Förstasida manifestet. Nytt från Lantmäteriet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstasida manifestet. Nytt från Lantmäteriet"

Transkript

1 Förstasida manifestet Nytt från Lantmäteriet Margareta Lindquist Lantmäteriet, KTs 1 kommunala lantmäteridagar maj 2009

2 Nytt från Lantmäteriet Aktuella uppbyggnadsprojekt Informationsförsörjningsfrågor - infrastruktur - samverkan - vidareutnyttjande Utvecklingsprojekt Samverkan status Övrigt 2

3 Aktuella uppbyggnadsprojekt höjddata, lägenheter

4 Regeringsuppdrag Ny nationell höjdmodell Klimat- och sårbarhetsaspekter viktigast, men många intressenter dialog Uppbyggnad Upphandlad flygburen laserskanning Automatisk klassning, första editering första modell efterhand Fineditering, kvalitetshöjning, upphandlas? dialog! Kvalitetsmål 2,5 m rutnät med medelfel i höjd bättre än 0,5 m på plana hårdgjorda ytor ska medelfelet i höjd vara högst 0,2 m. Övrigt Insamlade data redovisas i SWEREF 99 och RH 2000 Varje område, normalt 25 km x 50 km, skannas om möjligt vid samma tillfälle.

5 Aktiviteter under 2009 Kontrakt för skanning har skrivits med Blom Sweden (med underleverantörer). Test av mottagnings- och kontrollrutiner pågår. Start av full produktion 1 juli Första leverans till slutanvändare: januari Prioriterade områden Under skannas område B och H med D som komplementområde. Område A, B och C skannas före eller efter löv. Övriga skannas oberoende av löv. Planen ska justeras årsvis Rapport till regeringen i höst

6 Lägenhetsregistret Plan för uppläggningen - mars 2010 Regeringsbeslut saknas fortfarande för de 12 första kommunerna 139 kommuner igångsatta 30 personer i LM:s insamlingsorganisation telefon: Problem med saknade entréadresser Många fel i lägenhetsnumreringen Informationsmöten: Dalarna 20/8 Västra Götaland 25/8, 26/8 Örebro och Värmland 27/8

7 Informationsförsörjning infrastruktur, samverkan,vidareutnyttjande

8 E-delegationen Inrättades mars 2009 av regeringen Ledamöter från 13 organisationer bl.a. Håkan Sörman, SKL och Stig Jönsson, Lantmäteriet Sex huvuduppgifter 1. Ta fram en strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning klar 30 september! 2. Koordinera pågående och planerade utvecklingsprojekt 3. Göra en samlad uppföljning av e-förvaltningens effekter 4. Koordinera IT-standardiseringen i staten 5. Ge stöd till regeringen i det internationella arbetet 6. Ta hand om E-nämndens och Vervas vägledningar och rapporter Finansdepartementet - 8 -

9 Axplock av pågående utvecklingsprojekt IT i vård och omsorg (S) Geodatarådet / Geodatastrategin (M) INSPIRE-direktivet (M) Rådet för rättsväsendets informationsförsörjning (Ju) Mitt företag (N) Tjänstedirektivet (UD) Studera.nu (U) PSI-direktivet (FI) Handlingsplan för e-förvaltning (FI) Automatisering av ärendehantering (FI) Remisser på nätet (FA) Finansdepartementet - 9 -

10 Nationell geodatastrategi

11 Aktiviteter inom insatsområdena Samverkan Informations struktur Teknisk infrastruktur Metadata Geodetiska referens system Forskning, utveckling och utbildning Regelverk Finansieringsoch prismodeller 11

12 Geodataprojektet - två delprojekt Affärs- och verksamhetsmodell Teknisk infrastruktur - samverkan - administration - licens-, pris- och kostnadsfrågor - utvecklar nationell geodataportal - metadata 12

13 Geodataportalen Vad kommer Geodataportalen att erbjuda? Sökmotor för att hitta och titta på geodata. Sökningen bygger på metadata. Kartvisare för att kunna söka efter eller titta på de geodata. E-handelssystem för beställning, avtal, köp, leverans och kundhantering. Möjlighet att skapa, ladda upp och administrera metadata för geodata och tjänster producerade i din organisation. Geodataportalen kommer inte att innehålla några tjänster eller data utan nås via portalen hos respektive leverantör eller datahållare, vilket även gäller metadata. 13

14 Följ arbetet på geodata.se 14

15 Inspire nationell lagstiftning EG-direktiv om infrastruktur för rumslig information i Europa Direktivet träder i kraft 15 maj 2009 All nationell lagstiftning ska då vara anpassad! Sverige försenat författningsförslaget ofinansierat Författningsförslaget remissbehandlat vissa problem med sekretess, integritet Datainspektionen, Försvar, Rikspolis Direktivet gäller oberoende av svensk författning, t.ex. datadelning mellan myndigheter 15 Vid sidan av nationell Inspire-lagstiftning beslutar Inspire genomförandekommitté underhand direktverkande genomförandebestämmelser, tex om hur tjänster ska se ut och hur datat ska harmoniseras

16 Inspire forts. Kommunerna inte ansvariga för ngt datatema i lagförslaget (jmfr Norge där kommunerna gm ansvar i PBL för geodata är med fullt ut) Inspire-ansvar för DRK förs till Lantmäteriet genom ändring i förordning om fastighetsregister och i fastighetsbildningskungörelsen Kommunerna deltar i Inspire som användare 16 Genomförandebestämmelser för metadata, för nättjänster för sök- och tittatjänster, uppföljning och rapportering antagna, Beslut om datateman i bilaga I, nerladdnings- och transformationstjänster tas i november i Inspire - kommittén i Bryssel.

17 PSI - Public Sector Information EG-direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn Krav på på förhand kända villkor för vidareutnyttjande av information (vad finns? avgifter mm?) i digital och analog form likabehandling av vidareutnyttjare att grunden för beräkning av avgifter ska kunna redovisas och prövas PSI-förordning (SFS 2008:31) togs fram först Kommissionen har stämt Sverige inför EG-domstolen för brott mot PSI: En av punkterna är att förordningen inte styr kommunernas tillhandahållande av information. Exklusiva avtal, avgifter, 17

18 PSI snabbutredning tillsatt - hur kan vi genomföra direktivet på rätt sätt? - lämna förslag till en ny lag och föreslå nödvändiga ändringar i gällande lagar och förordningar 30 juni föreslå hur PSI-direktivets övre gräns för uttag av avgifter för vidareutnyttjande av information kan regleras i lag. - kartlägga de ekonomiska konsekvenserna av PSI-direktivets bestämmelser om avgifter och särskilt konsekvenser för statsbudgeten och för kommunernas ekonomi 1 april 2009: kommunerna och landstingen endast i begränsad omfattning tillhandahåller handlingar för vidareutnyttjande inom PSI-direktivets tillämpningsområde. Därtill kommer att den kommunala självkostnadsprincipen inte medger uttag av avgifter över direktivets avgiftstak 18

19 Utvecklingsprojekt Elips, Frans 19

20 Elips Effektivisering av Lantmäteriets InformationsförsörjningsProcess Elips är både verksamhetsutveckling och teknikförnyelse Internt inom Lantmäteriet ska Elips lägga grunden för effektivare verksamhet. Externt för användare ska Elips göra det möjligt att tillsammans med samverkansparter erbjuda geodata som är väl beskriven, håller hög kvalitet, är lätt att använda och passar in i den samverkans- och datadelningsmodell som vi idag arbetar för. Ny miljö för lagring och tillhandahållande Text och geometri förs till sammanhållna objekt Nya utbytesmodeller/gränssnitt mm 20

21 Elips Pilot: Global - byggnader/adresser/lägenheter fyra delar, klart Gemensam lagring text och geometri 2. Informationsutbytesmodeller 3. Migrering av datat 4. Nytt registreringsstöd LINA (Lantmäteriets INsamlingsApplikation) ersätter BALK Testgrupp finns med 7 kommuner Avslutad systemutv. hösten 09, driftssatt årsskiftet 2009/10 nyhet: geometrihantering, skapar ett objekt, bättre gränssnitt, färre registreringssidor 21

22 Elips Filur, domänövergång nr 2 Fastighet, (fastigheter, samfälligheter, GA och rättigheter). Informationsutbytesmodellen för Fastighet. I arbetet är hittills 3 KLM representerade. Beslut om utbytesmodellen (gränssnittet) beräknas tas före årsskiftet. Anpassning av handläggningssystem hos KLM och SLM till utbytesmodellen/gränssnitt. Införande: preliminärt första halvåret Bryggan och den periodiska ajourhållningen ersätts då med det nya gränssnittet. 22

23 Brevmallar Handbok Senaste nytt Kontakta oss xxxx LINA Gävle kommun Åter till sök Fastighet Adressnamn Adressplats Kommundel Adressområden Brister Rapporter Koppla taxering Hämta geometrier Ny byggnad Tillbaka till sökresultat Villastaden 22:325 Status; Levande Villastaden 22:325, ny byggnad Ajourdatum: Utförd av: Hus 1 Bygatan 2 Läg Byggnadsändamål Hämta ägare Byta fastighet Byta husnummer Utskrift av brev 23 Spara

24 Brevmallar Handbok Senaste nytt Kontakta oss xxxx LINA Gävle kommun Åter till sök Fastighet Adressnamn Ny byggnad Adressplats Kommundel Adressområden Brister Rapporter Koppla taxering Hämta geometrier Tillbaka till sökresultat Villastaden 22:325 Status; Levande Hus 1 Bygatan 2 Läg Villastaden 22:325, ny byggnad Ajourdatum: Utförd av: Senaste version skapad i: Gävles lokala Rotera Placera byggnad mha punkt Koordinatsystem X-koordinat Y-koordinat Storlek Återställ Ta bort Skriv ut V OK Hämta ägare Byta fastighet Byta husnummer E: N: Storlek på markerad schablon: 8 x 12 meter Utskrift av brev 24 Spara

25 Brevmallar Handbok Senaste nytt Kontakta oss xxxx LINA Gävle kommun Åter till sök Fastighet Adressnamn Byggnad 4 Adressplats Kommundel Adressområden Brister Rapporter Koppla taxering Hämta geometrier Tillbaka till sökresultat Villastaden 22:325 Status; Levande Hus 1 Bygatan 2 Läg Hus 2 Hus 3 Hus 4 Villastaden 22:325, Hus 4 Ajourdatum: Utförd av: Gävle kommun 2 Rotera Placera byggnad mha punkt Koordinatsystem X-koordinat Y-koordinat 3 Storlek Återställ Ta bort Skriv ut V OK 4 1 Hämta ägare Byta fastighet Byta husnummer E: N: Storlek på markerad schablon: 8 x 12 meter Utskrift av brev 25 Spara

26 Frans Steg 1: Det integrerade handläggningsstöd som nu införs vid SLM görs tillgängligt för KLM. Pilot(er) under hösten. Bryggan och periodisk ajourföring stängs under 2012 Beslut om gränssnitt/utbytesmodeller i slutet av 2009 (data in i Frans, data in i och ut från grunddatasystemet) Steg 2 successiv utveckling av det webbaserade handläggningsstödet Förrättningskartor görs i Frans (eller i alternativa handl.system för fastighetsbildning i annan process) Primärkartor, detaljplaner mm görs i separata system, inte i handläggningsstödet för fastighetsbildning (Frans). 26

27 Samverkan mm Aktuellt läge 27

28 Grunddata i samverkan ABT-avtal finns med alla 290 kommuner avtal enligt 2007 års nya ram- och normalavtal Antal kommuner per område och samverkansnivå Antal Adress Antal Byggnad S1 S2 S3 S1 S2 S3 Antal Topografi S0 S1 S2 S3 Byggnadsgeometrier kommuner har fullständig byggnadsredovisning iggd 28

29 DRK- och NDRK-avtal Grunddata i samverkan DRK-avtal enl. normalavtal KLM har NDRK-avtal enl. normalavtal 2007 Kommunala ersättningar 2008: totalt 60 mkr inkl. moms 0 DRK NDRK (av totalt 38 KLM) 29

30 Bryggan - läget Fastigheter: 14 kommuner Ingen ny senaste året Västerås Uppsala Huddinge Örebro Kalmar Hässleholm Östersund Trollhättan Linköping Örnsköldsvik Umeå Gävle Malmö Mölndal Rättigheter: 4 kommuner Huddinge Uppsala (uppbyggnad pågår) Kalmar Linköping klara 30

31 31 Sweref 99, RH 2000

32 Sweref 99 Gemensamma referenssystem - en viktig del i geodatastrategin och i all samverkan Lantmäteriet ger stöd i övergången Läget idag: 126 kommuner klara 35 upprätningsmodell levererad 63 pågår arbete 22 är kontakt etablerad 44 övriga 32

33 RH 2000 Gemensamt höjdsystem 21 kommuner klara 33 höjder levererade 20 arbete pågår 27 kontakt etablerad 189 ingen info, ingen aktivitet 33

34 Övrigt

35 Förvaltningskommitténs betänkande: SOU 2008:118 Uppdrag att granska och ompröva myndigheternas konkurrensutsatta Verksamheter: 25 miljarder kronor, fördelat på109 statliga myndigheter. i lag införs en huvudregel om att statliga myndigheter inte får sälja varor och tjänster på en konkurrensutsatt eller potentiellt konkurrensutsatt marknad. regeringen ska kunna besluta om undantag från huvudregeln i enskilda fall och utifrån vissa kriterier. I de fall undantag beslutas, ska beslutet omprövas vartannat år. köp av varor och tjänster mellan statliga myndigheter bör enligt kommittén omfattas av de principer som gäller för upphandling i allmänhet. regeringen bjuder in det privata näringslivet att lämna förslag på att driva statliga verksamheter genom s.k. utmaningsrätt.

36 Lantmäteriets remissvar En huvudregel med undantag är bra Uppdragsverksamhet i samband med fastighetsbildningen och vår tjänsteexport passar in på kriterier som medger undantag och bör få fortsätta. Metrias uppdragsverksamhet: inga självklara kriterier för undantag från huvudregeln. Metria bedriver en starkt efterfrågad och samhällsviktig verksamhet. Det bästa vore att få ett långsiktigt beslut om att Lantmäteriet får fortsätta att bedriva denna uppdragsverksamhet. Om regering och riksdag beslutar att avskilja Metrias verksamhet förordar vi att ett statligt bolag bildas för verksamheten. Då kan avskiljandet från Lantmäteriet ske under ordnade former och man undviker problem att fullgöra samhällsviktiga kundåtaganden. Myndighetssamverkan bör få fortsätta och utmaningsrätten är för outvecklad

37 Mätningskungörelsen upphävs 31/12 (?) Mätningskungörelsen utredd 2002 och 2007 förslag: slopas Remissinstanser positiva Krav på svensk utbildning strider mot tjänstedirektivet Inom Regeringskansliet bereds nu ett förslag att slopa MK Ingen certifiering eller central behörighetskontroll Som stöd för bedömning av mätteknisk kompetens mm kommer Lantmäteriet att utarbeta virtuella kursplaner som publiceras på nätet Lantmäteriets uppgift att verka för enhetlighet och samordning inom det mättekniska området förtydligas i LM:s instruktion 37

38 Att bilda ägarlägenheter kurser Stockholm 15 september, Göteborg 22 september Anmäl till senast den 28 augusti - Översikt över de nya bestämmelserna - Lämplighetsprövning: När kan ägarlägenheter bildas? Typfall. Vilket planstöd krävs? - Hur ska ägarlägenhetsfastigheter avgränsas? Vad bör vara enskilt och vad bör vara gemensamt? Servitut eller gemensamhetsanläggningar? - Teknisk handläggning i Trossen och registrering. - Övrigt: ansvarsfrågor, grannelagsrättsliga regler, beskattning m.m. - Genomgång av exempel, förrättningsdokumentation, m.m.

39 39 The way forward

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Handlingsplan för e-förvaltning

Handlingsplan för e-förvaltning 8 Bilaga 1 till regeringsbeslut 2008-01-17, nr Handlingsplan för e-förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Utarbetad av e-gruppen och statssekreterargruppen

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

vinnova RAPPORT Öppna data 2014 Nulägesanalys

vinnova RAPPORT Öppna data 2014 Nulägesanalys vinnova RAPPORT VR 2014:04 Öppna data 2014 Nulägesanalys Ola Eriksson - Generic systems sweden ab Titel: Öppna data 2014 - Nulägesanalys Författare: Ola Eriksson - Generic Systems Sweden AB Serie: VINNOVA

Läs mer

vinnova RAPPORT Öppna data 2014 Nulägesanalys

vinnova RAPPORT Öppna data 2014 Nulägesanalys vinnova RAPPORT VR 2014:04 Öppna data 2014 Nulägesanalys Ola Eriksson - Generic systems sweden ab Titel: Öppna data 2014 - Nulägesanalys Författare: Ola Eriksson - Generic Systems Sweden AB Serie: VINNOVA

Läs mer

RiR 2009:18. IT-investeringar över gränserna

RiR 2009:18. IT-investeringar över gränserna RiR 2009:18 IT-investeringar över gränserna ISBN 978 91 7086 191 8 RiR 2009:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0098 Riksrevisionen

Läs mer

Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö

Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö Rapport 2012:2 REGERINGSUPPDRAG Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö rapportering av uppdrag 9 enligt 2011 års regleringsbrev Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö -

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2008:12 Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar MISSIV DATUM 2008-06-19 Slutrapport: Uppdrag till Verva att leda och samordna statsförvaltningens

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010 1/9 Datum 2010-03-25 ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Anders Nyström Ert datum Er beteckning Myndighetens kontaktperson för e-beställningar och ekonomichef/upphandlingschef/administrativ chef/ inköpsansvarig

Läs mer

Lätt att lämna rätt. En myndighetsgemensam rapport om hur det kan bli enklare för företag att lämna ekonomiska uppgifter till myndigheter 2013-11-29

Lätt att lämna rätt. En myndighetsgemensam rapport om hur det kan bli enklare för företag att lämna ekonomiska uppgifter till myndigheter 2013-11-29 Lätt att lämna rätt En myndighetsgemensam rapport om hur det kan bli enklare för företag att lämna ekonomiska uppgifter till myndigheter 2013-11-29 Version: 1.0 Caisa Bergman, SCB Nina Brede, Bolagsverket

Läs mer

Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning

Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Betänkande av E-delegationen Stockholm 2009 SOU 2009:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj 2008

Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj 2008 Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj 2008 2008-05-16 1 Vad är eupphandling Hur ser de nya reglerna ut? ~ Några frågor & svar på Stora e-upphandlingsdagen den 15 maj 2008 Advokat Carl Bokwall och Jur.

Läs mer

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 (57) Bolagsverkets årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 Resultatredovisning... 7 2.1

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

2003:12. Uppdrag och upphandling i lantmäteriet Underlag för Lantmäteriutredningen

2003:12. Uppdrag och upphandling i lantmäteriet Underlag för Lantmäteriutredningen 2003:12 Uppdrag och upphandling i lantmäteriet Underlag för Lantmäteriutredningen Publikationen kan beställas från: STATSKONTORET Publikationsservice Box 2280 103 17 Stockholm Tfn 08-454 46 43 Tfx 08-454

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande 1 (16) 1 (16) Klassificeringsid 1.1.1 Sektorns verksamhetsplaner Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande Diarienummer: AD 267/2013 Datum: 2013-12-19 Version: 1.0 Upprättad

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer