Prehospital EKG-tolkning. Kardiologkliniken Södersjukhuset FoU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prehospital EKG-tolkning. Kardiologkliniken Södersjukhuset FoU"

Transkript

1 Prehospital EKG-tolkning Kardiologkliniken Södersjukhuset FoU

2 Hjärtats anatomi och fysiologi Hjärtats kan liknas med två seriekopplade pumpar: 1.Via övre och nedre hålvenen strömmar venöst, syrefattigt blod från hela kroppen till höger förmak och vidare ner i höger kammare, som pumpar ut det i lungartärerna. 2.De fyra lungvenerna levererar syrerikt blod till vänster förmak, som skickar ner det i vänster kammare, varifrån det pumpas ut i aorta för att fördelas i hela kroppen. Förmaken kontraheras något före kamrarna och fungerar som turboaggregat för att se till att kamrarna är välfyllda, innan dessa kontraheras och skickar blodet vidare.

3 Hjärtminutvolym Cardiac Output (CO) Hjärtfrekvens x Slagvolym = Hjärtminutvolym För en frisk person i vila som väger ca 70 kg är det ca: 60 slag/minut x ml i slagvolym = ca 5 L/min

4 Hjärtats kransartärer De första artärer som avgår från aorta, direkt efter aortaklaffen, är hjärtats egna kransartärer (coronarkärl) som förser hjärtmuskulaturen (myokardiet) med blod. Den huvudsakliga genomblödningen av hjärtmuskeln sker under diastole. Efter att blodet passerat hjärtats kapillärer, töms det via vener in i höger förmak eller direkt in i kamrarna.

5 Hjärtats retledningssystem

6 EKG-avledningarnas relation till hjärtat Extremitetsavledningarna (III, avf, II, avr, I, avl) Dessa registrerar EKG-kurvan från hjärtat i frontalplanet. Bröstavledningarna (V1-V6) Återspeglar hjärtats depolarisation i horisontalplanet. V1-V2 representerar framför allt höger kammare och septum. V3-V4 de anteriora delarna av vänster kammare V5-V6 de laterala delarna av vänster kammare.

7 EKG-kurvan P-vågen När förmaken (högra något före den vänstra) depolariseras registreras P-vågen. Om förmaksdepolarisationen utlöses från sinusknutan ger det positiva (uppåtriktade) P-vågor i I, II, avf och V2-V6. PQ-tiden Bestäms av överföringshastigheten i förmak och AVknuta. När impulsen når AV-knutan sker där en fördröjning så att förmaken hinner kontrahera sig innan den elektriska impulsen fortleds till kamrarna. QRS-intervall Depolarisationen av kamrarna är normalt snabbare än den i förmaken. QRS-komplexet är därför smalare än P- vågen. Vid en störning av överledningen i retledningssystemet kommer vissa delar av kamrarna att depolariseras senare och QRS-bredden ökar då.

8 EKG-kurvan ST-sträckan Sträckan mellan QRS-komplexets slut till T-vågens början benämns ST-sträckan. J-punkten är övergången mellan QRS och ST-sträckan och den punkt där man normalt bedömer en höjning eller sänkning. ST-sträckan jämförs med en tänkt baslinje mellan T-vågens slut och P-vågens början och benämns sänkt, förhöjd eller isoelektrisk i förhållande till denna. Bedömningen av STsträckan är mycket viktig, inte minst vid hjärtinfarktdiagnostik. QT-intervall Sträckan mellan Q-vågens början och T-vågens slut och representerar den elektriska refraktärperioden. T-vågen När kammaren repolariseras registreras T-vågen och resulterar vanligen i positiva T-vågor i avledningarna I, II och V3-V6.

9 Sändning av prehospitalt EKG Prehospitalt EKG sänds enl. lokala rutiner. Se respektive ambulansorganisations Medicinska Riktlinjer.

10 Sinusrytm - SR Sinusrytm innebär att hjärtrytmen styrs av sinusknutans depolarisationer. Diagnos: 1. Positiv P-våg i bl.a. avledning II med konstant utseende. 2. Rytm mellan /min. 3. Konstant PQ-tid 4. Normalt QRS-komplex

11 Förmaksflimmer Diagnos 1. P-vågor saknas, i stället s.k. flimmervågor som egentligen betyder att inga P-vågor kan ses eller isoelektrisk baslinje 2. Oregelbunden kammarrytm 3. Normalt QRS-komplex Flimmervågor syns ofta bäst i avledning V1. Vid oregelbunden rytm utan P-vågor skall alltid förmaksflimmer misstänkas!

12 Förmaksflimmer (FF) FF är den vanligaste behandlingskrävande hjärtarytmin. ca 10% av befolkningen >80 år har FF. Förmaksaktiviteten är snabb och oregelbunden och förmaken depolariseras asynkront och okoordinerat. Detta betyder att hjärtats verkningsgrad minskar och många kan uppleva detta som en minskad ork. AV-noden depolariserar slumpartat med ojämna intervall kammarrytmen är därför alltid oregelbunden och frekvensen ofta snabb (vanligen /min), men ibland långsam. Förenat med ökad risk för stroke pga cerebral embolisering av tromb från förmaken. Orsak: En rad olika tillstånd kan ligga bakom: alkohol, olika klaffel, koronar och hypertensiv hjärtsjukdom, hyperthyreos, kardiomyopati, KOL, psykisk stress. Förmaksflimmer är inte sällan ett fenomen vid AMI. I många fall finner man ingen bakomliggande orsak.

13 Förmaksflimmer (FF) Behandling Om FF pågått i mindre än 48 timmar utförs oftast en synkroniserad elkonvertering. Görs denna elkonvertering ej synkroniserat, d.v.s. centrerat mitt i QRS (R-taggen) finns risk att utlösa kammararytmi. Om FF pågått i mer än 48 timmar så skrivs i första hand frekvensreglerare ut (ex. betablockerare, digoxin) samt antikoagulantia för att minska risken för embolier. Eftersom förmaken inte kontraherar som vid SR blir blodet stillastående och risken för embolier ökar. Waran är förstahandspreparatet om det inte föreligger några kontraindikationer. Vid snabba FF med allmänpåverkan kan prehospital behandling inledas med betablockad efter telefonordination från läkare.

14 Förmaksfladder Diagnos 1. Regelbundna P-vågor med sågtandsmönster 2. Förmaksfrekvens vanligen /min 3. Regelbunden eller oregelbunden fysiologisk AV-blockering 4. Normalt QRS-komplex (vid normal AVöverledning)

15 Förmaksfladder Förmaksfladder innebär en snabb, regelbunden och synkron depolarisation av förmaken EKG-bild med typiskt sågtandsmönster (framträder bäst i II, avf och III). Fladdervågorna har sinsemellan identiskt utseende och är helt regelbundna. ST-sträckan och T-vågen blir ofta formförändrade, speciellt vid snabb rytm. Pat med nedsatt vä-kammarfunktion kan bli hemodynamiskt påverkade vid snabb rytm. Förenat med ökad risk för stroke pga cerebral embolisering av tromb från förmaken. Orsaker Väsentligen desamma som vid förmaksflimmer, bl.a. koronar och hypertensiv hjärtsjukdom, hyperthyreos och mitralisvitier. Behandling I stort sett densamma som vid förmaksflimmer.

16 AV-block III - Totalblock Diagnos 1. Normala P-vågor med regelbunden rytm 2. Vid ersättningsrytm regelbunden QRS-rytm utan relation till P-vågor 3. Nodal ersättningsrytm med smala QRS-komplex 40-50/min, eller ventrikulär ersättningsrytm med breda QRS-komplex 30-40/min Notera att vid total block går förmaken i sin takt (ofta mycket snabbare än kammaren) och kammaren i sin takt (inte sällan med en ersättningsrytm runt slag/min). Det saknas alltså en adekvat samverkan mellan förmak och kammare, denna är totalbockerad.

17 AV-block III - Totalblock Vid AV-block III passerar inga förmaksimpulser AV-systemet för att aktivera kammaren. Vanligen övertas pacemakerfunktionen av något ersättningsfokus distalt om blocket - hjärtrytmen upprätthålls då av impulser från AV-systemet nedanför hindret eller från kammaren: - rytmer från fokus ovanför His bunt kallas nodal ersättningsrytm (frekvens 40-50/min). - Ligger rytmfokus nedanför His bunt benämns rytmen ventrikulär ersättningsrytm (frekvens 30-40/min). AV-block III ska misstänkas om rytmen är regelbunden med långsam frekvens. Orsaker Hjärtinfarkt, myokardit eller läkemedelsintoxikation (digitalis). AV-block III som är medfött eller är orsakat av anteroseptal hjärtinfarkt blir oftast bestående. Vid inferior infarkt är det oftast övergående.

18 AV-block III - Totalblock Behandling Vid inferior infarkt (oftast övergående fenomen som inte behöver åtgärdas) behandlas pat med temporär pacemaker eller framakologiskt med isoprenalin. Atropin har sällan någon effekt. Permanent AV-block behandlas oftast med permanent pacemaker.

19 ST-sänkning Diagnos 1. ST-sänkningar 0,5 mm i två eller flera intilliggande avledningar.

20 ST-sänkning ST-sänkning är allvarlig om den förekommer i flera avledningar och kan tyda på att flera stora kranskärl har förträngningar (stenoser) eller att det finns en förträngning i huvudstammen (ett direkt livshotande tillstånd). ST-sänkning på ett vilo-ekg ökar sannolikheten för att patienten skall ha en hjärtinfarkt fyrfaldigt. Orsaker: De tre vanligaste orsaken är läkemedel (digitalis) och coronarischemi. Förekommer även vid grenblock, perimyokardit, subendokardiell infarkt, elektrolytrubbningar, sympatikotoni etc.

21 T-negativitet Kallas även inverterade T-vågor Diagnos 1. Djupa symmetriska negativa T-vågor (framför allt över framväggen) Orsak Kan ses vid ett flertal olika tillstånd: myokardischemi och icke SThöjningshjärtinfarkt perimyokardit, kardiomyopati samt vid cerebrovaskulära katastrofer och intrakraniell tryckstegring.

22 ST-höjning Diagnos 1. ST-höjning = 2 mm i V1-V4, och 1 mm i övriga avledningar.

23 ST-höjning ST-höjningar orsakas av ett komplett avstängt kranskärl. Återspeglar myokardischemi med utbredning från det subendokardiella området (insidan av hjärtat) som gradvis utbreder sig genom muskelväggen (transmuralt). ST-höjning på EKG ökar sannolikheten för hjärtinfarkt ca femtiofaldigt. Graden av ST-höjning speglar grovt omfattningen av hotad hjärtmuskel och därigenom tillståndets allvarlighetsgrad.

24 Hjärtinfarktens utbredning Hjärtmuskelskadan startar när symtom uppstår och utvecklas successivt. Efter 6 timmar är myokardskadan oftast 90%-ig.

25 Diagnos vid ST-höjningsinfarkt Minst två av nedanstående kriterier skall vara uppfyllda för diagnosen hjärtinfarkt: Typiska symtom på hjärtinfarkt bröstsmärta Typiska EKG-förändringar (ST-höjningar, Q-våg) Typiska förändringar av laboratorieprover (ex. Troponin)

26 Hjärtinfarktens lokalisation Beroende på i vilka EKG-avledningar SThöjningarna syns så kan man lokalisera hjärtinfarkten: Avledning Placering/sida I, avl, V5, V6 Lateral Vänster V1, V2 Septal Vänster V3, V4 Anterior Vänster II, III, avf Inferior Höger

27 Vänster grenblock (skänkelblock) (LBBB Left Bundle Branch Block) Diagnos 1. QRS-bredd 0,12 sek 2. M-format QRS-komplex (STsänkning samt T-negativitet) i vä-sidiga avledningar (V5-V6, avl,i) 3.Breda och djupa hö-sidiga avledningar (V1-V2).

28 Vänster grenblock (skänkelblock) Om hinder i vänster skänkel föreliggers prids impulsen till kamrarna endast via den högra skänkeln. Septum aktiveras då från höger till vänster (normalt tvärtom), med sen aktivering av vänster kammare som följd. Orsak Akut- eller genomgången hjärtinfarkt Aortastenos, reumatisk hjärtsjukdom och kardiomyopatier.

29 Ventrikeltackykardi - VT Diagnos 1. VT definieras som 3 eller fler ventrikulärt utlösta slag i följd. 2. Breddökade men regelbundna QRSkomplex med avvikande utseende. 3. Kammarfrekvensen > 100/min. 4. P-vågor saknas, eller P-vågor utan relation till QRS-komplexen. En regelbunden breddökad tackykardi ska betraktas som en VT tills motsatsen är bevisad.

30 Ventrikeltackykardi - VT VT är potentiellt livshotande och oftast behandlingsbar. Personer som dör i plötslig hjärtdöd har inte alltför sällan en initial VT som övergår i ett ventrikelflimmer (VF). Orsaker I de flesta fall beroende på koronar ischemi och akut hjärtinfarkt (oftast de 2-3 första dygnen efter en hjärtinfarkt). Ibland kardiomyopati eller myokardit. VT kan ibland förekomma utan påvisbar bakomliggande orsak. Intoxikation digitalis, kinidin, tricykliska antidepressiva etc. Behandling Är pat vid medvetande, men hemodynamiskt påverkad, sövs pat och elkonverteras. Är pat medvetslös utan palpabla pulsar defibrillering och HLR. Om medicinsk behandling ska ges så är Cordarone förstahands valet på sjukhus.

31 Ventrikelflimmer - VF Grovvågigt VF Diagnos 1. EKG-bilden är en oregelbunden (svängande) baslinje där man inte kan utskilja där man inte kan utskilja någon PQRST-sekvens. 2. Initialt har svängningarna en högre amplitud som successivt minskar med tiden. 3. Notera att VF kan vara såväl grovvågiga som finvågiga. Finvågigt VF

32 Ventrikelflimmer - VF VF innebär totalt elektriskt kaos i kamrarna pga samtidig impulsbildning från flera olika ställen kamrarna drar inte ihop sig utan flimrar pat blir pulslös. VF kan inte spontankonvertera och obehandlat går VF senare över i en asystoli. Orsaker Oftast koronar hjärtsjukdom, i synnerhet de första minuterna-timmarna vid en akut hjärtinfarkt. Elektriska olycksfall, elektrolytrubbningar, drunkning, kvävning, hypotermi. Intoxikation, ex. digitalis, tricykliska antidepressiva, kinidin, trikloretylen etc. I sällsynta fall kan kraftigt trauma mot bröstkorgen eller fysisk ansträngning under pågående perimyokardit utlösa VF. Behandling Defibrillering och HLR, enl. A-HLR programmet.

33 Ordlista Cardiac Output (CO) Hjärtminutvolym (hjärtfrekvens x slagvolym) Depolarisering Elektrisk aktivering som ger upphov till en muskelkontraktion Hypertensiv hjärtsjukdom Sekundär till hypertension Kardiomyopati Myokardit Perimyokardit Refraktärperiod Repolarisering Sympatikotoni Isoelektrisk Sjukdom i hjärtmuskulaturen Hjärtmuskelinflammation Hjärtsäcksinflammation Period då cellen inte kan stimuleras till nya elektriska förändringar. Varar under hela hjärtmuskelns sammandragning. Återbildning av vilopotential Förenad med ökad aktivitet av det sympatiska nervsystemet Utslätade EKG-kurvor

34 Referenser AAOS. (2008). Nancy Caroline s Emergency Care in the Streets. Jones and Bartlett Publishers, USA. Ahlström, P., Gårdelöf, B. & Svensson, L. (1998). Akuta bröstsmärtor den första timmen. FLISA och Svenska Kardiologföreningen. Jern, S. (2010). Klinisk EKG-diagnostik. Elanders, Mölnlycke. Lind, L. et al.(2000). Akutmedicin. Liber AB, Stockholm. O Grady, S.G. (1996). Prehospital 12-lead ECG What you should know. Physio Control. Washington, USA. Schwieler, J. et al. (2011). EKG-tolkning En klinisk guide. Suserud, B-O. & Svensson, L. Red. (2009). Prehospital akutsjukvård. Liber AB, Stockholm.

www.ekgtolkning.se EKG-tolkning En klinisk guide Jonas Schwieler Eva Swahn Joakim Alfredsson Piotr Szamlewski www.ekgtolkning.se

www.ekgtolkning.se EKG-tolkning En klinisk guide Jonas Schwieler Eva Swahn Joakim Alfredsson Piotr Szamlewski www.ekgtolkning.se www.ekgtolkning.se Till Ida och Cornelia EKG-tolkning En klinisk guide Jonas Schwieler Eva Swahn Joakim Alfredsson Piotr Szamlewski www.ekgtolkning.se 3 0 cm 2 1 0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Läs mer

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Bengt, 59 år Det är 5 år sedan min företagsläkare upptäckte mitt fl immer vid en vanlig rutinundersökning.

Läs mer

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013

Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013 Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013 R1) En person får hjärtstopp när han tankar bilen. Vilken säkerhet måste du iaktta med de nya defibrillatorerna innan du defibrillerar?

Läs mer

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som:

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som: ATT FÅ EN PACEMAKER Vad är en pacemaker? En pacemaker är en liten apparat som hjälper hjärtat att hålla en jämn rytm. Den vanligaste anledningen till att man får en pacemaker är att man har för långa pauser

Läs mer

Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling

Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling medicinens abc läs mer I nr 38/2012 publicerades»abc om kronisk hjärtsvikt, del 1: utredning«. Fullständig referenslista Läkartidningen.se ABC om Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling Neurohormonella mål

Läs mer

Troponin i tid och otid

Troponin i tid och otid Troponin i tid och otid Handläggning av patienter med förhöjt troponin I men avsaknad av bröstsmärta som huvudsymptom på akutmottagningen på Skaraborgs Sjukhus Skövde FoU-centrum Primärvård och Tandvård

Läs mer

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR)

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Svenska Läkaresällskapet Svensk sjuksköterskeförening Svenska rådet för hjärt-lungräddning 1 2 INNEHÅLL 5 ETISKA RIKTLINJER FÖR HJÄRT-LUNGRÄDDNING Syfte Grundprinciper

Läs mer

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen En skrift från Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, 2011 Hjärtat kroppens blodpump Hjärtat är en muskel som pumpar cirka 90 000 gånger per dygn för att få ut syresatt

Läs mer

Dödsfall vid polisingripande

Dödsfall vid polisingripande Dödsfall vid polisingripande Riskfaktorer och rekommendationer PHS serie i polisiärt arbete 2011:1 Polishögskolan Ingemar Thiblin April 2011 Utgivare Polishögskolan Sörentorp 170 82 Solna Telefon 114 14

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Måndag 13 maj 8:00-12:00 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning, HLR? Nu börjar vi med öppna utbildningar i Västerås.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. VÄGTRAFIK Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Allmänt... 1 Läkarundersökning m.m.... 2 Villkor

Läs mer

Är du stressad? Av Tor Dagerberg (Kinesiolog)

Är du stressad? Av Tor Dagerberg (Kinesiolog) Är du stressad? Av Tor Dagerberg (Kinesiolog) Även om det skrivits och talats mycket om stress, så vet de flesta så lite om det att de inte känner igen det ens när det drabbar dem själva eller någon närstående.

Läs mer

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013.

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. År 1871 publicerade Theodor Karl Gustav von Leber, professor i Göttingen i Tyskland,

Läs mer

Varför får man stroke?

Varför får man stroke? Varför får man stroke? Kjell Asplund, professor i medicin, MONICA-projektet, Socialstyrelsen Jag ska tala om orsakerna till stroke och då ur två aspekter: Vad är det som händer i kroppen när man får en

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Biologiska effekter av fysisk aktivitet

Biologiska effekter av fysisk aktivitet Biologiska effekter av fysisk aktivitet Jan Henriksson, professor, legitimerad läkare, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm Carl Johan Sundberg, professor, legitimerad

Läs mer

Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering

Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering 1999:22 Ett friskt arbetsliv Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering Kerstin Jeding Göran M Hägg Staffan Marklund Åke Nygren Töres Theorell Eva

Läs mer

Kvarstår ett vårdbehov bland de patienter som larmade ambulans men som inte transporterades till sjukhus? Pilotstudie

Kvarstår ett vårdbehov bland de patienter som larmade ambulans men som inte transporterades till sjukhus? Pilotstudie Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Kvarstår ett vårdbehov bland de patienter som larmade ambulans men som inte transporterades till sjukhus? Pilotstudie Författare: Sara Hammarström

Läs mer

Ta hand om din hjärna

Ta hand om din hjärna Ta hand om din hjärna www.aivoliitto.fi Vad kan du göra för att minska risken att drabbas? En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är

Läs mer

Förord till den svenska utgåvan

Förord till den svenska utgåvan Förord till den svenska utgåvan Originalets titel: Hva er ervervet hjerneskade? Författare: Jan Magne Krogstad Illustrationer: Annette Flaaum Holth Översättning till svenska: Monica Degermark, leg psykolog/specialist

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Livssituationen två år efter stroke En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Enhetsspårning FDA (U.S. Food and Drug Administration) kräver att tillverkare

Läs mer