samhällsnytt Miljöskydd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "samhällsnytt Miljöskydd"

Transkript

1 Miljö- & samhällsnytt Information från Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen Nummer 1, mars 2010 Innehåll Miljöskydd...1 Hälsoskydd...6 Förorenade områden...6 Samhällsbyggnad...6 Kulturmiljö...7 Vänsterspalten Miljöprövningsdelegationens beslut...2 Kurser och konferenser...5 Publikationer i Länsstyrelsens meddelandeserie...7 Välkommen till ett nytt nummer av Miljö- och samhällsnytt Vintern har till slut släppt sitt grepp - man blir glad av att höra fågelkvitter och känna solens värme. Snart kommer tussilago och påskliljor att förgylla vår tillvaro. Samtidigt som den stora mängden smältvatten leder ökad risk för översvämningar runt om i länet. Inom miljö- och samhällsbyggnadsområdet händer en hel del med lagrådsremisser och propositioner med förslag på lagändringar gällande riksintressen (3-4 kap. miljöbalken), åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer (5 kap. miljöbalken), miljökonsekvensbeskrivningar (6 kap. miljöbalken), miljöprocessen (9 kap. miljöbalken), kemikalietillsynen (14 kap. miljöbalken) samt förslag till ny plan- och bygglag och en ny lag om brandfarliga och explosiva varor. Flertalet förändringar föreslås träda i kraft den 1 januari Annelie Johansson Miljö- & samhällsnytt Länsstyrelsen i Jönköpings län Hamngatan Jönköping Telefon: (växel) Fax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare: Annelie Johansson Text: Bengt Isacson Layout: Jenny Gustafsson Nyhetsbrevet utkommer 4 gånger per år via elektronisk publicering. Anmäl dig till prenumeration av nyhetsbrevet genom att skicka ett e-brev till Nästa nummer utkommer i juni. Miljöskydd Företag kan få statliga stöd till energikartläggning Från och med den 1 mars 2010 kan energiintensiva företag som använder minst 500 MWh elenergi per år i sin verksamhet ansöka om så kallade energikartläggningscheckar hos Energimyndigheten. Det statliga stödet uppgår till 50 % av företagets kostnader för energikartläggning dock högst kronor per företag. För mer information hänvisas till förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning och Energimyndighetens webbplats: Nytt statligt stöd för lokala och regionala energisatsningar Från och med den 1 januari 2010 kan kommuner och landsting ansöka om statligt stöd till energieffektivisering i den egna verksamheten hos Energimyndigheten. Stödet får användas för strategiskt arbete i kommunen, till en egen tjänst eller köp av konsulttjänster, i syfte att minska energianvändningen i till exempel fastigheter, transporter och kontorsverksamhet. För att beviljas stöd ska en kommun eller ett landsting upprätta en strategi för energieffektivisering med mål och handlingsplan, arbeta aktivt för att genomföra strategin 1

2 Miljöprövningsdelegationens beslut Landstinget i Jönköpings län Tillstånd till miljöfarlig verksamhet återkallas gällande utsläpp av rökgaser vid Höglandssjukhuset i Eksjö. PrimePro HB Bolaget lämnas tillstånd för bearbetning av animaliska biprodukter på del av fastigheten Mossarp 1:31, Gislaveds kommun. Holst Åkeri AB Bolaget lämnas tillstånd till täktverksamhet på fastigheten Ärnanäs 1:5, Sävsjö kommun. Svimpex Granit AB Bolaget lämnas tillstånd till fortsatt täktverksamhet (bergtäkt) på fastigheterna Hjortsjö 3:8, 3:9, 4:4 och 4:6, Värnamo kommun samt på fastigheterna Bänarp 1:2 och 1:3 samt Kungshult 1:5 och 6:1 (blockstenstäkter), Tranås kommun. BMR Produkter AB Bolagets ansökan om tillstånd till planerade torvtäkter på fatigheterna Stenseryd 3:4 och Sjöstorp 1:8, 1:9, 1:10 och 2:9, Nässjö kommun, avslås. Jönköpings kommun Kommunen lämnas tillstånd till befintlig verksamhet på anläggning för avloppsrening på fastigheten Gränna 5:1, Jönköpings kommun. Nässjö Affärsverk AB Bolaget lämnas tillstånd till befintlig verksamhet vid anläggning för avloppsrening på fastigheten Pilabo 7:1 (Annebergs avloppsreningsverk), Nässjö kommun. Vetlanda Energi och Teknik AB Bolaget lämnas tillstånd till befintlig verksamhet för avloppsrening på fastigheterna Broby 22:1 och Broby 22:47 (Landsbro avloppsreningsverk), Vetlanda kommun. samt ställa krav på energieffektiva varor och tjänster vid offentlig upphandling. Totalt avsätts 99 miljoner kronor per år. Satsningen ingår i ett nationellt femårigt energieffektiviseringsprogram för perioden För mer information hänvisas till förordningen (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting. Ny myndighetsgemensam webbplats om vindkraft Den 4 februari 2010 lanserades den nya webbplatsen På den myndighets-gemensamma webbplatsen har mer än 15 myndigheter samlat information om vindkraft i syfte att göra det enklare att hitta rätt i processen för ansökningar och tillstånd. Den nya webbplatsen riktar sig till företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner som behöver information om tillståndsprocessen för vindkraftverk. Följande myndigheter har varit involverade i arbetet med Vindlov: Banverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Försvarsmakten, Lantmäteriet, Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sjöfartsverket, SMHI, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska Kraftnät, Transportstyrelsen och Vägverket. Mer information: Projektledare Jörg Neubauer, tel Nyheter inom handeln med utsläppsrätter Från och med handelsperioden inträder nya bestämmelser i systemet för handel med utsläppsrätter. Beslutade lagändringar är införda i lagen (2009:685) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter och innebär bland annat att fler verksamheter blir tillståndspliktiga och att fler klimatpåverkande gaser inkluderas i handelssystemet. Ändringarna innebär även att det inte längre tas ut någon avgift för förande av konto i utsläppsregistret. Frågor om handelsystemet skickas till Mer information finns också på 3,7 miljarder till miljö- och klimatinsatser i jordbruket I december 2009 kom EU:s jordbruksministrar överens om en rad satsningar på miljö- och klimatåtgärder inom landsbygdsprogrammet. Satsningarna, som motsvarar drygt 3,7 miljarder kronor, innefattar bland annat: klimat- och energisatsningar motsvarande 640 miljoner kronor åren och omfattar projekt- och investeringsstöd för energieffektivisering och bättre användning av jordbrukets rest- eller biprodukter för ökad andel förnybar energi, 1,4 miljarder för att minska utsläppen av växtnäringsämnen från jordbruksmark. Flera nya åtgärder i syfte att minska läckaget av fosfor från jordbruksmark kommer att införas. drygt 1,5 miljarder kronor kommer att gå till insatser i syfte att bevara den biologiska mångfalden i odlingslandskapet för att stärka skyddet av landets ängs- och betesmarker samt till att upprätthålla ett öppet och varierat odlingslandskap. 2

3 Tranås kommun Kommunen förelägges att senast den 15 februari 2010 inkomma med komplettering avseende Tranås avloppsreningsverk. Värnamo Energi AB Bolaget lämnas tillstånd till befintlig och utökad vid kraftvärmeanläggning på fastigheten Leverantören 2, Värnamo kommun. Carpenter Sweden AB Slutliga villkor för bolagets verksamhet på fastigheten Exporten 2, Tranås kommun, har fastställts. Anderstorps Lackerings-Service AB Bolagets tillstånd till miljöfarlig verksamhet på fastigheten Anderstorp 9:585 återkallas. Swerec AB Slutliga villkor för bolagets verksamhet på fastigheterna Lanna 1:34, 5:40 och 1:60, Värnamo kommun, har fastställts. Skrotfrag i Jönköping AB Bolaget lämnas tillstånd till ändringar i tillståndet för verksamheten på fastigheterna Flahult 3:245 och 3:239, Jönköpings kommun. Autotube HordaGruppen AB Bolagets tillstånd till miljöfarlig verksamhet på fastigheten Horda 4:42, Värnamo, återkallas. TJ Gräv AB Bolaget lämnas tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet på fastigheterna Skarpemon 1:9 och Stora Klämmestorp 1:3, Mullsjö kommun. Swedcote AB Bolagets villkor för utsläpp till vatten ändras. 200 miljoner kronor kommer att användas för att stimulera investeringar för att stärka mjölksektorn under kommande år. Landsbygdsprogrammet omfattar perioden och har som övergripande mål att stödja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden i Sverige. Programmet finansieras både från EU-budgeten och nationellt och omfattar totalt ca 35 miljarder, eller ca 5 miljarder kronor per år. Nya ämnen på kandidatförteckningen Den 28 oktober 2009 publicerade den Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA den första kandidatförteckningen för tillståndsprövning enligt Reach. Den 13 januari 2010 utökades kandidatförteckningen med ytterligare 14 ämnen. Identifieringen av ämnen som kan komma att tas upp i kandidatförteckningen är en kontinuerlig process, vilket innebär att nya ämnen förs upp på förteckningen successivt. Redan nu är ytterligare 8 ämnen ute på remiss och som då kan komma att läggas till innan sommaren. Ett ämne tas upp på kandidatförteckningen om det har särskilt allvarliga inneboende egenskaper. När ett ämne har tagits upp i kandidatförteckningen får det konsekvenser för ämnet både på kort och på lång sikt. Från och med det datum det publiceras att ett ämne har förts upp på kandidatförteckningen gäller informationskravet i artikel 33 för varor i Reach. Det innebär att: Alla som tillverkar, importerar eller säljer varor som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne på kandidatförteckningen måste lämna sådan information till sina kunder att varan kan hanteras på ett säkert sätt. Konsumenter har rätt att på begäran få samma information från leverantören av varan inom 45 dagar. Ämnen på kandidatförteckningen kan bli aktuella för tillståndsprövning innan de får säljas eller användas. Under 2009 påbörjades proceduren för tillståndsprövning. De ämnen på kandidatför-teckningen som kommer att bli föremål för tillståndprövning kommer att föras in i bilaga XIV till Reach. Där ska slutdatum anges för utsättande på marknaden och användning av ämnena. Detta slutdatum gäller såvida inte Europeiska kommissionen dessförinnan be-viljat tillstånd för fortsatt användning. Ansökningar om sådana tillstånd ska lämnas till ECHA. Kandidatförteckningen och tillståndsprövningen beskrivs i avdelning VII i Reach. Ett av syftena med denna avdelning är att ämnena gradvis ska ersättas med lämpliga alternativa ämnen och tekniker, när det är ekonomiskt och tekniskt genomförbart. Från och med den 1 juni 2011 börjar de regler i artikel 7 att tillämpas som säger att den som tillverkar eller importerar en vara som innehåller mer än 0,1 procent av ett ämne som finns upptaget i kandidatförteckningen ska anmäla detta till ECHA. Mer information finns under Reach och varor på Kemikalieinspektionens webbplats: Lindberg & Son AB Bolaget lämnas tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid anläggning för hantering av metallskrot, returpapper, returplast och blybatterier på fastigheterna Anderstorp 8:86, 8:87, 8:88 och 12:1, Gislaveds kommun. Ändring i förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen Klorfluorkolväten, HCFC är ett ozonnedbrytande ämne och en kraftfull växthusgas. Hanteringen av HCFC regleras i förordningen (2007:846) om 3

4 HS Kraft AB Bolaget förelägges att senast den 10 september 2010 inkomma med vissa kompletteringar angående sin verksamhet. Purus Västbo AB Tidigare verksamhetsutövares tillstånd till miljöfarlig verksamhet på fastigheten Åtterås 2:131, Gislaveds kommun, återkallas. Wareborns Gårdsförvaltning Bolaget lämnas tillstånd till planerad täktverksamhet (torvtäkt) på fastigheten Fredriksdal 2:1, Nässjö kommun. HS Kraft AB samt PeBo Naturbruk Bolagen lämnas tillstånd till planerad gruppstation för vindkraft på fastigheterna Milletorp 1:9 och 1:11, Vetlanda kommun. Jan-Erik Svensson Sökanden lämnas tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet (morän-, sand- och grustäkt) på fastigheten Åminne 5:1, Värnamo kommun. AB Hörle Tråd Slutliga villkor för bolagets verksamhet på fastigheten Hörle 3:22, Värnamo kommun, har fastställts. Gnosjö Casting AB Bolagets tillstånd till miljöfarlig verksamhet på fastigheten Gårö 1:231, Gnosjö kommun, har återkallats. fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Från och med år 2002 får HCFC inte fyllas på för underhåll och service av befintlig kyl-, värme- eller klimatutrustning, med undantag för försvarssektorn. Regeringens beslut den 21 december 2009 att införa ett totalt användningsförbud för HCFC innebär att ytterligare ett steg tas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet. Det beslutade användningsförbudet gällande klorfluorkolväten innebär att det från och med den 1 januari 2015 är förbjudet att använda HCFC i Sverige. Förbudet omfattar alla kyl-, värme- eller klimatutrustningar för yrkesmässigt bruk om köldmediemängden över-stiger 3 kilo. Det svenska användningsförbudet sammanfaller med ett totalt påfyllnads-förbud inom EU. Nya regler om växtskyddsmedel Den 14 december 2009 träder Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel i kraft. Förordningen innehåller regler för godkännande av växtskyddsmedel och innebär bland annat effektivare rutiner och tydligare besluts-kriterier. Växtskyddsmedelsförordningen ersätter nuvarande direktiv 91/414/EEG och ska tillämpas från och med den 14 juni Kemikalieinspektionen har tagit fram en broschyr om märkning av växtskyddsmedel. Broschyren vänder sig till företag som tillverkar, säljer eller importerar växtskyddsmedel till Sverige och finns att tillgå i pdf-format (beställningsnummer ) på Kemikalie-inspektionens webbplats: Nya farosymboler för märkning av kemiska produkter Till följd av införandet av den så kallade CLP-förordningen kommer de äldre orangefärgade farosymbolerna på kemiska produkter att ersättas av nya, så kallade faropiktogram med vit bakgrund och röd ram. Till och med den 1 juni 2015 gäller de två märkningssystemen parallellt. På sikt ska den nya märkningen med röd ram gälla i hela världen. Kemikalieinspektionen har tagit fram en plansch i A3-format som beskriver vad de olika farosymbolerna innebär. Planschen går att beställa gratis (beställningsnummer ) eller ladda ner som pdf från Kemikalieinspektionens webbplats: Kemikaliekartläggning Under året kommer Länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och kustområden att genomföra ett kemikaliekartläggningsprojekt. Projekt är ett samverkansprojekt mellan Naturvårdsverkets havsmiljöenhet, Vattenmyndigheten i Södra Östersjön samt länsstyrelserna och kommunerna inom distriktet. Projektet vänder sig främst till alla tillståndspliktiga verksamheterna oavsett storlek och bransch. Även de anmälningspliktiga verksamheter som vill delta har möjlighet att göra så. Verksamheterna deltar genom att skicka in sin kemikalieförteckning till Länsstyrelsen. Deltagande i projektet är frivilligt och 4

5 Kurser och konferenser 13 april 2010 Informationsträff om kemikaliekartläggning inom vattenförvaltningen. Anordnare: Länsstyrelserna inom södra östersjöns vattendistrikt. Utbildningsort: Nässjö. Målgrupp: miljöfarliga verksamheter april 2010 Miljöskyddshandläggarträff. Anordnare: Miljösamverkan f och Länsstyrelsen i Jönköping. Utbildningsort: Tranås. Målgrupp: handläggare inom kommuner och Länsstyrelsen 23 april 2010 Bra planer och bygglov. Anordnare: Länsstyrelsen i Jönköping. Utbildningsort: Jönköping Målgrupp: handläggare inom kommuner och Länsstyrelsen 4 maj 2010 Informationsträff om kemikaliekartläggning inom vattenförvaltningen. Anordnare: Länsstyrelserna inom södra östersjöns vattendistrikt. Utbildningsort: Nässjö. Målgrupp: miljöfarliga verksamheter 6 maj 2010 Klimatkonferens - hur väl möter samhällets klimatåtgärder upp mot tvågradersmålet? Anordnare: Högskolan i Jönköping, landstinget i Jönköping, Jönköpings kommun, Länsstyrelsen, Regionförbundet, Vägverket region Sydost, Jönköpings Energi AB och länsförsäkringar Jönköping. Målgrupp: företag, organisationer och allmänhet. Utbildningsort: Jönköping. 18 maj 2010 Miljöbrottsseminarie. Anordnare: Åklagarmyndigheten, Miljösamverkan f och Länsstyrelsen i Jönköping. Utbildningsort: Jönköping. Målgrupp: handläggare inom kommuner och Länsstyrelsen 1 juni 2010 Utbildningsdag om Miljökvalitetsnormer och Åtgärdsprogram. Anordnare: Länsstyrelsen. Målgrupp: handläggare på kommuner och länsstyrelsen. Utbildningsort: Lokal ej bestämd. 3 juni 2010 Tillsyn av strandskyddade områden. Anordnare: Länsstyrelsen i Jönköping. Målgrupp: handläggare inom miljö-, plan- och byggområdet. Utbildningsort: Jönköping. kostnadsfritt. Deltagande företag kommer att få hjälp att upprätta sina kemikalieförteckningar och information om vilka ämnen som kan beröras av olika begränsningar. Uppgifter som även efterfrågas inom till exempel REACH och Vattenförvaltning. För mer information kontakta: Martin Fransson, telefon Beslut om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten Nu är Vattenmyndigheternas förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer (MKN) fastställda genom beslut av vattendelegationerna och därmed har den första cykeln i vattenförvaltningen avslutats. Alla dokument gällande svensk vattenförvaltning återfinns på Vattenmyndighetens webbplats En populärversion av förvaltningsplanerna finns på följande länk: Åtgärdsprogram I åtgärdsprogrammen beskrivs de insatser som bedöms nödvändiga för att de beslutade miljökvalitetsnormerna ska uppnås i tid. Åtgärdsprogrammen innehåller 38 åtgärder som riktar sig till kommuner och till myndigheter såsom Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna och Statens jordbruksverk. Många åtgärder syftar till att förbättra kunskapsunderlaget för att göra det möjligt att välja rätt åtgärd på rätt plats i framtiden. Andra åtgärder rör exempelvis krav på egenkontroll hos verksamhetsutövare och skydd av våra dricksvatten. Åtgärdsprogrammet understryker vikten av att ta hänsyn till vattenmiljöerna vid samhällsplanering. Ansvariga myndigheter ska årligen rapportera till vattenmyndigheterna vilka åtgärder de har genomfört, med start 28 februari Senast år 2012 ska alla åtgärder vara påbörjade. En sammanfattning av åtgärdsprogrammen inklusive de 38 åtgärdspunkterna finns på följande webbplatser: Södra Östersjöns vattendistrikt Sodra+Ostersjon/beslut_FP/atgarder_battre_vatten/ Västerhavets vattendistrikt Miljökvalitetsnormer för vatten Inom vattenförvaltningen används miljökvalitetsnormer för att ange krav på vattnets kvalitet. För ytvatten ställs krav med utgångspunkt från ekologisk och kemisk status. För grundvatten ställs krav med utgångspunkt från kemisk och kvantitativ status. I länet innebär detta att kvalitetskrav i form av miljökvalitetsnormer har beslutats för totalt drygt 600 grundvatten, sjöar och vattendrag i Jönköpings län. För de flesta av vatten-förekomsterna syftar normerna till att nå god status senast den 22 december En hel del vattenförekomster har fått en tidsfrist för att nå god status till år 2021 och några få har en tidsfrist till år Tidsfristen behövs bland annat för att utreda vilka åtgärder som behövs i enskilda vattenområden och för att 5

6 9 juni 2010 Handläggarträff förorenade områden. Anordnare: Länsstyrelsen i Jönköping. Målgrupp: handläggare som arbetar med förorenade områden. Utbildningsort: Jönköping. utvärdera kostnadseffektivitet. Detta är viktigt för att kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats. Åtgärderna ska dock påbörjas senast år 2012, oavsett om kravet är god status senast år 2015 eller om det finns en tidsfrist. Alla miljökvalitetsnormer finns i VISS (www.viss.lst.se) På länsstyrelsens webbplats finns en sorterbar exceltabell över status, miljöproblem och miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna i Jönköpings län. För varje vattenförekomst finns information om kommun, avrinningsområde och direktlänk till VISS för detaljerad information. Tabellerna återfinns på följande länk: Ramdirektivet_for_vatten/mkn.htm Hälsoskydd Nickel och allergi Nickel är den vanligaste orsaken till kontaktallergi och kan utvecklas om nickelhaltiga produkter har direktkontakt med huden en längre tid. Det finns regler som begränsar hur mycket nickel som får läcka ut från produkter som kommer i direkt och varaktig kontakt med huden, till exempel smycken, klockboetter, blixtlås, knappar och spännen på skor och kläder. Kemikalieinspektionen har tagit fram en broschyr med vilka regler som gäller nickel och allergi. Broschyren finns att tillgå i pdf-format (beställningsnummer ) på Kemikalieinspektionens webbplats: Förorenade områden Statsbidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador I samband med antagandet av regeringens proposition (2008/09:217) Miljöbalkens försäkringar och avhjälpande av förorenade områden m.m. från och med den 1 januari 2010 avskaffades miljöskadeförsäkringen och saneringsförsäkringen i 33 kap. miljöbalken. Samtidigt infördes ett antal ändringar i förordningen (2004:100) om statsbidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador. Bland annat ska tillsynsmyndighetens så kallade handräckningskostnader kunna täckas av statsbidrag. Vidare ska Naturvårdsverket ta fram en nationell plan för avhjälpande av förorenade områden och möjligheterna till bidrag ändras på så sätt att begränsningen av bidrag till högst 90 procent av kostnaderna tas bort. Samhällsbyggnad Investeringsstöd till äldre- och trygghetsbostäder Stödet gäller för ny- och ombyggnad till nya äldrebostäder, så kallade särskilt boende för äldre. Bidrag lämnas med 2600 kr per kvadratmeter för nybyggda 6

7 Publikationer i Länsstyrelsens meddelandeserie 2009:42 Kräftprovfiske i Jönköpings län :43 Kräftprovfiske i Jönköpings län :44 Vidöstern och Färsjön 2009:46 KulturAqua 2009:47 Påväxtundersökning i Jönköpings län :48 Landskapskaraktärisering 2009:49 Bilagor till Landskapskaraktärisering 2009:50 Uppföljning av miljökvalitetsmålen för Jönköpings län :01 Vårsiklöja i Ören - Provfiske 2005 och :02 Tillsynsprojekt förorenade områden :03 Bristanalys - En genomgång av datakällorna till den regionala miljömålsuppföljningen samt en översyn av bristerna i uppföljningen 2010:04 Inventering av svampar i ängs- och betesmarker i Jönköpings län :05 Inventering av marktaggsvampar i Jönköpings län lägenheter och 2200 kr per kvadratmeter för ombyggnad. Ansökningsblanketter finns via Boverket. Ansökan skickas till Länsstyrelsen. Med trygghetsbostäder avses bostadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation och där det finns personal som dagligen på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Trygghetsbostäder kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Ytterligare ett krav är att bostäderna ska innehas av personer som fyllt 70 år. När det gäller makar, sambor eller syskon räcker det att en av personerna har fyllt 70 år. Investeringsstöd till solfångare För ett år sedan ändrades investeringsstödet till solfångare och det har lockat helt nya aktörer att satsa på tekniken. Statistik för år 2009 visar att tio stora anläggningar har beviljats mer än kronor per anläggning. Före 1 januari 2009 gick stödet för termisk solvärme, som det heter, främst till enfamiljshus och mindre anläggningar, men det har förändrats. Nu är det stora anläggningar som söker och beviljas stöd eftersom taket har höjts från till 3 miljoner kronor. Stort intresse finns för solvärme från kommuner, kommunala bostadsbolag, landsting, fjärrvärmebolag, kyrkor och bostadsrättsföreningar. Stöd beviljas i relation till hur mycket värme som anläggningen beräknas kunna leverera. Jämfört med tidigare år har både ansökt belopp och beviljat stöd fördubblats. Om ROT-avdraget utnyttjas för solvärme kan man inte få solvärmestöd. Stödet söks hos Länsstyrelsen. Kulturmiljö Folkets Park i Nässjö Fråga om byggnadsminnesförklaring av Folkets Park i Nässjö har väckts av en nässjöbo. Detta efter det att Nässjö kommun meddelat att de är intresserad av att köpa parken under förutsättning att samtliga byggnader, med undantag av entréportalen, rivs och att marken kan exploateras för bostäder. Föreningen Folkets Park i Nässjö är konkursmässig. Teater-byggnaden i parken bör, enligt Länsstyrelsens uppfattning, flyttas alternativt nedmonteras och förvaras för framtiden. Länsstyrelsen har nyligen färdigställt en inventering av länets övriga folkparker. Högarps by blir kulturreservat Länets andra kulturreservat blir Högarps by i Vetlanda kommun. Reservatet är på ca 60 hektar och blir det 31:a kulturreservatet i landet. Högarps by ligger högt med milsvid utsikt. Här finns odlingsrösen och gärdsgårdskantade fägator bevarade, liksom 200-åriga hamlade träd. Bebyggelsen är från och 1800-talen. Odlingslandskapet ser likadant ut som på 1940-talet och åskådliggör det gamla odlingslandskapet och dess biologiska kulturarv. 7

8 8

9 9

10 10

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram webbenkäten Ystad Österlens MF Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (10) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Information om investeringsstöd till äldrebostäder Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Bakgrund Denna information beskriver översiktligt reglerna för investeringsstöd till äldrebostäder.

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Ramdirektivet för f r Vatten

Ramdirektivet för f r Vatten Ramdirektivet för f r Vatten Näringsbelastning till vattenmiljöerna, erna, reningsverkens bidrag och möjliga m styrmedel Föreningen Vatten 20100317 Anders Finnson Svenskt Vatten Vattenpoesi Ramdirektivet

Läs mer

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Vision Tillsammans värnar vi vattnets värden Verksamhetsidé Vi inspirerar till och banar väg för rätt vattenkvalitet Aktuellt inom vattenförvaltningen

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Kort bakgrund om vattenförvaltningen

Kort bakgrund om vattenförvaltningen Kort bakgrund om vattenförvaltningen Varför en särskild vattenförvaltning? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Hur påverkar vattentjänsterna våra vatten och hur kommer åtgärdsprogrammen att påverka vattentjänsterna? Juha Salonsaari Vattensamordnare och Arbetsgruppsansvarig

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

2013:28. Återrapportering av åtgärdsprogrammets. Sammanställning av arbetet i kommuner och länsstyrelser i Norra Östersjöns vattendistrikt

2013:28. Återrapportering av åtgärdsprogrammets. Sammanställning av arbetet i kommuner och länsstyrelser i Norra Östersjöns vattendistrikt VATTENMYNDIGHETENS KANSLI Återrapportering av åtgärdsprogrammets genomförande 2012 Sammanställning av arbetet i kommuner och länsstyrelser i Norra Östersjöns vattendistrikt 2013:28 Titel: Återrapportering

Läs mer

Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 2015-04-28 SID 1/7 Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Samlad bedömning Vallentuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över remiss från Vattenmyndigheten i

Läs mer

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Remissens 3 huvudsakliga delar Förvaltningsplanen Tillsammans med ÅP ger planen inriktningen för fortsatta

Läs mer

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Strategi om en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Miljömålsberedningen har fått i uppdrag från regeringen att

Läs mer

Fluorerade växthusgaser frågor och svar

Fluorerade växthusgaser frågor och svar 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Fluorerade växthusgaser frågor och svar Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna om fluorerade växthusgaser i en pdf. Informationen riktar sig framför

Läs mer

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Vattenmyndighetens samråd - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Upplägg - Övergripande om samrådet - Nationell åtgärdsanalys Övergödning - Åtgärdsförslag regionalt

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (6) Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Läs mer

Miljöskydd - Vattenförvaltning

Miljöskydd - Vattenförvaltning Miljöskydd - Vattenförvaltning Reflektioner och erfarenheter Rune Brandt Länsstyrelsen i Skåne län Idag Länsstyrelsernas tillsyn och prövning - Organisation och arbetsformer - VISS, vattenkartan, datavärdar,

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken på Vattenmyndigheten bakgrundsrubriken för Södra Östersjöns vattendistrikt Reinhold Castensson professor Tema Vatten Linköpings universitet och Vattendelegationen för Södra Östersjöns Vattendistrikt (SÖVD),

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Tillsyn över energihushållning. Vad är det som gäller?

Tillsyn över energihushållning. Vad är det som gäller? Tillsyn över energihushållning Vad är det som gäller? Energitillsyn spelar roll! Sveriges nationella miljömål syftar till att lösa de större miljöproblemen i landet till år 2020. Miljö balken är en viktig

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Registerutdrag. In/Upp-datum 2013-06-27. Beslutsdatum. Avslutsdatum. Org.enhet Miljöskyddsenheten

Registerutdrag. In/Upp-datum 2013-06-27. Beslutsdatum. Avslutsdatum. Org.enhet Miljöskyddsenheten Sida 1 Utskriftsdatum: 2015-04-24 Registerutdrag Uppgifter om ärendet Verks.kod 551 Diarienummer 7067-2013 2013-06-27 Ärendetyp Prövning MPD Status Handläggning Beslutsdatum Ställningstagande Ärende komplett

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(5) Samrådssvar från Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost REMISSYTTRANDE Till: vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Synpunkter på förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Södra Östersjöns

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda Energitillsyn 2011 Jönköpings län Miljösamverkan f Samarbetsprojekt för effektivare miljötillsyn i Jönköpings län Miljösamverkan f är ett samarbete mellan kommunerna

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar Kemiska produkter i butiker Märkning och ansvar ISBN: 91-7932-057-0 Fler exemplar av broschyren kan beställas från: CM-gruppen, Box 11063, 116 11 Bromma Tel: 08-50 59 33 35, fax 08-50 59 33 99 E-post:

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om yttrande i enlighet med kommunekologens tjänsteskrivelse.

Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om yttrande i enlighet med kommunekologens tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelse Handläggare: Andrea Nowag Telefonnummer: 0411-57 73 53 E-postadress: andrea.nowag@ystad.se Datum 2015-03-18 2015/87 Kommunstyrelsen Diarienummer Yttrande angående samråd inom vattenförvaltningen

Läs mer

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Regler och nytt Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket Naturvårdsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Statens folkhälsoinstitutet

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt PROTOKOLL 1 (5) Vattenmyndigheten Norra östersjöns vattendistrikt Vattendelegationen Norra Östersjön Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt : 10 mars

Läs mer

Kemiska produkter i butiker

Kemiska produkter i butiker 2:a reviderade upplagan Kemiska produkter i butiker märkning och ansvar KEMIKALIEINSPEKTIONEN Till dig som säljer kemiska produkter Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs Företagen,

Läs mer

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Nr. 2009/022 2009-08-05 Agneta Christensen 0501-60 53 85 till Vattenmyndigheten för Västerhavets distrikt via webbenkät Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar; SFS 2015:517 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 Om det finns

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur Gröna listan för Medlemskap i BilRetur Grön lista för Partners till BilRetur Vad krävs för att vara med i BilRetur Att du har Bilskrotningsauktorisation Att du uppfyller Lagkrav och Förordningar som krävs

Läs mer

Justering av vattenförekomster 2011-2015

Justering av vattenförekomster 2011-2015 Justering av 2011-2015 I december 2009 beslutade vattendelegationerna i Sveriges fem vattenmyndigheter om kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) för alla fastställda i landet. En kombination av att det material

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Måndagen den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Sågen OBS! Inget gruppmöte för Socialdemokratiska partigruppen.

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

Kemikaliekontroll enligt Reach. Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16

Kemikaliekontroll enligt Reach. Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16 Kemikaliekontroll enligt Reach Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND...3 2. SYFTE OCH PROJEKTMÅL...4 3.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi FRAMTIDENS LANDSBYGD www.framtidenslandsbygd.se

Tillsammans utvecklar vi FRAMTIDENS LANDSBYGD www.framtidenslandsbygd.se Tillsammans utvecklar vi FRAMTIDENS LANDSBYGD www.framtidenslandsbygd.se Ingenting är klart ännu! Förslaget till nytt landsbygdsprogram för perioden 2014-2020 skickades till EU-kommissionen i juni 2014.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Äldres behov av ekonomiskt bistånd

Äldres behov av ekonomiskt bistånd Äldres behov av ekonomiskt bistånd Äldres behov av ekonomiskt bistånd MEDDELANDE NR 2004: 6 2 ÄLDRES BEHOV AV EKONOMISKT BISTÅND Titel Författare Äldres behov av ekonomiskt bistånd Maj Karlsson Fotografier

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010. Johan Tielman, E.ON Vattenkraft

Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010. Johan Tielman, E.ON Vattenkraft Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010 Johan Tielman, E.ON Vattenkraft Vattenkraften är en mycket värdefull tillgång för produktion av förnybar el och spelar en central roll i Sveriges elförsörjning

Läs mer

MILJÖREGLER FÖR BYGGSEKTORN 2015

MILJÖREGLER FÖR BYGGSEKTORN 2015 MILJÖREGLER FÖR BYGGSEKTORN 2015 Förlag och distribution: AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Tel: 08-457 10 00 www.byggtjanst.se Förlaget reserverar sig för eventuella felaktigheter i de återgivna texterna.

Läs mer

Skåne får 144 miljoner för att minska sin klimatpåverkan

Skåne får 144 miljoner för att minska sin klimatpåverkan PRESSMEDDELANDE 2007-05-24 Skåne får 144 miljoner för att minska sin klimatpåverkan Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Malmö och Trelleborg får tillsammans 144 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige Nationell samverkan för bättre tillsyn Roligt Effektivt Utvecklande Ingela Höök och Carina Lif, projektledare Miljöbalken Lagtext Förordningar Föreskrifter EU-direktiv drygt 10 st

Läs mer

Hitta ditt vatten - en handledning

Hitta ditt vatten - en handledning Hitta ditt vatten - en handledning a VISS - VattenInformationsSystem Sverige Produktion: Tryckt på: Upplaga: Foto: VISS Center, Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen, Jönköping 2010 300 ex Camilla

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Åtgärder för god vattenstatus

Åtgärder för god vattenstatus Åtgärder för god vattenstatus Miljöskyddsdagar 2013-10-23 Ann Salomonson ... den årliga rapporteringen om åtgärdsarbetet 1. Samtliga myndigheter och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram behöver

Läs mer

8 Författningskommentar

8 Författningskommentar 8 Författningskommentar 8.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 2 Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Åsa Hill Charlotta Hedvik Miljöförvaltningen Stockholm Disposition Inledning Miljöbalken Utbildning av inspektörer och chefer Tillsynen ska säkerställa

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer