Framtidens förvaltare. Kompetens för utveckling av offentligt fastighetsföretagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens förvaltare. Kompetens för utveckling av offentligt fastighetsföretagande"

Transkript

1

2 Framtidens förvaltare Kompetens för utveckling av offentligt fastighetsföretagande

3 @ Svenska Kommunförbundet 1996 Adress: STOCKHOLM. Tel: ISBN: Text: Håkan Bejrum Produktion: com.firm Omslagsbild: Cristian Hammarström Tryckeri: Fingraf AB, Södertälje Distribution: Kommentus Förlag, Stockholm, tel:

4 Förord I syfte att utveckla fastighetsföretagande inom den offentliga sektorn samarbetar Byggforskningsrådet, Försvaret, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Statens Fastighetsverk och Svenska kyrkans församlings- och pastoratförbund kring FoU-frågor. Inom ramen för ett samarbetsavtal mellan dessa parter pågår ett omfattande utvecklingsarbete. Målet för samverkan är att initiera kunskapsuppbyggnad som kan bidra till att öka effektiviteten i den offentliga sektorns fastighetshantering. Samarbetet har antagit namnet UFOS, Utveckling för fastighetsföretagande i offentlig sektor. Inom den offentliga sektorns fastighets organisationer, liksom i privata, är idag den viktigaste uppgiften att arbeta med de grundläggande faktorer som varje ägare och förvaltare själv kan påverka på kort eller lång sikt; nyttjande och hyror, drift, underhåll och ombyggnader. Behovet av att omstrukturera lokalanvändning och fastighetsbestånd är stort. Lokaler som ger hög kundnytta, produktivitet och arbetstillfredställelse är kostnadseffektiva i den primära verksamhetens perspektiv. Genom att se fastighetsfunktionen ur detta serviceperspektiv ställs helt nya krav på förvaltarna. Miljöfrågorna är ett annat stort nytt fält. Den offentliga sektorns lokaler omfattar cirka 80 miljoner kvadratmeter, vilket är betydligt mer än beståndet av kommersiella lokaler. Hur detta fastighetsbestånd nyttjas, förvaltas och utvecklas är av stor samhällsekonomisk betydelse. Lokalkostnadsandelen varierar mellan 5 och 25 procent av totalkostnaden för den primära produktionen (skola, sjukvård etc). Syftet med denna skrift är att ta fram en kompetensprofil för framtidens förvaltare inom de offentliga fastighetsorganisationerna. Kompetensprofilen ska ses som en utgångspunkt för att utforma utbildnings- och utvecklingsinsatser. Högskoleutbildning är den utbildningsnivå som bör eftersträvas för förvaltare. Kompetenskraven är i stort sett desamma i andra delar av fastighetssektorn.

5 Skriften vänder sig till politiker och ledning i de offentliga fastighetsorganisationerna men också till övriga delar av fastighetsbranschen samt ansvariga i utbildningsdepartementet, högskolor och vidareutbildningsföretag. Den som vill utbilda sig till fastighetsförvaltare får också en ide om vilken kompetensprofil som man bör skaffa sig. Den kan också ses som en grund för diskussioner om krav för en certifiering eller auktorisation av fastighetsförvaltare. Innehållet bygger på en enkät som besvarats av fastighetsansvariga inom den offentliga sektorn, inventeringar av dagens utbildningsutbud och utbildningsprofiler för dagens yrkesverksamma. Ett drygt decenniums erfarenheter av grundutbildning, vidareutbildning av fastighetsförvaltare på högskolenivå samt forskning om offentligt fastighetsföretagande bildar referensramen. Rapporten har skrivits av Håkan Bejrum, REREC AB. En styrgrupp bestående av Stefan Westdahl, SundsvalIs kommun, Kerstin Holmberg-Jonsson, Jönköpings kyrkoförvaltning, Börje Johansson, Landstinget Västmanland, Gustav Lasota, Fortifikationsverket Eskilstuna, Jarmo Nieminen, Höganäs kommun och Kerstin WesterIund, Statens Fastighetsverk har bidragit med många värdefulla synpunkter. Ted Lindqvist har varit UFOS projektansvarige. Stockholm i mars

6 Innehåll Sammanfattning 7 1. Fastighetsförvaltningens ekonomiska betydelse Fastighetsförvaltning och fastighetsföretagande Dagens och morgondagens förvaltare - enkätresultaten i sammandrag Fastighetsförvaltarens olika roller 36. Bilaga Litteratu r Fotnoter...47

7 - --+

8 Sammanfattning Syftet med denna skrift är att ta fram en kompetensprofil för framtidens förvaltare inom de offentliga fastighetsorganisationerna. Kompetensprofilen ska ses som en utgångspunkt för att utforma utbildnings- och utvecklingsinsatser. Högskoleutbildning är den utbildningsnivå som bör eftersträvas för förvaltare. Kompetenskraven är i stort sett desamma som i andra delar av fastighetssektorn. Cirka 6 av 10 fastighets-/förvaltningschefer eller förvaltare saknar högskoleutbildning i dagsläget. Det finns således ett stort gap mellan önskvärd och faktisk formell kompetens. Offentliga fastighetsföretag har en stödjande funktion till den primära verksamheten. Kostnadseffektivitet vid en bestämd kvalitetsnivå är då det främsta ekonomiska målet. Lokaler som ger hög kundnytta, produktivitet och arbetstillfredställelse är kostnadseffektiva i den primära verksamhetens perspektiv. Att se fastighetsfunktionen ur ett serviceperspektiv ställer helt nya krav på förvaltarna. Miljöfrågorna är ett annat stort nytt fält. Den offentliga sektorns lokaler omfattar cirka 80 miljoner kvadratmeter, vilket är betydligt mer än beståndet av kommersiella lokaler. Hur detta fastighetsbestånd nyttjas, förvaltas och utvecklas är av stor samhällsekonomisk betydelse. Lokalkostnadsandelen varierar mellan 5 och 25 procent av totalkostnaden för den primära produktionen (skola, sjukvård etc). De offentliga fastighetsorganisationerna genomgår för närvarande en snabb och kraftig förändringsprocess. Under tidigt 1980-tal började man uppmärksamma de ständigt ökande lokalkostnaderna. Genom utvecklingsarbete i främst Kommunförbundets och Landstingsförbundets regi korn flera utvecklingsinsatser igång under den senare delen av 1980-talet. Delvis motstridiga utvecklingstendenser blir en börda.

9 Den statliga lokalmyndigheten - Byggnadsstyrelsen - som hade byggt upp en hög kompetens om lokalförsörjningsfrågor, började man ifrågasätta alltmera ur effektivitets- och kostnadssynpunkt. En stor förändring skedde genom den s k Ädel-reformen, då fastighetsansvaret fö; äldrevården överfördes från landstingen till kommunerna. Idag kan vi se en mängd, delvis motstridiga utvecklingstendenser som var och en kommer att ställa nya krav på den offentliga sektorns fastighetsorganisationer. Några av dessa är: En ökad medvetenhet om lokalkostnaderna hos nyttjarna av lokaler i den offentliga sektorn, delvis som en följd av introduktionen av rambudgetering. En strävan att beskriva ekonomiska, miljömässiga, tekniska m fl egenskaper för varje förvaltningsobjekt. Ett stort intresse för att utveckla metoderna för mera långsiktig planering av verksamheten i kombination med lokalresursplaneringen. En vilja att minska primärverksamhetens fasta kostnader och öka flexibiliteten i bemanning, lokalkonsumtion över tiden m m, d v s ett effektivare lokalutnyttjande. En ökad miljömedvetenhet som ställer krav på att lokalerna är miljövänliga och kretsloppsanpassade i alla skeden, d v s byggande, nyttjande, förvaltning, förändring och avveckling. Ett ökat förvaltningsåtagande genom att förvaltaren blir Facility Manager - d v s tar ett helhetsansvar för arbetsplatsen - eller Asset Manager - d v s tar ett ägar- och förvaltaransvar. Ett minskat förvaltningsåtagande genom att primärverksamheten även tar ansvar för drift och underhåll. Ett stort intresse för att servicekompetensen hos förvaltarna utvecklas - d v s utveckling av och ansvar för kundrelationer med den primära verksamheten. Ett ökat behov av installationsteknisk kompetens, speciellt vad avser inomhusklimat i skolor m m. Ett behov aven ökad beställarkompetens med avseende på främst förvaltningsentreprenader, underhåll och ombyggnad av befintliga lokaler. En behov av ökad internationalisering, d v s kunskap om EV-regler, fastighetsförvaltning i andra länder, språkkunskaper etc. De nyckelord som kännetecknar en kompetent förvaltare om fem år är enligt enkätsvaren:

10 nyckelord ekonomisk långsiktighet/fastighets ekonomi kundorien teringlserviceminded arbetsledning, adm.förmåga, ansvarstagande flexibilite t/kre ativitet/l yhördhet helhetssyn/koncernn ytta/totalansvar lokalresursplanering teknisk kunskap marknadskunskap kvalitetsmed vetenhet miljömedvetenhet % av antal svar Samtliga enkätsvar utom ett (97 procent), angav att det finns behov aven särskild fastighetsförvaltarutbildning. Den förvaltare vi ska utbilda för morgondagen bör med ledning av ovanstående ha en bred kompetens och ett stort intresse för samhällsfrågor. Förvaltarnas huvudsakligen tekniska grundutbildning bör kompletteras med ekonomi, juridik, arbetsledning, miljöfrågor etc. Nivån som på sikt bör eftersträvas motsvarar en högskoleexamen med poäng. Målen för vidareutbildningen måste av naturliga skäl anpassas mera till dagens kompetensprofil och behovet av kompletteringar inom olika ämnesområden. Det finns ett betydande utbildningsutbud men detta är långt ifrån perfekt avpassat till grund- och vidareutbildningsbehoven inom de offentliga fastighetsorganisationerna. Grundutbildningen är normalt inte anpassad till fastighetsföretagens behov av generell kompetens i kombination med spetskompetens inom vissa specifika områden. Vare sig civilekonom- eller civilingenjörsutbildningarna med fastighetsförvaltningsinriktning är optimala utbildningar i dagsläget, vad gäller sammansättningen av olika ämnesblock. Vidareutbildningen är ofta för fragmenterad och fokuserad på dagsaktuella frågor som snabbt kan förlora i betydelse. Det krävs alltså en mera sammanhängande syn på kompetensutveckling och utbildningsprogram. Enkätsvaren gav vid handen att de bärande utvecklingsinriktningarna för framtiden avser en ökad professionalism i kärnområdena inom fastighetsförvaltningen - ekonomistyrning på objektsnivå, kostnads- eller resultatansvar, långsiktig Inomhusklimatet Ingår i fastighetsförvaltarens kärnområde.

11 En liten organisation kräver en allkonstnär. förvaltningsplanering, utveckling av kundrelationer (interna och externa) samt att ta fram beslutsunderlag för politiker och ledning. Kvalitets- och miljöfrågor i vid mening (t ex inomhusklimat, arbetsmiljö) ansågs också vara en viktig utvecklingsinriktning. Med utgångspunkt från enkätsvaren och diskussionerna inom styrgruppen definierades några olika roller för framtidens fastighetsförvaltare i den offentliga sektorn: traditionell byggnadsförvaltare/fastighetsingenjör traditionell fastighetschef helhetsansvar för byggande och förvaltning av verksamhetslokaler (livscykel- eller processperspektiv) helhetsansvar för lokalförsörjnings funktionen (Service Manager) helhetsansvar för de offentliga arbetplatserna (Facility Manager) helhetsansvar för de offentligt ägda bostäderna och lokalerna (samordnad fastighetsförval tning) helhetsansvar för det offentliga fastighetsföretaget (Asset Manager). Här måste betonas att det är en väldigt stor skillnad mellan små och stora förvaltningsorganisationer. I den lilla organisationen måste varje person vara "allkonstnär" medan större organisationer kan ha olika typer av specialister. Hela tiden måste yrkesrollen och den nödvändiga kompetensen relateras till den verklighet man verkar i. Fastighetsförvaltarens yrkesroll är i själva verket flera. Hela spektret från den traditionella byggnadsförvaltaren/fastighetsingenjören till en Facility eller Asset Manager kan avses när man talar om förvaltarrollen. De idag yrkesverksamma behöver högre kompetens inom fastighetsförvaltningens kärnområden: Långsiktig ekonomisk styrning på objektsnivå. Kalkylering. Service management och kundrelationer. Att ta fram beslutsunderlag för ledning och politiker. Kvalitetsstyrning i förvaltningen. Styrning av inomhusklimat Arbetsmiljöfrågor. Löpande och planerat underhåll. I

12 Investeringar, ombyggnader och hyresgästanpassningar Juridisk förvaltning, avtalsfrågor, upphandling Information till allmänhet, media etc Vidareutbildningsprogram bör alltså i första hand utvecklas inom dessa områden. En kravspecifikation för en förvaltare bygger på att han/hon är generalist. Inom följande huvud områden bör man besitta en hög kompetens: Arbetsledning, management Fastighetsekonomi Företagsekonomi Hyres- och fastighetsrätt, entreprenadjuridik Lokalresursplanering Installationsteknik Fastighetsunderhåll Ombyggnadsteknik Service Management, marknadskunskap Miljöfrågor i fastigheter Information och förhandlingar En högskoleutbildning (180 poäng, d v s 4,5 år) motsvarande civilingenjör (Master of Science) som skulle uppfylla dessa krav kan se ut som följer: Årskurs 1 Matematik, statistik, data, 30 P Samhällsekonomi 5p Företagsekonomi 10 P Avtals- och civilrätt m entreprenadjuridik 10 P Fastighetsekonomi, Byggnads- och installationsteknik Inomhuskllmat- och miljö Drift- underhålls- och ombyggnadsteknik Investeringsanalys Fastighetsförvaltning och fastighetsföretagande Fastighetsrätt Hyres- och arrenderätt Management och marknadsföring Informationsteknologi I byggande och förvaltning Byggnadslogistik och lokairesursplanering Examensarbete 10 P 20 P 10 P 10 P 5p 10 P 5p 10 P 15 P 5p 5p 20 P 4

13 Förvaltarens arbetsuppgifter är till stor del inriktad på problemlösning. Ofta är det frågan om sammansatta och komplexa problem där man t ex behöver utvärdera ekonomin i olika tekniska eller organisatoriska lösningar. Utbildningen bör präglas av detta förhållningssätt. Tyngdpunkten ligger till tvåtredjedelar på ekonomiämnen (ink! management) och teknikämnen. Med tanke på statusaspekter, internationellt utbyte, eventuella framtida krav för auktorisation av fastighetsförvaltare måste utbildningskraven ställas högt. När det gäller vidareutbildning är ett samarbete mellan branschorganisationer och högskolor det bästa sättet att ta fram lämpliga kurser och kombinationer av kortare och längre utbildningar.

14 Fastig hetsförvaltni ngens ekonomiska betydelse 1 Inom den offentliga sektorns fastighetsföretag, liksom i privata är den viktigaste uppgiften att börja arbeta med de grundläggande faktorer som varje fastighetsägare och förvaltare själv kan påverka på kort sikt eller på längre sikt. Dessa faktorer är nyttjande och hyror, drift och underhåll. Speciellt intressanta i dagsläget är frågorna kring ombyggnad och underhåll. Har vi råd att bygga om det stora fastighetsbestånd som uppförts så att det motsvarar dagens krav på modern standard? Eller måste vi nöja oss med mera blygsamma moderniseringar eller rentav bara s k behovsanpassat underhåll eller i värsta fall inget underhåll alls? Dessa frågeställningar är lika relevanta i de offentligt ägda som den privatägda fastighetsföretagen. I de offentliga fastighetsföretagen finns ett stort behov av att omstrukturera nyttjandet och fastighetsbeståndet för att motsvara dagens krav från nyttjarna och inte minst för att minska lokalkostnadernas andel av den primära verksamhetens totalkostnader Totalt har det svenska byggnadsbeståndet en yta på knappt 650 miljoner kvadratmeter. Varje svensk" disponerar" därmed cirka 75 kvm. Värdet på fastighetsbeståndet torde ligga över 3000 miljarder kronor (efter fastighetskrisen). Den helt överskuggande delen av den svenska nationalförmögenheten utgörs av byggnader och fastigheter. Drift och underhåll kan i genomsnitt uppskattas kosta 300 kr per kvm och år, vilket medför att de totala drift- och underhållskostnaderna uppgår till cirka 200 miljarder kronor per år. Till detta kan läggas större förändringar i form av ombyggnader som kan uppskattas till minst 30 miljarder kronor per år. Dylika förändringar ingår som en naturlig och viktig del av fastighetsförvaltningen. Nyinvesteringarna i husbyggande uppgår för närvar- o b 100 () o' Fastighetsförvaltaren är en ekonomisk resurs. Varje svensk disponerar en "noramaltrea" i fastighetsbeståndet.

15 Har vi råd med ombyggnad och underhåll I framtiden? ande till cirka 25 miljarder kronor per år, vilket är rekordlågt. Förvaltningsbesluten har normalt större omfattning än nyinvesteringarna även i högkonjunkturer. Moderna byggnader består i allt högre utsträckning av kortlivade delar som måste bytas flera gånger under stommens livscykel. Därför kommer förvaltningsbesluten att få allt större dignitet. Likaså tenderar förändringarna av användningen av existerande byggnader att gå allt snabbare. Varje användningsperiod _ tenderar att bli kortare än den föregående. Nya byggnader måste därför projekteras även för nästa användning. Miljöfrågorna i vid mening kommer att spela betydligt större roll för förvaltarens vardag. Konsekvenserna av ett genomfört kretsloppstänkande i byggande och fastighetsförvaltning är det idag ingen som överblickar. Den offentliga sektorns lokaler omfattar cirka 80 miljoner kvadratmeter fördelade på kommuner cirka 50 miljoner kvm landstingen cirka 12 miljoner kvm staten cirka 10 miljoner kvm kyrkan cirka 3 miljoner kvm Detta är betydligt större än beståndet av kommersiella lokaler som uppgår till mellan 40 och 60 miljoner kvadratmeter (beroende på till vilken kategori kommersiella lokaler ägda av staten och kommunala bostadsföretag räknas.) Hur detta stora fastighetsbestånd med ett uppskattat nyanskaffningsvärde på cirka 900 miljarder kronor nytljas och förvaltas är av stor samhällsekonomisk betydelse. Lokalkostnadsandelen brukar variera mellan 5 och 25 procent av den primära produktionens totalkostnad (skola, sjukvård etc). Som ett annat exempel kan nämnas att den totala lokalkostnaden för kommunala lokaler i genomsnitt kostar varje kommuninnevånare drygt 3900 kr/år 1 Utvecklingstendenser De offentliga fastighetsorganisationerna genomgår för närvarande en snabb och kraftig förändringsprocess. Under tidigt 1980-tal började man uppmärksamma de ständigt ökande lokalkostnaderna. Genom utvecklingsarbete i främst Kommunförbundets och

16 Landstingsförbundets regi kom flera utvecklingsinsatser igång under den senare delen av 1980-talet. Den statliga lokalmyndigheten - Byggnadsstyrelsen - som hade byggt upp en hög kompetens om lokalförsörjningsfrågor, började ifrågasättas alltmera ur effektivitetsoch kostnadssynpunkt. En stor förändring skedde genom den s k Ädel-reformen, då fastighetsansvaret för äldrevården överfördes från landstingen till kommunerna. Beställare-utförareorganisationen kom att bli urtyp eller modell för många omorganisationer av den offentliga sektorns fastighetshantering. En del försökte uppnå samma resultat genom att försöka effektivisera den befintliga "inhouse"-organisationen. I vissa fall bildade man separata helägda bolag med egen resultat- och balansräkning. Några valde att privatisera fastighetsorganisationen medan andra valde att samordna det kommunala bostadsföretaget med fastighetskontoret. I många kommuner försöker man implementera "industriperspektivet" på lokalerna som en reaktion på den konstlade marknadssituation som internhyror i många fall gav upphov till. Styrningen av lokalnyttjande och lokalkostnader måste i avsaknad av korrekta priser byggas på nyckeltal och koncern direktiv. En summering efter halva 1990-talet ger vid handen att det blev en mycket stor variation med avseende på mål, organisationsmodeller, beslutsområden m m. Huvuddelen av personalen och därmed kompetensen var i stort densamma i de nya fastighetsorganisationerna. Många satsade på vidareutbildning inom främst fastighets- och företagsekonomi. En ganska omfattande nyrekrytering av chefer med kompetens från privatägda fastighetsföretag samt yngre civilekonomer och civilingenjörer skedde till de nya fastighetsorganisationerna. Men i mångt och mycket kom förvaltaren att "bli kvar vid sin läst". Idag kan vi se en mängd, delvis motstridiga utvecklingstendenser som var och en kommer att ställa nya krav på den offentliga sektorns fastighetsorganisationer. Några av dessa är: En ökad medvetenhet om lokalkostnaderna hos nyttjarna av lokaler i den offentliga sektorn, dels som en följd av introduktionen av rambudgetering. En vilja att minska primärverksamhetens fasta kostnader och öka flexibiliteten i bemanning, lokalkonsumtion över tiden m m, d v s ett effektivare lokalutnyttjande. Urtypen för den offentliga fastighetshanteringen blev beställare-utförareorganisationen.

17 Att beställa kompetens. kräver En ökad miljömedvetenhet som ställer krav på att lokalerna är miljövänliga och kretsloppsanpassade i alla skeden, d v s byggande, nyttjande, förvaltning, förändring och avveckling. Ett ökat förvaltningsåtagande genom att förvaltaren blir Facility Manager - d v s tar ett helhetsansvar för arbetsplatsen - eller Asset Manager - d v s tar ett ägar och förvaltar ansvar. Ett minskat förvaltningsåtagande genom att primärverksamheten även tar ansvar för drift och underhåll. Ett stort intresse för att servicekompetensen hos förvaltarna utvecklas - d v s utveckling av och ansvar för kundrelationer med den primära verksamheten. Ett ökat behov av installationsteknisk kompetens, speciellt vad avser inomhusklimat i skolor m m. Ett behov aven ökad beställarkompetens med avseende på främst förvaltningsentreprenader, underhåll och ombyggnad av befintliga lokaler. En behov av ökad internationalisering, dvs kunskap om EUregler, fastighetsförvaltning i andra länder, språkkunskaper etc. Den förvaltare vi ska utbilda för morgondagen bör med ledning av ovanstående ha en bred kompetens och ett stort intresse för samhällsfrågor. Förvaltarnas huvudsakligen tekniska grundutbildning bör kompletteras med ekonomi, juridik, arbetsledning, miljöfrågor etc. Det finns ett behov inom den offentliga sektorns fastighetsorganisationer aven ökad internationalisering.

18 Fastighetsförvaltning och 2 fastig hetsföretagande Någon allmänt omfattad, entydig definition av fastighetsförvaltning finns inte, utan ett flertal varianter som utformats med utgångspunkt från olika synsätt. Ett sätt att konkretisera innebörden av begreppet är att beskriva de olika funktioner eller processer som ingår: marken, d v s lokaliseringsfrågor och fastighetsintern ytterligare funktioner I verksamhetslokaler kan infrastruktur (vägar, tillkomma: ledningar etc) byggnadskapitalet, d v s lokalresursplanering verksamhetsinvesteringar investeringar (nyproduktion! styrning av lokalnyttjande ombyggnad, köp och försäljning) flyttningsservice administrativ, ekonomisk intern transportservice och juridisk förvaltning lokalservice marknadsföring extern uthyrning och intern! verksamhetsstädning televäxel planerat mark- och datanät byggnadsunderhåll säkerhetssystem, bevakning löpande mark- och restaurang byggnadsunderhåll personaldaghem drift och underhåll av tekniksystem friskvård skötsel och tillsyn av mark mm. och byggnader städning mediaförsörjning

19 I princip kan gränssnittet mellan hyresvärdens resp hyresgästens åtagande dras var som helt i de två grupperna av funktioner om man exkluderar de två förstnämnda ägarfunktionerna (tillhandahållande av mark och byggnadskapital). Normalt uppfattas fastighetsförvaltningens kärnområde som: administrativ, ekonomisk och juridisk förvaltning marknadsföring och uthyrning planerat mark-och byggnadsunderhåll löpande underhåll av mark och byggnader drift och underhåll av tekniksystem skötsel och tillsyn av mark och byggnader städning mediaförsörjning Denna lista på funktioner eller processer kan fungera som en första struktur för att beskriva arbetsuppgifter och yrkesbenämningar. Fastighetsförvaltaren är arbetsledare, varför kompetens i ledarskap, organisationsfrågor, arbetsrätt, fackliga förhandlingar m m är nödvändig. Det vidare begreppet fas t ighetsföretaga ndl? innefattar de ovannämnda förvaltningsfunktionerna, men står också för en helhetssyn och ett livscykelperspektiv på fastigheterna, dvs innefattar alla aktiviteter under fastigheternas ekonomiska livscykel- från markan skaffning via byggande och förvaltning till ombyggnad! rivning samt inkluderar stödfunktioner som marknadsanalys och finansiering. Det offentliga fastighetsföretagets huvuduppgift är att producera arbetsmiljöer och utrymme med service3 för offentliga sektorns primära verksamheter, till lägsta möjliga kostnad vid av primärverksamheten vald service- och kvalitetsnivå. Kunden är i detta fall den primära verksamheten. Fastighetsföretagandet ska ses som en stödfunktion till den primära verksamheten; skola, äldrevård, sjukvård, försvar, offentlig administration etc. Dessutom kan det offentliga fastighetsföretaget ha som uppgift att vårda och utveckla det offentligt ägda fastighetsbeståndet, t ex kulturhistoriskt värdefulla byggnader. I de offentliga fastighetsföretaget kan urskiljas ett antal kompetensområden som delvis överensstämmer med fastighetsförvaltningens funktioner eller processer enligt ovan 4 :

20 styrelsekompetens strategisk ledning fastighetsekonomi företagsekonomi controller beställarkompetens nyproduktion långtidsplanerat underhåll teknisk spetskompetens underhåll av tekniksystem drift av tekniksystem ansvar för mediaförsörjning avhjälpande underhåll inre fastighetsskötsel yttre fastighetsskötsel trappstädning verksamhetsstädning verksamhets- och tilläggsservice Vilka är då förvaltarens uppgifter idag och i framtiden? Svaret är i hög grad beroende på vilken organisationsmodell man väljer, vilka ansvarsområden och vilken kompetens man vill att förvaltaren ska ha etc, kort sagt en strategisk ledningsfråga. En gränsdragning uppåt i organisationen kan bygga på följande resonemang: I "normala" offentliga fastighetsföretag bör de flesta frågor som har att göra med de övergripande strategiska ledningsfunktionerna avgöras av den politiskt tillsatta styrelsen eller den verkställande ledningen, d v s "koncernledningen". Det exekutiva ansvaret för att genomföra strategiska styrelsebeslut ska kunna utövas aven kompetent förvaltare, åtminstone i små eller medelstora organisationer eller när man arbetar i självständiga kostnads- eller resultatenheter. Likaså kan förvaltaren vara en kompetent beställare av ombyggnads- och förvaltningsentreprenader om han/hon har god byggnadsteknisk kompetens samt är duktig på entreprenadjuridik och upphandling. Administrativ, ekonomisk och juridisk förvaltning är nödvändigt att behärska. Den tekniska spetskompetensen för att kunna vara en kompetent beställare behöver förvaltarna inom t ex installationsteknik/inomhusklimat, materialval och underhållsstrategier. Controllerfunktionen är speciell eftersom den är en stabsfunktion som ska ge stöd till bl a förvaltarna. Beställarkompetensen för nybyggnader är också speciell, men förvaltarna bör vara de som utformar den primära kravspecifikationen tillsammans med företrädare för primärverksamhet och ledning. Gränsdragningen nedåt i organisationen bestäms av förvaltningsåtagandets omfattning (hyreskontraktet) enligt ovan. Det operativa ansvaret för att den primära verksamheten får de lokaler man

21 efterfrågat, med rätt servicenivå till lägsta möjliga kostnad, ligger otvetydigt på förvaltaren. Vad som den primära verksamheten beställer i form av t ex verksamhetsservice är i mångt och mycket en fråga om vem som utför detta på mest kostnadseffektiva sätt. Att se dessa funktioner utifrån ett Facility Management-perspektiv ger ofta nya kostnadseffektiva lösningar på den operativa förvaltningen av lokaler och verksamhetsservice knuten till lokalerna. Att bestämma vad en fastighetsförvaltare ska arbeta med är således en fråga för ledningen för det offentliga fastighetsföretaget, dvs i grunden den politiskt tillsatta styrelsen. Det krävs en utveckling av styrelsekompetensen i de offentliga primärverksamheterna för att "beställningen" till framtidens offentliga fastighetsföretag och -förvaltare ska bli tydligare. Denna tydlighet kan bara uppnås genom att man formulerar verksamhetsideer, målsättningar och specifika prestandakrav på lokalresurserna och den förvaltande organisationen. Detta kan enbart ske i en utvecklad dialog mellan de primära verksamheterna, förvaltarna och ledningarna för de offentliga fastighetsorganisationerna. Utbildningsnivån idag Inom ramen för detta projekt har ingen särskild studie av utbildningsnivån bland fastighetsförvaltarna i den offentliga sektorns fastighetsorganisationer gjorts. I den s k FABUR-enkäten gjordes en kartläggning av utbildningsnivån bland olika personalkategorier i privatägda fastighetsföretag, kommunala bostadsföretag, kommuner, landsting samt statliga fastighetsbolag. Trots att antalet svar var begränsat (summa 79 besvarade enkäter av 141 utskickade) ger svaren en relativt entydig bild av utbildningsnivån i fastighetsförv altningssek torn. Bland fastighets-/förvaltningscheferna var utbildningsnivån högskoleutbildning i cirka 40 procent av fallen. Hälften av dessa hade genomgått en fastighetsinriktad utbildning. I övrigt hade man fastighetsinriktad gymnasieutbildning cirka 35 procent samt fastighetsinriktad gymnasieutbildning. Andelen utan högskoleutbildning bland fastighets-/förvaltningscheferna var alltså cirka 60 procent. Bland driftcheferna dominerar fastighetsinriktad gymnasieutbildning samt fastighetsinriktad företagsutbildning. Andelen högskoleutbildade i denna kategori var mycket låg - knappt 10 procent. Förvaltarnas utbildningsnivå.-~ påminner om fastighets-/förvaltningschefernas. Andelen högskoleutbildade och gymnasieutbilda-

22 de var något lägre bland förvaltarna. Fastighetsinriktad gymnasieutbildning var den vanligaste utbildningsformen med cirka 40 procent medan andelen fastighetsinriktad högskoleutbildning var cirka 20 procent. Två tredjedelar av förvaltarna saknar högskoleutbildning enligt enkäten. FASTIGHETS-/ FÖRVALTNINGSCHEFER Andel fastlghets-/förvaltningschefer med olika typ av utbildning. Källa: FABUR 1995 I jämförelse med utbildningsnivån för Sveriges samlade arbetskraft ligger fastighetschefer, förvaltningschefer och förvaltare ungefär i paritet med rikssnittet vad gäller utbildning på högskole- och gymnasienivå. Driftcheferna är har en klart lägre andel högskoleutbildade än riks snittet. Arbetsledarna inom fastighetsföretagen saknar ofta formell utbildning på gymnasie- eller högskolenivå och har alltså gått" den långa vägen". I små och medel-

23 (FAST. INRIKTAT ARB. MARKN. UTB. 0%) DRIFTCHEFER Andel driftchefer med olika typ av utbildning. Källa: FABUR 1995 stora organisationer saknas ofta driftchefer och formella arbetsledare, vilket kan vara en förklaring till att dessa befattningar ej beskrivits i enkätsvaren. Men i jämförelse med yrkesgrupper som har likartade arbetsuppgifter och ansvar, inte minst ekonomiskt, ligger fastighetsförvaltarkåren långt under genomsnittet. Åldersstrukturen kartlades också i FABUR-enkäten. Följande bild framkom då: Yrkeskategori Medelålder Fastighets-/förvaltningschefer 51 Driftchefer 43 Förvaltare 45 k~~~~ ~ Ålderstruktur i olika yrkesgrupper i fastighetsföretag. Källa: FABUR 1995.

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S.) Hur det är tänkt, och hur det kan fung r

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S.) Hur det är tänkt, och hur det kan fung r Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S.) n ern I SAMMA DRAG Hur det är tänkt, och hur det kan fung r Minirapport om offentligt fastighetsföretagande från U.F.G.S. Rapportserien

Läs mer

Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning

Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning av Ulrika Nylander Kristina Rinman Erik Persson Rapport nr 9 KTHs Bostadsprojekt FÖRORD Denna rapport, Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning, är en fristående

Läs mer

Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S) Rätt process

Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S) Rätt process Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S) Rätt process Arbetsmodell för processledning och processanalys i offentliga fastighetsföretag Arbetsmodell för processledning och processanalys

Läs mer

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Förord Under senare tid har det skett ett antal transaktioner där kommuner sålt verksamhetsfastigheter inom t ex sjukvård

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor

Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor Svenska Kommunförbundet 1997 Adress: 118 82 STOCKHOLM, tfn 08-772 41 00 E-post: fastighet@svekom.se Webbplats: www.svekom.se ISBN: 91-7099-692-X Text:

Läs mer

Kunddriven fastighetsförvaltning

Kunddriven fastighetsförvaltning Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och Fastighetsekonomiprogrammet Kunddriven fastighetsförvaltning -En undersökning av kundarbete i en bransch i förändring C-Uppsats, 10p Författare:

Läs mer

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården På uppdrag av Partsrådet Rapport 2010 05 27 Stig Tegle, Tegle Research Åsa Axelsdotter

Läs mer

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Micartur AB Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Maj 2011 Dag Boman Anna Hedlin Mari Månsson Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING...

Läs mer

Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag

Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag Version 2, maj 2012 Tidigare versioner: Version 1, mars 2012. Remissomgång Version 1, april 2012 Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag Maj 2012 Sida 1 av 19 Om BELOK Beställargruppen

Läs mer

KOMPETENSER FÖR HANDLINGSKRAFT. Baskunskaper viktig grund men handlingskompetenser gör skillnaden!

KOMPETENSER FÖR HANDLINGSKRAFT. Baskunskaper viktig grund men handlingskompetenser gör skillnaden! KOMPETENSER FÖR HANDLINGSKRAFT Baskunskaper viktig grund men handlingskompetenser gör skillnaden! INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Undersökningen 4 2. Handlingskompetenser i ett internationellt perspektiv

Läs mer

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Innehåll Fastighetschefen har ordet... 3 Verksamhetsidé, strategier och mål... 6 Organisation...

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Internhyror i Säffle kommun

Internhyror i Säffle kommun Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Nils-Olov Andersson & Roy Nygren Internhyror i Säffle kommun Examensarbete, C-uppsats, 15 poäng Företagsekonomi Datum/Termin: 2008-06-04 Handledare: Bengt Bengtsson

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET. Smörja i tid. Förebyggande underhåll i kommunens verksamhetslokaler

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET. Smörja i tid. Förebyggande underhåll i kommunens verksamhetslokaler SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Smörja i tid Förebyggande underhåll i kommunens verksamhetslokaler Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00 Epost: fastighet@svekom.se Webbplats:

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Analys av drift- och underhållskostnader

Analys av drift- och underhållskostnader Analys av drift- och underhållskostnader påverkande faktorer Kristian Isberg copyright Kristian Isberg Institutionen för byggvetenskaper, Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP--09/5394

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Konsultrapport Översyn av PA-funktionerna för kommunerna i Hälsingland Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Rolf Hammar Annika Smedman Torsten Sjöström oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Saknar Redovisningsekonomer från Handelshögskolan i Göteborg några kunskaper och färdigheter?

Saknar Redovisningsekonomer från Handelshögskolan i Göteborg några kunskaper och färdigheter? Företagsekonomiska institutionen Saknar Redovisningsekonomer från Handelshögskolan i Göteborg några kunskaper och färdigheter? - med avseende på de krav som ställs på dem i deras yrkesroll Magisteruppsats

Läs mer