Budget 2015 Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2015 Kommunstyrelsen"

Transkript

1 2015 Budget 2015 Kommunstyrelsen Trollhättan en stolt och innovativ stad med plats för framtiden

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 ANSVAR OCH ROLLER... 4 STYRANDE POLICYS... 5 Demokratipolicy... 5 Kvalitetspolicy... 5 Personalpolicy... 6 Miljöpolicy... 6 Policy för folkhälsa och trygghet... 6 KOMMUNSTYRELSEN... 7 Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförkl DRIFTSAMMANDRAG, NETTO... 8 INVESTERINGSSAMMANDRAG, NETTO... 8 POLITISK VERKSAMHET... 9 RESURSER... 9 RAMFÖRÄNDRINGAR... 9 PROGRAMÖVERSIKT POLITISK VERKSAMHET Partistöd 2015 Trollhättans Stad LEDNING, UTVECKLING, FÖRVALTNING Verksamhetens inriktning Det innebär RESURSER (INKL. PRODUKTION) RAMFÖRÄNDRINGAR Programöversikt Ledning, Utveckling, Förvaltning Stadsövergripande ledning Kontor för Tillväxt och Utveckling Personalkontor Ekonomikontor Administrativt kontor Kontor för Produktion och Service VERKSAMHETSPLAN Fullmäktiges uppdrag Verksamhetsmål Fullmäktiges uppdrag Verksamhetsmål Fullmäktiges uppdrag Verksamhetsmål UPPDRAG (PRODUKTION) FRIVILLIGA SKOLFORMER Verksamhetens inriktning Det innebär RESURSER RAMFÖRÄNDRINGAR UPPDRAG AVTALSBUNDEN AVTALSBUNDEN VERKSAMHET Verksamhetens inriktning Det innebär RESURSER

3 RAMFÖRÄNDRINGAR Programöversikt Avtalsbunden Verksamhet Programöversikt Kollektivtrafiken INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN

4 Inledning Kommunstyrelsens Budget för 2015 omfattar den verksamhet som översiktligt kan delas in i följande huvudområden. Politisk Verksamhet Ledning, Utveckling & Förvaltning Frivilliga skolformer Avtalsbunden verksamhet Ansvar och roller Stadsdirektören har det övergripande ansvaret för hela förvaltningsorganisationen och dess måluppfyllelse inklusive ekonomiska mål. I ansvaret ingår att leda utvecklingen av hela Stadens organisation och verksamheter samt att medverka till frågor som berör den regionala samverkan liksom andra för kommunen väsentliga externa frågor utvecklas. Stadsdirektören utövar sitt ansvar genom förvaltningscheferna för respektive förvaltning samt som förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning genom de olika kontoren inom förvaltningen. Kommunstyrelsens förvaltning har en viktig roll i att driva utvecklingsfrågor både internt i organisationen och i samverkan med andra. Förvaltningen har uppgifter inom både regional samverkan och utveckling samt i utvecklingen av infrastruktur samt boende- och verksamhetsområden. Internt i organisationen är ledarutveckling och insatser inom arbetsmiljöområdet med målet att sänka sjukfrånvaron högt prioriterade insatser, liksom arbetet att utveckla stödet till övriga förvaltningar vad avser administrativa rutiner och Stadens ledningssystem, i syfte att skapa samordning och effektivitet. 4

5 Styrande Policys Styrande policys Verksamheterna i Trollhättans Stad skall bedrivas med kommuninvånarnas bästa för ögonen. Detta skall förverkligas genom att samtliga nämnder genomsyras av och tillämpar följande policys. Demokratipolicy Nämnderna skall stärka demokratin och öka medborgarnas insyn, deltagande, inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen i allmänhet och i den kommunala verksamheten i synnerhet. Det innebär att Värna om och hävda de mänskliga rättigheterna och verka för goda relationer mellan människor. Nationella minoriteters särställning ska särskilt beaktas. FN:s barnkonvention ska efterlevas. Sträva efter största möjliga öppenhet och insyn samt tillhandahålla information om politiska och förvaltningsprocesser, så att medborgarna förstår och kan tillgodogöra sig kunskap om dessa. Utveckla dialog mellan beslutsfattare och medborgare för att stärka trollhättebornas påverkansmöjligheter i samhällets utveckling. Stärka dialogen mellan politiker och de anställda. Stödja föreningslivet, ideella organisationer, folkrörelserna och andra krafter i arbetet med att stärka demokrati och delaktighet. Arbeta för att demokratins värdegrund och principer får genomslag i alla samhällsgrupper. Kraftfullt bekämpa alla former av intolerans, nazistiska, rasistiska, främlingsfientliga samt andra odemokratiska uttryck i samhället. Ge medborgare med funktionsnedsättning möjlighet till deltagande, inflytande och delaktighet genom tillämpning av Agenda 22. Kvalitetspolicy Nämnderna skall målmedvetet verka för en god kvalitet som bygger på ständig förbättring och fokuserar på kunder/brukare. Det innebär att Utveckla dialog och delaktighet med Trollhätteborna. Genom ett tydligt ledarskap driva ett systematiskt kvalitetsarbete som genomsyrar hela organisationen och präglas av ständiga förbättringar samt med starkt fokus på den som nyttjar Stadens service/tjänster, d.v.s. brukaren eller den till denne närstående. Arbeta professionellt och efter utmanande och förankrade mål, där genomförande och resultat regelbundet och på ett effektivt sätt följs upp. Låta kvalitetsarbetet kännetecknas av långsiktighet samt gemensam systematik och struktur. Ge förutsättningar för ett ständigt lärande byggt på reflektioner och analys över både misstag och framgångar. Stärka medarbetarnas engagemang genom ökad delaktighet och eget ansvar. Uppmärksamma positiva exempel i vår omvärld och i den egna organisationen och låta medarbetar inspireras av detta. Aktivt jämföra de egna verksamheterna internt och externt och därmed skapa incitament för ständig förbättring och utveckling. 5

6 Personalpolicy Personalpolitiken bygger på alla medarbetares vilja till medansvar och delaktighet och ska ge förutsättningar för ett ledarskap och medarbetarskap som bidrar till att stadens mål uppnås. Det innebär att Vi skapar Den Goda Arbetsplatsen genom En bra samverkan så att förutsättningar skapas för dialog och delaktighet på arbetsplatserna, med FAS-avtalets anda i fokus. En arbetsmiljö som är säker, utvecklande och stimulerande. Jämställdhet och mångfald så att olika egenskaper och kompetenser bejakas och tillvaratas bland nuvarande och blivande medarbetare. Kompetensförsörjning som vid rekrytering och utvecklingsinsatser tillgodoser organisationens kort- och långsiktiga kompetensbehov. En lönepolitik som stimulerar till goda arbetsinsatser, engagemang och utveckling så att uppställda mål för verksamheten kan uppnås. Genom att förverkliga personalpolitiken kommer vi att vara en attraktiv arbetsgivare Miljöpolicy Nämnderna har ett ansvar för att bidra till att visionen Trollhättan bärare av god miljö upprätthålls. Det innebär att bidra till att bygga ett samhälle för alla som bor och verkar i Trollhättan, där vi förenar ekologisk balans med ekonomisk, teknisk och social utveckling. Det innebär att Bidra till att förverkliga de nationella miljömålen. medvetet arbeta för att vara en förebild som nyskapande och pådrivande i miljöarbetet. Låta hållbarhetsperspektivet och kretsloppstänkandet genomsyra hela verksamheten. Ställa miljökrav på leverantörer, partners och oss själva, samt aktivt söka samverkan och samarbete inom miljöområdet, såväl inom som utom Trollhättans Stad. Alltid sträva efter att bli bättre. Policy för folkhälsa och trygghet Trollhättan ska vara en trygg och säker kommun att bo, verka och vistas i. Samtliga nämnder har ansvar för att skapa förutsättningar för utveckling av en god, jämlik och jämställd hälsa för alla i Trollhättan. Det innebär att Varje verksamhet genom samverkan med andra strävar efter att folkhälsoperspektivet stärks och beaktas såväl vid genomförande som vid utvecklingsarbete Öka medvetenheten om att faktorer som skapar förutsättningar för en hälsofrämjande utveckling finns inom alla kommunala verksamheters ansvarsområden Genom säkerhetshöjande insatser öka tryggheten i verksamheten och kommunen. Ha god beredskap och förmåga att hantera kriser. För varje mandatperiod inventera, analysera riskbilder och åtgärda de risker som prioriteras. Ha ett förhållningssätt så att risk för incidenter och skador samt dess konsekvenser minimeras. 6

7 Kommunstyrelsen ' 17% Nämndens presidium Ordförande: Paul Åkerlund (s) 1:e vice ordf: Monica Hansson (s) 2:a vice ordf: Peter Eriksson(m) Antal ledamöter och ersättare: Följande verksamheter ingår i nämndens ansvarsområde: Politisk verksamhet Politisk verksamhet omfattar följande verksamheter: Kommunfullmäktige, Kommunrevision, Kommunstyrelse, Diverse Utredningar, Partistöd, Bidrag till Utbildning kommunala förtroendemän, Personalutskott, Valnämnd, Överförmyndarnämnd, Utvecklingsprojekt samt bidrag till Trollhättans Samordningsförbund. Ledning, utveckling, förvaltning Till Ledning, Utveckling, Förvaltning hänförs stadsdirektörens ledningsfunktion som omfattar Kommunstyrelsens förvaltning med kontor för Tillväxt och utveckling, Personal, Ekonomi, Administration samt Produktion och Service Frivilliga skolformer Frivilliga skolformer bedrivs av Kunskapsförbundet Väst som har till uppgift att bedriva en utbildningsorganisation som är flexibel, konkurrenskraftig och med kvalitet i fokus. Omfattar verksamheterna Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Lärcentrum samt uppdragsutbildningar. Avtalsbunden verksamhet Avtalsbunden verksamhet omfattar planering och utveckling av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. Till avtalsbunden verksamhet hänförs också verksamheter som genom uppdragsavtal eller annan reglering erhåller bidrag och ersättningar från Trollhättans Stad t ex Älvhögsborg, Folkets Hus och Innovatum koncernen. Gäller även anslag till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) samt bidrag till Fyrstads Flygplats AB som driver Trollhättan- Vänersborgs flygplats. Avser även avgift till Sveriges kommuner och landsting, Fyrbodals Kommunalförbund, Bonus Presskopia, KFI, STIM, SAMI, Visit AB, Högskolan Väst, Kooperativt resurscentrum och Centrumföreningen. 7

8 Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförkl. Trollhättans Stads framtida utveckling och servicenivå är beroende av hur den kommunala verksamheten lyckas tillgodose medborgarnas behov och förväntningar. I sin övergripande roll som uppsikts- och tillsynsansvarig kommer kommunstyrelsen under mandatperioden att fästa särskild uppmärksamhet på följande frågor: Ekonomi och verksamhet i balans, samtliga verksamheter skall med god ekonomisk hushållning möta kommuninvånarnas behov och förväntningar. Den kommunala verksamhetens resultat utifrån ett medborgarperspektiv skall fokuseras. Regelbunden uppföljning utgör vårt viktiga instrument. En utveckling som skapar välstånd och utveckling för alla, en breddad arbetsmarknad som skapar fler arbetstillfällen och möjlighet att förverkliga det egna livsprojektet. Intensifierad satsning på företagande och dess villkor, både befintliga och nyetablerade företag ska erbjudas det stöd som är möjligt utifrån Stadens ansvarsområde. Stor fokus på kunskapsutveckling och livslångt lärande som garanterar en god och gynnsam utveckling för kommunen som helhet. Att lära av andra nationellt och internationellt, men även att förmdela våra styrkor till andra. En hållbar utveckling som värnar om framtidens generationer, alla generationer har rätt till en hållbar miljö som tar hänsyn och inte förslösar knappa resurser ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Fortsatt satsning och fokus på infrastrukturfrågor, goda bostäder och kommunikationsmöjligheter bidrar till vår tillväxt och utveckling. Varumärket Trollhättan skall värnas och stärkas. Kommunstyrelsens egna verksamheter skall vara en förebild vad gäller kundorientering, servicenivå, tillgänglighet och utvecklingsbenägenhet. Driftsammandrag, netto Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Ram Verksamhetsområde/Program Politisk verksamhet Ledning, utveckling,förvaltning varav Produktion Frivilliga skolformer Avtalsbunden verksamhet tot Summa Investeringssammandrag, netto Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Verksamhetsområde/Program Politisk verksamhet Ledning, utveckling, förvaltning varav Produktion Frivilliga skolformer Avtalsbunden verksamhet -16 Centrala IT-investeringar Summa Nämndens investeringsram uppgår till mkr. Det är en ökning med tkr jämfört med

9 Politisk verksamhet Verksamhetens omfattning: Kommunfullmäktige, Kommunrevision, Kommunstyrelse, Diverse Utredningar, Partistöd, Bidrag till Utbildning kommunala förtroendemän, Personalutskott, Valnämnd, Överförmyndarnämnd, Utvecklingsprojekt samt bidrag till Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp (TLEG). Resurser Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Ram Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunrevision Valnämnd Överförmyndare Övrig politisk verksamhet Nettokostnad Ramförändringar Val 2014, Valnämnden tkr Utökning med 0,8 kommunalrådstjänst 800 tkr från och med Utbildningsdelen av partistödet 500 tkr från och med Överförmyndarnämnden Delfinansiering av handläggartjänst för ensamkommande flyktingbarn 250 tkr från och med Arvode gode män 200 tkr från och med Gode män 56 tkr från och med Enligt finansieringsprincipen. 9

10 Programöversikt Politisk verksamhet Delprogram Budget 2015 tkr, netto Bokslut Bokslut Budget Kostn Intäkter Netto 00 Kommunfullmäktige Kommunrevision Kommunstyrelsen Demokrati Diverse utredningar Partistöd Utbildning kommun förtrm Finska språket Personaladministration Personalutskott Valnämnd Allmänna val EU-val Överförmyndare Arvode godemän ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Avg till kommunförb Minnesgåvor Samordningsförbundet Näringlivsaktiviteter Samordningsförb TLEG Utvecklingsprojekt Bergagården Naturskola Summa

11 Partistöd 2015 Trollhättans Stad Generellt stöd utbildning kommunala förtroendemän Totalt Grundstöd Fördelning per mandat varav generellt partistöd utbildning Grundstöd Fördelning per mandat Grundstöd Antal mandat Mandat Total summa S M SD Mp Fp V C KD Summa Uppräkning har gjorts av partistödet från 2014 med 2,5 %. Totalt anslag för 2015 är kr varav generellt stöd kr och utbildning kommunala förtroende män kr. Inför 2015 höjdes utbildningsanslaget för kommunala förtroende män med kr. Partistöd utgår till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Stödets storlek bestäms årligen i budget. Partistödet utbetalas i förskott i januari. Av det i budgeten bestämda partistödet skall 10 % fördelas som grundstöd mellan de i kommunfullmäktige representerade partierna. Återstoden 90 % skall fördelas mellan partierna i förhållande till det antal mandat respektive parti har i kommunfullmäktige, totalt finns 61 mandat. 11

12 Ledning, Utveckling, Förvaltning Verksamhetens omfattning: Stadsövergripande ledning och stödverksamhet, Hållbar Samhällsutveckling, Fastigheter och Tomträtter, Näringslivsutveckling & internationellt arbete, Information och kommunikation, Samordnad administration & service, Samordnad ekonomiadministration, Samordnad personaladministration, Verksamhetsfastigheter, Hälsan, KSF Administration och Produktion Stadsdirektör Kontor för Tillväxt och utveckling Personalkontor Ekonomikontor Administrativt kontor Kontor För Produktion och Service Verksamhetens inriktning Med utgångspunkt i de politiska uppdragen leda, utveckla och samordna verksamheten i Trollhättans Stad. Arbetet skall bedrivas med god ekonomisk hushållning, med god kvalitet,med stor miljöhänsyn och generera mervärde för kommuninvånarna. Det innebär Skapa ett långsiktigt hållbart samhälle utifrån en helhetssyn på ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer med en sammanvägning av olika intressen och lokala förutsättningar. Underlätta och förenkla kontakterna för innovatörer, entreprenörer, små- och medelstora företag samt olika utvecklingskrafter i kommunen. en-dörr-in-koncept Verksamheten ska kännetecknas av en korrekt, effektiv, opartisk och högkvalitativ service och säkerhet för medborgare, politiker, verksamheter och anställda med strategiskt perspektiv och helhetssyn på Trollhättans Stad. Leda och samordna ekonomin i Trollhättans Stad utifrån en övergripande helhetssyn, där mål balanseras mot medel och en god ekonomisk hushållning upprätthålls. Samordna personalpolitiken så att Trollhättans Stad blir framgångsrik i sin personalförsörjning samt i vid mening har en god arbetsmiljö i hela organisationen. 12

13 Resurser (inkl. produktion) Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Ram Kostnader Intäkter Nettokostnad Ramförändringar Bredbandstjänst 101 tkr 2015 och tkr upphör För att informera vid utbyggnad av stamnätet på landsbygden. Stamnätsutbyggnad Lagmansered, tkr Fibernätsutbyggnad byggstart vid 40 % intresserade Tidsbegränsat anslag för framtagande av ny översiktsplan upphör 2015, 250 tkr. Tillgänglighetskrav Agenda 22 för att nå målnivån tillfällig utökning tkr till tkr 2014 upphör. Medlemskap trästadsnätverk, 25 tkr från och med Förstärkning för grannsamverkan och trygghetsvandrare, 40 tkr från och med Förstärkning av exploateringsfunktionen, 650 tkr från och med 2017 Information och tryckning av VA-plan, 50 tkr Tidsbegränsat anslag för utredningskostnader Skydd och säkerhet avseende beredskap vattenförsörjning 125 tkr 2014 Upphör. Utredningskostnader klimatförändringar, tkr Utökad chefsorganisation KSF 0,5 tj, 500 tkr från och med Utökning av tjänst för avsiktsförklaring jämställdhetsfrågor, 470 tkr från och med Miljöfordon, -400 tkr från och med Tidigare subventionsanslag borttaget. Täckning av tidigare intäktskrav Tor 2 efter försäljning till Tomt AB, 275 tkr från och med Evenemangssatsning -700 tkr från och med 2015 flyttad till Kultur- och fritidsnämnden. Det överförda budgetanslaget från tekniska förvaltningen, tkr ska huvudsakligen finansiera en tjänst som lokalutredare/lokalplanerare på ekonomikontoret och en tjänst som kontorschef för kontoret för Produktion och Service. 13

14 Programöversikt Ledning, Utveckling, Förvaltning Delprogram Budget 2015 tkr, netto Bokslut Bokslut Budget Netto Hållbar Samhällsutveckling Exploatering Fastigheter och tomträtter Stadsövergripande ledning Näringslivsutv. o internationellt arb Information/kommunikation Gemensam adm. o service IT Samordnad ekonomiadministration Samordnad personaladministration KSF administration Verksamhetsfastigheter Lednings och stöd tekniska Hälsan Produktion Summa Ovanstående budgetindelning kommer att omarbetas inför 2015, enligt nedan, med utgångspunkt från ny organisation. Delprogram Budget 2015 tkr, netto Bokslut Bokslut Budget Netto Stadsövergripande ledning Kontoret för Tillväxt & Utveckling Personalkontor Ekonomikontor Administrativt kontor 1 Kontoret för Produktion & Service Summa Budget för Överförmyndarkansliet som ingår i Administrativt kontor ingår i budget för Politisk verksamhet. 14

15 Stadsövergripande ledning Stadsledningen förvaltningscheferna och stadsdirektörens ledningsgrupp för strategisk utveckling ansvarar för den operativa ledningen och utvecklingen av verksamheten. Uppgiften är att verkställa de stadsövergripande uppdragen, nämndernas uppdrag, ansvara för ärendeberedning och expertstöd till den politiska beslutsorganisationen samt ta erforderliga initiativ. Kontor för Tillväxt och Utveckling Näringsutveckling och internationellt arbete Uppgiften är att, i samverkan, bredda näringslivet genom att vårda befintliga företag, stimulera nyföretagande samt attrahera etableringar. Hållbar samhällsutveckling Verksamheten omfattar strategiska utvecklingsfrågor för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i kommunen. Det innefattar omvärldsbevakning, översiktlig planering, statistik och prognoser, infrastrukturplanering, mark- och exploateringsverksamhet, energifrågor, Agenda 21-samordning, Agenda 22-samordning och Folkhälsosamordning. Verksamheten omfattar också förvaltning av Trollhättans Stads markreserv inklusive skog, i avvaktan på exploatering samt byggnader som avses avyttras eller rivas. Extern Webbinfo Utveckla medborgarinformation kring beslut, planer och verksamheter samt utveckla hemsidan på internet, tillsammans med övriga verksamheter inom Trollhättans stad. Marknadsföring/Massmedia Profilering och marknadsföring av Trollhättan som en attraktiv kommun för människor, boende, företag och verksamheter. Ansvarig för Grafiska profilen. Personalkontor Samordnad personaladministration är ett ledningsinstrument, vars syfte är att genomföra en gemensam personalpolitik i hela organisationen. Verksamheten ska också vara ett stöd till chefer i personalfrågor. Hälsan, Trollhättans Stads Företagshälsovård HÄLSANs uppdrag är att som företagshälsovård bistå förvaltningarna i deras arbetsmiljöarbete utifrån en opartisk och rådgivande roll. Ekonomikontor De politiska organen skall bistås med objektiva och korrekta beslutsunderlag och förvaltningarna med gemensamma serviceuppgifter som kassa, krav och redovisning, upphandling- och lokalförsörjningssamordning Administrativt kontor Kvalitetschef Kvalitetschefen ansvarar för stadsövergripande kvalitets- och verksamhetsutveckling Stadskansli och KSF Administration/förvaltningsekonomi Ska bistå Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i dess administration och ärendeberedning. Ska också bistå förvaltningens verksamheter med administrativ service och stöd. Förvalta och utveckla de övergripande funktionerna inom dokument- och ärendehantering och juridik. Skydd och säkerhet Driva stadens interna säkerhetsarbete och frågor rörande kommunledningens förutsättningar för ledning vid kris. Intern information Svarar för information till organisationen Trollhättans Stad, framförallt genom intranätet och personaltidningen Stadsporten. 15

16 Överförmyndarkansli Överförmyndarkansliet arbetar med tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns (ställföreträdares) verksamhet. IT-avdelningen IT-avdelningen ska tillhandahålla IT-drift och Support samt utveckling av IT-infrastruktur för Trollhättans Stad och andra kontrakterade parter. Ska också stötta Stadens verksamheter med resurser och kompetens för verksamhetsutveckling med hjälp av IT. Kontor för Produktion och Service Utförarenhet för park- och vägunderhåll samt nyanläggning inom VA och Gata/Park. Äger och administrerar merparten av kommunens maskin- och fordonspark. Utför reparationer i fordons- och mekanisk verkstad. Kontoret innefattar även förvaltning av ägda och uthyrda verksamhetsfastigheter, Växel och reception, Fastighetsservice, Post och tryck samt stadshusets egen personalrestaurang Stadskällaren. 16

17 Verksamhetsplan Fullmäktiges uppdrag 1 Uppdrag 1 Kommunstyrelsen ska se till att samtliga nämnder arbetar för att skapa goda förutsättningar för en miljövänlig, säker och tillgänglig kommun. Kommunal verksamhet i Trollhättan ska främja goda och jämlika förutsättningar för kommuninvånarna att påverka sina livsvillkor och sin hälsa. Invånarnas behov av service och trygghet ska stå i fokus. Detta bidrar också till att stärka varumärket Trollhättan och Trollhättans Stad som arbetsgivare. 1. Nämndernas sammantagna måluppfyllelse enligt årlig handlingsplan för miljö i enlighet med Stadens miljöledningssystem % Kommuninvånarnas betyg på den kommunala servicen enligt SCB:s Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Andel av Stadens egna verksamheter som uppfyller tillgänglighetskraven steg 1 i enlighet med Stadens handikapplan % * 1 Indikator 2: Analysmodellen är en etablerad modell för att mäta kundnöjdheten inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Den är uppbyggd av ett sammanfattande mått av hur invånarna bedömer kommunens verksamheter samt olika effektmått. Betygsskalan är 0 där är högsta betyg. År 2011 fick kommunerna i undersökningen betygen med ett genomsnitt på 56. Undersökningen genomförs vartannat år. Verksamhetsmål 1 Miljöarbetet ska skapa goda förutsättningar när det gäller den hållbara samhällsutvecklingen i Trollhättan, med särskilt fokus inom de fyra temaområdena livsmedel, energi, transporter och vatten. 1. Andelen ekologiska livsmedel (ska öka), % ,9 15,4 15,6 2. Andelen etiskt märkta produkter (ska öka) % 1,1 2,0 3,5 4,0 3. Energianvändningen (ska minska)% (25 % år 2020, basår 2008) 4. Andelen förnybar energi (ska öka)% ( % år 2020, basår 2008) 1,5 3,0 3,4 8,4 10,5 12,6 14,7 5,8 14,3 88, ,0 89,0 5. Kunskapen om biogasens betydelse för miljön (ska öka) ja ja ja ja 6. Minska antalet körda km med egen bil i tjänst, % 7. Kunskapen om vattnets betydelse (ska öka) ja ja ,0 15,8 ja ja ja ja ja ja 17

18 * Redovisas i beskrivande text. 2 Antalet arrendekontrakt med ekologisk inriktning ska öka. 1. Antal tillkommande arrenden med ekologisk inriktning En digitalisering av Stadens verksamhetsprocesser ska bidra till en ökad tillgänglighet för medborgare och företag. 1. Totalt antal införda e-tjänster. 2. Totalt antal digitaliserade verksamhetsprocesser. 3. Nyttjandegrad i % per e-tjänst. (andelen ärenden hanterade mha e-tjänst i genomsnitt) Medborgarna ska ha tillgång till god information om den kommunala verksamheten. 1. Kommuninvånarnas betyg på kommunens information enligt SCB:s medborgarenkät Varumärket Trollhättan ska stärkas genom marknadsföring. 1. Kommuninvånarnas rekommendation av att flytta till Trollhättan enligt SCB:s medborgarenkät (betygsindex) Fullmäktiges uppdrag 2 Uppdrag 2 Kommunstyrelsen ska skapa goda förutsättningar för tillväxt och en väl utvecklad infrastruktur i kommunen i syfte att fler människor och företag ska välja att etablera sig i kommunen. 1. Antal sålda småhustomter Antal hektar såld industrimark

19 3. Antal nyetablerade företag Företagarnas betyg på kommunens service enligt SKL:s undersökning om företagsklimatet. Mått: Nöjd-Kund-Index (NKI).* * Indikator 4: Analysmodellen är en etablerad modell för att mäta kundnöjdheten inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Den är uppbyggd av ett sammanfattande mått av hur nöjda företagen är med kommunernas myndighetsutövning, samt olika kvalitetsfaktorer (tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet). Betygsskalan är 0 där är högsta betyg. År 2011 fick kommunerna i undersökningen betygen med ett genomsnitt på 66. Undersökningen genomförs vartannat år. Verksamhetsmål 6 Behovet av bostadsbyggande och mark ska tillgodoses så att målet invånare kan nås Antal tillgängliga tomter Antal framtagna nya tomter Antal köpe- och exploateringsavtal för byggande av flerbostads/grupphus mm på kommunal mark Antal lägenheter Inflyttade företag 19

20 7 Trollhättans Stad ska i samråd med Västtrafik verka för att kollektivtrafikens kvalitet i Trollhättan förbättras, att utbudet utökas och att resenärerna ska ha låga kostnader för att resa kollektivt. 1. Antal resande inom tätortstrafiken, Tvåstadstrafiken (ska öka enligt bild Fyrbodal 2025) (0-tal)* Andel hållplatser inom tätorten som är anpassade för funktionshindrade (ska öka), % Kostnad per resa med färdtjänst ska inte öka mer än motsvarande för hela Västtrafiks färdtjänstverksamhet (basår 2010, =Västtrafik) Kostnad per resa med skolskjuts ska inte öka mer än skolskjutsindex (basår 2010, =skolskjutsindex) Kostnad per resa med omsorgsresor ska inte öka mer än färdtjänstindex (basår 2010, =färdtjänstindex) *) för Tvåstadstrafiken: Antalet resor ska öka 40 % under perioden Antalet växande företag som anställer fler människor ska öka (enligt definition i "Näringslivsfrämjande strategi") * 1. Antal företag enligt målgruppen *Definitionen av växande har förändrats under åren, vilket förklarar skillnaderna i målvärden. 9 Fler entreprenörer som startar företag inom framtida tillväxtbranscher (enligt definition i "Näringslivsfrämjande strategi") Antal nystartade företag inom målgruppen Antalet inflyttade företag ska öka. 1. Antalet inflyttade företag

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till

Kommunstyrelsens förslag till Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun 2008-2010 Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste

Läs mer

VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG

VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG MÅL & BUDGET 2013-2015 VISION INVESTERINGSPLAN 2013-2017 2013 Budgetversion 2012-06-20 till KF Delgivning i kommunfullmäktige den 19 december 2012 Sida

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 2013 Innehåll SID 4 5 7 9 11 13 17 19 20 22 23 31 32 33 34 VÄXJÖ KOMMUNS UTGÅNGSPUNKTER ARBETE OCH FÖRETAG BARN OCH UTBILDNING BYGGA OCH BO DEMOKRATI

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017 och 2018 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

KOMMUNSTYRELSEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 KOMMUNSTYRELSEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan budget 2015 INTERNBUDGET för omsorgsförvaltningen med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan 2015 1 innehåll 1. Ordförandes inledning... 3 2. Omvärldsanalys... 4 3. Växjö

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Vi är svensk välfärd. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Kommunövergripande mål och ekonomiska ramar 2014-2017

Vi är svensk välfärd. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Kommunövergripande mål och ekonomiska ramar 2014-2017 Vi är svensk välfärd Gävle kommunplan Kommunövergripande mål och ekonomiska ramar 2014-2017 Innehållsförteckning Politisk huvudskrivelse 2 Beslutsunderlag 2 FÖRVALTNINGSPLAN Omvärld 3 Näringsliv och arbetsmarknad

Läs mer

SERVICE. Nämnd. budget

SERVICE. Nämnd. budget SERVICE Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016 Förslag till Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016 Inledning... 4 Målstyrningsprocessen... 4 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 6 Kapitel 2. Förutsättningar för kommunplan och budget... 7 2.1.

Läs mer

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Kommunplan med Årsbudget och Utblick Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Innehållsförteckning Beslutsförslag 5 Utdrag ur sammanträdesprotokoll 6 Gävle fortsätter

Läs mer

Borås Stad Budget 2014

Borås Stad Budget 2014 Borås Stad Budget 2014 Budget Borås Stad 2014 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Borås Stads Kommuntryckeri» Textile Fashion Center invigs våren 2014 Budget 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

HELA SVERIGES PARTI. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2015 och utblick 2016-2018

HELA SVERIGES PARTI. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2015 och utblick 2016-2018 HELA SVERIGES PARTI Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2015 och utblick 2016-2018 Innehållsförteckning Politisk huvudskrivelse 2 Beslutsunderlag 3 FÖRVALTNINGSPLAN Omvärld 4 Näringsliv och arbetsmarknad

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2007, PLAN 2008-2009 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BUDGET 2007 OCH VERKSAMHETSPLAN 2008-2009... 3 Framgångsrik vändning men fortsatta problem...

Läs mer

Mål och budget 2014 2018

Mål och budget 2014 2018 Mål och budget 2014 2018 KF 2013-11-20 134 2013-11-20 2 [80] Innehåll Mål och budget 2014-2018... 3 Budgetens innehåll och uppbyggnad... 3 Ekonomi och verksamhetsstyrning i Gislaveds kommun... 3 Övergripande

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA

TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA - TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH FÖRETAGSAMT Budget för 2012 samt ramar för 2013 och 2014 Karlskrona den 17 maj 2011 För mer än 300 år sedan föddes idén om att ianspråkta

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer