pjij/di_cj;thj Emma Håkan~... PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED GYMNASIENÄMNDEN Gyronasienämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "pjij/di_cj;thj Emma Håkan~... PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED GYMNASIENÄMNDEN Gyronasienämnden 2013-02-06"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l l Gyronasienämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED MNASIENÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, onsdag kl Deltagare: (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande ersättare med xx) x x x x x x Ledamöter Paul Hedlund (FP), ordförande Johnny Persson (S), l v ordf Asa Nilsson (M), 2 v ordf Jörgen Martinsson (S) Gun Hedlund (MP) Johannes Nilsson (S) Nieole Sundin (M) Personalföreträdare Conny Söderström, SACO Diez Nobach, Lärarförbundet Ersättare Mikael Lindqvist (S) xx Christer Floren (S) Pirkko Karppi (M) x x Bengt-Olof Björck (S) Kim Nordlander (MP) Linnea Persson (C) Lars Pröjtz (M) Solvig Johansson, SACO Tjänstemän x Ewa Kristensson, förvaltchef x Lotta Lindskog, ekonom 1-5 x Emma Håkansson, sekreterare Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: 1-12 Justeringsledamöter Ordförande sekreterare pjij/di_cj;thj Emma Håkan~... Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 2 Gymnasienämnden Innehållsförteckning Paragraf Ärende l Godkännande av dagordning 2 Val av protokollsjusterare 3 Bokslut Internbudget Budget Intern kontrollplan Motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns kommuns inköpssystem 8 Datorer på Vägga gymnasieskola 9 Kontaktpolitikerorganisationen l O Information 11 Meddelanden och skrivelser 12 Anmälan av delegationsbeslut )j!; J,/-)[') 4t)l(

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 3 Gyronasienämnden l Godkännande av dagordning Gymnasienämndens beslut att godkänna dagordningen enligt ändringar nedan. Sammanfattning Extra ärenden: 8 Datorer på Vägga gymnasieskola 9 Kontaktpolitikerorganisationen Ändrad ordning: l O h1formation 11 Meddelanden och skrivelser 12 Anmälan av delegationsbeslut

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 4 Gymnasienämnden 2 Val av protokolljusterare Gymnasienämndens beslut att godkänna valet av protokolljusterare. Sammanfattning Till protokolljusterare väljs Nieole Sundin (M) och justering av protokollet sker

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 5 Gymnasienämnden /61 Bokslut 2012 Gymnasienämndens beslut att godkänna och överlämna underlag for nämndens bokslut 2012 till kommunstyrelsen Sammanfattning Lotta Lindsko g, ekonom och Ewa Kristensson, forvaltningschef redogör for bokslut for 2012, enligt beslutsunderlag. Gymnasienämnden redovisar 3,5 mnkr i överskott Orsaken till överskottet på gymnasieskolan beror främst på att kostnaden for elever som studerar på annan ort har minskat och att intäkten for elever som studerar i Karlshamn har ökat något. Ä ven på gymnasiesärskolan har kostnaden minskat for elever som studerar på annan ort. Beslutsunderlag Årsredovisning 2012 och bokslut 2012 gymnasienämnden Protokollet ska sl,ickas till Ekonomikontoret Lotta Lindsko g, ekonom

6 o Arsredovisning 2012 o2or~)01 H<tcL flil8' Gymnasienämnden Ordförande: Paul Hedlund Förvaltningschef: Ewa Kristensson Årets verksamhet Nämndens ansvars- och verksamhetsområden Gymnasieskola: Gymnasieskolan omfattar nationella program som pågår under tre år, introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program och utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen. Ett omfattande reformarbete pågår just nu då gymnasieskolan 2011 införs samtidigt som gymnasieskolan 2000 fasas ut. Gymnasiesärskola: Verksamheten omfattar tre 4-åriga yrkesprogram. Varje program omfattar i sin tur minst timmars undervisning fördelat på kärnämn en, karaktärsämnen och valbara kurser. Samverkan skola-näringsliv: Verksamheten inriktas mot samverkansområdena; dialogmöten (t. ex. mellan yrkeslärare - handledare), programråd, lärlingsråd och Teknikcollege. Antagning av elev till gymnasieskola: Verksamheten bedrivs i samverkan med Olofströms- och Ronneby kommun. Politisk verksamhet: Nämndsarbete med sammanträden sju gånger under året. Väsentliga förändringar och händelser under året Karlshamns gymnasieelever lyckas bättre i skolan än i riket och länet i stort. Karlshamnsungdomarna får högre betygspoäng och ligger även högt när det gäller andelen elever som fullfölj er sin utbildning och når grundläggande högskolebehörighet studieresultaten är också bland de mest jämställda i landet. Karlshamn hamnar på 18:e plats av 290 komrritmer när det gäller genomsnittlig betygspoäng, 14,6. Kommunen listas som en av årets raketer, med en ökning på 0,8 procentenheter. Fördjupat samarbete kring barn och unga: Ett arbete pågår där tydligare samarbetsformer mellan kommunens olika förvaltningar prioriteras för barn och unga som behöver insatser från olika verksamheter. Försöksverksamheten med gymnasiallärlingsutbildning fasas ut: I den nya gymnasieskolan är gymnasiallärlingsutbildning ett alternativ inom yrkesprogrammen där eleven genomför minst 50 procent av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram. Vägga Gymnasieskola erbjuder gymnasiallärlingsutbildning inom de flesta yrkesprogram men.

7 Gymnasiesärskolans Individuella program har ett ökat antal elever, vilket innebär större behov och krav på anpassning. Med anledning av detta så utökades lokalytorna med nästan det dubbla på Boken i Asarum hösten KORt: En ny avsiktsförklaring om fördjupat samarbete arbetades fram under hösten 2011 och gäller fr.o.m. den l januari Intentionerna i denna styrde inriktningen på det konkreta arbetet mellan samarbetsparterna under året. Ronneby har haft värdskapet under Olofström övertar detsamma för Matematikutveckling: Syftet med utvecklingsprojektet är att öka variationen på matematikundervisningen i skolan och att ge lärare och elever bättre förutsättningar för en meningsfull och utvecklande undervisning. Dessutom vill vi prova och utvärdera nya strukturer för kompetensutveckling och för utveckling av undervisningsmetoder. Vi har under 2012 haft ett konstruktivt samarbete med Linneuniversitetet och med Jenny Nyströms-gymnasiet i Kalmar. Reformarbete: Ett fortsatt intensivt reformarbete med gymnasiereformen 2011, en ny betygsskala och en ny skollag har präglat året. Samtidigt så fasas gymnasieskola 2000 ut. På gymnasiesärskolan sker ett omfattande arbete vad gäller reformarbetet. Här sker införandet av den nya gymnasiesärskolan hösten De specialutformade programmen ersätts med nationella program. Kursinnehåll förändras radikalt, en ny betygsskala införs och poängplaner införs. Inom individuella programmet, som är avsett för elever som inte kan följa utbildningen på nationellt program, arbetar man med sex stycken ämnesområden. Lokaler: Reformerna kräver indirekt ändrade funktioner i skolans lokaler. Anpassningar till En-till-En satsning görs. En "sammanhållen gymnasiesärskola"- där samtliga verksamheter finns i omedelbar fysisk närhet är det högst prioriterade målet för verksamheten. Den modell som vi idag tvingas anamma, med verksamheter både i Asarum och på Vägga, är kostnadsdrivande, sårbart och segregerande. Vad gäller nuvarande organisation och förälders önskemål så befinner vi oss ofta på kollisionskurs med varandra. Planering pågår för renovering av gymnasiesärskolans kök på Vägga. De måste åtgärdas för att nå upp till grundläggande standard. Teknikcollege: Vägga Gymnasiekola certifierades under De program som berörs är El- och Energi-, Fordon och Transport- samt Teknikprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet blev branschrekommenderad skola av BYN (Byggnadsindustrins Yrkes nämnd) som är ett partsammansatt organ vars uppgift är att säkerställa att det finns kompetenta yrkesarbetare inom den svenska byggbranschen. Ekonomiskt utfall Driftredovisningen nedan visar 3,5 mnkr i överskott Orsaken till överskottet på gymnasieskolan beror främst på att kostnaden för elever som studerar på annan ort har minskat och intäkten för elever som studerar i Karlshamn har ökat något. Även på gymnasiesärskolan har kostnaden minskat för elever som studerar på annan ort.!ledningen har en tjänst till viss del varit vakant en del av året vilket har orsakat ett överskott. Kostnaden för läromedel på gymnasieskolan är lägre än budget vilket främst beror på att kostnaden för "En- till- En" är mindre än budgeterat.

8 På gymnasiesärskolan har en tjänst varit vakant vilket resulterar i ett överskott på verksamhet undervisning. Framtiden -förväntad utveckling Brukarnas behov styr gymnasieskolans prioriteringar. Att möta varje brukares behov, krav, önskemål och förväntningar är en reell daglig utmaning för såväl enskilda medarbetare som för verksamheten i sin helhet. De av riksdag och regering beslutade reformerna inom skolan i allmänhet och gymnasieskolan i synnerhet ställer stora krav på verksamheten under åren som kommer. Närmast i tur är gymnasiesärskolan "En gymnasiesärskola med hög kvalitet". Huvuddelen av de bestämmelserna ska börja tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni Konkurrensen om eleverna är fortsatt hård då elevunderlaget minskar samtidigt som nyetableringarna inom gymnasieskolan ligger kvar på en hög nivå. Dessa omständigheter kräver ett fortsatt intensivt arbete med att utveckla verksamheten och marknadsföra densamma. Intentionerna i den nya avsiktsförklaringen om fördjupad samverkan inom KORt (Karlshamn, Olofström, Ronneby tillsammans) måste förverkligas för att behoven inom gymnasieskolan ska kunna mötas. Arbetet med hållbar utveckling (HUT), informations- och kommunikationsteknik (IKT) och digital kompetens kräver nytänk kring såväl verksamhets- som kompetensutveckling under åren som kommer. Nya förutsättningar påverkar också den framtida lokalanvändningen. Gjord lokalutredning behöver uppdateras både vad gäller utbyggnad av digitala klassrum som med hänsyn tagen till befintliga och aviserade reformer. Det gäller i allra högsta grad gymnasiesärskolans lokalförsörjning. Dt-iftredovisning Bokslut Bokslut Budget Budgett kr avvikelse 2012 Intäkter l 801 Kostnader l 733 Summa nettokostnader

9 Verksamhetsmått Alla belopp i Bokslut 2008 Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 kronor Nettokostnad per invånare 1 Resursanvänd-ning årsarbetare, gymnasieskolan Resursanvänd-ning ,5 årsarbetar e, gymnasiesärskolan Gymnasieskolan, l 126 l 129 l 089 l Il O l 113 antal elever Gymnasiesär skolan, antal elever Nettokostnad per elev gymnasieskolan' Nettokostnad per elev gymnsiesärskolan' Andel elever med 81,8 79,4 77,5 79,5 slutbetyg från gymnasie-skolan inom 4 år (%) 4 Genomsnittlig 14, l 14,2 13,5 14,5 betygspoäng hos de elever som fick slutbetyg respektive läsår' Andel elever (%)b 92,3 93,5 82,4 90,2 ehöriga till högskola av de elever som fick slutbetyg resp. läsår l) Nyckeltalet ar beraknat pa befolkmngcn per den l november Kostnaderna ar m kl forvaltnmgens overheadlwstnad. 2) Totalkostnaden är exkl. nämndskostnader, skolskjutsar, inackordcringstiihigg, reseersättning, interkommunala ersättningar samt kommungemensamma kostnader. 3) Totalkostnaden är exld. nämndskostnader, interkommuualersättning, skolskjuts samt kommungemensamma kostnader. 4) För att få slutbetyg från gymnasieskolan krävs att eleven fått betyg i alla kurser som ingår i programmet. l\ 1 åttet för t.ex. år 2000 avser andelen av nybörjarna hösten 1996 som erhållit slutbetyg t.o.m. läsåret 1999/ ) Samtliga lmrsers poäng multiplicerat med vikt for betyg (där IG =O, G= to, VG = 15 och MVG= 20) <livide rat med summa poäng för eleven totalt. Detta for elever som fått slutbetyg. 6) För grundläggande behörighet till högskolan krävs slutbetyg från nationellt eller specialutformat program o ch minst betyget Godkänd på minst 90 procent av de gymnasicpoling som krä\'s för ett fullstiindigt program. i\:iåttet anger andelen ele\'er som uppnått denna behörighet av alla elever med slutbetyg respcl.-:tive år. 86,0 13,9 84,0 l

10 Gymnasienämnden Bokslut 2012 Verksamhet Gymnasieskolan Internbudget Redovisning Återstår Gymnasienämnd % Undervisning, gymnasiesk % Lokaler och inventar.gy % Läromedellutrustn.gy % Verksamhetsutveckling % Administration gymn.sk % Ledningsresurs gymn.sk % Syv gymn.sk % skolhälsovård gymn.sk % Skolmåltid gymn.sk % skolbibliotek gymn.sk % Skolskj.reseers.inackord % Interkommunal ersälln intäkter % Interkommunal ersälln kostnad % lntagningskanli % Facklig verksamhet % Kortsamverkan % Totalt gymnasieskolan % Gymnasiesärskolan Undervisning gy sär % Lokaler gy sär % Läromedel gy.särskola % Kompetensulv gy sär % Skolmåltider % Skolskjutsar % Led och administration % Elevstöd % Interkommunal ersälln intäkter % Interkommunal ersälln kostnad % Totalt gymnasiesärskolan % Totalt gymnasienämnden % Undervisning har ett underskott vilket beror på mindre intäkter från Migrationsverket och AF än budget och något mer personalkostnader. Lokaler har ett underskott som beror på ökade kostnader för elinstallation och förbrukningsinventarier. Läromedel har ett överskott som beror på mindre kostnad än budget för "En-till-En" och övriga kostnader för läromedel har minskat pga. att eleverna har egna datorer, som t. ex. bokning av datasalar. Verksamhetsutveckling har ett underskott som främst beror på ökade kostnader för marknadsföring. Ledningsresurs har ett överskott vilket beror på att ledningen till viss del varit vakant en del av året. Interkommunala ersättningar har ett överskott som beror på att vi har fler elever från andra kommuner som studerar på Väggaskolan och färre elever som studerar på annan ort än budgeterat. Undervisning gy sär har ett överskott som beror på att en tjänst varit vakant och mer intäkter från AF än budgeterat. Interkommunala ersättningar gysärskolan har ett överskott som beror på att det är färre elever som studerar på annan ort och en elev har flyttat.

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 6 Gymnasienämnden /388 Internbudget 2013 Gymnasienämndens beslut att ta informationen till protokollet. Sammanfattning Vid gymnasienämnden sammanträde beslutade gymnasienämnden att ställa sig bakom koalitionens förslag till internbudget 2013 att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att kalla till extra samverkansmöte den 19 december kring koalitionens förslag till internbudget 2013 att ordförande informerar nämndens ledarnöter om resultatet av samverkansmötet och därefter på delegation från gymnasienämnden fastställer internbudget 2013 att gymnasienämnden informeras om ärendet på sammanträdet den 6 februari Anpassningar måste genomföras på l % av gymnasienämndens intembudget för l koalitionens förslag till internbudget 2013 minskades ramen med l kr. Förslagen till anpassningar var föremål för samverkan , utan arnnärkning. Ordförande Paul Hedlund (FP), fattade på delegation 4.3 beslutet, att fastställa internbudget 2013 inldusive föreslagna anpassningar för gymnasienämnden. Beslutsunderlag Delegationsbeslut internbudget 2013, undertecknat av Paul Hedlund Protolmllet ska skickas till Lotta Lindsko g, ekonom

12 KARLSHAMNS KOMMUN DELEGATIONSBESLUT Gymnasienämnden Dnr 2012/388 Internbudget 2013 Anpassningar måste genomfåras på l %av gymnasienämndens internbudget får I koalitionens fårslag till internbudget har ramen minskats med l kr. Anpassningarna är genomförda genom att den ursprungliga ramökningen med 900 tkr får ll är borttagen och får KORt var ramökningen 200 tkr men minskades tillido tkr. Resterande anpassning har gjorts genom att budgeten har minskats med 600 tkr får interkommunal ersättning på gymnasieskolan och en minskning på gymnasiesärskolan med 100 tkr. Förslagen till anpassningar får gymnasienämndens internbudget 2013 har varit föremål får samverkan , utan anmärkning. Delegationsbeslut enligt gymnasienämndens delegationsordning 4.3, beslut i brådskande ärende där nämndens beslut inte kan avvaktas Ordfårande Paul Hedlund (FP) fastställer härmed internbudget 2013 inklusive föreslagna anpassningar får gymnasienämnden. Delegat ( - ~. "" Paul Hedlund (FP) Ordfårande Gymnasienämnden

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 7 Gymnasienämnden 5 Budget /77 Gymnasienämndens beslut att nämndens ledamöter lämnar forslag till forändringar och satsningar av större vikt och som behöver beredas under budgetprocessen infor budget 2014, via e-post till ordforande Paul Hedlund (FP) att koalitionen därefter arbetar fram ett forslag till budget som nämnden tar ställning till vid sammanträdet Sammanfattning Under 2013 kommer det inte att finnas en kompletterings budget. Eventuellt görs en över- och underskottshantering i samband med bokslutsberedningen. Budgetprocessen inleds under februari/mars och avslutas med beslut i kommunfulhnäktige den 24 juni. Ordforande Paul Hedlund (FP) uppmanar nämndens ledamöter att lämna fårslag till forändringar och satsningar av större vikt och som behöver beredas under budgetprocessen inför budget Protokollet ska skickas till Ewa Kristensson, förvaltningschef Lotta Lindsko g, ekonom Nils Andersson, rektor Vägga gymnasieskola

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 8 Gymnasienämnden /32 Intern kontrollplan 2013 Gymnasienämndens beslut att ansluta sig till de av kommunstyrelsen fastställda gemensamma kontrollområdena för 2013, lönesystem, upphandlingsförfarandet samt e-posthantering att med anledning av skolinspektionens tillsyn skjuta upp fastställarrdet av verksamhetsspecifika kontrollmmåden till Sammanfattning Ewa Kristensson förvaltningschef, presenterar kontrollplan för 2013 för nämnden. Kommunstyrelsen beslutar om gemensamma kontrollområden för hela kommunen gällande personal, ekonomi och administration fr o m De förvaltningsgemensamma kontrollområdena för 2013 är kontroll av reseräkning inom lönesystem, kontroll av att regelverk följs vid stön e upphandlingar samt kontroll av att belaäftelsebrev på mottaget e-posbneddelande sänds inom två arbetsdagar. Under våren 2013 genomför skolinspektionen regelbunden tillsyn i Karlshamns kommun, för att kontrollera att all förskole- och skolverksamhet uppfyller kraven i de lagar och regler som gäller för verksmnhetema. Varje skolenhet får ett beslut med bedömningar av de mmåden som tillsynen har uppmärksammat. skolinspektionens beslut utgör ett fullvärdigt substitut till den verksarnhetsspecifika intema kontrollen. Beslutsunderlag Intem kontrollplan 2013 gymnasienärnnden Intem kontrollplan 2013, tjänsteskrivelse daterad Protokollet ska skickas till Kommunstyrelsen skolledningen Vägga gymnasieskola Matthias Holmesson, utvecklingssamordnare

15 Bilaga 1 C).o 11}3(}... \f'lc(pf>b1 Intern kontrollplan Nämnd/styrelse: Gymnasienämnden Ar: 2013 av lutses av l att regelföljs vid större lutses av l l l -- l Slickprov (10% l av volymen) 11/3 tom 30/11 l Slickprov (25% av volymen) 1/3 tom 30/11 l F örvaltnine:schef l 31 Förvaltningschef 4 31 g 3 12 Slickprov (l 0% av volvmen) l1/3tom 30/11 l Förvaltningschef l ; ""' " = ~ " = "' ~ 4. Allvarlig 3. Kännbar 2. Lindrig l. Försumbar l. Osannolik l 2. Mindre sannolik Möjlig 4.Sannolik Sannolikhet

16 /32 HicL ~1 Till BUS-nämnden Gymnasienämnden Intern kontrollplan 2013 Kommunledningsförvaltningens kansli har utarbetat tillämpningsanvisningar för intern kontroll som gäller fr om Kommunstyrelsen beslutar om gemensamma kontrollområden för hela kommunen gällande personal, ekonomi och administration års gemensamma kontrollområden är: lönesystem upphandlingsförfarandet e-posthantering. Nämnderna ska senast i februari varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen, där det bl a framgår vad som ska granskas. Våren 2013 genomför skolinspektionen regelbunden tillsyn i Karlshamns kommun, för att kontrollera att all förskol e- och skolverksamhet uppfyller kraven i de lagar och regler som gäller för verksamheten. Varje skolenhet får ett beslut med bedömningar av de områden som tillsynen har uppmärksammat. skolinspektionen fattar också beslut för förskol e- och för fritidshemsverksamheten samt kommunen som huvudman. Nämnden hyser förtroende för att skolinspektionen i sin regelbundna tillsyn genomför en fullgod granskning av alla kritiska verksamhetsprocesser inom utbildningsförvaltningen. skolinspektionens beslut utgör ett fullvärdigt substitut till den verksamhetsspecifika interna kontrollen samt underlag för riskbedömning och identifiering av verksamhetsspecifika kontrollområden för 2014 års interna kontroll. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsförvaltningen föreslår BUS-nämnden och gymnasienämnden besluta Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida: /www.karlshamn.se

17 att ansluta sig till de av kommunstyrelsen fastställda gemensamma kontrollområdena för 2013 och att med anledning av skolinspektionens tillsyn skjuta upp fastställand et av verksamhetsspecifika kontrollområden till2014. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Ewa Kristensson Förvaltningschef Matthias Holmesson Utvecklingssamordnare 2

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 9 Gymnasienämnden /370 Motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns kommuns inköpssystem Gymnasienämndens beslut att ställa sig bakom utbildningsförvaltningens fårslag till yttrande. Sammanfattning Motion angående möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem har inkommit till gymnasienämnden på remiss och skall vara besvarad senast Utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till yttrande enligt beslutsunderlag tjänsteskrivelse "Yttrande över motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem", se nedan. Beslutsunderlag Motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem- Sara Månsson (MP), daterad Tjänsteskrivelse, Utbildningsförvaltningens fårslag till yttrande över motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem, daterad Protokollet ska sidekas till Kommunfullmäktige Ewa Kristensson, förvaltningschef Matthias Holmesson, utvecklingssamordnare

19 Motion Till kommunfullmäktige i Karlshamns kommmt Om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem. Vi anser att Karlshamn är i behov av att infora ett nytt inköps- och beställningssystem och att utveckla dagens e-handelssystem. För att detta skall fungera ute i organisationen bör man se över beställningsansvarigas roll och hur beställningar bör skötas på ett effektivt sätt genom infonnation och utbildningsinsatser. Bakgrund Många kommuner i vått land har gått fore med att infora vad de kallar inköpsstöd for de beställningsansvariga. Detta digitala inköpsstöd hjälper de anställda att navigera bland de olika varorna som de enligt avtalen har rätt att handla. l systemet kan man även se ptis, ev miljö- och etikmärkningar. I dagens samhälle bör de beställningar vi gör i kommunen gå via en digital portal som kan hållas uppdaterad och sökbar. Då detta skulle göra det lättare att hitta miljömärkta och etiskt hållbara varor hoppas vi på en ökning av antalet sådana varor. Kanske skulle detta med tiden även gymm de lokala producentema. Fördelarna att modernisera skulle vara många. Genom att fortydliga ansvarsbiten i organisationen skulle vi kunna hålla nere antalet beställningar, transporter och fakturor. Detta skulle även kräva en bättre planering och hushållning ute på enheterna. Den digitala portalen skulle spara tid då endast de beställningsberättigade som fått utbildning utf<irde beställningar och kanske med en viss frekvens t ex en gång per vecka. Sedan 20 l O har Växjö kommun ett inköps- och e-handelssystem for beställningar. Detta har slagit mycket väl ut.. Mot denna bakgrund fdreslår undertecknad Att kommunen utreder möjligiletema att digitalisera vårt inköpssystem for att bättre fungera som ett stöd for anställda vid beställning av varor och att Växjös upphandlingsenhet bjuds in for att berätta om sina erfarenheter Karlshamn Sara Månsson, Miljöpartiet

20 /370 'r\ 'tele '3 :; ;).\_ BUS-nämnden Kulturnämnden Gyronasienämnden Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning Yttrande över motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem Motion angående möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem har inkommit till BUS nämnden, kulturnämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning och gyronasienämnden på remiss och skall vara besvarad senast Nämndernas överväganden Karlshamns kommun har i dag ett i hög grad digitalisera t inköps- och upphandlingssystem med utvecklingsmöjligheter. Det finns ett flertal produkter och lösningar på marknaden och utvecklingen går snabbt framåt. Det visar inte minst det utvecklingsarbete som bedrivits kring upphandlings- och inköpsverksamheten i Växjö kommun. Växjö kommuns upphandlingsenhet har under drygt tre års tid arbetat med införandet av ett digitalt inköpssystem Upphandling och implementering av ett nytt inköpssystem är en stor, komplex och resurskrävande process. Erfarenheter av kommunövergripande utvecklingsprojekt i Karlshamns kommun (DolT, Herorna etc) visar på behovet av en tydlig planering, en genomarbetad kommunikationsstrategi samt transparens och delaktighet i alla led i processen. Det är också viktigt att det finns resurser för att bedriva utveckling. Ett digitalt inköpssystem i sig är ingen garant för ett positivt resultat. Det handlar bland annat om hur inköpssystemet förhåller sig till olika politiska styrdokument och prioriteringar, behov i verksamheterna, andra verksamhetssystem etc. För att bedöma värdet av insatser krävs en ordentlig genomlysning av inköpssystemet och angränsande system. Det är också viktigt att beakta andra möjligheter att modernisera inköps systemet, till exempel att pröva nya samverkansformer och arbetssätt. Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post: Hem sida: /www.karlshamn.se

21 Nämnderna gör följande bedömning Nämnderna är positiva till att utreda möjligheterna att modernisera kommunens inköpssystem. Ett digitalt inköpsstöd är en stor investering i tid och pengar, men kan vara ett sätt att främja ekonomisk effektivitet och hållbar utveckling. Nämnderna ser emellertid ingen poäng i att begränsa utredningen till ett av flera möjliga medel att nå målen: upphandling och implementering av ett digitalt inköpsstöd. Nämnderna efterlyser en bredare ansats, en översyn av nuvarande inköpssystem i sin helhet. På så vis kan kommunen säkerställa att planerade förbättringsåtgärder svarar mot behov och utvecklingsområden i verksamheterna. Det är också ett sätt att öka engagemanget och delaktigheten i arbetet. Alla förvaltningar i Karlshamns kommun har ett krav på sig att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete kring hållbar utveckling, enligt lso 14 O O O-standard. Ett sådant arbete- där omvärldsbevakning är en viktig del -bör bedrivas kontinuerligt som en del av den ordinarie verksamheten. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsförvaltningen föreslår BUS nämnden, kulturnämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning och gymnasienämnden besluta att ställa sig bakom utbildningsförvaltningens förslag till yttrande UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Ewa Kristensson Förvaltningschef Matthias Holmesson Utvecklingssamordnare

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l lo Gymnasienämnden /81 Datorer på Vägga gymnasieskola Gymnasienämndens beslut att ställa sig bakom yrkande och forslag till beslut från ordforande Paul Hedlund (FP). Sammanfattning Elevskåp 33 st har blivit uppbmtna på Vägga gymnasieskola. Tillgreppen har skett i flera olika delar av skolan. Flettalet av skåpen bröts upp från den 23/1 till den 30/1. Skolan har gjort polisanmälan på sakskada dvs. inbrott i elevskåp. Däremot måste varje drabbad elev göra en polisamnälan på det som saknas. Antalet datorer som forsvunnit är 7 st, även läroböcker, mobiltelefoner och miniräknare har forsvunnit skolledningen har haft krismöten med polis och personal och åtgärder har vidtagits. Yrkande Ordforande Paul Hedlund (FP) yrkar att gyrrmasienämnden till fåljd av inbrott i elevskåp på Vägga gymnasieskola ställer sig bakom foljande åtgärder som skolledningen vidtagit att byta lås på samtliga elevskåp att reducera antalet öppna ingångar till skolan att stöldskydd/gps installeras i vmje dator fr o m höstterruinen 2013 att eleverna erbjuds säkerhetsskåp i anslutning till restaurang utbildmngen. Gyrrmasienämnden beslutar vidare att under tiden fram tilllåsanordningarna bytts ut på elevskåp en, ersätter Vägga gymnasieskola pga brister i elevskåpens låsanordningar de elever som fått sina skåp uppbmtna och dänned sina datorer stulna. Eleverna blir därmed helt fiia fi ån ersättningsskyldighet. Protokollet ska skickas till skolledningen Vägga gymnasieskola Ewa Kristensson, forvaltningschef Lotta Lindsko g, ekonom

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 11 Gymnasienämnden 9 Kontaktpolitikerorganisation 2013/82 Gymnasienämndens beslut att Kim Nordlander (MP) går in som kontaktpolitiker får F-byggnadens program. Lars Pröjtz (M) går in som kontaktpolitiker får HR-, RL-, HT-, BP-, OP-, VO- samt ES programmen. Sammanfattning Gymnasienämnden har fått två nya ersättare Kim Nordlander (MP) och Lars Pröjtz (M). Kim Nordlander (MP) går in som kontaktpolitiker får F-byggnadens program. Lars Pröjtz (M) går in som kontaktpolitiker får HR-, RL-, HT-, BP-, OP-, VO- samt ES programmen. Protolmllet ska sl<ickas till Ewa Kristensson, förvaltningschef Nils Andersson, rektor Vägga gymnasieskola

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-09-16 Tid 20-09-24, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.15-15.30 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Lennart

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Rapportutkast 2013-12-03 VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Henrik Natt och Dag Anders Pettersson Karl Alfredsson Per Ahrenberg Firma/Regnr/VAT no. Adress/Adress Telefon/Telephone

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN. Plats och tid: Hällarydssalen, torsdag den20mars kl15.00-17.05

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN. Plats och tid: Hällarydssalen, torsdag den20mars kl15.00-17.05 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN 2 l PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN Plats och tid: Hällarydssalen, torsdag den20mars kl15.00-17.05 Deltagare: (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till arbetsutskott med barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 11 februari 2014 kl. 08.30. Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Linda Svahn

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

,_3vt U;thh. B~t~~:; ;/ KARLSHAMNS KOMMUN. PROTOKOLL BUS l. Nämnden för barn, ungdom och skola 2014-02-04 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BUS-NÅMNDEN

,_3vt U;thh. B~t~~:; ;/ KARLSHAMNS KOMMUN. PROTOKOLL BUS l. Nämnden för barn, ungdom och skola 2014-02-04 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BUS-NÅMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS l l Nämnden för barn, ungdom och skola 2014-02-04 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BUS-NÅMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, klockan 13.15-17.20 Deltagare: (markerade

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kallelse till sammanträde 1(2)

Kallelse till sammanträde 1(2) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(2) Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Torsdag 29 augusti 2013 kl. 19:00 Sammanträdeslokal: Ebba Grips rum, Djursholms slott Förtäring serveras

Läs mer

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef Utbildningsnämndens nämndplan 2012 111020 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade i nämndplanen skall

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 47 (76) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 47 (76) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 47 (76) Kommunstyrelsen 2013-03-19 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl17.00-19.45 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011. Hässleholms Gymnasium

Kvalitetsredovisning 2011. Hässleholms Gymnasium Kvalitetsredovisning Hässleholms Gymnasium www.hassleholmsgymnasium.se www.facebook.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. STYRNING, LEDNING OCH KVALITETSARBETE 4 1.1 Styrdokument 4 1.2 Metoder för granskning och

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-11 GN-2014/149.182 1 (2) HANDLÄGGARE Höglund, Jan 08-535 360 13 Jan.Hoglund@huddinge.se Gymnasienämnden Delårsrapport per

Läs mer

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer