Stadshuset, SammanträdeslUm 1, , kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, SammanträdeslUm 1, 2012-12-12, kl. 15.00-17.50"

Transkript

1 SAVIMANTRÄDESPROTOKOLL 1(66) Hässehoms Pats och tid Besutande Ledamöter TjMstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänsteman Utses att justera Ersättare Justeringens pats, tid Justerade paragrafer Underskrift sekreterare Ordförande Stadshuset, SammanträdesUm 1,, k Urban Widmark (Iv1) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande ej 259 Gäv) Tommy Nisson (S) 2:e vice ordförande ej 259 Gäv) Robin Gustavsson (I<D) ej 259 Gäv) Lena Waentheim (S) ej 259 Gäv) Patrik J önsson (SD) Pär Pamgren (Iv1) Joachim Fors (S) Dougas Roth (Iv1) Susanna Kennethsdotter (FV) Irene Nisson (S) Lars Arvidsson (FP) Uf Erandsson (SD) J eanette Theander (MP) Per-Ake Purk (V) Lars Johnsson 259, Rune Stensby 259, Lena Svensson 259 och Camia Lindoff 259. Ceciia Tornerefet, Karina Jannerstig, Lars Osson, Christer Caesar, Peter Groth, Harad Lind, Ernst Hersow och Mathias Johansson. Kommunchef (tf) Bengt-Arne Persson, Kansichef Maj-Inger Carsson, Kommunsekreterare Eisabeth Aidemark Projektedare Therese Andersson, Utveckingsedare Sven-Oof Hoberg, Kommunjurist Magnus Gjerstad och VD HBAB Stephan Persson. Per-Ake Purk Dougas Roth Kommunedningskontoret/ , i?~jn~~ Eisabeth Aidemar /J Justerare / '/ /~~ - ~-Fer-Ak~ P~-k

2 SAMMANTRÄDESPROTOKO 2(66) Hässehoms Ansag bevis Protokoet är justerat J u s teringen har tikännagivits genom ansag Organ Sammanträdesdag Datum då ansaget sätts upp Datum då ansaget tidigast får tas ner Förvaringspats för protokoet Underskrift Datum då ansaget togs ner Signatur H ässehoms, K ommunstyresen K ommunedningskontoret... ~~~~~-~ K ommunsekreterare E isabeth Aidemark 2012-

3

4 SAM:N1ANTRÄDESPROTOKOLL 2(6) Hässehoms Ansag bevis Protokoet är justerat ( 254 omedebar justering) Justeringen har tikännagivits genom ansag Organ SammantrMesdag Datum då ansaget sätts upp Datum då ansaget tidigast får tas ner Förvaringspats för protokoet Hässehoms, Kommunedningskontoret Underskrift... ~.~.... Kommunsekreterare Eisabeth Aidemark Datum då ansaget togs ner Signatur

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(66) Hässehoms 253 Ändring av föredragningsista Besut besutar att ändra föredragningsistan på föjande sätt: Ärenderubrik för ärende 19 ändras ti "Kommunedningskontorets nya organisa tio n". Ärenderubrik för ärende 18 ändras ti "Köp av trygghetsboende Hässehom Macken 16 - godkännande av AB Hässehomsbyggens köp och hyresavta samt ökning av borgen". Ärende 1R "Köp ::~.v trygghetsboende Hässehom Macken 16 - godkännande av AB Hässehomsbyggens köp och hyresavta samt ökning av borgen" behandas som ärende 3. Sänt ti: Justering Utdraget bestyrkes ~-1tb:?

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 3(6) Hässehoms 2012/ Köp av trygghetsboende Hässehom Macken 16 - godkännande av AB Hässehomsbyggens köp och hyresavta samt ökning av borgen Besut besutar att föreså fumäktige föjande besut: 1. Kommunfumäktige godkänner AB Hässehomsbyggens förvärv av fastigheten Hässehom Macken 16 (Hässehomsporten) enigt föreiggande Avta om fas tighetsregering (biaga). 2. Kommunen ingår hyreskontrakt (biagor) med AB Hässehomsbyggen enigt vika en förhyr ägenheter och okaer för trygghetsboende på fastigheten Hässehom Macken Hässehoms utökar sitt borgensåtagande såsom för egen skud för AB Hässehomsbyggens åneförbindeser med 170 mijoner kr ti att omfatta ett beopp om totat 435 mijoner kr jämte därpå öpande ränta och kostnader. 4. Kommunfumäktige befumäktigar styresens ordförande att underteckna de för ingåendet av ovannämnda avta och borgensåtagande nödvändiga handingarna. 5. Kommunchefen ges i uppdrag att teckna förvatningsavta med AB Hässehomsbyggen avseende hyresadministrationen. Omedebar justering Paragrafen förkaras omedebart justerad. Protokosanteckning Jeanette Theander medges ägga biagd protokosanteckning. Justering Utdraget bestyrkes

7 ,,,,, ~ Hässehoms SANINIANTRÄDESPROTOKOLL 2012/ (6) Forts. 254 Yrkande Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifa ti arbetsutskottets försag ti besut med föj ande tiägg: "Kommunchefen ges i uppdrag att teckna förvatningsavta med AB H ässehomsbyggen avseende hyresadministrationen." Tommy Nisson (S) instämmer i detta yrkande. Omröstning Ordförande stäer proposition på arbetsutskottets försag ti besut och finner det bifaet. Ordförande stäer därefter proposition på Lars-Göran Wiberg med feras tiäggsyrkande och finner även det bifaet. Beskrivning av ärendet Vid sammanträde den 24 oktober besutade styresen band annat föjande ( 215). 1. Ägardirektiv utfårdas ti AB Hässehomsbyggen att i bötian av 2013 fötvärva uygghetsboendet Hässehom Macken 16 av AB Hässehomsporten för en nettoinvestering på 161,5 mijoner kronor. 2. AB Hässehomsbyggen uppdras att upprätta sutigt köpeavta med AB Hässehomsporten för godkännande i fumäktige i december. 1. Förvärv av Hässehohn Macken 16 AB Hässehomsbyggen har nu träffat avta om fastighetregering med Ringcentraen Fastighets AB, som är agfaren ägare, om förvätv av fastigheten Hässehom Macken 16. Genom avtaet förvätvar AB Hässehomsbyggen nämnda fastighet för en ersättning om kr. Avsikten är att fastigheten ska överföras ti AB Hässehomsbyggens fastighet Hässehom Verkmästaren 1. Parterna ska enigt avtaet snarast möjigt gemensamt ansöka hos antmäterimyndigheten om att en sådan fastighetregering kommer ti stånd. Om fastighetregeringen inte kan genomföras enigt avtaet, ska avtaet utgöra ett köpekontrakt i tiämpiga dear. Justering Utdraget bestyrkes g~

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(6) Hässehoms 2012/ Forts. 254 Av avtaet framgår vidare band annat att parterna är överens om att det statiga investeringsbidrag som besutats, som överåtaren erhåer och som enigt avtaet ska tikomma AB Hässehomsbyggen ska gottskrivas AB Hässehomsbyggen vid ikvidavräkningen om det dessförinnan utbetaats ti överåtaren. Bidraget är cirka 1 O mijoner kr. 2. Hyreskontrakt Två hyreskontrakt har upprättats med AB Hässehomsbyggen som hyresvärd och H ässehoms som hyresgäst. Båda kontrakten öper på 15 år &ån och med den 1 februari Sägs inte kontrakten upp i stadgad tid förängs de på 36 månader. Enigt det ena kontraktet hyr en samtiga ägenheter för trygghetsboende i aktue byggnad för en årig hyra av kr exkusive vissa närmare angivna tiägg. Enigt det andra kontraktet hyr en okaer med en yta av cirka kvadratmeter i samma byggnad för en årig hyra av kr exkusive vissa närmare angivna tiägg. Båda kontrakten är indexregerade vad avser hyran. Av ens ägardirektiv för ens boag framgår att fumäktiges stäningstagande ska inhämtas såvitt avser frågor av principie beskaffenhet eer av större vikt. Av AB Hässehomsbyggens boagsordning framgår detsamma. Hyreskontrakt av förevarande sag får anses vara fråga av större vikt för AB Hässehomsbyggen. Genom att en är hyresgäst får en impicit anses ha godkänt boagets åtgärd att teckna hyreskontrakten. 3. Borgen Ovannämnda förväxv ska finansieras genom att AB Hässehomsbyggen tar ån i Kommuninvest. I det fa förvärvet inte kan ske genom fastighetsregering, utan genom köp, tikommer kostnader för agfart på drygt 7 mijoner kr ( x 4,25 procent). D essutom är det något osäkert när ovannämnda investeringsbidrag kommer att utbetaas. Det är därför ämpigt att borgensbeoppet bestäms ti 170 mijoner kr. Kommunen har sedan tidigare borgensåtagande för AB Hässehomsbyggens åneförbindeser på 265 mijoner kr enigt besut i fumäktige den 29 oktober Borgensåtagandet måste därför höjas ti ( =) 435 mijoner kr. J ustering U)_A) " ''''''~~

9 SAMMANTRÄDESPROTOKO 6(6) Hässehoms 2012/ Forts. 254 Ärendets tidigare behanding s arbetsutskott , 275 besutar att föreså att styresen föresår fumäktige föjande besut: 1. Kommunfumäktige godkänner AB Hässehomsbyggens förvärv av fastigheten Hässehom Macken 16 (Hässehomsporten) enigt föreiggande Avta om fastighetsregering (biaga). 2. Kommunen ingår hyreskontrakt (biagor) med AB Hässehomsbyggen enigt vika en förhyr ägenheter och okaer för u-ygghetsboende på fastigheten Hässehom Macken Hässehoms utökar sitt borgensåtagande såsom för egen skud för AB Hässehomsbyggens åneförbindeser med 170 mijoner kr ti att omfatta ett beopp om totat 435 mij oner kr jämte därpå öpande ränta och kostnader. 4. Kommunfumäktige befumäktigar styresens ordförande att underteckna de för ingåendet av ovannämnda avta och borgensåtagande nödvändiga handingarna. O medebatjttstering Paragrafen förkaras omedebart justerad. Biagor 1. Avta om fastighetsregering 2. Två hyreskontrakt 3. Protokosanteckning Sänt ti: AB Hässehom sbyggen Kommunjurist Kommunchef Kansichef Justering WA) Utdraget bestyrkes ""

10 AVTAL OM FASTIGHETSREGLERING mean Ringcentra ens Fastig hets AB och Aktieboaget Hässehomsbyggen Avseende fastigheten Hässehom Macken 16

11 2 Detta avta om fastighetsregering ("Avta et") har denna dag träffats mean. Ringcentraens Fastighets AB, org. nr , c/o Kunskaps Porten, Vasagatan 54, Göteborg ("Överåtaren") 2. Aktieboaget Hässehomsbyggen, org. nr , Box 184, Hässehom ("Förvärva ren") Överåtaren och Förvärvaren benämns nedan gemensamt "Parterna" eer enskit "Pa rt ". 1 BAKGRUND 1. 1 Överå taren är äga re t i fastigheten Hässehom Macken 16, med adress Borgg årdsgatan 8, Hässehom ("Regeringsfastigheten"). På Reg eringsfastigheten har Överåtaren uppfört ett t rygghetsboende benämnt Hässehomsporten. Kommunen har den 8 december 2010 träffat hyresavta med Överåtaren för Hässehomsporten. 1.2 Förvärvaren är ägare ti fastigheten Hässehom Verkmästaren, med adress Hantverkaregatan 2 och 6, Hässehom, samt Kaptensgatan 9, Hässehom ("Mottagande fastighet"). 1.3 Överåtaren genomgår ett deningsförfarande (fission) enigt 24 kap i akt ieboagsagen ( 2005:55 1) so m innebär att Regeri ngsfastigheten efter att förfarandet fugjorts kommer att ägas av ett annat boag än av Överåtaren. Förvärvaren är införstådd med och godkänner att Överåtaren istäet kan komma att utgöras av det boag som genom deningsförfa randet övertag it Regeringsfastighet en ("Överta ga nd e Boag"). 1.4 Överåtaren överåter Reg eringsfastigheten ti Förvärvaren. Överåtaren och Förvä rva ren är överens om att Regeringsfast igheten ska överfö ras t i Mottagande fastighet genom fastighetsregering på de vikor som framgår av Avtaet. 2 ÖVERFÖRINGSFÖRKLARING OCH ERSÄTTNINGS LI KVID 2.1 Reg eringsfastighet en överförs t i Mottagande fastighet för en överenskommen ersättning om ( etthundrasjuttioen mijoner femhundratusen) kronor ("Ersättningsikviden") att eräggas av Förvärva ren ti Överåtaren.

12 3 3 FASTIGHETSREGLERING 3.1 Parterna är överens om att Parterna snarast möjigt hos antmäterimyndigheten ska ansöka om fastighetsregering för genomförande av överföringen av Regeringsfastigheten enigt Avtaet. Parterna ska efter bästa förmåga verka för att fastighetsregeringen komm er ti stånd. 3.2 Parterna förbinder sig att utan dröjsmå skriftigen godkänna fastighetsregeringsförrättningen så att denna vinner aga kraft. 4 VILLKOR FÖR AVTALET 4.1 Om fastighetsregering enigt Avtaet ej kan genomföras ska Avtaet utgöra ett köpekontrakt i tiämpiga dear. 5 TILL TRÄDESDAG 5.1 Regeringsfastigheten titräds av Förvärvaren den februari ("Titrädesdagen"). 5.2 Avtaets ingående föregås av fumäktige i Hässehoms s godkännande. Om besutet om ett godkännande inte har vunnit aga kraft senast fyra vardagar före Titrädesdagen ska titräde istäet ske den första veckodagen i månadsskiftet som inträffar närmast efter att godkänt agakraftvunnet besut föreigger och med minst fyra (4) vardagar däremean. 6 E RSÄTTNINGSLIKVIDENS ERLÄGGANDE 6.1 Ersättningsikviden ska av Förvärvaren eräggas ti Överåtaren genom kontant betaning på Titrädesdagen. 7 REGLERINGSFASTIGHETENS SKICK PÅ TILLTRÄDESDAGEN M.M. 7. Överåtaren ska avträda Reg eringsfastigheten på Titrädesdagen. 7.2 Regeringsfastigheten överföres i befintigt skick. 7.3 Förvärvaren har givits ti fä e att ingående besiktiga Regeringsfastigheten, samt ta de av samt iga avta förknippade med Regeringsfastigheten. Förvärvaren har sjäv skaffat noggrann kännedom om panbestämmeser, myndighetsbesut och ovnga frågor av betydese som berör Regeringsfastigheten. Förvärvaren är medveten om att Regeringsfastigheten med byggnader och övriga anäggn ingar med hänsyn t i b. a. åder och

13 4 användning kan vara behäftade med s.k. doda fe och avvika från vad Förvärva ren med fog kunnat förutsätta.. Förvärvaren är därmed b.a. införstådd med att Regeringsfastigheten har andear gemensamhetsanäggningar och att de tredimensionea fastigheterna Hässehom Macken 17, Hässehom Macken 18, Hässehom Macken 19, Hä ssehom Macken 20, Hässehom Macken 21, samt Hässehom Macken 22, vika samtiga sex utgör s.k. ägarägenheter, inte medföjer Regeringsfastig h eten. 7.4 Förvärvaren friskriver Överåtaren från at ansvar för fe och brister i Reg eringsfastigheten med undantag av vad Överåtaren uttryckigen garanterar enig t Avtaet. Med fe avses sa mtiga fe, såvä faktiska fe, viket omfattar även s.k. doda fe, som rättsiga fe och rådighetsfel Förvärvaren äger såunda inte åberopa Jordabaken eer annan agstiftning utan ka n endast åberopa vad Överåtaren sä rskit garanterat. 7.5 Ersättningsikviden är faststäd med beaktande av denna friskrivning. 8 ÖVERTAGANDE AV AVTAL 8.1 Fö rvärvaren ska på Titrädesdagen överta de avta som gä er Regeri ngsfastigheten so m framgår av biaga Förvärva ren ska, om det behövs snarast möjigt inhämta samtycke ti partsbyte. Väg rar någon samtycke ska Förvärvaren informera Överåtaren om detta. Överåta ren ska i sådant fa ti se att det ifrågavarande avtaet sägs upp. Överåtaren och Förvärvaren ska under uppsägningstiden, i den mån det är möjigt, arrangera sina förhå and en så att Förvärvaren tigodogörs och betaar för de nyttigheter som avtaet avser. 9 MERVÄRDESSKATT 9.1 I den utsträckning Regeringsfastigheten het eer devis är inregistrerad för friviig skattskydighet övertar Fö rvärvaren per Titrädesdagen överåtarens rättighet och skydighet att jämka avdrag för ingående skatt hänförig ti sådana ny-, ti- eer ombyggnader som avses i 8a kap mervärdesskatteagen ( 1994 : 200). 9.2 Överåtaren ska t i Förvärvaren utfärda och överämna de handingar som framgår av 8a kap mervärdesskatteagen ( 1994:200). 9.3 Överåtare och Förvärvare ska gemensamt anmäa fastighetsregeringen ti skatteverket.

14 s 10 ÖVERLÅTARENs GARANTIER 10.1 Med okutionen "såvitt Överåtaren känner ti" avses den kännedom som fak tiskt funnits hos Överåtarens styreseedamöter och hos Aexander Kei n på dagen för Avtaets tecknande Överåtaren garanterar per Titrädesdagen om ej annat anges: a) att Överåtaren är civirättsig och agfaren ägare ti Re g er i ngsfastig h eten; b) att Regeringsfastigheten inte besväras av sökta eer bevijade inteckningar, inskrivningar, nyttjanderätter eer andra beastningar som kan göras gäande i Regeringsfastigheten utöver de som framgår av biagt FDS-utdrag, biaga 10.2b); c) att de åtgärder so m förutsätts för utbetaning av statigt investeringsstöd i enighet med Länsstyresens besut, biaga 10.2c), genomförs och att denna ersättning_ska tikomma Förvärvaren genom avräkning i i kvidavräkningen, i den mån Överåtaren erhåit utbetaning av nämnda ersättning; d) att eventuea pantbrev som tagits ut Regeringsfastigheten inte är pantsatta; e) att samtiga fö remå på Reg eringsfastigheten (inkusive an äggningar, och byggnader) som kan utgöra fastighetstibehör enigt 2 kap 1-3 jordabaken är t ibehör ti Reg eringsfastigheten och t i fu o betada; f) att för Regeringsfastigheten upprättats och ti behörig myndighet ingivits energidekaration enig t agen (2006: 985) om energidekarationer för byggnader; g) att samtiga hy reskontrakt som gä er för Reg eringsfastigheten per Titrädesdagen är två (2) ti antaet och är de som framgår i sin hehet av biaga 10.2g), och att det inte finns några utestående öften om hyresrabatter eer om hyresgästanpassningar, reparationer, nyanskaffningar eer and ra investeringar (utöver sedvanigt underhå ) so m inte framgår kart av respektive hyreskontrakts ord aydese, samt att hyreskontrakten är gitiga och bindande i enighet med dera s respekt ive vikor; h) att ingen hyresgäst i Reg eringsfastigheten har t i föjd av omständighet e er förhåand e som gät eer inträffat före Titrädesdagen rätt ti nedsättning eer återbetaning av hyra;

15 6 i) att Regeringsfastigheten är fu värdesförsäkrad inti dess faran för Regeringsfastigheten övergår ti Förvärvaren; j) att hyreskontrakten i biaga 10.2g) per Ti trädesdagen inte har sagts upp ti upphörande eer för vikorsändring eer att meddeande ämnats eer mottagits om väsentigt avtasbrott beträffande något av dem; k) att aa för Regeringsfastigheten fram ti Titrädesdagen debiterade och förfana avgifter för VA-ansutning, fjärrvärmeansutning, eansutning, och gatubyggnader och iknande är betada; ) att för Regeringsfastigheten enigt ag och förordning föreskrivna besiktningar och andra kontroer, exempevis avseende brandarm, hissar, ködmedia, tryckkär och sprinkeranäggningar är vederbörigen genomförda och aa anmärkningar är vederbörigt åtgärdade; m) att Regeringsfastigheten inte är fastig hets bi Id ni ngsförrättni ng, anäggningsåtgärd, annat iknande myndighetsförfarande; föremå expropriation för eer n) att användningen av Reg eringsfastigheten inte står i strid med gäande panbestämmeser och, såvitt Överåtaren känner ti, gä er detta även hyresgästernas användning; o) att erforderiga byggov, markov, rivningsov sa mt andra myndighetstistånd har ämnats för aa av Överåtaren vidtagna åtgärd er på Regeringsfastigheten som krävt sådana ov eer tistånd och detta gäer, såvitt Överåtaren känner ti, även eventuea åtgärder vidtagna av hyresgäster; p) att mervärdesskattehandingen utfärdad enigt punkt 9.2 ovan är fuständig och korrekt ti sitt innehå; q) att inom Regeringsfastigheten (inkusive anäggni ngar, byggnader, gru ndvatten, mark och vatten) (i) inte bedrivits och, såvitt Överåtaren känner ti, inte heer har bedrivits verksamhet som är eer kan vara mijö- eer häsofarig, (ii) inte förekommit m ijö- eer häsofariga ämnen i Reg eringsfastighetens mark som kan föraneda behov av bortforsing, efterbehanding sanering, utredning, återstäning eer annan iknande åtgärd eer som i övrigt inskränker Förvärvarens möjigheter att använda Regeringsfastigheten och (iii) inte förekommer och har, såvitt Överåtaren känner ti, inte heer förekommit några föroreningar, utsäpp eer andra mijö- eer häsoprobem eer misstänka föroreningar, utsäpp eer andra mijö- eer häsoprobem

16 7 såvida inte Fö rvärvaren eer Förvärvarens ägare känt t i de förhåanden som åberopas; r ) att Förvärvaren, genom överföringen av Reg eringsfastigheten, ej komm er b i skydig att från Överåtaren eer annan överta någon persona och att det inte heer finns någon som på grund av överföringen kan göra gäande företrä desrätt ti återanstäning hos Förvärvaren; s) att inga anspråk eer föreägganden från myndigheter eer domsto gentemot Överåtaren föreigger hänföriga t i Regeringsfastigheten och, såvitt Överåtaren känner ti, finns inte heer någon anedning att befara såda na an språk; samt t ) att Överåtaren inte är part i någon domstostvist, skijetvist, eer annat ad ministrativt förfarande rö ra nd e Reg eringsfastigheten. 11 INKOMSTER OCH UTGIFTER 11.1 Skatter, räntor, avgifter och övriga utgifter för den överförda Reg eringsfastigheten betaas av Överåtaren ti den de de beöper på tiden före Titrädesdagen och av Förvärvaren för t iden därefter. Hyror och andra inkomster fördeas efter samma princip Kostnader för fastighetsregeringsfö rrättningen, vari Reg eringsfast igheten överförs t i Mottagande Fastighet, ska bäras av Förvärvaren. 12 FARANSÖVERGÅNG OCH FÖRSÄKRING Överåtaren stå r faran för Reg erin gsfastigheten inti Titrädesdagen och Förvärvaren stå r faran f rå n och med Titrädesdagen Om Regeringsfast ig heten drabbas av skada före Titrädesdagen ska överföringen ändå fuföjas. Förvärvaren ska erägga Ersättnings ikviden men får i gengäd rätten ti försäkringsersättni ng, varvid Överåtaren svarar fö r eventue sj ävrisk. 13 PÅFÖLJDER VID BRIST I GARANTIN 13.1 För det fa det föreigger avvikese från vad Överåtaren garanterat i Avtaet, ska Överåtaren ersätta Förvärvaren härför med ett beopp motsvara nde den faktiska och direkta skada so m Förvärvaren ider med anedn ing av avvikese n (vari inbeg rips ersä ttning för hyresförust). Förvärvaren har ej rätt att häva Avtaet på grund av nämnd avvikese. Förvärvaren ska endast kunna kräva

17 8 ersättning av Överåtaren enigt denna bestämmese om och i den utsträckning den totaa skadan överstiger kronor, va rvid enskida ersättningsanspråk beaktas endast i den mån de överstiger kron or. Överstiger skadan sagda beopp ska ersä ttning utgå från första kronan. Ersättningen ska beräknas enigt 4:19 c jordabaken. Ti den de garantibrist överstiger kronor utgår ingen ersättning Överåtaren har rätt om bristen eer fe et är av sådan art att det kan avhjäpas, att på egen bekostnad söka begränsa e er åtgärda bristen eer feet i samråd med Förvärvaren om avhjäpa ndet sker utan dröjsmå och utan kostnad för Förvärvaren. Om Överåta ren inte inom 30 dagar från att Förvä rvaren påtaat brist eer fe har avhjäpt detta, äger dock Förvärvaren rätt att kräva ersättning enigt punkten 13.1 ovan Inga av de begränsning ar som uppstäs i denna punkt 13 eer i övrigt i Avtaet ska gäa för Överåtarens garantier under pun kterna 10.2 (a), (b), (c), (e), (f), (k), () och (p). Överåtarens ansvar är därvid obegränsat såvä ti beopp som tid. 14 REKLAMATION OCH PRESKRIPTION 14.1 Vi Förvärva ren göra anspråk gäande grundat på städa garantier ska han fram stäa sina krav skriftigen inom skäig tid efter det att han upptäckt e er bort upptäcka feet och senast inom 12 månader från Titrädesdagen vid äventyr att Förvärvaren annars inte kan göra gä ande anspråket. 15 I(VITTO OCH LIKVIDAVRÄKNING M.M Överåtaren ska på Titrädesdagen ti Förvärvaren överämna kvitto på eragd Ersättningsikvid. Äganderätten ti Regeri ngsfa stigheten övergår först sedan kvittot överämnats Det åigger Öve r åtaren att upprätta ikvidavräkning per Titrädesdagen. I ikv idavräkningen ska så mycket som möjigt av Regeringsfastighetens kostnader och intäkter fördeas mean Över åtaren och Förvärvaren Parterna är överens om att det statiga investeringsstöd Över åtaren erhåer och som ska tikomma Förvärvaren i en ighet med pu nkt 10.2c) ovan ska, om utbetaning skett, gottskrivas Förvä rvaren i ikvidavräkningen Det som inte kan fördeas i ikvidavräkningen, ska avräknas mean Överåtaren och Förvärvaren snarast möjigt och senast inom 60 dagar från

18 9 Titrädesdagen. Fastighetsskatten ska betraktas som en kostnad som ska periodise ras i ikvidavräkningen Överåtaren ska senast på Titrädesdagen ti Förvärvaren överämna tomtkarta med ritningar samt aa de handingar som i övrigt kan finnas hos Överåtaren och som kan erfordras för Regeringsfastig hetens förvatning. 16 SÄRSKILT ÅTAGANDE 16. För Re g er i ngsfastig h eten föreigger ett totaentreprenadavta mean Överåtaren och PEAB Sverige AB, org nr , daterat ("Entreprenadavtaet") Entreprenadsumman en igt Entreprenadavtaet eräggs i sin hehet av Överåtaren. Överåtaren ska t ise att Förvärvaren per Titrädesdagen fut ut inträder i Överåtarens stäe såsom bestäare i Entreprenadavtaet Överåtaren garanterar därmed band annat att Förvärvaren övertar samtiga rättigheter knutna ti Entreprenadavtaet Överåtaren ska tise att samtiga åtaganden som Överåtaren har med anedning av Entreprenadavtaet är uppfyda och att entreprenören uppfyt sina åtaganden. Häri in begrips samtiga åtgärder vad gäer okaernas färdigstäande och överensstämmese med hy resavtaen i biaga 10.2g) ovan. Överåtaren ska också tise att en utfärdar erforderigt sutbesked för de utförda arbetena. 17 ÖVRIGT 17. Som säkerhet för Överåtarens åtaganden enigt Avtaet ska Överåtaren tihandahåa en moderboagsborg en utfärdad av Kunskapsporten AB och i huvudsak utformad i enighet med exempe i biaga Parterna är införstådda med att Avtaet jämte biagor utgör en uttömmande reg eri ng av samtiga frågor som har betydese för överföringen av Regeringsfastigheten ti Mottagande Fastighet. Detta innebär att aa åtaganden som gjorts eer uppgifter som ämnats, skriftigen eer muntigen, fö re avtasskrivningen medvetet har uteämnats och ska sakna rättsig verkan Tiägg ti e er ändringar av Avtaet ska göras skriftigen och vederbörigen undertecknas av både Förvärvare och Överåtare Aa meddeanden och annan ikation i anedning av Avtaet ska vara skriftig och ska anses ha mottagits av mottagande Part vid överämnandet

19 O (om det evererats personigen) eer fem bankdagar efter avämnande för post befordran (om det skickats som rekommenderat brev med eer utan mottagningsbevis) ti eer på mottagande Parts nedan angivna adress (eer t i sådan annan adress som mottagande Part meddeat avsändaren för detta ändamå): a) Om ti Överåtaren : Ringcent raens Fastighets AB c/o Kunskaps Porten Att: Joakim O en Vasagatan Göteborg b) Om ti Förvärvaren: Aktieboaget Hässehomsbyggen At t: Stephan Persson Box Hässehom Med Kopia t i: Wist rand Advokatbyrå Att: Kristian Lundius Hyie stationstorg Mamö

20 11 Avtaet j ämte tihörande biagor är upprättade Parterna tagit var sitt. två (2) ikaydande exempar, varav Ort: Datum: Ort: Datum: RINGCENTRALENs FASTIGHETS AB AKTIEBOLAGET HÄSSLEHOLMSBYGGEN Stephan Persson Thord Johansson Ovanstående personers egenhändiga underskrifter bevittnas: Namnförtydigande Namnförtydigande BI LAGEFÖRTECKNING Bi aga 8. 1 Biaga 10.2b) Biaga 10.2c) Biaga 10.2g) Biaga 17.1 Avta knutna ti Regeringsfastigheten FDS-utdrag Besut om investeringsstöd ti ädrebostäder m.m. Hyreskontrakt för oka samt Bockhyresavta avseende ägenheter Exempe på moderboagsborgen

21 HYRESKONTRAKT för oka Nr: Sid (2) vrcsviird h resg1ist/-er AB Hässehoms byggen Häss e homs Kommun Loka ens adress Kontraktstid Fastighet 1130 Mac ke n 16 Borggårdsgatan 8 Bvggnad 1130 Macke n Häs s ehom Loka 6002 Trygghetsboende Kommun Hässehom Uppsiign ingstid Detta kontrakt ska sagas upp skritigen. Om uppsagning inte sker minst förangs kontraktstiden med 36 månader för varje gång. 9 månader före kontraktstidens utgång, Loka ens an viind ning Om inte annat anges, uthyrs okaen med tihörande utrymmen i be fi ntigt skick för att anvandas som Lägenheter Trygghe tsboen Lokaens storek och omfattning Butik i pan m' ca 0,00 Kontor i pan m' ca 0,00 pan m' ca 0,00 Lager i pan rn' ca 0,00 Övriga utrymmen i pan 2> pan m' ca 5 004,00 m' cå,oo Inredning Lokaen uthyres utan inredning Kronor ,00 per år utgörande hyra exkus ive nedan angivna ti ägg Varme E Erforderig uppvannning av okaen ombesörjs av hyresvä rde n Varmvatten tihandahås he a året Hyresgäste n har eget abonnemang Trappstädning Ombesörjes och bekostas av hyresgäs ten Brinse/Vtrmetitgg Utgår ej VA-kostnad Utgår ej Kostnad for kya/venti ation Utgår ej Sophtmtning Ingår i hyran Fastighetsskatt En biaga 3 Snöröj ning Ingår i hyran ndexkausu En biaga Ofii ru tscdda kostn ader Denna bestämmese g:er endast för hyreskontrakt vars öptid överstiger tre år För oförutsedda kostnadsökningar som uppkommer för fastigheten efter hyreskontraktets tecknande under kont raktstidens gång och som har sin gnmd i: a) införande eer höjning av särskid för fastigheten gäande ska, avgift eer annan påaga, som kan komma att bestas av riksdag, regering. eer annan myndighet, b) ombyggnadsåtgärder eer dyika åtgärder på fastigheten, om fast ighetsägaren åagts att utföra åtgärdcn!a på gnmd av besut av riksdag, regering eer annan myndighet och om åtgärdema inte endast avser okaen ska hyresg:sten ers:tta hyresvärden för d~ n ande av den tot<~ a åriga kostnadsökningen som beöper på okaen. Ersättning ska eräggas från och med uppkomsten av kostnadsökningen. Lokaens ande skamotsvara s:i stor de av i fastigheten utgående hyror som utgörs av den utgående hyran för okaen. Om crs~ittn i ng eräggs för mervärdesskatt och fastighetsskatt i enighet med särskid överenskommese, skamervärdesska och fastighetsskatt inte anses som ska tt enigt a) ovan. Ersättningen ska betaas enigt nedanstaende reger om hyrans betaning. Om fas t i gh e t stga rc n /h y r~sv :t rde n skattskydig ti moms för uthyrning av oknkn efter besut av skattemyndigheten sb hyresgästen utöver hyran betaa vid varje tif.i e gäande moms. Siirskida I.Jrstiimm rscr S e biaga 2 Ö J I. S\ST.\ 1:\ B %

22 S id 2(2) Beta nin g Hyran ska betaas förskottsvis senast den sista vardagen före varje kaenderkvartas börj an. genom insättning på postgiro nr O eer bankgiro nr JU n ta, betaningspåminnese Om hyresgisten inte har betaat förfaen hyresfordran, ska hyresgästen betaa ränta på hyresfordran enigt ränteagen. Vidare ska hyresgästen ersätta hyresvärdens kostnader för skri ftig betaningspåminnese enigt ag om ersättning för inkassokostnad m. m. med beopp som föjer av förordn ingen om ersttning för inkassokostnader m.m. Under hå Hyresvärden svarar fö r underhå av oka erna~ 8( Hyresgästen äger inte erhåa nedsatning i hyran för tid, varunder hyresvärden åter verkstäa sedvanigt underhå av fastigheten eer de förhyrda okaerna. Det åigger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen nar och under viken tid arbetena ska utföras. Om uthyrningen avser butik/hantverksoka för verksamhet som ar beroende av tiströmni ng av kunder, ir detta avtasvikor endast gitigt om parterna har träfat en särsk id överenskommese om detta. Skvtar m m Hyres gäs ten ar ansvarig för att vidta och bekosta dc åtgärder som förskringsboag, byggnadsnmnd, mijö- och hsoskyddsnmnd, brandmyndighet eer annan myndighet kan komma att kräva för okaens nyttjande för avsedd anvndn ing. Innan hyresgisten vidtar sådan :\tgiird, ska hyresgisten samråda med hyrcsviirden. Om hyresvärden b ir tvungen att betaa byggnadsavg i eer tiäggsavgift enigt pan- och byggagen ti föjd av att hyresgästen utan byggov har vidtag it ändringsåtgard i okaen, ska hyresgästen utge motsvarande beopp ti hyresvardcn. Under fö rutsttning att hyresgästen har få tt erforderiga mynd ighetstistånd, har hyresgästen rätt att efter samråd med hyresvarden sätta upp skyt som ir brukig fö r hyresgastens verksamhet. Detta gäer inte om hyresvarden på godtagbara grunder motsitter sig att hyresgasten sitter upp sådan skyt. Hyresgasten ir s..")'dig att vid avnyttning återstaa husfasaden i godtagbart skick. Hyresgasten ir vidare skydig att på egen bekostnad montera ned och montera upp sky tar, markiser och antenner vid större underhåsarbeten på fastigheten, såsom exempev is fasadrenovering. Hyresgasten har inte ratt ti ersttning för sådana kostnader Hyresvarden har inte rätt att utan hyresgasten medgivande satta upp automater och skytskåp på ytterväggarna ti de okaer som hyrs ut ti hyresgasten. Hyresgasten har option på att sätta upp automater och skytskåp på dessa yttervggar Hyresgästen ir ansvarig för skador ti fö jd av åverkan på skytfönster entredörrar och skytar Läsa nordningar Hyresgästen ir skydig att förse de förhyrda okaerna med sådana ås- och skyddsanord ningar som erfordras för gitigheten av hyresgastens a11trs- och fö retagsförskring. Force ma je u re Om hyresvarden ar förhindrad att fu göra sina skyd igheter enigt hyreskontraktet eer endast kan fugöra sina skydigheter ti onormat hög kostnad på grund av sådan arbetsi nstne se, bockad, edsvåda, exposion eer ingrepp av offcnt i g myndighet som hyresvärden inte råder över och inte har kunnat för utse, ir hyresvarden inte skydig att fugöra kontraktet eer betaa skadestånd. Underskri ft Detta hyreskontrakt, som från och med ikraftträdandet ersitter tidigare avta me an partema avseende i hyreskontraktet angiven oka, har upprättats i två ikaydande exempar av vika parterna tagit var sitt. Hyreskontraktet mr inte inskrivas utan särskit medgivande. Ort/datum Ortidatum Hyrcsvrd Hyresgist AB Hässehomsbygge n Hässehoms Kommun Överenskomm ese O III a, nvttning enighet med överenskommese trafad denna dag upphör detta hyreskontrakt från och med den _ ti viken dag hyresgasten ir skydig att av nytta. Ort/datum Hyresvrd Hyresgast Övcr:\ tese Ovanstående hyreskontrakt överåtes fr o m den på Fråntradande hyresgist Titradande hyresgast Pers nr/org nr Ontns t:c ndc iivcr~ tcsc uodkii nncs Ort/d at um Hyrcsvard

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till:

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till: Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Hyresvärd Hyresgåst(er) eslövs bostads ab ESLÖVS KOMMUN HYRESKONTRAKT LOKAL Kryss 1 ruta innebär att den därefter följande texten gäller. Personnr/orgnr

Läs mer

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort KALLELSE 2014-04-28 Kommunstyresens arbetsutskott Ledamöter Agneta Häggund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt (S)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: Måndagen den 8 juni 2015 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset Ärenden 1. Godkännande av dagordning 2. Bibliotekslokal Dnr 2015 ULN 007 Föredraganden Kultur-

Läs mer

BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Sammanträdesdatum: 2013-04-09 Sammanträdestid: 17:00 Rådhuset i Staffanstorp, lokal Knästorp A

BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Sammanträdesdatum: 2013-04-09 Sammanträdestid: 17:00 Rådhuset i Staffanstorp, lokal Knästorp A STAFFANSTORPS KOMMUN BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 1(2) DATUM: 2013-04-02 NÄMNDSEKRETERARE: Anna Jarl 046-25 13 39 anna.jarl@staffanstorp.se Sammanträde Sammanträdesdatum: 2013-04-09 Sammanträdestid:

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANN;\SÄLLSI(APET N: r 1 1987 TIDSKRIFT I Marindiesar med mercedes-kvaitet Våra ubåtar kräver en absout påitig huvuddiesel Näcken-ubåtarna

Läs mer

PROPANEXPLOSIONEN OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN. . r ..J.

PROPANEXPLOSIONEN OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN. . r ..J. ..J. PROPANEXPLOSIONEN. r ARENDAL (GÖTEBORG) OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN Göteborg i d~cember 1981 PROPANEXPLOsiONEN 1981-05-08 I ARENDAL, GÖTEBORGS

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Energiläget i Mellerud

Energiläget i Mellerud Energiäget i Meerud Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING I MELLERUDS

Läs mer

Sid 1(3) Ansvar Objekt Avtal Projekt 6287 1320 002 HYRESKONTRAKT LOKAL Hyresvärd Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Deb År Månad Dag Sign Ou År Månad Dag Sign Hyresgäst

Läs mer

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l "" 24 af hvarje kretsforening väckas väckas endast af kretsforening och insändes suiftigt ti eer af centrastyresen samt cen1rastyresen, som äger att behandas iksom öfriga ärendermed förfara enigt 14 den,

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 4 1975 DOUGLAS CRONWALL A m m u n itionsövervakn i n g skyddsteknisk kontro THIOfEX och THIODIKT! Nu eutt.: tiitang ur patronj~~~~~~: Uir bitar e biar vior rör o. påtarbeten

Läs mer

Inedning Denna verksamhetsberättese är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2009/2010 på Teknoogkåren vid Lunds Tekniska Högskoa. Ett fantastiskt år har

Läs mer

Måndag 3 juni 2013 kl. 10:00-14:30 Kommunkontoret

Måndag 3 juni 2013 kl. 10:00-14:30 Kommunkontoret KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag 3 juni 2013 kl. 10:00-14:30 Kommunkontoret Håkan Laack (S), Ordförande Ann-Katrin Järåsen (S) Håkan Lindh (S) Rune Mattsson (S) Stanley Nilsson (S) Birgit

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund

Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund sid. KAPITEL 1 Amän bakgrund om andstingen Och deras kuturpoitiska grund 1 1. In1 edning ~ 1.2 Landstingen ~ ~ 1.3 Svenska andstingsförbundet 1.4 ~ppgif t sf ördening mean f örtrdendemän och t janst eman

Läs mer

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (23) Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum l, kl. 15.00-15.55 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 7 1968 G RASMUSSON Synpunkter på ubåtsräddnings materie,--------------------------------------, föregdende nummer av TiS redogjorde kommendör PETRELIUS inedningsvis för

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Säljare: Köpare: Köpeobjekt: Upplands Väsby kommun, 212000-0019,194 80 UPPLANDS VÄSBY ( Kommunen ) Brabo Holding AB, 556801-4442 ( Köparen ) Samtliga 1 000 aktier i Vilunda

Läs mer

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-11-26 KS 2014/0979 0480-45 01 11 Kommunfullmäktige Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se. Plats: Nymansgatan 23. Sammanträdesdatum: 2015-05-06.

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se. Plats: Nymansgatan 23. Sammanträdesdatum: 2015-05-06. HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(2) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se Plats: Nymansgatan 23 Sammanträdesdatum: 2015-05-06 Tid:

Läs mer

Sammanträdesrum Bjällerup A onsdagen den 17 september 2014 kl18:00

Sammanträdesrum Bjällerup A onsdagen den 17 september 2014 kl18:00 KALLELSE 2014-08-27 1 (2) STAFFANSTORPS KOMMUN MILJÖ- OCH SAMHÄLLS BYGGNADSNÄMNDEN Pats/ tid Sammanträdesrum Bjäerup A onsdagen den 17 september 2014 k18:00 Godkännande av dagordning 2 Faststäande av tid

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer