Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831"

Transkript

1 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med organisationsnummer , nedan kallad SKI, har följande avtal träffats. Ramavtalsleverantören ansvarar för anställd, företrädare och eventuell underleverantörs arbete såsom för eget arbete. Avropsberättigade De upphandlande myndigheter/enheter, UM/UE, som kan tillämpa Ramavtalen är specificerade bilaga 01, Avropsberättigade parter. Avtalstid Ramavtalet träder ikraft när båda parter undertecknat Ramavtalet. Ramavtalet gäller med möjlighet till förlängning ett (1) + ett (1) år. Vid utebliven uppsägning senast tre (3) månader före avtalstidens utgång förlängs Ramavtalet med ett (1) år i sänder. Efter fjärde året upphör Ramavtalet utan föregående uppsägning. Att Ramavtalet upphört att gälla ska inte påverka giltigheten av Leveransavtal som ingåtts under Ramavtalets giltighetstid. Leveransavtal kan inte löpa för längre tidsperiod än tre (3) år efter det att Ramavtalets giltighetstid har upphört. Definitioner Ramavtal - Med Ramavtal avses detta dokument inklusive Avtalsbilagor. Parter - Med Parter i denna Huvudtext avses SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) och Ramavtalsleverantören. UM/UE - Med UM/UE avses sammantaget samtliga avropsberättigade myndigheter/enheter om inte annat anges. Avrop - Med Avrop avses köp eller beställning av produkter/möbler som UM/UE gör genom användande av detta Ramavtal. Förnyad konkurrensutsättning - Med förnyad konkurrensutsättning avses att en avropsförfrågan sänds till samtliga Ramavtalsleverantörer inom aktuellt Ramavtalsområde. Ramavtalsleverantören - Med Ramavtalsleverantören avses den leverantör/återförsäljare som efter upphandlingen erhållit Ramavtal och är därigenom part i detta Ramavtal. Leveransavtal - Med Leveransavtal avses det kontrakt/avtal som upprättas mellan SKI och Leverantören i samband med avrop. Tjänster - Med tjänster avses produktrelaterade tjänster t.ex. inbärning, montering, sömnad, utplacering och efterdragning. DDP, Delivery Duty Paid - innebär att Ramavtalsleverantören står för samtliga risker och kostnader fram till det att produkten finns tillgänglig på den plats i Sverige som angivits i avropsförfrågan. Handlingars inbördes ordning Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning: 1) Skriftliga ändringar och tillägg till Ramavtalet 2) Detta Ramavtal inklusive bilagor 3) Eventuella skriftliga svar och förtydliganden till förfrågningsunderlaget 4) Förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor 5) Eventuella skriftliga förtydliganden till anbud med bilagor 6) Ramavtalsleverantörens anbud med bilagor 7) ALOS 05 och MONTAGE 85 Inga andra handlingar än dessa gäller. Ramavtalets omfattning Ramavtalet omfattar Möbler inom följande anbudsområden: Anbudsområde B Möbler för skola inom alla geografiska områden Anbudsområde F Kontorsmöbler inom alla geografiska områden Ramavtalsleverantören förbinder sig att tillhandahålla de möbler som omfattas av Ramavtalet inklusive bilagor enligt de villkor som Ramavtalet anger. UM/UE får inte vägras leverans av möbler som omfattas av Ramavtalet.

2 Avropsrutiner Avrop/beställning från detta Ramavtal får inte ha villkor som strider mot detta Ramavtal. Ramavtalsleverantören är skyldig att vid avrop tillämpa avtalade priser och villkor. Avrop och övrig kommunikation ska ske på det svenska språket om inte annat överenskommes mellan Avroparen och Ramavtalsleverantören. Avropsförfarande Avrop kan göras av de UM/UE som är avropsberättigade enligt bilaga 01, Avropsberättigade parter. Avrop sker antingen genom särskild fördelningsnyckel eller förnyad konkurrensutsättning. Avropsformen särskild fördelningsnyckel används vid avrop under ett av UM/UE beräknat totalbelopp av SEK. Avropsformen förnyad konkurrensutsättning används vid avrop över ett av UM/UE beräknat totalbelopp av SEK. De två avropsformerna tillämpas för samtliga anbudsområden. Tillämpning av särskild fördelningsnyckel UM/UE väljer den Ramavtalsleverantör som bäst kan tillgodose UM/UEs behov vid avropstillfället med hjälp av nedanstående parametrar. Angivna parametrar är ej rangordnade. a) Produktens funktionalitet b) Produktens estetiska utformning c) Produktens anpassning till befintliga möbler och annan inredning d) Produktens anpassning till lokalens utformning och funktionalitet e) Produktens ergonomiska kvalitet f) Leveranstid g) Produktens pris i bruttoprislistan och priser för produktrelaterade tjänster, t.ex. inbärning, montering mm. Tillämpning av förnyad konkurrensutsättning Förfarandet innebär att UM/UE skickar ut en skriftlig avropsförfrågan till samtliga Ramavtalsleverantörer inom anbudsområdet för att på nytt lämna avropssvar (anbud). Detta görs för att avgöra vilken Ramavtalsleverantör som kan erbjuda UM/UE bästa möbler och produktrelaterade tjänster utifrån de villkor som angetts i avropsförfrågan. I avropsförfrågan preciseras vilken typ av möbler och produktrelaterade tjänster som önskas avropas. Avrop kan preciseras till specifika verksamhetsområden som t.ex. skola, förskola, kontorslokal, äldreboende, bibliotek. Tidpunkt för leverans ska anges. Vidare ska i avropsförfrågan anges en skälig tidsfrist för att lämna avropssvar. Denna tidsfrist fastställs med hänsyn till avropsförfrågans komplexitet samt den tid som behövs för att lämna avropssvar. Avropssvar inkomna efter angiven tidsfrist beaktas inte. Avropssvaren ska vara skriftliga och innehållet i dem omfattas av sekretess fram till det att beslut fattats om val av Ramavtalsleverantör. Kontrakt tilldelas den Ramavtalsleverantör som lämnat det bästa anbudet utifrån de villkor som angetts i avropsförfrågan. Om efterfrågade möbler och produktrelaterade tjänster inte kan erbjudas ska orsak till detta meddelas UM/UE. Rätten att ta emot avropsförfrågningar kan inte delegeras av Ramavtalsleverantören till underleverantör eller annan leverantör. UM/UE ska meddela de Ramavtalsleverantörer som lämnat avropssvar om beslut som fattats om val av Ramavtalsleverantör. Avropet avslutas och regleras genom att skriftligt Leveransavtal upprättas och tecknas mellan Ramavtalsleverantören och UM/UE. Observera att fastställda villkor i Ramavtalet inte kan omförhandlas i den förnyade konkurrensutsättningen. Om det är nödvändigt får dock villkoren preciseras och kompletteras. Det är då fråga om att komplettera eller förfina villkoren i Ramavtalet för att fånga upp särskilda omständigheter som behöver uppfyllas för att kunna fullgöra ett enskilt Leveransavtal. Utvärderingskriterier vid förnyad konkurrensutsättning Vid avrop med förnyad konkurrensutsättning ska UM/UE skriftligt precisera sina krav och behov. Nedan är angivet några exempel på olika krav som kan användas i en förnyad konkurrensutsättning. Förutom angivna exempel kan andra krav, angivna i anbudsförfrågan, förekomma. Exempel krav a) Funktionalitet - att möblerna ska uppfylla vissa efterfågade funktioner b) Estetisk utformning - att möblerna ska ha en viss efterfrågad estetisk utformning c) Anpassning till andra produkter - att möblerna ska passa in med befintliga möbler eller annan inredning d) Anpassning till lokal - att möblerna ska passa in i lokalernas utformning och funktionalitet e) Ergonomi - att möblerna uppfyller efterfrågade ergonomiska kvaliteter f) Leveranstid - att möblerna ska levereras vid en speciellt angiven leveranstid)

3 Den Ramavtalsleverantör som uppfyller ställda krav i UM/UEs krav-och behovsbeskrivning och lämnat lägst totalpris antas som Leverantör. Med totalpris menas pris för produkter, fraktkostnad och ev. övriga efterfrågade tjänster t.ex. inbärning, montering, sömnad, utplacering och efterdragning. Om UM/UE väljer att bedöma angivna utvärderingskriterier med t.ex. poäng beskrivs detta i varje enskild förfrågan vid den förnyade konkurrensutsättningen. Beskrivning av hur utvärdering och ev. poängsättning av utvärderingskriterier ska beskrivas i anbudsförfrågan i varje enskild förnyad konkurrensutsättning. Avrop/beställningar och orderbekräftelse Avrop/beställningar från UM/UE ska kunna ske skriftligt till Ramavtalsleverantör via post, e-post, fax eller webb. Om UM/UE har e-handelssystem ska beställningar kunna ske via det inom tre (3) månader från det att UM/UE begär det. UM/UE ska vid samtliga former av avrop/beställningar erhålla en skriftlig orderbekräftelse. Denna ska innehålla uppgift om beställda produkter och leveranstid. Pris och betalningsvillkor, Ersättning. Ramavtalsleverantören har rätt till ersättning enligt bifogad prisbilaga och bruttoprislista. Från gällande bruttoprislista dras en generell rabattsats. Rabattsatsen är gällande under hela Ramavtalsperioden. Ersättningen reglerar samtliga med uppdraget förenade kostnader. Kostnader för produktrelaterade tjänster kan tillkomma. Sådana tjänster kan vara t.ex. inbärning, montering, sömnad mm. Vid förnyad konkurrensutsättning har Ramavtalsleverantören rätt till ersättning enligt anbud. Faktureringsvillkor Kunden har rätt att välja mellan att erhålla faktura elektroniskt eller i pappersformat. Ramavtalsleverantören ska kunna erbjuda månadsvis fakturering i efterskott till UM/UE. All fakturering ska göras från Ramavtalsleverantören, vilket innebär att ingen fakturering får ske från underleverantör. Slutfaktura avseende Ramavtalsleverantörens samtliga åtaganden ska vara UM/UE tillhanda senast två (2) månader efter det att aktuella leveransavtalet som uppkommer vid avrop löpt ut. Kunden är skyldig att tillhandahålla de uppgifter som härrör till UM/UE och som Ramavtalsleverantören behöver för att framställa korrekt faktura. Felaktiga fakturor eller fakturor som inte är specificerade kan UM/UE returnera utan åtgärd. Expeditions- och faktureringsavgifter eller liknande får inte debiteras. Fakturavillkor får inte strida mot ramavtalet. Vid e-fakturering kan felaktiga fakturor ej returneras. Ramavtalsleverantören kontaktas omgående för rättelse. Efter överenskommelse med UM/UE krediteras det felaktiga beloppet separat alternativt dras summan på nästföljande faktura. Fakturans innehåll På fakturan ska minst anges: - Fakturadatum och Fakturanummer, - Adressering till UM/UE (namn, adress, samt referens) - Ramavtalsleverantörens namn, adress och organisationsnummer och telefonnummer, plus-/bankgiro samt referens - Ramavtalsleverantörens momsregistreringsnummer och F-skattebevisnummer - Leveransdatum och leveransadress, - Beställarens namn, - Specifikation dvs. vad leverans avser (art och mängd), - Fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter samt mervärdesskatt - Övriga uppgifter som UM/UE önskar UM/UE kan specificera annat fakturainnehåll i samband med avrop. Betalningsvillkor Betalning, inklusive mervärdeskatt, ska erläggas mot specificerad och godkänd faktura trettio (30) dagar efter fakturans ankomstregistrering. Ramavtalsleverantören är inte berättigad att debitera faktureringsavgift eller andra liknande avgifter. Ramavtalsleverantören ska fakturera UM/UE d v s faktura får ej skickas från underleverantör. Vid försenad betalning har Ramavtalsleverantören rätt till påminnelseavgift enligt förordning (1981:1 057) om ersättning för inkassokostnader m.m. samt dröjsmålsränta enligt lag (1997:484) om dröjsmålsavgift respektive räntelagen (1975:635). UM/UE har rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen i de fall Ramavtalsleverantören ålagts att betala viten eller skadestånd och dröjer med detta. Ränta ska i sådant fall regleras på anmodan av UM/UE.

4 Betalning i affärslokal Om anbudsgivare har verksamhet förlagd till affärslokal ska UM/UE kunna erlägga betalning antingen genom att Ramavtalsleverantören fakturerar köpta produkter eller att Ramavtalsleverantören utfärdar ett speciellt betalkort som UM/UE kan använda vid transaktioner. Fakturor ska innehålla samtliga uppgifter som är beskrivna i punkten Fakturans innehåll i detta Ramavtal Prisjustering Lämnade priser får justeras en gång per kalenderår. Ramavtalsleverantören väljer själv from vilket datum prisjusteringen ska börja gälla. Nya priser gäller därefter under ett (1) år. Begäran om prisjustering ska skriftligen framställas och vara SKI tillhanda senast fem (5) veckor innan ny period påbörjas. Om begäran om prisjustering inte har kommit SKI tillhanda inom angiven tid ligger innevarande priser fast ytterligare ett (1) år. Ramavtalsleverantören kan hävda totalt maximalt tre (3) % justering av priserna vid varje enskilt tillfälle för upphandlat sortiment. Prisjusteringarna kan bero på förändrade kostnader av råvaror, leveranser, produktion, lagerhållning mm. För att justering av priser ska träda i kraft ska SKI och Ramavtalsleverantören träffa skriftlig överenskommelse härom. Ramavtalsleverantörens åtagande Ramavtalsleverantören åtar sig att leverera möbler/produkter och tjänster i enlighet med villkoren i Ramavtalet med bilagor. Ramavtalsleverantören har inte rätt att, med hänvisning till detta Ramavtal, marknadsföra eller sälja produkter eller tjänster som inte omfattas av Ramavtalet. Ramavtalsleverantörens leveranskapacitet ska upprätthållas under hela Ramavtalsperioden. I Ramavtalsleverantörens åtagande ingår att informera avropsberättigade UM/UE om Ramavtalet och att verka för att avrop sker i enlighet med Ramavtalet. Ramavtalsleverantören ska genomföra uppdraget fackmannamässigt, med omsorg och i enlighet med god sedvänja i branschen. Ramavtalsleverantören får inte från annan än UM/UE ta emot eller inhämta direktiv för uppdragets utförande. Någon inköpsvolym kan inte garanteras. Leveranstid Leverans av möbler och eventuellt tillhörande produkter ska ske på den tid eller inom den tidsrymd som angivits i beställningen/leveransavtalet. Leverans får inte utan UM/UEs godkännande ske tidigare än vad som överenskommits i beställningen. Högsta acceptabla leveranstid är 35 arbetsdagar, på av UM/UE angiven plats i Sverige, efter beställning om inget annat överenskommits mellan UM/UE och Ramavtalsleverantören. Faktisk leveranstid ska anges i orderbekräftelse. Med arbetsdagar ska inte gälla tid då tillverkningsanläggningar kan vara stängda för produktion. Sådana tidsperioder är ca 25 juni - 1 augusti och 20 december - 5 januari. Som leveransdag ska, under förutsättning att UM/UE inte avvisar leverans/delleverans, anses den dag då leverans/delleverans ställs UM/UE:s förfogande för leveranskontroll. Leveransvillkor särskild fördelningsnyckel Vid avropsformen särskild fördelningsnyckel upp t om av UM/UE beräknat totalbelopp av SEK får Ramavtalsleverantör debitera faktiskt leveranskostnad, dock maximalt 2500 SEK per order. Produkter ska levereras till av UM/UE anvisad plats. Leveransavisering Ramavtalsleverantören ska skriftligt avisera mottagaren när leverans/delleverans kommer att ske. Leveransavisering ska ske senast fem (5) arbetsdagar före leverans/delleverans om inte annat överenskommits mellan UM/UE och ramavtalsleverantören.

5 Leveransförsening Leveransförsening ska aviseras skriftligen av Ramavtalsleverantören utan uppskov. Ramavtalsleverantören ska ange orsaken till förseningen samt om möjligt den tidpunkt då leverans/delleverans beräknas kunna ske. Kan senareläggning accepteras fastställs en ny leveranstid. Avlämnas varan/varorna inte i rätt tid, dvs. enligt ny beräknad leveranstid enligt första stycket, och leveransförseningen beror på Ramavtalsleverantören, har UM/UE rätt till vite. Vite ska utgå för varje påbörjad sjudagarsperiod som förseningen varar med 2 % av priset, exklusive mervärdesskatt under vilken förseningen varar. Vite ska dock inte utgå för tid som Ramavtalsleverantören utan olägenhet för UM/UE ställer andra produkter till UM/UEs förfogande. Dessa produkter ska uppfylla avtalad specifikation. UM/UE äger rätt att efter eget val tillgodogöra sig upplupet vite antingen genom att vid betalningen för den försenade leveransen/delleveransen göra avdrag på priset eller genom att till Ramavtalsleverantören framställa särskilt krav om betalning. Framställs sådant särskilt krav ska betalning erläggas inom 30 dagar från den dag kravet fastställts. UM/UEs rätt till vite enligt ovan är dock maximerat till 20% av priset för den försenade leveransen/delleveransen exklusive mervärdesskatt. Om leveransförsening beror på händelse som anges i rubriken Force Majeure eller på Kunden eller något förhållande på dennes sida ska avtalad leveranstid förlängas med den tid som kan anses skälig. Returhantering pall Vid leveranser på pall ska Ramavtalsleverantör kostnadsfritt återta sina pallar om inget annat överenskommits mellan UM/UE och Ramavtalsleverantör. Avhjälpande av fel Ramavtalsleverantören ska avhjälpa fel med all skyndsamhet och på egen bekostnad och risk efter att från UM/UE ha mottagit anmälan om fel, för vilket Ramavtalsleverantören enligt ovan angivna bestämmelse om Garanti svarar. Om fel är av sådan art att det enligt UM/UEs bedömning är lämpligt att avhjälpande sker hos Ramavtalsleverantören ska UM/UE meddela Ramavtalsleverantören detta. Ramavtalsleverantören ombesörjer retur och fraktkostnader utan fördröjning. Ramavtalsleverantören ska återleverera reparerad eller i utbyte levererad del till UM/UE, Levererat förtullat den plats UM/UE anvisar DDP enligt Incoterms 2010 exklusive skatter. Ramavtalsleverantören ska bära kostnaderna och stå risken för eventuell felsökning, demontering och inmontering. Ramavtalsleverantören ansvarar för i utbyte levererade eller omgjorda delar eller annat arbete på samma villkor och under samma förutsättningar som gäller för den ursprungligen levererade produkten. Garantitiden för övriga delar av produkten förlängs med tid under vilken produkten varit obrukbar till följd av fel. Om Ramavtalsleverantören vägrar fullgöra sina förpliktelser enligt denna punkt eller, oaktat anmodan därom, underlåter att med vederbörlig skyndsamhet vidta erforderliga åtgärder, ska UM/UE äga rätt att utföra nödvändiga reparationer och annat arbete eller låta tillverka ny vara på Ramavtalsleverantörens risk och bekostnad. Broschyr Anbudsgivaren ska vid anmodan från enskild UM/UE producera en enklare broschyr med de vanligast förekommande produkterna i det avtalade sortimentet. Broschyren kan tryckas i A4-format och ska innehålla text, bild, artikelnummer, förpackningsstorlekar och gällande pris. Broschyren ska kunna vara i elektroniskt format om UM/UE så önskar. Anmodan från UM/UE ska kunna ske när som helst under avtalsperioden. Äganderätt Programvara, ritningar och övrigt tekniskt underlag, vilken av part överlämnats till den andra parten före eller efter Ramavtalets/Leveransavtalets slutande, förblir respektive parts egendom. Immaterialrättsligt intrång Ramavtalsleverantören ska svara för skadestånd och övriga kostnader som kan uppkomma såväl för Ramavtalsleverantören som för SKI//UM/UE på grund av eventuellt intrång i immateriell skyddsrätt vid tillverkning eller användning av underlaget/produkten. Ramavtalsleverantören ska inte svara för intrång enligt föregående stycke i den mån intrånget direkt hänför sig till av SKI//UM/UE tillhandahållen materiel eller till lösning eller förfarande som SKI//UM/UE har föreskrivit mot Ramavtalsleverantörens skriftliga invändning.

6 SKI//UM/UE och Ramavtalsleverantören ska hålla varandra informerade om anspråk på grund av påstått intrång i immateriell skyddsrätt. Om det föreligger intrång ska Ramavtalsleverantören på egen bekostnad, antingen modifiera underlaget/produkten så att intrång inte längre föreligger eller träffa uppgörelse med rättighetshavaren. Om underlaget/produkten modifieras ska Ramavtalsleverantören svara för att dess avtalade funktion, prestanda och användbarhet inte försämras och att dess framtida användning inte fördyras. Om Ramavtalsleverantörens ansvar enligt denna punkt görs gällande ska Ramavtalsleverantören på egen bekostnad söka inträde i eventuell rättegång där talan riktas mot SKI//UM/UE samt därvid och även i övrigt biträda SKI//UM/UE efter bästa förmåga vid påstått intrång i immateriell skyddsrätt. Felleverans Vid felleverans kontaktas Ramavtalsleverantörens kundsupport som så snart som möjligt ska leverera den korrekta produkten. Det åligger Ramavtalsleverantören att hämta den felaktiga produkten. Ramavtalsleverantören ska stå för alla kostnader om felet beror på densamme. Felbeställningar Vid felbeställningar kontaktas Ramavtalsleverantörens kundsupport. Det åligger Ramavtalsleverantören att hämta den felaktiga produkten. UM/UE ska stå för alla kostnader om felet beror på densamme. Vid returer av varorna ska hela varans värde betalas tillbaka till UM/UE. Reklamationer Ramavtalsleverantören ska handlägga reklamationer inom skälig tid och utan kostnad ersätta med motsvarande produkter. Force Majeure Part befrias från sina åtaganden enligt ramavtalet om fullgörandet därav förhindras på grund av omständigheter utanför dess kontroll som denne skäligen inte kunde förutse vid avropstillfället och vars följder denne inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Som sådan omständighet ska anses krig, krigsliknande tillstånd, jordbävning, eldsvåda, beslut från regeringen eller annan myndighet samt icke avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden. Avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden ska inte anses som befrielsegrund. SKI och Ramavtalsleverantören ska verka för att hitta alternativa lösningar så att uppdraget trots ovan hinder kan fullföljas. Part som avser åberopa ovan beskriven omständighet ska omgående skriftligen underrätta motpart därom. Så snart den åberopade omständigheten upphört ska part underrätta motpart samt omedelbart återuppta åtagandet i avtalad omfattning. Har hindret bestått i mer än sex (6) månader har SKI rätt att häva detta ramavtal till omedelbart upphörande. Miljökrav Ramavtalsleverantören ska arbeta efter en strukturerad miljöplan som är beskriven i Ramavtalsleverantörens anbud. Ramavtalet i förhållande till tecknade kontrakt Ramavtalets bestämmelser ska alltid vara tillämpliga på ingångna Leveransavtal så länge dessa är giltiga. Ramavtalsleverantören äger inte rätt att i Leveransavtalet ange villkor som står i strid med Ramavtalet. Priser Priserna i Ramavtalet är baserade på de anbudsområden och typfall som ingick i upphandlingen. Valutan ska vara svenska kronor (SEK) och priserna ska vara exklusive mervärdeskatt. Vid den förnyande konkurrensutsättningen efterfrågas priset för de efterfrågade möblerna som UM/UE kommer att avropa. Priset definieras i det Leveransavtal som upprättas mellan Ramavtalsleverantören och UM/UE. Kontroll och besiktning Mottagningskontroll sker hos avropande UM/UE genom dennes försorg. Inbärning Vid avrop av särskilt skrymmande produkter till anvisad plats ska UM/UE enligt detta Ramavtal ha möjlighet att beställa inbärning av Ramavtalsleverantören. Detta gäller i synnerhet för tunga värdeskåp men också för t.ex. klädskåp, hyllsystem, större förvaringsenheter mm. Inbärning offereras separat. I begreppet inbärning ska också vid behov ingå montering av produkter i vägg och golv.

7 Montering och sömnad Vid avrop av produkter enligt detta ramavtal ska UM/UE ha möjlighet att i tillämpliga anbudsområden beställa montering och sömnad av Ramavtalsleverantören. Montering och sömnad offereras separat. I begreppet montering kan ingå montering av lösa möbler och montering av möbler och andra produkter på vägg som tex. hyllor, skåp, gardinstänger mm. I anbudsområde F - Kontorsmöbler ska montering ingå i priset. Med begreppet sömnad menas sömnad av gardiner och ev. andra textiler efter önskemål från UM/UE. I tjänsten ska också kunna ingå upphängning av gardiner. Utplacering Vid avrop av produkter enligt detta ramavtal ska UM/UE ha möjlighet att i tillämpliga anbudsområden beställa utplacering av produkter av Ramavtalsleverantören. Utplacering offereras separat. Med begreppet utplacering menas att produkterna placeras på av UM/UE anvisade platser i specifika rum. Tidpunkt för inbärning, montering och utplacering Tidpunkt för inbärning, montering och utplacering ska ske maximalt sju (7) dagar efter leverans eller efter överenskommelse mellan Ramavtalsleverantören och UM/UE. Efterdragning Vid avrop av produkter enligt detta ramavtal ska UM/UE ha möjlighet att i tillämpliga anbudsområden beställa efterdragning av produkter av Ramavtalsleverantören. Efterdragning offereras separat. Med begreppet efterdragning menas att produkternas skruvar, bultar o.dyl justeras så att maximal stabilitet nås efter en viss tids användande. Tidpunkt för efterdragning sker efter överenskommelse mellan Ramavtalsleverantören och UM/UE. Konstruktionsansvar Ramavtalsleverantören ska ha fullt konstruktionsansvar även om konstruktionsförslag framförs av UM/UE. Konstruktionsansvaret innebär att Ramavtalsleverantören ansvarar för att produkt uppfyller alla krav enligt detta ramavtal samt även i övrigt fyller skäliga uppgifter på bland annat säkerhet, funktionsduglighet, ändamålsenlighet, underhållsmässighet, styrka, hållbarhet och miljöanpassning. Avroparens godkännande av ritning, konstruktion eller produkt innebär inte att Ramavtalsleverantören befrias från sitt konstruktionsansvar. Underleverantörer Ramavtalsleverantören har rätt att anlita underleverantör i enlighet med Ramavtalet. På SKI:s respektive UM/UE begäran ska Ramavtalsleverantören genom intyg eller avtal kunna påvisa ett etablerat samarbetsförhållande (giltigt samarbetsavtal) med underleverantören. Samarbetsavtalet mellan Anbudsgivaren och underleverantören ska förbinda underleverantören att ställa offererade produkter eller tjänster till förfogande för det åtagande som anbudet omfattar. Samarbetsavtalet ska vara gällande under hela Ramavtalstiden inklusive eventuella förlängningsperioder. Ramavtalsleverantör kan, under ett tilldelat Ramavtals löptid, ansöka hos SKI om förändringar avseende underleverantörer. Tillägg eller byte av underleverantör kan endast ske efter skriftligt godkännande av SKI. Utgångspunkten är att Ramavtalsleverantörens leveranskapacitet ska vara oförändrad under avtalsperioden. Tillägg eller byte av underleverantör kan endast ske efter skriftligt godkännande av SKI. Ramavtalsleverantören har inte rätt att till underleverantör delegera rätten att motta avrop, lämna avropssvar, teckna avtal med UM/UE eller fakturera UM/UE. Ramavtalsleverantören svarar för underleverantörs arbete så som för sitt eget arbete. Ramavtalsleverantören är skyldig att ha väl dokumenterade rutiner för hantering av underleverantörer. Rutinerna ska innefatta: ansvarsfördelning, tillgänglighet av resurser och kontaktpersoner hos underleverantören mm. Personal Ramavtalsleverantören förbinder sig att vid genomförandet av uppdraget använda sig av personal med för ändamålet erforderlig kompetens och som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag.

8 Ansvarsförsäkring Ramavtalsleverantören ansvarar för skador som åsamkats SKIs och/eller UM/UEs egendom till följd av oaktsamhet i samband med arbetets utförande. Ramavtalsleverantören ansvarar också för eventuell skadeståndsskyldighet gentemot tredje man i samband med arbetets utförande. Ramavtalsleverantören ska inneha och under hela avtalsperioden vidmakthålla giltig ansvarsförsäkring samt andra för verksamheten erforderliga försäkringar. Ramavtalsleverantören ska vid anmodan av SKI respektive UM/UE kunna visa upp bestyrkt kopia av relevanta gällande försäkringsbevis. Ansvarsbegränsning Ramavtalsleverantören ansvarar för samtliga skador som han, eller annan för vilken han ansvarar för, orsakar genom fel eller försummelse. Ramavtalsleverantörens skadeståndsansvar är begränsat till direkt skada, dock högst med ett belopp per skadetillfälle motsvarande det belopp som är högst av 35 basbelopp respektive 20% av kontraktssumman per avrop. Som direkt skada ska även anses förlust av data. Ansvarsbegränsningen enligt detta stycke omfattar inte viten, prisavdrag eller räntor. Ramavtalsleverantören ansvarar inte för utebliven vinst eller annan indirekt skada inklusive SKIs eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje part. Begränsningen i detta stycke äger inte tillämpning om skadan orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet. Part som gör gällande att kontraktsbrott föreligger ska vidta alla erforderliga åtgärder för att begränsa uppkommande skada såvitt detta kan ske utan oskälig kostnad och olägenhet. Krav på säkerhet vid leverans Ramavtalsleverantören ska ansvara för att produkten uppfyller i lag, förordning eller av tillsynsmyndighet vid tidpunkten för leverans angivna krav på säkerhet. Under den tid SKIs//UM/UEs personal vistas hos Ramavtalsleverantören svarar Ramavtalsleverantören för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall. Motsvarande samordningsansvar åligger UM/UE när Ramavtalsleverantörens personal vistas hos UM/UE. Parterna förbinder sig, envar beträffande sin personal, att informera om skyldighet för var och en att följa de anvisningar som den andra parten lämnar i syfte att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Meddelandeskyldighet Båda parter är eller kan förväntas bli skyldiga att kontinuerligt informera varandra om händelser som är av betydelse för Ramavtalets genomförande. Ramavtalsleverantören är skyldig att utan dröjsmål meddela SKI sådana avvikelser som leder till, eller kan komma att leda till, att avtalade villkor inte uppfylls. Sociala och Etiska krav Möbler som levereras enligt detta kontrakt ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med: ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182, FN:s barnkonvention, artikel 32, det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, samt den arbetsrätt, inklusive regler om minimilön och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. 2 Ramavtalsleverantören är skyldig att på anmodan från SKI redovisa att kraven i 1 uppfylls. Redovisningen ska ske på det sätt och inom den tid som SKI begär om detta inte är oskäligt. Ramavtalsleverantören är vidare skyldig att möjliggöra för SKI att själv eller genom ombud kontrollera på plats att kraven i 1 uppfylls. Detta sker t.ex. genom att vid begäran lämna adress och kontaktuppgifter till tillverkare i ett eller flera led av de varor som produceras för Ramavtalets avropare. 3 Skulle UM/UE, till exempel genom vad som framkommit vid kontroll utförd av UM/UE eller på uppdrag av UM/UE eller på annat sätt, ha befogad anledning att misstänka att kraven i 1 inte uppfylls är Ramavtalsleverantören skyldig att genom egen utredning visa att han uppfyller dessa krav. I annat fall gäller vad som sägs i 4. 4 Bristande uppfyllelse av skyldigheterna i 1-3 innebär ett kontraktsbrott. SKI får med anledning av kontraktsbrottet begära rättelse inom den tid SKI bestämmer förutsatt att tidsfristen inte är oskäligt kort. Sker inte rättelse eller är rättelsen bristfällig har SKI rätt till ersättning som står i proportion till SKIs intresse av att kraven följs, uppsägning eller hävning. Valet av påföljd får inte vara oproportionerligt i förhållande till kontraktsbrottet.

9 Antidiskrimineringsklausul 1. Ramavtalsleverantören ska vid utförandet av den avtalade tjänsten i Sverige följa vid varje tidpunkt gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som avses för närvarande är 16 kap 8 och 9 brottsbalken samt diskrimineringslag (2008:567). 2. Ramavtalsleverantören är under avtalstiden skyldig att på begäran av SKI skriftligen redovisa de åtgärder som vidtagits med anledning av förpliktelserna enligt 1. Tiden för redovisning ska vara minst en vecka, om inte längre tid överenskommits. 3. Om Ramavtalsleverantören inte inom föreskriven tid lämnar sådan information som denne är skyldig att förete enligt 2 eller om Ramavtalsleverantören vid utförandet av kontraktet inte uppfyllt sina skyldigheter avseende aktiva åtgärder enligt de lagar mot diskriminering som angetts i 1, äger SKI rätt att säga upp Ramavtalet till förtida avveckling med en i villkoren föreskriven uppsägningstid. 4. Ramavtalsleverantören ska ålägga underleverantör den skyldighet som anges i 1-3, i enlighet med följande uppställda krav: För det första ska villkoren endast omfatta en underleverantör som utför den verksamhet som uppdraget avser i Sverige och som omfattas av svensk materiell rätt. För det andra bör underleverantören utföra en väsentlig del av det uppdrag som upphandlingskontraktet avser. Det bör normalt vara fallet om uppdraget utgör en procentuellt stor andel av kontraktsvärdet. För det tredje krävs att huvudleverantören har faktisk möjlighet att införa motsvarande antidiskrimineringsvillkor i avtalet med den aktuelle underleverantören. 5. Eftersom det är av mycket stor betydelse för SKI att dess Ramavtalsleverantörer lever upp till grundläggande demokratiska värderingar ska en lagakraftvunnen dom mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot diskriminering enligt de lagar mot diskriminering som angetts i 1 anses utgöra ett väsentligt kontraktsbrott. SKI äger i dessa fall rätt att häva avtalet. Personalansvar Ramavtalsleverantören har för sin och eventuell inhyrd personal fullständigt personalansvar och svarar för alla kostnader i samband med detta. Säkerhet och sekretess Ramavtalsleverantören ska följa de säkerhetsföreskrifter som UM/UE redovisar från tid till annan samt tillse att berörda resurser och anlitad underleverantör iakttar dessa föreskrifter. Ramavtalsleverantören får inte till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge uppgifter om UM/UEs verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- och/eller yrkeshemlighet eller som i övrigt rör UM/UEs interna förhållanden, i annan utsträckning än som erfordras för avtalad tjänsts genomförande. I det fall Ramavtalsleverantören ges tillgång till enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyddad information ska tillämpliga bestämmelser i nämnda lag beaktas. Skyldigheten att iaktta sekretessen gäller även efter det att Kontraktet i övrigt upphört att gälla. Ramavtalsleverantören förbinder sig att informera personal och underleverantörer om gällande sekretess. Om UM/UE så begär ska särskild sekretessförbindelse undertecknas av Ramavtalsleverantörens personal och ev. anlitad underleverantör innan arbetet påbörjas. I det fall Ramavtalsleverantören ges tillgång till enligt sekretesslagen skyddad information ska tillämpliga bestämmelser i nämnda lag beaktas. Ramavtalsleverantören ska informera anlitad underleverantör om gällande sekretess. Om UM/UE önskar ska särskild sekretessförbindelse undertecknas av anlitad underleverantör innan avtalad tjänst påbörjas och leverans sker. Sekretesskyldighet gäller även om Leveransavtalet i övrigt upphört att gälla. För att uppdrag inom samhällskritisk verksamhet ska kunna påbörjas måste en säkerhetsprövning och eventuell registerkontroll utföras på berörda personer. Ramavtalsleverantören samt eventuella underleverantörer blir då på UM/UEs begäran föremål för kontroll enligt säkerhetsskyddslag (1996:627) samt säkerhetsskyddsförordning (1996:633). Det åligger UM/UE att i avropsförfrågan uppge att säkerhetsskyddsavtal erfordras för leveransen. De närmare villkoren för säkerhetsskyddsavtal och dess vidmakthållande under kontraktsperioden ska fastställas mellan UM/UE och Ramavtalsleverantören. Säkerhet och krisberedskapsplaner Vid de tillfällen då Ramavtalsleverantören utför uppdrag på plats i UM/UEs lokaler åligger det Ramavtalsleverantören att följa av UM/UE framtagna säkerhets och krisberedskapsplaner om sådan situation skulle uppstå. E-Faktura Ramavtalsleverantören förbinder sig att erbjuda lösningar som möjliggör översändande av fakturor i elektronisk form till UM/UE. Standardiserade och på marknaden förekommande format avses att användas, t.ex. SFTI Fulltextfaktura (www.eh.skl.se) eller Svefaktura (www.svefaktura.se). E-Handel Ramavtalsleverantör ska inom tre (3) månader från det att UM/UE så begär det kunna skicka produktkatalog/prislista, kunna ta emot ordrar och skicka fakturor elektroniskt. Den standard som ska användas är i första hand den i offentlig sektor använda SFTI (Singel Face To Industry), se Parterna överenskommer om vilken av affärsprocesserna som ska användas.

10 Uppföljning och rutiner Ramavtalsleverantören åtar sig att medverka i de uppföljningar av användningen av Ramavtalet som SKI kan komma att genomföra. Ramavtalsleverantören ska ha väl dokumenterade rutiner för Ramavtalsadministration, som garanterar samtliga åtaganden enligt detta Ramavtal. Revision Om SKI vid något tillfälle har skäl att anta att Ramavtalsleverantören saknar ekonomisk förmåga att fullfölja Ramavtalet, äger SKI rätt att genom revisor hos Ramavtalsleverantören utföra ekonomisk revision innefattande bland annat granskning av Ramavtalsleverantören bokföring. Ramavtalsleverantören ska utan tillkommande kostnader för SKI assistera den av SKI utsedda revisorn i arbetet bland annat genom att ställa nödvändig dokumentation till förfogande. Om SKI kan visa att Ramavtalsleverantören saknar ekonomisk förmåga att fullfölja Ramavtalet äger SKI och/eller UM/UE rätt att säga upp detta Ramavtal/respektive kontrakt med tre månaders varsel. Revision omfattar även Ramavtalsleverantörens underleverantörer i de fall sådana ingår i Ramavtalet. Vid revision ska SKI äga rätt att ta hjälp av en utomstående kontrollorganisation. Uppföljning och kontroll SKI eller av SKI anvisad tredje part ska ha möjlighet att hos Ramavtalsleverantören kontrollera att avtalat åtagande utförs i enlighet med avtalade villkor. SKI:s möjligheter att genomföra kontroller av avtalat åtagande ska även omfatta part med uppgift att utföra revision eller granskning av SKI. Ramavtalsleverantören ska utan tillkommande kostnader för SKI tillhandahålla nödvändigt underlag som möjliggör uppföljning och kontroller av Ramavtalet. I det fall resultatet av kontroller visar felaktighet i Ramavtalsleverantörens utförande av avtalat åtagande ska Ramavtalsleverantören ersätta SKI för de merkostnader som detta orsakar SKI. Ramavtalsleverantör förbinder sig att, när SKI så begär, till SKI överlämna dokumentation och information samt allt övrigt material som avser avtalat åtagande inkluderande för Ramavtalet specifika anpassningar, integrationsgränssnitt, konfigurationer, standarduppsättningar etc. Överlämnat material ska ha en sådan kvalitet att SKI, UM/UE eller annan part anlitad av dessa, ges möjlighet att själva eller genom tredje part fortsätta verksamheten i samma omfattning och med samma kvalitet som gäller för detta Ramavtal. Kvalitetsledning Ramavtalsleverantören ska ha kvalitetssäkringsrutiner som säkerställer och omfattar åtagandet i Ramavtalet. Ramavtalsleverantören ska på begäran av SKI och/eller UM/UE eller av SKI och/eller UM/UE anvisad tredje part, ge denne möjlighet att göra en revision av kvalitetsledningen och dokumenterade rutiner och deras tillämpning i organisationen. Ramavtalsleverantören kan inte kräva någon ersättning från SKI och/eller UM/UE eller av tredje part i samband med revision. Administrativ ersättning och redovisning SKI är avtalspart och är ansvarig för förvaltningen av Ramavtalet under avtalstiden. Ramavtalsleverantören ska till SKI erlägga en administrativ ersättning. Ramavtalsleverantören ska till SKI erlägga en administrativ ersättning avseende all försäljning under detta Ramavtal. Ramavtalsleverantören erlägger en avgift om 2 % av fakturerat belopp enligt detta avtal. Om uppdrag utförts av underleverantör ska det fakturerade beloppet ingå i underlaget för den administrativa ersättningen som ska betalas av Ramavtalsleverantören. Ramavtalsleverantören ska till SKI erlägga den administrativa avgiften om 2 % under hela den period som Kontrakt (avropsavtal) löper. Administrativ avgift utgår även efter det att Ramavtalet eller enskilda Kontrakt har upphört att gälla under förutsättning att ramavtalet fortfarande tillämpas mellan leverantören och en avropande myndighet eller enhet. Inrapportering av statistik ska därför göras så länge som avrop görs. SKI behöver ha vetskap om vilka myndigheter och enheter som tillämpar utgångna Ramavtal för att kunna vidta nödvändiga åtgärder för att hänföra avrop till gällande Ramavtal. Ersättningen avser SKI:s arbete med genomförandet av upphandlingen, avtalsförvaltning, marknadsföring av avtalet, vägledning vid avrop, information, administrativ service samt stöd och rådgivning vid tvister mellan avropsberättigad myndighet/enhet och antagen Ramavtalsleverantör. Ramavtalsleverantören ska inte på eget initiativ specificera SKI:s administrativa avgift på Kundens faktura. Redovisning får endast ske i det fall myndigheten/enheten särskilt begär det. Redovisning av statistik Ramavtalsleverantören ska månadsvis till SKI lämna en redovisning av försålda varor/tjänster som omfattas av Ramavtalet. Försäljning genom Kontrakt som löper efter ramavtalstidens utgång ska redovisas till dess att uppdraget upphört. Redovisningen ska ske månadsvis i efterskott senast per den 15:e i efterföljande månad och omfatta föregående månads fakturerade belopp exklusive mervärdesskatt. Redovisningen ska rapporteras via den webbaserade länk som mailas ut 14 dagar innan rapportering eller i annat format som SKI och Ramavtalsleverantören överenskommer om.

11 Redovisning ska ske även om ingen försäljning har skett eller inga avrop gjorts. Redovisningen ska ske utan kostnad för SKI. Fakturering Den administrativa ersättningen faktureras Ramavtalsleverantören månadsvis av SKI med redovisning av fakturerat belopp som underlag. Mervärdesskatt ska erläggas enligt gällande skattelagstiftning. Betalningsvillkor är trettio (30) dagar netto, påminnelseavgift enligt förordning (1981:1 057) om ersättning för inkassokostnader m.m. samt dröjsmålsränta enligt lag (1997:484) om dröjsmålsavgift respektive räntelagen (1975:635). Efter mottagen redovisning fakturerar SKI den administrativa ersättningen inklusive mervärdesskatt. Fakturan ska betalas inom trettio (30) dagar från fakturans utställningsdatum. Vite SKI har, för det fall Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åtaganden avseende redovisning eller inbetalning av den administrativa ersättningen, rätt till vite. Vite ska utgå för varje redovisningsperiod som Ramavtalsleverantören brister i sin redovisningsskyldighet genom att utebli med redovisningen. Vid utebliven redovisning utgår vite om SEK exklusive mervärdesskatt för varje påbörjad förseningsvecka, dock med maximalt SEK exklusive mervärdesskatt för varje redovisningsperiod. I det fall maximalt vite utgått och Ramavtalsleverantören inte inkommit med begärd statistik äger SKI rätt att till Ramavtalsleverantör ställa faktura baserad på tidigare lämnad redovisning. Revision SKI äger rätt att kontrollera att Ramavtalsleverantören fullgjort sina åtaganden enligt detta avtal, genom att anlita en av SKI utsedd revisor. Sådan revisor ska ges tillgång till fakturor och räkenskapsmaterial avseende avrop, i den utsträckning som erfordras för nämnda kontroll och som inte står i strid med lag och börsregler som är tillämpliga för Ramavtalsleverantören. Eventuella brister och/eller felaktigheter i redovisningen som upptäcks vid revision ska korrigeras omgående. SKI ska svara för kostnaden för revisorn i det fall Ramavtalsleverantören fullgjort sina åtaganden, i annat fall ska Ramavtalsleverantören stå för kostnaden. Ramavtalsleverantören ska, trots att denne fullgjort sina åtaganden, stå för kostnaderna för revision om maximalt vite om SEK enligt ovan utgått under de senaste tolv månaderna. Detsamma gäller om Ramavtalsleverantören har varit i dröjsmål med betalningen med minst 30 dagar den senaste tolvmånadersperioden. Hävning av Ramavtal SKI har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om Ramavtalsleverantören i väsentligt hänseende brutit mot avtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) kalenderdagar efter erinran härom. Reklamation och hävning ska ske skriftligen till Ramavtalsleverantören med en kopia till SKI. SKI äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan helt eller delvis om Ramavtalsleverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med ramavtalsupphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av Ramavtal. SKI äger rätt att häva avtalet med omedelbart verkan helt eller delvis och utan föregående erinran om Ramavtalsleverantören enligt lagakraftvunnen dom döms för brott som omfattas av 10 kap. 1 lag (2007:1 091) om offentlig upphandling (LOU) eller brottsbalken. SKI äger rätt att häva avtalet med omedelbart verkan helt eller delvis och utan föregående erinran om Ramavtalsleverantören inbegrips av omständigheter som omfattas av 10 kap. 2 LOU. SKI äger rätt att häva avtalet med omedelbart verkan helt eller delvis om Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åligganden avseende svenska skatter eller sociala avgifter trots påpekande från SKI. SKI äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om Ramavtalsleverantören inte upprätthåller den sortimentsbredd som offererades i upphandlingen, utan godtagbara motiv att reducera sortimentsbredden. Om Ramavtalsleverantören inte längre uppfyller ställda krav ska Ramavtalsleverantören åtgärda dessa snarast, dock senast inom en (1) månad. Om mer än 1 månad passerat från det att bristen uppdagades och Ramavtalsleverantören underlåter att meddela SKI om brister enligt ovan, har SKI rätt att besluta att avropande UM/UE ska exkludera Ramavtalsleverantören från att lämna avropssvar tills bristen är åtgärdad. Om det passerat mer än tre (3) månader från tidpunkten då bristen anmälts/borde ha anmälts, och bristen är oväsentlig, har SKI rätt att häva Ramavtalet. Hävning ska ske skriftligen till Ramavtalsleverantörens kontaktperson till den av Ramavtalsleverantörens angivna adress. Part ska ange grunden för hävningen/uppsägningen. Hävning av Leveransavtal UM/UE har rätt att häva Leveransavtalet om; a) Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åligganden avseende skatter eller socialavgifter trots påpekande från UM/UE. b) Ramavtalsleverantören enligt lagakraftvunnen dom dömts för ekonomiska brott.

12 c) person i ledande ställning hos Ramavtalsleverantören har belagts med näringsförbud. d) Ramavtalsleverantören försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion eller annars kan anses vara på obestånd e) Om Ramavtalsleverantören inkommit med felaktiga uppgifter i provningsförteckningen I Ramavtalet anges att SKI har rätt att häva Ramavtalet vid avtalsbrott eller om det framkommer att Ramavtalsleverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av Ramavtalet. UM/UE har som följd av sådan hävning även rätt att häva hela eller delar av Kontraktet om hävningsgrunden bedöms ha betydelse för Kontraktets utförande. Hävning kan avse enligt UM/UEs val hela Leveransavtalet eller den del av Leveransavtalet som hänför sig till grunden för upphörandet. Meddelande om hävning ska skriftligen ställas till motpartens kontaktperson. Utöver vad som anges på annan plats i detta dokument äger UM/UE /Ramavtalsleverantören rätt att häva Leveransavtalet om motparten i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt Leveransavtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom. Skadestånd Vid hävning ska ekonomisk reglering ske mellan SKI och Ramavtalsleverantören. Ersättning ska utgå för direkt skada som är anledning till hävning. Överlåtelse till ny Ramavtalsleverantör Ingånget avtal får normalt inte överlåtas till ny Ramavtalsleverantör. I undantagsfall, till exempel vid omorganisation eller försäljning, får detta göras utan att ny upphandling behöver genomföras. Överlåtelsen ska i förväg godkännas av SKI och överlåtelseavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av SKI och den nya Ramavtalsleverantören. För att den nya Ramavtalsleverantören ska ha rätt att leverera enligt Ramavtalet ska kopia av överlåtelseavtalet sändas till SKI. Sker överlåtelse utan godkännande har SKI rätt till skadestånd för den skada SKI lider. SKI äger också rätt att häva Ramavtalet utan föregående uppsägning. Byte eller anlitande av underleverantör Vid byte eller anlitande av underleverantör ska förfrågan inkomma till SKI senast fyra (4) veckor innan planerat byte eller anlitande, om inte synnerliga skäl föreligger. Byte eller anlitande av underleverantör ska skriftligen godkännas av SKI. Nya underleverantörer ska uppfylla de krav som ställts på underleverantörer i förfrågningsunderlaget. Sker byte eller anlitande av underleverantör utan SKI:s godkännande har SKI rätt till skadestånd från Ramavtalsleverantören för den skada den lider. SKI äger också rätt att häva Ramavtalet utan föregående uppsägning. Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Ramavtal eller Leveransavtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand avgöras genom förhandling Parterna emellan. Om inte uppgörelse nås vid dessa förhandlingar ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol i Stockholm med tillämpning av svensk rätt. Den omständigheten att tvist hänskjuts till rättsligt avgörande berättigar inte Ramavtalsleverantören att avbryta sitt uppdrag. Rättigheter och skyldigheter enligt detta Ramavtal bestäms av svensk lag. Preskription Om talan inte väcks inom ett (1) år efter Ramavtalets upphörande går parts talerätt förlorad (preskription), om inte uppsåt eller grov vårdslöshet ligger motpart till last. Vid uppsåt och grov vårdslöshet ska talan väckas inom tio (10) år efter Ramavtalets upphörande. SKI och Kunden SKI och Kunden kommer att samarbeta under avtalsperioden. SKI ansvarar för att informera om Ramavtalet, stödja UM/UE vid avrop, följa upp tillämpningen av Ramavtalet samt bidra till att underlätta samarbetet mellan UM/UE och Ramavtalsleverantören. SKI kommer att verka för att UM/UE bistår med den information som SKI behöver för att följa upp Ramavtalet. SKI och Ramavtalsleverantören SKI och Ramavtalsleverantören ska samarbeta under avtalsperioden. SKI respektive Ramavtalsleverantören är skyldig att minst en gång per år delta i ett uppföljningsmöte där omständigheter som påverkar avtalsförhållandet diskuteras.

13 Ramavtalsändringar och tillägg Ändringar och tillägg till Ramavtalet ska godkännas av SKI och Ramavtalsleverantören samt upprättas skriftligen i separat handling, undertecknas av avtalsparterna och biläggas Ramavtalet. Ändringar och tillägg till Leveransavtalet Ändringar i och tillägg till Leveransavtalet ska ske skriftligen. Sådana ändringar och tillägg ska vara undertecknade av både UM/UE och Ramavtalsleverantören och biläggas Leveransavtalet. Part får inte utan motpartens skriftliga godkännande överlåta eller pantsätta rättigheter och/eller skyldigheter enligt Leveransavtalet till annan. UM/UE äger rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt Leveransavtalet, till ny organisation eller organisationsform för det fall UM/UE byter till sådan ny organisation eller organisationsform. Meddelanden Meddelanden som enligt detta Ramavtal ska tillställas den andre parten, ska tillställas skriftligen till partens kontaktperson enligt detta Ramavtal. Marknadsföring av Ramavtalet Marknadsföring av Ramavtalet och annat informationsmaterial avseende Ramavtalet som på något sätt ska distribueras till UM/UE, ska alltid godkännas skriftligen av SKI innan materialet används. Ramavtalsleverantören ska i marknadsföring riktad mot UM/UE alltid iaktta särskild noggrannhet och tydlighet vad gäller frågor som exempelvis Ramavtalens omfattning och hur korrekt avrop ska ske. Avtalsbilagor Bilaga 01 Avropsberättigade parter Bilaga 02 Geografiska anbudsområden Bilaga 03 Förfrågningsunderlag inklusive bilagor Bilaga 04 Ramavtalsleverantörens anbud Underskrift Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav vardera parten tagit var sitt. Stockholm Stockholm SKL Kommentus Inköpscentral AB EFG Kontorsmöbler AB Namnunderskrift Namnförtydligande Namnunderskrift Namnförtydligande

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

Ramavtal avseende Resebyråtjänster , projektnummer

Ramavtal avseende Resebyråtjänster , projektnummer Ramavtal avseende Resebyråtjänster 2011-2, projektnummer 10209. 1 RAMAVTALETS OMFATTNING 1.1 Avtalsparter Detta avtal har träffats mellan SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer 556819-4798,

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna Robur Safe AB med organisationsnummer 556501-4445 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med organisationsnummer

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Avtal. Parter: Siba. 1. Kontraktsvillkor. Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 1 år. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI. Moms reg nummer: nummer:

Avtal. Parter: Siba. 1. Kontraktsvillkor. Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 1 år. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI. Moms reg nummer: nummer: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Avtal Siba Referensnr: 10146 Vitvaror 2012-2 Upph. ref.nr: 10146 2013-08-19 Slutdatum: 2016-07-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st á 1 år Parter: Köpare

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07 Avropsstöd Yrkeskläder och skor 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Beställning... 3 4.1. Kundkonto... 4 4.2. Kundtjänst... 4 5. Pris... 4 6. Leveransvillkor...

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER 1(7) AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER AVTALSNR: LTS 2011/0132 AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr: Hemsida: KONTAKTPERSONER

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast 3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast ALLMÄNNA VILLKOR INLEDNING Leveransavtal utgör en del av ramavtalet avseende Tjänstefordon och förmånsbilar, dnr 96-52-2011.

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta Kommun Ramavtal konsulttjänster 1 Avtalsparter Mellan Gnesta

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Om SKI avser säga upp Ramavtalet ska det ske med sex (6) månaders varsel före utgången av Ramavtal. Uppsägning ska vara skriftlig.

Om SKI avser säga upp Ramavtalet ska det ske med sex (6) månaders varsel före utgången av Ramavtal. Uppsägning ska vara skriftlig. Ramavtal 1 RAMAVTALETS OMFATTNING 1.1 Avtalsparter Detta avtal (nedan kallat Ramavtal) har träffats mellan SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer 556819-4798, (nedan kallad SKI) och Lekolar

Läs mer

Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB

Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB Licensförsörjning 2010 1 (13) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...3 2 Definitioner...3 3 Bakgrund...4 4 Åtagandet...4 5 Faktura...5 6 Underleverantörer...5

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp Mellan och B2B IT-Partner AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 4 6 Parternas förhållningssätt...

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Avtalet har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Avtalet har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Bilaga 1. Kommersiella villkor 1 Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad Org.nr: 202100-2353 Nedan kallad Länsstyrelsen Namn på leverantören

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Avtal. Resebyråtjänster 2014 Upph. ref.nr: nummer:

Avtal. Resebyråtjänster 2014 Upph. ref.nr: nummer: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Avtal Resebyråtjänster 2014 Referensnr: 10248 Resebyråtjänster 2014 Upph. ref.nr: 10248 2015-06-01 Slutdatum: 2017-05-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni.

ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni. 1 (11) ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni. Dessa allmänna villkor gäller vid tillhandahållande av Kommunikation som tjänst, Fasta och mobila

Läs mer

Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A

Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A 2(14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR KOMMUNIKATION SOM TJÄNST... 3 1 BAKGRUND... 4 2 ÅTAGANDET... 4 3 UNDERLEVERANTÖRER... 6 4 FUNKTIONER, PRODUKTER

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(9) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Utbyggnad av mobil inomhustäckning till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-77-2014:004 96-77-2014 2015-11-01 Slutdatum: 2017-10-31

Läs mer

Projektnummer 5851 RAMAVTAL STORKÖKSUTRUSTNING Electrolux Professional AB

Projektnummer 5851 RAMAVTAL STORKÖKSUTRUSTNING Electrolux Professional AB Projektnummer 5851 RAMAVTAL STORKÖKSUTRUSTNING 2012-2 Electrolux Professional AB 1 RAMAVTALSVILLKOR 1.1 PARTER Mellan parterna Electrolux Professional AB med organisationsnummer 556025-2081 nedan kallad

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice AVTAL Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice Parter Mellan Idé-Kök i Visby AB, Endreväg 3, 621 43 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande

Läs mer

BILAGA B. Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning. Ramavtalsområde D

BILAGA B. Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning. Ramavtalsområde D BILAGA B Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör Ramavtalsområde D 2(14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR TELEFONER, KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR... 3 1 BAKGRUND... 4

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Annonsförmedlingstjänster

Avropsstöd. Vägledning för Annonsförmedlingstjänster Avropsstöd Vägledning för Annonsförmedlingstjänster 2014-2 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(6) Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Charlotte Rafsten DNR 2012/00408 BILAGA 2 Avtalsmall 1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5

1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5 Ramavtal 1(14) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5 7 UPPDATERING AV PRISER... 6 8 UPPDATERING

Läs mer

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst Sid 1 (16) 2013-02-04 Dnr 93-37-10 Ramavtal Mellan vid Kammarkollegiet och Visma Consulting AB gällande Kontorsstöd som molntjänst Sid 2 (16) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...2 2 Definitioner...2 3 Bakgrund...5

Läs mer

AVTALSVILLKOR. Nedanstående villkor skall gälla som grund för avtal. Säljare: Företagsnamn. Org. nr: Organisationsnummer. Adress.

AVTALSVILLKOR. Nedanstående villkor skall gälla som grund för avtal. Säljare: Företagsnamn. Org. nr: Organisationsnummer. Adress. AVTALSVILLKOR Nedanstående villkor skall gälla som grund för avtal. Säljare: Företagsnamn Org. nr: Organisationsnummer Adress Postadress Kontaktperson: Företagsnamn E-post kontaktperson: Kontakt e-post

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX 2014-04-17 14LS543 2(9) 5 Innehåll 1. KONTRAKTSPARTER OCH KONTAKTPERSONER... 3 1.1. Kontraktsparter... 3 1.2. Kontaktpersoner... 3 2.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Avtal. Referensnr: Upph. ref.nr: Slutdatum: Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st á 1 år. Säljare:

Avtal. Referensnr: Upph. ref.nr: Slutdatum: Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st á 1 år. Säljare: Avtal Avtalets Postförmedling 2013 Referensnr: 5823 namn: Upphandling: Postförmedling 2013 Upph. ref.nr: 5823 Startdatum: Slutdatum: 2017-10-12 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st á 1 år Parter: Köpare

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden Sida 1 av 6 De kommersiella villkoren ligger till grund för kontrakt mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. I anbudet skall det framgå att anbudsgivare accepterar de kommersiella villkoren i sin helhet.

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Parter: Ramavtal. 1 Parter. 2 Definitioner. Postförmedling Upph. ref.nr: Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 1 år

Avtal. Parter: Ramavtal. 1 Parter. 2 Definitioner. Postförmedling Upph. ref.nr: Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 1 år Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Avtal Postförmedling 2013-2 Referensnr: 10263 Postförmedling 2013-2 Upph. ref.nr: 10263 2015-02-23 Slutdatum: 2017-10-12 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014 Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014 Referensnr: Upph. ref.nr: 10151 10151 2016-03-07 Slutdatum: 2018-03-06

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

MALL RAMAVTAL Revisionstjänster

MALL RAMAVTAL Revisionstjänster Tjänsteställe, handläggare Landstingsservice Inköp och 2014-04-30 14LS1062 1(11) Sofia Viklund Distribution sofia.viklund@lvn.se MALL RAMAVTAL Revisionstjänster 2014-04-30 14LS1062 2(11) 1 AVTALSPARTER

Läs mer

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter Ramavtalets Huvudtext Mellan & Celab Communications AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan:

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: 1 Avtalsparter Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: Förvaltningsrätten i Göteborg Org.nr. 202100-2742 Företagsnamn nedan kallad Leverantören Org. nr. Organisationsnummer 2 Omfattning Leverantören

Läs mer

Ramavtalsbilaga 4, Allmänna villkor Brandskydd. Allmänna villkor Brandskydd

Ramavtalsbilaga 4, Allmänna villkor Brandskydd. Allmänna villkor Brandskydd Allmänna villkor Brandskydd Innehåll 1 INLEDNING... 4 2 OMFATTNING... 4 3 DEFINITIONER... 4 3.1 Avropsförfrågan...4 3.2 Enstaka avrop...4 3.3 Leveransavtal...4 3.4 Avropssvar...4 3.5 Beställning...4 4

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1)

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) 1. TILLÄMPNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Villkoren ) gäller för samtliga leveranser av produkter ( Produkter ), konsulttjänster ( Konsulttjänster )

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

IT DRIFTTJÄNSTER 2010 HELHETSDRIFT

IT DRIFTTJÄNSTER 2010 HELHETSDRIFT IT Drifttjänster - Helhetsdrift Ramavtal IT DRIFTTJÄNSTER 2010 HELHETSDRIFT 2 (13) 1 Bakgrund... 4 2 Åtagandet... 4 3 Faktura... 5 4 Underleverantörer... 5 5 Avrop... 6 6 Administrationsavgift och redovisning...

Läs mer

Mall för ramavtal. Leverantör av tårtor, smörgåstårtor, smörgåsar, sallader och övrigt fikabröd

Mall för ramavtal. Leverantör av tårtor, smörgåstårtor, smörgåsar, sallader och övrigt fikabröd Diarienr 3133-14 Mall för ramavtal Leverantör av tårtor, smörgåstårtor, smörgåsar, sallader och övrigt fikabröd Luleå tekniska universitet/luleå University of Technology Besökadress/Visiting address: Universitetsområdet.

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer