!"#$%&'()(*$%+,('-.#%#+,/#+&"#&' %*$%+,/#+"1$#%+!"#$%&$'()*%+$)($%&$),--./%

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$%&'()(*$%+,('-.#%#+,/#+&"#&'01-+ 2.%*$%+,/#+"1$#%+!"#$%&$'()*%+$)($%&$),--./%"

Transkript

1 !"#$%&'()(*$%+,('-.#%#+,/#+&"#&' %*$%+,/#+"1$#%+ +!"#$%&$'()*%+$)($%&$),--./%

2 Copyright Sema Kadir, Maria Karlsson, 2011 Lunds tekniska högskola Telefon: Institutionen för byggvetenskaper Telefax: Byggproduktion Box LUND Tryckt av Media-Tryck 2011 Hemsida: 2

3 Värdeskapande faktorer för särskilt boende för äldre Factors that adds value to residential care facilities Examensarbete utfört av/master of Science Thesis by: Sema Kadir och Maria Karlsson, Civilingenjörsutbildning i Lantmäteri, LTH Handledare/Supervisor: Stefan Olander, docent, Byggproduktion, LTH, Lunds Universitet Examinator/Examiner: Anne Landin, professor, Byggproduktion, LTH, Lunds Universitet Nyckelord: Särskilt boende för äldre, värderingsmetoder, index, hyreskontrakt, gränsdragningslista, läge, hyresgäst Keywords: Residential care facility, valuation methods, indexes, leases, boundary list, location, tenant 3

4 4

5 Abstract The residential care facilities of today are complex and must be carefully thought through and planned. There are a variety of regulatory and structural requirements to be met. To develop an attractive facility, it is also important to create comfort and a good working environment. This is achieved by placing great emphasis on the design of technical equipment, interior design and outdoor environments. The purpose of this study is to identify factors that adds value to residential care facilties. The focus has been on evaluating what investors / JM s potential customers find valuable about the product. Questions have been raised about the leases, valuation, marketing method and environment classifications systems. In order to improve future projects, two of JM's newly built care homes are evaluated within this study. In order to obtain adequate answers to the questions, interviews have been conducted with each respondent. Some of the respondents have chosen not to answer certain questions, which they considered a trade secret. JM has for a long time been developing residential care facilities and have great knowledge in this area. However they lack confirmation of for their speculation. This study has confirmed their assumptions, and provided information that will improve future projects. 5

6 6

7 Sammanfattning Dagens särskilda boende för äldre är komplexa och måste noggrant tänkas igenom och planeras. Det finns en mängd regelverk samt byggnadstekniska krav som ska uppfyllas. För att utveckla ett attraktivt boende är det även viktigt att skapa trivsel, stimulans och en god arbetsmiljö. Detta uppnås genom att lägga stor vikt på utformning av teknisk utrustning, planlösningar, inredning samt utemiljöer. Syftet med denna studie är att identifiera värdeskapande faktorer vid utveckling av vårdboenden. Fokus har lagts på att utvärdera vad investerare/jm:s potentiella kunder värdesätter i produkten. Frågor har ställts kring hyreskontrakt, värderingsmetoder, försäljningsform samt miljöklassificering. För att kunna förbättra kommande projekt har även två av JM:s nyproducerade vårdboenden utvärderats. För att får svar på frågeställningarna har djupintervjuer genomförts med respektive respondent. Några av respondenterna valde att inte besvara vissa frågor som de ansåg vara en affärshemlighet. JM har länge utvecklat särskilda boendeformer och har stor kunskap inom området. De saknar dock belägg för om produkten utvecklas på bästa sätt. Denna studie har bekräftat deras antaganden samt tillfört information som kommer att förbättra framtida projekt. 7

8 8

9 Förord Examensarbetet utgör den avslutande delen av civilingenjörsutbildningen i Lantmäteri vid Lunds Tekniska Högskola. Examensarbetet har utförts på avdelningen för Byggproduktion, institutionen för Byggvetenskaper och i samarbete med JM AB Fastighetsutveckling i Stockholm. Vi vill rikta ett stort tack till vår akademiska handledare Stefan Olander, docent i Byggproduktion vid Lunds Tekniska Högskola. Ett speciellt tack riktas även till vår handledare Simon Svensson, projektchef på JM AB fastighetsutveckling, för goda råd, konstruktiv kritik och kloka kommentarer. Vi vill även tacka övriga på fastighetsutvecklingsavdelningen för ett varmt välkomnande. Slutligen vill vi tacka alla respondenter som har tagit sig tid. Lund, februari, 2011 Sema Kadir och Maria Karlsson 9

10 10

11 ! Innehåll 3% 4*1%$*0* % 1.1% Bakgrund...13% 1.2% Syfte...13% 1.3% Avgränsningar...13% 1.4% Målgrupp...13% 1.5% Definitioner...14% 1.6% Disposition...14% 8% 9%-.$ :% 2.1% Forskningsmetod...15% 2.2% Vetenskapligt angreppssätt...15% 2.3% Urvalsförfarande...16% 2.4% Datainsamling...17% 2.4.1% Litteraturstudier...17% 2.4.2% Intervjuer...17% 2.5% Validitet och reliabilitet...18% 7% ;%.# <% 3.1% Äldreomsorgen...19% 3.2% Boendeformer för äldre...19% 3.2.1% Ordinärt boende...20% 3.2.2% Seniorbostäder...20% 3.2.3% Trygghetsbostäder...20% 3.2.4% Särskilt boende för äldre...21% % Vårdboende...21% % Gruppboende för personer med demens...22% % Biståndsbeslut...22% % Vårdpeng...22% 3.2.5% Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)...23% % Förfrågningsunderlaget, Annonsering och Projekttävlingar...23% 3.2.6% Lagen om valfrihetssystem...24% % Att bli leverantör...24% 3.3% Referensobjekt Lillängen och Ymerplan...26% 3.4% Investeringsstöd...27% 3.5% Mervärdesskatt...27% 3.6% Hyreskontrakt...28% 3.7% Värderingsmetoder...36% 3.7.1% Ortprismetoden...36% 3.7.2% Nuvärdesmetod...37% % Kassaflödesmetoden...37% % Intäkts- och kostnadsmetoden...38% % Produktionskostnadsmetoden...39% 11

12 =% >?)0# =3% 4.1% Intervju 1 Gyllenforsen (Gyllenforsen har idag blivit Folksam fastigheter)...41% 4.2% Intervju 2 Diligentia...44% 4.3% Intervju 3 RBS Nordisk Renting...46% 4.4% Intervju 4 Lönnbacken...48% 4.5% Intervju 5 Möller & Partners...51% 4.6% Intervju 6 Kungsleden...54% 4.7% Intervju 7 Utvärdering Lillängen...56% 4.8% Intervju 8 Utvärdering Ymerplan...58% E3% E% F"11,/#-%B'*0* E<% Bilaga 1: Standardhyreskontrakt Bilaga 2: Indexklausul Bilaga 3: Fastighetsskatteklausul Bilaga 4: Gränsdragningslista Bilaga 5: Intervjuguide 12

13 1 Inledning Det inledande kapitlet beskriver bakgrunden till ämnet och syftet med studien. Vidare redogörs avgränsningar, målgrupp, definitioner och rapportens disposition. 1.1 Bakgrund Dagens vårdboende är komplexa och måste noggrant tänkas igenom och planeras. Det finns en mängd regelverk samt byggnadstekniska krav som ska uppfyllas. För att utveckla ett attraktivt boende är det även viktigt att skapa trivsel, stimulans och en god arbetsmiljö. Detta uppnås genom att lägga stor vikt på utformning av teknisk utrustning, planlösningar, inredning samt utemiljöer. Det är personer med demenssjukdomar, somatiska sjukdomar och äldre personer i sin sista fas i livet som är berättigade till en plats på ett särskilt boende för äldre. För att få en plats krävs det en biståndsprövning och ett beslut från kommunen. Många kommuner har idag brist på särskilda boenden för äldre. För att stimulera fler att bygga och utveckla nya vårdboende har ett investeringsstöd införts. Vårdboende lockar allt fler intressenter på marknaden. Genom att undersöka investerarnas preferenser kan nya projekt förbättras. Detta resulterar i att fastighetsutvecklare kan leverera en mer attraktiv produkt. 1.2 Syfte Syftet med denna studie är att identifiera värdeskapande faktorer vid utveckling av särskilt boende för äldre. För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats: Vilka värderingsmetoder använder investerare? Vilka faktorer i hyresavtalet skapar värde? Vilka parametrar i hyresavtalet prioriteras av investerare? Vilken försäljningsform föredrar investerare? Är investerare beredda att betala för miljöklassade byggnader? Hur kan produkten förbättras? 1.3 Avgränsningar Denna studie fokuserar på ett fåtal utvalda delmarknader. Detta både sätt till fastighetstyp, antal tillfrågade respondenter samt geografisk avgränsning. Den fastighetstyp som behandlas är särskilt boende för äldre. Respondenterna som valts ut är potentiella kunder till JM:s framtida projekt. Studien har utförts i Stockholms län. 1.4 Målgrupp Examensarbetet vänder sig till fastighetsutvecklare och övriga som är intresserade av att utveckla särskilt boende för äldre. Syftet med detta examensarbete är att förbättra JM:s kommande projekt för särskilt boende samt att ge läsaren kunskap om vad som är värdeskapande i ett vårdboendeprojekt. 13

14 1.5 Definitioner Upphandlande myndighet = de som omfattas av skyldigheten att upphandla enligt LOU. Dessa är statliga och kommunala myndigheter. 1 Förfrågningsunderlag = ett skriftligt underlag för anbud, som en upphandlande enhet tillhandahåller en leverantör inför en upphandling. 2 Avkastningsvärde = Nuvärdet av förväntade framtida avkastningar från värderingsobjektet. 3 Marknadshyra = Sannolik hyra vid nyteckning av hyreskontrakt på en öppen och oreglerad hyresmarknad Disposition Kapitel 1 Inledning: Det inledande kapitlet beskriver bakgrunden till ämnet och syftet med studien. Vidare redogörs avgränsningar, målgrupp, definitioner och rapportens disposition. Kapitel 2 Metod: I metodkapitlet behandlas studiens uppläggning och genomförande. Kapitel 3 Teori: I teorikapitlet presenteras den referensram vars syfte är att ge läsaren en bakgrund till ämnet. Tre centrala delar som behandlas är särskilt boende, hyreskontrakt och värderingsmetoder. Kapitel 4 Empiri: I empirikapitlet presenteras resultatet av intervjuerna. Varje företag presenteras kortfattat med en inledande företagsbeskrivning. Kapitel 5 Analys och slutsatser: I analyskapitlet analyseras frågeställningarna berörande värderingsmetoder och hyreskontraktet med hjälp av empirin som presenteras i kapitel 4. Här presenteras även slutsatserna. 1 Fryksdahl, Ann, de Jounge Malin Ibid. 3 Persson, Erik s Lantmäteriverket och mäklarförbundet, Fastighetsvärdering s

15 2 Metod Detta avsnitt behandlar studiens uppläggning och genomförande. 2.1 Forskningsmetod En metod är ett hjälpmedel för att kunna lösa problem och därmed komma fram till ny kunskap. Inom metodläran är kvalitativ och kvantitativ metod de två vanligaste undersökningsmetoderna. Metoderna kan även användas parallellt med varandra i samma undersökning eftersom det inte finns någon rivalitet mellan dem. 5 Vilken metod som ska väljas påverkas av vilken typ av undersökning det är fråga om och vilken typ av data eller information man behöver. 6 Kvalitativt inriktade forskare samlar in en stor mängd fakta av ett fåtal undersökningsenheter för att få en djupare förståelse för de frågeställningar som ska studeras. Informationen samlas in genom osystematiska och ostrukturerade observationer, till exempel genom djupintervju eller med hjälp av en intervjumall utan fasta frågor eller svarsalternativ. Forskaren söker efter det unika eller det eventuellt avvikande. Insamlingen av informationen sker under betingelser som ligger nära den verklighet man vill undersöka. 7 Kvantitativt inriktade forskare intresserar sig för det gemensamma, det genomsnittliga eller representativa. För att få en bredd på materialet görs en begränsad utredning av ett stort antal undersökningsenheter. Informationen samlas in genom systematiska och strukturerade observationer, till exempel med hjälp av enkäter med fasta svarsalternativ som möjliggör generalisering. Forskare som använder en kvalitativ metod försöker fastställa en kvantitet, ett antal eller någon annan mängd som går att mäta. 8 I denna studie används en kvalitativ metod eftersom det krävs djupintervjuer för att kunna besvara frågeställningarna. Med en kvantitativ metod skulle mycket viktig information kunna gå förlorad. 2.2 Vetenskapligt angreppssätt En studie kan huvudsakligen ha två utgångspunkter: induktiv eller deduktiv. Vilket som väljs beror på antalet teorier som finns inom det problemområde som undersöks. En deduktiv ansats innebär att forskaren utifrån befintliga teorier formar hypoteser som testas i verkligheten. En induktiv ansats innebär att forskaren utifrån empirin drar generella slutsatser som skapar teorier och modeller. 9 5 Holme, Bernt s.11-15, 76 6 Bell s.14 7 Holme, Bernt s Ibid. 9 Jacobsen s

16 INDUKTIV DEDUKTIV Figur: Induktiv och deduktiv ansats, s 229, Eriksson och Wiedersheim-Paul I denna studie tillämpas en induktiv ansats. Teorier bildas genom empirin. För att kunna få en bra förståelse för ämnet har arbetet skett mer parallellt med teori och empiri än vad den optimala induktiva ansatsen förespråkar. Detta gjordes för att skapa goda kunskaper om ämnet innan intervjuerna utfördes. En kvalitativ metod med en induktiv ansats är öppen för nya infallsvinklar samt är flexibel och dynamisk. Metoden ger en studie en större bredd på informationen än vid deduktion. 10 Nackdelen med metoden är att denna studie till en början inte innehöll en plan på hur informationen och teorin skulle komma att utformas. Teorin skapades vid förberedelser inför intervjuerna samt genom relevant material som erhållits genom empirin. Detta sätt att arbeta är tidskrävande och resulterar i en bred informationssökning. För att inte förlora viktig information har materialet som tagits fram studerats ett flertal gånger. 2.3 Urvalsförfarande Kvantitativa studier som har syftet att generalisera kräver ett slumpmässigt urval. Kvalitativa studier har syftet att exemplifiera och väljs mestadels ut på teoretiska grunder istället för slumpmässiga. I kvalitativa studier görs ett selektivt urval av respondenterna och urvalet kan därmed ske på många olika sätt. Det finns inte några specifika regler som man måste utgå ifrån när urvalet genomförs. Urvalet görs efter vissa kvaliteter hos undersökningsobjektet. 11 Denna studie är en kvalitativ studie och därav har ett selektivt urval gjorts av intervjupersonerna. Respondenterna som valdes ut för denna undersökning är potentiella kunder till JM:s framtida projekt för vårdboende. Några av företagen har förvärvat vårdboenden av JM tidigare. För att kunna utvärdera objekt som JM tidigare har producerat har det även genomförts intervjuer med förvaltare. 10 Ibid. 11 Svenning, Conny s

17 2.4 Datainsamling Det finns två huvudtyper av tekniker för insamling av data: sekundärdata och primärdata. Primärdata är materialet som forskaren själv samlar in för undersökningens bestämda ändamål till exempel intervjuer, enkäter och observationer. Sekundärdata är redan insamlat material som finns till exempel på internet, tidningar, tidsskrifter samt böcker. Man börjat oftast med att använda sekundärdata då det är ett enklare och billigare alternativ i jämförelse med primärdata. När en forskare ska samla information ska en avvägning ske mellan: kvalitet, kostnad och hastighet. Figur: Avvägning mellan de tre olika variablerna. Ökad kvalitet i en studie leder för det mesta till en högre kostnad. Väljer forskaren en mindre tidskrävande undersökning sänks oftast kvaliteten men är oftast billigare 12. Till denna rapport valdes litteratursökning, intervjuer och observationer Litteraturstudier Examensarbetet påbörjades med en litteratursökning. För att få fram litteratur användes bibliotekets databaser, internet samt material från JM AB Intervjuer Man brukar skilja mellan öppna och styrda intervjuer. De hårt styrda intervjuerna är mer standardiserade och det kan hända att de betydelsefulla frågorna inte ställs. De öppna intervjuerna går på djupet och kan ge en mängd viktig information. 13 För att samla in empirisk data genomfördes åtta öppna intervjuer, varav en telefonintervju. Intervjuerna varade i cirka en timme vardera. Intervjuer användes eftersom en enkät inte skulle kunna ge ett tillräckligt utförligt svar på frågeställningarna. Intervjuerna genomfördes vid respondentens arbetsplats och spelades in med en diktafon för att underlätta vid intervjutillfället samt för att säkerställa att inga viktiga detaljer missades. Under intervjun gjordes även minnesanteckningar för att fånga in detaljerna som senare kan vara svårt att tyda. Intervjuerna var öppna, vilket medförde att respondenterna fick berätta fritt utifrån de grundfrågor som presenterades i intervjuguiden. Intervjufrågorna kompletterades även med följdfrågor för att kunna få ett mer utförligt svar från respondenten. 12 Ibid. 13 Svenning s

18 Respondenterna gavs möjligheten att fritt diskutera kring frågorna vilket ledde till att somliga frågor besvarades i en annan följd än vad som var planerat enligt intervjuguiden. Några av respondenterna valde att inte besvara vissa frågor som de ansåg vara en affärshemlighet. 2.5 Validitet och reliabilitet Validitet och reliabilitet är begrepp som används för att beskriva hur bra datainsamlingen har fungerat. Validitet är mätinstrumentets förmåga att mäta ifall undersökningen verkligen mäter det som man avser att mäta. Frågemetoderna är otroligt känsliga. Frågorna kan vara oklara och framförda på ett felaktigt sätt och intervjuaren kan även påverka den som intervjuas med sina egna värderingar. Det finns även många andra sätt som kan påverka att en undersökning mäts på ett korrekt sätt. 14 Reliabilitet handlar om pålitlighet. om ingenting förändrats i en population skall två undersökningar med samma syfte och med samma metoder ge samma resultat. Metoderna som används för insamling av data måste alltid kritiskt granskas för att kunna avgöra hur tillförlitlig och giltig den informationen som man fått fram är. 15 Studiens intervjufrågor är baserade på undersökningens syfte och därmed anser forskarna att kravet på validitet uppfylls. Som ovan nämnt handlar reliabilitet om att en undersökning ska ge samma resultat om den upprepas av andra forskare. Det kan vara svårt att uppnå en god reliabilitet i kvalitativa undersökningar eftersom resultaten till en stor del är beroende av vilka som intervjuas och vem som tolkar svaren. För att undvika detta strävade forskarna efter att hålla en neutral ställning vid intervjuerna. 14 Svenning s s Ibid. s. 63,

19 3 Teori I teorikapitlet presenteras den referensram vars syfte är att ge läsaren en bakgrund till ämnet. Tre centrala delar som behandlas är särskilt boende, hyreskontrakt och värderingsmetoder. 3.1 Äldreomsorgen Det finns en stor grupp äldre och den förväntas öka ännu mer framöver. Idag är cirka 18 procent av Sveriges befolkning äldre än 65 år. 16 Antalet äldre i denna målgrupp förväntas öka cirka 2 procentenheter inom 15 år. Detta visar på att äldres behov av bra bostäder samt tillgänglighet till samhällets tjänster och utbud måste uppmärksammas. För att klara av äldreomsorgen i framtiden krävs det en bra bostadsplanering. 17 Många kommuner har uppmärksammat detta och drygt 80 kommuner har planer på att bygga särskilda boenden för äldre under 2010 och Det är kommunen som ytterst ansvarar för medborgarnas äldreomsorg. Äldreomsorgen kan antingen bedrivas i kommunal regi, privat regi eller en kombination av dem båda. Nedan presenteras de olika formerna. Kommunal regi Kommunen bygger, äger samt driver verksamheten själva. Vid uppförande av nya byggnader handlas entreprenader samt projekttävlingar upp via LOU. Privat regi De vårdentreprenörer som uppfyller de av kommunen uppställda kriterier är auktoriserade för att få bedriva verksamhet i kommunen. Kriterierna kan variera beroende på kommunen. Vid privat regi tillämpas lagen om valfrihetssystem, LOV. Kommunal/Privat regi Det finns även en kombination av de två ovan nämnda alternativen. I de fall där LOV används kan även en del verksamheter komma att drivas av kommunen Boendeformer för äldre Moderna och tillgängliga bostäder möjliggör för många gamla att bo kvar hemma eller flytta till en bostad som uppfyller behoven eller önskemålen. Bidrag till bostadsanpassning har uppmuntrat fler gamla att bo kvar hemma längre än vad det annars hade varit möjligt. Även insatser från hemtjänsten samt hemsjukvården har skapat en trygghet och ökat möjligheterna för allt fler att bo hemma längre. Trots att 16 SCB. Tillgänglig på: aspx. Hämtad: Sveriges Kommuner och Landsting. Tillgänglig på: Hämtad: Boverket. Tillgänglig på: Hämtad: Jonson, T

20 det finns möjligheter att bo kvar hemma finns det ett stort behov utav olika former av vårdboende. 20 För att tydliggöra vilka behov de olika boendeformerna kan tillgodose har nedanstående fyra definitioner tagits fram: 21 0 Ordinärt boende 0 Seniorbostäder 0 Trygghetsbostäder 0 Särskilt boende för äldre Ordinärt boende Ordinärt boende är den boendeform som en person har haft under många år. Det är där familjen bildats och det är där de flesta vill bo kvar intill livets sista dag. Men eftersom otryggheten blir för stor tvingas många flytta till en annan boendeform som kan tillfredsställa deras behov Seniorbostäder Seniorbostäder är ordinära bostäder som är avsedda för personer över en viss ålder, till exempel 55 år och äldre. Seniorbostäder byggs på fria marknaden. Det är personer som vill bo med dem som är likasinnade som väljer att flytta till ett seniorboende. De boende anordnar i regel aktiviteter och utflykter tillsammans. 23 Det finns inget krav på biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen för att kunna flytta till ett seniorboende utan alla som uppfyller kraven har rätt att flytta. 24 Ett flertal kommuner har planer på att bygga seniorbostäder. Det finns prognoser som visar att 125 kommuner planerar att bygga sammanlagt seniorbostäder under Av dessa avser nyproduktion och 550 ombyggnad av bostäder. Dock så bör det beaktas att alla inte finns i beslutade projekt Trygghetsbostäder Trygghetsbostäder är en boendeform som är till för äldre personer som känner sig oroliga och otrygga i den ordinära bostaden. 26 Här finns det utrymme för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. 27 Boendeformen erbjuder även god tillgänglighet, tillgång till gemensamhetslokaler samt trygghetslarm. 28 För att kunna 20 Regeringen. Tillgänglig på: Hämtad: Regeringskansliet. Tillgänglig på: Hämtad: Ibid. 23 Seniorbostad. Tillgänglig på: Hämtad: Boverket. Tillgänglig på: Hämtad: Ibid. 26 Regeringskansliet. Tillgänglig på: Hämtad: Boverket. Tillgänglig på: Hämtad: Regeringskansliet. Tillgänglig på: Hämtad:

21 stödja de boende finns det personal vissa angivna tider på dygnet. Personalen anordnar bland annat gemensamma måltider samt diverse aktiviteter för att få de boende att trivas. 29 Det är endast personer som fyllt 70 år som har rätt att flytta till trygghetsbostäder. När beslut tas gällande makar, sambor eller syskon är det tillräckligt att en av personerna har fyllt 70 år. 30 Ett flertal kommuner har planer på att bygga trygghetsbostäder. Det finns prognoser som visar att 90 kommuner planerar att bygga trygghetsbostäder under Ungefär hälften av dessa kommer tillkomma genom omvandling av servicebostäder, en tredjedel genom nyproduktion samt en femtedel genom ombyggnad Särskilt boende för äldre Särskilda boenden för äldre är en boendeform som är avsett för gamla som behöver särskild vård. Det är mestadels personer med demenssjukdom eller svårt sjuka äldre som bor i särskilda boenden. För att kunna ta hand om de gamla på bästa sätt finns vård- och omsorgspersonal tillgängliga dygnet runt. De som bor på ett särskilt boende erbjuds omvårdnad, service och vid behov även ledsagare till bland annat läkare, tandläkare, frisör och inköp. Det erbjuds även hälso- och sjukvård samt rehabilitering. 32 För att kunna flytta till ett särskilt boende krävs en biståndsprövning enligt socialtjänstlagen och ett beslut från kommunen. 33 Ett flertal kommuner har planer på att bygga särskilda boende för äldre. Det finns prognoser som visar att cirka 80 kommuner har planer på att bygga ungefär särskilda boende för äldre under Dock så bör det beaktas att det endast är omkring av dessa som finns i beslutade projekt. Det finns olika typer av särskilt boende för äldre. Nedan behandlas två typer: 0 Vårdboende 0 Gruppboende för personer med demens Vårdboende Ett vårdboende består av lägenheter eller rum placerade i grupp med gemensamma utrymmen som kök och vardagsrum. Lägenheterna/rummen fungerar som en hyresrätt där alla hyresgäster tecknar ett vanligt hyreskontrakt. Lägenheterna inkluderar ett rum 29 Boverket. Tillgänglig på: Hämtad: Ibid. 31 Boverket. Tillgänglig på: Hämtad: Nacka kommun, Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre. 33 Ibid. 21

22 med pentry eller trinett kök samt ett badrum. Badrummet är utformat för att passa de boende på bästa sätt. Rummen får möbleras fritt utefter egen tycke och smak med undantag från sängen som måste vara specialanpassad. 34 Det finns inget specifikt kösystem till vårdboenden. Det är de som har tillräckligt stort behov av omvårdnad som får en plats Gruppboende för personer med demens Ett gruppboende är ett särskilt boende som vänder sig till personer med demenssjukdom. Här erbjuds det service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt. När äldre med demenssjukdom känner att deras behov av vård och omsorg är omfattande, inte längre känner sig trygga hemma med hjälp av insatser från hemtjänst eller omvårdnadsgrupper, kan de ansöka om att få flytta till ett gruppboende. Ansökan ska göras hos den biståndshandläggaren som finns i den stadsdel man kommer ifrån Biståndsbeslut För att få flytta in på ett särskilt boende måste en ansökan skickas till kommunens biståndshandläggare som gör en grundlig utredning av patientens behov. Beslutet om bistånd fattas enligt Socialtjänstlagen. Om ansökan blir godkänd ska kunden välja något av de särskilda boenden som godkänts. I de kommuner som infört kundvalssystem får kunden fritt välja mellan kommunala och privata boenden. Det är inte alla kommuner som tillämpar LOV utan i ett flertal kommuner erbjuds kunden första lediga plats. Om det finns ett flertal lediga platser i kommunen erbjuds plats på det boende som ligger närmast kundens bostadsadress. Om det inte finns plats för alla som behöver vård gör placeringsansvarig en individuell bedömning utifrån följande kriterier: omvårdnadsbehov, svår social situation, är utskrivningsklar från sjukhus eller uppehåller en korttidsplats Vårdpeng Vårdpeng är kommunens ersättning till den part som bedriver vård. Ersättningen till särskilda boenden bestäms utifrån den omvårdnad och service som varje kund behöver. Vårdbehovet ska bedömas med hänsyn till bland annat kundens aktivitetsförmåga, mentala förmåga, psykiska status, behov av hälso- och sjukvårdsinsatser samt rehabilitering. Patienterna klassificeras beroende på vilken grad av heldygnsomsorg som kommer att behövas. Klassificeringen avgör hur stort checkbelopp som kommunen ska betala ut till boendet. Ersättningen är en check som följer med de boende. Checkbeloppet för de olika nivåerna kan förändras och varierar beroende på kommunen samt om äldreomsorgen bedrivs i kommunal regi, privat regi eller i kombination av dem båda. 38 I de fall där LOV används kan även en del verksamheter komma att drivas av kommunen. Vårdpengen anpassas då efter utgångsläget där även de privata vårdoperatörerna får vara med och tävla under samma förutsättningar. I andra fall där kommunen hyr/äger en fastighet kan de välja 34 Malmö stad. Tillgänglig på: Hämtad: Ibid. 36 Ibid. 37 Nacka kommun, Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre. 38 Ibid. 22

23 att upplåta fastigheten till en privat vårdoperatör. Operatören behöver då inte betala för hyran men får däremot en reducerad vårdpeng. Det kan även förekomma att kommunen hyr fastigheten av en fastighetsägare men väljer att ha en egen driftsorganisation. I dessa fall utgår ingen vårdpeng eftersom både beställare och utförare är kommunal regi. Istället tilldelas en budget där alla kostnader dras inom samma bolag som i detta fall är kommunen Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Denna lag gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner. Lagen gäller även när upphandlande myndigheter anordnar projekttävlingar. 40 Syftet bakom lagreglerna i LOU är att försäkra att upphandlande myndigheter använder skattemedlen på bästa sätt genom att konkurrensutsätta offentliga inköp. Upphandlingen ska ske med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och genomföras affärsmässigt. Bestämmelserna i lagen ger möjligheten för alla som deltar i offentliga upphandlingar att tävla under lika förutsättningar då alla inblandade parter och anbud ska behandlas utan oväsentlig hänsyn. Upphandlande myndligheterna ska under hela upphandlingsprocessen iaktta principer som likabehandling, ickediskriminering, transparens, proportionalitet samt principen om ömsesidigt erkännande. Dessa grundläggande principer för offentlig upphandling föreskrivs i 1 kap. 9 LOU. Föremålet för vad som ska upphandlas och kontraktets värde avgör vilka upphandlingsregler i LOU som ska tillämpas. Beroende på om det gäller en vara, tjänst, entreprenad eller om kontraktets värde överstiger tröskelvärdet eller inte ska olika kapitel tillämpas Förfrågningsunderlaget, Annonsering och Projekttävlingar Nedan presenteras några faktorer som är gemensamma för all offentlig upphandling. Förfrågningsunderlaget Av förfrågningsunderlaget ska det framgå samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Alla villkor som man vill ha in i det slutliga avtalet ska klart framgå av förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget ska innehålla krav på leverantör, kravspecifikation/uppdragsbeskrivning, utvärderingsgrund, kommersiella villkor, administrativa bestämmelser. Annonsering Enligt LOU ska i stort sätt all offentlig upphandling annonseras. Det är upphandlingsförfarandet som avgör på vilket sätt annonseringen ska utföras. Tillvägagångssättet bestäms utifrån upphandlingens beräknade värde, typ av upphandlande myndighet och kategori av tjänst. 39 Jonson, T LOU 1 kap Fryksdahl, Ann, de Jounge Malin

Avtalsprocessen. Sofie Borg. Maria Majtorp

Avtalsprocessen. Sofie Borg. Maria Majtorp Avtalsprocessen - en rekommendation hur avtalsprocessen vid uthyrning av kommersiella lokaler kan förenklas och effektiviseras Sofie Borg Maria Majtorp Copyright Sofie Borg och Maria Majtorp Institutionen

Läs mer

Analys av kommunala bostadsbolags arbete med energieffektivisering. Jenny Björk Sofie Wistrand

Analys av kommunala bostadsbolags arbete med energieffektivisering. Jenny Björk Sofie Wistrand Analys av kommunala bostadsbolags arbete med energieffektivisering Jenny Björk Sofie Wistrand Copyright Jenny Björk och Sofie Wistrand, 2014 Båda författarna har gemensamt bidragit till hela examensarbetet.

Läs mer

Fastighetsförvaltning med fokus på bostadsrättsföreningar

Fastighetsförvaltning med fokus på bostadsrättsföreningar Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet 180hp Fastighetsförvaltning med fokus på bostadsrättsföreningar Kandidatuppsats i fastighetsekonomi 15, HP Slutseminarium

Läs mer

Optioner i kommersiella hyresavtal. Sima Ghaemi

Optioner i kommersiella hyresavtal. Sima Ghaemi Sima Ghaemi copyright Sima Ghaemi 2014 Fastighetsvetenskap Institutionen för Teknik och Samhälle Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Box 118 221 00 Lund ISRN/LUTVDG/TVLM/14/5305 SE Tryckort Lund

Läs mer

Analys av drift- och underhållskostnader

Analys av drift- och underhållskostnader Analys av drift- och underhållskostnader påverkande faktorer Kristian Isberg copyright Kristian Isberg Institutionen för byggvetenskaper, Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP--09/5394

Läs mer

Förvaltningen av en bostadsrättsförening

Förvaltningen av en bostadsrättsförening LIU-IEI-FIL-G 09/00446 SE Förvaltningen av en bostadsrättsförening en studie med utgångspunkt från medlemmarnas ekonomiska intresse The management of a co-operative building society a study with the perspective

Läs mer

Rapport 2013:7. Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder

Rapport 2013:7. Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Rapport 2013:7 Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Boverket februari 2013 Titel: Utvärdering av investeringsstödet för äldrebostäder

Läs mer

Fall Konvertering av kommersiella fastigheter till bostäder

Fall Konvertering av kommersiella fastigheter till bostäder Fall 08 Konvertering av kommersiella fastigheter till bostäder Erik Ullsten Karl-Johan Svensson copyright Karl-Johan Svensson och Erik Ullsten Institutionen för byggvetenskaper, Byggproduktion, Lunds tekniska

Läs mer

SME-företag i offentliga upphandlingar

SME-företag i offentliga upphandlingar , Institutionen för ekonomi och IT Avdelningen för företagsekonomi Kandidatuppsats, 15 hp i företagsekonomi SME-företag i offentliga upphandlingar - Hur samarbetet upplevs av företagen Examensarbete i

Läs mer

Projektledning inom offentliga organisationer

Projektledning inom offentliga organisationer Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Informatik Lisbeth Heen Maria Nordmark Projektledning inom offentliga organisationer En studie av projektledares användning av planeringsmetoder Magisteruppsats

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

Effektivare offentliga läkemedelsupphandlingar - identifiering av problem och potentiella lösningar

Effektivare offentliga läkemedelsupphandlingar - identifiering av problem och potentiella lösningar Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet HT 2014 Datum för inlämning: 2015-01-15 Effektivare offentliga läkemedelsupphandlingar - identifiering av problem och potentiella

Läs mer

Är kvalitet en faktor som påverkar ersättningen?

Är kvalitet en faktor som påverkar ersättningen? Är kvalitet en faktor som påverkar ersättningen? En studie inom hemtjänsten Hana Davidson Carin Keijsner Magisteruppsats Höstterminen 2011 Handledare:Roland Almqvist, Olle Högberg och Nicklas Wällstedt

Läs mer

Kommuners möjligheter att styra upplåtelseformen för bostäder. Niklas Lidström

Kommuners möjligheter att styra upplåtelseformen för bostäder. Niklas Lidström Kommuners möjligheter att styra upplåtelseformen för bostäder Niklas Lidström Copyright Niklas Lidström, 2012 Mail: niklas_lidstrom@hotmail.com Institutionen för Teknik och samhälle, avdelningen för Fastighetsvetenskap

Läs mer

Värdering av kompetens och erfarenhet vid offentlig upphandling av byggentreprenader. Sebastian Isaksson

Värdering av kompetens och erfarenhet vid offentlig upphandling av byggentreprenader. Sebastian Isaksson Värdering av kompetens och erfarenhet vid offentlig upphandling av Sebastian Isaksson Copyright Sebastian Isaksson Avdelningen för Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola ISRN LUTVDG/TVBP--10/5408--SE Lunds

Läs mer

Kvalitet inom offentlig upphandling en fallstudie av en kommunal förvaltning

Kvalitet inom offentlig upphandling en fallstudie av en kommunal förvaltning Kvalitet inom offentlig upphandling en fallstudie av en kommunal förvaltning Sandra Ershammar Catrine Haraldsson Kvalitetsutveckling Eventuell bild Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell

Läs mer

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Kandidatuppsats i Företagsekonomi Josefine Backlund Linda Hallberg VT 2008:KF19 Svensk titel: Årsredovisningen

Läs mer

Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson

Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet Otto Martler och Mårten Nilsson

Läs mer

Driftentreprenader på tapeten

Driftentreprenader på tapeten Examensarbete. C-uppsats inom Fastighetsvetenskap Institutionen för Urbana studier, Malmö högskola VT 2011 Driftentreprenader på tapeten En kartläggning av förekommande problem i upphandlingar Författare:

Läs mer

Integrerad nätverkssamverkan

Integrerad nätverkssamverkan Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Avdelningen för produktionsekonomi Lunds Tekniska Högskola Lunds universitet Integrerad nätverkssamverkan Ett sätt för små och medelstora verkstadsföretag

Läs mer

Fastighetsägarens vinst vid ombildning i jämförelse med annan försäljning

Fastighetsägarens vinst vid ombildning i jämförelse med annan försäljning Fastighetsägarens vinst vid ombildning i jämförelse med annan försäljning Ivan Bosnjak Erik Uppman Avdelningen för fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet The Department of Real Estate

Läs mer

Strategisk analys av boendemarknaden för äldre en fastighetsutvecklares perspektiv CHRISTINA ALSNÄS VIVEKA BOSTRÖM

Strategisk analys av boendemarknaden för äldre en fastighetsutvecklares perspektiv CHRISTINA ALSNÄS VIVEKA BOSTRÖM Strategisk analys av boendemarknaden för äldre en fastighetsutvecklares perspektiv CHRISTINA ALSNÄS VIVEKA BOSTRÖM Institutionen för bygg- och miljöteknik Byggnadsekonomi CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Bostadsrättsföreningars årsredovisningar:

Bostadsrättsföreningars årsredovisningar: Kandidatuppsats HT-08 Bostadsrättsföreningars årsredovisningar: Var finns riskerna och vad bör du som köpare särskilt beakta då du köper en bostadsrätt? Handledare Gunnar Wahlström Författare Caroline

Läs mer

Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem. Hanna Sernbo och Sara Liljenberg

Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem. Hanna Sernbo och Sara Liljenberg Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem Hanna Sernbo och Sara Liljenberg copyright Hanna Sernbo och Sara Liljenberg Institutionen för Byggvetenskaper, Byggproduktion, Lunds tekniska

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem

Lagen om valfrihetssystem 2012:15 Lagen om valfrihetssystem Hur påverkar den kostnader och effektivitet i kommunerna? MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-26 2011/151-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-05-26 S2011/5391/FST (delvis) Regeringen

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer