Verksamhetsplan Snabbt, innovativt och relevant

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013-2015 Snabbt, innovativt och relevant"

Transkript

1 Verksamhetsplan Snabbt, innovativt och relevant

2 har ny organisation sedan 1 oktober 2012

3 Innehållsförteckning Förändring är bibliotekets normala tillstånd och vi kan alltid bli bättre... 2 Media... 4 Publicering... 5 Samlingar... 7 Kundservice... 8 Administration... 9 Kommunikation IT Kvalitet

4 Förändring är bibliotekets normala tillstånd och vi kan alltid bli bättre finns till för att tillgodose behoven för universitetets forskare, lärare och studenter och för att bidra till internationellt framstående forskning och undervisning. Biblioteket har inget egenvärde utan ska ständigt förändras utifrån universitetets behov och i takt med omvärldens förändringar. Det finns fem strategiska frågor som biblioteket måste förhålla sig till under de kommande åren: OA-publicering - Vi ser idag tydliga krav på OA-publicering från forskare och forskningsfinansiärer. Detta ställer direkta krav på vår befintliga infrastruktur för publicering. Beslutet att ge biblioteket ansvar för byggandet av Stockholm University Press är en logisk följd av denna utveckling. På sikt kommer bibliotekets resurser avsatta för inköp av e-media (och förhandlingar med kommersiella förlag kring e-licenser) att kunna minskas och behovet av resurser för att hantera publiceringsstöd (OA) att öka. En stor mängd fritt tillgängligt material ändrar också bibliotekets roll. Om forskare och studenter inte behöver oss för att få tillgång till litteratur, varför behöver de oss då? Vad är ett relevant uppdrag för oss utöver publiceringsstöd om information är fritt tillgänglig? Bibliotekssystem - För femton år sedan lanserades vad som då var en ny generation bibliotekssystem. Mycket har hänt sedan dess, och vi har idag en mängd system för olika delar av verksamheten, som alla behöver kommunicera med varandra. De stora bibliotekssystemleverantörerna lanserar nu nya integrerade plattformar, där alla bibliotekens arbetsuppgifter ska kunna konsolideras. Men vad är det vi behöver? Är integrering till en systemleverantör eftersträvansvärt? Verksamheten bör styra systemen och inte tvärtom. Men i hur hög grad är detta möjligt, om vi köper system som i första hand är designade för amerikanska universitetsbibliotek? Fysiska samlingar - Cirka 85 % av bibliotekets förvärvsbudget går till elektroniskt material och vi diskuterar främst om hur vi ska stödja en i första hand elektronisk forskningskommunikation. Samtidigt har SUB 2,5 miljoner volymer som kommer att vara en fortsatt viktig del av verksamheten. Ju mer vi anpassar verksamheten till att arbeta med digital informationsförmedling, desto viktigare blir det också att vi hittar innovativa och relevanta sätt att arbeta med de fysiska samlingarna. Nationell och internationell samordning - Kungliga biblioteket(kb) har ansvarat för nationell samordning av universitetsbiblioteken, samtidigt är våra verksamheter idag så komplexa och behoven av olika samarbetskonstellationer så stora att det blir svårt för KB att ensamma hålla 2

5 ihop ett nationellt forskningsbiblioteksväsende. Vetenskapsrådet får flera uppdrag att samordna forskningsinfrastruktur i Sverige, och kan på några års sikt bli en lika viktig nationell aktör för oss som KB är. Då forskningen är internationell bör våra samarbeten också vara det. Hur utvecklar vi våra internationella samarbeten? Kompetens - Oavsett vad vi gör i framtiden, kommer vi att behöva relevant kompetens på de områden vi arbetar inom, och ju svårare det är att förutsäga framtiden desto svårare är det att avgöra vilken kompetens som behövs. Vi måste därför hitta bra vägar både för att rekrytera och fortbilda den kompetens vi behöver. Vi måste kunna specialisera oss och bli experter, samtidigt som vi måste vara beredda på att det som är en viktig expertkompetens för oss idag inte självklart är det imorgon. Bibliotekets ledningsgrupp har under hösten 2012 arbetat fram vision, syften och mål som tydligt kopplar bibliotekets verksamhet till visionen för Stockholms universitet. Vi vill arbeta för att beslutsvägarna inom biblioteket är korta och snabba, att det finns utrymme för innovativa arbetssätt och att vi hela tiden utvärderar om vi prioriterar det som är mest relevant. Under det kommande verksamhetsåret kommer vi bland annat att fokusera på organisationens arbetskultur - verksamhetens mål och syften ska förankras hos medarbetarna och vi ska ha en god kommunikation med våra uppdragsgivare. Det är viktigt med ett uthålligt och gott ledarskap och biblioteket ska vara en attraktiv arbetsplats som lockar kompetenta medarbetare. Arbetssättet ska präglas av prestigelöshet, trovärdighet och transparens. Ett arbetsklimat med högt i tak är en förutsättning för att alla ska trivas och bidra till utvecklingen. Våra visionära ledord är Snabbt, innovativt och relevant. Det övergripande syftet med verksamheten vid är att möta behoven hos SUs forskare, lärare och studenter och bidra till förutsättningarna att bedriva forskning och undervisning i världsklass. Det övergripande målet är att bidrar med relevanta resurser på ett kostnadseffektivt sätt. Specifika mål för 2013 är att: Våra resurser är väl kända och efterfrågade och tillgängliga 24/7 var än våra användare befinner sig. Vår organisationskultur är resultatorienterad och innovationsdriven och utvecklas ständigt genom gott ledarskap och aktivt medarbetarskap. Vi är den naturliga samarbetspartnern vid Stockholms universitet när det gäller informationsförsörjning. positionerar sig som ett drivande forskningsbibliotek nationellt och internationellt. Vi har en organisation som snabbt kan anpassa sig efter förändrade krav. 3

6 I det följande presenterar varje avdelning på biblioteket hur de planerar att omsätta bibliotekets övergripande syfte och mål i praktiken under de kommande verksamhetsåren. I slutet ligger aktivitetsplanen för arbetet med att skapa Stockholm University Press efter beslut taget av Rektor 20/ Media Bakgrund Avdelningen för media är en ny avdelning sedan hösten Avdelningen består av 12 medarbetare och är en sammanslagning av tidigare e-resursteamet som arbetade med elektroniskt förvärv och förvärvsteamet som arbetade med tryckt förvärv. Syfte Avdelningens syfte är att resurs- och kostnadseffektivt förvärva kvalitativa och relevanta medieresurser för att tillgodose informationsbehoven inom ramen för Stockholms universitets undervisnings- och forskningsinriktning. Övergripande mål Att snabbt och effektivt förvärva relevanta medieresurser till universitetets forskare, lärare och studenter. Att kontinuerligt och aktivt minska det tryckta förvärvet till förmån för elektronisk version utifrån våra primära målgruppers behov och marknadens utbud. Att stärka och öka det användarstyrda förvärvet inom ramen för universitetets undervisnings- och forskningsinriktning. Att positionera inom förvärvsområdet och ligga i framkant inom medieresursutvecklingen. Specifika mål 2013 och strategiska aktiviteter Utveckla ett integrerat och ämnesöverskridande förvärv oberoende av medieresursformat. Kompetensutveckla medarbetarna inom e-resurser och e-resurshantering. Utveckla, samordna och dokumentera enhetliga arbetsrutiner för förvärv. Utveckla personoberoende arbetsfunktioner, gemensam kunskap om system och implementera gemensamma lagringsytor. Skapa nya interna och externa kontaktytor och nätverk inom förvärvsområdet. 4

7 Rekrytera ny medarbetare med specifik e-resurskompetens. Implementera en ny mediepolicy och en materialspecifik medieplan. Implementera ett nytt ERM-system för förenklad, effektiviserad och samordnad hantering av licensavtal. Utveckla och anpassa faktura- och följesedelshanteringen till e-handel i samarbete med Avdelningen för administration. Förenkla och tydligare synliggöra möjligheterna för användarna att lämna inköpsförslag samt använda olika PDA-modeller. Stärka kontakterna med forskare, lärare och institutioner genom riktade informationsinsatser i samarbete med Avdelningen för kommunikation. Vidareutveckla rutinerna för uppföljning och utvärdering av hur medieresurserna används i samarbete med Avdelningen för kvalitet och Avdelningen för samlingar. Vidareutveckla rutiner för marknadsföring, kommunikation och information om medieresurser i samarbete med Avdelningen för kommunikation, Avdelningen för kundservice och Avdelningen för IT. Förbättra sökmöjligheter och synliggöra e-böcker genom att berika SFX-poster med MARC-data i samarbete med Avdelningen för publicering. Publicering Bakgrund Avdelningen för publicering ansvarar för bibliotekets infrastruktur för att hantera tillgång till forskningspublikationer och liknande informationsresurser. Avdelningen inbegriper publiceringsstöd och support av DiVA, katalogisering och registrering av nyinkomna böcker, ansvar för index och åtkomst till digitala forskningspublikationer, digitalisering av tryckt material, samt förlagsverksamheten inom Acta Universitatis Stockholmiensis. Avdelningen består av 20 medarbetare. Syfte Att snabbt och effektivt göra informationsresurser tillgängliga för universitetets forskare och studenter, samt bidra till arbetet med att göra forskning från Stockholms universitet tillgänglig i relevanta sammanhang. 5

8 Övergripande mål En integrerad och väl förankrad infrastruktur för tillgängliggörande av informationsresurser, som snabbt och effektivt möter behoven hos universitetets forskare, lärare och studenter. Specifika mål 2013 En tydlig och väl förankrad definition av uppdraget att tillhandahålla tjänster och infrastruktur för tillgängliggörande. En organisation som förmår kombinera snabb kontinuerlig verksamhetsutveckling med stabila arbetsflöden. Tydliga och effektiva arbetsflöden för att stödja andra avdelningar på biblioteket ( i första hand media, samlingar, kundservice). En effektiviserad verksamhet för registrering. Förbättrat tillgängliggörande av digitalt/digitaliserat material, både tillgängliggörande av material utanför DiVA, och andra format än pdf. Strategiska aktiviteter Förändra avdelningens organisation från team till avdelning med tydliga ansvarsområden och en effektiv projektorganisation (inklusive prioritering och planering). Ta fram definition av tjänster och infrastruktur för tillgängliggörande genom att besvara frågorna: Vilka är de? Hur förvaltas de? Vad är syftet med tjänsterna? Definiera kontaktpunkter för våra tjänster på universitetet samt hos relevanta nationella och internationella aktörer. Ta fram och förankra ny policy för hantering av publiceringsfrågor vid Stockholms universitet. Ta fram en kommunikationsplan för publiceringsfrågor (tillsammans med kommunikationsavdelningen). Utveckla organisation för snabb och relevant prioritering av utvecklingsinsatser, samt effektiva utvecklingsprojekt. Utveckla arbetet i registreringspassen till att även inkludera granskning av DiVAposter. Utveckla arbetet med att importera poster i DiVA. Ta kontroll över flödet av data mellan DiVA och Libris. Driftsätt löpande arbete med import av poster för e-bokspaket i Libris. Bygg upp infrastruktur (arbetsflöden och teknik) för tillgängliggörande av digitalt/digitaliserat material, som utgår från Libris och DiVA. Upphandling och implementering av ny länkserver. 6

9 Ta fram rutiner för aktivering av elektroniska resurser i länkserver (tillsammans med mediaavdelningen). Implementering av (nytt) discoverysystem. Ta fram en registreringspolicy. Översyn av publiceringsstöd på universitetet. Samlingar Syfte Samla, förvara/bevara och tillhandahålla fysiskt material som har förvärvats för att vara en resurs för studier, undervisning och forskning vid SU. Avdelningen består av 30 medarbetare vilket även inkluderar filialerna. Övergripande mål På bästa sätt brett tillhandahålla de samlingar vi förfogar över, med allt från dagsaktuell forskning i tryckt form till äldre specialsamlingar samt kartor, handskrifter och bildmaterial. Specifika mål 2013 Tillväxtutrymme för den växande årssviten. Fortsatt god tillgänglighet till våra samlingar under ombyggnaden av huvudbiblioteket. Strategiska aktiviteter Organisera om referensavdelningen på huvudbiblioteket till uppställning enligt Dewey. Genomföra vissa omstruktureringar av samlingarna på plan 4 för att bereda plats för den växande årssviten, som att flytta ner de naturvetenskapliga tidskrifterna till magasin och flytta delar av skönlitteraturen till denna yta. Gallra och flytta om inaktuell litteratur från kurslitteratursamlingen på huvudbiblioteket samt integrera den juridiska kurslitteraturen i denna. Inventera och gallra skönlitteratursamlingen på huvudbiblioteket. Gå igenom de kvarvarande delarna av den humanistiska samlingen i magasinet för att gallra och flytta om till HUM NC-uppställning. Införa årssvituppställning på filialbiblioteken. Färdigställa beskrivningar av samlingar på vår webbplats. Ta fram en strategi och plan för hur våra samlingar ska vara så tillgängliga som möjligt under huvudbibliotekets ombyggnad. 7

10 Inventera och gallra diverse samlingar på filialbiblioteken. QR-projektet: Utveckla användningen av QR-koder på olika platser i biblioteket för att koppla de fysiska samlingarna till skilda slag av information på SUBs webbplats eller på nätet. T.ex. ytterligare litteratur inom samma ämnesområde eller av samma författare, hänvisning till den elektroniska versionen av en tidskrift eller ett uppslagsverk samt tjänster som omlån eller var man hittar den fysiska boken med koppling till kartan över samlingarna som man då kan bära med sig i telefonen. Tillsammans med avdelningen för media gå igenom de tidskrifter som vi förvärvar genom pliktleverans för att aktualisera och revidera urvalet av dessa. Tillsammans med avdelningen för media se över rutiner och förvärvsprinciper för doktorsavhandlingar som anländer via byten och pliktleverans. Kundservice Bakgrund Vidareutvecklingen av kundservice fokuseras på åtgärder baserat på resultat från användarundersökningen och annan återkoppling från användarna. Avdelningen består av 25 medarbetare. Syfte Att vara bibliotekets ansikte utåt och leverera relevant hjälp till självhjälp och annan service till forskare, lärare, studenter och övriga besökare oavsett hur de kontaktar biblioteket för att därigenom bidra till bibliotekets verksamhetsmål. Övergripande mål Att leverera kundservice som fyller eller överträffar användarnas förväntningar oavsett om besöket är virtuellt (via telefon, chatt, , webplatsen) eller ett fysiskt besök i biblioteksbyggnaden. Specifika mål 2013 Informationskompetenskurser på Institutionen för socialt arbete är integrerat i huvudbibliotekets undervisningsteametsarbete. 8

11 Nytt, funktionellt alternativ till SAGA och XYZ systemet är implementerat på biblioteket. Utökad kundservice dialog med användarna via olika media. Höjd medvetenhet avseende bibliotekets medieresurser och bibliotekstjänster. Bibehållen god kundservice och arbetsmiljö under ombyggnad. Utökad service till forskare genom direktleverens av material. Strategiska aktiviteter Ta fram en plan för anpassade tjänster och informationssökning inför ombyggnationen av biblioteket. Ta fram en kommunikationsplan för marknadsföringsinsatser när det gäller kurser i informationssökning och webbkurser med syfte att nå ut till fler institutioner med våra resurser och tjänster. samarbete med IT avdelning för att skapa ett funktionellt alternativ till SAGA och XYZ system på biblioteketökad dialog med institutioner om informationskompetens genom utökad uppsökande verksamhet. utöka tillgänglighet via direktleverens av material till forskare från samlingar vid filialerna. kompetensutvecklingsprogram i IT-kompetens med fokus på sociala media: o Kundteam handledning i "23 things". o Perl-programmering i 1-2 timmar/vecka för ett begränsat antal medarbetare. Administration Syfte Stöd till bibliotekets kärnverksamheter och bibliotekets ledning så att de kan utföra sina uppdrag på effektivaste sätt samt vara en länk mellan universitetets förvaltningsdelar och biblioteket. Avdelningen består av fem medarbetare. Övergripande mål Administrationen arbetar för att rutiner och service till biblioteket ständigt förbättras, effektiviseras och förenklas så att det blir den part som alla inom biblioteket vänder sig till för att få de stöd och service de behöver för att klara sitt arbete. 9

12 Håller sig uppdaterad med förändringar i administrativa regelverk och rutiner som påverkar arbetet inom biblioteket. Goda relationer upprätthålls till övriga SU och administrativa funktioner utom SU. Administrationen är anpassad och förändrad utifrån de nya förutsättningar som framkommer med anledning av ändrade administrativa rutiner. Förändringen beror på införandet av nya administrativa system som exempelvis nytt personaladministrativt system, E-handelssystem samt nytt diariesystem inom universitetet. Konsekvenserna av översynen som gjorts för bibliotekets administrativa delar är färdigdiskuterat så att alla på biblioteket är överens om administrationens uppdrag. Specifika mål 2013 Administrationens uppdrag är väl definierat så att arbetet görs på ett för hela bibliotekets verksamhet effektivt arbetssätt. E-handel är infört för stora delar av beställningar och fakturahantering på biblioteket. Förbättringsförslag som framkommit i översynen av administrationen är implementerade. Arbetet med ombyggnaden påbörjas. Strategiska aktiviteter Konsekvenserna av översynen färdigdiskuteras så att alla på biblioteket är överens om administrationens uppdrag. Översyn av vilka löne- och personalrutiner som ska och kan utföras på biblioteket kontra centralt på SU. Införande av elektronisk handel såsom en av universitetets pilotinstitutioner Delta i arbetet med ombyggnation av biblioteket så att den sker på ett sätt som gör att verksamheten och personalen kan fungera på bästa sätt. Delta i olika utvecklingsgrupper avseende administration inom SU och utom SU. Kommunikation Bakgrund Kommunikationsavdelningen är en ny avdelning som består av fem medarbetare som ansvarar för och samordnar arbetet med extern och intern kommunikation: 10

13 extern digital kommunikation. intern digital och IRL kommunikation. kommunikationsstöd (kommunikationsplaner, presentationsmaterial, trycksaksproduktion). externa kontakter, utåtriktade aktiviteter & konferenslogistik. kommunikationen med intressenter i form av verksamhetsplaner och uppföljning. Syfte Stödja, utveckla och samordna bibliotekets kommunikationsarbete och därmed bidra till att bibliotekets verksamhetsmål uppnås. Övergripande mål Kommunikationsarbetet är så effektivt att biblioteket hela tiden utvecklas i enlighet med våra användares behov och att resultaten kommuniceras. Specifika mål 2013 På biblioteket är alltid helheten i fokus. Kommunikationen är strategisk (målgruppsanpassade budskap via relevanta kanaler). Kommunikation och omvärldsbevakning är systematiskt integrerad i alla delar av bibliotekets arbete. Bibliotekets kommunikation understöds på relevanta sätt. Förändringar i samband med ombyggnationen är kända. Strategiska aktiviteter Kartlägga kommunikationsbehov och ta fram rutiner och arbetssätt som stöder bibliotekets behov. o Översyn av hur vi arbetar med digital kommunikation (SUBwebb, SUwebb och sociala medier). o Översyn av SUBNET (syfte, mål, anpassningar av layout, funktionalitet/användarvänlighet, arbetssätt). o Fungerande mötesstrukturer och organisation & former för verksamhetsplanering. o Kommunikationsplaner i samarbete med bibliotekets olika avdelningars aktiviteter. 11

14 o Marknadsföring av service, informationsresurser och publicering. o Översyn av hur vi arbetar med externa kontakter, utåtriktade aktiviteter och konferenslogistik samt informera om vad vi kan erbjuda (och inte). o Översyn internkommunikation. Formulera kommunikationsstrategi så att bibliotekets kommunikation understöds på relevanta sätt (vad, vilka kanaler och arbetssätt). Formera kommunikationsavdelning som kan leverera enligt strategin o Se över arbetssätt. o Fördela ansvarsområden. Kommunikationsplan för ombyggnationen. IT Avdelningen består av 14 medarbetare. Syfte Leverera moderna och välfungerande IT-tjänster med god kvalitet som stödjer bibliotekets verksamhet samt utveckla och tillhandahålla nya IT-tjänster efter verksamhetens behov. Övergripande mål IT-miljön upplevs som modern, stabil, säker och användarvänlig både av bibliotekets kunder och internt. Säkerställa tillgången till bibliotekets IT-tjänster 24/7. Ständigt förenkla och förbättra systemen. Specifika mål 2013 Arbetet med systemen sker i enlighet med universitetets förvaltningsmodell. Justerad extern webbplats. Saga/xyz systemet är ersatt. Verksamhetskritiska system fungerar under ombyggnaden. SUBNET modifieras i linje med den nya organisationen. 12

15 Strategiska aktiviteter Webbprojekt. Förbättra söket med upphandlad Discovery Service. Ersätta Saga/xyz i egen regi med ett minst lika bra system. Föra in arbetssätt enligt systemförvaltningsmodellen för de viktigaste systemen. Kvalitet Bakgrund Avdelningen för kvalitet inrättades 2012 som en stödfunktion till universitetsbiblioteket och består av sju medarbetare. Avdelningen fokuserar på uppföljning och analys i samarbete med bibliotekets andra avdelningar för att ständigt förbättra biblioteksverksamhetens stöd till forskare, lärare och studenter vid universitetet. Biblioteket har tidigare samlat in och bearbetat statistiskt material. Den nya kvalitetsavdelningen tar nu ett samlat grepp om detta arbete. Avdelningen arbetar också vidare med nyckeltal som tillsammans med statistiskt underlag bidrar till att bibliotekets resurser används effektivt och målinriktat. Avdelningen koordinerar vid sidan av uppföljnings- och analysarbete även kompetensutvecklingen på biblioteket samt forskningsstöd med särskilt fokus på bibliometri. I uppdraget ligger även dialog med universitetets forskare och omvärldsbevakning gällande forskningsservice som utgår ifrån biblioteket. Syfte Att genom kvalificerade analyser av insamlad information utarbeta underlag som bidrar till att bibliotekets verksamhet möter universitetets forskares, lärares och studenters föränderliga önskemål och behov. Övergripande mål Avdelningen utför löpande insamling, bearbetning och analys av data och levererar underlag till beslutsfattande. 13

16 Specifika mål 2013 finns en strategi för kvalitetsarbete vid biblioteket. finns en strategi för hantering av verksamhetsförbättrande idéer. finns en plan för inventering och insamling av statistik vid biblioteket. finns en plan för kompetensutveckling. finns en plan för avdelningens interna kommunikation och arbetsyta på Subnet. bidrar avdelningen till slutrapport i projektet Towards Quality-Controlled OA Monographs in Sweden. avdelningen rapporterar projektet mätning av universitetets publikationer inom ämnet hållbar utveckling. sker årlig bibliometrisk analys av universitetets institutioner enligt den norska modellen. sker årlig citeringsanalys (avseende genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad och Top- 10%) av naturvetenskapliga institutioner samt av vissa av de samhällsvetenskapliga institutionerna. levererar löpande (1 ggr/år) publiceringsstatistik till Planeringsenheten. koordinerar löpande arbetet med att samla in data till olika producenter av universitetsrankningar. sker löpande insamling och analys av användares uppfattning av SUB. sker löpande omvärldsbevakning har avdelningen samarbete med minst en forskningsinstitution och/eller ett forskningsbibliotek står avdelningen i förbindelse med minst en institution från varje fakultet vid universitetet. Strategiska aktiviteter Forma avdelningen och bestämma arbetsfördelning. Ta fram kommunikationsplan för att presentera avdelningen som stödfunktion internt och som stödfunktion för Stockholms universitet. Ta fram plan för statistikinsamling med utgångspunkt från Planen för statistikanalys. Ta fram plan för statistikanalys vad behöver biblioteket och fakulteterna? Kartlägga/inventera behov vid biblioteket av kvalitetsarbete. Ta fram plan för fortsatt arbete med nyckeltal. Ta fram plan för kompetensutveckling, gällande alla avdelningar på biblioteket. Ta fram underlag för forskarnas nationella och internationella genomslag. 14

17 Inleda en kartläggning av pågående projekt och forskningsprogram vid universitetet för att biblioteket ska kunna ge riktad forskarservice. Bygga upp kunskap inom biblioteket om forskningsprocesser och forskarnas förutsättningar. Stockholm University Press Syfte Att skapa en för hela universitet gemensam förlagsverksamhet som utgör ett publiceringsstöd för universitetets forskare genom att tillhandahålla en plattform för kvalitetsgranskad OApublicering, en infrastruktur för tryck av böcker på beställning (print-on-demand) till självkostnadspris och proaktiv marknadsföring för att stärka spridning och tillgänglighet av universitetets forskning Mål främja OA-utgivning genom att göra det lätt och attraktivt att publicera OA. ha redaktionell kompetens av internationell standard. bidra till ökad spridning och tillgänglighet av hela universitetets forskning. stärka universitetets varumärke både nationellt och internationellt. samarbeta aktivt med internationella universitetsförlag för ökad global spridning och tillgänglighet. bidra aktivt till det nationella arbetet med att ta fram smarta publiceringsmodeller för OA. inleda diskussioner kring samarbete med andra lärosäten i Stockholmsområdet. Strategiska aktiviteter 1. Process- och tidplan för överföringen av SUs förlagsverksamhet till SUB samt upprättande av SUP i enlighet med rektors beslut. Klar 1/ Överföring och anpassning av SUs förlagsverksamhet samt förändring av AUS förlagsverksamhet. a) Inventera och avsluta eller anpassa existerande avtalsrelationer med externa aktörer. b) Inventera vilka titlar i SUF:s backlist som kan tillgängligöras som PoD och helst som OA. 15

18 c) Plan för medarbetare från SUF. d) Planera förändringen av AUS (förändrad organisation, avveckling av kommitté, ev. förändring av Actornas roll/innehåll, etc). 3. Upprättande av Stockholm University Press. e) Ta fram förslag på verksamhetsform, organisation, styrdokument, bemanning och budget (affärsmodell). f) Ta fram förslag på modell för redaktionell organisation och kvalitetsgranskning. g) Kartlägga utgivningsområdet (Stockholms universitet) och ta fram förslag på publishing program, dvs publishing channels / serier (avhandlingar, monografier, rapporter etc) Se över distribution i Sverige och internationellt. h) Se över PoD-lösning ev. upphandla nytt tryckeri. i) Koppling till DiVA och forskningsdatabasen. j) Ta fram nya förlagsavtal. k) Se över formgivning och visuell identitet i stort. l) Se över samarbeten i Sverige och internationellt. m) Marknadsföringsstrategi. 16

Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant

Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek www.sub.su.se 01 02 03 04 05 06 07 08 Organisationsskiss s. 3 Ny mediepolicy s. 4 och publiceringsstöd under

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Årsberättelse 2012 Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2012 Universitetsbiblioteket Årsberättelse 2012 Universitetsbiblioteket Inledning I din hand håller du nu universitetsbibliotekets årsberättelse för 2012. Syftet med att göra en årsberättelse är framförallt att vi ger oss själva möjlighet

Läs mer

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2011-618 STA 2011 09 29 ESTABLISHED 1668 Från konsolidering

Läs mer

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004 OKTOBER 2004 IT-ENHETEN IT strategi 2004 Förord Sida har, liksom det övriga samhället, blivit alltmer beroende av informationsteknologi (IT) och digital kommunikation. Sida behöver ha tekniska förutsättningar

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012 Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012 Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 16 106 91 Stockholm www.su.se E-post: FC@adm.su.se 2 (55) Verksamhetsidé...

Läs mer

Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24

Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24 Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24 Bakgrund Gruppen är tillsatt av styrgruppen för Libris nationella infrastruktur med representanter från specialbibliotek, SKL, SUHF. Charlotte

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 213 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 213 Produktion Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman, Richard Jansson,

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

ECE-SKOLAN. Utvecklingsplan 2011-2014 2011-03-17

ECE-SKOLAN. Utvecklingsplan 2011-2014 2011-03-17 ECE-SKOLAN Utvecklingsplan 2011-2014 2011-03-17 1 Innehåll Det moderna biblioteket och morgondagens lärande... 4 En mötesplats för kommunikation och lärande... 5 Informationsförsörjning... 5 Personlig

Läs mer

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet Infrastruktur och söktjänster Om svensk forskningsinformation på internet Slutrapport från IS-projektet 1 januari 2008 30 juni 2010 1 2 Innehållsförteckning Förord... 4 Bakgrund till IS-projektet... 5

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek

Universitets- och högskolebibliotek Universitets- och högskolebibliotek nu och i framtiden Slutrapport från verksamhetsgruppen för universitets- och högskolebibliotek Svensk Biblioteksförening 2010 Innehåll Förord 3 1. Universitets- och

Läs mer

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11 Årsberättelse 2009 Version 2 2010 02 11 2 1. Inledning... 5 2. Finansiering och styrning av UB... 7 2.1. Finansiering... 7 2.2. Styrning... 7 2.3. Nytt verksamhetsuppdrag... 7 3. Organisationsförändringar

Läs mer

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling 1 Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling Margareta Nelke, I.C. at Once 2009 12 01 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

SLUTRAPPORT. Förstudie om gemensam kundtjänst för Umeå universitet. Uppdragsgivare Siv Olofsson. Projektledare Helena Lindvall

SLUTRAPPORT. Förstudie om gemensam kundtjänst för Umeå universitet. Uppdragsgivare Siv Olofsson. Projektledare Helena Lindvall Universitetsförvaltningen Kvalitet 2014 Förvaltning i förvandling Projektledare Helena Lindvall Slutrapport 2012-06-12 Dnr: 102-1055-11 Sid 1 (25) SLUTRAPPORT Förstudie om gemensam kundtjänst för Umeå

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan för Skatteverket

Verksamhetsplan för Skatteverket 2014 Verksamhetsplan för Skatteverket ULQI-2013-12-17-1647 Verksamhetsplan Skatteverket 2014 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 1.1 Verksamhetsplanen visar prioriteringarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013

Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013 Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013 Under sommaren 2012 implementerade biblioteket ett så kallat Discoverysystem, ett system som upphandlades med förhoppning om att en samlad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK

Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK Innehållsförteckning Universitetsbibliotekarien har ordet... 3 1. Inledning... 4 2012 - ett övergångsår för LUB... 4 Strategisk plan 2009-2012...

Läs mer

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 214 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 214 Produktion Universitetsbiblioteket Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman Henrik Evertsson,

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Förslag till en ny modell för bibliotekens mediesamarbete med utgångspunkt i det regionala biblioteksuppdraget Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Målsättning...

Läs mer