Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av ramavtalens ändamålsenlighet. Richard Vahul. Januari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av ramavtalens ändamålsenlighet. Richard Vahul. Januari 2012"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av ramavtalens ändamålsenlighet Tierps kommun Richard Vahul Januari 2012

2 Granskning av ramavtalens ändamålsenlighet Namnförtydligande Namnförtydligande Januari 2012 Tierps kommun

3 Granskning av ramavtalens ändamålsenlighet Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömningar och rekommendationer 1 2 Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Revisionsmetod Avgränsningar samt förtydliganden 3 3 Upphandlings- och anskaffningsverksamhetens organisation Organisation Styrande och stödjande dokument ansvarsfördelning och sanktioner Styrande dokument - ansvarsfördelning Stödjande dokument - sanktioner Kontroller och kommunikation Bedömningar 8 4 Ramavtalens ändamålsenlighet behov, kvalitet och pris Kännedom om kommunens upphandlingspolicy och ramavtal Ändamålsenlighet - behov Ändamålsenlighet kvalitet Ändamålsenlighet - pris Kommentarer från upphandlingschefen Bedömningar 15 5 Ramavtalstrohet Bedömningar 17 Januari 2012 Tierps kommun

4 1 Sammanfattande bedömningar och rekommendationer På uppdrag av revisorerna i Tierps kommun har ändamålsenligheten i kommunens ramavtal granskats. Syftet med granskningen tillika den övergripande revisionsfrågan har varit att granska huruvida kommunens ramavtal är ändamålsenliga. Svar på revisionsfrågor: Är upphandlings- och anskaffningsverksamheten i kommunen ändamålsenligt organiserad? Vår bedömning är att kommunens styrande och upphandlingsenhetens stödjande dokument avseende upphandlings- och anskaffningsområdet är sammanhängande, aktuella och i huvudsak ändamålsenliga. De kontroller och den kommunikation som utförs inom upphandlingsenheten fyller en viktig funktion i upphandlings- och anskaffningsprocessen samt stödjer den interna kontrollen. Vidare finns ett utvecklat forum för kommunikation mellan upphandlingsenheten och de certifierade beställarna via nyhetsbrevet. Är kommunens upphandlingsverksamhet ändamålsenlig utifrån verksamhetens behov, kvalitet och pris? Även om huvuddelen av de som besvarat webenkäten anser att ramavtalen är ändamålsenliga så visar de skriftliga kommentarerna att kritiska synpunkter finns inom flera områden. Det gäller bl.a. att mindre enheter har svårigheter att utnyttja ramavtalen, att de priser som gäller i ramavtalen inte uppfattas vara förmånliga och att kvaliteten inte är tillfredsställande. Vi bedömer att det finns skäl att se över hur mindre enheters behov av varor och tjänster ska tillfredsställas. Det kan också finnas skäl att för större projekt utvärdera den ekonomiska vinsten av ramavtal relativt att objektsupphandla. I vilken utsträckning köper kommunen varor och tjänster av upphandlade leverantörer (ramavtal)? Granskningen ger en tydlig indikation om att ramavtalstroheten inom Tierps kommun i huvudsak är tillfredställande. Beloppsmässigt visar registeranalysen att ca 12 % (ca 43 Mnkr) av inköpen kan vara inköp utanför ramavtal och/eller inköp i enlighet med rådande upphandlingsregler. Vid den fördjupade granskningen konstaterades att endast ca 3 % (10,2 Mnkr) är inköp utanför ramavtal. Registeranalysen ger dock en tydlig indikation på att det sker många inköp till små belopp. Tierps kommun 1 av 17

5 Med utgångspunkt från resultatet av granskningen lämnar vi följande rekommendationer i syfte att ytterligare förbättra ramavtalens ändamålsenlighet. Förbättra sökmotorn på intranätet så att det blir möjligt att söka efter specifika varor och tjänster i kommunens ramavtal. Fortsätta med arbetet att kartlägga verksamheternas behov i upphandlingsprocessen. Se över hur mindre enheters behov av varor och tjänster ska tillfredsställas. Det kan också finnas skäl att för större projekt utvärdera den ekonomiska vinsten av ramavtal relativt att upphandla. Fortsätta att utveckla upphandlingsprocessen i syfte att tillhandahålla verksamheterna med aktuella ramavtal. Fortsätta att utveckla uppföljningen av de ramavtalsupphandlade varornas och tjänsternas kvalitet. Genomföra en avstämning mellan ramavtalsregistret och leverantörsreskontran för att säkerställa att inga felregistreringar av leverantörsnamn och/eller organisationsnummer förekommer. Tierps kommun 2 av 17

6 2 Inledning 2.1 Bakgrund På uppdrag av Tierps kommuns förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en granskning av ändamålsenligheten i kommunens ramavtal samt avtalstroheten av dessa. 2.2 Syfte och revisionsfrågor Granskningens övergripande revisionsfråga och tillika syfte är att granska om: Kommunens ramavtal är ändamålsenliga? För att besvara den övergripande revisionsfrågan har följande revisionsfrågor formulerats: 1. Är upphandlings- och anskaffningsverksamheten i kommunen ändamålsenligt organiserad? 2. Är kommunens upphandlingsverksamhet ändamålsenlig utifrån verksamhetens behov, kvalitet och pris? 3. I vilken utsträckning köper kommunen varor och tjänster av upphandlade leverantörer (ramavtal)? 2.3 Revisionsmetod För att besvara de tre revisionsfrågorna och således uppfylla granskningens syfte har följande revisionsmetoder använts: Intervju med upphandlingschefen samt studier av styrande dokument Webbundersökning med kommunens certifierade beställare (ca 95 % av chefer med budgetansvar är certifierade) Registeranalys av samtliga inköpstransaktioner under perioden till Stora avvikelser har följts upp tillsammans med upphandlingsenheten för att säkerställa kvaliteten i analysen. 2.4 Avgränsningar samt förtydliganden Bedömningen har avgränsats till uppföljning av inköp mot ramavtal år Efter genomförd registeranalys har de största avvikelserna från ramavtalsregistret följts upp och stämts av med upphandlingsenheten. Uppföljningen visar på att den verkliga avtalstroheten är väsentligt högre än vad den initiala registeranalysen Tierps kommun 3 av 17

7 pekat på. Vi har därav, pga. tekniska begränsningar i materialet, även genomfört manuella verifieringar för att fastslå avtalstroheten av kommunens ramavtal. 3 Upphandlings- och anskaffningsverksamhetens organisation 3.1 Organisation Upphandlingsenheten består av två upphandlare, en avtalscontroller/upphandlare (två halvtidstjänster för en person) samt en upphandlingschef. Upphandlingsenheten är en av fem stabsfunktioner inom blocket gemensam service för vilket kommunchefen tillika är chef. År 2009 infördes certifiering av beställare i kommunen. Genom certifieringen gick kommunen från ca 1600 beställare till ca 300 certifierade beställare. De certifierade beställarna utgör kommunens upphandlings- och anskaffningsnätverk ute i verksamheterna dvs. är upphandlingsenhetens förlängda arm. Samtliga certifierade beställare genomgick (2009) en halvdagsutbildning. I dag tillhandahåller upphandlingsenheten utbildning av nya certifierade beställare två gånger per år. Syftet med utbildningstillfällena är inte att utöka antalet certifierade beställare, utan är snarare ett sätt att möta kommunens personalomsättning. Vid granskningstillfället fanns 283 certifierade beställare. Utbildningens innehåll diskuteras kortfattat i avsnitt Styrande och stödjande dokument ansvarsfördelning och sanktioner Inom upphandlings- och anskaffningsområdet finns ett antal styrande dokument. Dokumenten stipulerar bl.a. reglerna kring ansvarsfördelning, beloppsgränser etc. Dessa dokument är: Upphandlingspolicy för Tierps kommun Riktlinjer för direktupphandling Delegationsordningen Beställarhandledningen Reklamationsblanketter Samtliga dessa dokument är tillgängliga på kommunens intranät. Tierps kommun 4 av 17

8 3.2.1 Styrande dokument - ansvarsfördelning Upphandlingspolicyn för Tierps kommun är antagen av kommunfullmäktige 42/2011. Policyn bestå av ett antal områden där de väsentligaste nedan återges kortfattat: Upphandling/anskaffning ska utföras av de som är särskilt utsedda för detta och har erforderlig kompetens (certifierade beställare). I Tierps kommun finns certifierade beställa inom alla verksamheter. Alla anställda som arbetar med upphandling/anskaffning (certifierade beställare) ska ha god kännedom om LOU, kommunens upphandlingspolicy, förevarande riktlinjer för direktupphandling och de i lagstiftningen gällande reglerna avseende mutor och bestickning. Ansvaret för kommunens upphandlingsverksamhet fördelas på: o o o o o Fullmäktige: beslutat (bl.a.) om upphandlingspolicyn Kommunstyrelsen: ansvarar (bl.a.) för uppföljning av upphandlingspolicyn KSAU: fattar (bl.a.) beslut i upphandlingsärenden enligt gällande delegationsordning Upphandlingsenheten: ansvarar (bl.a.) för genomförande av all upphandling över kommunens direktupphandlingsgräns, kvalitetssäkrar upphandlingsprocessen och säkerställer att anskaffningen av varor och tjänster sker enligt LOU, utvecklar och effektiviserar kontinuerligt kommunens upphandlings- och inköpsarbete, tillgängliggör information på kommunens hemsida inför kommande upphandlingar samt sprider information om och förvaltar ingångna avtal, utbildar certifierade beställare och håller dessa informerade om förändringar. Verksamheterna: utser (bl.a.) de som skall genomgå utbildning till certifierade beställare, utser referenspersoner att delta vid utformningen av tekniska och funktionella specifikationer för den vara eller tjänst som skall upphandlas. Vidare stipulerar upphandlingspolicyn att kommunens anställda är skyldiga att känna till och utnyttja de ramavtal som upprättats samt att ramavtalen skall vara lättillgängliga på kommunens intranät. När det gäller direktupphandling får detta endast ske av kommunens certifierade beställare och i enlighet med kommunens riktlinjer för direktupphandling (se nedan). Ansvarig chef fattar beslut om och ansvarar för att direktupphandlingen sker på rätt sätt och i enlighet med riktlinjerna för direktupphandling. Riktlinjer för direktupphandling är antagen av kommunstyrelsen 83/2009. Riktlinjerna bestå av ett antal områden där de väsentligaste nedan återges kortfattat: Tierps kommun 5 av 17

9 Kommunstyrelsen beslutar (bl.a.): Att direktupphandling, på grund av lågt värde, får tillämpas av certifierad beställare i kommunens verksamheter om värdet understiger 0,5 prisbasbelopp. Att direktupphandling, på grund av lågt värde, får tillämpas av certifierad beställare med budgetansvar i kommunens verksamheter om värdet understiger tre prisbasbelopp. Att direktupphandling, på grund av lågt värde, får tillämpas om värdet understiger fem prisbasbelopp under förutsättning att den genomförs av kommunens upphandlingsenhet. Att beslut om inköp efter genomförd direktupphandling enligt ovan skall fattas i enlighet med gällande delegationsordning. Delegationsordningen är antagen av kommunstyrelsen 94/2011. I delegationsordningen stipuleras bl.a. förutsättningarna för delegation, kommunstyrelsen delegationsrätt, vem kommunstyrelsen kan delegera till etc Stödjande dokument - sanktioner Beställarhandledning för certifierade beställare i Tierps kommun är ett stödjande dokument som upphandlingsenheten tagit fram. Dokumentet delas ut till samtliga certifierade beställare vid certifieringsutbildningen. En rad olika områden avhandlas däribland; hur söka information, LOU, hur du beställer, lathund för beställning, hur du beställer från ramavtal, hur du direktupphandlar, konsekvenser vid köp utanför ramavtal, etc. I dokumenten finns även hänvisningar till kontaktpersoner inom upphandlingsenheten, till länkar på intranätet och riktlinjer för direktupphandling. Ett väsentligt avsnitt i beställarhandledningen är otillåten direktupphandling. I avsnittet framgår att i det fall en certifierad beställare genomför en otillåten direktupphandling (exempelvis gör inköp utanför ramavtal eller till ett för högt belopp) blir konsekvensen följande (i stigande skala): Samtal med närmsta chef och representant från upphandlingsenheten och/eller indragen certifiering Vid upprepade överträdelser kommer certifieringen att dras in och/eller disciplinära åtgärder vidtas. Beslut om indragen certifiering och/eller disciplinär åtgärd tas av kommunchef efter samråd med upphandlingschef. Vid intervju med upphandlingschef framkom att reglerna för otillåten direktupphandling är tillämpliga i motsvarande del för de personer som inte är certifierade beställare. En icke certifierad beställare utför per definition en otillåten upphandling i strid mot riktlinjerna för direktupphandling. Grova och/eller upprepade brott mot reglerna är avskedsgrundande. Reglerna har diskuterats och godkänts vid samverkansmöten med fackliga representanter. Tierps kommun 6 av 17

10 Reklamationsblankett finns för att antal av kommunens ramavtalsleverantörer. Det är i första hand verksamheterna själva som skall utföra reklamation av varor och tjänster, där blanketten är ett formaliastöd. 3.3 Kontroller och kommunikation Vår uppfattning (baserat på PwC:s revisionsrapport om skyddet mot korruption och oegentligheter, intervju med upphandlingschefen samt resultatet av webbundersökningen) är att upphandlingsenheten arbetar aktivt med att följa upp om ramavtal saknas för kommunen. Förutom att, på förkommen anledningen initiera en ramavtalsupphandlingsprocess, genomför upphandlingsenheten även proaktiva aktiviteter. Ett exempel på detta är att enheten sedan 2011 ger ut ett nyhetsbrev till samtliga certifierade beställare (är tänkt att komma ut 6-8 gånger per år och har hittills under 2011 utkommit i 4 nummer). Här informeras de certifierade beställarna bl.a. om ny information på intranätet, nya avtal samt efterfrågan av referenspersoner till kommande upphandlingar. När det gäller uppföljning av avtalstrohet genomför upphandlingsenheten månatliga kontroller inom följande områden: HVB-hem Järnhandelsvaror Tryckeritjänster Tvätteritjänster Livsmedel Uppföljningarna innebär en efterhandskontroll av redan godkända betalningar. Vid kontrollen granskas samtliga fakturor inom de utvalda områdena och därigenom efterlevnaden av ramavtalen. Utöver avtalstrohetskontroll av de prioriterade områdena genomför upphandlingsenheten även månatlig kontroll av samtliga fakturor över 120 tkr. Även detta innebär en efterhandkontroll av redan godkända betalningar. Vid kontrollerna brukar normal ett 50-tal fakturor granskas vidare då de föranleder misstanke om antingen avtalsbrott, en otillåten direktupphandling eller att vara eller tjänst är av privatkonsumentlig karaktär. Det är respektive ansvarig upphandlare på upphandlingsenheten som utför de fördjupade kontrollerna. Om det visar sig vara fel av mindre art exempelvis att en underentreprenör till ramavtalsentreprenör felaktigt skickar faktura påtalas felet för berörda. I två fall har granskningarna resulterat i sanktion för certifierad beställaren pga. otillåten direktupphandling. I båda fallen stannade påföljden vid samtal med ansvarig chef och upphandlingschef. Tierps kommun 7 av 17

11 Vidare kontrollerar upphandlingsenheten alla nya leverantörer varje månad. Innan certifieringen av beställare infördes tillkom ca 100 nya leverantörer varje månad. Efter införandet är denna siffra nere i 50 nya leverantörer. Upphandlingschefens analys av resultatet är att den otillåtna direktupphandlingen minskat tackvare den nya upphandlings- och anskaffningsorganisationen. Tillsammans med övriga kommuner i länet arbetar upphandlingsenheten just nu med att upphandla nytt system. I systemet kommer bl.a. finnas modul/systemstöd för direktupphandlingar. Dessutom är förhoppningen att systemstödet skall underlätta, effektivisera och förfina kontrollerna av bl.a. avtalstrohet. 3.4 Bedömningar Vår bedömning är att kommunens styrande och upphandlingsenhetens stödjande dokument avseende upphandlings- och anskaffningsområdet är sammanhängande, aktuella och ändamålsenliga. Upphandlingspolicyn är tänkt att vara ett stadigvarande dokument som slår fast rådande arbetsordning och hänvisar till adekvata regler och riktlinjer. Beställarhandledningen är pedagogisk och tydlig bl.a. framgår vad som förväntas av den certifierade beställaren, dennes ansvar och vilka konsekvenser dess handlande kan få (affärsmässiga, ekonomiska och personliga). Vi bedömer att de kontroller och den kommunikation som utförs inom upphandlingsenheten fyller en viktig funktion i upphandlings- och anskaffningsprocessen samt stödjer den interna kontrollen. Vidare finns ett utvecklat forum för kommunikation mellan upphandlingsenheten och de certifierade beställarna via nyhetsbrevet. Dock finns fortfarande områden som inte följs upp i kontrollerna. Vår sammanfattande bedömning, mot bakgrund av detta, är att kommunens organisation av upphandlings- och anskaffningsverksamhet i huvudsak är ändamålsenlig. Tierps kommun 8 av 17

12 4 Ramavtalens ändamålsenlighet behov, kvalitet och pris Detta avsnitt bygger i huvudsak på resultatet av genomförd webbundersökning med kommunens certifierade beställare. Under respektive tabell återges de certifierade beställarnas kommentarer. Upphandlingschefen har beretts tillfälle att kommentera en summering av svaren och dennes kommentarer återges sist i avsnittet innan vår bedömning. Undersökningen har ingen kvantitativ ansats, utan har använts för att samla in så mycket kommentarer och synpunkter från ett så stort antal certifierade beställare som möjligt. Användningen av fritextsvar i undersökningen möjliggör en nyanserad och kvalitativ analys av resultatet. 4.1 Kännedom om kommunens upphandlingspolicy och ramavtal Diagram 1. Kännedom om kommunens upphandlingspolicy Tabell 1. Fördelning av svaren på frågan. Tierps kommun 9 av 17

13 Resultat de certifierade beställarnas kommentarer Tidsbrist, förenklat utförande med det mest väsentliga innehållet av avtalen. Skriv i klartext. Sökfunktionen på intranätet har inte fungerat. Information om att ramavtal tas bort har inte gått ut. Det är inte alltid lätt att hitta ramavtalen. Lite otydlighet, finns många saker är gränsfall men då handlar jag från billigaste stället tyvärr oftast utanför avtalet. Verksamheten har många olika inköpsbehov, det är omöjligt att vara insatt i alla. Bristfällig sökmotor i ramavtal. De saker som vi vanligen beställer har jag koll på var jag ska beställa, men när det är något annat är det svårt att få information då det inte går att söka i ramavtalen på olika saker. Har nyss gått kurs och inte använt mig av denna/gjort någon beställning Enhetschefen bör informera vid möten med berörda personer. Sökfunktionen på insidan bör bli bättre. T.ex. vore det toppen att kunna söka på specifika varor, t.ex. "datorspel", "skrivpapper" eller dyl. Info på hemsidan är en djungel, mycket av det vi behöver inom verksamheten finns inte i relevanta avtal. Vi blir då hänvisade till företag som inte besitter den kompetens som vi behöver. Varje inköp kräver för mycket förberedelse. Bättre sökmotor på ramavtalssidan!!!! 4.2 Ändamålsenlighet - behov I webbundersökningen ställdes två frågor avseende verksamheternas behov av ramavtal. Resultatet av svaren presenteras i nedan tabeller. Tabell 2. Fördelning av svaren på frågan. Tierps kommun 10 av 17

14 Resultat de certifierade beställarnas kommentarer Tar alldeles för lång tid att leta efter ramavtalen exempelvis hos Serveras e-handel. Dessutom ska man ska komma upp i 2000 kr i inköp för att slippa avgiften 150:-. Tid som inte finns i vår verksamhet! Behövs tydligare kommuninterna rutiner för hur vi gör när vi är missnöjda - t.ex. när en leverantör ständigt levererar fel. Var ska informationen samlas? Får varor på en dag från andra ställen. Det tar alldeles för lång tid med en upphandling av en vara man kanske behöver omgående och som det inte finns ramavtal på. Ibland är det tidskrävande då vi måste beställa några fjuttiga saker från olika firmor. Inte snabbt och enkelt genom att vi inte kan handla i affärer på orten. Kan endast beställa med 1-2 veckors väntetid. Kan bli dyrare. Om det är en "ny" vara jag behöver ha tag på, är det ganska tidskrävande att via datorn ta reda på vilket företag som tillhandahåller den varan och sedan beställa varan till ett pris som i en hel del fall är dyrare än om jag hade gått till Ibland önskar man att "närhet" prioriterades t.ex. genom samarbete mellan leverantörer för att i vissa fall undvika resor. Det enda som fungerar smidigt är inköp av kontorsmaterial. Försvårar då det läggs mycket tid till att söka efter de varor eller tjänster som enheten efterfrågar. Många varor finns inte att tillgå genom ramavtalen eller så måste stora kvantiteter köpas in. Avtal sluts ofta med företag för långt borta, för långa leveranstider och för stora förpackningar samt för svårt att få ett smidigt samarbete. Svårt att leta fram artiklar vi behöver. Det tar en massa tid att söka och hitta rätt. Vore bra om vi kunde söka på ex blyertspennor o att vi då fick fram alla som vi har ramavtal på. Tabell 3. Fördelning av svaren på frågan. Tierps kommun 11 av 17

15 Resultat de certifierade beställarnas kommentarer Det vore fördelaktigt om man kunde handla lokalt på andra orter i kommunen. Sortimentet för leksaker till förskolan är väldigt begränsat och det är svårt att hitta med bra kvalitet då vi inte har avtal på leksaker med några andra än Staples och Skolaba. Vissa livsmedel kan inte beställas genom köket för att det är för små kvantiteter. Vi behöver spontanhandla små saker vid akuta behov och det är svårt. Det gäller oftast summor på ca 100 kr eller mindre. Det gäller inga specifika varor utan snarare möjligheten att handla snabbt. Saknar ramavtal med någon mataffär på orten. Det spontana i vår verksamhet fungerar inte alltid. T.ex. rolig mellis, bakning m.m. Saknas varor kan man inte fixa det lilla extra för barnen. Visst omläggningsmaterial till sår, som vi ibland behöver är inte upphandlat. Det finns behov av upphandlade HVB med inriktning på LSS. Vi är en liten verksamhet och det finns nästan bara storpack av saker när det gäller livsmedel och att behov som tv-spel, film och tv-kanaler inte finns att tillgå. Exempelvis trasiga persienner är det ingen som har på sitt ansvar. Ett flertal fönster går inte att öppna. Administration av inköp tar på tok för mycket arbetstid. Utbudet är väldigt begränsat inom slöjden samt så vet jag att andra enheter som fritids eftersöker slöjd- detaljer. Vi har haft avtal med dem tidigare. Entreprenörer för röjningar, huggningar m.m. Saknas några avtal för oss. Sen om det beror på "tröghet" hos upphandlingsenheten eller att de är för lite personal de vet jag inte? Känslan är att dem är lite väl strikta enl. LOU på bekostnad av affärsmässigheten. 4.3 Ändamålsenlighet kvalitet Tabell 4. Fördelning av svaren på frågan. Tierps kommun 12 av 17

16 Resultat de certifierade beställarnas kommentarer Sårvårdsprodukter ordineras ofta av läkare på UAS. Men då vi inte har dessa produkter upphandlade, blir det problem för verksamheten. Då livsmedel enbart kan inhandlas av Servera får man nöja sig med deras kvalitet. Vill man t ex. ha bättre eller närproducerade grönsaker finns inte den möjligheten. Dåligt! Tänk på mindre enheter. Många varor ger bättre pris när större mängd köps, drabbar mindre enheter som inte har behov/förvaringsmöjligheter. En avdelning som inte har några förvaringsmöjligheter i ett litet kök. Kan inte göra vissa varubeställningar pga. alldeles för stora kvantiteter. Vi får alltid betala avgifter för att vi inte kommer upp i gällande summa. Upplever att mina verksamheters behov glöms bort ibland. Inköp måste ske av stora volymer, vi har små enheter och kan inte lagra. Vi kan heller inte stänga verksamheter för att personalen måste åka till Tierp och hämta grejer. Om jag köper något t.ex. Xl-bygg så kostar varan där 30kr så finns det alltid billigare någon annanstans för ungefär hälften. Kvaliteten är för det mesta god, men kostnaden i vissa fall är orealistisk. Svårt att nå kommunens mål med hela tjänster när vissa arbetsområden ligger på entreprenad, t.ex. lokalvård. Fel firma- vår önskade och utnyttjade firma har ett betydligt större utbud, samt ungefär likartade priser. Det nya ramavtalet tillkom "över våra huvuden". När det gäller reparationer av vitvaror är vi mycket missnöjd detta innebär extra kostnad för verksamheten på grund av att företaget har personal som inte har kunskap. Jag förutsätter att man i upphandlingsavtal gjort denna bedömning. Våra telefoner fungerar mycket dåligt. Samtal bryts, samtal kommer inte fram, det medför att anhöriga och andra är mycket irriterade på detta. Många klagar på att det är svårt att prata med mig pga. störande ljud i telefonen. Grönsaker och potatis är det svårt att köpa på Servera när det är så kort datum. Vi har bara leverans en gång i veckan. Vi är en liten verksamhet och oftast är ramavtalen formade utifrån större verksamheter, t.ex. när det gäller inköp av livsmedel. Då tvingas vi att köpa storpack och slänga det som inte hinner förbrukas. Tierps kommun 13 av 17

17 Jag har många gånger varit tvungen att servera ris eller pulvermos. Potatisen håller inte kvalitet, och är ofta dålig före utgånget datum. Samtligt är frukt och grönt av betydligt sämre kvalitet än Windings. Svårt att specificera bra. Ramavtal kan innebära extra resor för inköp av småsaker. Dålig lagerhållning hos vissa ramavtalsleverantörer. Inom trä- och metallslöjden finns det bara Br Holm som leverantör av virke. Vi har på talat att vi vill ha slöjd-detaljer samt Nitram som leverantörer också. Så vi kan köpa gångjärn samt andra detaljer som Leksakshjul, ljushållare etc. Ofta leverantörer långt borta, alldeles för långa leveranstider, för stora förpackningar, ingen flexibilitet, inga möjligheter till att träffas för att titta på lösningar. Lite väl många lägsta pris upphandlingar görs som påverkar kvaliteten långsiktigt. "Man får vad man betalar för" Ändamålsenlighet - pris Tabell 5. Fördelning av svaren på frågan. Resultat de certifierade beställarnas kommentarer Ibland verkar det som att det bara ställer till besvär. Mindre bra för små enheter. Ibland ser man att det finns extrapriser på andra ställen som det är billigare hos avtalen. Vår lilla enhet kan inte utnyttja avtalen. Vi beställer för små mängder och då kör ej Gävleorten ut varor till oss. Det verkar som upphandlarna inte vet så mycket om vår verksamhets behov! Frustrerande när det vi behöver är mycket dyrare genom ramavtalet än hos annan leverantör. Kanske ett resultat av att våra behov inte alltid är kända när upphandlingen görs. Förlorar minst 25% på ramavtalen. Svårt för företag att få ramavtal med kommunen. När det gäller material, böcker, teknik, möbler, varor -stämmer det men gällande tjänster som städ, transporter så finns personal redan i verksamheten som ska ha möjlighet att få heltidstjänster. Jag upplever det som att datorer, städ, förbrukning inom el och möbler är dyrare. Kan hitta bättre priser på andra ställen där vi inte har ramavtal. Servera är inte alltid billigast och bäst. Tierps kommun 14 av 17

18 Svårt när man är en liten enhet det blir dyrt ibland att handla efter avtal för att det krävs att man köper stora mängder. Vissa restrektioner gör att det blir dyrare då vi t.ex. inte får ta en försäkring på de cyklar vi köper. Vi är kompetenta att i de flesta fall själva gör inköpsbeslut. Stämmer i huvudsak för standardvaror, men inte för tjänster. Bara ett fåtal varor har lågt pris (de som var med i upphandlingen) resten har ett mycket högt pris, mycket högre än konkurrenterna. Verksamheterna förlorar på att följa avtalen. I flertalet av upphandlingar genomförda under 2010, 2011 har verksamheten fått fördyrade kostnader. 4.5 Kommentarer från upphandlingschefen Enligt upphandlingschefen ska verksamheterna tillfrågas om de vill vara referenspersoner, dock skall verksamheterna inte avgöra huruvida en upphandling skall genomföras eller ej. Samtliga ramavtal ska gälla för kommunens samtliga verksamheter. Enligt upphandlingschefens mening är det varken ändamålsenligt eller möjlig att med nuvarande resurser upplysa om när ett ramavtal har gått ut. Förutsatt att upphandlingsenheten har tillräckliga resurser ska ett ramavtal som gått ut alltid ersättas med ett nytt utan att det aktuella området blir avtalslöst under en period. Utan implementering av e-handelssystem förutsätter detta att de certifierade beställarna kontrollerar att ramavtalsleverantören inte ersatts av en ny före det att beställning sker. För reklamationer ska det alltid finnas uppgifter om kontaktperson hos leverantören i respektive avtal. I tillämpliga fall skall dessutom en reklamationsblankett finnas. Upphandlingschefen menar att kommunen har extremt få lägsta pris upphandlingar eftersom dessa förutsätter att varan kan definieras och specificeras i detalj. Ramavtalsleverantörer har straffavgifter och miniinköpsgränser kopplade till miljöaspekter. Det finns till som ett styrmedel för att bl.a. minska onödiga lastbilstransporter. Eftersom upphandlingar måste vara konkurrensneutrala enligt LOU så kan inte en anbudsgivare diskrimineras pga. geografiska förutsättningar. Enligt upphandlingschefen är leveranstiderna relativt korta. Livsmedelsleveranser sker två gånger per vecka. Enligt upphandlingschefen ligger problemet för små enheter snarare i att de erhåller för stora förpackningar. En möjlig lösning på detta är omlastningscentraler. Detta bedöms dock vara en kostsam lösning för en kommun i Tierps storlek att själva bekosta. Upphandlingschefen driver frågan om ett möjligt samarbete kring detta tillsammans med en eller flera grannkommuner. 4.6 Bedömningar Även om huvuddelen av de som besvarat webenkäten anser att ramavtalen är ändamålsenliga så visar de skriftliga kommentarerna att kritiska synpunkter finns inom flera områden. Det gäller bl.a. att mindre enheter har svårigheter att utnyttja Tierps kommun 15 av 17

19 ramavtalen, att de priser som gäller i ramavtalen inte uppfattas vara förmånliga och att kvaliteten inte är tillfredsställande. Vi bedömer att det finns skäl att se över hur mindre enheters behov av varor och tjänster ska tillfredsställas. Det kan också finnas skäl att för större projekt utvärdera den ekonomiska vinsten av ramavtal relativt att objektsupphandla. Vi bedömer också att det finns förbättringspotential i sökvägarna på kommunens intranät. Dagens system bedöms inte fullt ut vara användarvänlig eller ändamålsenligt ut ifrån granskningens resultat. Som tidigare nämnts i avsnitt 3.4 finns goda förutsättningar för en bra kommunikation mellan upphandlingsenheten och de certifierade beställarna bl.a. genom utgivning av nyhetsbrev. Utifrån de kommentarer som lämnats finns det trots detta en indikation att informationen kring exempelvis nya upphandlingar skulle kunna utvecklas. Avslutningsvis bedömer vi att de lämnade kommentarerna kring kvaliteten understryker behovet av en utvecklad uppföljning av kvaliteten i ingångna ramavtal. 5 Ramavtalstrohet Detta avsnitt bygger på resultatet av genomförd registeranalys samt efterföljande genomgång tillsammans med upphandlingsenheten avseende de största avvikelserna från ramavtalsregistret. Resultatet baseras på en registeranalys mellan organisationsnummer i ramavtalsregister och organisationsnummer i leverantörsreskontran. Utfallet har presenterats och diskuterats med upphandlingschefen. Vid genomgången noterades att flera ramavtal, samt andra inköp i enlighet med rådande upphandlingsregler, registrerats som inköp utanför ramavtal. Att flera ramavtalsleverantörer har registrerats ger en indikation av eventuella felregistreringar av organisationsnummer och/eller leverantörsnamn antingen i ramavtalsregister och/eller leverantörsreskontran (se nedan för utfall). Denna begränsning i materialet föranledde en manuell handpåläggning och uppföljning. Vi valde ut de 45 leverantörer som kommunen beloppsmässigt haft störst inköp ifrån (totalt 221,7 Mnkr) och som noterats som inköp utanför ramavtal och bad upphandlingsenheten att komplettera där avtal eller annan adekvat förklaring fanns. Efter verifieringen är resultatet av registeranalysen: Avtalstyp Belopp (Mnkr) Procent Antal fakturor Procent Ramavtal 156,2 44, ,5 Inköp i enlighet med upphandlingsregler 151,9 43, ,5 Tierps kommun 16 av 17

20 Utan ramavtal 43,1 12, ,0 Totalt 351,2 100, ,0 Tabell 6. Utfall av registeranalys med uppföljning. Av tabellen framgår tydligt att kommunens ramavtalstrohet är hög. Beloppsmässigt står inköpen utanför ramavtal, och/eller inköp i enlighet med rådande upphandlingsregler, endast för ca 12 %. När det gäller antalet fakturor står dock inköpen utanför avtal för över 40 % av det totala antalet fakturor under perioden. Viktigt att notera är att i de 12 % som vi klassificerat som utanför ramavtal så kan det finnas både ramavtalsleverantörer (som alltså ej fanns med i urvalet), samt korrekta direktupphandlingar i enlighet med LOU och kommunens Upphandlingspolicy. Av den fördjupade granskningen kunde vi konstatera att ca 10,2 Mnkr (ca 3 %) har köpts utanför ramavtal. Vi har ej granskat de övriga ca 30 Mnkr vidare eftersom det ligger utanför denna granskning. Vid uppföljningen noterades dessutom felaktiga organisationsnummer för total tre ramavtalsleverantörer. Som framgår av tabell 6 kan en stor del av (151,9 Mnkr av 254,5 Mnkr) förklaras av inköp i enlighet med rådande upphandlingsregler. Detta handlar främst av inköp från helägda kommunala bolag, transfereringar inom skola mellan kommuner, fakturor från Upplands Lokaltrafik etc. Vi genomförde dessutom en stickprovsgranskning av fakturor från Uppsala kommun för att kontrollera vilken typ av inköp som gjort för att säkerställa att exempelvis otillåtna inköp av konsulttjänster inte förekommer. Totalt har kommunen betalat fakturor till Uppsala kommun med totalt 20,9 Mnkr. Av dessa fakturor har totalt 9,0 Mnkr granskats och inga avvikelser har konstaterats. 5.1 Bedömningar Vår bedömning är att ramavtalstroheten inom Tierps kommun i huvudsak är tillfredställande. Beloppsmässigt visar registeranalysen att ca 12 % (ca 43 Mnkr) av inköpen kan vara inköp utanför ramavtal och/eller inköp i enlighet med rådande upphandlingsregler. Vid den fördjupade granskningen konstaterades att endast ca 3 % (10,2 Mnkr) är inköp utanför ramavtal. Registeranalysen ger dock en tydlig indikation på att det sker många inköp till små belopp. Tierps kommun 17 av 17

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011 Uppföljning av granskning om upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 mars 2011 Revrapport_Uppföljning av granskning om upphandling_tranås.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Fredrik Andrén Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 2.1. Bakgrund 5 2.2. Syfte 5 2.3. Metod

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

Ärende 4. Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal

Ärende 4. Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal Ärende 4 Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal Tjänsteskrivelse KS 2012.0333 Handläggare: Karin Lindqvist, Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av tidigare genomförd granskning av ramavtal

Uppföljning av tidigare genomförd granskning av ramavtal www.pwc.se Februari 2017 Simon Löwenthal Joanna Hägg Uppföljning av tidigare genomförd granskning av ramavtal Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...

Läs mer

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy 2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015 SiS inköps- och upphandlingspolicy 2 [5] 1 Inledning Syftet med denna policy är att skapa ett rättsenligt och enhetligt arbetssätt för inköp och upphandling inom SiS. Denna

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad 1 (5) Datum 2017-02-23 Diarienummer KS 2017-5 Handläggare Camilla Petersson Direkttelefon 0380-51 80 10 E-postadress Camilla.petersson@nassjo.se Kommunstyrelsen Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Granskning av direktupphandling

Granskning av direktupphandling www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av direktupphandling Rebecca Lindström Carl-Magnus Stenehav Bo Thörn Region Halland Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 2.1. BAKGRUND 2 2.2. REVISIONSFRÅGA

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005)

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) LS 1102-0181 UPPHANDLINGSPOLICY Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15 Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (6)

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting Bilaga Upphandlingsmatris Antagen av Landstingsstyrelsen 2006 1(4) Landstingets olika verksamheter köpte varor och tjänster för ca 18 miljarder kr under år

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

INKÖPSPOLICY FÖR HÖÖRS KOMMUN

INKÖPSPOLICY FÖR HÖÖRS KOMMUN INKÖPSPOLICY FÖR HÖÖRS KOMMUN Inköpspolicy för Höörs kommun anger de riktlinjer som under iakttagande av gällande författningsbestämmelser om offentlig upphandling mm gäller för kommunens inköpsverksamhet.

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Granskning av upphandling och inköp

Granskning av upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Jörn Wahlroth September 2014 Granskning av upphandling och inköp Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Syftet med denna policy är att

Syftet med denna policy är att Datum 2007-03-14 Ert datum Vår beteckning Er beteckning Upphandling och service Kommunstyrelsen Upphandlingspolicy för Fagersta kommun Syftet med denna policy är att stödja verksamheterna i sitt uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-03 2011-08-17 1 (5) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING OCH SYFTE...2 2. INTERN HANDLÄGGNING...2 3. SAMORDNING...3 4. MILJÖHÄNSYN...3 5. ETISKA

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandlingsgränsen är: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 534 890 kronor, dvs. högst 28 procent av tröskelvärdet som är 1 910 323 kronor.

Läs mer

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Upphandlingsfrågor Krokoms kommun 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor 2008-09-03 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4 2 Inledning...6

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg Revisionsrapport* Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster Eskilstuna kommun Mars 2008 Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...1

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster. RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I TYRESÖ KOMMUN 2010 1 Allmänt Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning upphandling

Revisionsrapport Granskning upphandling s revisorer Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för upphandling. Revisionen hemställer att kmunstyrelsen lämnar

Läs mer

8. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp.

8. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp. Policy för upphandling och inköp 1. All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma bästa har företräde framför enskild verksamhets intresse. 2.

Läs mer

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet Bilaga KS 2012/27/1 2012-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 08 Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning och bakgrund 5 1.1 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun

Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun December 2009 Lars Edgren Innehållsförteckning Granskning av anställdas bisysslor... 1 Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011. Huddinge kommun. Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten

Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011. Huddinge kommun. Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011 Huddinge kommun Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1.

Läs mer

pwe Gnesta kommun Granskning av inköp och upphandling Revisionsrapport Gnesta kommun www.pwc.se Ink: 2013-09- 18 Dnr För handtäggning.

pwe Gnesta kommun Granskning av inköp och upphandling Revisionsrapport Gnesta kommun www.pwc.se Ink: 2013-09- 18 Dnr För handtäggning. www.pwc.se Ink: 2013-09- 18 Dnr För handtäggning. Revisionsrapport Granskning av inköp och upphandling Sofia Nylund Richard Vahul ~ pwe Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 24 september 2012, 151 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Förhållningssätt... 3 2. Samordnad upphandling... 4 3. Standardisering...

Läs mer

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen 1 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Stockholms universitet (SU) granskat intern styrning och kontroll i upphandlings-

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Granskning av upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och metod 1 2. Regler om offentlig upphandling 1 2.1 Upphandlingsformerna 2

Läs mer

Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011. Lidingö stad. Granskning av upphandling

Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011. Lidingö stad. Granskning av upphandling Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011 Lidingö stad Granskning av upphandling Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och avgränsning...3

Läs mer

INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern. Antaget av Umeå kommunfullmäktige

INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern. Antaget av Umeå kommunfullmäktige INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern Antaget av Umeå kommunfullmäktige 2011-05-30. 2(5) Inledning Umeå kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader för

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Styrelsehandling nr 14b 2016-04-15 Göteborgs Stad Upphandling & inköp Gemensamt för staden Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad - Policy N010G00167 Version: 2 Gällande from

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Bilaga 3, KF 94/2017 Sidan 1 av 13. Centraliserat inköp. H u r, n ä r o c h v a r f ö r?

Bilaga 3, KF 94/2017 Sidan 1 av 13. Centraliserat inköp. H u r, n ä r o c h v a r f ö r? Sidan 1 av 13 Centraliserat inköp H u r, n ä r o c h v a r f ö r? Sidan 2 av 13 Varför prioritera inköp? Inköp behöver prioriteras: Det finns effektivitets- och besparingspotential om inköp används strategiskt

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Beslutade av Kommunstyrelsen den 20 mars 2013 (PM 2013:39 RI) Tidigare beslutade riktlinjer för, dnr 129-2225/2007 upphör att gälla. Stadens upphandlingsverksamhet

Läs mer