Box Halmstad Tfn: E-post: Kommunstyrelsens sessionssal. Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se. Kommunstyrelsens sessionssal. Sammanträdesdatum 2015-06-02"

Transkript

1 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen (4) Box Halmstad Tfn: E-post: Plats: Kommunstyrelsens sessionssal Sammanträdesdatum Tid: 14:00 17:00 Ordförande: Carl Fredrik Graf Sekreterare: Mikael Petersson

2 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kommunstyrelsen (4) ÄRENDEN Tid Sida 1 KS Val av justerare 2 KS Godkännande av dagordning 3 KS KS 2011/0344 Sammanställning av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar - beslut Peter Ljungman KS KS 2015/0101 KS tema Delaktighet för funktionsnedsatta, uppföljning - information Pernilla Thornberg-Berner KS Information om arbete mot våldsbejakande extremism Henry Bengtsson och Therese Wallgren KS KS 2015/0316 Nya arbetsformer för det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet - beslut 58 7 KS KS 2014/0175 Stadens Hjärta Drift - information Niklas Lidström och Sapna Billengren Lindström KS Information om den nya kommunikationsavdelningen Åsa Hedin KS KS 2015/0391 Befolkningsutvecklingen information Max Wehlin KS KS 2013/0488 Remiss - Förslag till riktlinjer för internkontroll - beslut 72

3 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kommunstyrelsen (4) ÄRENDEN Tid Sida 11 KS KS 2014/0241 Kommunstyrelsens organisation och arbetsformer beslut KF KS 2013/0495 Hyresavtal för äldreboende i Harplinge beslut Handlingar utdelas senare Henrik Persson 13 KS KS 2014/0002 Bedömning av insatser i verksamhets- och affärsplaner beslut KS KS 2013/0488 Remiss - Förslag till riktlinjer för internkontroll KS KS 2015/0251 Svar på remiss - Riksantikvarieämbetets rapport om Farokonventionen - beslut KS KS 2015/0034 Tillgänglighetsmiljonen - våren beslut KS KS 2014/0525 Återremitterat - Ansökan om bidrag från Byggnadsföreningen Folketshus i Oskarström för att byta ut biografmaskiner - KS 2014/ beslut FIKA 18 KS KS 2015/0284 Yttrande över utredningen om matchningsanställningar A 2014:D Jenny Söderberg KS KS 2015/0011 Val av ledamot i kommunstyrelsens verksamhetsberedning 191

4 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kommunstyrelsen (4) ÄRENDEN Tid Sida 20 KS KS 2015/0025 Anmälningsärenden KS KS KS 2015/0040 Delegationsbeslut samhällsbyggnadskontoret KS KS 2015/0001 Delegationsbeslut stadskontoret KS KS 2015/0393 Halmstads resa mot en hållbar utveckling Marie Persson KF KS 2013/0437 Uppdaterad grafisk profil -beslut Åsa Hedin, Nathalie Sjögren-Törhagen : KS KS 2015/0229 Hantering av budgetavvikelse avseende projektet HRutveckling - beslut KS KS 2015/0035 Entreprenörsregionen - Information 27 KS KS 2015/0035 Kommunberedningen - Information 28 KS KS 2015/0035 Information från ordföranden och kommunchefen 29 KS KS 2015/0035 Information från utskotten 30 KS KS 2015/0016 Övriga frågor

5 Ärende 3 HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum KLU 70 KS 2011/0344 Sammanställning av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar Beslut 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder och bolagsstyrelser att arbeta vidare med organisationskultur och värderingar i riktning mot kommunens gemensamma värdegrund. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen årligen följer upp arbetet med organisationskulturen mot kommunens gemensamma värdegrund genom nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsberättelser. 3. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga sammanställningen av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar enligt bilaga 1 till handlingarna. Ärendet Kultur- och värderingsprojektet avslutades i december I samband med detta gavs ett uppdrag till projektledarna att sammanställa en redovisning över projektet. Kultur- och värderingsprojektet har bedrivits mellan 2012 och Att projektet avslitas innebär inte att utvecklingen av organisationskultur och värderingar får stanna av. Nämnder/förvaltningar och bolagsstyrelser/bolag förväntas arbeta vidare med dessa frågor utifrån sina egna förutsättningar. Siktet ska vara inställt på kommunens gemensamma önskvärda kultur, såsom den uttrycks i Kompassen, och kommunens värdegrund. Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppmana nämnder och bolagsstyrelser att arbeta vidare med utveckling av organisationskultur och värderingar, samt att lägga sammanställningen av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar enligt bilaga 1 till handlingarna. Ärendets beredning Ärendet är berett av stadskontoret (HR-avdelningen, utvecklingsavdelningen samt avdelningen för ekonomi och styrning). Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder och bolagsstyrelser att arbeta vidare med organisationskultur och värderingar i riktning mot kommunens gemensamma värdegrund. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen årligen följer upp arbetet med organisationskulturen mot kommunens gemensamma värdegrund genom nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsberättelser.

6 3. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga sammanställningen av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar enligt bilaga 1 till handlingarna. Beslutsgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag. Vid protokollet Mikael Petersson Justerat Ordförande Justerare Carl Fredrik Graf Michael Svensson

7 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KS 2011/0344 Version: 1,0 Beslutsorgan: KS Peter Ljungman, Ewa Gylling-Peters och Nakisa Khorramshahi E-post: och Telefon: , och Sammanställning av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder och bolagsstyrelser att arbeta vidare med organisationskultur och värderingar i riktning mot kommunens gemensamma värdegrund. 2. Kommunstyrelsen följer årligen upp arbetet med organisationskulturen mot kommunens gemensamma värdegrund genom nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsberättelser. 3. Kommunstyrelsen beslutar att lägga sammanställningen av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar enligt bilaga 1 till handlingarna. Sammanfattning Kultur- och värderingsprojektet avslutades i december I samband med detta gavs ett uppdrag till projektledarna att sammanställa en redovisning över projektet. Kultur- och värderingsprojektet har bedrivits mellan 2012 och Att projektet avslitas innebär inte att utvecklingen av organisationskultur och värderingar får stanna av. Nämnder/förvaltningar och bolagsstyrelser/bolag förväntas arbeta vidare med dessa frågor utifrån sina egna förutsättningar. Siktet ska vara inställt på kommunens gemensamma önskvärda kultur, såsom den uttrycks i Kompassen, och kommunens värdegrund. 1

8 Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppmana nämnder och bolagsstyrelser att arbeta vidare med utveckling av organisationskultur och värderingar, samt att lägga sammanställningen av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar enligt bilaga 1 till handlingarna. Ärendet Uppdrag Kultur- och värderingsprojektet avslutades i december I samband med detta gavs ett uppdrag till projektledarna att sammanställa en redovisning över projektet. Bakgrund Sveriges kommuner och landsting (SKL) initierade 2011 ett nytt projekt som handlade om att utveckla kultur och värderingar. SKL:s projekt syftade till att kartlägga och synliggöra de värderingar som finns hos förtroendevalda, tjänstemän och invånare. I september 2011 beslutade kommunstyrelsen att Halmstads kommun skulle delta i nätverksprojektet gällande kultur och värderingar. Kommunstyrelsen gjorde bedömningen att kulturprojektet kunde stärka och utveckla befintliga processer och arbeten så som visionsstyrningsprocessen, värdegrundsarbetet, invånar- och brukardeltagande, bemötandet och servicen samt ledarskapsutvecklingen. Analys, förslag och motivering Kultur- och värderingsprojektet har bedrivits mellan 2012 och I samband med att projektet nu övergår till ordinarie drift, och därmed förvaltas i linjeorganisationen, ges i bilaga 1 en sammanställning av viktiga händelser och resultat i projektet. Avslutningsvis redogörs också för den huvudsakliga inriktningen på processen framöver. Att projektet avslitas innebär inte att utvecklingen av organisationskultur och värderingar får stanna av. Nämnder/förvaltningar och bolagsstyrelser/bolag förväntas arbeta vidare med dessa frågor utifrån sina egna förutsättningar. Siktet ska vara inställt på kommunens gemensamma önskvärda kultur, såsom den uttrycks i Kompassen, och kommunens värdegrund. Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppmana nämnder och bolagsstyrelser att arbeta vidare med utveckling av organisationskultur och värderingar, samt att lägga sammanställningen av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar enligt bilaga 1 till handlingarna. Konsekvenser Projektet är avslutat och projektorganisationen, med styrgrupp och projektledare, upplöst. Detta ställer ett större krav än tidigare på aktörer i linjeorganisationen (chefer på olika nivåer) likväl som på förtroendevalda i kommunstyrelsen och nämndernas/bolagsstyrelsernas presidier. Dessa aktörer behöver nu aktivt driva frågan om organisationskultur och värderingar i riktning mot värdeorden i kompassen. Om detta inte sker finns en risk att frågorna inte får en tillräckligt framträdande och integrerad roll i den ordinarie verksamheten. 2

9 Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet är berett av stadskontoret (HR-avdelningen, utvecklingsavdelningen samt avdelningen för ekonomi och styrning). Andra grupper --- Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Lista över bilagor 1. Sammanställning av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar För Stadskontoret Fredrik Geijer Kommunchef Stefan Almér Utvecklingschef/tf HR-chef 3

10 1(7) Bilaga nr Diarienummer: KS 2011/0344 Version: 1,0 Beslutsorgan: KS Peter Ljungman, Ewa Gylling-Peters och Nakisa Khorramshahi E-post: och Telefon: , och Sammanställning av Halmstads kommuns arbete med kultur och värderingar Inledning Kultur- och värderingsprojektet har bedrivits mellan 2012 och I samband med att projektet nu övergår till ordinarie drift, och därmed förvaltas i linjeorganisationen, ges i detta dokument en sammanställning av viktiga händelser och resultat i projektet. Avslutningsvis redogörs också för den huvudsakliga inriktningen på processen framöver. Inom ramen för kultur- och värderingsarbetet har värdeord för vår gemensamma önskvärda kultur definierats. Dessa värdeord har tagits fram i bred samverkan chefer, ett urval medarbetare, kommunråd, nämnds-/bolagspresidier och fackliga företrädare har varit delaktiga. Värdeorden sammanfattas i kompassen. Avsikten är inte att välja en enda riktning. Det är snarare angeläget att arbeta med alla värdeord men vid behov skifta fokus dem emellan. 1

11 Bakgrund Sveriges kommuner och landsting (SKL) initierade 2011 ett nytt projekt som handlade om att utveckla kultur och värderingar. SKL:s projekt syftade till att kartlägga och synliggöra de värderingar som finns hos förtroendevalda, tjänstemän och invånare. I september 2011 beslutade kommunstyrelsen att Halmstads kommun skulle delta i nätverksprojektet gällande kultur och värderingar. Kommunstyrelsen gjorde bedömningen att kulturprojektet kunde stärka och utveckla befintliga processer och arbeten så som visionsstyrningsprocessen, värdegrundsarbetet, invånar- och brukardeltagande, bemötandet och servicen samt ledarskapsutvecklingen. Mål med projektet Målet med kultur- och värderingsprojektet var att uppnå en organisationskultur som kännetecknas av förtroendevaldas och medarbetares engagemang, delaktighet och ansvarstagande, ett invånar- och målgruppsfokus samt en integrerad värdegrund. Detta mål behöver ses på lång sikt, och kan inte sägas vara fullt uppnått ännu. I nedanstående avsnitt kommer en beskrivning över de insatser som har genomförts och som sker för att uppnå den önskvärda kulturen. Genomförande av projektet Styrgrupp och projektledning Projektet har letts av tre tjänstemän från stadskontorets HR-avdelning, utvecklingsavdelning och avdelning för ekonomi och styrning. Att ha tre projektledare, som dessutom representerar olika perspektiv i organisationen, har varit en av projektets framgångsfaktorer. Projektledningen har haft stöd av en kommunikatör från stadskontorets avdelning för ledningsstöd. Styrgruppen har varit sammansatt av såväl förtroendevalda (kommunstyrelsens 1:e samt 2:e vice ordförande) som chefstjänstemän från stadskontoret. Ekonomiredovisning 2

12 Medlemsavgiften till SKL ( kronor per år) var ursprungligen avsatt till projektet. Denna kostnad avsåg att täckas av anslaget för demokratiutveckling. Ingen budget avsattes i övrigt för projektet, utan kostnader skulle tas inom ram. Den slutliga avgiften från SKL blev totalt kronor, vilket är hälften mot budgeterat belopp. Huvudskälet till avvikelsen är att en andra mätning inte genomfördes genom SKL:s regi. Andra större kostnader är insatser i samband med mätningen ( kronor), insatser för processtödjarna (cirka kronor), ledardagarna (cirka kronor) samt material om kommunens kultur- och värderingsresa (cirka kronor). Samtliga kostnader har tagits inom ram för befintlig verksamhet på stadskontoret. Mätningen Inom ramen för kultur- och värderingsprojektet genomfördes våren 2012 en undersökning för att kartlägga och synliggöra de värderingar som fanns hos förtroendevalda, medarbetare och invånare avseende synen på Halmstad som samhälle och organisation. Undersökningen bestod av tre frågeställningar: 1. Vilka ord beskriver dina personliga värderingar? 2. Vilka ord beskriver din nuvarande bild av kulturen i Halmstads kommun som organisation (för förtroendevalda och medarbetare) respektive samhälle? 3. Vilka ord beskriver din önsvärda bild av kulturen i Halmstads kommun som organisation respektive samhälle? Undersökningens resultat sammanfattades i följande slutsatser: Halmstad är fantastiskt! Invånarna är stolta över sin stad och medarbetarna uttrycker att de är stolta över sitt bidrag till verksamheten. Längtan efter uthålligt samhälle Invånare och medarbetare strävar efter ett hållbart samhälle och önskan om ett samhällsansvar genom att lyfta vikten av demokratiska processer, bevarandet av miljön samt ansvar för kommande generationer. Detta visas också i Sverigestudien, som är en liknande undersökning på nationell nivå. Utveckling kommer inifrån Medarbetarna har god inställning till arbetet och uttrycker till exempel arbetsglädje, engagemang, ansvarstagande och ärlighet. Frustration över upplevd hierarki Medarbetarna uttrycker en stor frustration över organisationens kultur och struktur, så som en upplevd centralstyrning och hierarki. Frustrationen gör att energi läggs på att komma förbi de hinder som finns i organisationen, snarare än att bidra till god verksamhet för dem kommunen är till för. Den försvunna invånaren Det finns en önskan från Halmstadbon om att få vara med och påverka. Invånarna syns inte ur medarbetarnas perspektiv; begrepp såsom invånar-/kundfokus eller invånar- /kunddeltagande lyfts inte fram i de värdeord som väljs i mätningen. Liknande slutsatser dras också i Sverigestudien. 3

13 I maj 2012 tog kommunstyrelsen del av undersökningens resultat. Återkoppling har även skett till förvaltnings-/bolagschefer, under ledardagarna samt vid besök på ett antal förvaltningar och bolag. Processtödjare Tidigt under projektet etablerades en grupp med medarbetare från förvaltningar och bolag med uppgift att stödja chefer i att utveckla organisationskultur och värderingar i verksamheten. Ambitionen var att hämta processtödjarna från linjeorganisationen, för att de därmed skulle kunna utgöra ett naturligt stöd i verksamhetens förändringsarbete. Utfallet blev dock att processtödjarna i hög utsträckning rekryterades från stabsfunktioner såsom HR och verksamhetsutveckling. Processtödjarna har löpande under projektet samlats för utbildning och erfarenhetsutbyte. Ett antal processtödjare avslutade sitt uppdrag under projektet, och ersattes inte alltid. Detta har lett till att antalet processtödjare successivt minskat, från att inledningsvis ha varit cirka 25 personer. Processtödjarna har haft en viktig roll att spela i att vara en länk mellan projektledningen och förvaltningar/bolag. Verktygslåda för förändringsarbete Projektledarna och processtödjarna har tillsammans tagit fram en digital verktygslåda med övningar, samtalsfrågor etcetera att använda i verksamheternas arbete med att utveckla kultur och värderingar i arbetsgrupperna. Från storytelling till storymaking Ett av de verktyg som fått störst genomslag har varit storytelling att med enkla berättelse visa på hur verksamheten fungerar när den lever enligt vår önskvärda kultur. Ett antal berättelser har samlats in från organisationen och presenteras nu bland annat på intranätet. Viktigt är också att ta steget vidare till storymaking att skapa den verksamhet som eftersträvas. Tema på ledardagarna Under 2013 och 2014 har ledardagarna haft ett särskilt fokus på kultur- och värderingsfrågorna. Därtill har jämställdhets- och mångfaldsfrågorna ingått som en röd tråd under ledardagarna, vilket innebär en förstärkning av dessa frågor mot att tidigare ha avsatt en årlig jämställdhetsdag för dessa frågor. Information till ordförande/vice ordförande samt förvaltnings- och bolagschefer Under projektets gång har projektledarna vid ett antal tillfällen besökt dels ordföranderespektive vice ordförandeträffarna, dels chefskonferensen för att informera om projektet och hämta inspel från verksamheterna. I projektets inledningsskede höll projektledarna dessutom individuella möten med förvaltnings- och bolagsledningarna för en dialog kring hur kultur- och värderingsarbetet kunde inordnas i verksamheternas ordinarie utveckling. Information och kommunikation Ett stort antal olika insatser kring information och kommunikation om kultur- och värderingsarbetet har genomförts under projekttiden. Projektledarna har, i ett par fall med stöd av SKL, informerat om projektet och lett workshops hos förvaltningar och bolag samt med centrala samverkansgruppen (CESAM). 4

14 Vid projektets start sändes ett pressmeddelande, vilket resulterade i inslag i bland annat Hallandsposten och P4 Halland. Intern information har, förutom vad som beskrivits ovan, även skett via intranätet. För att summera projektet, och peka ut riktningen för det vidare arbetet med kultur- och värderingar, togs en broschyr i digitalt och tryckt format fram och distribuerades under ledardagen i november Tillsammans med broschyren togs även kort i A6-format fram i ett nyckelband. Korten innehåller, förutom en beskrivning av kultur- och värderingsarbetet, även modeller från utvecklande ledarskap. Detta visar på kopplingen mellan kultur- och värderingsarbetet och ledarutvecklingen i kommunen. Kommunstyrelsens process kring kultur och värderingar Projektledarna har bistått kommunstyrelsen i processen kring deras kultur och värderingar. Den huvudsakliga metoden som användes var deep democracy, som syftar till att fånga in alla synpunkter i en grupp och även ta tillvara minoritetens kunskap. Kommunstyrelsen valde att arbeta med förhållningssätt, samarbete (förhållandet majoritet minoritet) samt det fysiska sammanträdesrummet. Nätverksträff i Halmstad SKL arrangerade en nätverksträff för projektledare och processtödjare från andra deltagande kommuner i september Tillfälle gavs till erfarenhetsutbyte kommunerna emellan. Processen i förvaltningar och bolag Med underlag av den redovisning förvaltningar och bolag lämnat i verksamhetsberättelserna för 2014 ges nedan ett antal exempel på insatser som genomförts och planeras framöver. Redovisningen gör inte anspråk på att vara heltäckande. Kulturskolan strävar efter att konsekvent se verksamheten utifrån elevens och vårdnadshavarens perspektiv att ha kundens fokus, för att använda ett uttryck från utvecklande ledarskap. Byggnadskontoret sätter stor vikt på utvecklande ledarskap som en grund för medarbetarnas delaktighet, motivation och kreativitet. Dessutom arbetar hälsoinspiratörer med frågor kring medarbetarskapet. Fastighetskontoret strävar mot att bli en gemensam förvaltning. Ett steg i detta är en samlokalisering i nya lokaler. Hemvårdsförvaltningens processtödjare har bland annat arbetat med sokratiska samtal för att stödja chefer och arbetsgrupper i utvecklingen. Sedan 2013 finns värdegrundsledare som stöttar i införandet av den nationella värdegrunden för äldreomsorg. Kulturförvaltningen följer i hög grad det kommungemensamma arbetet med att utveckla kultur och värderingar, och trycker mycket på den roll utvecklande ledarskap har i detta. Miljö- och hälsoskyddskontoret planerar att under 2015 involvera hela förvaltningen i utvecklande ledarskap, för att den vägen skapa ett medledarskap. 5

15 Under 2014 deltog alla medarbetare i projektet Förenkla helt enkelt, vars inriktning ligger väl i linje med kultur- och värderingsprojektets effektmål. Laholmsbuktens VA strävar efter att öka medarbetarnas kunskap kring medarbetarskap och ledarskap. Ett led i detta har varit att cheferna deltar i utvecklande ledarskap. Förvaltningen arbetar också med attitydfrågor kopplat till bemötande och jämställdhet. Räddningstjänsten har tagit fram spelet räddningsvärk för att åskådliggöra de frågeställningar som lyfts inom kultur- och värderingsarbetet. Spelet ger ny kunskap och ställer frågor om normer, delaktighet och bemötande. Servicekontoret bedriver ett aktivt arbete med organisationskulturen och sitt förhållningssätt En enklare vardag gentemot kunderna. Stolthet över att arbeta inom verksamheten är ett genomgående tema. Som ett led i att förändra kulturen använder socialförvaltningen bland annat metoden feedback informed treatment (FIT) som tar sikte på att utveckla brukarnas inflytande och ta tillvara deras åsikter. Teknik- och fritidsförvaltningen har genomfört en omorganisation, och tydliga förväntningar har ställts på chefer i den nya organisationen. Varje chef fått en verktygslåda med diskussionsfrågor att använda på arbetsplatsträffar för att tala om medarbetarskapet i arbetsgruppen. Förvaltningen arbetar också med attitydfrågor kopplat till jämställdhet och mångfald. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har sedan bildandet 2011 arbetat med att forma ett gemensamt förhållningssätt. Bland annat har workshops med Dramalogen hållits där flera verksamheter inom förvaltningen arbetade med värdegrunden. Halmstads Fastighets AB bedriver sedan 2014 arbetet Tillsammans för hyresgästens bästa, och detta fortsätter under Halmstads Flygplats AB använder arbetsplatsträffarna för att tala om gott medarbetarskap och hur medarbetare kan visa varandra uppskattning. Under 2015 kommer gemensam värdegrund att arbetas fram. Avslutning den fortsatta kultur- och värderingsresan I december 2014 avslutades projektorganisationen kring kultur- och värderingsarbetet. Detta innebär dock inte att processen är avslutad. Nedan beskrivs huvudpunkterna i den fortsatta processen. Inriktningen satt i planeringsdirektiven I planeringsdirektiv med budget har kommunfullmäktige angivit inriktningen för det vidare arbetet med kultur och värderingar: Inom ramen för arbetet har ledord för vår gemensamma önskvärda kultur tagits fram med bred förankring inom organisationen: Delaktighet, Respekt, Professionalism och Samverkan. Dessa ledord ska vara vägledande för den fortsatta processen. Projektet övergår nu i en driftfas och arbetet ska fortsätta inom respektive avdelning. Vi har lärt oss mycket under resans gång och nu ska dessa lärdomar realiseras i konkreta aktiviteter i syfte att bidra till att uppnå den gemensamma önskvärda kulturen. Vi vill betona vikten av att organisationskultur och värderingar ses som ett naturligt inslag i styrning, ledning och verksamhet. Varje nämnd och bolagsstyrelse samt förvaltnings- och bolagsledning ska utifrån verksamhetens uppdrag integrera kultur- och värderingsaspekterna för att nå de mål som 6

16 sätts upp i detta planeringsdirektiv och bedriva verksamhet med hög kvalitet för dem kommunen är till för: invånare och andra målgrupper. Tjänstemannaorganisationens arbete Den fortsatta utvecklingen av tjänstemannaorganisationens kultur och värderingar i riktning mot vår önskade kultur, som gestaltas i kompassen, ägs nu av kommunchefen och linjeorganisationen. Stadskontoret har ett samordningsansvar I samband med att projektet övergår i drift, kvarstår ett ansvar hos stadskontoret att driva utvecklingen kring kultur och värderingar genom att samordna och stödja arbetet i förvaltningar och bolag. Förtroendemannautbildningen Ett inslag i förtroendemannautbildningen i januari 2015 var kommunens arbete med kultur och värderingar. Detta gav ett tillfälle att skapa en gemensam bild hos de förtroendevalda kring vad som skett inom projektets ram, och vad som kommer att ske i den fortsatta processen. Processtödjarna fortsätter sitt arbete Processtödjarna kvarstår som resurs och stöd för chefer på olika nivåer i organisationen. Stadskontoret kommer att ha en sammanhållande roll för processtödjarna. Kultur och värderingar ett naturligt inslag på ledardagarna Från att ha varit ett utpekat tema på ledardagarna under 2013 och 2014, ska nu kulturoch värderingsaspekterna utgöra ett integrerat inslag på ledardagarna. Detta ligger väl i linje med att processen ska ske inom den ordinarie linjeorganisationen. 7

17 Ärende 4 1(2) Information Diarienummer: KS 2015/0101 Version:1,0 Beslutsorgan: KS Utvecklingsavdelningen Pernilla Thornberg-Berner E-post: Telefon: Delårsuppföljning av KS tema 2015 Bakgrund I Planeringsdirektiv med budget för Halmstads kommun beskrivs kommunstyrelsens tematiska arbete under övriga prioriteringar Halmstad- den inkluderande kommunen och ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Där beskrivs att det ska tas fram möjliga åtgärder på såväl kort sikt som lång sikt. Effektmålet för temaåret är en inkluderande kommun utifrån delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Mål och syfte med temaåret 2015 är att med fokus på funktionsnedsatta och delaktighet: Skapa en gemensam kunskapsbas och ta fram åtgärder som kan genomföras. Ta fram förslag till åtgärder som kan innebära omprioriteringar, nya resurser eller som av andra skäl kräver beslut av kommunfullmäktige antingen inom ramen för Planeringsdirektiv med budget eller genom särskilt ärende. Finna arbetsformer för att kunna arbeta över nämnds- och bolagsgränserna. KS tema 2015 det första halvåret Under det första halvåret har det genomförts tre olika delområden kopplat till KS tema. Det har från en rad olika förvaltningar och bolag presenterats nuläge och behov för Halmstads kommun tillsammans med en rad olika utmaningar Det första tillfället hade rubriken Universell design ett annat sätt att tänka kring tillgänglighet och fokuserade på tillgänglighet idag och möjligheterna inför framtiden. Andra tillfället hade inriktning på utbildning för alla och det tredje tillfället på Gullbrannagården 1

18 fokuserade på inkluderande arbetsmarknad och sysselsättning. Efter tillfällena med kommunstyrelsen har förvaltningar och bolag arbetat vidare med att ta fram förslag till insatser på kort och lång sikt. Se bilaga. I de inrapporterade dokumenten med insatsförslag beskrivs att vissa delar kan genomföras på kort sikt inom befintlig ram medan annat kräver mer långsiktiga mål och strategier. Ofta återkommande är också behov av kompetensutveckling. Under resterande del av 2015 kommer en samlad analys av de inrapporterade insatsförslagen att genomföras och återkopplas till kommunstyrelsen då samtliga tillfällen är genomförda. De mer konkreta resultaten av temaåret hittills är bl.a. att det på förvaltningsnivå formuleras mål och aktiviteter i verksamhetsplaneringen inför kommande år, allt fler pratar om temats innehåll och efterfrågar numera kontakt med handikappkonsulenten för att få input till sitt pågående arbete, det finns en nyfikenhet och ett intresse för frågan och fler vill bidra till en förbättring samt att teknik- och fritidsnämndens studieresa i vår kommer innehålla temat funktionsnedsatta. Kommunstyrelsen genomförde tidigt i maj en studieresa till Borås och Göteborg för att ta del av städernas arbete och vad som gjort dem till vinnare av Access City Award. Se bilaga. Under våren har också höstens tillfällen med kommunstyrelsen planerats. De har inriktningen kultur, idrott och rekreation samt teknik och framtid. I september kommer också en invånardialog att genomföras kopplat till temat. Denna planeras under första halvan av året. Temaåret för 2015 kommer att avslutas med en gemensam workshop tillsammans med berörda presidier och tjänstemän. Syftet är att summera temaårets kunskaper och insatsförslag gemensamt samt att diskutera arbetsformera för tvärsektoriella frågor inför framtiden. Föredragningens syfte Information om arbetet med KS tema hittills under

19 Ett mer tillgängligt Halmstad Delrapport 1 Tillgänglighet, en del av kommunstyrelsens temaår Den inkluderande kommunen Mars 2015 En kompisgunga passar för små som stora, muskelstarka som muskelsvaga, med eller utan assistent och det är väldigt roligt! Fotograf: Stina Alexandersson TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

20 Ett mer tillgängligt Halmstad Delrapport 1 Tillgänglighet, en del av kommunstyrelsens temaår Den inkluderande kommunen Personer med funktionsnedsättningar är mindre delaktiga i samhället än personer utan funktionsnedsättning, enligt Myndigheten för delaktighets kartläggning Hur är läget 2014? Halmstads kommunstyrelse har utsett 2015 till temaår Den inkluderande kommunen. Årets första ämne var Tillgänglighet och en arbetsgrupp tillsattes för att titta på nuläget i kommunen och föreslå förbättringsåtgärder. Denna arbetsgrupp bestod av representanter från flera förvaltningar och arbetet leddes av två medarbetare från teknik- och fritidsförvaltningen. Denna rapport är arbetsgruppens slutdokument. Här presenteras förslag på åtgärder, på kort sikt och på lång sikt, för att göra Halmstad till en mer tillgänglig mer inkluderande kommun. Rubrik: Uppdragsledare: Arbetsgrupp: Ett mer tillgängligt Halmstad Delrapport 1 Tillgänglighet, en del av kommunstyrelsens temaår Den inkluderande kommunen Stina Alexandersson & Mikael Gardestrand Bengtsson, teknik- och fritidsförvaltningen Ingegerd Andersson, miljö- och hälsoskyddskontoret Anders Börjesson, barn- och ungdomsförvaltningen Bengt Martinsson, fastighetskontoret Kajsa Sparrings, byggnadskontoret Charlotte Örnbring, samhällsbyggnadskontoret Pernilla Thornberg-Berner, folkhälsostrateg Torbjörn Lagergren, handikappkonsulent HALMSTADS KOMMUN Teknik- och fritidsförvaltningen

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Sebastian Stenbeck, Tony Ortenlöf, räddningschef Hans Ekberg och sekreterare Annika Wallentin Ravnjakovic

Sebastian Stenbeck, Tony Ortenlöf, räddningschef Hans Ekberg och sekreterare Annika Wallentin Ravnjakovic Räddningsnämnden 2015-09-10 1(7) Plats och tid: Sotarkammaren, Industriv. 17, kl 14:00-17:00 ande: Lennart Eriksson (M), ordförande Pernilla Lingford Hultin (S) Cecilia Öhman Resare (M) Henrik Östlund

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Ale kommun Stockholm Stockholm ALE Ale Göteborg Göteborg Malmö Malmö 28 000 invånare med en kvart till storstaden 28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Hållbarhetsanalys Ale kommun 2014-04-08

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Mikaela Waltersson (M) Aida Hadzialic (S) Svein Henriksen (MP) Michael Svensson (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Mikaela Waltersson (M) Aida Hadzialic (S) Svein Henriksen (MP) Michael Svensson (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2014-03-25 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-11:05 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Mikaela Waltersson (M)

Läs mer

Kompetensfond i Järfälla kommun

Kompetensfond i Järfälla kommun Dnr Kst 2015/375 Kompetensfond i Järfälla kommun Regelverk och tillämpning Fredrik Persson September 2015 2015-09-21 2 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. REDOVISNING... 3 2.1. Kompetensfond

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2015-05-17 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-06-11 Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-05-16 1(15) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 16 maj 2017 kl 09:00 ande Ledamöter Carl Fredrik Graf (M), Ordförande Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C)

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Demokratiutveckling på Södermalm

Demokratiutveckling på Södermalm Södermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-25 Handläggare Lotte Lindgren Telefon: 08 508 12 030 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-06-11 Demokratiutveckling på Södermalm

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2013-03-05 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2013-03-05 1(15) Kommunstyrelsen 2013-03-05 1(15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-13:55 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Aida Hadzialic (S) Mikaela

Läs mer

Halmstads kommun, Kommunstyrelsen

Halmstads kommun, Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-03-15 1(9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-13:40 ande: Henrik Oretorp (C), ordförande Anders Rosén (S) Rose-Marie Edlund (S) Bertil Andersson (S) Per Carlsson

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Mikaela Waltersson (M) Svein Henriksen (MP) Michael Svensson (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Mikaela Waltersson (M) Svein Henriksen (MP) Michael Svensson (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2014-09-23 1(11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 08:30-10:10 ande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Mikaela Waltersson

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Handlingsplan för genomförande av ett program för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan för genomförande av ett program för personer med funktionsnedsättning Diarienr 2016/00628-KS nternati Handlingsplan för genomförande av ett program för personer 2017-2018 Antagen av den 2016-12-07 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för genomförande av ett

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Jämställd budget i Göteborg

Jämställd budget i Göteborg Ett gott exempel Jämställd budget i Göteborg Projektet i sitt sammanhang Göteborgs stad har gjort stora satsningar på ökad mångfald och jämställdhetsintegrering utifrån kundens perspektiv, där projektmedel

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Policy för verksamhetsstyrning

Policy för verksamhetsstyrning Policy för verksamhetsstyrning Antagen av 20150929, 105 Bakgrund Halmstads kommuns policy för verksamhetsstyrning är framtagen för att fastställa hur arbetet med planering, genomförande, uppföljning och

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Sammanfattning av delrapporten: Inventering av Göteborgs Stads resurser och utbildningsbehov inom området medborgardialog

Sammanfattning av delrapporten: Inventering av Göteborgs Stads resurser och utbildningsbehov inom området medborgardialog Sammanfattning av delrapporten: Inventering av Göteborgs Stads resurser och utbildningsbehov inom området medborgardialog Göteborgs Stad Social resursförvaltning S2020 Inventeringen: Bernard Le Roux, Anna

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

Visionsstyrningsmodellen

Visionsstyrningsmodellen Visionsstyrningsmodellen Innehållsförteckning Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell... 3 Hur fungerar visionsstyrningsmodellen?... 4 Visionsstyrningsmodellens uppbyggnad... 5 Beskrivning av delprocesserna...

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 KS 2015-XX-XX XX KS 2015-XX-XX XX Version 0,1 1. Kommunstyrelsens mål Kapitlet har utgångspunkt i de mål som beslutats i Planeringsdirektiv med budget

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) 50-52 Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) 50-52 Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-03-25 1(14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 08:30-11:00 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) 50-52 Michael Svensson

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Föredragningslista Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-03-16 Falkenbergsnämnden Tid: Onsdag 16 mars 2016, kl 13:15 Plats: Affecta psykiatrimottagning, Stortorget 1, Falkenberg OBS! Kl 13:15 - Information Affecta- Lars

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet Kultur och fritidsnämnden 2016-05-25 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:109 Sara Nordlund 016 710 7032 Kultur och fritidsnämnden Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 1(5) Antagen Kommunfullmäktige 2014-10-27, 138 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 2 Inledning Det är en gemensam angelägenhet att

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella

Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella Malmö stad Stadskontoret Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter Inledning Kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet

Läs mer

Minnesanteckningar för demokratiberedningen

Minnesanteckningar för demokratiberedningen Minnesanteckningar 1 (6) Datum: 2015-04-22 Grupp: Tid och plats: Deltagare: Frånvarande: Demokratiberedningen Sammanträdesrum Mäseln kommunhuset, kl. 13.00-14.45 Ordförande: Berit Martinsson 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-08-28 1(7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 11:00-12:00 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff Riktlinjer för arbetsplatsträffar Arbetsplatsträffen ska möjliggöra för samtliga medarbetare att aktivt delta i och ta ansvar för utveckling, planering och uppföljning samt ständig förbättring av den egna

Läs mer

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER med exempel på dagordning för arbetsplatsträff RIKTLINJER 1 Arbetsplatsträffar i enlighet med samverkansavtalet i Håbo kommun Samverkan i Håbo kommun Samverkanssystemet ska

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist :TS 2013-139 1(8) 0.1 2016-06-03 Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist År Benämning Beslutsinstans 2012 Vision 2030 KF 2007 Översiktsplan KF 2013 Fördjupad översiktsplan Nybro stad KF 295,

Läs mer

Fokus barn och unga. Anne-Charlotte Blomqvist. Stadsledningskontoret Fokus barn och unga

Fokus barn och unga. Anne-Charlotte Blomqvist. Stadsledningskontoret Fokus barn och unga Fokus barn och unga Anne-Charlotte Blomqvist Stadsledningskontoret Fokus barn och unga Barnperspektiv och barnets perspektiv i budget 2015 I Sundbyberg ska alla barn oavsett förutsättningar få en bra start

Läs mer

Chefspolicy för Söderköpings kommun

Chefspolicy för Söderköpings kommun y c i l o p s Chef Chefspolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-13 43 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och verka i.

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.30 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse, (M), ordförande Lennart Haraldsson, (S), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Ett Skellefteå för alla Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Inledning Den här broschyren handlar om mänskliga rättigheter. Om rätten att delta i samhällslivet och om rätten att

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2013-12-09

Servicenämnden handlingar 2013-12-09 Servicenämnden handlingar 2013-12-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2013-12-02 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Halmstad Arena Sammanträdesdatum

Läs mer