Information om drift och inköp i grundskolan. Bilagor Inköpsprojektet delrapport grundskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om drift och inköp i grundskolan. Bilagor Inköpsprojektet delrapport grundskolan"

Transkript

1 Bengt Karlsson - bd477 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Dnr: 2015/178-GSN-646 Kopia till Information om drift och inköp i grundskolan Ärendebeskrivning I budget 2013 togs ett särskilt beslut om ett projekt som skulle ha fokus på att identifiera, föreslå åtgärder samt genomföra åtgärder för att minska kostnader inom el, värme, städ, kopiatorer, kaffe med mera på enhetsnivå. Dessutom skulle projektet ge en översyn inköpsrutiner med målsättning att handla rätt produkter från rätt leverantörer på rätt sätt. Det leder till besparing i både tid och pengar. Projektet bör också etablera rutiner för framtiden för att säkerställa att resurserna kring dessa delar används så effektivt som möjligt. Projektet har nu drivits under två år och genomförandet är klart för grundskolan. Projektledaren kommer att redovisa effekterna för grundskolan och en del förslag till fortsatt arbete. Victor Nanni, projektledare upphandlingsenheten konsult och service och Anna-Lena From är inbjuden till nämnden för att informera. Bilagor Inköpsprojektet delrapport grundskolan Skickad av: Bengt Karlsson - bd477

2 1(11) Uppföljning av effektmål för TITB projekt delrapport 3 Idag spenderar verksamheterna relativt mycket tid och resurser på löpande driftsfrågor. Genom att effektivisera arbetet med den löpande driften kan därmed både tid och resurser omfördelas till pedagogisk verksamhet. För att hjälpa och stötta enheterna i dessa frågor startades Projektet Think Inside The Box i april Gymnasiet genomlystes först och därefter Förskola (se delrapporter 1 och 2). Hösten 2014 var det Grundskolans tur, vilket är den sista verksamhet som ingår i projektet. Med drift avses avtalshantering och inköpsrutiner exklusive skolmåltider, media, IKTutrustning. Dessa effektmål återfinns i projektplanen: Beskrivning med mätbarhet E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Förutsättning för årlig potentiell besparing på driften för skolverksamheterna med 3Mkr (besparing år 1: 1Mkr, besparing år 2: 3Mkr) Minskade kvalitetsbristkostnader Årlig besparing i tid motsvarande 2åa för skolverksamheterna Effektivare organisation/styrning Bättre internkontroll Bättre ramavtalstrohet Minskat antal köp från icke avtalsleverantörer Följande är en delrapport gällande Grundskoleverksamheter inom Barn och utbildningsförvaltningen.

3 2(11) Sammanfattning Inköp, kännedom om gällande avtal, och analys av förbrukning och kostnader är ett område som tidigare inte har legat i fokus. Enheter köper utifrån sitt behov. I vissa fall har beställaren inte fått eller tagit del av information kring gällande avtal och har därför handlat där de anser vara bäst i stunden, för verksamheten. Detta har lett till att inköp görs utanför avtal, och även om det görs via rätt leverantör så väljs alltför ofta fel produkt till en högre kostnad. Analys av kostnader sker vanligen utfall mot budget på enhetsnivå, alltså finns ingen helhetsbild relativt andra enheter. Under projekttiden har flera åtgärder genomförts såsom beställning av upphandling av idrottsmateriel, tvättjänster samt småelektronik och vitvaror där det på de två sistnämnda nu finns gällande avtal. Alla dessa åtgärder har lett till besparingar. Kopiatorer och kaffemaskiner har bytts ut till den nya avtalsleverantören och inköpsanalysverktyg har tagits fram för fortsatt arbete. Det finns flera avtalsområden som är av stort intresse för Barn- och utbildningsförvaltningen, där förvaltningens avtalscontroller bör vara drivande i kommande upphandlingar. Detta gäller både upphandlingar beställda av Barn- och utbildningsförvaltingen samt stadsövergripande upphandlingar. En inköpsorganisation inom Barn- och utbildningsförvaltningen har etablerats för att säkerställa att upphandlingar och avtal sker med våra verksamheter i fokus. På IKT- och planeringsenheten finns nu en funktion som ansvarar för dessa frågor gällande fastigheter. Dennes arbetsuppgifter är bland annat sammanställning av information, uppföljning och analys, att agera tillsammans med respektive enhet samt vara länken gentemot berörda förvaltningar. Likaledes finns en avtalscontroller på Beställarverksamheten som har samma arbetsuppgifter gällande alla övriga inköp och avtal. En utvärdering av organisationen bör genomföras under år Under projektperioden har användningen av VIP ökat från 20 % till 62 %. Det resulterar i lägre kostnader för enheterna, högre avtalstrohet och frigjord tid samt bättre statistik som leder till mer behovsanpassade upphandlingar med lägre priser. Metod Enligt VBU är syftet med projektet att genom optimerad drift frigöra tid och resurser för att öka kvalitén i den pedagogiska verksamheten. Genom att ta fram en samlad bild på grundskolorna har en nyckeltalsanalys kunnat genomföras, vilket lett till potentiella förbättringsområden. Insamling av grundfakta gjordes i samarbete med ekonomer inom grundskola. Framtagning av nyckeltal har skett utifrån redovisning i ekonomisystem samt inköpssystem. Besök har erbjudits alla grundskolor, majoriteten har antagit och uppskattat erbjudandet. Grundskolorna har även fått ta del av information kring inköpsmallar som underlättar inköp på återkommande produkter. Ett sätt att systematiskt överföra erfarenheterna från projektet har varit att informera och lämna över projektets analysverktyg till berörda enheter inom BUF samt att ekonomerna inom BUF har varit delaktiga på besök i verksamheten.

4 3(11) Resultat Övergripande produktmål Nedan följer projektets produktmål och deras koppling till effektmålen: Nr Beskrivning Effektmål P1 Nyckeltal på nuvarande förbrukning: städ, värme, el, vatten och avlopp E1 P2 Identifiera möjlig besparingspotential och presentera möjliga åtgärder för E1,E2,E3 verksamheten P3 Genomföra, av verksamheten, beslutade åtgärder E1,E2,E3 P4 Översyn av nuvarande avtal (IKT, sophantering, skolgård, mat, kaffemaskiner, E1,E2,E3 kopiatorer, telefoni) P5 Utbyte av avtal för kaffemaskiner E1,E2,E3 P6 Utbyte av kopiatorer E1,E2,E3 P7 Översyn av inköp E2,E3 P8 Tydliga rutiner för avtalsfrågor så att de hanteras på ett enhetligt sätt E2,E3 P9 Tydliga rutiner och lathund för inköp och kontering för respektive enhet E2,E3

5 P1 Nyckeltal på nuvarande förbrukning: värme och el, per kvm respektive per elev (utfall jan-okt 2014) Diagrammen nedan visar hur värme och el sammanslaget skiljer mellan olika skolor (11) Några påverkande faktorer kan vara: Byggnadsår och eventuella renoveringar Hur enheten arbetar och om de tänker på effektiviseringsmöjligheter Hyresavtalsutformning (vad som ingår i hyra och vad som faktureras separat) Hänsyn måste tas för enheter utan helårsresultat

6 5(11) Det vanliga sättet att analysera el- och värmekostnader är att använda kvadratmeter som nyckel. Om analysen istället grundar sig på antal elever blir det tydligt att enheterna tyngs olika av dessa kostnader. Variansen mellan enheter behöver ses över då konsekvensen blir att enheter har olika förutsättningar gällande medel som är kvar till pedagogiskt verksamhet. Anledningen till att några enheter visar betydligt lägre kostnader för el och värme beror på utformning av deras hyresavtal. Ingen analys av städkostnader har skett då en ny upphandling höll på att genomföras. P2, P4 Identifiera möjlig besparingspotential och presentera möjliga åtgärder för verksamheten samt Översyn av nuvarande avtal. Besparingspotentialen börjar med organisationen Barn- och utbildningsförvaltningen, att det finns tydliga rutiner som täcker från behov till införande. En stor andel av inköpsbristerna kan härledas till brister i hur upphandlingar och förändringar prioriteras och planeras samt hur resultatet införs genom hela organisationen. Även stadsövergripande upphandlingar och beslut måste hanteras på ett mer strukturerat sätt. Administration av inköp och fakturahantering upplevs ibland både svårt och tidskrävande. Ett exempel är fakturorna för IT-drift från CGI där enheterna känner att de inte har fått tillräcklig information och där enheter blir debiterad för kostnader som inte hör hemma hos dem. Det kräver för mycket detektivarbete från enheternas sida att reda ut, anmäla och sedan följa upp att ändringar görs enligt deras anmälan till Ett annat område att titta närmare på är hantering och kostnadsfördelning av idrottshallarna. Enheterna efterfrågar en enkel och begriplig rutin. Administration av skadegörelser upplevs som betungande för enheterna. Det finns en osäkerhet om omkostnader så som städ och inköp av hygienartiklar täcks av uthyrningsintäkt. Syftet med att införa abonnemangsfakturor var att minska administration och öka kvalité i redovisningen. Införandet kan upplevas som merarbete centralt när nya rutiner behöver fastställas, men leder i förlängningen till tidsmässiga och ekonomiska besparingar. Gällande abonnemangsfakturor för fasta kostnader (el, värme, sophantering och WiFi) så bör dessa kostnader hanteras där de kan påverkas, till exempel Barn- och utbildningsförvaltningens IKT- och planeringssenhet. För att kunna följa upp besparingspotential gällande inköp bör framtagna analysverktyg utnyttjas. I rapport Fakturainköp visas både vilka leverantörer som används samt vilka produkter vi handlar (om vi får e-faktura). Grundläggande uppföljningsrutiner är definierade av projektet samt beslutat av Barn- och utbildningsförvaltingen inköpsgrupp. Ansvaret för analys ligger på avtalscontroller inom förvaltningen.

7 6(11) Det finns flera avtalsområden där Barn- och utbildningsförvaltningen behöver vara drivande för att minska framtida kostnader, bland andra: Skol och lekmaterial (bl.a. Lekolär, Staples, Slöjd) med inköpsvärde på 23 Mkr under avtalsperioden Inredningsartiklar och möbler 13 Mkr Att säkerställa att vi inte bara har ett avtal utan att vi har rätt avtal leder i genomsnitt till besparingar på cirka 30 % på leverantörens prislista. För att få ut information om rätt leverantör till beställarna så behöver rollen som avtalscontroller även inkludera ansvar för att informera om nya avtal inom organisationen. I VIP syns information om vilka leverantörer vi har avtal med. Denna information finns även tillgänglig via Insidan där en kort beskrivning av nya och förändrade avtal publiceras. Analys av inköp per elev belyser avvikande inköpsbeteende och kan ge enheter insikt i hur detta påverkar årliga budgetmedel. Nedan tabell visar hur mycket enheterna inom 6-9 har investerat i nya tryckta läromedel. Anledningen till den stora skillnaden mellan den enhet som lägger ner mest och den enhet som lägger ner minst kan vara deras olika satsningar på digitala läromedel men även att planering av inköp behöver ses över och jämnas ut över åren. Avtalstrohet När verksamheten har ett inköpsbehov behöver de veta vem de ska vända sig till och vilka avtal som finns. I vissa fall saknas avtal som möter deras behov och ibland är det informationen som saknas. Resultatet blir att enheterna inte alltid håller sig till de avtal vi faktiskt har och/eller att avtalscontrollern inte får signaler om vilka behoven är. Avtalstrohet är ett viktigt nyckeltal för avtalscontrollern att följa upp och kommunicera med verksamheten då det är genom att handla inom avtal som besparingar realiseras.

8 7(11) Utnyttjande av VIP inköpsportal för beställningar leder till att vi har statistiska underlag till framtida upphandlingar. Vi kan lättare identifiera vilka produkter vi har behov av samt vilka intressenter som behöver delta i referensgruppsarbete för att säkerställa högre kvalité med färre resurser. Nedan diagram visar att under tiden projektet har pågått inom grundskolor så har andel inköp i VIP ökat. Diagramet visar också tydligt att det finns mycket mer som bör och kan handlas genom VIP än vad som görs idag, då 100 % är möjligt. Anbudstrohet För att erhålla bästa pris och kvalité är det viktigt att välja rätt produkt från rätt leverantör, så kallade Tummen upp -produkter. Inköpsmallar är ett verktyg som har presenterats för samtliga enheter för att effektivisera beställningar och underlätta val av rätt produkt.

9 8(11) I diagrammet syns att förvaltningen ligger på en stadig positiv trend på en hög nivå. Andel inköp från det upphandlade sortimentet har dock sjunkit under höstterminen. En närmare analys visar att den största bidragande orsaken är inköp hos Staples. Där motsvarar inte det upphandlade sortimentet verksamheternas behov. Enheterna har under hösten uppmuntrats att handla via VIP även om valda produkter inte är bland tummen upp sortimentet, detta för att underlätta kommande upphandling. Tar vi bort Staples från ovan statistik så höjs andel tummen upp inköp från 73,8 % till 86,5 %. Poängen med dessa jämförelser är att belysa att inköpsbeteende påverkar hur mycket medel som finns kvar till pedagogisk verksamhet. Inköp görs både via VIP och via andra kanaler. Det visar sig att när man handlar via VIP så är det mycket mer troligt att enheten handlar rätt produkt från rätt leverantör till rätt pris. Verksamheterna behöver således utöka användningen av VIP och dess funktioner för att spara tid och pengar. Gårdsskötsel Gårdsskötsel utförs av olika entreprenörer även om möjligheten att utnyttja resurser inom Västerås stad finns (Teknik och Idrottsförvaltningen). Här finns det möjlighet till samordningsvinster både i form av ett mer strukturerat arbetssätt och minskade kostnader via ett bättre samarbete med vår interna leverantör. Identifierade exempel: Skolledarnas tid används ineffektivt inom ett område där kunskap saknas Leder till sämre planeringsmöjligheter hos Teknik och idrott samt eventuellt högre pris Skötselområde väljs bort av verksamheter utan kunskap eller hänsyn till konsekvenser för fastigheten. I sin tur leder detta till högre hyreskostnader för verksamheten i form av underhåll. Konsekvent säkerhetsnivå bör finnas i alla verksamheter (Säkerhetstillsyn) Planering av skolgården fel planering leder till högre kostnader för skötsel Uppstart och avslut av avtal anses vara mer lätthanterligt med intern leverantör IKT och planeringsenheten har därför tryckt på hos Teknik och idrott för att få en snabbskanning av alla gårdar och därmed ett nuläge. Inriktningen därefter är att få fram ett Grundavtal som kan appliceras på samtliga gårdar. Genom kontakter med andra kommuner har det framkommit att de pedagogiska perspektiven bäst kommer till sin rätt genom samarbete med intern leverantör istället för extern. Översyn av hantering av gårdsskötselavtal har pågått i närmare två år utan synligt resultat. Här behöver ledningen för Barn- och utbildningsförvaltningen vara mer involverad och driva fram efterfrågade förändringar från verksamheten. Processen är trögarbetad och samarbete mellan berörda förvaltningar måste effektiviseras.

10 9(11) El- och Värmekostnader Att som enskild enhetschef ha kunskap och kompetens för att kunna påverka kostnader rörande driftsfrågor såsom el och värme är svårt. Även om de kan tyckas ha kontroll på sitt, har de ingen möjlighet att veta hur de ligger till relativt andra likvärdiga enheter. För att bidra till att enheter kan drivas mer självständigt och se till att de får den information de behöver för att kunna fatta beslut så bör centrala resurser utnyttjas bättre. Information och analys bör göras centralt och presenteras för enheter för beslut. Rutiner för att etablera ansvar vid införande av eventuella åtgärder behöver tas fram. Det nya arbetssättet inom Barn och utbildningsförvaltningen är att den befintliga IKT- och planeringsenheten får ett utökat ansvar i denna roll. I nuläget har enheten påbörjat en processkartläggning men fastställda rutiner saknas ännu. Det är viktigt att förvaltningsledningen har en aktiv roll i detta förändringsarbete. Syftet är att låta enhetschefer fokusera på pedagogisk verksamhet. Det finns fortfarande en del komplexa avtal där el och värmekostnader ingår helt eller delvis i hyran. Dessa enheter har därmed inte samma möjlighet att agera vid avvikande utfall som de enheter som får fakturor direkt från Mälarenergi. Dessutom krävs det extra resurser att reda ut dessa kostnader både inom Barn- och utbildningsförvaltningen och Fastighetskontoret. VIP används idag för att enkelt och säkert fördela kostnader direkt på inkommande fakturor, detta borde även användas på komplexa avtal. Det finns årligen cirka 20 Mkr på Fastighetskontoret avsatta för energibesparande åtgärder. Planering och utnyttjande av dessa medel sker helt på Fastighetskontoret. Enligt dem har de lätta åtgärderna genomförts och nu återstår större projekt med högre kostnader och längre pay off-tid. Vi anser att Barn- och utbildningsförvaltningen bör kunna påverka hur medlen investeras och även kunna redovisa resultatet. Under projektets gång har flera situationer uppdagats då fastighetskontoret har dröjt med åtgärder vilket lett till ökade kostnader för Barn- och utbildningsförvaltningen. Sammanfattningsvis ser vi att variationer i kostnader är stora per enhet och enligt gällande kallhyresmodell är det upp till enhetscheferna att ta tag i frågan. Det är flera inblandade parter, såsom Fastighetskontoret, Konsult och Service upphandlingsenhet, Mälarenergi och andra leverantörer, att samverka med. Frågan anses bättre lämpad för en central resurs inom Barn- och utbildningsförvaltningens IKT- och planeringsenhet, vilken bör ha helhetsbilden för alla enheter. P5 Utbyte av avtal för kaffemaskiner Under 2014 har 18 avtal gällande kaffemaskiner byts ut. Dessa enheter har nu möjlighet att köpa kaffe och tillbehör från stadens livsmedelsleverantör till lägre priser. P6 Utbyte av kopiatorer Under 2014 har 27 maskiner byts ut från de tidigare avtalen med Sharp till det nya avtalet med Ricoh. Utbytet ger enheterna möjlighet att ta del av nya upphandlade lägre priser. Det finns fortfarande 60 Sharp maskiner kvar inom grundskolan där alla utom 12 st kommer att bytas ut under 2015.

11 P3, P4, P5, P6 P7 Genomföra, av verksamheten, beslutade åtgärder samt översyn av avtal (11) Analys av inköp visar att inte bara vad utan även hur och när inköp görs påverkar kostnader. Olika kostnadspåverkande faktorer är bland annat svårighet i val av anbudsprodukter genom fel inköpsväg, högre administrationskostnader i form av skannade fakturor och fakturor som fastnar hos ekonomicenter samt risk för impulsköp. Då rollen som avtalscontroller är nydefinierad för Barn och utbildningsförvaltning är rollen ännu inte helt förankrad genom hela organisationen. Avtalscontrollern ska vara den verksamhetsnära kontaktpersonen samt ansvara för att information om nya avtal och förändringar av pågående avtal når ut till verksamheten. Insamling av synpunkter gällande inköpsbehov och samordning av referensgrupper tillsammans med Konsult och Service upphandlingsenhet är något som behöver etableras. Avtalshantering och administrativa uppgifter är två områden där enheter har flaggat om hjälp och där vi anser att det inte fungerar optimalt. Nedan beskrivs områden som har identifierats samt förslagna eller tagna åtgärder. Konsult och Service tar över administration av samtliga kopiatorer och kaffemaskiner. o Har identifierat och fastställt plan för byte av maskiner till rätt avtal Analys av vilka och antal beställare per enhet har presenterats och diskuterats med samtliga enheter för att effektivisera inköpsrutiner på enhetsnivå. Abonnemangsfunktion infördes och förklarades för samtliga enheter för att kunna effektivisera fakturahantering och säkerställa korrekt redovisning. o Redan nu hanteras 51,8 % av alla fakturor via abonnemangsfunktion. Det leder till att granskarnas och attestanternas tid istället kan fokuseras på pedagogisk verksamhet. o Rollen som VIP lokal administratör har förtydligats till att både vara kontaktperson gällande nuvarande abonnemang samt till att arbeta proaktivt för att identifiera fakturor som kan och bör hanteras via abonnemangsfunktionen. Tidigare har kopieringspapper beställts via Konsult och Service Kontor vilket var tänkt som en tidsbesparande samordningsåtgärd. Det visade sig istället vara tidsödande och ledde till högre priser än om inköp gjordes direkt av enheterna hos avtalsleverantören. Antal steg i inköpsrutinen har nu minskat från 9 till 3 och besparingen blev drygt 30 %. Karoline Lindström på Konsult och Service upphandlingsenhet har utsetts till Förvaltningsansvarig för Barn och utbildningsförvaltningen. Det innebär att hon tillsammans med avtalscontroller inom Barn och utbildningsförvaltningen ansvarar för förvaltning och genomförande av upphandlingsplanen. Sophantering hanteras på olika sätt. Ibland ingår det i hyra och ibland betalas det direkt av verksamheten. Även där det ingår i hyra så ingår inte all sophantering. Finns det riktlinjer från Västerås stad att källsortering ska finnas bör denna rutin ses över och säkerställas att den är enhetlig.

12 11(11) Inköpsstatistik har tagits fram och presenterats till enheterna och verksamhetsledning för att kunna diskutera och genomföra förändringar kring inköpsbeteende. Av de avtalsområden som tidigt identifierades så är några nya avtal redan i gång: Avtalsområde Offererad Anbuds rabatt Barn och utbildningsförvaltning (grundskola) besparingspotential/avtalsperiod Skydds- och personalkläder 45 % kr Vitvaror och småelektronik 30 % kr Idrottsmaterial (avtalstvist pågår) 40 % kr Konsult och Service upphandlingsenhet har analyserat varför inköpsbeteenden ser ut som det gör och detta har lett till att verksamheten numera är delaktiga i artikelbenämningar, så att det blir enklare att hitta rätt produkt i VIP. P8 Tydliga rutiner för avtalsfrågor så att de hanteras på ett enhetligt sätt En inköpsorganisation har etablerats med mandat och samordningsansvar för hela förvaltningen. o Verksamhetschefen på Beställarverksamheten är utsedd till upphandlingschef och är beslutfattande kring beställningar av nya upphandlingar o Avtalsfrågor gällande fastigheter hanteras på IKT- och planeringsenheten o Övriga avtalsfrågor sköts av avtalscontroller på Beställarverksamheten På detta sätt kan en upphandlingsplan verkställas mer effektivt och kontrolleras centralt så att verksamhetens tid och resurser utnyttjas på bästa möjliga sätt. Det ställer även krav på att en förvaltningsansvarig upphandlare finns hos Konsult och Service som motpart i dessa frågor. Detta möjliggör även ett effektivare och tydligare arbetssätt för upphandlingsenheten inom Konsult och Service. P9 Tydliga rutiner och lathund för inköp och kontering för respektive enhet Vid verksamhetsbesök har utbildning på användning av mallar genomförts för att förenkla och säkerställa inköp av rätt varor samt effektivisera kontering. Med övergången till Raindance har VIP strukturen gjorts om, vilket underlättar för ekonomienheten att tilldela endast nödvändig kontoplan till respektive verksamhet. På detta sätt kan kontering och uppföljning förbättras. Vid behov av stöd ska verksamheten vända sig till VIP lokaladministratörer.

Information - Projekt drift och inköp

Information - Projekt drift och inköp TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-01-21 Dnr: 2013/1536-UAN-059 Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Verksamhetsbudget 2015

Verksamhetsbudget 2015 Bengt Karlsson - bd477 E-post: bengt.karlsson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-02-06 Dnr: 2015/25-FSN-041 Kopia till Verksamhetsbudget 2015 Förslag till beslut Förskolenämnden godkänner verksamhetsbudget

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Kort om Skogsstyrelsen

Kort om Skogsstyrelsen SKOGSSTYRELSEN 5 Kort om Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog och som arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt

Läs mer

Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: Barn och ungdomsnämnden

Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: Barn och ungdomsnämnden Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/544-BaUN-009 Barn och ungdomsnämnden Information- Strategier för ökat lärande med stöd

Läs mer

Beslut om etablering av arbetsplats skola- tillsättning av 3 tjänster som lokala IT-administratörer

Beslut om etablering av arbetsplats skola- tillsättning av 3 tjänster som lokala IT-administratörer 1 Beslut om etablering av arbetsplats skola- tillsättning av 3 tjänster som lokala IT-administratörer Beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner tillsättningen av 3 tjänster som lokala IT-administratörer

Läs mer

1C:Från inköp till betalning - hela processen

1C:Från inköp till betalning - hela processen A Basware Presentation 1C:Från inköp till betalning - hela processen Mia Lenman Matti Bjerking 6:e okt 2011 En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer av inköp av råvaror,

Läs mer

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 1(6) KS 2011/0042 Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 Sammanfattning Nämnderna har, i samband med rapportering av verksamhetsberättelsen, redovisat resultatet

Läs mer

Ärende 4. Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal

Ärende 4. Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal Ärende 4 Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal Tjänsteskrivelse KS 2012.0333 Handläggare: Karin Lindqvist, Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen

Läs mer

Erfarenhetsutbyte Organisation med e-beställningar 2012-05-05

Erfarenhetsutbyte Organisation med e-beställningar 2012-05-05 Erfarenhetsutbyte Organisation med e-beställningar 2012-05-05 Sveriges kvalitetskommun 2011 75 954 invånare (111231) Ca 6 500 anställda 12 förvaltningar ( stor spridning av verksamhet ) Expansiv kommun

Läs mer

Inköpsrapportering i samband med årsrapport 2015 teknik- och servicenämnden

Inköpsrapportering i samband med årsrapport 2015 teknik- och servicenämnden Bilaga 3:1 Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2016:44 042 2016-02-10 1/5 Inköpsrapportering i samband med årsrapport 2015 teknik- och servicenämnden 1. Bakgrund Under 2014 gav kommunfullmäktige, i samband

Läs mer

Bilaga 3, KF 94/2017 Sidan 1 av 13. Centraliserat inköp. H u r, n ä r o c h v a r f ö r?

Bilaga 3, KF 94/2017 Sidan 1 av 13. Centraliserat inköp. H u r, n ä r o c h v a r f ö r? Sidan 1 av 13 Centraliserat inköp H u r, n ä r o c h v a r f ö r? Sidan 2 av 13 Varför prioritera inköp? Inköp behöver prioriteras: Det finns effektivitets- och besparingspotential om inköp används strategiskt

Läs mer

Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling

Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Kristian Jeppsson Datum 2015-02-10 Dnr: 2015:32 Kommunstyrelsen Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling Sammanfattning Kommunrevisionen

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy 2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015 SiS inköps- och upphandlingspolicy 2 [5] 1 Inledning Syftet med denna policy är att skapa ett rättsenligt och enhetligt arbetssätt för inköp och upphandling inom SiS. Denna

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Presentation IT i Staden

Presentation IT i Staden Presentation IT i Staden Aktuellt från projektet nytt ekonomikoncept i Göteborgs Stad 2012-11-21 Tillbakablick från introduktionsstudie till idag Övergripande vision Behov framtida ekonomikoncept Konkretiserad

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-06-05 Dnr: 2015/660-UAN-665 Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-06-05 Dnr: 2015/660-UAN-665 Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-06-05 Dnr: 2015/660-UAN-665 Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

E-fakturering och e-handel

E-fakturering och e-handel E-fakturering och e-handel Satsningar i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 7 mars 2006 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Rollanalys INKA- och EL-projektet

Rollanalys INKA- och EL-projektet 1 (8) IT-avdelningen 2008-02-15 Rollanalys INKA- och EL-projektet Nuläge Administratör Avnämare Beställare Betalningsinstitut Budgetansvarig Godsmottagare Handläggare leverantörsfunktionen person som hjälper

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Verksamhetens årsplan Bilagor Verksamhetens årsplan 2016

Verksamhetens årsplan Bilagor Verksamhetens årsplan 2016 Bengt Karlsson - bd477 E-post: bengt.karlsson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2016-01-13 Dnr: 2015/593-FSN-041 Kopia till Verksamhetens årsplan 2016 Förslag till beslut Förskolenämnden fastställer verksamhetens

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden.

Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden. Sida 1 (6) Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden. Alingsås kommun inbjuder Er att lämna skriftligt anbud

Läs mer

Så lyckas du med din P2P-investering

Så lyckas du med din P2P-investering Whitepaper Så lyckas du med din P2P-investering Ta del av fördelarna med att investera i en P2P-lösning. Läs mer på visma.se/proceedo Bakgrund och vad är P2P? Begreppet P2P var ett av ett antal buzz -fraser

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 5 april, 2011 SOI konferens, Halmstad 2011-04-12 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: INKÖPSPROCESSEN Beslutad: Dnr KFKS 2013/668-004 Upprättad: 2013-11-13 Uppdaterad: Övergripande information som rör Inköpsprocessen: Under anbudstiden

Läs mer

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering?

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Hur får man 20 000 anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Att få alla att arbeta mot samma mål och åstadkomma verklig förändring i verksamheten. Johanna Fransson, projektledare Stadskontoret

Läs mer

Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Växjö kommun Växjö kommun: ca 84 000 invånare ca 7000 kommunanställda Växjö kommuns

Läs mer

Umeå Antal studenter

Umeå Antal studenter Cykelvägar 220 km Antal invånare 121 032 st. Medelålder 38 år Motionsspår 160 km Antal universitet - 2 Antal nationaliteter 90 st Umeå Antal studenter 36 700 Idrotts- och fritidsanläggningar - 200 Antal

Läs mer

Växjö! Europas grönaste stad

Växjö! Europas grönaste stad Växjö! Europas grönaste stad Växjö kommun Växjö kommun: 90 000 invånare 6500 kommunanställda 8 förvaltningar/nämnder 5 kommunala bolag (förvaltningar + bolag = Kommunkoncernen) Växjö kommuns totala årliga

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Kvalitetsrådet

GÖTEBORGS UNIVERSITET Kvalitetsrådet GÖTEBORGS UNIVERSITET Kvalitetsrådet UTLYSNING Bengt-Ove Boström 2005-01-21 Dnr G 213 212/05 Rektorsråd Fakultetsnämnder Benchmarkingprojekt: Forskarutbildningen från antagning till doktor Inledning Kvalitetsrådet

Läs mer

2015-08-12 Dnr: 2015/1026-GSN-044. Stefan Fredriksson - PGASF01 E-post: stefan.fredriksson@vasteras.se. Grundskolenämnden

2015-08-12 Dnr: 2015/1026-GSN-044. Stefan Fredriksson - PGASF01 E-post: stefan.fredriksson@vasteras.se. Grundskolenämnden Stefan Fredriksson - PGASF01 E-post: stefan.fredriksson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-08-12 Dnr: 2015/1026-GSN-044 Grundskolenämnden Beslut - Utvärdering och justering av ersättningsmodeller

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se. Barn och ungdomsnämnden

2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se. Barn och ungdomsnämnden Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Sophia.sollen@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009 Barn och ungdomsnämnden Informations- och kommunikationsteknik

Läs mer

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern HISTORIEN Femklövern 2004 Tre klövern 1999 1995 VÅRT UPPDRAG Försörja 5 landsting med förbrukningsvaror Skapa avtal, lagerhålla och distribuera Frigöra resurser för bättre alternativ användning Aggregerad

Läs mer

Information- Återrapport CGI-avtalet

Information- Återrapport CGI-avtalet Minna Avrin - ax071 E-post: minna.avrin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-05-13 Dnr: 2015/1211-GSN-009 Grundskolenämnden Information- Återrapport CGI-avtalet Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Nyhetsbrev nr. 2 FASAB FASAB. Februari, 2013

Nyhetsbrev nr. 2 FASAB FASAB. Februari, 2013 Nyhetsbrev nr. 2 FASAB Februari, 2013 FASAB Inledning Hej! Vi befinner oss i en mycket spännande fas i utvecklingen av FASAB där vi alla inom snar framtid kommer att märka av den pågående förändringen

Läs mer

Prioritering och effektivisering genom strategisk indelning av inköp

Prioritering och effektivisering genom strategisk indelning av inköp Prioritering och effektivisering genom strategisk indelning av inköp Pia-Britt Hildebrand, enhetschef Torgil Lindgren, upphandlingskonsult Åsa Dahlström, avtalscontroller Landstinget i Värmland 7 000 anställda

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING 30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Att alla beställningar görs

Läs mer

Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun

Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johan Råberg 2014-08-11 SFN 2014/0665 0480-450476 Servicenämnden Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för investeringar

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Upphandlingssamverkan D-U Inledning

Upphandlingssamverkan D-U Inledning Inledning 1/7 Nu Reflektioner Resursläget Mycket på gång e-stelle! Inköp är mycket Inköp Upphandling Anskaffning Spendanalys Leverantörmarknadsanalys Strategi Anbudsinfordran Anbudsutvärdering Förhandling

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Mora kommuns Inköpshandbok 2011-1 Mora kommuns Inköpscentral

Mora kommuns Inköpshandbok 2011-1 Mora kommuns Inköpscentral Dnr 2011/10 Mora kommuns Inköpshandbok 2011-1 Mora kommuns Inköpscentral 1 Inköpshandbok 3 INLEDNING 3 Syfte 3 Målsättning 3 Omfattning 3 Systemstöd 4 Begreppsförklaring/Definitioner 4 PROCESSORGANISATION

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

Periodisk fakturering i Malmö stad

Periodisk fakturering i Malmö stad Periodisk fakturering i Malmö stad Carl-Johan Rasch carl-johan.rasch@malmo.se Tel. 040 34 10 39 Historik 2002 Införande av skanning på samtliga förvaltningar 2002 Successivt införande av e-handel 2003

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-06-03 Dnr: 2015/49-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Sociala nämndernas förvaltning 2015-06-03 Dnr: 2015/49-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-06-03 Dnr: 2015/49-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Andrea Gummesson enhetschef Lotta

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

Per-Erik Nyström Sveriges Kommuner och Landsting

Per-Erik Nyström Sveriges Kommuner och Landsting Per-Erik Nyström Sveriges Kommuner och Landsting Per-erik.nystrom@skl.se SKL:s verktyg för självvärdering inom digitalisering Självvärderingsverktyg eblomlådan Hur används eblomlådan? Självvärdering och

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Erfarenheter från införandet. av E-handel. Lunds universitet. HfR Tylösand maj Agneta Sjöfors

Erfarenheter från införandet. av E-handel. Lunds universitet. HfR Tylösand maj Agneta Sjöfors Erfarenheter från införandet av E-handel Lunds universitet HfR Tylösand maj 2011 Agneta Sjöfors Innehåll Lunds universitet Resan Utmaningen Vägen framåt Lunds universitet Grundat 1666 47 000 studenter

Läs mer

Internkontroll 2014 samt plan för internkontroll 2015

Internkontroll 2014 samt plan för internkontroll 2015 - ESLÖVS KOMMUN Nämnden för arbete och försörjning Sammanträdesprotokoll 2015-03-19 5(9) 04-09, 1,) 14 AoF.2015.0042 Internkontroll 2014 samt plan för internkontroll 2015 Ärendebeskrivning Enligt kommunens

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 9 mars, 2011 WTC Stockholm 2011-03-10 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare ca 7000 kommunanställda

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde Utbildningsförvaltningen Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2010-03-10 Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 1 Definition Intraprenaden är en självständig

Läs mer

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt TJÄNSTESKRIVELSE 1[6] Referens Maude Andersson Pekkanen Gunilla Melkersson Mottagare Tekniska nämnden Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt Förslag

Läs mer

Detaljering av vald lösning

Detaljering av vald lösning Detaljering av vald lösning Projektnamn: Säker roll- och behörighetsidentifikation Fastställt av: Lars Eriksson Dokumentansvarig Bo-Gunnar Johansson Dokumentidentitet Detaljering/pilot Version 1.3 Datum

Läs mer

Att styra mot rätt inköpsbeteende

Att styra mot rätt inköpsbeteende Att styra mot rätt inköpsbeteende erfarenheter - mål, nyckeltal SOI:s årskonferens 23 mars 2010 Innehåll Introduktion SVT och inköp Vad är rätt inköpsbeteende? Vad kräver det av en inköpsfunktion Analys

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket. e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.se Agenda Helhetssyn Organisation Förutsättningar ehandel Skatteverket

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-04 Dnr: 2014/124-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-04 Dnr: 2014/124-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-04 Dnr: 2014/124-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Ulf Johansson, proaros Helene Öhrling,

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Digital justering , Charlotte Gärde (MP)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Digital justering , Charlotte Gärde (MP) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-08-16 Nämnden för Förskola & Grundskola Sammanträde 2016-08-25 klockan 17:00-21.00 Kungsbackarummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering

Läs mer

Behov Till Betalning. Per Carlsson. Erfarenhetsutbyte Organisation med e-beställningar 2012-12-05

Behov Till Betalning. Per Carlsson. Erfarenhetsutbyte Organisation med e-beställningar 2012-12-05 Per Carlsson Erfarenhetsutbyte Organisation med e-beställningar 2012-12-05 Sveriges mest centrala läge Vid Mälaren, norr om Stockholm Hemkommun för Arlanda flygplats 20 min med tåg till Stockholm och Uppsala

Läs mer

Läromedlen på Stockholms skolor

Läromedlen på Stockholms skolor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-07-21 Handläggare Ann-Katrin Averstedt Telefon: 08-508 33 629 Till Utbildningsnämnden 2014-08-21 Läromedlen på Stockholms

Läs mer

Pass 5C Basware Contract Matching

Pass 5C Basware Contract Matching A Basware Presentation Pass 5C Basware Contract Matching Presenteras av Mikael Eriksson 2011-10-07 Innehåll i presentationen Överblick av Basware Invoice Automation och Kontraktsmatchning Kontraktsmatchning

Läs mer

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Handläggare: Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Bakgrund Gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors kommuner har beviljats medel från Specialpedagogiska

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2015/2016 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Samverkan Övergripande mål: Samverkan förskoleklass, skola och fritidshem Ingela Nyberg, Barn- och utbildningsförvaltningen,

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

Bilaga 2. Enkätfrågor

Bilaga 2. Enkätfrågor BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 3.1.1-2015- 0173 Bilaga 2. Enkätfrågor RiR 2016:10 Asylboenden Migrationsverkets arbete med att ordna boenden åt asylsökande RIKSREVISIONEN 1 1. Ange Mottagningsenhet:

Läs mer

Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen

Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen Återrapportering av uppdrag 12 juni Ängelholm Mats Carlström, Eva Lagbo Bergqvist, Malin Danielsson 1 Fokusområdet och organisatoriska områden för studien Förskoleverksamhet

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg

Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg I en ny undersökning bland kommunala chefer inom vård och omsorg framkommer att IT- stödet för rapportering och uppföljning brister.

Läs mer

Rutin Samverkan- eller förhandlingsskyldighet vid upphandling av entreprenörer och inhyrning av arbetskraft

Rutin Samverkan- eller förhandlingsskyldighet vid upphandling av entreprenörer och inhyrning av arbetskraft Rutin Samverkan- eller förhandlingsskyldighet vid upphandling av entreprenörer och inhyrning av arbetskraft Gäller från och med 2016-06-09 Framtagen av personalenheten Innehållsförteckning 1. Vilket lagrum

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Till er tjänst www.statenssc.se

Till er tjänst www.statenssc.se Till er tjänst Vi gör den administrativa vardagen enklare för statliga myndigheter Regeringen har gett oss i uppdrag att arbeta för en mer effektiv statsförvaltning genom att erbjuda myndigheter hjälp

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-01 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Ledamöter kallas Ersättare för kännedom Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde Tid och plats Tisdag den 8 november, kl 9.00

Läs mer

Växjö! Europas grönaste stad

Växjö! Europas grönaste stad Växjö! Europas grönaste stad Växjö kommun Växjö kommun: 89 000 invånare 6500 kommunanställda 8 förvaltningar/nämnder 5 kommunala bolag (förvaltningar + bolag = Kommunkoncernen) Växjö kommuns totala årliga

Läs mer

257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter

257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-29 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/416 257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer