Box Halmstad Tfn: E-post: Kommunstyrelsens sessionssal. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se. Kommunstyrelsens sessionssal. Sammanträdesdatum 2015-06-02"

Transkript

1 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen (4) Box Halmstad Tfn: E-post: Plats: Kommunstyrelsens sessionssal Sammanträdesdatum Tid: 14:00 17:00 Ordförande: Carl Fredrik Graf Sekreterare: Mikael Petersson

2 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kommunstyrelsen (4) ÄRENDEN Tid Sida 1 KS Val av justerare 2 KS Godkännande av dagordning 3 KS KS 2011/0344 Sammanställning av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar - beslut Peter Ljungman KS KS 2015/0101 KS tema Delaktighet för funktionsnedsatta, uppföljning - information Pernilla Thornberg-Berner KS Information om arbete mot våldsbejakande extremism Henry Bengtsson och Therese Wallgren KS KS 2015/0316 Nya arbetsformer för det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet - beslut 58 7 KS KS 2014/0175 Stadens Hjärta Drift - information Niklas Lidström och Sapna Billengren Lindström KS Information om den nya kommunikationsavdelningen Åsa Hedin KS KS 2015/0391 Befolkningsutvecklingen information Max Wehlin KS KS 2013/0488 Remiss - Förslag till riktlinjer för internkontroll - beslut 72

3 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kommunstyrelsen (4) ÄRENDEN Tid Sida 11 KS KS 2014/0241 Kommunstyrelsens organisation och arbetsformer beslut KF KS 2013/0495 Hyresavtal för äldreboende i Harplinge beslut Handlingar utdelas senare Henrik Persson 13 KS KS 2014/0002 Bedömning av insatser i verksamhets- och affärsplaner beslut KS KS 2013/0488 Remiss - Förslag till riktlinjer för internkontroll KS KS 2015/0251 Svar på remiss - Riksantikvarieämbetets rapport om Farokonventionen - beslut KS KS 2015/0034 Tillgänglighetsmiljonen - våren beslut KS KS 2014/0525 Återremitterat - Ansökan om bidrag från Byggnadsföreningen Folketshus i Oskarström för att byta ut biografmaskiner - KS 2014/ beslut FIKA 18 KS KS 2015/0284 Yttrande över utredningen om matchningsanställningar A 2014:D Jenny Söderberg KS KS 2015/0011 Val av ledamot i kommunstyrelsens verksamhetsberedning 191

4 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kommunstyrelsen (4) ÄRENDEN Tid Sida 20 KS KS 2015/0025 Anmälningsärenden KS KS KS 2015/0040 Delegationsbeslut samhällsbyggnadskontoret KS KS 2015/0001 Delegationsbeslut stadskontoret KS KS 2015/0393 Halmstads resa mot en hållbar utveckling Marie Persson KF KS 2013/0437 Uppdaterad grafisk profil -beslut Åsa Hedin, Nathalie Sjögren-Törhagen : KS KS 2015/0229 Hantering av budgetavvikelse avseende projektet HRutveckling - beslut KS KS 2015/0035 Entreprenörsregionen - Information 27 KS KS 2015/0035 Kommunberedningen - Information 28 KS KS 2015/0035 Information från ordföranden och kommunchefen 29 KS KS 2015/0035 Information från utskotten 30 KS KS 2015/0016 Övriga frågor

5 Ärende 3 HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum KLU 70 KS 2011/0344 Sammanställning av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar Beslut 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder och bolagsstyrelser att arbeta vidare med organisationskultur och värderingar i riktning mot kommunens gemensamma värdegrund. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen årligen följer upp arbetet med organisationskulturen mot kommunens gemensamma värdegrund genom nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsberättelser. 3. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga sammanställningen av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar enligt bilaga 1 till handlingarna. Ärendet Kultur- och värderingsprojektet avslutades i december I samband med detta gavs ett uppdrag till projektledarna att sammanställa en redovisning över projektet. Kultur- och värderingsprojektet har bedrivits mellan 2012 och Att projektet avslitas innebär inte att utvecklingen av organisationskultur och värderingar får stanna av. Nämnder/förvaltningar och bolagsstyrelser/bolag förväntas arbeta vidare med dessa frågor utifrån sina egna förutsättningar. Siktet ska vara inställt på kommunens gemensamma önskvärda kultur, såsom den uttrycks i Kompassen, och kommunens värdegrund. Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppmana nämnder och bolagsstyrelser att arbeta vidare med utveckling av organisationskultur och värderingar, samt att lägga sammanställningen av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar enligt bilaga 1 till handlingarna. Ärendets beredning Ärendet är berett av stadskontoret (HR-avdelningen, utvecklingsavdelningen samt avdelningen för ekonomi och styrning). Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder och bolagsstyrelser att arbeta vidare med organisationskultur och värderingar i riktning mot kommunens gemensamma värdegrund. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen årligen följer upp arbetet med organisationskulturen mot kommunens gemensamma värdegrund genom nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsberättelser.

6 3. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga sammanställningen av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar enligt bilaga 1 till handlingarna. Beslutsgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag. Vid protokollet Mikael Petersson Justerat Ordförande Justerare Carl Fredrik Graf Michael Svensson

7 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KS 2011/0344 Version: 1,0 Beslutsorgan: KS Peter Ljungman, Ewa Gylling-Peters och Nakisa Khorramshahi E-post: och Telefon: , och Sammanställning av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder och bolagsstyrelser att arbeta vidare med organisationskultur och värderingar i riktning mot kommunens gemensamma värdegrund. 2. Kommunstyrelsen följer årligen upp arbetet med organisationskulturen mot kommunens gemensamma värdegrund genom nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsberättelser. 3. Kommunstyrelsen beslutar att lägga sammanställningen av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar enligt bilaga 1 till handlingarna. Sammanfattning Kultur- och värderingsprojektet avslutades i december I samband med detta gavs ett uppdrag till projektledarna att sammanställa en redovisning över projektet. Kultur- och värderingsprojektet har bedrivits mellan 2012 och Att projektet avslitas innebär inte att utvecklingen av organisationskultur och värderingar får stanna av. Nämnder/förvaltningar och bolagsstyrelser/bolag förväntas arbeta vidare med dessa frågor utifrån sina egna förutsättningar. Siktet ska vara inställt på kommunens gemensamma önskvärda kultur, såsom den uttrycks i Kompassen, och kommunens värdegrund. 1

8 Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppmana nämnder och bolagsstyrelser att arbeta vidare med utveckling av organisationskultur och värderingar, samt att lägga sammanställningen av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar enligt bilaga 1 till handlingarna. Ärendet Uppdrag Kultur- och värderingsprojektet avslutades i december I samband med detta gavs ett uppdrag till projektledarna att sammanställa en redovisning över projektet. Bakgrund Sveriges kommuner och landsting (SKL) initierade 2011 ett nytt projekt som handlade om att utveckla kultur och värderingar. SKL:s projekt syftade till att kartlägga och synliggöra de värderingar som finns hos förtroendevalda, tjänstemän och invånare. I september 2011 beslutade kommunstyrelsen att Halmstads kommun skulle delta i nätverksprojektet gällande kultur och värderingar. Kommunstyrelsen gjorde bedömningen att kulturprojektet kunde stärka och utveckla befintliga processer och arbeten så som visionsstyrningsprocessen, värdegrundsarbetet, invånar- och brukardeltagande, bemötandet och servicen samt ledarskapsutvecklingen. Analys, förslag och motivering Kultur- och värderingsprojektet har bedrivits mellan 2012 och I samband med att projektet nu övergår till ordinarie drift, och därmed förvaltas i linjeorganisationen, ges i bilaga 1 en sammanställning av viktiga händelser och resultat i projektet. Avslutningsvis redogörs också för den huvudsakliga inriktningen på processen framöver. Att projektet avslitas innebär inte att utvecklingen av organisationskultur och värderingar får stanna av. Nämnder/förvaltningar och bolagsstyrelser/bolag förväntas arbeta vidare med dessa frågor utifrån sina egna förutsättningar. Siktet ska vara inställt på kommunens gemensamma önskvärda kultur, såsom den uttrycks i Kompassen, och kommunens värdegrund. Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppmana nämnder och bolagsstyrelser att arbeta vidare med utveckling av organisationskultur och värderingar, samt att lägga sammanställningen av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar enligt bilaga 1 till handlingarna. Konsekvenser Projektet är avslutat och projektorganisationen, med styrgrupp och projektledare, upplöst. Detta ställer ett större krav än tidigare på aktörer i linjeorganisationen (chefer på olika nivåer) likväl som på förtroendevalda i kommunstyrelsen och nämndernas/bolagsstyrelsernas presidier. Dessa aktörer behöver nu aktivt driva frågan om organisationskultur och värderingar i riktning mot värdeorden i kompassen. Om detta inte sker finns en risk att frågorna inte får en tillräckligt framträdande och integrerad roll i den ordinarie verksamheten. 2

9 Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet är berett av stadskontoret (HR-avdelningen, utvecklingsavdelningen samt avdelningen för ekonomi och styrning). Andra grupper --- Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Lista över bilagor 1. Sammanställning av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar För Stadskontoret Fredrik Geijer Kommunchef Stefan Almér Utvecklingschef/tf HR-chef 3

10 1(7) Bilaga nr Diarienummer: KS 2011/0344 Version: 1,0 Beslutsorgan: KS Peter Ljungman, Ewa Gylling-Peters och Nakisa Khorramshahi E-post: och Telefon: , och Sammanställning av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar Inledning Kultur- och värderingsprojektet har bedrivits mellan 2012 och I samband med att projektet nu övergår till ordinarie drift, och därmed förvaltas i linjeorganisationen, ges i detta dokument en sammanställning av viktiga händelser och resultat i projektet. Avslutningsvis redogörs också för den huvudsakliga inriktningen på processen framöver. Inom ramen för kultur- och värderingsarbetet har värdeord för vår gemensamma önskvärda kultur definierats. Dessa värdeord har tagits fram i bred samverkan chefer, ett urval medarbetare, kommunråd, nämnds-/bolagspresidier och fackliga företrädare har varit delaktiga. Värdeorden sammanfattas i kompassen. Avsikten är inte att välja en enda riktning. Det är snarare angeläget att arbeta med alla värdeord men vid behov skifta fokus dem emellan. 1

11 Bakgrund Sveriges kommuner och landsting (SKL) initierade 2011 ett nytt projekt som handlade om att utveckla kultur och värderingar. SKL:s projekt syftade till att kartlägga och synliggöra de värderingar som finns hos förtroendevalda, tjänstemän och invånare. I september 2011 beslutade kommunstyrelsen att Halmstads kommun skulle delta i nätverksprojektet gällande kultur och värderingar. Kommunstyrelsen gjorde bedömningen att kulturprojektet kunde stärka och utveckla befintliga processer och arbeten så som visionsstyrningsprocessen, värdegrundsarbetet, invånar- och brukardeltagande, bemötandet och servicen samt ledarskapsutvecklingen. Mål med projektet Målet med kultur- och värderingsprojektet var att uppnå en organisationskultur som kännetecknas av förtroendevaldas och medarbetares engagemang, delaktighet och ansvarstagande, ett invånar- och målgruppsfokus samt en integrerad värdegrund. Detta mål behöver ses på lång sikt, och kan inte sägas vara fullt uppnått ännu. I nedanstående avsnitt kommer en beskrivning över de insatser som har genomförts och som sker för att uppnå den önskvärda kulturen. Genomförande av projektet Styrgrupp och projektledning Projektet har letts av tre tjänstemän från stadskontorets HR-avdelning, utvecklingsavdelning och avdelning för ekonomi och styrning. Att ha tre projektledare, som dessutom representerar olika perspektiv i organisationen, har varit en av projektets framgångsfaktorer. Projektledningen har haft stöd av en kommunikatör från stadskontorets avdelning för ledningsstöd. Styrgruppen har varit sammansatt av såväl förtroendevalda (kommunstyrelsens 1:e samt 2:e vice ordförande) som chefstjänstemän från stadskontoret. Ekonomiredovisning 2

12 Medlemsavgiften till SKL ( kronor per år) var ursprungligen avsatt till projektet. Denna kostnad avsåg att täckas av anslaget för demokratiutveckling. Ingen budget avsattes i övrigt för projektet, utan kostnader skulle tas inom ram. Den slutliga avgiften från SKL blev totalt kronor, vilket är hälften mot budgeterat belopp. Huvudskälet till avvikelsen är att en andra mätning inte genomfördes genom SKL:s regi. Andra större kostnader är insatser i samband med mätningen ( kronor), insatser för processtödjarna (cirka kronor), ledardagarna (cirka kronor) samt material om kommunens kultur- och värderingsresa (cirka kronor). Samtliga kostnader har tagits inom ram för befintlig verksamhet på stadskontoret. Mätningen Inom ramen för kultur- och värderingsprojektet genomfördes våren 2012 en undersökning för att kartlägga och synliggöra de värderingar som fanns hos förtroendevalda, medarbetare och invånare avseende synen på Halmstad som samhälle och organisation. Undersökningen bestod av tre frågeställningar: 1. Vilka ord beskriver dina personliga värderingar? 2. Vilka ord beskriver din nuvarande bild av kulturen i Halmstads kommun som organisation (för förtroendevalda och medarbetare) respektive samhälle? 3. Vilka ord beskriver din önsvärda bild av kulturen i Halmstads kommun som organisation respektive samhälle? Undersökningens resultat sammanfattades i följande slutsatser: Halmstad är fantastiskt! Invånarna är stolta över sin stad och medarbetarna uttrycker att de är stolta över sitt bidrag till verksamheten. Längtan efter uthålligt samhälle Invånare och medarbetare strävar efter ett hållbart samhälle och önskan om ett samhällsansvar genom att lyfta vikten av demokratiska processer, bevarandet av miljön samt ansvar för kommande generationer. Detta visas också i Sverigestudien, som är en liknande undersökning på nationell nivå. Utveckling kommer inifrån Medarbetarna har god inställning till arbetet och uttrycker till exempel arbetsglädje, engagemang, ansvarstagande och ärlighet. Frustration över upplevd hierarki Medarbetarna uttrycker en stor frustration över organisationens kultur och struktur, så som en upplevd centralstyrning och hierarki. Frustrationen gör att energi läggs på att komma förbi de hinder som finns i organisationen, snarare än att bidra till god verksamhet för dem kommunen är till för. Den försvunna invånaren Det finns en önskan från Halmstadbon om att få vara med och påverka. Invånarna syns inte ur medarbetarnas perspektiv; begrepp såsom invånar-/kundfokus eller invånar- /kunddeltagande lyfts inte fram i de värdeord som väljs i mätningen. Liknande slutsatser dras också i Sverigestudien. 3

13 I maj 2012 tog kommunstyrelsen del av undersökningens resultat. Återkoppling har även skett till förvaltnings-/bolagschefer, under ledardagarna samt vid besök på ett antal förvaltningar och bolag. Processtödjare Tidigt under projektet etablerades en grupp med medarbetare från förvaltningar och bolag med uppgift att stödja chefer i att utveckla organisationskultur och värderingar i verksamheten. Ambitionen var att hämta processtödjarna från linjeorganisationen, för att de därmed skulle kunna utgöra ett naturligt stöd i verksamhetens förändringsarbete. Utfallet blev dock att processtödjarna i hög utsträckning rekryterades från stabsfunktioner såsom HR och verksamhetsutveckling. Processtödjarna har löpande under projektet samlats för utbildning och erfarenhetsutbyte. Ett antal processtödjare avslutade sitt uppdrag under projektet, och ersattes inte alltid. Detta har lett till att antalet processtödjare successivt minskat, från att inledningsvis ha varit cirka 25 personer. Processtödjarna har haft en viktig roll att spela i att vara en länk mellan projektledningen och förvaltningar/bolag. Verktygslåda för förändringsarbete Projektledarna och processtödjarna har tillsammans tagit fram en digital verktygslåda med övningar, samtalsfrågor etcetera att använda i verksamheternas arbete med att utveckla kultur och värderingar i arbetsgrupperna. Från storytelling till storymaking Ett av de verktyg som fått störst genomslag har varit storytelling att med enkla berättelse visa på hur verksamheten fungerar när den lever enligt vår önskvärda kultur. Ett antal berättelser har samlats in från organisationen och presenteras nu bland annat på intranätet. Viktigt är också att ta steget vidare till storymaking att skapa den verksamhet som eftersträvas. Tema på ledardagarna Under 2013 och 2014 har ledardagarna haft ett särskilt fokus på kultur- och värderingsfrågorna. Därtill har jämställdhets- och mångfaldsfrågorna ingått som en röd tråd under ledardagarna, vilket innebär en förstärkning av dessa frågor mot att tidigare ha avsatt en årlig jämställdhetsdag för dessa frågor. Information till ordförande/vice ordförande samt förvaltnings- och bolagschefer Under projektets gång har projektledarna vid ett antal tillfällen besökt dels ordföranderespektive vice ordförandeträffarna, dels chefskonferensen för att informera om projektet och hämta inspel från verksamheterna. I projektets inledningsskede höll projektledarna dessutom individuella möten med förvaltnings- och bolagsledningarna för en dialog kring hur kultur- och värderingsarbetet kunde inordnas i verksamheternas ordinarie utveckling. Information och kommunikation Ett stort antal olika insatser kring information och kommunikation om kultur- och värderingsarbetet har genomförts under projekttiden. Projektledarna har, i ett par fall med stöd av SKL, informerat om projektet och lett workshops hos förvaltningar och bolag samt med centrala samverkansgruppen (CESAM). 4

14 Vid projektets start sändes ett pressmeddelande, vilket resulterade i inslag i bland annat Hallandsposten och P4 Halland. Intern information har, förutom vad som beskrivits ovan, även skett via intranätet. För att summera projektet, och peka ut riktningen för det vidare arbetet med kultur- och värderingar, togs en broschyr i digitalt och tryckt format fram och distribuerades under ledardagen i november Tillsammans med broschyren togs även kort i A6-format fram i ett nyckelband. Korten innehåller, förutom en beskrivning av kultur- och värderingsarbetet, även modeller från utvecklande ledarskap. Detta visar på kopplingen mellan kultur- och värderingsarbetet och ledarutvecklingen i kommunen. Kommunstyrelsens process kring kultur och värderingar Projektledarna har bistått kommunstyrelsen i processen kring deras kultur och värderingar. Den huvudsakliga metoden som användes var deep democracy, som syftar till att fånga in alla synpunkter i en grupp och även ta tillvara minoritetens kunskap. Kommunstyrelsen valde att arbeta med förhållningssätt, samarbete (förhållandet majoritet minoritet) samt det fysiska sammanträdesrummet. Nätverksträff i Halmstad SKL arrangerade en nätverksträff för projektledare och processtödjare från andra deltagande kommuner i september Tillfälle gavs till erfarenhetsutbyte kommunerna emellan. Processen i förvaltningar och bolag Med underlag av den redovisning förvaltningar och bolag lämnat i verksamhetsberättelserna för 2014 ges nedan ett antal exempel på insatser som genomförts och planeras framöver. Redovisningen gör inte anspråk på att vara heltäckande. Kulturskolan strävar efter att konsekvent se verksamheten utifrån elevens och vårdnadshavarens perspektiv att ha kundens fokus, för att använda ett uttryck från utvecklande ledarskap. Byggnadskontoret sätter stor vikt på utvecklande ledarskap som en grund för medarbetarnas delaktighet, motivation och kreativitet. Dessutom arbetar hälsoinspiratörer med frågor kring medarbetarskapet. Fastighetskontoret strävar mot att bli en gemensam förvaltning. Ett steg i detta är en samlokalisering i nya lokaler. Hemvårdsförvaltningens processtödjare har bland annat arbetat med sokratiska samtal för att stödja chefer och arbetsgrupper i utvecklingen. Sedan 2013 finns värdegrundsledare som stöttar i införandet av den nationella värdegrunden för äldreomsorg. Kulturförvaltningen följer i hög grad det kommungemensamma arbetet med att utveckla kultur och värderingar, och trycker mycket på den roll utvecklande ledarskap har i detta. Miljö- och hälsoskyddskontoret planerar att under 2015 involvera hela förvaltningen i utvecklande ledarskap, för att den vägen skapa ett medledarskap. 5

15 Under 2014 deltog alla medarbetare i projektet Förenkla helt enkelt, vars inriktning ligger väl i linje med kultur- och värderingsprojektets effektmål. Laholmsbuktens VA strävar efter att öka medarbetarnas kunskap kring medarbetarskap och ledarskap. Ett led i detta har varit att cheferna deltar i utvecklande ledarskap. Förvaltningen arbetar också med attitydfrågor kopplat till bemötande och jämställdhet. Räddningstjänsten har tagit fram spelet räddningsvärk för att åskådliggöra de frågeställningar som lyfts inom kultur- och värderingsarbetet. Spelet ger ny kunskap och ställer frågor om normer, delaktighet och bemötande. Servicekontoret bedriver ett aktivt arbete med organisationskulturen och sitt förhållningssätt En enklare vardag gentemot kunderna. Stolthet över att arbeta inom verksamheten är ett genomgående tema. Som ett led i att förändra kulturen använder socialförvaltningen bland annat metoden feedback informed treatment (FIT) som tar sikte på att utveckla brukarnas inflytande och ta tillvara deras åsikter. Teknik- och fritidsförvaltningen har genomfört en omorganisation, och tydliga förväntningar har ställts på chefer i den nya organisationen. Varje chef fått en verktygslåda med diskussionsfrågor att använda på arbetsplatsträffar för att tala om medarbetarskapet i arbetsgruppen. Förvaltningen arbetar också med attitydfrågor kopplat till jämställdhet och mångfald. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har sedan bildandet 2011 arbetat med att forma ett gemensamt förhållningssätt. Bland annat har workshops med Dramalogen hållits där flera verksamheter inom förvaltningen arbetade med värdegrunden. Halmstads Fastighets AB bedriver sedan 2014 arbetet Tillsammans för hyresgästens bästa, och detta fortsätter under Halmstads Flygplats AB använder arbetsplatsträffarna för att tala om gott medarbetarskap och hur medarbetare kan visa varandra uppskattning. Under 2015 kommer gemensam värdegrund att arbetas fram. Avslutning den fortsatta kultur- och värderingsresan I december 2014 avslutades projektorganisationen kring kultur- och värderingsarbetet. Detta innebär dock inte att processen är avslutad. Nedan beskrivs huvudpunkterna i den fortsatta processen. Inriktningen satt i planeringsdirektiven I planeringsdirektiv med budget har kommunfullmäktige angivit inriktningen för det vidare arbetet med kultur och värderingar: Inom ramen för arbetet har ledord för vår gemensamma önskvärda kultur tagits fram med bred förankring inom organisationen: Delaktighet, Respekt, Professionalism och Samverkan. Dessa ledord ska vara vägledande för den fortsatta processen. Projektet övergår nu i en driftfas och arbetet ska fortsätta inom respektive avdelning. Vi har lärt oss mycket under resans gång och nu ska dessa lärdomar realiseras i konkreta aktiviteter i syfte att bidra till att uppnå den gemensamma önskvärda kulturen. Vi vill betona vikten av att organisationskultur och värderingar ses som ett naturligt inslag i styrning, ledning och verksamhet. Varje nämnd och bolagsstyrelse samt förvaltnings- och bolagsledning ska utifrån verksamhetens uppdrag integrera kultur- och värderingsaspekterna för att nå de mål som 6

16 sätts upp i detta planeringsdirektiv och bedriva verksamhet med hög kvalitet för dem kommunen är till för: invånare och andra målgrupper. Tjänstemannaorganisationens arbete Den fortsatta utvecklingen av tjänstemannaorganisationens kultur och värderingar i riktning mot vår önskade kultur, som gestaltas i kompassen, ägs nu av kommunchefen och linjeorganisationen. Stadskontoret har ett samordningsansvar I samband med att projektet övergår i drift, kvarstår ett ansvar hos stadskontoret att driva utvecklingen kring kultur och värderingar genom att samordna och stödja arbetet i förvaltningar och bolag. Förtroendemannautbildningen Ett inslag i förtroendemannautbildningen i januari 2015 var kommunens arbete med kultur och värderingar. Detta gav ett tillfälle att skapa en gemensam bild hos de förtroendevalda kring vad som skett inom projektets ram, och vad som kommer att ske i den fortsatta processen. Processtödjarna fortsätter sitt arbete Processtödjarna kvarstår som resurs och stöd för chefer på olika nivåer i organisationen. Stadskontoret kommer att ha en sammanhållande roll för processtödjarna. Kultur och värderingar ett naturligt inslag på ledardagarna Från att ha varit ett utpekat tema på ledardagarna under 2013 och 2014, ska nu kulturoch värderingsaspekterna utgöra ett integrerat inslag på ledardagarna. Detta ligger väl i linje med att processen ska ske inom den ordinarie linjeorganisationen. 7

17 Ärende 4 1(2) Information Diarienummer: KS 2015/0101 Version:1,0 Beslutsorgan: KS Utvecklingsavdelningen Pernilla Thornberg-Berner E-post: Telefon: Delårsuppföljning av KS tema 2015 Bakgrund I Planeringsdirektiv med budget för Halmstads kommun beskrivs kommunstyrelsens tematiska arbete under övriga prioriteringar Halmstad- den inkluderande kommunen och ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Där beskrivs att det ska tas fram möjliga åtgärder på såväl kort sikt som lång sikt. Effektmålet för temaåret är en inkluderande kommun utifrån delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Mål och syfte med temaåret 2015 är att med fokus på funktionsnedsatta och delaktighet: Skapa en gemensam kunskapsbas och ta fram åtgärder som kan genomföras. Ta fram förslag till åtgärder som kan innebära omprioriteringar, nya resurser eller som av andra skäl kräver beslut av kommunfullmäktige antingen inom ramen för Planeringsdirektiv med budget eller genom särskilt ärende. Finna arbetsformer för att kunna arbeta över nämnds- och bolagsgränserna. KS tema 2015 det första halvåret Under det första halvåret har det genomförts tre olika delområden kopplat till KS tema. Det har från en rad olika förvaltningar och bolag presenterats nuläge och behov för Halmstads kommun tillsammans med en rad olika utmaningar Det första tillfället hade rubriken Universell design ett annat sätt att tänka kring tillgänglighet och fokuserade på tillgänglighet idag och möjligheterna inför framtiden. Andra tillfället hade inriktning på utbildning för alla och det tredje tillfället på Gullbrannagården 1

18 fokuserade på inkluderande arbetsmarknad och sysselsättning. Efter tillfällena med kommunstyrelsen har förvaltningar och bolag arbetat vidare med att ta fram förslag till insatser på kort och lång sikt. Se bilaga. I de inrapporterade dokumenten med insatsförslag beskrivs att vissa delar kan genomföras på kort sikt inom befintlig ram medan annat kräver mer långsiktiga mål och strategier. Ofta återkommande är också behov av kompetensutveckling. Under resterande del av 2015 kommer en samlad analys av de inrapporterade insatsförslagen att genomföras och återkopplas till kommunstyrelsen då samtliga tillfällen är genomförda. De mer konkreta resultaten av temaåret hittills är bl.a. att det på förvaltningsnivå formuleras mål och aktiviteter i verksamhetsplaneringen inför kommande år, allt fler pratar om temats innehåll och efterfrågar numera kontakt med handikappkonsulenten för att få input till sitt pågående arbete, det finns en nyfikenhet och ett intresse för frågan och fler vill bidra till en förbättring samt att teknik- och fritidsnämndens studieresa i vår kommer innehålla temat funktionsnedsatta. Kommunstyrelsen genomförde tidigt i maj en studieresa till Borås och Göteborg för att ta del av städernas arbete och vad som gjort dem till vinnare av Access City Award. Se bilaga. Under våren har också höstens tillfällen med kommunstyrelsen planerats. De har inriktningen kultur, idrott och rekreation samt teknik och framtid. I september kommer också en invånardialog att genomföras kopplat till temat. Denna planeras under första halvan av året. Temaåret för 2015 kommer att avslutas med en gemensam workshop tillsammans med berörda presidier och tjänstemän. Syftet är att summera temaårets kunskaper och insatsförslag gemensamt samt att diskutera arbetsformera för tvärsektoriella frågor inför framtiden. Föredragningens syfte Information om arbetet med KS tema hittills under

19 Ett mer tillgängligt Halmstad Delrapport 1 Tillgänglighet, en del av kommunstyrelsens temaår Den inkluderande kommunen Mars 2015 En kompisgunga passar för små som stora, muskelstarka som muskelsvaga, med eller utan assistent och det är väldigt roligt! Fotograf: Stina Alexandersson TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

20 Ett mer tillgängligt Halmstad Delrapport 1 Tillgänglighet, en del av kommunstyrelsens temaår Den inkluderande kommunen Personer med funktionsnedsättningar är mindre delaktiga i samhället än personer utan funktionsnedsättning, enligt Myndigheten för delaktighets kartläggning Hur är läget 2014? Halmstads kommunstyrelse har utsett 2015 till temaår Den inkluderande kommunen. Årets första ämne var Tillgänglighet och en arbetsgrupp tillsattes för att titta på nuläget i kommunen och föreslå förbättringsåtgärder. Denna arbetsgrupp bestod av representanter från flera förvaltningar och arbetet leddes av två medarbetare från teknik- och fritidsförvaltningen. Denna rapport är arbetsgruppens slutdokument. Här presenteras förslag på åtgärder, på kort sikt och på lång sikt, för att göra Halmstad till en mer tillgänglig mer inkluderande kommun. Rubrik: Uppdragsledare: Arbetsgrupp: Ett mer tillgängligt Halmstad Delrapport 1 Tillgänglighet, en del av kommunstyrelsens temaår Den inkluderande kommunen Stina Alexandersson & Mikael Gardestrand Bengtsson, teknik- och fritidsförvaltningen Ingegerd Andersson, miljö- och hälsoskyddskontoret Anders Börjesson, barn- och ungdomsförvaltningen Bengt Martinsson, fastighetskontoret Kajsa Sparrings, byggnadskontoret Charlotte Örnbring, samhällsbyggnadskontoret Pernilla Thornberg-Berner, folkhälsostrateg Torbjörn Lagergren, handikappkonsulent HALMSTADS KOMMUN Teknik- och fritidsförvaltningen

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Ale kommun Stockholm Stockholm ALE Ale Göteborg Göteborg Malmö Malmö 28 000 invånare med en kvart till storstaden 28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Hållbarhetsanalys Ale kommun 2014-04-08

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-10-23 1(21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14:00-15:20 ande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) 50-52 Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) 50-52 Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-03-25 1(14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 08:30-11:00 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) 50-52 Michael Svensson

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Minnesanteckningar för demokratiberedningen

Minnesanteckningar för demokratiberedningen Minnesanteckningar 1 (6) Datum: 2015-04-22 Grupp: Tid och plats: Deltagare: Frånvarande: Demokratiberedningen Sammanträdesrum Mäseln kommunhuset, kl. 13.00-14.45 Ordförande: Berit Martinsson 1:e vice ordförande

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2013-12-09

Servicenämnden handlingar 2013-12-09 Servicenämnden handlingar 2013-12-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2013-12-02 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Halmstad Arena Sammanträdesdatum

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Kommunala handikapprådet Verksamhetsberättelse 2010 Kommunala handikapprådet Antagen av Kommunala handikapprådet 2010-11-22 Författad av samordnare Elin Jonsson, december 2009 Kommunala handikapprådets

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2012-01-19 16 Från handikapprogram till tillgänglighetsprogram På lika villkor Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014 Mångfalds- och likabehandlingsplan En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns Mångfalds- och likabehandlingsplan Polisen ska vara en arbetsplats för alla där olikheter och olika bakgrund är

Läs mer

Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland. Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014

Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland. Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014 Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014 Regional stödstruktur plattform i Halland Uppdragsgivare Chefsgrupp Halland Kommunchefer RD Kommunberedning

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Plan för etnisk mångfald 2007 2009

Plan för etnisk mångfald 2007 2009 BILAGA 20 Plan för etnisk mångfald 2007 2009 Vårdtagarperspektiv Personalperspektiv Äldrenämnden 2007-10-31 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vidtagna åtgärder enligt tidigare handlingsplaner 4 Nuläget

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979)

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Fortsatt gemensam utveckling Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer