Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING"

Transkript

1 Hållbar upphandling 2014 GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING

2 Målet: En hållbar stad - öppen för världen Upphandlingsbolagets vision är att vara en ledande aktör inom offentlig upphandling. Bolaget ska genom samordnad upphandling erbjuda stadens verksamheter varor och tjänster med högt ställda miljömässiga, sociala och etiska krav till rätt kostnad. Upphandlingsbolaget ska bidra till en hållbar utveckling och krav på hållbarhet ska därför vara en naturlig del i all upphandlings- och inköpsverksamhet. Detta ligger helt i linje med det hållbarhetsfokus som finns i EU:s nya upphandlingsdirektiv, där flera aspekter av upphandling än den rent ekonomiska betonas. Miljöfrågor, social hänsyn och innovativa verksamheter lyfts fram. De nya direktiven blir verklighet i svensk lag Upphandlingsbolaget har intagit en hedervärd position i täten i landet när det gäller krav på miljö, etik och social hänsyn. Vi sticker ut hakan när vi endast upphandlar ekologiska köttprodukter, följer upp etiska krav utomlands och driver ett pilotprojekt inom social hänsyn. På dessa områden ser vi att stadens upphandling tydligt påverkar marknaden i en hållbar riktning! Säger Karin Pleijel, ordförande i Upphandlingsbolagets styrelse. Denna hållbarhetsredovisning beskriver hur bolaget under 2014 arbetat för och bidragit till en ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling. Ambitionen är att kommunicera en lättillgänglig redovisning som tydliggör det hållbara resultatet av bolagets insatser under året. Ladda ner ditt digitala exemplar på Innehåll VD har ordet 4 Vår hållbarhetshistoria 5 Ekonomiskt ansvar 8 Ekologiskt ansvar 10 Socialt ansvar 16 Hållbara relationer 22 Framtid och utsikter 26 Process för innehåll och avgränsningar Redovisningen har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 4.0. Upphandlingsbolaget har genomfört en analys av vilka hållbarhetsaspekter som berör bolagets verksamhet, vilka är avgränsningen för innehållet i rapporten. De flesta illustrationer i denna redovisning är skapade av Helena Bergendahl.

3 20 ÅR AV SAMORDNAD UPPHANDLING 20 år av samordnad upphandling 2014 fyller Upphandlingsbolaget 20 år, en födelsedag bolaget delar med Lagen om offentlig upphandling. Vi har en lång historia av insatser som bidragit till samhällsnytta. I vårt agerande hoppas vi alltid kunna inspirera vår omgivning, såväl lokalt som globalt. Vision Upphandlingsbolaget ska vara en ledande upphandlingsorganisation inom offentlig sektor. Affärsidé Genom samlad kunskap tillhandahåller vi ramavtal och tjänster för att generera nytta och värde till våra kunder. Vi värnar om en seriös marknad. Vi bidrar till ett hållbart samhälle för göteborgaren. Vi vill skapa långsiktiga förutsättningar som hjälper kunder, leverantörer, samarbetspartners och anställda att växa i en hållbar riktning. Tillsammans har vi kraft att ställa krav som påverkar. Målet? En hållbar stad öppen för världen. Foto: Cecilia Wannebo 3

4 VD HAR ORDET Skapa hållbar balans Runt om i världen uttrycker forskare och företagsledare en oro för den ökade ojämlikheten i samhället. Denna trend ses också i Göteborg och under året kom rapporten om skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. Hela staden behöver tillsammans skapa förutsättningar för människors livsvillkor och upphandling kan användas som ett instrument för att förbättra den sociala situationen. Det görs allt fler upphandlingar med sociala krav i vår stad, vilket skapar möjligheter för fler människor att få jobb. Det pågående pilotprojektet med en stödorganisation för social hänsyn i upphandling, som bolaget projektleder, har redan fått närmare 40 personer från de prioriterade målgrupperna i anställning. Ett steg som bidrar till ökad jämlikhet. Långsiktigt fokus För bättre framtida upphandlingar och inköp har staden sedan 2014 ett system för fullständig elektronisk handel som bolaget ansvarar för. Detta ger förutsättningar för långsiktig ekonomisk hållbarhet och säkrare processer. I och med detta är Göteborg sannolikt den största offentliga organisation som bedriver e-handel i den omfattningen. Ökad samverkan Stadens mål för att skapa god livsmiljö och hållbar utveckling kräver insatser av oss alla. För bolaget innebär det att spänna bågen vad gäller miljökrav i upphandlingar; lagkrav är bara lägstanivån och ambitionen är att i ökad utsträckning ställa högre krav. Successivt ger det en positiv effekt för bolagets intressenters egna miljöarbete det kommer göra gott för mer än hela staden! Rättvisa villkor Självklart är målet att varor och tjänster ska ha en kvalitet som uppfyller kundernas behov och förväntningar, samtidigt som upphandlingarna ska medverka till rättvisa villkor för marknaden. Kvalitetsarbetet har därför under året utvecklats för att tillgodose behoven genom ramavtal, för att ur olika perspektiv generera värde till kunderna och i slutändan göteborgaren. Inom flera områden blir det allt tydligare att det uppstår intressekonflikter mellan olika intressenter såsom kunder, ägare och marknad. Utmaningen i detta är att skapa hållbar balans. Foto: Annelie Gärdmark Foto: Cecilia Wannebo 4

5 VÅR HÅLLBARHETSHISTORIA En hållbar resa - 20 år med Upphandlingsbolaget 1994 Sverige går med i EU och Lagen om offentlig upphandling (LOU) införs. Upphandlingsbolaget bildas för att möta det ökade behovet av samlad upphandlingskompetens Första gången krav ställs på information om hur leverantörer arbetar med sitt etiska arbete Bolaget följer för första gången upp hela processen med etisk hänsyn, från krav i upphandling till kontroll av fabriker i tillverkningslandet. Bolaget är först i Sverige, troligen hela EU, med att upphandla ramavtal för auditörer Två medarbetare från Upphandlingsbolaget deltar i en uppföljning av etiska krav hos en underleverantör i Litauen. Det är andra gången bolaget gör denna typ av kontroll, vilket gör Göteborg till en ledande aktör på området Upphandlingsbolaget genomför en upphandling av elenergi där enbart el från förnybara källor efterfrågas, vilket bidrar till att hela Göteborgs Stads klimatpåverkan minskar Bolaget genomför två revisioner, vars syfte är att kontrollera att leverantörerna följer ställda krav och att de varor som är upphandlade är tillverkade på ett etiskt och korrekt sätt Upphandlingsbolaget blir certifierade enligt ISO, både för miljö- och kvalitetsledningssystem Första gången krav ställs på uppförandekod I upphandlingen av varugruppen kött- och charkprodukter efterfrågas endast ekologiskt kött. Detta bidrar bland annat till att öka andelen miljömåltider i Göteborgs Stad Bolaget är processägare sedan 2012 för uppdraget att öka antalet upphandlingar som görs med social hänsyn. Pilotprojektets arbete går under 2014 från planering till handling och satsningen har under året genererat 34 anställningar och fyra arbetsträningsplatser Göteborgs Stad blir utsedd till värdstad för EcoProcura som är en inköps- och upphandlingskonferens för offentlig sektor i hela Europa med stort fokus på miljökrav i upphandling. Upphandlingsbolaget har en stor roll i genomförandet av konferensen Upphandlingsbolaget gör en inköpsanalys där Göteborgs Stads samlade inköp kartläggs för första gången. Detta för att ta ett helhetsgrepp och utveckla inköpsprocessen i Göteborgs Stad Upphandlingsbolaget vinner två domar. En från Högsta förvaltningsdomstolen som blir prejudicerande och en från Kammarrätten, som får stort genomslag. I dessa överprövningsprocesser har Upphandlingsbolaget drivit rätten att få förkasta oseriösa leverantörer och rätten att få förkasta onormalt låga anbud, viktiga åtgärder för att motverka svart arbetskraft. 5

6 EKONOMISKT ANSVAR Upphandlingsbolaget ska genomföra upphandlingar så att stadens verksamheter erhåller varor och tjänster med rätt kvalitet till rätt pris samt främja en god konkurrens. Med samordnad upphandling bidrar bolaget till en hållbar ekonomi för hela staden. Foto: Cecilia Wannebo 6

7 EKONOMISKT ANSVAR Nytt uppdrag: driva utvecklingen av e-handel i staden Under året slutfördes projektet från beställning till betalning, vilket innebär att 30 stadsdels- och fackförvaltningar nu har en fullständig elektronisk handel. En förändring som berör medarbetare i staden. Stadens e-handelssystem Winst blir den centrala platsen för publicering av ramavtal, elektronisk beställning och hantering av fakturor. Winst stödjer verksamheterna i inköpet, så att medarbetarna handlar på rätt avtal och att beställningen attesteras av rätt person innan den går vidare till leverantören. Detta är ett helt nytt sätt att arbeta. 5 Upphandlingsbolaget blir processägare Sedan halvårsskiftet är bolaget processägare för Göteborgs Stads inköpsprocess och har därmed uppdraget att driva e-handelsfrågorna inom staden. Intraservice hanterar den löpande driften. Tillsammans jobbar vi för att stadens verksamheter ska få det bästa av Winst, med bra ramavtal och en effektiv administration, säger Inger Ek. Bättre överblick över stadens totala inköp Genom att samla stadens inköp får vi en bättre överblick över stadens totala inköp. Något som gör det möjligt för oss att på ett helt nytt sätt följa upp utvecklingen inom olika ramavtalsområden. Staden får en förbättrad styrning och en bättre överblick som möjliggör effektivare analyser genom en sammanhållen process- och systemlösning, eftersom all data finns på en plats. Stadens bolag visar intresse Nästa steg är att koppla in de kommunala bolagen. Under hösten skickades ett erbjudande ut till de bolag som visat intresse för att införa e-handel. Under våren 2015 kommer de första bolagen att ansluta sig till e-handel i Winst Antalet sökningar gjorda i Winst % 98% Antalet aktiva beställare i Winst Antalet elektroniska beställningar har ökat med 83 procent från procent av samtliga ramavtal är elektroniskt beställningsbara i Winst 7

8 EKONOMISKT ANSVAR Uppföljning och kontroll av ramavtalstrohet för fler hållbara inköp Hög avtalstrohet är viktigt för både beställare och leverantörer. Att inköpen görs på rätt ramavtal säkerställer en seriös relation med leverantören och att beställaren får varor och tjänster med rätt kvalitet till rätt pris. Risken för skadestånd minskar och staden får en lägre totalkostnad samt blir en trovärdig kund som bidrar till en seriös och hållbar marknad. Under 2014 har Upphandlingsbolaget följt upp hur ramavtalstroheten ser ut i staden. Uppföljningen avser de verksamheter som omfattas av stadens ekonomisystem, det vill säga i huvudsak stadsdels- och fackförvaltningar. Bolaget har även utvecklat en ny metod för hur ramavtalen ska följas upp, vilken ska säkerställa att ställda krav uppfylls av leverantören och att avtalen fungerar för beställaren. Analysen är baserad på verksamheternas konteringar och omfattar endast uppgifter om volymvärdet och från vilken leverantör beställning görs. Hög avtalstrohet enligt analysen Hittills har sju områden analyserats. IT-konsulttjänster (82 %), Kontorsmaterial (81 %), Städtjänster (98 %), Tekniska konsulter (77 %), Företagshälsovård (95 %), Arbetskläder (89 %) samt Livsmedel (95 %). På de analyserade områdena är den genomsnittliga ramavtalstroheten 89 procent. Det är viktigt att ha i åtanke att dessa siffror snarare visar en trend eller en indikation än ett mätetal. Det är först när alla inköp av varor och tjänster inom staden görs via ett e-handelssystem som vi kan få fram fullständiga uppgifter om vad som köpts, i vilken volym och från vilken leverantör. Detta är en förutsättning för att få fram trovärdiga siffror gällande ramavtalstrohet. Här är vi inte riktigt ännu, berättar Anna Brandt, analytiker på Upphandlingsbolagets avdelning Specialist & Uppföljning. Det är viktigt att beställning görs på rätt avtal Upphandlingsbolaget har ett stort informationsansvar här. Vi måste se till att beställarna vet vilka produkter och tjänster de ska beställa på vilket ramavtal. En stor framgångsfaktor är att i takt med att allt fler beställningar görs i e-handelssystemet Winst, minskar risken att inköp görs utanför ramavtal. Stadens målsättning är att samtliga inköp ska göras på avtal när avtal finns. Detta leder till fler hållbara inköp och på sikt till en hållbar ekonomi för hela staden. Upphandlingsbolaget följer upp ramavtalstroheten årligen. Uppföljning av ramavtal VAD INGÅR? Kontroll av leverantörens ekonomiska stabilitet. Kontroll av priser. Inhämta statistik från kunder/ leverantör. Analysera statistik. Ramavtalstrohet. Kundkommentarer. Kontroll av miljö- och kvalitetskrav. Kontroll av CSR-krav. Inhämtande av dokument. 98% 98 procent av inköpen av städtjänster görs på ramavtal 77% 77 procent av inköpen av tekniska konsulter görs på ramavtal 8

9 EKONOMISKT ANSVAR Små och medelstora företag är viktiga leverantörer Göteborgs Stad har som mål att underlätta för små och medelstora företag att delta i upphandlingar. Detta görs bland annat genom att bryta ner upphandlingarna i mindre delar. Upphandlingsbolagets analys av storleksfördelningen på ramavtalsleverantörer och vilken andel de har av de samlade inköpen visar att det är så mycket som 84 procent av de leverantörer som Upphandlingsbolaget har avtal med som är små och medelstora leverantörer (SME). Från 2012 till 2013 har andelen små och medelstora leverantörer ökat med 4 procentenheter. Från 2010 har andelen ökat med 12 procentenheter. Står för 56 procent av försäljningsvolymen 56 procent av den totala försäljningen från de ramavtal som Upphandlingsbolaget har tagit fram går till små och medelstora leverantörer. En ökning med 8 procentenheter från föregående år. Analysen visar att små och medelstora leverantörer finns med i stor omfattning på stadens gemensamma ramavtal, vilket är i enlighet med stadens policy och Upphandlingsbolagets uppdrag. Av de små och medelstora ramavtalsleverantörerna är cirka 50 procent lokala aktörer, något som har en positiv påverkan på arbetsmarknaden och på det lokala näringslivet i Göteborg. Läs den fullständiga SME-analysen på Hållbar ekonomisk utveckling För att verkställa och genomföra politiska mål, bli bättre på uppföljning och få in hållbarhetsaspekter i bolagets verksamhet krävs en god ekonomi i bolaget. Genom att följa upp leverantörernas försäljning på ramavtalen säkerställer vi att bolaget får in rätt intäkter och har den ekonomi som krävs för att fullgöra bolagets uppdrag. 52MSEK Bolagets omsättning 2014 uppgick till 52,1 (47,8) MSEK. 35% 35 procent av ramavtalsleverantörerna har färre än 10 anställda % % Andelen ramavtalsleverantörer som är mikro/små/medelstora % % % % Andel av inköpen som går till ramavtalsleverantörer som är mikro/små/medelstora 9

10 EKOLOGISKT ANSVAR Upphandlingsbolaget ska bidra till en bättre miljö genom att aktivt försöka minimera miljöpåverkan från de upphandlingar bolaget ansvarar för. Vår ambition är att kontinuerligt minska verksamhetens påverkan på miljön samt bidra till en miljöanpassning av stadens förbrukning. Foto: Cecilia Wannebo 10

11 EKOLOGISKT ANSVAR Miljöanpassad upphandling Genom att ställa relevanta miljökrav i stadens upphandlingar och göra det möjligt för verksamheterna att välja miljöanpassade alternativ, bidrar Upphandlingsbolaget till en positiv påverkan på miljön. Staden och dess verksamheter får tillgång till varor och tjänster med en hög miljöprestanda, något som gör skillnad. Detta kallar vi miljöanpassad upphandling. Uppföljning av miljökrav VAD INGÅR? Följande delar vägs alltid in när vi ställer miljökrav: Behov av miljöledning. Miljöstyrningsrådets kriterier. För att miljöanpassad upphandling ska ge effekt krävs det att stadens verksamheter köper in de miljöbästa alternativen som finns på avtalen. Det är beställarnas eget inköpsbeteende som styr innehållet i leverantörernas sortiment och därmed miljöanpassningen av stadens förbrukning. Tydlig miljöinformation i Winst Miljöinformation om produkterna finns tillgänglig i Winst. Sortimentet utvecklas hela tiden och det är viktigt att beställarna för fram önskemål till både leverantören och Upphandlingsbolaget, så att vi tillsammans kan utveckla ett mer hållbart sortiment. Leverantörerna är skyldiga att skriva ut miljöinformationen och Upphandlingsbolaget kontrollerar att informationen stämmer. Miljökrav för en mindre klimat- och miljöpåverkan Krav på miljöhänsyn ska vara en naturlig del i all upphandlings- och inköpsverksamhet som utförs av staden, detta i enlighet med Göteborgs Stads Upphandlings- och inköpspolicy. De produkter och tjänster som används ska medföra en så liten klimat- och miljöpåverkan som möjligt med bibehållen funktion. Vilka miljökrav som kan ställas framgår av aktuell lagstiftning och rättspraxis. I kravställningen tas hänsyn till faktorer så som avtalets art, hur redo marknaden är och vilken miljöpåverkan det blir. Miljökraven ska vara möjliga att följa upp och det ska gå att kontrollera att kraven efterlevs av leverantörerna. Foto: Cecilia Wannebo Miljömärkning, relevanta delar. Transportintensitet. Stadens ställningstaganden. Relevant följsamhet till miljöprogrammet. Ekologisk minimässa på Burgården om ramavtalet för livsmedelsgrossist. 11

12 EKOLOGISKT ANSVAR Staden tror på ekologisk mat Varje år serverar Göteborgs Stad 19 miljoner måltider och är därmed en av Sveriges största inköpare av livsmedel. Maten vi äter står för en tredjedel av vår totala klimatpåverkan och har en direkt koppling till flera viktiga miljöfrågor så som rent vatten, biologisk mångfald och kemikalieanvändning. Vilken mat vi väljer har stor påverkan på arbetsförhållanden för dem som arbetar med att producera maten i andra länder. Nytt grossistavtal för livsmedel Från 1 november 2014 är det tänkt att alla kött- och charkprodukter som serveras i Göteborgs Stads kök ska vara ekologiska. Ett resultat av stadens nya livsmedelsavtal för grossist. Avtalet innebär bland annat att utbudet av ekologiska produkter blivit större, att det ställs djurskydds- och transportkrav samt att bisfenol A och palmolja kommer fasas ut. Martin & Servera får fortsatt förtroende som leverantör till staden. På grund av att det finns så få ekologiska artiklar och i små volymer, har Upphandlingsbolagets styrelse tagit beslut om att det under en övergångsperiod ska finnas vissa konventionella ersättningsprodukter i sortimentet. Ny upphandling blir komplement för äldreomsorgen En kompletterande upphandling av konventionella kött- och charkprodukter som i första hand gäller inköp inom äldreomsorgen är genomförd och avtalet är beställningsbart våren Detta ramavtal ska göra det möjligt för personal inom äldreomsorgen att köpa in ett begränsat antal konventionellt framställda köttprodukter, främst fläsk och kyckling. Avtalet kommer att fasas ut allt eftersom ekologiska alternativ finns att tillgå på grossistavtalet. Foto: Anders Västlund % % % % % % Stadens inköp av ekologiskt och etiskt märkta bananer Stadens inköp av miljömärkt fisk 12

13 EKOLOGISKT ANSVAR Utfasning av palmolja och bisfenol A Göteborg Stads kommunfullmäktige beslutade 2012 att bisfenol A (BPA) inte ska finnas i livsmedelsförpackningar som används i stadens verksamheter. I Göteborgs Stads måltidsprogram står det även att produkter som innehåller palmolja ska ersättas successivt. Förpackningar fria från bisfenol A BPA är hormonstörande, det vill säga ett ämne som som påverkar de hormonella systemen och kan orsaka skada på organismer, populationer eller ekosystem. Leverantören Martin & Servera ska vid varje avtalsuppföljning redovisa om alternativa produkter i BPA-fri förpackning tagits in i deras sortiment, så att dessa produkter kan läggas till i avtalssortimentet. BPA finns i första hand i konservburkar men även i tuber och på insidan av plåtlock till glasburkar. Produkter med ocertifierad palmolja ska ersättas Ett steg i utfasningen av palmolja är att i en övergångsperiod välja produkter som innehåller certifierad palmolja (Green Palm) och prioritera producenter som följer RSPO:s kriterier (Round Table on Sustainable Oil). Leverantören Martin & Servera ska vid varje avtalsuppföljning redogöra för nya produkter som uppfyller dessa krav och som kan ersätta befintliga avtalsprodukter som innehåller ocertifierad palmolja. Göteborgs Stads kemikalieplan % % % Stadens inköp av ekologiskt kött antogs i miljö- och klimatnämnden den 24 mars Upphandlingsbolaget arbetar aktivt med att, i enlighet med kemikalieplanen, ta fram kemikaliekrav för stadens inköp i första hand för varor och produkter i barnens vardag som till exempel inredning, leksaker, livsmedel och byggprodukter. Bolaget finns representerat i kemikalierådet, vars uppgift är att vara pådrivande i stadens arbete med att åtgärderna i planen genomförs. 13

14 EKOLOGISKT ANSVAR Krav på systematiskt miljöarbete!! I Göteborgs Stads Upphandlings- och inköpspolicy anges att leverantörer till staden ska bedriva ett systematiskt miljöarbete som är möjligt att följa upp. Upphandlingsbolaget ställer därför alltid krav på att leverantören har ett systematiskt miljöarbete ! Oftast är kravet formulerat som att leverantören ska ha ett miljöledningssystem enligt ISO eller likvärdigt. Den specifika kravställningen och huruvida miljöledningssystemet ska vara implementerat vid anbudsinlämnandet eller vid ett senare tillfälle beror på avtalets innehåll och omfattning, hur redo marknaden är och vilken miljöpåverkan det blir. Förbättrad uppföljning av miljöledningssystem Under året har vi arbetat med att utveckla och förbättra Upphandlingsbolagets rutiner för granskning och uppföljning av leverantörernas miljöledningssystem. Med nya rutiner hoppas vi kunna granska dokumentationen mer utförligt och därigenom säkerställa att den ger en korrekt bild av verkligheten. Kravet på miljöledningssystem är inte enbart ett dokumentationskrav. Det är viktigt att leverantörerna kan visa att de har ett systematiskt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar. Proportionerliga krav Kraven som ställs i upphandlingarna ska vara proportionerliga och leverantörerna ska bedömas lika. Detta är alltid en utmaning eftersom det kan vara en stor variation bland leverantörer när det kommer till storlek, resurser och miljöpåverkan. Miljöbedömning inför kravställning Upphandlingsbolaget genomför en miljöbedömning av varje avtalskategori för att få en uppskattning om vilka områden (energi, avfall, miljöledning etcetera) som miljökrav kan vara aktuella att ställas och i vilken utsträckning. Till hjälp i detta arbete använder vi vår Checklista för miljöbedömning. 14

15 EKOLOGISKT ANSVAR Ett diversifierat miljöarbete Upphandlingsbolaget genomförde sin första miljöutredning Året därpå certifierades miljöledningssystemet enligt standarden ISO Miljöutredningen har sedan dess blivit uppdaterad med jämna mellanrum och i år var det dags igen. Resultatet var likt tidigare utredningar där miljöanpassad upphandling är den enskilt mest betydande miljöaspekten, men för bolaget är det interna miljöarbetet också viktigt. ISO en viktig kvalitetsstämpel ISO certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel för Upphandlingsbolaget. Det är en förutsättning för att vi ska framstå som trovärdiga när vi ställer krav på stadens leverantörer att bedriva ett systematiskt miljöarbete. Under året har bolaget arbetat fram lokala anvisningar för Göteborgs Stads miljöpolicy, där det framgår att bolaget ska ha ett certifierat miljöledningssystem. Utöver den externa revisionen genomför bolaget två interna revisioner varje år. Förnybar el och ett grönt hyresavtal Bolagets lokaler värms upp av fjärrvärme och elen kommer från förnybara energikällor går vi över till ett grönt hyresavtal, något vi är stolta över, säger Samuel Sandholm, miljösamordnare på Upphandlingsbolaget. Genom det gröna hyresavtalet har vi lyckats påverka vår hyresvärd till att möjliggöra källsortering av förpackningar. Vi har gjort ett omfattande arbete för att kartlägga vilka lagar och krav som bolaget omfattas av och som är relevanta för miljöarbetet. Lagar och krav inom miljöområdet ser vi som en utgångspunkt för en högre ambitionsnivå. Interna drivkrafter som påverkar bolagets miljöarbete Förståelse för att vårt arbete med miljöhänsyn i ramavtal leder till en mer hållbar utveckling. Förståelse för att vår trovärdighet ökar när vi själva har ett systematiskt miljöarbete. Interna motkrafter som påverkar bolagets miljöarbete Lagen om offentlig upphandling används ibland felaktigt som en ursäkt för att begränsa möjligheterna till att ställa miljökrav. Ledningens och personalens engagemang i miljöfrågor varierar. 15

16 SOCIALT ANSVAR Upphandlingsbolaget ska generera värde för staden, medarbetarna och samhället. Bolaget bidrar till samhällsutvecklingen, både lokalt och globalt, genom ansvarsfull upphandling. Foto: Cecilia Wannebo 16

17 SOCIALT ANSVAR Kontroll av arbetsvillkoren hos stadens leverantörer för en socialt hållbar produktion Under 2014 har bolaget deltagit i revisioner av två av stadens leverantörer, Canon som levererar skrivare och Aroma som levererar frukt och grönt. Syftet med revisionerna är att kontrollera att leverantörerna följer ställda krav och att de varor som är upphandlade är tillverkade på ett etiskt och korrekt sätt. Upphandlingsbolaget har i revisionerna samarbetat med SKL Kommentus Inköpscentral (SKI). Uppdragen har beställts från SKI:s ramavtal för revisorer och Goodpoint AB blev leverantör. Första revisionen av Canons arbetsmiljö Revisionen av Canon utfördes i Kina under juni månad. På plats fanns den svenska revisorn och deras kinesiska partner. Under revisionen granskades fabriken och bostäderna samt dokumentation för bland annat löner, ålder, hälsoundersökningar och miljöpolicys. Ledningen och 53 av revisorerna slumpvis utvalda arbetare intervjuades. Rapporten visar att fabriken och arbetsförhållandena var goda, inget barnarbete eller tvång förekom och de anställda tjänade 35 procent mer än minimilönen. Tre avvikelser hittades. Canon har antingen åtgärdat dessa eller påbörjat planer för att åtgärda dem. Vi tycker det är bra att revisionen gjorts. Det är första gången en kund gjort en revision av arbetsmiljön i denna anläggning, säger Linda Elmén, hållbarhetschef på Canon. Väntar på rapport om Aroma Revisionen av Aroma gjordes i oktober hos en av deras tomatleverantörer i Spanien. Rapporten från revisionen presenteras på Upphandlingsbolagets hemsida så snart den är klar. I sortimentet: MER FAIRTRADE Göteborg är diplomerad som en Fairtrade City, en diplomering för kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Syftet är att öka kännedomen och efterfrågan på varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter. Upphandlingsbolaget har under året utökat antalet etiskt producerade varor som kan beställas i Winst från 135 till 300 stycken. Det mesta är livsmedel så som kryddor, frukt, juice och kladdkaka men även sportbollar finns. 72% Andelen varuupphandlingar där bolaget ställt krav på eller infört villkor för etik, såsom arbetsvillkor. 17

18 SOCIALT ANSVAR Social hänsyn ger arbetstillfällen och ökad integration Upphandlingsbolaget driver Göteborgs Stads pilotprojekt för social hänsyn i tjänsteupphandling, där fokus ligger på att skapa anställningsmöjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden. Syftet är en ökad social hållbarhet. Med hjälp av ansvarsfull upphandling kan vi både förändra människors livssituation och bidra till att hålla ihop staden, säger projektledare Maja Ohlsson som tillsammans med Jörgen Larzon samordnar arbetet. Fler arbetstillfällen för ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning skapar jämnare villkor på arbetsmarknaden och en ökad integration. Samtidigt får företagen en bredare kompetens och ökad mångfald i sina verksamheter. Det minskar samhällskostnaderna. Alla tjänar på att ta social hänsyn enligt denna modell, summerar Jörgen Larzon. Sju bolag och förvaltningar deltar i projektet Projektet har under 2014 gått från planering till implementering. Sju bolag och förvaltningar deltar och testar de kravformuleringar som tagits fram i samarbete med Upphandlingsbolagets jurister. Samtidigt har en viktig del av projektet handlat om att tillsammans med arbetsmarknadsanknutna verksamheter arbeta fram och testa en arbetsordning för att identifiera, utbilda och rusta personer för de anställningsmöjligheter som kommer till genom upphandlingarna. Modellen unik för Sverige Modellen är unik i Sverige och intresset stort. Därför har projektet även satsat mycket på kommunikation. En kommunikatör har anställts, en hemsida har lanserats och nyhetsbrev skickas ut. Kontinuerliga dialoger förs med näringsliv, sektor social ekonomi, fack- och branschorganisationer och andra intressenter. Modellen beräknas tas upp för beslut i kommunstyrelsen hösten Då ska även beslut tas om huruvida pilotprojektet ska förlängas eller inte. Läs mer om pilotprojektets arbete med social hänsyn på 34 Antalet personer som fått anställning via projektet 4 Antalet personer som fått arbetsträning via projektet 300+ Antalet upphandlingar planerade inom projektet fram till % Andelen tjänsteupphandlingar där bolaget ställt krav på eller infört villkor för social hänsyn avseende sysselsättning 18

19 SOCIALT ANSVAR Arbetslösheten löper som en röd tråd genom problematiken med segregation, utanförskap och ekonomiska problem. Samtidigt handlar det ju om en enorm outnyttjad potential av kompetens, erfarenheter och arbetslust. Låt oss ta vårt ansvar och hitta kreativa lösningar! Mats Andreasson, inköpssamordnare på Higab De flesta arbetsgivare ser att mångfald i företaget är en styrka Eva-Maria Samelius Kristensen, arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen Krav på GENUSTEORETISK KOMPETENS Alla verksamheter och arbetsplatser i Göteborgs Stad ska präglas av jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Upphandlingsbolaget ska arbeta med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i Foto: Peter Svensson Jag blev jätteglad, verkligen. Jag skakade i hela kroppen Fenk Abdullkarim, projektadministratör på Tuve Bygg, om hur det kändes när hon fick anställningsbeskedet efter upphandling med social hänsyn. Jag tror krav på social hänsyn i upphandlingar kommer höja baskraven och lyfta lägstanivån på anbudsgivarna. Det är bra! Thomas Andersson, Vice VD på WH Servicebolagen AB upphandlingsverksamheten och har i linje med detta öppnat upp för möjligheten att i förnyade konkurrensutsättningar av tjänster ställa krav på genusteoretisk kompetens. Antidiskrimineringsklausuler har införts i alla ramavtalsupphandlingar av tjänster sedan 2013 och i de fall där det är relevant ställer bolaget även krav på könsuppdelad statistik. 19

20 SOCIALT ANSVAR Foto: Annelie Gärdmark Insatser för arbetsmiljön 2014 Arbetat vidare med vår värdegrund. Skapat ett årshjul för vårt systematiska miljöarbete (SAM). Arbetat fram nya rutiner, riktlinjer och arbetssätt för SAM. Utvecklat underlaget för utvecklingssamtal. Jämställdhetsutbildning för alla anställda. Utbildning för chefer i arbetsmiljö- HBTQoch samverkansfrågor. 20

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Miljöhänsyn i upphandling

Miljöhänsyn i upphandling Miljöhänsyn i upphandling Marlene Sahibzada, upphandlingschef marlene.sahibzada@harryda.se 031-724 6321 1 2010-01-26 Administrativt stöd Upphandlingsenheten i Härryda kommun Våra ansvarsområden: Enheten

Läs mer

Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013

Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013 Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013 EU-kommissionens tolkning Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter Anständigt arbete Arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens rättigheter Social integration

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande KS 6 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2012-06-12 Diarienummer KSN-2011-0400 Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande Förslag

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Social hänsyn i upphandling

Social hänsyn i upphandling Social hänsyn i upphandling - en modell för Göteborgs stad Maja Ohlsson & Jörgen Larzon Olympic Village London I know in the future I will be able to turn round and say I was part of that. Joseph Adjei,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Social hänsyn i upphandling

Social hänsyn i upphandling Social hänsyn i upphandling - en modell för Göteborgs stad Maja Ohlsson & Jörgen Larzon Olympic Village London I know in the future I will be able to turn round and say I was part of that. Joseph Adjei,

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling - som arbetsmarknadsverktyg

Social hänsyn i offentlig upphandling - som arbetsmarknadsverktyg Social hänsyn i offentlig upphandling - som arbetsmarknadsverktyg Om Göteborgs Stads pilotprojekt 2013-2015 Agenda Bakgrund Pilotprojektet för social hänsyn i upphandling Utmaningar och nästa steg Frågor

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Vad är ramavtal? LOU 2 kap 15; Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014 INAIR AB MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖBERÄTTELSE tillsvidare Sida 2 Vår verksamhet INAIR AB grundades 1990, vi har ett brinnande intresse för ventilation och söker ständigt

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014 Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling Anna Lipkin 18 september 2014 Ett samlat upphandlingsstöd 2014 1 januari Tillhandahålla metod- och kompetensstöd för innovationsupphandling (tidigare Vinnova).

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling

Social hänsyn i offentlig upphandling Social hänsyn i offentlig upphandling En modell för Göteborgs Stad Maja Ohlsson och Jörgen Larzon 25 november 2013 Olympic Village London Arbetssätt i London Upphandlande myndighet Leverantör Inför upphandling

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Ramavtalet i fokus. Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget. Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal. Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus. Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget. Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal. Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal Göran Brunberg Närodlat Karteller Etiska regler kollektivavtal KKV LOU/LUF tingsrätt Transportsamordning

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

3. Obligatoriska krav

3. Obligatoriska krav 3. Obligatoriska krav Områden med gröna rubrikfält fylls i av arrangören. Åtgärd Förklara åtgärd Kommentar till kravet 1. Lagkrav Arrangören har identifierat och efterlever de krav som finns gällande anmälnings-

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Ekonomiavdelningarna i Göteborgs Stads stadsdelar inbjuder till uppsatsteman vårterminen 2015.

Ekonomiavdelningarna i Göteborgs Stads stadsdelar inbjuder till uppsatsteman vårterminen 2015. Ekonomiavdelningarna i Göteborgs Stads stadsdelar inbjuder till uppsatsteman vårterminen 2015. Vi erbjuder dig ett uppsatstema inom följande områden: Utvärdering av genomförda förändringar Strategiska

Läs mer

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy 2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015 SiS inköps- och upphandlingspolicy 2 [5] 1 Inledning Syftet med denna policy är att skapa ett rättsenligt och enhetligt arbetssätt för inköp och upphandling inom SiS. Denna

Läs mer

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15 Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt & Nyheter Svefaktura sprids mer och mer E-beställningar i staten Sveordern, ny standard för enkla

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen 2014-11-20 Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativt att det tilldelas en leverantör

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy

Upphandlings- och inköpspolicy Upphandlings- och inköpspolicy Denna policy gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Med utgångspunkt från denna policy

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Offentlig upphandling som drivkraft för ökad mångfald i arbetslivet

Offentlig upphandling som drivkraft för ökad mångfald i arbetslivet Offentlig upphandling som drivkraft för ökad mångfald i arbetslivet Bakgrund Under 2009 och 2010 har projektet Openmindness verkat i Umeåregionen och med ESF som finansiär. Syftet med insatserna har varit

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer