Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 maj 2014 kl ajournering kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 maj 2014 kl. 8.30 15.10 ajournering kl. 12.00 14.00"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 maj 2014 kl ajournering kl Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Eva Ahlström (M), , Katarina Andersson (M) Tomas Kronståhl (S) Gunnar Jansson (S), , Sharad Bhatt (S) Mats Hugosson (C) Sverker Thorén (FP) Anna Bodjo (MP) Veikko Kärki (S), tjg. ers. Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Justeringens plats och tid Sverker Thorén (FP) Kommunhuset 28 maj 2014 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Johan Hägglund Ordförande Justerande Harald Hjalmarsson Sverker Thorén Bevis om att justerat protokoll är anslaget Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 26 maj 2014 Anslaget sätts upp 28 maj 2014 Anslaget tas ned 19 juni 2014 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset Johan Hägglund

2 Kommunstyrelsen 2 (30) Övriga närvarande Peter Johansson (M), ers , , tjg. ers. 222 Ulla Svärdson (M), ers. Ulf Jonsson (S), ers. Margareta Fredriksson, (S), ers , , tjg. ers. 226 Veikko Kärki (S), ers. Gunnel Ohlin (KD), ers. Mariann Gustafsson (V), ers. Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör Anders Björlin, ekonomichef Johan Hägglund, sekreterare Lotti Jilsmo, enheten för samhällsbyggnad, 220 Joakim Jansson, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd, 220 Christer Lundh, enheten för kommunservice, 220 Bruno Nilsson, enheten för samhällsbyggnad, 220 Elisabeth Johansson, enheten för arbete och kompetens, 220 Maria Rudbo, kulturenheten, 220 Pelle Holm, konsult anlitad av kommunstyrelsens förvaltning 220 Lars Blomberg, Regionförbundet i Kalmar län, 220 Bengt Falke, Regionförbundet i Kalmar län, 220 Lennart Nilsson, enheten för kommunservice, 220 Tanja Levin, personalchef, 220 Marita Ekholm, ledningskontoret, 220 Inger Wiman, förslagsställare, 220 Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad, 220 Jörgen Olsson, socialchef, 220 Robert Ekberg, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd, 220

3 Kommunstyrelsen 3 (30) Ärendelista 26 maj Upprop och val av justerare 218 Meddelanden 219 Anmälan om delegationsbeslut 220 Kommundirektören informerar 221 Detaljplan för del av kv. Ludvigsborg och Låringen, Midgård, Västerviks kommun antagande 222 Detaljplan för Piperskärr 3:1 m.fl. intill Enbacken, Lofta information 223 Föreningsledarstipendium Kulturstipendium Etablering av servicepunkter i Västerviks kommun 226 Budget 2015 och ekonomisk planering kommunstyrelsens remissvar 227 Bildande av stiftelse för ägande av forskningsfartyg i Västervik 228 Regional digital agenda för Kalmar län information 229 Trygghetslarm i Västerviks kommun information 230 Bemyndigande att underteckna från kommunstyrelsen utgående handlingar ändringar 231 Medborgarförslag om sammanbindning av befintliga cykelbanor vid avfallsanläggningen Målserum och bilåtervinningen i Västervik - svar 232 Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen från och att nytt reglemente antas - svar 233 Medborgarförslag om en träbro för cyklister och fotgängare svar 234 Medborgarförslag om att utöka dvs. bredda övergångsstället i korsningen Storgatan/Brunnsgatan - svar

4 Kommunstyrelsen 4 (30) 235 Motion om Förbud mot kött från religiös slakt och implementering av kontroll av detta yttrande 236 Rapporter

5 Kommunstyrelsen 5 (30) Ks 217 Upprop och val av justerare Upprop sker och Sverker Thorén (FP) utses att justera dagens protokoll.

6 Kommunstyrelsen 6 (30) Ks 218 Meddelanden Dnr 2014/ Finansrapport för Västerviks kommunkoncern för perioden januari-april Hid Verksamhetsberättelse, bokslut 2013 och revisionsberättelse för Stiftelsen Ryvenäs Fritidsegendom.

7 Kommunstyrelsen 7 (30) Ks 219 Anmälan om delegationsbeslut Ordförandens beslut Dnr 2014/ Beslut 30 april 2014 om bidrag kr till landsbygdsprojekt till Ankarsrums Intresseförening för ljusanläggning i Bruksparken. Dnr 2014/ Beslut 30 april 2014 om bidrag kr till landsbygdsprojekt till Verkebäcks byalag, Förvaltnings-AB Smålandsbanan och Tjustbygdens Järnvägsförening för gångväg och järnvägsövergång i Verkebäck. Dnr 2014/ Beslut 30 april 2014 om bidrag kr till landsbygdsprojekt till Västra Eds Idrotts- och intresseförening och Västra Eds Hembygdsförening för informationsplats i Edsbruk. Dnr 2014/ Beslut 9 maj 2014 om bidrag kr till landsbygdsprojekt till Överums Intresseförening för medfinansiering vid tillskapande av drivmedelsmack i Överum. Kommundirektörens beslut Dnr 2014/ Beslut 5 maj och 13 maj 2014 om avslag på Chris D Magnussons begäran om utlämnande av allmän handling läggs till handlingarna. Dnr 2014/ Sveriges Ornitologiska Förenings m.fl. skrivelse 1 mars 2014 om omprövning/återkallande av tillstånd för vindkraftverk vid Tindered/Ottinge överlämnas till miljö- och byggnadsnämnden för handläggning. Dnr 2014/ Kommunstyrelsens förvaltnings avsiktsförklaring 8 maj 2014 om medverkan i Biogas Research Centers ansökan till Energimyndigheten om forskningsprogram läggs till handlingarna. Kultursamordnarens beslut Dnr 2014/ Redovisning 8 maj 2014, uppföljning av program- och produktionsstöd, ungdomskulturpengar och konstinköp januari april Trafikingenjörens beslut Lokala trafikföreskrifter 2014:39-40,

8 Kommunstyrelsen 8 (30) Ks 220 Kommundirektören informerar Kommundirektören och särskilt kallade informerar om aktuella ärenden. - Etablering av servicepunkter i Västerviks kommun - Budget 2015 och ekonomisk planering kommunstyrelsens remissvar - Bildande av stiftelse för ägande av forskningsfartyg i Västerviks kommun - Regional digital agenda för Kalmar län information - Ledar- och medarbetarutveckling - Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen från och att nytt reglemente antas svar - Detaljplan för del av kv. Ludvigsborg och Låringen, Midgård antagande - Detaljplan för Piperskärr 3:1 m.fl. intill Enbacken, Lofta information - Trygghetslarm information att godkänna lämnad information. Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl för lunch och gruppmöten

9 Kommunstyrelsen 9 (30) Ks 221 Detaljplan för del av kv. Ludvigsborg och Låringen, Midgård, Västerviks kommun antagande Dnr 2013/ Bostadsbolaget har 15 maj 2013 ansökt om ny detaljplan för förändring kring flerbostadshusen vid Midgård. Nuvarande plan är mycket restriktiv avseende mark som inte får bebyggas vilket vållar problem vid kompletteringar med exempelvis byggnader för avfallshantering, förråd och liknande. En av byggnaderna avses även byggas om till trygghetsboende med bl.a. restaurang och gemensamhetslokaler. Sådana lokaler är mycket svårt att inrymma i befintliga byggnader utan kräver någon form av tillbyggnad. I samband med planändringen anpassas även området kring förskolan Björken så att viss del parkmark som sedan lång tid disponerats av förskolan överförs till förskoletomten. Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten inom området samt att bekräfta befintliga förhållanden. Planen syftar även att komplettera ändamålet bostäder med vård i form av så kallat trygghetsboende. Inom detta ändamål kan även viss handel, service och restaurangverksamhet inrymmas. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna det särskilda utlåtandet och anta detaljplan för del av kv. Ludvigsborg och Låringen, Midgård, Västerviks kommun. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Expedieras till Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad Länsstyrelsen i Kalmar län

10 Kommunstyrelsen 10 (30) Ks 222 Detaljplan för Piperskärr 3:1 m.fl. intill Enbacken, Lofta information Dnr 2013/ Fastighetsägarna på Skärbönan 3 och 4 har 16 maj 2013 ansökt om en ändring av detaljplanen avseende byggnadshöjderna. I tjänsteskrivelse 29 april 2014 redogör kommunstyrelsens förvaltning för ärendet. Gällande detaljplan är från 1949 med angiven byggnadshöjd på max 4.5 m. Bestämmelsen gör det svårt att bygga enligt dagens modernare arkitektur. Detaljplanen i området har ändrats en gång angående storleken på byggrätterna (2003). I området finns även ett beslut avseende förbud mot schaktning och stenbrytning utan länsstyrelsens tillstånd (1952). Det finns även vissa delar av detaljplanen som upphävts och i nuläget ligger utom plan. Ytterligare en ändring är därmed inte lämpligt, då det skulle innebära att detaljplanen blir allt mer svårläst. Inom området har det gjorts ett flertal avvikelser från gällande planbestämmelser, både gällande byggnadshöjder, antalet våningar, vägar och fastighetsgränser. Samhällsbyggnadsenheten bedömer att detaljplanen är bristfällig som beslutsunderlag vid bygglovgivning, då den inte förnyats i takt med att bebyggelsen i området ändrats samt att det finns många avvikelser från planen. Dessutom har stora delar av den ursprungliga planen bytts ut med ny plan, ändrats, bestämmelser har tillkommit vid sidan om och i vissa delar har planen upphävts. Syftet med planuppdraget är att modernisera regler och bestämmelser inom planområdet utifrån dagens förutsättningar och befintlig bebyggelse. Kommunstyrelsen beslutade , 211 att remittera ärendet till miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet på sitt möte , 96. Jäv På grund av jäv deltar inte Eva Ahlström (M) i handläggning och beslut i ärendet.

11 Kommunstyrelsen 11 (30) Ks 222 forts. Yrkande Ordföranden yrkar att godkänna lämnad information om Detaljplan för Piperskärr 3:1 m.fl. samt att med hänvisning till miljö- och byggnadsnämndens uppdrag i Budget 2014 och ekonomisk planering för Västerviks kommun och resursförstärkningen om 1 mnkr i Tilläggsbudget 2014 för Västerviks kommun få miljö- och byggnadsnämndens prioriteringsordning av detaljplaner i behov av översyn senast 12 juni Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att godkänna lämnad information om Detaljplan för Piperskärr 3:1 m.fl., samt att med hänvisning till miljö- och byggnadsnämndens uppdrag i Budget 2014 och ekonomisk planering för Västerviks kommun och resursförstärkningen om 1 mnkr i Tilläggsbudget 2014 för Västerviks kommun få miljö- och byggnadsnämndens prioriteringsordning av detaljplaner i behov av översyn senast 12 juni Expedieras till Miljö- och byggnadsnämnden Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad

12 Kommunstyrelsen 12 (30) Ks 223 Föreningsledarstipendium 2014 Dnr 2014/ Västerviks kommuns Föreningsledarstipendium har delats ut sedan Stipendiet är på kr och utdelas enligt stadgarna till föreningsledare som gjort eller gör förtjänstfulla insatser inom det ideella föreningslivet i Västerviks kommun. Stipendiet är personligt och skall ses som ett erkännande av en god ledargärning. Stipendiet kan inte delas på flera stipendiater och heller inte tilldelas samma stipendiat vid mer än ett tillfälle. Utdelning av stipendiet kommer ske vid nationaldagsfirandet i Stadsparken den 6 juni Yrkande Ordföranden föreslår Svea Lindqvist, Västerviks Fotbollsförening till Föreningsledarstipendiat 2014 och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att med följande motivering Svea Lindqvist har sedan 2002 varit kassör för Västerviks Fotbollsförening. Svea har under hela denna tid varit den drivande kraften och sammanhållande länken i ett stort och varierat arbete, som spänner över allt från ekonomi och bokföring till att sälja bingolotter. Svea Lindqvist är en god förebild som satsat mycket av sin tid och energi, för att våra ungdomar ska få de bästa förutsättningar att uppleva och utvecklas i sin sport fotboll. tilldela Svea Lindqvist, Västerviks Fotbollsförening, Västerviks kommuns Föreningsledarstipendium Expedieras till Stipendiaten Anders Östlund, enheten för samhällsbyggnad

13 Kommunstyrelsen 13 (30) Ks 224 Kulturstipendium 2014 Dnr 2014/ Västerviks kommuns kulturstipendium har delats ut sedan Stipendiet är på kr och utdelas enligt stadgarna som stimulans, uppmuntran och erkänsla till den som gjort betydelsefulla insatser inom kulturområdet. Unga lovande förmågor kan också beviljas stipendiet. Stipendiet tilldelas person, grupp eller organisation som är född eller bosatt i Västerviks kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen. Stipendiet kan inte utdelas postumt eller mer än en gång till samma person/grupp/organisation. Om så anses lämpligt kan stipendiet fördelas på flera stipendiater, dock högst tre vid varje tillfälle. Som komplement till kulturstipendiet kan hedersdiplom utdelas för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet i Västerviks kommun. Hedersdiplomet utdelas efter samma grundprinciper som kulturstipendiet men är inte förknippat med någon penninggåva. Utdelning av stipendiet kommer ske vid nationaldagsfirandet i Stadsparken den 6 juni Yrkande Ordföranden föreslår Niklas Wrångberg till kulturstipendiat 2014 samt att Ingmar Johansson tilldelas årets Hedersdiplom. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att med motiveringen Niklas Wrångberg tilldelas Västerviks kommuns kulturstipendium för 2014 för sina insatser inom litteratur och grafisk formgivning. Niklas har formgivit de mycket uppskattade böckerna om Kyrkorna i Tjust och Herresäten i Tjust, del I och II. Niklas intresse och engagemang för Tjustbygden är stort och Tjustbygden under 1900-talet är den gemensamma nämnaren i hans egna böcker. Boken Håll käft! som summerar Västerviks kommuns musikliv är ett lokalhistoriskt mästerverk eller som Niklas själv skriver: Den nakna, analoga, uppkäftiga och nästan kompletta sanningen om musiklivet i Västerviks kommun. Ett sådant arbete är väl värt att uppmärksamma. tilldela Niklas Wrångberg Västerviks kommuns Kulturstipendium 2014, samt

14 Kommunstyrelsen 14 (30) Ks 224 forts. att med motiveringen Ingemar Johansson har under många år arbetat ideellt med Norra Kalmar Läns Föreningsarkivs verksamhet. Hans arbete inom föreningsarkivet är omfattande. Bl.a. har han organiserat flera hundra föreningars dokument och material, och skapat databaser över materialet för att göra det sökbart. Han har även stöttat personalen på föreningsarkivet och sett till att de har fått göra personalresor runt om i Sverige för att knyta kontakter med andra föreningsarkiv. tilldela Ingemar Johansson Västerviks kommuns Hedersdiplom Expedieras till Stipendiaten Ann-Sofie Pettersson, kulturenheten

15 Kommunstyrelsen 15 (30) Ks 225 Etablering av servicepunkter i Västerviks kommun Dnr 2014/ Kommunstyrelsens förvalting fick i tilläggsbudgeten för 2014 i uppdrag att inom ramen för turiststrategin, lämna förslag till hur turistinformationen i kommunen kan utvecklas i samverkan med lanthandelsbutiker. I turismstrategin nämns Visitor Info Spots som en strategi för att nå ut med information till fler. Flera kommuner samverkar i dag med lanthandlare. Ibland genom att kommunen ersätter lanthandlarna för ett antal tjänster enligt en satt prislista. För att lösa det utökade informationsbehovet och samtidigt ge landsbygdsbutikerna en möjlighet till utökad verksamhet har kommunstyrelsens förvaltning tagit fram en modell för inrättande av servicepunkter. De som väljer att börja samverka med kommunen skulle årligen kunna ersättas med max kr per år. Kommunstyrelsen beslutade , 163 att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att undersöka intresset hos landsbygdsbutiker att bli servicepunkter, samt komma med förslag på finansiering. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i tjänsteskrivelse 20 maj 2014 svar på uppdraget. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreslagna riktlinjer Servicepunkter i Västerviks kommun, att servicepunkter införs i Västerviks kommun under en testperiod under åren , att i budget för 2015 och ekonomisk plan för avsätta kr årligen samt ytterligare kr under 2015 för uppstartskostnader, att ge kommundirektören i uppdrag att i tilläggsavtal med Västervik Framåt AB, inom befintlig ersättningsnivå, tydliggöra Västervik Framåt ABs kompletterande uppdrag, samt att en första utvärdering lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2015.

16 Kommunstyrelsen 16 (30) Ks 225 forts. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut med tillägget att logotyp för Servicepunkter ska harmonisera med Västerviks destinationslogtyp. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att godkänna föreslagna riktlinjer Servicepunkter i Västerviks kommun, att servicepunkter införs i Västerviks kommun under en testperiod under åren , att i budget för 2015 och ekonomisk plan för avsätta kr årligen samt ytterligare kr under 2015 för uppstartskostnader, att ge kommundirektören i uppdrag att i tilläggsavtal med Västervik Framåt AB, inom befintlig ersättningsnivå, tydliggöra Västervik Framåt ABs kompletterande uppdrag, att en första utvärdering lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2015, samt att logotyp för Servicepunkter ska harmonisera med Västerviks destinationslogtyp. Expedieras till Lotti Jilsmo, enheten för samhällsbyggnad Anders Björlin, ekonomichef Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör

17 Kommunstyrelsen 17 (30) Ks 226 Budget 2015 och ekonomisk planering kommunstyrelsens remissvar Dnr 2014/ I enlighet med tidsplanen för budgetprocessen 2015 remitterades majoritetens förslag , "Preliminär Budget 2015, ekonomisk planering , visioner, prioriteringar och resurser" till nämnder och bolag för yttrande senast 30 maj I tjänsteskrivelse 20 maj 2014 lämnar kommundirektör Carl-Magnus Mårheden förslag till kommunstyrelsens remissvar. Den sammanfattande bedömning för kommunstyrelsens budget 2015 och ekonomisk planering är att det finns behov av utökat resursutrymme med 5,0 mnkr för Ledning +1 mnkr Ökade kostnader för hemsändningsbidrag och ökade driftkostnader för införande av nytt e-handelssystem inom ramen för Inköpscentralen. Arbete och kompetens +0,5 mnkr Utökning med en tjänst på Campus Praktiksamordnings m.m. nuvarande resurser om 1 mnkr permanentas med medel från utvecklingsanslaget. Enheten för samhällsbyggnad +1 mnkr Kompensation för ökad fastighetsskatt och delfinansiera satsning på s k servicepunkter. Landsbygdsutveckling +1 mnkr Utvecklingsanslaget minskas i motsvarande omfattning. Räddningstjänst +0,6 mnkr Delfinansiering av utökning med en tjänst Kommunservice +1,4 mnkr Ökade lokalkostnader för nytt arkiv, felbudgeterat anslag för ersättning till god man, samt delfinansiering av höjd ambitionsnivå kring e-tjänster och e-arkiv. Kultur +1,1 mnkr Resursförstärkning med en tjänst, verksamhetsmedel till fritidsgårdarna och projektmedel Bronsålderskust.

18 Kommunstyrelsen 18 (30) Ks 226 forts. Utvecklingsanslaget -0,6 mnkr Medel flyttas till praktiksamordning m.m. och landsbygdsutveckling. Sammantaget föreslås Utvecklingsanslaget 2015 motsvara 12,4 mnkr. Förslag till investeringsbudget 2015 kompletteras med investering om 0,5 mnkr i nytt e-handelssystem för den s k Inköpscentralen i norra Kalmar län. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna kommundirektörens förslag till remissvar 20 april 2014 på Budget 2015, ekonomisk planering som sitt eget. Jäv På grund av jäv deltar inte Gunnar Jansson (S) i beredning och beslut i ärendet. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut med tillägget att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att göra en översyn av lokaler och organisation inom biblioteksverksamheten. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Mats Hugosson (C), Sverker Thorén (FP) och Anna Bodjo (MP) meddelar att de inte deltar i beslutet. att godkänna kommundirektörens förslag till remissvar 20 april 2014 på Budget 2015, ekonomisk planering som sitt eget med tillägget att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att göra en översyn av lokaler och organisation inom biblioteksverksamheten. Expedieras till Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör Anders Björlin, ekonomichef

19 Kommunstyrelsen 19 (30) Ks 227 Bildande av stiftelse för ägande av forskningsfartyg i Västervik Dnr 2009/ Kommunstyrelsen fick vid sitt sammanträde , 341 information om möjligheten att kunna förlägga ett forskningsfartyg till Västervik och organisationen och ägande för detta. Utgångspunkten då var att tillsammans med annan statlig myndighet eller universitet bilda en stiftelse för ägandet. I tjänsteskrivelse 20 maj 2014 presenteras nuläget, nya förutsättningar och förslag till utformningen av en stiftelse för ägande av forskningsfartyg. Tack vare geografiskt läge, historia, företag i regionen m.m. kan en stiftelse skapa förutsättningar för en god infrastruktur för marin forskning i Västervik. Den kräver investeringar och långsiktighet vilket troligen endast är möjligt genom en icke kommersiell stiftelse. Avsikten är att stiftelsen inte skall ta några ekonomiska risker utan i princip bara vara ägare till forskningsfartyg. Till att börja med en mindre katamaran för ca. 6 mnkr, att användas primärt inomskärs och speciellt på grunt vatten. Det företag som driftar fartyget betalar årligen till stiftelsen en hyra som täcker alla kostnader för fartyget inklusive kvalificerat underhåll. Västerviks kommun bildar stiftelsen. Stiftelsen bör vara registrerad och styrelse utsedd före årsskiftet 2014/2015. Startkapital om kr betalas av Västerviks kommun. Västerviks kommun erbjuder hamnplats och servicelokaler till stiftelsens fartyg. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna ovanstående inriktning för arbetet med att skapa förutsättningar för ett forskningsfartyg i Västervik, samt att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med erforderliga underlag för formella beslut i ärendet. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

20 Kommunstyrelsen 20 (30) Ks 227 forts. att godkänna ovanstående inriktning för arbetet med att skapa förutsättningar för ett forskningsfartyg i Västervik, samt att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med erforderliga underlag för formella beslut i ärendet. Expedieras till Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör

21 Kommunstyrelsen 21 (30) Ks 228 Regional digital agenda för Kalmar län information Dnr 2013/ Regionförbundets styrelse beslutade 22 februari 2013 att godkänna förslaget till Digital Agenda för Kalmar län, samt att utse en programberedning. Kommunstyrelsen beslutade via ordförandebeslut att utse Harald Hjalmarsson till ordinarie representant i programberedningen, samt Tomas Kronståhl till ersättare. I skrivels 14 april 2014 ber Regionförbundet i Kalmar län om att få medverka vid KS/KSAU för diskussion kring en regional digital agenda för Kalmar län. På sammanträdet presenterade Lars Blomberg och Bengt Falke från Regionförbundet i Kalmar län det arbete som pågår med syfte att på bästa sätt ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen ger för Kalmar län under perioden fram till år att godkänna lämnad information. Expedieras till Regionförbundet i Kalmar län

22 Kommunstyrelsen 22 (30) Ks 229 Trygghetslarm i Västerviks kommun information Dnr 2014/ Socialförvaltningen har 17 februari 2014 beställt en förstudie om trygghetslarm. Den utrustning som finns idag för att ta emot trygghetslarmen är ålderdomlig och måste bytas ut. Inför ett kommande teknikskifte från analog till digital teknik måste kommunen kartlägga viken teknik som ska användas i kommunen för att säkerställa ett fungerande trygghetslarm med god kvalitet. Projektledare för förstudien Robert Ekbergh har 10 april 2014 lämnat en lägesrapport med rekommendationer för det fortsatta arbetet. Utskottet för folkhälsa och samhällskydd behandlade ärendet , 76. På sammanträdet lämnar Jörgen Olsson, socialchef, och Robert Ekbergh, projektledare, en nulägesrapport. Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsen överlämnar rapporten för behandling och beslut i socialnämnden. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till utskottet för folkhälsa och samhällsskydds förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. enligt utskottet för folkhälsa och samhällsskydds förslag. Expedieras till Socialnämnden

23 Kommunstyrelsen 23 (30) Ks 230 Bemyndigande att underteckna från kommunstyrelsen utgående handlingar ändring Dnr 2014/ Med anledning av upphörd anställning i kommunen föreslås kommunstyrelsen besluta om ändring i rubricerat dokument, fastställd av kommunstyrelsen med senaste ändring , 156. Ändringarna som föreslås redovisas i tjänsteskrivelse 9 maj 2014 och gäller del av dokumentet, där ekonomikonsult Tina Karlsson ersätter ekonomikonsult Anneli Gusenhav och arbetar parallellt till och med Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna ovan redovisade förslag till ändringar i kommunstyrelsens bemyndigande att underteckna från kommunstyrelsen utgående handlingar att gälla från 1 juni Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Expedieras till Tomas Karlsson, ledningskontoret Förvaltningsrätten i Linköping

24 Kommunstyrelsen 24 (30) Ks 231 Medborgarförslag om sammanbindning av befintliga cykelbanor för ökad trafiksäkerhet svar Dnr 2013/ Bertil Wilén, Västervik, har 5 december 2012 väckt ett medborgarförslag om sammanbindning av befintliga cykelbanor för ökad trafiksäkerhet. Förslagsställaren vill att gång och cykelbanan längs med Lunnargatan byggs ut och sammanbinds. I tjänsteskrivelse 3 april 2014 lämnar kommunstyrelsens förvaltning svar på medborgarförslaget. Gång-och cykelväg längs hela Lunnargatan fanns med i ett tidigt skede i projektet. Under rådande ekonomiskt läge blev den sista delen borttagen och senarelagd. Därmed byggdes gång- och cykelvägen fram till Återbruket och nya infarten till återvinningscentralen. Nämnd gångoch cykelbana har nu återigen lagt med i det nya budgetförslaget. Går det igenom så kommer den delen att byggas. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till ovanstående redogörelse förklara medborgarförslaget om sammanbindning av befintliga cykelbanor för ökad trafiksäkerhet besvarat, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Expedieras till Förslagsställaren Enheten för samhällsbyggnad

25 Kommunstyrelsen 25 (30) Ks 232 Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen från och att nytt reglemente antas svar Dnr 2013/ Inger Wiman, Edsbruk, har 18 november 2013 väckt ett medborgarförslag om att kommunala pensionärsrådet (KPR) organisatoriskt flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen samt att nytt reglemente antas. Förslagsställaren hänvisar till socialnämndens beslut , 131 om att en överflyttning ska ske. Detta har inte verkställts och är skälet till att medborgarförslaget väckts. I tjänsteskrivelse 12 maj 2014 lämnar kommunstyrelsens förvaltning svar på medborgarförslaget. Om rådet ska finnas kvar så måste det bli färre deltagare eftersom talutrymmet i dagens grupp på 28 deltagare plus sekreterare och tjänstemän blir mycket begränsat. Många frågor som socialnämnden hanterar påverkar direkt eller indirekt pensionärerna i kommunen. Därför är det en naturlig koppling att det kommunala pensionärsrådet är kopplat till socialnämnden. Det är även viktigt att överväga nya arbetssätt för att få alla deltagare i rådet aktiva. Tillhörighet bör fortsättningsvis vara socialnämnden och det är lämpligt med regelbundna träffar (en gång per kvartal). Deltagare bör vara presidiet från socialnämnden, socialchef, förvaltningssekreterare samt 10 ordinarie samt 10 ersättare från olika pensionärsföreningar, där ersättarna endast tjänstgör när ordinarie ledamot har förhinder. Möjlighet ska finnas att adjungera ytterligare tjänstemän. Kommunstyrelsens förvaltning förslår kommunstyrelsen besluta att utifrån ovanstående redovisning besluta att det kommunala pensionärsrådet fortsättningsvis tillhör socialnämnden att ge socialnämnden i uppdrag att arbeta fram en ny arbetsordning där ovanstående beaktas, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse. Yrkande Mats Hugosson (C) med bifall av ordföranden yrkar att ärendet remitteras till socialnämnden.

26 Kommunstyrelsen 26 (30) Ks 232 forts. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att remittera ärendet till socialnämnden. Expedieras till Socialnämnden

27 Kommunstyrelsen 27 (30) Ks 233 Medborgarförslag om en träbro för cyklister och fotgängare svar Dnr 2014/ Lasse Ekstrand, Västervik har 23 januari 2014 väckt ett medborgarförslag om en träbro för cyklister och fotgängare. I tjänsteskrivelse 3 april 2014 lämnar kommunstyrelsens förvaltning förslag till svar. Västerviks kommun håller med om att del av Hamngatan är ett problem, det är känt sedan tidigare. I pågående arbete med parkeringsstrategi ses möjligheten att förbättra hela gång- och cykelvägnätet över. En ny trafiksimulering under sommaren/hösten kommer också att vara en hjälp för en bättre trafiksituation i centrum. Kommunstyrelsens förvaltnings föreslår kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till ovanstående redogörelse förklara medborgarförslaget om en träbro för cyklister och fotgängare besvarat, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Expedieras till Förslagsställaren Enheten för samhällsbyggnad

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 3 juni 2015 kl. 8.15 8.40 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Gunnar Jansson (S) Harald

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Tomas Kronståhl (S), ordf.

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (5) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30 Tomas Kronståhl (S), ordf. Harald Hjalmarsson (M) Christin Rampeltin

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00, 14.30-14.40

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00, 14.30-14.40 Kommunstyrelsen 1 (28) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00,

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: 9. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut UTKAST. 3. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: 9. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut UTKAST. 3. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (19) Ärendelista 23 februari 2015 Ärende till kommunfullmäktige: 9 1. Upprop och val av justerare 2. Anmälan om delegationsbeslut 3. Kommundirektören informerar 4. Medborgarförslag om

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00 Kommunstyrelsen 1 (19) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 7 Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 08.30-11.05 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette Levin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Västerviks Bostads AB, Spötorget 1, Västervik 3 oktober 2011 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 10.45-13.00, 14.00-14.10

Västerviks Bostads AB, Spötorget 1, Västervik 3 oktober 2011 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 10.45-13.00, 14.00-14.10 Kommunstyrelsen 1 (25) Plats och tid Västerviks Bostads AB, Spötorget 1, Västervik 3 oktober 2011 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 10.45-13.00, 14.00-14.10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 276-279

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 juni 2011 kl 18 00 20 55

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 juni 2011 kl 18 00 20 55 Kommunfullmäktige 1 (34) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 juni 2011 kl 18 00 20 55 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) 153, 155-165, 167-175 Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10.

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. 1 (5) 2013-11-26 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. Christin Rampeltin Molin (M) ordförande Rickard Åberg (M) Bertil Gyllenram,

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9-11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Eva Öberg (MP) Bertil Johansson (S) Bength Andersson (S) Annika Olsson (C)

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Besök hos Habo idrottsförening... 37 33 Kulturstipendium 2012... 38 34 Bidrag till föreningar med verksamhet för funktionshindrade... 39 35 Driftsbidrag till idrottsföreningar 2012...

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, kl. 18.30-21.00 Ajournering kl. 19.20-19.30 Beslutande Ann Pettersson (M) Julius Hansson (S), tjg ers för Afrim Goxhuli (S) Gösta Nilsson (FP) Björn Nordström (C), tjg

Läs mer

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.12.18 1 Plats och tid Sammanträdesrum Roskilde, kommunhuset, kl 13.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Mohamad Rezkar (S) tjg ers Mikael Hernborg (S) Ulla

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 1 (5) 2014-12-01 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 Christin Rampeltin

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 29 augusti 2011 kl. 8.00 14.00 ajournering kl. 10.30-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 29 augusti 2011 kl. 8.00 14.00 ajournering kl. 10.30-13.00 Kommunstyrelsen 1 (36) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 29 augusti 2011 kl. 8.00 14.00 ajournering kl. 10.30-13.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.30 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) 18-33 Rune Carlsson (KD) Renée Solstad

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kulturstipendier år 2013, förslag

Kulturstipendier år 2013, förslag TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2013-09-06 KN-KUS13-007-33 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö T E S

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer