Intern kontroll kommungemensamma kontrollområden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intern kontroll kommungemensamma kontrollområden"

Transkript

1 Bilaga Kommunledningskontoret Koncernledningsavdelningen Anna Falkenstam Intern kontroll kommungemensamma kontrollområden 2015 Det kommunövergripande arbetet med intern kontroll omfattar att nämnder och bolag i 2015 års kontrollplan tar hänsyn till gemensamma kontrollområdena. Områdena har valts genom riskbedömning och -prioritering av processer som inte är verksamhetsspecifika inom kommunkoncernen (bifogas). Samtliga processer riskbedöms på en skala från låg risk till mycket hög risk. Ingen av de undersökta processerna bedöms ha mycket hög risk. Nio av processerna bedöms ha hög risk. Samtliga av dessa processer kontrolleras under 2015, men endast en utgör ett kommungemensamt kontrollområde. 22 av processerna skattas till risknivå medel. Av dessa har ett område ansetts vara kommungemensamt. 13 processer bedöms ha låg risk och lämnas utan åtgärd under året. Intern kontrollansvariga inom ekonomifunktionen, upphandling och HRC har sedan gjort en väsentlighetsbedömning utifrån ett kommungemensamt perspektiv. Hänsyn har även tagits till uppföljning av styrkort och revisionsrapporter. Av de identifierade gemensamma kontrollområdena (gråmarkerade i risk- och väsentlighetsanalysen) föreslås fyra att testas under 2015 genom att vara obligatoriska kontrollområden för nämnder och bolag: 1. Ekonomistyrning, planering, uppföljning - avvikelser och prognoser Risknivå: medel. Hänsyn har även tagits till synpunkter från revisorerna i samband med delårsrapporten. 2. Systematiskt arbetsmiljöarbete - åtgärda och följa upp handlingsplan. Risknivå: hög. Särskilt fokus med anledning av de stigande sjuktalen. 3. Inköp avtalstrohet. Risknivå: hög. Särskilt fokus på avtalsuppföljning. 4. Avtalshantering - ändamålsenlig avtalshantering med anledning av revisionsrapporten Granskning av avtalshantering där revisorernas övergripande rekommendation är att kommunstyrelse, nämnder och bolag ska tillse att de interna kontrollplanerna innefattar hur avtal hanteras och att planerna baseras på resultaten av risk- och väsentlighetsanlys kring hantering av avtal.

2 Risk- och väsentlighetsanalys Upprättad av: Ekonomi & analys, redovisningsenheten, upphandlingsenheten och HRC Huvudprocess Kortfattad beskrivning alternativt delprocesser Riskinventering Konsekvens Sannolikhet Poäng Motivering 2014 Riskreducerande åtgärder. Ska risken omvärderas? Effektivitet/Tidig upptäckt Sammanvägd riskbedömning Åtgärder / kommentarer Personalförsörjning Kompetensutveckling Ingen struktur, inget mål. Ges i fel tid. Saknas resurser. Medarbetare blir headhuntad. Missar potentiellt bättre kandidat om man bara letar i organisationen. Sannolik 12 Saknar mål - därför produktionsbortfall. Medarbetarsamtal. Utbilda chefer i att sätta mål och följa upp. Personalförsörjning Rekrytering Saknas struktur kommer fel kompetens in och kan leda till att vi inte kan bemanna. Åtgärda. Direkta åtgärder och handlingsplaner. Uppföljning. Genomförda åtgärder ska följas upp. Handlingsplan upprättas ej. Dokumentation brister. Orsaker: Slarv, tidsbrist och okunskap Ingen genomförd uppföljning. Ingen uppföljning av handlingsplan. Möjlig 12 Strukturen kan förbättras och chefernas kompetens förbättras. Ny riktlinje. Viss utbildning. Implementera riktlinje. Utbilda effektivare. Sannolik 12 Utbildning. Löpande möta cheferna ute. Sannolik 12 Utbildning. Löpande möta cheferna ute. Överprövning Möjlig 9 Upphandling är en gränsfunktion som starkt påverkas av leverantörers beteende God och professionellt framförd information till anbudsgivare, gedigna förberedelser genom marknadsanalyser Överprövningar följs upp för att klarlägga vad missnöjet kan antas bero på. Kontakter med andra kommuner som är liknande situationer. Inköp Möjlig 9 Information om avtal når inte alltid ut till alla som behöver veta om dem Avtalsdatabasen är tillgänglig för alla anställda, men stödet till beställare på förvaltningarna kan förbättras Kontroller görs. Utbildningstillfällen anordnas. Nya kontrollmetoder behöver inte utveckas men supporten ute på förvaltningarna måste organiseras. Inköp Vht beställer fel i e- handelssystemet Möjlig 9 Kommunens e- handelssystem upplevs som Utbildning av beställare, krav på systemleverantören, tungarbetat, vilket medför att upphandling av nytt e- beställare går tillbaka till handelssystem förbereds tidigare beställningsrutiner Kontroller att förberedelser för upphandling av e-handelssystem görs samt vad som kan uppnås med nuvarande systemleverantör.

3 Avtalsuppföljning betr. Inköp Möjlig 9 Bristen på system och rutiner för avtalsuppföljning medför att avtalsrespekten inte hålls uppe. Investering i uppföljningssystem ges hög prioritet, rutinutveckling identifieras som en strategisk aktivitet Kontroller görs av avtalstrohet och att informationen om detta når ut. Anskaffning av stödsystem prioriteras. Tid och resurser avsätts för avtalsuppföljning. Personalförsörjning 1. Marknadsföring 2. Kompetensinventering 1. Ingen eller felaktig marknadsföring. 2. Saknas helt, Överskattar eller underskattar, dvs fel data osm leder till felaktiga beslut. Möjlig 9 1. Försvårar möjligheten att rekrytera 2. Saknas idag. 1. Ad hoc-åtgärder 2. Medarbetarsamtal 1. Sätta mål och tilldela budget. Ta ett helhetsgrepp. 2. Systematisera och strukturera. Hälsofrämjande arbete Ska möjliggöra att målet god hälsa uppnås. Ska genomsyra allt arbete och vara en naturlig del i arbetsmiljöarbetet. Möjliggöra att utveckla god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden, Risk att det blir en egen aktivitet, en parallellaktivitet som inte genomsyrar allt. Risk att det blir personbundet, att en ledare inte "lever" hälsofrämjande arbete. Risk att sänka oss som attraktiva arbetsgivare. Risk att den inte når alla/inte är känd av alla. Sannolik 12 Hälsoaspekten är så viktig att om det går fel så är det kännbart. Sannolikheten att felen sker är eftersom vi känner till verksamheten och medarbetarenkäten talar för detta. Utbildningar för chefer. Resurser för att sprida info (ombud, pedagog). Hand i hand med övriga riktlinjer (, rehab). AME 9-fältstabellen Riktade insatser Rökfri arbetstid Bli mer naturlig del i ledarutvecklingsprogrammet Öka friskvårdssubventionen. Se över kanaler för informationsspridning. Se över organisationen för hälsoinspiratörer/ombud. Rehabilitering Rehabiliteringspolicy "Anpassning & rehabilitering" Rehabprocess bedrivs skyndsamt i syfte att klargöra möjligheterna till återgång i arbete, Arbetsanpassad och yrkesinriktad rehabilitering. Risk för att få onödigt långa sjukskrivningar. Risk för arbetsgivarmärket. Risk för medias bild/skandaler. Risk för tvister. Ökade sjukslrivningstal. Produktionsbortfall/ökade kostnader Mänskligt lidande. Vikarieproblematik. Kontinuitet i verksamheten. Försäkringskassans förändringar. Politiska beslut. Sannolik 16 Arbetsgivaren ansvarar enligt lag. Konsekvenserna är allvarliga för organisationen, kommunen, medarbetare och brukare. Tydliga politiska riktlinjer och styrdokument. Uppföljningar. Regelverk. Kompetens hos HR och AME. Utbildningar. ambition. Värdegrund och förståelse för vikten. Chefsstöd. Inarbetade rutiner och processer är väl kända i teori och praktik. Tidiga signaler. Systemstöd (Adato?) Insatser politisk nivå - resurser. Mer chefsstöd Förebyggande åtgärder. Löneutbetalning Månadsvisa utbetalningar, lön till anställda Lön betalas inte ut eller vid fel tidpunkt. Felaktig lön betalas ut Möjlig 12 Det kan hända att underlag Plutoutbetalningar. saknas eller kommer för sent. Kontrollerar Fel i underlag Ekonomisk skada utanordningslistor (chef). Instruktioner till medarbetare. Utforma Bob-rapport. Utbilda chefer. Tydliga instruktioner till chef och anställd. Styrning, planering & uppföljning Uppföljningsrapporter Lagkrav eller beslut för (månadsuppföljningar, rapporteringen följs inte. delårsrapport och årsredovisning) Att viktig information inte kommer med eller förvanskas. t läsvärde. Möjlig 9 Dåliga beslutsunderlag kan ge Uppföljningssamtal vid negativa konsekvenser. oklarheter. Etablerade rapporter och anvisningar. Till kommungemensam kontrollplan Redovisning Dagbokföring: inbetalning, utbetalning Pengar betalas ut till fel mottagare. Möjlig 9 Kontrollsystem, risk för felskanning Uppföljningar ev. m h a konsult

4 Styrning, planering & uppföljning Intern kontroll Missar risker.förtroenderisk. Öppnar för oegentligheter. 6 Oegentligheter kan kosta i Den informella kontrollen både pengar och förtroende, fungerar tillfredsställande. men den informella kontrollen fungerar tillfredsställande. Medvetenhet, kunskap och engagemang måste dock öka. Utveckling av strukturer för den interna kontrollen pågår. Utbildning pågår med nya mallar. Fokus 2014/2015 är riskinventering och riskanalys. Styrning, planering & uppföljning Styrkort Att styrkortet inte fångar god ekonomisk hushållning. Möjlig 9 Lagstiftad bedömning av god Mångårigt etablerad och ekonomisk hushållning fungerande styrmodell. kräver att ett flertal målsättningar formuleras och vägs samman. Det krävs eventuellt ett omtag för att sätta styrningen i fokus, då de upprättade styrkorten kanske har stagnerat. Redovisning Redovisning Fakturering, kundreskontra, krav Systemförvaltning (IoF, RoR) Att krav inte följs upp i tid enligt riktlinjer Lindrig Möjlig Att personer har felaktig behörighet Överprövning 6 Beprövade rutiner. Erfaren personal 6 Främst risk i ROR 6 Kompetensnivån hos kommunens upphandlare är numera mycket god. Sårbarheten är dock hög vid ev. vakanser. 6 Inom vissa viktiga varuområden och inom byggentreprenader läggs endast ett fåtal anbud 6 Inom vissa områden är kompetensen otillräcklig hos kommunens kravställare och/eller är organisationen otydlig Täta kontakter med förvaltningarna Löpande stickprovskontroller, fördjupad intern kontrollgranskning under hösten Kommunens upphandlingsfunktion ges en strategisk placering och funktion, bemanning och rekrytering ges extra uppmärksamhet Förfrågningsunderlag delas upp på mindre delar, tidig information om planerade upphandlingar, god framförhållning Kompetensutveckling och/eller organisationsutveckling Kontroller görs betr. kvalitetssäkring av förfrågningsunderlag samt att upphandlingar enbart utförs av kompetens personal. Felaktigheter som framkommer vid överprövningar analyseras och dokumentera för framtida lärande. Kontroller görs att åtgärder vidtas till exempel att anbudsförfrågningar delas upp på mindre delar, kommunikation med företag på marknaden, upphandlingar påbörjas i god tid. Kontroller förs betr. utbildning av kravställare samt betr. tydliga roller i upphandlingsprojekt.

5 Inköp Stora otillåtna direktupphandlingar Inköp Leveranser av beställningar i e- handelssystemet uteblir eller utförs felaktigt Avtalsuppföljning betr. Inköp Samordnad varudistribution Samordnad varudistribution Samordnad varudistribution Miljökrav och eller etiska krav följs inte Leveranser uteblir eller utförs felaktigt Leveranser uteblir eller utförs felaktigt Alla verksamheter i kommunen deltar inte vilket leder till för få leveranser och leveranspunnkter. Personalförsörjning Omvärldsbevakning Missar viktiga signaler. Feltolkningar. Går på fel information. Personalförsörjning Katastrofberedskap Sårbarhet om beredskap saknas. All kompetens inom ett område kan försvinna. Undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna Bedöma. Systematisk och regelbunden riskbedömning. Upptäcker inte riskerna med konsekvens att olyckor och skador kan uppstå. Fel bedömning på grund av kompetensbrist, slarv, tidsbrist. Möjlig 12 Risken förutsätter ett omfattande belopp för att riskbedömningen ska vara adekvat. 6 Kapaciteten och motivationen att bedriva e- handel är varierande mellan olika leverantörer Den ekonomiska risken är inte det viktigaste utan att kommunens anseende sätts på prov. Försäkringar täcker delvis den ekonomiska risken, men det är svårt att bedöma den ekonomiska skadans omfattning i förväg. Leverantörsutveckling, tydlig kravställning, uppföljning 8 Resursbrist, oklara roller och Utveckling av roller och organisation kan medföra att rutiner ges hög prioritet samt uppföljningar inte sker i tillräcklig omfattning identifieras som en strategisk aktivitet 6 Enstaka leverantörer brister i leveransprecision O 4 Inträffar sällan upp till dags dato Lindrig Möjlig 6 Vi vet att det sker, men begränsat till vissa verksamhetsområden. Lindrig Fortlöpande uppföljning, snabb återkoppling från kommunen till leverantör, utkrävande av vite Pga de allvarliga konsekvenserna krävs omedelbar återkoppling till transportören, utkrävande av vite Samtal/diskussioner pågår. 4 Ostrukturerat Ad hoc-åtgärder O 4 Mycket liten het men inom vissa grupper ger det mycket stor påverkan. Sannolik 12 Olika stor risk. Det finns risker utifrån den årliga uppföljningen. Lindrig Möjlig 9 Utförs dålig bedömning eller ingen bedömning på gund av brist på kompetens. Årlig uppföljning med handlingsplan. Utbildning. Rutiner. Årlig uppföljning. Utbildning. Rutiner. Kontroller görs av att upphandling ges en strategisk roll i organisationen samt betr. utbildning av i första hand chefer på olika nivåer. Kontroller att krav på e-handel ställs i alla upphandlingar där detta är möjligt (berör även C4 Teknik) Kontroller görs av miljökrav och etiska krav följs upp av kompetent personal samt att rutiner för avvikelserapportering finns. Anskaffning av stödsystem prioriteras. Kontroller att rutiner för vite finns i organisationen samt att de tillämpas. Kontroller att rutiner för vite finns i organisationen samt att de tillämpas. Kontroller görs att fler verksamheter tas med i den samordnade varudistributionen. Strukturera! Analysera risker och riskgrupper. Ytterligare implementering och utbildningsinsatser. Utbildning. Löpande möta cheferna ute.

6 Styrning, planering & uppföljning Bolagsstyrning (budget, tertialuppföljningar, årsredovisning, löpande bokföring, protokolladminstration, ägardirektiv) 1. Felaktiga antaganden avseende finansiella poster. 2. Att viktig information inte kommer med eller förvanskas. 3. Förändringar av koncernregler. 4. Felaktiga betalningar och attester. 5. Informationsbrist för styrelsen (på grund av per capsulamprotkoll). 6. Ägardirektiven har inte en styrande effekt. 7. Förtroenderisk 6 Kan leda till stora 1. Mix i låneportföljen mellan ekonomiska konsekvenser för bundna och rörliga räntor. hela koncernen om ränterisker inträffar eller ägardirektiven inte följs. Förtroendeskador är kännbara. Stor medvetenhet finns och många riskreducerande åtgärder görs. 2. Följdfrågor ställs. 3. Expertis konsulteras. 4. Spärr i banksystemet och dubbla attester. 5. Bedömning då beslut om arbetsordning fattas. 6. Löpande uppföljning och ägardialog. Redovisning Fakturahantering Att fakturor inte handläggs i tid. Lindrig 4 Beprövat system (IOF), attestregler Regelbunden utbildning i IOF, stickprov på betalningstider Redovisning Fakturering, kundreskontra, krav Att alla tillhandahållna varor och tjänster inte faktureras. Lindrig Möjlig 6 Beprövade rutiner. Erfaren personal Styrning, planering & uppföljning Driftbudget KF Felaktiga budgetförutsättningar och antaganden (skatter, bidrag, finansiella poster, pensioner, löner, demografi, investeringskonsekvenser etc). 8 Kan ge stora ekonomiska Noggrann och kontinuerlig konsekvenser. De känsligaste bevakning av förändringar posterna hanteras av SKL, KPA och SkV. avseende de olika posterna. Regelbundna budgetuppföljningar. Producera checklista under Styrning, planering & uppföljning Driftbudget KLK Överraskningar. Lindrig Sannolik 8 Uppstår ofta men Uppföljningar. Mandat via organisationen har hittat sätt delegation för att hantera det på. budgetkompensation. Kontostruktur finns för att fånga osäkerheten. Redovisning Systemförvaltning (IoF, RoR) Affärssystemet fungerar bristfälligt Finansverksamhet Finansiering (upplåning) Att likviditet inte räcker till betalningar. Finansverksamhet Finansiering (upplåning) Oförmånliga lånevillkor. Lindrig Stiftelseförvaltning Administration och utdelning Udelningsbara medel delas inte ut Stiftelseförvaltning Kapitalförvaltning Ej godtagbar avkastning Lindrig Lönesättning Lönesättning vid nyanställning Lönesättning löpande För hög eller för låg lön. Diskriminering - kan bli förtroendeskada. Svårare att rekrytera 6 Många användare Driftmöten med IT. Servicefönster varje månad. 6 Goda möjligheter till lån via medelmsskap i KI Utvecklad likviditetsplanering 4 Räntekostnaderna utgör idag Kontroll görs vid varje en liten andel av kommunens upplåning. Räntesäkring sker kostnader. enligt finanspolicyn. Lindrig Möjlig 6 Goodwillförlust Översyn av stiftelsevillkor (permutaion och avslut) pågår. 4 Diskretionär förvaltning, externt uppdrag Lindrig Möjlig 9 Chefen brister i kompetens vid lönesättning. Chefen har ingen överblick. Uppföljningsmöten med extern förvaltare Utbildningar för chefer. Omvärldsanalys. Lönestruktur. Lönekartläggning. Internbudgeten är genomlyst i detalj under Arbeta aktivt med arbetsvärdering.

7 Kompetensutveckling Medarbetare har över tid rätt kompetens kompetens i verksamheten. Minskat förtroende för kommunens verksamhet. 8 Brist på ekonomiska medel. Svårt att rekrytera. Ej attraktiva som arbetsgivare. Individuella utvecklingsplaner. Omvärldsbevakning. Kompetensutvecklingsbehovsanalyse r. Detta är en chefsuppgift eftersom chefen har verksamhetsansvar. Personalförsörjning Prognos personalomsättning Prognosen slår fel Lindrig O 2 Kan inte förutse varför man slutar. Heroma pålitligt. Prognos 65-åringar finns.

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Förhindra fusk och oegentligheter

Kvalitetssäkrad välfärd. Förhindra fusk och oegentligheter Kvalitetssäkrad välfärd Förhindra fusk och oegentligheter Förhindra fusk och oegentligheter Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Olle Olsson, olle.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2015 Alingsås kommun Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Revisionsrapport 6 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2011 Haninge kommun Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av ekonomistyrning

Granskning av ekonomistyrning Revisionsrapport Granskning av ekonomistyrning Botkyrka kommun Jan Nilsson Göran Person- Lingman Anders Hägg Maj 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 2 2 Inledning

Läs mer

Signaler på ekonomisk obalans

Signaler på ekonomisk obalans KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Signaler på ekonomisk obalans EKONOMISK UPPFÖLJNING AV UTFÖRAREN KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Signaler på ekonomisk obalans EKONOMISK UPPFÖLJNING AV UTFÖRARE Upplysningar om innehållet:

Läs mer

www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun

www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun Göran Persson Lingman Dennis Hedberg Hanna Franck Larsson Niklas Eriksson

Läs mer

Granskning av måloch styrsystem

Granskning av måloch styrsystem Revisionsrapport Granskning av måloch styrsystem Botkyrka kommun Micaela Hedin Susanna Collijn Sofia Regnell Sep 2012 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och 1 1 Inledning 3 1.1

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Uppföljande granskning

Uppföljande granskning Revisionsrapport* Uppföljande granskning LSS Äldre multisjuka Barn- och ungdomar med psykisk ohälsa Ledning och styrning IT Avstämningsrutiner inom den löpande bokföringen Kvalitén i lönesystemet IFS Hofors

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun Revisionsrapport Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholms kommun Göran Persson Lingman, certifierad kommunal revisor Februari 2010 (1) Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2013 2 Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning

Läs mer

Risker i de administrativa processerna Bilaga 4:1

Risker i de administrativa processerna Bilaga 4:1 Risker i de administrativa processerna 090929 1(11) Risker i de administrativa processerna Bilaga 4:1 1. Generella risker (5 st) Generell Att beroendet av enskilda personer är stort. Om en viktig person

Läs mer

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Revisionsrapport juni 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll Karlstads kommun 2012

Intern kontroll Karlstads kommun 2012 Dnr KS-2012-768 Dpl 01 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Koncernstöd, Arbetsgivarenheten Tjänsteyttrande 2013-03-25 Agneta Holmsten, 054-540 10 65 agneta.holmsten@karlstad.se Intern kontroll Karlstads kommun

Läs mer

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2012 Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Innehåll 1 Slutsats och sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning Revisionsrapport Kompetensförsörjning Skellefteå kommun Jan-Erik Wuolo Cert. kommunal revisor Maria Strömbäck Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning 1 2. Bakgrund och uppdrag 5 2.1.

Läs mer

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Göran Persson- Lingman Jan Voss Cecilia Axelsson Katarina Lidblom Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer