Verksamhetsplan Snabbt, innovativt och relevant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013-2015 Snabbt, innovativt och relevant"

Transkript

1 Verksamhetsplan Snabbt, innovativt och relevant

2 har ny organisation sedan 1 oktober 2012

3 Innehållsförteckning Förändring är bibliotekets normala tillstånd och vi kan alltid bli bättre... 2 Media... 4 Publicering... 5 Samlingar... 7 Kundservice... 8 Administration... 9 Kommunikation IT Kvalitet

4 Förändring är bibliotekets normala tillstånd och vi kan alltid bli bättre finns till för att tillgodose behoven för universitetets forskare, lärare och studenter och för att bidra till internationellt framstående forskning och undervisning. Biblioteket har inget egenvärde utan ska ständigt förändras utifrån universitetets behov och i takt med omvärldens förändringar. Det finns fem strategiska frågor som biblioteket måste förhålla sig till under de kommande åren: OA-publicering - Vi ser idag tydliga krav på OA-publicering från forskare och forskningsfinansiärer. Detta ställer direkta krav på vår befintliga infrastruktur för publicering. Beslutet att ge biblioteket ansvar för byggandet av Stockholm University Press är en logisk följd av denna utveckling. På sikt kommer bibliotekets resurser avsatta för inköp av e-media (och förhandlingar med kommersiella förlag kring e-licenser) att kunna minskas och behovet av resurser för att hantera publiceringsstöd (OA) att öka. En stor mängd fritt tillgängligt material ändrar också bibliotekets roll. Om forskare och studenter inte behöver oss för att få tillgång till litteratur, varför behöver de oss då? Vad är ett relevant uppdrag för oss utöver publiceringsstöd om information är fritt tillgänglig? Bibliotekssystem - För femton år sedan lanserades vad som då var en ny generation bibliotekssystem. Mycket har hänt sedan dess, och vi har idag en mängd system för olika delar av verksamheten, som alla behöver kommunicera med varandra. De stora bibliotekssystemleverantörerna lanserar nu nya integrerade plattformar, där alla bibliotekens arbetsuppgifter ska kunna konsolideras. Men vad är det vi behöver? Är integrering till en systemleverantör eftersträvansvärt? Verksamheten bör styra systemen och inte tvärtom. Men i hur hög grad är detta möjligt, om vi köper system som i första hand är designade för amerikanska universitetsbibliotek? Fysiska samlingar - Cirka 85 % av bibliotekets förvärvsbudget går till elektroniskt material och vi diskuterar främst om hur vi ska stödja en i första hand elektronisk forskningskommunikation. Samtidigt har SUB 2,5 miljoner volymer som kommer att vara en fortsatt viktig del av verksamheten. Ju mer vi anpassar verksamheten till att arbeta med digital informationsförmedling, desto viktigare blir det också att vi hittar innovativa och relevanta sätt att arbeta med de fysiska samlingarna. Nationell och internationell samordning - Kungliga biblioteket(kb) har ansvarat för nationell samordning av universitetsbiblioteken, samtidigt är våra verksamheter idag så komplexa och behoven av olika samarbetskonstellationer så stora att det blir svårt för KB att ensamma hålla 2

5 ihop ett nationellt forskningsbiblioteksväsende. Vetenskapsrådet får flera uppdrag att samordna forskningsinfrastruktur i Sverige, och kan på några års sikt bli en lika viktig nationell aktör för oss som KB är. Då forskningen är internationell bör våra samarbeten också vara det. Hur utvecklar vi våra internationella samarbeten? Kompetens - Oavsett vad vi gör i framtiden, kommer vi att behöva relevant kompetens på de områden vi arbetar inom, och ju svårare det är att förutsäga framtiden desto svårare är det att avgöra vilken kompetens som behövs. Vi måste därför hitta bra vägar både för att rekrytera och fortbilda den kompetens vi behöver. Vi måste kunna specialisera oss och bli experter, samtidigt som vi måste vara beredda på att det som är en viktig expertkompetens för oss idag inte självklart är det imorgon. Bibliotekets ledningsgrupp har under hösten 2012 arbetat fram vision, syften och mål som tydligt kopplar bibliotekets verksamhet till visionen för Stockholms universitet. Vi vill arbeta för att beslutsvägarna inom biblioteket är korta och snabba, att det finns utrymme för innovativa arbetssätt och att vi hela tiden utvärderar om vi prioriterar det som är mest relevant. Under det kommande verksamhetsåret kommer vi bland annat att fokusera på organisationens arbetskultur - verksamhetens mål och syften ska förankras hos medarbetarna och vi ska ha en god kommunikation med våra uppdragsgivare. Det är viktigt med ett uthålligt och gott ledarskap och biblioteket ska vara en attraktiv arbetsplats som lockar kompetenta medarbetare. Arbetssättet ska präglas av prestigelöshet, trovärdighet och transparens. Ett arbetsklimat med högt i tak är en förutsättning för att alla ska trivas och bidra till utvecklingen. Våra visionära ledord är Snabbt, innovativt och relevant. Det övergripande syftet med verksamheten vid är att möta behoven hos SUs forskare, lärare och studenter och bidra till förutsättningarna att bedriva forskning och undervisning i världsklass. Det övergripande målet är att bidrar med relevanta resurser på ett kostnadseffektivt sätt. Specifika mål för 2013 är att: Våra resurser är väl kända och efterfrågade och tillgängliga 24/7 var än våra användare befinner sig. Vår organisationskultur är resultatorienterad och innovationsdriven och utvecklas ständigt genom gott ledarskap och aktivt medarbetarskap. Vi är den naturliga samarbetspartnern vid Stockholms universitet när det gäller informationsförsörjning. positionerar sig som ett drivande forskningsbibliotek nationellt och internationellt. Vi har en organisation som snabbt kan anpassa sig efter förändrade krav. 3

6 I det följande presenterar varje avdelning på biblioteket hur de planerar att omsätta bibliotekets övergripande syfte och mål i praktiken under de kommande verksamhetsåren. I slutet ligger aktivitetsplanen för arbetet med att skapa Stockholm University Press efter beslut taget av Rektor 20/ Media Bakgrund Avdelningen för media är en ny avdelning sedan hösten Avdelningen består av 12 medarbetare och är en sammanslagning av tidigare e-resursteamet som arbetade med elektroniskt förvärv och förvärvsteamet som arbetade med tryckt förvärv. Syfte Avdelningens syfte är att resurs- och kostnadseffektivt förvärva kvalitativa och relevanta medieresurser för att tillgodose informationsbehoven inom ramen för Stockholms universitets undervisnings- och forskningsinriktning. Övergripande mål Att snabbt och effektivt förvärva relevanta medieresurser till universitetets forskare, lärare och studenter. Att kontinuerligt och aktivt minska det tryckta förvärvet till förmån för elektronisk version utifrån våra primära målgruppers behov och marknadens utbud. Att stärka och öka det användarstyrda förvärvet inom ramen för universitetets undervisnings- och forskningsinriktning. Att positionera inom förvärvsområdet och ligga i framkant inom medieresursutvecklingen. Specifika mål 2013 och strategiska aktiviteter Utveckla ett integrerat och ämnesöverskridande förvärv oberoende av medieresursformat. Kompetensutveckla medarbetarna inom e-resurser och e-resurshantering. Utveckla, samordna och dokumentera enhetliga arbetsrutiner för förvärv. Utveckla personoberoende arbetsfunktioner, gemensam kunskap om system och implementera gemensamma lagringsytor. Skapa nya interna och externa kontaktytor och nätverk inom förvärvsområdet. 4

7 Rekrytera ny medarbetare med specifik e-resurskompetens. Implementera en ny mediepolicy och en materialspecifik medieplan. Implementera ett nytt ERM-system för förenklad, effektiviserad och samordnad hantering av licensavtal. Utveckla och anpassa faktura- och följesedelshanteringen till e-handel i samarbete med Avdelningen för administration. Förenkla och tydligare synliggöra möjligheterna för användarna att lämna inköpsförslag samt använda olika PDA-modeller. Stärka kontakterna med forskare, lärare och institutioner genom riktade informationsinsatser i samarbete med Avdelningen för kommunikation. Vidareutveckla rutinerna för uppföljning och utvärdering av hur medieresurserna används i samarbete med Avdelningen för kvalitet och Avdelningen för samlingar. Vidareutveckla rutiner för marknadsföring, kommunikation och information om medieresurser i samarbete med Avdelningen för kommunikation, Avdelningen för kundservice och Avdelningen för IT. Förbättra sökmöjligheter och synliggöra e-böcker genom att berika SFX-poster med MARC-data i samarbete med Avdelningen för publicering. Publicering Bakgrund Avdelningen för publicering ansvarar för bibliotekets infrastruktur för att hantera tillgång till forskningspublikationer och liknande informationsresurser. Avdelningen inbegriper publiceringsstöd och support av DiVA, katalogisering och registrering av nyinkomna böcker, ansvar för index och åtkomst till digitala forskningspublikationer, digitalisering av tryckt material, samt förlagsverksamheten inom Acta Universitatis Stockholmiensis. Avdelningen består av 20 medarbetare. Syfte Att snabbt och effektivt göra informationsresurser tillgängliga för universitetets forskare och studenter, samt bidra till arbetet med att göra forskning från Stockholms universitet tillgänglig i relevanta sammanhang. 5

8 Övergripande mål En integrerad och väl förankrad infrastruktur för tillgängliggörande av informationsresurser, som snabbt och effektivt möter behoven hos universitetets forskare, lärare och studenter. Specifika mål 2013 En tydlig och väl förankrad definition av uppdraget att tillhandahålla tjänster och infrastruktur för tillgängliggörande. En organisation som förmår kombinera snabb kontinuerlig verksamhetsutveckling med stabila arbetsflöden. Tydliga och effektiva arbetsflöden för att stödja andra avdelningar på biblioteket ( i första hand media, samlingar, kundservice). En effektiviserad verksamhet för registrering. Förbättrat tillgängliggörande av digitalt/digitaliserat material, både tillgängliggörande av material utanför DiVA, och andra format än pdf. Strategiska aktiviteter Förändra avdelningens organisation från team till avdelning med tydliga ansvarsområden och en effektiv projektorganisation (inklusive prioritering och planering). Ta fram definition av tjänster och infrastruktur för tillgängliggörande genom att besvara frågorna: Vilka är de? Hur förvaltas de? Vad är syftet med tjänsterna? Definiera kontaktpunkter för våra tjänster på universitetet samt hos relevanta nationella och internationella aktörer. Ta fram och förankra ny policy för hantering av publiceringsfrågor vid Stockholms universitet. Ta fram en kommunikationsplan för publiceringsfrågor (tillsammans med kommunikationsavdelningen). Utveckla organisation för snabb och relevant prioritering av utvecklingsinsatser, samt effektiva utvecklingsprojekt. Utveckla arbetet i registreringspassen till att även inkludera granskning av DiVAposter. Utveckla arbetet med att importera poster i DiVA. Ta kontroll över flödet av data mellan DiVA och Libris. Driftsätt löpande arbete med import av poster för e-bokspaket i Libris. Bygg upp infrastruktur (arbetsflöden och teknik) för tillgängliggörande av digitalt/digitaliserat material, som utgår från Libris och DiVA. Upphandling och implementering av ny länkserver. 6

9 Ta fram rutiner för aktivering av elektroniska resurser i länkserver (tillsammans med mediaavdelningen). Implementering av (nytt) discoverysystem. Ta fram en registreringspolicy. Översyn av publiceringsstöd på universitetet. Samlingar Syfte Samla, förvara/bevara och tillhandahålla fysiskt material som har förvärvats för att vara en resurs för studier, undervisning och forskning vid SU. Avdelningen består av 30 medarbetare vilket även inkluderar filialerna. Övergripande mål På bästa sätt brett tillhandahålla de samlingar vi förfogar över, med allt från dagsaktuell forskning i tryckt form till äldre specialsamlingar samt kartor, handskrifter och bildmaterial. Specifika mål 2013 Tillväxtutrymme för den växande årssviten. Fortsatt god tillgänglighet till våra samlingar under ombyggnaden av huvudbiblioteket. Strategiska aktiviteter Organisera om referensavdelningen på huvudbiblioteket till uppställning enligt Dewey. Genomföra vissa omstruktureringar av samlingarna på plan 4 för att bereda plats för den växande årssviten, som att flytta ner de naturvetenskapliga tidskrifterna till magasin och flytta delar av skönlitteraturen till denna yta. Gallra och flytta om inaktuell litteratur från kurslitteratursamlingen på huvudbiblioteket samt integrera den juridiska kurslitteraturen i denna. Inventera och gallra skönlitteratursamlingen på huvudbiblioteket. Gå igenom de kvarvarande delarna av den humanistiska samlingen i magasinet för att gallra och flytta om till HUM NC-uppställning. Införa årssvituppställning på filialbiblioteken. Färdigställa beskrivningar av samlingar på vår webbplats. Ta fram en strategi och plan för hur våra samlingar ska vara så tillgängliga som möjligt under huvudbibliotekets ombyggnad. 7

10 Inventera och gallra diverse samlingar på filialbiblioteken. QR-projektet: Utveckla användningen av QR-koder på olika platser i biblioteket för att koppla de fysiska samlingarna till skilda slag av information på SUBs webbplats eller på nätet. T.ex. ytterligare litteratur inom samma ämnesområde eller av samma författare, hänvisning till den elektroniska versionen av en tidskrift eller ett uppslagsverk samt tjänster som omlån eller var man hittar den fysiska boken med koppling till kartan över samlingarna som man då kan bära med sig i telefonen. Tillsammans med avdelningen för media gå igenom de tidskrifter som vi förvärvar genom pliktleverans för att aktualisera och revidera urvalet av dessa. Tillsammans med avdelningen för media se över rutiner och förvärvsprinciper för doktorsavhandlingar som anländer via byten och pliktleverans. Kundservice Bakgrund Vidareutvecklingen av kundservice fokuseras på åtgärder baserat på resultat från användarundersökningen och annan återkoppling från användarna. Avdelningen består av 25 medarbetare. Syfte Att vara bibliotekets ansikte utåt och leverera relevant hjälp till självhjälp och annan service till forskare, lärare, studenter och övriga besökare oavsett hur de kontaktar biblioteket för att därigenom bidra till bibliotekets verksamhetsmål. Övergripande mål Att leverera kundservice som fyller eller överträffar användarnas förväntningar oavsett om besöket är virtuellt (via telefon, chatt, , webplatsen) eller ett fysiskt besök i biblioteksbyggnaden. Specifika mål 2013 Informationskompetenskurser på Institutionen för socialt arbete är integrerat i huvudbibliotekets undervisningsteametsarbete. 8

11 Nytt, funktionellt alternativ till SAGA och XYZ systemet är implementerat på biblioteket. Utökad kundservice dialog med användarna via olika media. Höjd medvetenhet avseende bibliotekets medieresurser och bibliotekstjänster. Bibehållen god kundservice och arbetsmiljö under ombyggnad. Utökad service till forskare genom direktleverens av material. Strategiska aktiviteter Ta fram en plan för anpassade tjänster och informationssökning inför ombyggnationen av biblioteket. Ta fram en kommunikationsplan för marknadsföringsinsatser när det gäller kurser i informationssökning och webbkurser med syfte att nå ut till fler institutioner med våra resurser och tjänster. samarbete med IT avdelning för att skapa ett funktionellt alternativ till SAGA och XYZ system på biblioteketökad dialog med institutioner om informationskompetens genom utökad uppsökande verksamhet. utöka tillgänglighet via direktleverens av material till forskare från samlingar vid filialerna. kompetensutvecklingsprogram i IT-kompetens med fokus på sociala media: o Kundteam handledning i "23 things". o Perl-programmering i 1-2 timmar/vecka för ett begränsat antal medarbetare. Administration Syfte Stöd till bibliotekets kärnverksamheter och bibliotekets ledning så att de kan utföra sina uppdrag på effektivaste sätt samt vara en länk mellan universitetets förvaltningsdelar och biblioteket. Avdelningen består av fem medarbetare. Övergripande mål Administrationen arbetar för att rutiner och service till biblioteket ständigt förbättras, effektiviseras och förenklas så att det blir den part som alla inom biblioteket vänder sig till för att få de stöd och service de behöver för att klara sitt arbete. 9

12 Håller sig uppdaterad med förändringar i administrativa regelverk och rutiner som påverkar arbetet inom biblioteket. Goda relationer upprätthålls till övriga SU och administrativa funktioner utom SU. Administrationen är anpassad och förändrad utifrån de nya förutsättningar som framkommer med anledning av ändrade administrativa rutiner. Förändringen beror på införandet av nya administrativa system som exempelvis nytt personaladministrativt system, E-handelssystem samt nytt diariesystem inom universitetet. Konsekvenserna av översynen som gjorts för bibliotekets administrativa delar är färdigdiskuterat så att alla på biblioteket är överens om administrationens uppdrag. Specifika mål 2013 Administrationens uppdrag är väl definierat så att arbetet görs på ett för hela bibliotekets verksamhet effektivt arbetssätt. E-handel är infört för stora delar av beställningar och fakturahantering på biblioteket. Förbättringsförslag som framkommit i översynen av administrationen är implementerade. Arbetet med ombyggnaden påbörjas. Strategiska aktiviteter Konsekvenserna av översynen färdigdiskuteras så att alla på biblioteket är överens om administrationens uppdrag. Översyn av vilka löne- och personalrutiner som ska och kan utföras på biblioteket kontra centralt på SU. Införande av elektronisk handel såsom en av universitetets pilotinstitutioner Delta i arbetet med ombyggnation av biblioteket så att den sker på ett sätt som gör att verksamheten och personalen kan fungera på bästa sätt. Delta i olika utvecklingsgrupper avseende administration inom SU och utom SU. Kommunikation Bakgrund Kommunikationsavdelningen är en ny avdelning som består av fem medarbetare som ansvarar för och samordnar arbetet med extern och intern kommunikation: 10

13 extern digital kommunikation. intern digital och IRL kommunikation. kommunikationsstöd (kommunikationsplaner, presentationsmaterial, trycksaksproduktion). externa kontakter, utåtriktade aktiviteter & konferenslogistik. kommunikationen med intressenter i form av verksamhetsplaner och uppföljning. Syfte Stödja, utveckla och samordna bibliotekets kommunikationsarbete och därmed bidra till att bibliotekets verksamhetsmål uppnås. Övergripande mål Kommunikationsarbetet är så effektivt att biblioteket hela tiden utvecklas i enlighet med våra användares behov och att resultaten kommuniceras. Specifika mål 2013 På biblioteket är alltid helheten i fokus. Kommunikationen är strategisk (målgruppsanpassade budskap via relevanta kanaler). Kommunikation och omvärldsbevakning är systematiskt integrerad i alla delar av bibliotekets arbete. Bibliotekets kommunikation understöds på relevanta sätt. Förändringar i samband med ombyggnationen är kända. Strategiska aktiviteter Kartlägga kommunikationsbehov och ta fram rutiner och arbetssätt som stöder bibliotekets behov. o Översyn av hur vi arbetar med digital kommunikation (SUBwebb, SUwebb och sociala medier). o Översyn av SUBNET (syfte, mål, anpassningar av layout, funktionalitet/användarvänlighet, arbetssätt). o Fungerande mötesstrukturer och organisation & former för verksamhetsplanering. o Kommunikationsplaner i samarbete med bibliotekets olika avdelningars aktiviteter. 11

14 o Marknadsföring av service, informationsresurser och publicering. o Översyn av hur vi arbetar med externa kontakter, utåtriktade aktiviteter och konferenslogistik samt informera om vad vi kan erbjuda (och inte). o Översyn internkommunikation. Formulera kommunikationsstrategi så att bibliotekets kommunikation understöds på relevanta sätt (vad, vilka kanaler och arbetssätt). Formera kommunikationsavdelning som kan leverera enligt strategin o Se över arbetssätt. o Fördela ansvarsområden. Kommunikationsplan för ombyggnationen. IT Avdelningen består av 14 medarbetare. Syfte Leverera moderna och välfungerande IT-tjänster med god kvalitet som stödjer bibliotekets verksamhet samt utveckla och tillhandahålla nya IT-tjänster efter verksamhetens behov. Övergripande mål IT-miljön upplevs som modern, stabil, säker och användarvänlig både av bibliotekets kunder och internt. Säkerställa tillgången till bibliotekets IT-tjänster 24/7. Ständigt förenkla och förbättra systemen. Specifika mål 2013 Arbetet med systemen sker i enlighet med universitetets förvaltningsmodell. Justerad extern webbplats. Saga/xyz systemet är ersatt. Verksamhetskritiska system fungerar under ombyggnaden. SUBNET modifieras i linje med den nya organisationen. 12

15 Strategiska aktiviteter Webbprojekt. Förbättra söket med upphandlad Discovery Service. Ersätta Saga/xyz i egen regi med ett minst lika bra system. Föra in arbetssätt enligt systemförvaltningsmodellen för de viktigaste systemen. Kvalitet Bakgrund Avdelningen för kvalitet inrättades 2012 som en stödfunktion till universitetsbiblioteket och består av sju medarbetare. Avdelningen fokuserar på uppföljning och analys i samarbete med bibliotekets andra avdelningar för att ständigt förbättra biblioteksverksamhetens stöd till forskare, lärare och studenter vid universitetet. Biblioteket har tidigare samlat in och bearbetat statistiskt material. Den nya kvalitetsavdelningen tar nu ett samlat grepp om detta arbete. Avdelningen arbetar också vidare med nyckeltal som tillsammans med statistiskt underlag bidrar till att bibliotekets resurser används effektivt och målinriktat. Avdelningen koordinerar vid sidan av uppföljnings- och analysarbete även kompetensutvecklingen på biblioteket samt forskningsstöd med särskilt fokus på bibliometri. I uppdraget ligger även dialog med universitetets forskare och omvärldsbevakning gällande forskningsservice som utgår ifrån biblioteket. Syfte Att genom kvalificerade analyser av insamlad information utarbeta underlag som bidrar till att bibliotekets verksamhet möter universitetets forskares, lärares och studenters föränderliga önskemål och behov. Övergripande mål Avdelningen utför löpande insamling, bearbetning och analys av data och levererar underlag till beslutsfattande. 13

16 Specifika mål 2013 finns en strategi för kvalitetsarbete vid biblioteket. finns en strategi för hantering av verksamhetsförbättrande idéer. finns en plan för inventering och insamling av statistik vid biblioteket. finns en plan för kompetensutveckling. finns en plan för avdelningens interna kommunikation och arbetsyta på Subnet. bidrar avdelningen till slutrapport i projektet Towards Quality-Controlled OA Monographs in Sweden. avdelningen rapporterar projektet mätning av universitetets publikationer inom ämnet hållbar utveckling. sker årlig bibliometrisk analys av universitetets institutioner enligt den norska modellen. sker årlig citeringsanalys (avseende genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad och Top- 10%) av naturvetenskapliga institutioner samt av vissa av de samhällsvetenskapliga institutionerna. levererar löpande (1 ggr/år) publiceringsstatistik till Planeringsenheten. koordinerar löpande arbetet med att samla in data till olika producenter av universitetsrankningar. sker löpande insamling och analys av användares uppfattning av SUB. sker löpande omvärldsbevakning har avdelningen samarbete med minst en forskningsinstitution och/eller ett forskningsbibliotek står avdelningen i förbindelse med minst en institution från varje fakultet vid universitetet. Strategiska aktiviteter Forma avdelningen och bestämma arbetsfördelning. Ta fram kommunikationsplan för att presentera avdelningen som stödfunktion internt och som stödfunktion för Stockholms universitet. Ta fram plan för statistikinsamling med utgångspunkt från Planen för statistikanalys. Ta fram plan för statistikanalys vad behöver biblioteket och fakulteterna? Kartlägga/inventera behov vid biblioteket av kvalitetsarbete. Ta fram plan för fortsatt arbete med nyckeltal. Ta fram plan för kompetensutveckling, gällande alla avdelningar på biblioteket. Ta fram underlag för forskarnas nationella och internationella genomslag. 14

17 Inleda en kartläggning av pågående projekt och forskningsprogram vid universitetet för att biblioteket ska kunna ge riktad forskarservice. Bygga upp kunskap inom biblioteket om forskningsprocesser och forskarnas förutsättningar. Stockholm University Press Syfte Att skapa en för hela universitet gemensam förlagsverksamhet som utgör ett publiceringsstöd för universitetets forskare genom att tillhandahålla en plattform för kvalitetsgranskad OApublicering, en infrastruktur för tryck av böcker på beställning (print-on-demand) till självkostnadspris och proaktiv marknadsföring för att stärka spridning och tillgänglighet av universitetets forskning Mål främja OA-utgivning genom att göra det lätt och attraktivt att publicera OA. ha redaktionell kompetens av internationell standard. bidra till ökad spridning och tillgänglighet av hela universitetets forskning. stärka universitetets varumärke både nationellt och internationellt. samarbeta aktivt med internationella universitetsförlag för ökad global spridning och tillgänglighet. bidra aktivt till det nationella arbetet med att ta fram smarta publiceringsmodeller för OA. inleda diskussioner kring samarbete med andra lärosäten i Stockholmsområdet. Strategiska aktiviteter 1. Process- och tidplan för överföringen av SUs förlagsverksamhet till SUB samt upprättande av SUP i enlighet med rektors beslut. Klar 1/ Överföring och anpassning av SUs förlagsverksamhet samt förändring av AUS förlagsverksamhet. a) Inventera och avsluta eller anpassa existerande avtalsrelationer med externa aktörer. b) Inventera vilka titlar i SUF:s backlist som kan tillgängligöras som PoD och helst som OA. 15

18 c) Plan för medarbetare från SUF. d) Planera förändringen av AUS (förändrad organisation, avveckling av kommitté, ev. förändring av Actornas roll/innehåll, etc). 3. Upprättande av Stockholm University Press. e) Ta fram förslag på verksamhetsform, organisation, styrdokument, bemanning och budget (affärsmodell). f) Ta fram förslag på modell för redaktionell organisation och kvalitetsgranskning. g) Kartlägga utgivningsområdet (Stockholms universitet) och ta fram förslag på publishing program, dvs publishing channels / serier (avhandlingar, monografier, rapporter etc) Se över distribution i Sverige och internationellt. h) Se över PoD-lösning ev. upphandla nytt tryckeri. i) Koppling till DiVA och forskningsdatabasen. j) Ta fram nya förlagsavtal. k) Se över formgivning och visuell identitet i stort. l) Se över samarbeten i Sverige och internationellt. m) Marknadsföringsstrategi. 16

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016 Snabbt, innovativt och relevant. Stockholms universitetsbibliotek

Verksamhetsplan 2014-2016 Snabbt, innovativt och relevant. Stockholms universitetsbibliotek -2016 Snabbt, innovativt och relevant Innehåll Verksamhetsplan 2014 Inledning... 3 Bibliotekets infrastruktur och organisation stöder användarna att hitta relevanta resurser... 5 Biblioteket ger användarna

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Inledning... 2 Ämnesprofil... 2 Bevakningspolicy... 2 Bestånd... 3 Upphandlade leverantörer... 3 Förvärvskanaler... 3 Elektronisk version... 4 Åtkomst elektroniska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant

Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek www.sub.su.se 01 02 03 04 05 06 07 08 Organisationsskiss s. 3 Ny mediepolicy s. 4 och publiceringsstöd under

Läs mer

Verksamhetsplan för Biblioteket

Verksamhetsplan för Biblioteket Högskolan i Borås Dnr: 815-15 Verksamhetsstöd Bibliotek Svante Kristensson Verksamhetsplan för Biblioteket 2016-2018 Verksamhetsplanen för biblioteket baseras på styrdokumentet Verksamhetsplan 2016-2018

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Snabbt, innovativt och relevant

Verksamhetsplan 2016 Snabbt, innovativt och relevant Snabbt, innovativt och relevant Godkänd av biblioteksstyrelsen 3 december 2015 www.sub.su.se 1 Inledning I universitetsledningens strategidokument står det att Universitetsbiblioteket spelar en nyckelroll

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket

Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket VERKSAMHETSPLAN 2017 Skapat av KTH bibliotekets ledningsgrupp Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket 1 (9) Inledning Utgångspunkten för detta dokument är KTH:s visionsarbete och ECE-skolans utvecklingsplan

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1 Mediaplan för KTH Biblioteket Version 1.1 Innehåll KTH Bibliotekets uppdrag... 3 Urvalskriterier... 3 Förvärvsprinciper... 3 Kursböcker... 3 KTH-publikationer... 3 Fjärrlån... 4 Tillgängliggörande... 4

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017

Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017 HANDLINGSPLAN 2017-03-09 Styrelsen för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017 Fastställd av styrelsen

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Stockholms universitet. MEDIEPLAN för Stockholms universitetsbibliotek, gäller från

Stockholms universitet. MEDIEPLAN för Stockholms universitetsbibliotek, gäller från Stockholms universitet MEDIEPLAN för Stockholms universitetsbibliotek, gäller från 2017-03-16 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Beställningar och förvärv... 3 Ämnesprofil... 4 Bevakningspolicy... 4 Bestånd...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

PROJEKT FORSKARSERVICE PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK EVA HESSMAN, HELEN SJÖBLOM, SARA ASPENGREN 160422

PROJEKT FORSKARSERVICE PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK EVA HESSMAN, HELEN SJÖBLOM, SARA ASPENGREN 160422 PROJEKT FORSKARSERVICE PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK EVA HESSMAN, HELEN SJÖBLOM, SARA ASPENGREN 160422 BAKGRUND 1961 Göteborgs universitetsbibliotek Tradition av starka institutionsbibliotek Forskarnas

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket

Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket Inledning Högskolebibliotekets kvalitetssystem ska se till att den service och det stöd som ges via biblioteket håller hög kvalitet. Högskolebiblioteket arbetar

Läs mer

Vision & mål

Vision & mål Universitetsbiblioteket Lärande- och resurscentrum Vision & mål 2011-2014 2011-03-14 INNEHÅLL Förord... 3 Vision... 4 Övergripande mål... 4 Delmål för universitetsbiblioteket... 5 Medier... 5 Undervisning

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

STRATEGI FÖR VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2013 2017

STRATEGI FÖR VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2013 2017 T E T E T I S R E V I N U T MIT STRATEGI FÖR VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2013 2017 Strategi för verksamhetens förutsättningar 2013-2017 Dnr: MIUN 2012/612 Foto: Sandra Pettersson. Strategi för verksamhetens

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3 IT-policy sid 2 av 9 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Omfattning... 3 3. Ansvar... 3 4. ITpolicy... 3 4.1 Övergripande... 3 4.2 Styrning av IT... 3 4.3 Organisation av IT... 4 4.4 Användande av IT... 4 4.4.1

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling Handläggare Carina Heurlin Fernold Nationell bibliotekssamverkan Publik verksamhet Datum 2015-09-30 Dnr Dnr 6.7 2015-923 Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling Del 2 grupper (bilaga 2 till

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Strategi Kunskapskälla och betydelsefull aktör UKÄ ska vara den självklara kunskapskällan om

Läs mer

Open Access i Sverige

Open Access i Sverige Open Access i Sverige Jan Hagerlid Avdelningen för Nationell samverkan, KB Samordnare för programmet OpenAccess.se SUB den 5 oktober 1 Vem gör vad? Policy för Open Access Utveckling av öppna fulltextarkiv

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt ett integrerat och användarstyrt förvärv på SUB Sabina Anderberg - Avdelningschef Frida Jacobson Samordnare licensavtal Umeå 2013-10-08 Innehåll Varför en ny mediaavdelning?

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Förslag till modell för utökat stöd för avhandlingspublicering vid Stockholms universitet

Förslag till modell för utökat stöd för avhandlingspublicering vid Stockholms universitet Stockholms universitetsbibliotek Förslag till modell för utökat stöd för avhandlingspublicering vid Stockholms universitet Emi-Simone Zawall Stockholm 2013 Bakgrund Den 20 december 2012 beslutade rektor

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden DIARIENUMMER UN 2016.040 VALLENTUNA GYMNASIUM IT-plan 2017-2020 Antagen av utbildningsnämnden 2016-12-08 87 IT-plan 2017-2020 Innehåll IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020... 1 1 Inledande ord... 1 2

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 2016 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN DATUM: 2013-11-07 AVSÄNDARE: JÖRGEN THOLIN KONTAKTPERSON: JOHAN JOHANSSON Gemensamma förvaltningen Gemensamma förvaltningen ska tillhandhålla

Läs mer

VERKSAMHETS- PLAN 2015. Fri information för framtida kunskap

VERKSAMHETS- PLAN 2015. Fri information för framtida kunskap VERKSAMHETS- PLAN 2015 Fri information för framtida kunskap 1 Sveriges nationalbibliotek svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling

Läs mer

Vision KB:s syfte, vision och målbild

Vision KB:s syfte, vision och målbild Vision 2025 KB:s syfte, vision och målbild Regeringen Syfte Vision 2025 Målbild 2020 Aktiviteter KB:s styrkedja KB får sitt uppdrag från regeringen i instruktion och regleringsbrev etc. Myndigheten omsätter

Läs mer

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Strategi för IT i skolan Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Informationstekniken kommer kanske inte att rädda mänskligheten...men den är ett kraftfullt verktyg. Människor

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Kommunikationens förhållningssätt... 2 Framgångsrik kommunikation...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet

Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet Ledningskansliet Ann-Charlotte Hansson Schützer, Kommunikationschef FÖRSLAG 1 / 5 2012-01-25 Dnr V 2011/182 Rektor Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet Bakgrund Alla svenska lärosäten lever

Läs mer

Inriktningsdokument för Linköpings universitetsbibliotek

Inriktningsdokument för Linköpings universitetsbibliotek 16-04-14 1(6) Inriktningsdokument för Linköpings universitetsbibliotek Detta inriktningsdokument utgör grunden för det strategiska arbetet på universitetsbiblioteket (UB) vid Linköpings universitet (LiU).

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka PROGRAM/PLAN Medieplan för biblioteken i Dokumentets syfte Medieplanen har till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken Dokumentet gäller för Biblioteken i

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor Strategi SVA 2011 2014 Friska djur trygga människor SVA:s grundläggande värderingar och kännetecken SVA tar ett viktigt samhällsansvar och står för en förutseende beredskap Vår verksamhet vilar på vetenskaplig

Läs mer

Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser

Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser Biblioteksstämman 20 november 2009 Annika Sverrung Huvudfråga: Distribuerad licensverksamhet? Inriktningsbeslut fattades vid maj-mötet som innebär: 1.

Läs mer

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kunskap för evigheten Lag om pliktleverans av tryckt material 1661 Lag om pliktleverans av radio och TV - 1979 Lag om pliktleverans av e-material

Läs mer

Umeå universitet Arkitekthögskolan

Umeå universitet Arkitekthögskolan Umeå universitet Arkitekthögskolan Sammanfattning av arbetsmiljökartläggning Hösten 2015 Anneli Karlsson Bengt Larsson Uppdraget Umeå universitet har, genom Rektor vid Arkitekthögskolan, Dekan vid Teknisk

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

HÖGSKOLEKANSLIETS VERKSAMHETSPLAN 2013

HÖGSKOLEKANSLIETS VERKSAMHETSPLAN 2013 HÖGSKOLAN I BORÅS -01-09 Åsa Dryselius, avdelningschef HÖGSKOLEKANSLIETS VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med s medarbetare och utgår ifrån verksamhetsplan för (GF), GF:s plan

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2016

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2016 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2016 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2016: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutvecklingsinsatser 200 000 avsatt i budget för Biblioteksdirektionen Stöd från ESF 50 utbildningar per år

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Nationell databrunn - möjligheter och behov

Nationell databrunn - möjligheter och behov Förstudie Enheten för LIBRISsystemen och databaslicenser 2010-02-08 Marja Haapalainen Christer Larsson Henrik Lindström Anders Söderbäck Nationell databrunn - möjligheter och behov Underhandsrapport Syfte

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 1 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver

Läs mer

Mediepolicy 2013-2014

Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicyn vänder sig i första hand till Nackas invånare men har också till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken. Revidering sker

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Huvudföredragande: Wilhelm Widmark, överbibliotekarie.

Huvudföredragande: Wilhelm Widmark, överbibliotekarie. 1 (5) PROTOKOLL 2016-02-19 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2016-02-19 Dnr SU 525 1.3.1 2016-1 Konferensrummet Frescati, kl. 9.00

Läs mer

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Dnr. 131-1440-2015 Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Föreliggande strategi gäller för Statens historiska museers (SHMM:s) arbete med att digitalisera, digitalt tillgängliggöra samt digitalt

Läs mer

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s regleringsbrev 2017 Samordning av arbete kring öppen tillgång Kungl. biblioteket ska samordna arbetet med införande

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Sammanfattning

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Sammanfattning Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Sammanfattning! 2 FOTO SIMON GATE Innehållsförteckning 1 Introduktion 4 2 Möjliggörande faktorer 6 3 Genomförande av strategin 7 3.1 Prioriterade projekt

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-01 80 IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020 (UN 2016.040) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se. Barn och ungdomsnämnden

2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se. Barn och ungdomsnämnden Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Sophia.sollen@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009 Barn och ungdomsnämnden Informations- och kommunikationsteknik

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016.

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. dnr 1001-14 Birgitta Påhlsson Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling och avser aktiviteter

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Skolans digitala infrastruktur

Skolans digitala infrastruktur Skolans digitala infrastruktur Skolans digitalisering är inte ett it-projekt utan ett förändringsprojekt. Skolverkets regleringsbrev 2017 9. Statens skolverk ska arbeta med att främja digitaliseringen

Läs mer

Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten

Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten Strategisk plan för Riksbanken 2015-2018 Inriktningen för Riksbankens arbete de närmaste åren och utgångspunkten i kommande verksamhetsplaneringar

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer