Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING."

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING (10) Handläggare Katarina Persson Lotta Berggren Johanna Pettersson Samhällsbyg gnadsutskottet Sammanställning av arbete med miljökvalitetsnormer Bakgrund I mål och budget för 2014 angavs att kommunsstyrelsens förvaltning, i samverkan med miljönämndenn och samhällsbyggnadsnämnden, ska följa upp och tydliggöra de miljökvalitet tsnormer som rör Huddinge kommun. Det stod även att kommunstyrelsen ska verka för att åtgärder som s säkerställer att miljökvalitetsnormerna inte överskrids genomförs. Följande PMM avser förklara nuläget i Huddinge vad gäller miljökvalitetsnormer samt informera om vad kommunen har gjort samt planerar att göra. Slutligen S anges om det finns behov av ytterligare åtgärder utöver de som är planerade. p Om miljökvalitetsnormerna Vatten Övergödning orsakas av för stora mängder av växtnäringsämnena fosfor och kväve i vattnen. Näringsämnena kan ha sitt ursprung från utsläppp till vatten, från till exempel industrier, lantbruk, avloppsreningsverk och enskilda avlopp. De kan också spridas via luften i form av kväveoxider och ammoniak från till exempel trafik, värmekraftverk och lantbruk. De näringsämnen som inte tas uppp av växter och mikroorganismer på land sköljs så småningom ut och göder växtlivet i vattendrag, sjöar och slutligen havet.. I sjöar och vattendrag är det vanligen för mycket fosfor som är den största orsaken till övergödningen. Detta beror på att fosfor oftast o är dett ämne det råder störst brist på och som därför styr tillväxten av växtplankton och alger. Övergödning bedöms därför i första hand av halten totalfosfor i vattnet. Påverkan från fosfor på sjöarnaa i Tyresånss avrinningsområde kommer till ungefär 75 procent från dagvattnet, enskilda avlopp 9 procent och jordbruk 9 procent. Skog och öppen mark k utgör tillsammans de återstående å procenten 1. Vattendirektivets syfte är att alla vatten ska ha åtminstone god vattenstatus. Begreppet god vattenstatus delas upp i ekologisk status och kemisk status, när det gäller ytvatten. Den indelningen är grunden för miljökvalitetsnormerna. 1 Åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden samrådsmaterial, Vattenmyndigheten Postadress Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge Besöksadress Kommunalvägen 28 Telefon (vx) och fax vxx E-post och

2 2(10) Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande kvalitetskrav. Enligt förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön är det grundläggande målet för alla vattenförekomster att de ska uppnå god ekologisk och kemisk status till En vattenförekomst är ett homogent vattenområde, exempelvis en sjö eller en sträcka i en å eller en älv. För sjöar gäller en minsta yta på 1 km2, och för vattendrag skall inte uppströms liggande tillrinningsområde understiga 10 km2. För alla vatten gäller dessutom icke-försämringskravet vilket innebär att tillståndet i vattenförekomsten inte får försämras. I en del vattenförekomster har det bedömts att det inte är tekniskt möjligt eller att det medför orimliga kostnader att uppnå god ekologisk status till år Vattenmyndigheten har i dessa fall beslutat om undantag från kravet och förlängt tiden för att uppnå MKN. Buller Miljökvalitetsnormen för buller infördes år 2004 genom förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Normen har sitt ursprung från de krav på kvaliteten på miljön som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, se miljöbalken 5 kap. 2 p 4. Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa Vilket buller omfattas av normen? Naturvårdsverket gör följande tolkning: I de största kommunerna (mer än invånare) omfattar miljökvalitetsnormen omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Huvudinstrumentet för att följa miljökvalitetsnormer är åtgärdsprogram. Kommuner med en befolkning på över invånare samt Trafikverket ska vart femte år göra bullerkartläggningar och därefter ta fram och fastställa åtgärdsprogram för att minska bullerstörningar. Detta har gjorts under 2012 och Nästa omgång med bullerkartläggningar ska vara klara år 2017 och nya åtgärdsprogram ska fastställas under år Ansvaret för att genomföra åtgärder ligger på respektive vägs väghållare, dvs Trafikverket, kommunen eller eventuell vägförening. Kartläggningen enligt Förordningen om omgivningsbuller (2004:675) var obligatorisk för kommuner med över invånare år Huddinge kommuns invånarantal översteg inte det antalet förrän 2012, men för erfarenhetsutbyte och möjligheter till återkoppling valde kommunen ändå att delvis följa förordningen inför nästa kartläggning som kommunen kommer vara skyldig att genomföra. Luft Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer för utomhusluft, Luftkvalitetsförordning (2010:477). Normerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. De ämnen som regleras är kvävedioxid/kväveoxider,

3 3(10) svaveldioxid bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. De flesta normerna är så kallade gränsvärdesnormer som ska följas, medan några är så kallade målsättningsnormer som ska eftersträvas. Normerna baseras huvudsakligen på krav i EU-direktiv. Miljökvalitetsnormerna är inte desamma som gränsvärdena inom det nationella miljömålet Frisk luft. Skillnaden mellan de båda är att miljökvalitetsnormerna är lagstadgade att uppfylla medan riktvärdena för miljömålet är mål att sikta mot. Dessa värden är lägre än normerna och satta med hänsyn till känsliga grupper. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Med utomhusluft avses enligt förordningen utomhusluften med undantag för arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik. Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna, i samverkan med andra kommuner eller på egen hand, och att tillhandahålla aktuell information om föroreningsnivåerna. Om en miljökvalitetsnorm för utomhusluft överskrids eller riskerar att överskridas ska en bedömning av behovet av att upprätta ett åtgärdsprogram göras av Naturvårdsverket. Berörd länsstyrelse eller kommun ska därefter ta fram ett åtgärdsprogram med ansvarsfördelning för respektive åtgärd. Nuläge Vatten Vattenmyndighetens senaste bedömning av läget gällande MKN visar följande: Mälarens avrinningsområde: Albysjön Långsjön (Segeltorp)

4 4(10) Mälaren Rödstensfjärden Tyresåns avrinningsområde: Orlången Norrån Magelungen Forsån Drevviken

5 5(10) Kvarnsjön-Lissma Tyresåns avrinningsområde rinner ut i kustvattnet Kalvfjärden (Tyresö) som har MKN. Kagghamraåns avrinningsområde: Holmträsket och delar av området vid Sofielund rinner till Kagghamraån (Botkyrka) som har MKN. Vitsåns avrinningsområde: Långsjön (Paradiset) Även Öran i Hanveden ingår i avrinningsområdet som rinner ut i Vitsån (Haninge). Vitsån har MKN. Husbyåns avrinningsområde: Mark- och vattenområden nordost om Öran avrinner mot Husbyån (Haninge). Husbyån har MKN. Huddinge kommun påverkar även kustvattnen vid Himmerfjärden (Botkyrka) och Lilla Värtan (Stockholm) eftersom det kommunala avloppsvattnet släpps ut där via Himmerfjärdens respektive Henriksdals avloppsreningsverk. Himmerfjärden och Lilla Värtan har MKN. Trehörningen har inte officiellt MKN men behandlas likvärdigt, då den påverkar sjöar och vattendrag nedströms. Trehörningen har mycket höga halter av fosfor och det är således angeläget att minska halterna i Trehörningen, så att vattenförekomsterna nedströms (Norrån, Magelungen och Drevviken) kan klara sina MKN. Orlången är den sjö som läget är näst sämst i. Målet för Trehörningen gällande fosforhalt är: 28 µg/l år till Nuvarande halt är 111 µg/l. Trehörningen har fler år i rad haft mycket höga halter av fosfor. Tänkbara orsaker skulle kunna vara: byte av skärmbassäng (dagvattenanläggning), olika exploateringar, bräddningar i samband med

6 6(10) regn och trasiga/läckande ledningsnät. Trehörningen kommer inte att nå sitt mål till Den ekologiska kvaliteten för en ytvattenförekomst som inte är konstgjord eller kraftigt modifierad, uttrycks som hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig. En bedömning skall ske enligt så kallade bedömningsgrunder som framgår av Naturvårdsverkets klassificeringsföreskrifter (NFS 2008:1). Det innebär i praktiken att en bedömning ska ske av de olika kvalitetsfaktorer och parametrar som anges i bilagorna till föreskrifterna, för att leda fram till en samlad bedömning av vattenförekomstens ekologiska status. Den kemiska kvaliteten hos en ytvattenförekomst, uttryckt som god eller uppnår ej god. Kemisk ytvattenstatus bedöms i förhållande till de halter för prioriterade ämnen som inte får överskridas enligt vattenförvaltningsförordningen med dess hänvisningar till artikel 3 och bilaga I i direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen. Buller Totalt sett beräknas personer (16 % av befolkningen) i Huddinge vara bullerexponerade från vägtrafik och totalt personer (5 % av befolkningen) vara bullerutsatta från spårtrafik. Definitionen av bullerutsatt och bullerexponerad är de som utsätts för buller över riktvärdena. Huddinge kommun har tagit fram ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller (diarienummer: 2014/ ). Programmet har varit på remiss under hösten 2014 och beräknas bli klart och beslutat under våren Det övergripande syftet med åtgärdsprogrammet är att förbättra ljudmiljön och minska antalet boende som är störda av buller i Huddinge kommun. Åtgärdsprogrammet sträcker sig över en 5-årsperiod ( ) och innehåller förslag på åtgärder som är rimliga att genomföra under denna period. Syftet är också att skapa former för ett strukturerat och kontinuerligt arbete med buller Luft Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsnormerna för PM10 och kvävedioxid. Se Åtgärdsprogrammet för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län ioner/2012/rapport pdf. Ansvar för att genomföra åtgärder ligger enligt åtgärdsprogrammet på länets olika aktörer. Anledningen till att kvävedioxid och partiklar är de enda luftföroreningar som omfattas av åtgärdsprogrammet är för att det är dessa halter som överskrids i länet. I Huddinge kommun finns inga mätstationer utan luftkvaliten mäts itstället utifrån beräkningsmodeller. Östra Sveriges luftvårdsförbund, vilket är en ideell förening, är de som samordnar regionens miljöövervakning av luft. Föreningen består av 50 kommuner där Huddinge kommun är en, två landsting samt institutioner, företag och statliga verk. Samarbete sker med länsstyrelserna i länen. SLB-analys är förbundets anlitade operatör för den

7 7(10) dagliga verksamheten. SLB-analys är en enhet inom miljöförvaltningen i Stockholms stad. Huddinge kommun har enligt de beräkningar som SLB- analys har gjort överskridanden av PM10 och kvävedioxid längs med E4/E20. Dessutom ligger halterna av PM10 vid väg 73 (Nynäsvägen) inom den övre utvärderingströskeln vad gäller PM10. (Se bilagor) Kommunen har ingen skyldighet att ha några egna mätstationer i dagsläget. Enligt lag ska det finnas mätstationer där det är överskridanden av normerna. Dock behöver det inte finnas flera mätstationer längs med samma vägsträcka och eftersom det finns mätstationer på flera ställen längs med E4an är bedömningen att det inte behövs fler just där Huddinge kommun har sina överskridanden. Genomförda åtgärder under 2014 Vatten Under året har ett arbete med ett åtgärdsprogram för Trehörningen och ett för Orlången pågått. Programmet ska antas i SBU i mars Vad gäller de planerade åtgärderna för 2014 redovisas de nedan: Huddinge kommuns åtgärder: Slutförande av 2013 års åtgärder har överflyttas till 2015 pga tidsbrist. De åtgärder som skulle ha gjorts är justeringar i Visättraån och Lövstadalgången tex grusa bottnar och justera kanter. Utredning om vattenåtgärder i Balingsholmsdalgången har startat men fick läggas på is under en period. Arbetet återupptas i januari 2015 Fördröjningsåtgärd vid Brandvägen har överflyttats till 2015 pga tidsbrist Starta och komma i gång med tillsyn av ledningsnätet har kommit igång Starta och komma igång med tillsyn av dagvattenanläggningar har skjutits till 2015 pga tidsbrist Fokuserad tillsyn i Gladö industriområde och Sofielund har genomförts Ta fram GIS-underlag för avrinningsområden har överflyttats till 2015 pga tidsbrist. Diverse olika åtgärder för att främja biologisk mångfald och rekreation Utöver dessa fokuserade åtgärder har ordinarie arbete inom befintlig budget skett som också har bäring på vattenkvaliteten, tex tillsyn av industriområden, tillsyn av jordbruk, planering för kommunalt vatten och avlopp, implementering av dagvattenstratgin osv. Stockholm vattens åtgärder Utredning om åtgärder vid inloppen till Trehörningen är klar

8 8(10) Åtgärda bräddningar och felkopplingar pågår Fördröjningsmagasin under Snättringe IP pågår enligt tidplan Utbyte av ledningar pågår enligt plan Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp pågår enligt plan Utöver listade åtgärder jobbar grannkommuner till Huddinge med åtgärder som även har effekt i Huddinges vattenförekomster. Buller I avvaktan på att bulleråtgärdsprogrammet ska bli färdigt har kommunen valt att inte genomföra några aktiva åtgärder mot buller under Under 2014 har alltså fokus varit att färdigställa åtgärdsprogrammet samt internremittera det. Luft Under 2014 har Trafikverket sänkt hastigheten på E4an till 80 km/timmen mellan 1 oktober till den 15 april. Detta för att få ned partikelhalterna. Förutom att de sänker hastigheten så arbetar de även med dammbindning av vägarna. Planerade åtgärder för 2015 Vatten I åtgärdsprogrammen för Trehörningen och Orlången, samt naturvårdsavdelningens arbetsplan finns samtliga planerade åtgärder listade. Några av de viktigaste är: Projektering av åtgärder vid Trehörningen (Fullerstaån och Solfagradiket) Utredning av Ebbadalsdikets avrinningsområde (Ebbadalsdiket) Utreda behov av åtgärder för Kyrkdammen (Fullerstån) Utredning för Solfagradikets tillrinningsområde (Solfagradiket) Buller Under 2015 kommer kommunen att starta arbetet med att genomföra åtgärdsprogrammet. I åtgärdsprogrammet föreslås att det under 2015 ska ske ett fördjupat utredningsarbete av de förslagna åtgärderna för boende, skolor, förskolor och parker. Detta arbete ska resultera i en plan för när och hur dessa åtgärder sedan ska genomföras under perioden Under 2015 ska även arbetet med att gå igenom kommunens rutiner och organisation för arbetet med bullerfrågor samt en fördjupning av hur buller hanteras i den fysiska planeringen påbörjas. Luft Under 2015 planerar Trafikverket att fortsätta med dammbindning. Just nu pågår även en statlig utredning om eventuellt införande av skatt på dubbdäck. Skatteskyldig blir den som kör inom en zon där dubbskatt råder.

9 9(10) En kommun ska kunna hemställa till regeringen att man vill införa dubbskatt inom definierad zon. Utredningen ska vara klar mars 2015, men i dagsläget är det alltså oklart om det blir dubbdäcksskatt. Trafikverket har även ett regeringsuppdrag som i korta drag går ut på att stimulera användningen av dubbfria vinterdäck. Trafikverket ska i det uppdraget arbeta med de branscher som påverkar bilisternas val av däck, t.ex. däcksleverantörer, bilförsäljare och hyrbils- och billeasingföretag. Syftet är att färre bilar som inte behöver det av säkerhetsskäl ska ha dubbdäck och det särskilt i de regioner där dubbdäcken vållar allvarliga problem för luftkvaliteten. Uppdraget ska slutredovisas den 31 december Trafikverket arbetar med alla de åtgärder som finns upptagna i länsstyrelsens åtgärdsprogram. Förutom ovanstående omskrivna fastställda åtgärder som t.ex. dammbindning, väghållning och hastighetssänkningar arbetar de vidare med de mer generella åtgärderna som framgår av åtgärdsprogrammet för att bl.a. minska trafikarbetet, såsom cykelåtgärder och kollektivtrafikåtgärder, men också utredningar av olika slag, där en del i det utredningsarbetet ligger till grund för de hastighetssänkningar som nu görs. Behov av ytterligare åtgärder som kommunen bör vidta Vatten De åtgärder som har lyfts i åtgärdsprogrammet för Trehörningen och Orlången är de som kommunen behöver arbeta med. Buller De åtgärder som finns i det framtagna åtgärdsprogrammet är de som kommunen behöver arbeta med. Luft Som nämndes ovan finns idag inga mätstationer i Huddinge kommun och heller inget lagkrav att ha några sådana. Däremot kan man överväga om mätstationer kan vara lämpligt ändå på valda punkter. Sollentuna kommun har exempelvis upprättat mätstationer kring skolor och förskolor för kontrollera halterna av PM10 och kvävedioxider. Uppsala kommun är ytterligare en kommun som har egna mätstationer. De kommuner som idag mäter utan att ha överskridanden mäter dels som en service till invånarna för att visa att luften är tillräckligt bra i exempelvis bostadsområden och kring skolor och förskolor. Dels mäter kommuner för att se om förändringar i bebyggelsen försämrar luften. Huddinge är en expansiv kommun där befolkningen förväntas öka. Överskridanden av PM10 och kvävedioxid finns idag längs med E4/E20 och framförallt vid Kungens kurva. Där planeras idag för ytterligare verksamheter och bebyggelse. Vägen är dock Trafikverkets varpå en dialog med dem om att upprätta en mätstation där bör föras. Ytterligare ett lämpligt ställe att göra mätningar är vid den planerade förbifart Stockholm. I synnerhet vid den planerade tunnelmynningen. En diskussion borde också föras med Trafikverket, som ansvarar för vägen,

10 10(10) huruvida det kan vara lämpligt att göra mätningar innan respektive efter bygget för att se om förändringen medför försämringar i luftkvaliten. Ytterligare en väg som det idag har uttryckts oro kring är Huddingevägen och då i synnerhet vid skolor och förskolor. Vägen har idag inga överskridanden av normer, men luftkvalitén anses inte som god enligt Sveriges miljömål om frisk luft. Här skulle således kommunen behöva överväga att ha en egen mätstation. Kommunen bör även i sin samhällsplanering ta haltkartorna i beaktning inför beslut om bostadsbyggande eller anläggande av skolor och förskolor.

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter UPTEC W 08 033 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter Protection of Private Groundwater Supplies by Municipal Regulations Moa Nicolaisen Referat

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Förslag till miljökonsekvensbeskrivning REMISSHANDLING 13 juni 28 november 2008 1 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering,

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun LVF 2011:19 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun Magnus Brydolf Boel Lövenheim SLB-ANALYS, FEBRUARI 2012 Förord Denna

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest REDOVISNING 1 VATTENMYNDIGHETEN NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Lennart Sorby Telefon 021-19 50 87 lennart.sorby@u.lst.se Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Vattenmyndigheten för s. Östersjön dnr 537-5346-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavet, dnr 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för n. Östersjön, dnr 537-5058-14 Vattenmyndigheten

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja Tjänsteskrivelse Diarienummer: 2012-0963 2015-03-27 1 (12) Kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns kommun Yttrande över remiss

Läs mer

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Underlagsrapport för Sveriges inledande bedömning i havsmiljöförordningen Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:5 Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1 Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012 Rapport 2013:1 1 Regionala miljönyheter direkt till din epost! Som du kan läsa om på sidan 3 och 4 går vi nu in i ett omfattande arbete med att

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD ANSVARIG MYNDIGHET: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer