Rapport kommundialoger

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport kommundialoger"

Transkript

1 Rapport kommundialoger Inom ramen för projektet Service Skapar Tillväxt och framtagandet av det regionala serviceprogrammet. Processledarna Christer Johansson och Bo Lönnquist har träffat samtliga kommuner under februari månad. Syftet har varit att avrapportera projektet Service Skapar Tillväxt samt att förankra det regionala serviceprogrammet. Processledarna har sammanställt minnesanteckningar från samtliga tolv besök. Borgholms kommun KSAU, Intresserade av att fler Servicepunkter (mötesplatser) byggs upp i kommunen Intressant med mer e-handel Vidgning av servicebegreppet intressant. Mer pengar till utökad service typ servicepunkter Hitta innovativa former för att stödja lanthandeln Långsiktigheten garanteras genom bygdepeng Regionalt GIS-system önskvärt Betalar hemsändningsbidrag till varubuss till äldre och funktionshindrade med mer än 12 km till närmsta affär Trygghetsfrågorna i fokus. Två pågående trygghetsundersökningar. Polisen och SKL.

2 Emmaboda kommun KSAU, Intresserade av att fler Servicepunkter (mötesplatser) byggs upp i kommunen Mötesplats med restaurang mm i Långasjö på gång Eriksmåla lämpligt som servicepunkt. Kommunen jobbar för detta. Typiska bruksorter har svårare att vara pådrivande i utvecklingsfrågor Mobiltäckningen undermålig på vissa ställen. Negativt för människor med trygghetslarm och för bl.a. skogsentreprenörer Länsstyrelsens syn på strandskydd hindrar utvecklingen Vägskyltning borde vara mer obyråkratiskt Kommunen öppen för hemsändningsbidrag över kommungräns Kommunen som gränskommun upplever problem med KLT:s biljettsystem Samåkningsprojekt på gång i Långasjö kommunen positiv Har fiberplan. Flera fiberföreningar finns. Positiva till bygdepeng. Skulle garantera långsiktigheten i dialogen mellan utvecklingsgrupper och kommunen Kontantuttag problematiskt speciellt i centralorten. Ofta tekniskt problem med bankautomat. Ingen känd synpunkt på kontanthanteringen från landsbygden Positiva till utvecklingscheckarför bl.a. lanthandlare som kan sökas vid behov Regionalt GIS-system

3 Hultsfreds kommun KSO och landsbygdsansvarig, Hultsfreds kommun ser positivt på en vidgning service-begreppet så att fler åtgärder kan bli föremål för stödformer i utvecklingen av kommersiell service på landsbygden. Kommunen vill till exempel följa utvecklingen när det gäller kontanthantering. Lokal finansiering ses inte som ett generellt problem då man har flera lokal sparbanker i kommunen som tar stort ansvar. Kommunen framhåller dock värdet av mikro-finansiering (utvecklings-checkar eller liknande) i det lokala utvecklingsarbetet. Viktigt att detta instrument finns med i framtiden! Spridningen av goda exempel är viktigt inslag i ett nätverksbyggande kring landsbygdsutveckling. Underlättar det lokala arbetet och ger inspiration. Ett område som Hultsfreds kommun särskilt lyfter fram den dåliga mobiltelefontäckningen. För närvarande genomför kommun systematiska mätningar via renhållningsfordonen. Samordnade aktiviteter över hela länet krävs för framgång. Hultsfreds kommun är mycket positiv till samordning och samplanering över kommungränserna. Sådant samarbete har redan i hög grad utvecklats för olika verksamheter med Högsby och Vimmerby kommuner. Kommunen är därmed också positiv till att utveckla planeringsinstrument i någon form av gemensam GIS-plattform. Högsby kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott, Intresserade av att fler Servicepunkter (mötesplatser) byggs upp i kommunen Intressant med mer e-handel Poängterar att RSP:en måste bli en konkret plan mer verkstad, mer goda exempel Betaltjänster/kontanthantering ingen prioriterad fråga i kommunen

4 Kommunen självkritisk har på senare tid inte aktivt arbetat med servicefrågorna på grund av bland annat omorganisation Kommunala upphandlingar i mindre delar möjliggör för mindre företag typ lanthandeln att lämna offerter Distribution/transporter/logistik viktiga frågor Krav måste ställas på Posten Hemsändningsbidraget till lanthandlare f.n. 140 kronor/hemsändning Kommer som tidigare att inbjuda lokala utvecklingsgrupper i kommunen (kommunbygderåd) Kalmar kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott, Intresserade av att fler Servicepunkter (mötesplatser) byggs upp i kommunen Intressant med mer e-handel Poängterar att RSP:n måste bli en konkret plan mer verkstad, mer goda exempel Kommunala upphandlingar i mindre delar möjliggör för mindre företag typ lanthandeln att lämna offerter Investeringsstöd till lanthandeln Tidig starthjälp vid exempelvis lanthandelsövertagande Hitta innovativa former för att stödja lanthandeln Klargöra vad som är kommunens resp. kommunmedborgarnas ansvar De boende på orten ska styra bygdens utveckling

5 Utvecklingsdialoger är kommunens ansvar Långsiktigheten garanteras genom bygdepeng Regionalt GIS-system Distribution/transporter/logistik viktiga frågor Differentierat hemsändningsbidrag Landsbygdsutvecklartjänsten viktig Mönsterås kommun KSAU, 2014 Varuförsörjningsprogrammet viktig bas i landsbygdsarbetet och i bevarandet av service på landsbygden. Stödet till lanthandeln viktigt i flera avseenden. Förutom lån eller bidrag till investeringar i butikerna behövs också rådgivning för utveckling butikerna. Någon form av system med "checkar" för marknadsföringsinsatser och affärsutveckling efterlyses (jmf tidigare insatser genom landsbygdsmentorerna). Mönsterås kommun ser etableringen av servicepunkter som en viktig modell för att utveckla och bevara kommersiell service på landsbyden. Bredband- och fiberutbyggnad är viktiga frågor för landsbygden och där har Mönsterås kommun satsat stort. Kommunen anser sig också har en levande och tät dialog med lokala grupper i frågeställningar som har med landsbygdsutveckling att göra. Andra frågor som Mönsterås kommun prioriterar i ett landsbygdsperspektiv är: Skyltning. Enklare och mer generöst regelverk efterlyses. Vägskyltning är också förknippat med relativt höga kostnader för små och nystartade företag. Enskilda vägar Mobiltelefontäckningen. Kan mer samlade insatser göras via regionala initiativ? Mönsterås kommun har inga planer på nedläggning av landsbygdskolor.

6 Kommunen är positiv till ökat samarbete och samverkan över kommungränserna och ser betydelsen av att och utveckla planeringsverktyg t ex via en GISplattform. Övergripande ser Mönsterås kommun det som angeläget service-begreppet vidgas och att fler utvecklingsinitiativ kan innefattas i stödet till kommersiell service. Långsiktighet är viktig. Från Mönsterås kommuns sida framhålls också betydelsen av spridning av goda exempel och nätverksbyggande kring detta. Mörbylånga kommun Svar på frågor gällande serviceprogram i Kalmar län och uppföljning av projektet Service Skapar Tillväxt Återkoppling till genomfört serviceprojeket: Kultur- och näringslivssektionen har inte jobbat med denna fråga utan enligt uppgift har Regionförbundet efter en fråga ställd till kommunerna om vilka orter som skulle användas. Här bestämde Mörbylånga kommun att prioritera Södra Möckleby/Degerhamn. Vid ett Regionförbundsmöte under hösten redovisades hela projektet och Eva Hansson från Södra Möckleby redovisade sina synpunkter. Vad är överförbart från serviceprojektet till övriga orter i kommunen/länet? Hur jobbar kommunen idag med kommersiell service/landsbygdsfrågorna? Via projektet Ölandsnätet, Fyr till Fyr, Ölandsidrotten samt Leader Kalmar Öland mm. Vi har tillsammans med Hela Sverige Ska Leva genomfört lokala utvecklingsplaner i Degerhamn, Grönhögen, Kastlösa och sydöstra Öland. Kontanthantering/betaltjänster. Finansieringsfrågor(tex kapital till företag, lokala initiativ). Vad gäller Södra Möckleby som investerar kommunen i Alungården Södra Möckleby. I övrigt lotsar vi företag, föreningar till tex Regionförbundet och Länsstyrelsen o Kalmar Leader Öland för dessa frågor. Hur skapas dialog mellan kommunen och lokala utvecklingsgrupper och hur stöttas drivande lokala utvecklingsgrupper? Vi har en god dialog med Färjestadens Företagsgrupp, Mörbylånga Företagsgrupp, Södra Möckleby Sockenförening samt Ölandsidrotten.. Där Södra Möckleby är en grupp som ska utvecklas genom projektet Fyr till Fyr med kompetensutveckling/affärsutveckling kring Cykelleden. Ölandsidrotten

7 med föreningar som utvecklar sina aktiviteter tillsammans med Camping Öland m.fl. Samordning över gränserna. Attraktivitet, profilering, marknadsföring? Användandet av geografiskt informationssystem (GIS) i kommunen. Det finns ett sådant informationssystem. En heltid som bara jobbar med detta och används när det behövs med olika frågor. Övriga servicefrågor som är på gång i kommunen? Varuförsörjningsplanen för hela länet där Regionförbundet är den samlande länken. Nybro kommun Kommunstyrelsen Intressant med mer e-handel Poängterar att RSP:en måste bli en konkret plan mer verkstad, mer goda exempel Bredband/fiber Kommunikationer Kontanthantering/betaltjänster Kommunstyrelsen kommer efter att ytterligare internt diskuterat servicefrågorna att förteckna synpunkterna och därefter sända in dessa till RF inom en vecka. Oskarshamns kommun KSAU, Intresserade av att fler Servicepunkter (mötesplatser) byggs upp i kommunen

8 RF bör ta en samordnande roll för nätverket mellan orterna 1000-orterna mest drabbade av serviceneddragningen. Landsbygden klarar sig bättre. Ökat större statligt ansvar för den kommersiella servicen Gäller för lanthandeln att skapa en attraktiv lokal profil Skapa långsiktighet i agerandet till lanthandeln. RF bör stödja även e-handelssystem En grundfråga: Är vi som kommun beredd att satsa på/stödja lanthandel ännu mer? Servicebegreppet bör vidgas/breddas och bidrag bör utgå till åtgärder även till en servicepunkt. Inte bara till kyl/frysdiskar och drivmedel. Kommunala upphandlingar i mindre delar möjliggör för mindre företag typ lanthandeln att lämna offerter Hitta innovativa former för att stödja lanthandeln Kommunen lägger mycket tid på fiberutbyggnaden Regionalt GIS-system Torsås kommun KSAU, I Torsås kommun är frågorna om frågan om landsbygdshandelns överlevnad och utveckling viktiga. Hemsändningsbidraget är en utvecklingsfaktor som kommunen prioriterar och vill utveckla ytterligare. Lokala mötesplatser i form av t ex servicepunkter ser också som en sådan utvecklingsmöjlighet för den lokala handeln och stöd har lämnats till en förstudie i Bergkvara i samband med projektet "Service skapar tillväxt". Torsås kommun ser finansieringsfrågorna som viktiga i perspektivet av att kommun saknar en lokalt styrd bank. Därför är t ex betaltjänster och möjlighet till kontantuttag ett prioriterat utvecklingsområde som kommunen gärna vill gå vidare med. Torsås betonar också vikten av tillgången på lokalt utvecklingskapital som

9 Leader-checkar eller annat "micro-stöd". Initialt är sådana insatser avgörande för de lokala gruppernas engagemang och möjligheter i olika utvecklingsprojekt. Andra centrala utvecklingsfrågor som Torsås kommun prioriterar i landsbygdsarbetet rör kollektivtrafik och utveckling av samåkningssystem. Övergripande är Torsås kommun positiv till ökat samarbete och samverkan i regionen i frågor som rör landsbygdsservice och landsbygdsutveckling. Detta innefattar också samarbete i framtagande av planeringsunderlag och verktyg med hjälp av GIS-teknik. Vimmerby kommun Presidieberedningen, Vimmerby kommun har sedan många år tillbaka arbetat med ett landsbygdsråd som är en organisation där samtliga kommundelar är representerade via lokala bygdekommittéer, byalag, samhällsföreningar eller liknande grupperingar. Kommunen ser landsbygdrådet som ett naturligt forum för långsiktig dialog med de lokala grupperna. Man ser också stora möjligheter att ytterligare fördjupa denna dialog. I ett landsbygdsperspektiv ser Vimmerby kommun e-samhällets utveckling som en nyckelfråga. Kommunen satsar stort på utbyggnad av infrastrukturen i form av bredband och fibernät. Detta ses som en grundförutsättning för att behålla servicenivån på landsbygden. Servicepunkter ses som en möjlighet att skapa noder för det lokala serviceutbudet där också samhällstjänster naturligt kan ingå. Som exempel nämns e-hälsa och utlokalisering av turistbyråtjänster. Vimmerby kommun är positiv till samverkan över kommungränser även i frågor som rör landsbygden. Kommunen har redan många samarbetsprojekt verksamhetmässigt med Hultsfreds kommun. I detta samarbete ingår bl a GISarbetet. Under 2013 har lokala utvecklingsplaner tagits fram för samtliga kommundelar. Kommunen har också inrättat en särskild landsbygdsberedning direkt under kommunfullmäktige. En landsbygdsplan skall tas fram baserad på arbetet med de lokala utvecklingsplanerna. Västerviks kommun KSO, oppositionsråd och landsbygdsutvecklare, Organisatoriskt har Västerviks kommun en särskild tjänst för landsbygdsfrågorna i form av en landsbygdsutvecklare. Arbetet är organiserat under

10 kommunstyrelsen. Det senaste året har också de lokala grupperna organiserats i ett kommunbygderåd. Mot bakgrund av egna erfarenheter och redovisat resultat från serviceprojektet "Service skar tillväxt ser Västerviks kommun utvecklingen och skapandet av servicepunkter för att nå lokalutveckling på landsbygden. Det är lika viktigt att stödja den ideella sektorns arbete varför kommunen är positiv till införandet av en bygdepeng som stimulansåtgärd och för att visa uppskattning för det lokala arbete som utförs. Kommunen är också positiv på en vidgning service-begreppet i RSP så att fler åtgärder kan bli föremål för stöd i utvecklingen av kommersiell service på landsbygden. En viktig och konstruktiv stödform som bör användas mer är systemet med utvecklingscheckar, där möjlighet ges till snabba och "enkla" pengar till olika åtgärder på det lokala planet. Bevarandet och utvecklingen av lokala butiker är en överlevnadsfråga för landsbygden. I det sammanhanget är det nödvändigt med nytänkande. Butiksägarna lever ofta isolerat i sin yrkesroll och måste ges möjlighet till både personlig utveckling och affärsutveckling. Utvecklingscheckar kan vara en möjlighet att stödja en sådan process med utgångspunkt från lokala förhållanden och önskemål. Västerviks kommun ser positivt på en ökad samverkan över kommungränser i syfte att bevara landsbygdshandeln. Om regelverket för hemsändningsbidrag skall ses över är det viktigt att Regionförbundets regelverk utformas på sådant sätt att det lägger ett golv för möjligheterna att få stöd och inte ett tak! På så sätt ökar möjligheterna att arbeta med hemsändningsbidraget på ett flexiblare sätt och utifrån lokala förutsättningar. En intressant åtgärd att undersöka i ett lanthandelsperspektiv är införande av ett avbytarsystem. Övergripande kring landsbygdsfrågorna ser Västerviks kommun mobiltelefontäckningen som en ödesfråga för möjligheterna att ge och utveckla såväl kommersiell som samhällsservice i framtiden. Här krävs samordnade insatser på det regionala planet! Spridningen av goda exempel är viktigt i arbetet med landsbygdsutveckling. Ett väl fungerande nätverk underlättar det lokala arbetet och ger inspiration.

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län Regionalt serviceprogram för Västerbottens län 2014 2018 Bild från Holmön Foto: Elisabeth Karlsson LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN I PARTNERSKAP MED REGION VÄSTERBOTTEN OCH LÄNETS KOMMUNER Innehållsförteckning

Läs mer

Information och inspiration för service i gles- och landsbygder

Information och inspiration för service i gles- och landsbygder Dokumentation från Sigtuna 14-15 juni 2011 Information och inspiration för service i gles- och landsbygder Vad händer i höst? Lars Wikström och Annika Lidgren, Tillväxtverket inledde konferensen bland

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Förslag till handlingsplan för ökad inflyttning till länet och ett gott mottagande av de som flyttar hit. Bakgrund Lokal/regional attraktivitet Förslag

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Service- och varuförsörjningsplan. Hultsfreds kommun 2007-2010

Service- och varuförsörjningsplan. Hultsfreds kommun 2007-2010 1 (28) Service- och varuförsörjningsplan för Hultsfreds kommun 2007-2010 Antagen av kommunfullmäktige 71, 2 (28) Innehållsförteckning 2 1. Lägesbeskrivning 3 A Lägesbeskrivning av kommunen 3 B Lägesbeskrivning

Läs mer

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 1 2 Näringslivsprogram 2015-2018 Innehåll Innehåll... 3 Information... 6 Mötesplatser... 7 Företagsklimat... 8 Lokala företagarnätverk... 9 Nyföretagande...

Läs mer

Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport)

Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport) Regionalt projekt Innovativa servicelösningar Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport) Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod:

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont - en utvärdering av Leader Höga kusten Vi har haft förmånen att få fördjupa oss i leader och i Leader Höga kusten i synnerhet. Det har varit många

Läs mer

Lokala hållbara servicelösningar

Lokala hållbara servicelösningar Lokala hållbara servicelösningar om projektet lokala hållbara servicelösningar Syften att identifiera framgångs- och nyckelfaktorer i arbetet med att skapa livskraftig lokal service i landsbygd och glesbygd

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

BÄTTRE VILLKOR FÖR LANDSBYGDEN STÄRKER HELA SVERIGE. 40 förslag för en levande landsbygd

BÄTTRE VILLKOR FÖR LANDSBYGDEN STÄRKER HELA SVERIGE. 40 förslag för en levande landsbygd BÄTTRE VILLKOR FÖR LANDSBYGDEN STÄRKER HELA SVERIGE 40 förslag för en levande landsbygd 1. INLEDNING Landsbygdsfrågorna är mycket viktiga för Nya Moderaterna. De senaste åren har vi genomfört ett omfattande

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

Hur kan man främja en ökad mångfald i Kalmarregionens näringsliv?

Hur kan man främja en ökad mångfald i Kalmarregionens näringsliv? Hur kan man främja en ökad mångfald i Kalmarregionens näringsliv? Stockholm den 13 februari Jonas Hugosson Innehållsförteckning Vad kan Regionförbundet göra?... 3 Utmaningar och hinder för företagare med

Läs mer

Vi vill skapa medvetenhet om att föreningsuppdrag innebär ledarskap.

Vi vill skapa medvetenhet om att föreningsuppdrag innebär ledarskap. Motioner 2009 1. Framgångsrikt ledarskap Dalarna 2. Organisatoriskt utvecklingsarbete Dalarna 3. Kvalitetssäkrade lokaler Sjuhärad 4. Plan för beredskap Dalarna 5. Bygdegården Lokal servicepunkt för utveckling

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer