Budget 2015 Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2015 Kommunstyrelsen"

Transkript

1 2015 Budget 2015 Kommunstyrelsen Trollhättan en stolt och innovativ stad med plats för framtiden

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 ANSVAR OCH ROLLER... 4 STYRANDE POLICYS... 5 Demokratipolicy... 5 Kvalitetspolicy... 5 Personalpolicy... 6 Miljöpolicy... 6 Policy för folkhälsa och trygghet... 6 KOMMUNSTYRELSEN... 7 Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförkl DRIFTSAMMANDRAG, NETTO... 8 INVESTERINGSSAMMANDRAG, NETTO... 8 POLITISK VERKSAMHET... 9 RESURSER... 9 RAMFÖRÄNDRINGAR... 9 PROGRAMÖVERSIKT POLITISK VERKSAMHET Partistöd 2015 Trollhättans Stad LEDNING, UTVECKLING, FÖRVALTNING Verksamhetens inriktning Det innebär RESURSER (INKL. PRODUKTION) RAMFÖRÄNDRINGAR Programöversikt Ledning, Utveckling, Förvaltning Stadsövergripande ledning Kontor för Tillväxt och Utveckling Personalkontor Ekonomikontor Administrativt kontor Kontor för Produktion och Service VERKSAMHETSPLAN Fullmäktiges uppdrag Verksamhetsmål Fullmäktiges uppdrag Verksamhetsmål Fullmäktiges uppdrag Verksamhetsmål UPPDRAG (PRODUKTION) FRIVILLIGA SKOLFORMER Verksamhetens inriktning Det innebär RESURSER RAMFÖRÄNDRINGAR UPPDRAG AVTALSBUNDEN AVTALSBUNDEN VERKSAMHET Verksamhetens inriktning Det innebär RESURSER

3 RAMFÖRÄNDRINGAR Programöversikt Avtalsbunden Verksamhet Programöversikt Kollektivtrafiken INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN

4 Inledning Kommunstyrelsens Budget för 2015 omfattar den verksamhet som översiktligt kan delas in i följande huvudområden. Politisk Verksamhet Ledning, Utveckling & Förvaltning Frivilliga skolformer Avtalsbunden verksamhet Ansvar och roller Stadsdirektören har det övergripande ansvaret för hela förvaltningsorganisationen och dess måluppfyllelse inklusive ekonomiska mål. I ansvaret ingår att leda utvecklingen av hela Stadens organisation och verksamheter samt att medverka till frågor som berör den regionala samverkan liksom andra för kommunen väsentliga externa frågor utvecklas. Stadsdirektören utövar sitt ansvar genom förvaltningscheferna för respektive förvaltning samt som förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning genom de olika kontoren inom förvaltningen. Kommunstyrelsens förvaltning har en viktig roll i att driva utvecklingsfrågor både internt i organisationen och i samverkan med andra. Förvaltningen har uppgifter inom både regional samverkan och utveckling samt i utvecklingen av infrastruktur samt boende- och verksamhetsområden. Internt i organisationen är ledarutveckling och insatser inom arbetsmiljöområdet med målet att sänka sjukfrånvaron högt prioriterade insatser, liksom arbetet att utveckla stödet till övriga förvaltningar vad avser administrativa rutiner och Stadens ledningssystem, i syfte att skapa samordning och effektivitet. 4

5 Styrande Policys Styrande policys Verksamheterna i Trollhättans Stad skall bedrivas med kommuninvånarnas bästa för ögonen. Detta skall förverkligas genom att samtliga nämnder genomsyras av och tillämpar följande policys. Demokratipolicy Nämnderna skall stärka demokratin och öka medborgarnas insyn, deltagande, inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen i allmänhet och i den kommunala verksamheten i synnerhet. Det innebär att Värna om och hävda de mänskliga rättigheterna och verka för goda relationer mellan människor. Nationella minoriteters särställning ska särskilt beaktas. FN:s barnkonvention ska efterlevas. Sträva efter största möjliga öppenhet och insyn samt tillhandahålla information om politiska och förvaltningsprocesser, så att medborgarna förstår och kan tillgodogöra sig kunskap om dessa. Utveckla dialog mellan beslutsfattare och medborgare för att stärka trollhättebornas påverkansmöjligheter i samhällets utveckling. Stärka dialogen mellan politiker och de anställda. Stödja föreningslivet, ideella organisationer, folkrörelserna och andra krafter i arbetet med att stärka demokrati och delaktighet. Arbeta för att demokratins värdegrund och principer får genomslag i alla samhällsgrupper. Kraftfullt bekämpa alla former av intolerans, nazistiska, rasistiska, främlingsfientliga samt andra odemokratiska uttryck i samhället. Ge medborgare med funktionsnedsättning möjlighet till deltagande, inflytande och delaktighet genom tillämpning av Agenda 22. Kvalitetspolicy Nämnderna skall målmedvetet verka för en god kvalitet som bygger på ständig förbättring och fokuserar på kunder/brukare. Det innebär att Utveckla dialog och delaktighet med Trollhätteborna. Genom ett tydligt ledarskap driva ett systematiskt kvalitetsarbete som genomsyrar hela organisationen och präglas av ständiga förbättringar samt med starkt fokus på den som nyttjar Stadens service/tjänster, d.v.s. brukaren eller den till denne närstående. Arbeta professionellt och efter utmanande och förankrade mål, där genomförande och resultat regelbundet och på ett effektivt sätt följs upp. Låta kvalitetsarbetet kännetecknas av långsiktighet samt gemensam systematik och struktur. Ge förutsättningar för ett ständigt lärande byggt på reflektioner och analys över både misstag och framgångar. Stärka medarbetarnas engagemang genom ökad delaktighet och eget ansvar. Uppmärksamma positiva exempel i vår omvärld och i den egna organisationen och låta medarbetar inspireras av detta. Aktivt jämföra de egna verksamheterna internt och externt och därmed skapa incitament för ständig förbättring och utveckling. 5

6 Personalpolicy Personalpolitiken bygger på alla medarbetares vilja till medansvar och delaktighet och ska ge förutsättningar för ett ledarskap och medarbetarskap som bidrar till att stadens mål uppnås. Det innebär att Vi skapar Den Goda Arbetsplatsen genom En bra samverkan så att förutsättningar skapas för dialog och delaktighet på arbetsplatserna, med FAS-avtalets anda i fokus. En arbetsmiljö som är säker, utvecklande och stimulerande. Jämställdhet och mångfald så att olika egenskaper och kompetenser bejakas och tillvaratas bland nuvarande och blivande medarbetare. Kompetensförsörjning som vid rekrytering och utvecklingsinsatser tillgodoser organisationens kort- och långsiktiga kompetensbehov. En lönepolitik som stimulerar till goda arbetsinsatser, engagemang och utveckling så att uppställda mål för verksamheten kan uppnås. Genom att förverkliga personalpolitiken kommer vi att vara en attraktiv arbetsgivare Miljöpolicy Nämnderna har ett ansvar för att bidra till att visionen Trollhättan bärare av god miljö upprätthålls. Det innebär att bidra till att bygga ett samhälle för alla som bor och verkar i Trollhättan, där vi förenar ekologisk balans med ekonomisk, teknisk och social utveckling. Det innebär att Bidra till att förverkliga de nationella miljömålen. medvetet arbeta för att vara en förebild som nyskapande och pådrivande i miljöarbetet. Låta hållbarhetsperspektivet och kretsloppstänkandet genomsyra hela verksamheten. Ställa miljökrav på leverantörer, partners och oss själva, samt aktivt söka samverkan och samarbete inom miljöområdet, såväl inom som utom Trollhättans Stad. Alltid sträva efter att bli bättre. Policy för folkhälsa och trygghet Trollhättan ska vara en trygg och säker kommun att bo, verka och vistas i. Samtliga nämnder har ansvar för att skapa förutsättningar för utveckling av en god, jämlik och jämställd hälsa för alla i Trollhättan. Det innebär att Varje verksamhet genom samverkan med andra strävar efter att folkhälsoperspektivet stärks och beaktas såväl vid genomförande som vid utvecklingsarbete Öka medvetenheten om att faktorer som skapar förutsättningar för en hälsofrämjande utveckling finns inom alla kommunala verksamheters ansvarsområden Genom säkerhetshöjande insatser öka tryggheten i verksamheten och kommunen. Ha god beredskap och förmåga att hantera kriser. För varje mandatperiod inventera, analysera riskbilder och åtgärda de risker som prioriteras. Ha ett förhållningssätt så att risk för incidenter och skador samt dess konsekvenser minimeras. 6

7 Kommunstyrelsen ' 17% Nämndens presidium Ordförande: Paul Åkerlund (s) 1:e vice ordf: Monica Hansson (s) 2:a vice ordf: Peter Eriksson(m) Antal ledamöter och ersättare: Följande verksamheter ingår i nämndens ansvarsområde: Politisk verksamhet Politisk verksamhet omfattar följande verksamheter: Kommunfullmäktige, Kommunrevision, Kommunstyrelse, Diverse Utredningar, Partistöd, Bidrag till Utbildning kommunala förtroendemän, Personalutskott, Valnämnd, Överförmyndarnämnd, Utvecklingsprojekt samt bidrag till Trollhättans Samordningsförbund. Ledning, utveckling, förvaltning Till Ledning, Utveckling, Förvaltning hänförs stadsdirektörens ledningsfunktion som omfattar Kommunstyrelsens förvaltning med kontor för Tillväxt och utveckling, Personal, Ekonomi, Administration samt Produktion och Service Frivilliga skolformer Frivilliga skolformer bedrivs av Kunskapsförbundet Väst som har till uppgift att bedriva en utbildningsorganisation som är flexibel, konkurrenskraftig och med kvalitet i fokus. Omfattar verksamheterna Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Lärcentrum samt uppdragsutbildningar. Avtalsbunden verksamhet Avtalsbunden verksamhet omfattar planering och utveckling av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. Till avtalsbunden verksamhet hänförs också verksamheter som genom uppdragsavtal eller annan reglering erhåller bidrag och ersättningar från Trollhättans Stad t ex Älvhögsborg, Folkets Hus och Innovatum koncernen. Gäller även anslag till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) samt bidrag till Fyrstads Flygplats AB som driver Trollhättan- Vänersborgs flygplats. Avser även avgift till Sveriges kommuner och landsting, Fyrbodals Kommunalförbund, Bonus Presskopia, KFI, STIM, SAMI, Visit AB, Högskolan Väst, Kooperativt resurscentrum och Centrumföreningen. 7

8 Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförkl. Trollhättans Stads framtida utveckling och servicenivå är beroende av hur den kommunala verksamheten lyckas tillgodose medborgarnas behov och förväntningar. I sin övergripande roll som uppsikts- och tillsynsansvarig kommer kommunstyrelsen under mandatperioden att fästa särskild uppmärksamhet på följande frågor: Ekonomi och verksamhet i balans, samtliga verksamheter skall med god ekonomisk hushållning möta kommuninvånarnas behov och förväntningar. Den kommunala verksamhetens resultat utifrån ett medborgarperspektiv skall fokuseras. Regelbunden uppföljning utgör vårt viktiga instrument. En utveckling som skapar välstånd och utveckling för alla, en breddad arbetsmarknad som skapar fler arbetstillfällen och möjlighet att förverkliga det egna livsprojektet. Intensifierad satsning på företagande och dess villkor, både befintliga och nyetablerade företag ska erbjudas det stöd som är möjligt utifrån Stadens ansvarsområde. Stor fokus på kunskapsutveckling och livslångt lärande som garanterar en god och gynnsam utveckling för kommunen som helhet. Att lära av andra nationellt och internationellt, men även att förmdela våra styrkor till andra. En hållbar utveckling som värnar om framtidens generationer, alla generationer har rätt till en hållbar miljö som tar hänsyn och inte förslösar knappa resurser ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Fortsatt satsning och fokus på infrastrukturfrågor, goda bostäder och kommunikationsmöjligheter bidrar till vår tillväxt och utveckling. Varumärket Trollhättan skall värnas och stärkas. Kommunstyrelsens egna verksamheter skall vara en förebild vad gäller kundorientering, servicenivå, tillgänglighet och utvecklingsbenägenhet. Driftsammandrag, netto Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Ram Verksamhetsområde/Program Politisk verksamhet Ledning, utveckling,förvaltning varav Produktion Frivilliga skolformer Avtalsbunden verksamhet tot Summa Investeringssammandrag, netto Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Verksamhetsområde/Program Politisk verksamhet Ledning, utveckling, förvaltning varav Produktion Frivilliga skolformer Avtalsbunden verksamhet -16 Centrala IT-investeringar Summa Nämndens investeringsram uppgår till mkr. Det är en ökning med tkr jämfört med

9 Politisk verksamhet Verksamhetens omfattning: Kommunfullmäktige, Kommunrevision, Kommunstyrelse, Diverse Utredningar, Partistöd, Bidrag till Utbildning kommunala förtroendemän, Personalutskott, Valnämnd, Överförmyndarnämnd, Utvecklingsprojekt samt bidrag till Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp (TLEG). Resurser Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Ram Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunrevision Valnämnd Överförmyndare Övrig politisk verksamhet Nettokostnad Ramförändringar Val 2014, Valnämnden tkr Utökning med 0,8 kommunalrådstjänst 800 tkr från och med Utbildningsdelen av partistödet 500 tkr från och med Överförmyndarnämnden Delfinansiering av handläggartjänst för ensamkommande flyktingbarn 250 tkr från och med Arvode gode män 200 tkr från och med Gode män 56 tkr från och med Enligt finansieringsprincipen. 9

10 Programöversikt Politisk verksamhet Delprogram Budget 2015 tkr, netto Bokslut Bokslut Budget Kostn Intäkter Netto 00 Kommunfullmäktige Kommunrevision Kommunstyrelsen Demokrati Diverse utredningar Partistöd Utbildning kommun förtrm Finska språket Personaladministration Personalutskott Valnämnd Allmänna val EU-val Överförmyndare Arvode godemän ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Avg till kommunförb Minnesgåvor Samordningsförbundet Näringlivsaktiviteter Samordningsförb TLEG Utvecklingsprojekt Bergagården Naturskola Summa

11 Partistöd 2015 Trollhättans Stad Generellt stöd utbildning kommunala förtroendemän Totalt Grundstöd Fördelning per mandat varav generellt partistöd utbildning Grundstöd Fördelning per mandat Grundstöd Antal mandat Mandat Total summa S M SD Mp Fp V C KD Summa Uppräkning har gjorts av partistödet från 2014 med 2,5 %. Totalt anslag för 2015 är kr varav generellt stöd kr och utbildning kommunala förtroende män kr. Inför 2015 höjdes utbildningsanslaget för kommunala förtroende män med kr. Partistöd utgår till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Stödets storlek bestäms årligen i budget. Partistödet utbetalas i förskott i januari. Av det i budgeten bestämda partistödet skall 10 % fördelas som grundstöd mellan de i kommunfullmäktige representerade partierna. Återstoden 90 % skall fördelas mellan partierna i förhållande till det antal mandat respektive parti har i kommunfullmäktige, totalt finns 61 mandat. 11

12 Ledning, Utveckling, Förvaltning Verksamhetens omfattning: Stadsövergripande ledning och stödverksamhet, Hållbar Samhällsutveckling, Fastigheter och Tomträtter, Näringslivsutveckling & internationellt arbete, Information och kommunikation, Samordnad administration & service, Samordnad ekonomiadministration, Samordnad personaladministration, Verksamhetsfastigheter, Hälsan, KSF Administration och Produktion Stadsdirektör Kontor för Tillväxt och utveckling Personalkontor Ekonomikontor Administrativt kontor Kontor För Produktion och Service Verksamhetens inriktning Med utgångspunkt i de politiska uppdragen leda, utveckla och samordna verksamheten i Trollhättans Stad. Arbetet skall bedrivas med god ekonomisk hushållning, med god kvalitet,med stor miljöhänsyn och generera mervärde för kommuninvånarna. Det innebär Skapa ett långsiktigt hållbart samhälle utifrån en helhetssyn på ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer med en sammanvägning av olika intressen och lokala förutsättningar. Underlätta och förenkla kontakterna för innovatörer, entreprenörer, små- och medelstora företag samt olika utvecklingskrafter i kommunen. en-dörr-in-koncept Verksamheten ska kännetecknas av en korrekt, effektiv, opartisk och högkvalitativ service och säkerhet för medborgare, politiker, verksamheter och anställda med strategiskt perspektiv och helhetssyn på Trollhättans Stad. Leda och samordna ekonomin i Trollhättans Stad utifrån en övergripande helhetssyn, där mål balanseras mot medel och en god ekonomisk hushållning upprätthålls. Samordna personalpolitiken så att Trollhättans Stad blir framgångsrik i sin personalförsörjning samt i vid mening har en god arbetsmiljö i hela organisationen. 12

13 Resurser (inkl. produktion) Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Ram Kostnader Intäkter Nettokostnad Ramförändringar Bredbandstjänst 101 tkr 2015 och tkr upphör För att informera vid utbyggnad av stamnätet på landsbygden. Stamnätsutbyggnad Lagmansered, tkr Fibernätsutbyggnad byggstart vid 40 % intresserade Tidsbegränsat anslag för framtagande av ny översiktsplan upphör 2015, 250 tkr. Tillgänglighetskrav Agenda 22 för att nå målnivån tillfällig utökning tkr till tkr 2014 upphör. Medlemskap trästadsnätverk, 25 tkr från och med Förstärkning för grannsamverkan och trygghetsvandrare, 40 tkr från och med Förstärkning av exploateringsfunktionen, 650 tkr från och med 2017 Information och tryckning av VA-plan, 50 tkr Tidsbegränsat anslag för utredningskostnader Skydd och säkerhet avseende beredskap vattenförsörjning 125 tkr 2014 Upphör. Utredningskostnader klimatförändringar, tkr Utökad chefsorganisation KSF 0,5 tj, 500 tkr från och med Utökning av tjänst för avsiktsförklaring jämställdhetsfrågor, 470 tkr från och med Miljöfordon, -400 tkr från och med Tidigare subventionsanslag borttaget. Täckning av tidigare intäktskrav Tor 2 efter försäljning till Tomt AB, 275 tkr från och med Evenemangssatsning -700 tkr från och med 2015 flyttad till Kultur- och fritidsnämnden. Det överförda budgetanslaget från tekniska förvaltningen, tkr ska huvudsakligen finansiera en tjänst som lokalutredare/lokalplanerare på ekonomikontoret och en tjänst som kontorschef för kontoret för Produktion och Service. 13

14 Programöversikt Ledning, Utveckling, Förvaltning Delprogram Budget 2015 tkr, netto Bokslut Bokslut Budget Netto Hållbar Samhällsutveckling Exploatering Fastigheter och tomträtter Stadsövergripande ledning Näringslivsutv. o internationellt arb Information/kommunikation Gemensam adm. o service IT Samordnad ekonomiadministration Samordnad personaladministration KSF administration Verksamhetsfastigheter Lednings och stöd tekniska Hälsan Produktion Summa Ovanstående budgetindelning kommer att omarbetas inför 2015, enligt nedan, med utgångspunkt från ny organisation. Delprogram Budget 2015 tkr, netto Bokslut Bokslut Budget Netto Stadsövergripande ledning Kontoret för Tillväxt & Utveckling Personalkontor Ekonomikontor Administrativt kontor 1 Kontoret för Produktion & Service Summa Budget för Överförmyndarkansliet som ingår i Administrativt kontor ingår i budget för Politisk verksamhet. 14

15 Stadsövergripande ledning Stadsledningen förvaltningscheferna och stadsdirektörens ledningsgrupp för strategisk utveckling ansvarar för den operativa ledningen och utvecklingen av verksamheten. Uppgiften är att verkställa de stadsövergripande uppdragen, nämndernas uppdrag, ansvara för ärendeberedning och expertstöd till den politiska beslutsorganisationen samt ta erforderliga initiativ. Kontor för Tillväxt och Utveckling Näringsutveckling och internationellt arbete Uppgiften är att, i samverkan, bredda näringslivet genom att vårda befintliga företag, stimulera nyföretagande samt attrahera etableringar. Hållbar samhällsutveckling Verksamheten omfattar strategiska utvecklingsfrågor för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i kommunen. Det innefattar omvärldsbevakning, översiktlig planering, statistik och prognoser, infrastrukturplanering, mark- och exploateringsverksamhet, energifrågor, Agenda 21-samordning, Agenda 22-samordning och Folkhälsosamordning. Verksamheten omfattar också förvaltning av Trollhättans Stads markreserv inklusive skog, i avvaktan på exploatering samt byggnader som avses avyttras eller rivas. Extern Webbinfo Utveckla medborgarinformation kring beslut, planer och verksamheter samt utveckla hemsidan på internet, tillsammans med övriga verksamheter inom Trollhättans stad. Marknadsföring/Massmedia Profilering och marknadsföring av Trollhättan som en attraktiv kommun för människor, boende, företag och verksamheter. Ansvarig för Grafiska profilen. Personalkontor Samordnad personaladministration är ett ledningsinstrument, vars syfte är att genomföra en gemensam personalpolitik i hela organisationen. Verksamheten ska också vara ett stöd till chefer i personalfrågor. Hälsan, Trollhättans Stads Företagshälsovård HÄLSANs uppdrag är att som företagshälsovård bistå förvaltningarna i deras arbetsmiljöarbete utifrån en opartisk och rådgivande roll. Ekonomikontor De politiska organen skall bistås med objektiva och korrekta beslutsunderlag och förvaltningarna med gemensamma serviceuppgifter som kassa, krav och redovisning, upphandling- och lokalförsörjningssamordning Administrativt kontor Kvalitetschef Kvalitetschefen ansvarar för stadsövergripande kvalitets- och verksamhetsutveckling Stadskansli och KSF Administration/förvaltningsekonomi Ska bistå Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i dess administration och ärendeberedning. Ska också bistå förvaltningens verksamheter med administrativ service och stöd. Förvalta och utveckla de övergripande funktionerna inom dokument- och ärendehantering och juridik. Skydd och säkerhet Driva stadens interna säkerhetsarbete och frågor rörande kommunledningens förutsättningar för ledning vid kris. Intern information Svarar för information till organisationen Trollhättans Stad, framförallt genom intranätet och personaltidningen Stadsporten. 15

16 Överförmyndarkansli Överförmyndarkansliet arbetar med tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns (ställföreträdares) verksamhet. IT-avdelningen IT-avdelningen ska tillhandahålla IT-drift och Support samt utveckling av IT-infrastruktur för Trollhättans Stad och andra kontrakterade parter. Ska också stötta Stadens verksamheter med resurser och kompetens för verksamhetsutveckling med hjälp av IT. Kontor för Produktion och Service Utförarenhet för park- och vägunderhåll samt nyanläggning inom VA och Gata/Park. Äger och administrerar merparten av kommunens maskin- och fordonspark. Utför reparationer i fordons- och mekanisk verkstad. Kontoret innefattar även förvaltning av ägda och uthyrda verksamhetsfastigheter, Växel och reception, Fastighetsservice, Post och tryck samt stadshusets egen personalrestaurang Stadskällaren. 16

17 Verksamhetsplan Fullmäktiges uppdrag 1 Uppdrag 1 Kommunstyrelsen ska se till att samtliga nämnder arbetar för att skapa goda förutsättningar för en miljövänlig, säker och tillgänglig kommun. Kommunal verksamhet i Trollhättan ska främja goda och jämlika förutsättningar för kommuninvånarna att påverka sina livsvillkor och sin hälsa. Invånarnas behov av service och trygghet ska stå i fokus. Detta bidrar också till att stärka varumärket Trollhättan och Trollhättans Stad som arbetsgivare. 1. Nämndernas sammantagna måluppfyllelse enligt årlig handlingsplan för miljö i enlighet med Stadens miljöledningssystem % Kommuninvånarnas betyg på den kommunala servicen enligt SCB:s Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Andel av Stadens egna verksamheter som uppfyller tillgänglighetskraven steg 1 i enlighet med Stadens handikapplan % * 1 Indikator 2: Analysmodellen är en etablerad modell för att mäta kundnöjdheten inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Den är uppbyggd av ett sammanfattande mått av hur invånarna bedömer kommunens verksamheter samt olika effektmått. Betygsskalan är 0 där är högsta betyg. År 2011 fick kommunerna i undersökningen betygen med ett genomsnitt på 56. Undersökningen genomförs vartannat år. Verksamhetsmål 1 Miljöarbetet ska skapa goda förutsättningar när det gäller den hållbara samhällsutvecklingen i Trollhättan, med särskilt fokus inom de fyra temaområdena livsmedel, energi, transporter och vatten. 1. Andelen ekologiska livsmedel (ska öka), % ,9 15,4 15,6 2. Andelen etiskt märkta produkter (ska öka) % 1,1 2,0 3,5 4,0 3. Energianvändningen (ska minska)% (25 % år 2020, basår 2008) 4. Andelen förnybar energi (ska öka)% ( % år 2020, basår 2008) 1,5 3,0 3,4 8,4 10,5 12,6 14,7 5,8 14,3 88, ,0 89,0 5. Kunskapen om biogasens betydelse för miljön (ska öka) ja ja ja ja 6. Minska antalet körda km med egen bil i tjänst, % 7. Kunskapen om vattnets betydelse (ska öka) ja ja ,0 15,8 ja ja ja ja ja ja 17

18 * Redovisas i beskrivande text. 2 Antalet arrendekontrakt med ekologisk inriktning ska öka. 1. Antal tillkommande arrenden med ekologisk inriktning En digitalisering av Stadens verksamhetsprocesser ska bidra till en ökad tillgänglighet för medborgare och företag. 1. Totalt antal införda e-tjänster. 2. Totalt antal digitaliserade verksamhetsprocesser. 3. Nyttjandegrad i % per e-tjänst. (andelen ärenden hanterade mha e-tjänst i genomsnitt) Medborgarna ska ha tillgång till god information om den kommunala verksamheten. 1. Kommuninvånarnas betyg på kommunens information enligt SCB:s medborgarenkät Varumärket Trollhättan ska stärkas genom marknadsföring. 1. Kommuninvånarnas rekommendation av att flytta till Trollhättan enligt SCB:s medborgarenkät (betygsindex) Fullmäktiges uppdrag 2 Uppdrag 2 Kommunstyrelsen ska skapa goda förutsättningar för tillväxt och en väl utvecklad infrastruktur i kommunen i syfte att fler människor och företag ska välja att etablera sig i kommunen. 1. Antal sålda småhustomter Antal hektar såld industrimark

19 3. Antal nyetablerade företag Företagarnas betyg på kommunens service enligt SKL:s undersökning om företagsklimatet. Mått: Nöjd-Kund-Index (NKI).* * Indikator 4: Analysmodellen är en etablerad modell för att mäta kundnöjdheten inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Den är uppbyggd av ett sammanfattande mått av hur nöjda företagen är med kommunernas myndighetsutövning, samt olika kvalitetsfaktorer (tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet). Betygsskalan är 0 där är högsta betyg. År 2011 fick kommunerna i undersökningen betygen med ett genomsnitt på 66. Undersökningen genomförs vartannat år. Verksamhetsmål 6 Behovet av bostadsbyggande och mark ska tillgodoses så att målet invånare kan nås Antal tillgängliga tomter Antal framtagna nya tomter Antal köpe- och exploateringsavtal för byggande av flerbostads/grupphus mm på kommunal mark Antal lägenheter Inflyttade företag 19

20 7 Trollhättans Stad ska i samråd med Västtrafik verka för att kollektivtrafikens kvalitet i Trollhättan förbättras, att utbudet utökas och att resenärerna ska ha låga kostnader för att resa kollektivt. 1. Antal resande inom tätortstrafiken, Tvåstadstrafiken (ska öka enligt bild Fyrbodal 2025) (0-tal)* Andel hållplatser inom tätorten som är anpassade för funktionshindrade (ska öka), % Kostnad per resa med färdtjänst ska inte öka mer än motsvarande för hela Västtrafiks färdtjänstverksamhet (basår 2010, =Västtrafik) Kostnad per resa med skolskjuts ska inte öka mer än skolskjutsindex (basår 2010, =skolskjutsindex) Kostnad per resa med omsorgsresor ska inte öka mer än färdtjänstindex (basår 2010, =färdtjänstindex) *) för Tvåstadstrafiken: Antalet resor ska öka 40 % under perioden Antalet växande företag som anställer fler människor ska öka (enligt definition i "Näringslivsfrämjande strategi") * 1. Antal företag enligt målgruppen *Definitionen av växande har förändrats under åren, vilket förklarar skillnaderna i målvärden. 9 Fler entreprenörer som startar företag inom framtida tillväxtbranscher (enligt definition i "Näringslivsfrämjande strategi") Antal nystartade företag inom målgruppen Antalet inflyttade företag ska öka. 1. Antalet inflyttade företag

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Stallet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tistelstången 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tistelstången 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tistelstången 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Frälsegårdsskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Frälsegårdsskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Frälsegårdsskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Västanvinden 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Mätbandet 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Mätbandet 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Mätbandet 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Personalpolitiskt program för Söderköpings kommun Antaget av Kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program för Söderköpings kommun Antaget av Kommunfullmäktige Personalpolitiskt program för Söderköpings kommun 2015-2020 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-05-12 1. Programmets roll i styrkedjan Kommunfullmäktige har fastställt hur kommunens styrkedja ska fungera.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Maskrosen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Maskrosen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Maskrosen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Hjortmosseskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Hjortmosseskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Hjortmosseskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Skogslyckan 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Skogslyckan 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Skogslyckan 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Solgården 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Solgården 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Solgården 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Sädesärlan 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Sädesärlan 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Sädesärlan 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Stavreskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Grundsärskolans fritidshem/korttidstillsyn Syl,Lex 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Grundsärskolans fritidshem/korttidstillsyn Syl,Lex 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Grundsärskolans fritidshem/korttidstillsyn Syl,Lex 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Örtagården 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Miljöpolicy Det innebär att:

Miljöpolicy Det innebär att: Miljöpolicy Det innebär att: Bidra till att förverkliga de nationella miljömålen. Målmedvetet arbeta för att vara en förebild som nyskapande och pådrivande i miljöarbetet. Låta hållbarhetsperspektivet

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Vision 2020 Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Länsstyrelsens vision Tillsammans för en hållbar framtid Tillsammans för en hållbar framtid är vår vision och den ger oss samlad kraft att

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ekorren 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ekorren 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Ekorren 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 EFFEKTER OCH ANALYSER AV STADENS STYRANDE POLICYS... 5 Ansvarig...

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Strategisk inriktning 2011-2014

Strategisk inriktning 2011-2014 Strategisk inriktning 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige KF 41/2011-06-20 Strategisk plan för Degerfors kommun 2011-2014 Kommunfullmäktiges prioritering Kommunens strategiska inriktning beskriver vilka

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Mätbandet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Mätbandet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Mätbandet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer