Budget 2015 Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2015 Kommunstyrelsen"

Transkript

1 2015 Budget 2015 Kommunstyrelsen Trollhättan en stolt och innovativ stad med plats för framtiden

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 ANSVAR OCH ROLLER... 4 STYRANDE POLICYS... 5 Demokratipolicy... 5 Kvalitetspolicy... 5 Personalpolicy... 6 Miljöpolicy... 6 Policy för folkhälsa och trygghet... 6 KOMMUNSTYRELSEN... 7 Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförkl DRIFTSAMMANDRAG, NETTO... 8 INVESTERINGSSAMMANDRAG, NETTO... 8 POLITISK VERKSAMHET... 9 RESURSER... 9 RAMFÖRÄNDRINGAR... 9 PROGRAMÖVERSIKT POLITISK VERKSAMHET Partistöd 2015 Trollhättans Stad LEDNING, UTVECKLING, FÖRVALTNING Verksamhetens inriktning Det innebär RESURSER (INKL. PRODUKTION) RAMFÖRÄNDRINGAR Programöversikt Ledning, Utveckling, Förvaltning Stadsövergripande ledning Kontor för Tillväxt och Utveckling Personalkontor Ekonomikontor Administrativt kontor Kontor för Produktion och Service VERKSAMHETSPLAN Fullmäktiges uppdrag Verksamhetsmål Fullmäktiges uppdrag Verksamhetsmål Fullmäktiges uppdrag Verksamhetsmål UPPDRAG (PRODUKTION) FRIVILLIGA SKOLFORMER Verksamhetens inriktning Det innebär RESURSER RAMFÖRÄNDRINGAR UPPDRAG AVTALSBUNDEN AVTALSBUNDEN VERKSAMHET Verksamhetens inriktning Det innebär RESURSER

3 RAMFÖRÄNDRINGAR Programöversikt Avtalsbunden Verksamhet Programöversikt Kollektivtrafiken INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN

4 Inledning Kommunstyrelsens Budget för 2015 omfattar den verksamhet som översiktligt kan delas in i följande huvudområden. Politisk Verksamhet Ledning, Utveckling & Förvaltning Frivilliga skolformer Avtalsbunden verksamhet Ansvar och roller Stadsdirektören har det övergripande ansvaret för hela förvaltningsorganisationen och dess måluppfyllelse inklusive ekonomiska mål. I ansvaret ingår att leda utvecklingen av hela Stadens organisation och verksamheter samt att medverka till frågor som berör den regionala samverkan liksom andra för kommunen väsentliga externa frågor utvecklas. Stadsdirektören utövar sitt ansvar genom förvaltningscheferna för respektive förvaltning samt som förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning genom de olika kontoren inom förvaltningen. Kommunstyrelsens förvaltning har en viktig roll i att driva utvecklingsfrågor både internt i organisationen och i samverkan med andra. Förvaltningen har uppgifter inom både regional samverkan och utveckling samt i utvecklingen av infrastruktur samt boende- och verksamhetsområden. Internt i organisationen är ledarutveckling och insatser inom arbetsmiljöområdet med målet att sänka sjukfrånvaron högt prioriterade insatser, liksom arbetet att utveckla stödet till övriga förvaltningar vad avser administrativa rutiner och Stadens ledningssystem, i syfte att skapa samordning och effektivitet. 4

5 Styrande Policys Styrande policys Verksamheterna i Trollhättans Stad skall bedrivas med kommuninvånarnas bästa för ögonen. Detta skall förverkligas genom att samtliga nämnder genomsyras av och tillämpar följande policys. Demokratipolicy Nämnderna skall stärka demokratin och öka medborgarnas insyn, deltagande, inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen i allmänhet och i den kommunala verksamheten i synnerhet. Det innebär att Värna om och hävda de mänskliga rättigheterna och verka för goda relationer mellan människor. Nationella minoriteters särställning ska särskilt beaktas. FN:s barnkonvention ska efterlevas. Sträva efter största möjliga öppenhet och insyn samt tillhandahålla information om politiska och förvaltningsprocesser, så att medborgarna förstår och kan tillgodogöra sig kunskap om dessa. Utveckla dialog mellan beslutsfattare och medborgare för att stärka trollhättebornas påverkansmöjligheter i samhällets utveckling. Stärka dialogen mellan politiker och de anställda. Stödja föreningslivet, ideella organisationer, folkrörelserna och andra krafter i arbetet med att stärka demokrati och delaktighet. Arbeta för att demokratins värdegrund och principer får genomslag i alla samhällsgrupper. Kraftfullt bekämpa alla former av intolerans, nazistiska, rasistiska, främlingsfientliga samt andra odemokratiska uttryck i samhället. Ge medborgare med funktionsnedsättning möjlighet till deltagande, inflytande och delaktighet genom tillämpning av Agenda 22. Kvalitetspolicy Nämnderna skall målmedvetet verka för en god kvalitet som bygger på ständig förbättring och fokuserar på kunder/brukare. Det innebär att Utveckla dialog och delaktighet med Trollhätteborna. Genom ett tydligt ledarskap driva ett systematiskt kvalitetsarbete som genomsyrar hela organisationen och präglas av ständiga förbättringar samt med starkt fokus på den som nyttjar Stadens service/tjänster, d.v.s. brukaren eller den till denne närstående. Arbeta professionellt och efter utmanande och förankrade mål, där genomförande och resultat regelbundet och på ett effektivt sätt följs upp. Låta kvalitetsarbetet kännetecknas av långsiktighet samt gemensam systematik och struktur. Ge förutsättningar för ett ständigt lärande byggt på reflektioner och analys över både misstag och framgångar. Stärka medarbetarnas engagemang genom ökad delaktighet och eget ansvar. Uppmärksamma positiva exempel i vår omvärld och i den egna organisationen och låta medarbetar inspireras av detta. Aktivt jämföra de egna verksamheterna internt och externt och därmed skapa incitament för ständig förbättring och utveckling. 5

6 Personalpolicy Personalpolitiken bygger på alla medarbetares vilja till medansvar och delaktighet och ska ge förutsättningar för ett ledarskap och medarbetarskap som bidrar till att stadens mål uppnås. Det innebär att Vi skapar Den Goda Arbetsplatsen genom En bra samverkan så att förutsättningar skapas för dialog och delaktighet på arbetsplatserna, med FAS-avtalets anda i fokus. En arbetsmiljö som är säker, utvecklande och stimulerande. Jämställdhet och mångfald så att olika egenskaper och kompetenser bejakas och tillvaratas bland nuvarande och blivande medarbetare. Kompetensförsörjning som vid rekrytering och utvecklingsinsatser tillgodoser organisationens kort- och långsiktiga kompetensbehov. En lönepolitik som stimulerar till goda arbetsinsatser, engagemang och utveckling så att uppställda mål för verksamheten kan uppnås. Genom att förverkliga personalpolitiken kommer vi att vara en attraktiv arbetsgivare Miljöpolicy Nämnderna har ett ansvar för att bidra till att visionen Trollhättan bärare av god miljö upprätthålls. Det innebär att bidra till att bygga ett samhälle för alla som bor och verkar i Trollhättan, där vi förenar ekologisk balans med ekonomisk, teknisk och social utveckling. Det innebär att Bidra till att förverkliga de nationella miljömålen. medvetet arbeta för att vara en förebild som nyskapande och pådrivande i miljöarbetet. Låta hållbarhetsperspektivet och kretsloppstänkandet genomsyra hela verksamheten. Ställa miljökrav på leverantörer, partners och oss själva, samt aktivt söka samverkan och samarbete inom miljöområdet, såväl inom som utom Trollhättans Stad. Alltid sträva efter att bli bättre. Policy för folkhälsa och trygghet Trollhättan ska vara en trygg och säker kommun att bo, verka och vistas i. Samtliga nämnder har ansvar för att skapa förutsättningar för utveckling av en god, jämlik och jämställd hälsa för alla i Trollhättan. Det innebär att Varje verksamhet genom samverkan med andra strävar efter att folkhälsoperspektivet stärks och beaktas såväl vid genomförande som vid utvecklingsarbete Öka medvetenheten om att faktorer som skapar förutsättningar för en hälsofrämjande utveckling finns inom alla kommunala verksamheters ansvarsområden Genom säkerhetshöjande insatser öka tryggheten i verksamheten och kommunen. Ha god beredskap och förmåga att hantera kriser. För varje mandatperiod inventera, analysera riskbilder och åtgärda de risker som prioriteras. Ha ett förhållningssätt så att risk för incidenter och skador samt dess konsekvenser minimeras. 6

7 Kommunstyrelsen ' 17% Nämndens presidium Ordförande: Paul Åkerlund (s) 1:e vice ordf: Monica Hansson (s) 2:a vice ordf: Peter Eriksson(m) Antal ledamöter och ersättare: Följande verksamheter ingår i nämndens ansvarsområde: Politisk verksamhet Politisk verksamhet omfattar följande verksamheter: Kommunfullmäktige, Kommunrevision, Kommunstyrelse, Diverse Utredningar, Partistöd, Bidrag till Utbildning kommunala förtroendemän, Personalutskott, Valnämnd, Överförmyndarnämnd, Utvecklingsprojekt samt bidrag till Trollhättans Samordningsförbund. Ledning, utveckling, förvaltning Till Ledning, Utveckling, Förvaltning hänförs stadsdirektörens ledningsfunktion som omfattar Kommunstyrelsens förvaltning med kontor för Tillväxt och utveckling, Personal, Ekonomi, Administration samt Produktion och Service Frivilliga skolformer Frivilliga skolformer bedrivs av Kunskapsförbundet Väst som har till uppgift att bedriva en utbildningsorganisation som är flexibel, konkurrenskraftig och med kvalitet i fokus. Omfattar verksamheterna Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Lärcentrum samt uppdragsutbildningar. Avtalsbunden verksamhet Avtalsbunden verksamhet omfattar planering och utveckling av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. Till avtalsbunden verksamhet hänförs också verksamheter som genom uppdragsavtal eller annan reglering erhåller bidrag och ersättningar från Trollhättans Stad t ex Älvhögsborg, Folkets Hus och Innovatum koncernen. Gäller även anslag till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) samt bidrag till Fyrstads Flygplats AB som driver Trollhättan- Vänersborgs flygplats. Avser även avgift till Sveriges kommuner och landsting, Fyrbodals Kommunalförbund, Bonus Presskopia, KFI, STIM, SAMI, Visit AB, Högskolan Väst, Kooperativt resurscentrum och Centrumföreningen. 7

8 Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförkl. Trollhättans Stads framtida utveckling och servicenivå är beroende av hur den kommunala verksamheten lyckas tillgodose medborgarnas behov och förväntningar. I sin övergripande roll som uppsikts- och tillsynsansvarig kommer kommunstyrelsen under mandatperioden att fästa särskild uppmärksamhet på följande frågor: Ekonomi och verksamhet i balans, samtliga verksamheter skall med god ekonomisk hushållning möta kommuninvånarnas behov och förväntningar. Den kommunala verksamhetens resultat utifrån ett medborgarperspektiv skall fokuseras. Regelbunden uppföljning utgör vårt viktiga instrument. En utveckling som skapar välstånd och utveckling för alla, en breddad arbetsmarknad som skapar fler arbetstillfällen och möjlighet att förverkliga det egna livsprojektet. Intensifierad satsning på företagande och dess villkor, både befintliga och nyetablerade företag ska erbjudas det stöd som är möjligt utifrån Stadens ansvarsområde. Stor fokus på kunskapsutveckling och livslångt lärande som garanterar en god och gynnsam utveckling för kommunen som helhet. Att lära av andra nationellt och internationellt, men även att förmdela våra styrkor till andra. En hållbar utveckling som värnar om framtidens generationer, alla generationer har rätt till en hållbar miljö som tar hänsyn och inte förslösar knappa resurser ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Fortsatt satsning och fokus på infrastrukturfrågor, goda bostäder och kommunikationsmöjligheter bidrar till vår tillväxt och utveckling. Varumärket Trollhättan skall värnas och stärkas. Kommunstyrelsens egna verksamheter skall vara en förebild vad gäller kundorientering, servicenivå, tillgänglighet och utvecklingsbenägenhet. Driftsammandrag, netto Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Ram Verksamhetsområde/Program Politisk verksamhet Ledning, utveckling,förvaltning varav Produktion Frivilliga skolformer Avtalsbunden verksamhet tot Summa Investeringssammandrag, netto Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Verksamhetsområde/Program Politisk verksamhet Ledning, utveckling, förvaltning varav Produktion Frivilliga skolformer Avtalsbunden verksamhet -16 Centrala IT-investeringar Summa Nämndens investeringsram uppgår till mkr. Det är en ökning med tkr jämfört med

9 Politisk verksamhet Verksamhetens omfattning: Kommunfullmäktige, Kommunrevision, Kommunstyrelse, Diverse Utredningar, Partistöd, Bidrag till Utbildning kommunala förtroendemän, Personalutskott, Valnämnd, Överförmyndarnämnd, Utvecklingsprojekt samt bidrag till Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp (TLEG). Resurser Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Ram Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunrevision Valnämnd Överförmyndare Övrig politisk verksamhet Nettokostnad Ramförändringar Val 2014, Valnämnden tkr Utökning med 0,8 kommunalrådstjänst 800 tkr från och med Utbildningsdelen av partistödet 500 tkr från och med Överförmyndarnämnden Delfinansiering av handläggartjänst för ensamkommande flyktingbarn 250 tkr från och med Arvode gode män 200 tkr från och med Gode män 56 tkr från och med Enligt finansieringsprincipen. 9

10 Programöversikt Politisk verksamhet Delprogram Budget 2015 tkr, netto Bokslut Bokslut Budget Kostn Intäkter Netto 00 Kommunfullmäktige Kommunrevision Kommunstyrelsen Demokrati Diverse utredningar Partistöd Utbildning kommun förtrm Finska språket Personaladministration Personalutskott Valnämnd Allmänna val EU-val Överförmyndare Arvode godemän ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Avg till kommunförb Minnesgåvor Samordningsförbundet Näringlivsaktiviteter Samordningsförb TLEG Utvecklingsprojekt Bergagården Naturskola Summa

11 Partistöd 2015 Trollhättans Stad Generellt stöd utbildning kommunala förtroendemän Totalt Grundstöd Fördelning per mandat varav generellt partistöd utbildning Grundstöd Fördelning per mandat Grundstöd Antal mandat Mandat Total summa S M SD Mp Fp V C KD Summa Uppräkning har gjorts av partistödet från 2014 med 2,5 %. Totalt anslag för 2015 är kr varav generellt stöd kr och utbildning kommunala förtroende män kr. Inför 2015 höjdes utbildningsanslaget för kommunala förtroende män med kr. Partistöd utgår till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Stödets storlek bestäms årligen i budget. Partistödet utbetalas i förskott i januari. Av det i budgeten bestämda partistödet skall 10 % fördelas som grundstöd mellan de i kommunfullmäktige representerade partierna. Återstoden 90 % skall fördelas mellan partierna i förhållande till det antal mandat respektive parti har i kommunfullmäktige, totalt finns 61 mandat. 11

12 Ledning, Utveckling, Förvaltning Verksamhetens omfattning: Stadsövergripande ledning och stödverksamhet, Hållbar Samhällsutveckling, Fastigheter och Tomträtter, Näringslivsutveckling & internationellt arbete, Information och kommunikation, Samordnad administration & service, Samordnad ekonomiadministration, Samordnad personaladministration, Verksamhetsfastigheter, Hälsan, KSF Administration och Produktion Stadsdirektör Kontor för Tillväxt och utveckling Personalkontor Ekonomikontor Administrativt kontor Kontor För Produktion och Service Verksamhetens inriktning Med utgångspunkt i de politiska uppdragen leda, utveckla och samordna verksamheten i Trollhättans Stad. Arbetet skall bedrivas med god ekonomisk hushållning, med god kvalitet,med stor miljöhänsyn och generera mervärde för kommuninvånarna. Det innebär Skapa ett långsiktigt hållbart samhälle utifrån en helhetssyn på ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer med en sammanvägning av olika intressen och lokala förutsättningar. Underlätta och förenkla kontakterna för innovatörer, entreprenörer, små- och medelstora företag samt olika utvecklingskrafter i kommunen. en-dörr-in-koncept Verksamheten ska kännetecknas av en korrekt, effektiv, opartisk och högkvalitativ service och säkerhet för medborgare, politiker, verksamheter och anställda med strategiskt perspektiv och helhetssyn på Trollhättans Stad. Leda och samordna ekonomin i Trollhättans Stad utifrån en övergripande helhetssyn, där mål balanseras mot medel och en god ekonomisk hushållning upprätthålls. Samordna personalpolitiken så att Trollhättans Stad blir framgångsrik i sin personalförsörjning samt i vid mening har en god arbetsmiljö i hela organisationen. 12

13 Resurser (inkl. produktion) Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Ram Kostnader Intäkter Nettokostnad Ramförändringar Bredbandstjänst 101 tkr 2015 och tkr upphör För att informera vid utbyggnad av stamnätet på landsbygden. Stamnätsutbyggnad Lagmansered, tkr Fibernätsutbyggnad byggstart vid 40 % intresserade Tidsbegränsat anslag för framtagande av ny översiktsplan upphör 2015, 250 tkr. Tillgänglighetskrav Agenda 22 för att nå målnivån tillfällig utökning tkr till tkr 2014 upphör. Medlemskap trästadsnätverk, 25 tkr från och med Förstärkning för grannsamverkan och trygghetsvandrare, 40 tkr från och med Förstärkning av exploateringsfunktionen, 650 tkr från och med 2017 Information och tryckning av VA-plan, 50 tkr Tidsbegränsat anslag för utredningskostnader Skydd och säkerhet avseende beredskap vattenförsörjning 125 tkr 2014 Upphör. Utredningskostnader klimatförändringar, tkr Utökad chefsorganisation KSF 0,5 tj, 500 tkr från och med Utökning av tjänst för avsiktsförklaring jämställdhetsfrågor, 470 tkr från och med Miljöfordon, -400 tkr från och med Tidigare subventionsanslag borttaget. Täckning av tidigare intäktskrav Tor 2 efter försäljning till Tomt AB, 275 tkr från och med Evenemangssatsning -700 tkr från och med 2015 flyttad till Kultur- och fritidsnämnden. Det överförda budgetanslaget från tekniska förvaltningen, tkr ska huvudsakligen finansiera en tjänst som lokalutredare/lokalplanerare på ekonomikontoret och en tjänst som kontorschef för kontoret för Produktion och Service. 13

14 Programöversikt Ledning, Utveckling, Förvaltning Delprogram Budget 2015 tkr, netto Bokslut Bokslut Budget Netto Hållbar Samhällsutveckling Exploatering Fastigheter och tomträtter Stadsövergripande ledning Näringslivsutv. o internationellt arb Information/kommunikation Gemensam adm. o service IT Samordnad ekonomiadministration Samordnad personaladministration KSF administration Verksamhetsfastigheter Lednings och stöd tekniska Hälsan Produktion Summa Ovanstående budgetindelning kommer att omarbetas inför 2015, enligt nedan, med utgångspunkt från ny organisation. Delprogram Budget 2015 tkr, netto Bokslut Bokslut Budget Netto Stadsövergripande ledning Kontoret för Tillväxt & Utveckling Personalkontor Ekonomikontor Administrativt kontor 1 Kontoret för Produktion & Service Summa Budget för Överförmyndarkansliet som ingår i Administrativt kontor ingår i budget för Politisk verksamhet. 14

15 Stadsövergripande ledning Stadsledningen förvaltningscheferna och stadsdirektörens ledningsgrupp för strategisk utveckling ansvarar för den operativa ledningen och utvecklingen av verksamheten. Uppgiften är att verkställa de stadsövergripande uppdragen, nämndernas uppdrag, ansvara för ärendeberedning och expertstöd till den politiska beslutsorganisationen samt ta erforderliga initiativ. Kontor för Tillväxt och Utveckling Näringsutveckling och internationellt arbete Uppgiften är att, i samverkan, bredda näringslivet genom att vårda befintliga företag, stimulera nyföretagande samt attrahera etableringar. Hållbar samhällsutveckling Verksamheten omfattar strategiska utvecklingsfrågor för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i kommunen. Det innefattar omvärldsbevakning, översiktlig planering, statistik och prognoser, infrastrukturplanering, mark- och exploateringsverksamhet, energifrågor, Agenda 21-samordning, Agenda 22-samordning och Folkhälsosamordning. Verksamheten omfattar också förvaltning av Trollhättans Stads markreserv inklusive skog, i avvaktan på exploatering samt byggnader som avses avyttras eller rivas. Extern Webbinfo Utveckla medborgarinformation kring beslut, planer och verksamheter samt utveckla hemsidan på internet, tillsammans med övriga verksamheter inom Trollhättans stad. Marknadsföring/Massmedia Profilering och marknadsföring av Trollhättan som en attraktiv kommun för människor, boende, företag och verksamheter. Ansvarig för Grafiska profilen. Personalkontor Samordnad personaladministration är ett ledningsinstrument, vars syfte är att genomföra en gemensam personalpolitik i hela organisationen. Verksamheten ska också vara ett stöd till chefer i personalfrågor. Hälsan, Trollhättans Stads Företagshälsovård HÄLSANs uppdrag är att som företagshälsovård bistå förvaltningarna i deras arbetsmiljöarbete utifrån en opartisk och rådgivande roll. Ekonomikontor De politiska organen skall bistås med objektiva och korrekta beslutsunderlag och förvaltningarna med gemensamma serviceuppgifter som kassa, krav och redovisning, upphandling- och lokalförsörjningssamordning Administrativt kontor Kvalitetschef Kvalitetschefen ansvarar för stadsövergripande kvalitets- och verksamhetsutveckling Stadskansli och KSF Administration/förvaltningsekonomi Ska bistå Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i dess administration och ärendeberedning. Ska också bistå förvaltningens verksamheter med administrativ service och stöd. Förvalta och utveckla de övergripande funktionerna inom dokument- och ärendehantering och juridik. Skydd och säkerhet Driva stadens interna säkerhetsarbete och frågor rörande kommunledningens förutsättningar för ledning vid kris. Intern information Svarar för information till organisationen Trollhättans Stad, framförallt genom intranätet och personaltidningen Stadsporten. 15

16 Överförmyndarkansli Överförmyndarkansliet arbetar med tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns (ställföreträdares) verksamhet. IT-avdelningen IT-avdelningen ska tillhandahålla IT-drift och Support samt utveckling av IT-infrastruktur för Trollhättans Stad och andra kontrakterade parter. Ska också stötta Stadens verksamheter med resurser och kompetens för verksamhetsutveckling med hjälp av IT. Kontor för Produktion och Service Utförarenhet för park- och vägunderhåll samt nyanläggning inom VA och Gata/Park. Äger och administrerar merparten av kommunens maskin- och fordonspark. Utför reparationer i fordons- och mekanisk verkstad. Kontoret innefattar även förvaltning av ägda och uthyrda verksamhetsfastigheter, Växel och reception, Fastighetsservice, Post och tryck samt stadshusets egen personalrestaurang Stadskällaren. 16

17 Verksamhetsplan Fullmäktiges uppdrag 1 Uppdrag 1 Kommunstyrelsen ska se till att samtliga nämnder arbetar för att skapa goda förutsättningar för en miljövänlig, säker och tillgänglig kommun. Kommunal verksamhet i Trollhättan ska främja goda och jämlika förutsättningar för kommuninvånarna att påverka sina livsvillkor och sin hälsa. Invånarnas behov av service och trygghet ska stå i fokus. Detta bidrar också till att stärka varumärket Trollhättan och Trollhättans Stad som arbetsgivare. 1. Nämndernas sammantagna måluppfyllelse enligt årlig handlingsplan för miljö i enlighet med Stadens miljöledningssystem % Kommuninvånarnas betyg på den kommunala servicen enligt SCB:s Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Andel av Stadens egna verksamheter som uppfyller tillgänglighetskraven steg 1 i enlighet med Stadens handikapplan % * 1 Indikator 2: Analysmodellen är en etablerad modell för att mäta kundnöjdheten inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Den är uppbyggd av ett sammanfattande mått av hur invånarna bedömer kommunens verksamheter samt olika effektmått. Betygsskalan är 0 där är högsta betyg. År 2011 fick kommunerna i undersökningen betygen med ett genomsnitt på 56. Undersökningen genomförs vartannat år. Verksamhetsmål 1 Miljöarbetet ska skapa goda förutsättningar när det gäller den hållbara samhällsutvecklingen i Trollhättan, med särskilt fokus inom de fyra temaområdena livsmedel, energi, transporter och vatten. 1. Andelen ekologiska livsmedel (ska öka), % ,9 15,4 15,6 2. Andelen etiskt märkta produkter (ska öka) % 1,1 2,0 3,5 4,0 3. Energianvändningen (ska minska)% (25 % år 2020, basår 2008) 4. Andelen förnybar energi (ska öka)% ( % år 2020, basår 2008) 1,5 3,0 3,4 8,4 10,5 12,6 14,7 5,8 14,3 88, ,0 89,0 5. Kunskapen om biogasens betydelse för miljön (ska öka) ja ja ja ja 6. Minska antalet körda km med egen bil i tjänst, % 7. Kunskapen om vattnets betydelse (ska öka) ja ja ,0 15,8 ja ja ja ja ja ja 17

18 * Redovisas i beskrivande text. 2 Antalet arrendekontrakt med ekologisk inriktning ska öka. 1. Antal tillkommande arrenden med ekologisk inriktning En digitalisering av Stadens verksamhetsprocesser ska bidra till en ökad tillgänglighet för medborgare och företag. 1. Totalt antal införda e-tjänster. 2. Totalt antal digitaliserade verksamhetsprocesser. 3. Nyttjandegrad i % per e-tjänst. (andelen ärenden hanterade mha e-tjänst i genomsnitt) Medborgarna ska ha tillgång till god information om den kommunala verksamheten. 1. Kommuninvånarnas betyg på kommunens information enligt SCB:s medborgarenkät Varumärket Trollhättan ska stärkas genom marknadsföring. 1. Kommuninvånarnas rekommendation av att flytta till Trollhättan enligt SCB:s medborgarenkät (betygsindex) Fullmäktiges uppdrag 2 Uppdrag 2 Kommunstyrelsen ska skapa goda förutsättningar för tillväxt och en väl utvecklad infrastruktur i kommunen i syfte att fler människor och företag ska välja att etablera sig i kommunen. 1. Antal sålda småhustomter Antal hektar såld industrimark

19 3. Antal nyetablerade företag Företagarnas betyg på kommunens service enligt SKL:s undersökning om företagsklimatet. Mått: Nöjd-Kund-Index (NKI).* * Indikator 4: Analysmodellen är en etablerad modell för att mäta kundnöjdheten inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Den är uppbyggd av ett sammanfattande mått av hur nöjda företagen är med kommunernas myndighetsutövning, samt olika kvalitetsfaktorer (tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet). Betygsskalan är 0 där är högsta betyg. År 2011 fick kommunerna i undersökningen betygen med ett genomsnitt på 66. Undersökningen genomförs vartannat år. Verksamhetsmål 6 Behovet av bostadsbyggande och mark ska tillgodoses så att målet invånare kan nås Antal tillgängliga tomter Antal framtagna nya tomter Antal köpe- och exploateringsavtal för byggande av flerbostads/grupphus mm på kommunal mark Antal lägenheter Inflyttade företag 19

20 7 Trollhättans Stad ska i samråd med Västtrafik verka för att kollektivtrafikens kvalitet i Trollhättan förbättras, att utbudet utökas och att resenärerna ska ha låga kostnader för att resa kollektivt. 1. Antal resande inom tätortstrafiken, Tvåstadstrafiken (ska öka enligt bild Fyrbodal 2025) (0-tal)* Andel hållplatser inom tätorten som är anpassade för funktionshindrade (ska öka), % Kostnad per resa med färdtjänst ska inte öka mer än motsvarande för hela Västtrafiks färdtjänstverksamhet (basår 2010, =Västtrafik) Kostnad per resa med skolskjuts ska inte öka mer än skolskjutsindex (basår 2010, =skolskjutsindex) Kostnad per resa med omsorgsresor ska inte öka mer än färdtjänstindex (basår 2010, =färdtjänstindex) *) för Tvåstadstrafiken: Antalet resor ska öka 40 % under perioden Antalet växande företag som anställer fler människor ska öka (enligt definition i "Näringslivsfrämjande strategi") * 1. Antal företag enligt målgruppen *Definitionen av växande har förändrats under åren, vilket förklarar skillnaderna i målvärden. 9 Fler entreprenörer som startar företag inom framtida tillväxtbranscher (enligt definition i "Näringslivsfrämjande strategi") Antal nystartade företag inom målgruppen Antalet inflyttade företag ska öka. 1. Antalet inflyttade företag

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kärrviolen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kärrviolen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kärrviolen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Björnen 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Björnen 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Björnen 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 EFFEKTER OCH ANALYSER AV STADENS STYRANDE POLICYS... 4 Demokratipolicy...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Velanda skolas fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Ale kommun Stockholm Stockholm ALE Ale Göteborg Göteborg Malmö Malmö 28 000 invånare med en kvart till storstaden 28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Hållbarhetsanalys Ale kommun 2014-04-08

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Simsnäppan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Chefs- och ledarskapspolicy Antaget av Kommunstyrelsen 2006-03-08, 32 Kommunledningskontoret 1 (4) Maria Lejerstedt 2007-09-04 maria.lejerstedt@stromstad.se Dnr: tele

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

VARA KOMMUN Maria Viidas

VARA KOMMUN Maria Viidas VARA KOMMUN Maria Viidas FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR Korta fakta om Vara kommun 16.000 invånare 7.347 hushåll 46 % bosatta på landsbygden 701 km2 1.369 medarbetare 789 (58%) arbetar heltid 587 (82%) kvinnor

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer