samhällsnytt Miljöskydd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "samhällsnytt Miljöskydd"

Transkript

1 Miljö- & samhällsnytt Information från Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen Nummer 1, mars 2010 Innehåll Miljöskydd...1 Hälsoskydd...6 Förorenade områden...6 Samhällsbyggnad...6 Kulturmiljö...7 Vänsterspalten Miljöprövningsdelegationens beslut...2 Kurser och konferenser...5 Publikationer i Länsstyrelsens meddelandeserie...7 Välkommen till ett nytt nummer av Miljö- och samhällsnytt Vintern har till slut släppt sitt grepp - man blir glad av att höra fågelkvitter och känna solens värme. Snart kommer tussilago och påskliljor att förgylla vår tillvaro. Samtidigt som den stora mängden smältvatten leder ökad risk för översvämningar runt om i länet. Inom miljö- och samhällsbyggnadsområdet händer en hel del med lagrådsremisser och propositioner med förslag på lagändringar gällande riksintressen (3-4 kap. miljöbalken), åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer (5 kap. miljöbalken), miljökonsekvensbeskrivningar (6 kap. miljöbalken), miljöprocessen (9 kap. miljöbalken), kemikalietillsynen (14 kap. miljöbalken) samt förslag till ny plan- och bygglag och en ny lag om brandfarliga och explosiva varor. Flertalet förändringar föreslås träda i kraft den 1 januari Annelie Johansson Miljö- & samhällsnytt Länsstyrelsen i Jönköpings län Hamngatan Jönköping Telefon: (växel) Fax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare: Annelie Johansson Text: Bengt Isacson Layout: Jenny Gustafsson Nyhetsbrevet utkommer 4 gånger per år via elektronisk publicering. Anmäl dig till prenumeration av nyhetsbrevet genom att skicka ett e-brev till Nästa nummer utkommer i juni. Miljöskydd Företag kan få statliga stöd till energikartläggning Från och med den 1 mars 2010 kan energiintensiva företag som använder minst 500 MWh elenergi per år i sin verksamhet ansöka om så kallade energikartläggningscheckar hos Energimyndigheten. Det statliga stödet uppgår till 50 % av företagets kostnader för energikartläggning dock högst kronor per företag. För mer information hänvisas till förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning och Energimyndighetens webbplats: Nytt statligt stöd för lokala och regionala energisatsningar Från och med den 1 januari 2010 kan kommuner och landsting ansöka om statligt stöd till energieffektivisering i den egna verksamheten hos Energimyndigheten. Stödet får användas för strategiskt arbete i kommunen, till en egen tjänst eller köp av konsulttjänster, i syfte att minska energianvändningen i till exempel fastigheter, transporter och kontorsverksamhet. För att beviljas stöd ska en kommun eller ett landsting upprätta en strategi för energieffektivisering med mål och handlingsplan, arbeta aktivt för att genomföra strategin 1

2 Miljöprövningsdelegationens beslut Landstinget i Jönköpings län Tillstånd till miljöfarlig verksamhet återkallas gällande utsläpp av rökgaser vid Höglandssjukhuset i Eksjö. PrimePro HB Bolaget lämnas tillstånd för bearbetning av animaliska biprodukter på del av fastigheten Mossarp 1:31, Gislaveds kommun. Holst Åkeri AB Bolaget lämnas tillstånd till täktverksamhet på fastigheten Ärnanäs 1:5, Sävsjö kommun. Svimpex Granit AB Bolaget lämnas tillstånd till fortsatt täktverksamhet (bergtäkt) på fastigheterna Hjortsjö 3:8, 3:9, 4:4 och 4:6, Värnamo kommun samt på fastigheterna Bänarp 1:2 och 1:3 samt Kungshult 1:5 och 6:1 (blockstenstäkter), Tranås kommun. BMR Produkter AB Bolagets ansökan om tillstånd till planerade torvtäkter på fatigheterna Stenseryd 3:4 och Sjöstorp 1:8, 1:9, 1:10 och 2:9, Nässjö kommun, avslås. Jönköpings kommun Kommunen lämnas tillstånd till befintlig verksamhet på anläggning för avloppsrening på fastigheten Gränna 5:1, Jönköpings kommun. Nässjö Affärsverk AB Bolaget lämnas tillstånd till befintlig verksamhet vid anläggning för avloppsrening på fastigheten Pilabo 7:1 (Annebergs avloppsreningsverk), Nässjö kommun. Vetlanda Energi och Teknik AB Bolaget lämnas tillstånd till befintlig verksamhet för avloppsrening på fastigheterna Broby 22:1 och Broby 22:47 (Landsbro avloppsreningsverk), Vetlanda kommun. samt ställa krav på energieffektiva varor och tjänster vid offentlig upphandling. Totalt avsätts 99 miljoner kronor per år. Satsningen ingår i ett nationellt femårigt energieffektiviseringsprogram för perioden För mer information hänvisas till förordningen (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting. Ny myndighetsgemensam webbplats om vindkraft Den 4 februari 2010 lanserades den nya webbplatsen På den myndighets-gemensamma webbplatsen har mer än 15 myndigheter samlat information om vindkraft i syfte att göra det enklare att hitta rätt i processen för ansökningar och tillstånd. Den nya webbplatsen riktar sig till företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner som behöver information om tillståndsprocessen för vindkraftverk. Följande myndigheter har varit involverade i arbetet med Vindlov: Banverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Försvarsmakten, Lantmäteriet, Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sjöfartsverket, SMHI, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska Kraftnät, Transportstyrelsen och Vägverket. Mer information: Projektledare Jörg Neubauer, tel Nyheter inom handeln med utsläppsrätter Från och med handelsperioden inträder nya bestämmelser i systemet för handel med utsläppsrätter. Beslutade lagändringar är införda i lagen (2009:685) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter och innebär bland annat att fler verksamheter blir tillståndspliktiga och att fler klimatpåverkande gaser inkluderas i handelssystemet. Ändringarna innebär även att det inte längre tas ut någon avgift för förande av konto i utsläppsregistret. Frågor om handelsystemet skickas till Mer information finns också på 3,7 miljarder till miljö- och klimatinsatser i jordbruket I december 2009 kom EU:s jordbruksministrar överens om en rad satsningar på miljö- och klimatåtgärder inom landsbygdsprogrammet. Satsningarna, som motsvarar drygt 3,7 miljarder kronor, innefattar bland annat: klimat- och energisatsningar motsvarande 640 miljoner kronor åren och omfattar projekt- och investeringsstöd för energieffektivisering och bättre användning av jordbrukets rest- eller biprodukter för ökad andel förnybar energi, 1,4 miljarder för att minska utsläppen av växtnäringsämnen från jordbruksmark. Flera nya åtgärder i syfte att minska läckaget av fosfor från jordbruksmark kommer att införas. drygt 1,5 miljarder kronor kommer att gå till insatser i syfte att bevara den biologiska mångfalden i odlingslandskapet för att stärka skyddet av landets ängs- och betesmarker samt till att upprätthålla ett öppet och varierat odlingslandskap. 2

3 Tranås kommun Kommunen förelägges att senast den 15 februari 2010 inkomma med komplettering avseende Tranås avloppsreningsverk. Värnamo Energi AB Bolaget lämnas tillstånd till befintlig och utökad vid kraftvärmeanläggning på fastigheten Leverantören 2, Värnamo kommun. Carpenter Sweden AB Slutliga villkor för bolagets verksamhet på fastigheten Exporten 2, Tranås kommun, har fastställts. Anderstorps Lackerings-Service AB Bolagets tillstånd till miljöfarlig verksamhet på fastigheten Anderstorp 9:585 återkallas. Swerec AB Slutliga villkor för bolagets verksamhet på fastigheterna Lanna 1:34, 5:40 och 1:60, Värnamo kommun, har fastställts. Skrotfrag i Jönköping AB Bolaget lämnas tillstånd till ändringar i tillståndet för verksamheten på fastigheterna Flahult 3:245 och 3:239, Jönköpings kommun. Autotube HordaGruppen AB Bolagets tillstånd till miljöfarlig verksamhet på fastigheten Horda 4:42, Värnamo, återkallas. TJ Gräv AB Bolaget lämnas tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet på fastigheterna Skarpemon 1:9 och Stora Klämmestorp 1:3, Mullsjö kommun. Swedcote AB Bolagets villkor för utsläpp till vatten ändras. 200 miljoner kronor kommer att användas för att stimulera investeringar för att stärka mjölksektorn under kommande år. Landsbygdsprogrammet omfattar perioden och har som övergripande mål att stödja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden i Sverige. Programmet finansieras både från EU-budgeten och nationellt och omfattar totalt ca 35 miljarder, eller ca 5 miljarder kronor per år. Nya ämnen på kandidatförteckningen Den 28 oktober 2009 publicerade den Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA den första kandidatförteckningen för tillståndsprövning enligt Reach. Den 13 januari 2010 utökades kandidatförteckningen med ytterligare 14 ämnen. Identifieringen av ämnen som kan komma att tas upp i kandidatförteckningen är en kontinuerlig process, vilket innebär att nya ämnen förs upp på förteckningen successivt. Redan nu är ytterligare 8 ämnen ute på remiss och som då kan komma att läggas till innan sommaren. Ett ämne tas upp på kandidatförteckningen om det har särskilt allvarliga inneboende egenskaper. När ett ämne har tagits upp i kandidatförteckningen får det konsekvenser för ämnet både på kort och på lång sikt. Från och med det datum det publiceras att ett ämne har förts upp på kandidatförteckningen gäller informationskravet i artikel 33 för varor i Reach. Det innebär att: Alla som tillverkar, importerar eller säljer varor som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne på kandidatförteckningen måste lämna sådan information till sina kunder att varan kan hanteras på ett säkert sätt. Konsumenter har rätt att på begäran få samma information från leverantören av varan inom 45 dagar. Ämnen på kandidatförteckningen kan bli aktuella för tillståndsprövning innan de får säljas eller användas. Under 2009 påbörjades proceduren för tillståndsprövning. De ämnen på kandidatför-teckningen som kommer att bli föremål för tillståndprövning kommer att föras in i bilaga XIV till Reach. Där ska slutdatum anges för utsättande på marknaden och användning av ämnena. Detta slutdatum gäller såvida inte Europeiska kommissionen dessförinnan be-viljat tillstånd för fortsatt användning. Ansökningar om sådana tillstånd ska lämnas till ECHA. Kandidatförteckningen och tillståndsprövningen beskrivs i avdelning VII i Reach. Ett av syftena med denna avdelning är att ämnena gradvis ska ersättas med lämpliga alternativa ämnen och tekniker, när det är ekonomiskt och tekniskt genomförbart. Från och med den 1 juni 2011 börjar de regler i artikel 7 att tillämpas som säger att den som tillverkar eller importerar en vara som innehåller mer än 0,1 procent av ett ämne som finns upptaget i kandidatförteckningen ska anmäla detta till ECHA. Mer information finns under Reach och varor på Kemikalieinspektionens webbplats: Lindberg & Son AB Bolaget lämnas tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid anläggning för hantering av metallskrot, returpapper, returplast och blybatterier på fastigheterna Anderstorp 8:86, 8:87, 8:88 och 12:1, Gislaveds kommun. Ändring i förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen Klorfluorkolväten, HCFC är ett ozonnedbrytande ämne och en kraftfull växthusgas. Hanteringen av HCFC regleras i förordningen (2007:846) om 3

4 HS Kraft AB Bolaget förelägges att senast den 10 september 2010 inkomma med vissa kompletteringar angående sin verksamhet. Purus Västbo AB Tidigare verksamhetsutövares tillstånd till miljöfarlig verksamhet på fastigheten Åtterås 2:131, Gislaveds kommun, återkallas. Wareborns Gårdsförvaltning Bolaget lämnas tillstånd till planerad täktverksamhet (torvtäkt) på fastigheten Fredriksdal 2:1, Nässjö kommun. HS Kraft AB samt PeBo Naturbruk Bolagen lämnas tillstånd till planerad gruppstation för vindkraft på fastigheterna Milletorp 1:9 och 1:11, Vetlanda kommun. Jan-Erik Svensson Sökanden lämnas tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet (morän-, sand- och grustäkt) på fastigheten Åminne 5:1, Värnamo kommun. AB Hörle Tråd Slutliga villkor för bolagets verksamhet på fastigheten Hörle 3:22, Värnamo kommun, har fastställts. Gnosjö Casting AB Bolagets tillstånd till miljöfarlig verksamhet på fastigheten Gårö 1:231, Gnosjö kommun, har återkallats. fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Från och med år 2002 får HCFC inte fyllas på för underhåll och service av befintlig kyl-, värme- eller klimatutrustning, med undantag för försvarssektorn. Regeringens beslut den 21 december 2009 att införa ett totalt användningsförbud för HCFC innebär att ytterligare ett steg tas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet. Det beslutade användningsförbudet gällande klorfluorkolväten innebär att det från och med den 1 januari 2015 är förbjudet att använda HCFC i Sverige. Förbudet omfattar alla kyl-, värme- eller klimatutrustningar för yrkesmässigt bruk om köldmediemängden över-stiger 3 kilo. Det svenska användningsförbudet sammanfaller med ett totalt påfyllnads-förbud inom EU. Nya regler om växtskyddsmedel Den 14 december 2009 träder Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel i kraft. Förordningen innehåller regler för godkännande av växtskyddsmedel och innebär bland annat effektivare rutiner och tydligare besluts-kriterier. Växtskyddsmedelsförordningen ersätter nuvarande direktiv 91/414/EEG och ska tillämpas från och med den 14 juni Kemikalieinspektionen har tagit fram en broschyr om märkning av växtskyddsmedel. Broschyren vänder sig till företag som tillverkar, säljer eller importerar växtskyddsmedel till Sverige och finns att tillgå i pdf-format (beställningsnummer ) på Kemikalie-inspektionens webbplats: Nya farosymboler för märkning av kemiska produkter Till följd av införandet av den så kallade CLP-förordningen kommer de äldre orangefärgade farosymbolerna på kemiska produkter att ersättas av nya, så kallade faropiktogram med vit bakgrund och röd ram. Till och med den 1 juni 2015 gäller de två märkningssystemen parallellt. På sikt ska den nya märkningen med röd ram gälla i hela världen. Kemikalieinspektionen har tagit fram en plansch i A3-format som beskriver vad de olika farosymbolerna innebär. Planschen går att beställa gratis (beställningsnummer ) eller ladda ner som pdf från Kemikalieinspektionens webbplats: Kemikaliekartläggning Under året kommer Länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och kustområden att genomföra ett kemikaliekartläggningsprojekt. Projekt är ett samverkansprojekt mellan Naturvårdsverkets havsmiljöenhet, Vattenmyndigheten i Södra Östersjön samt länsstyrelserna och kommunerna inom distriktet. Projektet vänder sig främst till alla tillståndspliktiga verksamheterna oavsett storlek och bransch. Även de anmälningspliktiga verksamheter som vill delta har möjlighet att göra så. Verksamheterna deltar genom att skicka in sin kemikalieförteckning till Länsstyrelsen. Deltagande i projektet är frivilligt och 4

5 Kurser och konferenser 13 april 2010 Informationsträff om kemikaliekartläggning inom vattenförvaltningen. Anordnare: Länsstyrelserna inom södra östersjöns vattendistrikt. Utbildningsort: Nässjö. Målgrupp: miljöfarliga verksamheter april 2010 Miljöskyddshandläggarträff. Anordnare: Miljösamverkan f och Länsstyrelsen i Jönköping. Utbildningsort: Tranås. Målgrupp: handläggare inom kommuner och Länsstyrelsen 23 april 2010 Bra planer och bygglov. Anordnare: Länsstyrelsen i Jönköping. Utbildningsort: Jönköping Målgrupp: handläggare inom kommuner och Länsstyrelsen 4 maj 2010 Informationsträff om kemikaliekartläggning inom vattenförvaltningen. Anordnare: Länsstyrelserna inom södra östersjöns vattendistrikt. Utbildningsort: Nässjö. Målgrupp: miljöfarliga verksamheter 6 maj 2010 Klimatkonferens - hur väl möter samhällets klimatåtgärder upp mot tvågradersmålet? Anordnare: Högskolan i Jönköping, landstinget i Jönköping, Jönköpings kommun, Länsstyrelsen, Regionförbundet, Vägverket region Sydost, Jönköpings Energi AB och länsförsäkringar Jönköping. Målgrupp: företag, organisationer och allmänhet. Utbildningsort: Jönköping. 18 maj 2010 Miljöbrottsseminarie. Anordnare: Åklagarmyndigheten, Miljösamverkan f och Länsstyrelsen i Jönköping. Utbildningsort: Jönköping. Målgrupp: handläggare inom kommuner och Länsstyrelsen 1 juni 2010 Utbildningsdag om Miljökvalitetsnormer och Åtgärdsprogram. Anordnare: Länsstyrelsen. Målgrupp: handläggare på kommuner och länsstyrelsen. Utbildningsort: Lokal ej bestämd. 3 juni 2010 Tillsyn av strandskyddade områden. Anordnare: Länsstyrelsen i Jönköping. Målgrupp: handläggare inom miljö-, plan- och byggområdet. Utbildningsort: Jönköping. kostnadsfritt. Deltagande företag kommer att få hjälp att upprätta sina kemikalieförteckningar och information om vilka ämnen som kan beröras av olika begränsningar. Uppgifter som även efterfrågas inom till exempel REACH och Vattenförvaltning. För mer information kontakta: Martin Fransson, telefon Beslut om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten Nu är Vattenmyndigheternas förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer (MKN) fastställda genom beslut av vattendelegationerna och därmed har den första cykeln i vattenförvaltningen avslutats. Alla dokument gällande svensk vattenförvaltning återfinns på Vattenmyndighetens webbplats En populärversion av förvaltningsplanerna finns på följande länk: Åtgärdsprogram I åtgärdsprogrammen beskrivs de insatser som bedöms nödvändiga för att de beslutade miljökvalitetsnormerna ska uppnås i tid. Åtgärdsprogrammen innehåller 38 åtgärder som riktar sig till kommuner och till myndigheter såsom Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna och Statens jordbruksverk. Många åtgärder syftar till att förbättra kunskapsunderlaget för att göra det möjligt att välja rätt åtgärd på rätt plats i framtiden. Andra åtgärder rör exempelvis krav på egenkontroll hos verksamhetsutövare och skydd av våra dricksvatten. Åtgärdsprogrammet understryker vikten av att ta hänsyn till vattenmiljöerna vid samhällsplanering. Ansvariga myndigheter ska årligen rapportera till vattenmyndigheterna vilka åtgärder de har genomfört, med start 28 februari Senast år 2012 ska alla åtgärder vara påbörjade. En sammanfattning av åtgärdsprogrammen inklusive de 38 åtgärdspunkterna finns på följande webbplatser: Södra Östersjöns vattendistrikt Sodra+Ostersjon/beslut_FP/atgarder_battre_vatten/ Västerhavets vattendistrikt Miljökvalitetsnormer för vatten Inom vattenförvaltningen används miljökvalitetsnormer för att ange krav på vattnets kvalitet. För ytvatten ställs krav med utgångspunkt från ekologisk och kemisk status. För grundvatten ställs krav med utgångspunkt från kemisk och kvantitativ status. I länet innebär detta att kvalitetskrav i form av miljökvalitetsnormer har beslutats för totalt drygt 600 grundvatten, sjöar och vattendrag i Jönköpings län. För de flesta av vatten-förekomsterna syftar normerna till att nå god status senast den 22 december En hel del vattenförekomster har fått en tidsfrist för att nå god status till år 2021 och några få har en tidsfrist till år Tidsfristen behövs bland annat för att utreda vilka åtgärder som behövs i enskilda vattenområden och för att 5

6 9 juni 2010 Handläggarträff förorenade områden. Anordnare: Länsstyrelsen i Jönköping. Målgrupp: handläggare som arbetar med förorenade områden. Utbildningsort: Jönköping. utvärdera kostnadseffektivitet. Detta är viktigt för att kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats. Åtgärderna ska dock påbörjas senast år 2012, oavsett om kravet är god status senast år 2015 eller om det finns en tidsfrist. Alla miljökvalitetsnormer finns i VISS (www.viss.lst.se) På länsstyrelsens webbplats finns en sorterbar exceltabell över status, miljöproblem och miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna i Jönköpings län. För varje vattenförekomst finns information om kommun, avrinningsområde och direktlänk till VISS för detaljerad information. Tabellerna återfinns på följande länk: Ramdirektivet_for_vatten/mkn.htm Hälsoskydd Nickel och allergi Nickel är den vanligaste orsaken till kontaktallergi och kan utvecklas om nickelhaltiga produkter har direktkontakt med huden en längre tid. Det finns regler som begränsar hur mycket nickel som får läcka ut från produkter som kommer i direkt och varaktig kontakt med huden, till exempel smycken, klockboetter, blixtlås, knappar och spännen på skor och kläder. Kemikalieinspektionen har tagit fram en broschyr med vilka regler som gäller nickel och allergi. Broschyren finns att tillgå i pdf-format (beställningsnummer ) på Kemikalieinspektionens webbplats: Förorenade områden Statsbidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador I samband med antagandet av regeringens proposition (2008/09:217) Miljöbalkens försäkringar och avhjälpande av förorenade områden m.m. från och med den 1 januari 2010 avskaffades miljöskadeförsäkringen och saneringsförsäkringen i 33 kap. miljöbalken. Samtidigt infördes ett antal ändringar i förordningen (2004:100) om statsbidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador. Bland annat ska tillsynsmyndighetens så kallade handräckningskostnader kunna täckas av statsbidrag. Vidare ska Naturvårdsverket ta fram en nationell plan för avhjälpande av förorenade områden och möjligheterna till bidrag ändras på så sätt att begränsningen av bidrag till högst 90 procent av kostnaderna tas bort. Samhällsbyggnad Investeringsstöd till äldre- och trygghetsbostäder Stödet gäller för ny- och ombyggnad till nya äldrebostäder, så kallade särskilt boende för äldre. Bidrag lämnas med 2600 kr per kvadratmeter för nybyggda 6

7 Publikationer i Länsstyrelsens meddelandeserie 2009:42 Kräftprovfiske i Jönköpings län :43 Kräftprovfiske i Jönköpings län :44 Vidöstern och Färsjön 2009:46 KulturAqua 2009:47 Påväxtundersökning i Jönköpings län :48 Landskapskaraktärisering 2009:49 Bilagor till Landskapskaraktärisering 2009:50 Uppföljning av miljökvalitetsmålen för Jönköpings län :01 Vårsiklöja i Ören - Provfiske 2005 och :02 Tillsynsprojekt förorenade områden :03 Bristanalys - En genomgång av datakällorna till den regionala miljömålsuppföljningen samt en översyn av bristerna i uppföljningen 2010:04 Inventering av svampar i ängs- och betesmarker i Jönköpings län :05 Inventering av marktaggsvampar i Jönköpings län lägenheter och 2200 kr per kvadratmeter för ombyggnad. Ansökningsblanketter finns via Boverket. Ansökan skickas till Länsstyrelsen. Med trygghetsbostäder avses bostadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation och där det finns personal som dagligen på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Trygghetsbostäder kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Ytterligare ett krav är att bostäderna ska innehas av personer som fyllt 70 år. När det gäller makar, sambor eller syskon räcker det att en av personerna har fyllt 70 år. Investeringsstöd till solfångare För ett år sedan ändrades investeringsstödet till solfångare och det har lockat helt nya aktörer att satsa på tekniken. Statistik för år 2009 visar att tio stora anläggningar har beviljats mer än kronor per anläggning. Före 1 januari 2009 gick stödet för termisk solvärme, som det heter, främst till enfamiljshus och mindre anläggningar, men det har förändrats. Nu är det stora anläggningar som söker och beviljas stöd eftersom taket har höjts från till 3 miljoner kronor. Stort intresse finns för solvärme från kommuner, kommunala bostadsbolag, landsting, fjärrvärmebolag, kyrkor och bostadsrättsföreningar. Stöd beviljas i relation till hur mycket värme som anläggningen beräknas kunna leverera. Jämfört med tidigare år har både ansökt belopp och beviljat stöd fördubblats. Om ROT-avdraget utnyttjas för solvärme kan man inte få solvärmestöd. Stödet söks hos Länsstyrelsen. Kulturmiljö Folkets Park i Nässjö Fråga om byggnadsminnesförklaring av Folkets Park i Nässjö har väckts av en nässjöbo. Detta efter det att Nässjö kommun meddelat att de är intresserad av att köpa parken under förutsättning att samtliga byggnader, med undantag av entréportalen, rivs och att marken kan exploateras för bostäder. Föreningen Folkets Park i Nässjö är konkursmässig. Teater-byggnaden i parken bör, enligt Länsstyrelsens uppfattning, flyttas alternativt nedmonteras och förvaras för framtiden. Länsstyrelsen har nyligen färdigställt en inventering av länets övriga folkparker. Högarps by blir kulturreservat Länets andra kulturreservat blir Högarps by i Vetlanda kommun. Reservatet är på ca 60 hektar och blir det 31:a kulturreservatet i landet. Högarps by ligger högt med milsvid utsikt. Här finns odlingsrösen och gärdsgårdskantade fägator bevarade, liksom 200-åriga hamlade träd. Bebyggelsen är från och 1800-talen. Odlingslandskapet ser likadant ut som på 1940-talet och åskådliggör det gamla odlingslandskapet och dess biologiska kulturarv. 7

8 8

9 9

10 10

Regeringens proposition 2013/14:39

Regeringens proposition 2013/14:39 Regeringens proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken Prop. 2013/14:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 november 2013

Läs mer

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar MISSIV 2015-04-13 RJL 2015/341 Regionledningskontoret Avsändare Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar Förslag

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport 2013:7. Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder

Rapport 2013:7. Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Rapport 2013:7 Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Boverket februari 2013 Titel: Utvärdering av investeringsstödet för äldrebostäder

Läs mer

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Foto Erik André December 2006 Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Miljösamverkan Västra Götaland dec 2006 Denna handledning har

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Bostäder för äldre i avfolkningsorter rir 2014:2

riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Bostäder för äldre i avfolkningsorter rir 2014:2 riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Bostäder för äldre i avfolkningsorter rir 2014:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Hur främjandet och användningen av förnybar energi utvecklas enligt artikel 22 i EU:s direktiv för användning av energi från förnybara

Läs mer

Vidareutveckling av förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor. - underlagsrapport

Vidareutveckling av förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor. - underlagsrapport Vidareutveckling av förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor - underlagsrapport rapport 6346 mars 2010 Vidareutveckling av förslag till avgiftssystem för minskade utsläpp av kväve och fosfor Underlagsrapport

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:2

Regeringens proposition 2003/04:2 Regeringens proposition 2003/04:2 Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Prop. 2003/04:2 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2003 Göran Persson Lena Sommestad

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Promemoria. Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige

Promemoria. Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige Promemoria Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige 1 Innehållsförteckning 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Promemorians huvudsakliga innehåll... 6 Lagtext... 7 2.1 Förslag till lag om

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Diarienummer 537-34925-2014-3 Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 RAPPORT 6557 mars 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 Beställningar Ordertel:

Läs mer

En bok om svensk vattenförvaltning

En bok om svensk vattenförvaltning Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer En bok om svensk vattenförvaltning

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

Till Åtgärdsprogrammet

Till Åtgärdsprogrammet Till Åtgärdsprogrammet Tillfällig innehållsförteckning till delegation Till Åtgärdsprogrammet... 1 SAMHÄLLSEKONOMISK KONSEKVENSANALYS PER MILJÖPROBLEM... 3 Samhällsekonomisk konsekvensanalys övergödning...

Läs mer

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1 Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012 Rapport 2013:1 1 Regionala miljönyheter direkt till din epost! Som du kan läsa om på sidan 3 och 4 går vi nu in i ett omfattande arbete med att

Läs mer