian Hederfeld 881209-3212 Elin Carlswärd 910423-2906 Emelie Siljhammar 930412-9647 Linnéa Nylén 920318-2481 William

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

TIPS. Så här väljer du rätt kassa- och kortterminal 10 TIPS SOM SPARAR DIG TID OCH PENGAR

TIPS. Så här väljer du rätt kassa- och kortterminal 10 TIPS SOM SPARAR DIG TID OCH PENGAR 10 TIPS Så här väljer du rätt kassa- och kortterminal 10 TIPS SOM SPARAR DIG TID OCH PENGAR Att välja kassaregister och kortterminal för första gången kan kännas krångligt och svårt. Därför kommer vi här

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Lojala kunder. Vad påverkar konsumentens val av livsmedelsbutik? Vilka faktorer är de viktigaste för att konsumenterna ska förbli lojala?

Lojala kunder. Vad påverkar konsumentens val av livsmedelsbutik? Vilka faktorer är de viktigaste för att konsumenterna ska förbli lojala? Lojala kunder Vad påverkar konsumentens val av livsmedelsbutik? Vilka faktorer är de viktigaste för att konsumenterna ska förbli lojala? Eric Claesson 930713 Tove Hultkrantz 920727 Maria Larsson 900129

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Linköpings universitet Vt 2015 IEI- Marknadsföring, 722G93 Handledare: Mikael Ottosson Swish En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Alexander Karlsson 940213-0679 Gustaf L. Södergren 930324-4991

Läs mer

Bakgrund. Lukas O Berg VD, Insight Intelligence

Bakgrund. Lukas O Berg VD, Insight Intelligence Svenska folkets attityder till olika betalmetoder och betaltjänster 2014 Bakgrund Den svenska betalmarknaden befinner sig i en dynamisk utvecklingsprocess. Nya digitala betaltjänster lanseras, regler

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm om Richard gör en annons MARKNADSFÖRING 1.0 pappa (Milton, 14 och Nellie 11) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi) inspiratör (företag, offentliga verksamheter)

Läs mer

MARKNADSFÖRING. En rapport om studenters preferenser till ekologiska livsmedelsprodukter

MARKNADSFÖRING. En rapport om studenters preferenser till ekologiska livsmedelsprodukter Handledare: Mikael Ottosson MARKNADSFÖRING En rapport om studenters preferenser till ekologiska livsmedelsprodukter Sofie Spehar Antonia Nörby Ivan Lonchakov Li Palmqvist Malin Fritiofsson Sam Abolmali

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

SVERIGE BETALAR. Svenska folkets attityder till betalmetoder och betaltjänster

SVERIGE BETALAR. Svenska folkets attityder till betalmetoder och betaltjänster SVERIGE BETALAR Svenska folkets attityder till betalmetoder och betaltjänster Bakgrund Det händer mycket på den svenska betalmarknaden. Nya betaltjänster lanseras, kontanthantering avvecklas och nya icke-finansiella

Läs mer

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv.

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. 2008-12-02 Chris von Borgstede Psykologiska institutionen, EPU Göteborgs universitet 1 Dagens

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövningsansvarig lärare: Håkan Runerius email: Hakan.K.Runerius@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

WyWallet Produktbeskrivning

WyWallet Produktbeskrivning 4t Sverige AB WyWallet Produktbeskrivning Stockholm 2012.03.13 2 Inledning 4T Sverige AB är ett nyetablerat bolag för mobil betalningsförmedling i Sverige. Bolaget ägs av de fyra mobiloperatörerna Telia,

Läs mer

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011.

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. 600 svenskar tillfrågade om IT-stress I en unik enkät har 600 yrkesarbetande svenskar svarat

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson AFFÄRSPLAN 2011-2012 John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund............................................. 02 Vår affärsidé..........................................

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Corporate Branding och Företagens Konkurrenskraft

Corporate Branding och Företagens Konkurrenskraft Corporate Branding och Företagens Konkurrenskraft - Ur Småföretagares Perspektiv Författare: Emil Holm Handledare: Nils Wåhlin Student Handelshögskolan Höstterminen 2009 Kandidatuppsats, 15 hp Förord Jag

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:4

Policy Brief Nummer 2014:4 Policy Brief Nummer 2014:4 Innovationer på landet behövs särskilt stöd? Kunskapsöverföring och innovationer är ett fokusområde i det nya landsbygdsprogrammet. Men frågan är om det behövs speciella stöd

Läs mer

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 www.bizcare.se Vad gör vi på BizCare? Sökbildsanalyser Varumärkesanalyser Kursverksamhet (marknadsföring) Individuell

Läs mer

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Genom våra studentföreningar har vi en nära anknytning till studenter hos samtliga utbildningar inom

Läs mer

Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal.

Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal. Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal. Att bygga och starta en attraktiv e-handelsplats kan vara klart komplicerat men med vårt paket är det enkelt. Med ett

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Caroline Örås

En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Caroline Örås UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi C Kandidatuppsats VT 09-3 juni 2009 En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Handledar

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

KOM IGÅNG-GUIDE. för att ta betalt på nätet. Vi gör det enkelt att ta betalt

KOM IGÅNG-GUIDE. för att ta betalt på nätet. Vi gör det enkelt att ta betalt KOM IGÅNG-GUIDE för att ta betalt på nätet Vi gör det enkelt att ta betalt VEM GÖR VAD? När du ska komma igång med din e-handel är det flera parter inblandade. Här ser du några av dom och vad de gör. DIBS

Läs mer

- Freemium : eller? Handledare Dr. Mikael Ottosson

- Freemium : eller? Handledare Dr. Mikael Ottosson - Freemium : eller? Grupp 2 Lina Andersson, 930803 Anna Domnina, 941201 Matilda Ek Tedefors, 930807 Johan Lindén, 941113 Christoffer Moreton, 930818 Thananjayan Sivananthan, 931213 Handledare Dr. Mikael

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler Tillämpad experimentalpsykologi [1] Ett tillvägagångssätt för att praktiskt undersöka mänskliga processer Alltså inget forskningsområde i sig! (I motsats till kognitiv, social- eller utvecklingspsykologi.)

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014. Att betala och att ta betalt

GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014. Att betala och att ta betalt GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014 Att betala och att ta betalt Vad är grundläggande betaltjänster? Det är tjänster som gör det möjligt för dig att: Ta ut och sätta in kontanter Betala räkningar Sätta in

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Välkommen in. Här är det öppet jämt.

Välkommen in. Här är det öppet jämt. Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. Du kan även besöka oss på swedbank.se/digitalt. Där hittar du fler digitala tjänster och mer info om internetbanken. Observera att vissa

Läs mer