Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 maj 2014 kl ajournering kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 maj 2014 kl. 8.30 15.10 ajournering kl. 12.00 14.00"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 maj 2014 kl ajournering kl Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Eva Ahlström (M), , Katarina Andersson (M) Tomas Kronståhl (S) Gunnar Jansson (S), , Sharad Bhatt (S) Mats Hugosson (C) Sverker Thorén (FP) Anna Bodjo (MP) Veikko Kärki (S), tjg. ers. Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Justeringens plats och tid Sverker Thorén (FP) Kommunhuset 28 maj 2014 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Johan Hägglund Ordförande Justerande Harald Hjalmarsson Sverker Thorén Bevis om att justerat protokoll är anslaget Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 26 maj 2014 Anslaget sätts upp 28 maj 2014 Anslaget tas ned 19 juni 2014 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset Johan Hägglund

2 Kommunstyrelsen 2 (30) Övriga närvarande Peter Johansson (M), ers , , tjg. ers. 222 Ulla Svärdson (M), ers. Ulf Jonsson (S), ers. Margareta Fredriksson, (S), ers , , tjg. ers. 226 Veikko Kärki (S), ers. Gunnel Ohlin (KD), ers. Mariann Gustafsson (V), ers. Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör Anders Björlin, ekonomichef Johan Hägglund, sekreterare Lotti Jilsmo, enheten för samhällsbyggnad, 220 Joakim Jansson, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd, 220 Christer Lundh, enheten för kommunservice, 220 Bruno Nilsson, enheten för samhällsbyggnad, 220 Elisabeth Johansson, enheten för arbete och kompetens, 220 Maria Rudbo, kulturenheten, 220 Pelle Holm, konsult anlitad av kommunstyrelsens förvaltning 220 Lars Blomberg, Regionförbundet i Kalmar län, 220 Bengt Falke, Regionförbundet i Kalmar län, 220 Lennart Nilsson, enheten för kommunservice, 220 Tanja Levin, personalchef, 220 Marita Ekholm, ledningskontoret, 220 Inger Wiman, förslagsställare, 220 Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad, 220 Jörgen Olsson, socialchef, 220 Robert Ekberg, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd, 220

3 Kommunstyrelsen 3 (30) Ärendelista 26 maj Upprop och val av justerare 218 Meddelanden 219 Anmälan om delegationsbeslut 220 Kommundirektören informerar 221 Detaljplan för del av kv. Ludvigsborg och Låringen, Midgård, Västerviks kommun antagande 222 Detaljplan för Piperskärr 3:1 m.fl. intill Enbacken, Lofta information 223 Föreningsledarstipendium Kulturstipendium Etablering av servicepunkter i Västerviks kommun 226 Budget 2015 och ekonomisk planering kommunstyrelsens remissvar 227 Bildande av stiftelse för ägande av forskningsfartyg i Västervik 228 Regional digital agenda för Kalmar län information 229 Trygghetslarm i Västerviks kommun information 230 Bemyndigande att underteckna från kommunstyrelsen utgående handlingar ändringar 231 Medborgarförslag om sammanbindning av befintliga cykelbanor vid avfallsanläggningen Målserum och bilåtervinningen i Västervik - svar 232 Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen från och att nytt reglemente antas - svar 233 Medborgarförslag om en träbro för cyklister och fotgängare svar 234 Medborgarförslag om att utöka dvs. bredda övergångsstället i korsningen Storgatan/Brunnsgatan - svar

4 Kommunstyrelsen 4 (30) 235 Motion om Förbud mot kött från religiös slakt och implementering av kontroll av detta yttrande 236 Rapporter

5 Kommunstyrelsen 5 (30) Ks 217 Upprop och val av justerare Upprop sker och Sverker Thorén (FP) utses att justera dagens protokoll.

6 Kommunstyrelsen 6 (30) Ks 218 Meddelanden Dnr 2014/ Finansrapport för Västerviks kommunkoncern för perioden januari-april Hid Verksamhetsberättelse, bokslut 2013 och revisionsberättelse för Stiftelsen Ryvenäs Fritidsegendom.

7 Kommunstyrelsen 7 (30) Ks 219 Anmälan om delegationsbeslut Ordförandens beslut Dnr 2014/ Beslut 30 april 2014 om bidrag kr till landsbygdsprojekt till Ankarsrums Intresseförening för ljusanläggning i Bruksparken. Dnr 2014/ Beslut 30 april 2014 om bidrag kr till landsbygdsprojekt till Verkebäcks byalag, Förvaltnings-AB Smålandsbanan och Tjustbygdens Järnvägsförening för gångväg och järnvägsövergång i Verkebäck. Dnr 2014/ Beslut 30 april 2014 om bidrag kr till landsbygdsprojekt till Västra Eds Idrotts- och intresseförening och Västra Eds Hembygdsförening för informationsplats i Edsbruk. Dnr 2014/ Beslut 9 maj 2014 om bidrag kr till landsbygdsprojekt till Överums Intresseförening för medfinansiering vid tillskapande av drivmedelsmack i Överum. Kommundirektörens beslut Dnr 2014/ Beslut 5 maj och 13 maj 2014 om avslag på Chris D Magnussons begäran om utlämnande av allmän handling läggs till handlingarna. Dnr 2014/ Sveriges Ornitologiska Förenings m.fl. skrivelse 1 mars 2014 om omprövning/återkallande av tillstånd för vindkraftverk vid Tindered/Ottinge överlämnas till miljö- och byggnadsnämnden för handläggning. Dnr 2014/ Kommunstyrelsens förvaltnings avsiktsförklaring 8 maj 2014 om medverkan i Biogas Research Centers ansökan till Energimyndigheten om forskningsprogram läggs till handlingarna. Kultursamordnarens beslut Dnr 2014/ Redovisning 8 maj 2014, uppföljning av program- och produktionsstöd, ungdomskulturpengar och konstinköp januari april Trafikingenjörens beslut Lokala trafikföreskrifter 2014:39-40,

8 Kommunstyrelsen 8 (30) Ks 220 Kommundirektören informerar Kommundirektören och särskilt kallade informerar om aktuella ärenden. - Etablering av servicepunkter i Västerviks kommun - Budget 2015 och ekonomisk planering kommunstyrelsens remissvar - Bildande av stiftelse för ägande av forskningsfartyg i Västerviks kommun - Regional digital agenda för Kalmar län information - Ledar- och medarbetarutveckling - Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen från och att nytt reglemente antas svar - Detaljplan för del av kv. Ludvigsborg och Låringen, Midgård antagande - Detaljplan för Piperskärr 3:1 m.fl. intill Enbacken, Lofta information - Trygghetslarm information att godkänna lämnad information. Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl för lunch och gruppmöten

9 Kommunstyrelsen 9 (30) Ks 221 Detaljplan för del av kv. Ludvigsborg och Låringen, Midgård, Västerviks kommun antagande Dnr 2013/ Bostadsbolaget har 15 maj 2013 ansökt om ny detaljplan för förändring kring flerbostadshusen vid Midgård. Nuvarande plan är mycket restriktiv avseende mark som inte får bebyggas vilket vållar problem vid kompletteringar med exempelvis byggnader för avfallshantering, förråd och liknande. En av byggnaderna avses även byggas om till trygghetsboende med bl.a. restaurang och gemensamhetslokaler. Sådana lokaler är mycket svårt att inrymma i befintliga byggnader utan kräver någon form av tillbyggnad. I samband med planändringen anpassas även området kring förskolan Björken så att viss del parkmark som sedan lång tid disponerats av förskolan överförs till förskoletomten. Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten inom området samt att bekräfta befintliga förhållanden. Planen syftar även att komplettera ändamålet bostäder med vård i form av så kallat trygghetsboende. Inom detta ändamål kan även viss handel, service och restaurangverksamhet inrymmas. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna det särskilda utlåtandet och anta detaljplan för del av kv. Ludvigsborg och Låringen, Midgård, Västerviks kommun. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Expedieras till Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad Länsstyrelsen i Kalmar län

10 Kommunstyrelsen 10 (30) Ks 222 Detaljplan för Piperskärr 3:1 m.fl. intill Enbacken, Lofta information Dnr 2013/ Fastighetsägarna på Skärbönan 3 och 4 har 16 maj 2013 ansökt om en ändring av detaljplanen avseende byggnadshöjderna. I tjänsteskrivelse 29 april 2014 redogör kommunstyrelsens förvaltning för ärendet. Gällande detaljplan är från 1949 med angiven byggnadshöjd på max 4.5 m. Bestämmelsen gör det svårt att bygga enligt dagens modernare arkitektur. Detaljplanen i området har ändrats en gång angående storleken på byggrätterna (2003). I området finns även ett beslut avseende förbud mot schaktning och stenbrytning utan länsstyrelsens tillstånd (1952). Det finns även vissa delar av detaljplanen som upphävts och i nuläget ligger utom plan. Ytterligare en ändring är därmed inte lämpligt, då det skulle innebära att detaljplanen blir allt mer svårläst. Inom området har det gjorts ett flertal avvikelser från gällande planbestämmelser, både gällande byggnadshöjder, antalet våningar, vägar och fastighetsgränser. Samhällsbyggnadsenheten bedömer att detaljplanen är bristfällig som beslutsunderlag vid bygglovgivning, då den inte förnyats i takt med att bebyggelsen i området ändrats samt att det finns många avvikelser från planen. Dessutom har stora delar av den ursprungliga planen bytts ut med ny plan, ändrats, bestämmelser har tillkommit vid sidan om och i vissa delar har planen upphävts. Syftet med planuppdraget är att modernisera regler och bestämmelser inom planområdet utifrån dagens förutsättningar och befintlig bebyggelse. Kommunstyrelsen beslutade , 211 att remittera ärendet till miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet på sitt möte , 96. Jäv På grund av jäv deltar inte Eva Ahlström (M) i handläggning och beslut i ärendet.

11 Kommunstyrelsen 11 (30) Ks 222 forts. Yrkande Ordföranden yrkar att godkänna lämnad information om Detaljplan för Piperskärr 3:1 m.fl. samt att med hänvisning till miljö- och byggnadsnämndens uppdrag i Budget 2014 och ekonomisk planering för Västerviks kommun och resursförstärkningen om 1 mnkr i Tilläggsbudget 2014 för Västerviks kommun få miljö- och byggnadsnämndens prioriteringsordning av detaljplaner i behov av översyn senast 12 juni Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att godkänna lämnad information om Detaljplan för Piperskärr 3:1 m.fl., samt att med hänvisning till miljö- och byggnadsnämndens uppdrag i Budget 2014 och ekonomisk planering för Västerviks kommun och resursförstärkningen om 1 mnkr i Tilläggsbudget 2014 för Västerviks kommun få miljö- och byggnadsnämndens prioriteringsordning av detaljplaner i behov av översyn senast 12 juni Expedieras till Miljö- och byggnadsnämnden Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad

12 Kommunstyrelsen 12 (30) Ks 223 Föreningsledarstipendium 2014 Dnr 2014/ Västerviks kommuns Föreningsledarstipendium har delats ut sedan Stipendiet är på kr och utdelas enligt stadgarna till föreningsledare som gjort eller gör förtjänstfulla insatser inom det ideella föreningslivet i Västerviks kommun. Stipendiet är personligt och skall ses som ett erkännande av en god ledargärning. Stipendiet kan inte delas på flera stipendiater och heller inte tilldelas samma stipendiat vid mer än ett tillfälle. Utdelning av stipendiet kommer ske vid nationaldagsfirandet i Stadsparken den 6 juni Yrkande Ordföranden föreslår Svea Lindqvist, Västerviks Fotbollsförening till Föreningsledarstipendiat 2014 och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att med följande motivering Svea Lindqvist har sedan 2002 varit kassör för Västerviks Fotbollsförening. Svea har under hela denna tid varit den drivande kraften och sammanhållande länken i ett stort och varierat arbete, som spänner över allt från ekonomi och bokföring till att sälja bingolotter. Svea Lindqvist är en god förebild som satsat mycket av sin tid och energi, för att våra ungdomar ska få de bästa förutsättningar att uppleva och utvecklas i sin sport fotboll. tilldela Svea Lindqvist, Västerviks Fotbollsförening, Västerviks kommuns Föreningsledarstipendium Expedieras till Stipendiaten Anders Östlund, enheten för samhällsbyggnad

13 Kommunstyrelsen 13 (30) Ks 224 Kulturstipendium 2014 Dnr 2014/ Västerviks kommuns kulturstipendium har delats ut sedan Stipendiet är på kr och utdelas enligt stadgarna som stimulans, uppmuntran och erkänsla till den som gjort betydelsefulla insatser inom kulturområdet. Unga lovande förmågor kan också beviljas stipendiet. Stipendiet tilldelas person, grupp eller organisation som är född eller bosatt i Västerviks kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen. Stipendiet kan inte utdelas postumt eller mer än en gång till samma person/grupp/organisation. Om så anses lämpligt kan stipendiet fördelas på flera stipendiater, dock högst tre vid varje tillfälle. Som komplement till kulturstipendiet kan hedersdiplom utdelas för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet i Västerviks kommun. Hedersdiplomet utdelas efter samma grundprinciper som kulturstipendiet men är inte förknippat med någon penninggåva. Utdelning av stipendiet kommer ske vid nationaldagsfirandet i Stadsparken den 6 juni Yrkande Ordföranden föreslår Niklas Wrångberg till kulturstipendiat 2014 samt att Ingmar Johansson tilldelas årets Hedersdiplom. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att med motiveringen Niklas Wrångberg tilldelas Västerviks kommuns kulturstipendium för 2014 för sina insatser inom litteratur och grafisk formgivning. Niklas har formgivit de mycket uppskattade böckerna om Kyrkorna i Tjust och Herresäten i Tjust, del I och II. Niklas intresse och engagemang för Tjustbygden är stort och Tjustbygden under 1900-talet är den gemensamma nämnaren i hans egna böcker. Boken Håll käft! som summerar Västerviks kommuns musikliv är ett lokalhistoriskt mästerverk eller som Niklas själv skriver: Den nakna, analoga, uppkäftiga och nästan kompletta sanningen om musiklivet i Västerviks kommun. Ett sådant arbete är väl värt att uppmärksamma. tilldela Niklas Wrångberg Västerviks kommuns Kulturstipendium 2014, samt

14 Kommunstyrelsen 14 (30) Ks 224 forts. att med motiveringen Ingemar Johansson har under många år arbetat ideellt med Norra Kalmar Läns Föreningsarkivs verksamhet. Hans arbete inom föreningsarkivet är omfattande. Bl.a. har han organiserat flera hundra föreningars dokument och material, och skapat databaser över materialet för att göra det sökbart. Han har även stöttat personalen på föreningsarkivet och sett till att de har fått göra personalresor runt om i Sverige för att knyta kontakter med andra föreningsarkiv. tilldela Ingemar Johansson Västerviks kommuns Hedersdiplom Expedieras till Stipendiaten Ann-Sofie Pettersson, kulturenheten

15 Kommunstyrelsen 15 (30) Ks 225 Etablering av servicepunkter i Västerviks kommun Dnr 2014/ Kommunstyrelsens förvalting fick i tilläggsbudgeten för 2014 i uppdrag att inom ramen för turiststrategin, lämna förslag till hur turistinformationen i kommunen kan utvecklas i samverkan med lanthandelsbutiker. I turismstrategin nämns Visitor Info Spots som en strategi för att nå ut med information till fler. Flera kommuner samverkar i dag med lanthandlare. Ibland genom att kommunen ersätter lanthandlarna för ett antal tjänster enligt en satt prislista. För att lösa det utökade informationsbehovet och samtidigt ge landsbygdsbutikerna en möjlighet till utökad verksamhet har kommunstyrelsens förvaltning tagit fram en modell för inrättande av servicepunkter. De som väljer att börja samverka med kommunen skulle årligen kunna ersättas med max kr per år. Kommunstyrelsen beslutade , 163 att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att undersöka intresset hos landsbygdsbutiker att bli servicepunkter, samt komma med förslag på finansiering. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i tjänsteskrivelse 20 maj 2014 svar på uppdraget. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreslagna riktlinjer Servicepunkter i Västerviks kommun, att servicepunkter införs i Västerviks kommun under en testperiod under åren , att i budget för 2015 och ekonomisk plan för avsätta kr årligen samt ytterligare kr under 2015 för uppstartskostnader, att ge kommundirektören i uppdrag att i tilläggsavtal med Västervik Framåt AB, inom befintlig ersättningsnivå, tydliggöra Västervik Framåt ABs kompletterande uppdrag, samt att en första utvärdering lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2015.

16 Kommunstyrelsen 16 (30) Ks 225 forts. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut med tillägget att logotyp för Servicepunkter ska harmonisera med Västerviks destinationslogtyp. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att godkänna föreslagna riktlinjer Servicepunkter i Västerviks kommun, att servicepunkter införs i Västerviks kommun under en testperiod under åren , att i budget för 2015 och ekonomisk plan för avsätta kr årligen samt ytterligare kr under 2015 för uppstartskostnader, att ge kommundirektören i uppdrag att i tilläggsavtal med Västervik Framåt AB, inom befintlig ersättningsnivå, tydliggöra Västervik Framåt ABs kompletterande uppdrag, att en första utvärdering lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2015, samt att logotyp för Servicepunkter ska harmonisera med Västerviks destinationslogtyp. Expedieras till Lotti Jilsmo, enheten för samhällsbyggnad Anders Björlin, ekonomichef Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör

17 Kommunstyrelsen 17 (30) Ks 226 Budget 2015 och ekonomisk planering kommunstyrelsens remissvar Dnr 2014/ I enlighet med tidsplanen för budgetprocessen 2015 remitterades majoritetens förslag , "Preliminär Budget 2015, ekonomisk planering , visioner, prioriteringar och resurser" till nämnder och bolag för yttrande senast 30 maj I tjänsteskrivelse 20 maj 2014 lämnar kommundirektör Carl-Magnus Mårheden förslag till kommunstyrelsens remissvar. Den sammanfattande bedömning för kommunstyrelsens budget 2015 och ekonomisk planering är att det finns behov av utökat resursutrymme med 5,0 mnkr för Ledning +1 mnkr Ökade kostnader för hemsändningsbidrag och ökade driftkostnader för införande av nytt e-handelssystem inom ramen för Inköpscentralen. Arbete och kompetens +0,5 mnkr Utökning med en tjänst på Campus Praktiksamordnings m.m. nuvarande resurser om 1 mnkr permanentas med medel från utvecklingsanslaget. Enheten för samhällsbyggnad +1 mnkr Kompensation för ökad fastighetsskatt och delfinansiera satsning på s k servicepunkter. Landsbygdsutveckling +1 mnkr Utvecklingsanslaget minskas i motsvarande omfattning. Räddningstjänst +0,6 mnkr Delfinansiering av utökning med en tjänst Kommunservice +1,4 mnkr Ökade lokalkostnader för nytt arkiv, felbudgeterat anslag för ersättning till god man, samt delfinansiering av höjd ambitionsnivå kring e-tjänster och e-arkiv. Kultur +1,1 mnkr Resursförstärkning med en tjänst, verksamhetsmedel till fritidsgårdarna och projektmedel Bronsålderskust.

18 Kommunstyrelsen 18 (30) Ks 226 forts. Utvecklingsanslaget -0,6 mnkr Medel flyttas till praktiksamordning m.m. och landsbygdsutveckling. Sammantaget föreslås Utvecklingsanslaget 2015 motsvara 12,4 mnkr. Förslag till investeringsbudget 2015 kompletteras med investering om 0,5 mnkr i nytt e-handelssystem för den s k Inköpscentralen i norra Kalmar län. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna kommundirektörens förslag till remissvar 20 april 2014 på Budget 2015, ekonomisk planering som sitt eget. Jäv På grund av jäv deltar inte Gunnar Jansson (S) i beredning och beslut i ärendet. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut med tillägget att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att göra en översyn av lokaler och organisation inom biblioteksverksamheten. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Mats Hugosson (C), Sverker Thorén (FP) och Anna Bodjo (MP) meddelar att de inte deltar i beslutet. att godkänna kommundirektörens förslag till remissvar 20 april 2014 på Budget 2015, ekonomisk planering som sitt eget med tillägget att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att göra en översyn av lokaler och organisation inom biblioteksverksamheten. Expedieras till Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör Anders Björlin, ekonomichef

19 Kommunstyrelsen 19 (30) Ks 227 Bildande av stiftelse för ägande av forskningsfartyg i Västervik Dnr 2009/ Kommunstyrelsen fick vid sitt sammanträde , 341 information om möjligheten att kunna förlägga ett forskningsfartyg till Västervik och organisationen och ägande för detta. Utgångspunkten då var att tillsammans med annan statlig myndighet eller universitet bilda en stiftelse för ägandet. I tjänsteskrivelse 20 maj 2014 presenteras nuläget, nya förutsättningar och förslag till utformningen av en stiftelse för ägande av forskningsfartyg. Tack vare geografiskt läge, historia, företag i regionen m.m. kan en stiftelse skapa förutsättningar för en god infrastruktur för marin forskning i Västervik. Den kräver investeringar och långsiktighet vilket troligen endast är möjligt genom en icke kommersiell stiftelse. Avsikten är att stiftelsen inte skall ta några ekonomiska risker utan i princip bara vara ägare till forskningsfartyg. Till att börja med en mindre katamaran för ca. 6 mnkr, att användas primärt inomskärs och speciellt på grunt vatten. Det företag som driftar fartyget betalar årligen till stiftelsen en hyra som täcker alla kostnader för fartyget inklusive kvalificerat underhåll. Västerviks kommun bildar stiftelsen. Stiftelsen bör vara registrerad och styrelse utsedd före årsskiftet 2014/2015. Startkapital om kr betalas av Västerviks kommun. Västerviks kommun erbjuder hamnplats och servicelokaler till stiftelsens fartyg. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna ovanstående inriktning för arbetet med att skapa förutsättningar för ett forskningsfartyg i Västervik, samt att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med erforderliga underlag för formella beslut i ärendet. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

20 Kommunstyrelsen 20 (30) Ks 227 forts. att godkänna ovanstående inriktning för arbetet med att skapa förutsättningar för ett forskningsfartyg i Västervik, samt att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med erforderliga underlag för formella beslut i ärendet. Expedieras till Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör

21 Kommunstyrelsen 21 (30) Ks 228 Regional digital agenda för Kalmar län information Dnr 2013/ Regionförbundets styrelse beslutade 22 februari 2013 att godkänna förslaget till Digital Agenda för Kalmar län, samt att utse en programberedning. Kommunstyrelsen beslutade via ordförandebeslut att utse Harald Hjalmarsson till ordinarie representant i programberedningen, samt Tomas Kronståhl till ersättare. I skrivels 14 april 2014 ber Regionförbundet i Kalmar län om att få medverka vid KS/KSAU för diskussion kring en regional digital agenda för Kalmar län. På sammanträdet presenterade Lars Blomberg och Bengt Falke från Regionförbundet i Kalmar län det arbete som pågår med syfte att på bästa sätt ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen ger för Kalmar län under perioden fram till år att godkänna lämnad information. Expedieras till Regionförbundet i Kalmar län

22 Kommunstyrelsen 22 (30) Ks 229 Trygghetslarm i Västerviks kommun information Dnr 2014/ Socialförvaltningen har 17 februari 2014 beställt en förstudie om trygghetslarm. Den utrustning som finns idag för att ta emot trygghetslarmen är ålderdomlig och måste bytas ut. Inför ett kommande teknikskifte från analog till digital teknik måste kommunen kartlägga viken teknik som ska användas i kommunen för att säkerställa ett fungerande trygghetslarm med god kvalitet. Projektledare för förstudien Robert Ekbergh har 10 april 2014 lämnat en lägesrapport med rekommendationer för det fortsatta arbetet. Utskottet för folkhälsa och samhällskydd behandlade ärendet , 76. På sammanträdet lämnar Jörgen Olsson, socialchef, och Robert Ekbergh, projektledare, en nulägesrapport. Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsen överlämnar rapporten för behandling och beslut i socialnämnden. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till utskottet för folkhälsa och samhällsskydds förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. enligt utskottet för folkhälsa och samhällsskydds förslag. Expedieras till Socialnämnden

23 Kommunstyrelsen 23 (30) Ks 230 Bemyndigande att underteckna från kommunstyrelsen utgående handlingar ändring Dnr 2014/ Med anledning av upphörd anställning i kommunen föreslås kommunstyrelsen besluta om ändring i rubricerat dokument, fastställd av kommunstyrelsen med senaste ändring , 156. Ändringarna som föreslås redovisas i tjänsteskrivelse 9 maj 2014 och gäller del av dokumentet, där ekonomikonsult Tina Karlsson ersätter ekonomikonsult Anneli Gusenhav och arbetar parallellt till och med Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna ovan redovisade förslag till ändringar i kommunstyrelsens bemyndigande att underteckna från kommunstyrelsen utgående handlingar att gälla från 1 juni Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Expedieras till Tomas Karlsson, ledningskontoret Förvaltningsrätten i Linköping

24 Kommunstyrelsen 24 (30) Ks 231 Medborgarförslag om sammanbindning av befintliga cykelbanor för ökad trafiksäkerhet svar Dnr 2013/ Bertil Wilén, Västervik, har 5 december 2012 väckt ett medborgarförslag om sammanbindning av befintliga cykelbanor för ökad trafiksäkerhet. Förslagsställaren vill att gång och cykelbanan längs med Lunnargatan byggs ut och sammanbinds. I tjänsteskrivelse 3 april 2014 lämnar kommunstyrelsens förvaltning svar på medborgarförslaget. Gång-och cykelväg längs hela Lunnargatan fanns med i ett tidigt skede i projektet. Under rådande ekonomiskt läge blev den sista delen borttagen och senarelagd. Därmed byggdes gång- och cykelvägen fram till Återbruket och nya infarten till återvinningscentralen. Nämnd gångoch cykelbana har nu återigen lagt med i det nya budgetförslaget. Går det igenom så kommer den delen att byggas. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till ovanstående redogörelse förklara medborgarförslaget om sammanbindning av befintliga cykelbanor för ökad trafiksäkerhet besvarat, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Expedieras till Förslagsställaren Enheten för samhällsbyggnad

25 Kommunstyrelsen 25 (30) Ks 232 Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen från och att nytt reglemente antas svar Dnr 2013/ Inger Wiman, Edsbruk, har 18 november 2013 väckt ett medborgarförslag om att kommunala pensionärsrådet (KPR) organisatoriskt flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen samt att nytt reglemente antas. Förslagsställaren hänvisar till socialnämndens beslut , 131 om att en överflyttning ska ske. Detta har inte verkställts och är skälet till att medborgarförslaget väckts. I tjänsteskrivelse 12 maj 2014 lämnar kommunstyrelsens förvaltning svar på medborgarförslaget. Om rådet ska finnas kvar så måste det bli färre deltagare eftersom talutrymmet i dagens grupp på 28 deltagare plus sekreterare och tjänstemän blir mycket begränsat. Många frågor som socialnämnden hanterar påverkar direkt eller indirekt pensionärerna i kommunen. Därför är det en naturlig koppling att det kommunala pensionärsrådet är kopplat till socialnämnden. Det är även viktigt att överväga nya arbetssätt för att få alla deltagare i rådet aktiva. Tillhörighet bör fortsättningsvis vara socialnämnden och det är lämpligt med regelbundna träffar (en gång per kvartal). Deltagare bör vara presidiet från socialnämnden, socialchef, förvaltningssekreterare samt 10 ordinarie samt 10 ersättare från olika pensionärsföreningar, där ersättarna endast tjänstgör när ordinarie ledamot har förhinder. Möjlighet ska finnas att adjungera ytterligare tjänstemän. Kommunstyrelsens förvaltning förslår kommunstyrelsen besluta att utifrån ovanstående redovisning besluta att det kommunala pensionärsrådet fortsättningsvis tillhör socialnämnden att ge socialnämnden i uppdrag att arbeta fram en ny arbetsordning där ovanstående beaktas, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse. Yrkande Mats Hugosson (C) med bifall av ordföranden yrkar att ärendet remitteras till socialnämnden.

26 Kommunstyrelsen 26 (30) Ks 232 forts. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att remittera ärendet till socialnämnden. Expedieras till Socialnämnden

27 Kommunstyrelsen 27 (30) Ks 233 Medborgarförslag om en träbro för cyklister och fotgängare svar Dnr 2014/ Lasse Ekstrand, Västervik har 23 januari 2014 väckt ett medborgarförslag om en träbro för cyklister och fotgängare. I tjänsteskrivelse 3 april 2014 lämnar kommunstyrelsens förvaltning förslag till svar. Västerviks kommun håller med om att del av Hamngatan är ett problem, det är känt sedan tidigare. I pågående arbete med parkeringsstrategi ses möjligheten att förbättra hela gång- och cykelvägnätet över. En ny trafiksimulering under sommaren/hösten kommer också att vara en hjälp för en bättre trafiksituation i centrum. Kommunstyrelsens förvaltnings föreslår kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till ovanstående redogörelse förklara medborgarförslaget om en träbro för cyklister och fotgängare besvarat, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Expedieras till Förslagsställaren Enheten för samhällsbyggnad

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl. 15.55-16.35 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Sharad

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 3 juni 2015 kl. 8.15 8.40 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Gunnar Jansson (S) Harald

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl. 09.30 13.50 Ajournering 11.15-13.30 f lunch och gruppmöte Tanja Pålsson (M) tjg.ers. ersättare Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 februari 2015 kl. 8.30 11.50 ajournering kl. 10.20-11.15

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 februari 2015 kl. 8.30 11.50 ajournering kl. 10.20-11.15 Kommunstyrelsen 1 (24) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 februari 2015 kl. 8.30 11.50 ajournering kl. 10.20-11.15 Tomas Kronståhl(S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl. 8.30-15.15 ajournering kl. 12.00-13.45, 14.15-14.30 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 274-281,

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl Kommunstyrelsen 1 (11) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl. 10.00-11.35 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Axel Nilsson (M) Eva Ahlström (M) Peter Johansson

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00

Läs mer

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 11 (41) 2016-05-23 Kf Ks 159 6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/368-133 Socialförvaltningen redovisar i skrivelse 3 maj 2016 att under det akuta

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl ajournering f gruppmöten kl

Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl ajournering f gruppmöten kl 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl. 13.00-14.35 ajournering f gruppmöten kl.14.05-14.20 Angelica Katsanidou (S) Susanne Hultman (S) tjg.ers. Ewa Ståhl (S) Peter

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15 Kommunstyrelsen 1 (28) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Tomas Kronståhl (S), ordf.

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Camilla Westerdahl (S) Anslag/bevis

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Camilla Westerdahl (S) Anslag/bevis Protokoll 1 (19) Plats och tid Beslutande Kommunhuset - Sammanträdesrum Mårten, 2015-03-10, kl. 17.30 20.30 Se nästa sida. Övriga närvarande Lena Axelsson, Kommunfullmäktiges ordförande, 15-27 Eva Bergstrand,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (5) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30 Tomas Kronståhl (S), ordf. Harald Hjalmarsson (M) Christin Rampeltin

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (19) Ärendelista 28 oktober Ärende till kommunfullmäktige: 14 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Regional

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 22 mars 2013 kl. 9.00 11.20 Tomas Kronståhl (S), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Gunnar Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl Ajournering,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl Ajournering, 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl. 08.30 10.40 Ajournering,10.00 10.30 för gruppmöten Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare tanja Pålsson (M)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 oktober 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 oktober 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (27) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 oktober 2011 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.10-13.30 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 februari 2016 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 februari 2016 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (21) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 februari 2016 kl. 8.30 15.15 ajournering kl. 12.00-14.00 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S), 22-23,

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00, 14.30-14.40

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00, 14.30-14.40 Kommunstyrelsen 1 (28) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00,

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare 1(9) Plats och tid Restaurang Kevinge, Stockholms Golfklubb, Danderyd kl. 18.00 18.37 Paragrafer 64-71 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: 9. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut UTKAST. 3. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: 9. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut UTKAST. 3. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (19) Ärendelista 23 februari 2015 Ärende till kommunfullmäktige: 9 1. Upprop och val av justerare 2. Anmälan om delegationsbeslut 3. Kommundirektören informerar 4. Medborgarförslag om

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 12-13, 15. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut UTKAST. 3. Kommundirektören informerar

Ärenden till kommunfullmäktige: 12-13, 15. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut UTKAST. 3. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (22) Ärendelista 11 maj 2015 Ärenden till kommunfullmäktige: 12-13, 15 1. Upprop och val av justerare 2. Anmälan om delegationsbeslut 3. Kommundirektören informerar 4. Sommaravstängning

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl. 8.30 15.00 ajournering kl. 8.35-13.00, 13.25-13.35 Harald Hjalmarsson (M),

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C) Sida 1/9 Plats och tid Lokal Strået, kl. 14.15 15.25 (ajournering kl. 14.15 14.30) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.30 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05 Kommunstyrelsen 1 (27) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Sekreterare Maria Blomberg. Ordförande Ingemar Lindaräng (FP) Justerare Erik Lundin (M) ANSLAG/BEVIS

Sekreterare Maria Blomberg. Ordförande Ingemar Lindaräng (FP) Justerare Erik Lundin (M) ANSLAG/BEVIS 1 Plats och tid Vävaren i Kommunhuset, klockan 10.00-12.00 Beslutande Ingemar Lindaräng (FP), ordförande Gunilla Sjösten (KD), vice ordförande Lennart Ärenman (KD) ersättare för Gun Jansson (C) Erik Lundin

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/ Kommunfullmäktige 26 (48) 2017-11-27 Kf Kf 238 20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/124-109 Elin Landerdahl (M) har 21 mars 2017 lämnat in en motion om giftfri förskola och skola. Motionären

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen 1(7) Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 20 oktober 2016 kl 13:00 14.10, 14.40 14.50 Ajournering 14.10 14.40 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Fred Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl. 13.00 14.55 Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Harald Hjalmarsson (M),

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

14. Motion om inrättande av förtroenderåd svar Dnr 2014/

14. Motion om inrättande av förtroenderåd svar Dnr 2014/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 22 (37) 2016-06-20 Kf Ks 202 14. Motion om inrättande av förtroenderåd svar Dnr 2014/387-109 Leif Svensson (V) har 28 juni 2014 väckt en motion om förtroenderåd

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) Socialnämnden 2016-11-30 1(11) Tid och plats Onsdagen den 30 november 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Karin Nodin

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9-11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Eva Öberg (MP) Bertil Johansson (S) Bength Andersson (S) Annika Olsson (C)

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00 Kommunstyrelsen 1 (19) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (14) Ärendelista 8 februari 2016 Ärenden till kommunfullmäktige: 5, 6 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Bestämmelser

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Gunila Lundström (c) Börje Peterson (kd) Karin Gustafsson (kd) Inga-Lill Jonsson (m) Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 15.

Gunila Lundström (c) Börje Peterson (kd) Karin Gustafsson (kd) Inga-Lill Jonsson (m) Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 15. 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 18-18.20 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Inger Israelsson (v), 2:e vice ordförande Ulla-Maj Andersson (s) Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2006-03-29 20 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.30 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Inga-Lill Gustavsson (c) tj ers Björn Jonasson

Läs mer

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL INNEHÅLL 90. Ekonomisk rapport per 2009-09-30 91. Uppföljning av intern kontrollplan 2009 92. Kulturstipendium 93. S-gruppens förslag att äska medel från kommunfullmäktige 94. Ansökan om bidrag från Musikföreningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (10) 2015-01-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (10) 2015-01-08 1 (10) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 8 januari 2015 kl 09.30-10.15 Angelica Katsanidou (S) Anna Melstedt Ottosson (S) Ewa Ståhl (S) Åke Jägerö (S) Ingela Svensson (C) Jens Jackowski (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer