!"#$%&'()(*$%+,('-.#%#+,/#+&"#&' %*$%+,/#+"1$#%+!"#$%&$'()*%+$)($%&$),--./%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$%&'()(*$%+,('-.#%#+,/#+&"#&'01-+ 2.%*$%+,/#+"1$#%+!"#$%&$'()*%+$)($%&$),--./%"

Transkript

1 !"#$%&'()(*$%+,('-.#%#+,/#+&"#&' %*$%+,/#+"1$#%+ +!"#$%&$'()*%+$)($%&$),--./%

2 Copyright Sema Kadir, Maria Karlsson, 2011 Lunds tekniska högskola Telefon: Institutionen för byggvetenskaper Telefax: Byggproduktion Box LUND Tryckt av Media-Tryck 2011 Hemsida: 2

3 Värdeskapande faktorer för särskilt boende för äldre Factors that adds value to residential care facilities Examensarbete utfört av/master of Science Thesis by: Sema Kadir och Maria Karlsson, Civilingenjörsutbildning i Lantmäteri, LTH Handledare/Supervisor: Stefan Olander, docent, Byggproduktion, LTH, Lunds Universitet Examinator/Examiner: Anne Landin, professor, Byggproduktion, LTH, Lunds Universitet Nyckelord: Särskilt boende för äldre, värderingsmetoder, index, hyreskontrakt, gränsdragningslista, läge, hyresgäst Keywords: Residential care facility, valuation methods, indexes, leases, boundary list, location, tenant 3

4 4

5 Abstract The residential care facilities of today are complex and must be carefully thought through and planned. There are a variety of regulatory and structural requirements to be met. To develop an attractive facility, it is also important to create comfort and a good working environment. This is achieved by placing great emphasis on the design of technical equipment, interior design and outdoor environments. The purpose of this study is to identify factors that adds value to residential care facilties. The focus has been on evaluating what investors / JM s potential customers find valuable about the product. Questions have been raised about the leases, valuation, marketing method and environment classifications systems. In order to improve future projects, two of JM's newly built care homes are evaluated within this study. In order to obtain adequate answers to the questions, interviews have been conducted with each respondent. Some of the respondents have chosen not to answer certain questions, which they considered a trade secret. JM has for a long time been developing residential care facilities and have great knowledge in this area. However they lack confirmation of for their speculation. This study has confirmed their assumptions, and provided information that will improve future projects. 5

6 6

7 Sammanfattning Dagens särskilda boende för äldre är komplexa och måste noggrant tänkas igenom och planeras. Det finns en mängd regelverk samt byggnadstekniska krav som ska uppfyllas. För att utveckla ett attraktivt boende är det även viktigt att skapa trivsel, stimulans och en god arbetsmiljö. Detta uppnås genom att lägga stor vikt på utformning av teknisk utrustning, planlösningar, inredning samt utemiljöer. Syftet med denna studie är att identifiera värdeskapande faktorer vid utveckling av vårdboenden. Fokus har lagts på att utvärdera vad investerare/jm:s potentiella kunder värdesätter i produkten. Frågor har ställts kring hyreskontrakt, värderingsmetoder, försäljningsform samt miljöklassificering. För att kunna förbättra kommande projekt har även två av JM:s nyproducerade vårdboenden utvärderats. För att får svar på frågeställningarna har djupintervjuer genomförts med respektive respondent. Några av respondenterna valde att inte besvara vissa frågor som de ansåg vara en affärshemlighet. JM har länge utvecklat särskilda boendeformer och har stor kunskap inom området. De saknar dock belägg för om produkten utvecklas på bästa sätt. Denna studie har bekräftat deras antaganden samt tillfört information som kommer att förbättra framtida projekt. 7

8 8

9 Förord Examensarbetet utgör den avslutande delen av civilingenjörsutbildningen i Lantmäteri vid Lunds Tekniska Högskola. Examensarbetet har utförts på avdelningen för Byggproduktion, institutionen för Byggvetenskaper och i samarbete med JM AB Fastighetsutveckling i Stockholm. Vi vill rikta ett stort tack till vår akademiska handledare Stefan Olander, docent i Byggproduktion vid Lunds Tekniska Högskola. Ett speciellt tack riktas även till vår handledare Simon Svensson, projektchef på JM AB fastighetsutveckling, för goda råd, konstruktiv kritik och kloka kommentarer. Vi vill även tacka övriga på fastighetsutvecklingsavdelningen för ett varmt välkomnande. Slutligen vill vi tacka alla respondenter som har tagit sig tid. Lund, februari, 2011 Sema Kadir och Maria Karlsson 9

10 10

11 ! Innehåll 3% 4*1%$*0* % 1.1% Bakgrund...13% 1.2% Syfte...13% 1.3% Avgränsningar...13% 1.4% Målgrupp...13% 1.5% Definitioner...14% 1.6% Disposition...14% 8% 9%-.$ :% 2.1% Forskningsmetod...15% 2.2% Vetenskapligt angreppssätt...15% 2.3% Urvalsförfarande...16% 2.4% Datainsamling...17% 2.4.1% Litteraturstudier...17% 2.4.2% Intervjuer...17% 2.5% Validitet och reliabilitet...18% 7% ;%.# <% 3.1% Äldreomsorgen...19% 3.2% Boendeformer för äldre...19% 3.2.1% Ordinärt boende...20% 3.2.2% Seniorbostäder...20% 3.2.3% Trygghetsbostäder...20% 3.2.4% Särskilt boende för äldre...21% % Vårdboende...21% % Gruppboende för personer med demens...22% % Biståndsbeslut...22% % Vårdpeng...22% 3.2.5% Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)...23% % Förfrågningsunderlaget, Annonsering och Projekttävlingar...23% 3.2.6% Lagen om valfrihetssystem...24% % Att bli leverantör...24% 3.3% Referensobjekt Lillängen och Ymerplan...26% 3.4% Investeringsstöd...27% 3.5% Mervärdesskatt...27% 3.6% Hyreskontrakt...28% 3.7% Värderingsmetoder...36% 3.7.1% Ortprismetoden...36% 3.7.2% Nuvärdesmetod...37% % Kassaflödesmetoden...37% % Intäkts- och kostnadsmetoden...38% % Produktionskostnadsmetoden...39% 11

12 =% >?)0# =3% 4.1% Intervju 1 Gyllenforsen (Gyllenforsen har idag blivit Folksam fastigheter)...41% 4.2% Intervju 2 Diligentia...44% 4.3% Intervju 3 RBS Nordisk Renting...46% 4.4% Intervju 4 Lönnbacken...48% 4.5% Intervju 5 Möller & Partners...51% 4.6% Intervju 6 Kungsleden...54% 4.7% Intervju 7 Utvärdering Lillängen...56% 4.8% Intervju 8 Utvärdering Ymerplan...58% E3% E% F"11,/#-%B'*0* E<% Bilaga 1: Standardhyreskontrakt Bilaga 2: Indexklausul Bilaga 3: Fastighetsskatteklausul Bilaga 4: Gränsdragningslista Bilaga 5: Intervjuguide 12

13 1 Inledning Det inledande kapitlet beskriver bakgrunden till ämnet och syftet med studien. Vidare redogörs avgränsningar, målgrupp, definitioner och rapportens disposition. 1.1 Bakgrund Dagens vårdboende är komplexa och måste noggrant tänkas igenom och planeras. Det finns en mängd regelverk samt byggnadstekniska krav som ska uppfyllas. För att utveckla ett attraktivt boende är det även viktigt att skapa trivsel, stimulans och en god arbetsmiljö. Detta uppnås genom att lägga stor vikt på utformning av teknisk utrustning, planlösningar, inredning samt utemiljöer. Det är personer med demenssjukdomar, somatiska sjukdomar och äldre personer i sin sista fas i livet som är berättigade till en plats på ett särskilt boende för äldre. För att få en plats krävs det en biståndsprövning och ett beslut från kommunen. Många kommuner har idag brist på särskilda boenden för äldre. För att stimulera fler att bygga och utveckla nya vårdboende har ett investeringsstöd införts. Vårdboende lockar allt fler intressenter på marknaden. Genom att undersöka investerarnas preferenser kan nya projekt förbättras. Detta resulterar i att fastighetsutvecklare kan leverera en mer attraktiv produkt. 1.2 Syfte Syftet med denna studie är att identifiera värdeskapande faktorer vid utveckling av särskilt boende för äldre. För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats: Vilka värderingsmetoder använder investerare? Vilka faktorer i hyresavtalet skapar värde? Vilka parametrar i hyresavtalet prioriteras av investerare? Vilken försäljningsform föredrar investerare? Är investerare beredda att betala för miljöklassade byggnader? Hur kan produkten förbättras? 1.3 Avgränsningar Denna studie fokuserar på ett fåtal utvalda delmarknader. Detta både sätt till fastighetstyp, antal tillfrågade respondenter samt geografisk avgränsning. Den fastighetstyp som behandlas är särskilt boende för äldre. Respondenterna som valts ut är potentiella kunder till JM:s framtida projekt. Studien har utförts i Stockholms län. 1.4 Målgrupp Examensarbetet vänder sig till fastighetsutvecklare och övriga som är intresserade av att utveckla särskilt boende för äldre. Syftet med detta examensarbete är att förbättra JM:s kommande projekt för särskilt boende samt att ge läsaren kunskap om vad som är värdeskapande i ett vårdboendeprojekt. 13

14 1.5 Definitioner Upphandlande myndighet = de som omfattas av skyldigheten att upphandla enligt LOU. Dessa är statliga och kommunala myndigheter. 1 Förfrågningsunderlag = ett skriftligt underlag för anbud, som en upphandlande enhet tillhandahåller en leverantör inför en upphandling. 2 Avkastningsvärde = Nuvärdet av förväntade framtida avkastningar från värderingsobjektet. 3 Marknadshyra = Sannolik hyra vid nyteckning av hyreskontrakt på en öppen och oreglerad hyresmarknad Disposition Kapitel 1 Inledning: Det inledande kapitlet beskriver bakgrunden till ämnet och syftet med studien. Vidare redogörs avgränsningar, målgrupp, definitioner och rapportens disposition. Kapitel 2 Metod: I metodkapitlet behandlas studiens uppläggning och genomförande. Kapitel 3 Teori: I teorikapitlet presenteras den referensram vars syfte är att ge läsaren en bakgrund till ämnet. Tre centrala delar som behandlas är särskilt boende, hyreskontrakt och värderingsmetoder. Kapitel 4 Empiri: I empirikapitlet presenteras resultatet av intervjuerna. Varje företag presenteras kortfattat med en inledande företagsbeskrivning. Kapitel 5 Analys och slutsatser: I analyskapitlet analyseras frågeställningarna berörande värderingsmetoder och hyreskontraktet med hjälp av empirin som presenteras i kapitel 4. Här presenteras även slutsatserna. 1 Fryksdahl, Ann, de Jounge Malin Ibid. 3 Persson, Erik s Lantmäteriverket och mäklarförbundet, Fastighetsvärdering s

15 2 Metod Detta avsnitt behandlar studiens uppläggning och genomförande. 2.1 Forskningsmetod En metod är ett hjälpmedel för att kunna lösa problem och därmed komma fram till ny kunskap. Inom metodläran är kvalitativ och kvantitativ metod de två vanligaste undersökningsmetoderna. Metoderna kan även användas parallellt med varandra i samma undersökning eftersom det inte finns någon rivalitet mellan dem. 5 Vilken metod som ska väljas påverkas av vilken typ av undersökning det är fråga om och vilken typ av data eller information man behöver. 6 Kvalitativt inriktade forskare samlar in en stor mängd fakta av ett fåtal undersökningsenheter för att få en djupare förståelse för de frågeställningar som ska studeras. Informationen samlas in genom osystematiska och ostrukturerade observationer, till exempel genom djupintervju eller med hjälp av en intervjumall utan fasta frågor eller svarsalternativ. Forskaren söker efter det unika eller det eventuellt avvikande. Insamlingen av informationen sker under betingelser som ligger nära den verklighet man vill undersöka. 7 Kvantitativt inriktade forskare intresserar sig för det gemensamma, det genomsnittliga eller representativa. För att få en bredd på materialet görs en begränsad utredning av ett stort antal undersökningsenheter. Informationen samlas in genom systematiska och strukturerade observationer, till exempel med hjälp av enkäter med fasta svarsalternativ som möjliggör generalisering. Forskare som använder en kvalitativ metod försöker fastställa en kvantitet, ett antal eller någon annan mängd som går att mäta. 8 I denna studie används en kvalitativ metod eftersom det krävs djupintervjuer för att kunna besvara frågeställningarna. Med en kvantitativ metod skulle mycket viktig information kunna gå förlorad. 2.2 Vetenskapligt angreppssätt En studie kan huvudsakligen ha två utgångspunkter: induktiv eller deduktiv. Vilket som väljs beror på antalet teorier som finns inom det problemområde som undersöks. En deduktiv ansats innebär att forskaren utifrån befintliga teorier formar hypoteser som testas i verkligheten. En induktiv ansats innebär att forskaren utifrån empirin drar generella slutsatser som skapar teorier och modeller. 9 5 Holme, Bernt s.11-15, 76 6 Bell s.14 7 Holme, Bernt s Ibid. 9 Jacobsen s

16 INDUKTIV DEDUKTIV Figur: Induktiv och deduktiv ansats, s 229, Eriksson och Wiedersheim-Paul I denna studie tillämpas en induktiv ansats. Teorier bildas genom empirin. För att kunna få en bra förståelse för ämnet har arbetet skett mer parallellt med teori och empiri än vad den optimala induktiva ansatsen förespråkar. Detta gjordes för att skapa goda kunskaper om ämnet innan intervjuerna utfördes. En kvalitativ metod med en induktiv ansats är öppen för nya infallsvinklar samt är flexibel och dynamisk. Metoden ger en studie en större bredd på informationen än vid deduktion. 10 Nackdelen med metoden är att denna studie till en början inte innehöll en plan på hur informationen och teorin skulle komma att utformas. Teorin skapades vid förberedelser inför intervjuerna samt genom relevant material som erhållits genom empirin. Detta sätt att arbeta är tidskrävande och resulterar i en bred informationssökning. För att inte förlora viktig information har materialet som tagits fram studerats ett flertal gånger. 2.3 Urvalsförfarande Kvantitativa studier som har syftet att generalisera kräver ett slumpmässigt urval. Kvalitativa studier har syftet att exemplifiera och väljs mestadels ut på teoretiska grunder istället för slumpmässiga. I kvalitativa studier görs ett selektivt urval av respondenterna och urvalet kan därmed ske på många olika sätt. Det finns inte några specifika regler som man måste utgå ifrån när urvalet genomförs. Urvalet görs efter vissa kvaliteter hos undersökningsobjektet. 11 Denna studie är en kvalitativ studie och därav har ett selektivt urval gjorts av intervjupersonerna. Respondenterna som valdes ut för denna undersökning är potentiella kunder till JM:s framtida projekt för vårdboende. Några av företagen har förvärvat vårdboenden av JM tidigare. För att kunna utvärdera objekt som JM tidigare har producerat har det även genomförts intervjuer med förvaltare. 10 Ibid. 11 Svenning, Conny s

17 2.4 Datainsamling Det finns två huvudtyper av tekniker för insamling av data: sekundärdata och primärdata. Primärdata är materialet som forskaren själv samlar in för undersökningens bestämda ändamål till exempel intervjuer, enkäter och observationer. Sekundärdata är redan insamlat material som finns till exempel på internet, tidningar, tidsskrifter samt böcker. Man börjat oftast med att använda sekundärdata då det är ett enklare och billigare alternativ i jämförelse med primärdata. När en forskare ska samla information ska en avvägning ske mellan: kvalitet, kostnad och hastighet. Figur: Avvägning mellan de tre olika variablerna. Ökad kvalitet i en studie leder för det mesta till en högre kostnad. Väljer forskaren en mindre tidskrävande undersökning sänks oftast kvaliteten men är oftast billigare 12. Till denna rapport valdes litteratursökning, intervjuer och observationer Litteraturstudier Examensarbetet påbörjades med en litteratursökning. För att få fram litteratur användes bibliotekets databaser, internet samt material från JM AB Intervjuer Man brukar skilja mellan öppna och styrda intervjuer. De hårt styrda intervjuerna är mer standardiserade och det kan hända att de betydelsefulla frågorna inte ställs. De öppna intervjuerna går på djupet och kan ge en mängd viktig information. 13 För att samla in empirisk data genomfördes åtta öppna intervjuer, varav en telefonintervju. Intervjuerna varade i cirka en timme vardera. Intervjuer användes eftersom en enkät inte skulle kunna ge ett tillräckligt utförligt svar på frågeställningarna. Intervjuerna genomfördes vid respondentens arbetsplats och spelades in med en diktafon för att underlätta vid intervjutillfället samt för att säkerställa att inga viktiga detaljer missades. Under intervjun gjordes även minnesanteckningar för att fånga in detaljerna som senare kan vara svårt att tyda. Intervjuerna var öppna, vilket medförde att respondenterna fick berätta fritt utifrån de grundfrågor som presenterades i intervjuguiden. Intervjufrågorna kompletterades även med följdfrågor för att kunna få ett mer utförligt svar från respondenten. 12 Ibid. 13 Svenning s

18 Respondenterna gavs möjligheten att fritt diskutera kring frågorna vilket ledde till att somliga frågor besvarades i en annan följd än vad som var planerat enligt intervjuguiden. Några av respondenterna valde att inte besvara vissa frågor som de ansåg vara en affärshemlighet. 2.5 Validitet och reliabilitet Validitet och reliabilitet är begrepp som används för att beskriva hur bra datainsamlingen har fungerat. Validitet är mätinstrumentets förmåga att mäta ifall undersökningen verkligen mäter det som man avser att mäta. Frågemetoderna är otroligt känsliga. Frågorna kan vara oklara och framförda på ett felaktigt sätt och intervjuaren kan även påverka den som intervjuas med sina egna värderingar. Det finns även många andra sätt som kan påverka att en undersökning mäts på ett korrekt sätt. 14 Reliabilitet handlar om pålitlighet. om ingenting förändrats i en population skall två undersökningar med samma syfte och med samma metoder ge samma resultat. Metoderna som används för insamling av data måste alltid kritiskt granskas för att kunna avgöra hur tillförlitlig och giltig den informationen som man fått fram är. 15 Studiens intervjufrågor är baserade på undersökningens syfte och därmed anser forskarna att kravet på validitet uppfylls. Som ovan nämnt handlar reliabilitet om att en undersökning ska ge samma resultat om den upprepas av andra forskare. Det kan vara svårt att uppnå en god reliabilitet i kvalitativa undersökningar eftersom resultaten till en stor del är beroende av vilka som intervjuas och vem som tolkar svaren. För att undvika detta strävade forskarna efter att hålla en neutral ställning vid intervjuerna. 14 Svenning s s Ibid. s. 63,

19 3 Teori I teorikapitlet presenteras den referensram vars syfte är att ge läsaren en bakgrund till ämnet. Tre centrala delar som behandlas är särskilt boende, hyreskontrakt och värderingsmetoder. 3.1 Äldreomsorgen Det finns en stor grupp äldre och den förväntas öka ännu mer framöver. Idag är cirka 18 procent av Sveriges befolkning äldre än 65 år. 16 Antalet äldre i denna målgrupp förväntas öka cirka 2 procentenheter inom 15 år. Detta visar på att äldres behov av bra bostäder samt tillgänglighet till samhällets tjänster och utbud måste uppmärksammas. För att klara av äldreomsorgen i framtiden krävs det en bra bostadsplanering. 17 Många kommuner har uppmärksammat detta och drygt 80 kommuner har planer på att bygga särskilda boenden för äldre under 2010 och Det är kommunen som ytterst ansvarar för medborgarnas äldreomsorg. Äldreomsorgen kan antingen bedrivas i kommunal regi, privat regi eller en kombination av dem båda. Nedan presenteras de olika formerna. Kommunal regi Kommunen bygger, äger samt driver verksamheten själva. Vid uppförande av nya byggnader handlas entreprenader samt projekttävlingar upp via LOU. Privat regi De vårdentreprenörer som uppfyller de av kommunen uppställda kriterier är auktoriserade för att få bedriva verksamhet i kommunen. Kriterierna kan variera beroende på kommunen. Vid privat regi tillämpas lagen om valfrihetssystem, LOV. Kommunal/Privat regi Det finns även en kombination av de två ovan nämnda alternativen. I de fall där LOV används kan även en del verksamheter komma att drivas av kommunen Boendeformer för äldre Moderna och tillgängliga bostäder möjliggör för många gamla att bo kvar hemma eller flytta till en bostad som uppfyller behoven eller önskemålen. Bidrag till bostadsanpassning har uppmuntrat fler gamla att bo kvar hemma längre än vad det annars hade varit möjligt. Även insatser från hemtjänsten samt hemsjukvården har skapat en trygghet och ökat möjligheterna för allt fler att bo hemma längre. Trots att 16 SCB. Tillgänglig på: aspx. Hämtad: Sveriges Kommuner och Landsting. Tillgänglig på: Hämtad: Boverket. Tillgänglig på: Hämtad: Jonson, T

20 det finns möjligheter att bo kvar hemma finns det ett stort behov utav olika former av vårdboende. 20 För att tydliggöra vilka behov de olika boendeformerna kan tillgodose har nedanstående fyra definitioner tagits fram: 21 0 Ordinärt boende 0 Seniorbostäder 0 Trygghetsbostäder 0 Särskilt boende för äldre Ordinärt boende Ordinärt boende är den boendeform som en person har haft under många år. Det är där familjen bildats och det är där de flesta vill bo kvar intill livets sista dag. Men eftersom otryggheten blir för stor tvingas många flytta till en annan boendeform som kan tillfredsställa deras behov Seniorbostäder Seniorbostäder är ordinära bostäder som är avsedda för personer över en viss ålder, till exempel 55 år och äldre. Seniorbostäder byggs på fria marknaden. Det är personer som vill bo med dem som är likasinnade som väljer att flytta till ett seniorboende. De boende anordnar i regel aktiviteter och utflykter tillsammans. 23 Det finns inget krav på biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen för att kunna flytta till ett seniorboende utan alla som uppfyller kraven har rätt att flytta. 24 Ett flertal kommuner har planer på att bygga seniorbostäder. Det finns prognoser som visar att 125 kommuner planerar att bygga sammanlagt seniorbostäder under Av dessa avser nyproduktion och 550 ombyggnad av bostäder. Dock så bör det beaktas att alla inte finns i beslutade projekt Trygghetsbostäder Trygghetsbostäder är en boendeform som är till för äldre personer som känner sig oroliga och otrygga i den ordinära bostaden. 26 Här finns det utrymme för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. 27 Boendeformen erbjuder även god tillgänglighet, tillgång till gemensamhetslokaler samt trygghetslarm. 28 För att kunna 20 Regeringen. Tillgänglig på: Hämtad: Regeringskansliet. Tillgänglig på: Hämtad: Ibid. 23 Seniorbostad. Tillgänglig på: Hämtad: Boverket. Tillgänglig på: Hämtad: Ibid. 26 Regeringskansliet. Tillgänglig på: Hämtad: Boverket. Tillgänglig på: Hämtad: Regeringskansliet. Tillgänglig på: Hämtad:

21 stödja de boende finns det personal vissa angivna tider på dygnet. Personalen anordnar bland annat gemensamma måltider samt diverse aktiviteter för att få de boende att trivas. 29 Det är endast personer som fyllt 70 år som har rätt att flytta till trygghetsbostäder. När beslut tas gällande makar, sambor eller syskon är det tillräckligt att en av personerna har fyllt 70 år. 30 Ett flertal kommuner har planer på att bygga trygghetsbostäder. Det finns prognoser som visar att 90 kommuner planerar att bygga trygghetsbostäder under Ungefär hälften av dessa kommer tillkomma genom omvandling av servicebostäder, en tredjedel genom nyproduktion samt en femtedel genom ombyggnad Särskilt boende för äldre Särskilda boenden för äldre är en boendeform som är avsett för gamla som behöver särskild vård. Det är mestadels personer med demenssjukdom eller svårt sjuka äldre som bor i särskilda boenden. För att kunna ta hand om de gamla på bästa sätt finns vård- och omsorgspersonal tillgängliga dygnet runt. De som bor på ett särskilt boende erbjuds omvårdnad, service och vid behov även ledsagare till bland annat läkare, tandläkare, frisör och inköp. Det erbjuds även hälso- och sjukvård samt rehabilitering. 32 För att kunna flytta till ett särskilt boende krävs en biståndsprövning enligt socialtjänstlagen och ett beslut från kommunen. 33 Ett flertal kommuner har planer på att bygga särskilda boende för äldre. Det finns prognoser som visar att cirka 80 kommuner har planer på att bygga ungefär särskilda boende för äldre under Dock så bör det beaktas att det endast är omkring av dessa som finns i beslutade projekt. Det finns olika typer av särskilt boende för äldre. Nedan behandlas två typer: 0 Vårdboende 0 Gruppboende för personer med demens Vårdboende Ett vårdboende består av lägenheter eller rum placerade i grupp med gemensamma utrymmen som kök och vardagsrum. Lägenheterna/rummen fungerar som en hyresrätt där alla hyresgäster tecknar ett vanligt hyreskontrakt. Lägenheterna inkluderar ett rum 29 Boverket. Tillgänglig på: Hämtad: Ibid. 31 Boverket. Tillgänglig på: Hämtad: Nacka kommun, Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre. 33 Ibid. 21

22 med pentry eller trinett kök samt ett badrum. Badrummet är utformat för att passa de boende på bästa sätt. Rummen får möbleras fritt utefter egen tycke och smak med undantag från sängen som måste vara specialanpassad. 34 Det finns inget specifikt kösystem till vårdboenden. Det är de som har tillräckligt stort behov av omvårdnad som får en plats Gruppboende för personer med demens Ett gruppboende är ett särskilt boende som vänder sig till personer med demenssjukdom. Här erbjuds det service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt. När äldre med demenssjukdom känner att deras behov av vård och omsorg är omfattande, inte längre känner sig trygga hemma med hjälp av insatser från hemtjänst eller omvårdnadsgrupper, kan de ansöka om att få flytta till ett gruppboende. Ansökan ska göras hos den biståndshandläggaren som finns i den stadsdel man kommer ifrån Biståndsbeslut För att få flytta in på ett särskilt boende måste en ansökan skickas till kommunens biståndshandläggare som gör en grundlig utredning av patientens behov. Beslutet om bistånd fattas enligt Socialtjänstlagen. Om ansökan blir godkänd ska kunden välja något av de särskilda boenden som godkänts. I de kommuner som infört kundvalssystem får kunden fritt välja mellan kommunala och privata boenden. Det är inte alla kommuner som tillämpar LOV utan i ett flertal kommuner erbjuds kunden första lediga plats. Om det finns ett flertal lediga platser i kommunen erbjuds plats på det boende som ligger närmast kundens bostadsadress. Om det inte finns plats för alla som behöver vård gör placeringsansvarig en individuell bedömning utifrån följande kriterier: omvårdnadsbehov, svår social situation, är utskrivningsklar från sjukhus eller uppehåller en korttidsplats Vårdpeng Vårdpeng är kommunens ersättning till den part som bedriver vård. Ersättningen till särskilda boenden bestäms utifrån den omvårdnad och service som varje kund behöver. Vårdbehovet ska bedömas med hänsyn till bland annat kundens aktivitetsförmåga, mentala förmåga, psykiska status, behov av hälso- och sjukvårdsinsatser samt rehabilitering. Patienterna klassificeras beroende på vilken grad av heldygnsomsorg som kommer att behövas. Klassificeringen avgör hur stort checkbelopp som kommunen ska betala ut till boendet. Ersättningen är en check som följer med de boende. Checkbeloppet för de olika nivåerna kan förändras och varierar beroende på kommunen samt om äldreomsorgen bedrivs i kommunal regi, privat regi eller i kombination av dem båda. 38 I de fall där LOV används kan även en del verksamheter komma att drivas av kommunen. Vårdpengen anpassas då efter utgångsläget där även de privata vårdoperatörerna får vara med och tävla under samma förutsättningar. I andra fall där kommunen hyr/äger en fastighet kan de välja 34 Malmö stad. Tillgänglig på: Hämtad: Ibid. 36 Ibid. 37 Nacka kommun, Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre. 38 Ibid. 22

23 att upplåta fastigheten till en privat vårdoperatör. Operatören behöver då inte betala för hyran men får däremot en reducerad vårdpeng. Det kan även förekomma att kommunen hyr fastigheten av en fastighetsägare men väljer att ha en egen driftsorganisation. I dessa fall utgår ingen vårdpeng eftersom både beställare och utförare är kommunal regi. Istället tilldelas en budget där alla kostnader dras inom samma bolag som i detta fall är kommunen Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Denna lag gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner. Lagen gäller även när upphandlande myndigheter anordnar projekttävlingar. 40 Syftet bakom lagreglerna i LOU är att försäkra att upphandlande myndigheter använder skattemedlen på bästa sätt genom att konkurrensutsätta offentliga inköp. Upphandlingen ska ske med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och genomföras affärsmässigt. Bestämmelserna i lagen ger möjligheten för alla som deltar i offentliga upphandlingar att tävla under lika förutsättningar då alla inblandade parter och anbud ska behandlas utan oväsentlig hänsyn. Upphandlande myndligheterna ska under hela upphandlingsprocessen iaktta principer som likabehandling, ickediskriminering, transparens, proportionalitet samt principen om ömsesidigt erkännande. Dessa grundläggande principer för offentlig upphandling föreskrivs i 1 kap. 9 LOU. Föremålet för vad som ska upphandlas och kontraktets värde avgör vilka upphandlingsregler i LOU som ska tillämpas. Beroende på om det gäller en vara, tjänst, entreprenad eller om kontraktets värde överstiger tröskelvärdet eller inte ska olika kapitel tillämpas Förfrågningsunderlaget, Annonsering och Projekttävlingar Nedan presenteras några faktorer som är gemensamma för all offentlig upphandling. Förfrågningsunderlaget Av förfrågningsunderlaget ska det framgå samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Alla villkor som man vill ha in i det slutliga avtalet ska klart framgå av förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget ska innehålla krav på leverantör, kravspecifikation/uppdragsbeskrivning, utvärderingsgrund, kommersiella villkor, administrativa bestämmelser. Annonsering Enligt LOU ska i stort sätt all offentlig upphandling annonseras. Det är upphandlingsförfarandet som avgör på vilket sätt annonseringen ska utföras. Tillvägagångssättet bestäms utifrån upphandlingens beräknade värde, typ av upphandlande myndighet och kategori av tjänst. 39 Jonson, T LOU 1 kap Fryksdahl, Ann, de Jounge Malin

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Nr Sid 1 (2) Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller RegionFastigheter, REgion Skåne Sign Personnr/orgnr

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr Sid 1 (4) (2) Lokalens adress Kommun Fastighetsbeteckning m m Gata Trappor/hus Lägenhet nr Aviseringsadress Lokalens skick Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Avseende hotellägenhet ( Lägenheten ) med lgh nr: X om x kvm, i Bostadsrättsförening Junior-Suites Veddesta. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Välkommen till kursen

Välkommen till kursen Välkommen till kursen Gör rätt som hyresvärd Vilka är vi? Avsnitt 1 Definitioner Uppsägningstider 1 Hyresavtal Hus eller del av hus lägenhet Upplåtits Till nyttjande Mot ersättning Bostadslägenhet resp.

Läs mer

Handledning till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för lokal, formulär nr 12B.2

Handledning till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för lokal, formulär nr 12B.2 HANDLEDNING TILL HYRESKONTR AKT FÖR LOK AL Handledning till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för lokal, formulär nr 12B.2 innehåll Allmänt 8 Förberedelse inför förhandling 8 Skriftligt avtal 8

Läs mer

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Information om investeringsstöd till äldrebostäder Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Bakgrund Denna information beskriver översiktligt reglerna för investeringsstöd till äldrebostäder.

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd HYRESKONTRAKT Nr: U0010300 Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Personnr/orgnr: 232100-0073

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: HYRESKONTRAKT Hyresvärd Namn: Bollnäs kommun, Teknik, service- och fritidsförvaltningen Personnr/orgnr: 212000-2361 Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Sid 1 ( 4 ) Aviseringsadress: Lokalens adress m.m Lokalens

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2009:180 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels att

Läs mer

Datum EXEMPEL. kvm kvm kvm

Datum EXEMPEL. kvm kvm kvm HYRESAVTAL - avseende restaurang Datum Kontraktsnummer 1(6) Objektsnummer Diarienummer Org-/Personnr Hyresgäst Org-/Personnr Hyresobjektets adress Gata Kommun Aviseringsadress Ändamålet med förhyrningen

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Lunds kommun, Serviceförvaltningen

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Lunds kommun, Serviceförvaltningen HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING Nr: Sid 1 (2) Undertecknande har denna dag träffat följande blockhyresavtal som dock för sin giltighet kräver hyresnämndens godkännande: Kryss i ruta innebär att den därefter

Läs mer

Dnr. 100/

Dnr. 100/ Socialnämnden i Täby kommun vill bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kommunens valfrihetssystem för dagverksamhet. Täby kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för kommunens invånare inom

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Bert Andersson Fastighets AB

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Bert Andersson Fastighets AB HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING Nr: Sid 1 (2) Undertecknande har denna dag träffat följande blockhyresavtal som dock för sin giltighet kräver hyresnämndens godkännande: Kryss i ruta innebär att den därefter

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Information om ansökan av subvention till värd/- värdinna samt delfinansiering av gemensamhetsytor i trygghetsboende inom Umeå kommun

Information om ansökan av subvention till värd/- värdinna samt delfinansiering av gemensamhetsytor i trygghetsboende inom Umeå kommun Information om ansökan av subvention till värd/- värdinna samt delfinansiering av gemensamhetsytor i trygghetsboende inom Umeå kommun Trygghetsboende ska ses en del av utbudet av bostäder i kommunen där

Läs mer

1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje i Askersund AB orgnr

1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje i Askersund AB orgnr Hyreskontra kt Bowlingha ll dat 20L3-10-1L rev 2014-08-11 Nr 1 Kryss î ruta innebär att den texrgätler Sid 1 ( 5 ) 1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s6025-38s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata: Trappor/hus: Lokalens nr: 82010600

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata: Trappor/hus: Lokalens nr: 82010600 FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Namn: Region Skåne, Regionservice Namn: Landskrona kommun Aviseringsadress: HYRESKONTRAKT Nr: 82010079 Kryss

Läs mer

Lokalhyra viktiga punkter att känna till

Lokalhyra viktiga punkter att känna till Lokalhyra viktiga punkter att känna till Många industriföretag hyr sina lokaler. Avtalen är långvariga och avser betydande belopp. De på företagen som ansvarar för hyresavtalen bör därför ha kunskap om

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(5) DIARIENUMMER: 235 34/17 OBJEKTS-ID: AB132 004 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST:

Läs mer

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 Rätt att bo tillsammans i särskilt boende I enlighet med socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet 1 c har äldre människor som beviljas plats i

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: AB 614052 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010 478 78 00 HYRESGÄST: Hyresgäst

Läs mer

HYRESAVTAL - avseende lokal

HYRESAVTAL - avseende lokal HYRESAVTAL - avseende lokal Datum Kontraktsnummer 1(6) Objektsnummer Diarienummer (er) Hyresobjektets adress Gata Trappor/hus Lägenhetsnr Kommun Fastighetsbeteckning Aviseringsadress Ändamålet med förhyrningen

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom 1(5) KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2009, 132, att initiera ett ärende om införande

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: U 612 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Mark, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 018-56 48 00 HYRESGÄST: Namn

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Sammanfattning. Utredningsuppdraget

Sammanfattning. Utredningsuppdraget Sammanfattning Utredningsuppdraget I verksamhet som är undantagen från mervärdesskatteplikt eller faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesskattelagen (1994:200), ML, saknas som regel avdragsrätt

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Lejonfastigheter AB, 556477-7851 Ombud: AA Svalner Skatt & Transaktion KB Smålandsgatan

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Förslag på ersättningsmodell för basservice i vård- och omsorgsboende för medflyttande make/maka som inte har några omvårdnadsbehov.

Förslag på ersättningsmodell för basservice i vård- och omsorgsboende för medflyttande make/maka som inte har några omvårdnadsbehov. STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-05-30 Handläggare: Anneli Hilmersson Telefon: 08-508 29 470 Till Kommunstyrelsen Förslag på ersättningsmodell för basservice i

Läs mer

ATT HYRA LOKAL. Det här är Företagarna. Här kan du vara social med oss! AVTAL

ATT HYRA LOKAL. Det här är Företagarna. Här kan du vara social med oss! AVTAL AVTAL Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Proposition 2008/09:29

Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Proposition 2008/09:29 Lag (2008:962) om valfrihetssystem Proposition 2008/09:29 1 Lagens disposition 1 kap. Lagens tillämpningsområde 2 kap. Definitioner 3 kap. Annonsering 4 kap. Förfrågningsunderlagets innehåll 5 kap. Ansökan

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(5) DIARIENUMMER: OBJEKTS-ID: AB 614037 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST: Namn Namnsson

Läs mer

Checklista för upphandling av väghållningstjänster

Checklista för upphandling av väghållningstjänster Checklista för upphandling av väghållningstjänster Upphandling Måste vi som väghållare göra upphandlingar, är en berättigad och återkommande fråga till REV. Generellt så skall man nog i görligaste mån

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt Hyresvärden uthyr till hyresgästen lägenhet om rum och kök på

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Föreläsare: Signe Lagerkvist Signe.lagerkvist@jus.umu.se Allmänt om nyttjanderätter Hyra Bostadsrätt 2 Allmänt om nyttjanderätt En begränsad rätt till

Läs mer

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun Förslag till riktlinjer för trygghetsboende Enköpings kommun 2017 Yulia Innehåll: Inledning 3 Beskrivning av boendeformen 5 Riktlinjer 7 Dokumentversion: 2016-11-18 Getty Images Inledning Enköpings kommun

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Vad innebär eget val inom hemtjänsten? Från och med den 28 november 2011 inför Hjo kommun eget val inom hemtjänsten enligt

Läs mer

HYRESAVTAL Inneboende

HYRESAVTAL Inneboende Sid 1(5) HYRESAVTAL Inneboende Datum Kontraktsnummer Förstahandshyresgäst(er) hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er)

Läs mer

Försäkringskassans författningssamling

Försäkringskassans författningssamling Försäkringskassans författningssamling ISSN 1652-8735 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadstillägg till pensionärer m.fl.; Utkom från trycket den 17 december

Läs mer

Andrahandskontrakt 1. Bostadslägenhet sid 1

Andrahandskontrakt 1. Bostadslägenhet sid 1 1 Hyresobjekt 3 Hyresvärden hyr ut sin med hyresrätt innehavda lägenhet med bostadsrätt innehavda lägenhet till hyresgästen för bostadsändamål. Lägenheten omfattar rum och kök på kvadratmeter. Lägenhetens

Läs mer

2013-04-22. Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22

2013-04-22. Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22 2013-04-22 Äldre- och handikappnämnden Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22 Den 1 november 2012 infördes en ny bestämmelse om parboende i socialtjänstlagen (2001:453),

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Information om. statligt stöd till bostäder för äldre personer. Bild

Information om. statligt stöd till bostäder för äldre personer. Bild Information om statligt stöd till bostäder för äldre personer Bild Här beskriver vi översiktligt reglerna för stödet till bostäder för äldre personer. Informationen är utförlig men inte heltäckande. För

Läs mer

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt)

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) Sid 1 (4) Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Hyresgäst(er) Hyresobjektets adress m m Fastighetsbeteckning/kommun Lägenhetsnummer Postadress Uthyrningens

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 1(5) DIARIENUMMER: OBJEKTS-ID: AB603 003 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010 478 78 00 HYRESGÄST: Hyresgäst personnr:

Läs mer

Pensionsmyndighetens författningssamling

Pensionsmyndighetens författningssamling Pensionsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-4745 Pensionsmyndighetens föreskrifter om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd; Utkom från trycket den 23

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag (FKFS 2009:20) Inledande bestämmelser

Läs mer

Vad är vad, och vad är särskilt boende?

Vad är vad, och vad är särskilt boende? Vad är vad, och vad är särskilt boende? Särskilt boende, SoL 1992. Gruppboende, äldreboende, servicehus, sjukhem, ålderdomshem, vårdboende, vårdbostäder, demensboende, servicelägenheter, omsorgsboende,

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention; SFS 2006:1586 Utkom från trycket den 9 januari 2007 utfärdad den 21 december 2006. Regeringen

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Regler för trygghetsbostäder

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Regler för trygghetsbostäder Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Regler för trygghetsbostäder Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Fastighetsbeteckning/kommun

Fastighetsbeteckning/kommun Sid 1(5) HYRESAVTAL Andrahand Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er) Telefonnr dagtid Telefonnr

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Underleverantör kan anlitas för att utföra vissa uppgifter (städning, tvätt eller inköpsärenden) inom serviceinsatser.

Underleverantör kan anlitas för att utföra vissa uppgifter (städning, tvätt eller inköpsärenden) inom serviceinsatser. khoil, 6 OKONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1(5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Läs mer

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Kortare tid än 9 månader

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Kortare tid än 9 månader PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt 1. Hyresvärden hyr ut sin med hyresrätt innehavda lägenhet med

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Pensionsmyndighetens författningssamling

Pensionsmyndighetens författningssamling Pensionsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-4745 Föreskrifter om ändring i Pensionsmyndighetens föreskrifter (2010:6) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd;

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Pensionsmyndighetens författningssamling

Pensionsmyndighetens författningssamling Pensionsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-4745 Föreskrifter om ändring i Pensionsmyndighetens föreskrifter (2010:6) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd;

Läs mer

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Att tänka på vid andrahandsuthyrning Att tänka på vid andrahandsuthyrning Hyresvärdens samtycke krävs För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Förstahandshyresgästen skall göra en skriftlig ansökan till

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 16) DIARIENUMMER: 235 158/17 OBJEKTS-ID: U 018 008 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST:

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

I bashyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för museet.

I bashyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för museet. BILAGA 3 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER TILL HYRESAVTAL För Museum, Vandrarhem och Restaurang Hyresvärd: Hyresgäst: Fastighet: Erstavik 26:248 Avtal nr: 0001 Bolag under bildande (Hyresvärden) Nacka Kommun orgnr.

Läs mer

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Tillsvidare

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Tillsvidare PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt 1. Hyresvärden hyr ut sin med hyresrätt innehavda lägenhet med

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden i Stockholms stad. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Alviks Kulturhus

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden i Stockholms stad. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Alviks Kulturhus HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Sid 1 (4) Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden

Läs mer

S2006/9394/HS (delvis) Socialstyrelsen STOCKHOLM

S2006/9394/HS (delvis) Socialstyrelsen STOCKHOLM Regeringsbeslut I:3 2009-03-12 S2006/9394/HS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Uppdrag att betala ut bidrag till kommuner som upphandlar sysselsättning eller erbjuder sysselsättning

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR RESTAURANGLOKAL. Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR RESTAURANGLOKAL. Personnr/orgnr: Sid 1 (6) Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss i ruta innebär att den därefter följande teten gäller. 1. Parter Hyresvärd Namn: Polismyndigheten Personnr/orgnr: 202100-0076

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1993:8 BIDRAG B PENSION P Utkom från trycket den 28 juni 1993 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning

Läs mer

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Omsorgsförvaltningen 1(5) Datum 2008-02-28 Handläggare Jerry Karlsson Omsorgsnämnden Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Inledning Regeringskansliet, Socialdepartementet har inbjudit Landskrona

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad

P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad Denna dag har följande parter (" Parterna") ingått detta hyresavtal avseende hyra av multibyggnad (",4vtalet"): (i) Avalanche Capita) Arena AB (556903-3599), Barnhusgatan

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS?

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Upphandling av parkeringsövervakning

Upphandling av parkeringsövervakning KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 711/2009 1 (5) Mölndals Parkerings AB Box 320 431 24 Mölndal Upphandling av parkeringsövervakning Beslut Mölndals Parkerings AB har brutit mot lagen (1992:1528)

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M.

FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M. Bilaga 4 FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M. LOKALHYRESAVTAL Detta lokalhyresavtal har denna dag träffats mellan (1)

Läs mer

Offentlig upphandling. LOU och LUF

Offentlig upphandling. LOU och LUF Offentlig upphandling LOU och LUF Vad är offentlig upphandling? Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer