pjij/di_cj;thj Emma Håkan~... PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED GYMNASIENÄMNDEN Gyronasienämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "pjij/di_cj;thj Emma Håkan~... PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED GYMNASIENÄMNDEN Gyronasienämnden 2013-02-06"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l l Gyronasienämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED MNASIENÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, onsdag kl Deltagare: (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande ersättare med xx) x x x x x x Ledamöter Paul Hedlund (FP), ordförande Johnny Persson (S), l v ordf Asa Nilsson (M), 2 v ordf Jörgen Martinsson (S) Gun Hedlund (MP) Johannes Nilsson (S) Nieole Sundin (M) Personalföreträdare Conny Söderström, SACO Diez Nobach, Lärarförbundet Ersättare Mikael Lindqvist (S) xx Christer Floren (S) Pirkko Karppi (M) x x Bengt-Olof Björck (S) Kim Nordlander (MP) Linnea Persson (C) Lars Pröjtz (M) Solvig Johansson, SACO Tjänstemän x Ewa Kristensson, förvaltchef x Lotta Lindskog, ekonom 1-5 x Emma Håkansson, sekreterare Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: 1-12 Justeringsledamöter Ordförande sekreterare pjij/di_cj;thj Emma Håkan~... Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 2 Gymnasienämnden Innehållsförteckning Paragraf Ärende l Godkännande av dagordning 2 Val av protokollsjusterare 3 Bokslut Internbudget Budget Intern kontrollplan Motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns kommuns inköpssystem 8 Datorer på Vägga gymnasieskola 9 Kontaktpolitikerorganisationen l O Information 11 Meddelanden och skrivelser 12 Anmälan av delegationsbeslut )j!; J,/-)[') 4t)l(

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 3 Gyronasienämnden l Godkännande av dagordning Gymnasienämndens beslut att godkänna dagordningen enligt ändringar nedan. Sammanfattning Extra ärenden: 8 Datorer på Vägga gymnasieskola 9 Kontaktpolitikerorganisationen Ändrad ordning: l O h1formation 11 Meddelanden och skrivelser 12 Anmälan av delegationsbeslut

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 4 Gymnasienämnden 2 Val av protokolljusterare Gymnasienämndens beslut att godkänna valet av protokolljusterare. Sammanfattning Till protokolljusterare väljs Nieole Sundin (M) och justering av protokollet sker

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 5 Gymnasienämnden /61 Bokslut 2012 Gymnasienämndens beslut att godkänna och överlämna underlag for nämndens bokslut 2012 till kommunstyrelsen Sammanfattning Lotta Lindsko g, ekonom och Ewa Kristensson, forvaltningschef redogör for bokslut for 2012, enligt beslutsunderlag. Gymnasienämnden redovisar 3,5 mnkr i överskott Orsaken till överskottet på gymnasieskolan beror främst på att kostnaden for elever som studerar på annan ort har minskat och att intäkten for elever som studerar i Karlshamn har ökat något. Ä ven på gymnasiesärskolan har kostnaden minskat for elever som studerar på annan ort. Beslutsunderlag Årsredovisning 2012 och bokslut 2012 gymnasienämnden Protokollet ska sl,ickas till Ekonomikontoret Lotta Lindsko g, ekonom

6 o Arsredovisning 2012 o2or~)01 H<tcL flil8' Gymnasienämnden Ordförande: Paul Hedlund Förvaltningschef: Ewa Kristensson Årets verksamhet Nämndens ansvars- och verksamhetsområden Gymnasieskola: Gymnasieskolan omfattar nationella program som pågår under tre år, introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program och utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen. Ett omfattande reformarbete pågår just nu då gymnasieskolan 2011 införs samtidigt som gymnasieskolan 2000 fasas ut. Gymnasiesärskola: Verksamheten omfattar tre 4-åriga yrkesprogram. Varje program omfattar i sin tur minst timmars undervisning fördelat på kärnämn en, karaktärsämnen och valbara kurser. Samverkan skola-näringsliv: Verksamheten inriktas mot samverkansområdena; dialogmöten (t. ex. mellan yrkeslärare - handledare), programråd, lärlingsråd och Teknikcollege. Antagning av elev till gymnasieskola: Verksamheten bedrivs i samverkan med Olofströms- och Ronneby kommun. Politisk verksamhet: Nämndsarbete med sammanträden sju gånger under året. Väsentliga förändringar och händelser under året Karlshamns gymnasieelever lyckas bättre i skolan än i riket och länet i stort. Karlshamnsungdomarna får högre betygspoäng och ligger även högt när det gäller andelen elever som fullfölj er sin utbildning och når grundläggande högskolebehörighet studieresultaten är också bland de mest jämställda i landet. Karlshamn hamnar på 18:e plats av 290 komrritmer när det gäller genomsnittlig betygspoäng, 14,6. Kommunen listas som en av årets raketer, med en ökning på 0,8 procentenheter. Fördjupat samarbete kring barn och unga: Ett arbete pågår där tydligare samarbetsformer mellan kommunens olika förvaltningar prioriteras för barn och unga som behöver insatser från olika verksamheter. Försöksverksamheten med gymnasiallärlingsutbildning fasas ut: I den nya gymnasieskolan är gymnasiallärlingsutbildning ett alternativ inom yrkesprogrammen där eleven genomför minst 50 procent av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram. Vägga Gymnasieskola erbjuder gymnasiallärlingsutbildning inom de flesta yrkesprogram men.

7 Gymnasiesärskolans Individuella program har ett ökat antal elever, vilket innebär större behov och krav på anpassning. Med anledning av detta så utökades lokalytorna med nästan det dubbla på Boken i Asarum hösten KORt: En ny avsiktsförklaring om fördjupat samarbete arbetades fram under hösten 2011 och gäller fr.o.m. den l januari Intentionerna i denna styrde inriktningen på det konkreta arbetet mellan samarbetsparterna under året. Ronneby har haft värdskapet under Olofström övertar detsamma för Matematikutveckling: Syftet med utvecklingsprojektet är att öka variationen på matematikundervisningen i skolan och att ge lärare och elever bättre förutsättningar för en meningsfull och utvecklande undervisning. Dessutom vill vi prova och utvärdera nya strukturer för kompetensutveckling och för utveckling av undervisningsmetoder. Vi har under 2012 haft ett konstruktivt samarbete med Linneuniversitetet och med Jenny Nyströms-gymnasiet i Kalmar. Reformarbete: Ett fortsatt intensivt reformarbete med gymnasiereformen 2011, en ny betygsskala och en ny skollag har präglat året. Samtidigt så fasas gymnasieskola 2000 ut. På gymnasiesärskolan sker ett omfattande arbete vad gäller reformarbetet. Här sker införandet av den nya gymnasiesärskolan hösten De specialutformade programmen ersätts med nationella program. Kursinnehåll förändras radikalt, en ny betygsskala införs och poängplaner införs. Inom individuella programmet, som är avsett för elever som inte kan följa utbildningen på nationellt program, arbetar man med sex stycken ämnesområden. Lokaler: Reformerna kräver indirekt ändrade funktioner i skolans lokaler. Anpassningar till En-till-En satsning görs. En "sammanhållen gymnasiesärskola"- där samtliga verksamheter finns i omedelbar fysisk närhet är det högst prioriterade målet för verksamheten. Den modell som vi idag tvingas anamma, med verksamheter både i Asarum och på Vägga, är kostnadsdrivande, sårbart och segregerande. Vad gäller nuvarande organisation och förälders önskemål så befinner vi oss ofta på kollisionskurs med varandra. Planering pågår för renovering av gymnasiesärskolans kök på Vägga. De måste åtgärdas för att nå upp till grundläggande standard. Teknikcollege: Vägga Gymnasiekola certifierades under De program som berörs är El- och Energi-, Fordon och Transport- samt Teknikprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet blev branschrekommenderad skola av BYN (Byggnadsindustrins Yrkes nämnd) som är ett partsammansatt organ vars uppgift är att säkerställa att det finns kompetenta yrkesarbetare inom den svenska byggbranschen. Ekonomiskt utfall Driftredovisningen nedan visar 3,5 mnkr i överskott Orsaken till överskottet på gymnasieskolan beror främst på att kostnaden för elever som studerar på annan ort har minskat och intäkten för elever som studerar i Karlshamn har ökat något. Även på gymnasiesärskolan har kostnaden minskat för elever som studerar på annan ort.!ledningen har en tjänst till viss del varit vakant en del av året vilket har orsakat ett överskott. Kostnaden för läromedel på gymnasieskolan är lägre än budget vilket främst beror på att kostnaden för "En- till- En" är mindre än budgeterat.

8 På gymnasiesärskolan har en tjänst varit vakant vilket resulterar i ett överskott på verksamhet undervisning. Framtiden -förväntad utveckling Brukarnas behov styr gymnasieskolans prioriteringar. Att möta varje brukares behov, krav, önskemål och förväntningar är en reell daglig utmaning för såväl enskilda medarbetare som för verksamheten i sin helhet. De av riksdag och regering beslutade reformerna inom skolan i allmänhet och gymnasieskolan i synnerhet ställer stora krav på verksamheten under åren som kommer. Närmast i tur är gymnasiesärskolan "En gymnasiesärskola med hög kvalitet". Huvuddelen av de bestämmelserna ska börja tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni Konkurrensen om eleverna är fortsatt hård då elevunderlaget minskar samtidigt som nyetableringarna inom gymnasieskolan ligger kvar på en hög nivå. Dessa omständigheter kräver ett fortsatt intensivt arbete med att utveckla verksamheten och marknadsföra densamma. Intentionerna i den nya avsiktsförklaringen om fördjupad samverkan inom KORt (Karlshamn, Olofström, Ronneby tillsammans) måste förverkligas för att behoven inom gymnasieskolan ska kunna mötas. Arbetet med hållbar utveckling (HUT), informations- och kommunikationsteknik (IKT) och digital kompetens kräver nytänk kring såväl verksamhets- som kompetensutveckling under åren som kommer. Nya förutsättningar påverkar också den framtida lokalanvändningen. Gjord lokalutredning behöver uppdateras både vad gäller utbyggnad av digitala klassrum som med hänsyn tagen till befintliga och aviserade reformer. Det gäller i allra högsta grad gymnasiesärskolans lokalförsörjning. Dt-iftredovisning Bokslut Bokslut Budget Budgett kr avvikelse 2012 Intäkter l 801 Kostnader l 733 Summa nettokostnader

9 Verksamhetsmått Alla belopp i Bokslut 2008 Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 kronor Nettokostnad per invånare 1 Resursanvänd-ning årsarbetare, gymnasieskolan Resursanvänd-ning ,5 årsarbetar e, gymnasiesärskolan Gymnasieskolan, l 126 l 129 l 089 l Il O l 113 antal elever Gymnasiesär skolan, antal elever Nettokostnad per elev gymnasieskolan' Nettokostnad per elev gymnsiesärskolan' Andel elever med 81,8 79,4 77,5 79,5 slutbetyg från gymnasie-skolan inom 4 år (%) 4 Genomsnittlig 14, l 14,2 13,5 14,5 betygspoäng hos de elever som fick slutbetyg respektive läsår' Andel elever (%)b 92,3 93,5 82,4 90,2 ehöriga till högskola av de elever som fick slutbetyg resp. läsår l) Nyckeltalet ar beraknat pa befolkmngcn per den l november Kostnaderna ar m kl forvaltnmgens overheadlwstnad. 2) Totalkostnaden är exkl. nämndskostnader, skolskjutsar, inackordcringstiihigg, reseersättning, interkommunala ersättningar samt kommungemensamma kostnader. 3) Totalkostnaden är exld. nämndskostnader, interkommuualersättning, skolskjuts samt kommungemensamma kostnader. 4) För att få slutbetyg från gymnasieskolan krävs att eleven fått betyg i alla kurser som ingår i programmet. l\ 1 åttet för t.ex. år 2000 avser andelen av nybörjarna hösten 1996 som erhållit slutbetyg t.o.m. läsåret 1999/ ) Samtliga lmrsers poäng multiplicerat med vikt for betyg (där IG =O, G= to, VG = 15 och MVG= 20) <livide rat med summa poäng för eleven totalt. Detta for elever som fått slutbetyg. 6) För grundläggande behörighet till högskolan krävs slutbetyg från nationellt eller specialutformat program o ch minst betyget Godkänd på minst 90 procent av de gymnasicpoling som krä\'s för ett fullstiindigt program. i\:iåttet anger andelen ele\'er som uppnått denna behörighet av alla elever med slutbetyg respcl.-:tive år. 86,0 13,9 84,0 l

10 Gymnasienämnden Bokslut 2012 Verksamhet Gymnasieskolan Internbudget Redovisning Återstår Gymnasienämnd % Undervisning, gymnasiesk % Lokaler och inventar.gy % Läromedellutrustn.gy % Verksamhetsutveckling % Administration gymn.sk % Ledningsresurs gymn.sk % Syv gymn.sk % skolhälsovård gymn.sk % Skolmåltid gymn.sk % skolbibliotek gymn.sk % Skolskj.reseers.inackord % Interkommunal ersälln intäkter % Interkommunal ersälln kostnad % lntagningskanli % Facklig verksamhet % Kortsamverkan % Totalt gymnasieskolan % Gymnasiesärskolan Undervisning gy sär % Lokaler gy sär % Läromedel gy.särskola % Kompetensulv gy sär % Skolmåltider % Skolskjutsar % Led och administration % Elevstöd % Interkommunal ersälln intäkter % Interkommunal ersälln kostnad % Totalt gymnasiesärskolan % Totalt gymnasienämnden % Undervisning har ett underskott vilket beror på mindre intäkter från Migrationsverket och AF än budget och något mer personalkostnader. Lokaler har ett underskott som beror på ökade kostnader för elinstallation och förbrukningsinventarier. Läromedel har ett överskott som beror på mindre kostnad än budget för "En-till-En" och övriga kostnader för läromedel har minskat pga. att eleverna har egna datorer, som t. ex. bokning av datasalar. Verksamhetsutveckling har ett underskott som främst beror på ökade kostnader för marknadsföring. Ledningsresurs har ett överskott vilket beror på att ledningen till viss del varit vakant en del av året. Interkommunala ersättningar har ett överskott som beror på att vi har fler elever från andra kommuner som studerar på Väggaskolan och färre elever som studerar på annan ort än budgeterat. Undervisning gy sär har ett överskott som beror på att en tjänst varit vakant och mer intäkter från AF än budgeterat. Interkommunala ersättningar gysärskolan har ett överskott som beror på att det är färre elever som studerar på annan ort och en elev har flyttat.

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 6 Gymnasienämnden /388 Internbudget 2013 Gymnasienämndens beslut att ta informationen till protokollet. Sammanfattning Vid gymnasienämnden sammanträde beslutade gymnasienämnden att ställa sig bakom koalitionens förslag till internbudget 2013 att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att kalla till extra samverkansmöte den 19 december kring koalitionens förslag till internbudget 2013 att ordförande informerar nämndens ledarnöter om resultatet av samverkansmötet och därefter på delegation från gymnasienämnden fastställer internbudget 2013 att gymnasienämnden informeras om ärendet på sammanträdet den 6 februari Anpassningar måste genomföras på l % av gymnasienämndens intembudget för l koalitionens förslag till internbudget 2013 minskades ramen med l kr. Förslagen till anpassningar var föremål för samverkan , utan arnnärkning. Ordförande Paul Hedlund (FP), fattade på delegation 4.3 beslutet, att fastställa internbudget 2013 inldusive föreslagna anpassningar för gymnasienämnden. Beslutsunderlag Delegationsbeslut internbudget 2013, undertecknat av Paul Hedlund Protolmllet ska skickas till Lotta Lindsko g, ekonom

12 KARLSHAMNS KOMMUN DELEGATIONSBESLUT Gymnasienämnden Dnr 2012/388 Internbudget 2013 Anpassningar måste genomfåras på l %av gymnasienämndens internbudget får I koalitionens fårslag till internbudget har ramen minskats med l kr. Anpassningarna är genomförda genom att den ursprungliga ramökningen med 900 tkr får ll är borttagen och får KORt var ramökningen 200 tkr men minskades tillido tkr. Resterande anpassning har gjorts genom att budgeten har minskats med 600 tkr får interkommunal ersättning på gymnasieskolan och en minskning på gymnasiesärskolan med 100 tkr. Förslagen till anpassningar får gymnasienämndens internbudget 2013 har varit föremål får samverkan , utan anmärkning. Delegationsbeslut enligt gymnasienämndens delegationsordning 4.3, beslut i brådskande ärende där nämndens beslut inte kan avvaktas Ordfårande Paul Hedlund (FP) fastställer härmed internbudget 2013 inklusive föreslagna anpassningar får gymnasienämnden. Delegat ( - ~. "" Paul Hedlund (FP) Ordfårande Gymnasienämnden

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 7 Gymnasienämnden 5 Budget /77 Gymnasienämndens beslut att nämndens ledamöter lämnar forslag till forändringar och satsningar av större vikt och som behöver beredas under budgetprocessen infor budget 2014, via e-post till ordforande Paul Hedlund (FP) att koalitionen därefter arbetar fram ett forslag till budget som nämnden tar ställning till vid sammanträdet Sammanfattning Under 2013 kommer det inte att finnas en kompletterings budget. Eventuellt görs en över- och underskottshantering i samband med bokslutsberedningen. Budgetprocessen inleds under februari/mars och avslutas med beslut i kommunfulhnäktige den 24 juni. Ordforande Paul Hedlund (FP) uppmanar nämndens ledamöter att lämna fårslag till forändringar och satsningar av större vikt och som behöver beredas under budgetprocessen inför budget Protokollet ska skickas till Ewa Kristensson, förvaltningschef Lotta Lindsko g, ekonom Nils Andersson, rektor Vägga gymnasieskola

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 8 Gymnasienämnden /32 Intern kontrollplan 2013 Gymnasienämndens beslut att ansluta sig till de av kommunstyrelsen fastställda gemensamma kontrollområdena för 2013, lönesystem, upphandlingsförfarandet samt e-posthantering att med anledning av skolinspektionens tillsyn skjuta upp fastställarrdet av verksamhetsspecifika kontrollmmåden till Sammanfattning Ewa Kristensson förvaltningschef, presenterar kontrollplan för 2013 för nämnden. Kommunstyrelsen beslutar om gemensamma kontrollområden för hela kommunen gällande personal, ekonomi och administration fr o m De förvaltningsgemensamma kontrollområdena för 2013 är kontroll av reseräkning inom lönesystem, kontroll av att regelverk följs vid stön e upphandlingar samt kontroll av att belaäftelsebrev på mottaget e-posbneddelande sänds inom två arbetsdagar. Under våren 2013 genomför skolinspektionen regelbunden tillsyn i Karlshamns kommun, för att kontrollera att all förskole- och skolverksamhet uppfyller kraven i de lagar och regler som gäller för verksmnhetema. Varje skolenhet får ett beslut med bedömningar av de mmåden som tillsynen har uppmärksammat. skolinspektionens beslut utgör ett fullvärdigt substitut till den verksarnhetsspecifika intema kontrollen. Beslutsunderlag Intem kontrollplan 2013 gymnasienärnnden Intem kontrollplan 2013, tjänsteskrivelse daterad Protokollet ska skickas till Kommunstyrelsen skolledningen Vägga gymnasieskola Matthias Holmesson, utvecklingssamordnare

15 Bilaga 1 C).o 11}3(}... \f'lc(pf>b1 Intern kontrollplan Nämnd/styrelse: Gymnasienämnden Ar: 2013 av lutses av l att regelföljs vid större lutses av l l l -- l Slickprov (10% l av volymen) 11/3 tom 30/11 l Slickprov (25% av volymen) 1/3 tom 30/11 l F örvaltnine:schef l 31 Förvaltningschef 4 31 g 3 12 Slickprov (l 0% av volvmen) l1/3tom 30/11 l Förvaltningschef l ; ""' " = ~ " = "' ~ 4. Allvarlig 3. Kännbar 2. Lindrig l. Försumbar l. Osannolik l 2. Mindre sannolik Möjlig 4.Sannolik Sannolikhet

16 /32 HicL ~1 Till BUS-nämnden Gymnasienämnden Intern kontrollplan 2013 Kommunledningsförvaltningens kansli har utarbetat tillämpningsanvisningar för intern kontroll som gäller fr om Kommunstyrelsen beslutar om gemensamma kontrollområden för hela kommunen gällande personal, ekonomi och administration års gemensamma kontrollområden är: lönesystem upphandlingsförfarandet e-posthantering. Nämnderna ska senast i februari varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen, där det bl a framgår vad som ska granskas. Våren 2013 genomför skolinspektionen regelbunden tillsyn i Karlshamns kommun, för att kontrollera att all förskol e- och skolverksamhet uppfyller kraven i de lagar och regler som gäller för verksamheten. Varje skolenhet får ett beslut med bedömningar av de områden som tillsynen har uppmärksammat. skolinspektionen fattar också beslut för förskol e- och för fritidshemsverksamheten samt kommunen som huvudman. Nämnden hyser förtroende för att skolinspektionen i sin regelbundna tillsyn genomför en fullgod granskning av alla kritiska verksamhetsprocesser inom utbildningsförvaltningen. skolinspektionens beslut utgör ett fullvärdigt substitut till den verksamhetsspecifika interna kontrollen samt underlag för riskbedömning och identifiering av verksamhetsspecifika kontrollområden för 2014 års interna kontroll. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsförvaltningen föreslår BUS-nämnden och gymnasienämnden besluta Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida: /www.karlshamn.se

17 att ansluta sig till de av kommunstyrelsen fastställda gemensamma kontrollområdena för 2013 och att med anledning av skolinspektionens tillsyn skjuta upp fastställand et av verksamhetsspecifika kontrollområden till2014. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Ewa Kristensson Förvaltningschef Matthias Holmesson Utvecklingssamordnare 2

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 9 Gymnasienämnden /370 Motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns kommuns inköpssystem Gymnasienämndens beslut att ställa sig bakom utbildningsförvaltningens fårslag till yttrande. Sammanfattning Motion angående möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem har inkommit till gymnasienämnden på remiss och skall vara besvarad senast Utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till yttrande enligt beslutsunderlag tjänsteskrivelse "Yttrande över motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem", se nedan. Beslutsunderlag Motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem- Sara Månsson (MP), daterad Tjänsteskrivelse, Utbildningsförvaltningens fårslag till yttrande över motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem, daterad Protokollet ska sidekas till Kommunfullmäktige Ewa Kristensson, förvaltningschef Matthias Holmesson, utvecklingssamordnare

19 Motion Till kommunfullmäktige i Karlshamns kommmt Om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem. Vi anser att Karlshamn är i behov av att infora ett nytt inköps- och beställningssystem och att utveckla dagens e-handelssystem. För att detta skall fungera ute i organisationen bör man se över beställningsansvarigas roll och hur beställningar bör skötas på ett effektivt sätt genom infonnation och utbildningsinsatser. Bakgrund Många kommuner i vått land har gått fore med att infora vad de kallar inköpsstöd for de beställningsansvariga. Detta digitala inköpsstöd hjälper de anställda att navigera bland de olika varorna som de enligt avtalen har rätt att handla. l systemet kan man även se ptis, ev miljö- och etikmärkningar. I dagens samhälle bör de beställningar vi gör i kommunen gå via en digital portal som kan hållas uppdaterad och sökbar. Då detta skulle göra det lättare att hitta miljömärkta och etiskt hållbara varor hoppas vi på en ökning av antalet sådana varor. Kanske skulle detta med tiden även gymm de lokala producentema. Fördelarna att modernisera skulle vara många. Genom att fortydliga ansvarsbiten i organisationen skulle vi kunna hålla nere antalet beställningar, transporter och fakturor. Detta skulle även kräva en bättre planering och hushållning ute på enheterna. Den digitala portalen skulle spara tid då endast de beställningsberättigade som fått utbildning utf<irde beställningar och kanske med en viss frekvens t ex en gång per vecka. Sedan 20 l O har Växjö kommun ett inköps- och e-handelssystem for beställningar. Detta har slagit mycket väl ut.. Mot denna bakgrund fdreslår undertecknad Att kommunen utreder möjligiletema att digitalisera vårt inköpssystem for att bättre fungera som ett stöd for anställda vid beställning av varor och att Växjös upphandlingsenhet bjuds in for att berätta om sina erfarenheter Karlshamn Sara Månsson, Miljöpartiet

20 /370 'r\ 'tele '3 :; ;).\_ BUS-nämnden Kulturnämnden Gyronasienämnden Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning Yttrande över motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem Motion angående möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem har inkommit till BUS nämnden, kulturnämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning och gyronasienämnden på remiss och skall vara besvarad senast Nämndernas överväganden Karlshamns kommun har i dag ett i hög grad digitalisera t inköps- och upphandlingssystem med utvecklingsmöjligheter. Det finns ett flertal produkter och lösningar på marknaden och utvecklingen går snabbt framåt. Det visar inte minst det utvecklingsarbete som bedrivits kring upphandlings- och inköpsverksamheten i Växjö kommun. Växjö kommuns upphandlingsenhet har under drygt tre års tid arbetat med införandet av ett digitalt inköpssystem Upphandling och implementering av ett nytt inköpssystem är en stor, komplex och resurskrävande process. Erfarenheter av kommunövergripande utvecklingsprojekt i Karlshamns kommun (DolT, Herorna etc) visar på behovet av en tydlig planering, en genomarbetad kommunikationsstrategi samt transparens och delaktighet i alla led i processen. Det är också viktigt att det finns resurser för att bedriva utveckling. Ett digitalt inköpssystem i sig är ingen garant för ett positivt resultat. Det handlar bland annat om hur inköpssystemet förhåller sig till olika politiska styrdokument och prioriteringar, behov i verksamheterna, andra verksamhetssystem etc. För att bedöma värdet av insatser krävs en ordentlig genomlysning av inköpssystemet och angränsande system. Det är också viktigt att beakta andra möjligheter att modernisera inköps systemet, till exempel att pröva nya samverkansformer och arbetssätt. Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post: Hem sida: /www.karlshamn.se

21 Nämnderna gör följande bedömning Nämnderna är positiva till att utreda möjligheterna att modernisera kommunens inköpssystem. Ett digitalt inköpsstöd är en stor investering i tid och pengar, men kan vara ett sätt att främja ekonomisk effektivitet och hållbar utveckling. Nämnderna ser emellertid ingen poäng i att begränsa utredningen till ett av flera möjliga medel att nå målen: upphandling och implementering av ett digitalt inköpsstöd. Nämnderna efterlyser en bredare ansats, en översyn av nuvarande inköpssystem i sin helhet. På så vis kan kommunen säkerställa att planerade förbättringsåtgärder svarar mot behov och utvecklingsområden i verksamheterna. Det är också ett sätt att öka engagemanget och delaktigheten i arbetet. Alla förvaltningar i Karlshamns kommun har ett krav på sig att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete kring hållbar utveckling, enligt lso 14 O O O-standard. Ett sådant arbete- där omvärldsbevakning är en viktig del -bör bedrivas kontinuerligt som en del av den ordinarie verksamheten. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsförvaltningen föreslår BUS nämnden, kulturnämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning och gymnasienämnden besluta att ställa sig bakom utbildningsförvaltningens förslag till yttrande UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Ewa Kristensson Förvaltningschef Matthias Holmesson Utvecklingssamordnare

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l lo Gymnasienämnden /81 Datorer på Vägga gymnasieskola Gymnasienämndens beslut att ställa sig bakom yrkande och forslag till beslut från ordforande Paul Hedlund (FP). Sammanfattning Elevskåp 33 st har blivit uppbmtna på Vägga gymnasieskola. Tillgreppen har skett i flera olika delar av skolan. Flettalet av skåpen bröts upp från den 23/1 till den 30/1. Skolan har gjort polisanmälan på sakskada dvs. inbrott i elevskåp. Däremot måste varje drabbad elev göra en polisamnälan på det som saknas. Antalet datorer som forsvunnit är 7 st, även läroböcker, mobiltelefoner och miniräknare har forsvunnit skolledningen har haft krismöten med polis och personal och åtgärder har vidtagits. Yrkande Ordforande Paul Hedlund (FP) yrkar att gyrrmasienämnden till fåljd av inbrott i elevskåp på Vägga gymnasieskola ställer sig bakom foljande åtgärder som skolledningen vidtagit att byta lås på samtliga elevskåp att reducera antalet öppna ingångar till skolan att stöldskydd/gps installeras i vmje dator fr o m höstterruinen 2013 att eleverna erbjuds säkerhetsskåp i anslutning till restaurang utbildmngen. Gyrrmasienämnden beslutar vidare att under tiden fram tilllåsanordningarna bytts ut på elevskåp en, ersätter Vägga gymnasieskola pga brister i elevskåpens låsanordningar de elever som fått sina skåp uppbmtna och dänned sina datorer stulna. Eleverna blir därmed helt fiia fi ån ersättningsskyldighet. Protokollet ska skickas till skolledningen Vägga gymnasieskola Ewa Kristensson, forvaltningschef Lotta Lindsko g, ekonom

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 11 Gymnasienämnden 9 Kontaktpolitikerorganisation 2013/82 Gymnasienämndens beslut att Kim Nordlander (MP) går in som kontaktpolitiker får F-byggnadens program. Lars Pröjtz (M) går in som kontaktpolitiker får HR-, RL-, HT-, BP-, OP-, VO- samt ES programmen. Sammanfattning Gymnasienämnden har fått två nya ersättare Kim Nordlander (MP) och Lars Pröjtz (M). Kim Nordlander (MP) går in som kontaktpolitiker får F-byggnadens program. Lars Pröjtz (M) går in som kontaktpolitiker får HR-, RL-, HT-, BP-, OP-, VO- samt ES programmen. Protolmllet ska sl<ickas till Ewa Kristensson, förvaltningschef Nils Andersson, rektor Vägga gymnasieskola

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL GY 1 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED GYMNASIENÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL GY 1 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED GYMNASIENÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL GY 1 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED GYMNASIENÄMNDEN Plats och tid: Vägga Gymnasieskola, sal E330, måndag 2012-01-30 kl 13.15-16.30 Deltagare: (markerade med x, i ledamots

Läs mer

PROTOKOLL Gymnasienämnden

PROTOKOLL Gymnasienämnden sid 1 av 12 Plats och tid Rhone, klockan 13:15 15.45 Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) Cecilia Holmberg Ledamot (M) Johnny Persson Vice Ordförande (S) Mona Wettergren Ledamot (SD) Torgny Lindqvist

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.00 13.20 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2013-09-23 1(13) Plats och tid: Beslutande: Axel Olsons gata 4B, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, sal Visionen kl 08:15-10:55 Dag Hultefors (M),

Läs mer

Lärarkonferens om Gy2011

Lärarkonferens om Gy2011 Lärarkonferens om Gy2011 Program 09.30 11.30 inklusive paus Inledning och bakgrund Skollagen Studievägar och programstrukturer Examensmål och ämnesplaner 11.30 13.00 Lunch 13.00 16.00 Programseminarier

Läs mer

Justerande... Orvar Carlsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Justerande... Orvar Carlsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2008-02-26 1 (11) Plats Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, konferensrummet Tid Tisdagen den 26 februari 2008, kl 13.00-17.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Rönnegymnasiet, konferensrummet vid expeditionen, 2014-09-18, kl. 09:00 10.10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL GY 5 97 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED GYMNASIENÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL GY 5 97 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED GYMNASIENÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL GY 5 97 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED GYMNASIENÄMNDEN Plats och tid: Vägga Gymnasieskola, sal E224, måndag 2011-09-19 kl 13.15-16.20 Deltagare: (markerade med, i ledamots ställe

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Margareta Ydringer Eriksson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom Ulla Jons, nämndsekreterare. Lennart Sacrédeus, S:t Mikaelsskolan, 2013-06-14

Margareta Ydringer Eriksson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom Ulla Jons, nämndsekreterare. Lennart Sacrédeus, S:t Mikaelsskolan, 2013-06-14 2013-06-05 Sida 1-15 Gymnasienämnden Plats och tid Konferensrummet, S:t Mikaelsskolan, onsdag 5 juni 2013 kl 09.00-12.00 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013.

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-28 24 Meddelanden. 25 Anmälan om delegationsbeslut. 26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD)

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 18:30-21:00 Beslutande Ersättare Caroline Wegner (S), ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson

Läs mer

Nynäshamns gymnasium. Skolan erbjuder

Nynäshamns gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en skola med ca 612 elever (statistik per -02-15). Våra elever anser, enligt skolans årliga undersökningar, att vi har en trygg studiemiljö och bra lärare som lyssnar på elevernas åsikter

Läs mer

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 26 januari 2016, kl , Utbildningsförvaltningen

Tid och plats Tisdagen den 26 januari 2016, kl , Utbildningsförvaltningen 2016-01-26 1(5) Tid och plats Tisdagen den 26 januari 2016, kl. 16.00-16.25, Utbildningsförvaltningen Omfattning 1-15 Beslutande ledamöter Helene Sandberg (S) Andreas Cerny (L) Anita Spjuth (V) Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 5 mars 2013 kl. 13.15-16.50 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Johanna Haraldsson (S), ordförande Lena Furuskog (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaren Stora Mötet kl 13.15-17.10 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S)

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Skolnämnd sydväst. Protokoll Ssv 303/2013. Datum: 2014-06-09 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32

Skolnämnd sydväst. Protokoll Ssv 303/2013. Datum: 2014-06-09 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Protokoll Ssv 303/2013 Skolnämnd sydväst Datum: 2014-06-09 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Ewa Andersson (S) Marie Magnusson (KD) Inger Blückert (S) Conny Andersson

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9748 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Stockholms internationella restaurangoch hotellskola belägen i Stockholms kommun 2 (7) Dnr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Gymnasieexamen. För högskoleförberedande examen krävs 2500 poäng 2250 godkända poäng godkänt i sv/sva 3, en 2 och ma 1 godkänt gymnasiearbete

Gymnasieexamen. För högskoleförberedande examen krävs 2500 poäng 2250 godkända poäng godkänt i sv/sva 3, en 2 och ma 1 godkänt gymnasiearbete GY 2011 Betyg mm Ny betygsskala Kursbetyg Betygsskala A F fr o m ht 2011 Enligt betygspropositionen en ny betygsskala, (prop. 2008/09:66) Skolverket ska utfärda nationella kunskapskrav för betygsstegen

Läs mer

Margareta Ydringer Eriksson, T f gymnasiechef Kristina Magnusson, personalchef 8 Krister Åkärbjär, rektor 8 Ulla Jons, sekreterare

Margareta Ydringer Eriksson, T f gymnasiechef Kristina Magnusson, personalchef 8 Krister Åkärbjär, rektor 8 Ulla Jons, sekreterare SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-14 2013-02-06 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S),

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9751 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Klara gymnasium Karlstad belägen i Karlstads kommun Box 23069, 104 36 Stockholm 2 (8) Dnr 44-2015:9751 Tillsyn

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Gymnasienämnden (9)

Gymnasienämnden (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, 2003-04-22, kl 10.00-16.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Leif Höglund (s), tjänstgörande

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram 2016-10-21 Dnr 44-2015:9721 IT Gymnasiet Sverige AB Org.rtr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2016-10-21 2 (7) Dnr

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram " Beslut Dnr 44-2015:9675 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Drottning Blankas

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(9) Plats och tid Gymnasieskolan expedition Åmotfors kl 13.00 16.40 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) Övriga

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

Kjell Kaså (c), ordförande Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf Laila Andrén (s)

Kjell Kaså (c), ordförande Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf Laila Andrén (s) GYMNASIENÄMNDEN 2008-01-31 1 Plats och Tid Norrtull, kl 13.00 17.15 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf Laila Andrén (s) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram

Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-17 Vår referens Hélen Salmose Utredare Tjänsteskrivelse Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

PROTOKOLL Gymnasienämnden

PROTOKOLL Gymnasienämnden sid 1 av 19 Plats och tid: Rhone, klockan 13:15-16:35 Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) Cecilia Holmberg Ledamot (M) Johnny Persson Vice Ordförande (S) Fredrik Nilsson Ledamot (S) Elin Petersson

Läs mer

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-09-24 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 13:00-17:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Cajsa Branchetti Hallberg (S) Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Utbildningsnämnden (6)

Utbildningsnämnden (6) Utbildningsnämnden 2016-06-08 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 8 juni kl.8.30 10.05 Beslutande Stefan Jönsson (S), ordförande Håkan Pettersson (S), 1:e vice ordförande Birgitta Nilsson

Läs mer

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan STÖDMATERIAL Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Inledning Det här stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar med individuella studieplaner

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-07 Framtidsgymnasiet i Göteborg AB info@framtidsgymnasiet.se Rektorn vid Framtidsgymnasiet i Stockholm peter.lilliu@framtidsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdag den 27 september 2012 Tid: 16.00-18.15 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 52-59 Utses att justera: Michael Grönlund (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer

107 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall november 2009

107 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall november 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-12-16 105 Meddelanden 106 Anmälan om delegationsbeslut 107 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall november 2009 108 Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Stockholms El-utbildning AB ulf.friman@elektrikergymnasiet.se Rektorn vid Elektrikergymnasiet ulf.friman@elektrikergymnasiet.se för gymnasieskola efter tillsyn av Elektrikergymnasiet i Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Praktiska Sverige AB Org.nr. 556257-5786 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Praktiska gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen_

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 10.45 12.25 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

PROTOKOLL 2015-08-19 Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL 2015-08-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Tid och plats Onsdagen den 19 augusti kl. 18.30-21.15 Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv Beslutande Ledamöter Ann-Sofie Fridehjelm (S) ordförande Caroline

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl En gymnasiesärskola med hög kvalitet 27 september 2012 Peter Gröndahl Syfte med reformen Hög kvalitet Flexibilitet Samverkan Harmonisering Tydlig struktur Bättre förberedelse Gymnasiesärskolans syfte Anpassad

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:00, rast klockan 14:50-15:10 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Urban Jernberg S Ann-Sofi Tureson KD

Läs mer

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-12 Västerbergslagens utbildningscentrum info@vbu.ludvika.se Rektorn vid Malmenskolan mats.berglund@vbu.ludvika.se Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter bastillsyn

Läs mer

Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, kl. 09:00-11:30

Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, kl. 09:00-11:30 1(12) MORA- ORSA ÄLVDALEN Gem Gymnasienämnden Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, 2015-10-21 kl. 09:00-11:30 Beslutande: Jan Lovén (C) Orsa Johan Hed (C) Mora Anders Björklund (S) Älvdalen Lars

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 13.20

Kommunkontoret kl 08.30 13.20 Sida 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 13.20 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Kaj Seger, ledamot ( 12-20) Marianne

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C)

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Konferensrum gymnasieskolans expedition, Åmotfors, kl 13.00 16.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Hos får du en verklighetsnära utbildning. Du får kunskaper som efterfrågas i arbetslivet och dina möjligheter att få jobb är stora. Alla program hos oss innehåller antingen praktik eller

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 2007-08-22 1 (15) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Rönninge gymnasium. Skolan erbjuder. Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap

Rönninge gymnasium. Skolan erbjuder. Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap Skolan erbjuder Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap Samhällsvetenskapligt program med inriktningarna Beteendevetenskap, Samhällskunskap samt Medier, information

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Täby Enskilda Gymnasium i Täby kommun Täby Enskilda Gymnasium AB e-post: erik.drakenberg@tabyenskilda.se Rektorn vid Täby Enskilda

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-11-17 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-10:00 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer