Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15"

Transkript

1

2

3 Strukturfondspartnerskapet Dagordning 1(1) i Västsverige Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte Sammanträdets öppnande, med upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare 4. Administrativa frågor Allmän information från sekretariatet; läget inför nästa programperiod Sammanträdesdatum Information från de förvaltande myndigheterna inkl rapporter om eventuellt kommande ansökningsomgångar Bilaga Prioriteringsärenden ERUF Insatsområde 1, Entreprenörskap, Innovativt företagande och Hållbar stadsutveckling Bilaga 3 7. Beslut 8. Projektredovisningar 3 st á 15 minuter. Handlingar i form av projekt PM Bilaga 4 9. Övriga frågor 1. Mötets avslutning Mötet beräknas avslutas i samband med lunch som serveras ca kl 12. på Hotell Opera Bilagor 1 Överlämning av godkända projekt ERUF 2 Återtagna ärenden eller ärenden som fått avslag ERUF 3 Prioriteringsärenden ERUF Insatsområde 1: Entreprenörskap, Innovativt företagande och Hållbar stadsutveckling 4 PM projekt som skall redovisas muntligt 5 Föregående mötes protokoll

4

5

6

7 Bilaga 2 Projekt som fått avslag eller återtagits Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) NYPSid Insatsområde: Entreprenörskap, innovativt företagande och hållbar stadsutveckling Projektägare Projektnamn Projektperiod FashionWORK AB Modekollo Tot.sökt EUfinansiering Tot. Offentlig finansiering Tot. Privat finansiering Total finansiering NYPSid Insatsområde: Samverkansinitiativ och innovativa miljöer Projektägare Projektnamn Projektperiod Tot.sökt EUfinansiering Tot.sökt Offentlig finansiering Tot. Privat finansiering Total finansiering Totalt för samtliga insatsområden:

8

9 Strukturfondspartnerskapet Västsverige Ärendelista ERUF, Entreprenörskap, innovativt företagande och Hållbar stadsutveckling Ärendenummer Sökande/Projektnamn Målgrupp Sökt belopp SEK Förslag till prioritering Bilaga 3 1(1) Prioriteras. Projektet har bedömts som väl godkänt av Förvaltningsmyndigheten Omställningskontoret+ bedöms kunna bidra till strukturförändring inom näringslivet i hela Fyrbodalregionen samt angränsande kommuner i Skaraborg och Göteborgsregionen och minska beroendet av fordonsindustrin. Projektet visar på en bred och strategisk samverkan mellan flera av aktörerna inom innovationssystemet. Det har sin upprinnelse ur effekterna av SAAB:s avveckling i Trollhättan. Omställningskontoret+ innehåller också utveckling Trollhättans stad / av nya metoder och verktyg för att främja näringslivets utveckling i regionen. Omställningskontoret+ Projektet uppfyller prioriteringsgrunderna (54 %) Målgrupp: Små och Samrådsyttrande VGR: Projektet överensstämmer väl med de regionala utvecklingsstrategierna för Västra medelstora företag Götalandsregionen. 2 Prioriteras. Projektet har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten Projektet Bridge fokuserar på att erbjuda tidigare projekt och bolag inom life science bättre förutsättningar att nå ut på en internationell marknad för bättre kommersiell framgång. Viss samverkan finns med aktörer i Halland. Projektet balanserar väl mot de regionala utvecklingsplattformar som utvecklats under programperioden och ingår Sahlgrenska Sience Park i ett tydligt utpekat styrkeområde. Bridge bedöms innehålla bra, relevanta indikatorer med såväl förväntan på nya AB / Bridge arbetstillfällen och deltagande företag. Målgrupp: Innovatörer, Projektet uppfyller prioriteringsgrunderna (52%) forskare och företag inom Samrådsyttrande VGR: Projektet överensstämmer väl med de regionala utvecklingsstrategierna för Västra life science Götalandsegionen 3 Utveckling Nordost AB / Prioriteras. Förstudie Lärandets Torg Projektet har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten i Hammarkullen Förstudien "Lärandets Torg i Hammrkullen" har bedömts utifrån att det är en förstudie och kan inte, genom Målgrupp: (i förstudien) avsaknad av resultatindikatorer för förstudier, uppnå poäng i nivå med genomförandeprojekt. Projektet har en nära De samverkande parterna koppling med tidigare beviljat projekt "Utveckling Nordost" och bedöms kunna bli ett bra komplement till detta. i ett tänkt genomförande Projektets grund byggs på en nära samverkan mellan relevanta aktörer i såväl förstsudien som i ett eventuellt människor och företag genomförande. verksamma i Projektet (Förstudien) uppfyller prioriteringsgrunderna (42%) Hammarkullen och övriga Samrådsyttrande Göteborgs stad/vgr: Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategierna för Göteborg 48 Göteborgs stad. Summa

10

11 Version 2. Underlag för prioritering Ärendenummer 1 Ärende ID/Dnr Ansökningsomgång 212:2 Geografisk region Projektnamn Projektägare Västsverige Omställningskontoret + Trollhättans Stad Projektperiod Insatsområde Sökt ERUF belopp Offentlig medfinansiering Privat kontant medfinansiering - Total projektbudget Handläggare Tillväxtverkets bedömning Entreprenörskap, innovativt företagande och hållbar stadsutveckling kr kr kr Helena Starfelt Sammanfattande beskrivning av projektet Omställningskontoret + är ett samverkansprojekt mellan Trollhättans Stad, Almi Företagspartner Väst, NyföretagarCentrum Väst och Högskolan Väst. Trollhättan Stad har tidigare bedrivit projektet Omställningskontoret, som var inriktat på sju så kallade fordonskommuner i Fyrbodal (ej finansierat av regionalfonden). Det nya projektet kommer att omfatta samtliga kommuner i Fyrbodal samt Essunga, Grästorp och Lilla Edets kommuner. Genom ett antal delprojekt och utifrån tidigare erfarenheter, ska samverkansaktörerna verka för att stimulera nyföretagande, stödja befintliga företag samt utveckla och diversifiera näringslivet, vilket ska leda till ökad sysselsättning och tillväxten i regionen. Projektets verksamhet kommer att drivas inom följande verksamhetsområden: Utvecklings-/coachinsatser, Nyföretagande, Etableringsservice, Kompetencentrum Finans samt M-handel. Motivering Väl godkänt Projektet avser arbeta med flera av de aktiviteter som ryms i insatsområdet, till exempel tillgänglighet till nyföretagarrådgivning och affärsutveckling, finansieringsrådgivning, aktiviteter för att stimulera företagande bland invånare med utomnordisk bakgrund. Förnyelsegraden bedöms som relativt relativ hög, då projektet har som ambition att utveckla innovativa arbetssätt och öka samverkan med högskolan. Genom den bredd, som projektets olika verksamhetsområden och aktörer representerar, möjliggörs ett helhetsgrepp kring främjandeinsatser i regionen. Näringslivet kommer att medverka med tid i projektet, uppskattning av dess omfattning saknas dock. Projektet har avsatt medel till utvärdering och resultatspridning och är aktuellt för följeforskning. Uppskattningen av nya arbetstillfällen och nya företag är baseras på erfarenheter från tidigare insatser. Projektet bedöms inte medverka till genomförandet av Östersjöstrategin.

12 Bedömda urvalskriterier Neg = Har en övervägande negativ påverkan på det horisontella kriteriet Pos = Har en övervägande positiv påverkan på det horisontella kriteriet Dir = Syftar direkt till att öka det horisontella kriteriet Neg Pos Dir Horisontella kriterier Jämställdhet mellan kvinnor och män Integration och mångfald Miljö Kommentarer: Projektet kommer att genomföra konkreta insatser avseende de horisontella kriterierna och bedöms därför har en övervägande positiv påverkan på kriterierna. Min = Minimum G = Godkänd VG = Väl Godkänd MVG = Mycket Väl Godkänd Min G VG MVG Generella urvalskriterier Förnyelse och vidareutveckling Näringslivets medverkan Regionala strategier Grad av gränsöverskridande arbete Spridningseffekter och lärande Långsiktiga effekter Små- och medelstora företag (SMF) Projektet bidrar till genomförandet av Östersjöstrategin Förstudier Kommentarer: Ej aktuell Åtgärdsspecifika urvalskriterier Ökat kommersialiserbart idéflöde Insatser för att främja ett ökat entreprenörskap Nya innovativa företag Utveckling av nya produkter och tjänster, processer samt marknader Innehåll av miljöinnovationer och/eller miljöteknik Kommentarer:

13 Version 1. Ärendenummer 1 Europeiska regionala utvecklingsfonden, projekt-pm Ärende-id: Projektnamn: Omställningskontoret+ Projektbeskrivning från ansökan: Bakgrund Under 29 blev följderna av den internationella lågkonjunkturen påtaglig i Fyrbodal, bland annat genom effekterna på fordonsindustrin. GM beslöt i december 29 att avveckla SAAB, samtidigt som förhandlingar pågick om försäljning av bilfabriken. I december tillkännagav regeringen en satsning om drygt 5 miljoner kronor på jobb och tillväxt i Trollhättan och Västra Götaland. Satsningen innehöll framför allt åtgärder inom infrastruktur och utbildning. Efter SAAB:s konkurs i december 21 har arbetslösheten snabbt ökat, framför allt i Trollhättan och närliggande kommuner. Trollhättan har den högsta arbetslösheten i Västra Götaland med 19,9 procent som andel av arbetskraften och en ungdomsarbetslöshet uppgående till 32 procent, att jämföra med Västra Götaland som helhet med 8,5 respektive 16, 4 procent (februari 212). Ungdomsarbetslösheten i Västra Götaland är den högsta bland alla storstadslän i Sverige. Det finns ett behov av kraftfulla åtgärder, som ger snabb effekt, men också bidrar till långsiktig förnyelse av näringslivet och förutsättningar för utveckling. Nyföretagandet i Trollhättan, Vänersborg och Dalsland är mycket lågt i förhållande till övriga Västra Götalandsregionen och till riksgenomsnittet. Nyföretagarfrekvensen, mätt som antal företagsstarter per 1 kommuninvånare, är för hela Fyrbodal + området 5,7. För Trollhättan och Vänersborg är frekvensen 4,3 respektive 4,4. Mätt som ranking bland Sveriges 29 kommuner kommer Trollhättan på 21 plats och Vänersborg på 198 plats, med en sjunkande tendens de senaste åren. I den östra delen av Fyrbodalsområdet är den entreprenöriella kulturen svag och kraftfulla åtgärder behövs för att stärka entreprenörsandan. Fyrbodalskommunerna och Västra Götalandsregionen enades i december 29, inför hotet om avveckling av SAAB, att samarbeta, och uppdrog åt Trollhättans Stad, Uddevalla, Vänersborg, Åmåls, Dals Eds, Färgelanda och Tanums kommuner att ta lämpliga initiativ. Trollhättans Stad fick i uppdrag att leda arbetet. Fyrbodals fordonskommuners omställningsprojekt startades i februari 21 med uppgift att aktivt stödja en utveckling och diversifiering av näringslivet. Omställningsprojektet har arbetat i nära samverkan med deltagande kommuners näringslivsfunktioner. Under perioden har företagsutveckling bedrivits genom coachinsatser i nya och befintliga företag, ägarskiftesprojekt, rådgivning och förmedling av finansieringslösningar, industriell dynamik, nyetableringsarbete och utveckling av etableringsservice i respektive kommun. Erfarenheterna från Omställningsprojektets verksamhet är goda. Sammantaget har befintliga företag stimulerats till framtidsplanering och vidareutveckling, finansiering har förmedlats till nya etableringar och satsningar i befintliga företag, rådgivning och 1 (9)

14 kontaktförmedling har skett i stor utsträckning och en strategi till förbättrad kommunal etableringsservice har tagits fram. Dessa erfarenheter utnyttjas när Fyrbodals fordonskommuners omställningsprojekt förändras till Omställningskontoret +. Samtliga kommuner i Fyrbodal samt kommunerna Grästorp, Lilla Edet och Essunga har erbjudits att deltaga i projektet. I januari 212 tillskrevs Näringsdepartementet med förslag till program för omställning och förnyelse i Trollhättan och övriga Fyrbodal. Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med Omställningskontoret + är att bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i deltagande kommuners näringsliv genom insatser i såväl befintliga företag som i nyetableringar. Projektet verkar under april 212 december 214. Verksamhet kommer att ske inom följande insatsområden: 1: Utvecklingsinsatser: Coachinsatser för tillväxt direkt i företag med tillväxtpotential. Verksamheten utförs i samverkan med ALMI Företagspartner Väst. 2: Nyföretagande: Särskilda insatser för att öka nyföretagandet i regionen genomförs. Uppdraget utförs av Stiftelsen NyföretagarCentrum Väst. 3: Etableringsservice: Utveckla och bedriva ett aktivt etableringsarbete genom att bygga upp en service, som underlättar etableringsprocessen, höjer servicenivån och ökar antalet nyetableringar. 4: Kompetenscentrum Finans: En neutral tjänst inom finansieringsrådgivning för företag, som vill expandera eller etablera sig i området. I uppdraget ligger också att verka för att tillgången till riskvilligt kapital ökar i regionen. Insatsområdet drivs i samverkan med ALMI Företagspartner Väst. 5: M-handel: Begreppet står för e-handel via mobiltelefonen. Många företag arbetar för att positionera sig inom M-handel och utvecklingen går mycket snabbt. Målet är att stimulera företag inom M-handel att etablera och utveckla verksamhet i projektområdet. Högskolan Väst ansvarar för genomförandet. Övriga projekt: Omställningskontoret + kan medverka till att kommunerna arbetar fram en tydlig näringslivsstrategi. Riktade projekt för att utveckla och stärka särskilda branscher och kluster kan genomföras. Omställningskontoret + styrs av en politisk styrgrupp sammansatt av kommunalråden från de deltagande kommunerna. Trollhättans Stad har uppdraget att svara för projektet. Omställningskontoret + har en liten egen administration för planering, koordinering och uppföljning av verksamheten med placering på Innovatumområdet i Trollhättan. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med samtliga kommuners näringslivsenheter, Innovatum, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, övriga näringslivsaktörer i området samt det regionala näringslivet. Syfte Syftet med Omställningskontoret + är att aktivt bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i näringslivet i de deltagande kommunerna. Satsningarna ska minska sårbarheten och öka förutsättningarna för nyanställningar genom insatser, som stärker företagen, och samtidigt förnyar och breddar näringslivet. Sårbarheten ska minskas genom att stimulera en ökad diversifiering av kommunernas näringsliv och där fordonsindustrins dominans på sikt minskas. I uppdraget ingår att skapa varaktiga arbetstillfällen, nya jobb, att attrahera nyetableringar och stimulera nyföretagande. Förståelse och kunskap om att starta och driva eget företag ska öka. Insatser görs för att stimulera framväxten av en entreprenöriell kultur i regionen. 2 (9)

15 Projektet ska medverka till en hållbar näringslivsutveckling. De ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna ska till fullo beaktas i samtliga av verksamhetsområdenas aktiviteter och åtgärder. Syftet med projektet är sammanfattningsvis: Att stärka befintliga företag och stimulera tillväxt Stimulera nyföretagande och skapa en ökad kunskap om att starta och driva eget företag Att attrahera nya företag utifrån respektive kommuns branschstruktur och strategi Information och marknadsföring Utbildningsinsatser, som stödjer omställning och utveckling i företagen. Mål Projektet har som målsättning att: Den öppna arbetslösheten i verksamhetsområdet ska vara lägre än riksgenomsnittet Antalet arbetstillfällen ska öka Differentieringen i näringslivet ska öka. Sammanlagt beräknas Omställningskontoret + medverka till att: 152 nya företag startas och etableras 35 nya arbetstillfällen tillkommer 65 företag deltar i tillväxtbefrämjande åtgärder. 65 personer erhåller rådgivning i att starta eget företag. Målgrupp Omställningskontoret + verksamhet inkluderar det befintliga näringslivet i området. Speciellt fokuseras på utvecklingsbenägna företag med god potential att växa. Projektets etableringsservice vänder sig till externa företag, eller företagare, som önskar etablera sig i verksamhetsområdet. Speciellt uppmärksammas möjligheter inom utvalda branscher och fokusområden, som ingår i de kommunala tillväxtstrategierna. Målgrupp för etableringsservice är också de kommuner, som deltar i projektet och som genom projektet får möjlighet att vässa sitt erbjudande och etableringsservice. Verksamhetsområdet M-handel inkluderar dels etablerade företag med utvecklade processer för M-handel, dels personer och företag, som har innovativa utvecklingsideer runt M-handel och applikationer. Nyföretagarverksamheten vänder sig till privatpersoner, som är intresserade av att starta en egen verksamhet. En stor del av verksamheten riktas mot kvinnor och deltagare med utomnordisk bakgrund. I mentorverksamheten ingår också nystartade företag, som har god potential att växa. På lång sikt syftar projektet att sprida och stärka en entreprenöriell kultur inom regionen. I detta syfte ingår en bredare allmänhet, inte minst ungdomar, i projektets målgrupp. Projektorganisation Omställningskontoret + leds av en styrgrupp med representanter från deltagande kommuners kommunstyrelser samt Västra Götalandsregionen. Sammankallande och ordförande i styrgruppen är Trollhättans Stads kommunstyrelseordförande. Gruppen styr och följer upp projektets arbete. Projektägare är Trollhättans Stad. Kommuncheferna, med stadsdirektören i Trollhättans Stad, som sammankallande, samordnar och stödjer arbetet i Omställningskontoret +. 3 (9)

16 Verksamheten planeras, koordineras och följs upp av en anställd projektledning bestående av en projektkoordinator (6 %), en kommunikatör/koordinator (6 %), en administratör (1 %), samt en ekonomiansvarig (5 %). Projektledningen ansvarar för extern och intern information/kommunikation, liksom uppföljning, ekonomi och projektredovisning. Regelbundet sammankallar ledningen kommunernas näringslivschefer och representant för Västra Götalandsregionen för avstämning, planering av insatser och utbildning. Stor vikt läggs på samverkan och samplanering av insatser. Kontinuerlig dialog och avstämning sker också med Västra Götalandsregionen, Fyrbodlas Kommunalförbund, Innovatum, Arbetsförmedlingen, Högskolan Väst och andra aktörer inom näringslivsutveckling och innovationssystemet. Verksamheten drivs i fem insatsområden där varje område leds av en verksamhetsansvarig. Denne ansvarar för att projektets aktiviteter genomförs enligt plan och att utfall, resultat och ekonomi regelbundet följs upp. Verksamhetsansvariga rapporterar till projektledningen, sammanställer projektets utfall och resultat. Resultatuppföljning och följeforskning planeras ske genom externt anlitad specialist/forskare på ett oberoende Universitet/Högskola. Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning Verksamheten planeras att starta den 1 april 212. Projektledningen omlokaliseras till kontor på Innovatum, Trollhättan, dit samtliga anställda lokaliseras, inklusive den verksamhetsansvarige för Kompetenscentrum Finans. Samtliga fem insatsområden startas upp. Genom de tidigare erfarenheterna från Omställningsprojektet beräknas aktiviteterna kunna komma igång relativt omgående. De fem insatsområdena är: 1 - Coachprojektet: Projektet ska stärka och utveckla unga och etablerade företag genom en kombination av uppsökande verksamhet, analyser, framtidsdialoger och coachinsatser. Sammantaget är insatserna en process, som direkt syftar till att öka företagens konkurrenskraft nationellt och internationellt. Genom att tillföra kunskaper och metoder för affärsutveckling genom coaching, skapas förutsättningar för företagare att tydliggöra potentiella förutsättningar för utveckling. Projektet stöder på detta sätt innovativa processer. Verksamheten, som leds av ALMI Företagspartner, har visat goda resultat i Omställningsprojektet och karaktäriseras av att man tar ett helhetsgrepp på företaget. Stor vikt läggs på företagsledningen, dess kompetens och motivation till vidareutveckling. 2 - Nyföretagande: Syftet för insatsområdet är att stärka den entreprenöriella kulturen i regionen. Detta sker genom insatser för att öka kunskapen om innebörden av att driva eget företag, stimulera och motivera till eget företagande, höja kvalitéten och överlevnaden bland de nya företagen samt stödja den enskilda företagaren i sin nya roll. En potentiell nyföretagare får genom information, rådgivning, utbildning, uppföljning och stöd att förbereda företagsstart, effektiv support för en väl förbered företagsstart. Erbjudande ges även om fortsatt utbildning, mentorskap och affärsutveckling. Projektet ska medverka till att skapa ett gott och positivt företagsklimat, öka antalet nystartade företag och höja kommunernas ranking på Nyföretagarbarometern. 3 - Etableringsservice Avsikten är att bygga upp ett helt nytt etableringskoncept tillsammans med de kommuner, som deltar i Omställningskontoret +. Arbetet ska leda till en ökning av antalet nyetableringar av företag och är ett viktigt led i att stärka och differentiera 4 (9)

17 näringslivet i Fyrbodal +. Ett nytt koncept för etableringsservice tas fram i samverkan med ett antal kommuner. Konceptet ska göra etableringsfasen tids- och kostnadseffektiv för både det etablerande företaget och kommunen. Konceptet tas fram och testas av 3-5 kommuner i projektområdet. Det lokala näringslivet och andra aktörer inbjuds att delta i arbetet. Nationell och internationell marknadsföring av ingående kommuner kommer att ske, bland annat på mässor. 4 - Kompetenscentrum Finans I Västra Götalandsregionen finns det tillgång till riskvilligt och "mjukt kapital" för nystartade, innovativa företag med ett kapitalbehov upp till 1,5 miljoner kronor. För företag med större kapitalbehov, vilket ofta är fallet vid produktutveckling, är kapitaltillgången betydligt svagare. Samtidigt finns det nationella och internationella finansieringsmöjligheter, som från fall till fall kan nyttjas. I Kompetenscentrum Finans har företag, nystartade eller väletablerade, med utvecklingsplaner möjlighet att få neutral rådgivning och hjälp att finna och söka extern finansiering. Verksamheten byggs upp i en process med initial behovsanalys, rådgivning, konkretiserat finansieringsupplägg och genomförande. Upplägget sker alltid individuellt i varje företag och anpassas helt efter företagets situation, planer och möjligheter. Syftet med Kompetenscentrum Finans är att fler utvecklingsbara ideer och projekt finner lämpliga finansiella resurser och på så sätt bidrar till näringslivets tillväxt och utveckling. Rådgivningen och servicen erbjuds också till företag, som överväger att etablera sig i området, något som i så fall sker i nära samverkan med Etableringsservice. Kompetenscentrum Finans kommer att verka för att utbudet, och information om befintligt utbud, av riskvilligt kapital i regionen tydliggörs och förstärks. 5 - M-handel En förstudie angående M-handel och dess möjligheter har genomförts på uppdrag av Trollhättans Stad. Studien pekar bland annat på att möjligheterna för Trollhättan, med flera kommuner att positionera sig och bygga generaliserbar kunskap med nya innovativa samarbetsformer mellan kommuner, näringslivet och Högskolan Väst, är mycket stora. M-handel beskrivs som intressant därför att den bygger på ny teknik, nya användargrupper och nya affärsområden. Potentialen inom detta näringslivsområde är därför stort. Projektet ska bygga kompetens och erfarenhet inom M-handel för vidare implementering på marknaden. Det ska också identifiera konkreta marknadsmässiga användningsområden, som är aktörs- och platsrelevanta. Detta kräver innovativa samarbeten mellan användare, forskare och IT-företag. I projektet ingår initialt Trollhättans Stad, Trollhättans Energi och Högskolan Väst. Vissa tjänster kommer att upphandlas av privatägda IT- företag. Deltagande samverkanspartners avser att utveckla en varaktig samverkansform där nya nätverkskonstellationer för innovation och företagsetableringar ingår. Projektet förväntas leda till framväxt av ett större underlag för befintliga IT företag i regionen samt till att ett antal nya IT företag etablerar sig. Det finns också en ansats till vidare samverkan med Innovatum. Övriga projekt Tillsammans med kommunerna i Fyrbodal + kan ytterligare pilotprojekt i mindre skala tas fram och igångsättas. Detta kan gälla utveckling av speciella branscher, klusterområden eller andra innovativa projekt. Projektavgränsning Omställningskontoret + är verksamt i Fyrbodalsområdets 14 kommuner samt Essunga, Grästorp och Lilla Edets kommuner. Projekttiden sträcker sig från den 1 april 212 fram till och med 31 december 214. Företagsspecifika åtgärder riktar sig till företag, som bedöms vara utvecklingsbara och ha god potential för framtida tillväxt och utveckling. Verksamheten riktar sig främst till små och medelstora företag. 5 (9)

18 Projektet kommer inte att ha någon verksamhet inom de områden, som traditionellt utförs av kommunernas näringslivenheter. Insatserna kommer enbart att utföras inom nya och kompletterande områden, som på sikt kan övertas av kommuner eller annan samverkansorganisation. Koppling till det regionala näringslivet Aktiviteter och verksamheter inom samtliga insatsområdes bygger på nära samverkan med regionens näringsliv och dess intresseorganisationer. Genom informationsträffar, seminarier och media informeras om projektets möjligheter och erbjudande. I projektets utvecklingsarbete, exempelvis inom insatsområdena Etableringsservice och M-handel, bjuds lämpliga intressenter och partners in att delta i utvecklingsarbete. Företag, som deltar i utvecklingsarbete gör detta på egen bekostnad. Koppling till andra projekt/insatser Koordinering kommer att ske med eventuella andra projekt, som drivs av ingående kommuner och dess organisationer. Regelbundna avstämningar kring samverkansmöjligheter, kommer att ske med de projekt, som drivs av Innovatums Teknikpark. Initialt finns ingen direkt koppling till EU:s strategi för Östersjöregionen. Många av de företag, som berörs av verksamheten i Omställningskontoret +, exempelvis genom Coachprojektet och Kompetenscentrum Finans, arbetar direkt med miljöteknik och klimatförbättrande åtgärder. På sikt kan några av dessa företag bli involverade i strategin för Östersjöregionen. Socialfondsinsatser i projektet Ej aktuellt. Resultatspridning Påvisade resultat och effekter kommer att kommuniceras, dels internt till styrgrupp, deltagande kommuner och verksamhetsansvariga, dels externt till media, samverkansorganisationer och övriga intressenter. Resultatspridning sker under projekttiden och vid avslut. Om specifika resultat önskas lyftas fram under perioden, kan seminarier och informationsträffar arrangeras för intressenter. Uppföljning/utvärdering Uppföljning av resultatindikatorer sker kontinuerligt inom respektive insatsområde. Projektledningen ansvarar för att sammanställning sker och redovisas till styrgrupp samt till externa intressenter och media. Utvärdering av framkomna resultat ska göras periodvis och redovisas. Lyckade försök och resultat kan ligga som grund för specifika seminarier, informationsträffar och pressreleaser för vidare informationsspridning. Medel är avsatta till att följeforskning kan startas och pågå under hela projektperioden. Lämpligt självständigt Universitet eller Högskola ges i uppdrag att följa upp projektets verksamhet och resultat. Förväntade resultat efter projektperioden Insatserna ska leda till att fler företag utvecklas och blir långsiktigt framgångsrika. Nystartade företag ska ha en överlevnadsfrekvens, som är betydligt högre än för nyföretagare generellt. Detta ger positiva resultat för näringslivsutvecklingen, främst efter projekttidens utgång. 6 (9)

19 Att förbättra den entreprenöriella kulturen tar minimum ett decenium i anspråk. Projektet vill medverka till att entreprenörskap lyfts fram och att nyföretagarfrekvensen ökar i betydande omfattning i de deltagande kommunerna. Detta är ett långsiktigt arbete, som påbörjas under projektperioden och förhoppningsvis drivs vidare av kommuner och intresseorgansiationer. Forskning och utvecklingen av innovativa projekt inom M-handels området kan förväntas ge resultat långt efter projektets avslut. Framtagna arbetsmetoder och koncept inom Omställningskontoret + kommer att användas efter projektperioden. Som exempel kan framtaget koncept under insatsområdet Etableringsservice drivas vidare av kommunernas näringslivsenhet, både inom och utom projektets verksamhetsområde. Förväntad verksamhet efter projektperioden Viss del av Omställningskontoret + verksamhet kan drivas vidare av kommunernas näringslivsenheter. Alternativt kan samverkanspartners, exempelvis Högskolan Väst, ALMI Företagspartner Väst och NyföretagarCentrum driva koncept och verksamhet vidare. Ytterligare ett möjligt scenario är att Fyrbodals kommuner drar nytta av erfarenheter och moment i Omställningskontoret+ och driver verksamheten vidare i samverkan. Tid- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Start av verksamheten. Omlokalisering av projektledning Rekrytering Styrgruppsmöte. Konferens med kommunerna Coachprojektet startar. Upphandling av konsulter Coachprojektets företagsinriktade process igång Nyföretagarsatsning startar. Konceptet Startbanan introduceras Etableringsservice, konceptframtagning, testkörning Lansering av etableringskoncept i pilotkommuner. Infospridning Finanskompetenscentrum, Informationsspridning och start av rådgivning M-handel. Upphandling av experter M-handel. Forskningsprojekt och samverkansarbete initieras Projektledning. Specifika utvecklingsprojekt Följeforskning initieras och utförs Insatser för något/några av de horisontella kriterierna Informationsspridning om verksamhet och resultat Projektutvärdering och slutredovisning Projektets start- och slutdatum Horisontella kriterier Enligt projektbeskrivningen har projektet en övervägande positiv påverkan på integration/mångfald, samt syftar direkt till ökad jämställdhet och förbättrad miljö. Jämställdhet Projektet har definierat mål för kvinnors respektive mäns deltagande inom respektive insatsområde. Målen följs kontinuerligt upp inom de olika verksamhetsfaserna, liksom i resultatutfallet. Särskilt fokus läggs inom samtliga insatsområden på att kvinnor deltar och kommer med i utvecklingsprocesser. Under informations- och rådgivningsskedet kan upplägg och inriktning styras så att så många kvinnor som möjligt deltar. Omställningskontoret + medverkar till att antalet nystarter och 7 (9)

20 befintliga företag där kvinnor är ledare/ägare ökar och att dagens snedfördelning jämnas ut. Detta är särskilt tydligt i insatsområdet för nyföretagarsatsning där mellan 4-5 procent av deltagarna, och av de som startar nytt företag utgörs av kvinnor. Projektet syftar till att stimulera nyföretagande och utveckling av befintliga företag. Detta beräknas medverka till att 3 nya arbetstillfällen skapas, varav minimum 43 procent beräknas rekryteras med kvinnor. Integration/Mångfald Målet är att inkludera personer med utomnordisk bakgrund i samtliga av insatsområdenas aktiviteter. Speciell uppmärksamhet riktas mot befintliga företag, som har ledare/ägare med utomnordisk bakgrund. Inom nyföretagarsatsningen kan riktade aktiviteter, exempelvis information och rådgivning, utformas för att öka integrationen. Internationella Företagarföreningen (IFS) är numera fullt integrerat i ALMI Företagspartner. Detta ger möjligheter att inom exempelvis coachprojektet, nyföretagarsatsningen och finanscentrums verksamheter utnyttja IFS kompetens och språkkunskaper. Projektet ska på sikt medverka till att integration och mångfald inom näringslivet ökar. Målsättningen är att olika grupper ska delta inom projektets insatsområden och ta del av dess erbjudande. Detta ökar gruppernas möjligheter till ett ökat företagande och till sysselsättning. Miljö Projektet ska i samtliga insatsområden verkar för hållbar tillväxt och där miljöriktig verksamhet för företagen är ett tvingande kriterium för deltagande. Företagen, inklusive nyföretagare, och dess affärsplaner, scannas genomgående och i tidigt skede om den nuvarande och den planerade verksamheten följer kriterier för hållbar tillväxt och miljöpositiv påverkan. Om planerna inte följer kriterierna diskuteras detta och förändringar i affärsplanen föreslås. Att driva företagen miljöriktigt är idag en viktig och tvingande konkurrensfaktor. Projektet medverkar till att det successivt byggs upp ett diversifierat och mer miljöriktigt näringsliv i regionen. Indikatorer Indikator Kvinnor Män Antal Antal nya/skapade arbetstillfällen (fördelat kvinnor och män) Antal nystartade företag (fördelat på ägda av kvinnor och ägda av män) Antal nystartade företag med delat/mixat ägande Antal deltagande företag 65 8 (9)

Projektplan 2010-04 - 27 Kompetenscentrum Finansiering/ innovationsutveckling

Projektplan 2010-04 - 27 Kompetenscentrum Finansiering/ innovationsutveckling Projektplan 2010-04 - 27 Kompetenscentrum Finansiering/ innovationsutveckling Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsning

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Projektplan 2010-04 - 27 Företagsutveckling genom coachinsatser i nya och befintliga företag

Projektplan 2010-04 - 27 Företagsutveckling genom coachinsatser i nya och befintliga företag Projektplan 2010-04 - 27 Företagsutveckling genom coachinsatser i nya och befintliga företag Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Ansökan om förlängning projekt SPH Inkubator

Ansökan om förlängning projekt SPH Inkubator Ansökan om förlängning projekt SPH Inkubator Projekt: SPH Inkubator NYPS-id: 147702 Projektägare: Science Park Halmstad AB, Org nr. 556504-3774 Kontaktperson: Ulf Andersson Projektperiod (ursprunglig):

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Läs mer

Möte med Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Möte med Strukturfondspartnerskapet Västsverige Strukturfondspartnerskapet Västsverige Kallelse 212-12-6 Ledamöter i Strukturfondspartnerskapet Västsverige Möte med Strukturfondspartnerskapet Västsverige Välkomna till årets tredje möte med Strukturfondspartnerskapet

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1 Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/1-08 31/3-08 Rapport nr. 1 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Projektplan 2010-04 - 20 Ägarskiften i Västra Götaland

Projektplan 2010-04 - 20 Ägarskiften i Västra Götaland Projektplan 2010-04 - 20 Ägarskiften i Västra Götaland Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsningar och definitioner...

Läs mer

Strukturfondspartnerskapsmöte 150615

Strukturfondspartnerskapsmöte 150615 Strukturfondspartnerskapsmöte 150615 - Ansökningsomgångar - Urvalskriterier - Gränsöverskridande projekt - Bredbandsutlysning 1 Inkomna ansökningar 2015-03-10 Insatsområde Antal ansökningar Ansökt belopp

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Handbok för klusterutveckling

Handbok för klusterutveckling Handbok för klusterutveckling Om verktyget Denna handbok är till för kluster som har eller vill ta en aktiv regional roll. Syftet med verktyget är att hjälpa till att leda processen framåt och att underlätta

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/4-08 30/4-08 Rapport nr. 2 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Slutrapport. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning

Slutrapport. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID Stödmottagare Organisationsnummer Redovisningsperiod Total projektperiod Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleåregionens visat hålla högsta internationella

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Strategiskt styrelsearbete starkare företag. Erfarenheter från olika projekt

Strategiskt styrelsearbete starkare företag. Erfarenheter från olika projekt Strategiskt styrelsearbete starkare företag Erfarenheter från olika projekt Externa ledamöter sporrar bolagen Blekinge Business Incubator Anders Cronholm www.b-b-i.se Som inkubator har vi fått chans att

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag (kvinnors företagande).

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag (kvinnors företagande). Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driv eget Sökande Falun Borlänge-regionen AB (Bolaget hette tidigare Utvecklingsbolaget MittDalarna AB.) Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/4-09 31/5-09 Rapport

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Beredningsgrupp Näringsliv

Beredningsgrupp Näringsliv Beredningsgrupp Näringsliv Minnesanteckningar Plats och tid Sjögården, Ellös på Orust den 16 oktober 2008 kl 15.00-17.30. Ledamöter Övriga deltagande ledamöter Ej närvarande ledamöter Övriga deltagande

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Lillemor Lindberg

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Rapport 2015 Powered by

Rapport 2015 Powered by Rapport 2015 Bakgrund undersökning Konstaterades att ingen frågat hela målgruppen tidigare Få fram mer innovationsdata/statistik Målgruppsdata PRV registerutdrag PRV patent och designskyddsregister, urval

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448 Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Motocross i nya banor b) Juridisk status på projektägare: (t.ex. kommun, myndighet, ekonomisk eller ideell förening, enskild firma

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag.

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag. Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/6-08 31/8-08 Rapport nr. 4 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

Innovationssluss Norr

Innovationssluss Norr Innovationssluss Norr Workshop Kommersialisering av innovationer sker i företagen Anders Högström Magnus Wiklund IUC Norrbotten IUC Västerbotten Innehåll Inledning Innovations- och kommersialiseringsprocessen

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Lägesrapport Slutrapport

Lägesrapport Slutrapport 7-01-15 1 Lägesrapport Slutrapport x Allmänna uppgifter Projektägare: Haparanda stad Diarienummer Mål 1: 304-3745-05 Diarienummer Länsstyrelsen: Projektet bedrivs under tiden: 6-01-01 7-02-28 Projektnamn:

Läs mer