pjij/di_cj;thj Emma Håkan~... PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED GYMNASIENÄMNDEN Gyronasienämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "pjij/di_cj;thj Emma Håkan~... PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED GYMNASIENÄMNDEN Gyronasienämnden 2013-02-06"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l l Gyronasienämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED MNASIENÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, onsdag kl Deltagare: (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande ersättare med xx) x x x x x x Ledamöter Paul Hedlund (FP), ordförande Johnny Persson (S), l v ordf Asa Nilsson (M), 2 v ordf Jörgen Martinsson (S) Gun Hedlund (MP) Johannes Nilsson (S) Nieole Sundin (M) Personalföreträdare Conny Söderström, SACO Diez Nobach, Lärarförbundet Ersättare Mikael Lindqvist (S) xx Christer Floren (S) Pirkko Karppi (M) x x Bengt-Olof Björck (S) Kim Nordlander (MP) Linnea Persson (C) Lars Pröjtz (M) Solvig Johansson, SACO Tjänstemän x Ewa Kristensson, förvaltchef x Lotta Lindskog, ekonom 1-5 x Emma Håkansson, sekreterare Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: 1-12 Justeringsledamöter Ordförande sekreterare pjij/di_cj;thj Emma Håkan~... Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 2 Gymnasienämnden Innehållsförteckning Paragraf Ärende l Godkännande av dagordning 2 Val av protokollsjusterare 3 Bokslut Internbudget Budget Intern kontrollplan Motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns kommuns inköpssystem 8 Datorer på Vägga gymnasieskola 9 Kontaktpolitikerorganisationen l O Information 11 Meddelanden och skrivelser 12 Anmälan av delegationsbeslut )j!; J,/-)[') 4t)l(

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 3 Gyronasienämnden l Godkännande av dagordning Gymnasienämndens beslut att godkänna dagordningen enligt ändringar nedan. Sammanfattning Extra ärenden: 8 Datorer på Vägga gymnasieskola 9 Kontaktpolitikerorganisationen Ändrad ordning: l O h1formation 11 Meddelanden och skrivelser 12 Anmälan av delegationsbeslut

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 4 Gymnasienämnden 2 Val av protokolljusterare Gymnasienämndens beslut att godkänna valet av protokolljusterare. Sammanfattning Till protokolljusterare väljs Nieole Sundin (M) och justering av protokollet sker

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 5 Gymnasienämnden /61 Bokslut 2012 Gymnasienämndens beslut att godkänna och överlämna underlag for nämndens bokslut 2012 till kommunstyrelsen Sammanfattning Lotta Lindsko g, ekonom och Ewa Kristensson, forvaltningschef redogör for bokslut for 2012, enligt beslutsunderlag. Gymnasienämnden redovisar 3,5 mnkr i överskott Orsaken till överskottet på gymnasieskolan beror främst på att kostnaden for elever som studerar på annan ort har minskat och att intäkten for elever som studerar i Karlshamn har ökat något. Ä ven på gymnasiesärskolan har kostnaden minskat for elever som studerar på annan ort. Beslutsunderlag Årsredovisning 2012 och bokslut 2012 gymnasienämnden Protokollet ska sl,ickas till Ekonomikontoret Lotta Lindsko g, ekonom

6 o Arsredovisning 2012 o2or~)01 H<tcL flil8' Gymnasienämnden Ordförande: Paul Hedlund Förvaltningschef: Ewa Kristensson Årets verksamhet Nämndens ansvars- och verksamhetsområden Gymnasieskola: Gymnasieskolan omfattar nationella program som pågår under tre år, introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program och utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen. Ett omfattande reformarbete pågår just nu då gymnasieskolan 2011 införs samtidigt som gymnasieskolan 2000 fasas ut. Gymnasiesärskola: Verksamheten omfattar tre 4-åriga yrkesprogram. Varje program omfattar i sin tur minst timmars undervisning fördelat på kärnämn en, karaktärsämnen och valbara kurser. Samverkan skola-näringsliv: Verksamheten inriktas mot samverkansområdena; dialogmöten (t. ex. mellan yrkeslärare - handledare), programråd, lärlingsråd och Teknikcollege. Antagning av elev till gymnasieskola: Verksamheten bedrivs i samverkan med Olofströms- och Ronneby kommun. Politisk verksamhet: Nämndsarbete med sammanträden sju gånger under året. Väsentliga förändringar och händelser under året Karlshamns gymnasieelever lyckas bättre i skolan än i riket och länet i stort. Karlshamnsungdomarna får högre betygspoäng och ligger även högt när det gäller andelen elever som fullfölj er sin utbildning och når grundläggande högskolebehörighet studieresultaten är också bland de mest jämställda i landet. Karlshamn hamnar på 18:e plats av 290 komrritmer när det gäller genomsnittlig betygspoäng, 14,6. Kommunen listas som en av årets raketer, med en ökning på 0,8 procentenheter. Fördjupat samarbete kring barn och unga: Ett arbete pågår där tydligare samarbetsformer mellan kommunens olika förvaltningar prioriteras för barn och unga som behöver insatser från olika verksamheter. Försöksverksamheten med gymnasiallärlingsutbildning fasas ut: I den nya gymnasieskolan är gymnasiallärlingsutbildning ett alternativ inom yrkesprogrammen där eleven genomför minst 50 procent av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram. Vägga Gymnasieskola erbjuder gymnasiallärlingsutbildning inom de flesta yrkesprogram men.

7 Gymnasiesärskolans Individuella program har ett ökat antal elever, vilket innebär större behov och krav på anpassning. Med anledning av detta så utökades lokalytorna med nästan det dubbla på Boken i Asarum hösten KORt: En ny avsiktsförklaring om fördjupat samarbete arbetades fram under hösten 2011 och gäller fr.o.m. den l januari Intentionerna i denna styrde inriktningen på det konkreta arbetet mellan samarbetsparterna under året. Ronneby har haft värdskapet under Olofström övertar detsamma för Matematikutveckling: Syftet med utvecklingsprojektet är att öka variationen på matematikundervisningen i skolan och att ge lärare och elever bättre förutsättningar för en meningsfull och utvecklande undervisning. Dessutom vill vi prova och utvärdera nya strukturer för kompetensutveckling och för utveckling av undervisningsmetoder. Vi har under 2012 haft ett konstruktivt samarbete med Linneuniversitetet och med Jenny Nyströms-gymnasiet i Kalmar. Reformarbete: Ett fortsatt intensivt reformarbete med gymnasiereformen 2011, en ny betygsskala och en ny skollag har präglat året. Samtidigt så fasas gymnasieskola 2000 ut. På gymnasiesärskolan sker ett omfattande arbete vad gäller reformarbetet. Här sker införandet av den nya gymnasiesärskolan hösten De specialutformade programmen ersätts med nationella program. Kursinnehåll förändras radikalt, en ny betygsskala införs och poängplaner införs. Inom individuella programmet, som är avsett för elever som inte kan följa utbildningen på nationellt program, arbetar man med sex stycken ämnesområden. Lokaler: Reformerna kräver indirekt ändrade funktioner i skolans lokaler. Anpassningar till En-till-En satsning görs. En "sammanhållen gymnasiesärskola"- där samtliga verksamheter finns i omedelbar fysisk närhet är det högst prioriterade målet för verksamheten. Den modell som vi idag tvingas anamma, med verksamheter både i Asarum och på Vägga, är kostnadsdrivande, sårbart och segregerande. Vad gäller nuvarande organisation och förälders önskemål så befinner vi oss ofta på kollisionskurs med varandra. Planering pågår för renovering av gymnasiesärskolans kök på Vägga. De måste åtgärdas för att nå upp till grundläggande standard. Teknikcollege: Vägga Gymnasiekola certifierades under De program som berörs är El- och Energi-, Fordon och Transport- samt Teknikprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet blev branschrekommenderad skola av BYN (Byggnadsindustrins Yrkes nämnd) som är ett partsammansatt organ vars uppgift är att säkerställa att det finns kompetenta yrkesarbetare inom den svenska byggbranschen. Ekonomiskt utfall Driftredovisningen nedan visar 3,5 mnkr i överskott Orsaken till överskottet på gymnasieskolan beror främst på att kostnaden för elever som studerar på annan ort har minskat och intäkten för elever som studerar i Karlshamn har ökat något. Även på gymnasiesärskolan har kostnaden minskat för elever som studerar på annan ort.!ledningen har en tjänst till viss del varit vakant en del av året vilket har orsakat ett överskott. Kostnaden för läromedel på gymnasieskolan är lägre än budget vilket främst beror på att kostnaden för "En- till- En" är mindre än budgeterat.

8 På gymnasiesärskolan har en tjänst varit vakant vilket resulterar i ett överskott på verksamhet undervisning. Framtiden -förväntad utveckling Brukarnas behov styr gymnasieskolans prioriteringar. Att möta varje brukares behov, krav, önskemål och förväntningar är en reell daglig utmaning för såväl enskilda medarbetare som för verksamheten i sin helhet. De av riksdag och regering beslutade reformerna inom skolan i allmänhet och gymnasieskolan i synnerhet ställer stora krav på verksamheten under åren som kommer. Närmast i tur är gymnasiesärskolan "En gymnasiesärskola med hög kvalitet". Huvuddelen av de bestämmelserna ska börja tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni Konkurrensen om eleverna är fortsatt hård då elevunderlaget minskar samtidigt som nyetableringarna inom gymnasieskolan ligger kvar på en hög nivå. Dessa omständigheter kräver ett fortsatt intensivt arbete med att utveckla verksamheten och marknadsföra densamma. Intentionerna i den nya avsiktsförklaringen om fördjupad samverkan inom KORt (Karlshamn, Olofström, Ronneby tillsammans) måste förverkligas för att behoven inom gymnasieskolan ska kunna mötas. Arbetet med hållbar utveckling (HUT), informations- och kommunikationsteknik (IKT) och digital kompetens kräver nytänk kring såväl verksamhets- som kompetensutveckling under åren som kommer. Nya förutsättningar påverkar också den framtida lokalanvändningen. Gjord lokalutredning behöver uppdateras både vad gäller utbyggnad av digitala klassrum som med hänsyn tagen till befintliga och aviserade reformer. Det gäller i allra högsta grad gymnasiesärskolans lokalförsörjning. Dt-iftredovisning Bokslut Bokslut Budget Budgett kr avvikelse 2012 Intäkter l 801 Kostnader l 733 Summa nettokostnader

9 Verksamhetsmått Alla belopp i Bokslut 2008 Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 kronor Nettokostnad per invånare 1 Resursanvänd-ning årsarbetare, gymnasieskolan Resursanvänd-ning ,5 årsarbetar e, gymnasiesärskolan Gymnasieskolan, l 126 l 129 l 089 l Il O l 113 antal elever Gymnasiesär skolan, antal elever Nettokostnad per elev gymnasieskolan' Nettokostnad per elev gymnsiesärskolan' Andel elever med 81,8 79,4 77,5 79,5 slutbetyg från gymnasie-skolan inom 4 år (%) 4 Genomsnittlig 14, l 14,2 13,5 14,5 betygspoäng hos de elever som fick slutbetyg respektive läsår' Andel elever (%)b 92,3 93,5 82,4 90,2 ehöriga till högskola av de elever som fick slutbetyg resp. läsår l) Nyckeltalet ar beraknat pa befolkmngcn per den l november Kostnaderna ar m kl forvaltnmgens overheadlwstnad. 2) Totalkostnaden är exkl. nämndskostnader, skolskjutsar, inackordcringstiihigg, reseersättning, interkommunala ersättningar samt kommungemensamma kostnader. 3) Totalkostnaden är exld. nämndskostnader, interkommuualersättning, skolskjuts samt kommungemensamma kostnader. 4) För att få slutbetyg från gymnasieskolan krävs att eleven fått betyg i alla kurser som ingår i programmet. l\ 1 åttet för t.ex. år 2000 avser andelen av nybörjarna hösten 1996 som erhållit slutbetyg t.o.m. läsåret 1999/ ) Samtliga lmrsers poäng multiplicerat med vikt for betyg (där IG =O, G= to, VG = 15 och MVG= 20) <livide rat med summa poäng för eleven totalt. Detta for elever som fått slutbetyg. 6) För grundläggande behörighet till högskolan krävs slutbetyg från nationellt eller specialutformat program o ch minst betyget Godkänd på minst 90 procent av de gymnasicpoling som krä\'s för ett fullstiindigt program. i\:iåttet anger andelen ele\'er som uppnått denna behörighet av alla elever med slutbetyg respcl.-:tive år. 86,0 13,9 84,0 l

10 Gymnasienämnden Bokslut 2012 Verksamhet Gymnasieskolan Internbudget Redovisning Återstår Gymnasienämnd % Undervisning, gymnasiesk % Lokaler och inventar.gy % Läromedellutrustn.gy % Verksamhetsutveckling % Administration gymn.sk % Ledningsresurs gymn.sk % Syv gymn.sk % skolhälsovård gymn.sk % Skolmåltid gymn.sk % skolbibliotek gymn.sk % Skolskj.reseers.inackord % Interkommunal ersälln intäkter % Interkommunal ersälln kostnad % lntagningskanli % Facklig verksamhet % Kortsamverkan % Totalt gymnasieskolan % Gymnasiesärskolan Undervisning gy sär % Lokaler gy sär % Läromedel gy.särskola % Kompetensulv gy sär % Skolmåltider % Skolskjutsar % Led och administration % Elevstöd % Interkommunal ersälln intäkter % Interkommunal ersälln kostnad % Totalt gymnasiesärskolan % Totalt gymnasienämnden % Undervisning har ett underskott vilket beror på mindre intäkter från Migrationsverket och AF än budget och något mer personalkostnader. Lokaler har ett underskott som beror på ökade kostnader för elinstallation och förbrukningsinventarier. Läromedel har ett överskott som beror på mindre kostnad än budget för "En-till-En" och övriga kostnader för läromedel har minskat pga. att eleverna har egna datorer, som t. ex. bokning av datasalar. Verksamhetsutveckling har ett underskott som främst beror på ökade kostnader för marknadsföring. Ledningsresurs har ett överskott vilket beror på att ledningen till viss del varit vakant en del av året. Interkommunala ersättningar har ett överskott som beror på att vi har fler elever från andra kommuner som studerar på Väggaskolan och färre elever som studerar på annan ort än budgeterat. Undervisning gy sär har ett överskott som beror på att en tjänst varit vakant och mer intäkter från AF än budgeterat. Interkommunala ersättningar gysärskolan har ett överskott som beror på att det är färre elever som studerar på annan ort och en elev har flyttat.

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 6 Gymnasienämnden /388 Internbudget 2013 Gymnasienämndens beslut att ta informationen till protokollet. Sammanfattning Vid gymnasienämnden sammanträde beslutade gymnasienämnden att ställa sig bakom koalitionens förslag till internbudget 2013 att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att kalla till extra samverkansmöte den 19 december kring koalitionens förslag till internbudget 2013 att ordförande informerar nämndens ledarnöter om resultatet av samverkansmötet och därefter på delegation från gymnasienämnden fastställer internbudget 2013 att gymnasienämnden informeras om ärendet på sammanträdet den 6 februari Anpassningar måste genomföras på l % av gymnasienämndens intembudget för l koalitionens förslag till internbudget 2013 minskades ramen med l kr. Förslagen till anpassningar var föremål för samverkan , utan arnnärkning. Ordförande Paul Hedlund (FP), fattade på delegation 4.3 beslutet, att fastställa internbudget 2013 inldusive föreslagna anpassningar för gymnasienämnden. Beslutsunderlag Delegationsbeslut internbudget 2013, undertecknat av Paul Hedlund Protolmllet ska skickas till Lotta Lindsko g, ekonom

12 KARLSHAMNS KOMMUN DELEGATIONSBESLUT Gymnasienämnden Dnr 2012/388 Internbudget 2013 Anpassningar måste genomfåras på l %av gymnasienämndens internbudget får I koalitionens fårslag till internbudget har ramen minskats med l kr. Anpassningarna är genomförda genom att den ursprungliga ramökningen med 900 tkr får ll är borttagen och får KORt var ramökningen 200 tkr men minskades tillido tkr. Resterande anpassning har gjorts genom att budgeten har minskats med 600 tkr får interkommunal ersättning på gymnasieskolan och en minskning på gymnasiesärskolan med 100 tkr. Förslagen till anpassningar får gymnasienämndens internbudget 2013 har varit föremål får samverkan , utan anmärkning. Delegationsbeslut enligt gymnasienämndens delegationsordning 4.3, beslut i brådskande ärende där nämndens beslut inte kan avvaktas Ordfårande Paul Hedlund (FP) fastställer härmed internbudget 2013 inklusive föreslagna anpassningar får gymnasienämnden. Delegat ( - ~. "" Paul Hedlund (FP) Ordfårande Gymnasienämnden

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 7 Gymnasienämnden 5 Budget /77 Gymnasienämndens beslut att nämndens ledamöter lämnar forslag till forändringar och satsningar av större vikt och som behöver beredas under budgetprocessen infor budget 2014, via e-post till ordforande Paul Hedlund (FP) att koalitionen därefter arbetar fram ett forslag till budget som nämnden tar ställning till vid sammanträdet Sammanfattning Under 2013 kommer det inte att finnas en kompletterings budget. Eventuellt görs en över- och underskottshantering i samband med bokslutsberedningen. Budgetprocessen inleds under februari/mars och avslutas med beslut i kommunfulhnäktige den 24 juni. Ordforande Paul Hedlund (FP) uppmanar nämndens ledamöter att lämna fårslag till forändringar och satsningar av större vikt och som behöver beredas under budgetprocessen inför budget Protokollet ska skickas till Ewa Kristensson, förvaltningschef Lotta Lindsko g, ekonom Nils Andersson, rektor Vägga gymnasieskola

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 8 Gymnasienämnden /32 Intern kontrollplan 2013 Gymnasienämndens beslut att ansluta sig till de av kommunstyrelsen fastställda gemensamma kontrollområdena för 2013, lönesystem, upphandlingsförfarandet samt e-posthantering att med anledning av skolinspektionens tillsyn skjuta upp fastställarrdet av verksamhetsspecifika kontrollmmåden till Sammanfattning Ewa Kristensson förvaltningschef, presenterar kontrollplan för 2013 för nämnden. Kommunstyrelsen beslutar om gemensamma kontrollområden för hela kommunen gällande personal, ekonomi och administration fr o m De förvaltningsgemensamma kontrollområdena för 2013 är kontroll av reseräkning inom lönesystem, kontroll av att regelverk följs vid stön e upphandlingar samt kontroll av att belaäftelsebrev på mottaget e-posbneddelande sänds inom två arbetsdagar. Under våren 2013 genomför skolinspektionen regelbunden tillsyn i Karlshamns kommun, för att kontrollera att all förskole- och skolverksamhet uppfyller kraven i de lagar och regler som gäller för verksmnhetema. Varje skolenhet får ett beslut med bedömningar av de mmåden som tillsynen har uppmärksammat. skolinspektionens beslut utgör ett fullvärdigt substitut till den verksarnhetsspecifika intema kontrollen. Beslutsunderlag Intem kontrollplan 2013 gymnasienärnnden Intem kontrollplan 2013, tjänsteskrivelse daterad Protokollet ska skickas till Kommunstyrelsen skolledningen Vägga gymnasieskola Matthias Holmesson, utvecklingssamordnare

15 Bilaga 1 C).o 11}3(}... \f'lc(pf>b1 Intern kontrollplan Nämnd/styrelse: Gymnasienämnden Ar: 2013 av lutses av l att regelföljs vid större lutses av l l l -- l Slickprov (10% l av volymen) 11/3 tom 30/11 l Slickprov (25% av volymen) 1/3 tom 30/11 l F örvaltnine:schef l 31 Förvaltningschef 4 31 g 3 12 Slickprov (l 0% av volvmen) l1/3tom 30/11 l Förvaltningschef l ; ""' " = ~ " = "' ~ 4. Allvarlig 3. Kännbar 2. Lindrig l. Försumbar l. Osannolik l 2. Mindre sannolik Möjlig 4.Sannolik Sannolikhet

16 /32 HicL ~1 Till BUS-nämnden Gymnasienämnden Intern kontrollplan 2013 Kommunledningsförvaltningens kansli har utarbetat tillämpningsanvisningar för intern kontroll som gäller fr om Kommunstyrelsen beslutar om gemensamma kontrollområden för hela kommunen gällande personal, ekonomi och administration års gemensamma kontrollområden är: lönesystem upphandlingsförfarandet e-posthantering. Nämnderna ska senast i februari varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen, där det bl a framgår vad som ska granskas. Våren 2013 genomför skolinspektionen regelbunden tillsyn i Karlshamns kommun, för att kontrollera att all förskol e- och skolverksamhet uppfyller kraven i de lagar och regler som gäller för verksamheten. Varje skolenhet får ett beslut med bedömningar av de områden som tillsynen har uppmärksammat. skolinspektionen fattar också beslut för förskol e- och för fritidshemsverksamheten samt kommunen som huvudman. Nämnden hyser förtroende för att skolinspektionen i sin regelbundna tillsyn genomför en fullgod granskning av alla kritiska verksamhetsprocesser inom utbildningsförvaltningen. skolinspektionens beslut utgör ett fullvärdigt substitut till den verksamhetsspecifika interna kontrollen samt underlag för riskbedömning och identifiering av verksamhetsspecifika kontrollområden för 2014 års interna kontroll. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsförvaltningen föreslår BUS-nämnden och gymnasienämnden besluta Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida: /www.karlshamn.se

17 att ansluta sig till de av kommunstyrelsen fastställda gemensamma kontrollområdena för 2013 och att med anledning av skolinspektionens tillsyn skjuta upp fastställand et av verksamhetsspecifika kontrollområden till2014. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Ewa Kristensson Förvaltningschef Matthias Holmesson Utvecklingssamordnare 2

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 9 Gymnasienämnden /370 Motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns kommuns inköpssystem Gymnasienämndens beslut att ställa sig bakom utbildningsförvaltningens fårslag till yttrande. Sammanfattning Motion angående möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem har inkommit till gymnasienämnden på remiss och skall vara besvarad senast Utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till yttrande enligt beslutsunderlag tjänsteskrivelse "Yttrande över motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem", se nedan. Beslutsunderlag Motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem- Sara Månsson (MP), daterad Tjänsteskrivelse, Utbildningsförvaltningens fårslag till yttrande över motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem, daterad Protokollet ska sidekas till Kommunfullmäktige Ewa Kristensson, förvaltningschef Matthias Holmesson, utvecklingssamordnare

19 Motion Till kommunfullmäktige i Karlshamns kommmt Om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem. Vi anser att Karlshamn är i behov av att infora ett nytt inköps- och beställningssystem och att utveckla dagens e-handelssystem. För att detta skall fungera ute i organisationen bör man se över beställningsansvarigas roll och hur beställningar bör skötas på ett effektivt sätt genom infonnation och utbildningsinsatser. Bakgrund Många kommuner i vått land har gått fore med att infora vad de kallar inköpsstöd for de beställningsansvariga. Detta digitala inköpsstöd hjälper de anställda att navigera bland de olika varorna som de enligt avtalen har rätt att handla. l systemet kan man även se ptis, ev miljö- och etikmärkningar. I dagens samhälle bör de beställningar vi gör i kommunen gå via en digital portal som kan hållas uppdaterad och sökbar. Då detta skulle göra det lättare att hitta miljömärkta och etiskt hållbara varor hoppas vi på en ökning av antalet sådana varor. Kanske skulle detta med tiden även gymm de lokala producentema. Fördelarna att modernisera skulle vara många. Genom att fortydliga ansvarsbiten i organisationen skulle vi kunna hålla nere antalet beställningar, transporter och fakturor. Detta skulle även kräva en bättre planering och hushållning ute på enheterna. Den digitala portalen skulle spara tid då endast de beställningsberättigade som fått utbildning utf<irde beställningar och kanske med en viss frekvens t ex en gång per vecka. Sedan 20 l O har Växjö kommun ett inköps- och e-handelssystem for beställningar. Detta har slagit mycket väl ut.. Mot denna bakgrund fdreslår undertecknad Att kommunen utreder möjligiletema att digitalisera vårt inköpssystem for att bättre fungera som ett stöd for anställda vid beställning av varor och att Växjös upphandlingsenhet bjuds in for att berätta om sina erfarenheter Karlshamn Sara Månsson, Miljöpartiet

20 /370 'r\ 'tele '3 :; ;).\_ BUS-nämnden Kulturnämnden Gyronasienämnden Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning Yttrande över motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem Motion angående möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem har inkommit till BUS nämnden, kulturnämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning och gyronasienämnden på remiss och skall vara besvarad senast Nämndernas överväganden Karlshamns kommun har i dag ett i hög grad digitalisera t inköps- och upphandlingssystem med utvecklingsmöjligheter. Det finns ett flertal produkter och lösningar på marknaden och utvecklingen går snabbt framåt. Det visar inte minst det utvecklingsarbete som bedrivits kring upphandlings- och inköpsverksamheten i Växjö kommun. Växjö kommuns upphandlingsenhet har under drygt tre års tid arbetat med införandet av ett digitalt inköpssystem Upphandling och implementering av ett nytt inköpssystem är en stor, komplex och resurskrävande process. Erfarenheter av kommunövergripande utvecklingsprojekt i Karlshamns kommun (DolT, Herorna etc) visar på behovet av en tydlig planering, en genomarbetad kommunikationsstrategi samt transparens och delaktighet i alla led i processen. Det är också viktigt att det finns resurser för att bedriva utveckling. Ett digitalt inköpssystem i sig är ingen garant för ett positivt resultat. Det handlar bland annat om hur inköpssystemet förhåller sig till olika politiska styrdokument och prioriteringar, behov i verksamheterna, andra verksamhetssystem etc. För att bedöma värdet av insatser krävs en ordentlig genomlysning av inköpssystemet och angränsande system. Det är också viktigt att beakta andra möjligheter att modernisera inköps systemet, till exempel att pröva nya samverkansformer och arbetssätt. Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post: Hem sida: /www.karlshamn.se

21 Nämnderna gör följande bedömning Nämnderna är positiva till att utreda möjligheterna att modernisera kommunens inköpssystem. Ett digitalt inköpsstöd är en stor investering i tid och pengar, men kan vara ett sätt att främja ekonomisk effektivitet och hållbar utveckling. Nämnderna ser emellertid ingen poäng i att begränsa utredningen till ett av flera möjliga medel att nå målen: upphandling och implementering av ett digitalt inköpsstöd. Nämnderna efterlyser en bredare ansats, en översyn av nuvarande inköpssystem i sin helhet. På så vis kan kommunen säkerställa att planerade förbättringsåtgärder svarar mot behov och utvecklingsområden i verksamheterna. Det är också ett sätt att öka engagemanget och delaktigheten i arbetet. Alla förvaltningar i Karlshamns kommun har ett krav på sig att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete kring hållbar utveckling, enligt lso 14 O O O-standard. Ett sådant arbete- där omvärldsbevakning är en viktig del -bör bedrivas kontinuerligt som en del av den ordinarie verksamheten. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsförvaltningen föreslår BUS nämnden, kulturnämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning och gymnasienämnden besluta att ställa sig bakom utbildningsförvaltningens förslag till yttrande UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Ewa Kristensson Förvaltningschef Matthias Holmesson Utvecklingssamordnare

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l lo Gymnasienämnden /81 Datorer på Vägga gymnasieskola Gymnasienämndens beslut att ställa sig bakom yrkande och forslag till beslut från ordforande Paul Hedlund (FP). Sammanfattning Elevskåp 33 st har blivit uppbmtna på Vägga gymnasieskola. Tillgreppen har skett i flera olika delar av skolan. Flettalet av skåpen bröts upp från den 23/1 till den 30/1. Skolan har gjort polisanmälan på sakskada dvs. inbrott i elevskåp. Däremot måste varje drabbad elev göra en polisamnälan på det som saknas. Antalet datorer som forsvunnit är 7 st, även läroböcker, mobiltelefoner och miniräknare har forsvunnit skolledningen har haft krismöten med polis och personal och åtgärder har vidtagits. Yrkande Ordforande Paul Hedlund (FP) yrkar att gyrrmasienämnden till fåljd av inbrott i elevskåp på Vägga gymnasieskola ställer sig bakom foljande åtgärder som skolledningen vidtagit att byta lås på samtliga elevskåp att reducera antalet öppna ingångar till skolan att stöldskydd/gps installeras i vmje dator fr o m höstterruinen 2013 att eleverna erbjuds säkerhetsskåp i anslutning till restaurang utbildmngen. Gyrrmasienämnden beslutar vidare att under tiden fram tilllåsanordningarna bytts ut på elevskåp en, ersätter Vägga gymnasieskola pga brister i elevskåpens låsanordningar de elever som fått sina skåp uppbmtna och dänned sina datorer stulna. Eleverna blir därmed helt fiia fi ån ersättningsskyldighet. Protokollet ska skickas till skolledningen Vägga gymnasieskola Ewa Kristensson, forvaltningschef Lotta Lindsko g, ekonom

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 11 Gymnasienämnden 9 Kontaktpolitikerorganisation 2013/82 Gymnasienämndens beslut att Kim Nordlander (MP) går in som kontaktpolitiker får F-byggnadens program. Lars Pröjtz (M) går in som kontaktpolitiker får HR-, RL-, HT-, BP-, OP-, VO- samt ES programmen. Sammanfattning Gymnasienämnden har fått två nya ersättare Kim Nordlander (MP) och Lars Pröjtz (M). Kim Nordlander (MP) går in som kontaktpolitiker får F-byggnadens program. Lars Pröjtz (M) går in som kontaktpolitiker får HR-, RL-, HT-, BP-, OP-, VO- samt ES programmen. Protolmllet ska sl<ickas till Ewa Kristensson, förvaltningschef Nils Andersson, rektor Vägga gymnasieskola

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Kjell Kaså (c), ordförande Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf Laila Andrén (s)

Kjell Kaså (c), ordförande Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf Laila Andrén (s) GYMNASIENÄMNDEN 2008-01-31 1 Plats och Tid Norrtull, kl 13.00 17.15 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf Laila Andrén (s) Övriga

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(15) Plats och tid: Stora sammanträdesrummet, Ale gymnasium, Nödinge kl. 08:30-15.00 Beslutande Monica Samuelsson (s), ordf Åke Andersson (s) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (fp) Kent Carlsson

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL GY 4 76 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED GYMNASIENÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL GY 4 76 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED GYMNASIENÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL GY 4 76 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED GYMNASIENÄMNDEN Plats och tid: Vägga Gymnasieskola, E306, måndag 2011-05-23 kl 13.15-17.02 Deltagare: (markerade med, i ledamots ställe

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2011-11-02 1 Plats och tid Folkets Hus Hovmantorp Onsdagen den 2 november 2011 kl. 08.00 15.45 avgörande Ragnar Lindberg (s) ordf. Kerstin Wenrup (m) Mona Wirkander (s) Åke

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola Datum 2015-01-14 Diarienummer Förvaltningsområde Lärande Christina Halling, vikarierande ekonom Tel: 0304-33 41 82 E-post: christina.halling@orust.se Delegeringsbeslut Bidrag till enskild verksamhet; förskola,

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

5ss Riktlinjer gällande programutbud och klasstorlek på Vallentuna

5ss Riktlinjer gällande programutbud och klasstorlek på Vallentuna Utbild ningsnä mndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2013-06-04 11 (17) 5ss Riktlinjer gällande programutbud och klasstorlek på Vallentuna gymnasium (UN 2012.204) Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9)

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00 17.40 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande, kl 15.00-17.40 Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson

Läs mer

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl En gymnasiesärskola med hög kvalitet 27 september 2012 Peter Gröndahl Syfte med reformen Hög kvalitet Flexibilitet Samverkan Harmonisering Tydlig struktur Bättre förberedelse Gymnasiesärskolans syfte Anpassad

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

PROTOKOLL Gymnasienämnden 2015-09-14

PROTOKOLL Gymnasienämnden 2015-09-14 sid 1 av 28 Plats och tid: Rhone Lärcenter, klockan 13:15-17:00 Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (FP) Cecilia Holmberg Ledamot (M) Johnny Persson Vice Ordförande (S) Elin Petersson Ledamot (M) Torgny

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Utbildningsnämnden 2009-03-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Utbildningsnämnden 2009-03-18 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Sal B207, Kunskapens hus, Skene, klockan 13.00-17.20. Paus klockan 14.50-15.10. Ajournering klockan 15.10-15.40. Beslutande s Peter Landgren s Jonny Karlsson

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Lessebo Vuxenutbildning, kl 17.00 19.45 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Grazyna Dahl.Ringdahl (mp) ersättare Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Lars Altgård (s) Dragomir Zekic

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Plats och tid Rådhuset, kommunstyrelsesalen kl. 13.15-17.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) 13-19 Susanne

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 mars 2011, kl 15.30 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Bokslut

Läs mer

Einar Martinsson, ej tjänstgörande ersättare Bert Persson, t f gymnasiechef Eva Axelsson, ekonom Ulla Jons, sekreterare

Einar Martinsson, ej tjänstgörande ersättare Bert Persson, t f gymnasiechef Eva Axelsson, ekonom Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-13 Gymnasienämnden 2011-08-29 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.30 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00 Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Maria Magnusson (FP), ordf Åsa Thor-Gustafsson (C), 1:e vice ordf, jäv 155,156

Läs mer

Mälargymnasiets programutbud, rapport 3

Mälargymnasiets programutbud, rapport 3 Mälargymnasiets programutbud, rapport 3 Monika Fröberg, Rektor Annika Ramsell, Kompetensdirektör Karin Mannström, Förvaltningsekonom Rapportnr: Kon Dnr 2015/12 2015-04-08 1 (6) Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-15:35 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Katja Nikula (S) Linda-Maria Hermansson (C)

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-03 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-11.30 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program.

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program. ENHET SOS84 Skolan erbjuder Fem studieförberedande, teoretiska program. Ekonomiska programmet, med inriktning ekonomi. Fördjupning entreprenörsskap och internationell ekonomi Programmet på skolan samarbetar

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 29 september 2010, klockan 16.00 17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Elisabeth Persson (S), Mikael Peterson

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (10) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27, kl 14:00-16:15 Mötet ajourneras kl 16.05-16.10 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Utbildning & Arbete Gävle,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ersätter Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer