Stadshuset, SammanträdeslUm 1, , kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, SammanträdeslUm 1, 2012-12-12, kl. 15.00-17.50"

Transkript

1 SAVIMANTRÄDESPROTOKOLL 1(66) Hässehoms Pats och tid Besutande Ledamöter TjMstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänsteman Utses att justera Ersättare Justeringens pats, tid Justerade paragrafer Underskrift sekreterare Ordförande Stadshuset, SammanträdesUm 1,, k Urban Widmark (Iv1) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande ej 259 Gäv) Tommy Nisson (S) 2:e vice ordförande ej 259 Gäv) Robin Gustavsson (I<D) ej 259 Gäv) Lena Waentheim (S) ej 259 Gäv) Patrik J önsson (SD) Pär Pamgren (Iv1) Joachim Fors (S) Dougas Roth (Iv1) Susanna Kennethsdotter (FV) Irene Nisson (S) Lars Arvidsson (FP) Uf Erandsson (SD) J eanette Theander (MP) Per-Ake Purk (V) Lars Johnsson 259, Rune Stensby 259, Lena Svensson 259 och Camia Lindoff 259. Ceciia Tornerefet, Karina Jannerstig, Lars Osson, Christer Caesar, Peter Groth, Harad Lind, Ernst Hersow och Mathias Johansson. Kommunchef (tf) Bengt-Arne Persson, Kansichef Maj-Inger Carsson, Kommunsekreterare Eisabeth Aidemark Projektedare Therese Andersson, Utveckingsedare Sven-Oof Hoberg, Kommunjurist Magnus Gjerstad och VD HBAB Stephan Persson. Per-Ake Purk Dougas Roth Kommunedningskontoret/ , i?~jn~~ Eisabeth Aidemar /J Justerare / '/ /~~ - ~-Fer-Ak~ P~-k

2 SAMMANTRÄDESPROTOKO 2(66) Hässehoms Ansag bevis Protokoet är justerat J u s teringen har tikännagivits genom ansag Organ Sammanträdesdag Datum då ansaget sätts upp Datum då ansaget tidigast får tas ner Förvaringspats för protokoet Underskrift Datum då ansaget togs ner Signatur H ässehoms, K ommunstyresen K ommunedningskontoret... ~~~~~-~ K ommunsekreterare E isabeth Aidemark 2012-

3

4 SAM:N1ANTRÄDESPROTOKOLL 2(6) Hässehoms Ansag bevis Protokoet är justerat ( 254 omedebar justering) Justeringen har tikännagivits genom ansag Organ SammantrMesdag Datum då ansaget sätts upp Datum då ansaget tidigast får tas ner Förvaringspats för protokoet Hässehoms, Kommunedningskontoret Underskrift... ~.~.... Kommunsekreterare Eisabeth Aidemark Datum då ansaget togs ner Signatur

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(66) Hässehoms 253 Ändring av föredragningsista Besut besutar att ändra föredragningsistan på föjande sätt: Ärenderubrik för ärende 19 ändras ti "Kommunedningskontorets nya organisa tio n". Ärenderubrik för ärende 18 ändras ti "Köp av trygghetsboende Hässehom Macken 16 - godkännande av AB Hässehomsbyggens köp och hyresavta samt ökning av borgen". Ärende 1R "Köp ::~.v trygghetsboende Hässehom Macken 16 - godkännande av AB Hässehomsbyggens köp och hyresavta samt ökning av borgen" behandas som ärende 3. Sänt ti: Justering Utdraget bestyrkes ~-1tb:?

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 3(6) Hässehoms 2012/ Köp av trygghetsboende Hässehom Macken 16 - godkännande av AB Hässehomsbyggens köp och hyresavta samt ökning av borgen Besut besutar att föreså fumäktige föjande besut: 1. Kommunfumäktige godkänner AB Hässehomsbyggens förvärv av fastigheten Hässehom Macken 16 (Hässehomsporten) enigt föreiggande Avta om fas tighetsregering (biaga). 2. Kommunen ingår hyreskontrakt (biagor) med AB Hässehomsbyggen enigt vika en förhyr ägenheter och okaer för trygghetsboende på fastigheten Hässehom Macken Hässehoms utökar sitt borgensåtagande såsom för egen skud för AB Hässehomsbyggens åneförbindeser med 170 mijoner kr ti att omfatta ett beopp om totat 435 mijoner kr jämte därpå öpande ränta och kostnader. 4. Kommunfumäktige befumäktigar styresens ordförande att underteckna de för ingåendet av ovannämnda avta och borgensåtagande nödvändiga handingarna. 5. Kommunchefen ges i uppdrag att teckna förvatningsavta med AB Hässehomsbyggen avseende hyresadministrationen. Omedebar justering Paragrafen förkaras omedebart justerad. Protokosanteckning Jeanette Theander medges ägga biagd protokosanteckning. Justering Utdraget bestyrkes

7 ,,,,, ~ Hässehoms SANINIANTRÄDESPROTOKOLL 2012/ (6) Forts. 254 Yrkande Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifa ti arbetsutskottets försag ti besut med föj ande tiägg: "Kommunchefen ges i uppdrag att teckna förvatningsavta med AB H ässehomsbyggen avseende hyresadministrationen." Tommy Nisson (S) instämmer i detta yrkande. Omröstning Ordförande stäer proposition på arbetsutskottets försag ti besut och finner det bifaet. Ordförande stäer därefter proposition på Lars-Göran Wiberg med feras tiäggsyrkande och finner även det bifaet. Beskrivning av ärendet Vid sammanträde den 24 oktober besutade styresen band annat föjande ( 215). 1. Ägardirektiv utfårdas ti AB Hässehomsbyggen att i bötian av 2013 fötvärva uygghetsboendet Hässehom Macken 16 av AB Hässehomsporten för en nettoinvestering på 161,5 mijoner kronor. 2. AB Hässehomsbyggen uppdras att upprätta sutigt köpeavta med AB Hässehomsporten för godkännande i fumäktige i december. 1. Förvärv av Hässehohn Macken 16 AB Hässehomsbyggen har nu träffat avta om fastighetregering med Ringcentraen Fastighets AB, som är agfaren ägare, om förvätv av fastigheten Hässehom Macken 16. Genom avtaet förvätvar AB Hässehomsbyggen nämnda fastighet för en ersättning om kr. Avsikten är att fastigheten ska överföras ti AB Hässehomsbyggens fastighet Hässehom Verkmästaren 1. Parterna ska enigt avtaet snarast möjigt gemensamt ansöka hos antmäterimyndigheten om att en sådan fastighetregering kommer ti stånd. Om fastighetregeringen inte kan genomföras enigt avtaet, ska avtaet utgöra ett köpekontrakt i tiämpiga dear. Justering Utdraget bestyrkes g~

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(6) Hässehoms 2012/ Forts. 254 Av avtaet framgår vidare band annat att parterna är överens om att det statiga investeringsbidrag som besutats, som överåtaren erhåer och som enigt avtaet ska tikomma AB Hässehomsbyggen ska gottskrivas AB Hässehomsbyggen vid ikvidavräkningen om det dessförinnan utbetaats ti överåtaren. Bidraget är cirka 1 O mijoner kr. 2. Hyreskontrakt Två hyreskontrakt har upprättats med AB Hässehomsbyggen som hyresvärd och H ässehoms som hyresgäst. Båda kontrakten öper på 15 år &ån och med den 1 februari Sägs inte kontrakten upp i stadgad tid förängs de på 36 månader. Enigt det ena kontraktet hyr en samtiga ägenheter för trygghetsboende i aktue byggnad för en årig hyra av kr exkusive vissa närmare angivna tiägg. Enigt det andra kontraktet hyr en okaer med en yta av cirka kvadratmeter i samma byggnad för en årig hyra av kr exkusive vissa närmare angivna tiägg. Båda kontrakten är indexregerade vad avser hyran. Av ens ägardirektiv för ens boag framgår att fumäktiges stäningstagande ska inhämtas såvitt avser frågor av principie beskaffenhet eer av större vikt. Av AB Hässehomsbyggens boagsordning framgår detsamma. Hyreskontrakt av förevarande sag får anses vara fråga av större vikt för AB Hässehomsbyggen. Genom att en är hyresgäst får en impicit anses ha godkänt boagets åtgärd att teckna hyreskontrakten. 3. Borgen Ovannämnda förväxv ska finansieras genom att AB Hässehomsbyggen tar ån i Kommuninvest. I det fa förvärvet inte kan ske genom fastighetsregering, utan genom köp, tikommer kostnader för agfart på drygt 7 mijoner kr ( x 4,25 procent). D essutom är det något osäkert när ovannämnda investeringsbidrag kommer att utbetaas. Det är därför ämpigt att borgensbeoppet bestäms ti 170 mijoner kr. Kommunen har sedan tidigare borgensåtagande för AB Hässehomsbyggens åneförbindeser på 265 mijoner kr enigt besut i fumäktige den 29 oktober Borgensåtagandet måste därför höjas ti ( =) 435 mijoner kr. J ustering U)_A) " ''''''~~

9 SAMMANTRÄDESPROTOKO 6(6) Hässehoms 2012/ Forts. 254 Ärendets tidigare behanding s arbetsutskott , 275 besutar att föreså att styresen föresår fumäktige föjande besut: 1. Kommunfumäktige godkänner AB Hässehomsbyggens förvärv av fastigheten Hässehom Macken 16 (Hässehomsporten) enigt föreiggande Avta om fastighetsregering (biaga). 2. Kommunen ingår hyreskontrakt (biagor) med AB Hässehomsbyggen enigt vika en förhyr ägenheter och okaer för u-ygghetsboende på fastigheten Hässehom Macken Hässehoms utökar sitt borgensåtagande såsom för egen skud för AB Hässehomsbyggens åneförbindeser med 170 mijoner kr ti att omfatta ett beopp om totat 435 mij oner kr jämte därpå öpande ränta och kostnader. 4. Kommunfumäktige befumäktigar styresens ordförande att underteckna de för ingåendet av ovannämnda avta och borgensåtagande nödvändiga handingarna. O medebatjttstering Paragrafen förkaras omedebart justerad. Biagor 1. Avta om fastighetsregering 2. Två hyreskontrakt 3. Protokosanteckning Sänt ti: AB Hässehom sbyggen Kommunjurist Kommunchef Kansichef Justering WA) Utdraget bestyrkes ""

10 AVTAL OM FASTIGHETSREGLERING mean Ringcentra ens Fastig hets AB och Aktieboaget Hässehomsbyggen Avseende fastigheten Hässehom Macken 16

11 2 Detta avta om fastighetsregering ("Avta et") har denna dag träffats mean. Ringcentraens Fastighets AB, org. nr , c/o Kunskaps Porten, Vasagatan 54, Göteborg ("Överåtaren") 2. Aktieboaget Hässehomsbyggen, org. nr , Box 184, Hässehom ("Förvärva ren") Överåtaren och Förvärvaren benämns nedan gemensamt "Parterna" eer enskit "Pa rt ". 1 BAKGRUND 1. 1 Överå taren är äga re t i fastigheten Hässehom Macken 16, med adress Borgg årdsgatan 8, Hässehom ("Regeringsfastigheten"). På Reg eringsfastigheten har Överåtaren uppfört ett t rygghetsboende benämnt Hässehomsporten. Kommunen har den 8 december 2010 träffat hyresavta med Överåtaren för Hässehomsporten. 1.2 Förvärvaren är ägare ti fastigheten Hässehom Verkmästaren, med adress Hantverkaregatan 2 och 6, Hässehom, samt Kaptensgatan 9, Hässehom ("Mottagande fastighet"). 1.3 Överåtaren genomgår ett deningsförfarande (fission) enigt 24 kap i akt ieboagsagen ( 2005:55 1) so m innebär att Regeri ngsfastigheten efter att förfarandet fugjorts kommer att ägas av ett annat boag än av Överåtaren. Förvärvaren är införstådd med och godkänner att Överåtaren istäet kan komma att utgöras av det boag som genom deningsförfa randet övertag it Regeringsfastighet en ("Överta ga nd e Boag"). 1.4 Överåtaren överåter Reg eringsfastigheten ti Förvärvaren. Överåtaren och Förvä rva ren är överens om att Regeringsfast igheten ska överfö ras t i Mottagande fastighet genom fastighetsregering på de vikor som framgår av Avtaet. 2 ÖVERFÖRINGSFÖRKLARING OCH ERSÄTTNINGS LI KVID 2.1 Reg eringsfastighet en överförs t i Mottagande fastighet för en överenskommen ersättning om ( etthundrasjuttioen mijoner femhundratusen) kronor ("Ersättningsikviden") att eräggas av Förvärva ren ti Överåtaren.

12 3 3 FASTIGHETSREGLERING 3.1 Parterna är överens om att Parterna snarast möjigt hos antmäterimyndigheten ska ansöka om fastighetsregering för genomförande av överföringen av Regeringsfastigheten enigt Avtaet. Parterna ska efter bästa förmåga verka för att fastighetsregeringen komm er ti stånd. 3.2 Parterna förbinder sig att utan dröjsmå skriftigen godkänna fastighetsregeringsförrättningen så att denna vinner aga kraft. 4 VILLKOR FÖR AVTALET 4.1 Om fastighetsregering enigt Avtaet ej kan genomföras ska Avtaet utgöra ett köpekontrakt i tiämpiga dear. 5 TILL TRÄDESDAG 5.1 Regeringsfastigheten titräds av Förvärvaren den februari ("Titrädesdagen"). 5.2 Avtaets ingående föregås av fumäktige i Hässehoms s godkännande. Om besutet om ett godkännande inte har vunnit aga kraft senast fyra vardagar före Titrädesdagen ska titräde istäet ske den första veckodagen i månadsskiftet som inträffar närmast efter att godkänt agakraftvunnet besut föreigger och med minst fyra (4) vardagar däremean. 6 E RSÄTTNINGSLIKVIDENS ERLÄGGANDE 6.1 Ersättningsikviden ska av Förvärvaren eräggas ti Överåtaren genom kontant betaning på Titrädesdagen. 7 REGLERINGSFASTIGHETENS SKICK PÅ TILLTRÄDESDAGEN M.M. 7. Överåtaren ska avträda Reg eringsfastigheten på Titrädesdagen. 7.2 Regeringsfastigheten överföres i befintigt skick. 7.3 Förvärvaren har givits ti fä e att ingående besiktiga Regeringsfastigheten, samt ta de av samt iga avta förknippade med Regeringsfastigheten. Förvärvaren har sjäv skaffat noggrann kännedom om panbestämmeser, myndighetsbesut och ovnga frågor av betydese som berör Regeringsfastigheten. Förvärvaren är medveten om att Regeringsfastigheten med byggnader och övriga anäggn ingar med hänsyn t i b. a. åder och

13 4 användning kan vara behäftade med s.k. doda fe och avvika från vad Förvärva ren med fog kunnat förutsätta.. Förvärvaren är därmed b.a. införstådd med att Regeringsfastigheten har andear gemensamhetsanäggningar och att de tredimensionea fastigheterna Hässehom Macken 17, Hässehom Macken 18, Hässehom Macken 19, Hä ssehom Macken 20, Hässehom Macken 21, samt Hässehom Macken 22, vika samtiga sex utgör s.k. ägarägenheter, inte medföjer Regeringsfastig h eten. 7.4 Förvärvaren friskriver Överåtaren från at ansvar för fe och brister i Reg eringsfastigheten med undantag av vad Överåtaren uttryckigen garanterar enig t Avtaet. Med fe avses sa mtiga fe, såvä faktiska fe, viket omfattar även s.k. doda fe, som rättsiga fe och rådighetsfel Förvärvaren äger såunda inte åberopa Jordabaken eer annan agstiftning utan ka n endast åberopa vad Överåtaren sä rskit garanterat. 7.5 Ersättningsikviden är faststäd med beaktande av denna friskrivning. 8 ÖVERTAGANDE AV AVTAL 8.1 Fö rvärvaren ska på Titrädesdagen överta de avta som gä er Regeri ngsfastigheten so m framgår av biaga Förvärva ren ska, om det behövs snarast möjigt inhämta samtycke ti partsbyte. Väg rar någon samtycke ska Förvärvaren informera Överåtaren om detta. Överåta ren ska i sådant fa ti se att det ifrågavarande avtaet sägs upp. Överåtaren och Förvärvaren ska under uppsägningstiden, i den mån det är möjigt, arrangera sina förhå and en så att Förvärvaren tigodogörs och betaar för de nyttigheter som avtaet avser. 9 MERVÄRDESSKATT 9.1 I den utsträckning Regeringsfastigheten het eer devis är inregistrerad för friviig skattskydighet övertar Fö rvärvaren per Titrädesdagen överåtarens rättighet och skydighet att jämka avdrag för ingående skatt hänförig ti sådana ny-, ti- eer ombyggnader som avses i 8a kap mervärdesskatteagen ( 1994 : 200). 9.2 Överåtaren ska t i Förvärvaren utfärda och överämna de handingar som framgår av 8a kap mervärdesskatteagen ( 1994:200). 9.3 Överåtare och Förvärvare ska gemensamt anmäa fastighetsregeringen ti skatteverket.

14 s 10 ÖVERLÅTARENs GARANTIER 10.1 Med okutionen "såvitt Överåtaren känner ti" avses den kännedom som fak tiskt funnits hos Överåtarens styreseedamöter och hos Aexander Kei n på dagen för Avtaets tecknande Överåtaren garanterar per Titrädesdagen om ej annat anges: a) att Överåtaren är civirättsig och agfaren ägare ti Re g er i ngsfastig h eten; b) att Regeringsfastigheten inte besväras av sökta eer bevijade inteckningar, inskrivningar, nyttjanderätter eer andra beastningar som kan göras gäande i Regeringsfastigheten utöver de som framgår av biagt FDS-utdrag, biaga 10.2b); c) att de åtgärder so m förutsätts för utbetaning av statigt investeringsstöd i enighet med Länsstyresens besut, biaga 10.2c), genomförs och att denna ersättning_ska tikomma Förvärvaren genom avräkning i i kvidavräkningen, i den mån Överåtaren erhåit utbetaning av nämnda ersättning; d) att eventuea pantbrev som tagits ut Regeringsfastigheten inte är pantsatta; e) att samtiga fö remå på Reg eringsfastigheten (inkusive an äggningar, och byggnader) som kan utgöra fastighetstibehör enigt 2 kap 1-3 jordabaken är t ibehör ti Reg eringsfastigheten och t i fu o betada; f) att för Regeringsfastigheten upprättats och ti behörig myndighet ingivits energidekaration enig t agen (2006: 985) om energidekarationer för byggnader; g) att samtiga hy reskontrakt som gä er för Reg eringsfastigheten per Titrädesdagen är två (2) ti antaet och är de som framgår i sin hehet av biaga 10.2g), och att det inte finns några utestående öften om hyresrabatter eer om hyresgästanpassningar, reparationer, nyanskaffningar eer and ra investeringar (utöver sedvanigt underhå ) so m inte framgår kart av respektive hyreskontrakts ord aydese, samt att hyreskontrakten är gitiga och bindande i enighet med dera s respekt ive vikor; h) att ingen hyresgäst i Reg eringsfastigheten har t i föjd av omständighet e er förhåand e som gät eer inträffat före Titrädesdagen rätt ti nedsättning eer återbetaning av hyra;

15 6 i) att Regeringsfastigheten är fu värdesförsäkrad inti dess faran för Regeringsfastigheten övergår ti Förvärvaren; j) att hyreskontrakten i biaga 10.2g) per Ti trädesdagen inte har sagts upp ti upphörande eer för vikorsändring eer att meddeande ämnats eer mottagits om väsentigt avtasbrott beträffande något av dem; k) att aa för Regeringsfastigheten fram ti Titrädesdagen debiterade och förfana avgifter för VA-ansutning, fjärrvärmeansutning, eansutning, och gatubyggnader och iknande är betada; ) att för Regeringsfastigheten enigt ag och förordning föreskrivna besiktningar och andra kontroer, exempevis avseende brandarm, hissar, ködmedia, tryckkär och sprinkeranäggningar är vederbörigen genomförda och aa anmärkningar är vederbörigt åtgärdade; m) att Regeringsfastigheten inte är fastig hets bi Id ni ngsförrättni ng, anäggningsåtgärd, annat iknande myndighetsförfarande; föremå expropriation för eer n) att användningen av Reg eringsfastigheten inte står i strid med gäande panbestämmeser och, såvitt Överåtaren känner ti, gä er detta även hyresgästernas användning; o) att erforderiga byggov, markov, rivningsov sa mt andra myndighetstistånd har ämnats för aa av Överåtaren vidtagna åtgärd er på Regeringsfastigheten som krävt sådana ov eer tistånd och detta gäer, såvitt Överåtaren känner ti, även eventuea åtgärder vidtagna av hyresgäster; p) att mervärdesskattehandingen utfärdad enigt punkt 9.2 ovan är fuständig och korrekt ti sitt innehå; q) att inom Regeringsfastigheten (inkusive anäggni ngar, byggnader, gru ndvatten, mark och vatten) (i) inte bedrivits och, såvitt Överåtaren känner ti, inte heer har bedrivits verksamhet som är eer kan vara mijö- eer häsofarig, (ii) inte förekommit m ijö- eer häsofariga ämnen i Reg eringsfastighetens mark som kan föraneda behov av bortforsing, efterbehanding sanering, utredning, återstäning eer annan iknande åtgärd eer som i övrigt inskränker Förvärvarens möjigheter att använda Regeringsfastigheten och (iii) inte förekommer och har, såvitt Överåtaren känner ti, inte heer förekommit några föroreningar, utsäpp eer andra mijö- eer häsoprobem eer misstänka föroreningar, utsäpp eer andra mijö- eer häsoprobem

16 7 såvida inte Fö rvärvaren eer Förvärvarens ägare känt t i de förhåanden som åberopas; r ) att Förvärvaren, genom överföringen av Reg eringsfastigheten, ej komm er b i skydig att från Överåtaren eer annan överta någon persona och att det inte heer finns någon som på grund av överföringen kan göra gäande företrä desrätt ti återanstäning hos Förvärvaren; s) att inga anspråk eer föreägganden från myndigheter eer domsto gentemot Överåtaren föreigger hänföriga t i Regeringsfastigheten och, såvitt Överåtaren känner ti, finns inte heer någon anedning att befara såda na an språk; samt t ) att Överåtaren inte är part i någon domstostvist, skijetvist, eer annat ad ministrativt förfarande rö ra nd e Reg eringsfastigheten. 11 INKOMSTER OCH UTGIFTER 11.1 Skatter, räntor, avgifter och övriga utgifter för den överförda Reg eringsfastigheten betaas av Överåtaren ti den de de beöper på tiden före Titrädesdagen och av Förvärvaren för t iden därefter. Hyror och andra inkomster fördeas efter samma princip Kostnader för fastighetsregeringsfö rrättningen, vari Reg eringsfast igheten överförs t i Mottagande Fastighet, ska bäras av Förvärvaren. 12 FARANSÖVERGÅNG OCH FÖRSÄKRING Överåtaren stå r faran för Reg erin gsfastigheten inti Titrädesdagen och Förvärvaren stå r faran f rå n och med Titrädesdagen Om Regeringsfast ig heten drabbas av skada före Titrädesdagen ska överföringen ändå fuföjas. Förvärvaren ska erägga Ersättnings ikviden men får i gengäd rätten ti försäkringsersättni ng, varvid Överåtaren svarar fö r eventue sj ävrisk. 13 PÅFÖLJDER VID BRIST I GARANTIN 13.1 För det fa det föreigger avvikese från vad Överåtaren garanterat i Avtaet, ska Överåtaren ersätta Förvärvaren härför med ett beopp motsvara nde den faktiska och direkta skada so m Förvärvaren ider med anedn ing av avvikese n (vari inbeg rips ersä ttning för hyresförust). Förvärvaren har ej rätt att häva Avtaet på grund av nämnd avvikese. Förvärvaren ska endast kunna kräva

17 8 ersättning av Överåtaren enigt denna bestämmese om och i den utsträckning den totaa skadan överstiger kronor, va rvid enskida ersättningsanspråk beaktas endast i den mån de överstiger kron or. Överstiger skadan sagda beopp ska ersä ttning utgå från första kronan. Ersättningen ska beräknas enigt 4:19 c jordabaken. Ti den de garantibrist överstiger kronor utgår ingen ersättning Överåtaren har rätt om bristen eer fe et är av sådan art att det kan avhjäpas, att på egen bekostnad söka begränsa e er åtgärda bristen eer feet i samråd med Förvärvaren om avhjäpa ndet sker utan dröjsmå och utan kostnad för Förvärvaren. Om Överåta ren inte inom 30 dagar från att Förvä rvaren påtaat brist eer fe har avhjäpt detta, äger dock Förvärvaren rätt att kräva ersättning enigt punkten 13.1 ovan Inga av de begränsning ar som uppstäs i denna punkt 13 eer i övrigt i Avtaet ska gäa för Överåtarens garantier under pun kterna 10.2 (a), (b), (c), (e), (f), (k), () och (p). Överåtarens ansvar är därvid obegränsat såvä ti beopp som tid. 14 REKLAMATION OCH PRESKRIPTION 14.1 Vi Förvärva ren göra anspråk gäande grundat på städa garantier ska han fram stäa sina krav skriftigen inom skäig tid efter det att han upptäckt e er bort upptäcka feet och senast inom 12 månader från Titrädesdagen vid äventyr att Förvärvaren annars inte kan göra gä ande anspråket. 15 I(VITTO OCH LIKVIDAVRÄKNING M.M Överåtaren ska på Titrädesdagen ti Förvärvaren överämna kvitto på eragd Ersättningsikvid. Äganderätten ti Regeri ngsfa stigheten övergår först sedan kvittot överämnats Det åigger Öve r åtaren att upprätta ikvidavräkning per Titrädesdagen. I ikv idavräkningen ska så mycket som möjigt av Regeringsfastighetens kostnader och intäkter fördeas mean Över åtaren och Förvärvaren Parterna är överens om att det statiga investeringsstöd Över åtaren erhåer och som ska tikomma Förvärvaren i en ighet med pu nkt 10.2c) ovan ska, om utbetaning skett, gottskrivas Förvä rvaren i ikvidavräkningen Det som inte kan fördeas i ikvidavräkningen, ska avräknas mean Överåtaren och Förvärvaren snarast möjigt och senast inom 60 dagar från

18 9 Titrädesdagen. Fastighetsskatten ska betraktas som en kostnad som ska periodise ras i ikvidavräkningen Överåtaren ska senast på Titrädesdagen ti Förvärvaren överämna tomtkarta med ritningar samt aa de handingar som i övrigt kan finnas hos Överåtaren och som kan erfordras för Regeringsfastig hetens förvatning. 16 SÄRSKILT ÅTAGANDE 16. För Re g er i ngsfastig h eten föreigger ett totaentreprenadavta mean Överåtaren och PEAB Sverige AB, org nr , daterat ("Entreprenadavtaet") Entreprenadsumman en igt Entreprenadavtaet eräggs i sin hehet av Överåtaren. Överåtaren ska t ise att Förvärvaren per Titrädesdagen fut ut inträder i Överåtarens stäe såsom bestäare i Entreprenadavtaet Överåtaren garanterar därmed band annat att Förvärvaren övertar samtiga rättigheter knutna ti Entreprenadavtaet Överåtaren ska tise att samtiga åtaganden som Överåtaren har med anedning av Entreprenadavtaet är uppfyda och att entreprenören uppfyt sina åtaganden. Häri in begrips samtiga åtgärder vad gäer okaernas färdigstäande och överensstämmese med hy resavtaen i biaga 10.2g) ovan. Överåtaren ska också tise att en utfärdar erforderigt sutbesked för de utförda arbetena. 17 ÖVRIGT 17. Som säkerhet för Överåtarens åtaganden enigt Avtaet ska Överåtaren tihandahåa en moderboagsborg en utfärdad av Kunskapsporten AB och i huvudsak utformad i enighet med exempe i biaga Parterna är införstådda med att Avtaet jämte biagor utgör en uttömmande reg eri ng av samtiga frågor som har betydese för överföringen av Regeringsfastigheten ti Mottagande Fastighet. Detta innebär att aa åtaganden som gjorts eer uppgifter som ämnats, skriftigen eer muntigen, fö re avtasskrivningen medvetet har uteämnats och ska sakna rättsig verkan Tiägg ti e er ändringar av Avtaet ska göras skriftigen och vederbörigen undertecknas av både Förvärvare och Överåtare Aa meddeanden och annan ikation i anedning av Avtaet ska vara skriftig och ska anses ha mottagits av mottagande Part vid överämnandet

19 O (om det evererats personigen) eer fem bankdagar efter avämnande för post befordran (om det skickats som rekommenderat brev med eer utan mottagningsbevis) ti eer på mottagande Parts nedan angivna adress (eer t i sådan annan adress som mottagande Part meddeat avsändaren för detta ändamå): a) Om ti Överåtaren : Ringcent raens Fastighets AB c/o Kunskaps Porten Att: Joakim O en Vasagatan Göteborg b) Om ti Förvärvaren: Aktieboaget Hässehomsbyggen At t: Stephan Persson Box Hässehom Med Kopia t i: Wist rand Advokatbyrå Att: Kristian Lundius Hyie stationstorg Mamö

20 11 Avtaet j ämte tihörande biagor är upprättade Parterna tagit var sitt. två (2) ikaydande exempar, varav Ort: Datum: Ort: Datum: RINGCENTRALENs FASTIGHETS AB AKTIEBOLAGET HÄSSLEHOLMSBYGGEN Stephan Persson Thord Johansson Ovanstående personers egenhändiga underskrifter bevittnas: Namnförtydigande Namnförtydigande BI LAGEFÖRTECKNING Bi aga 8. 1 Biaga 10.2b) Biaga 10.2c) Biaga 10.2g) Biaga 17.1 Avta knutna ti Regeringsfastigheten FDS-utdrag Besut om investeringsstöd ti ädrebostäder m.m. Hyreskontrakt för oka samt Bockhyresavta avseende ägenheter Exempe på moderboagsborgen

21 HYRESKONTRAKT för oka Nr: Sid (2) vrcsviird h resg1ist/-er AB Hässehoms byggen Häss e homs Kommun Loka ens adress Kontraktstid Fastighet 1130 Mac ke n 16 Borggårdsgatan 8 Bvggnad 1130 Macke n Häs s ehom Loka 6002 Trygghetsboende Kommun Hässehom Uppsiign ingstid Detta kontrakt ska sagas upp skritigen. Om uppsagning inte sker minst förangs kontraktstiden med 36 månader för varje gång. 9 månader före kontraktstidens utgång, Loka ens an viind ning Om inte annat anges, uthyrs okaen med tihörande utrymmen i be fi ntigt skick för att anvandas som Lägenheter Trygghe tsboen Lokaens storek och omfattning Butik i pan m' ca 0,00 Kontor i pan m' ca 0,00 pan m' ca 0,00 Lager i pan rn' ca 0,00 Övriga utrymmen i pan 2> pan m' ca 5 004,00 m' cå,oo Inredning Lokaen uthyres utan inredning Kronor ,00 per år utgörande hyra exkus ive nedan angivna ti ägg Varme E Erforderig uppvannning av okaen ombesörjs av hyresvä rde n Varmvatten tihandahås he a året Hyresgäste n har eget abonnemang Trappstädning Ombesörjes och bekostas av hyresgäs ten Brinse/Vtrmetitgg Utgår ej VA-kostnad Utgår ej Kostnad for kya/venti ation Utgår ej Sophtmtning Ingår i hyran Fastighetsskatt En biaga 3 Snöröj ning Ingår i hyran ndexkausu En biaga Ofii ru tscdda kostn ader Denna bestämmese g:er endast för hyreskontrakt vars öptid överstiger tre år För oförutsedda kostnadsökningar som uppkommer för fastigheten efter hyreskontraktets tecknande under kont raktstidens gång och som har sin gnmd i: a) införande eer höjning av särskid för fastigheten gäande ska, avgift eer annan påaga, som kan komma att bestas av riksdag, regering. eer annan myndighet, b) ombyggnadsåtgärder eer dyika åtgärder på fastigheten, om fast ighetsägaren åagts att utföra åtgärdcn!a på gnmd av besut av riksdag, regering eer annan myndighet och om åtgärdema inte endast avser okaen ska hyresg:sten ers:tta hyresvärden för d~ n ande av den tot<~ a åriga kostnadsökningen som beöper på okaen. Ersättning ska eräggas från och med uppkomsten av kostnadsökningen. Lokaens ande skamotsvara s:i stor de av i fastigheten utgående hyror som utgörs av den utgående hyran för okaen. Om crs~ittn i ng eräggs för mervärdesskatt och fastighetsskatt i enighet med särskid överenskommese, skamervärdesska och fastighetsskatt inte anses som ska tt enigt a) ovan. Ersättningen ska betaas enigt nedanstaende reger om hyrans betaning. Om fas t i gh e t stga rc n /h y r~sv :t rde n skattskydig ti moms för uthyrning av oknkn efter besut av skattemyndigheten sb hyresgästen utöver hyran betaa vid varje tif.i e gäande moms. Siirskida I.Jrstiimm rscr S e biaga 2 Ö J I. S\ST.\ 1:\ B %

22 S id 2(2) Beta nin g Hyran ska betaas förskottsvis senast den sista vardagen före varje kaenderkvartas börj an. genom insättning på postgiro nr O eer bankgiro nr JU n ta, betaningspåminnese Om hyresgisten inte har betaat förfaen hyresfordran, ska hyresgästen betaa ränta på hyresfordran enigt ränteagen. Vidare ska hyresgästen ersätta hyresvärdens kostnader för skri ftig betaningspåminnese enigt ag om ersättning för inkassokostnad m. m. med beopp som föjer av förordn ingen om ersttning för inkassokostnader m.m. Under hå Hyresvärden svarar fö r underhå av oka erna~ 8( Hyresgästen äger inte erhåa nedsatning i hyran för tid, varunder hyresvärden åter verkstäa sedvanigt underhå av fastigheten eer de förhyrda okaerna. Det åigger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen nar och under viken tid arbetena ska utföras. Om uthyrningen avser butik/hantverksoka för verksamhet som ar beroende av tiströmni ng av kunder, ir detta avtasvikor endast gitigt om parterna har träfat en särsk id överenskommese om detta. Skvtar m m Hyres gäs ten ar ansvarig för att vidta och bekosta dc åtgärder som förskringsboag, byggnadsnmnd, mijö- och hsoskyddsnmnd, brandmyndighet eer annan myndighet kan komma att kräva för okaens nyttjande för avsedd anvndn ing. Innan hyresgisten vidtar sådan :\tgiird, ska hyresgisten samråda med hyrcsviirden. Om hyresvärden b ir tvungen att betaa byggnadsavg i eer tiäggsavgift enigt pan- och byggagen ti föjd av att hyresgästen utan byggov har vidtag it ändringsåtgard i okaen, ska hyresgästen utge motsvarande beopp ti hyresvardcn. Under fö rutsttning att hyresgästen har få tt erforderiga mynd ighetstistånd, har hyresgästen rätt att efter samråd med hyresvarden sätta upp skyt som ir brukig fö r hyresgastens verksamhet. Detta gäer inte om hyresvarden på godtagbara grunder motsitter sig att hyresgasten sitter upp sådan skyt. Hyresgasten ir s..")'dig att vid avnyttning återstaa husfasaden i godtagbart skick. Hyresgasten ir vidare skydig att på egen bekostnad montera ned och montera upp sky tar, markiser och antenner vid större underhåsarbeten på fastigheten, såsom exempev is fasadrenovering. Hyresgasten har inte ratt ti ersttning för sådana kostnader Hyresvarden har inte rätt att utan hyresgasten medgivande satta upp automater och skytskåp på ytterväggarna ti de okaer som hyrs ut ti hyresgasten. Hyresgasten har option på att sätta upp automater och skytskåp på dessa yttervggar Hyresgästen ir ansvarig för skador ti fö jd av åverkan på skytfönster entredörrar och skytar Läsa nordningar Hyresgästen ir skydig att förse de förhyrda okaerna med sådana ås- och skyddsanord ningar som erfordras för gitigheten av hyresgastens a11trs- och fö retagsförskring. Force ma je u re Om hyresvarden ar förhindrad att fu göra sina skyd igheter enigt hyreskontraktet eer endast kan fugöra sina skydigheter ti onormat hög kostnad på grund av sådan arbetsi nstne se, bockad, edsvåda, exposion eer ingrepp av offcnt i g myndighet som hyresvärden inte råder över och inte har kunnat för utse, ir hyresvarden inte skydig att fugöra kontraktet eer betaa skadestånd. Underskri ft Detta hyreskontrakt, som från och med ikraftträdandet ersitter tidigare avta me an partema avseende i hyreskontraktet angiven oka, har upprättats i två ikaydande exempar av vika parterna tagit var sitt. Hyreskontraktet mr inte inskrivas utan särskit medgivande. Ort/datum Ortidatum Hyrcsvrd Hyresgist AB Hässehomsbygge n Hässehoms Kommun Överenskomm ese O III a, nvttning enighet med överenskommese trafad denna dag upphör detta hyreskontrakt från och med den _ ti viken dag hyresgasten ir skydig att av nytta. Ort/datum Hyresvrd Hyresgast Övcr:\ tese Ovanstående hyreskontrakt överåtes fr o m den på Fråntradande hyresgist Titradande hyresgast Pers nr/org nr Ontns t:c ndc iivcr~ tcsc uodkii nncs Ort/d at um Hyrcsvard

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Nr Sid 1 (2) Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller RegionFastigheter, REgion Skåne Sign Personnr/orgnr

Läs mer

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4 Hyresavta 2014-10-20 Hyresvärd Hyresgäst Hyresbjekt Tifart m.m. Umeå C Utvecking AB, 556867-8279. Umea Kuturhus Byggnaden Lkstaarna pa Umea 7:4 Ti hyresbjektet hör tifart för i ch urastning med frdn, se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Avseende hotellägenhet ( Lägenheten ) med lgh nr: X om x kvm, i Bostadsrättsförening Junior-Suites Veddesta. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr Sid 1 (4) (2) Lokalens adress Kommun Fastighetsbeteckning m m Gata Trappor/hus Lägenhet nr Aviseringsadress Lokalens skick Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE. mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN. och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM]

AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE. mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN. och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM] [UTKAST 2016-05-10] AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM] INDEX 1. Bakgrund... 3 2. Överlåtelseförklaring...

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2016-09-26, kl. 16.00-16.10 Lena Wallentheim (S) ordförande ( 196) Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

K Ö P E A V T A L avseende fastighet

K Ö P E A V T A L avseende fastighet K Ö P E A V T A L avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje i Askersund AB orgnr

1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje i Askersund AB orgnr Hyreskontra kt Bowlingha ll dat 20L3-10-1L rev 2014-08-11 Nr 1 Kryss î ruta innebär att den texrgätler Sid 1 ( 5 ) 1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s6025-38s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Lunnamöllan, Ängelholm Munka Ljungby 8:23 med en areal om 4235 kvm registrerad 2014-07-29, bilaga l.

KÖPEKONTRAKT. Lunnamöllan, Ängelholm Munka Ljungby 8:23 med en areal om 4235 kvm registrerad 2014-07-29, bilaga l. KÖPEKONTRAKT Köpare: Ragnar Steen (19480913Lyckahörnsvägen 14,262 91 Ängehom AfCarsson (19530409 ÖsterVärn 31,266 33 Munka Ljungby ) 50% ) 50% Säjare: Ängehoms kommun 262 80 Ängehom Fastighet: Lunnamöan,

Läs mer

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt)

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) Sid 1 (4) Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Hyresgäst(er) Hyresobjektets adress m m Fastighetsbeteckning/kommun Lägenhetsnummer Postadress Uthyrningens

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Datum EXEMPEL. kvm kvm kvm

Datum EXEMPEL. kvm kvm kvm HYRESAVTAL - avseende restaurang Datum Kontraktsnummer 1(6) Objektsnummer Diarienummer Org-/Personnr Hyresgäst Org-/Personnr Hyresobjektets adress Gata Kommun Aviseringsadress Ändamålet med förhyrningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna KÖPEAVTAL avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga Fastighet:

Läs mer

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM AB

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM AB HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM AB och REGION SKÅNE RAMAVTAL Avseende uppförande av byggnad 71 och ombyggnad av byggnad 08 inom Ängelholm 3:139 2(8) Bilageförteckning Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Ritningar och Tekniska

Läs mer

Fastighetsbeteckning/kommun

Fastighetsbeteckning/kommun Sid 1(5) HYRESAVTAL Andrahand Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er) Telefonnr dagtid Telefonnr

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

HYRESAVTAL Inneboende

HYRESAVTAL Inneboende Sid 1(5) HYRESAVTAL Inneboende Datum Kontraktsnummer Förstahandshyresgäst(er) hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er)

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd HYRESKONTRAKT Nr: U0010300 Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Personnr/orgnr: 232100-0073

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(5) DIARIENUMMER: 235 34/17 OBJEKTS-ID: AB132 004 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST:

Läs mer

~~

~~ SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Hissiaholms Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-03-30, kl. 13.30-17.20 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Motion 1986/87 :Skl75

Motion 1986/87 :Skl75 Motion 1986/87 :Sk75 Jan Bergqvist m. f. (s) Försag ti sutig regering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88, m. m. (kompetteringsprop.) ( 1986/87: 150) proposition 1986/87:150 (kompetteringsprop.) föreså

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Lunds kommun, Serviceförvaltningen

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Lunds kommun, Serviceförvaltningen HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING Nr: Sid 1 (2) Undertecknande har denna dag träffat följande blockhyresavtal som dock för sin giltighet kräver hyresnämndens godkännande: Kryss i ruta innebär att den därefter

Läs mer

AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB

AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB 1 Detta avtal om arrende ( Avtalet ) har denna dag träffats mellan 1. Borlänge kommun, 212000-2239 ( Kommunen ) 2. Lennheden Vatten AB, 556765-4750

Läs mer

---~~---inaltlli:illl~.~

---~~---inaltlli:illl~.~ SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-02-03, kl. 13.30-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx):

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Kommstyresen 2012-11-20 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Pats och tid: Asarumssaen, k7.00-18.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2012-11-14 kl. 08.30-08.50

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2012-11-14 kl. 08.30-08.50 "'.!:!.!:!.!:!3!: ~ ~ Hässehoms kommun SAMMAN1RÄDESPROTOKOL 1(8) Kommunstyresens arbetsutskott Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 20121114 k. 08.30 08.50 Urban Widmark (1vi)

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl Hlssleholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2016-05-18, kl. 15.00-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande

Läs mer

HYRESAVTAL - avseende lokal

HYRESAVTAL - avseende lokal HYRESAVTAL - avseende lokal Datum Kontraktsnummer 1(6) Objektsnummer Diarienummer (er) Hyresobjektets adress Gata Trappor/hus Lägenhetsnr Kommun Fastighetsbeteckning Aviseringsadress Ändamålet med förhyrningen

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten. KÖPEKONTRAKT Säljare Inga Johansson db C/O Visioner Advokatbyrå Gun Thorstensson Box 2, 382 21 Nybro nedan benämnd Säljaren. 281102-2942 1/1 Köpare Nybro Kommun 382 80 Nybro nedan benämnd Köparen. 212000-0753

Läs mer

Krav på medlemmar i Brygglaget Enbart den som är medlem i LFT har rätt att vara medlem i Brygglaget.

Krav på medlemmar i Brygglaget Enbart den som är medlem i LFT har rätt att vara medlem i Brygglaget. Mellan Lindholmens Fiskevårds- och Tomtägareförening, "LFT", och ett antal av LFT:s medlemmar, "Brygglaget", som anlagt en gemensam brygga på LFT:s vatten, har träffats följande AVTAL (x) Bakgrund LFT

Läs mer

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting KÖPEAVTAL mellan European Spallation Source ERIC och Skåne läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING OCH TILLTRÄDESDAG... 3 3. KÖPESKILLING... 3 4. KOSTNADER OCH INTÄKTER

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: AB 614052 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010 478 78 00 HYRESGÄST: Hyresgäst

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: U 612 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Mark, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 018-56 48 00 HYRESGÄST: Namn

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 1(5) DIARIENUMMER: OBJEKTS-ID: AB603 003 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010 478 78 00 HYRESGÄST: Hyresgäst personnr:

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mallen ska ses som förslag till avtal och reglerar relation mellan fastighetsägaren och ledningsägaren i fråga gällande markupplåtelse. Avtalet bör ses i relation

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFORESKRIFTER FOR. VALDEMARSVIKs KOMMUN

LOKALA ORDNINGSFORESKRIFTER FOR. VALDEMARSVIKs KOMMUN LOKALA ORDNINGSFORESKRIFTER FOR VALDEMARSVIKs KOMMUN Antagna av kommunfumäktige29mars 2004 10 Reviderade av kommunfumäktige 31 mars 2008 15 VALDEMARSVIKs KOMMUN 2004-03-12 2008-05-22 030001 03 1 00 20084

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen')

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen') Markupplåtelseavtal Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen') Detta avtal skall skrivas under av alla ägare till mark, som berörs av nergrävd fiberledning. Det gäller

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Ansökan om fastighetsreglering och ledningsrätt berörande Västerbodarna 1:317 och Västerbodarna 1:384 i Alingsås kommun.

Ansökan om fastighetsreglering och ledningsrätt berörande Västerbodarna 1:317 och Västerbodarna 1:384 i Alingsås kommun. Ansökan om fastighetsregering och edningsrätt berörande Västerbodarna 1:317 och Västerbodarna 1:384 i Aingsås kommun. Aingsås Kommun, ägare ti Västerbodarna 1 :384, samt Mats och Ewa Lundbad, ägare ti

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(5) DIARIENUMMER: OBJEKTS-ID: AB 614037 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST: Namn Namnsson

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Nr 742. Mot. 1973:742 lo. av fru Eriksson i Stockholm m. fl. angående utfonnrtingen av planerad tenninalbyggnad på Arlanda flygplats.

Nr 742. Mot. 1973:742 lo. av fru Eriksson i Stockholm m. fl. angående utfonnrtingen av planerad tenninalbyggnad på Arlanda flygplats. Mot. 1973:742 O Nr 742 av fru Eriksson i Stockhom m. f. angående utfonnrtingen av panerad tenninabyggnad på Aranda fygpats. En ny utrikes terminabyggnad på Aranda är besutad. Det är i hög grad en fråga

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ).

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ). UTHYRNINGSAVTAL Mellan (1) ( ) ( Medlemmen ) och (2) Hotel&Resort Norderstrand AB ( Operatören ) har denna dag träffats detta Avtal. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

AVTAL. Sjöbodslaget har byggt en bod ( Sjöboden ) på fastigheten [ ] ( Sjöbodsfastigheten ), med beteckning [ ] på bilagd kartskiss i bilaga 1.

AVTAL. Sjöbodslaget har byggt en bod ( Sjöboden ) på fastigheten [ ] ( Sjöbodsfastigheten ), med beteckning [ ] på bilagd kartskiss i bilaga 1. Mellan Lindholmens Fiskevårds- och Tomtägareförening, LFT, och ett antal av LFT:s medlemmar, Sjöbodslagen, som anlagt en gemensam sjöbod på LFT:s mark, har träffats följande AVTAL Bakgrund 1 LFT äger fastigheterna

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Bert Andersson Fastighets AB

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Bert Andersson Fastighets AB HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING Nr: Sid 1 (2) Undertecknande har denna dag träffat följande blockhyresavtal som dock för sin giltighet kräver hyresnämndens godkännande: Kryss i ruta innebär att den därefter

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark 1 Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark Undertecknad, nedan kallad fastighetsägaren, upplåter härmed, på nedan angivna villkor, mark för ledningsdragning till Lau Fiber ekonomisk

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(4) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Avtal Mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren är följande överenskommelse träffad. Fastighetsägare Namn

Läs mer

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen.

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen. Hyresvärd: Polismyndigheten i Örebro Län Hyresgäst: Fastighet: Porten 1 Adress: Klostergatan 37 Kontrakts nr:550-2 Särskilda bestämmelser, bilaga 1 till hyresavtal 1. Allmänt Aktuell förhyrning regleras

Läs mer

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5)

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Mellan Järfälla kommun (org. nr 212000-0043), nedan kallad Kommunen, och XXX (org. nr YYYYYY-yyyy), nedan kallad Exploatören, har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll tagare i arbetsmarknadspoitiska insatser - BEA Parterna träffar detta koektivavta Bestämmeser för arbetstagare i arbetsmarknadspoitiska insatser, BEA. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-06-09, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Parter Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134, 191 86 Sollentuna, ("Kommunen"), och Italian Grill KB, org.nr. 969718-7160, ("Tomträttshavaren")

Läs mer

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL KOMMUN

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL KOMMUN v V).4. r L,». I' > SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum Pats 00h tid Kaingesaen, Stadshuset, Ronneby, ki. 08:30-09.00 Besutande Ledamöter Se särskid förteckning Ersättare Se särskid förteckning

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 16) DIARIENUMMER: 235 158/17 OBJEKTS-ID: U 018 008 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST:

Läs mer

o 99 I ~ l) landstinget PROTOKOLLSUTDRAG LANDSTINGSSTYRELSEN Dm LD1 0/02757

o 99 I ~ l) landstinget PROTOKOLLSUTDRAG LANDSTINGSSTYRELSEN Dm LD1 0/02757 I ~ l) landstinget DALARNA o 99 LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2010-11-08 171 Förvärvav fastigheten Valhalla 2 I Falun Dm LD1 0/02757 Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer