samhällsnytt Miljöskydd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "samhällsnytt Miljöskydd"

Transkript

1 Miljö- & samhällsnytt Information från Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen Nummer 1, mars 2010 Innehåll Miljöskydd...1 Hälsoskydd...6 Förorenade områden...6 Samhällsbyggnad...6 Kulturmiljö...7 Vänsterspalten Miljöprövningsdelegationens beslut...2 Kurser och konferenser...5 Publikationer i Länsstyrelsens meddelandeserie...7 Välkommen till ett nytt nummer av Miljö- och samhällsnytt Vintern har till slut släppt sitt grepp - man blir glad av att höra fågelkvitter och känna solens värme. Snart kommer tussilago och påskliljor att förgylla vår tillvaro. Samtidigt som den stora mängden smältvatten leder ökad risk för översvämningar runt om i länet. Inom miljö- och samhällsbyggnadsområdet händer en hel del med lagrådsremisser och propositioner med förslag på lagändringar gällande riksintressen (3-4 kap. miljöbalken), åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer (5 kap. miljöbalken), miljökonsekvensbeskrivningar (6 kap. miljöbalken), miljöprocessen (9 kap. miljöbalken), kemikalietillsynen (14 kap. miljöbalken) samt förslag till ny plan- och bygglag och en ny lag om brandfarliga och explosiva varor. Flertalet förändringar föreslås träda i kraft den 1 januari Annelie Johansson Miljö- & samhällsnytt Länsstyrelsen i Jönköpings län Hamngatan Jönköping Telefon: (växel) Fax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare: Annelie Johansson Text: Bengt Isacson Layout: Jenny Gustafsson Nyhetsbrevet utkommer 4 gånger per år via elektronisk publicering. Anmäl dig till prenumeration av nyhetsbrevet genom att skicka ett e-brev till Nästa nummer utkommer i juni. Miljöskydd Företag kan få statliga stöd till energikartläggning Från och med den 1 mars 2010 kan energiintensiva företag som använder minst 500 MWh elenergi per år i sin verksamhet ansöka om så kallade energikartläggningscheckar hos Energimyndigheten. Det statliga stödet uppgår till 50 % av företagets kostnader för energikartläggning dock högst kronor per företag. För mer information hänvisas till förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning och Energimyndighetens webbplats: Nytt statligt stöd för lokala och regionala energisatsningar Från och med den 1 januari 2010 kan kommuner och landsting ansöka om statligt stöd till energieffektivisering i den egna verksamheten hos Energimyndigheten. Stödet får användas för strategiskt arbete i kommunen, till en egen tjänst eller köp av konsulttjänster, i syfte att minska energianvändningen i till exempel fastigheter, transporter och kontorsverksamhet. För att beviljas stöd ska en kommun eller ett landsting upprätta en strategi för energieffektivisering med mål och handlingsplan, arbeta aktivt för att genomföra strategin 1

2 Miljöprövningsdelegationens beslut Landstinget i Jönköpings län Tillstånd till miljöfarlig verksamhet återkallas gällande utsläpp av rökgaser vid Höglandssjukhuset i Eksjö. PrimePro HB Bolaget lämnas tillstånd för bearbetning av animaliska biprodukter på del av fastigheten Mossarp 1:31, Gislaveds kommun. Holst Åkeri AB Bolaget lämnas tillstånd till täktverksamhet på fastigheten Ärnanäs 1:5, Sävsjö kommun. Svimpex Granit AB Bolaget lämnas tillstånd till fortsatt täktverksamhet (bergtäkt) på fastigheterna Hjortsjö 3:8, 3:9, 4:4 och 4:6, Värnamo kommun samt på fastigheterna Bänarp 1:2 och 1:3 samt Kungshult 1:5 och 6:1 (blockstenstäkter), Tranås kommun. BMR Produkter AB Bolagets ansökan om tillstånd till planerade torvtäkter på fatigheterna Stenseryd 3:4 och Sjöstorp 1:8, 1:9, 1:10 och 2:9, Nässjö kommun, avslås. Jönköpings kommun Kommunen lämnas tillstånd till befintlig verksamhet på anläggning för avloppsrening på fastigheten Gränna 5:1, Jönköpings kommun. Nässjö Affärsverk AB Bolaget lämnas tillstånd till befintlig verksamhet vid anläggning för avloppsrening på fastigheten Pilabo 7:1 (Annebergs avloppsreningsverk), Nässjö kommun. Vetlanda Energi och Teknik AB Bolaget lämnas tillstånd till befintlig verksamhet för avloppsrening på fastigheterna Broby 22:1 och Broby 22:47 (Landsbro avloppsreningsverk), Vetlanda kommun. samt ställa krav på energieffektiva varor och tjänster vid offentlig upphandling. Totalt avsätts 99 miljoner kronor per år. Satsningen ingår i ett nationellt femårigt energieffektiviseringsprogram för perioden För mer information hänvisas till förordningen (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting. Ny myndighetsgemensam webbplats om vindkraft Den 4 februari 2010 lanserades den nya webbplatsen På den myndighets-gemensamma webbplatsen har mer än 15 myndigheter samlat information om vindkraft i syfte att göra det enklare att hitta rätt i processen för ansökningar och tillstånd. Den nya webbplatsen riktar sig till företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner som behöver information om tillståndsprocessen för vindkraftverk. Följande myndigheter har varit involverade i arbetet med Vindlov: Banverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Försvarsmakten, Lantmäteriet, Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sjöfartsverket, SMHI, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska Kraftnät, Transportstyrelsen och Vägverket. Mer information: Projektledare Jörg Neubauer, tel Nyheter inom handeln med utsläppsrätter Från och med handelsperioden inträder nya bestämmelser i systemet för handel med utsläppsrätter. Beslutade lagändringar är införda i lagen (2009:685) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter och innebär bland annat att fler verksamheter blir tillståndspliktiga och att fler klimatpåverkande gaser inkluderas i handelssystemet. Ändringarna innebär även att det inte längre tas ut någon avgift för förande av konto i utsläppsregistret. Frågor om handelsystemet skickas till Mer information finns också på 3,7 miljarder till miljö- och klimatinsatser i jordbruket I december 2009 kom EU:s jordbruksministrar överens om en rad satsningar på miljö- och klimatåtgärder inom landsbygdsprogrammet. Satsningarna, som motsvarar drygt 3,7 miljarder kronor, innefattar bland annat: klimat- och energisatsningar motsvarande 640 miljoner kronor åren och omfattar projekt- och investeringsstöd för energieffektivisering och bättre användning av jordbrukets rest- eller biprodukter för ökad andel förnybar energi, 1,4 miljarder för att minska utsläppen av växtnäringsämnen från jordbruksmark. Flera nya åtgärder i syfte att minska läckaget av fosfor från jordbruksmark kommer att införas. drygt 1,5 miljarder kronor kommer att gå till insatser i syfte att bevara den biologiska mångfalden i odlingslandskapet för att stärka skyddet av landets ängs- och betesmarker samt till att upprätthålla ett öppet och varierat odlingslandskap. 2

3 Tranås kommun Kommunen förelägges att senast den 15 februari 2010 inkomma med komplettering avseende Tranås avloppsreningsverk. Värnamo Energi AB Bolaget lämnas tillstånd till befintlig och utökad vid kraftvärmeanläggning på fastigheten Leverantören 2, Värnamo kommun. Carpenter Sweden AB Slutliga villkor för bolagets verksamhet på fastigheten Exporten 2, Tranås kommun, har fastställts. Anderstorps Lackerings-Service AB Bolagets tillstånd till miljöfarlig verksamhet på fastigheten Anderstorp 9:585 återkallas. Swerec AB Slutliga villkor för bolagets verksamhet på fastigheterna Lanna 1:34, 5:40 och 1:60, Värnamo kommun, har fastställts. Skrotfrag i Jönköping AB Bolaget lämnas tillstånd till ändringar i tillståndet för verksamheten på fastigheterna Flahult 3:245 och 3:239, Jönköpings kommun. Autotube HordaGruppen AB Bolagets tillstånd till miljöfarlig verksamhet på fastigheten Horda 4:42, Värnamo, återkallas. TJ Gräv AB Bolaget lämnas tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet på fastigheterna Skarpemon 1:9 och Stora Klämmestorp 1:3, Mullsjö kommun. Swedcote AB Bolagets villkor för utsläpp till vatten ändras. 200 miljoner kronor kommer att användas för att stimulera investeringar för att stärka mjölksektorn under kommande år. Landsbygdsprogrammet omfattar perioden och har som övergripande mål att stödja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden i Sverige. Programmet finansieras både från EU-budgeten och nationellt och omfattar totalt ca 35 miljarder, eller ca 5 miljarder kronor per år. Nya ämnen på kandidatförteckningen Den 28 oktober 2009 publicerade den Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA den första kandidatförteckningen för tillståndsprövning enligt Reach. Den 13 januari 2010 utökades kandidatförteckningen med ytterligare 14 ämnen. Identifieringen av ämnen som kan komma att tas upp i kandidatförteckningen är en kontinuerlig process, vilket innebär att nya ämnen förs upp på förteckningen successivt. Redan nu är ytterligare 8 ämnen ute på remiss och som då kan komma att läggas till innan sommaren. Ett ämne tas upp på kandidatförteckningen om det har särskilt allvarliga inneboende egenskaper. När ett ämne har tagits upp i kandidatförteckningen får det konsekvenser för ämnet både på kort och på lång sikt. Från och med det datum det publiceras att ett ämne har förts upp på kandidatförteckningen gäller informationskravet i artikel 33 för varor i Reach. Det innebär att: Alla som tillverkar, importerar eller säljer varor som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne på kandidatförteckningen måste lämna sådan information till sina kunder att varan kan hanteras på ett säkert sätt. Konsumenter har rätt att på begäran få samma information från leverantören av varan inom 45 dagar. Ämnen på kandidatförteckningen kan bli aktuella för tillståndsprövning innan de får säljas eller användas. Under 2009 påbörjades proceduren för tillståndsprövning. De ämnen på kandidatför-teckningen som kommer att bli föremål för tillståndprövning kommer att föras in i bilaga XIV till Reach. Där ska slutdatum anges för utsättande på marknaden och användning av ämnena. Detta slutdatum gäller såvida inte Europeiska kommissionen dessförinnan be-viljat tillstånd för fortsatt användning. Ansökningar om sådana tillstånd ska lämnas till ECHA. Kandidatförteckningen och tillståndsprövningen beskrivs i avdelning VII i Reach. Ett av syftena med denna avdelning är att ämnena gradvis ska ersättas med lämpliga alternativa ämnen och tekniker, när det är ekonomiskt och tekniskt genomförbart. Från och med den 1 juni 2011 börjar de regler i artikel 7 att tillämpas som säger att den som tillverkar eller importerar en vara som innehåller mer än 0,1 procent av ett ämne som finns upptaget i kandidatförteckningen ska anmäla detta till ECHA. Mer information finns under Reach och varor på Kemikalieinspektionens webbplats: Lindberg & Son AB Bolaget lämnas tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid anläggning för hantering av metallskrot, returpapper, returplast och blybatterier på fastigheterna Anderstorp 8:86, 8:87, 8:88 och 12:1, Gislaveds kommun. Ändring i förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen Klorfluorkolväten, HCFC är ett ozonnedbrytande ämne och en kraftfull växthusgas. Hanteringen av HCFC regleras i förordningen (2007:846) om 3

4 HS Kraft AB Bolaget förelägges att senast den 10 september 2010 inkomma med vissa kompletteringar angående sin verksamhet. Purus Västbo AB Tidigare verksamhetsutövares tillstånd till miljöfarlig verksamhet på fastigheten Åtterås 2:131, Gislaveds kommun, återkallas. Wareborns Gårdsförvaltning Bolaget lämnas tillstånd till planerad täktverksamhet (torvtäkt) på fastigheten Fredriksdal 2:1, Nässjö kommun. HS Kraft AB samt PeBo Naturbruk Bolagen lämnas tillstånd till planerad gruppstation för vindkraft på fastigheterna Milletorp 1:9 och 1:11, Vetlanda kommun. Jan-Erik Svensson Sökanden lämnas tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet (morän-, sand- och grustäkt) på fastigheten Åminne 5:1, Värnamo kommun. AB Hörle Tråd Slutliga villkor för bolagets verksamhet på fastigheten Hörle 3:22, Värnamo kommun, har fastställts. Gnosjö Casting AB Bolagets tillstånd till miljöfarlig verksamhet på fastigheten Gårö 1:231, Gnosjö kommun, har återkallats. fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Från och med år 2002 får HCFC inte fyllas på för underhåll och service av befintlig kyl-, värme- eller klimatutrustning, med undantag för försvarssektorn. Regeringens beslut den 21 december 2009 att införa ett totalt användningsförbud för HCFC innebär att ytterligare ett steg tas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet. Det beslutade användningsförbudet gällande klorfluorkolväten innebär att det från och med den 1 januari 2015 är förbjudet att använda HCFC i Sverige. Förbudet omfattar alla kyl-, värme- eller klimatutrustningar för yrkesmässigt bruk om köldmediemängden över-stiger 3 kilo. Det svenska användningsförbudet sammanfaller med ett totalt påfyllnads-förbud inom EU. Nya regler om växtskyddsmedel Den 14 december 2009 träder Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel i kraft. Förordningen innehåller regler för godkännande av växtskyddsmedel och innebär bland annat effektivare rutiner och tydligare besluts-kriterier. Växtskyddsmedelsförordningen ersätter nuvarande direktiv 91/414/EEG och ska tillämpas från och med den 14 juni Kemikalieinspektionen har tagit fram en broschyr om märkning av växtskyddsmedel. Broschyren vänder sig till företag som tillverkar, säljer eller importerar växtskyddsmedel till Sverige och finns att tillgå i pdf-format (beställningsnummer ) på Kemikalie-inspektionens webbplats: Nya farosymboler för märkning av kemiska produkter Till följd av införandet av den så kallade CLP-förordningen kommer de äldre orangefärgade farosymbolerna på kemiska produkter att ersättas av nya, så kallade faropiktogram med vit bakgrund och röd ram. Till och med den 1 juni 2015 gäller de två märkningssystemen parallellt. På sikt ska den nya märkningen med röd ram gälla i hela världen. Kemikalieinspektionen har tagit fram en plansch i A3-format som beskriver vad de olika farosymbolerna innebär. Planschen går att beställa gratis (beställningsnummer ) eller ladda ner som pdf från Kemikalieinspektionens webbplats: Kemikaliekartläggning Under året kommer Länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och kustområden att genomföra ett kemikaliekartläggningsprojekt. Projekt är ett samverkansprojekt mellan Naturvårdsverkets havsmiljöenhet, Vattenmyndigheten i Södra Östersjön samt länsstyrelserna och kommunerna inom distriktet. Projektet vänder sig främst till alla tillståndspliktiga verksamheterna oavsett storlek och bransch. Även de anmälningspliktiga verksamheter som vill delta har möjlighet att göra så. Verksamheterna deltar genom att skicka in sin kemikalieförteckning till Länsstyrelsen. Deltagande i projektet är frivilligt och 4

5 Kurser och konferenser 13 april 2010 Informationsträff om kemikaliekartläggning inom vattenförvaltningen. Anordnare: Länsstyrelserna inom södra östersjöns vattendistrikt. Utbildningsort: Nässjö. Målgrupp: miljöfarliga verksamheter april 2010 Miljöskyddshandläggarträff. Anordnare: Miljösamverkan f och Länsstyrelsen i Jönköping. Utbildningsort: Tranås. Målgrupp: handläggare inom kommuner och Länsstyrelsen 23 april 2010 Bra planer och bygglov. Anordnare: Länsstyrelsen i Jönköping. Utbildningsort: Jönköping Målgrupp: handläggare inom kommuner och Länsstyrelsen 4 maj 2010 Informationsträff om kemikaliekartläggning inom vattenförvaltningen. Anordnare: Länsstyrelserna inom södra östersjöns vattendistrikt. Utbildningsort: Nässjö. Målgrupp: miljöfarliga verksamheter 6 maj 2010 Klimatkonferens - hur väl möter samhällets klimatåtgärder upp mot tvågradersmålet? Anordnare: Högskolan i Jönköping, landstinget i Jönköping, Jönköpings kommun, Länsstyrelsen, Regionförbundet, Vägverket region Sydost, Jönköpings Energi AB och länsförsäkringar Jönköping. Målgrupp: företag, organisationer och allmänhet. Utbildningsort: Jönköping. 18 maj 2010 Miljöbrottsseminarie. Anordnare: Åklagarmyndigheten, Miljösamverkan f och Länsstyrelsen i Jönköping. Utbildningsort: Jönköping. Målgrupp: handläggare inom kommuner och Länsstyrelsen 1 juni 2010 Utbildningsdag om Miljökvalitetsnormer och Åtgärdsprogram. Anordnare: Länsstyrelsen. Målgrupp: handläggare på kommuner och länsstyrelsen. Utbildningsort: Lokal ej bestämd. 3 juni 2010 Tillsyn av strandskyddade områden. Anordnare: Länsstyrelsen i Jönköping. Målgrupp: handläggare inom miljö-, plan- och byggområdet. Utbildningsort: Jönköping. kostnadsfritt. Deltagande företag kommer att få hjälp att upprätta sina kemikalieförteckningar och information om vilka ämnen som kan beröras av olika begränsningar. Uppgifter som även efterfrågas inom till exempel REACH och Vattenförvaltning. För mer information kontakta: Martin Fransson, telefon Beslut om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten Nu är Vattenmyndigheternas förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer (MKN) fastställda genom beslut av vattendelegationerna och därmed har den första cykeln i vattenförvaltningen avslutats. Alla dokument gällande svensk vattenförvaltning återfinns på Vattenmyndighetens webbplats En populärversion av förvaltningsplanerna finns på följande länk: Åtgärdsprogram I åtgärdsprogrammen beskrivs de insatser som bedöms nödvändiga för att de beslutade miljökvalitetsnormerna ska uppnås i tid. Åtgärdsprogrammen innehåller 38 åtgärder som riktar sig till kommuner och till myndigheter såsom Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna och Statens jordbruksverk. Många åtgärder syftar till att förbättra kunskapsunderlaget för att göra det möjligt att välja rätt åtgärd på rätt plats i framtiden. Andra åtgärder rör exempelvis krav på egenkontroll hos verksamhetsutövare och skydd av våra dricksvatten. Åtgärdsprogrammet understryker vikten av att ta hänsyn till vattenmiljöerna vid samhällsplanering. Ansvariga myndigheter ska årligen rapportera till vattenmyndigheterna vilka åtgärder de har genomfört, med start 28 februari Senast år 2012 ska alla åtgärder vara påbörjade. En sammanfattning av åtgärdsprogrammen inklusive de 38 åtgärdspunkterna finns på följande webbplatser: Södra Östersjöns vattendistrikt Sodra+Ostersjon/beslut_FP/atgarder_battre_vatten/ Västerhavets vattendistrikt Miljökvalitetsnormer för vatten Inom vattenförvaltningen används miljökvalitetsnormer för att ange krav på vattnets kvalitet. För ytvatten ställs krav med utgångspunkt från ekologisk och kemisk status. För grundvatten ställs krav med utgångspunkt från kemisk och kvantitativ status. I länet innebär detta att kvalitetskrav i form av miljökvalitetsnormer har beslutats för totalt drygt 600 grundvatten, sjöar och vattendrag i Jönköpings län. För de flesta av vatten-förekomsterna syftar normerna till att nå god status senast den 22 december En hel del vattenförekomster har fått en tidsfrist för att nå god status till år 2021 och några få har en tidsfrist till år Tidsfristen behövs bland annat för att utreda vilka åtgärder som behövs i enskilda vattenområden och för att 5

6 9 juni 2010 Handläggarträff förorenade områden. Anordnare: Länsstyrelsen i Jönköping. Målgrupp: handläggare som arbetar med förorenade områden. Utbildningsort: Jönköping. utvärdera kostnadseffektivitet. Detta är viktigt för att kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats. Åtgärderna ska dock påbörjas senast år 2012, oavsett om kravet är god status senast år 2015 eller om det finns en tidsfrist. Alla miljökvalitetsnormer finns i VISS (www.viss.lst.se) På länsstyrelsens webbplats finns en sorterbar exceltabell över status, miljöproblem och miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna i Jönköpings län. För varje vattenförekomst finns information om kommun, avrinningsområde och direktlänk till VISS för detaljerad information. Tabellerna återfinns på följande länk: Ramdirektivet_for_vatten/mkn.htm Hälsoskydd Nickel och allergi Nickel är den vanligaste orsaken till kontaktallergi och kan utvecklas om nickelhaltiga produkter har direktkontakt med huden en längre tid. Det finns regler som begränsar hur mycket nickel som får läcka ut från produkter som kommer i direkt och varaktig kontakt med huden, till exempel smycken, klockboetter, blixtlås, knappar och spännen på skor och kläder. Kemikalieinspektionen har tagit fram en broschyr med vilka regler som gäller nickel och allergi. Broschyren finns att tillgå i pdf-format (beställningsnummer ) på Kemikalieinspektionens webbplats: Förorenade områden Statsbidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador I samband med antagandet av regeringens proposition (2008/09:217) Miljöbalkens försäkringar och avhjälpande av förorenade områden m.m. från och med den 1 januari 2010 avskaffades miljöskadeförsäkringen och saneringsförsäkringen i 33 kap. miljöbalken. Samtidigt infördes ett antal ändringar i förordningen (2004:100) om statsbidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador. Bland annat ska tillsynsmyndighetens så kallade handräckningskostnader kunna täckas av statsbidrag. Vidare ska Naturvårdsverket ta fram en nationell plan för avhjälpande av förorenade områden och möjligheterna till bidrag ändras på så sätt att begränsningen av bidrag till högst 90 procent av kostnaderna tas bort. Samhällsbyggnad Investeringsstöd till äldre- och trygghetsbostäder Stödet gäller för ny- och ombyggnad till nya äldrebostäder, så kallade särskilt boende för äldre. Bidrag lämnas med 2600 kr per kvadratmeter för nybyggda 6

7 Publikationer i Länsstyrelsens meddelandeserie 2009:42 Kräftprovfiske i Jönköpings län :43 Kräftprovfiske i Jönköpings län :44 Vidöstern och Färsjön 2009:46 KulturAqua 2009:47 Påväxtundersökning i Jönköpings län :48 Landskapskaraktärisering 2009:49 Bilagor till Landskapskaraktärisering 2009:50 Uppföljning av miljökvalitetsmålen för Jönköpings län :01 Vårsiklöja i Ören - Provfiske 2005 och :02 Tillsynsprojekt förorenade områden :03 Bristanalys - En genomgång av datakällorna till den regionala miljömålsuppföljningen samt en översyn av bristerna i uppföljningen 2010:04 Inventering av svampar i ängs- och betesmarker i Jönköpings län :05 Inventering av marktaggsvampar i Jönköpings län lägenheter och 2200 kr per kvadratmeter för ombyggnad. Ansökningsblanketter finns via Boverket. Ansökan skickas till Länsstyrelsen. Med trygghetsbostäder avses bostadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation och där det finns personal som dagligen på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Trygghetsbostäder kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Ytterligare ett krav är att bostäderna ska innehas av personer som fyllt 70 år. När det gäller makar, sambor eller syskon räcker det att en av personerna har fyllt 70 år. Investeringsstöd till solfångare För ett år sedan ändrades investeringsstödet till solfångare och det har lockat helt nya aktörer att satsa på tekniken. Statistik för år 2009 visar att tio stora anläggningar har beviljats mer än kronor per anläggning. Före 1 januari 2009 gick stödet för termisk solvärme, som det heter, främst till enfamiljshus och mindre anläggningar, men det har förändrats. Nu är det stora anläggningar som söker och beviljas stöd eftersom taket har höjts från till 3 miljoner kronor. Stort intresse finns för solvärme från kommuner, kommunala bostadsbolag, landsting, fjärrvärmebolag, kyrkor och bostadsrättsföreningar. Stöd beviljas i relation till hur mycket värme som anläggningen beräknas kunna leverera. Jämfört med tidigare år har både ansökt belopp och beviljat stöd fördubblats. Om ROT-avdraget utnyttjas för solvärme kan man inte få solvärmestöd. Stödet söks hos Länsstyrelsen. Kulturmiljö Folkets Park i Nässjö Fråga om byggnadsminnesförklaring av Folkets Park i Nässjö har väckts av en nässjöbo. Detta efter det att Nässjö kommun meddelat att de är intresserad av att köpa parken under förutsättning att samtliga byggnader, med undantag av entréportalen, rivs och att marken kan exploateras för bostäder. Föreningen Folkets Park i Nässjö är konkursmässig. Teater-byggnaden i parken bör, enligt Länsstyrelsens uppfattning, flyttas alternativt nedmonteras och förvaras för framtiden. Länsstyrelsen har nyligen färdigställt en inventering av länets övriga folkparker. Högarps by blir kulturreservat Länets andra kulturreservat blir Högarps by i Vetlanda kommun. Reservatet är på ca 60 hektar och blir det 31:a kulturreservatet i landet. Högarps by ligger högt med milsvid utsikt. Här finns odlingsrösen och gärdsgårdskantade fägator bevarade, liksom 200-åriga hamlade träd. Bebyggelsen är från och 1800-talen. Odlingslandskapet ser likadant ut som på 1940-talet och åskådliggör det gamla odlingslandskapet och dess biologiska kulturarv. 7

8 8

9 9

10 10

Enligt sändlista Handläggare

Enligt sändlista Handläggare 1/7 Datum Dnr Mottagare 2011-10-26 2270-11 Enligt sändlista Handläggare Dir tel Kajsa Berggren 010-6986018 Omfördelning av ansvar för genomförande av delar inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

Ramdirektivet för vatten

Ramdirektivet för vatten Rent vatten börjar bli en bristvara 2000 kom EU:s medlemsstater överens om: Ramdirektivet för vatten Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett

Läs mer

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Att gå från byråkrati till handling Kartläggning och analys Identifiera vattenförekomster, bedöma

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Gjennomföring av tiltak i Sverige. Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo

Gjennomföring av tiltak i Sverige. Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo Gjennomföring av tiltak i Sverige Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo 100311 SE WFD-organisation Naturgiven indelning fem havsbassänger huvudavrinningsområden Nationellt samarbete regionalt

Läs mer

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten ett arv att skydda och förvalta Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Lagstiftning och hantering av kemiska produkter

Lagstiftning och hantering av kemiska produkter Lagstiftning och hantering av kemiska produkter LAGSTIFTNING Miljöbalken 14:e kap i MB Kemiska produkter och biotekniska organismer Förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Samordnad Recipientkontroll vad gör Havs- och vattenmyndigheten?

Samordnad Recipientkontroll vad gör Havs- och vattenmyndigheten? Samordnad Recipientkontroll vad gör Havs- och vattenmyndigheten? - Genomfört regeringsuppdrag - vidare arbete med detta - -> regeringsuppdrag 2016 - utblick mot framtiden Elisabeth Sahlsten elisabeth.sahlsten@havochvatten.se

Läs mer

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

INNEHÅLL. Lagkrav och myndigheter. Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt. Hantering av specifika problem

INNEHÅLL. Lagkrav och myndigheter. Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt. Hantering av specifika problem PRESENTATION INNEHÅLL Lagkrav och myndigheter Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt Hantering av specifika problem LAGKRAV OCH MYNDIGHETER LAGSTIFTNING Svensk lagstiftning Lag Förordning

Läs mer

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram webbenkäten Ystad Österlens MF Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av

Läs mer

Sammanfattning av frågor

Sammanfattning av frågor webbenkäten Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och

Läs mer

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten?

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Mats Wallin Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenförvaltningscykeln 1 Tidplan 2013 Långsiktig

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för vatten. - Vad är det och hur fungerar de?

Miljökvalitetsnormer för vatten. - Vad är det och hur fungerar de? Miljökvalitetsnormer för vatten - Vad är det och hur fungerar de? Stockholm den 22 mars 2010 Henrik Pernmyr, Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt 1 Miljökvalitetsnormer i svensk rätt Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Miljöbalken Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler och detaljerade bestämmelser om avloppsvattenrening.

Läs mer

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Dalarna av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Dalarna av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (6) Återrapportering från Länsstyrelsen Dalarna av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov verka

Läs mer

Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten

Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten Ekologisk status i kilaåns avrinningsområde Remissvar samråd 2009 Antal remissinstanser via brev, e-post och webbenkäter Bottenviken Bottenhavet Norra Östersjön

Läs mer

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt 2009 2015 Rapportnr: 2010:3 ISSN: 1403-624X Titel: Miljökonsekvensbeskrivning Bottenhavets vattendistrikt 2009-2015 Utgivare: Vattenmyndigheten

Läs mer

Allmän miljölagstiftning. Avfall. Dokumentnamn

Allmän miljölagstiftning. Avfall. Dokumentnamn Allmän miljölagstiftning Högskolelag (1992:1434) (1 kap. 5 ) Miljöbalk (1998:808) Sveriges nationella miljökvalitetsmål Uppsala läns regionala miljömål Avfall Avfallsförordning (2001:1063) Föreskrifter

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn Thomas Rydström Miljöenheten Miljöbalkens mål är Hållbar Utveckling 1 kap. Miljöbalkens mål 1 är att främja en hållbar utveckling

Läs mer

Vattenförvaltning vad innebär det? Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör Bottenvikens vattendistrikt

Vattenförvaltning vad innebär det? Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör Bottenvikens vattendistrikt Vattenförvaltning vad innebär det? Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör Bottenvikens vattendistrikt Rent vatten börjar bli en bristvara 2000 kom EU:s medlemsstater överens om: Ramdirektivet för vatten Vatten

Läs mer

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten ett arv att skydda och förvalta Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN MB 14 kap kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning

Läs mer

Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och

Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och Miljösamverkan Sverige Myndigheternas syn på åtgärdsbetinget i vattendelegationernas beslut 2009 om vattenförvaltningsplaner för genomförande av EU:s ramvattendirektiv

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter och allmänna råd om redovisning av förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för grundvatten;

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (7) Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Läs mer

Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Kalmar läns (Vattenmyndighet i Södra Östersjöns vattendistrikt) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen i Kronobergs län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen i Kronobergs län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen i Kronobergs län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid

Läs mer

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram webbenkäten Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Vattenskyddsområden. Monica Andersson

Vattenskyddsområden. Monica Andersson Vattenskyddsområden Monica Andersson Skydda dricksvatten Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan avstå det mesta men vi klarar oss inte utan vatten. Vattenskyddsområden Tillstånd

Läs mer

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 2 Jovars, det flyter utgångspunkten är ramdirektivet för vatten som antogs i december 2000!

Läs mer

Ramdirektivet för f r Vatten

Ramdirektivet för f r Vatten Ramdirektivet för f r Vatten Näringsbelastning till vattenmiljöerna, erna, reningsverkens bidrag och möjliga m styrmedel Föreningen Vatten 20100317 Anders Finnson Svenskt Vatten Vattenpoesi Ramdirektivet

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Lagar och regler om kemikalier

Lagar och regler om kemikalier Exempel från: Håll Sverige Rent Lagar och regler om kemikalier Låt eleverna läsa om lagar och regler kopplat till kemikalier, prata om texterna tillsammans, och avsluta med en frågesport. Läs och frågesporta

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Skövde kommun / kommunstyrelsen@skovde.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (10) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Vision Tillsammans värnar vi vattnets värden Verksamhetsidé Vi inspirerar till och banar väg för rätt vattenkvalitet Aktuellt inom vattenförvaltningen

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Länsstyrelser i samverkan 5 Vattendistrikt utifrån avrinningsområdens gränser 5 Vattenmyndigheter

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt

ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt 2009 2015 Rapportnr: 2010:2 ISSN: 1403-624X Titel: Åtgärdsprogram Bottenhavets vattendistrikt 2009-2015 Utgivare: Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt

Läs mer

Investeringsstöd till bostäder för äldre personer

Investeringsstöd till bostäder för äldre personer Nya stöd och bidrag Investeringsstöd till bostäder för äldre personer För 2016 har regeringen avsatt 150 miljoner kronor, ett belopp som beräknas att successivt öka till 400 miljoner 2018. ny- eller ombyggnad

Läs mer

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Strategi om en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Miljömålsberedningen har fått i uppdrag från regeringen att

Läs mer

Miljötillsynsförordning (2011:13)

Miljötillsynsförordning (2011:13) Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Allmänt om miljötillsynen 1 [4181] Denna förordning är meddelad 1. med stöd av 26 kap. 5 miljöbalken i fråga om 1 kap. 4, 2. med stöd av 26

Läs mer

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Hur påverkar vattentjänsterna våra vatten och hur kommer åtgärdsprogrammen att påverka vattentjänsterna? Juha Salonsaari Vattensamordnare och Arbetsgruppsansvarig

Läs mer

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten Innehåll Åtgärder krävs på enskilda avlopp för att nå God ekologisk status Avlopp och Kretslopp 2010 Helena Segervall Vattenmyndigheten har tagit fram åtgärdsprogram för att behålla och uppnå God vattenstatus

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (7) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Industriutsläppsdirektivet (IED)

Industriutsläppsdirektivet (IED) Page 1 of 5 Industriutsläppsdirektivet (IED) Riksdagen har beslutat om hur EU:s industriutsläppsdirektiv, IED, ska införlivas i svensk lagstiftning. Regeringen planerar att besluta om nya och ändrade förordningar

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv Förslag åtgärdsprogram för södra östersjön Just nu pågår samråd inom EU Ramdirektivet för vatten -2021-2027

Läs mer

Nynäshamns kommun /

Nynäshamns kommun / Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Nynäshamns kommun / kommunstyrelsen@nynashamn.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02

Läs mer

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Information om investeringsstöd till äldrebostäder Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Bakgrund Denna information beskriver översiktligt reglerna för investeringsstöd till äldrebostäder.

Läs mer

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Eva Sandberg Internationella enheten Avdelningen för Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel Kemikalieinspektionen Det handlar om. Lagstiftning

Läs mer

Miljö- och klimatdialog

Miljö- och klimatdialog Miljö- och klimatdialog Arbetsmaterial kommunträffar 2015 Kommunen har en viktig roll i åtgärdsarbetet För att främja arbetet inom miljö och klimat har flera åtgärdsprogram och handlingsplaner arbetats

Läs mer

Rubrik: Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter

Rubrik: Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter SFS nr: 1998:950 Departement/ myndighet: Miljödepartementet Rubrik: Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter Utfärdad: 1998-06-25 Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:842 1 Miljösanktionsavgift enligt

Läs mer

UNDANTAG ENLIGT VATTENFÖRVALTNINGSFÖRORDNINGEN, MINDRE STRÄNGA KVALITETSKRAV OCH TIDSFRISTER SAMT STATUSFÖRSÄMRING

UNDANTAG ENLIGT VATTENFÖRVALTNINGSFÖRORDNINGEN, MINDRE STRÄNGA KVALITETSKRAV OCH TIDSFRISTER SAMT STATUSFÖRSÄMRING SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2008-10-21\dagordning\tjänsteutlåtande\8.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-09-16 MHN 2008-10-21 p 8 Stina Thörnelöf

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Vattendirektivet så påverkas kommunerna

Vattendirektivet så påverkas kommunerna Vattendirektivet så påverkas kommunerna Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från EU-direktiv till svensk lag Flera direktiv bakas ihop (upphörde 2013) Farliga ämnen 2000/60/EG Ramdirektiv för

Läs mer

Tillsyn över energihushållning. Vad är det som gäller?

Tillsyn över energihushållning. Vad är det som gäller? Tillsyn över energihushållning Vad är det som gäller? Energitillsyn spelar roll! Sveriges nationella miljömål syftar till att lösa de större miljöproblemen i landet till år 2020. Miljö balken är en viktig

Läs mer

SjöLyftet Hur kan det vara till nytta för vattenförvaltningen?

SjöLyftet Hur kan det vara till nytta för vattenförvaltningen? SjöLyftet Hur kan det vara till nytta för vattenförvaltningen? Fem vattenmyndigheter Samordnar arbetet enligt ramdirektivet för vatten samt ett antal övriga direktiv Naturgiven indelning -Havsbassänger

Läs mer

Aktörers åtagande i miljömålens åtgärdsprogram

Aktörers åtagande i miljömålens åtgärdsprogram Aktörers åtagande i miljömålens åtgärdsprogram Minskad klimatpåverkan (2015-2019) Aktörer som har åtagit sig att genomföra åtgärden 1. Fastighetsforum verktygslåda för energieffektivisering 2. Stöd och

Läs mer

Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund. Tema Vatten Borgeby fältdagar 2010 Presentation av Göran Kihlstrand LRF

Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund. Tema Vatten Borgeby fältdagar 2010 Presentation av Göran Kihlstrand LRF Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Tema Vatten Borgeby fältdagar 2010 Presentation av Göran Kihlstrand LRF EU direktivet 2000/60/EG Ramdirektivet för vatten December 2000 antog alla EU:s medlemsländer Ramdirektivet

Läs mer

Kort bakgrund om vattenförvaltningen

Kort bakgrund om vattenförvaltningen Kort bakgrund om vattenförvaltningen Varför en särskild vattenförvaltning? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Föreskrifter om miljökvalitetsnormer

Föreskrifter om miljökvalitetsnormer Föreskrifter om miljökvalitetsnormer 22 FS 2015:xx Utkom från trycket den xx december 2015 Länsstyrelsen i X läns (Vattenmyndigheten i Y vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Remissens 3 huvudsakliga delar Förvaltningsplanen Tillsammans med ÅP ger planen inriktningen för fortsatta

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om redovisning av förvaltningsplan för grundvatten; SGU-FS 2008:3 Utkom från trycket

Läs mer

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför?

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Elisabeth Sahlsten, Kristina Samuelsson och Miriam Liberman Enheten för miljöövervakning Bakgrund I Sverige

Läs mer

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö Tid: 216-12-1 kl. 8.3-11.25 Plats: Regionens hus sal B 11 Stöd till anläggning av kanalisation för bredband Diarienummer: RJL 216/3511

Läs mer

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Vattenmyndighetens samråd - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Upplägg - Övergripande om samrådet - Nationell åtgärdsanalys Övergödning - Åtgärdsförslag regionalt

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Bilaga 2. Krav enligt vattenförvaltningsförordningen, bilaga 1

Bilaga 2. Krav enligt vattenförvaltningsförordningen, bilaga 1 Bilaga 2. Krav enligt vattenförvaltningsförordningen, bilaga 1 I bilaga 1 till vattenförvaltningsförordningen anges vilka uppgifter som ska finnas med i vattendistriktens förvaltningsplaner. Nedan följer

Läs mer

Ivösjön en vattenförekomst i EU

Ivösjön en vattenförekomst i EU Ivösjön en vattenförekomst i EU Arbete i sex års cykler - 2009-2015 Mål: God ekologisk status Ingen försämring 1. Kartläggning 2. Kvalitetsmål och normer Klar 22 december 2007 Klar 22 december 2009 3.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2009:1324 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel

Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel Lantbruk Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel Projektrapport 2015 Sammanfattning Under 2014 genomfördes ett projekt inom lantbruk i MÖTA:s regi. Projektet syftade till att ta fram underlag som en blankett

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

AKTUELLT OM VATTENFÖRVALTNING

AKTUELLT OM VATTENFÖRVALTNING AKTUELLT OM VATTENFÖRVALTNING Miljökvalitetsnormer och Vattenmyndighetens åtgärdsprogram Karin de Beer Vattenmiljö, Länsstyrelsen Värmland, karin.de.beer@lansstyrelsen.se, 054-19 70 82 Miljökvalitetsnormer

Läs mer