Bilaga till förslagsskrivelse Budget för 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till förslagsskrivelse 2011-10-26. Budget för 2012"

Transkript

1 Bilaga till förslagsskrivelse Budget för 2012 och plan för

2 Innehållsförteckning Inledning Sammanfattning s 1 God ekonomisk hushållning s 3 Året som kommer s 4 Kommunstyrelsens budgetdirektiv i sammandrag s 5 Fem år i sammandrag s 7 Omvärlden s 8 Befolkningsprognos s 10 Stadens ekonomi s 12 Resultatbudget s 15 Balansbudget s 16 Finansbudget s 17 Driftbudget med tilldelade kommunalskattebidrag s 18 Investeringsplan s 19 Resultatöversikt s 20 Ordförklaringar s 21 Nämndernas verksamhetsplaner Central politisk organisation/stadsledning s 22 Konsult- och servicekontoret s 28 Miljö- och stadsbyggnadskontoret s 39 Fastighetskontoret s 47 Utbildningsnämnden s 59 Äldre- och handikappnämnden s 83 Socialnämnden s 99 Kultur- och fritidsnämnden s 107 Tekniska nämnden - Skattefinansierad verksamhet s Vatten och avlopp s Avfall s 143 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden s 149 Investeringsplan s 150 Sammanställning över nämndernas verksamhetsmål med s 156 indikatorer och måltal för budget- och planåren

3 Sammanfattning Kommunstyrelsen föreslår en oförändrad kommunalskatt för Lidingö stads kommunalskatt föreslås uppgå till 18,62 kronor Vid en oförändrad landstingsskatt på 12,10 kronor kommer således den samlade kommunalskatten att uppgå till 30,72 kronor. Sedan 2006 har skatten sänkts vid fyra tillfällen. Totalt har skatten sänkts med 0,75 kronor från nivån 19,37 kronor år 2005 till föreslagna 18,62 kronor. Budgeten för 2012 och planen för åren utgår från stadens vision och strategiska mål som fastställdes av kommunfullmäktige i juni Med utgångspunkt från visionen och de strategiska målen har nämnderna format verksamhetsmål samt indikatorer till dessa. I budgetens målstyrningskedja har det under året fastställda miljöprogrammets mål inarbetats. Vidare bygger budgeten på de budgetdirektiv med ekonomiska ramar som kommunstyrelsen lämnat. Ramarna för budgeten för år 2012 inrymmer omkring 45 mkr i en generell ökning av anslagen och för pengbeloppen för de verksamheter där kundval gäller för att möta kostnadsökningar. Därutöver tillfördes nära 45 mkr för att möta ökat antal grundskoleelever ökade omsorgsbehov inom äldre- och handikappomsorgen samt förstärkningar av budgeten inom de övriga verksamheterna. Lidingös ekonomi är i grunden stark och stabil med goda resultat, hög soliditet, betydande tillgångar avsatta för att möta stadens pensionsåtaganden, förhållandevis låg skuldsättning, få borgensåtaganden samt en skattesats under riksgenomsnittet. Därutöver har staden betydande värden bundna i stadens bolag. Lidingö stad har under hela 2000-talet, med undantag för år 2004, redovisat positiva resultat. Under andra halvan av decenniet har resultaten varit mycket positiva och möjliggjort skattesänkningar, egenfinansiering av investeringar samt utbyggnad av förskolan och äldreomsorgen samt omsorgen av funktionshindrade. Även resurserna för väg- och fastighetsunderhåll samt parkskötsel, landskapsvård och åtgärder mot klotter har förstärkts. Årligen har betydande ekonomiska resurser tillförts stadens kärnverksamheter för ökade volymer. Den kraftiga turbulensen på världens finansmarknader under hösten 2008 och den påföljande lågkonjunkturen medförde mycket stora nedskrivningar av skatteintäktsprognoserna för kommunerna och landstingen de följande åren. Regeringen beslutade därför under 2009 att tillskjuta kommunsektorn 17 miljarder kronor i ökade statsbidrag för år Av dessa var 12 miljarder ett tillfälligt sysselsättningsstöd för år 2010 som avvecklats under För år 2011 kvarstod således 5 miljarder kronor av det extra statsbidraget. Temporärt tillsköt regeringen hösten 2010 ytterligare 3 miljarder för Dessa extra 3 miljarder kronor faller nu bort Resultatet för 2012 budgeteras till 24,5 mkr. Nämndernas budgetförslag har tillstyrkts i sin helhet. För åren 2013 och 2014 indikerar nuvarande prognos på negativa resultat på cirka 11 respektive 7 mkr. De negativa resultaten beror på vikande konjunktur, fler skolbarn och äldre i verksamheten samt betydande investeringsinsatser. De förhållandevis svaga resultaten för åren 2013 och 2014 kommer att kräva fortsatta effektiviseringar och rationaliseringar i 1

4 stadens verksamheter för att uppnå det finansiella målet om överskott på en procent av verksamhetens kostnader. Förändringar i befolkningsstrukturen ställer krav på resurstillskott. En särskild utmaning har staden i att möta det stora tillskottet av skolelever. Mellan 2010 och 2020 beräknas antalet grundskoleelever öka med cirka 900 vilket motsvarar en ökning med nära 20 procent. Vidare kräver det ökande antalet äldre Lidingöbor en utbyggnad av äldreboenden under de närmaste åren. Även tillgången på gruppboenden måste tillgodoses. Investeringsverksamheten blir omfattande de kommande åren. För 2012 beräknas investeringarna uppgå till 407 mkr. De påföljande åren beräknas investeringarna uppgå till 351 mkr respektive 247 mkr. Det omfattande investeringsbehovet är främst hänförligt till behovet av fler skollokaler för att kunna möta elevtillströmningen inom grundskolan. Även åtgärder hänförliga till fullföljande av stadens miljöprogram medför betydande investeringar. De omfattande investeringarna kommer att medföra en ökad låneskuld och därmed ökade finansiella kostnader vilket i sin tur begränsar utrymmet i driftbudgeten. För att möta kommande prisökningar har verksamheternas ekonomiska ramar räknats upp med 2 procent utom för grundskolan där uppräkning skett med 3 procent inför För åren är kostnaderna uppräknade med två procent årligen för att möta prisökningar. 2

5 God ekonomisk hushållning Kommunallagen ställer krav på en god ekonomisk hushållning i kommunerna. I budgeten ska staden ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Årsredovisningens förvaltningsberättelse ska innehålla en utvärdering om resultatet är förenligt de med mål fullmäktige beslutat om. Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste det för verksamheten finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Stadens definition på att god ekonomisk hushållning råder är att de mål som fastställt i budget uppnås inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser och balanskravet. Det finns inom staden ett väl utvecklat system för ekonomisk rapportering inom förvaltningsorganisationen samt till kommunstyrelsen och nämnder. Regelbunden rapportering om den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen sker till nämnder och kommunstyrelse. Lagstiftningen fastlägger en miniminivå finansiellt för begreppet god ekonomisk hushållning. Budget ska upprättas så att intäkter överstiger kostnader, det så kallade balanskravet. Om bokslutet för det aktuella året uppvisar ett negativt resultat ska detta täckas i budget senast tre år senare. Lidingö har endast vid ett tillfälle inte lyckats uppfylla balanskravet. År 2004 redovisades ett underskott på 22 mkr. Detta återställdes påföljande år då staden kunde redovisa ett positivt resultat på 82 mkr i förhållande till balanskravet. För år 2011 indikerar prognosen i anslutning till delårsrapporten ett positivt resultat på 66 mkr mot balanskravet. Ett uppnående av stadens finansiella mål om ett resultat motsvarande 1 procent av verksamhetens kostnader kräver ett resultat på 24 mkr. Budget för 2012 utmynnar i ett resultat på 24,5 mkr som således uppfyller det lagstadgade kravet om ekonomi i balans och stadens egna finansiella mål. 3

6 Året som kommer Viktiga händelser År 2012 är ett jubileumsår då 100 årsminnet av Raul Wallenbergs födelse i Kappsta och Gustaf Daléns Nobelpris kommer att uppmärksammas genom olika evenemang. Översiktsplanen beräknas antas under 2012 och ett genomförande tar därefter vid. För Centrum Torsvik tas ett planprogram fram under året som efter samråd beräknas färdigställas tidigt under Samarbetet fortsätter med SL kring projektet Lidingöbanan en del av Spårväg city Detaljplanen för en för en ny spårvagnsdepå vid Dalénum beräknas antas tillsammans med detaljplanerna för stationerna i Högberga och Brevik. Miljöprogrammet föranleder ett flertal insatser som berör hela den kommunala verksamheten. Stort fokus läggs på skolans lokalförsörjning då antalet elever ökar med omkring 900 mellan åren 2010 och Rudboda skola rivs och byggande av en ny miljöklassad skola påbörjas. I Dalénum påbörjas byggnation av en idrottshall samt en konstgräsplan. Inom äldre- och handikappomsorgen sätts under året fokus på kvalitets- och uppföljningsfrågor. I Rudboda och Dalénum tas två nya vård- och omsorgsboenden i bruk i slutet av 2012 eller början på Vård- och omsorgsentreprenaden vid Lidingö sjukhem avvecklas. Ett nytt gruppboende byggs i kvarteret Björnen. Gula Villan i Skärsätra byggs om för ett korttidsgruppboende. Förnyelsen och moderniseringen av den offentliga belysningen fortsätter. Byggandet av strandpromenaden mellan Dalénum och Baggeby gård fortsätter med etappen II från Larsberg till Larsbergs brygga.. Gång- och cykelvägarnas beläggning prioriteras. Fortsatt satsning på upprustning av stadens parker. 4

7 Kommunstyrelsens budgetdirektiv i sammandrag Stadens vision och strategiska samt finansiella mål ska vara vägledande för nämndernas verksamhetsmässiga och ekonomiska planering. Vision för Lidingö hälsan ö På Lidingö ges människor förutsättningar för en god hälsa. Lidingö erbjuder en kreativ miljö för människor och företag. Lidingö är en del av Stockholmsregionen och klarar balansen mellan utveckling och miljö. Lidingö har Sveriges bästa skolor. På Lidingö känner man trygghet i livets alla skeden. Strategiska mål Lidingöborna upplever största möjliga valfrihet. Stadens verksamhet baseras på ett kundfokus och utgår från Lidingöbornas behov och önskemål. Lidingö stad har en så liten miljöpåverkan som möjligt och ger Lidingöborna förutsättningar för kloka miljöval. Lidingö stad förnyar sig kontinuerligt för att skapa största möjliga nytta för Lidingöborna. Lidingö stad hushållar effektivt med skattebetalarnas pengar. Finansiellt mål Lidingö stad har en ekonomi i balans, grundad på en låg kommunalskatt. Stadens överskottsmål är 1 % av verksamhetens kostnader. 5

8 Lidingö stads vision och strategiska samt finansiella mål fastställdes i kommunfullmäktige i juni Med stadens vision som grund och utifrån de strategiska målen ska nämnderna utarbeta verksamhetsmål så att en sammanhängande målkedja formas för staden. Ett första steg att utifrån visionen och de strategiska målen formulera verksamhetsmål togs av nämnderna i samband med budgeten för 2010 och har utvecklats vidare därefter. Nämndernas verksamhetsmål är kompletterade med indikatorer och måltal för att möjliggöra en god måluppföljning. Som ett första led i det kommande arbetet med en utvecklad intern styrning och kontroll har nämnderna också företagit en sk risk- och väsentlighetsanalys avseende indikatorerna. Genom denna har nämnderna gjort en bedömning av sannolikheten och graden av allvarlighet i de identifierade riskerna. En samlad målkedja från de strategiska målen ned till indikatorerna för de olika nämnderna återfinns i slutet av kommunstyrelsens budgetförslag. Budgetdirektiven inrymmer vidare de ekonomiska restriktioner och ramar inom vilka nämndernas budgetförslag ska inrymmas. Kommunstyrelsen tillförde nämnderna ett utökat ekonomisk utrymme för att möta prisökningar 2012 med 2 procent förutom för grundskolan där uppräkningen är 3 procent. Vidare tillfördes stadens kärnverksamheter ytterligare resurser motsvarande de kostnadsökningar som följer av förändringar av befolkningsstrukturen. För äldre- och handikappnämndens verksamhet tillfördes ytterligare 19,5 mkr för att möta ökat vårdoch omsorgsbehov bland Lidingöborna För ökat antal barn och elever tillfördes utbildningsnämnden i ramarna 10,3 mkr. Ytterligare resurser tillförs även verksamheterna för bland annat upprätthållande av skötselstandarden av stadens grönytor. Totalt tillfördes verksamheterna närmare 45 mkr för utökad verksamhet. I direktiven ställde kommunstyrelsen krav på fortsatta rationaliseringar och effektiviseringar. Generellt gäller att nämndernas budgetförslag ska innefatta åtgärder för att kunna klara realistiska löneökningar inom respektive avtalsområde. Vidare ska avgiftshöjningar om minst 2 procent eftersträvas. I det fall lagen inte anger annat bör intäkterna täcka självkostnaden. För planåren gällde följande: Nämnderna tillförs preliminärt 2 procent årligen för att möta kostnadsökningar. Verksamhetens intäkter räknas likaså upp med 2 procent. För utökad verksamhet på grund av befolkningsstrukturens förändring har kalkylerats med ökade kostnader på 17,4 mkr inom äldre- och handikappomsorgen för 2013 och 3,5 mkr inom skolan och förskolan. För 2014 har kalkylmässigt beräknats ett behov om 25 mkr för det bägge verksamheterna. Beträffande investeringsbudgeten understryks att höga investeringsnivåer medför tillkommande kapital- och driftkostnader som begränsar utrymmet för verksamheterna. Nämnderna uppmanas att iaktta största möjliga återhållsamhet och prioritera bland kommande investeringar. Utgångspunkten är att tillkommande kostnader till följd av investeringar i form av lokalhyror och/eller andra driftskostnader ska täckas inom tilldelad ekonomisk ram. 6

9 Fem år i sammandrag (mkr) 2011* Prognos Verksamhetens intäkter 420,0 445,9 423,2 402,1 377,1 Jämförelsestörande intäkter 37,2 81,9 11,1 5,8 17,2 Verksamhetens kostnader , , , , ,9 Jämförelsestörande kostnader - -30, ,0 Avskrivningar -99,0-97,4-86,6-80,7-73,9 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,5 Skatteintäkter 2 245, , , , ,2 Statsbidrag/utjämning netto -135,3-166,0-267,0-267,1-261,6 Utdelning från av staden ägda bolag 0,3 4,0 0,2 0,7 0,2 Finansnetto 9,0 2,8 11,2-1,0 31,9 Omvärdering finansiella ,9 - placeringar Årets resultat 103,0 130,6 49,2 24,8 111,2 Avstämning mot balanskravet 65,8 65,2 52,0 68,7 82,5 Andel av nettokostnader (%) 1 92,6 91,7 94,2 93,2 92,3 Investeringsutgifter 241,9 211,9 157,9 159,0 168,5 Kassalikviditet (%) Pensionsåtagande (inkl. löneskatt) 957,1 856,5 896,6 898,6 945,9 Låneskuld 250,0 200,0 150,0 200,0 150,0 Eget kapital 2 070, , , , ,6 Soliditet (eget kapital/ totala tillgångar) (%) Utdebitering, Lidingö stad 18:62 18:86 18:86 18:86 18:96 * Enligt den preliminära resultatrapporten 1 Verksamhetens nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar i relation till skatteintäkterna efter justering med generellt statsbidrag och utjämning. 2 Kortfristiga fordringar - lager/kortfristiga skulder 7

10 Omvärlden Världen I början av 2011 rådde en optimism och lättnad över att världsekonomin, om än instabil, tycktes ha lämnat finanskrisen och en av de djupaste konjunkturnedgångarna sedan andra världskriget bakom sig. Redan tidigt under 2011 förbyttes dock lättnaden till förnyad oro nu orsakad av det offentliga skuldberget i de stora ekonomierna. I dag hösten 2011 är läget ytterst instabilt och lösningen på den skuldkris världsekonomin försatt sig är ännu fjärran. USA har vid tidigare konjunkturnedgångar alltid varit det lokomotiv som dragit igång världsekonomin. Med en skuld på 100 procent av BNP och ett budgetunderskott på närmare 10 procent av BNP har landet inte de tidigare förutsättningarna att agera lok. För EU lägger sig också skuldkrisen, inte minst för PIIG-länderna (Portugal, Italien, Irland Grekland), som en våt trasa över den ekonomiska utvecklingen. Den samlade statsskulden för EU-länderna ligger på drygt 80 procent av BNP och budgetunderskottet på cirka 6 procent. Detta kan jämföras ned konvergensvillkoren som rådde för inträde till EMU-samarbetet på högst 60 procent av BNP i statsskuld och 3 procent av BNP i budgetunderskott. Inga av de stora EUländernas ekonomier når idag upp till konvergensvillkoren. Endast Kina har bland de större ekonomierna fortfarande en betydande tillväxt i sin ekonomi. Denna är samtidigt så pass liten i förhållande till USA:s och EU:s ekonomier att den inte förmår att agera som det draglok USA varit. En alltmer samstämd pessimism har brett ut sig om världsekonomin. Internationella valutafonden, OECD och Europeiska centralbanken har alla uttalat att läget i världsekonomin är mycket allvarligt. Sverige Skuldkrisen i omvärlden påverkar aktiviteten i den svenska ekonomin på flera sätt. Det sker dels direkt genom att en försvagad tillväxt i omvärlden begränsar efterfrågan på svensk export. Kombinationen av svag internationell efterfrågan och stärkt kronkurs gör att den svenska exporten enbart beräknas växa med 4,3 procent Det är nästan en halvering jämfört med 2011 års beräknade tillväxttal. Skuldkrisen och den allmänna oron påverkar även inhemsk efterfrågan. Osäkerheten om vart ekonomin är på väg gör de svenska företagen mer försiktiga i sina investeringsbeslut samtidigt som hushållen håller hårdare i sina plånböcker. På så sätt skapas en ond cirkel som innebär att inte bara exportföretagens verksamhet påverkas utan också övriga delar av ekonomin. Den svenska återhämtningen efter finanskrisen blev extremt stark med en öknings av BNP år 2010 på 5,7 procent vilket var den starkaste ökningen sedan år Även år 2011 torde vi med stor sannolikhet få ökning över 4 procent. Det kan jämföras med att man i många andra länder inte når upp i en tillväxt på ens 2 procent. Det finns med andra ord en starkare potential för tillväxt i vårt land än i många andra länder. En förklaring till att det ser bättre ut för svensk ekonomi är att våra offentliga finanser är i relativt gott skick. Finanspolitiken behöver därför inte som i många andra länder stramas åt. Den svenska statsskulden motsvarar cirka 35 procent av BNP och vi har inget budgetunderskott. Samtidigt som de offentliga finanserna är under kontroll visar den privata sektorn betydande överskott. Den internationella skuldkrisen bedöms mera påtagligt hämma den ekonomiska aktiviteten Trots att tillväxtutsikterna i övrigt är gynnsamma beräknas ökningen av svensk BNP begränsas till 1,8 procent innebärande en halvering av tillväxten jämfört med i år. Uppbromsningen blir påtaglig för export och investeringar. 8

11 Kommunerna De resultatmässigt goda åren 2009 och 2010 kom av att krismedvetande och besparingsbeting var höga som en följd av finanskrisen. När så staten sköt till 17 miljarder kronor i konjunkturstöd och effekterna på svensk arbetsmarknad inte blev så stora som alla bedömare prognostiserat blev resultaten rekordhöga. Att återigen ta fram besparingsprogram i ett läge då resultaten trots alla tidigare varningar blev mycket positiva kan vara en utmaning vid en eventuell ny kris för kommunsektorn. Det finns en inre drivkraft i verksamheten att utvecklas, det finns alltid verksamhet som kan förbättras och efterfrågan på kommunala tjänster mattas inte av som en följd av en europeisk skuldkris. Många önskar en bättre skola, kortare köer i sjukvården och ökad kollektivtrafik och det är en grannlaga uppgift att balansera dessa krav mot det ekonomiska utrymmet. Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har i en rapport beräknat att kostnaderna ökar med 1 procent per år utöver demografin, vilket ger ett underskott på 200 miljarder kronor år Det motsvarar 13 kronor i kommunal skatt. Från att under en tjugofemårsperiod ha ökat med 1 procent per år utöver det som följer av demografiska behov konstaterar SKL att ökningstakten i kommunerna var 0,7 procent utöver demografin under 2000-talets första decennium. För landstingen är volymökningstakten oförminskat drygt 1 procent per år utöver demografin. Trots de senaste två årens stora överskott finns dock ett par landsting och nästan ett tjugotal kommuner som inte lyckats få sin ekonomi i balans ens under dessa år. När nu skatteintäkterna växer långsammare än i tidigare prognoser, konjunkturstödet avvecklas och statsbidragen minskar med anledning av nya gymnasieskolan kommer dessa och ett antal andra kommuner och landsting att få det mycket svårt. Staden Lidingö stads ekonomiska ställning är fortsatt stark. Soliditeten beräknas till 74 procent för 2011 och 42 procent om man tar hänsyn till pensionsåtagandena redovisade som ansvarsförbindelse. Stadens samlade pensionsåtagande täcks till stor del av de på kapitalmarknaden avsatta medlen. Borgensåtagandena är begränsade och de av staden helägda bolagen är ekonomiskt starka med betydande dolda tillgångar. Det ekonomiska utrymmet för 2012 bedöms medge att verksamheterna tillförts 2 procent, för grundskolan 3 procent, för att möta kommande kostnadsökningar förutom aviserade volymtillskott. Detta kommer med nuvarande inflationstakt sannolikt att kräva fortsatta rationaliseringar och effektiviseringar samtidigt som ambitiösa mål för verksamheterna ska uppnås. Det budgeterade resultatet för 2012 är positivt och når stadens finansiella mål om ett positivt resultat motsvarade 1 procent av verksamhetens kostnader. För planåren uppnås inte det finansiella målet varför sannolikt åtgärder måste vidtas om inte konjunkturläget vänder i positiv riktning medförande ett bättre skatteunderlag än det prognostiserade. Investeringsverksamheten beräknas bli omfattande under planperioden och medföra en ökning av stadens låneskuld. 9

12 Befolkningsprognos Lidingö hade invånare i januari I summan ingår de ca 150 invånare som bor på Storholmen, som vid årsskiftet överfördes till Lidingö stad från Vaxholms kommun. Lidingös befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden. En stor del av den väntade befolkningsökningen beror på utbyggnaden av Dalénum, där nästan personer väntas bo när området är färdigbyggt. Babyboomen under åren efter millennieskiftet är passerad, och de senaste åren har barnafödandet sjunkit för att stabilisera sig på en mer genomsnittlig nivå. Under 2010 var dock fruktsamheten oväntat hög, och den summerade fruktsamheten nådde 2,1 barn/kvinna. Fruktsamheten väntas inte nå samma höga nivåer. De stora barnkullarna från börjar skolan under de närmaste åren, och gör att antalet skolbarn ökar under prognosperioden. Lidingö har generellt stor inflyttning av barnfamiljer med barn upp till ungefär sjuårsåldern, och det mönstret väntas hålla i sig. De äldre invånarna blir allt fler, både räknat i antal och i andel av befolkningen. Framförallt är det åldersgruppen år som ökar de närmaste tio åren, medan antalet äldre över 85 år beräknas vara ganska konstant. Nedanstående diagram visar utvecklingen i totalbefolkningen den sista december respektive år Befolkningsprognos Invånarantal samt prognos

13 Nedanstående diagram visar utvecklingen i åldersklasser den sista december respektive år. Skolbarn 4500 Prognos över antal skolbarn år år år 1-5 år Av diagrammet kan tydligt utläsas förflyttningen i de olika åldersintervallen av de stora barnkullarna från år Prognosen stabiliseras något för 1-5 åringarna. Äldre och pensionärer Åldersgruppen år ökar fram till ca 2017 för att sedan minska. Den ökningen återspeglas sedan i åldersgruppen år Prognos över antal äldre år år 85- år

14 Stadens ekonomi Resultatbudget Stadens resultatbudget för 2012 innebär ett positivt resultat på 24,5 mkr. Skatteintäkterna är beräknade på en skattesats om 18,62 kr. Vidare är skatteintäkter, generella statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning som är upptagna i resultatbudgeten beräknade utifrån Sveriges kommuner och landstings, SKLs, skatteunderlagsprognos i oktober och preliminära beräkningar av inkomst- och kostnadsutjämningar från Statistiska centralbyrån (SCB), samt stadens befolkningsprognos. Skatteunderlaget i riket beräknas öka med 2,6 procent 2011 och 3,5 procent För åren 2013 och 2014 förutser regeringen och ekonomistyrningsverket en något högre tillväxt av skatteunderlaget än det som ligger i stadens prognos. Sammantaget ökar kostnaden för generella statsbidrag och utjämning netto med nära 20 mkr jämfört med prognosen för Kostnaden för inkomstutjämningsavgiften ökar med 20,4 mkr till följd av att skatteunderlagets ökning avtar i riket jämfört med Lidingö. Stadens intäkter för kostnadsutjämningsbidraget fortsätter att öka i omfattning, till följd av stadens befolkningsstruktur med många äldre och många små barn. Mellan 2011 och 2012 ökar bidraget med 20,9 mkr. Intäkten för regleringsbidraget minskar med 22,7 mkr mellan 2011 och Vinstutdelning från Lidingöhem AB föreslås med sammanlagt 0,2 mkr, vilket motsvarar det som lagen anger som skälig avkastning på aktiekapitalet. Från Lidingö Stads Tomt AB föreslås vinstutdelning på 4 mkr för Finansnettot har beräknats till 4,2 mkr. Då ingår förväntad avkastning på stadens placeringar med 18 mkr och räntekostnader för stadens lån på 12 mkr. Balansbudget De materiella anläggningstillgångarnas bokförda värde ökar med nära 300 mkr och uppgår till 2 015,5 mkr vid 2012 års utgång, enligt framtagen investeringsplan på 406,9 mkr och beräknade avskrivningar på 106,2 mkr. De långfristiga placeringarna beräknas uppgå till 714,6 mkr. Det egna kapitalet beräknas uppgå till 2 095,2 mkr vid utgången av Avsättningen för pensioner i balansräkningen beräknas minska med 1 mkr till 73,1 mkr. Avsättningen består av garantipensioner, efterlevandepensioner och förmånsbestämd pension för de som gick i pension före 2009, samt särskild avtalad ålderspension. Från 2009 försäkrar staden de förmånsbestämda pensionerna och någon avsättning för dessa görs inte därefter. Pensionsförmåner intjänade före 1998 samt pensionsförpliktelser enligt visstidsförordnanden redovisas som ansvarsförbindelser. 12

15 Finansbudget Av finansbudgeten framgår att den löpande verksamheten tillsammans med förändringar i rörelsekapitalet väntas frigöra 160,7 mkr för att finansiera verksamheten. Låneskulden beräknas vid ingången av året uppgå till 250 mkr. Genomförande av investeringsplanen på 406,9 mkr tillsammans med återinvestering av förväntad direktavkastning på stadens placeringar om 18 mkr resulterar i att anläggningstillgångarna ökar med 396,9 mkr. Finansieringsunderskottet beräknas således uppgå till 236,2 mkr. Med en upplåning på 250 mkr ökar låneskulden till 500 mkr och likviditeten ökar med 13,8 mkr. För extern upplåning 2012 föreslås en upplåningsram på 600 mkr. Driftbudget Stadens driftbudget presenteras på sidan 18. Där framgår också de anslag av kommunalskattemedel som nämnderna tilldelas. Centrala pensions- och omställningskostnader har budgeterats till 64,2 mkr och medel för kommunstyrelsens förfogande till 2 mkr. Nettokostnaden uppgår till 2 150,7 mkr och ökar med 97,3 mkr, eller 4,7 procent jämfört med prognosen för 2011 om man bortser från 2011-års jämförelsestörande poster. Investeringsplan Stadens investeringsplan innebär för 2012 att investeringar på 406,9 mkr planeras. Ny- och ombyggnationer i stadens skolor, nya gruppboenden inom handikappomsorgen, investeringar förbundna med genomförande av stadens miljöprogram, investeringar i Lidingöbroarna och utbyte av gatu- och parkbelysningsanläggningarna är några av de större utgiftsposterna i investeringsplanen. Investeringsreserven uppgår till 217,0 mkr och föreslås stå till kommunstyrelsens förfogande. Det är omfattande investeringar även åren framöver beräknas 350,5 mkr investeras i stadens anläggningar och verksamheter och ,4 mkr. Investeringsplanen ska vara vägledande för respektive nämnds fortsatta planering. Investeringsplanen redovisas på sidan 19. Övrigt Anslagsbindningen för resultatbudget fastställs till nämndsnivå. För investeringsbudgeten fastställs anslagsbindningen till respektive investeringsobjekt. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om balansering av nämndernas resultat från 2011 till 2012 via resultatutjämningsfond och överföring av investeringsbudget från 2011 till 2012 via överföringsbudget. 13

16 Långfristiga låneskuldens utveckling mkr Investeringar mkr 450,0 400,0 406,9 350,0 350,5 300,0 250,0 220,0 241,9 247,4 200,0 168,9 168,5 159,0 157,9 150,0 128,9 108,7 102,8 100,0 50,0 0,

17 Stadens resultatbudget (mkr) Budget Prognos Bokslut Verksamhetens intäkter 403,4 420,0 445,9 Jämförelsestörande intäkter* - 37,2 81,9 Verksamhetens kostnader , , ,8 Jämförelsestörande kostnader** - -30,0 Avskrivningar -106,2-99,0-99,5 Verksamhetens nettokostnader , , ,5 Skatteintäkter 2 321, , ,3 Generella statsbidrag och utjämning (not 1) -155,0-135,3-166,0 Utdelning från av staden ägda bolag 4,2 0,3 4,0 Finansnetto 4,2 9,0 2,8 Årets resultat 24,5 103,0 130,6 Justerat resultat enligt balanskravet 24,5 65,8 65,2 (not 1) Budget Prognos Bokslut Inkomstutjämning -509,3-488,9-503,0 Kostnadsutjämning*** 266,7 245,8 225,5 Regleringsbidrag/-avgift 22,3 45,0 11,2 Tillfälligt konjunkturstöd ,0 42,4 LSS-utjämning 3,3 1,9-0,5 Kommunal fastighetsavgift 62,0 60,9 58,4 Summa -155,0-135,3-166,0 * Mark-/fastighetsförsäljningar ** Ersättning enligt avtal till SL för renovering av Lidingöbanan *** Kostnadsutjämning justerad enligt utjämningsutredningen, 406 kr/inv 2013 och 325 kr/inv

18 Stadens balansbudget (mkr) Budget Prognos Bokslut Immateriella anläggningstillgångar 4,6 3,4 4,9 Materiella anläggningstillgångar 2 015, , ,3 Aktier i av staden ägda företag 6,3 6,3 6,3 Andra aktier och andelar 115,3 115,3 115,3 Andra fordringar 40,0 40,0 40,0 Placeringar 714,6 726,6 735,6 Summa anläggningstillgångar 2 896, , ,4 Lager 1,3 1,3 1,3 Fordringar på av staden ägda företag 0,4 0,4 0,4 Övriga fordringar 166,0 192,0 158,6 Kassa och bank 19,7 5,9 61,8 Summa omsättningstillgångar 187,4 199,6 222,1 SUMMA TILLGÅNGAR 3 083, , ,5 Eget kapital 2 095, , ,4 därav årets resultat 24,5 103,0 130,6 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 73,1 72,1 62,6 Övriga avsättningar 32,0 31,0 30,0 Summa avsättningar 105,1 103,1 92,6 Lån 500,0 250,0 200,0 Andra skulder 10,5 10,5 8,8 Summa långfristiga skulder 510,5 260,5 208,8 Skulder till av staden ägda företag 34,0 34,0 33,7 Övriga skulder 338,9 338,9 390,0 Summa kortfristiga skulder 372,9 372,9 423,7 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 083, , ,5 Ansvarsförbindelse avseende pensions- 877,0 885,0 793,9 åtaganden (inklusive löneskatt) 16

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Budget 2010 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service

Läs mer

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson Budget 2008 foto: eva Johansson Paul Lindquist För tredje året i rad sänker vi nu skatten för lidingöborna, denna gång med 10 öre. Den sammanlagda skattesänkningen under de tre åren uppgår nu till 51 öre

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188)

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Årsbudget 2010 Verksamhetsplan 2011-2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Foto: Gotlandfärjan i Oskarshamns hamn Fotograf: Lars Olofsson OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÅRSBUDGET 2014 FLERÅRSPLAN 2015-2017

ÅRSBUDGET 2014 FLERÅRSPLAN 2015-2017 ÅRSBUDGET 2014 FLERÅRSPLAN 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning Övergripande mål för Ystads Kommun 3 Fem år i sammandrag 4 Vad används skattepengarna till? 5 Ekonomisk översikt/omvärldsanalys/budgetförutsättningar

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 ÅRSPLAN 2016 Utblick 2017-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 Innehåll Inledning... 3 Stadsledningskontorets sammanfattning... 3 Styrning för ett hållbart Västerås... 5 Arbete mot hållbar utveckling...

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd

Läs mer

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 4 Mål och vision 6 Omvärldsanalys

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Mål- och resursplan 2012-2014

Mål- och resursplan 2012-2014 VÄNERSBORGS KOMMUN Mål- och resursplan 2012-2014 Kommunfullmäktige 2011-06-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sidnr Del I Vision och mål - Förutsättningar och beslut Vision Vänersborg... Del

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattande beslut... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Budgetförslagets innehåll och uppbyggnad... 4 Så styrs Falkenberg... 4 Vision och övergripande mål... 5 Nyckeltal... 14

Läs mer

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige Budget 2014 VP 2015-2016 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Fördelningen av kommunens budgetram... 4 2.Särskilda beslut... 5 3 Målstyrning... 7 4 Ekonomisk översikt... 9 5 Nyckeltal... 14 6 Driftplan

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo Budget 2012 Flerårsplan 2013-2014 Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. VISIONSSTYRNING 1.1 Varför visionsstyrning? 1 1.2 Vår

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177)

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Årsbudget 2008 Verksamhetsplan 2009-2010 Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Foto: Strupö 2002 Fotograf: Lars Olofsson Innehållsförteckning OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 1. Kommunfullmäktiges

Läs mer