Lars Andersson Kvarnströms liv en soldat i 1800-talets Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lars Andersson Kvarnströms liv en soldat i 1800-talets Sverige"

Transkript

1 Lars Andersson Kvarnströms liv en soldat i 1800-talets Sverige över landskapsgränsen och bosätter sig som brukare av gården Idekulla i Virestad socken, en gård på 3/8 hemman. 3 Hans lagvigda kvinna blir Bengta Pehrsdotter, även hon från bondesläkt, född i Härlunda socken år Sju barn ska få uppleva Idekulla som sitt barndomshem. Lars föds den 24 maj Som sjuttonåring är det dags för Lars att tjäna dräng. Tjänsten på Lyckets Östregård varar två år. År 1848 flyttar han till Angshults gård. 6 Ett år senare är det slut med dränglivet. Ett tillfälle att bli soldat har yppat sig. I soldattorpet under Kvarnatorp i Virestad socken bor vid denna tid soldaten Jon Linnér med hustru Elin Petersdotter och dottern Johanna. 7 På generalmönstringen samma sommar den 22 juni begär och får Jon avsked såsom skadad i tjenst med underhåll. En soldattjänst är alltså plötsligt ledig i bygden. Tåget från Stockholm till Malmö ilar fram genom snötyngda Smålandsskogar. Som alltid när jag närmar mig Stenbrohult och Linnés monument försöker jag få en blick på den hastigt förbiilande stenskapelsen. Det känns tryggt. Här är min släkts hemtrakter sedan urminnes tid. Denna dag tänker jag osökt på Lars Kvarnström. Kanske var han en av de som möjliggjorde järnvägsdragningen här på 1860-talet. Han var ju indelt soldat i Kronobergs regemente och soldater ur regementet användes som bland annat rallare på och 1860-talen. Lars Kvarnströms farfar Lars Andersson kom från Jämshög socken i norra Blekinge. 1 Husförhörslängderna för denna socken går bara tillbaka till början av 1800-talet så ett djupare grävande i släktens äldre öden torde vara svårt. Det var också i Jämshög som Lars far Anders Larsson föds som son i en bondefamilj. 2 År 1824 bryter han emellertid upp och flyttar Som tjugoåring, den 6 oktober 1849, blir Lars antagen i 1:a Korpralskapet i Allbo kompani i Kronobergs regemente (soldatnummer 827) och kan nu flytta in i det lilla soldattorpet. 8 Som alltid noteras vid inskrivningen soldatens längd; hans är 6 fot 2 tum vilket motsvarar ca 189 cm, en lång karl. Vad rullorna inte berättar är att han har ett krokigt lillfinger på höger hand, ett genetiskt drag som går vidare till ett av barnbarnen och även till dess barnbarn i sin tur, denna artikels krönikör. Med ett eget hem och livets nödtorft tryggad är steget inte långt till att bilda familj. Fyra dagar efter födseln, den 28 maj 1829, hade Lars döpts i Virestad kyrka tjugotvå år senare vigs han i samma kyrka med Katarina Persdotter. Prästen har gjort följande notering i vigselboken: Soldaten vid Kongl. Kronobergs Regemente No 1 Lars Andersson Kvarnström och pigan Catharina Persdotter i Låkan. Han är boende i Kvarnatorp Södregårds sold.t. Han är född i Wirestads försam- 39

2 ling der han ständigt vistats. Hon är född uti Pjeteryd derifrån hon år 1842 hitflyttade. Mannen har Compagnie Chefens tillåtelse till äktenskap. Kvinna, vars fader är död, lemnar sin moders Enkan Ingeborg Jönsdotters i Liatorp under Sjöabro i Pjeteryd tillåtelse. Förut obelägrade. Bruden är således fem år äldre än sin make men något bevis för ett påtvingat äktenskap på grund av graviditet föreligger knappast. Första barnet, Blenda, föds nämligen tio månader efter vigseln.10 Hustrun Katarina är av torparefamilj och arbetade alltså vid vigseln som piga i gården Låkan. Från kyrkan bär det av till hennes nya hem i Kvarnatorp soldattorp. Mannen 22 år Kvinnan 27 år. Charta Sig. 12 ß Bco 1 Lysning d 28 Sept. Vigde den 8 Nov Lars deltar i regementets generalmönstring första gången i juni Dessa mönstringar hölls med tre-fyra års mellanrum. Innan nästa mönstringstillfäl- Hur soldattorpet i Kvarnatorp sett ut ger denna soldatstuga en god bild av. Torpet, som i dag finns på Kalvsviks hembygdsgård, har legat under Kronobergs regemente. 40

3 Det är mitt i vintern och isen ligger uppenbart tät vid kusterna. Från Slitö på Gotland beskriver en tidningskorrespondent den 15 februari situationen: Sistl. söndag lade sig is mellan Enholmen och Slitö. Några man från Enholmen, hvilka skulle afhemta posten härifrån voro nära att sätta lifvet till. De rodde sig fast i isen, och kunde med egen hjelp komma hvarken till holmen eller hamnen; men medelst rask hjelp härifrån lyckades det att få dem förda i land vid Slitö. 13 Det är således en något annorlunda tidpunkt för att mobilisera en armé på. Hotet är emellertid stort för en rysk landstigning på ön. I tidningen Folkets röst läser vi den 1 mars 1854: Ordres lärer i fredags afgått att en bataljon af Kronobergs regemente, en del af Smålands hussarer och två batterier artilleri, ett från Götha och ett från Wendes artilleriregementen skola omkring mediet af Mars månad inträffa i Carlskrona, för att öfverföras till Gottland, till förökande af dervarande militärstyrka. Enligt Sv. T. för i går skola alla Småländska regementena gå öfver till Gottland. 14 Att situationen var nog så allvarlig framgår senare av samma tidning: Från flera håll på östra kusten af Gottland berättas att starka kanonskott, isynnerhet den 9, varit hörda från sjön. Man gissade att de härrörde från ryska örlogsskepp. Stora skepp hafva äfven varit i sigte. 15 Svenska infanteriets uniform le ska emellertid europeiska händelser av stora mått för alltid ändra hans och många smålänningars bild av världen bortom de djupa skogarna. Krimkriget är på väg att bryta ut. Vid en militär konfrontation mellan Ryssland på ena sida och England/Frankrike på den andra hamnar Sverige mellan de två parterna. Kung Oskar I och den svenska regeringen hävdar frenetiskt att Sverige/Norge står neutrala men ryssarna visar föga tecken på att acceptera detta. Den starka ryska flottan utgör ett hot, speciellt mot Gotland. Denna ö ligger strategiskt mitt i Östersjön. Kungen beslutar därför att dra samman stora truppstyrkor på ön. Den 21 februari utfärdas följande order av befallningshavanden i Kalmar, generalmajoren och landshövdingen G.J. af Dalström: Det behövs inte mycket fantasi för att förstå den uppståndelse och alla de rykten som är i omlopp i alla soldattorp i Kronoberg län i slutet av februari Nu ska plötsligt allt det som övats ställas på sin spets. Till detta elände bidrar också snön. De småländska regementena ska till fots och med tunga trossvagnar ta sig söderut till Blekinge och till Karlskrona: Uppbrottsorder har ankommit till chefsembetet för Smålands grenadierbataljon. Cirka 440 man med befäl och underbefäl etc. skola den 25 Mars samlas i Wexiö, för att derifrån aftåga till Carlskrona och derstädes embarkera för öfverfart till Gottland. Kronolänsmannen i orten har fått befallning, att nämnde dag vid bataljonens trossbod å Ränneslätt tillhandahålla 25 hästar för trossens transportering till Bränsmåla. - Äfven till chefsembetet för Jönköpings regemente har ankommit uppbrottsorder. Den utkommenderade delen af regementet, 700 man, skall samlas i Wrigstad och för afgång till Gottland embarkera i Carlskrona. - Enligt tidningarne från andra orter hafva 700 man af Kronobergs regemente, hela södra skånska infanteriregementet, kronprinsens hussarer, ett fotbatteri af Wendes artilleri samt Södermanlands Som jag erhållit Kongl. M:ts nådiga befallning att innan denna månads slut afresa till Gottland, för att vidtaga alla åtgärder för öns försvar och förberedelser för de trupper, som dit ankomma; får jag vänligen anmoda Kon:s Befallningshafvande att, i händelse postskonerten nu är i Klinta hamn, vederbörande erinras att hålla en ränna öppen vid Böda för detta fartygs inlöpande; och har jag likaledes låtit afgå skrifvelse till Gottland, att utisning för skonerten från Klinte vidtages på det jag för öfverfarten till Gottland må kunna detta fartyg begagna

4 regem. fått dels färdighållnings- och dels marschorder. Kronobergs regemente skall den 21 Mars vara i Carlskrona, för att der embarkera och afgå till Gottland. 16 Lars Kvarnström har att, liksom nära tvåtusen andra män från Småland, ta farväl av nära och kära. Denna gång är det inte för någon övning, denna gång är det allvar. I torpet bakom sig lämnar han en 30-årig hustru med ett ettårigt barn. Den 21 mars tågar regementet in i Karlskrona: Från Carlskrona skrifves af den 22 Mars: Den bataljon af Kronobergs regemente, hvilken härifrån skall afgå till Gottland, anlände i går vid middagstiden. De utgöras för det mesta af ungt folk, och se alla ut som raska gossar blå, hvilka icke skulle hafva något emot att våga en dust, men det blir väl ingenting af denna gången, sedan underrättelser från Stockholm ankommit att Ryssland erkänt de förenade rikenas neutralitet. Bataljonen emottogs af militärbefälhafaren i andra militärdistriktet, herr generalmajoren och kommendören Boij. Och har i dag med ångkorvetterna Gefle och Thor, samt ångskonerten Balder afgått till sin bestämmelseort man med utrustning fördelade på tre mindre ångfartyg. Många får säkert tillbringa åtskilliga kalla vintertimmar på däck. För många är det säkert också första gången man skådat ett skepp, därtill farkoster med ångmaskiner. Fortfarande utgörs ju vid denna tid den svenska flottan, och även de utländska flottorna, av segelskepp med bredsideskanoner i flera våningar över varandra. Hotet mot Gotland riktar sig främst mot öns nordöstra sida. Här ligger de naturliga hamnarna Slite och Fårösund. Exakt var de svenska trupperna stiger i land känns inte men Lars Kvarnström ska snabbt förpassas som en rask gosse blå till en sjukling. Direkt vid framkomsten till Gotland inträffar nämligen för Lars en händelse som säkert gör militärlivet på ön till en plåga. Händelsen är dokumenterad i det sjukintyg som skrivs vid återkomsten: Att Soldaten No 1. Qvarnström vid Allbo Kompani af No 11 Kongl. Kronobergs Regemente, vid 3e Kompaniets (sammansatt af Kinnevalds och Allbo Kompanier) ankomst till Runhems (?) Prestgård på Gottland den 24 nästliden Mars, i egenskap af Trosbetäckning, biträdde vid aflösningen af de Packlårar, hvari Lifmunderingen förvarades, derunder erhöll en Det sjukintyg som bekräftar att Lars Kvarnström skadades svårt under Gotlandståget. ganska svår contusion på bröstet, äfvensom att han, i omedelbar följd häraf, var till all tjenstgöring under hela kommenderingen helt och hållet oförmögen, och måste under hemmarschen alltjemnt begagna sjukskjuts, varder under edelig förpligtelse, härmedelst intygadt. Wexiö d. 20 Maj 1854 W Tegner Kompanichef Att ofvannämnde Qvarnström var sjuk under hela den tid commenderingen på Gottland varade till följd af den contusion, som han haft på bröstet, och att han 42

5 äfven under innewarande års möte varit lidande af följderna deraf, intygas så samt mig Gud hjälpe till lif och själ. Kronobergshed Juni 1855 Selldén Regementsläkare. I mönstringsrullan för sommaren 1855 har noterats: Sättes på ett års förbättring för attesterad sjuklighet ådragen under tjensten vid Commenderingen till Gottland 1854 enligt Befälets intyg. 18 Soldattorpet som låg under Kvarnatorp kallades enligt en gjord torpinventering 1954 för Björkenäs och det var beläget 100 meter sydväst om gården Kvarnatorp. Bostaden var soldattorp för både Kvarnatorp, Arnanäs och Lövön. Enligt samma inventering kallades Lars Kvarnström för soldatnamnet Bom, något som dock inte framgår av mönstringsrullorna. I detta lilla torp framlever han och hustrun 33 år tillsammans. Den indelte svenske soldaten var generellt alls inte föraktad, snarare var det oftast tvärtom: Soldaten var en bygdens son och åtnjöt ett icke obetydligt anseende. Vid möten och kommenderingar tillägnade han sig en viss världsvana - blev belevad, talför och var ofta en god berättare. Iklädd paraduniform vid högtidliga tillfällen - kyrkoparader, bröllop, gillen etc. - var soldaten ett imponerande och dekorativt inslag i miljön. 19 En viss världsvana kan man med fog säga att Lars vunnit redan under sina första år som soldat. Gotlandståget måste ha varit något stort att berätta om. Otaliga gånger och för alla som ville höra på har säkert berättats om fältlivets strapatser den där marsmånaden Det ska bli än mer märkliga händelser som Lars har att berätta om många år senare. Vad det gällde kyrkparader hölls dessa några söndagar i april och maj månader. 20 Då samlades socknens soldater på kyrkbacken någon timme innan gudstjänsten. Stolta och vackra i sina uniformer övade då soldaterna marschsteg och vändningar, mestadels utan gevär. Befälet kontrollerade uniformer, frisyrer och hälsobefinnande. Innan gudstjänsten förhördes soldaterna också om soldatstadgan. Befälet som granskade soldaterna bar käpp, inte för att slå men väl för att peka ut eventuella brister i soldatens utrustning. Det säger sig självt att inför sådan marknadsföring av de indelta soldaterna gavs dessa ett visst sockenanseende. I soldatstadgan från 1880 berättas att soldat som bevistar bröllop, barndop eller begrafvning, skall vara klädd som till parad, utan gevär och patronväska, dock med bajonett. 21 Kronobergs regemente består av 1100 man och är uppdelat på 8 kompanier. Lars Kvarnström ingår i nummer 7 Allbo kompani. Detta kompani har sina soldattorp i socknarna Härlunda, Västra Torsås, Skatelöv, Aringsås, Blädinge, Vislanda, Aneboda, Ör, Moheda, Härlöv, Virestad, Stenbrohult, Kvennehjortberga, Lekaryd, Slätthög och Mistelås. Totalt uppgår kompaniet till 283 soldater. Av de 16 socknarna bidrar Virestad med flest soldater och soldattorp, hela 50 stycken. 22 Underhållet för varje soldattorp ligger på de rotebönder som torpet är lagt under. Varje rote ska i princip bestå av ett antal gårdar med en sammanlagd storlek på 1½ till 2 hela hemman. Ofta är antalet gårdar tre till fyra men är gårdarna små kan upp till 16 stycken ha gått samman för att hålla en soldat. Till soldattorpet hör en mindre åker, äng och mulbete så att soldaten kan hålla en á två kor och några får. 23 Det åligger också rotebönderna att hålla soldaten med kläder och en del lön i naturaprodukter. Storleken på detta tillskott, det s.k. hemkallet är beroende på hur mycket mark som ingick i soldattorpet och vilken kvalitet det är på marken. I hemkallet kan också ingå skjuts till en kvarn några gånger per år och ibland också skjuts till kyrkan. 24 I hemkallet ingår även julakosten: Till soldatens kontraktsenliga rättigheter hörde julakosten som av honom personligen hämtades hos rotebönderna. Det var inte enbart korv och sylta, som gjorde vandringen i den kulna decemberdagen så underbart lockande. Som extra krydda till julakosten vankades rikligt med brännvin och maltstark juldricka. Stundom kunde denna färd bli så påfrestande för soldaten, att sista rotebonden fick forsla honom hem med skjuts. 25 Soldatens utrustning bekostades av både stat och rotebönder. Man beräknar en slitagetid på fyra år för kläderna. De första fyra åren tjänar kläderna som Parad - eller Livmundering. Efterföljande fyra år används de gamla kläderna som Tjänstgörings - och Exercismundering för att därefter bli soldatens egen privata s.k. Släpmundering. Vid byte av soldat i soldattorpet ärvs den gamla soldatens kläder av den nye. Beklädnaden består av en kask som huvudbonad, vapenrock, byxor, stöfletter, lägermössa, halsduk samt linnebyxor, skjortor, strumpor och skor. Krigsutrustningen är gevär med bajonett och tillbehör, patronkök med bandolerrem, kopparflaska, mattornister, 43

6 Interiör från stugan i soldattorpet på Kalvsviks hembygdsgård. Till höger ses förstugan med ytterdörren, till vänster den lilla bakre kammaren. panierna i en lång linje bredvid varandra. Här hölls korum. Alltid gemensamt. Hur stämningsfullt var det ej vid aftonkorum under regementsövningarna, då psalmsången fylligt tonade från de långa leden, aftonhimlen lyste röd över den taggiga barrskogssilhuetten i väster och sablarna i solens sista strålar blixtrade, när de lyftes till salut vid Gud bevare konungen. Vi minnas också trumslagarnas långa rad, marscherande fram och åter i morgondimmorna och taktfast slående reveljen, eller huru taptots toner än närmade sig, än avlägsnade sig i mörkret, när denna signal under regementsmötena spelades av hela musikkåren. 27 ränsel med remmar och kapott. Geväret förvarar soldaten hemma men livmunderingen, dvs. den fina uniformen, finns inlåst i den s.k. rotekistan hos den av bönderna som utnämnts till rotemästare.26 Varje år får Lars Kvarnström lämna sitt soldathem för att, iförd livmundering och all därtill hörande utrustning, vandra till exercis- eller regementsmötena vilka vanligtvis inträffar under 14 dagar i juni månad. Kronobergs regemente har sin stora samlingsplats någon mil norr om Alvesta, eller Aringsås som platsen då hette. Invid den här befintliga Dansjön hade man år 1777 bestämt att den s.k. Dansjö ryd skulle upplåtas till exercisplats. Samtidigt döptes området om till Kronobergshed. I mer än ett sekel blev detta platsen för krigiska övningar, svordomar, skrik, samvaro och allehanda upptåg. Efter dagens ansträngande övningar trängdes hundratals soldater vid sjöns strand för ett säkert välbehövligt bad. Vart tredje eller fjärde år hölls generalmönstring då regementet i detalj nagelfors och inventerades. Allt nedtecknades noggrant och dessa rullor är i dag värdefulla dokument som berättar om regementet men som också ger inblickar i de lika soldaternas liv. Vad det gäller Lars Kvarnström kan man t.ex. följa honom i generalmönstringsrullorna för åren 1852, 1855, 1859, 1865, 1879 och Vid mönstringarna åren 1869 och 1873 är han dock inte närvarande vilket förklaras närmare nedan. Kronobergshed var inte ett speciellt stort område. Själva heden var från början endast ca femhundra meter lång och tvåhundra meter bred men området utökades under 1800-talet. Den här miljöbeskrivningen av platsen gavs i boken Sveriges försvar 1928: Lars återhämtar sig från sin svåra bröstskada. Och så går livet vidare under det låga soldattorpets tak. Året 1855 föds dottern Christina och två år senare ytterligare en dotter Anna-Lisa. År 1859 föds den ende Landsvägen följer lägrets framsida och där framför är regementets vanliga uppställningsplats med kom44

7 sonen, Peter Magnus och tre år senare det sista barnet, Maria. Vi befinner oss nu inne i 1860-talet, en svår tid, inte minst för bondebefolkningen i Småland. I Virestad socken har befolkningen ökat mellan åren 1800 och 1850 från drygt tretusen till närmare sextusen personer. Denna fördubbling av befolkningen gör att utkomstmöjligheterna blir sämre. Till detta ska läggas den stora spritkonsumtionen till vilken åtgår stora mängder säd. År 1829 var åtgången 46 liter per innevånare. När så nödår med missväxt stod inför dörren blir situationen mycket svår. Under den torra och varma sommaren 1868 slår missväxten till med full kraft. Sädespriserna skjuter i höjden och hungern härskar. Julen 1868 vimlar det av tiggare på vägar och stigar. Situationen förbättras inte under kommande vår. 28 I denna svåra tid får Lars Kvarnström order om att möta upp för en längre tids tjänstgöring. Han lämnar sin familj med siktet inställt på det avlägsna Malmö. Indelningsverkets soldater användes flitigt till allehanda uppdrag som inte hade med det rent militära att göra. Soldaterna var ju en stor arbetskraft som mestadels kunde användas näst intill gratis av samhället. Under åren användes därför totalt 4684 man från Kronobergs regemente till olika arbetskommenderingar. Man var med vid Göta kanals byggande åren och samtidigt ingick 250 soldater från Kronobergs regemente i perioden i den arbetsstyrka på totalt 1596 soldater som grävde den 3,3 kilometer långa Södertälje kanal. Även vid Trollhätte kanals byggande åren användes det småländska regementet. Självklart nyttjades också soldater vid byggandet av Sveriges järnvägars stambanor. Under åren var inte mindre än 8652 indelta, svenska soldater engagerade som rallare, däribland många från Kronobergs regemente. Det ligger nära till hands att tänka sig att det var stambanedelen genom regementets småländska område från Älmhult norrut som ingått i detta arbetsuppdrag. 29 Det är inte otroligt att Lars Kvarnström deltagit som rallare men närmare uppgifter känns inte. Delar av regementet är också år 1853 kommenderat till bevakningsuppdrag på Malmö Citadell, vilket framgår av generalmönstringsrullorna. Malmö Citadell, nuvarande Malmöhus, är under 1800-talet ett av Sveriges största fängelser. De första fångarna hade flyttat in i det gamla 1500-tals slottet året De levde under miserabla förhållanden, oftast i masslogement med upp till 130 fångar. 30 I generalmönstringsrullorna för åren 1869 och 1873 noteras att Kronobergs regemente har personal på kommendering på Malmö Citadell. Noga har man antecknat vilka som på grund av kommenderingar inte kunnat mönstras på Kronobergs hed vid midsommartiden Styrkan som då fanns på Malmö Citadell var följande: 1 kapten 1 löjtnant 1 fanjunkare 1 sergeant 1 furir 4 korpral 1 vicekorpral 2 trumslagare Kronobergs regementes övningsplats på Kronobergs hed. Soldater: Livkompaniet 8 Skatelövs kompani 9 Kinnevalds kompani 9 Norvidinge kompani 8 Ljungby kompani 8 Södra Sunnerbo kompani 10 Allbo kompani 12 Norra Sunnerby kompani 10 Totala antalet soldater

8 Under övningarna var soldaterna på Kronobergs hed förlagda på ett minst sagt originellt sätt. I stället för tält bodde man i permanent uppförda hyddor av halm. Bland dessa utvalda finns Lars Kvarnström. Arbetskommenderingarna gällde oftast inte längre perioder än ett antal månader men frågan är hur det har varit i detta fall. Dels finns arbetsstyrkan upptagen även fyra år senare, dels kunde Lars Kvarnströms barnbarn Anny Joelsdotter berätta att hon hört att morfadern under mycket lång tid varit förlagd till Malmö. Det är således inte omöjligt att Lars varit med om de dramatiska händelser som ägde rum på Malmö Citadell i september lag, och man fruktade att hela slottet skulle bli rov för lågorna. Emellertid lyckades man omsider efter stora ansträngningar begränsa elden så att utom hela västra flygeln, vilken icke kunde räddas, enbart hälften av södra byggnaden förstördes. Fångpersonalen, 780 man, blev utsläppt och fick taga plats på fästningsvallarna. En del av fångarna deltog villigt i släckningsarbetet, men mängden vägrade att arbeta och låg på vallarna som sysslolösa åskådare, under det de mellanåt sprang upp, hurrade och dansade. De hade även åtkommit brännvin, vilket förhöjde vildheten. Fångbevakningspersonalen var under dessa förhållanden otillräcklig, så att man måste dels inkalla till tjänstgöring det stadspermitterade manskapet av husarerna, dels telegrafera till chefen för södra skånska infanteriregementet att skyndsamt erhålla 150 man med skarp ammunition, och under dagens lopp anlände omkring 100 man. I en officiell redogörelse över vad som hände står följande: Vid straff- och arbetsfängelset i Malmö utbröt eld den 4 September på morgonen och ödelade södra och vestra sidorna af fängelsebyggnaderna, så att Fångvårds-Styrelsen nödgades låta af dervarande fångpersonal, vid Augusti månads slut uppgående till ungefärligen 780 man, förflytta till andra fängelser omkring 450 och deribland jemväl till cellfängelser något mera än 100 fångar. 32 Släckningsarbetet leddes med utmärkt raskhet. Omkring kl. 2 erfor man, att eld åter var anlagd i norra byggnaden eller i gamla Malmöhus slott, men man lyckades dock att snart kväva elden här. Beklagligtvis inträffade den olyckan, att, då en skorsten instörtade, tvenne strålförare blev ihjälslagna och 3 andra personer hårt skadade. De båda omkomna var mureriarbetarna Lindskog och Lönnberg. Ur Snällposten den 5 september 1870 läser man: ELDSVÅDA. Igår kl. omkring 7 på morgonen tillkännagav fyra kanonskott att eld utbrutit inom härvarande straff och arbetsfängelse. Elden, som efter all sannolikhet blivit anlagd, hade utbrutit i trätrådsfabriken i slottets västra flygel, vilken inom kort stod i ljus låga. Den starka nordvästliga blåsten förde elden in över gården, varest funnos stora timmerupp- På eftermiddagen ansåg man sig kunna hoppas att släckningen skulle till aftonen för det mesta vara 46

9 verkställd, men dessvärre tog elden ny fart omkring kl. 7 på kvällen, då klämtning ånyo tillkännagav faran. Hela staden kom då i rörelse och envar var bekymrad över, att i händelse den stora fångpersonalen icke skulle kunna hållas kvar, man då icke heller kunde veta vilka olyckliga följder för samhället detta kunde medföra. Emellertid vidtogs den åtgärd att kommendera alla fångarna att begiva sig in i den norra byggnaden som var oberörd av elden. Större delen lydde, men en del visade sig motsträviga, och måste tvingas in. Därjämte cernerades (omringades) fästningen av militärer. borggården, alla poster på vallarna var fördubblade, starka avdelningar besatte bryggan över graven och på yttre sidan om denna senare stod en tät kedja kring hela fästningen. Släckningsarbetet fortgick sedan efter erhållen förstärkning ganska raskt, ehuru elden inom den västra byggnaden var mycket stark. Under natten har fångarna förhållit sig stilla. Elden är ej ännu alldeles utsläckt, men någon fara för dess utbredning finnes icke för handen. 33 Efter branden fick fängelseledningen hård kritik för sin skötsel av anstalten. Kanske var det denna kritik som gjorde att styrelsen vid nyuppförandet satsade på ett helt nytt anstaltstänkande. Tidigare hade fångarna spärrats in i masslogoment. Nu slöts celldörrarna varje afton om fångar i enskilda bås, s.k. nattceller. Fängelset i Malmö var bland de första i landet som inrättade sådana enskilda celler. Delegationer från när och fjärran gjorde studiebesök och spred idén vidare. Släckningsarbetet började nu åter med förnyad kraft sedan nytt manskap erhållits. Men kl. 10 på aftonen började klämtningen för tredje gången. Elden lågade upp ånyo, och det behövdes mer släckningsmanskap. Fångarna hade också blivit oroliga, och ett par hundra bröt sig ut på inre borggården, där de dock förhöll sig stilla. Bevakningen utgjordes nu av omkring 300 man varje med 10 skarpa skott, och sålunda fördelade, att en avdelning upptog inre Malmö Citadell på 1870-talet. Över träbron fördes fångarna varje morgon för att arbeta utanför slottet. De var då alltid bevakade av soldater. 47

10 Lars Kvarnström har efter Malmövistelsen hunnit bli 44 år. Ytterligare nio år ska han dock tjäna svenska kronan som soldat. Vid mönstringen på Kronobergs hed den 29 juni 1882 är dock hans militärtid till ända. I rullan läser vi: Afsked med underhåll genast, tjenst utmärkt väl. sin far Lars. Peter Magnus händighet som snickare kunde komma väl till pass när han och fadern Lars på 1880-talet beslöt sig för att bygga ett nytt torp, Lilla Kvarnatorp. Samma år har han och hustrun lämnat det lilla torp som varit deras hem i 31 år. De flyttar som inhysesfolk in hos sonen Peter Magnus i torpet Lilla Fridhem under Kvarnatorp Södergård. Ja, det är minsann inte bara dessa två som samsades om platsen i det lilla torpet. De var i sanning många. Lars nygifta dotter Blenda och hennes man Joel fanns också här och med åren även deras fem barn. Lilla Kvarnatorp (1000 m s gården Kvarnatorp). Nuvarande stugan byggdes på 1880-talet av Lars Kvarnström. Stället övertogs 1885 av sonen Peter, som då var hemkommen från fyrbygge. Efter att Peter Kvarnström köpt ytterligare markområden, blev stället upptaget som hemmansdel. De vackra stengärdesgårdarna här är bestående äreminnen efter gamle Lars Kvarnström. Peter (Magnus) Kvarnström, född 1859, gift med Hanna Isaksdotter, född 1861, var byggmästare och möbelsnickare. De av honom gjorda timmerbyggnaderna och hans handgjorda möbler var i hög grad funktionsdugliga och vackra. 36 Så här berättas det år 1954 om platsen: Vet vi något närmare om Lars och Katarinas barn? Dottern Anna Lisa Qvarnström verkar ha haft sinne för att läsa. Hennes systerdotter Anny Joelsdotter kunde med stolthet berätta att mostern minsann hade varit småskolelärarinna. En närmare kontroll i husförhörslängderna bekräftar detta. Någon gång under perioden 1871 till 1876 har hon gått nödvändig utbildning. Vi vet inte det exakta året men prästen har i husförhörslängden antecknat följande: Genomgått lärokurs såsom småskolelärarinna i Wexiö d 1/5 9/7, med betyg godkänd. 34 Hon måste genast ha fått arbete i socknen för efter 1876 står hon upptagen som småskolelärarinna i husförhörslängderna. De goda inventerarna hade inte helt rätt i sin beskrivning. Lars med hustru och Peter Magnus med familj flyttar in i nybygget först året Anny Joelsdotter kunde berätta om detta torp som hon besökt många gånger i sin ungdom. Det var ett rött hus med vita knutar och bestod av tre rum och kök. Att Lars och Peter Magnus beslutar sig för att påbörja bygget av ett större torp är tämligen självklart. Det gamla torpet har nämligen, trots beteckningen Lilla Fridhem, en mängd inneboende. Låt oss bringa fram namnet på de personer som trängs i det lilla torpet i slutet av 1880-talet: Om Lars son Peter Magnus vet vi att han utbildade sig till snickare. Peter Magnus hade 1885 gift sig med sin Johanna Isaksdotter.35 Samtidigt hade han tagit över som brukare av det lilla torpet Fridhem efter Kopparstick med motiv från branden på Malmö Citadell år Soldaterna håller bort fångarna som samlats på den gamla fästningsvallen. 48

11 Peter Magnus Kvarnström är snickare och han är gift med Johanna. År 1886 får de sonen Axel Ivert och året 1888 dottern Thekla Kristina. De flyttar samma år till det nybyggda torpet. Fadern Lars Andersson Kvarnström och modern Katarina Persdotter bor kvar i Lilla Fridhem till år 1888 då de flyttar med till nybygget Lilla Kvarnatorp. Deras dotter Maria (Peter Magnus lillasyster) bor kvar hemma till år 1886 (eventuellt till år 1888) då hon flyttar på tillfälligt arbete i Danmark. I torpet bor också under denna tid Peter Magnus storasyster Blenda med sin familj, dvs. mannen Joel, tvillingbarnen Karl Julius och Amalia Fredrika födda år 1883, dottern Anna Maria född år 1885, dottern Anny Martina född år 1887 och dottern Hulda Kristina född år 1889, se vidare artikeln Joel Jonassons släkt. Detta betyder att det t.ex. under året 1885 finns tio personer i torpet och två år senare elva personer. Vilken helt annorlunda värld är inte detta jämfört med bostadssituationen i dagens moderna samhälle! Det hela har givetvis blivit alltmera ohållbar allt eftersom nya barn kom till. På hösten 1888 stod Lilla Kvarnatorp klart och dit flyttar nu Peter Magnus med sin familj samt hans far Lars och mor Katarina; tillsammans sex personer. Systern Blenda med make Joel och sin familj stannar dock kvar ett år i det gamla Fridhemstorpet men den 26 september 1889 är det dags för uppbrott även för dem. Familjen låter häst och kärra köra deras enkla bohag över sockengränsen till Werpeshult i Joels födelsesocken Stenbrohult. Den 27 maj 1905 insomnar Lars Kvarnström, före detta soldat vid Kronobergs regemente, Allbo kompani i torpet Lilla Kvarnatorp under Kvarnatorp Södregård. Dödsorsaken är bröstlidande. 37 Kanske är det sviterna efter den svåra bröstskada som han åsamkats på Gotland år 1854 som slutligen tar hans liv. Klockan 1 eftermiddag den 4 augusti ringde kyrkklockorna i Virestad kyrka för den gamle soldaten. NOTER 1 Jämshög A I:1 ( ) p Virestad A I:8 ( ) p Virestad A I:7 ( ) p Härlunda C:4 ( ) p Virestad A I:8 ( ) p Virestad AI:12 ( ) p Virestad AI:12 ( ) p Kronobergs regemente 357 b 303 och b Virestad EI:3 ( ) p Virestad C:6 ( ) p 51 + Virestad C:7 ( ) p Kronobergs regemente 357 ( ) b Tidningen Folkets röst Tidningen Folkets röst Tidningen Folkets röst Tidningen Folkets röst Tidningen Folkets röst Tidningen Folkets röst Generalmönstringsrulla för Kronobergs regemente ( ) s Torp och backstugor i Virestad. En inventering utgiven av Virestads hembygdsförening. Växjö Sid C. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket. I. Stockholm S Malin Svensson: Indelt soldat i Hamneda, Kungliga Kronobergs Regemente. Högskolan i Halmstad. B-uppsats i historia C. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket. II. Stockholm S C. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket. I. Stockholm S C. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket. I. Stockholm S Torp och backstugor i Virestad. En inventering utgiven av Virestads hembygdsförening. Växjö Sid C. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket. I. Stockholm S Sveriges försvar. Stockholm Del II. 28 Torp och backstugor i Virestad. En inventering utgiven av Virestads hembygdsförening. Växjö Statistik från Internet: arbetskommenderingar.htm#totalt. 30 Sven Rosborn: Malmöhus. Från 1400-talets kastell till 1900-talets museum. Malmö Namnrulla öfver Kommenderadt Befäl och manskap vid Kongl. Kronobergs regemente vid generalmönstringen den 28 juni Bidrag till Sveriges officiella statistik. Fångvården. Ny följd XII. Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år Stockholm Sven Rosborn: Malmöhus. Från 1400-talets kastell till 1900-talets museum. Malmö Virestad AI:22 ( ) p Virestad A I:31 ( ) p Torp och backstugor i Virestad. En inventering utgiven av Virestads hembygdsförening. Växjö Virestad F:7 ( ) p

12 50

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga 1.5.1 Lantvärnet 1.5.2 Beväringar före 1886 1.5.3 Beväringar och värnpliktiga 1886- Värnpliktsorganisationens framväxt Den första

Läs mer

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Jonny Nilsson 2013 Det är så här de flesta äldre Mönsteråsare minns husar Skog - i uniform och till häst på hembygdsföreningens årsfest.

Läs mer

Öfolket. En historia om bosättarna på Storön. Berättad av Lars Lundin

Öfolket. En historia om bosättarna på Storön. Berättad av Lars Lundin Öfolket. En historia om bosättarna på Storön. Berättad av Lars Lundin Redan före kommunsammanslagningen 1971 tillhörde Storön Åmål. Den första noteringen om detta, som man kan hitta i Tösse husförhörslängder,

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.1 Indelta båtsmän, ryttare och soldater 1680-1901

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.1 Indelta båtsmän, ryttare och soldater 1680-1901 Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.1 Indelta båtsmän, ryttare och soldater 1680-1901 Från 1680-talet fram till och med 1901 bestod manskapet i den svenska krigsmakten dels av värvat folk, dels av indelt

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Något om det som fanns en gång

Något om det som fanns en gång Sida 1(9) Något om det som fanns en gång Fårösund Södra Trelge Den 27 april 2011 hölls ett föredrag om Försvarsanläggningar på Gotland av Hans Andersson inför ett 30-tal medlemmar. Föredraget började med

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Adolf Fritiof Bernhard Carlsson 1911-1997 Edeborg Adina Carla Margareta 1895-1976 Märta Adelia Florence Concordia 1891-1985 Etly Augusta Erika Kornelia 1899-1940

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren Ett vykort från Per Bunnstads vykortssamling vilket visar tälten på övningsplatsen, sannolikt år 1896. Från militärt tältläger till statligt byggnadsminne

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Gotlands Militärhistoriska Museer. Albatrossmuseet. Ön Enholmen. Gotlands Försvarsmuseum. Lärbro Krigssjukhus museum GMM

Gotlands Militärhistoriska Museer. Albatrossmuseet. Ön Enholmen. Gotlands Försvarsmuseum. Lärbro Krigssjukhus museum GMM Gotlands Militärhistoriska Museer Albatrossmuseet Ön Enholmen Gotlands Försvarsmuseum Lärbro Krigssjukhus museum GMM Gotlands Militärhistoriska Museer T I N G S TÄ D E F Ä S T N I N G MUSEIRUNDAN hitta

Läs mer

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

Båtsmansboken. karin nilsson, text fredrik franke, illustration BLEKINGE MUSEUM

Båtsmansboken. karin nilsson, text fredrik franke, illustration BLEKINGE MUSEUM Båtsmansboken karin nilsson, text fredrik franke, illustration BLEKINGE MUSEUM Båtsmän i Blekinge DENNA BOK HANDLAR om båtsmannen i Blekinge, om hans familj och hans liv. Långt, långt tillbaka i tiden

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

A Fight For an End of a War

A Fight For an End of a War A Fight For an End of a War Av Pontus General Pontus Kenobi Larsson En tungt beväpnad CIS kryssare på babordssida! Ljöd ett av larmen ombord på den lika tungt beväpnade Republikanska Attack kryssaren..

Läs mer

Commenderad til öen St Bartholomeo

Commenderad til öen St Bartholomeo Staden Gustavia på ön S:t Barthélemy 1793. Commenderad til öen St Bartholomeo av Christer Johansson I februari månad 1794 avgick ett fartyg från Göteborg med 24 soldater från stadens värvade garnisonsregemente

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Maja Persdotter 1776-1857 Johan Persson 1776-1843 Stina Jacobsdotter 1802-1873 Sven Jaensson 1800-1873 Maria Jonasdotter 1814-1855 Carl Johan 1833-1833 Johanna 1835-

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

Människor står utklädda i 1810 års mode

Människor står utklädda i 1810 års mode Stäng annonsen Den kungliga landstigningen Människor står utklädda i 1810 års mode Helsingborg 14:27 Trots försenat flyg lyckades Victoria, Daniel och Silvia hinna med färjan till Helsingör. Efter en lunch

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

LEVNADSBESKRIVNING NAMN : CARL JOHAN EKBERG FÖDD, PLATS : VECKHOLM (C), EKHOLMEN, BERGA DATUM : 1781-09-20 DÖD : HUSAREN OCH KORPRALEN JOHAN EKBERG

LEVNADSBESKRIVNING NAMN : CARL JOHAN EKBERG FÖDD, PLATS : VECKHOLM (C), EKHOLMEN, BERGA DATUM : 1781-09-20 DÖD : HUSAREN OCH KORPRALEN JOHAN EKBERG LEVNADSBESKRIVNING NAMN : CARL JOHAN EKBERG FÖDD, PLATS : VECKHOLM (C), EKHOLMEN, BERGA DATUM : 1781-09-20 DÖD : 1835-05-11, LOVÖ (AB) HVILAN HUSAREN OCH KORPRALEN JOHAN EKBERG Torsdagen den 20 september

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta..

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Abrahamstorp Trismålen Sida 1 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Sven Torsson (1792-08-06- ), Katrina Jönsdotter (1781-05-08- ). Änkan Märta

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

En orolig själs liv. Av fastighetsskötaren för banken

En orolig själs liv. Av fastighetsskötaren för banken En orolig själs liv Av fastighetsskötaren för banken 1 En orolig själs liv Copyright 2012, Ulf Hultberg Ansvarig utgivare: Ulf Hultberg Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-2252-3 2 Ingress Är det

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Manus. Morfar. i koncentrationsläger

Manus. Morfar. i koncentrationsläger Manus Morfar i koncentrationsläger Morfar i koncentrationsläger Manus Introduktion Berättarröst (Lisa): Det här är min morfar. Han är född i Polen på 1920-talet. Och när andra världskriget börjar är han

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Transport (Värde i Banko) 1065 40

Transport (Värde i Banko) 1065 40 År 1844 den 1sta November instäldte sig undertecknade, uppå derom gjorde begäran, hos Bonden Per Ersson i Dalkarlsbo By, Hedesunda Socken, för att uppteckna, värdera och emellan bemälde Per Erssons och

Läs mer

Militära källor vid Landsarkivet i Göteborg varför och vilka?

Militära källor vid Landsarkivet i Göteborg varför och vilka? Militära källor vid Landsarkivet i Göteborg varför och vilka? Handlingar rörande forna tiders krigsmakt är någonting man av naturliga skäl framförallt förväntar sig att finna hos Krigsarkivet i Stockholm.

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf När jag närmade mig 18 år så blev jag kallad till mönstring i Karlstad för att se om jag var lämplig för fortsatt militärtjänst. Man testade bl.a. min intelligens,

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km. Danmark i Skåne heter en bok som jag köpte för längesen på loppis för 10 kr. Författare är Palle Lauring. Den är på danska och väldigt trevligt skriven. Författaren gör en resa i Skåne och berättar historier

Läs mer

Fröken spöke kommer tillbaka

Fröken spöke kommer tillbaka Lärarmaterial Kerstin Lundberg Hahn SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Ebba och Ivar. De är tvillingar. En dag är deras lärare sjuk och klassen behöver en vikarie. Klassen vill att Fröken Sparre

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN TEXT och MUSIK: Sankt Staffans visa - Ut kommer Staffan är en legendvisa som är sammanställd av två liknande varianter. Den egenartade melodin är upptecknad i Vittskövle

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

En gåtfull klocka. 1940-talet bygga sin villa strax utanför området.

En gåtfull klocka. 1940-talet bygga sin villa strax utanför området. En gåtfull klocka Det står en moraklocka i mitt vardagsrum. Den har funnits som en följeslagare i hela mitt 63-åriga liv. Första gången jag såg den var när jag som liten parvel var på visit hos min farmor

Läs mer

Hans och Karins bröllop

Hans och Karins bröllop Hans och Karins bröllop Dagen före För de som är på plats redan på fredagen planerar vi lite beachvolleybollspel klockan 15.00 ifall vädret tillåter. På kvällen kan man gärna gå till Strandhotellets pub/bistro

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Tre systrar och en bror

Tre systrar och en bror Tre systrar och en bror Jag ska nu följa fyra Stenbrohultbarns vidare öden efter det att de uppnått vuxen ålder och tagit steget att resa till storstaden för att finna sin framtid. Med en elak styvmor

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer