Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 maj 2014 kl ajournering kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 maj 2014 kl. 8.30 15.10 ajournering kl. 12.00 14.00"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 maj 2014 kl ajournering kl Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Eva Ahlström (M), , Katarina Andersson (M) Tomas Kronståhl (S) Gunnar Jansson (S), , Sharad Bhatt (S) Mats Hugosson (C) Sverker Thorén (FP) Anna Bodjo (MP) Veikko Kärki (S), tjg. ers. Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Justeringens plats och tid Sverker Thorén (FP) Kommunhuset 28 maj 2014 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Johan Hägglund Ordförande Justerande Harald Hjalmarsson Sverker Thorén Bevis om att justerat protokoll är anslaget Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 26 maj 2014 Anslaget sätts upp 28 maj 2014 Anslaget tas ned 19 juni 2014 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset Johan Hägglund

2 Kommunstyrelsen 2 (30) Övriga närvarande Peter Johansson (M), ers , , tjg. ers. 222 Ulla Svärdson (M), ers. Ulf Jonsson (S), ers. Margareta Fredriksson, (S), ers , , tjg. ers. 226 Veikko Kärki (S), ers. Gunnel Ohlin (KD), ers. Mariann Gustafsson (V), ers. Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör Anders Björlin, ekonomichef Johan Hägglund, sekreterare Lotti Jilsmo, enheten för samhällsbyggnad, 220 Joakim Jansson, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd, 220 Christer Lundh, enheten för kommunservice, 220 Bruno Nilsson, enheten för samhällsbyggnad, 220 Elisabeth Johansson, enheten för arbete och kompetens, 220 Maria Rudbo, kulturenheten, 220 Pelle Holm, konsult anlitad av kommunstyrelsens förvaltning 220 Lars Blomberg, Regionförbundet i Kalmar län, 220 Bengt Falke, Regionförbundet i Kalmar län, 220 Lennart Nilsson, enheten för kommunservice, 220 Tanja Levin, personalchef, 220 Marita Ekholm, ledningskontoret, 220 Inger Wiman, förslagsställare, 220 Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad, 220 Jörgen Olsson, socialchef, 220 Robert Ekberg, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd, 220

3 Kommunstyrelsen 3 (30) Ärendelista 26 maj Upprop och val av justerare 218 Meddelanden 219 Anmälan om delegationsbeslut 220 Kommundirektören informerar 221 Detaljplan för del av kv. Ludvigsborg och Låringen, Midgård, Västerviks kommun antagande 222 Detaljplan för Piperskärr 3:1 m.fl. intill Enbacken, Lofta information 223 Föreningsledarstipendium Kulturstipendium Etablering av servicepunkter i Västerviks kommun 226 Budget 2015 och ekonomisk planering kommunstyrelsens remissvar 227 Bildande av stiftelse för ägande av forskningsfartyg i Västervik 228 Regional digital agenda för Kalmar län information 229 Trygghetslarm i Västerviks kommun information 230 Bemyndigande att underteckna från kommunstyrelsen utgående handlingar ändringar 231 Medborgarförslag om sammanbindning av befintliga cykelbanor vid avfallsanläggningen Målserum och bilåtervinningen i Västervik - svar 232 Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen från och att nytt reglemente antas - svar 233 Medborgarförslag om en träbro för cyklister och fotgängare svar 234 Medborgarförslag om att utöka dvs. bredda övergångsstället i korsningen Storgatan/Brunnsgatan - svar

4 Kommunstyrelsen 4 (30) 235 Motion om Förbud mot kött från religiös slakt och implementering av kontroll av detta yttrande 236 Rapporter

5 Kommunstyrelsen 5 (30) Ks 217 Upprop och val av justerare Upprop sker och Sverker Thorén (FP) utses att justera dagens protokoll.

6 Kommunstyrelsen 6 (30) Ks 218 Meddelanden Dnr 2014/ Finansrapport för Västerviks kommunkoncern för perioden januari-april Hid Verksamhetsberättelse, bokslut 2013 och revisionsberättelse för Stiftelsen Ryvenäs Fritidsegendom.

7 Kommunstyrelsen 7 (30) Ks 219 Anmälan om delegationsbeslut Ordförandens beslut Dnr 2014/ Beslut 30 april 2014 om bidrag kr till landsbygdsprojekt till Ankarsrums Intresseförening för ljusanläggning i Bruksparken. Dnr 2014/ Beslut 30 april 2014 om bidrag kr till landsbygdsprojekt till Verkebäcks byalag, Förvaltnings-AB Smålandsbanan och Tjustbygdens Järnvägsförening för gångväg och järnvägsövergång i Verkebäck. Dnr 2014/ Beslut 30 april 2014 om bidrag kr till landsbygdsprojekt till Västra Eds Idrotts- och intresseförening och Västra Eds Hembygdsförening för informationsplats i Edsbruk. Dnr 2014/ Beslut 9 maj 2014 om bidrag kr till landsbygdsprojekt till Överums Intresseförening för medfinansiering vid tillskapande av drivmedelsmack i Överum. Kommundirektörens beslut Dnr 2014/ Beslut 5 maj och 13 maj 2014 om avslag på Chris D Magnussons begäran om utlämnande av allmän handling läggs till handlingarna. Dnr 2014/ Sveriges Ornitologiska Förenings m.fl. skrivelse 1 mars 2014 om omprövning/återkallande av tillstånd för vindkraftverk vid Tindered/Ottinge överlämnas till miljö- och byggnadsnämnden för handläggning. Dnr 2014/ Kommunstyrelsens förvaltnings avsiktsförklaring 8 maj 2014 om medverkan i Biogas Research Centers ansökan till Energimyndigheten om forskningsprogram läggs till handlingarna. Kultursamordnarens beslut Dnr 2014/ Redovisning 8 maj 2014, uppföljning av program- och produktionsstöd, ungdomskulturpengar och konstinköp januari april Trafikingenjörens beslut Lokala trafikföreskrifter 2014:39-40,

8 Kommunstyrelsen 8 (30) Ks 220 Kommundirektören informerar Kommundirektören och särskilt kallade informerar om aktuella ärenden. - Etablering av servicepunkter i Västerviks kommun - Budget 2015 och ekonomisk planering kommunstyrelsens remissvar - Bildande av stiftelse för ägande av forskningsfartyg i Västerviks kommun - Regional digital agenda för Kalmar län information - Ledar- och medarbetarutveckling - Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen från och att nytt reglemente antas svar - Detaljplan för del av kv. Ludvigsborg och Låringen, Midgård antagande - Detaljplan för Piperskärr 3:1 m.fl. intill Enbacken, Lofta information - Trygghetslarm information att godkänna lämnad information. Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl för lunch och gruppmöten

9 Kommunstyrelsen 9 (30) Ks 221 Detaljplan för del av kv. Ludvigsborg och Låringen, Midgård, Västerviks kommun antagande Dnr 2013/ Bostadsbolaget har 15 maj 2013 ansökt om ny detaljplan för förändring kring flerbostadshusen vid Midgård. Nuvarande plan är mycket restriktiv avseende mark som inte får bebyggas vilket vållar problem vid kompletteringar med exempelvis byggnader för avfallshantering, förråd och liknande. En av byggnaderna avses även byggas om till trygghetsboende med bl.a. restaurang och gemensamhetslokaler. Sådana lokaler är mycket svårt att inrymma i befintliga byggnader utan kräver någon form av tillbyggnad. I samband med planändringen anpassas även området kring förskolan Björken så att viss del parkmark som sedan lång tid disponerats av förskolan överförs till förskoletomten. Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten inom området samt att bekräfta befintliga förhållanden. Planen syftar även att komplettera ändamålet bostäder med vård i form av så kallat trygghetsboende. Inom detta ändamål kan även viss handel, service och restaurangverksamhet inrymmas. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna det särskilda utlåtandet och anta detaljplan för del av kv. Ludvigsborg och Låringen, Midgård, Västerviks kommun. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Expedieras till Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad Länsstyrelsen i Kalmar län

10 Kommunstyrelsen 10 (30) Ks 222 Detaljplan för Piperskärr 3:1 m.fl. intill Enbacken, Lofta information Dnr 2013/ Fastighetsägarna på Skärbönan 3 och 4 har 16 maj 2013 ansökt om en ändring av detaljplanen avseende byggnadshöjderna. I tjänsteskrivelse 29 april 2014 redogör kommunstyrelsens förvaltning för ärendet. Gällande detaljplan är från 1949 med angiven byggnadshöjd på max 4.5 m. Bestämmelsen gör det svårt att bygga enligt dagens modernare arkitektur. Detaljplanen i området har ändrats en gång angående storleken på byggrätterna (2003). I området finns även ett beslut avseende förbud mot schaktning och stenbrytning utan länsstyrelsens tillstånd (1952). Det finns även vissa delar av detaljplanen som upphävts och i nuläget ligger utom plan. Ytterligare en ändring är därmed inte lämpligt, då det skulle innebära att detaljplanen blir allt mer svårläst. Inom området har det gjorts ett flertal avvikelser från gällande planbestämmelser, både gällande byggnadshöjder, antalet våningar, vägar och fastighetsgränser. Samhällsbyggnadsenheten bedömer att detaljplanen är bristfällig som beslutsunderlag vid bygglovgivning, då den inte förnyats i takt med att bebyggelsen i området ändrats samt att det finns många avvikelser från planen. Dessutom har stora delar av den ursprungliga planen bytts ut med ny plan, ändrats, bestämmelser har tillkommit vid sidan om och i vissa delar har planen upphävts. Syftet med planuppdraget är att modernisera regler och bestämmelser inom planområdet utifrån dagens förutsättningar och befintlig bebyggelse. Kommunstyrelsen beslutade , 211 att remittera ärendet till miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet på sitt möte , 96. Jäv På grund av jäv deltar inte Eva Ahlström (M) i handläggning och beslut i ärendet.

11 Kommunstyrelsen 11 (30) Ks 222 forts. Yrkande Ordföranden yrkar att godkänna lämnad information om Detaljplan för Piperskärr 3:1 m.fl. samt att med hänvisning till miljö- och byggnadsnämndens uppdrag i Budget 2014 och ekonomisk planering för Västerviks kommun och resursförstärkningen om 1 mnkr i Tilläggsbudget 2014 för Västerviks kommun få miljö- och byggnadsnämndens prioriteringsordning av detaljplaner i behov av översyn senast 12 juni Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att godkänna lämnad information om Detaljplan för Piperskärr 3:1 m.fl., samt att med hänvisning till miljö- och byggnadsnämndens uppdrag i Budget 2014 och ekonomisk planering för Västerviks kommun och resursförstärkningen om 1 mnkr i Tilläggsbudget 2014 för Västerviks kommun få miljö- och byggnadsnämndens prioriteringsordning av detaljplaner i behov av översyn senast 12 juni Expedieras till Miljö- och byggnadsnämnden Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad

12 Kommunstyrelsen 12 (30) Ks 223 Föreningsledarstipendium 2014 Dnr 2014/ Västerviks kommuns Föreningsledarstipendium har delats ut sedan Stipendiet är på kr och utdelas enligt stadgarna till föreningsledare som gjort eller gör förtjänstfulla insatser inom det ideella föreningslivet i Västerviks kommun. Stipendiet är personligt och skall ses som ett erkännande av en god ledargärning. Stipendiet kan inte delas på flera stipendiater och heller inte tilldelas samma stipendiat vid mer än ett tillfälle. Utdelning av stipendiet kommer ske vid nationaldagsfirandet i Stadsparken den 6 juni Yrkande Ordföranden föreslår Svea Lindqvist, Västerviks Fotbollsförening till Föreningsledarstipendiat 2014 och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att med följande motivering Svea Lindqvist har sedan 2002 varit kassör för Västerviks Fotbollsförening. Svea har under hela denna tid varit den drivande kraften och sammanhållande länken i ett stort och varierat arbete, som spänner över allt från ekonomi och bokföring till att sälja bingolotter. Svea Lindqvist är en god förebild som satsat mycket av sin tid och energi, för att våra ungdomar ska få de bästa förutsättningar att uppleva och utvecklas i sin sport fotboll. tilldela Svea Lindqvist, Västerviks Fotbollsförening, Västerviks kommuns Föreningsledarstipendium Expedieras till Stipendiaten Anders Östlund, enheten för samhällsbyggnad

13 Kommunstyrelsen 13 (30) Ks 224 Kulturstipendium 2014 Dnr 2014/ Västerviks kommuns kulturstipendium har delats ut sedan Stipendiet är på kr och utdelas enligt stadgarna som stimulans, uppmuntran och erkänsla till den som gjort betydelsefulla insatser inom kulturområdet. Unga lovande förmågor kan också beviljas stipendiet. Stipendiet tilldelas person, grupp eller organisation som är född eller bosatt i Västerviks kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen. Stipendiet kan inte utdelas postumt eller mer än en gång till samma person/grupp/organisation. Om så anses lämpligt kan stipendiet fördelas på flera stipendiater, dock högst tre vid varje tillfälle. Som komplement till kulturstipendiet kan hedersdiplom utdelas för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet i Västerviks kommun. Hedersdiplomet utdelas efter samma grundprinciper som kulturstipendiet men är inte förknippat med någon penninggåva. Utdelning av stipendiet kommer ske vid nationaldagsfirandet i Stadsparken den 6 juni Yrkande Ordföranden föreslår Niklas Wrångberg till kulturstipendiat 2014 samt att Ingmar Johansson tilldelas årets Hedersdiplom. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att med motiveringen Niklas Wrångberg tilldelas Västerviks kommuns kulturstipendium för 2014 för sina insatser inom litteratur och grafisk formgivning. Niklas har formgivit de mycket uppskattade böckerna om Kyrkorna i Tjust och Herresäten i Tjust, del I och II. Niklas intresse och engagemang för Tjustbygden är stort och Tjustbygden under 1900-talet är den gemensamma nämnaren i hans egna böcker. Boken Håll käft! som summerar Västerviks kommuns musikliv är ett lokalhistoriskt mästerverk eller som Niklas själv skriver: Den nakna, analoga, uppkäftiga och nästan kompletta sanningen om musiklivet i Västerviks kommun. Ett sådant arbete är väl värt att uppmärksamma. tilldela Niklas Wrångberg Västerviks kommuns Kulturstipendium 2014, samt

14 Kommunstyrelsen 14 (30) Ks 224 forts. att med motiveringen Ingemar Johansson har under många år arbetat ideellt med Norra Kalmar Läns Föreningsarkivs verksamhet. Hans arbete inom föreningsarkivet är omfattande. Bl.a. har han organiserat flera hundra föreningars dokument och material, och skapat databaser över materialet för att göra det sökbart. Han har även stöttat personalen på föreningsarkivet och sett till att de har fått göra personalresor runt om i Sverige för att knyta kontakter med andra föreningsarkiv. tilldela Ingemar Johansson Västerviks kommuns Hedersdiplom Expedieras till Stipendiaten Ann-Sofie Pettersson, kulturenheten

15 Kommunstyrelsen 15 (30) Ks 225 Etablering av servicepunkter i Västerviks kommun Dnr 2014/ Kommunstyrelsens förvalting fick i tilläggsbudgeten för 2014 i uppdrag att inom ramen för turiststrategin, lämna förslag till hur turistinformationen i kommunen kan utvecklas i samverkan med lanthandelsbutiker. I turismstrategin nämns Visitor Info Spots som en strategi för att nå ut med information till fler. Flera kommuner samverkar i dag med lanthandlare. Ibland genom att kommunen ersätter lanthandlarna för ett antal tjänster enligt en satt prislista. För att lösa det utökade informationsbehovet och samtidigt ge landsbygdsbutikerna en möjlighet till utökad verksamhet har kommunstyrelsens förvaltning tagit fram en modell för inrättande av servicepunkter. De som väljer att börja samverka med kommunen skulle årligen kunna ersättas med max kr per år. Kommunstyrelsen beslutade , 163 att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att undersöka intresset hos landsbygdsbutiker att bli servicepunkter, samt komma med förslag på finansiering. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i tjänsteskrivelse 20 maj 2014 svar på uppdraget. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreslagna riktlinjer Servicepunkter i Västerviks kommun, att servicepunkter införs i Västerviks kommun under en testperiod under åren , att i budget för 2015 och ekonomisk plan för avsätta kr årligen samt ytterligare kr under 2015 för uppstartskostnader, att ge kommundirektören i uppdrag att i tilläggsavtal med Västervik Framåt AB, inom befintlig ersättningsnivå, tydliggöra Västervik Framåt ABs kompletterande uppdrag, samt att en första utvärdering lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2015.

16 Kommunstyrelsen 16 (30) Ks 225 forts. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut med tillägget att logotyp för Servicepunkter ska harmonisera med Västerviks destinationslogtyp. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att godkänna föreslagna riktlinjer Servicepunkter i Västerviks kommun, att servicepunkter införs i Västerviks kommun under en testperiod under åren , att i budget för 2015 och ekonomisk plan för avsätta kr årligen samt ytterligare kr under 2015 för uppstartskostnader, att ge kommundirektören i uppdrag att i tilläggsavtal med Västervik Framåt AB, inom befintlig ersättningsnivå, tydliggöra Västervik Framåt ABs kompletterande uppdrag, att en första utvärdering lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2015, samt att logotyp för Servicepunkter ska harmonisera med Västerviks destinationslogtyp. Expedieras till Lotti Jilsmo, enheten för samhällsbyggnad Anders Björlin, ekonomichef Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör

17 Kommunstyrelsen 17 (30) Ks 226 Budget 2015 och ekonomisk planering kommunstyrelsens remissvar Dnr 2014/ I enlighet med tidsplanen för budgetprocessen 2015 remitterades majoritetens förslag , "Preliminär Budget 2015, ekonomisk planering , visioner, prioriteringar och resurser" till nämnder och bolag för yttrande senast 30 maj I tjänsteskrivelse 20 maj 2014 lämnar kommundirektör Carl-Magnus Mårheden förslag till kommunstyrelsens remissvar. Den sammanfattande bedömning för kommunstyrelsens budget 2015 och ekonomisk planering är att det finns behov av utökat resursutrymme med 5,0 mnkr för Ledning +1 mnkr Ökade kostnader för hemsändningsbidrag och ökade driftkostnader för införande av nytt e-handelssystem inom ramen för Inköpscentralen. Arbete och kompetens +0,5 mnkr Utökning med en tjänst på Campus Praktiksamordnings m.m. nuvarande resurser om 1 mnkr permanentas med medel från utvecklingsanslaget. Enheten för samhällsbyggnad +1 mnkr Kompensation för ökad fastighetsskatt och delfinansiera satsning på s k servicepunkter. Landsbygdsutveckling +1 mnkr Utvecklingsanslaget minskas i motsvarande omfattning. Räddningstjänst +0,6 mnkr Delfinansiering av utökning med en tjänst Kommunservice +1,4 mnkr Ökade lokalkostnader för nytt arkiv, felbudgeterat anslag för ersättning till god man, samt delfinansiering av höjd ambitionsnivå kring e-tjänster och e-arkiv. Kultur +1,1 mnkr Resursförstärkning med en tjänst, verksamhetsmedel till fritidsgårdarna och projektmedel Bronsålderskust.

18 Kommunstyrelsen 18 (30) Ks 226 forts. Utvecklingsanslaget -0,6 mnkr Medel flyttas till praktiksamordning m.m. och landsbygdsutveckling. Sammantaget föreslås Utvecklingsanslaget 2015 motsvara 12,4 mnkr. Förslag till investeringsbudget 2015 kompletteras med investering om 0,5 mnkr i nytt e-handelssystem för den s k Inköpscentralen i norra Kalmar län. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna kommundirektörens förslag till remissvar 20 april 2014 på Budget 2015, ekonomisk planering som sitt eget. Jäv På grund av jäv deltar inte Gunnar Jansson (S) i beredning och beslut i ärendet. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut med tillägget att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att göra en översyn av lokaler och organisation inom biblioteksverksamheten. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Mats Hugosson (C), Sverker Thorén (FP) och Anna Bodjo (MP) meddelar att de inte deltar i beslutet. att godkänna kommundirektörens förslag till remissvar 20 april 2014 på Budget 2015, ekonomisk planering som sitt eget med tillägget att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att göra en översyn av lokaler och organisation inom biblioteksverksamheten. Expedieras till Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör Anders Björlin, ekonomichef

19 Kommunstyrelsen 19 (30) Ks 227 Bildande av stiftelse för ägande av forskningsfartyg i Västervik Dnr 2009/ Kommunstyrelsen fick vid sitt sammanträde , 341 information om möjligheten att kunna förlägga ett forskningsfartyg till Västervik och organisationen och ägande för detta. Utgångspunkten då var att tillsammans med annan statlig myndighet eller universitet bilda en stiftelse för ägandet. I tjänsteskrivelse 20 maj 2014 presenteras nuläget, nya förutsättningar och förslag till utformningen av en stiftelse för ägande av forskningsfartyg. Tack vare geografiskt läge, historia, företag i regionen m.m. kan en stiftelse skapa förutsättningar för en god infrastruktur för marin forskning i Västervik. Den kräver investeringar och långsiktighet vilket troligen endast är möjligt genom en icke kommersiell stiftelse. Avsikten är att stiftelsen inte skall ta några ekonomiska risker utan i princip bara vara ägare till forskningsfartyg. Till att börja med en mindre katamaran för ca. 6 mnkr, att användas primärt inomskärs och speciellt på grunt vatten. Det företag som driftar fartyget betalar årligen till stiftelsen en hyra som täcker alla kostnader för fartyget inklusive kvalificerat underhåll. Västerviks kommun bildar stiftelsen. Stiftelsen bör vara registrerad och styrelse utsedd före årsskiftet 2014/2015. Startkapital om kr betalas av Västerviks kommun. Västerviks kommun erbjuder hamnplats och servicelokaler till stiftelsens fartyg. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna ovanstående inriktning för arbetet med att skapa förutsättningar för ett forskningsfartyg i Västervik, samt att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med erforderliga underlag för formella beslut i ärendet. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

20 Kommunstyrelsen 20 (30) Ks 227 forts. att godkänna ovanstående inriktning för arbetet med att skapa förutsättningar för ett forskningsfartyg i Västervik, samt att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med erforderliga underlag för formella beslut i ärendet. Expedieras till Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör

21 Kommunstyrelsen 21 (30) Ks 228 Regional digital agenda för Kalmar län information Dnr 2013/ Regionförbundets styrelse beslutade 22 februari 2013 att godkänna förslaget till Digital Agenda för Kalmar län, samt att utse en programberedning. Kommunstyrelsen beslutade via ordförandebeslut att utse Harald Hjalmarsson till ordinarie representant i programberedningen, samt Tomas Kronståhl till ersättare. I skrivels 14 april 2014 ber Regionförbundet i Kalmar län om att få medverka vid KS/KSAU för diskussion kring en regional digital agenda för Kalmar län. På sammanträdet presenterade Lars Blomberg och Bengt Falke från Regionförbundet i Kalmar län det arbete som pågår med syfte att på bästa sätt ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen ger för Kalmar län under perioden fram till år att godkänna lämnad information. Expedieras till Regionförbundet i Kalmar län

22 Kommunstyrelsen 22 (30) Ks 229 Trygghetslarm i Västerviks kommun information Dnr 2014/ Socialförvaltningen har 17 februari 2014 beställt en förstudie om trygghetslarm. Den utrustning som finns idag för att ta emot trygghetslarmen är ålderdomlig och måste bytas ut. Inför ett kommande teknikskifte från analog till digital teknik måste kommunen kartlägga viken teknik som ska användas i kommunen för att säkerställa ett fungerande trygghetslarm med god kvalitet. Projektledare för förstudien Robert Ekbergh har 10 april 2014 lämnat en lägesrapport med rekommendationer för det fortsatta arbetet. Utskottet för folkhälsa och samhällskydd behandlade ärendet , 76. På sammanträdet lämnar Jörgen Olsson, socialchef, och Robert Ekbergh, projektledare, en nulägesrapport. Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsen överlämnar rapporten för behandling och beslut i socialnämnden. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till utskottet för folkhälsa och samhällsskydds förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. enligt utskottet för folkhälsa och samhällsskydds förslag. Expedieras till Socialnämnden

23 Kommunstyrelsen 23 (30) Ks 230 Bemyndigande att underteckna från kommunstyrelsen utgående handlingar ändring Dnr 2014/ Med anledning av upphörd anställning i kommunen föreslås kommunstyrelsen besluta om ändring i rubricerat dokument, fastställd av kommunstyrelsen med senaste ändring , 156. Ändringarna som föreslås redovisas i tjänsteskrivelse 9 maj 2014 och gäller del av dokumentet, där ekonomikonsult Tina Karlsson ersätter ekonomikonsult Anneli Gusenhav och arbetar parallellt till och med Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna ovan redovisade förslag till ändringar i kommunstyrelsens bemyndigande att underteckna från kommunstyrelsen utgående handlingar att gälla från 1 juni Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Expedieras till Tomas Karlsson, ledningskontoret Förvaltningsrätten i Linköping

24 Kommunstyrelsen 24 (30) Ks 231 Medborgarförslag om sammanbindning av befintliga cykelbanor för ökad trafiksäkerhet svar Dnr 2013/ Bertil Wilén, Västervik, har 5 december 2012 väckt ett medborgarförslag om sammanbindning av befintliga cykelbanor för ökad trafiksäkerhet. Förslagsställaren vill att gång och cykelbanan längs med Lunnargatan byggs ut och sammanbinds. I tjänsteskrivelse 3 april 2014 lämnar kommunstyrelsens förvaltning svar på medborgarförslaget. Gång-och cykelväg längs hela Lunnargatan fanns med i ett tidigt skede i projektet. Under rådande ekonomiskt läge blev den sista delen borttagen och senarelagd. Därmed byggdes gång- och cykelvägen fram till Återbruket och nya infarten till återvinningscentralen. Nämnd gångoch cykelbana har nu återigen lagt med i det nya budgetförslaget. Går det igenom så kommer den delen att byggas. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till ovanstående redogörelse förklara medborgarförslaget om sammanbindning av befintliga cykelbanor för ökad trafiksäkerhet besvarat, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Expedieras till Förslagsställaren Enheten för samhällsbyggnad

25 Kommunstyrelsen 25 (30) Ks 232 Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen från och att nytt reglemente antas svar Dnr 2013/ Inger Wiman, Edsbruk, har 18 november 2013 väckt ett medborgarförslag om att kommunala pensionärsrådet (KPR) organisatoriskt flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen samt att nytt reglemente antas. Förslagsställaren hänvisar till socialnämndens beslut , 131 om att en överflyttning ska ske. Detta har inte verkställts och är skälet till att medborgarförslaget väckts. I tjänsteskrivelse 12 maj 2014 lämnar kommunstyrelsens förvaltning svar på medborgarförslaget. Om rådet ska finnas kvar så måste det bli färre deltagare eftersom talutrymmet i dagens grupp på 28 deltagare plus sekreterare och tjänstemän blir mycket begränsat. Många frågor som socialnämnden hanterar påverkar direkt eller indirekt pensionärerna i kommunen. Därför är det en naturlig koppling att det kommunala pensionärsrådet är kopplat till socialnämnden. Det är även viktigt att överväga nya arbetssätt för att få alla deltagare i rådet aktiva. Tillhörighet bör fortsättningsvis vara socialnämnden och det är lämpligt med regelbundna träffar (en gång per kvartal). Deltagare bör vara presidiet från socialnämnden, socialchef, förvaltningssekreterare samt 10 ordinarie samt 10 ersättare från olika pensionärsföreningar, där ersättarna endast tjänstgör när ordinarie ledamot har förhinder. Möjlighet ska finnas att adjungera ytterligare tjänstemän. Kommunstyrelsens förvaltning förslår kommunstyrelsen besluta att utifrån ovanstående redovisning besluta att det kommunala pensionärsrådet fortsättningsvis tillhör socialnämnden att ge socialnämnden i uppdrag att arbeta fram en ny arbetsordning där ovanstående beaktas, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse. Yrkande Mats Hugosson (C) med bifall av ordföranden yrkar att ärendet remitteras till socialnämnden.

26 Kommunstyrelsen 26 (30) Ks 232 forts. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att remittera ärendet till socialnämnden. Expedieras till Socialnämnden

27 Kommunstyrelsen 27 (30) Ks 233 Medborgarförslag om en träbro för cyklister och fotgängare svar Dnr 2014/ Lasse Ekstrand, Västervik har 23 januari 2014 väckt ett medborgarförslag om en träbro för cyklister och fotgängare. I tjänsteskrivelse 3 april 2014 lämnar kommunstyrelsens förvaltning förslag till svar. Västerviks kommun håller med om att del av Hamngatan är ett problem, det är känt sedan tidigare. I pågående arbete med parkeringsstrategi ses möjligheten att förbättra hela gång- och cykelvägnätet över. En ny trafiksimulering under sommaren/hösten kommer också att vara en hjälp för en bättre trafiksituation i centrum. Kommunstyrelsens förvaltnings föreslår kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till ovanstående redogörelse förklara medborgarförslaget om en träbro för cyklister och fotgängare besvarat, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Expedieras till Förslagsställaren Enheten för samhällsbyggnad

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-01-07 1(30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-12.30 13.00-17.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer