Intern kontroll kommungemensamma kontrollområden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intern kontroll kommungemensamma kontrollområden"

Transkript

1 Bilaga Kommunledningskontoret Koncernledningsavdelningen Anna Falkenstam Intern kontroll kommungemensamma kontrollområden 2015 Det kommunövergripande arbetet med intern kontroll omfattar att nämnder och bolag i 2015 års kontrollplan tar hänsyn till gemensamma kontrollområdena. Områdena har valts genom riskbedömning och -prioritering av processer som inte är verksamhetsspecifika inom kommunkoncernen (bifogas). Samtliga processer riskbedöms på en skala från låg risk till mycket hög risk. Ingen av de undersökta processerna bedöms ha mycket hög risk. Nio av processerna bedöms ha hög risk. Samtliga av dessa processer kontrolleras under 2015, men endast en utgör ett kommungemensamt kontrollområde. 22 av processerna skattas till risknivå medel. Av dessa har ett område ansetts vara kommungemensamt. 13 processer bedöms ha låg risk och lämnas utan åtgärd under året. Intern kontrollansvariga inom ekonomifunktionen, upphandling och HRC har sedan gjort en väsentlighetsbedömning utifrån ett kommungemensamt perspektiv. Hänsyn har även tagits till uppföljning av styrkort och revisionsrapporter. Av de identifierade gemensamma kontrollområdena (gråmarkerade i risk- och väsentlighetsanalysen) föreslås fyra att testas under 2015 genom att vara obligatoriska kontrollområden för nämnder och bolag: 1. Ekonomistyrning, planering, uppföljning - avvikelser och prognoser Risknivå: medel. Hänsyn har även tagits till synpunkter från revisorerna i samband med delårsrapporten. 2. Systematiskt arbetsmiljöarbete - åtgärda och följa upp handlingsplan. Risknivå: hög. Särskilt fokus med anledning av de stigande sjuktalen. 3. Inköp avtalstrohet. Risknivå: hög. Särskilt fokus på avtalsuppföljning. 4. Avtalshantering - ändamålsenlig avtalshantering med anledning av revisionsrapporten Granskning av avtalshantering där revisorernas övergripande rekommendation är att kommunstyrelse, nämnder och bolag ska tillse att de interna kontrollplanerna innefattar hur avtal hanteras och att planerna baseras på resultaten av risk- och väsentlighetsanlys kring hantering av avtal.

2 Risk- och väsentlighetsanalys Upprättad av: Ekonomi & analys, redovisningsenheten, upphandlingsenheten och HRC Huvudprocess Kortfattad beskrivning alternativt delprocesser Riskinventering Konsekvens Sannolikhet Poäng Motivering 2014 Riskreducerande åtgärder. Ska risken omvärderas? Effektivitet/Tidig upptäckt Sammanvägd riskbedömning Åtgärder / kommentarer Personalförsörjning Kompetensutveckling Ingen struktur, inget mål. Ges i fel tid. Saknas resurser. Medarbetare blir headhuntad. Missar potentiellt bättre kandidat om man bara letar i organisationen. Sannolik 12 Saknar mål - därför produktionsbortfall. Medarbetarsamtal. Utbilda chefer i att sätta mål och följa upp. Personalförsörjning Rekrytering Saknas struktur kommer fel kompetens in och kan leda till att vi inte kan bemanna. Åtgärda. Direkta åtgärder och handlingsplaner. Uppföljning. Genomförda åtgärder ska följas upp. Handlingsplan upprättas ej. Dokumentation brister. Orsaker: Slarv, tidsbrist och okunskap Ingen genomförd uppföljning. Ingen uppföljning av handlingsplan. Möjlig 12 Strukturen kan förbättras och chefernas kompetens förbättras. Ny riktlinje. Viss utbildning. Implementera riktlinje. Utbilda effektivare. Sannolik 12 Utbildning. Löpande möta cheferna ute. Sannolik 12 Utbildning. Löpande möta cheferna ute. Överprövning Möjlig 9 Upphandling är en gränsfunktion som starkt påverkas av leverantörers beteende God och professionellt framförd information till anbudsgivare, gedigna förberedelser genom marknadsanalyser Överprövningar följs upp för att klarlägga vad missnöjet kan antas bero på. Kontakter med andra kommuner som är liknande situationer. Inköp Möjlig 9 Information om avtal når inte alltid ut till alla som behöver veta om dem Avtalsdatabasen är tillgänglig för alla anställda, men stödet till beställare på förvaltningarna kan förbättras Kontroller görs. Utbildningstillfällen anordnas. Nya kontrollmetoder behöver inte utveckas men supporten ute på förvaltningarna måste organiseras. Inköp Vht beställer fel i e- handelssystemet Möjlig 9 Kommunens e- handelssystem upplevs som Utbildning av beställare, krav på systemleverantören, tungarbetat, vilket medför att upphandling av nytt e- beställare går tillbaka till handelssystem förbereds tidigare beställningsrutiner Kontroller att förberedelser för upphandling av e-handelssystem görs samt vad som kan uppnås med nuvarande systemleverantör.

3 Avtalsuppföljning betr. Inköp Möjlig 9 Bristen på system och rutiner för avtalsuppföljning medför att avtalsrespekten inte hålls uppe. Investering i uppföljningssystem ges hög prioritet, rutinutveckling identifieras som en strategisk aktivitet Kontroller görs av avtalstrohet och att informationen om detta når ut. Anskaffning av stödsystem prioriteras. Tid och resurser avsätts för avtalsuppföljning. Personalförsörjning 1. Marknadsföring 2. Kompetensinventering 1. Ingen eller felaktig marknadsföring. 2. Saknas helt, Överskattar eller underskattar, dvs fel data osm leder till felaktiga beslut. Möjlig 9 1. Försvårar möjligheten att rekrytera 2. Saknas idag. 1. Ad hoc-åtgärder 2. Medarbetarsamtal 1. Sätta mål och tilldela budget. Ta ett helhetsgrepp. 2. Systematisera och strukturera. Hälsofrämjande arbete Ska möjliggöra att målet god hälsa uppnås. Ska genomsyra allt arbete och vara en naturlig del i arbetsmiljöarbetet. Möjliggöra att utveckla god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden, Risk att det blir en egen aktivitet, en parallellaktivitet som inte genomsyrar allt. Risk att det blir personbundet, att en ledare inte "lever" hälsofrämjande arbete. Risk att sänka oss som attraktiva arbetsgivare. Risk att den inte når alla/inte är känd av alla. Sannolik 12 Hälsoaspekten är så viktig att om det går fel så är det kännbart. Sannolikheten att felen sker är eftersom vi känner till verksamheten och medarbetarenkäten talar för detta. Utbildningar för chefer. Resurser för att sprida info (ombud, pedagog). Hand i hand med övriga riktlinjer (, rehab). AME 9-fältstabellen Riktade insatser Rökfri arbetstid Bli mer naturlig del i ledarutvecklingsprogrammet Öka friskvårdssubventionen. Se över kanaler för informationsspridning. Se över organisationen för hälsoinspiratörer/ombud. Rehabilitering Rehabiliteringspolicy "Anpassning & rehabilitering" Rehabprocess bedrivs skyndsamt i syfte att klargöra möjligheterna till återgång i arbete, Arbetsanpassad och yrkesinriktad rehabilitering. Risk för att få onödigt långa sjukskrivningar. Risk för arbetsgivarmärket. Risk för medias bild/skandaler. Risk för tvister. Ökade sjukslrivningstal. Produktionsbortfall/ökade kostnader Mänskligt lidande. Vikarieproblematik. Kontinuitet i verksamheten. Försäkringskassans förändringar. Politiska beslut. Sannolik 16 Arbetsgivaren ansvarar enligt lag. Konsekvenserna är allvarliga för organisationen, kommunen, medarbetare och brukare. Tydliga politiska riktlinjer och styrdokument. Uppföljningar. Regelverk. Kompetens hos HR och AME. Utbildningar. ambition. Värdegrund och förståelse för vikten. Chefsstöd. Inarbetade rutiner och processer är väl kända i teori och praktik. Tidiga signaler. Systemstöd (Adato?) Insatser politisk nivå - resurser. Mer chefsstöd Förebyggande åtgärder. Löneutbetalning Månadsvisa utbetalningar, lön till anställda Lön betalas inte ut eller vid fel tidpunkt. Felaktig lön betalas ut Möjlig 12 Det kan hända att underlag Plutoutbetalningar. saknas eller kommer för sent. Kontrollerar Fel i underlag Ekonomisk skada utanordningslistor (chef). Instruktioner till medarbetare. Utforma Bob-rapport. Utbilda chefer. Tydliga instruktioner till chef och anställd. Styrning, planering & uppföljning Uppföljningsrapporter Lagkrav eller beslut för (månadsuppföljningar, rapporteringen följs inte. delårsrapport och årsredovisning) Att viktig information inte kommer med eller förvanskas. t läsvärde. Möjlig 9 Dåliga beslutsunderlag kan ge Uppföljningssamtal vid negativa konsekvenser. oklarheter. Etablerade rapporter och anvisningar. Till kommungemensam kontrollplan Redovisning Dagbokföring: inbetalning, utbetalning Pengar betalas ut till fel mottagare. Möjlig 9 Kontrollsystem, risk för felskanning Uppföljningar ev. m h a konsult

4 Styrning, planering & uppföljning Intern kontroll Missar risker.förtroenderisk. Öppnar för oegentligheter. 6 Oegentligheter kan kosta i Den informella kontrollen både pengar och förtroende, fungerar tillfredsställande. men den informella kontrollen fungerar tillfredsställande. Medvetenhet, kunskap och engagemang måste dock öka. Utveckling av strukturer för den interna kontrollen pågår. Utbildning pågår med nya mallar. Fokus 2014/2015 är riskinventering och riskanalys. Styrning, planering & uppföljning Styrkort Att styrkortet inte fångar god ekonomisk hushållning. Möjlig 9 Lagstiftad bedömning av god Mångårigt etablerad och ekonomisk hushållning fungerande styrmodell. kräver att ett flertal målsättningar formuleras och vägs samman. Det krävs eventuellt ett omtag för att sätta styrningen i fokus, då de upprättade styrkorten kanske har stagnerat. Redovisning Redovisning Fakturering, kundreskontra, krav Systemförvaltning (IoF, RoR) Att krav inte följs upp i tid enligt riktlinjer Lindrig Möjlig Att personer har felaktig behörighet Överprövning 6 Beprövade rutiner. Erfaren personal 6 Främst risk i ROR 6 Kompetensnivån hos kommunens upphandlare är numera mycket god. Sårbarheten är dock hög vid ev. vakanser. 6 Inom vissa viktiga varuområden och inom byggentreprenader läggs endast ett fåtal anbud 6 Inom vissa områden är kompetensen otillräcklig hos kommunens kravställare och/eller är organisationen otydlig Täta kontakter med förvaltningarna Löpande stickprovskontroller, fördjupad intern kontrollgranskning under hösten Kommunens upphandlingsfunktion ges en strategisk placering och funktion, bemanning och rekrytering ges extra uppmärksamhet Förfrågningsunderlag delas upp på mindre delar, tidig information om planerade upphandlingar, god framförhållning Kompetensutveckling och/eller organisationsutveckling Kontroller görs betr. kvalitetssäkring av förfrågningsunderlag samt att upphandlingar enbart utförs av kompetens personal. Felaktigheter som framkommer vid överprövningar analyseras och dokumentera för framtida lärande. Kontroller görs att åtgärder vidtas till exempel att anbudsförfrågningar delas upp på mindre delar, kommunikation med företag på marknaden, upphandlingar påbörjas i god tid. Kontroller förs betr. utbildning av kravställare samt betr. tydliga roller i upphandlingsprojekt.

5 Inköp Stora otillåtna direktupphandlingar Inköp Leveranser av beställningar i e- handelssystemet uteblir eller utförs felaktigt Avtalsuppföljning betr. Inköp Samordnad varudistribution Samordnad varudistribution Samordnad varudistribution Miljökrav och eller etiska krav följs inte Leveranser uteblir eller utförs felaktigt Leveranser uteblir eller utförs felaktigt Alla verksamheter i kommunen deltar inte vilket leder till för få leveranser och leveranspunnkter. Personalförsörjning Omvärldsbevakning Missar viktiga signaler. Feltolkningar. Går på fel information. Personalförsörjning Katastrofberedskap Sårbarhet om beredskap saknas. All kompetens inom ett område kan försvinna. Undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna Bedöma. Systematisk och regelbunden riskbedömning. Upptäcker inte riskerna med konsekvens att olyckor och skador kan uppstå. Fel bedömning på grund av kompetensbrist, slarv, tidsbrist. Möjlig 12 Risken förutsätter ett omfattande belopp för att riskbedömningen ska vara adekvat. 6 Kapaciteten och motivationen att bedriva e- handel är varierande mellan olika leverantörer Den ekonomiska risken är inte det viktigaste utan att kommunens anseende sätts på prov. Försäkringar täcker delvis den ekonomiska risken, men det är svårt att bedöma den ekonomiska skadans omfattning i förväg. Leverantörsutveckling, tydlig kravställning, uppföljning 8 Resursbrist, oklara roller och Utveckling av roller och organisation kan medföra att rutiner ges hög prioritet samt uppföljningar inte sker i tillräcklig omfattning identifieras som en strategisk aktivitet 6 Enstaka leverantörer brister i leveransprecision O 4 Inträffar sällan upp till dags dato Lindrig Möjlig 6 Vi vet att det sker, men begränsat till vissa verksamhetsområden. Lindrig Fortlöpande uppföljning, snabb återkoppling från kommunen till leverantör, utkrävande av vite Pga de allvarliga konsekvenserna krävs omedelbar återkoppling till transportören, utkrävande av vite Samtal/diskussioner pågår. 4 Ostrukturerat Ad hoc-åtgärder O 4 Mycket liten het men inom vissa grupper ger det mycket stor påverkan. Sannolik 12 Olika stor risk. Det finns risker utifrån den årliga uppföljningen. Lindrig Möjlig 9 Utförs dålig bedömning eller ingen bedömning på gund av brist på kompetens. Årlig uppföljning med handlingsplan. Utbildning. Rutiner. Årlig uppföljning. Utbildning. Rutiner. Kontroller görs av att upphandling ges en strategisk roll i organisationen samt betr. utbildning av i första hand chefer på olika nivåer. Kontroller att krav på e-handel ställs i alla upphandlingar där detta är möjligt (berör även C4 Teknik) Kontroller görs av miljökrav och etiska krav följs upp av kompetent personal samt att rutiner för avvikelserapportering finns. Anskaffning av stödsystem prioriteras. Kontroller att rutiner för vite finns i organisationen samt att de tillämpas. Kontroller att rutiner för vite finns i organisationen samt att de tillämpas. Kontroller görs att fler verksamheter tas med i den samordnade varudistributionen. Strukturera! Analysera risker och riskgrupper. Ytterligare implementering och utbildningsinsatser. Utbildning. Löpande möta cheferna ute.

6 Styrning, planering & uppföljning Bolagsstyrning (budget, tertialuppföljningar, årsredovisning, löpande bokföring, protokolladminstration, ägardirektiv) 1. Felaktiga antaganden avseende finansiella poster. 2. Att viktig information inte kommer med eller förvanskas. 3. Förändringar av koncernregler. 4. Felaktiga betalningar och attester. 5. Informationsbrist för styrelsen (på grund av per capsulamprotkoll). 6. Ägardirektiven har inte en styrande effekt. 7. Förtroenderisk 6 Kan leda till stora 1. Mix i låneportföljen mellan ekonomiska konsekvenser för bundna och rörliga räntor. hela koncernen om ränterisker inträffar eller ägardirektiven inte följs. Förtroendeskador är kännbara. Stor medvetenhet finns och många riskreducerande åtgärder görs. 2. Följdfrågor ställs. 3. Expertis konsulteras. 4. Spärr i banksystemet och dubbla attester. 5. Bedömning då beslut om arbetsordning fattas. 6. Löpande uppföljning och ägardialog. Redovisning Fakturahantering Att fakturor inte handläggs i tid. Lindrig 4 Beprövat system (IOF), attestregler Regelbunden utbildning i IOF, stickprov på betalningstider Redovisning Fakturering, kundreskontra, krav Att alla tillhandahållna varor och tjänster inte faktureras. Lindrig Möjlig 6 Beprövade rutiner. Erfaren personal Styrning, planering & uppföljning Driftbudget KF Felaktiga budgetförutsättningar och antaganden (skatter, bidrag, finansiella poster, pensioner, löner, demografi, investeringskonsekvenser etc). 8 Kan ge stora ekonomiska Noggrann och kontinuerlig konsekvenser. De känsligaste bevakning av förändringar posterna hanteras av SKL, KPA och SkV. avseende de olika posterna. Regelbundna budgetuppföljningar. Producera checklista under Styrning, planering & uppföljning Driftbudget KLK Överraskningar. Lindrig Sannolik 8 Uppstår ofta men Uppföljningar. Mandat via organisationen har hittat sätt delegation för att hantera det på. budgetkompensation. Kontostruktur finns för att fånga osäkerheten. Redovisning Systemförvaltning (IoF, RoR) Affärssystemet fungerar bristfälligt Finansverksamhet Finansiering (upplåning) Att likviditet inte räcker till betalningar. Finansverksamhet Finansiering (upplåning) Oförmånliga lånevillkor. Lindrig Stiftelseförvaltning Administration och utdelning Udelningsbara medel delas inte ut Stiftelseförvaltning Kapitalförvaltning Ej godtagbar avkastning Lindrig Lönesättning Lönesättning vid nyanställning Lönesättning löpande För hög eller för låg lön. Diskriminering - kan bli förtroendeskada. Svårare att rekrytera 6 Många användare Driftmöten med IT. Servicefönster varje månad. 6 Goda möjligheter till lån via medelmsskap i KI Utvecklad likviditetsplanering 4 Räntekostnaderna utgör idag Kontroll görs vid varje en liten andel av kommunens upplåning. Räntesäkring sker kostnader. enligt finanspolicyn. Lindrig Möjlig 6 Goodwillförlust Översyn av stiftelsevillkor (permutaion och avslut) pågår. 4 Diskretionär förvaltning, externt uppdrag Lindrig Möjlig 9 Chefen brister i kompetens vid lönesättning. Chefen har ingen överblick. Uppföljningsmöten med extern förvaltare Utbildningar för chefer. Omvärldsanalys. Lönestruktur. Lönekartläggning. Internbudgeten är genomlyst i detalj under Arbeta aktivt med arbetsvärdering.

7 Kompetensutveckling Medarbetare har över tid rätt kompetens kompetens i verksamheten. Minskat förtroende för kommunens verksamhet. 8 Brist på ekonomiska medel. Svårt att rekrytera. Ej attraktiva som arbetsgivare. Individuella utvecklingsplaner. Omvärldsbevakning. Kompetensutvecklingsbehovsanalyse r. Detta är en chefsuppgift eftersom chefen har verksamhetsansvar. Personalförsörjning Prognos personalomsättning Prognosen slår fel Lindrig O 2 Kan inte förutse varför man slutar. Heroma pålitligt. Prognos 65-åringar finns.

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 1(6) KS 2011/0042 Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 Sammanfattning Nämnderna har, i samband med rapportering av verksamhetsberättelsen, redovisat resultatet

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad 1 (5) Datum 2017-02-23 Diarienummer KS 2017-5 Handläggare Camilla Petersson Direkttelefon 0380-51 80 10 E-postadress Camilla.petersson@nassjo.se Kommunstyrelsen Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun

Läs mer

Riskanalys. Förskolenämnden

Riskanalys. Förskolenämnden Riskanalys Förskolenämnden Innehållsförteckning 1 Bruttolista... 3 1.1 Verksamhet... 3 1.2 Förtroende... 3 1.3 Ekonomisk/Finansiell... 4 1.4 HR... 6 1.5 Kommunikation... 7 1.6 Informationssäkerhet... 7

Läs mer

Anvisningar och handbok för intern kontroll i Kristianstads kommun 2015

Anvisningar och handbok för intern kontroll i Kristianstads kommun 2015 Anvisningar och handbok för intern kontroll i Kristianstads kommun 2015 Uppdateras i oktober 2015 inför nästkommande år. Från informell till övervakad intern kontroll Idag Mål OTILLFÖRLITLIG Oförutsägbar

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Genomförd intern kontroll 2014 Beskrivning av det interna kontrollsystemet Det interna

Läs mer

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2014-12-15 Ärende 7 Dnr 2014/1.2.1/150 Sid. 1 (5) 2014-11-24 Handläggare: Sara Feinberg, 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms

Läs mer

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård 033-35 38 85 Sida 1(1) 2017-02-20 2016/ALN0028 Kommunstyrelsen Intern kontrollplan 2017 Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan Vår referens. Michael Holmkvist Förvaltningscontroller

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan Vår referens. Michael Holmkvist Förvaltningscontroller Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-01 Vår referens Michael Holmkvist Förvaltningscontroller michael.holmkvist@malmo.se Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2016 KN-2015-3623 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Susanne Karlsson

Handläggare Datum Ärendebeteckning Susanne Karlsson Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-11-16 Intern kontrollplan för 2017 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till intern kontrollplan för 2017 och överlämnar den till Kommunstyrelsen

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll RIKTLINJE Riktlinjer för internkontroll Typ av styrdokument Riktlinje Beslutsinstans Kommunstyrelsen Fastställd 2016-11-30 227 Diarienummer KS 2016/467 Giltighetstid Fr.o.m. 2017-01-01 och tills vidare

Läs mer

Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017

Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017 1 [8] Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017 Rutin/process/ system Kontrollmoment Riskkategori/Beskrivning Kontrollmetod och frekvens Ansvarig för kontroll Rapporteras

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-11-28 2013-005797- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 december 2014 Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-09-09 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delrapport om internkontrollarbetet för år 2013 FRI-2013-2447 Sammanfattning Fritidsnämnden beslutade

Läs mer

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms sdf Administrativa avdelningen Tjänsteanteckningar Dnr: 291-2017-1.6. Sida 1 (10) 2017-08-109 Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Kommunens beredskap avseende risker för korruption och oegentligheter Skellefteå kommun

Kommunens beredskap avseende risker för korruption och oegentligheter Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Kommunens beredskap avseende risker för korruption och oegentligheter Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Revisionsstrategi

Revisionsstrategi 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Skellefteå City Airport AB

Skellefteå City Airport AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Personalfrågor Robert Bergman Mars 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och revisionsfrågor...3 1.3. Revisionskriterier...3 1.4.

Läs mer

Rapport Dnr: BN2016/6 1 (6) 2016-11-22 Byggnadsnämnden Rapport intern kontroll 2016 Beslutsförslag Byggnadsnämnden beslutar: Att godkänna av förvaltningen upprättad skrivelse, daterad 2016-11-22, avseende

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig. Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport Oktober 2014

Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig. Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport Oktober 2014 Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Oktober 2014 Innehållsförteckning Inledning 1 Ansvar för och styrning av

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING 2 Riktlinjer för inköp och upphandling Daterad 2017-05-17 Fastställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19, Reviderad Kommunfullmäktige 2017-09-18 75 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Övergripande granskning av AB Ronneby Industrifastigheter 2011

Övergripande granskning av AB Ronneby Industrifastigheter 2011 Revisionsrapport Övergripande granskning av AB Ronneby 2011 KPMG AB Kristian Gunnarsson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och avgränsning 1 2. Iakttagelser och kommentarer 2 1. Bakgrund, syfte och avgränsning

Läs mer

Sammanställning rapporterade avvikelser 2015

Sammanställning rapporterade avvikelser 2015 Datum 2016-02-10 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer 1(11) Sjukhusadministrationen Ingrid Kvist Utredare Återrapportering angående intern kontrollplan 2015 Driftnämnden Hallands sjukhus Enligt fastställt reglemente

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Till landstingsstyrelsen Intern kontrollplan för 2015 Ärendet I Kommunallagens 6 kap 7 fastställs att nämnderna var

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande:

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande: 1/3 Tjänsteskrivelse Datum: 2015-08-12 Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare: Sven Hagberg Telefon: 0523-61 10 32 E-post: sven.hagberg@lysekil.se YTTRANDE TILL KOMMUNREVISIONEN ÖVER RAPPORT

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014

Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014 V handläggare Jenny Bolander Biträdande förvaltningschef kommunledningsförvaltningen 1 (7) Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014 Kommunledningsförvaltningen Kontrollområde

Läs mer

Internkontrollplan 2016 för kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2016 för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2015-12-1 Konsult och uppdrag Kommunledningskontoret KSKF/2015:573 Lena Lundberg 01-710 2821 1 (1) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 201 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Internkontrollplanerna

Läs mer

Riktlinjer för lönebildning

Riktlinjer för lönebildning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lind Anna Datum 2015-01-05 Diarienummer KSN-2014-1460 Kommunstyrelsen Riktlinjer för lönebildning Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta Riktlinjer

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Växjö kommun Växjö kommun: ca 84 000 invånare ca 7000 kommunanställda Växjö kommuns

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

INTERN KONTROLLPLAN 2016

INTERN KONTROLLPLAN 2016 INTERN KONTROLLPLAN 2016 ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2016-05-04, 146 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH tyrdokument MED: 2016 INTERN KONTROLLPLAN 016 Våra styrdokument [Normerande]

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565.

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för kommunens nämnder KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Kommungemensam intern kontrollplan 2014 (KSN-2014-0200).

Kommungemensam intern kontrollplan 2014 (KSN-2014-0200). Handläggare: Datum: Diarienummer: Mikael Lundkvist 2015-01-30 RÄN-2015-0028 Räddningsnämnden Kommungemensam intern kontrollplan 2014 (KSN-2014-0200). Förslag till beslut att fastställa bifogad rapport

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Granskning av finansförvaltningen

Granskning av finansförvaltningen REVISIONSRAPPORT 2012-11-06 Sid 1 (3) Kommunfullmäktige Dnr: 12REK2 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Granskning av finansförvaltningen Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige beslutar om övergripande riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Uppföljning av intern kontrollplan 2013

Uppföljning av intern kontrollplan 2013 1(4) Förvaltningsnamn Ekonomiavdelningen Jonatan Buhr Juris Landstingsstyrelsen Uppföljning av intern kontrollplan 2013 Bakgrund Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2016/110 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-12-21 Konsult och uppdrag Kommunledningskontoret KSKF/2016:610 Lena Lundberg 016-710 2821 1 (1) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Internkontrollplanerna

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl.

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen mer strategisk Förbättra dialogen i alla faser av upphandlingsprocessen

Läs mer