Bilaga till förslagsskrivelse Budget för 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till förslagsskrivelse 2011-10-26. Budget för 2012"

Transkript

1 Bilaga till förslagsskrivelse Budget för 2012 och plan för

2 Innehållsförteckning Inledning Sammanfattning s 1 God ekonomisk hushållning s 3 Året som kommer s 4 Kommunstyrelsens budgetdirektiv i sammandrag s 5 Fem år i sammandrag s 7 Omvärlden s 8 Befolkningsprognos s 10 Stadens ekonomi s 12 Resultatbudget s 15 Balansbudget s 16 Finansbudget s 17 Driftbudget med tilldelade kommunalskattebidrag s 18 Investeringsplan s 19 Resultatöversikt s 20 Ordförklaringar s 21 Nämndernas verksamhetsplaner Central politisk organisation/stadsledning s 22 Konsult- och servicekontoret s 28 Miljö- och stadsbyggnadskontoret s 39 Fastighetskontoret s 47 Utbildningsnämnden s 59 Äldre- och handikappnämnden s 83 Socialnämnden s 99 Kultur- och fritidsnämnden s 107 Tekniska nämnden - Skattefinansierad verksamhet s Vatten och avlopp s Avfall s 143 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden s 149 Investeringsplan s 150 Sammanställning över nämndernas verksamhetsmål med s 156 indikatorer och måltal för budget- och planåren

3 Sammanfattning Kommunstyrelsen föreslår en oförändrad kommunalskatt för Lidingö stads kommunalskatt föreslås uppgå till 18,62 kronor Vid en oförändrad landstingsskatt på 12,10 kronor kommer således den samlade kommunalskatten att uppgå till 30,72 kronor. Sedan 2006 har skatten sänkts vid fyra tillfällen. Totalt har skatten sänkts med 0,75 kronor från nivån 19,37 kronor år 2005 till föreslagna 18,62 kronor. Budgeten för 2012 och planen för åren utgår från stadens vision och strategiska mål som fastställdes av kommunfullmäktige i juni Med utgångspunkt från visionen och de strategiska målen har nämnderna format verksamhetsmål samt indikatorer till dessa. I budgetens målstyrningskedja har det under året fastställda miljöprogrammets mål inarbetats. Vidare bygger budgeten på de budgetdirektiv med ekonomiska ramar som kommunstyrelsen lämnat. Ramarna för budgeten för år 2012 inrymmer omkring 45 mkr i en generell ökning av anslagen och för pengbeloppen för de verksamheter där kundval gäller för att möta kostnadsökningar. Därutöver tillfördes nära 45 mkr för att möta ökat antal grundskoleelever ökade omsorgsbehov inom äldre- och handikappomsorgen samt förstärkningar av budgeten inom de övriga verksamheterna. Lidingös ekonomi är i grunden stark och stabil med goda resultat, hög soliditet, betydande tillgångar avsatta för att möta stadens pensionsåtaganden, förhållandevis låg skuldsättning, få borgensåtaganden samt en skattesats under riksgenomsnittet. Därutöver har staden betydande värden bundna i stadens bolag. Lidingö stad har under hela 2000-talet, med undantag för år 2004, redovisat positiva resultat. Under andra halvan av decenniet har resultaten varit mycket positiva och möjliggjort skattesänkningar, egenfinansiering av investeringar samt utbyggnad av förskolan och äldreomsorgen samt omsorgen av funktionshindrade. Även resurserna för väg- och fastighetsunderhåll samt parkskötsel, landskapsvård och åtgärder mot klotter har förstärkts. Årligen har betydande ekonomiska resurser tillförts stadens kärnverksamheter för ökade volymer. Den kraftiga turbulensen på världens finansmarknader under hösten 2008 och den påföljande lågkonjunkturen medförde mycket stora nedskrivningar av skatteintäktsprognoserna för kommunerna och landstingen de följande åren. Regeringen beslutade därför under 2009 att tillskjuta kommunsektorn 17 miljarder kronor i ökade statsbidrag för år Av dessa var 12 miljarder ett tillfälligt sysselsättningsstöd för år 2010 som avvecklats under För år 2011 kvarstod således 5 miljarder kronor av det extra statsbidraget. Temporärt tillsköt regeringen hösten 2010 ytterligare 3 miljarder för Dessa extra 3 miljarder kronor faller nu bort Resultatet för 2012 budgeteras till 24,5 mkr. Nämndernas budgetförslag har tillstyrkts i sin helhet. För åren 2013 och 2014 indikerar nuvarande prognos på negativa resultat på cirka 11 respektive 7 mkr. De negativa resultaten beror på vikande konjunktur, fler skolbarn och äldre i verksamheten samt betydande investeringsinsatser. De förhållandevis svaga resultaten för åren 2013 och 2014 kommer att kräva fortsatta effektiviseringar och rationaliseringar i 1

4 stadens verksamheter för att uppnå det finansiella målet om överskott på en procent av verksamhetens kostnader. Förändringar i befolkningsstrukturen ställer krav på resurstillskott. En särskild utmaning har staden i att möta det stora tillskottet av skolelever. Mellan 2010 och 2020 beräknas antalet grundskoleelever öka med cirka 900 vilket motsvarar en ökning med nära 20 procent. Vidare kräver det ökande antalet äldre Lidingöbor en utbyggnad av äldreboenden under de närmaste åren. Även tillgången på gruppboenden måste tillgodoses. Investeringsverksamheten blir omfattande de kommande åren. För 2012 beräknas investeringarna uppgå till 407 mkr. De påföljande åren beräknas investeringarna uppgå till 351 mkr respektive 247 mkr. Det omfattande investeringsbehovet är främst hänförligt till behovet av fler skollokaler för att kunna möta elevtillströmningen inom grundskolan. Även åtgärder hänförliga till fullföljande av stadens miljöprogram medför betydande investeringar. De omfattande investeringarna kommer att medföra en ökad låneskuld och därmed ökade finansiella kostnader vilket i sin tur begränsar utrymmet i driftbudgeten. För att möta kommande prisökningar har verksamheternas ekonomiska ramar räknats upp med 2 procent utom för grundskolan där uppräkning skett med 3 procent inför För åren är kostnaderna uppräknade med två procent årligen för att möta prisökningar. 2

5 God ekonomisk hushållning Kommunallagen ställer krav på en god ekonomisk hushållning i kommunerna. I budgeten ska staden ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Årsredovisningens förvaltningsberättelse ska innehålla en utvärdering om resultatet är förenligt de med mål fullmäktige beslutat om. Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste det för verksamheten finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Stadens definition på att god ekonomisk hushållning råder är att de mål som fastställt i budget uppnås inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser och balanskravet. Det finns inom staden ett väl utvecklat system för ekonomisk rapportering inom förvaltningsorganisationen samt till kommunstyrelsen och nämnder. Regelbunden rapportering om den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen sker till nämnder och kommunstyrelse. Lagstiftningen fastlägger en miniminivå finansiellt för begreppet god ekonomisk hushållning. Budget ska upprättas så att intäkter överstiger kostnader, det så kallade balanskravet. Om bokslutet för det aktuella året uppvisar ett negativt resultat ska detta täckas i budget senast tre år senare. Lidingö har endast vid ett tillfälle inte lyckats uppfylla balanskravet. År 2004 redovisades ett underskott på 22 mkr. Detta återställdes påföljande år då staden kunde redovisa ett positivt resultat på 82 mkr i förhållande till balanskravet. För år 2011 indikerar prognosen i anslutning till delårsrapporten ett positivt resultat på 66 mkr mot balanskravet. Ett uppnående av stadens finansiella mål om ett resultat motsvarande 1 procent av verksamhetens kostnader kräver ett resultat på 24 mkr. Budget för 2012 utmynnar i ett resultat på 24,5 mkr som således uppfyller det lagstadgade kravet om ekonomi i balans och stadens egna finansiella mål. 3

6 Året som kommer Viktiga händelser År 2012 är ett jubileumsår då 100 årsminnet av Raul Wallenbergs födelse i Kappsta och Gustaf Daléns Nobelpris kommer att uppmärksammas genom olika evenemang. Översiktsplanen beräknas antas under 2012 och ett genomförande tar därefter vid. För Centrum Torsvik tas ett planprogram fram under året som efter samråd beräknas färdigställas tidigt under Samarbetet fortsätter med SL kring projektet Lidingöbanan en del av Spårväg city Detaljplanen för en för en ny spårvagnsdepå vid Dalénum beräknas antas tillsammans med detaljplanerna för stationerna i Högberga och Brevik. Miljöprogrammet föranleder ett flertal insatser som berör hela den kommunala verksamheten. Stort fokus läggs på skolans lokalförsörjning då antalet elever ökar med omkring 900 mellan åren 2010 och Rudboda skola rivs och byggande av en ny miljöklassad skola påbörjas. I Dalénum påbörjas byggnation av en idrottshall samt en konstgräsplan. Inom äldre- och handikappomsorgen sätts under året fokus på kvalitets- och uppföljningsfrågor. I Rudboda och Dalénum tas två nya vård- och omsorgsboenden i bruk i slutet av 2012 eller början på Vård- och omsorgsentreprenaden vid Lidingö sjukhem avvecklas. Ett nytt gruppboende byggs i kvarteret Björnen. Gula Villan i Skärsätra byggs om för ett korttidsgruppboende. Förnyelsen och moderniseringen av den offentliga belysningen fortsätter. Byggandet av strandpromenaden mellan Dalénum och Baggeby gård fortsätter med etappen II från Larsberg till Larsbergs brygga.. Gång- och cykelvägarnas beläggning prioriteras. Fortsatt satsning på upprustning av stadens parker. 4

7 Kommunstyrelsens budgetdirektiv i sammandrag Stadens vision och strategiska samt finansiella mål ska vara vägledande för nämndernas verksamhetsmässiga och ekonomiska planering. Vision för Lidingö hälsan ö På Lidingö ges människor förutsättningar för en god hälsa. Lidingö erbjuder en kreativ miljö för människor och företag. Lidingö är en del av Stockholmsregionen och klarar balansen mellan utveckling och miljö. Lidingö har Sveriges bästa skolor. På Lidingö känner man trygghet i livets alla skeden. Strategiska mål Lidingöborna upplever största möjliga valfrihet. Stadens verksamhet baseras på ett kundfokus och utgår från Lidingöbornas behov och önskemål. Lidingö stad har en så liten miljöpåverkan som möjligt och ger Lidingöborna förutsättningar för kloka miljöval. Lidingö stad förnyar sig kontinuerligt för att skapa största möjliga nytta för Lidingöborna. Lidingö stad hushållar effektivt med skattebetalarnas pengar. Finansiellt mål Lidingö stad har en ekonomi i balans, grundad på en låg kommunalskatt. Stadens överskottsmål är 1 % av verksamhetens kostnader. 5

8 Lidingö stads vision och strategiska samt finansiella mål fastställdes i kommunfullmäktige i juni Med stadens vision som grund och utifrån de strategiska målen ska nämnderna utarbeta verksamhetsmål så att en sammanhängande målkedja formas för staden. Ett första steg att utifrån visionen och de strategiska målen formulera verksamhetsmål togs av nämnderna i samband med budgeten för 2010 och har utvecklats vidare därefter. Nämndernas verksamhetsmål är kompletterade med indikatorer och måltal för att möjliggöra en god måluppföljning. Som ett första led i det kommande arbetet med en utvecklad intern styrning och kontroll har nämnderna också företagit en sk risk- och väsentlighetsanalys avseende indikatorerna. Genom denna har nämnderna gjort en bedömning av sannolikheten och graden av allvarlighet i de identifierade riskerna. En samlad målkedja från de strategiska målen ned till indikatorerna för de olika nämnderna återfinns i slutet av kommunstyrelsens budgetförslag. Budgetdirektiven inrymmer vidare de ekonomiska restriktioner och ramar inom vilka nämndernas budgetförslag ska inrymmas. Kommunstyrelsen tillförde nämnderna ett utökat ekonomisk utrymme för att möta prisökningar 2012 med 2 procent förutom för grundskolan där uppräkningen är 3 procent. Vidare tillfördes stadens kärnverksamheter ytterligare resurser motsvarande de kostnadsökningar som följer av förändringar av befolkningsstrukturen. För äldre- och handikappnämndens verksamhet tillfördes ytterligare 19,5 mkr för att möta ökat vårdoch omsorgsbehov bland Lidingöborna För ökat antal barn och elever tillfördes utbildningsnämnden i ramarna 10,3 mkr. Ytterligare resurser tillförs även verksamheterna för bland annat upprätthållande av skötselstandarden av stadens grönytor. Totalt tillfördes verksamheterna närmare 45 mkr för utökad verksamhet. I direktiven ställde kommunstyrelsen krav på fortsatta rationaliseringar och effektiviseringar. Generellt gäller att nämndernas budgetförslag ska innefatta åtgärder för att kunna klara realistiska löneökningar inom respektive avtalsområde. Vidare ska avgiftshöjningar om minst 2 procent eftersträvas. I det fall lagen inte anger annat bör intäkterna täcka självkostnaden. För planåren gällde följande: Nämnderna tillförs preliminärt 2 procent årligen för att möta kostnadsökningar. Verksamhetens intäkter räknas likaså upp med 2 procent. För utökad verksamhet på grund av befolkningsstrukturens förändring har kalkylerats med ökade kostnader på 17,4 mkr inom äldre- och handikappomsorgen för 2013 och 3,5 mkr inom skolan och förskolan. För 2014 har kalkylmässigt beräknats ett behov om 25 mkr för det bägge verksamheterna. Beträffande investeringsbudgeten understryks att höga investeringsnivåer medför tillkommande kapital- och driftkostnader som begränsar utrymmet för verksamheterna. Nämnderna uppmanas att iaktta största möjliga återhållsamhet och prioritera bland kommande investeringar. Utgångspunkten är att tillkommande kostnader till följd av investeringar i form av lokalhyror och/eller andra driftskostnader ska täckas inom tilldelad ekonomisk ram. 6

9 Fem år i sammandrag (mkr) 2011* Prognos Verksamhetens intäkter 420,0 445,9 423,2 402,1 377,1 Jämförelsestörande intäkter 37,2 81,9 11,1 5,8 17,2 Verksamhetens kostnader , , , , ,9 Jämförelsestörande kostnader - -30, ,0 Avskrivningar -99,0-97,4-86,6-80,7-73,9 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,5 Skatteintäkter 2 245, , , , ,2 Statsbidrag/utjämning netto -135,3-166,0-267,0-267,1-261,6 Utdelning från av staden ägda bolag 0,3 4,0 0,2 0,7 0,2 Finansnetto 9,0 2,8 11,2-1,0 31,9 Omvärdering finansiella ,9 - placeringar Årets resultat 103,0 130,6 49,2 24,8 111,2 Avstämning mot balanskravet 65,8 65,2 52,0 68,7 82,5 Andel av nettokostnader (%) 1 92,6 91,7 94,2 93,2 92,3 Investeringsutgifter 241,9 211,9 157,9 159,0 168,5 Kassalikviditet (%) Pensionsåtagande (inkl. löneskatt) 957,1 856,5 896,6 898,6 945,9 Låneskuld 250,0 200,0 150,0 200,0 150,0 Eget kapital 2 070, , , , ,6 Soliditet (eget kapital/ totala tillgångar) (%) Utdebitering, Lidingö stad 18:62 18:86 18:86 18:86 18:96 * Enligt den preliminära resultatrapporten 1 Verksamhetens nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar i relation till skatteintäkterna efter justering med generellt statsbidrag och utjämning. 2 Kortfristiga fordringar - lager/kortfristiga skulder 7

10 Omvärlden Världen I början av 2011 rådde en optimism och lättnad över att världsekonomin, om än instabil, tycktes ha lämnat finanskrisen och en av de djupaste konjunkturnedgångarna sedan andra världskriget bakom sig. Redan tidigt under 2011 förbyttes dock lättnaden till förnyad oro nu orsakad av det offentliga skuldberget i de stora ekonomierna. I dag hösten 2011 är läget ytterst instabilt och lösningen på den skuldkris världsekonomin försatt sig är ännu fjärran. USA har vid tidigare konjunkturnedgångar alltid varit det lokomotiv som dragit igång världsekonomin. Med en skuld på 100 procent av BNP och ett budgetunderskott på närmare 10 procent av BNP har landet inte de tidigare förutsättningarna att agera lok. För EU lägger sig också skuldkrisen, inte minst för PIIG-länderna (Portugal, Italien, Irland Grekland), som en våt trasa över den ekonomiska utvecklingen. Den samlade statsskulden för EU-länderna ligger på drygt 80 procent av BNP och budgetunderskottet på cirka 6 procent. Detta kan jämföras ned konvergensvillkoren som rådde för inträde till EMU-samarbetet på högst 60 procent av BNP i statsskuld och 3 procent av BNP i budgetunderskott. Inga av de stora EUländernas ekonomier når idag upp till konvergensvillkoren. Endast Kina har bland de större ekonomierna fortfarande en betydande tillväxt i sin ekonomi. Denna är samtidigt så pass liten i förhållande till USA:s och EU:s ekonomier att den inte förmår att agera som det draglok USA varit. En alltmer samstämd pessimism har brett ut sig om världsekonomin. Internationella valutafonden, OECD och Europeiska centralbanken har alla uttalat att läget i världsekonomin är mycket allvarligt. Sverige Skuldkrisen i omvärlden påverkar aktiviteten i den svenska ekonomin på flera sätt. Det sker dels direkt genom att en försvagad tillväxt i omvärlden begränsar efterfrågan på svensk export. Kombinationen av svag internationell efterfrågan och stärkt kronkurs gör att den svenska exporten enbart beräknas växa med 4,3 procent Det är nästan en halvering jämfört med 2011 års beräknade tillväxttal. Skuldkrisen och den allmänna oron påverkar även inhemsk efterfrågan. Osäkerheten om vart ekonomin är på väg gör de svenska företagen mer försiktiga i sina investeringsbeslut samtidigt som hushållen håller hårdare i sina plånböcker. På så sätt skapas en ond cirkel som innebär att inte bara exportföretagens verksamhet påverkas utan också övriga delar av ekonomin. Den svenska återhämtningen efter finanskrisen blev extremt stark med en öknings av BNP år 2010 på 5,7 procent vilket var den starkaste ökningen sedan år Även år 2011 torde vi med stor sannolikhet få ökning över 4 procent. Det kan jämföras med att man i många andra länder inte når upp i en tillväxt på ens 2 procent. Det finns med andra ord en starkare potential för tillväxt i vårt land än i många andra länder. En förklaring till att det ser bättre ut för svensk ekonomi är att våra offentliga finanser är i relativt gott skick. Finanspolitiken behöver därför inte som i många andra länder stramas åt. Den svenska statsskulden motsvarar cirka 35 procent av BNP och vi har inget budgetunderskott. Samtidigt som de offentliga finanserna är under kontroll visar den privata sektorn betydande överskott. Den internationella skuldkrisen bedöms mera påtagligt hämma den ekonomiska aktiviteten Trots att tillväxtutsikterna i övrigt är gynnsamma beräknas ökningen av svensk BNP begränsas till 1,8 procent innebärande en halvering av tillväxten jämfört med i år. Uppbromsningen blir påtaglig för export och investeringar. 8

11 Kommunerna De resultatmässigt goda åren 2009 och 2010 kom av att krismedvetande och besparingsbeting var höga som en följd av finanskrisen. När så staten sköt till 17 miljarder kronor i konjunkturstöd och effekterna på svensk arbetsmarknad inte blev så stora som alla bedömare prognostiserat blev resultaten rekordhöga. Att återigen ta fram besparingsprogram i ett läge då resultaten trots alla tidigare varningar blev mycket positiva kan vara en utmaning vid en eventuell ny kris för kommunsektorn. Det finns en inre drivkraft i verksamheten att utvecklas, det finns alltid verksamhet som kan förbättras och efterfrågan på kommunala tjänster mattas inte av som en följd av en europeisk skuldkris. Många önskar en bättre skola, kortare köer i sjukvården och ökad kollektivtrafik och det är en grannlaga uppgift att balansera dessa krav mot det ekonomiska utrymmet. Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har i en rapport beräknat att kostnaderna ökar med 1 procent per år utöver demografin, vilket ger ett underskott på 200 miljarder kronor år Det motsvarar 13 kronor i kommunal skatt. Från att under en tjugofemårsperiod ha ökat med 1 procent per år utöver det som följer av demografiska behov konstaterar SKL att ökningstakten i kommunerna var 0,7 procent utöver demografin under 2000-talets första decennium. För landstingen är volymökningstakten oförminskat drygt 1 procent per år utöver demografin. Trots de senaste två årens stora överskott finns dock ett par landsting och nästan ett tjugotal kommuner som inte lyckats få sin ekonomi i balans ens under dessa år. När nu skatteintäkterna växer långsammare än i tidigare prognoser, konjunkturstödet avvecklas och statsbidragen minskar med anledning av nya gymnasieskolan kommer dessa och ett antal andra kommuner och landsting att få det mycket svårt. Staden Lidingö stads ekonomiska ställning är fortsatt stark. Soliditeten beräknas till 74 procent för 2011 och 42 procent om man tar hänsyn till pensionsåtagandena redovisade som ansvarsförbindelse. Stadens samlade pensionsåtagande täcks till stor del av de på kapitalmarknaden avsatta medlen. Borgensåtagandena är begränsade och de av staden helägda bolagen är ekonomiskt starka med betydande dolda tillgångar. Det ekonomiska utrymmet för 2012 bedöms medge att verksamheterna tillförts 2 procent, för grundskolan 3 procent, för att möta kommande kostnadsökningar förutom aviserade volymtillskott. Detta kommer med nuvarande inflationstakt sannolikt att kräva fortsatta rationaliseringar och effektiviseringar samtidigt som ambitiösa mål för verksamheterna ska uppnås. Det budgeterade resultatet för 2012 är positivt och når stadens finansiella mål om ett positivt resultat motsvarade 1 procent av verksamhetens kostnader. För planåren uppnås inte det finansiella målet varför sannolikt åtgärder måste vidtas om inte konjunkturläget vänder i positiv riktning medförande ett bättre skatteunderlag än det prognostiserade. Investeringsverksamheten beräknas bli omfattande under planperioden och medföra en ökning av stadens låneskuld. 9

12 Befolkningsprognos Lidingö hade invånare i januari I summan ingår de ca 150 invånare som bor på Storholmen, som vid årsskiftet överfördes till Lidingö stad från Vaxholms kommun. Lidingös befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden. En stor del av den väntade befolkningsökningen beror på utbyggnaden av Dalénum, där nästan personer väntas bo när området är färdigbyggt. Babyboomen under åren efter millennieskiftet är passerad, och de senaste åren har barnafödandet sjunkit för att stabilisera sig på en mer genomsnittlig nivå. Under 2010 var dock fruktsamheten oväntat hög, och den summerade fruktsamheten nådde 2,1 barn/kvinna. Fruktsamheten väntas inte nå samma höga nivåer. De stora barnkullarna från börjar skolan under de närmaste åren, och gör att antalet skolbarn ökar under prognosperioden. Lidingö har generellt stor inflyttning av barnfamiljer med barn upp till ungefär sjuårsåldern, och det mönstret väntas hålla i sig. De äldre invånarna blir allt fler, både räknat i antal och i andel av befolkningen. Framförallt är det åldersgruppen år som ökar de närmaste tio åren, medan antalet äldre över 85 år beräknas vara ganska konstant. Nedanstående diagram visar utvecklingen i totalbefolkningen den sista december respektive år Befolkningsprognos Invånarantal samt prognos

13 Nedanstående diagram visar utvecklingen i åldersklasser den sista december respektive år. Skolbarn 4500 Prognos över antal skolbarn år år år 1-5 år Av diagrammet kan tydligt utläsas förflyttningen i de olika åldersintervallen av de stora barnkullarna från år Prognosen stabiliseras något för 1-5 åringarna. Äldre och pensionärer Åldersgruppen år ökar fram till ca 2017 för att sedan minska. Den ökningen återspeglas sedan i åldersgruppen år Prognos över antal äldre år år 85- år

14 Stadens ekonomi Resultatbudget Stadens resultatbudget för 2012 innebär ett positivt resultat på 24,5 mkr. Skatteintäkterna är beräknade på en skattesats om 18,62 kr. Vidare är skatteintäkter, generella statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning som är upptagna i resultatbudgeten beräknade utifrån Sveriges kommuner och landstings, SKLs, skatteunderlagsprognos i oktober och preliminära beräkningar av inkomst- och kostnadsutjämningar från Statistiska centralbyrån (SCB), samt stadens befolkningsprognos. Skatteunderlaget i riket beräknas öka med 2,6 procent 2011 och 3,5 procent För åren 2013 och 2014 förutser regeringen och ekonomistyrningsverket en något högre tillväxt av skatteunderlaget än det som ligger i stadens prognos. Sammantaget ökar kostnaden för generella statsbidrag och utjämning netto med nära 20 mkr jämfört med prognosen för Kostnaden för inkomstutjämningsavgiften ökar med 20,4 mkr till följd av att skatteunderlagets ökning avtar i riket jämfört med Lidingö. Stadens intäkter för kostnadsutjämningsbidraget fortsätter att öka i omfattning, till följd av stadens befolkningsstruktur med många äldre och många små barn. Mellan 2011 och 2012 ökar bidraget med 20,9 mkr. Intäkten för regleringsbidraget minskar med 22,7 mkr mellan 2011 och Vinstutdelning från Lidingöhem AB föreslås med sammanlagt 0,2 mkr, vilket motsvarar det som lagen anger som skälig avkastning på aktiekapitalet. Från Lidingö Stads Tomt AB föreslås vinstutdelning på 4 mkr för Finansnettot har beräknats till 4,2 mkr. Då ingår förväntad avkastning på stadens placeringar med 18 mkr och räntekostnader för stadens lån på 12 mkr. Balansbudget De materiella anläggningstillgångarnas bokförda värde ökar med nära 300 mkr och uppgår till 2 015,5 mkr vid 2012 års utgång, enligt framtagen investeringsplan på 406,9 mkr och beräknade avskrivningar på 106,2 mkr. De långfristiga placeringarna beräknas uppgå till 714,6 mkr. Det egna kapitalet beräknas uppgå till 2 095,2 mkr vid utgången av Avsättningen för pensioner i balansräkningen beräknas minska med 1 mkr till 73,1 mkr. Avsättningen består av garantipensioner, efterlevandepensioner och förmånsbestämd pension för de som gick i pension före 2009, samt särskild avtalad ålderspension. Från 2009 försäkrar staden de förmånsbestämda pensionerna och någon avsättning för dessa görs inte därefter. Pensionsförmåner intjänade före 1998 samt pensionsförpliktelser enligt visstidsförordnanden redovisas som ansvarsförbindelser. 12

15 Finansbudget Av finansbudgeten framgår att den löpande verksamheten tillsammans med förändringar i rörelsekapitalet väntas frigöra 160,7 mkr för att finansiera verksamheten. Låneskulden beräknas vid ingången av året uppgå till 250 mkr. Genomförande av investeringsplanen på 406,9 mkr tillsammans med återinvestering av förväntad direktavkastning på stadens placeringar om 18 mkr resulterar i att anläggningstillgångarna ökar med 396,9 mkr. Finansieringsunderskottet beräknas således uppgå till 236,2 mkr. Med en upplåning på 250 mkr ökar låneskulden till 500 mkr och likviditeten ökar med 13,8 mkr. För extern upplåning 2012 föreslås en upplåningsram på 600 mkr. Driftbudget Stadens driftbudget presenteras på sidan 18. Där framgår också de anslag av kommunalskattemedel som nämnderna tilldelas. Centrala pensions- och omställningskostnader har budgeterats till 64,2 mkr och medel för kommunstyrelsens förfogande till 2 mkr. Nettokostnaden uppgår till 2 150,7 mkr och ökar med 97,3 mkr, eller 4,7 procent jämfört med prognosen för 2011 om man bortser från 2011-års jämförelsestörande poster. Investeringsplan Stadens investeringsplan innebär för 2012 att investeringar på 406,9 mkr planeras. Ny- och ombyggnationer i stadens skolor, nya gruppboenden inom handikappomsorgen, investeringar förbundna med genomförande av stadens miljöprogram, investeringar i Lidingöbroarna och utbyte av gatu- och parkbelysningsanläggningarna är några av de större utgiftsposterna i investeringsplanen. Investeringsreserven uppgår till 217,0 mkr och föreslås stå till kommunstyrelsens förfogande. Det är omfattande investeringar även åren framöver beräknas 350,5 mkr investeras i stadens anläggningar och verksamheter och ,4 mkr. Investeringsplanen ska vara vägledande för respektive nämnds fortsatta planering. Investeringsplanen redovisas på sidan 19. Övrigt Anslagsbindningen för resultatbudget fastställs till nämndsnivå. För investeringsbudgeten fastställs anslagsbindningen till respektive investeringsobjekt. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om balansering av nämndernas resultat från 2011 till 2012 via resultatutjämningsfond och överföring av investeringsbudget från 2011 till 2012 via överföringsbudget. 13

16 Långfristiga låneskuldens utveckling mkr Investeringar mkr 450,0 400,0 406,9 350,0 350,5 300,0 250,0 220,0 241,9 247,4 200,0 168,9 168,5 159,0 157,9 150,0 128,9 108,7 102,8 100,0 50,0 0,

17 Stadens resultatbudget (mkr) Budget Prognos Bokslut Verksamhetens intäkter 403,4 420,0 445,9 Jämförelsestörande intäkter* - 37,2 81,9 Verksamhetens kostnader , , ,8 Jämförelsestörande kostnader** - -30,0 Avskrivningar -106,2-99,0-99,5 Verksamhetens nettokostnader , , ,5 Skatteintäkter 2 321, , ,3 Generella statsbidrag och utjämning (not 1) -155,0-135,3-166,0 Utdelning från av staden ägda bolag 4,2 0,3 4,0 Finansnetto 4,2 9,0 2,8 Årets resultat 24,5 103,0 130,6 Justerat resultat enligt balanskravet 24,5 65,8 65,2 (not 1) Budget Prognos Bokslut Inkomstutjämning -509,3-488,9-503,0 Kostnadsutjämning*** 266,7 245,8 225,5 Regleringsbidrag/-avgift 22,3 45,0 11,2 Tillfälligt konjunkturstöd ,0 42,4 LSS-utjämning 3,3 1,9-0,5 Kommunal fastighetsavgift 62,0 60,9 58,4 Summa -155,0-135,3-166,0 * Mark-/fastighetsförsäljningar ** Ersättning enligt avtal till SL för renovering av Lidingöbanan *** Kostnadsutjämning justerad enligt utjämningsutredningen, 406 kr/inv 2013 och 325 kr/inv

18 Stadens balansbudget (mkr) Budget Prognos Bokslut Immateriella anläggningstillgångar 4,6 3,4 4,9 Materiella anläggningstillgångar 2 015, , ,3 Aktier i av staden ägda företag 6,3 6,3 6,3 Andra aktier och andelar 115,3 115,3 115,3 Andra fordringar 40,0 40,0 40,0 Placeringar 714,6 726,6 735,6 Summa anläggningstillgångar 2 896, , ,4 Lager 1,3 1,3 1,3 Fordringar på av staden ägda företag 0,4 0,4 0,4 Övriga fordringar 166,0 192,0 158,6 Kassa och bank 19,7 5,9 61,8 Summa omsättningstillgångar 187,4 199,6 222,1 SUMMA TILLGÅNGAR 3 083, , ,5 Eget kapital 2 095, , ,4 därav årets resultat 24,5 103,0 130,6 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 73,1 72,1 62,6 Övriga avsättningar 32,0 31,0 30,0 Summa avsättningar 105,1 103,1 92,6 Lån 500,0 250,0 200,0 Andra skulder 10,5 10,5 8,8 Summa långfristiga skulder 510,5 260,5 208,8 Skulder till av staden ägda företag 34,0 34,0 33,7 Övriga skulder 338,9 338,9 390,0 Summa kortfristiga skulder 372,9 372,9 423,7 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 083, , ,5 Ansvarsförbindelse avseende pensions- 877,0 885,0 793,9 åtaganden (inklusive löneskatt) 16

19 Stadens finansbudget (mkr) Budget Prognos DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 24,5 103,0 Förändring av eget kapital 0,0-3,7 Vinst vid försäljning av fastigheter och bostadsrätter 0,0-37,2 Justering för av- och nedskrivningar 106,2 99,0 Nedskrivning finansiella placeringar 2,0 2,7 Justering för gjorda avsättningar 2,0 10,5 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 134,7 174,3 Ökning/minskning lager 0,0 0,0 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 26,0-33,4 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0,0-50,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 160,7 90,1 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar -2,7-0,2 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Investering i materiella anläggningstillgångar -404,2-241,7 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 37,9 Investering i finansiella anläggningstillgångar -20,0-20,7 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 30,0 27,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -396,9-197,7 Finansieringsöver-/underskott -236,2-107,6 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 250,0 50,0 Amortering skuld 0,0 0,0 Ökning/Minskning långfristiga skulder 1,7 Ökning/Minskning långfristiga fordringar 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 250,0 51,7 Årets kassaflöde 13,8-55,9 Likvida medel vid årets början 5,9 61,8 Likvida medel vid årets slut 19,7 5,9 17

20 Driftbudget med tilldelade kommunalskattebidrag (mkr) Kommunal- Verksamhetens skattebidrag Intäkter Kostnader Central politisk org. och stadsledningskontor 74,2 9,5 83,7 varav enbart centr pol org och stadsledning 54,0 3,0 57,0 varav räddningstjänst 24,5 0,5 25,0 varav mark- och exploatering -4,3 6,0 1,7 Konsult- och servicekontor* 0,0 105,3 105,3 Miljö- och stadsbyggnadskontor 28,4 10,4 38,8 Fastighetskontor 14,5 303,1 317,6 Utbildningsnämnd 1 040,5 133, ,9 Äldre- och handikappnämnd 756,1 111,7 867,8 Socialnämnd 58,2 15,4 73,6 Kultur- och fritidsnämnd 76,5 32,6 109,1 Tekniska nämnden, teknik och natur m m 94,9 13,6 108,5 Tekniska nämnden, VA, renhållning m m 0,0 82,6 80,8 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 0,7 0,0 0,7 Övrigt** 77,3-77,3 Summa*** 2 221,3 817, ,1 Avgår internränta -68,8 Verksamhetens nettokostnader ,7 * Konsult- och servicekontoret är intäktsfinansierat, därav inget kommunalskattebidrag. ** Varav centrala pensions- och omställningskostnader 64,2 mkr samt medel till kommunstyrelsens förfogande 2 mkr. *** I summan för verksamhetens intäkter och kostnader ingår externa och interna poster inklusive interränta och avskrivningar, dock ej nämndsinterna poster. 18

Budget 2013. Foto: Joakim Trolle

Budget 2013. Foto: Joakim Trolle Budget 2013 Foto: Joakim Trolle Tack vare god ekonomisk hushållning har Lidingö stad alltjämt en stark ekonomi. Vi prioriterar det viktiga, undviker utsvävningar och presenterar en budget med ett överskott

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: Peter Knutson

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: Peter Knutson Budget 2009 foto: Peter Knutson De senaste årens effektiviseringar gör att staden står sig väl för att möta den lågkonjunktur som vi nu befinner oss i. Nämndernas budgetramar ökar nästa år med tre procent,

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

DATUM DNR 2015-10-21 KS/2015:202. Budget 2016

DATUM DNR 2015-10-21 KS/2015:202. Budget 2016 DATUM DNR 2015-10-21 KS/2015:202 Budget 2016 och plan för 2017-2018 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Året som kommer... 6 Stadens vision och strategiska mål... 7 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning...10

Läs mer

Foto: Eddie Granlund. Budget 2014. Budgetomslag_2014.indd 1 2014-02-14 14:02

Foto: Eddie Granlund. Budget 2014. Budgetomslag_2014.indd 1 2014-02-14 14:02 Foto: Eddie Granlund Budget 2014 Budgetomslag_2014.indd 1 2014-02-14 14:02 Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-11-25 Budget för 2014 och plan för 2015-2016 Allt fler tecken tyder på att den djupa internationella

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Patric Andersson Stadsledningskontoret 08-731 30 83 2014-11-03 KS/2014:183. Budget för 2015. och plan för 2016-2017

HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Patric Andersson Stadsledningskontoret 08-731 30 83 2014-11-03 KS/2014:183. Budget för 2015. och plan för 2016-2017 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Patric Andersson Stadsledningskontoret 08-731 30 83 2014-11-03 KS/2014:183 Budget för 2015 och plan för 2016-2017 1 KSO 2 Innehållsförteckning Inledning Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Budget 2010 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-08-27 KS/2015:197 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Månadsrapport mars 2016 Lidingö stad

Månadsrapport mars 2016 Lidingö stad HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 30 93 2016-04-20 KS/2016:113 Månadsrapport mars 2016 Lidingö stad 1. Inledning Resultatet för 2016 är budgeterat till 30,5 mnkr, vilket motsvarar det

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum:

Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: 2001-03-28 Mottagare: Ekonomi/Finans Kansli Revision Rubrik: Kommunernas

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Förslag till landstingsfullmäktiges

Förslag till landstingsfullmäktiges Ledningsenheten 2004-11-09 1 (7) Förslag till landstingsfullmäktiges finansplan 2005 (07) LANDSTINGET KRONOBERG 2004-11-09 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramarna

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158

2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 2011-08-19 Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

2011-05-23. Kommunstyrelsen. Månadsrapport april 2011 Dnr KS/2011:117

2011-05-23. Kommunstyrelsen. Månadsrapport april 2011 Dnr KS/2011:117 2011-05-23 Kommunstyrelsen Månadsrapport april 2011 Dnr KS/2011:117 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsrapport juli 2016 Lidingö stad

Månadsrapport juli 2016 Lidingö stad HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 30 93 2016-08-25 KS/2016:149 Månadsrapport juli 2016 Lidingö stad 1. Inledning Resultatet för 2016 är budgeterat till 30,5 mnkr, vilket motsvarar det

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer