Verksamhetsplan Snabbt, innovativt och relevant

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013-2015 Snabbt, innovativt och relevant"

Transkript

1 Verksamhetsplan Snabbt, innovativt och relevant

2 har ny organisation sedan 1 oktober 2012

3 Innehållsförteckning Förändring är bibliotekets normala tillstånd och vi kan alltid bli bättre... 2 Media... 4 Publicering... 5 Samlingar... 7 Kundservice... 8 Administration... 9 Kommunikation IT Kvalitet

4 Förändring är bibliotekets normala tillstånd och vi kan alltid bli bättre finns till för att tillgodose behoven för universitetets forskare, lärare och studenter och för att bidra till internationellt framstående forskning och undervisning. Biblioteket har inget egenvärde utan ska ständigt förändras utifrån universitetets behov och i takt med omvärldens förändringar. Det finns fem strategiska frågor som biblioteket måste förhålla sig till under de kommande åren: OA-publicering - Vi ser idag tydliga krav på OA-publicering från forskare och forskningsfinansiärer. Detta ställer direkta krav på vår befintliga infrastruktur för publicering. Beslutet att ge biblioteket ansvar för byggandet av Stockholm University Press är en logisk följd av denna utveckling. På sikt kommer bibliotekets resurser avsatta för inköp av e-media (och förhandlingar med kommersiella förlag kring e-licenser) att kunna minskas och behovet av resurser för att hantera publiceringsstöd (OA) att öka. En stor mängd fritt tillgängligt material ändrar också bibliotekets roll. Om forskare och studenter inte behöver oss för att få tillgång till litteratur, varför behöver de oss då? Vad är ett relevant uppdrag för oss utöver publiceringsstöd om information är fritt tillgänglig? Bibliotekssystem - För femton år sedan lanserades vad som då var en ny generation bibliotekssystem. Mycket har hänt sedan dess, och vi har idag en mängd system för olika delar av verksamheten, som alla behöver kommunicera med varandra. De stora bibliotekssystemleverantörerna lanserar nu nya integrerade plattformar, där alla bibliotekens arbetsuppgifter ska kunna konsolideras. Men vad är det vi behöver? Är integrering till en systemleverantör eftersträvansvärt? Verksamheten bör styra systemen och inte tvärtom. Men i hur hög grad är detta möjligt, om vi köper system som i första hand är designade för amerikanska universitetsbibliotek? Fysiska samlingar - Cirka 85 % av bibliotekets förvärvsbudget går till elektroniskt material och vi diskuterar främst om hur vi ska stödja en i första hand elektronisk forskningskommunikation. Samtidigt har SUB 2,5 miljoner volymer som kommer att vara en fortsatt viktig del av verksamheten. Ju mer vi anpassar verksamheten till att arbeta med digital informationsförmedling, desto viktigare blir det också att vi hittar innovativa och relevanta sätt att arbeta med de fysiska samlingarna. Nationell och internationell samordning - Kungliga biblioteket(kb) har ansvarat för nationell samordning av universitetsbiblioteken, samtidigt är våra verksamheter idag så komplexa och behoven av olika samarbetskonstellationer så stora att det blir svårt för KB att ensamma hålla 2

5 ihop ett nationellt forskningsbiblioteksväsende. Vetenskapsrådet får flera uppdrag att samordna forskningsinfrastruktur i Sverige, och kan på några års sikt bli en lika viktig nationell aktör för oss som KB är. Då forskningen är internationell bör våra samarbeten också vara det. Hur utvecklar vi våra internationella samarbeten? Kompetens - Oavsett vad vi gör i framtiden, kommer vi att behöva relevant kompetens på de områden vi arbetar inom, och ju svårare det är att förutsäga framtiden desto svårare är det att avgöra vilken kompetens som behövs. Vi måste därför hitta bra vägar både för att rekrytera och fortbilda den kompetens vi behöver. Vi måste kunna specialisera oss och bli experter, samtidigt som vi måste vara beredda på att det som är en viktig expertkompetens för oss idag inte självklart är det imorgon. Bibliotekets ledningsgrupp har under hösten 2012 arbetat fram vision, syften och mål som tydligt kopplar bibliotekets verksamhet till visionen för Stockholms universitet. Vi vill arbeta för att beslutsvägarna inom biblioteket är korta och snabba, att det finns utrymme för innovativa arbetssätt och att vi hela tiden utvärderar om vi prioriterar det som är mest relevant. Under det kommande verksamhetsåret kommer vi bland annat att fokusera på organisationens arbetskultur - verksamhetens mål och syften ska förankras hos medarbetarna och vi ska ha en god kommunikation med våra uppdragsgivare. Det är viktigt med ett uthålligt och gott ledarskap och biblioteket ska vara en attraktiv arbetsplats som lockar kompetenta medarbetare. Arbetssättet ska präglas av prestigelöshet, trovärdighet och transparens. Ett arbetsklimat med högt i tak är en förutsättning för att alla ska trivas och bidra till utvecklingen. Våra visionära ledord är Snabbt, innovativt och relevant. Det övergripande syftet med verksamheten vid är att möta behoven hos SUs forskare, lärare och studenter och bidra till förutsättningarna att bedriva forskning och undervisning i världsklass. Det övergripande målet är att bidrar med relevanta resurser på ett kostnadseffektivt sätt. Specifika mål för 2013 är att: Våra resurser är väl kända och efterfrågade och tillgängliga 24/7 var än våra användare befinner sig. Vår organisationskultur är resultatorienterad och innovationsdriven och utvecklas ständigt genom gott ledarskap och aktivt medarbetarskap. Vi är den naturliga samarbetspartnern vid Stockholms universitet när det gäller informationsförsörjning. positionerar sig som ett drivande forskningsbibliotek nationellt och internationellt. Vi har en organisation som snabbt kan anpassa sig efter förändrade krav. 3

6 I det följande presenterar varje avdelning på biblioteket hur de planerar att omsätta bibliotekets övergripande syfte och mål i praktiken under de kommande verksamhetsåren. I slutet ligger aktivitetsplanen för arbetet med att skapa Stockholm University Press efter beslut taget av Rektor 20/ Media Bakgrund Avdelningen för media är en ny avdelning sedan hösten Avdelningen består av 12 medarbetare och är en sammanslagning av tidigare e-resursteamet som arbetade med elektroniskt förvärv och förvärvsteamet som arbetade med tryckt förvärv. Syfte Avdelningens syfte är att resurs- och kostnadseffektivt förvärva kvalitativa och relevanta medieresurser för att tillgodose informationsbehoven inom ramen för Stockholms universitets undervisnings- och forskningsinriktning. Övergripande mål Att snabbt och effektivt förvärva relevanta medieresurser till universitetets forskare, lärare och studenter. Att kontinuerligt och aktivt minska det tryckta förvärvet till förmån för elektronisk version utifrån våra primära målgruppers behov och marknadens utbud. Att stärka och öka det användarstyrda förvärvet inom ramen för universitetets undervisnings- och forskningsinriktning. Att positionera inom förvärvsområdet och ligga i framkant inom medieresursutvecklingen. Specifika mål 2013 och strategiska aktiviteter Utveckla ett integrerat och ämnesöverskridande förvärv oberoende av medieresursformat. Kompetensutveckla medarbetarna inom e-resurser och e-resurshantering. Utveckla, samordna och dokumentera enhetliga arbetsrutiner för förvärv. Utveckla personoberoende arbetsfunktioner, gemensam kunskap om system och implementera gemensamma lagringsytor. Skapa nya interna och externa kontaktytor och nätverk inom förvärvsområdet. 4

7 Rekrytera ny medarbetare med specifik e-resurskompetens. Implementera en ny mediepolicy och en materialspecifik medieplan. Implementera ett nytt ERM-system för förenklad, effektiviserad och samordnad hantering av licensavtal. Utveckla och anpassa faktura- och följesedelshanteringen till e-handel i samarbete med Avdelningen för administration. Förenkla och tydligare synliggöra möjligheterna för användarna att lämna inköpsförslag samt använda olika PDA-modeller. Stärka kontakterna med forskare, lärare och institutioner genom riktade informationsinsatser i samarbete med Avdelningen för kommunikation. Vidareutveckla rutinerna för uppföljning och utvärdering av hur medieresurserna används i samarbete med Avdelningen för kvalitet och Avdelningen för samlingar. Vidareutveckla rutiner för marknadsföring, kommunikation och information om medieresurser i samarbete med Avdelningen för kommunikation, Avdelningen för kundservice och Avdelningen för IT. Förbättra sökmöjligheter och synliggöra e-böcker genom att berika SFX-poster med MARC-data i samarbete med Avdelningen för publicering. Publicering Bakgrund Avdelningen för publicering ansvarar för bibliotekets infrastruktur för att hantera tillgång till forskningspublikationer och liknande informationsresurser. Avdelningen inbegriper publiceringsstöd och support av DiVA, katalogisering och registrering av nyinkomna böcker, ansvar för index och åtkomst till digitala forskningspublikationer, digitalisering av tryckt material, samt förlagsverksamheten inom Acta Universitatis Stockholmiensis. Avdelningen består av 20 medarbetare. Syfte Att snabbt och effektivt göra informationsresurser tillgängliga för universitetets forskare och studenter, samt bidra till arbetet med att göra forskning från Stockholms universitet tillgänglig i relevanta sammanhang. 5

8 Övergripande mål En integrerad och väl förankrad infrastruktur för tillgängliggörande av informationsresurser, som snabbt och effektivt möter behoven hos universitetets forskare, lärare och studenter. Specifika mål 2013 En tydlig och väl förankrad definition av uppdraget att tillhandahålla tjänster och infrastruktur för tillgängliggörande. En organisation som förmår kombinera snabb kontinuerlig verksamhetsutveckling med stabila arbetsflöden. Tydliga och effektiva arbetsflöden för att stödja andra avdelningar på biblioteket ( i första hand media, samlingar, kundservice). En effektiviserad verksamhet för registrering. Förbättrat tillgängliggörande av digitalt/digitaliserat material, både tillgängliggörande av material utanför DiVA, och andra format än pdf. Strategiska aktiviteter Förändra avdelningens organisation från team till avdelning med tydliga ansvarsområden och en effektiv projektorganisation (inklusive prioritering och planering). Ta fram definition av tjänster och infrastruktur för tillgängliggörande genom att besvara frågorna: Vilka är de? Hur förvaltas de? Vad är syftet med tjänsterna? Definiera kontaktpunkter för våra tjänster på universitetet samt hos relevanta nationella och internationella aktörer. Ta fram och förankra ny policy för hantering av publiceringsfrågor vid Stockholms universitet. Ta fram en kommunikationsplan för publiceringsfrågor (tillsammans med kommunikationsavdelningen). Utveckla organisation för snabb och relevant prioritering av utvecklingsinsatser, samt effektiva utvecklingsprojekt. Utveckla arbetet i registreringspassen till att även inkludera granskning av DiVAposter. Utveckla arbetet med att importera poster i DiVA. Ta kontroll över flödet av data mellan DiVA och Libris. Driftsätt löpande arbete med import av poster för e-bokspaket i Libris. Bygg upp infrastruktur (arbetsflöden och teknik) för tillgängliggörande av digitalt/digitaliserat material, som utgår från Libris och DiVA. Upphandling och implementering av ny länkserver. 6

9 Ta fram rutiner för aktivering av elektroniska resurser i länkserver (tillsammans med mediaavdelningen). Implementering av (nytt) discoverysystem. Ta fram en registreringspolicy. Översyn av publiceringsstöd på universitetet. Samlingar Syfte Samla, förvara/bevara och tillhandahålla fysiskt material som har förvärvats för att vara en resurs för studier, undervisning och forskning vid SU. Avdelningen består av 30 medarbetare vilket även inkluderar filialerna. Övergripande mål På bästa sätt brett tillhandahålla de samlingar vi förfogar över, med allt från dagsaktuell forskning i tryckt form till äldre specialsamlingar samt kartor, handskrifter och bildmaterial. Specifika mål 2013 Tillväxtutrymme för den växande årssviten. Fortsatt god tillgänglighet till våra samlingar under ombyggnaden av huvudbiblioteket. Strategiska aktiviteter Organisera om referensavdelningen på huvudbiblioteket till uppställning enligt Dewey. Genomföra vissa omstruktureringar av samlingarna på plan 4 för att bereda plats för den växande årssviten, som att flytta ner de naturvetenskapliga tidskrifterna till magasin och flytta delar av skönlitteraturen till denna yta. Gallra och flytta om inaktuell litteratur från kurslitteratursamlingen på huvudbiblioteket samt integrera den juridiska kurslitteraturen i denna. Inventera och gallra skönlitteratursamlingen på huvudbiblioteket. Gå igenom de kvarvarande delarna av den humanistiska samlingen i magasinet för att gallra och flytta om till HUM NC-uppställning. Införa årssvituppställning på filialbiblioteken. Färdigställa beskrivningar av samlingar på vår webbplats. Ta fram en strategi och plan för hur våra samlingar ska vara så tillgängliga som möjligt under huvudbibliotekets ombyggnad. 7

10 Inventera och gallra diverse samlingar på filialbiblioteken. QR-projektet: Utveckla användningen av QR-koder på olika platser i biblioteket för att koppla de fysiska samlingarna till skilda slag av information på SUBs webbplats eller på nätet. T.ex. ytterligare litteratur inom samma ämnesområde eller av samma författare, hänvisning till den elektroniska versionen av en tidskrift eller ett uppslagsverk samt tjänster som omlån eller var man hittar den fysiska boken med koppling till kartan över samlingarna som man då kan bära med sig i telefonen. Tillsammans med avdelningen för media gå igenom de tidskrifter som vi förvärvar genom pliktleverans för att aktualisera och revidera urvalet av dessa. Tillsammans med avdelningen för media se över rutiner och förvärvsprinciper för doktorsavhandlingar som anländer via byten och pliktleverans. Kundservice Bakgrund Vidareutvecklingen av kundservice fokuseras på åtgärder baserat på resultat från användarundersökningen och annan återkoppling från användarna. Avdelningen består av 25 medarbetare. Syfte Att vara bibliotekets ansikte utåt och leverera relevant hjälp till självhjälp och annan service till forskare, lärare, studenter och övriga besökare oavsett hur de kontaktar biblioteket för att därigenom bidra till bibliotekets verksamhetsmål. Övergripande mål Att leverera kundservice som fyller eller överträffar användarnas förväntningar oavsett om besöket är virtuellt (via telefon, chatt, , webplatsen) eller ett fysiskt besök i biblioteksbyggnaden. Specifika mål 2013 Informationskompetenskurser på Institutionen för socialt arbete är integrerat i huvudbibliotekets undervisningsteametsarbete. 8

11 Nytt, funktionellt alternativ till SAGA och XYZ systemet är implementerat på biblioteket. Utökad kundservice dialog med användarna via olika media. Höjd medvetenhet avseende bibliotekets medieresurser och bibliotekstjänster. Bibehållen god kundservice och arbetsmiljö under ombyggnad. Utökad service till forskare genom direktleverens av material. Strategiska aktiviteter Ta fram en plan för anpassade tjänster och informationssökning inför ombyggnationen av biblioteket. Ta fram en kommunikationsplan för marknadsföringsinsatser när det gäller kurser i informationssökning och webbkurser med syfte att nå ut till fler institutioner med våra resurser och tjänster. samarbete med IT avdelning för att skapa ett funktionellt alternativ till SAGA och XYZ system på biblioteketökad dialog med institutioner om informationskompetens genom utökad uppsökande verksamhet. utöka tillgänglighet via direktleverens av material till forskare från samlingar vid filialerna. kompetensutvecklingsprogram i IT-kompetens med fokus på sociala media: o Kundteam handledning i "23 things". o Perl-programmering i 1-2 timmar/vecka för ett begränsat antal medarbetare. Administration Syfte Stöd till bibliotekets kärnverksamheter och bibliotekets ledning så att de kan utföra sina uppdrag på effektivaste sätt samt vara en länk mellan universitetets förvaltningsdelar och biblioteket. Avdelningen består av fem medarbetare. Övergripande mål Administrationen arbetar för att rutiner och service till biblioteket ständigt förbättras, effektiviseras och förenklas så att det blir den part som alla inom biblioteket vänder sig till för att få de stöd och service de behöver för att klara sitt arbete. 9

12 Håller sig uppdaterad med förändringar i administrativa regelverk och rutiner som påverkar arbetet inom biblioteket. Goda relationer upprätthålls till övriga SU och administrativa funktioner utom SU. Administrationen är anpassad och förändrad utifrån de nya förutsättningar som framkommer med anledning av ändrade administrativa rutiner. Förändringen beror på införandet av nya administrativa system som exempelvis nytt personaladministrativt system, E-handelssystem samt nytt diariesystem inom universitetet. Konsekvenserna av översynen som gjorts för bibliotekets administrativa delar är färdigdiskuterat så att alla på biblioteket är överens om administrationens uppdrag. Specifika mål 2013 Administrationens uppdrag är väl definierat så att arbetet görs på ett för hela bibliotekets verksamhet effektivt arbetssätt. E-handel är infört för stora delar av beställningar och fakturahantering på biblioteket. Förbättringsförslag som framkommit i översynen av administrationen är implementerade. Arbetet med ombyggnaden påbörjas. Strategiska aktiviteter Konsekvenserna av översynen färdigdiskuteras så att alla på biblioteket är överens om administrationens uppdrag. Översyn av vilka löne- och personalrutiner som ska och kan utföras på biblioteket kontra centralt på SU. Införande av elektronisk handel såsom en av universitetets pilotinstitutioner Delta i arbetet med ombyggnation av biblioteket så att den sker på ett sätt som gör att verksamheten och personalen kan fungera på bästa sätt. Delta i olika utvecklingsgrupper avseende administration inom SU och utom SU. Kommunikation Bakgrund Kommunikationsavdelningen är en ny avdelning som består av fem medarbetare som ansvarar för och samordnar arbetet med extern och intern kommunikation: 10

13 extern digital kommunikation. intern digital och IRL kommunikation. kommunikationsstöd (kommunikationsplaner, presentationsmaterial, trycksaksproduktion). externa kontakter, utåtriktade aktiviteter & konferenslogistik. kommunikationen med intressenter i form av verksamhetsplaner och uppföljning. Syfte Stödja, utveckla och samordna bibliotekets kommunikationsarbete och därmed bidra till att bibliotekets verksamhetsmål uppnås. Övergripande mål Kommunikationsarbetet är så effektivt att biblioteket hela tiden utvecklas i enlighet med våra användares behov och att resultaten kommuniceras. Specifika mål 2013 På biblioteket är alltid helheten i fokus. Kommunikationen är strategisk (målgruppsanpassade budskap via relevanta kanaler). Kommunikation och omvärldsbevakning är systematiskt integrerad i alla delar av bibliotekets arbete. Bibliotekets kommunikation understöds på relevanta sätt. Förändringar i samband med ombyggnationen är kända. Strategiska aktiviteter Kartlägga kommunikationsbehov och ta fram rutiner och arbetssätt som stöder bibliotekets behov. o Översyn av hur vi arbetar med digital kommunikation (SUBwebb, SUwebb och sociala medier). o Översyn av SUBNET (syfte, mål, anpassningar av layout, funktionalitet/användarvänlighet, arbetssätt). o Fungerande mötesstrukturer och organisation & former för verksamhetsplanering. o Kommunikationsplaner i samarbete med bibliotekets olika avdelningars aktiviteter. 11

14 o Marknadsföring av service, informationsresurser och publicering. o Översyn av hur vi arbetar med externa kontakter, utåtriktade aktiviteter och konferenslogistik samt informera om vad vi kan erbjuda (och inte). o Översyn internkommunikation. Formulera kommunikationsstrategi så att bibliotekets kommunikation understöds på relevanta sätt (vad, vilka kanaler och arbetssätt). Formera kommunikationsavdelning som kan leverera enligt strategin o Se över arbetssätt. o Fördela ansvarsområden. Kommunikationsplan för ombyggnationen. IT Avdelningen består av 14 medarbetare. Syfte Leverera moderna och välfungerande IT-tjänster med god kvalitet som stödjer bibliotekets verksamhet samt utveckla och tillhandahålla nya IT-tjänster efter verksamhetens behov. Övergripande mål IT-miljön upplevs som modern, stabil, säker och användarvänlig både av bibliotekets kunder och internt. Säkerställa tillgången till bibliotekets IT-tjänster 24/7. Ständigt förenkla och förbättra systemen. Specifika mål 2013 Arbetet med systemen sker i enlighet med universitetets förvaltningsmodell. Justerad extern webbplats. Saga/xyz systemet är ersatt. Verksamhetskritiska system fungerar under ombyggnaden. SUBNET modifieras i linje med den nya organisationen. 12

15 Strategiska aktiviteter Webbprojekt. Förbättra söket med upphandlad Discovery Service. Ersätta Saga/xyz i egen regi med ett minst lika bra system. Föra in arbetssätt enligt systemförvaltningsmodellen för de viktigaste systemen. Kvalitet Bakgrund Avdelningen för kvalitet inrättades 2012 som en stödfunktion till universitetsbiblioteket och består av sju medarbetare. Avdelningen fokuserar på uppföljning och analys i samarbete med bibliotekets andra avdelningar för att ständigt förbättra biblioteksverksamhetens stöd till forskare, lärare och studenter vid universitetet. Biblioteket har tidigare samlat in och bearbetat statistiskt material. Den nya kvalitetsavdelningen tar nu ett samlat grepp om detta arbete. Avdelningen arbetar också vidare med nyckeltal som tillsammans med statistiskt underlag bidrar till att bibliotekets resurser används effektivt och målinriktat. Avdelningen koordinerar vid sidan av uppföljnings- och analysarbete även kompetensutvecklingen på biblioteket samt forskningsstöd med särskilt fokus på bibliometri. I uppdraget ligger även dialog med universitetets forskare och omvärldsbevakning gällande forskningsservice som utgår ifrån biblioteket. Syfte Att genom kvalificerade analyser av insamlad information utarbeta underlag som bidrar till att bibliotekets verksamhet möter universitetets forskares, lärares och studenters föränderliga önskemål och behov. Övergripande mål Avdelningen utför löpande insamling, bearbetning och analys av data och levererar underlag till beslutsfattande. 13

16 Specifika mål 2013 finns en strategi för kvalitetsarbete vid biblioteket. finns en strategi för hantering av verksamhetsförbättrande idéer. finns en plan för inventering och insamling av statistik vid biblioteket. finns en plan för kompetensutveckling. finns en plan för avdelningens interna kommunikation och arbetsyta på Subnet. bidrar avdelningen till slutrapport i projektet Towards Quality-Controlled OA Monographs in Sweden. avdelningen rapporterar projektet mätning av universitetets publikationer inom ämnet hållbar utveckling. sker årlig bibliometrisk analys av universitetets institutioner enligt den norska modellen. sker årlig citeringsanalys (avseende genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad och Top- 10%) av naturvetenskapliga institutioner samt av vissa av de samhällsvetenskapliga institutionerna. levererar löpande (1 ggr/år) publiceringsstatistik till Planeringsenheten. koordinerar löpande arbetet med att samla in data till olika producenter av universitetsrankningar. sker löpande insamling och analys av användares uppfattning av SUB. sker löpande omvärldsbevakning har avdelningen samarbete med minst en forskningsinstitution och/eller ett forskningsbibliotek står avdelningen i förbindelse med minst en institution från varje fakultet vid universitetet. Strategiska aktiviteter Forma avdelningen och bestämma arbetsfördelning. Ta fram kommunikationsplan för att presentera avdelningen som stödfunktion internt och som stödfunktion för Stockholms universitet. Ta fram plan för statistikinsamling med utgångspunkt från Planen för statistikanalys. Ta fram plan för statistikanalys vad behöver biblioteket och fakulteterna? Kartlägga/inventera behov vid biblioteket av kvalitetsarbete. Ta fram plan för fortsatt arbete med nyckeltal. Ta fram plan för kompetensutveckling, gällande alla avdelningar på biblioteket. Ta fram underlag för forskarnas nationella och internationella genomslag. 14

17 Inleda en kartläggning av pågående projekt och forskningsprogram vid universitetet för att biblioteket ska kunna ge riktad forskarservice. Bygga upp kunskap inom biblioteket om forskningsprocesser och forskarnas förutsättningar. Stockholm University Press Syfte Att skapa en för hela universitet gemensam förlagsverksamhet som utgör ett publiceringsstöd för universitetets forskare genom att tillhandahålla en plattform för kvalitetsgranskad OApublicering, en infrastruktur för tryck av böcker på beställning (print-on-demand) till självkostnadspris och proaktiv marknadsföring för att stärka spridning och tillgänglighet av universitetets forskning Mål främja OA-utgivning genom att göra det lätt och attraktivt att publicera OA. ha redaktionell kompetens av internationell standard. bidra till ökad spridning och tillgänglighet av hela universitetets forskning. stärka universitetets varumärke både nationellt och internationellt. samarbeta aktivt med internationella universitetsförlag för ökad global spridning och tillgänglighet. bidra aktivt till det nationella arbetet med att ta fram smarta publiceringsmodeller för OA. inleda diskussioner kring samarbete med andra lärosäten i Stockholmsområdet. Strategiska aktiviteter 1. Process- och tidplan för överföringen av SUs förlagsverksamhet till SUB samt upprättande av SUP i enlighet med rektors beslut. Klar 1/ Överföring och anpassning av SUs förlagsverksamhet samt förändring av AUS förlagsverksamhet. a) Inventera och avsluta eller anpassa existerande avtalsrelationer med externa aktörer. b) Inventera vilka titlar i SUF:s backlist som kan tillgängligöras som PoD och helst som OA. 15

18 c) Plan för medarbetare från SUF. d) Planera förändringen av AUS (förändrad organisation, avveckling av kommitté, ev. förändring av Actornas roll/innehåll, etc). 3. Upprättande av Stockholm University Press. e) Ta fram förslag på verksamhetsform, organisation, styrdokument, bemanning och budget (affärsmodell). f) Ta fram förslag på modell för redaktionell organisation och kvalitetsgranskning. g) Kartlägga utgivningsområdet (Stockholms universitet) och ta fram förslag på publishing program, dvs publishing channels / serier (avhandlingar, monografier, rapporter etc) Se över distribution i Sverige och internationellt. h) Se över PoD-lösning ev. upphandla nytt tryckeri. i) Koppling till DiVA och forskningsdatabasen. j) Ta fram nya förlagsavtal. k) Se över formgivning och visuell identitet i stort. l) Se över samarbeten i Sverige och internationellt. m) Marknadsföringsstrategi. 16

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016 Snabbt, innovativt och relevant. Stockholms universitetsbibliotek

Verksamhetsplan 2014-2016 Snabbt, innovativt och relevant. Stockholms universitetsbibliotek -2016 Snabbt, innovativt och relevant Innehåll Verksamhetsplan 2014 Inledning... 3 Bibliotekets infrastruktur och organisation stöder användarna att hitta relevanta resurser... 5 Biblioteket ger användarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant

Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek www.sub.su.se 01 02 03 04 05 06 07 08 Organisationsskiss s. 3 Ny mediepolicy s. 4 och publiceringsstöd under

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

STRATEGI FÖR VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2013 2017

STRATEGI FÖR VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2013 2017 T E T E T I S R E V I N U T MIT STRATEGI FÖR VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2013 2017 Strategi för verksamhetens förutsättningar 2013-2017 Dnr: MIUN 2012/612 Foto: Sandra Pettersson. Strategi för verksamhetens

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 Gemensamma förvaltningen DATUM: November 2014 BESLUTAD AV: Jörgen Tholin KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Gemensamma förvaltningen

Läs mer

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt ett integrerat och användarstyrt förvärv på SUB Sabina Anderberg - Avdelningschef Frida Jacobson Samordnare licensavtal Umeå 2013-10-08 Innehåll Varför en ny mediaavdelning?

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutvecklingsinsatser 200 000 avsatt i budget för Biblioteksdirektionen Stöd från ESF 50 utbildningar per år

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Det här ska du kunna i morgon bibliotekarie! Bibliotekens framtid och verksamhetsutveckling Lund 12/10-11, Anna Åkerberg

Det här ska du kunna i morgon bibliotekarie! Bibliotekens framtid och verksamhetsutveckling Lund 12/10-11, Anna Åkerberg Det här ska du kunna i morgon bibliotekarie! Bibliotekens framtid och verksamhetsutveckling Lund 12/10-11, Anna Åkerberg Digitalisering Digitalisering Teknisk kompetens, egna färdigheter samt förmåga att

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser

Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser Biblioteksstämman 20 november 2009 Annika Sverrung Huvudfråga: Distribuerad licensverksamhet? Inriktningsbeslut fattades vid maj-mötet som innebär: 1.

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS Linda Sörensen, projektledare AKTIVITETSPLAN 2013-12-02. 1 Dnr 665-13 Bilaga 1. Linda Sörensen. Klart. Klart Klart.

HÖGSKOLAN I BORÅS Linda Sörensen, projektledare AKTIVITETSPLAN 2013-12-02. 1 Dnr 665-13 Bilaga 1. Linda Sörensen. Klart. Klart Klart. Fas 3 - Implementering ny organisation Projektstyrning Etablera projektorganisation för fas 3 Utforma principer för bemanning Implementeringsgrupp Boka erforderliga möten Definiera roller och ansvar Beställargrupp

Läs mer

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation Version 120108 Följande principer är utgångspunkter för organisationen vid Linnéuniversitetet: a. Akademisk basnivå: Grunden för verksamheten inom utbildning

Läs mer

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Avec 2013 e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Capital of Scandinavia Agenda Stockholms stads vision, e-strategi och it-program

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Kommunikationsarbete. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap TEKNAT 2012/217

Kommunikationsarbete. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap TEKNAT 2012/217 TEKNAT 2012/217 Kommunikationsarbete Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2013-05-28 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Definition 3 3. Utgångspunkter

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1

Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1 Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1 Slutrapport för projektet Studenterna och biblioteken ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek (BIBSAMs dnr

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Strategisk plan 2014 2016 för Bibliotek och IT

Strategisk plan 2014 2016 för Bibliotek och IT Malmö högskola, Bibliotek och IT Gunilla Lilie Bauer, Åke Jansson PM Strategisk plan 2014 2016 för Bibliotek och IT Postadress Malmö högskola Bibliotek och IT Gatuadress Nordenskiöldsgatan 10 205 06 Malmö

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Vart är vi på väg? pt. 2 Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Samsök Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Margareta Nelkes rekommendationer

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

Aktivitetsplan för år 2014

Aktivitetsplan för år 2014 Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2013-2015 Bilaga 1 Dnr ORU 1.2.1-204/2013 Aktivitetsplan för år 2014 Aktivitetsplanen för år 2014 fastställer delmål och aktiviteter

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Min bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner,

Läs mer

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes.

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes. UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan N Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-05-28 Plats: Akvariet, Geocentrum Närvarande: Roger Herbert Marie Ottosson Eva Nordgren (ordf.) Cecilia Natvig

Läs mer

Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen

Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen Tillhandahåller akademiskt stöd för vetenskaplig publicering och utveckling av studenters och

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Skrift ett i en serie avsedd att inspirera och ge vägledning inför förändringsoch utvecklingsarbete. Innehållet bygger

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa SBU nationellt kunskapscentrum för

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

IT-Policy. Tritech Technology AB

IT-Policy. Tritech Technology AB IT-Policy Tritech Technology AB 1 av 6 Innehåll 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte och målgrupp 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Nyttjande 3 1.4 Distribution 3 1.5 Versionshistorik 3 1.6 Godkännande 3 2 IT-Policy...4

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer