Box Halmstad Tfn: E-post: Kommunstyrelsens sessionssal. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se. Kommunstyrelsens sessionssal. Sammanträdesdatum 2015-06-02"

Transkript

1 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen (4) Box Halmstad Tfn: E-post: Plats: Kommunstyrelsens sessionssal Sammanträdesdatum Tid: 14:00 17:00 Ordförande: Carl Fredrik Graf Sekreterare: Mikael Petersson

2 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kommunstyrelsen (4) ÄRENDEN Tid Sida 1 KS Val av justerare 2 KS Godkännande av dagordning 3 KS KS 2011/0344 Sammanställning av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar - beslut Peter Ljungman KS KS 2015/0101 KS tema Delaktighet för funktionsnedsatta, uppföljning - information Pernilla Thornberg-Berner KS Information om arbete mot våldsbejakande extremism Henry Bengtsson och Therese Wallgren KS KS 2015/0316 Nya arbetsformer för det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet - beslut 58 7 KS KS 2014/0175 Stadens Hjärta Drift - information Niklas Lidström och Sapna Billengren Lindström KS Information om den nya kommunikationsavdelningen Åsa Hedin KS KS 2015/0391 Befolkningsutvecklingen information Max Wehlin KS KS 2013/0488 Remiss - Förslag till riktlinjer för internkontroll - beslut 72

3 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kommunstyrelsen (4) ÄRENDEN Tid Sida 11 KS KS 2014/0241 Kommunstyrelsens organisation och arbetsformer beslut KF KS 2013/0495 Hyresavtal för äldreboende i Harplinge beslut Handlingar utdelas senare Henrik Persson 13 KS KS 2014/0002 Bedömning av insatser i verksamhets- och affärsplaner beslut KS KS 2013/0488 Remiss - Förslag till riktlinjer för internkontroll KS KS 2015/0251 Svar på remiss - Riksantikvarieämbetets rapport om Farokonventionen - beslut KS KS 2015/0034 Tillgänglighetsmiljonen - våren beslut KS KS 2014/0525 Återremitterat - Ansökan om bidrag från Byggnadsföreningen Folketshus i Oskarström för att byta ut biografmaskiner - KS 2014/ beslut FIKA 18 KS KS 2015/0284 Yttrande över utredningen om matchningsanställningar A 2014:D Jenny Söderberg KS KS 2015/0011 Val av ledamot i kommunstyrelsens verksamhetsberedning 191

4 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kommunstyrelsen (4) ÄRENDEN Tid Sida 20 KS KS 2015/0025 Anmälningsärenden KS KS KS 2015/0040 Delegationsbeslut samhällsbyggnadskontoret KS KS 2015/0001 Delegationsbeslut stadskontoret KS KS 2015/0393 Halmstads resa mot en hållbar utveckling Marie Persson KF KS 2013/0437 Uppdaterad grafisk profil -beslut Åsa Hedin, Nathalie Sjögren-Törhagen : KS KS 2015/0229 Hantering av budgetavvikelse avseende projektet HRutveckling - beslut KS KS 2015/0035 Entreprenörsregionen - Information 27 KS KS 2015/0035 Kommunberedningen - Information 28 KS KS 2015/0035 Information från ordföranden och kommunchefen 29 KS KS 2015/0035 Information från utskotten 30 KS KS 2015/0016 Övriga frågor

5 Ärende 3 HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum KLU 70 KS 2011/0344 Sammanställning av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar Beslut 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder och bolagsstyrelser att arbeta vidare med organisationskultur och värderingar i riktning mot kommunens gemensamma värdegrund. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen årligen följer upp arbetet med organisationskulturen mot kommunens gemensamma värdegrund genom nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsberättelser. 3. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga sammanställningen av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar enligt bilaga 1 till handlingarna. Ärendet Kultur- och värderingsprojektet avslutades i december I samband med detta gavs ett uppdrag till projektledarna att sammanställa en redovisning över projektet. Kultur- och värderingsprojektet har bedrivits mellan 2012 och Att projektet avslitas innebär inte att utvecklingen av organisationskultur och värderingar får stanna av. Nämnder/förvaltningar och bolagsstyrelser/bolag förväntas arbeta vidare med dessa frågor utifrån sina egna förutsättningar. Siktet ska vara inställt på kommunens gemensamma önskvärda kultur, såsom den uttrycks i Kompassen, och kommunens värdegrund. Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppmana nämnder och bolagsstyrelser att arbeta vidare med utveckling av organisationskultur och värderingar, samt att lägga sammanställningen av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar enligt bilaga 1 till handlingarna. Ärendets beredning Ärendet är berett av stadskontoret (HR-avdelningen, utvecklingsavdelningen samt avdelningen för ekonomi och styrning). Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder och bolagsstyrelser att arbeta vidare med organisationskultur och värderingar i riktning mot kommunens gemensamma värdegrund. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen årligen följer upp arbetet med organisationskulturen mot kommunens gemensamma värdegrund genom nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsberättelser.

6 3. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga sammanställningen av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar enligt bilaga 1 till handlingarna. Beslutsgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag. Vid protokollet Mikael Petersson Justerat Ordförande Justerare Carl Fredrik Graf Michael Svensson

7 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KS 2011/0344 Version: 1,0 Beslutsorgan: KS Peter Ljungman, Ewa Gylling-Peters och Nakisa Khorramshahi E-post: och Telefon: , och Sammanställning av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder och bolagsstyrelser att arbeta vidare med organisationskultur och värderingar i riktning mot kommunens gemensamma värdegrund. 2. Kommunstyrelsen följer årligen upp arbetet med organisationskulturen mot kommunens gemensamma värdegrund genom nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsberättelser. 3. Kommunstyrelsen beslutar att lägga sammanställningen av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar enligt bilaga 1 till handlingarna. Sammanfattning Kultur- och värderingsprojektet avslutades i december I samband med detta gavs ett uppdrag till projektledarna att sammanställa en redovisning över projektet. Kultur- och värderingsprojektet har bedrivits mellan 2012 och Att projektet avslitas innebär inte att utvecklingen av organisationskultur och värderingar får stanna av. Nämnder/förvaltningar och bolagsstyrelser/bolag förväntas arbeta vidare med dessa frågor utifrån sina egna förutsättningar. Siktet ska vara inställt på kommunens gemensamma önskvärda kultur, såsom den uttrycks i Kompassen, och kommunens värdegrund. 1

8 Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppmana nämnder och bolagsstyrelser att arbeta vidare med utveckling av organisationskultur och värderingar, samt att lägga sammanställningen av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar enligt bilaga 1 till handlingarna. Ärendet Uppdrag Kultur- och värderingsprojektet avslutades i december I samband med detta gavs ett uppdrag till projektledarna att sammanställa en redovisning över projektet. Bakgrund Sveriges kommuner och landsting (SKL) initierade 2011 ett nytt projekt som handlade om att utveckla kultur och värderingar. SKL:s projekt syftade till att kartlägga och synliggöra de värderingar som finns hos förtroendevalda, tjänstemän och invånare. I september 2011 beslutade kommunstyrelsen att Halmstads kommun skulle delta i nätverksprojektet gällande kultur och värderingar. Kommunstyrelsen gjorde bedömningen att kulturprojektet kunde stärka och utveckla befintliga processer och arbeten så som visionsstyrningsprocessen, värdegrundsarbetet, invånar- och brukardeltagande, bemötandet och servicen samt ledarskapsutvecklingen. Analys, förslag och motivering Kultur- och värderingsprojektet har bedrivits mellan 2012 och I samband med att projektet nu övergår till ordinarie drift, och därmed förvaltas i linjeorganisationen, ges i bilaga 1 en sammanställning av viktiga händelser och resultat i projektet. Avslutningsvis redogörs också för den huvudsakliga inriktningen på processen framöver. Att projektet avslitas innebär inte att utvecklingen av organisationskultur och värderingar får stanna av. Nämnder/förvaltningar och bolagsstyrelser/bolag förväntas arbeta vidare med dessa frågor utifrån sina egna förutsättningar. Siktet ska vara inställt på kommunens gemensamma önskvärda kultur, såsom den uttrycks i Kompassen, och kommunens värdegrund. Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppmana nämnder och bolagsstyrelser att arbeta vidare med utveckling av organisationskultur och värderingar, samt att lägga sammanställningen av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar enligt bilaga 1 till handlingarna. Konsekvenser Projektet är avslutat och projektorganisationen, med styrgrupp och projektledare, upplöst. Detta ställer ett större krav än tidigare på aktörer i linjeorganisationen (chefer på olika nivåer) likväl som på förtroendevalda i kommunstyrelsen och nämndernas/bolagsstyrelsernas presidier. Dessa aktörer behöver nu aktivt driva frågan om organisationskultur och värderingar i riktning mot värdeorden i kompassen. Om detta inte sker finns en risk att frågorna inte får en tillräckligt framträdande och integrerad roll i den ordinarie verksamheten. 2

9 Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet är berett av stadskontoret (HR-avdelningen, utvecklingsavdelningen samt avdelningen för ekonomi och styrning). Andra grupper --- Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Lista över bilagor 1. Sammanställning av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar För Stadskontoret Fredrik Geijer Kommunchef Stefan Almér Utvecklingschef/tf HR-chef 3

10 1(7) Bilaga nr Diarienummer: KS 2011/0344 Version: 1,0 Beslutsorgan: KS Peter Ljungman, Ewa Gylling-Peters och Nakisa Khorramshahi E-post: och Telefon: , och Sammanställning av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar Inledning Kultur- och värderingsprojektet har bedrivits mellan 2012 och I samband med att projektet nu övergår till ordinarie drift, och därmed förvaltas i linjeorganisationen, ges i detta dokument en sammanställning av viktiga händelser och resultat i projektet. Avslutningsvis redogörs också för den huvudsakliga inriktningen på processen framöver. Inom ramen för kultur- och värderingsarbetet har värdeord för vår gemensamma önskvärda kultur definierats. Dessa värdeord har tagits fram i bred samverkan chefer, ett urval medarbetare, kommunråd, nämnds-/bolagspresidier och fackliga företrädare har varit delaktiga. Värdeorden sammanfattas i kompassen. Avsikten är inte att välja en enda riktning. Det är snarare angeläget att arbeta med alla värdeord men vid behov skifta fokus dem emellan. 1

11 Bakgrund Sveriges kommuner och landsting (SKL) initierade 2011 ett nytt projekt som handlade om att utveckla kultur och värderingar. SKL:s projekt syftade till att kartlägga och synliggöra de värderingar som finns hos förtroendevalda, tjänstemän och invånare. I september 2011 beslutade kommunstyrelsen att Halmstads kommun skulle delta i nätverksprojektet gällande kultur och värderingar. Kommunstyrelsen gjorde bedömningen att kulturprojektet kunde stärka och utveckla befintliga processer och arbeten så som visionsstyrningsprocessen, värdegrundsarbetet, invånar- och brukardeltagande, bemötandet och servicen samt ledarskapsutvecklingen. Mål med projektet Målet med kultur- och värderingsprojektet var att uppnå en organisationskultur som kännetecknas av förtroendevaldas och medarbetares engagemang, delaktighet och ansvarstagande, ett invånar- och målgruppsfokus samt en integrerad värdegrund. Detta mål behöver ses på lång sikt, och kan inte sägas vara fullt uppnått ännu. I nedanstående avsnitt kommer en beskrivning över de insatser som har genomförts och som sker för att uppnå den önskvärda kulturen. Genomförande av projektet Styrgrupp och projektledning Projektet har letts av tre tjänstemän från stadskontorets HR-avdelning, utvecklingsavdelning och avdelning för ekonomi och styrning. Att ha tre projektledare, som dessutom representerar olika perspektiv i organisationen, har varit en av projektets framgångsfaktorer. Projektledningen har haft stöd av en kommunikatör från stadskontorets avdelning för ledningsstöd. Styrgruppen har varit sammansatt av såväl förtroendevalda (kommunstyrelsens 1:e samt 2:e vice ordförande) som chefstjänstemän från stadskontoret. Ekonomiredovisning 2

12 Medlemsavgiften till SKL ( kronor per år) var ursprungligen avsatt till projektet. Denna kostnad avsåg att täckas av anslaget för demokratiutveckling. Ingen budget avsattes i övrigt för projektet, utan kostnader skulle tas inom ram. Den slutliga avgiften från SKL blev totalt kronor, vilket är hälften mot budgeterat belopp. Huvudskälet till avvikelsen är att en andra mätning inte genomfördes genom SKL:s regi. Andra större kostnader är insatser i samband med mätningen ( kronor), insatser för processtödjarna (cirka kronor), ledardagarna (cirka kronor) samt material om kommunens kultur- och värderingsresa (cirka kronor). Samtliga kostnader har tagits inom ram för befintlig verksamhet på stadskontoret. Mätningen Inom ramen för kultur- och värderingsprojektet genomfördes våren 2012 en undersökning för att kartlägga och synliggöra de värderingar som fanns hos förtroendevalda, medarbetare och invånare avseende synen på Halmstad som samhälle och organisation. Undersökningen bestod av tre frågeställningar: 1. Vilka ord beskriver dina personliga värderingar? 2. Vilka ord beskriver din nuvarande bild av kulturen i Halmstads kommun som organisation (för förtroendevalda och medarbetare) respektive samhälle? 3. Vilka ord beskriver din önsvärda bild av kulturen i Halmstads kommun som organisation respektive samhälle? Undersökningens resultat sammanfattades i följande slutsatser: Halmstad är fantastiskt! Invånarna är stolta över sin stad och medarbetarna uttrycker att de är stolta över sitt bidrag till verksamheten. Längtan efter uthålligt samhälle Invånare och medarbetare strävar efter ett hållbart samhälle och önskan om ett samhällsansvar genom att lyfta vikten av demokratiska processer, bevarandet av miljön samt ansvar för kommande generationer. Detta visas också i Sverigestudien, som är en liknande undersökning på nationell nivå. Utveckling kommer inifrån Medarbetarna har god inställning till arbetet och uttrycker till exempel arbetsglädje, engagemang, ansvarstagande och ärlighet. Frustration över upplevd hierarki Medarbetarna uttrycker en stor frustration över organisationens kultur och struktur, så som en upplevd centralstyrning och hierarki. Frustrationen gör att energi läggs på att komma förbi de hinder som finns i organisationen, snarare än att bidra till god verksamhet för dem kommunen är till för. Den försvunna invånaren Det finns en önskan från Halmstadbon om att få vara med och påverka. Invånarna syns inte ur medarbetarnas perspektiv; begrepp såsom invånar-/kundfokus eller invånar- /kunddeltagande lyfts inte fram i de värdeord som väljs i mätningen. Liknande slutsatser dras också i Sverigestudien. 3

13 I maj 2012 tog kommunstyrelsen del av undersökningens resultat. Återkoppling har även skett till förvaltnings-/bolagschefer, under ledardagarna samt vid besök på ett antal förvaltningar och bolag. Processtödjare Tidigt under projektet etablerades en grupp med medarbetare från förvaltningar och bolag med uppgift att stödja chefer i att utveckla organisationskultur och värderingar i verksamheten. Ambitionen var att hämta processtödjarna från linjeorganisationen, för att de därmed skulle kunna utgöra ett naturligt stöd i verksamhetens förändringsarbete. Utfallet blev dock att processtödjarna i hög utsträckning rekryterades från stabsfunktioner såsom HR och verksamhetsutveckling. Processtödjarna har löpande under projektet samlats för utbildning och erfarenhetsutbyte. Ett antal processtödjare avslutade sitt uppdrag under projektet, och ersattes inte alltid. Detta har lett till att antalet processtödjare successivt minskat, från att inledningsvis ha varit cirka 25 personer. Processtödjarna har haft en viktig roll att spela i att vara en länk mellan projektledningen och förvaltningar/bolag. Verktygslåda för förändringsarbete Projektledarna och processtödjarna har tillsammans tagit fram en digital verktygslåda med övningar, samtalsfrågor etcetera att använda i verksamheternas arbete med att utveckla kultur och värderingar i arbetsgrupperna. Från storytelling till storymaking Ett av de verktyg som fått störst genomslag har varit storytelling att med enkla berättelse visa på hur verksamheten fungerar när den lever enligt vår önskvärda kultur. Ett antal berättelser har samlats in från organisationen och presenteras nu bland annat på intranätet. Viktigt är också att ta steget vidare till storymaking att skapa den verksamhet som eftersträvas. Tema på ledardagarna Under 2013 och 2014 har ledardagarna haft ett särskilt fokus på kultur- och värderingsfrågorna. Därtill har jämställdhets- och mångfaldsfrågorna ingått som en röd tråd under ledardagarna, vilket innebär en förstärkning av dessa frågor mot att tidigare ha avsatt en årlig jämställdhetsdag för dessa frågor. Information till ordförande/vice ordförande samt förvaltnings- och bolagschefer Under projektets gång har projektledarna vid ett antal tillfällen besökt dels ordföranderespektive vice ordförandeträffarna, dels chefskonferensen för att informera om projektet och hämta inspel från verksamheterna. I projektets inledningsskede höll projektledarna dessutom individuella möten med förvaltnings- och bolagsledningarna för en dialog kring hur kultur- och värderingsarbetet kunde inordnas i verksamheternas ordinarie utveckling. Information och kommunikation Ett stort antal olika insatser kring information och kommunikation om kultur- och värderingsarbetet har genomförts under projekttiden. Projektledarna har, i ett par fall med stöd av SKL, informerat om projektet och lett workshops hos förvaltningar och bolag samt med centrala samverkansgruppen (CESAM). 4

14 Vid projektets start sändes ett pressmeddelande, vilket resulterade i inslag i bland annat Hallandsposten och P4 Halland. Intern information har, förutom vad som beskrivits ovan, även skett via intranätet. För att summera projektet, och peka ut riktningen för det vidare arbetet med kultur- och värderingar, togs en broschyr i digitalt och tryckt format fram och distribuerades under ledardagen i november Tillsammans med broschyren togs även kort i A6-format fram i ett nyckelband. Korten innehåller, förutom en beskrivning av kultur- och värderingsarbetet, även modeller från utvecklande ledarskap. Detta visar på kopplingen mellan kultur- och värderingsarbetet och ledarutvecklingen i kommunen. Kommunstyrelsens process kring kultur och värderingar Projektledarna har bistått kommunstyrelsen i processen kring deras kultur och värderingar. Den huvudsakliga metoden som användes var deep democracy, som syftar till att fånga in alla synpunkter i en grupp och även ta tillvara minoritetens kunskap. Kommunstyrelsen valde att arbeta med förhållningssätt, samarbete (förhållandet majoritet minoritet) samt det fysiska sammanträdesrummet. Nätverksträff i Halmstad SKL arrangerade en nätverksträff för projektledare och processtödjare från andra deltagande kommuner i september Tillfälle gavs till erfarenhetsutbyte kommunerna emellan. Processen i förvaltningar och bolag Med underlag av den redovisning förvaltningar och bolag lämnat i verksamhetsberättelserna för 2014 ges nedan ett antal exempel på insatser som genomförts och planeras framöver. Redovisningen gör inte anspråk på att vara heltäckande. Kulturskolan strävar efter att konsekvent se verksamheten utifrån elevens och vårdnadshavarens perspektiv att ha kundens fokus, för att använda ett uttryck från utvecklande ledarskap. Byggnadskontoret sätter stor vikt på utvecklande ledarskap som en grund för medarbetarnas delaktighet, motivation och kreativitet. Dessutom arbetar hälsoinspiratörer med frågor kring medarbetarskapet. Fastighetskontoret strävar mot att bli en gemensam förvaltning. Ett steg i detta är en samlokalisering i nya lokaler. Hemvårdsförvaltningens processtödjare har bland annat arbetat med sokratiska samtal för att stödja chefer och arbetsgrupper i utvecklingen. Sedan 2013 finns värdegrundsledare som stöttar i införandet av den nationella värdegrunden för äldreomsorg. Kulturförvaltningen följer i hög grad det kommungemensamma arbetet med att utveckla kultur och värderingar, och trycker mycket på den roll utvecklande ledarskap har i detta. Miljö- och hälsoskyddskontoret planerar att under 2015 involvera hela förvaltningen i utvecklande ledarskap, för att den vägen skapa ett medledarskap. 5

15 Under 2014 deltog alla medarbetare i projektet Förenkla helt enkelt, vars inriktning ligger väl i linje med kultur- och värderingsprojektets effektmål. Laholmsbuktens VA strävar efter att öka medarbetarnas kunskap kring medarbetarskap och ledarskap. Ett led i detta har varit att cheferna deltar i utvecklande ledarskap. Förvaltningen arbetar också med attitydfrågor kopplat till bemötande och jämställdhet. Räddningstjänsten har tagit fram spelet räddningsvärk för att åskådliggöra de frågeställningar som lyfts inom kultur- och värderingsarbetet. Spelet ger ny kunskap och ställer frågor om normer, delaktighet och bemötande. Servicekontoret bedriver ett aktivt arbete med organisationskulturen och sitt förhållningssätt En enklare vardag gentemot kunderna. Stolthet över att arbeta inom verksamheten är ett genomgående tema. Som ett led i att förändra kulturen använder socialförvaltningen bland annat metoden feedback informed treatment (FIT) som tar sikte på att utveckla brukarnas inflytande och ta tillvara deras åsikter. Teknik- och fritidsförvaltningen har genomfört en omorganisation, och tydliga förväntningar har ställts på chefer i den nya organisationen. Varje chef fått en verktygslåda med diskussionsfrågor att använda på arbetsplatsträffar för att tala om medarbetarskapet i arbetsgruppen. Förvaltningen arbetar också med attitydfrågor kopplat till jämställdhet och mångfald. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har sedan bildandet 2011 arbetat med att forma ett gemensamt förhållningssätt. Bland annat har workshops med Dramalogen hållits där flera verksamheter inom förvaltningen arbetade med värdegrunden. Halmstads Fastighets AB bedriver sedan 2014 arbetet Tillsammans för hyresgästens bästa, och detta fortsätter under Halmstads Flygplats AB använder arbetsplatsträffarna för att tala om gott medarbetarskap och hur medarbetare kan visa varandra uppskattning. Under 2015 kommer gemensam värdegrund att arbetas fram. Avslutning den fortsatta kultur- och värderingsresan I december 2014 avslutades projektorganisationen kring kultur- och värderingsarbetet. Detta innebär dock inte att processen är avslutad. Nedan beskrivs huvudpunkterna i den fortsatta processen. Inriktningen satt i planeringsdirektiven I planeringsdirektiv med budget har kommunfullmäktige angivit inriktningen för det vidare arbetet med kultur och värderingar: Inom ramen för arbetet har ledord för vår gemensamma önskvärda kultur tagits fram med bred förankring inom organisationen: Delaktighet, Respekt, Professionalism och Samverkan. Dessa ledord ska vara vägledande för den fortsatta processen. Projektet övergår nu i en driftfas och arbetet ska fortsätta inom respektive avdelning. Vi har lärt oss mycket under resans gång och nu ska dessa lärdomar realiseras i konkreta aktiviteter i syfte att bidra till att uppnå den gemensamma önskvärda kulturen. Vi vill betona vikten av att organisationskultur och värderingar ses som ett naturligt inslag i styrning, ledning och verksamhet. Varje nämnd och bolagsstyrelse samt förvaltnings- och bolagsledning ska utifrån verksamhetens uppdrag integrera kultur- och värderingsaspekterna för att nå de mål som 6

16 sätts upp i detta planeringsdirektiv och bedriva verksamhet med hög kvalitet för dem kommunen är till för: invånare och andra målgrupper. Tjänstemannaorganisationens arbete Den fortsatta utvecklingen av tjänstemannaorganisationens kultur och värderingar i riktning mot vår önskade kultur, som gestaltas i kompassen, ägs nu av kommunchefen och linjeorganisationen. Stadskontoret har ett samordningsansvar I samband med att projektet övergår i drift, kvarstår ett ansvar hos stadskontoret att driva utvecklingen kring kultur och värderingar genom att samordna och stödja arbetet i förvaltningar och bolag. Förtroendemannautbildningen Ett inslag i förtroendemannautbildningen i januari 2015 var kommunens arbete med kultur och värderingar. Detta gav ett tillfälle att skapa en gemensam bild hos de förtroendevalda kring vad som skett inom projektets ram, och vad som kommer att ske i den fortsatta processen. Processtödjarna fortsätter sitt arbete Processtödjarna kvarstår som resurs och stöd för chefer på olika nivåer i organisationen. Stadskontoret kommer att ha en sammanhållande roll för processtödjarna. Kultur och värderingar ett naturligt inslag på ledardagarna Från att ha varit ett utpekat tema på ledardagarna under 2013 och 2014, ska nu kulturoch värderingsaspekterna utgöra ett integrerat inslag på ledardagarna. Detta ligger väl i linje med att processen ska ske inom den ordinarie linjeorganisationen. 7

17 Ärende 4 1(2) Information Diarienummer: KS 2015/0101 Version:1,0 Beslutsorgan: KS Utvecklingsavdelningen Pernilla Thornberg-Berner E-post: Telefon: Delårsuppföljning av KS tema 2015 Bakgrund I Planeringsdirektiv med budget för Halmstads kommun beskrivs kommunstyrelsens tematiska arbete under övriga prioriteringar Halmstad- den inkluderande kommunen och ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Där beskrivs att det ska tas fram möjliga åtgärder på såväl kort sikt som lång sikt. Effektmålet för temaåret är en inkluderande kommun utifrån delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Mål och syfte med temaåret 2015 är att med fokus på funktionsnedsatta och delaktighet: Skapa en gemensam kunskapsbas och ta fram åtgärder som kan genomföras. Ta fram förslag till åtgärder som kan innebära omprioriteringar, nya resurser eller som av andra skäl kräver beslut av kommunfullmäktige antingen inom ramen för Planeringsdirektiv med budget eller genom särskilt ärende. Finna arbetsformer för att kunna arbeta över nämnds- och bolagsgränserna. KS tema 2015 det första halvåret Under det första halvåret har det genomförts tre olika delområden kopplat till KS tema. Det har från en rad olika förvaltningar och bolag presenterats nuläge och behov för Halmstads kommun tillsammans med en rad olika utmaningar Det första tillfället hade rubriken Universell design ett annat sätt att tänka kring tillgänglighet och fokuserade på tillgänglighet idag och möjligheterna inför framtiden. Andra tillfället hade inriktning på utbildning för alla och det tredje tillfället på Gullbrannagården 1

18 fokuserade på inkluderande arbetsmarknad och sysselsättning. Efter tillfällena med kommunstyrelsen har förvaltningar och bolag arbetat vidare med att ta fram förslag till insatser på kort och lång sikt. Se bilaga. I de inrapporterade dokumenten med insatsförslag beskrivs att vissa delar kan genomföras på kort sikt inom befintlig ram medan annat kräver mer långsiktiga mål och strategier. Ofta återkommande är också behov av kompetensutveckling. Under resterande del av 2015 kommer en samlad analys av de inrapporterade insatsförslagen att genomföras och återkopplas till kommunstyrelsen då samtliga tillfällen är genomförda. De mer konkreta resultaten av temaåret hittills är bl.a. att det på förvaltningsnivå formuleras mål och aktiviteter i verksamhetsplaneringen inför kommande år, allt fler pratar om temats innehåll och efterfrågar numera kontakt med handikappkonsulenten för att få input till sitt pågående arbete, det finns en nyfikenhet och ett intresse för frågan och fler vill bidra till en förbättring samt att teknik- och fritidsnämndens studieresa i vår kommer innehålla temat funktionsnedsatta. Kommunstyrelsen genomförde tidigt i maj en studieresa till Borås och Göteborg för att ta del av städernas arbete och vad som gjort dem till vinnare av Access City Award. Se bilaga. Under våren har också höstens tillfällen med kommunstyrelsen planerats. De har inriktningen kultur, idrott och rekreation samt teknik och framtid. I september kommer också en invånardialog att genomföras kopplat till temat. Denna planeras under första halvan av året. Temaåret för 2015 kommer att avslutas med en gemensam workshop tillsammans med berörda presidier och tjänstemän. Syftet är att summera temaårets kunskaper och insatsförslag gemensamt samt att diskutera arbetsformera för tvärsektoriella frågor inför framtiden. Föredragningens syfte Information om arbetet med KS tema hittills under

19 Ett mer tillgängligt Halmstad Delrapport 1 Tillgänglighet, en del av kommunstyrelsens temaår Den inkluderande kommunen Mars 2015 En kompisgunga passar för små som stora, muskelstarka som muskelsvaga, med eller utan assistent och det är väldigt roligt! Fotograf: Stina Alexandersson TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

20 Ett mer tillgängligt Halmstad Delrapport 1 Tillgänglighet, en del av kommunstyrelsens temaår Den inkluderande kommunen Personer med funktionsnedsättningar är mindre delaktiga i samhället än personer utan funktionsnedsättning, enligt Myndigheten för delaktighets kartläggning Hur är läget 2014? Halmstads kommunstyrelse har utsett 2015 till temaår Den inkluderande kommunen. Årets första ämne var Tillgänglighet och en arbetsgrupp tillsattes för att titta på nuläget i kommunen och föreslå förbättringsåtgärder. Denna arbetsgrupp bestod av representanter från flera förvaltningar och arbetet leddes av två medarbetare från teknik- och fritidsförvaltningen. Denna rapport är arbetsgruppens slutdokument. Här presenteras förslag på åtgärder, på kort sikt och på lång sikt, för att göra Halmstad till en mer tillgänglig mer inkluderande kommun. Rubrik: Uppdragsledare: Arbetsgrupp: Ett mer tillgängligt Halmstad Delrapport 1 Tillgänglighet, en del av kommunstyrelsens temaår Den inkluderande kommunen Stina Alexandersson & Mikael Gardestrand Bengtsson, teknik- och fritidsförvaltningen Ingegerd Andersson, miljö- och hälsoskyddskontoret Anders Börjesson, barn- och ungdomsförvaltningen Bengt Martinsson, fastighetskontoret Kajsa Sparrings, byggnadskontoret Charlotte Örnbring, samhällsbyggnadskontoret Pernilla Thornberg-Berner, folkhälsostrateg Torbjörn Lagergren, handikappkonsulent HALMSTADS KOMMUN Teknik- och fritidsförvaltningen

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Ett tillgängligt Luleå

Ett tillgängligt Luleå Ett tillgängligt Luleå Rapport om Luleå kommuns arbete med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning 2012-2014 1 Den här rapporten avser att öka kunskapen om tillgängligheten i Luleå

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun

Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun En utvärdering av ett ESF-projekt Mikael Jonasson Haverdal Consulting AB 20131231 1 1 SAMMANFATTNING I EU:s direktiv om utvärdering

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport stockholm.se Resultatrapport projektet November 2013 Dnr: 09-112/499 Utgivare: Utbildningsförvaltningen Kontaktperson: Emma Laurin Utbildningsförvaltningen

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 1 Förord Detta är en dokumentation av nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Följeforskning inom projektet Hälsofrämjande ledarskap i Gävleborg Halvtidsrapport

Följeforskning inom projektet Hälsofrämjande ledarskap i Gävleborg Halvtidsrapport Arbetsrapport 2012:5 Följeforskning inom projektet Hälsofrämjande ledarskap i Gävleborg Halvtidsrapport Kaj Gustafsson Följeforskning inom projektet Hälsofrämjande ledarskap i Gävleborg Halvtidsrapport

Läs mer

SKÖNSMONS HEMTJÄNST I SUNDSVALL Ett framgångsexempel. Peter Daneryd

SKÖNSMONS HEMTJÄNST I SUNDSVALL Ett framgångsexempel. Peter Daneryd SKÖNSMONS HEMTJÄNST I SUNDSVALL Ett framgångsexempel Peter Daneryd 2 INNEHÅLL Förord Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte med utredningen Genomförande av utredningen Utgångspunkter för utredningen Hemtjänst

Läs mer

STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION

STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 9 September 2009 DNR 420-140/09 Revisionsrapport STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION Stadens kommunikationspolicy är känd på ledningsnivå och efterlevs i stort inom

Läs mer