Framtidens förvaltare. Kompetens för utveckling av offentligt fastighetsföretagande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens förvaltare. Kompetens för utveckling av offentligt fastighetsföretagande"

Transkript

1

2 Framtidens förvaltare Kompetens för utveckling av offentligt fastighetsföretagande

3 @ Svenska Kommunförbundet 1996 Adress: STOCKHOLM. Tel: ISBN: Text: Håkan Bejrum Produktion: com.firm Omslagsbild: Cristian Hammarström Tryckeri: Fingraf AB, Södertälje Distribution: Kommentus Förlag, Stockholm, tel:

4 Förord I syfte att utveckla fastighetsföretagande inom den offentliga sektorn samarbetar Byggforskningsrådet, Försvaret, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Statens Fastighetsverk och Svenska kyrkans församlings- och pastoratförbund kring FoU-frågor. Inom ramen för ett samarbetsavtal mellan dessa parter pågår ett omfattande utvecklingsarbete. Målet för samverkan är att initiera kunskapsuppbyggnad som kan bidra till att öka effektiviteten i den offentliga sektorns fastighetshantering. Samarbetet har antagit namnet UFOS, Utveckling för fastighetsföretagande i offentlig sektor. Inom den offentliga sektorns fastighets organisationer, liksom i privata, är idag den viktigaste uppgiften att arbeta med de grundläggande faktorer som varje ägare och förvaltare själv kan påverka på kort eller lång sikt; nyttjande och hyror, drift, underhåll och ombyggnader. Behovet av att omstrukturera lokalanvändning och fastighetsbestånd är stort. Lokaler som ger hög kundnytta, produktivitet och arbetstillfredställelse är kostnadseffektiva i den primära verksamhetens perspektiv. Genom att se fastighetsfunktionen ur detta serviceperspektiv ställs helt nya krav på förvaltarna. Miljöfrågorna är ett annat stort nytt fält. Den offentliga sektorns lokaler omfattar cirka 80 miljoner kvadratmeter, vilket är betydligt mer än beståndet av kommersiella lokaler. Hur detta fastighetsbestånd nyttjas, förvaltas och utvecklas är av stor samhällsekonomisk betydelse. Lokalkostnadsandelen varierar mellan 5 och 25 procent av totalkostnaden för den primära produktionen (skola, sjukvård etc). Syftet med denna skrift är att ta fram en kompetensprofil för framtidens förvaltare inom de offentliga fastighetsorganisationerna. Kompetensprofilen ska ses som en utgångspunkt för att utforma utbildnings- och utvecklingsinsatser. Högskoleutbildning är den utbildningsnivå som bör eftersträvas för förvaltare. Kompetenskraven är i stort sett desamma i andra delar av fastighetssektorn.

5 Skriften vänder sig till politiker och ledning i de offentliga fastighetsorganisationerna men också till övriga delar av fastighetsbranschen samt ansvariga i utbildningsdepartementet, högskolor och vidareutbildningsföretag. Den som vill utbilda sig till fastighetsförvaltare får också en ide om vilken kompetensprofil som man bör skaffa sig. Den kan också ses som en grund för diskussioner om krav för en certifiering eller auktorisation av fastighetsförvaltare. Innehållet bygger på en enkät som besvarats av fastighetsansvariga inom den offentliga sektorn, inventeringar av dagens utbildningsutbud och utbildningsprofiler för dagens yrkesverksamma. Ett drygt decenniums erfarenheter av grundutbildning, vidareutbildning av fastighetsförvaltare på högskolenivå samt forskning om offentligt fastighetsföretagande bildar referensramen. Rapporten har skrivits av Håkan Bejrum, REREC AB. En styrgrupp bestående av Stefan Westdahl, SundsvalIs kommun, Kerstin Holmberg-Jonsson, Jönköpings kyrkoförvaltning, Börje Johansson, Landstinget Västmanland, Gustav Lasota, Fortifikationsverket Eskilstuna, Jarmo Nieminen, Höganäs kommun och Kerstin WesterIund, Statens Fastighetsverk har bidragit med många värdefulla synpunkter. Ted Lindqvist har varit UFOS projektansvarige. Stockholm i mars

6 Innehåll Sammanfattning 7 1. Fastighetsförvaltningens ekonomiska betydelse Fastighetsförvaltning och fastighetsföretagande Dagens och morgondagens förvaltare - enkätresultaten i sammandrag Fastighetsförvaltarens olika roller 36. Bilaga Litteratu r Fotnoter...47

7 - --+

8 Sammanfattning Syftet med denna skrift är att ta fram en kompetensprofil för framtidens förvaltare inom de offentliga fastighetsorganisationerna. Kompetensprofilen ska ses som en utgångspunkt för att utforma utbildnings- och utvecklingsinsatser. Högskoleutbildning är den utbildningsnivå som bör eftersträvas för förvaltare. Kompetenskraven är i stort sett desamma som i andra delar av fastighetssektorn. Cirka 6 av 10 fastighets-/förvaltningschefer eller förvaltare saknar högskoleutbildning i dagsläget. Det finns således ett stort gap mellan önskvärd och faktisk formell kompetens. Offentliga fastighetsföretag har en stödjande funktion till den primära verksamheten. Kostnadseffektivitet vid en bestämd kvalitetsnivå är då det främsta ekonomiska målet. Lokaler som ger hög kundnytta, produktivitet och arbetstillfredställelse är kostnadseffektiva i den primära verksamhetens perspektiv. Att se fastighetsfunktionen ur ett serviceperspektiv ställer helt nya krav på förvaltarna. Miljöfrågorna är ett annat stort nytt fält. Den offentliga sektorns lokaler omfattar cirka 80 miljoner kvadratmeter, vilket är betydligt mer än beståndet av kommersiella lokaler. Hur detta fastighetsbestånd nyttjas, förvaltas och utvecklas är av stor samhällsekonomisk betydelse. Lokalkostnadsandelen varierar mellan 5 och 25 procent av totalkostnaden för den primära produktionen (skola, sjukvård etc). De offentliga fastighetsorganisationerna genomgår för närvarande en snabb och kraftig förändringsprocess. Under tidigt 1980-tal började man uppmärksamma de ständigt ökande lokalkostnaderna. Genom utvecklingsarbete i främst Kommunförbundets och Landstingsförbundets regi korn flera utvecklingsinsatser igång under den senare delen av 1980-talet. Delvis motstridiga utvecklingstendenser blir en börda.

9 Den statliga lokalmyndigheten - Byggnadsstyrelsen - som hade byggt upp en hög kompetens om lokalförsörjningsfrågor, började man ifrågasätta alltmera ur effektivitets- och kostnadssynpunkt. En stor förändring skedde genom den s k Ädel-reformen, då fastighetsansvaret fö; äldrevården överfördes från landstingen till kommunerna. Idag kan vi se en mängd, delvis motstridiga utvecklingstendenser som var och en kommer att ställa nya krav på den offentliga sektorns fastighetsorganisationer. Några av dessa är: En ökad medvetenhet om lokalkostnaderna hos nyttjarna av lokaler i den offentliga sektorn, delvis som en följd av introduktionen av rambudgetering. En strävan att beskriva ekonomiska, miljömässiga, tekniska m fl egenskaper för varje förvaltningsobjekt. Ett stort intresse för att utveckla metoderna för mera långsiktig planering av verksamheten i kombination med lokalresursplaneringen. En vilja att minska primärverksamhetens fasta kostnader och öka flexibiliteten i bemanning, lokalkonsumtion över tiden m m, d v s ett effektivare lokalutnyttjande. En ökad miljömedvetenhet som ställer krav på att lokalerna är miljövänliga och kretsloppsanpassade i alla skeden, d v s byggande, nyttjande, förvaltning, förändring och avveckling. Ett ökat förvaltningsåtagande genom att förvaltaren blir Facility Manager - d v s tar ett helhetsansvar för arbetsplatsen - eller Asset Manager - d v s tar ett ägar- och förvaltaransvar. Ett minskat förvaltningsåtagande genom att primärverksamheten även tar ansvar för drift och underhåll. Ett stort intresse för att servicekompetensen hos förvaltarna utvecklas - d v s utveckling av och ansvar för kundrelationer med den primära verksamheten. Ett ökat behov av installationsteknisk kompetens, speciellt vad avser inomhusklimat i skolor m m. Ett behov aven ökad beställarkompetens med avseende på främst förvaltningsentreprenader, underhåll och ombyggnad av befintliga lokaler. En behov av ökad internationalisering, d v s kunskap om EV-regler, fastighetsförvaltning i andra länder, språkkunskaper etc. De nyckelord som kännetecknar en kompetent förvaltare om fem år är enligt enkätsvaren:

10 nyckelord ekonomisk långsiktighet/fastighets ekonomi kundorien teringlserviceminded arbetsledning, adm.förmåga, ansvarstagande flexibilite t/kre ativitet/l yhördhet helhetssyn/koncernn ytta/totalansvar lokalresursplanering teknisk kunskap marknadskunskap kvalitetsmed vetenhet miljömedvetenhet % av antal svar Samtliga enkätsvar utom ett (97 procent), angav att det finns behov aven särskild fastighetsförvaltarutbildning. Den förvaltare vi ska utbilda för morgondagen bör med ledning av ovanstående ha en bred kompetens och ett stort intresse för samhällsfrågor. Förvaltarnas huvudsakligen tekniska grundutbildning bör kompletteras med ekonomi, juridik, arbetsledning, miljöfrågor etc. Nivån som på sikt bör eftersträvas motsvarar en högskoleexamen med poäng. Målen för vidareutbildningen måste av naturliga skäl anpassas mera till dagens kompetensprofil och behovet av kompletteringar inom olika ämnesområden. Det finns ett betydande utbildningsutbud men detta är långt ifrån perfekt avpassat till grund- och vidareutbildningsbehoven inom de offentliga fastighetsorganisationerna. Grundutbildningen är normalt inte anpassad till fastighetsföretagens behov av generell kompetens i kombination med spetskompetens inom vissa specifika områden. Vare sig civilekonom- eller civilingenjörsutbildningarna med fastighetsförvaltningsinriktning är optimala utbildningar i dagsläget, vad gäller sammansättningen av olika ämnesblock. Vidareutbildningen är ofta för fragmenterad och fokuserad på dagsaktuella frågor som snabbt kan förlora i betydelse. Det krävs alltså en mera sammanhängande syn på kompetensutveckling och utbildningsprogram. Enkätsvaren gav vid handen att de bärande utvecklingsinriktningarna för framtiden avser en ökad professionalism i kärnområdena inom fastighetsförvaltningen - ekonomistyrning på objektsnivå, kostnads- eller resultatansvar, långsiktig Inomhusklimatet Ingår i fastighetsförvaltarens kärnområde.

11 En liten organisation kräver en allkonstnär. förvaltningsplanering, utveckling av kundrelationer (interna och externa) samt att ta fram beslutsunderlag för politiker och ledning. Kvalitets- och miljöfrågor i vid mening (t ex inomhusklimat, arbetsmiljö) ansågs också vara en viktig utvecklingsinriktning. Med utgångspunkt från enkätsvaren och diskussionerna inom styrgruppen definierades några olika roller för framtidens fastighetsförvaltare i den offentliga sektorn: traditionell byggnadsförvaltare/fastighetsingenjör traditionell fastighetschef helhetsansvar för byggande och förvaltning av verksamhetslokaler (livscykel- eller processperspektiv) helhetsansvar för lokalförsörjnings funktionen (Service Manager) helhetsansvar för de offentliga arbetplatserna (Facility Manager) helhetsansvar för de offentligt ägda bostäderna och lokalerna (samordnad fastighetsförval tning) helhetsansvar för det offentliga fastighetsföretaget (Asset Manager). Här måste betonas att det är en väldigt stor skillnad mellan små och stora förvaltningsorganisationer. I den lilla organisationen måste varje person vara "allkonstnär" medan större organisationer kan ha olika typer av specialister. Hela tiden måste yrkesrollen och den nödvändiga kompetensen relateras till den verklighet man verkar i. Fastighetsförvaltarens yrkesroll är i själva verket flera. Hela spektret från den traditionella byggnadsförvaltaren/fastighetsingenjören till en Facility eller Asset Manager kan avses när man talar om förvaltarrollen. De idag yrkesverksamma behöver högre kompetens inom fastighetsförvaltningens kärnområden: Långsiktig ekonomisk styrning på objektsnivå. Kalkylering. Service management och kundrelationer. Att ta fram beslutsunderlag för ledning och politiker. Kvalitetsstyrning i förvaltningen. Styrning av inomhusklimat Arbetsmiljöfrågor. Löpande och planerat underhåll. I

12 Investeringar, ombyggnader och hyresgästanpassningar Juridisk förvaltning, avtalsfrågor, upphandling Information till allmänhet, media etc Vidareutbildningsprogram bör alltså i första hand utvecklas inom dessa områden. En kravspecifikation för en förvaltare bygger på att han/hon är generalist. Inom följande huvud områden bör man besitta en hög kompetens: Arbetsledning, management Fastighetsekonomi Företagsekonomi Hyres- och fastighetsrätt, entreprenadjuridik Lokalresursplanering Installationsteknik Fastighetsunderhåll Ombyggnadsteknik Service Management, marknadskunskap Miljöfrågor i fastigheter Information och förhandlingar En högskoleutbildning (180 poäng, d v s 4,5 år) motsvarande civilingenjör (Master of Science) som skulle uppfylla dessa krav kan se ut som följer: Årskurs 1 Matematik, statistik, data, 30 P Samhällsekonomi 5p Företagsekonomi 10 P Avtals- och civilrätt m entreprenadjuridik 10 P Fastighetsekonomi, Byggnads- och installationsteknik Inomhuskllmat- och miljö Drift- underhålls- och ombyggnadsteknik Investeringsanalys Fastighetsförvaltning och fastighetsföretagande Fastighetsrätt Hyres- och arrenderätt Management och marknadsföring Informationsteknologi I byggande och förvaltning Byggnadslogistik och lokairesursplanering Examensarbete 10 P 20 P 10 P 10 P 5p 10 P 5p 10 P 15 P 5p 5p 20 P 4

13 Förvaltarens arbetsuppgifter är till stor del inriktad på problemlösning. Ofta är det frågan om sammansatta och komplexa problem där man t ex behöver utvärdera ekonomin i olika tekniska eller organisatoriska lösningar. Utbildningen bör präglas av detta förhållningssätt. Tyngdpunkten ligger till tvåtredjedelar på ekonomiämnen (ink! management) och teknikämnen. Med tanke på statusaspekter, internationellt utbyte, eventuella framtida krav för auktorisation av fastighetsförvaltare måste utbildningskraven ställas högt. När det gäller vidareutbildning är ett samarbete mellan branschorganisationer och högskolor det bästa sättet att ta fram lämpliga kurser och kombinationer av kortare och längre utbildningar.

14 Fastig hetsförvaltni ngens ekonomiska betydelse 1 Inom den offentliga sektorns fastighetsföretag, liksom i privata är den viktigaste uppgiften att börja arbeta med de grundläggande faktorer som varje fastighetsägare och förvaltare själv kan påverka på kort sikt eller på längre sikt. Dessa faktorer är nyttjande och hyror, drift och underhåll. Speciellt intressanta i dagsläget är frågorna kring ombyggnad och underhåll. Har vi råd att bygga om det stora fastighetsbestånd som uppförts så att det motsvarar dagens krav på modern standard? Eller måste vi nöja oss med mera blygsamma moderniseringar eller rentav bara s k behovsanpassat underhåll eller i värsta fall inget underhåll alls? Dessa frågeställningar är lika relevanta i de offentligt ägda som den privatägda fastighetsföretagen. I de offentliga fastighetsföretagen finns ett stort behov av att omstrukturera nyttjandet och fastighetsbeståndet för att motsvara dagens krav från nyttjarna och inte minst för att minska lokalkostnadernas andel av den primära verksamhetens totalkostnader Totalt har det svenska byggnadsbeståndet en yta på knappt 650 miljoner kvadratmeter. Varje svensk" disponerar" därmed cirka 75 kvm. Värdet på fastighetsbeståndet torde ligga över 3000 miljarder kronor (efter fastighetskrisen). Den helt överskuggande delen av den svenska nationalförmögenheten utgörs av byggnader och fastigheter. Drift och underhåll kan i genomsnitt uppskattas kosta 300 kr per kvm och år, vilket medför att de totala drift- och underhållskostnaderna uppgår till cirka 200 miljarder kronor per år. Till detta kan läggas större förändringar i form av ombyggnader som kan uppskattas till minst 30 miljarder kronor per år. Dylika förändringar ingår som en naturlig och viktig del av fastighetsförvaltningen. Nyinvesteringarna i husbyggande uppgår för närvar- o b 100 () o' Fastighetsförvaltaren är en ekonomisk resurs. Varje svensk disponerar en "noramaltrea" i fastighetsbeståndet.

15 Har vi råd med ombyggnad och underhåll I framtiden? ande till cirka 25 miljarder kronor per år, vilket är rekordlågt. Förvaltningsbesluten har normalt större omfattning än nyinvesteringarna även i högkonjunkturer. Moderna byggnader består i allt högre utsträckning av kortlivade delar som måste bytas flera gånger under stommens livscykel. Därför kommer förvaltningsbesluten att få allt större dignitet. Likaså tenderar förändringarna av användningen av existerande byggnader att gå allt snabbare. Varje användningsperiod _ tenderar att bli kortare än den föregående. Nya byggnader måste därför projekteras även för nästa användning. Miljöfrågorna i vid mening kommer att spela betydligt större roll för förvaltarens vardag. Konsekvenserna av ett genomfört kretsloppstänkande i byggande och fastighetsförvaltning är det idag ingen som överblickar. Den offentliga sektorns lokaler omfattar cirka 80 miljoner kvadratmeter fördelade på kommuner cirka 50 miljoner kvm landstingen cirka 12 miljoner kvm staten cirka 10 miljoner kvm kyrkan cirka 3 miljoner kvm Detta är betydligt större än beståndet av kommersiella lokaler som uppgår till mellan 40 och 60 miljoner kvadratmeter (beroende på till vilken kategori kommersiella lokaler ägda av staten och kommunala bostadsföretag räknas.) Hur detta stora fastighetsbestånd med ett uppskattat nyanskaffningsvärde på cirka 900 miljarder kronor nytljas och förvaltas är av stor samhällsekonomisk betydelse. Lokalkostnadsandelen brukar variera mellan 5 och 25 procent av den primära produktionens totalkostnad (skola, sjukvård etc). Som ett annat exempel kan nämnas att den totala lokalkostnaden för kommunala lokaler i genomsnitt kostar varje kommuninnevånare drygt 3900 kr/år 1 Utvecklingstendenser De offentliga fastighetsorganisationerna genomgår för närvarande en snabb och kraftig förändringsprocess. Under tidigt 1980-tal började man uppmärksamma de ständigt ökande lokalkostnaderna. Genom utvecklingsarbete i främst Kommunförbundets och

16 Landstingsförbundets regi kom flera utvecklingsinsatser igång under den senare delen av 1980-talet. Den statliga lokalmyndigheten - Byggnadsstyrelsen - som hade byggt upp en hög kompetens om lokalförsörjningsfrågor, började ifrågasättas alltmera ur effektivitetsoch kostnadssynpunkt. En stor förändring skedde genom den s k Ädel-reformen, då fastighetsansvaret för äldrevården överfördes från landstingen till kommunerna. Beställare-utförareorganisationen kom att bli urtyp eller modell för många omorganisationer av den offentliga sektorns fastighetshantering. En del försökte uppnå samma resultat genom att försöka effektivisera den befintliga "inhouse"-organisationen. I vissa fall bildade man separata helägda bolag med egen resultat- och balansräkning. Några valde att privatisera fastighetsorganisationen medan andra valde att samordna det kommunala bostadsföretaget med fastighetskontoret. I många kommuner försöker man implementera "industriperspektivet" på lokalerna som en reaktion på den konstlade marknadssituation som internhyror i många fall gav upphov till. Styrningen av lokalnyttjande och lokalkostnader måste i avsaknad av korrekta priser byggas på nyckeltal och koncern direktiv. En summering efter halva 1990-talet ger vid handen att det blev en mycket stor variation med avseende på mål, organisationsmodeller, beslutsområden m m. Huvuddelen av personalen och därmed kompetensen var i stort densamma i de nya fastighetsorganisationerna. Många satsade på vidareutbildning inom främst fastighets- och företagsekonomi. En ganska omfattande nyrekrytering av chefer med kompetens från privatägda fastighetsföretag samt yngre civilekonomer och civilingenjörer skedde till de nya fastighetsorganisationerna. Men i mångt och mycket kom förvaltaren att "bli kvar vid sin läst". Idag kan vi se en mängd, delvis motstridiga utvecklingstendenser som var och en kommer att ställa nya krav på den offentliga sektorns fastighetsorganisationer. Några av dessa är: En ökad medvetenhet om lokalkostnaderna hos nyttjarna av lokaler i den offentliga sektorn, dels som en följd av introduktionen av rambudgetering. En vilja att minska primärverksamhetens fasta kostnader och öka flexibiliteten i bemanning, lokalkonsumtion över tiden m m, d v s ett effektivare lokalutnyttjande. Urtypen för den offentliga fastighetshanteringen blev beställare-utförareorganisationen.

17 Att beställa kompetens. kräver En ökad miljömedvetenhet som ställer krav på att lokalerna är miljövänliga och kretsloppsanpassade i alla skeden, d v s byggande, nyttjande, förvaltning, förändring och avveckling. Ett ökat förvaltningsåtagande genom att förvaltaren blir Facility Manager - d v s tar ett helhetsansvar för arbetsplatsen - eller Asset Manager - d v s tar ett ägar och förvaltar ansvar. Ett minskat förvaltningsåtagande genom att primärverksamheten även tar ansvar för drift och underhåll. Ett stort intresse för att servicekompetensen hos förvaltarna utvecklas - d v s utveckling av och ansvar för kundrelationer med den primära verksamheten. Ett ökat behov av installationsteknisk kompetens, speciellt vad avser inomhusklimat i skolor m m. Ett behov aven ökad beställarkompetens med avseende på främst förvaltningsentreprenader, underhåll och ombyggnad av befintliga lokaler. En behov av ökad internationalisering, dvs kunskap om EUregler, fastighetsförvaltning i andra länder, språkkunskaper etc. Den förvaltare vi ska utbilda för morgondagen bör med ledning av ovanstående ha en bred kompetens och ett stort intresse för samhällsfrågor. Förvaltarnas huvudsakligen tekniska grundutbildning bör kompletteras med ekonomi, juridik, arbetsledning, miljöfrågor etc. Det finns ett behov inom den offentliga sektorns fastighetsorganisationer aven ökad internationalisering.

18 Fastighetsförvaltning och 2 fastig hetsföretagande Någon allmänt omfattad, entydig definition av fastighetsförvaltning finns inte, utan ett flertal varianter som utformats med utgångspunkt från olika synsätt. Ett sätt att konkretisera innebörden av begreppet är att beskriva de olika funktioner eller processer som ingår: marken, d v s lokaliseringsfrågor och fastighetsintern ytterligare funktioner I verksamhetslokaler kan infrastruktur (vägar, tillkomma: ledningar etc) byggnadskapitalet, d v s lokalresursplanering verksamhetsinvesteringar investeringar (nyproduktion! styrning av lokalnyttjande ombyggnad, köp och försäljning) flyttningsservice administrativ, ekonomisk intern transportservice och juridisk förvaltning lokalservice marknadsföring extern uthyrning och intern! verksamhetsstädning televäxel planerat mark- och datanät byggnadsunderhåll säkerhetssystem, bevakning löpande mark- och restaurang byggnadsunderhåll personaldaghem drift och underhåll av tekniksystem friskvård skötsel och tillsyn av mark mm. och byggnader städning mediaförsörjning

19 I princip kan gränssnittet mellan hyresvärdens resp hyresgästens åtagande dras var som helt i de två grupperna av funktioner om man exkluderar de två förstnämnda ägarfunktionerna (tillhandahållande av mark och byggnadskapital). Normalt uppfattas fastighetsförvaltningens kärnområde som: administrativ, ekonomisk och juridisk förvaltning marknadsföring och uthyrning planerat mark-och byggnadsunderhåll löpande underhåll av mark och byggnader drift och underhåll av tekniksystem skötsel och tillsyn av mark och byggnader städning mediaförsörjning Denna lista på funktioner eller processer kan fungera som en första struktur för att beskriva arbetsuppgifter och yrkesbenämningar. Fastighetsförvaltaren är arbetsledare, varför kompetens i ledarskap, organisationsfrågor, arbetsrätt, fackliga förhandlingar m m är nödvändig. Det vidare begreppet fas t ighetsföretaga ndl? innefattar de ovannämnda förvaltningsfunktionerna, men står också för en helhetssyn och ett livscykelperspektiv på fastigheterna, dvs innefattar alla aktiviteter under fastigheternas ekonomiska livscykel- från markan skaffning via byggande och förvaltning till ombyggnad! rivning samt inkluderar stödfunktioner som marknadsanalys och finansiering. Det offentliga fastighetsföretagets huvuduppgift är att producera arbetsmiljöer och utrymme med service3 för offentliga sektorns primära verksamheter, till lägsta möjliga kostnad vid av primärverksamheten vald service- och kvalitetsnivå. Kunden är i detta fall den primära verksamheten. Fastighetsföretagandet ska ses som en stödfunktion till den primära verksamheten; skola, äldrevård, sjukvård, försvar, offentlig administration etc. Dessutom kan det offentliga fastighetsföretaget ha som uppgift att vårda och utveckla det offentligt ägda fastighetsbeståndet, t ex kulturhistoriskt värdefulla byggnader. I de offentliga fastighetsföretaget kan urskiljas ett antal kompetensområden som delvis överensstämmer med fastighetsförvaltningens funktioner eller processer enligt ovan 4 :

20 styrelsekompetens strategisk ledning fastighetsekonomi företagsekonomi controller beställarkompetens nyproduktion långtidsplanerat underhåll teknisk spetskompetens underhåll av tekniksystem drift av tekniksystem ansvar för mediaförsörjning avhjälpande underhåll inre fastighetsskötsel yttre fastighetsskötsel trappstädning verksamhetsstädning verksamhets- och tilläggsservice Vilka är då förvaltarens uppgifter idag och i framtiden? Svaret är i hög grad beroende på vilken organisationsmodell man väljer, vilka ansvarsområden och vilken kompetens man vill att förvaltaren ska ha etc, kort sagt en strategisk ledningsfråga. En gränsdragning uppåt i organisationen kan bygga på följande resonemang: I "normala" offentliga fastighetsföretag bör de flesta frågor som har att göra med de övergripande strategiska ledningsfunktionerna avgöras av den politiskt tillsatta styrelsen eller den verkställande ledningen, d v s "koncernledningen". Det exekutiva ansvaret för att genomföra strategiska styrelsebeslut ska kunna utövas aven kompetent förvaltare, åtminstone i små eller medelstora organisationer eller när man arbetar i självständiga kostnads- eller resultatenheter. Likaså kan förvaltaren vara en kompetent beställare av ombyggnads- och förvaltningsentreprenader om han/hon har god byggnadsteknisk kompetens samt är duktig på entreprenadjuridik och upphandling. Administrativ, ekonomisk och juridisk förvaltning är nödvändigt att behärska. Den tekniska spetskompetensen för att kunna vara en kompetent beställare behöver förvaltarna inom t ex installationsteknik/inomhusklimat, materialval och underhållsstrategier. Controllerfunktionen är speciell eftersom den är en stabsfunktion som ska ge stöd till bl a förvaltarna. Beställarkompetensen för nybyggnader är också speciell, men förvaltarna bör vara de som utformar den primära kravspecifikationen tillsammans med företrädare för primärverksamhet och ledning. Gränsdragningen nedåt i organisationen bestäms av förvaltningsåtagandets omfattning (hyreskontraktet) enligt ovan. Det operativa ansvaret för att den primära verksamheten får de lokaler man

21 efterfrågat, med rätt servicenivå till lägsta möjliga kostnad, ligger otvetydigt på förvaltaren. Vad som den primära verksamheten beställer i form av t ex verksamhetsservice är i mångt och mycket en fråga om vem som utför detta på mest kostnadseffektiva sätt. Att se dessa funktioner utifrån ett Facility Management-perspektiv ger ofta nya kostnadseffektiva lösningar på den operativa förvaltningen av lokaler och verksamhetsservice knuten till lokalerna. Att bestämma vad en fastighetsförvaltare ska arbeta med är således en fråga för ledningen för det offentliga fastighetsföretaget, dvs i grunden den politiskt tillsatta styrelsen. Det krävs en utveckling av styrelsekompetensen i de offentliga primärverksamheterna för att "beställningen" till framtidens offentliga fastighetsföretag och -förvaltare ska bli tydligare. Denna tydlighet kan bara uppnås genom att man formulerar verksamhetsideer, målsättningar och specifika prestandakrav på lokalresurserna och den förvaltande organisationen. Detta kan enbart ske i en utvecklad dialog mellan de primära verksamheterna, förvaltarna och ledningarna för de offentliga fastighetsorganisationerna. Utbildningsnivån idag Inom ramen för detta projekt har ingen särskild studie av utbildningsnivån bland fastighetsförvaltarna i den offentliga sektorns fastighetsorganisationer gjorts. I den s k FABUR-enkäten gjordes en kartläggning av utbildningsnivån bland olika personalkategorier i privatägda fastighetsföretag, kommunala bostadsföretag, kommuner, landsting samt statliga fastighetsbolag. Trots att antalet svar var begränsat (summa 79 besvarade enkäter av 141 utskickade) ger svaren en relativt entydig bild av utbildningsnivån i fastighetsförv altningssek torn. Bland fastighets-/förvaltningscheferna var utbildningsnivån högskoleutbildning i cirka 40 procent av fallen. Hälften av dessa hade genomgått en fastighetsinriktad utbildning. I övrigt hade man fastighetsinriktad gymnasieutbildning cirka 35 procent samt fastighetsinriktad gymnasieutbildning. Andelen utan högskoleutbildning bland fastighets-/förvaltningscheferna var alltså cirka 60 procent. Bland driftcheferna dominerar fastighetsinriktad gymnasieutbildning samt fastighetsinriktad företagsutbildning. Andelen högskoleutbildade i denna kategori var mycket låg - knappt 10 procent. Förvaltarnas utbildningsnivå.-~ påminner om fastighets-/förvaltningschefernas. Andelen högskoleutbildade och gymnasieutbilda-

22 de var något lägre bland förvaltarna. Fastighetsinriktad gymnasieutbildning var den vanligaste utbildningsformen med cirka 40 procent medan andelen fastighetsinriktad högskoleutbildning var cirka 20 procent. Två tredjedelar av förvaltarna saknar högskoleutbildning enligt enkäten. FASTIGHETS-/ FÖRVALTNINGSCHEFER Andel fastlghets-/förvaltningschefer med olika typ av utbildning. Källa: FABUR 1995 I jämförelse med utbildningsnivån för Sveriges samlade arbetskraft ligger fastighetschefer, förvaltningschefer och förvaltare ungefär i paritet med rikssnittet vad gäller utbildning på högskole- och gymnasienivå. Driftcheferna är har en klart lägre andel högskoleutbildade än riks snittet. Arbetsledarna inom fastighetsföretagen saknar ofta formell utbildning på gymnasie- eller högskolenivå och har alltså gått" den långa vägen". I små och medel-

23 (FAST. INRIKTAT ARB. MARKN. UTB. 0%) DRIFTCHEFER Andel driftchefer med olika typ av utbildning. Källa: FABUR 1995 stora organisationer saknas ofta driftchefer och formella arbetsledare, vilket kan vara en förklaring till att dessa befattningar ej beskrivits i enkätsvaren. Men i jämförelse med yrkesgrupper som har likartade arbetsuppgifter och ansvar, inte minst ekonomiskt, ligger fastighetsförvaltarkåren långt under genomsnittet. Åldersstrukturen kartlades också i FABUR-enkäten. Följande bild framkom då: Yrkeskategori Medelålder Fastighets-/förvaltningschefer 51 Driftchefer 43 Förvaltare 45 k~~~~ ~ Ålderstruktur i olika yrkesgrupper i fastighetsföretag. Källa: FABUR 1995.

Facilities Management

Facilities Management Facilities Management Fastighetsförvaltning Med fastigheten som utgångspunkt Mål att utveckla fastighetens lönsamhet Fastighetsförvaltning är en kärnverksamhet FM definition Att få fastigheter, byggnader,

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:6 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och lämna förslag

Läs mer

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft -en behovsanalys 2009-2021 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Innehållsförteckning

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesroller

Fastighetsbranschens yrkesroller 2012 Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens snämnd INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika områden. Inom branschen finns stora möjligheter,

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008 Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur - reviderad 2008 Bakgrund En gemensam och av branschen fastställd yrkesnomenklatur är en utgångspunkt för utbildningsproducenters program. Det innebär att utbildningen

Läs mer

Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016

Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016 VÄLKOMMEN TILL Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016 Högskolekursen för yrkesverksamma inom offentliga fastighetsföretag och organisationer vänder sig i första hand till dig som är fastighetschef,

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER 2009 06 26 KK15/208 STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER Syfte Styrdokumentets syfte är att tydliggöra kommunstyrelsens styrning av Kommunfastigheter samt förtydliga ansvarsgränser

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING

LUNDS UNIVERSITET VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING 1 Precision, grad av industrialisering, materialval, hållbarhet, produktivitet, lönsamhet, funktion Attraktion, vi ska trivas

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 Förord Alla organisationer och verksamheter bör regelbundet se över sin verksamhetsidé och strategi. Särskilt viktigt är det för SUNET som verkar i en snabbt föränderlig

Läs mer

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Svar beträffande Granskning av landstingets fastighetsförvaltning Med anledning av revisorernas granskning

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2017

Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2017 VÄLKOMMEN TILL Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2017 Högskolekursen för yrkesverksamma inom offentliga fastighetsföretag och organisationer vänder sig i första hand till dig som är fastighetschef,

Läs mer

Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå. Fastighetsbranschens yrkesroller

Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå. Fastighetsbranschens yrkesroller Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2014 INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten

Läs mer

2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND

2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND 2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND GENOMFÖRD VÅREN 2014 INOM RAMEN FÖR SKL MATEMATIK PISA 2015 2 (15) Innehållsförteckning Försättsblad sid 1 Innehållsförteckning sid 2 Sammanfattning

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer Dnr. 51/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen september 2000 Rev av institutionsstyrelsen 2001-01-29 Postadress

Läs mer

Eftergymnasial utbildningsnivå. Fastighetsbranschens yrkesroller

Eftergymnasial utbildningsnivå. Fastighetsbranschens yrkesroller Eftergymnasial utbildningsnivå Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens snämnd 2014 INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika områden. Inom

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

2016:26 B. Tillit på jobbet

2016:26 B. Tillit på jobbet 2016:26 B Tillit på jobbet Innehåll Sammanfattande iakttagelser 5 1 En undersökning om tillit på jobbet 9 2 Kartläggning av tillit på jobbet 13 3 Kartläggning av detaljstyrning och kontroll 19 4 Kartläggning

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov

Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov - en analys av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Att behovet av kompetens är stort i en bransch där byggandet är uppe på de högsta nivåerna på många

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Projekt med syfte att utveckla en planeringsmodell integrerat

Läs mer

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola 1. Vad är det övergripande motivet bakom utvärderingen vad är syftet? Varför? Detta är en av de viktigaste frågorna att ställa sig inför planeringen

Läs mer

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER Instrument för miljöstyrning En miljöbedömning ger dig kunskap om dina fastigheters miljöbelastning. Systemet redovisar olika miljönyckeltal

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier på operativ och strategisk nivå Utveckling av chefskapet i Göteborgs Stad är en strategiskt viktig fråga. Synsättet präglar stadens arbete

Läs mer

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Universitet och Högskola Yrkeshögskola Nivå 3 Nivå 2 Ungdom Gymnasiet Högskoleförberedande Exempelvis Teknikprogrammet Vuxen Omställning Elev/Student Yrkesvux

Läs mer

Allmän beskrivning av företaget

Allmän beskrivning av företaget Allmän beskrivning av företaget 1 UPPGIFTER OM FÖRETAGET 1.1 Företagets organisation Tom Hansson Bygg- och fastighetsutveckling AB är ett företag som bedriver konsult-, utvecklings- och utbildningsverksamhet

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng Dnr: 51/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen september 2000 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Bygga-bo-dialogen i ett regionalt perspektiv Yogesh Kumar Bygga-bo-dialogens sekretariat Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Vision En hållbar bygg- och fastighetssektor

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE Auktorisation för fastighetsförvaltare Property Manager AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

1(6) Titel: Projektdirektiv. Projekt: fastighetsbolag Idnr: Siffor. Delprojekt: Idnr: Siffor Beställare: Jan Darrell, kommunchef.

1(6) Titel: Projektdirektiv. Projekt: fastighetsbolag Idnr: Siffor. Delprojekt: Idnr: Siffor Beställare: Jan Darrell, kommunchef. 1(6) Titel: Projektdirektiv Projekt: fastighetsbolag Idnr: Siffor Delprojekt: Idnr: Siffor Beställare: Jan Darrell, kommunchef Projektledare: Extern. Version: 0.3 Skriven av: Jan Darrell, kommunchef Datum:

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

NEW PUBLIC MANAGEMENT. Pia Renman Arbetsvetenskap

NEW PUBLIC MANAGEMENT. Pia Renman Arbetsvetenskap NEW PUBLIC MANAGEMENT Pia Renman Arbetsvetenskap 2014-02-10 Dagens översikt 1 New Public Management 2 3 Kritik mot offentlig sektor Interaktiv samhällsstyrning New Public Management, NPM Samlingsbegrepp

Läs mer

dec 2014 Medicinska sekreterare en översikt

dec 2014 Medicinska sekreterare en översikt dec 2014 Medicinska sekreterare en översikt 1 Medicinska sekreterare en översikt Vision är fackförbundet som organiserar drygt 173 000 medlemmar som leder, planerar, utvecklar och administrerar välfärden.

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE Auktorisation för fastighetsförvaltare Property Manager AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Skapar mer engagemang i din fastighetsförvaltning

Skapar mer engagemang i din fastighetsförvaltning Skapar mer engagemang i din fastighetsförvaltning Rexellent Modern Property Management En kontakt. En aktör. Hos Rexellent samlar du alla fastighetens behov under ett tak och i trygga händer. Spetskompetens,

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Ji Stockholms läns landsting Ankom Stockholms läns landsting 2011-09- 2 0 DnrV2011-0599 Doss 16 Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Stockholms läns landsting

Läs mer

Förändrad ledning och styrning av Folktandvården Skåne - avsiktsförklaring

Förändrad ledning och styrning av Folktandvården Skåne - avsiktsförklaring s kansli Tandvårdschef Helena Ozolins helena.ozolins@skane.se Datum 2011-08-15 1 (6) Förändrad ledning och styrning av - avsiktsförklaring Bakgrund I Tandvårdslagen SFS 1985:125 framgår att det ska finnas

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV Sida: 1 (5) PROJEKTDIREKTIV UTREDNING/FÖRSTUDIE AV ALTERNATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NYTT EVENTUELLT KULTURHUS 1 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012 dels att godkänna rapport 2012-11-23

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Förvaltningskoordination AB Vi utvecklar Dig och Din fastighetsaffär

Förvaltningskoordination AB Vi utvecklar Dig och Din fastighetsaffär Vi utvecklar Dig och Din fastighetsaffär Folkuniversitetet- Diplomerad+Fas.ghetsförvaltare+ Förvaltarrollen+ Ove+Nordqvist+ Stockholm+2014?12?03+ Ove Nordqvist Förvaltningskoordina.on+(sept+2014?+++++)+

Läs mer

Ekonomprogram, 180 hp

Ekonomprogram, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Ekonomprogram, 180 hp BSc Programme in Business and Economics Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SEKOG Grundnivå Miun 2007/1088 Högskolepoäng

Läs mer

Landskrona Stad och Urban utveckling Strategier, arbetssätt och åtgärder

Landskrona Stad och Urban utveckling Strategier, arbetssätt och åtgärder Landskrona Stad och Urban utveckling Strategier, arbetssätt och åtgärder Följeforskning av arbetet med Landskrona innerstad från 1 januari 2013 Gunnar Blomé, Malmö Högskola, Urbana Studier Kerstin Annadotter,

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Uppföljning av Ky-studerandes sysselsättning ett år efter examen studerande examinerade 2008.

Uppföljning av Ky-studerandes sysselsättning ett år efter examen studerande examinerade 2008. Uppföljning av Ky-studerandes sysselsättning ett år efter examen studerande examinerade 2008. 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ISBN-nr: 978-91-978684-0-2 Diarienummer: YH 2010/71 Stockholm 2010 Grafisk

Läs mer

Byggherrerollen i utveckling

Byggherrerollen i utveckling Sven Fristedt 2001-03-06 Byggherrerollen i utveckling Statliga nätverkets undersökning om byggherrefunktionen De statliga byggherrarna, såväl inom statliga verk som statligt ägda bolag, har sedan 1992

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Svar på revisionsrapport: Beställar- utförarmodellen

Svar på revisionsrapport: Beställar- utförarmodellen 1(2) Servicenämnden 2015-12-03 2014/SN0174-007 Stadsrevisionen Svar på revisionsrapport: Beställar- utförarmodellen Servicenämnden har tagit del av rubricerade rapport och vill härmed lämna kommentarer

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Josefina Hinnerson 2015-05-11 PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Planerings- och utvecklingsmodell för vårdmiljöer 1. Inledning Denna projektplan beskriver förstudien som är en del av ett projekt med syfte att utveckla

Läs mer

Högskolans roll och utbildningsuppdrag 150303

Högskolans roll och utbildningsuppdrag 150303 1 Nordisk rektormøde: Akademikernes rolle i framtidens Norden Högskolans roll och utbildningsuppdrag 150303 Utredningen om Högskolans utbildningsutbud Lars Haikola 2 Utredning om högskolans utbildningsutbud;

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:37 1 (12) LS 0402-0437 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Investering för iordningsställande av lokal åt Astra Zeneca på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, byggnad C2.2 Föredragande

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE.

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE. Sid. 1 (5) Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat Kommunförbundet, har träffats följande SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1(4) Dnr SLU ua.2014.1.1.1-1814 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen 1(6) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Personalvetarprogrammet med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning,

Läs mer

Expertgruppens verksamhetsstrategi

Expertgruppens verksamhetsstrategi EBA Expertgruppen för biståndsanalys 2013-11-06 Expertgruppens verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver den strategi beträffande verksamheten som expertgruppen har valt för att utföra det givna uppdraget.

Läs mer

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Fakta Region Skåne Här arbetar 31 000 medarbetare Omsättningen är 37 miljarder kronor 93 procent av all verksamhet är Hälso- och sjukvård. Övrigt är Trafik, Kultur,

Läs mer

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Hultsfreds kommun Revisionsrapport 24 mars 2011 Elisabeth Rye Andersson Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Jobba hos oss. Skiss över tillbyggnaden på Ljungfälleskolan, som blir klar våren Illustration Arkitektbolaget.

Jobba hos oss. Skiss över tillbyggnaden på Ljungfälleskolan, som blir klar våren Illustration Arkitektbolaget. Jobba hos oss Skiss över tillbyggnaden på Ljungfälleskolan, som blir klar våren 2017. Illustration Arkitektbolaget. Vöfab... är ett fastighetsbolag i Växjö som ägs av Växjö kommun äger och förvaltar lokaler

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 1. 1. Jag arbetar i offentliga sektorn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i privata näringslivet 2. som 0 1 2 3 VD personalansvarig

Läs mer

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö En rapport från SKTF Juni 23 Sammanfattning och reflektioner Kännetecknande för olika yrken inom Svenska kyrkan är att de är relativt enkönade.

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10

Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10 μ-fab Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10 Ledning av μ-fab Director μ-fab föreståndare för μ-fab Utses av värdhögskolorna Rapporterar: inom myfab till prefekterna, och till μ-fabs styrelse

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer