Stadshuset, SammanträdeslUm 1, , kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, SammanträdeslUm 1, 2012-12-12, kl. 15.00-17.50"

Transkript

1 SAVIMANTRÄDESPROTOKOLL 1(66) Hässehoms Pats och tid Besutande Ledamöter TjMstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänsteman Utses att justera Ersättare Justeringens pats, tid Justerade paragrafer Underskrift sekreterare Ordförande Stadshuset, SammanträdesUm 1,, k Urban Widmark (Iv1) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande ej 259 Gäv) Tommy Nisson (S) 2:e vice ordförande ej 259 Gäv) Robin Gustavsson (I<D) ej 259 Gäv) Lena Waentheim (S) ej 259 Gäv) Patrik J önsson (SD) Pär Pamgren (Iv1) Joachim Fors (S) Dougas Roth (Iv1) Susanna Kennethsdotter (FV) Irene Nisson (S) Lars Arvidsson (FP) Uf Erandsson (SD) J eanette Theander (MP) Per-Ake Purk (V) Lars Johnsson 259, Rune Stensby 259, Lena Svensson 259 och Camia Lindoff 259. Ceciia Tornerefet, Karina Jannerstig, Lars Osson, Christer Caesar, Peter Groth, Harad Lind, Ernst Hersow och Mathias Johansson. Kommunchef (tf) Bengt-Arne Persson, Kansichef Maj-Inger Carsson, Kommunsekreterare Eisabeth Aidemark Projektedare Therese Andersson, Utveckingsedare Sven-Oof Hoberg, Kommunjurist Magnus Gjerstad och VD HBAB Stephan Persson. Per-Ake Purk Dougas Roth Kommunedningskontoret/ , i?~jn~~ Eisabeth Aidemar /J Justerare / '/ /~~ - ~-Fer-Ak~ P~-k

2 SAMMANTRÄDESPROTOKO 2(66) Hässehoms Ansag bevis Protokoet är justerat J u s teringen har tikännagivits genom ansag Organ Sammanträdesdag Datum då ansaget sätts upp Datum då ansaget tidigast får tas ner Förvaringspats för protokoet Underskrift Datum då ansaget togs ner Signatur H ässehoms, K ommunstyresen K ommunedningskontoret... ~~~~~-~ K ommunsekreterare E isabeth Aidemark 2012-

3

4 SAM:N1ANTRÄDESPROTOKOLL 2(6) Hässehoms Ansag bevis Protokoet är justerat ( 254 omedebar justering) Justeringen har tikännagivits genom ansag Organ SammantrMesdag Datum då ansaget sätts upp Datum då ansaget tidigast får tas ner Förvaringspats för protokoet Hässehoms, Kommunedningskontoret Underskrift... ~.~.... Kommunsekreterare Eisabeth Aidemark Datum då ansaget togs ner Signatur

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(66) Hässehoms 253 Ändring av föredragningsista Besut besutar att ändra föredragningsistan på föjande sätt: Ärenderubrik för ärende 19 ändras ti "Kommunedningskontorets nya organisa tio n". Ärenderubrik för ärende 18 ändras ti "Köp av trygghetsboende Hässehom Macken 16 - godkännande av AB Hässehomsbyggens köp och hyresavta samt ökning av borgen". Ärende 1R "Köp ::~.v trygghetsboende Hässehom Macken 16 - godkännande av AB Hässehomsbyggens köp och hyresavta samt ökning av borgen" behandas som ärende 3. Sänt ti: Justering Utdraget bestyrkes ~-1tb:?

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 3(6) Hässehoms 2012/ Köp av trygghetsboende Hässehom Macken 16 - godkännande av AB Hässehomsbyggens köp och hyresavta samt ökning av borgen Besut besutar att föreså fumäktige föjande besut: 1. Kommunfumäktige godkänner AB Hässehomsbyggens förvärv av fastigheten Hässehom Macken 16 (Hässehomsporten) enigt föreiggande Avta om fas tighetsregering (biaga). 2. Kommunen ingår hyreskontrakt (biagor) med AB Hässehomsbyggen enigt vika en förhyr ägenheter och okaer för trygghetsboende på fastigheten Hässehom Macken Hässehoms utökar sitt borgensåtagande såsom för egen skud för AB Hässehomsbyggens åneförbindeser med 170 mijoner kr ti att omfatta ett beopp om totat 435 mijoner kr jämte därpå öpande ränta och kostnader. 4. Kommunfumäktige befumäktigar styresens ordförande att underteckna de för ingåendet av ovannämnda avta och borgensåtagande nödvändiga handingarna. 5. Kommunchefen ges i uppdrag att teckna förvatningsavta med AB Hässehomsbyggen avseende hyresadministrationen. Omedebar justering Paragrafen förkaras omedebart justerad. Protokosanteckning Jeanette Theander medges ägga biagd protokosanteckning. Justering Utdraget bestyrkes

7 ,,,,, ~ Hässehoms SANINIANTRÄDESPROTOKOLL 2012/ (6) Forts. 254 Yrkande Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifa ti arbetsutskottets försag ti besut med föj ande tiägg: "Kommunchefen ges i uppdrag att teckna förvatningsavta med AB H ässehomsbyggen avseende hyresadministrationen." Tommy Nisson (S) instämmer i detta yrkande. Omröstning Ordförande stäer proposition på arbetsutskottets försag ti besut och finner det bifaet. Ordförande stäer därefter proposition på Lars-Göran Wiberg med feras tiäggsyrkande och finner även det bifaet. Beskrivning av ärendet Vid sammanträde den 24 oktober besutade styresen band annat föjande ( 215). 1. Ägardirektiv utfårdas ti AB Hässehomsbyggen att i bötian av 2013 fötvärva uygghetsboendet Hässehom Macken 16 av AB Hässehomsporten för en nettoinvestering på 161,5 mijoner kronor. 2. AB Hässehomsbyggen uppdras att upprätta sutigt köpeavta med AB Hässehomsporten för godkännande i fumäktige i december. 1. Förvärv av Hässehohn Macken 16 AB Hässehomsbyggen har nu träffat avta om fastighetregering med Ringcentraen Fastighets AB, som är agfaren ägare, om förvätv av fastigheten Hässehom Macken 16. Genom avtaet förvätvar AB Hässehomsbyggen nämnda fastighet för en ersättning om kr. Avsikten är att fastigheten ska överföras ti AB Hässehomsbyggens fastighet Hässehom Verkmästaren 1. Parterna ska enigt avtaet snarast möjigt gemensamt ansöka hos antmäterimyndigheten om att en sådan fastighetregering kommer ti stånd. Om fastighetregeringen inte kan genomföras enigt avtaet, ska avtaet utgöra ett köpekontrakt i tiämpiga dear. Justering Utdraget bestyrkes g~

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(6) Hässehoms 2012/ Forts. 254 Av avtaet framgår vidare band annat att parterna är överens om att det statiga investeringsbidrag som besutats, som överåtaren erhåer och som enigt avtaet ska tikomma AB Hässehomsbyggen ska gottskrivas AB Hässehomsbyggen vid ikvidavräkningen om det dessförinnan utbetaats ti överåtaren. Bidraget är cirka 1 O mijoner kr. 2. Hyreskontrakt Två hyreskontrakt har upprättats med AB Hässehomsbyggen som hyresvärd och H ässehoms som hyresgäst. Båda kontrakten öper på 15 år &ån och med den 1 februari Sägs inte kontrakten upp i stadgad tid förängs de på 36 månader. Enigt det ena kontraktet hyr en samtiga ägenheter för trygghetsboende i aktue byggnad för en årig hyra av kr exkusive vissa närmare angivna tiägg. Enigt det andra kontraktet hyr en okaer med en yta av cirka kvadratmeter i samma byggnad för en årig hyra av kr exkusive vissa närmare angivna tiägg. Båda kontrakten är indexregerade vad avser hyran. Av ens ägardirektiv för ens boag framgår att fumäktiges stäningstagande ska inhämtas såvitt avser frågor av principie beskaffenhet eer av större vikt. Av AB Hässehomsbyggens boagsordning framgår detsamma. Hyreskontrakt av förevarande sag får anses vara fråga av större vikt för AB Hässehomsbyggen. Genom att en är hyresgäst får en impicit anses ha godkänt boagets åtgärd att teckna hyreskontrakten. 3. Borgen Ovannämnda förväxv ska finansieras genom att AB Hässehomsbyggen tar ån i Kommuninvest. I det fa förvärvet inte kan ske genom fastighetsregering, utan genom köp, tikommer kostnader för agfart på drygt 7 mijoner kr ( x 4,25 procent). D essutom är det något osäkert när ovannämnda investeringsbidrag kommer att utbetaas. Det är därför ämpigt att borgensbeoppet bestäms ti 170 mijoner kr. Kommunen har sedan tidigare borgensåtagande för AB Hässehomsbyggens åneförbindeser på 265 mijoner kr enigt besut i fumäktige den 29 oktober Borgensåtagandet måste därför höjas ti ( =) 435 mijoner kr. J ustering U)_A) " ''''''~~

9 SAMMANTRÄDESPROTOKO 6(6) Hässehoms 2012/ Forts. 254 Ärendets tidigare behanding s arbetsutskott , 275 besutar att föreså att styresen föresår fumäktige föjande besut: 1. Kommunfumäktige godkänner AB Hässehomsbyggens förvärv av fastigheten Hässehom Macken 16 (Hässehomsporten) enigt föreiggande Avta om fastighetsregering (biaga). 2. Kommunen ingår hyreskontrakt (biagor) med AB Hässehomsbyggen enigt vika en förhyr ägenheter och okaer för u-ygghetsboende på fastigheten Hässehom Macken Hässehoms utökar sitt borgensåtagande såsom för egen skud för AB Hässehomsbyggens åneförbindeser med 170 mijoner kr ti att omfatta ett beopp om totat 435 mij oner kr jämte därpå öpande ränta och kostnader. 4. Kommunfumäktige befumäktigar styresens ordförande att underteckna de för ingåendet av ovannämnda avta och borgensåtagande nödvändiga handingarna. O medebatjttstering Paragrafen förkaras omedebart justerad. Biagor 1. Avta om fastighetsregering 2. Två hyreskontrakt 3. Protokosanteckning Sänt ti: AB Hässehom sbyggen Kommunjurist Kommunchef Kansichef Justering WA) Utdraget bestyrkes ""

10 AVTAL OM FASTIGHETSREGLERING mean Ringcentra ens Fastig hets AB och Aktieboaget Hässehomsbyggen Avseende fastigheten Hässehom Macken 16

11 2 Detta avta om fastighetsregering ("Avta et") har denna dag träffats mean. Ringcentraens Fastighets AB, org. nr , c/o Kunskaps Porten, Vasagatan 54, Göteborg ("Överåtaren") 2. Aktieboaget Hässehomsbyggen, org. nr , Box 184, Hässehom ("Förvärva ren") Överåtaren och Förvärvaren benämns nedan gemensamt "Parterna" eer enskit "Pa rt ". 1 BAKGRUND 1. 1 Överå taren är äga re t i fastigheten Hässehom Macken 16, med adress Borgg årdsgatan 8, Hässehom ("Regeringsfastigheten"). På Reg eringsfastigheten har Överåtaren uppfört ett t rygghetsboende benämnt Hässehomsporten. Kommunen har den 8 december 2010 träffat hyresavta med Överåtaren för Hässehomsporten. 1.2 Förvärvaren är ägare ti fastigheten Hässehom Verkmästaren, med adress Hantverkaregatan 2 och 6, Hässehom, samt Kaptensgatan 9, Hässehom ("Mottagande fastighet"). 1.3 Överåtaren genomgår ett deningsförfarande (fission) enigt 24 kap i akt ieboagsagen ( 2005:55 1) so m innebär att Regeri ngsfastigheten efter att förfarandet fugjorts kommer att ägas av ett annat boag än av Överåtaren. Förvärvaren är införstådd med och godkänner att Överåtaren istäet kan komma att utgöras av det boag som genom deningsförfa randet övertag it Regeringsfastighet en ("Överta ga nd e Boag"). 1.4 Överåtaren överåter Reg eringsfastigheten ti Förvärvaren. Överåtaren och Förvä rva ren är överens om att Regeringsfast igheten ska överfö ras t i Mottagande fastighet genom fastighetsregering på de vikor som framgår av Avtaet. 2 ÖVERFÖRINGSFÖRKLARING OCH ERSÄTTNINGS LI KVID 2.1 Reg eringsfastighet en överförs t i Mottagande fastighet för en överenskommen ersättning om ( etthundrasjuttioen mijoner femhundratusen) kronor ("Ersättningsikviden") att eräggas av Förvärva ren ti Överåtaren.

12 3 3 FASTIGHETSREGLERING 3.1 Parterna är överens om att Parterna snarast möjigt hos antmäterimyndigheten ska ansöka om fastighetsregering för genomförande av överföringen av Regeringsfastigheten enigt Avtaet. Parterna ska efter bästa förmåga verka för att fastighetsregeringen komm er ti stånd. 3.2 Parterna förbinder sig att utan dröjsmå skriftigen godkänna fastighetsregeringsförrättningen så att denna vinner aga kraft. 4 VILLKOR FÖR AVTALET 4.1 Om fastighetsregering enigt Avtaet ej kan genomföras ska Avtaet utgöra ett köpekontrakt i tiämpiga dear. 5 TILL TRÄDESDAG 5.1 Regeringsfastigheten titräds av Förvärvaren den februari ("Titrädesdagen"). 5.2 Avtaets ingående föregås av fumäktige i Hässehoms s godkännande. Om besutet om ett godkännande inte har vunnit aga kraft senast fyra vardagar före Titrädesdagen ska titräde istäet ske den första veckodagen i månadsskiftet som inträffar närmast efter att godkänt agakraftvunnet besut föreigger och med minst fyra (4) vardagar däremean. 6 E RSÄTTNINGSLIKVIDENS ERLÄGGANDE 6.1 Ersättningsikviden ska av Förvärvaren eräggas ti Överåtaren genom kontant betaning på Titrädesdagen. 7 REGLERINGSFASTIGHETENS SKICK PÅ TILLTRÄDESDAGEN M.M. 7. Överåtaren ska avträda Reg eringsfastigheten på Titrädesdagen. 7.2 Regeringsfastigheten överföres i befintigt skick. 7.3 Förvärvaren har givits ti fä e att ingående besiktiga Regeringsfastigheten, samt ta de av samt iga avta förknippade med Regeringsfastigheten. Förvärvaren har sjäv skaffat noggrann kännedom om panbestämmeser, myndighetsbesut och ovnga frågor av betydese som berör Regeringsfastigheten. Förvärvaren är medveten om att Regeringsfastigheten med byggnader och övriga anäggn ingar med hänsyn t i b. a. åder och

13 4 användning kan vara behäftade med s.k. doda fe och avvika från vad Förvärva ren med fog kunnat förutsätta.. Förvärvaren är därmed b.a. införstådd med att Regeringsfastigheten har andear gemensamhetsanäggningar och att de tredimensionea fastigheterna Hässehom Macken 17, Hässehom Macken 18, Hässehom Macken 19, Hä ssehom Macken 20, Hässehom Macken 21, samt Hässehom Macken 22, vika samtiga sex utgör s.k. ägarägenheter, inte medföjer Regeringsfastig h eten. 7.4 Förvärvaren friskriver Överåtaren från at ansvar för fe och brister i Reg eringsfastigheten med undantag av vad Överåtaren uttryckigen garanterar enig t Avtaet. Med fe avses sa mtiga fe, såvä faktiska fe, viket omfattar även s.k. doda fe, som rättsiga fe och rådighetsfel Förvärvaren äger såunda inte åberopa Jordabaken eer annan agstiftning utan ka n endast åberopa vad Överåtaren sä rskit garanterat. 7.5 Ersättningsikviden är faststäd med beaktande av denna friskrivning. 8 ÖVERTAGANDE AV AVTAL 8.1 Fö rvärvaren ska på Titrädesdagen överta de avta som gä er Regeri ngsfastigheten so m framgår av biaga Förvärva ren ska, om det behövs snarast möjigt inhämta samtycke ti partsbyte. Väg rar någon samtycke ska Förvärvaren informera Överåtaren om detta. Överåta ren ska i sådant fa ti se att det ifrågavarande avtaet sägs upp. Överåtaren och Förvärvaren ska under uppsägningstiden, i den mån det är möjigt, arrangera sina förhå and en så att Förvärvaren tigodogörs och betaar för de nyttigheter som avtaet avser. 9 MERVÄRDESSKATT 9.1 I den utsträckning Regeringsfastigheten het eer devis är inregistrerad för friviig skattskydighet övertar Fö rvärvaren per Titrädesdagen överåtarens rättighet och skydighet att jämka avdrag för ingående skatt hänförig ti sådana ny-, ti- eer ombyggnader som avses i 8a kap mervärdesskatteagen ( 1994 : 200). 9.2 Överåtaren ska t i Förvärvaren utfärda och överämna de handingar som framgår av 8a kap mervärdesskatteagen ( 1994:200). 9.3 Överåtare och Förvärvare ska gemensamt anmäa fastighetsregeringen ti skatteverket.

14 s 10 ÖVERLÅTARENs GARANTIER 10.1 Med okutionen "såvitt Överåtaren känner ti" avses den kännedom som fak tiskt funnits hos Överåtarens styreseedamöter och hos Aexander Kei n på dagen för Avtaets tecknande Överåtaren garanterar per Titrädesdagen om ej annat anges: a) att Överåtaren är civirättsig och agfaren ägare ti Re g er i ngsfastig h eten; b) att Regeringsfastigheten inte besväras av sökta eer bevijade inteckningar, inskrivningar, nyttjanderätter eer andra beastningar som kan göras gäande i Regeringsfastigheten utöver de som framgår av biagt FDS-utdrag, biaga 10.2b); c) att de åtgärder so m förutsätts för utbetaning av statigt investeringsstöd i enighet med Länsstyresens besut, biaga 10.2c), genomförs och att denna ersättning_ska tikomma Förvärvaren genom avräkning i i kvidavräkningen, i den mån Överåtaren erhåit utbetaning av nämnda ersättning; d) att eventuea pantbrev som tagits ut Regeringsfastigheten inte är pantsatta; e) att samtiga fö remå på Reg eringsfastigheten (inkusive an äggningar, och byggnader) som kan utgöra fastighetstibehör enigt 2 kap 1-3 jordabaken är t ibehör ti Reg eringsfastigheten och t i fu o betada; f) att för Regeringsfastigheten upprättats och ti behörig myndighet ingivits energidekaration enig t agen (2006: 985) om energidekarationer för byggnader; g) att samtiga hy reskontrakt som gä er för Reg eringsfastigheten per Titrädesdagen är två (2) ti antaet och är de som framgår i sin hehet av biaga 10.2g), och att det inte finns några utestående öften om hyresrabatter eer om hyresgästanpassningar, reparationer, nyanskaffningar eer and ra investeringar (utöver sedvanigt underhå ) so m inte framgår kart av respektive hyreskontrakts ord aydese, samt att hyreskontrakten är gitiga och bindande i enighet med dera s respekt ive vikor; h) att ingen hyresgäst i Reg eringsfastigheten har t i föjd av omständighet e er förhåand e som gät eer inträffat före Titrädesdagen rätt ti nedsättning eer återbetaning av hyra;

15 6 i) att Regeringsfastigheten är fu värdesförsäkrad inti dess faran för Regeringsfastigheten övergår ti Förvärvaren; j) att hyreskontrakten i biaga 10.2g) per Ti trädesdagen inte har sagts upp ti upphörande eer för vikorsändring eer att meddeande ämnats eer mottagits om väsentigt avtasbrott beträffande något av dem; k) att aa för Regeringsfastigheten fram ti Titrädesdagen debiterade och förfana avgifter för VA-ansutning, fjärrvärmeansutning, eansutning, och gatubyggnader och iknande är betada; ) att för Regeringsfastigheten enigt ag och förordning föreskrivna besiktningar och andra kontroer, exempevis avseende brandarm, hissar, ködmedia, tryckkär och sprinkeranäggningar är vederbörigen genomförda och aa anmärkningar är vederbörigt åtgärdade; m) att Regeringsfastigheten inte är fastig hets bi Id ni ngsförrättni ng, anäggningsåtgärd, annat iknande myndighetsförfarande; föremå expropriation för eer n) att användningen av Reg eringsfastigheten inte står i strid med gäande panbestämmeser och, såvitt Överåtaren känner ti, gä er detta även hyresgästernas användning; o) att erforderiga byggov, markov, rivningsov sa mt andra myndighetstistånd har ämnats för aa av Överåtaren vidtagna åtgärd er på Regeringsfastigheten som krävt sådana ov eer tistånd och detta gäer, såvitt Överåtaren känner ti, även eventuea åtgärder vidtagna av hyresgäster; p) att mervärdesskattehandingen utfärdad enigt punkt 9.2 ovan är fuständig och korrekt ti sitt innehå; q) att inom Regeringsfastigheten (inkusive anäggni ngar, byggnader, gru ndvatten, mark och vatten) (i) inte bedrivits och, såvitt Överåtaren känner ti, inte heer har bedrivits verksamhet som är eer kan vara mijö- eer häsofarig, (ii) inte förekommit m ijö- eer häsofariga ämnen i Reg eringsfastighetens mark som kan föraneda behov av bortforsing, efterbehanding sanering, utredning, återstäning eer annan iknande åtgärd eer som i övrigt inskränker Förvärvarens möjigheter att använda Regeringsfastigheten och (iii) inte förekommer och har, såvitt Överåtaren känner ti, inte heer förekommit några föroreningar, utsäpp eer andra mijö- eer häsoprobem eer misstänka föroreningar, utsäpp eer andra mijö- eer häsoprobem

16 7 såvida inte Fö rvärvaren eer Förvärvarens ägare känt t i de förhåanden som åberopas; r ) att Förvärvaren, genom överföringen av Reg eringsfastigheten, ej komm er b i skydig att från Överåtaren eer annan överta någon persona och att det inte heer finns någon som på grund av överföringen kan göra gäande företrä desrätt ti återanstäning hos Förvärvaren; s) att inga anspråk eer föreägganden från myndigheter eer domsto gentemot Överåtaren föreigger hänföriga t i Regeringsfastigheten och, såvitt Överåtaren känner ti, finns inte heer någon anedning att befara såda na an språk; samt t ) att Överåtaren inte är part i någon domstostvist, skijetvist, eer annat ad ministrativt förfarande rö ra nd e Reg eringsfastigheten. 11 INKOMSTER OCH UTGIFTER 11.1 Skatter, räntor, avgifter och övriga utgifter för den överförda Reg eringsfastigheten betaas av Överåtaren ti den de de beöper på tiden före Titrädesdagen och av Förvärvaren för t iden därefter. Hyror och andra inkomster fördeas efter samma princip Kostnader för fastighetsregeringsfö rrättningen, vari Reg eringsfast igheten överförs t i Mottagande Fastighet, ska bäras av Förvärvaren. 12 FARANSÖVERGÅNG OCH FÖRSÄKRING Överåtaren stå r faran för Reg erin gsfastigheten inti Titrädesdagen och Förvärvaren stå r faran f rå n och med Titrädesdagen Om Regeringsfast ig heten drabbas av skada före Titrädesdagen ska överföringen ändå fuföjas. Förvärvaren ska erägga Ersättnings ikviden men får i gengäd rätten ti försäkringsersättni ng, varvid Överåtaren svarar fö r eventue sj ävrisk. 13 PÅFÖLJDER VID BRIST I GARANTIN 13.1 För det fa det föreigger avvikese från vad Överåtaren garanterat i Avtaet, ska Överåtaren ersätta Förvärvaren härför med ett beopp motsvara nde den faktiska och direkta skada so m Förvärvaren ider med anedn ing av avvikese n (vari inbeg rips ersä ttning för hyresförust). Förvärvaren har ej rätt att häva Avtaet på grund av nämnd avvikese. Förvärvaren ska endast kunna kräva

17 8 ersättning av Överåtaren enigt denna bestämmese om och i den utsträckning den totaa skadan överstiger kronor, va rvid enskida ersättningsanspråk beaktas endast i den mån de överstiger kron or. Överstiger skadan sagda beopp ska ersä ttning utgå från första kronan. Ersättningen ska beräknas enigt 4:19 c jordabaken. Ti den de garantibrist överstiger kronor utgår ingen ersättning Överåtaren har rätt om bristen eer fe et är av sådan art att det kan avhjäpas, att på egen bekostnad söka begränsa e er åtgärda bristen eer feet i samråd med Förvärvaren om avhjäpa ndet sker utan dröjsmå och utan kostnad för Förvärvaren. Om Överåta ren inte inom 30 dagar från att Förvä rvaren påtaat brist eer fe har avhjäpt detta, äger dock Förvärvaren rätt att kräva ersättning enigt punkten 13.1 ovan Inga av de begränsning ar som uppstäs i denna punkt 13 eer i övrigt i Avtaet ska gäa för Överåtarens garantier under pun kterna 10.2 (a), (b), (c), (e), (f), (k), () och (p). Överåtarens ansvar är därvid obegränsat såvä ti beopp som tid. 14 REKLAMATION OCH PRESKRIPTION 14.1 Vi Förvärva ren göra anspråk gäande grundat på städa garantier ska han fram stäa sina krav skriftigen inom skäig tid efter det att han upptäckt e er bort upptäcka feet och senast inom 12 månader från Titrädesdagen vid äventyr att Förvärvaren annars inte kan göra gä ande anspråket. 15 I(VITTO OCH LIKVIDAVRÄKNING M.M Överåtaren ska på Titrädesdagen ti Förvärvaren överämna kvitto på eragd Ersättningsikvid. Äganderätten ti Regeri ngsfa stigheten övergår först sedan kvittot överämnats Det åigger Öve r åtaren att upprätta ikvidavräkning per Titrädesdagen. I ikv idavräkningen ska så mycket som möjigt av Regeringsfastighetens kostnader och intäkter fördeas mean Över åtaren och Förvärvaren Parterna är överens om att det statiga investeringsstöd Över åtaren erhåer och som ska tikomma Förvärvaren i en ighet med pu nkt 10.2c) ovan ska, om utbetaning skett, gottskrivas Förvä rvaren i ikvidavräkningen Det som inte kan fördeas i ikvidavräkningen, ska avräknas mean Överåtaren och Förvärvaren snarast möjigt och senast inom 60 dagar från

18 9 Titrädesdagen. Fastighetsskatten ska betraktas som en kostnad som ska periodise ras i ikvidavräkningen Överåtaren ska senast på Titrädesdagen ti Förvärvaren överämna tomtkarta med ritningar samt aa de handingar som i övrigt kan finnas hos Överåtaren och som kan erfordras för Regeringsfastig hetens förvatning. 16 SÄRSKILT ÅTAGANDE 16. För Re g er i ngsfastig h eten föreigger ett totaentreprenadavta mean Överåtaren och PEAB Sverige AB, org nr , daterat ("Entreprenadavtaet") Entreprenadsumman en igt Entreprenadavtaet eräggs i sin hehet av Överåtaren. Överåtaren ska t ise att Förvärvaren per Titrädesdagen fut ut inträder i Överåtarens stäe såsom bestäare i Entreprenadavtaet Överåtaren garanterar därmed band annat att Förvärvaren övertar samtiga rättigheter knutna ti Entreprenadavtaet Överåtaren ska tise att samtiga åtaganden som Överåtaren har med anedning av Entreprenadavtaet är uppfyda och att entreprenören uppfyt sina åtaganden. Häri in begrips samtiga åtgärder vad gäer okaernas färdigstäande och överensstämmese med hy resavtaen i biaga 10.2g) ovan. Överåtaren ska också tise att en utfärdar erforderigt sutbesked för de utförda arbetena. 17 ÖVRIGT 17. Som säkerhet för Överåtarens åtaganden enigt Avtaet ska Överåtaren tihandahåa en moderboagsborg en utfärdad av Kunskapsporten AB och i huvudsak utformad i enighet med exempe i biaga Parterna är införstådda med att Avtaet jämte biagor utgör en uttömmande reg eri ng av samtiga frågor som har betydese för överföringen av Regeringsfastigheten ti Mottagande Fastighet. Detta innebär att aa åtaganden som gjorts eer uppgifter som ämnats, skriftigen eer muntigen, fö re avtasskrivningen medvetet har uteämnats och ska sakna rättsig verkan Tiägg ti e er ändringar av Avtaet ska göras skriftigen och vederbörigen undertecknas av både Förvärvare och Överåtare Aa meddeanden och annan ikation i anedning av Avtaet ska vara skriftig och ska anses ha mottagits av mottagande Part vid överämnandet

19 O (om det evererats personigen) eer fem bankdagar efter avämnande för post befordran (om det skickats som rekommenderat brev med eer utan mottagningsbevis) ti eer på mottagande Parts nedan angivna adress (eer t i sådan annan adress som mottagande Part meddeat avsändaren för detta ändamå): a) Om ti Överåtaren : Ringcent raens Fastighets AB c/o Kunskaps Porten Att: Joakim O en Vasagatan Göteborg b) Om ti Förvärvaren: Aktieboaget Hässehomsbyggen At t: Stephan Persson Box Hässehom Med Kopia t i: Wist rand Advokatbyrå Att: Kristian Lundius Hyie stationstorg Mamö

20 11 Avtaet j ämte tihörande biagor är upprättade Parterna tagit var sitt. två (2) ikaydande exempar, varav Ort: Datum: Ort: Datum: RINGCENTRALENs FASTIGHETS AB AKTIEBOLAGET HÄSSLEHOLMSBYGGEN Stephan Persson Thord Johansson Ovanstående personers egenhändiga underskrifter bevittnas: Namnförtydigande Namnförtydigande BI LAGEFÖRTECKNING Bi aga 8. 1 Biaga 10.2b) Biaga 10.2c) Biaga 10.2g) Biaga 17.1 Avta knutna ti Regeringsfastigheten FDS-utdrag Besut om investeringsstöd ti ädrebostäder m.m. Hyreskontrakt för oka samt Bockhyresavta avseende ägenheter Exempe på moderboagsborgen

21 HYRESKONTRAKT för oka Nr: Sid (2) vrcsviird h resg1ist/-er AB Hässehoms byggen Häss e homs Kommun Loka ens adress Kontraktstid Fastighet 1130 Mac ke n 16 Borggårdsgatan 8 Bvggnad 1130 Macke n Häs s ehom Loka 6002 Trygghetsboende Kommun Hässehom Uppsiign ingstid Detta kontrakt ska sagas upp skritigen. Om uppsagning inte sker minst förangs kontraktstiden med 36 månader för varje gång. 9 månader före kontraktstidens utgång, Loka ens an viind ning Om inte annat anges, uthyrs okaen med tihörande utrymmen i be fi ntigt skick för att anvandas som Lägenheter Trygghe tsboen Lokaens storek och omfattning Butik i pan m' ca 0,00 Kontor i pan m' ca 0,00 pan m' ca 0,00 Lager i pan rn' ca 0,00 Övriga utrymmen i pan 2> pan m' ca 5 004,00 m' cå,oo Inredning Lokaen uthyres utan inredning Kronor ,00 per år utgörande hyra exkus ive nedan angivna ti ägg Varme E Erforderig uppvannning av okaen ombesörjs av hyresvä rde n Varmvatten tihandahås he a året Hyresgäste n har eget abonnemang Trappstädning Ombesörjes och bekostas av hyresgäs ten Brinse/Vtrmetitgg Utgår ej VA-kostnad Utgår ej Kostnad for kya/venti ation Utgår ej Sophtmtning Ingår i hyran Fastighetsskatt En biaga 3 Snöröj ning Ingår i hyran ndexkausu En biaga Ofii ru tscdda kostn ader Denna bestämmese g:er endast för hyreskontrakt vars öptid överstiger tre år För oförutsedda kostnadsökningar som uppkommer för fastigheten efter hyreskontraktets tecknande under kont raktstidens gång och som har sin gnmd i: a) införande eer höjning av särskid för fastigheten gäande ska, avgift eer annan påaga, som kan komma att bestas av riksdag, regering. eer annan myndighet, b) ombyggnadsåtgärder eer dyika åtgärder på fastigheten, om fast ighetsägaren åagts att utföra åtgärdcn!a på gnmd av besut av riksdag, regering eer annan myndighet och om åtgärdema inte endast avser okaen ska hyresg:sten ers:tta hyresvärden för d~ n ande av den tot<~ a åriga kostnadsökningen som beöper på okaen. Ersättning ska eräggas från och med uppkomsten av kostnadsökningen. Lokaens ande skamotsvara s:i stor de av i fastigheten utgående hyror som utgörs av den utgående hyran för okaen. Om crs~ittn i ng eräggs för mervärdesskatt och fastighetsskatt i enighet med särskid överenskommese, skamervärdesska och fastighetsskatt inte anses som ska tt enigt a) ovan. Ersättningen ska betaas enigt nedanstaende reger om hyrans betaning. Om fas t i gh e t stga rc n /h y r~sv :t rde n skattskydig ti moms för uthyrning av oknkn efter besut av skattemyndigheten sb hyresgästen utöver hyran betaa vid varje tif.i e gäande moms. Siirskida I.Jrstiimm rscr S e biaga 2 Ö J I. S\ST.\ 1:\ B %

22 S id 2(2) Beta nin g Hyran ska betaas förskottsvis senast den sista vardagen före varje kaenderkvartas börj an. genom insättning på postgiro nr O eer bankgiro nr JU n ta, betaningspåminnese Om hyresgisten inte har betaat förfaen hyresfordran, ska hyresgästen betaa ränta på hyresfordran enigt ränteagen. Vidare ska hyresgästen ersätta hyresvärdens kostnader för skri ftig betaningspåminnese enigt ag om ersättning för inkassokostnad m. m. med beopp som föjer av förordn ingen om ersttning för inkassokostnader m.m. Under hå Hyresvärden svarar fö r underhå av oka erna~ 8( Hyresgästen äger inte erhåa nedsatning i hyran för tid, varunder hyresvärden åter verkstäa sedvanigt underhå av fastigheten eer de förhyrda okaerna. Det åigger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen nar och under viken tid arbetena ska utföras. Om uthyrningen avser butik/hantverksoka för verksamhet som ar beroende av tiströmni ng av kunder, ir detta avtasvikor endast gitigt om parterna har träfat en särsk id överenskommese om detta. Skvtar m m Hyres gäs ten ar ansvarig för att vidta och bekosta dc åtgärder som förskringsboag, byggnadsnmnd, mijö- och hsoskyddsnmnd, brandmyndighet eer annan myndighet kan komma att kräva för okaens nyttjande för avsedd anvndn ing. Innan hyresgisten vidtar sådan :\tgiird, ska hyresgisten samråda med hyrcsviirden. Om hyresvärden b ir tvungen att betaa byggnadsavg i eer tiäggsavgift enigt pan- och byggagen ti föjd av att hyresgästen utan byggov har vidtag it ändringsåtgard i okaen, ska hyresgästen utge motsvarande beopp ti hyresvardcn. Under fö rutsttning att hyresgästen har få tt erforderiga mynd ighetstistånd, har hyresgästen rätt att efter samråd med hyresvarden sätta upp skyt som ir brukig fö r hyresgastens verksamhet. Detta gäer inte om hyresvarden på godtagbara grunder motsitter sig att hyresgasten sitter upp sådan skyt. Hyresgasten ir s..")'dig att vid avnyttning återstaa husfasaden i godtagbart skick. Hyresgasten ir vidare skydig att på egen bekostnad montera ned och montera upp sky tar, markiser och antenner vid större underhåsarbeten på fastigheten, såsom exempev is fasadrenovering. Hyresgasten har inte ratt ti ersttning för sådana kostnader Hyresvarden har inte rätt att utan hyresgasten medgivande satta upp automater och skytskåp på ytterväggarna ti de okaer som hyrs ut ti hyresgasten. Hyresgasten har option på att sätta upp automater och skytskåp på dessa yttervggar Hyresgästen ir ansvarig för skador ti fö jd av åverkan på skytfönster entredörrar och skytar Läsa nordningar Hyresgästen ir skydig att förse de förhyrda okaerna med sådana ås- och skyddsanord ningar som erfordras för gitigheten av hyresgastens a11trs- och fö retagsförskring. Force ma je u re Om hyresvarden ar förhindrad att fu göra sina skyd igheter enigt hyreskontraktet eer endast kan fugöra sina skydigheter ti onormat hög kostnad på grund av sådan arbetsi nstne se, bockad, edsvåda, exposion eer ingrepp av offcnt i g myndighet som hyresvärden inte råder över och inte har kunnat för utse, ir hyresvarden inte skydig att fugöra kontraktet eer betaa skadestånd. Underskri ft Detta hyreskontrakt, som från och med ikraftträdandet ersitter tidigare avta me an partema avseende i hyreskontraktet angiven oka, har upprättats i två ikaydande exempar av vika parterna tagit var sitt. Hyreskontraktet mr inte inskrivas utan särskit medgivande. Ort/datum Ortidatum Hyrcsvrd Hyresgist AB Hässehomsbygge n Hässehoms Kommun Överenskomm ese O III a, nvttning enighet med överenskommese trafad denna dag upphör detta hyreskontrakt från och med den _ ti viken dag hyresgasten ir skydig att av nytta. Ort/datum Hyresvrd Hyresgast Övcr:\ tese Ovanstående hyreskontrakt överåtes fr o m den på Fråntradande hyresgist Titradande hyresgast Pers nr/org nr Ontns t:c ndc iivcr~ tcsc uodkii nncs Ort/d at um Hyrcsvard

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-06-09, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell SAl'viTvlANTR.ÄDE SPROTO KOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40 Pär Palmgren (i\1) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 Tid: 2015-09-07, kl 13:00-16:35 Plats: Regionens Hus, sal A 136 RJL2015 /1609 Försäljning av del av fastigheten Bykvarn 1:2, Eksjö kommun Beslut

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL REGION SKÅNE och FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE AB har träffat följande RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL Moll Wendén Advokatbyrå Stortorget 8 211 34 Malmö Telefon (46-40) 665 65 00 Telefax (46-40) 97 19 17 Detta RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ).

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ). UTHYRNINGSAVTAL Mellan (1) ( ) ( Medlemmen ) och (2) Hotel&Resort Norderstrand AB ( Operatören ) har denna dag träffats detta Avtal. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: U 612 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Mark, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 018-56 48 00 HYRESGÄST: Namn

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

Ärende nr 9. Yttrande över "En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24)

Ärende nr 9. Yttrande över En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24) Ärende nr 9 Yttrande över "En kommunaag för framtiden {SOU 2015:24) 59 ~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Kommunstyresens arbetsutskott 2015-09-07 273 Yttrande över "En kommunaag för fram

Läs mer

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser Sidan 1 av 7 Bilaga 1 till hyresavtal 4400-E1221-1 mellan Mobilia Shopping Centre AB, ett bolag inom Atrium Ljungberg-koncernen, såsom hyresvärd och Malmö Stad genom dess förskoleförvaltning, såsom hyresgäst,

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: AB 614052 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010 478 78 00 HYRESGÄST: Hyresgäst

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson,0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-05-07 Ks/2015:117 120 Fastighetsfrågor - allmänt Nyttjanderätt avseende del av Östermalm

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-715 165 Fastigheterna Predikanten 2, Fagerhult 2:213 och Lånesta 4:8, försäljning. Godkännande av köpekontrakt. LF Landstingsstyrelsens

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid.

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid. [H.] BÅSTADS KOMMUN Kommunedningskontoret () Kaese ti sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 28 jui 2013 Tid: 08.30 Pats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening Besuts- instans

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT 2013 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad Fastighetsägaren) Jakträttshavare: (nedan kallad Jakträttshavaren) Är Jakträttshavaren förening eller annan juridisk person skall detta anges.

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Fritidsträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal 2014-03-10 Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 r.j Uppvidinge ~ KOMMUN Kaese/underrättese 2012-04-16 Sammanträde med: Mijö- och byggnadsnämnden Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 Pats: Kommunhuset Åseda, sa Våraskruv Ärende 1. Upprop Biaga 2. V a av justerare

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Koloniträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad med- lemmen,

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor.

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor. KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 Surahammar (nedan kallad Säljaren ) KÖPARE: Netto Marknad Sverige AB org.nr 556615-2269 311 84 Falkenberg

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

Hyresavtal för andrahandsuthyrning

Hyresavtal för andrahandsuthyrning Hyresavtal för andrahandsuthyrning Bostadsrättshavare (hyresvärden) Adress Bäverbäcksgränd Postnummer 124 62 Bandhagen Kontaktperson Telefon Adress Postnummer Adress Postnummer Hyresobjekt och hyra Adress

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-10 Blad 15 Ks63 Au 65 Dnr 115/253-2010 Försäljning av del av Prästgärdet 2:1, Karisdal Från tekniska nämnden har den 19 april

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt Hyresvärden uthyr till hyresgästen lägenhet om rum och kök på

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Kortare tid än 9 månader

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Kortare tid än 9 månader PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt 1. Hyresvärden hyr ut sin med hyresrätt innehavda lägenhet med

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ) Inbjudan ti teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (pub) Lead manager and bookrunner Retai seing agent Viktig information Information ti investerare Erbjudandet enigt detta prospekt ( Erbjudandet ) riktar

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal 1(7) Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer och under vilka förutsättningar dessa ska få genomföras.

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Hyra ut lägenheten i andra hand?

Hyra ut lägenheten i andra hand? Hyra ut lägenheten i andra hand? För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand gäller att det finns beaktansvärda skäl enligt hyreslagen. Detta kan vara studier eller tillfälligt arbete på en annan ort,

Läs mer

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Tillsvidare

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Tillsvidare PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt 1. Hyresvärden hyr ut sin med hyresrätt innehavda lägenhet med

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

Andrahandskontrakt 1. Bostadslägenhet sid 1

Andrahandskontrakt 1. Bostadslägenhet sid 1 1 Hyresobjekt 3 Hyresvärden hyr ut sin med hyresrätt innehavda lägenhet med bostadsrätt innehavda lägenhet till hyresgästen för bostadsändamål. Lägenheten omfattar rum och kök på kvadratmeter. Lägenhetens

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Kompletterande kungörelse och kompletterande handlingar inför kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2015

Kompletterande kungörelse och kompletterande handlingar inför kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2015 B! vimmerby tmj kommun Kommunstyreseförvatningen KUNGÖRELSE 2015-02-18 1(1) Ti kommunfumäktiges edamöter och ersättare Kompetterande kungörese och kompetterande handingar inför kommunfumäktiges sammanträde

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer