Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15"

Transkript

1

2

3 Strukturfondspartnerskapet Dagordning 1(1) i Västsverige Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte Sammanträdets öppnande, med upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare 4. Administrativa frågor Allmän information från sekretariatet; läget inför nästa programperiod Sammanträdesdatum Information från de förvaltande myndigheterna inkl rapporter om eventuellt kommande ansökningsomgångar Bilaga Prioriteringsärenden ERUF Insatsområde 1, Entreprenörskap, Innovativt företagande och Hållbar stadsutveckling Bilaga 3 7. Beslut 8. Projektredovisningar 3 st á 15 minuter. Handlingar i form av projekt PM Bilaga 4 9. Övriga frågor 1. Mötets avslutning Mötet beräknas avslutas i samband med lunch som serveras ca kl 12. på Hotell Opera Bilagor 1 Överlämning av godkända projekt ERUF 2 Återtagna ärenden eller ärenden som fått avslag ERUF 3 Prioriteringsärenden ERUF Insatsområde 1: Entreprenörskap, Innovativt företagande och Hållbar stadsutveckling 4 PM projekt som skall redovisas muntligt 5 Föregående mötes protokoll

4

5

6

7 Bilaga 2 Projekt som fått avslag eller återtagits Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) NYPSid Insatsområde: Entreprenörskap, innovativt företagande och hållbar stadsutveckling Projektägare Projektnamn Projektperiod FashionWORK AB Modekollo Tot.sökt EUfinansiering Tot. Offentlig finansiering Tot. Privat finansiering Total finansiering NYPSid Insatsområde: Samverkansinitiativ och innovativa miljöer Projektägare Projektnamn Projektperiod Tot.sökt EUfinansiering Tot.sökt Offentlig finansiering Tot. Privat finansiering Total finansiering Totalt för samtliga insatsområden:

8

9 Strukturfondspartnerskapet Västsverige Ärendelista ERUF, Entreprenörskap, innovativt företagande och Hållbar stadsutveckling Ärendenummer Sökande/Projektnamn Målgrupp Sökt belopp SEK Förslag till prioritering Bilaga 3 1(1) Prioriteras. Projektet har bedömts som väl godkänt av Förvaltningsmyndigheten Omställningskontoret+ bedöms kunna bidra till strukturförändring inom näringslivet i hela Fyrbodalregionen samt angränsande kommuner i Skaraborg och Göteborgsregionen och minska beroendet av fordonsindustrin. Projektet visar på en bred och strategisk samverkan mellan flera av aktörerna inom innovationssystemet. Det har sin upprinnelse ur effekterna av SAAB:s avveckling i Trollhättan. Omställningskontoret+ innehåller också utveckling Trollhättans stad / av nya metoder och verktyg för att främja näringslivets utveckling i regionen. Omställningskontoret+ Projektet uppfyller prioriteringsgrunderna (54 %) Målgrupp: Små och Samrådsyttrande VGR: Projektet överensstämmer väl med de regionala utvecklingsstrategierna för Västra medelstora företag Götalandsregionen. 2 Prioriteras. Projektet har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten Projektet Bridge fokuserar på att erbjuda tidigare projekt och bolag inom life science bättre förutsättningar att nå ut på en internationell marknad för bättre kommersiell framgång. Viss samverkan finns med aktörer i Halland. Projektet balanserar väl mot de regionala utvecklingsplattformar som utvecklats under programperioden och ingår Sahlgrenska Sience Park i ett tydligt utpekat styrkeområde. Bridge bedöms innehålla bra, relevanta indikatorer med såväl förväntan på nya AB / Bridge arbetstillfällen och deltagande företag. Målgrupp: Innovatörer, Projektet uppfyller prioriteringsgrunderna (52%) forskare och företag inom Samrådsyttrande VGR: Projektet överensstämmer väl med de regionala utvecklingsstrategierna för Västra life science Götalandsegionen 3 Utveckling Nordost AB / Prioriteras. Förstudie Lärandets Torg Projektet har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten i Hammarkullen Förstudien "Lärandets Torg i Hammrkullen" har bedömts utifrån att det är en förstudie och kan inte, genom Målgrupp: (i förstudien) avsaknad av resultatindikatorer för förstudier, uppnå poäng i nivå med genomförandeprojekt. Projektet har en nära De samverkande parterna koppling med tidigare beviljat projekt "Utveckling Nordost" och bedöms kunna bli ett bra komplement till detta. i ett tänkt genomförande Projektets grund byggs på en nära samverkan mellan relevanta aktörer i såväl förstsudien som i ett eventuellt människor och företag genomförande. verksamma i Projektet (Förstudien) uppfyller prioriteringsgrunderna (42%) Hammarkullen och övriga Samrådsyttrande Göteborgs stad/vgr: Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategierna för Göteborg 48 Göteborgs stad. Summa

10

11 Version 2. Underlag för prioritering Ärendenummer 1 Ärende ID/Dnr Ansökningsomgång 212:2 Geografisk region Projektnamn Projektägare Västsverige Omställningskontoret + Trollhättans Stad Projektperiod Insatsområde Sökt ERUF belopp Offentlig medfinansiering Privat kontant medfinansiering - Total projektbudget Handläggare Tillväxtverkets bedömning Entreprenörskap, innovativt företagande och hållbar stadsutveckling kr kr kr Helena Starfelt Sammanfattande beskrivning av projektet Omställningskontoret + är ett samverkansprojekt mellan Trollhättans Stad, Almi Företagspartner Väst, NyföretagarCentrum Väst och Högskolan Väst. Trollhättan Stad har tidigare bedrivit projektet Omställningskontoret, som var inriktat på sju så kallade fordonskommuner i Fyrbodal (ej finansierat av regionalfonden). Det nya projektet kommer att omfatta samtliga kommuner i Fyrbodal samt Essunga, Grästorp och Lilla Edets kommuner. Genom ett antal delprojekt och utifrån tidigare erfarenheter, ska samverkansaktörerna verka för att stimulera nyföretagande, stödja befintliga företag samt utveckla och diversifiera näringslivet, vilket ska leda till ökad sysselsättning och tillväxten i regionen. Projektets verksamhet kommer att drivas inom följande verksamhetsområden: Utvecklings-/coachinsatser, Nyföretagande, Etableringsservice, Kompetencentrum Finans samt M-handel. Motivering Väl godkänt Projektet avser arbeta med flera av de aktiviteter som ryms i insatsområdet, till exempel tillgänglighet till nyföretagarrådgivning och affärsutveckling, finansieringsrådgivning, aktiviteter för att stimulera företagande bland invånare med utomnordisk bakgrund. Förnyelsegraden bedöms som relativt relativ hög, då projektet har som ambition att utveckla innovativa arbetssätt och öka samverkan med högskolan. Genom den bredd, som projektets olika verksamhetsområden och aktörer representerar, möjliggörs ett helhetsgrepp kring främjandeinsatser i regionen. Näringslivet kommer att medverka med tid i projektet, uppskattning av dess omfattning saknas dock. Projektet har avsatt medel till utvärdering och resultatspridning och är aktuellt för följeforskning. Uppskattningen av nya arbetstillfällen och nya företag är baseras på erfarenheter från tidigare insatser. Projektet bedöms inte medverka till genomförandet av Östersjöstrategin.

12 Bedömda urvalskriterier Neg = Har en övervägande negativ påverkan på det horisontella kriteriet Pos = Har en övervägande positiv påverkan på det horisontella kriteriet Dir = Syftar direkt till att öka det horisontella kriteriet Neg Pos Dir Horisontella kriterier Jämställdhet mellan kvinnor och män Integration och mångfald Miljö Kommentarer: Projektet kommer att genomföra konkreta insatser avseende de horisontella kriterierna och bedöms därför har en övervägande positiv påverkan på kriterierna. Min = Minimum G = Godkänd VG = Väl Godkänd MVG = Mycket Väl Godkänd Min G VG MVG Generella urvalskriterier Förnyelse och vidareutveckling Näringslivets medverkan Regionala strategier Grad av gränsöverskridande arbete Spridningseffekter och lärande Långsiktiga effekter Små- och medelstora företag (SMF) Projektet bidrar till genomförandet av Östersjöstrategin Förstudier Kommentarer: Ej aktuell Åtgärdsspecifika urvalskriterier Ökat kommersialiserbart idéflöde Insatser för att främja ett ökat entreprenörskap Nya innovativa företag Utveckling av nya produkter och tjänster, processer samt marknader Innehåll av miljöinnovationer och/eller miljöteknik Kommentarer:

13 Version 1. Ärendenummer 1 Europeiska regionala utvecklingsfonden, projekt-pm Ärende-id: Projektnamn: Omställningskontoret+ Projektbeskrivning från ansökan: Bakgrund Under 29 blev följderna av den internationella lågkonjunkturen påtaglig i Fyrbodal, bland annat genom effekterna på fordonsindustrin. GM beslöt i december 29 att avveckla SAAB, samtidigt som förhandlingar pågick om försäljning av bilfabriken. I december tillkännagav regeringen en satsning om drygt 5 miljoner kronor på jobb och tillväxt i Trollhättan och Västra Götaland. Satsningen innehöll framför allt åtgärder inom infrastruktur och utbildning. Efter SAAB:s konkurs i december 21 har arbetslösheten snabbt ökat, framför allt i Trollhättan och närliggande kommuner. Trollhättan har den högsta arbetslösheten i Västra Götaland med 19,9 procent som andel av arbetskraften och en ungdomsarbetslöshet uppgående till 32 procent, att jämföra med Västra Götaland som helhet med 8,5 respektive 16, 4 procent (februari 212). Ungdomsarbetslösheten i Västra Götaland är den högsta bland alla storstadslän i Sverige. Det finns ett behov av kraftfulla åtgärder, som ger snabb effekt, men också bidrar till långsiktig förnyelse av näringslivet och förutsättningar för utveckling. Nyföretagandet i Trollhättan, Vänersborg och Dalsland är mycket lågt i förhållande till övriga Västra Götalandsregionen och till riksgenomsnittet. Nyföretagarfrekvensen, mätt som antal företagsstarter per 1 kommuninvånare, är för hela Fyrbodal + området 5,7. För Trollhättan och Vänersborg är frekvensen 4,3 respektive 4,4. Mätt som ranking bland Sveriges 29 kommuner kommer Trollhättan på 21 plats och Vänersborg på 198 plats, med en sjunkande tendens de senaste åren. I den östra delen av Fyrbodalsområdet är den entreprenöriella kulturen svag och kraftfulla åtgärder behövs för att stärka entreprenörsandan. Fyrbodalskommunerna och Västra Götalandsregionen enades i december 29, inför hotet om avveckling av SAAB, att samarbeta, och uppdrog åt Trollhättans Stad, Uddevalla, Vänersborg, Åmåls, Dals Eds, Färgelanda och Tanums kommuner att ta lämpliga initiativ. Trollhättans Stad fick i uppdrag att leda arbetet. Fyrbodals fordonskommuners omställningsprojekt startades i februari 21 med uppgift att aktivt stödja en utveckling och diversifiering av näringslivet. Omställningsprojektet har arbetat i nära samverkan med deltagande kommuners näringslivsfunktioner. Under perioden har företagsutveckling bedrivits genom coachinsatser i nya och befintliga företag, ägarskiftesprojekt, rådgivning och förmedling av finansieringslösningar, industriell dynamik, nyetableringsarbete och utveckling av etableringsservice i respektive kommun. Erfarenheterna från Omställningsprojektets verksamhet är goda. Sammantaget har befintliga företag stimulerats till framtidsplanering och vidareutveckling, finansiering har förmedlats till nya etableringar och satsningar i befintliga företag, rådgivning och 1 (9)

14 kontaktförmedling har skett i stor utsträckning och en strategi till förbättrad kommunal etableringsservice har tagits fram. Dessa erfarenheter utnyttjas när Fyrbodals fordonskommuners omställningsprojekt förändras till Omställningskontoret +. Samtliga kommuner i Fyrbodal samt kommunerna Grästorp, Lilla Edet och Essunga har erbjudits att deltaga i projektet. I januari 212 tillskrevs Näringsdepartementet med förslag till program för omställning och förnyelse i Trollhättan och övriga Fyrbodal. Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med Omställningskontoret + är att bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i deltagande kommuners näringsliv genom insatser i såväl befintliga företag som i nyetableringar. Projektet verkar under april 212 december 214. Verksamhet kommer att ske inom följande insatsområden: 1: Utvecklingsinsatser: Coachinsatser för tillväxt direkt i företag med tillväxtpotential. Verksamheten utförs i samverkan med ALMI Företagspartner Väst. 2: Nyföretagande: Särskilda insatser för att öka nyföretagandet i regionen genomförs. Uppdraget utförs av Stiftelsen NyföretagarCentrum Väst. 3: Etableringsservice: Utveckla och bedriva ett aktivt etableringsarbete genom att bygga upp en service, som underlättar etableringsprocessen, höjer servicenivån och ökar antalet nyetableringar. 4: Kompetenscentrum Finans: En neutral tjänst inom finansieringsrådgivning för företag, som vill expandera eller etablera sig i området. I uppdraget ligger också att verka för att tillgången till riskvilligt kapital ökar i regionen. Insatsområdet drivs i samverkan med ALMI Företagspartner Väst. 5: M-handel: Begreppet står för e-handel via mobiltelefonen. Många företag arbetar för att positionera sig inom M-handel och utvecklingen går mycket snabbt. Målet är att stimulera företag inom M-handel att etablera och utveckla verksamhet i projektområdet. Högskolan Väst ansvarar för genomförandet. Övriga projekt: Omställningskontoret + kan medverka till att kommunerna arbetar fram en tydlig näringslivsstrategi. Riktade projekt för att utveckla och stärka särskilda branscher och kluster kan genomföras. Omställningskontoret + styrs av en politisk styrgrupp sammansatt av kommunalråden från de deltagande kommunerna. Trollhättans Stad har uppdraget att svara för projektet. Omställningskontoret + har en liten egen administration för planering, koordinering och uppföljning av verksamheten med placering på Innovatumområdet i Trollhättan. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med samtliga kommuners näringslivsenheter, Innovatum, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, övriga näringslivsaktörer i området samt det regionala näringslivet. Syfte Syftet med Omställningskontoret + är att aktivt bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i näringslivet i de deltagande kommunerna. Satsningarna ska minska sårbarheten och öka förutsättningarna för nyanställningar genom insatser, som stärker företagen, och samtidigt förnyar och breddar näringslivet. Sårbarheten ska minskas genom att stimulera en ökad diversifiering av kommunernas näringsliv och där fordonsindustrins dominans på sikt minskas. I uppdraget ingår att skapa varaktiga arbetstillfällen, nya jobb, att attrahera nyetableringar och stimulera nyföretagande. Förståelse och kunskap om att starta och driva eget företag ska öka. Insatser görs för att stimulera framväxten av en entreprenöriell kultur i regionen. 2 (9)

15 Projektet ska medverka till en hållbar näringslivsutveckling. De ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna ska till fullo beaktas i samtliga av verksamhetsområdenas aktiviteter och åtgärder. Syftet med projektet är sammanfattningsvis: Att stärka befintliga företag och stimulera tillväxt Stimulera nyföretagande och skapa en ökad kunskap om att starta och driva eget företag Att attrahera nya företag utifrån respektive kommuns branschstruktur och strategi Information och marknadsföring Utbildningsinsatser, som stödjer omställning och utveckling i företagen. Mål Projektet har som målsättning att: Den öppna arbetslösheten i verksamhetsområdet ska vara lägre än riksgenomsnittet Antalet arbetstillfällen ska öka Differentieringen i näringslivet ska öka. Sammanlagt beräknas Omställningskontoret + medverka till att: 152 nya företag startas och etableras 35 nya arbetstillfällen tillkommer 65 företag deltar i tillväxtbefrämjande åtgärder. 65 personer erhåller rådgivning i att starta eget företag. Målgrupp Omställningskontoret + verksamhet inkluderar det befintliga näringslivet i området. Speciellt fokuseras på utvecklingsbenägna företag med god potential att växa. Projektets etableringsservice vänder sig till externa företag, eller företagare, som önskar etablera sig i verksamhetsområdet. Speciellt uppmärksammas möjligheter inom utvalda branscher och fokusområden, som ingår i de kommunala tillväxtstrategierna. Målgrupp för etableringsservice är också de kommuner, som deltar i projektet och som genom projektet får möjlighet att vässa sitt erbjudande och etableringsservice. Verksamhetsområdet M-handel inkluderar dels etablerade företag med utvecklade processer för M-handel, dels personer och företag, som har innovativa utvecklingsideer runt M-handel och applikationer. Nyföretagarverksamheten vänder sig till privatpersoner, som är intresserade av att starta en egen verksamhet. En stor del av verksamheten riktas mot kvinnor och deltagare med utomnordisk bakgrund. I mentorverksamheten ingår också nystartade företag, som har god potential att växa. På lång sikt syftar projektet att sprida och stärka en entreprenöriell kultur inom regionen. I detta syfte ingår en bredare allmänhet, inte minst ungdomar, i projektets målgrupp. Projektorganisation Omställningskontoret + leds av en styrgrupp med representanter från deltagande kommuners kommunstyrelser samt Västra Götalandsregionen. Sammankallande och ordförande i styrgruppen är Trollhättans Stads kommunstyrelseordförande. Gruppen styr och följer upp projektets arbete. Projektägare är Trollhättans Stad. Kommuncheferna, med stadsdirektören i Trollhättans Stad, som sammankallande, samordnar och stödjer arbetet i Omställningskontoret +. 3 (9)

16 Verksamheten planeras, koordineras och följs upp av en anställd projektledning bestående av en projektkoordinator (6 %), en kommunikatör/koordinator (6 %), en administratör (1 %), samt en ekonomiansvarig (5 %). Projektledningen ansvarar för extern och intern information/kommunikation, liksom uppföljning, ekonomi och projektredovisning. Regelbundet sammankallar ledningen kommunernas näringslivschefer och representant för Västra Götalandsregionen för avstämning, planering av insatser och utbildning. Stor vikt läggs på samverkan och samplanering av insatser. Kontinuerlig dialog och avstämning sker också med Västra Götalandsregionen, Fyrbodlas Kommunalförbund, Innovatum, Arbetsförmedlingen, Högskolan Väst och andra aktörer inom näringslivsutveckling och innovationssystemet. Verksamheten drivs i fem insatsområden där varje område leds av en verksamhetsansvarig. Denne ansvarar för att projektets aktiviteter genomförs enligt plan och att utfall, resultat och ekonomi regelbundet följs upp. Verksamhetsansvariga rapporterar till projektledningen, sammanställer projektets utfall och resultat. Resultatuppföljning och följeforskning planeras ske genom externt anlitad specialist/forskare på ett oberoende Universitet/Högskola. Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning Verksamheten planeras att starta den 1 april 212. Projektledningen omlokaliseras till kontor på Innovatum, Trollhättan, dit samtliga anställda lokaliseras, inklusive den verksamhetsansvarige för Kompetenscentrum Finans. Samtliga fem insatsområden startas upp. Genom de tidigare erfarenheterna från Omställningsprojektet beräknas aktiviteterna kunna komma igång relativt omgående. De fem insatsområdena är: 1 - Coachprojektet: Projektet ska stärka och utveckla unga och etablerade företag genom en kombination av uppsökande verksamhet, analyser, framtidsdialoger och coachinsatser. Sammantaget är insatserna en process, som direkt syftar till att öka företagens konkurrenskraft nationellt och internationellt. Genom att tillföra kunskaper och metoder för affärsutveckling genom coaching, skapas förutsättningar för företagare att tydliggöra potentiella förutsättningar för utveckling. Projektet stöder på detta sätt innovativa processer. Verksamheten, som leds av ALMI Företagspartner, har visat goda resultat i Omställningsprojektet och karaktäriseras av att man tar ett helhetsgrepp på företaget. Stor vikt läggs på företagsledningen, dess kompetens och motivation till vidareutveckling. 2 - Nyföretagande: Syftet för insatsområdet är att stärka den entreprenöriella kulturen i regionen. Detta sker genom insatser för att öka kunskapen om innebörden av att driva eget företag, stimulera och motivera till eget företagande, höja kvalitéten och överlevnaden bland de nya företagen samt stödja den enskilda företagaren i sin nya roll. En potentiell nyföretagare får genom information, rådgivning, utbildning, uppföljning och stöd att förbereda företagsstart, effektiv support för en väl förbered företagsstart. Erbjudande ges även om fortsatt utbildning, mentorskap och affärsutveckling. Projektet ska medverka till att skapa ett gott och positivt företagsklimat, öka antalet nystartade företag och höja kommunernas ranking på Nyföretagarbarometern. 3 - Etableringsservice Avsikten är att bygga upp ett helt nytt etableringskoncept tillsammans med de kommuner, som deltar i Omställningskontoret +. Arbetet ska leda till en ökning av antalet nyetableringar av företag och är ett viktigt led i att stärka och differentiera 4 (9)

17 näringslivet i Fyrbodal +. Ett nytt koncept för etableringsservice tas fram i samverkan med ett antal kommuner. Konceptet ska göra etableringsfasen tids- och kostnadseffektiv för både det etablerande företaget och kommunen. Konceptet tas fram och testas av 3-5 kommuner i projektområdet. Det lokala näringslivet och andra aktörer inbjuds att delta i arbetet. Nationell och internationell marknadsföring av ingående kommuner kommer att ske, bland annat på mässor. 4 - Kompetenscentrum Finans I Västra Götalandsregionen finns det tillgång till riskvilligt och "mjukt kapital" för nystartade, innovativa företag med ett kapitalbehov upp till 1,5 miljoner kronor. För företag med större kapitalbehov, vilket ofta är fallet vid produktutveckling, är kapitaltillgången betydligt svagare. Samtidigt finns det nationella och internationella finansieringsmöjligheter, som från fall till fall kan nyttjas. I Kompetenscentrum Finans har företag, nystartade eller väletablerade, med utvecklingsplaner möjlighet att få neutral rådgivning och hjälp att finna och söka extern finansiering. Verksamheten byggs upp i en process med initial behovsanalys, rådgivning, konkretiserat finansieringsupplägg och genomförande. Upplägget sker alltid individuellt i varje företag och anpassas helt efter företagets situation, planer och möjligheter. Syftet med Kompetenscentrum Finans är att fler utvecklingsbara ideer och projekt finner lämpliga finansiella resurser och på så sätt bidrar till näringslivets tillväxt och utveckling. Rådgivningen och servicen erbjuds också till företag, som överväger att etablera sig i området, något som i så fall sker i nära samverkan med Etableringsservice. Kompetenscentrum Finans kommer att verka för att utbudet, och information om befintligt utbud, av riskvilligt kapital i regionen tydliggörs och förstärks. 5 - M-handel En förstudie angående M-handel och dess möjligheter har genomförts på uppdrag av Trollhättans Stad. Studien pekar bland annat på att möjligheterna för Trollhättan, med flera kommuner att positionera sig och bygga generaliserbar kunskap med nya innovativa samarbetsformer mellan kommuner, näringslivet och Högskolan Väst, är mycket stora. M-handel beskrivs som intressant därför att den bygger på ny teknik, nya användargrupper och nya affärsområden. Potentialen inom detta näringslivsområde är därför stort. Projektet ska bygga kompetens och erfarenhet inom M-handel för vidare implementering på marknaden. Det ska också identifiera konkreta marknadsmässiga användningsområden, som är aktörs- och platsrelevanta. Detta kräver innovativa samarbeten mellan användare, forskare och IT-företag. I projektet ingår initialt Trollhättans Stad, Trollhättans Energi och Högskolan Väst. Vissa tjänster kommer att upphandlas av privatägda IT- företag. Deltagande samverkanspartners avser att utveckla en varaktig samverkansform där nya nätverkskonstellationer för innovation och företagsetableringar ingår. Projektet förväntas leda till framväxt av ett större underlag för befintliga IT företag i regionen samt till att ett antal nya IT företag etablerar sig. Det finns också en ansats till vidare samverkan med Innovatum. Övriga projekt Tillsammans med kommunerna i Fyrbodal + kan ytterligare pilotprojekt i mindre skala tas fram och igångsättas. Detta kan gälla utveckling av speciella branscher, klusterområden eller andra innovativa projekt. Projektavgränsning Omställningskontoret + är verksamt i Fyrbodalsområdets 14 kommuner samt Essunga, Grästorp och Lilla Edets kommuner. Projekttiden sträcker sig från den 1 april 212 fram till och med 31 december 214. Företagsspecifika åtgärder riktar sig till företag, som bedöms vara utvecklingsbara och ha god potential för framtida tillväxt och utveckling. Verksamheten riktar sig främst till små och medelstora företag. 5 (9)

18 Projektet kommer inte att ha någon verksamhet inom de områden, som traditionellt utförs av kommunernas näringslivenheter. Insatserna kommer enbart att utföras inom nya och kompletterande områden, som på sikt kan övertas av kommuner eller annan samverkansorganisation. Koppling till det regionala näringslivet Aktiviteter och verksamheter inom samtliga insatsområdes bygger på nära samverkan med regionens näringsliv och dess intresseorganisationer. Genom informationsträffar, seminarier och media informeras om projektets möjligheter och erbjudande. I projektets utvecklingsarbete, exempelvis inom insatsområdena Etableringsservice och M-handel, bjuds lämpliga intressenter och partners in att delta i utvecklingsarbete. Företag, som deltar i utvecklingsarbete gör detta på egen bekostnad. Koppling till andra projekt/insatser Koordinering kommer att ske med eventuella andra projekt, som drivs av ingående kommuner och dess organisationer. Regelbundna avstämningar kring samverkansmöjligheter, kommer att ske med de projekt, som drivs av Innovatums Teknikpark. Initialt finns ingen direkt koppling till EU:s strategi för Östersjöregionen. Många av de företag, som berörs av verksamheten i Omställningskontoret +, exempelvis genom Coachprojektet och Kompetenscentrum Finans, arbetar direkt med miljöteknik och klimatförbättrande åtgärder. På sikt kan några av dessa företag bli involverade i strategin för Östersjöregionen. Socialfondsinsatser i projektet Ej aktuellt. Resultatspridning Påvisade resultat och effekter kommer att kommuniceras, dels internt till styrgrupp, deltagande kommuner och verksamhetsansvariga, dels externt till media, samverkansorganisationer och övriga intressenter. Resultatspridning sker under projekttiden och vid avslut. Om specifika resultat önskas lyftas fram under perioden, kan seminarier och informationsträffar arrangeras för intressenter. Uppföljning/utvärdering Uppföljning av resultatindikatorer sker kontinuerligt inom respektive insatsområde. Projektledningen ansvarar för att sammanställning sker och redovisas till styrgrupp samt till externa intressenter och media. Utvärdering av framkomna resultat ska göras periodvis och redovisas. Lyckade försök och resultat kan ligga som grund för specifika seminarier, informationsträffar och pressreleaser för vidare informationsspridning. Medel är avsatta till att följeforskning kan startas och pågå under hela projektperioden. Lämpligt självständigt Universitet eller Högskola ges i uppdrag att följa upp projektets verksamhet och resultat. Förväntade resultat efter projektperioden Insatserna ska leda till att fler företag utvecklas och blir långsiktigt framgångsrika. Nystartade företag ska ha en överlevnadsfrekvens, som är betydligt högre än för nyföretagare generellt. Detta ger positiva resultat för näringslivsutvecklingen, främst efter projekttidens utgång. 6 (9)

19 Att förbättra den entreprenöriella kulturen tar minimum ett decenium i anspråk. Projektet vill medverka till att entreprenörskap lyfts fram och att nyföretagarfrekvensen ökar i betydande omfattning i de deltagande kommunerna. Detta är ett långsiktigt arbete, som påbörjas under projektperioden och förhoppningsvis drivs vidare av kommuner och intresseorgansiationer. Forskning och utvecklingen av innovativa projekt inom M-handels området kan förväntas ge resultat långt efter projektets avslut. Framtagna arbetsmetoder och koncept inom Omställningskontoret + kommer att användas efter projektperioden. Som exempel kan framtaget koncept under insatsområdet Etableringsservice drivas vidare av kommunernas näringslivsenhet, både inom och utom projektets verksamhetsområde. Förväntad verksamhet efter projektperioden Viss del av Omställningskontoret + verksamhet kan drivas vidare av kommunernas näringslivsenheter. Alternativt kan samverkanspartners, exempelvis Högskolan Väst, ALMI Företagspartner Väst och NyföretagarCentrum driva koncept och verksamhet vidare. Ytterligare ett möjligt scenario är att Fyrbodals kommuner drar nytta av erfarenheter och moment i Omställningskontoret+ och driver verksamheten vidare i samverkan. Tid- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Start av verksamheten. Omlokalisering av projektledning Rekrytering Styrgruppsmöte. Konferens med kommunerna Coachprojektet startar. Upphandling av konsulter Coachprojektets företagsinriktade process igång Nyföretagarsatsning startar. Konceptet Startbanan introduceras Etableringsservice, konceptframtagning, testkörning Lansering av etableringskoncept i pilotkommuner. Infospridning Finanskompetenscentrum, Informationsspridning och start av rådgivning M-handel. Upphandling av experter M-handel. Forskningsprojekt och samverkansarbete initieras Projektledning. Specifika utvecklingsprojekt Följeforskning initieras och utförs Insatser för något/några av de horisontella kriterierna Informationsspridning om verksamhet och resultat Projektutvärdering och slutredovisning Projektets start- och slutdatum Horisontella kriterier Enligt projektbeskrivningen har projektet en övervägande positiv påverkan på integration/mångfald, samt syftar direkt till ökad jämställdhet och förbättrad miljö. Jämställdhet Projektet har definierat mål för kvinnors respektive mäns deltagande inom respektive insatsområde. Målen följs kontinuerligt upp inom de olika verksamhetsfaserna, liksom i resultatutfallet. Särskilt fokus läggs inom samtliga insatsområden på att kvinnor deltar och kommer med i utvecklingsprocesser. Under informations- och rådgivningsskedet kan upplägg och inriktning styras så att så många kvinnor som möjligt deltar. Omställningskontoret + medverkar till att antalet nystarter och 7 (9)

20 befintliga företag där kvinnor är ledare/ägare ökar och att dagens snedfördelning jämnas ut. Detta är särskilt tydligt i insatsområdet för nyföretagarsatsning där mellan 4-5 procent av deltagarna, och av de som startar nytt företag utgörs av kvinnor. Projektet syftar till att stimulera nyföretagande och utveckling av befintliga företag. Detta beräknas medverka till att 3 nya arbetstillfällen skapas, varav minimum 43 procent beräknas rekryteras med kvinnor. Integration/Mångfald Målet är att inkludera personer med utomnordisk bakgrund i samtliga av insatsområdenas aktiviteter. Speciell uppmärksamhet riktas mot befintliga företag, som har ledare/ägare med utomnordisk bakgrund. Inom nyföretagarsatsningen kan riktade aktiviteter, exempelvis information och rådgivning, utformas för att öka integrationen. Internationella Företagarföreningen (IFS) är numera fullt integrerat i ALMI Företagspartner. Detta ger möjligheter att inom exempelvis coachprojektet, nyföretagarsatsningen och finanscentrums verksamheter utnyttja IFS kompetens och språkkunskaper. Projektet ska på sikt medverka till att integration och mångfald inom näringslivet ökar. Målsättningen är att olika grupper ska delta inom projektets insatsområden och ta del av dess erbjudande. Detta ökar gruppernas möjligheter till ett ökat företagande och till sysselsättning. Miljö Projektet ska i samtliga insatsområden verkar för hållbar tillväxt och där miljöriktig verksamhet för företagen är ett tvingande kriterium för deltagande. Företagen, inklusive nyföretagare, och dess affärsplaner, scannas genomgående och i tidigt skede om den nuvarande och den planerade verksamheten följer kriterier för hållbar tillväxt och miljöpositiv påverkan. Om planerna inte följer kriterierna diskuteras detta och förändringar i affärsplanen föreslås. Att driva företagen miljöriktigt är idag en viktig och tvingande konkurrensfaktor. Projektet medverkar till att det successivt byggs upp ett diversifierat och mer miljöriktigt näringsliv i regionen. Indikatorer Indikator Kvinnor Män Antal Antal nya/skapade arbetstillfällen (fördelat kvinnor och män) Antal nystartade företag (fördelat på ägda av kvinnor och ägda av män) Antal nystartade företag med delat/mixat ägande Antal deltagande företag 65 8 (9)

Projektplan 2010-04 - 27 Kompetenscentrum Finansiering/ innovationsutveckling

Projektplan 2010-04 - 27 Kompetenscentrum Finansiering/ innovationsutveckling Projektplan 2010-04 - 27 Kompetenscentrum Finansiering/ innovationsutveckling Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsning

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Projektplan Industriell Dynamik

Projektplan Industriell Dynamik Projektplan Industriell Dynamik Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsning och utveckling... 2 1.3 Projektets syfte... 3 1.4 Projekt tid... 3 2. Projektets mål... 4 2.1

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Projektplan 2010-04 - 27 Företagsutveckling genom coachinsatser i nya och befintliga företag

Projektplan 2010-04 - 27 Företagsutveckling genom coachinsatser i nya och befintliga företag Projektplan 2010-04 - 27 Företagsutveckling genom coachinsatser i nya och befintliga företag Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Regionalfonden Västsverige

Regionalfonden Västsverige Regionalfonden Västsverige 2014-2020 Thanos Pinakas Linnea Hagblom 1 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft

Läs mer

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Inledning Inför varje styrgruppsmöte så har vi i projektet för avsikt att i förväg sända ut en kort

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Ansökan om förlängning projekt SPH Inkubator

Ansökan om förlängning projekt SPH Inkubator Ansökan om förlängning projekt SPH Inkubator Projekt: SPH Inkubator NYPS-id: 147702 Projektägare: Science Park Halmstad AB, Org nr. 556504-3774 Kontaktperson: Ulf Andersson Projektperiod (ursprunglig):

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Innovation Runway Förslag till beslut Innovation Runway beviljas 2 862 421 kr i projektmedel för perioden

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Projektnamn: Kompetenscentrum för energieffektivisering i företag i ÖMS regionen

Projektnamn: Kompetenscentrum för energieffektivisering i företag i ÖMS regionen Projektnamn: Kompetenscentrum för energieffektivisering i företag i ÖMS regionen Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200342 Sammanfattande beskrivning I Östra Mellansverige finns stor potential

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Finansieringsmöjligheter 2017

Finansieringsmöjligheter 2017 Finansieringsmöjligheter 2017 Listan är ej en komplett sammanställning. Den kommer att fyllas på allteftersom nya finansieringsmöjligheter kommer till min kännedom. Stämmer någon in på din idé, behöver

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Företag ser nya möjligheter och hot. Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans

Företag ser nya möjligheter och hot. Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans Företag ser nya möjligheter och hot Ständiga förändringar i omvärlden Beslut om investeringar och etableringar Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans Ständiga förändringar i omvärlden Företag

Läs mer

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsregionen Hållpunkter Regionala prioriteringar och arbetssätt Operationellt program Mål

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Möte med Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Möte med Strukturfondspartnerskapet Västsverige Strukturfondspartnerskapet Västsverige Kallelse 212-12-6 Ledamöter i Strukturfondspartnerskapet Västsverige Möte med Strukturfondspartnerskapet Västsverige Välkomna till årets tredje möte med Strukturfondspartnerskapet

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU-programenheten Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt samarbete A. Gränsregionalt

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Utkast version 14.12.22. Plattform för hållbar blå tillväxt Ansökan skrivarmedel Life

Utkast version 14.12.22. Plattform för hållbar blå tillväxt Ansökan skrivarmedel Life Utkast version 14.12.22 Plattform för hållbar blå tillväxt Ansökan skrivarmedel Life 1 1. Plattform för hållbar blå tillväxt ÖstersjöInitiativet tillsammans med IVL ansöker om 150 000 i skrivarmedel för

Läs mer

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg Regionalfonden Småland och Öarna 2014-2020 Aktuellt programgenomförande 2017-03-23 Oskarshamn Henrik Blomberg Resultat Utlysning 2017:1 Utlysningsperiod 12 december 2017 13 mars 2017 Samtliga insatsområden

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Regionalfonden Västsverige

Regionalfonden Västsverige Regionalfonden Västsverige 2014-2020 Kort om Tillväxtverket Arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och

Läs mer

Strukturfondspartnerskapsmöte 150615

Strukturfondspartnerskapsmöte 150615 Strukturfondspartnerskapsmöte 150615 - Ansökningsomgångar - Urvalskriterier - Gränsöverskridande projekt - Bredbandsutlysning 1 Inkomna ansökningar 2015-03-10 Insatsområde Antal ansökningar Ansökt belopp

Läs mer

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till:

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till: 1(9) Projektansökan Diarienummer RS160128 Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till regionen@regionhalland.se samt skickas i original i pappersformat till: Region Halland Box 517 301 80 Halmstad

Läs mer

Projektplan 2010-04 - 20 Ägarskiften i Västra Götaland

Projektplan 2010-04 - 20 Ägarskiften i Västra Götaland Projektplan 2010-04 - 20 Ägarskiften i Västra Götaland Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsningar och definitioner...

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

- Strategiska satsningar för innovationskraft

- Strategiska satsningar för innovationskraft - Strategiska satsningar för innovationskraft Innovationskraftsseminarium Göteborg 26 oktober 2010 1 Helena L Nilsson Enhetschef Forskning och utveckling Regional utveckling, Västra Götalandsregionen 2

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1 Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/1-08 31/3-08 Rapport nr. 1 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt

Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt Stiftelsen Inova i Wermland är en företagsinkubator som stödjer utvecklingen av unika affärsidéer till växande aktiebolag. Inova är en del av

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

LAG:s bedömning av projektansökningar

LAG:s bedömning av projektansökningar Bilaga 6 LAG:s bedömning av projektansökningar inom LEADER Mellansjölandet Urvalskriterier och poängbedömning Inledning Denna bilaga beskriver LAG:s system för granskning av inkomna ansökningar och efter

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr Bilaga till Protokoll den 10 mars 2017, 5, N2016/03278/BSÄ (delvis) Näringsdepartementet Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr. 556481-6204 A. Bolagets uppdrag 1 Bakgrund Syftet med Almi Företagspartner

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Vad betyder SILS-agendan för dig? Du som företagare får bättre tillgång till forskningsresurser

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Diarienummer (Fylls i av Region Skåne) Ansökningsdatum: 2015-09-22 (uppdaterad 2015-09-30) Namn på verksamhet/satsning/projekt: Acceleratorprogram: PUPIE - Pop Up Programme for International

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Sida 1 (3) Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget,

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer