Information om drift och inköp i grundskolan. Bilagor Inköpsprojektet delrapport grundskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om drift och inköp i grundskolan. Bilagor Inköpsprojektet delrapport grundskolan"

Transkript

1 Bengt Karlsson - bd477 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Dnr: 2015/178-GSN-646 Kopia till Information om drift och inköp i grundskolan Ärendebeskrivning I budget 2013 togs ett särskilt beslut om ett projekt som skulle ha fokus på att identifiera, föreslå åtgärder samt genomföra åtgärder för att minska kostnader inom el, värme, städ, kopiatorer, kaffe med mera på enhetsnivå. Dessutom skulle projektet ge en översyn inköpsrutiner med målsättning att handla rätt produkter från rätt leverantörer på rätt sätt. Det leder till besparing i både tid och pengar. Projektet bör också etablera rutiner för framtiden för att säkerställa att resurserna kring dessa delar används så effektivt som möjligt. Projektet har nu drivits under två år och genomförandet är klart för grundskolan. Projektledaren kommer att redovisa effekterna för grundskolan och en del förslag till fortsatt arbete. Victor Nanni, projektledare upphandlingsenheten konsult och service och Anna-Lena From är inbjuden till nämnden för att informera. Bilagor Inköpsprojektet delrapport grundskolan Skickad av: Bengt Karlsson - bd477

2 1(11) Uppföljning av effektmål för TITB projekt delrapport 3 Idag spenderar verksamheterna relativt mycket tid och resurser på löpande driftsfrågor. Genom att effektivisera arbetet med den löpande driften kan därmed både tid och resurser omfördelas till pedagogisk verksamhet. För att hjälpa och stötta enheterna i dessa frågor startades Projektet Think Inside The Box i april Gymnasiet genomlystes först och därefter Förskola (se delrapporter 1 och 2). Hösten 2014 var det Grundskolans tur, vilket är den sista verksamhet som ingår i projektet. Med drift avses avtalshantering och inköpsrutiner exklusive skolmåltider, media, IKTutrustning. Dessa effektmål återfinns i projektplanen: Beskrivning med mätbarhet E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Förutsättning för årlig potentiell besparing på driften för skolverksamheterna med 3Mkr (besparing år 1: 1Mkr, besparing år 2: 3Mkr) Minskade kvalitetsbristkostnader Årlig besparing i tid motsvarande 2åa för skolverksamheterna Effektivare organisation/styrning Bättre internkontroll Bättre ramavtalstrohet Minskat antal köp från icke avtalsleverantörer Följande är en delrapport gällande Grundskoleverksamheter inom Barn och utbildningsförvaltningen.

3 2(11) Sammanfattning Inköp, kännedom om gällande avtal, och analys av förbrukning och kostnader är ett område som tidigare inte har legat i fokus. Enheter köper utifrån sitt behov. I vissa fall har beställaren inte fått eller tagit del av information kring gällande avtal och har därför handlat där de anser vara bäst i stunden, för verksamheten. Detta har lett till att inköp görs utanför avtal, och även om det görs via rätt leverantör så väljs alltför ofta fel produkt till en högre kostnad. Analys av kostnader sker vanligen utfall mot budget på enhetsnivå, alltså finns ingen helhetsbild relativt andra enheter. Under projekttiden har flera åtgärder genomförts såsom beställning av upphandling av idrottsmateriel, tvättjänster samt småelektronik och vitvaror där det på de två sistnämnda nu finns gällande avtal. Alla dessa åtgärder har lett till besparingar. Kopiatorer och kaffemaskiner har bytts ut till den nya avtalsleverantören och inköpsanalysverktyg har tagits fram för fortsatt arbete. Det finns flera avtalsområden som är av stort intresse för Barn- och utbildningsförvaltningen, där förvaltningens avtalscontroller bör vara drivande i kommande upphandlingar. Detta gäller både upphandlingar beställda av Barn- och utbildningsförvaltingen samt stadsövergripande upphandlingar. En inköpsorganisation inom Barn- och utbildningsförvaltningen har etablerats för att säkerställa att upphandlingar och avtal sker med våra verksamheter i fokus. På IKT- och planeringsenheten finns nu en funktion som ansvarar för dessa frågor gällande fastigheter. Dennes arbetsuppgifter är bland annat sammanställning av information, uppföljning och analys, att agera tillsammans med respektive enhet samt vara länken gentemot berörda förvaltningar. Likaledes finns en avtalscontroller på Beställarverksamheten som har samma arbetsuppgifter gällande alla övriga inköp och avtal. En utvärdering av organisationen bör genomföras under år Under projektperioden har användningen av VIP ökat från 20 % till 62 %. Det resulterar i lägre kostnader för enheterna, högre avtalstrohet och frigjord tid samt bättre statistik som leder till mer behovsanpassade upphandlingar med lägre priser. Metod Enligt VBU är syftet med projektet att genom optimerad drift frigöra tid och resurser för att öka kvalitén i den pedagogiska verksamheten. Genom att ta fram en samlad bild på grundskolorna har en nyckeltalsanalys kunnat genomföras, vilket lett till potentiella förbättringsområden. Insamling av grundfakta gjordes i samarbete med ekonomer inom grundskola. Framtagning av nyckeltal har skett utifrån redovisning i ekonomisystem samt inköpssystem. Besök har erbjudits alla grundskolor, majoriteten har antagit och uppskattat erbjudandet. Grundskolorna har även fått ta del av information kring inköpsmallar som underlättar inköp på återkommande produkter. Ett sätt att systematiskt överföra erfarenheterna från projektet har varit att informera och lämna över projektets analysverktyg till berörda enheter inom BUF samt att ekonomerna inom BUF har varit delaktiga på besök i verksamheten.

4 3(11) Resultat Övergripande produktmål Nedan följer projektets produktmål och deras koppling till effektmålen: Nr Beskrivning Effektmål P1 Nyckeltal på nuvarande förbrukning: städ, värme, el, vatten och avlopp E1 P2 Identifiera möjlig besparingspotential och presentera möjliga åtgärder för E1,E2,E3 verksamheten P3 Genomföra, av verksamheten, beslutade åtgärder E1,E2,E3 P4 Översyn av nuvarande avtal (IKT, sophantering, skolgård, mat, kaffemaskiner, E1,E2,E3 kopiatorer, telefoni) P5 Utbyte av avtal för kaffemaskiner E1,E2,E3 P6 Utbyte av kopiatorer E1,E2,E3 P7 Översyn av inköp E2,E3 P8 Tydliga rutiner för avtalsfrågor så att de hanteras på ett enhetligt sätt E2,E3 P9 Tydliga rutiner och lathund för inköp och kontering för respektive enhet E2,E3

5 P1 Nyckeltal på nuvarande förbrukning: värme och el, per kvm respektive per elev (utfall jan-okt 2014) Diagrammen nedan visar hur värme och el sammanslaget skiljer mellan olika skolor (11) Några påverkande faktorer kan vara: Byggnadsår och eventuella renoveringar Hur enheten arbetar och om de tänker på effektiviseringsmöjligheter Hyresavtalsutformning (vad som ingår i hyra och vad som faktureras separat) Hänsyn måste tas för enheter utan helårsresultat

6 5(11) Det vanliga sättet att analysera el- och värmekostnader är att använda kvadratmeter som nyckel. Om analysen istället grundar sig på antal elever blir det tydligt att enheterna tyngs olika av dessa kostnader. Variansen mellan enheter behöver ses över då konsekvensen blir att enheter har olika förutsättningar gällande medel som är kvar till pedagogiskt verksamhet. Anledningen till att några enheter visar betydligt lägre kostnader för el och värme beror på utformning av deras hyresavtal. Ingen analys av städkostnader har skett då en ny upphandling höll på att genomföras. P2, P4 Identifiera möjlig besparingspotential och presentera möjliga åtgärder för verksamheten samt Översyn av nuvarande avtal. Besparingspotentialen börjar med organisationen Barn- och utbildningsförvaltningen, att det finns tydliga rutiner som täcker från behov till införande. En stor andel av inköpsbristerna kan härledas till brister i hur upphandlingar och förändringar prioriteras och planeras samt hur resultatet införs genom hela organisationen. Även stadsövergripande upphandlingar och beslut måste hanteras på ett mer strukturerat sätt. Administration av inköp och fakturahantering upplevs ibland både svårt och tidskrävande. Ett exempel är fakturorna för IT-drift från CGI där enheterna känner att de inte har fått tillräcklig information och där enheter blir debiterad för kostnader som inte hör hemma hos dem. Det kräver för mycket detektivarbete från enheternas sida att reda ut, anmäla och sedan följa upp att ändringar görs enligt deras anmälan till Ett annat område att titta närmare på är hantering och kostnadsfördelning av idrottshallarna. Enheterna efterfrågar en enkel och begriplig rutin. Administration av skadegörelser upplevs som betungande för enheterna. Det finns en osäkerhet om omkostnader så som städ och inköp av hygienartiklar täcks av uthyrningsintäkt. Syftet med att införa abonnemangsfakturor var att minska administration och öka kvalité i redovisningen. Införandet kan upplevas som merarbete centralt när nya rutiner behöver fastställas, men leder i förlängningen till tidsmässiga och ekonomiska besparingar. Gällande abonnemangsfakturor för fasta kostnader (el, värme, sophantering och WiFi) så bör dessa kostnader hanteras där de kan påverkas, till exempel Barn- och utbildningsförvaltningens IKT- och planeringssenhet. För att kunna följa upp besparingspotential gällande inköp bör framtagna analysverktyg utnyttjas. I rapport Fakturainköp visas både vilka leverantörer som används samt vilka produkter vi handlar (om vi får e-faktura). Grundläggande uppföljningsrutiner är definierade av projektet samt beslutat av Barn- och utbildningsförvaltingen inköpsgrupp. Ansvaret för analys ligger på avtalscontroller inom förvaltningen.

7 6(11) Det finns flera avtalsområden där Barn- och utbildningsförvaltningen behöver vara drivande för att minska framtida kostnader, bland andra: Skol och lekmaterial (bl.a. Lekolär, Staples, Slöjd) med inköpsvärde på 23 Mkr under avtalsperioden Inredningsartiklar och möbler 13 Mkr Att säkerställa att vi inte bara har ett avtal utan att vi har rätt avtal leder i genomsnitt till besparingar på cirka 30 % på leverantörens prislista. För att få ut information om rätt leverantör till beställarna så behöver rollen som avtalscontroller även inkludera ansvar för att informera om nya avtal inom organisationen. I VIP syns information om vilka leverantörer vi har avtal med. Denna information finns även tillgänglig via Insidan där en kort beskrivning av nya och förändrade avtal publiceras. Analys av inköp per elev belyser avvikande inköpsbeteende och kan ge enheter insikt i hur detta påverkar årliga budgetmedel. Nedan tabell visar hur mycket enheterna inom 6-9 har investerat i nya tryckta läromedel. Anledningen till den stora skillnaden mellan den enhet som lägger ner mest och den enhet som lägger ner minst kan vara deras olika satsningar på digitala läromedel men även att planering av inköp behöver ses över och jämnas ut över åren. Avtalstrohet När verksamheten har ett inköpsbehov behöver de veta vem de ska vända sig till och vilka avtal som finns. I vissa fall saknas avtal som möter deras behov och ibland är det informationen som saknas. Resultatet blir att enheterna inte alltid håller sig till de avtal vi faktiskt har och/eller att avtalscontrollern inte får signaler om vilka behoven är. Avtalstrohet är ett viktigt nyckeltal för avtalscontrollern att följa upp och kommunicera med verksamheten då det är genom att handla inom avtal som besparingar realiseras.

8 7(11) Utnyttjande av VIP inköpsportal för beställningar leder till att vi har statistiska underlag till framtida upphandlingar. Vi kan lättare identifiera vilka produkter vi har behov av samt vilka intressenter som behöver delta i referensgruppsarbete för att säkerställa högre kvalité med färre resurser. Nedan diagram visar att under tiden projektet har pågått inom grundskolor så har andel inköp i VIP ökat. Diagramet visar också tydligt att det finns mycket mer som bör och kan handlas genom VIP än vad som görs idag, då 100 % är möjligt. Anbudstrohet För att erhålla bästa pris och kvalité är det viktigt att välja rätt produkt från rätt leverantör, så kallade Tummen upp -produkter. Inköpsmallar är ett verktyg som har presenterats för samtliga enheter för att effektivisera beställningar och underlätta val av rätt produkt.

9 8(11) I diagrammet syns att förvaltningen ligger på en stadig positiv trend på en hög nivå. Andel inköp från det upphandlade sortimentet har dock sjunkit under höstterminen. En närmare analys visar att den största bidragande orsaken är inköp hos Staples. Där motsvarar inte det upphandlade sortimentet verksamheternas behov. Enheterna har under hösten uppmuntrats att handla via VIP även om valda produkter inte är bland tummen upp sortimentet, detta för att underlätta kommande upphandling. Tar vi bort Staples från ovan statistik så höjs andel tummen upp inköp från 73,8 % till 86,5 %. Poängen med dessa jämförelser är att belysa att inköpsbeteende påverkar hur mycket medel som finns kvar till pedagogisk verksamhet. Inköp görs både via VIP och via andra kanaler. Det visar sig att när man handlar via VIP så är det mycket mer troligt att enheten handlar rätt produkt från rätt leverantör till rätt pris. Verksamheterna behöver således utöka användningen av VIP och dess funktioner för att spara tid och pengar. Gårdsskötsel Gårdsskötsel utförs av olika entreprenörer även om möjligheten att utnyttja resurser inom Västerås stad finns (Teknik och Idrottsförvaltningen). Här finns det möjlighet till samordningsvinster både i form av ett mer strukturerat arbetssätt och minskade kostnader via ett bättre samarbete med vår interna leverantör. Identifierade exempel: Skolledarnas tid används ineffektivt inom ett område där kunskap saknas Leder till sämre planeringsmöjligheter hos Teknik och idrott samt eventuellt högre pris Skötselområde väljs bort av verksamheter utan kunskap eller hänsyn till konsekvenser för fastigheten. I sin tur leder detta till högre hyreskostnader för verksamheten i form av underhåll. Konsekvent säkerhetsnivå bör finnas i alla verksamheter (Säkerhetstillsyn) Planering av skolgården fel planering leder till högre kostnader för skötsel Uppstart och avslut av avtal anses vara mer lätthanterligt med intern leverantör IKT och planeringsenheten har därför tryckt på hos Teknik och idrott för att få en snabbskanning av alla gårdar och därmed ett nuläge. Inriktningen därefter är att få fram ett Grundavtal som kan appliceras på samtliga gårdar. Genom kontakter med andra kommuner har det framkommit att de pedagogiska perspektiven bäst kommer till sin rätt genom samarbete med intern leverantör istället för extern. Översyn av hantering av gårdsskötselavtal har pågått i närmare två år utan synligt resultat. Här behöver ledningen för Barn- och utbildningsförvaltningen vara mer involverad och driva fram efterfrågade förändringar från verksamheten. Processen är trögarbetad och samarbete mellan berörda förvaltningar måste effektiviseras.

10 9(11) El- och Värmekostnader Att som enskild enhetschef ha kunskap och kompetens för att kunna påverka kostnader rörande driftsfrågor såsom el och värme är svårt. Även om de kan tyckas ha kontroll på sitt, har de ingen möjlighet att veta hur de ligger till relativt andra likvärdiga enheter. För att bidra till att enheter kan drivas mer självständigt och se till att de får den information de behöver för att kunna fatta beslut så bör centrala resurser utnyttjas bättre. Information och analys bör göras centralt och presenteras för enheter för beslut. Rutiner för att etablera ansvar vid införande av eventuella åtgärder behöver tas fram. Det nya arbetssättet inom Barn och utbildningsförvaltningen är att den befintliga IKT- och planeringsenheten får ett utökat ansvar i denna roll. I nuläget har enheten påbörjat en processkartläggning men fastställda rutiner saknas ännu. Det är viktigt att förvaltningsledningen har en aktiv roll i detta förändringsarbete. Syftet är att låta enhetschefer fokusera på pedagogisk verksamhet. Det finns fortfarande en del komplexa avtal där el och värmekostnader ingår helt eller delvis i hyran. Dessa enheter har därmed inte samma möjlighet att agera vid avvikande utfall som de enheter som får fakturor direkt från Mälarenergi. Dessutom krävs det extra resurser att reda ut dessa kostnader både inom Barn- och utbildningsförvaltningen och Fastighetskontoret. VIP används idag för att enkelt och säkert fördela kostnader direkt på inkommande fakturor, detta borde även användas på komplexa avtal. Det finns årligen cirka 20 Mkr på Fastighetskontoret avsatta för energibesparande åtgärder. Planering och utnyttjande av dessa medel sker helt på Fastighetskontoret. Enligt dem har de lätta åtgärderna genomförts och nu återstår större projekt med högre kostnader och längre pay off-tid. Vi anser att Barn- och utbildningsförvaltningen bör kunna påverka hur medlen investeras och även kunna redovisa resultatet. Under projektets gång har flera situationer uppdagats då fastighetskontoret har dröjt med åtgärder vilket lett till ökade kostnader för Barn- och utbildningsförvaltningen. Sammanfattningsvis ser vi att variationer i kostnader är stora per enhet och enligt gällande kallhyresmodell är det upp till enhetscheferna att ta tag i frågan. Det är flera inblandade parter, såsom Fastighetskontoret, Konsult och Service upphandlingsenhet, Mälarenergi och andra leverantörer, att samverka med. Frågan anses bättre lämpad för en central resurs inom Barn- och utbildningsförvaltningens IKT- och planeringsenhet, vilken bör ha helhetsbilden för alla enheter. P5 Utbyte av avtal för kaffemaskiner Under 2014 har 18 avtal gällande kaffemaskiner byts ut. Dessa enheter har nu möjlighet att köpa kaffe och tillbehör från stadens livsmedelsleverantör till lägre priser. P6 Utbyte av kopiatorer Under 2014 har 27 maskiner byts ut från de tidigare avtalen med Sharp till det nya avtalet med Ricoh. Utbytet ger enheterna möjlighet att ta del av nya upphandlade lägre priser. Det finns fortfarande 60 Sharp maskiner kvar inom grundskolan där alla utom 12 st kommer att bytas ut under 2015.

11 P3, P4, P5, P6 P7 Genomföra, av verksamheten, beslutade åtgärder samt översyn av avtal (11) Analys av inköp visar att inte bara vad utan även hur och när inköp görs påverkar kostnader. Olika kostnadspåverkande faktorer är bland annat svårighet i val av anbudsprodukter genom fel inköpsväg, högre administrationskostnader i form av skannade fakturor och fakturor som fastnar hos ekonomicenter samt risk för impulsköp. Då rollen som avtalscontroller är nydefinierad för Barn och utbildningsförvaltning är rollen ännu inte helt förankrad genom hela organisationen. Avtalscontrollern ska vara den verksamhetsnära kontaktpersonen samt ansvara för att information om nya avtal och förändringar av pågående avtal når ut till verksamheten. Insamling av synpunkter gällande inköpsbehov och samordning av referensgrupper tillsammans med Konsult och Service upphandlingsenhet är något som behöver etableras. Avtalshantering och administrativa uppgifter är två områden där enheter har flaggat om hjälp och där vi anser att det inte fungerar optimalt. Nedan beskrivs områden som har identifierats samt förslagna eller tagna åtgärder. Konsult och Service tar över administration av samtliga kopiatorer och kaffemaskiner. o Har identifierat och fastställt plan för byte av maskiner till rätt avtal Analys av vilka och antal beställare per enhet har presenterats och diskuterats med samtliga enheter för att effektivisera inköpsrutiner på enhetsnivå. Abonnemangsfunktion infördes och förklarades för samtliga enheter för att kunna effektivisera fakturahantering och säkerställa korrekt redovisning. o Redan nu hanteras 51,8 % av alla fakturor via abonnemangsfunktion. Det leder till att granskarnas och attestanternas tid istället kan fokuseras på pedagogisk verksamhet. o Rollen som VIP lokal administratör har förtydligats till att både vara kontaktperson gällande nuvarande abonnemang samt till att arbeta proaktivt för att identifiera fakturor som kan och bör hanteras via abonnemangsfunktionen. Tidigare har kopieringspapper beställts via Konsult och Service Kontor vilket var tänkt som en tidsbesparande samordningsåtgärd. Det visade sig istället vara tidsödande och ledde till högre priser än om inköp gjordes direkt av enheterna hos avtalsleverantören. Antal steg i inköpsrutinen har nu minskat från 9 till 3 och besparingen blev drygt 30 %. Karoline Lindström på Konsult och Service upphandlingsenhet har utsetts till Förvaltningsansvarig för Barn och utbildningsförvaltningen. Det innebär att hon tillsammans med avtalscontroller inom Barn och utbildningsförvaltningen ansvarar för förvaltning och genomförande av upphandlingsplanen. Sophantering hanteras på olika sätt. Ibland ingår det i hyra och ibland betalas det direkt av verksamheten. Även där det ingår i hyra så ingår inte all sophantering. Finns det riktlinjer från Västerås stad att källsortering ska finnas bör denna rutin ses över och säkerställas att den är enhetlig.

12 11(11) Inköpsstatistik har tagits fram och presenterats till enheterna och verksamhetsledning för att kunna diskutera och genomföra förändringar kring inköpsbeteende. Av de avtalsområden som tidigt identifierades så är några nya avtal redan i gång: Avtalsområde Offererad Anbuds rabatt Barn och utbildningsförvaltning (grundskola) besparingspotential/avtalsperiod Skydds- och personalkläder 45 % kr Vitvaror och småelektronik 30 % kr Idrottsmaterial (avtalstvist pågår) 40 % kr Konsult och Service upphandlingsenhet har analyserat varför inköpsbeteenden ser ut som det gör och detta har lett till att verksamheten numera är delaktiga i artikelbenämningar, så att det blir enklare att hitta rätt produkt i VIP. P8 Tydliga rutiner för avtalsfrågor så att de hanteras på ett enhetligt sätt En inköpsorganisation har etablerats med mandat och samordningsansvar för hela förvaltningen. o Verksamhetschefen på Beställarverksamheten är utsedd till upphandlingschef och är beslutfattande kring beställningar av nya upphandlingar o Avtalsfrågor gällande fastigheter hanteras på IKT- och planeringsenheten o Övriga avtalsfrågor sköts av avtalscontroller på Beställarverksamheten På detta sätt kan en upphandlingsplan verkställas mer effektivt och kontrolleras centralt så att verksamhetens tid och resurser utnyttjas på bästa möjliga sätt. Det ställer även krav på att en förvaltningsansvarig upphandlare finns hos Konsult och Service som motpart i dessa frågor. Detta möjliggör även ett effektivare och tydligare arbetssätt för upphandlingsenheten inom Konsult och Service. P9 Tydliga rutiner och lathund för inköp och kontering för respektive enhet Vid verksamhetsbesök har utbildning på användning av mallar genomförts för att förenkla och säkerställa inköp av rätt varor samt effektivisera kontering. Med övergången till Raindance har VIP strukturen gjorts om, vilket underlättar för ekonomienheten att tilldela endast nödvändig kontoplan till respektive verksamhet. På detta sätt kan kontering och uppföljning förbättras. Vid behov av stöd ska verksamheten vända sig till VIP lokaladministratörer.

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Kort om Skogsstyrelsen

Kort om Skogsstyrelsen SKOGSSTYRELSEN 5 Kort om Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog och som arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Erfarenhetsutbyte Organisation med e-beställningar 2012-05-05

Erfarenhetsutbyte Organisation med e-beställningar 2012-05-05 Erfarenhetsutbyte Organisation med e-beställningar 2012-05-05 Sveriges kvalitetskommun 2011 75 954 invånare (111231) Ca 6 500 anställda 12 förvaltningar ( stor spridning av verksamhet ) Expansiv kommun

Läs mer

1C:Från inköp till betalning - hela processen

1C:Från inköp till betalning - hela processen A Basware Presentation 1C:Från inköp till betalning - hela processen Mia Lenman Matti Bjerking 6:e okt 2011 En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer av inköp av råvaror,

Läs mer

Ärende 4. Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal

Ärende 4. Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal Ärende 4 Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal Tjänsteskrivelse KS 2012.0333 Handläggare: Karin Lindqvist, Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen

Läs mer

Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling

Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Kristian Jeppsson Datum 2015-02-10 Dnr: 2015:32 Kommunstyrelsen Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling Sammanfattning Kommunrevisionen

Läs mer

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy 2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015 SiS inköps- och upphandlingspolicy 2 [5] 1 Inledning Syftet med denna policy är att skapa ett rättsenligt och enhetligt arbetssätt för inköp och upphandling inom SiS. Denna

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Så lyckas du med din P2P-investering

Så lyckas du med din P2P-investering Whitepaper Så lyckas du med din P2P-investering Ta del av fördelarna med att investera i en P2P-lösning. Läs mer på visma.se/proceedo Bakgrund och vad är P2P? Begreppet P2P var ett av ett antal buzz -fraser

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 5 april, 2011 SOI konferens, Halmstad 2011-04-12 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun

Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johan Råberg 2014-08-11 SFN 2014/0665 0480-450476 Servicenämnden Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Rollanalys INKA- och EL-projektet

Rollanalys INKA- och EL-projektet 1 (8) IT-avdelningen 2008-02-15 Rollanalys INKA- och EL-projektet Nuläge Administratör Avnämare Beställare Betalningsinstitut Budgetansvarig Godsmottagare Handläggare leverantörsfunktionen person som hjälper

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern HISTORIEN Femklövern 2004 Tre klövern 1999 1995 VÅRT UPPDRAG Försörja 5 landsting med förbrukningsvaror Skapa avtal, lagerhålla och distribuera Frigöra resurser för bättre alternativ användning Aggregerad

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden.

Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden. Sida 1 (6) Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden. Alingsås kommun inbjuder Er att lämna skriftligt anbud

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket. e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.se Agenda Helhetssyn Organisation Förutsättningar ehandel Skatteverket

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 9 mars, 2011 WTC Stockholm 2011-03-10 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare ca 7000 kommunanställda

Läs mer

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING 30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Att alla beställningar görs

Läs mer

Information- Återrapport CGI-avtalet

Information- Återrapport CGI-avtalet Minna Avrin - ax071 E-post: minna.avrin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-05-13 Dnr: 2015/1211-GSN-009 Grundskolenämnden Information- Återrapport CGI-avtalet Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE/ Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd. Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE/ Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd. Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE/ ARBETSUTSKOTT UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 2 september 2013, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

2013-01-23 Dnr: 2012/282-BaUN-101. Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-01-23 Dnr: 2012/282-BaUN-101. Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se Kopia till 2013-01-23 Dnr: 2012/282-BaUN-101 Barn- och ungdomsnämnden Beslut - Antagande av styrdokumentet "Beslut angående

Läs mer

Granskning av inköpssystemet

Granskning av inköpssystemet Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Björn Utberg 2014-01-23 Dnr V 2013/953 Granskning av inköpssystemet Bakgrund UNIVERSITY OF GOTHENBURG Internal Audit Besöksadress Vasagatan 33 Postadress Box 100, SE-405

Läs mer

Upphandlingssamverkan D-U Inledning

Upphandlingssamverkan D-U Inledning Inledning 1/7 Nu Reflektioner Resursläget Mycket på gång e-stelle! Inköp är mycket Inköp Upphandling Anskaffning Spendanalys Leverantörmarknadsanalys Strategi Anbudsinfordran Anbudsutvärdering Förhandling

Läs mer

Nyhetsbrev nr. 2 FASAB FASAB. Februari, 2013

Nyhetsbrev nr. 2 FASAB FASAB. Februari, 2013 Nyhetsbrev nr. 2 FASAB Februari, 2013 FASAB Inledning Hej! Vi befinner oss i en mycket spännande fas i utvecklingen av FASAB där vi alla inom snar framtid kommer att märka av den pågående förändringen

Läs mer

Växjö! Europas grönaste stad

Växjö! Europas grönaste stad Växjö! Europas grönaste stad Växjö kommun Strategi upphandling/inköp E-handel och samordnad varudistribution Stockholm 20 mars, 2014 David Braic upphandlingschef 2 Växjö kommun Växjö kommun: 86 000 invånare

Läs mer

Periodisk fakturering i Malmö stad

Periodisk fakturering i Malmö stad Periodisk fakturering i Malmö stad Carl-Johan Rasch carl-johan.rasch@malmo.se Tel. 040 34 10 39 Historik 2002 Införande av skanning på samtliga förvaltningar 2002 Successivt införande av e-handel 2003

Läs mer

EnergiTing Sydost 2012 2012-11-15

EnergiTing Sydost 2012 2012-11-15 David Braic upphandlingschef david.braic@vaxjo.se Annelie Morin ansvarig e-handel och samordnad varudistribution annelie.morin@vaxjo.se 1 : ca 84 000 invånare ca 7000 kommunanställda s totala årliga inköpsvolym:

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Göteborgs stad Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Ernst & Young AB Rapport 2010-05-10 Innehållsförteckning 1 Uppdragsinformation... 2 1.1 Uppdraget... 2 1.2 Inriktning, genomförande och

Läs mer

Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen

Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen Återrapportering av uppdrag 12 juni Ängelholm Mats Carlström, Eva Lagbo Bergqvist, Malin Danielsson 1 Fokusområdet och organisatoriska områden för studien Förskoleverksamhet

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Bakgrund I dagens samhälle krävs det att alla har en hög kompetens när det gäller kommunikation och informationshantering. Enligt IT-strategin

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Lokalvård i Region Skåne år 2007

Lokalvård i Region Skåne år 2007 Lokalvård i Region Skåne år 2007 En jämförelse av daglig- smitt och storstädning - lokalvårdens kärnverksamhet En del i Region Skånes förnyelsearbete delprojekt 3 Projektledare: Carl-Johan Tykesson 1 Projektet:

Läs mer

Upphandling inom Skatteverket 2012

Upphandling inom Skatteverket 2012 Upphandling inom Skatteverket 2012 20121004 Agenda Organisation Riktlinje Kategoristyrning Upphandling Förebyggande skatteinformation Skatteverket Vår vision är ett samhälle där alla gör rätt för sig Tar

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Pass 5C Basware Contract Matching

Pass 5C Basware Contract Matching A Basware Presentation Pass 5C Basware Contract Matching Presenteras av Mikael Eriksson 2011-10-07 Innehåll i presentationen Överblick av Basware Invoice Automation och Kontraktsmatchning Kontraktsmatchning

Läs mer

E-fakturering och e-handel

E-fakturering och e-handel E-fakturering och e-handel Satsningar i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 7 mars 2006 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1 SIDAN 1 Så här fungerar Stockholms stad 855 000 invånare VÄLJER 40 000 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens tjänst GENOMFÖR 101 ledamöter i kommunfullmäktige BESLUTAR Stockholms

Läs mer

SIGTUNABOXEN KOMPETENS- & GENOMFÖRANDEPLAN 2013-2015

SIGTUNABOXEN KOMPETENS- & GENOMFÖRANDEPLAN 2013-2015 #SIGTUNABOXEN SIGTUNABOXEN KOMPETENS- & GENOMFÖRANDEPLAN 2013-2015 BFL - Bedömning För Lärande IKT - Information- och KommunikationsTeknik SUA - SpråkUtvecklande Arbetssätt inkluderas i boxen. INSATSER

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

Vill ni också spara pengar på era inköp och avtal? Visma Advantage

Vill ni också spara pengar på era inköp och avtal? Visma Advantage Vill ni också spara pengar på era inköp och avtal? Visma Advantage Telefon: 08 534 817 50 E-post: info@vismaadvantage.se Har ni också...... höga inköpskostnader?... svårt att förhandla starka inköpsavtal?...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-06-03 Handläggare Carin Antonson Utvecklingssekreterare carin.antonson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Gröna skolgårdar 2014 GRF-2014-6072

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Till er tjänst www.statenssc.se

Till er tjänst www.statenssc.se Till er tjänst Vi gör den administrativa vardagen enklare för statliga myndigheter Regeringen har gett oss i uppdrag att arbeta för en mer effektiv statsförvaltning genom att erbjuda myndigheter hjälp

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

Internhyra Östersunds kommun

Internhyra Östersunds kommun Internhyra Östersunds kommun Revisionsrapport 2007-10-22 Håkan Westberg Innehållsförteckning...2 Innehållsförteckning...3 1. Uppdrag...2 2 Bakgrund... 2 3Införande av internhyra 1992... 2 3.1Syfte... 2

Läs mer

Verktyg för lärande Verktyg för kommunikation mellan skola och hem

Verktyg för lärande Verktyg för kommunikation mellan skola och hem Introduktion av Verktyg för lärande Verktyg för kommunikation mellan skola och hem elevernas måluppfyllelse ska öka BILD? Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun tar för eleverna i årskurs

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering Färre mil och mer tid med bättre planering Det körs många mil med bil i kommunal verksamhet. Särskilt gäller detta inom socialförvaltningen eller motsvarande. I detta avsnitt beskrivs hur man kan effektivisera

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Praktikfall Peab. E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg

Praktikfall Peab. E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg Praktikfall Peab E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg Introduktion Peab AB Börsnoterat företag Startat 1959 av Mats och Erik Paulsson Verksamhet i Sverige, Norge och Finland

Läs mer

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Arboga Kommun Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar!

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar! Nyhetsbrev juni Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På IT-området gäller uppdraget

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se 2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615 Kopia till Uppdrag att föreslå organisation för elevhälsoarbetet och särskola Förslag

Läs mer

P2P Summit 2011. Tema: Förändringsledning - people & process

P2P Summit 2011. Tema: Förändringsledning - people & process P2P Summit 2011 Tema: Förändringsledning - people & process Inför P2P Summit ställde EBG frågor till ca 100 chefer på svenska bolag och organisationer. Ca 2/3 var ekonomichefer och ca 1/3 inköpschefer.

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Intern kontroll Kattegattgymnasiet, byggprogrammet

Intern kontroll Kattegattgymnasiet, byggprogrammet Revisionsrapport Intern kontroll Kattegattgymnasiet, byggprogrammet Halmstads kommun 2008-05-23 Margareta Bertin Leif Johansson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer