Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15"

Transkript

1

2

3 Strukturfondspartnerskapet Dagordning 1(1) i Västsverige Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte Sammanträdets öppnande, med upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare 4. Administrativa frågor Allmän information från sekretariatet; läget inför nästa programperiod Sammanträdesdatum Information från de förvaltande myndigheterna inkl rapporter om eventuellt kommande ansökningsomgångar Bilaga Prioriteringsärenden ERUF Insatsområde 1, Entreprenörskap, Innovativt företagande och Hållbar stadsutveckling Bilaga 3 7. Beslut 8. Projektredovisningar 3 st á 15 minuter. Handlingar i form av projekt PM Bilaga 4 9. Övriga frågor 1. Mötets avslutning Mötet beräknas avslutas i samband med lunch som serveras ca kl 12. på Hotell Opera Bilagor 1 Överlämning av godkända projekt ERUF 2 Återtagna ärenden eller ärenden som fått avslag ERUF 3 Prioriteringsärenden ERUF Insatsområde 1: Entreprenörskap, Innovativt företagande och Hållbar stadsutveckling 4 PM projekt som skall redovisas muntligt 5 Föregående mötes protokoll

4

5

6

7 Bilaga 2 Projekt som fått avslag eller återtagits Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) NYPSid Insatsområde: Entreprenörskap, innovativt företagande och hållbar stadsutveckling Projektägare Projektnamn Projektperiod FashionWORK AB Modekollo Tot.sökt EUfinansiering Tot. Offentlig finansiering Tot. Privat finansiering Total finansiering NYPSid Insatsområde: Samverkansinitiativ och innovativa miljöer Projektägare Projektnamn Projektperiod Tot.sökt EUfinansiering Tot.sökt Offentlig finansiering Tot. Privat finansiering Total finansiering Totalt för samtliga insatsområden:

8

9 Strukturfondspartnerskapet Västsverige Ärendelista ERUF, Entreprenörskap, innovativt företagande och Hållbar stadsutveckling Ärendenummer Sökande/Projektnamn Målgrupp Sökt belopp SEK Förslag till prioritering Bilaga 3 1(1) Prioriteras. Projektet har bedömts som väl godkänt av Förvaltningsmyndigheten Omställningskontoret+ bedöms kunna bidra till strukturförändring inom näringslivet i hela Fyrbodalregionen samt angränsande kommuner i Skaraborg och Göteborgsregionen och minska beroendet av fordonsindustrin. Projektet visar på en bred och strategisk samverkan mellan flera av aktörerna inom innovationssystemet. Det har sin upprinnelse ur effekterna av SAAB:s avveckling i Trollhättan. Omställningskontoret+ innehåller också utveckling Trollhättans stad / av nya metoder och verktyg för att främja näringslivets utveckling i regionen. Omställningskontoret+ Projektet uppfyller prioriteringsgrunderna (54 %) Målgrupp: Små och Samrådsyttrande VGR: Projektet överensstämmer väl med de regionala utvecklingsstrategierna för Västra medelstora företag Götalandsregionen. 2 Prioriteras. Projektet har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten Projektet Bridge fokuserar på att erbjuda tidigare projekt och bolag inom life science bättre förutsättningar att nå ut på en internationell marknad för bättre kommersiell framgång. Viss samverkan finns med aktörer i Halland. Projektet balanserar väl mot de regionala utvecklingsplattformar som utvecklats under programperioden och ingår Sahlgrenska Sience Park i ett tydligt utpekat styrkeområde. Bridge bedöms innehålla bra, relevanta indikatorer med såväl förväntan på nya AB / Bridge arbetstillfällen och deltagande företag. Målgrupp: Innovatörer, Projektet uppfyller prioriteringsgrunderna (52%) forskare och företag inom Samrådsyttrande VGR: Projektet överensstämmer väl med de regionala utvecklingsstrategierna för Västra life science Götalandsegionen 3 Utveckling Nordost AB / Prioriteras. Förstudie Lärandets Torg Projektet har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten i Hammarkullen Förstudien "Lärandets Torg i Hammrkullen" har bedömts utifrån att det är en förstudie och kan inte, genom Målgrupp: (i förstudien) avsaknad av resultatindikatorer för förstudier, uppnå poäng i nivå med genomförandeprojekt. Projektet har en nära De samverkande parterna koppling med tidigare beviljat projekt "Utveckling Nordost" och bedöms kunna bli ett bra komplement till detta. i ett tänkt genomförande Projektets grund byggs på en nära samverkan mellan relevanta aktörer i såväl förstsudien som i ett eventuellt människor och företag genomförande. verksamma i Projektet (Förstudien) uppfyller prioriteringsgrunderna (42%) Hammarkullen och övriga Samrådsyttrande Göteborgs stad/vgr: Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategierna för Göteborg 48 Göteborgs stad. Summa

10

11 Version 2. Underlag för prioritering Ärendenummer 1 Ärende ID/Dnr Ansökningsomgång 212:2 Geografisk region Projektnamn Projektägare Västsverige Omställningskontoret + Trollhättans Stad Projektperiod Insatsområde Sökt ERUF belopp Offentlig medfinansiering Privat kontant medfinansiering - Total projektbudget Handläggare Tillväxtverkets bedömning Entreprenörskap, innovativt företagande och hållbar stadsutveckling kr kr kr Helena Starfelt Sammanfattande beskrivning av projektet Omställningskontoret + är ett samverkansprojekt mellan Trollhättans Stad, Almi Företagspartner Väst, NyföretagarCentrum Väst och Högskolan Väst. Trollhättan Stad har tidigare bedrivit projektet Omställningskontoret, som var inriktat på sju så kallade fordonskommuner i Fyrbodal (ej finansierat av regionalfonden). Det nya projektet kommer att omfatta samtliga kommuner i Fyrbodal samt Essunga, Grästorp och Lilla Edets kommuner. Genom ett antal delprojekt och utifrån tidigare erfarenheter, ska samverkansaktörerna verka för att stimulera nyföretagande, stödja befintliga företag samt utveckla och diversifiera näringslivet, vilket ska leda till ökad sysselsättning och tillväxten i regionen. Projektets verksamhet kommer att drivas inom följande verksamhetsområden: Utvecklings-/coachinsatser, Nyföretagande, Etableringsservice, Kompetencentrum Finans samt M-handel. Motivering Väl godkänt Projektet avser arbeta med flera av de aktiviteter som ryms i insatsområdet, till exempel tillgänglighet till nyföretagarrådgivning och affärsutveckling, finansieringsrådgivning, aktiviteter för att stimulera företagande bland invånare med utomnordisk bakgrund. Förnyelsegraden bedöms som relativt relativ hög, då projektet har som ambition att utveckla innovativa arbetssätt och öka samverkan med högskolan. Genom den bredd, som projektets olika verksamhetsområden och aktörer representerar, möjliggörs ett helhetsgrepp kring främjandeinsatser i regionen. Näringslivet kommer att medverka med tid i projektet, uppskattning av dess omfattning saknas dock. Projektet har avsatt medel till utvärdering och resultatspridning och är aktuellt för följeforskning. Uppskattningen av nya arbetstillfällen och nya företag är baseras på erfarenheter från tidigare insatser. Projektet bedöms inte medverka till genomförandet av Östersjöstrategin.

12 Bedömda urvalskriterier Neg = Har en övervägande negativ påverkan på det horisontella kriteriet Pos = Har en övervägande positiv påverkan på det horisontella kriteriet Dir = Syftar direkt till att öka det horisontella kriteriet Neg Pos Dir Horisontella kriterier Jämställdhet mellan kvinnor och män Integration och mångfald Miljö Kommentarer: Projektet kommer att genomföra konkreta insatser avseende de horisontella kriterierna och bedöms därför har en övervägande positiv påverkan på kriterierna. Min = Minimum G = Godkänd VG = Väl Godkänd MVG = Mycket Väl Godkänd Min G VG MVG Generella urvalskriterier Förnyelse och vidareutveckling Näringslivets medverkan Regionala strategier Grad av gränsöverskridande arbete Spridningseffekter och lärande Långsiktiga effekter Små- och medelstora företag (SMF) Projektet bidrar till genomförandet av Östersjöstrategin Förstudier Kommentarer: Ej aktuell Åtgärdsspecifika urvalskriterier Ökat kommersialiserbart idéflöde Insatser för att främja ett ökat entreprenörskap Nya innovativa företag Utveckling av nya produkter och tjänster, processer samt marknader Innehåll av miljöinnovationer och/eller miljöteknik Kommentarer:

13 Version 1. Ärendenummer 1 Europeiska regionala utvecklingsfonden, projekt-pm Ärende-id: Projektnamn: Omställningskontoret+ Projektbeskrivning från ansökan: Bakgrund Under 29 blev följderna av den internationella lågkonjunkturen påtaglig i Fyrbodal, bland annat genom effekterna på fordonsindustrin. GM beslöt i december 29 att avveckla SAAB, samtidigt som förhandlingar pågick om försäljning av bilfabriken. I december tillkännagav regeringen en satsning om drygt 5 miljoner kronor på jobb och tillväxt i Trollhättan och Västra Götaland. Satsningen innehöll framför allt åtgärder inom infrastruktur och utbildning. Efter SAAB:s konkurs i december 21 har arbetslösheten snabbt ökat, framför allt i Trollhättan och närliggande kommuner. Trollhättan har den högsta arbetslösheten i Västra Götaland med 19,9 procent som andel av arbetskraften och en ungdomsarbetslöshet uppgående till 32 procent, att jämföra med Västra Götaland som helhet med 8,5 respektive 16, 4 procent (februari 212). Ungdomsarbetslösheten i Västra Götaland är den högsta bland alla storstadslän i Sverige. Det finns ett behov av kraftfulla åtgärder, som ger snabb effekt, men också bidrar till långsiktig förnyelse av näringslivet och förutsättningar för utveckling. Nyföretagandet i Trollhättan, Vänersborg och Dalsland är mycket lågt i förhållande till övriga Västra Götalandsregionen och till riksgenomsnittet. Nyföretagarfrekvensen, mätt som antal företagsstarter per 1 kommuninvånare, är för hela Fyrbodal + området 5,7. För Trollhättan och Vänersborg är frekvensen 4,3 respektive 4,4. Mätt som ranking bland Sveriges 29 kommuner kommer Trollhättan på 21 plats och Vänersborg på 198 plats, med en sjunkande tendens de senaste åren. I den östra delen av Fyrbodalsområdet är den entreprenöriella kulturen svag och kraftfulla åtgärder behövs för att stärka entreprenörsandan. Fyrbodalskommunerna och Västra Götalandsregionen enades i december 29, inför hotet om avveckling av SAAB, att samarbeta, och uppdrog åt Trollhättans Stad, Uddevalla, Vänersborg, Åmåls, Dals Eds, Färgelanda och Tanums kommuner att ta lämpliga initiativ. Trollhättans Stad fick i uppdrag att leda arbetet. Fyrbodals fordonskommuners omställningsprojekt startades i februari 21 med uppgift att aktivt stödja en utveckling och diversifiering av näringslivet. Omställningsprojektet har arbetat i nära samverkan med deltagande kommuners näringslivsfunktioner. Under perioden har företagsutveckling bedrivits genom coachinsatser i nya och befintliga företag, ägarskiftesprojekt, rådgivning och förmedling av finansieringslösningar, industriell dynamik, nyetableringsarbete och utveckling av etableringsservice i respektive kommun. Erfarenheterna från Omställningsprojektets verksamhet är goda. Sammantaget har befintliga företag stimulerats till framtidsplanering och vidareutveckling, finansiering har förmedlats till nya etableringar och satsningar i befintliga företag, rådgivning och 1 (9)

14 kontaktförmedling har skett i stor utsträckning och en strategi till förbättrad kommunal etableringsservice har tagits fram. Dessa erfarenheter utnyttjas när Fyrbodals fordonskommuners omställningsprojekt förändras till Omställningskontoret +. Samtliga kommuner i Fyrbodal samt kommunerna Grästorp, Lilla Edet och Essunga har erbjudits att deltaga i projektet. I januari 212 tillskrevs Näringsdepartementet med förslag till program för omställning och förnyelse i Trollhättan och övriga Fyrbodal. Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med Omställningskontoret + är att bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i deltagande kommuners näringsliv genom insatser i såväl befintliga företag som i nyetableringar. Projektet verkar under april 212 december 214. Verksamhet kommer att ske inom följande insatsområden: 1: Utvecklingsinsatser: Coachinsatser för tillväxt direkt i företag med tillväxtpotential. Verksamheten utförs i samverkan med ALMI Företagspartner Väst. 2: Nyföretagande: Särskilda insatser för att öka nyföretagandet i regionen genomförs. Uppdraget utförs av Stiftelsen NyföretagarCentrum Väst. 3: Etableringsservice: Utveckla och bedriva ett aktivt etableringsarbete genom att bygga upp en service, som underlättar etableringsprocessen, höjer servicenivån och ökar antalet nyetableringar. 4: Kompetenscentrum Finans: En neutral tjänst inom finansieringsrådgivning för företag, som vill expandera eller etablera sig i området. I uppdraget ligger också att verka för att tillgången till riskvilligt kapital ökar i regionen. Insatsområdet drivs i samverkan med ALMI Företagspartner Väst. 5: M-handel: Begreppet står för e-handel via mobiltelefonen. Många företag arbetar för att positionera sig inom M-handel och utvecklingen går mycket snabbt. Målet är att stimulera företag inom M-handel att etablera och utveckla verksamhet i projektområdet. Högskolan Väst ansvarar för genomförandet. Övriga projekt: Omställningskontoret + kan medverka till att kommunerna arbetar fram en tydlig näringslivsstrategi. Riktade projekt för att utveckla och stärka särskilda branscher och kluster kan genomföras. Omställningskontoret + styrs av en politisk styrgrupp sammansatt av kommunalråden från de deltagande kommunerna. Trollhättans Stad har uppdraget att svara för projektet. Omställningskontoret + har en liten egen administration för planering, koordinering och uppföljning av verksamheten med placering på Innovatumområdet i Trollhättan. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med samtliga kommuners näringslivsenheter, Innovatum, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, övriga näringslivsaktörer i området samt det regionala näringslivet. Syfte Syftet med Omställningskontoret + är att aktivt bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i näringslivet i de deltagande kommunerna. Satsningarna ska minska sårbarheten och öka förutsättningarna för nyanställningar genom insatser, som stärker företagen, och samtidigt förnyar och breddar näringslivet. Sårbarheten ska minskas genom att stimulera en ökad diversifiering av kommunernas näringsliv och där fordonsindustrins dominans på sikt minskas. I uppdraget ingår att skapa varaktiga arbetstillfällen, nya jobb, att attrahera nyetableringar och stimulera nyföretagande. Förståelse och kunskap om att starta och driva eget företag ska öka. Insatser görs för att stimulera framväxten av en entreprenöriell kultur i regionen. 2 (9)

15 Projektet ska medverka till en hållbar näringslivsutveckling. De ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna ska till fullo beaktas i samtliga av verksamhetsområdenas aktiviteter och åtgärder. Syftet med projektet är sammanfattningsvis: Att stärka befintliga företag och stimulera tillväxt Stimulera nyföretagande och skapa en ökad kunskap om att starta och driva eget företag Att attrahera nya företag utifrån respektive kommuns branschstruktur och strategi Information och marknadsföring Utbildningsinsatser, som stödjer omställning och utveckling i företagen. Mål Projektet har som målsättning att: Den öppna arbetslösheten i verksamhetsområdet ska vara lägre än riksgenomsnittet Antalet arbetstillfällen ska öka Differentieringen i näringslivet ska öka. Sammanlagt beräknas Omställningskontoret + medverka till att: 152 nya företag startas och etableras 35 nya arbetstillfällen tillkommer 65 företag deltar i tillväxtbefrämjande åtgärder. 65 personer erhåller rådgivning i att starta eget företag. Målgrupp Omställningskontoret + verksamhet inkluderar det befintliga näringslivet i området. Speciellt fokuseras på utvecklingsbenägna företag med god potential att växa. Projektets etableringsservice vänder sig till externa företag, eller företagare, som önskar etablera sig i verksamhetsområdet. Speciellt uppmärksammas möjligheter inom utvalda branscher och fokusområden, som ingår i de kommunala tillväxtstrategierna. Målgrupp för etableringsservice är också de kommuner, som deltar i projektet och som genom projektet får möjlighet att vässa sitt erbjudande och etableringsservice. Verksamhetsområdet M-handel inkluderar dels etablerade företag med utvecklade processer för M-handel, dels personer och företag, som har innovativa utvecklingsideer runt M-handel och applikationer. Nyföretagarverksamheten vänder sig till privatpersoner, som är intresserade av att starta en egen verksamhet. En stor del av verksamheten riktas mot kvinnor och deltagare med utomnordisk bakgrund. I mentorverksamheten ingår också nystartade företag, som har god potential att växa. På lång sikt syftar projektet att sprida och stärka en entreprenöriell kultur inom regionen. I detta syfte ingår en bredare allmänhet, inte minst ungdomar, i projektets målgrupp. Projektorganisation Omställningskontoret + leds av en styrgrupp med representanter från deltagande kommuners kommunstyrelser samt Västra Götalandsregionen. Sammankallande och ordförande i styrgruppen är Trollhättans Stads kommunstyrelseordförande. Gruppen styr och följer upp projektets arbete. Projektägare är Trollhättans Stad. Kommuncheferna, med stadsdirektören i Trollhättans Stad, som sammankallande, samordnar och stödjer arbetet i Omställningskontoret +. 3 (9)

16 Verksamheten planeras, koordineras och följs upp av en anställd projektledning bestående av en projektkoordinator (6 %), en kommunikatör/koordinator (6 %), en administratör (1 %), samt en ekonomiansvarig (5 %). Projektledningen ansvarar för extern och intern information/kommunikation, liksom uppföljning, ekonomi och projektredovisning. Regelbundet sammankallar ledningen kommunernas näringslivschefer och representant för Västra Götalandsregionen för avstämning, planering av insatser och utbildning. Stor vikt läggs på samverkan och samplanering av insatser. Kontinuerlig dialog och avstämning sker också med Västra Götalandsregionen, Fyrbodlas Kommunalförbund, Innovatum, Arbetsförmedlingen, Högskolan Väst och andra aktörer inom näringslivsutveckling och innovationssystemet. Verksamheten drivs i fem insatsområden där varje område leds av en verksamhetsansvarig. Denne ansvarar för att projektets aktiviteter genomförs enligt plan och att utfall, resultat och ekonomi regelbundet följs upp. Verksamhetsansvariga rapporterar till projektledningen, sammanställer projektets utfall och resultat. Resultatuppföljning och följeforskning planeras ske genom externt anlitad specialist/forskare på ett oberoende Universitet/Högskola. Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning Verksamheten planeras att starta den 1 april 212. Projektledningen omlokaliseras till kontor på Innovatum, Trollhättan, dit samtliga anställda lokaliseras, inklusive den verksamhetsansvarige för Kompetenscentrum Finans. Samtliga fem insatsområden startas upp. Genom de tidigare erfarenheterna från Omställningsprojektet beräknas aktiviteterna kunna komma igång relativt omgående. De fem insatsområdena är: 1 - Coachprojektet: Projektet ska stärka och utveckla unga och etablerade företag genom en kombination av uppsökande verksamhet, analyser, framtidsdialoger och coachinsatser. Sammantaget är insatserna en process, som direkt syftar till att öka företagens konkurrenskraft nationellt och internationellt. Genom att tillföra kunskaper och metoder för affärsutveckling genom coaching, skapas förutsättningar för företagare att tydliggöra potentiella förutsättningar för utveckling. Projektet stöder på detta sätt innovativa processer. Verksamheten, som leds av ALMI Företagspartner, har visat goda resultat i Omställningsprojektet och karaktäriseras av att man tar ett helhetsgrepp på företaget. Stor vikt läggs på företagsledningen, dess kompetens och motivation till vidareutveckling. 2 - Nyföretagande: Syftet för insatsområdet är att stärka den entreprenöriella kulturen i regionen. Detta sker genom insatser för att öka kunskapen om innebörden av att driva eget företag, stimulera och motivera till eget företagande, höja kvalitéten och överlevnaden bland de nya företagen samt stödja den enskilda företagaren i sin nya roll. En potentiell nyföretagare får genom information, rådgivning, utbildning, uppföljning och stöd att förbereda företagsstart, effektiv support för en väl förbered företagsstart. Erbjudande ges även om fortsatt utbildning, mentorskap och affärsutveckling. Projektet ska medverka till att skapa ett gott och positivt företagsklimat, öka antalet nystartade företag och höja kommunernas ranking på Nyföretagarbarometern. 3 - Etableringsservice Avsikten är att bygga upp ett helt nytt etableringskoncept tillsammans med de kommuner, som deltar i Omställningskontoret +. Arbetet ska leda till en ökning av antalet nyetableringar av företag och är ett viktigt led i att stärka och differentiera 4 (9)

17 näringslivet i Fyrbodal +. Ett nytt koncept för etableringsservice tas fram i samverkan med ett antal kommuner. Konceptet ska göra etableringsfasen tids- och kostnadseffektiv för både det etablerande företaget och kommunen. Konceptet tas fram och testas av 3-5 kommuner i projektområdet. Det lokala näringslivet och andra aktörer inbjuds att delta i arbetet. Nationell och internationell marknadsföring av ingående kommuner kommer att ske, bland annat på mässor. 4 - Kompetenscentrum Finans I Västra Götalandsregionen finns det tillgång till riskvilligt och "mjukt kapital" för nystartade, innovativa företag med ett kapitalbehov upp till 1,5 miljoner kronor. För företag med större kapitalbehov, vilket ofta är fallet vid produktutveckling, är kapitaltillgången betydligt svagare. Samtidigt finns det nationella och internationella finansieringsmöjligheter, som från fall till fall kan nyttjas. I Kompetenscentrum Finans har företag, nystartade eller väletablerade, med utvecklingsplaner möjlighet att få neutral rådgivning och hjälp att finna och söka extern finansiering. Verksamheten byggs upp i en process med initial behovsanalys, rådgivning, konkretiserat finansieringsupplägg och genomförande. Upplägget sker alltid individuellt i varje företag och anpassas helt efter företagets situation, planer och möjligheter. Syftet med Kompetenscentrum Finans är att fler utvecklingsbara ideer och projekt finner lämpliga finansiella resurser och på så sätt bidrar till näringslivets tillväxt och utveckling. Rådgivningen och servicen erbjuds också till företag, som överväger att etablera sig i området, något som i så fall sker i nära samverkan med Etableringsservice. Kompetenscentrum Finans kommer att verka för att utbudet, och information om befintligt utbud, av riskvilligt kapital i regionen tydliggörs och förstärks. 5 - M-handel En förstudie angående M-handel och dess möjligheter har genomförts på uppdrag av Trollhättans Stad. Studien pekar bland annat på att möjligheterna för Trollhättan, med flera kommuner att positionera sig och bygga generaliserbar kunskap med nya innovativa samarbetsformer mellan kommuner, näringslivet och Högskolan Väst, är mycket stora. M-handel beskrivs som intressant därför att den bygger på ny teknik, nya användargrupper och nya affärsområden. Potentialen inom detta näringslivsområde är därför stort. Projektet ska bygga kompetens och erfarenhet inom M-handel för vidare implementering på marknaden. Det ska också identifiera konkreta marknadsmässiga användningsområden, som är aktörs- och platsrelevanta. Detta kräver innovativa samarbeten mellan användare, forskare och IT-företag. I projektet ingår initialt Trollhättans Stad, Trollhättans Energi och Högskolan Väst. Vissa tjänster kommer att upphandlas av privatägda IT- företag. Deltagande samverkanspartners avser att utveckla en varaktig samverkansform där nya nätverkskonstellationer för innovation och företagsetableringar ingår. Projektet förväntas leda till framväxt av ett större underlag för befintliga IT företag i regionen samt till att ett antal nya IT företag etablerar sig. Det finns också en ansats till vidare samverkan med Innovatum. Övriga projekt Tillsammans med kommunerna i Fyrbodal + kan ytterligare pilotprojekt i mindre skala tas fram och igångsättas. Detta kan gälla utveckling av speciella branscher, klusterområden eller andra innovativa projekt. Projektavgränsning Omställningskontoret + är verksamt i Fyrbodalsområdets 14 kommuner samt Essunga, Grästorp och Lilla Edets kommuner. Projekttiden sträcker sig från den 1 april 212 fram till och med 31 december 214. Företagsspecifika åtgärder riktar sig till företag, som bedöms vara utvecklingsbara och ha god potential för framtida tillväxt och utveckling. Verksamheten riktar sig främst till små och medelstora företag. 5 (9)

18 Projektet kommer inte att ha någon verksamhet inom de områden, som traditionellt utförs av kommunernas näringslivenheter. Insatserna kommer enbart att utföras inom nya och kompletterande områden, som på sikt kan övertas av kommuner eller annan samverkansorganisation. Koppling till det regionala näringslivet Aktiviteter och verksamheter inom samtliga insatsområdes bygger på nära samverkan med regionens näringsliv och dess intresseorganisationer. Genom informationsträffar, seminarier och media informeras om projektets möjligheter och erbjudande. I projektets utvecklingsarbete, exempelvis inom insatsområdena Etableringsservice och M-handel, bjuds lämpliga intressenter och partners in att delta i utvecklingsarbete. Företag, som deltar i utvecklingsarbete gör detta på egen bekostnad. Koppling till andra projekt/insatser Koordinering kommer att ske med eventuella andra projekt, som drivs av ingående kommuner och dess organisationer. Regelbundna avstämningar kring samverkansmöjligheter, kommer att ske med de projekt, som drivs av Innovatums Teknikpark. Initialt finns ingen direkt koppling till EU:s strategi för Östersjöregionen. Många av de företag, som berörs av verksamheten i Omställningskontoret +, exempelvis genom Coachprojektet och Kompetenscentrum Finans, arbetar direkt med miljöteknik och klimatförbättrande åtgärder. På sikt kan några av dessa företag bli involverade i strategin för Östersjöregionen. Socialfondsinsatser i projektet Ej aktuellt. Resultatspridning Påvisade resultat och effekter kommer att kommuniceras, dels internt till styrgrupp, deltagande kommuner och verksamhetsansvariga, dels externt till media, samverkansorganisationer och övriga intressenter. Resultatspridning sker under projekttiden och vid avslut. Om specifika resultat önskas lyftas fram under perioden, kan seminarier och informationsträffar arrangeras för intressenter. Uppföljning/utvärdering Uppföljning av resultatindikatorer sker kontinuerligt inom respektive insatsområde. Projektledningen ansvarar för att sammanställning sker och redovisas till styrgrupp samt till externa intressenter och media. Utvärdering av framkomna resultat ska göras periodvis och redovisas. Lyckade försök och resultat kan ligga som grund för specifika seminarier, informationsträffar och pressreleaser för vidare informationsspridning. Medel är avsatta till att följeforskning kan startas och pågå under hela projektperioden. Lämpligt självständigt Universitet eller Högskola ges i uppdrag att följa upp projektets verksamhet och resultat. Förväntade resultat efter projektperioden Insatserna ska leda till att fler företag utvecklas och blir långsiktigt framgångsrika. Nystartade företag ska ha en överlevnadsfrekvens, som är betydligt högre än för nyföretagare generellt. Detta ger positiva resultat för näringslivsutvecklingen, främst efter projekttidens utgång. 6 (9)

19 Att förbättra den entreprenöriella kulturen tar minimum ett decenium i anspråk. Projektet vill medverka till att entreprenörskap lyfts fram och att nyföretagarfrekvensen ökar i betydande omfattning i de deltagande kommunerna. Detta är ett långsiktigt arbete, som påbörjas under projektperioden och förhoppningsvis drivs vidare av kommuner och intresseorgansiationer. Forskning och utvecklingen av innovativa projekt inom M-handels området kan förväntas ge resultat långt efter projektets avslut. Framtagna arbetsmetoder och koncept inom Omställningskontoret + kommer att användas efter projektperioden. Som exempel kan framtaget koncept under insatsområdet Etableringsservice drivas vidare av kommunernas näringslivsenhet, både inom och utom projektets verksamhetsområde. Förväntad verksamhet efter projektperioden Viss del av Omställningskontoret + verksamhet kan drivas vidare av kommunernas näringslivsenheter. Alternativt kan samverkanspartners, exempelvis Högskolan Väst, ALMI Företagspartner Väst och NyföretagarCentrum driva koncept och verksamhet vidare. Ytterligare ett möjligt scenario är att Fyrbodals kommuner drar nytta av erfarenheter och moment i Omställningskontoret+ och driver verksamheten vidare i samverkan. Tid- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Start av verksamheten. Omlokalisering av projektledning Rekrytering Styrgruppsmöte. Konferens med kommunerna Coachprojektet startar. Upphandling av konsulter Coachprojektets företagsinriktade process igång Nyföretagarsatsning startar. Konceptet Startbanan introduceras Etableringsservice, konceptframtagning, testkörning Lansering av etableringskoncept i pilotkommuner. Infospridning Finanskompetenscentrum, Informationsspridning och start av rådgivning M-handel. Upphandling av experter M-handel. Forskningsprojekt och samverkansarbete initieras Projektledning. Specifika utvecklingsprojekt Följeforskning initieras och utförs Insatser för något/några av de horisontella kriterierna Informationsspridning om verksamhet och resultat Projektutvärdering och slutredovisning Projektets start- och slutdatum Horisontella kriterier Enligt projektbeskrivningen har projektet en övervägande positiv påverkan på integration/mångfald, samt syftar direkt till ökad jämställdhet och förbättrad miljö. Jämställdhet Projektet har definierat mål för kvinnors respektive mäns deltagande inom respektive insatsområde. Målen följs kontinuerligt upp inom de olika verksamhetsfaserna, liksom i resultatutfallet. Särskilt fokus läggs inom samtliga insatsområden på att kvinnor deltar och kommer med i utvecklingsprocesser. Under informations- och rådgivningsskedet kan upplägg och inriktning styras så att så många kvinnor som möjligt deltar. Omställningskontoret + medverkar till att antalet nystarter och 7 (9)

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2012

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2012 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 18 december 2012 Föredragningslista Sida: 1(5) Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 18 december 2012 Plats: Tid: Hotell Scandic Crown, Göteborg

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektplan 2010-04 - 27 Kompetenscentrum Finansiering/ innovationsutveckling

Projektplan 2010-04 - 27 Kompetenscentrum Finansiering/ innovationsutveckling Projektplan 2010-04 - 27 Kompetenscentrum Finansiering/ innovationsutveckling Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsning

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB BILAGA 4: BESKRIVNING AV VERKSAMHET, ERBJUDANDEN, MÅLGRUPP, MÅL OCH SAMVERKAN PER AKTÖR I denna bilaga återfinns samtliga aktörer inom offentligt finansierade verksamheter, intresseorganisationer, samt

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Business Region Göteborg AB... 4 Vision...4 Bakgrund...4 Verksamhetsidé... 4 Mål och mätetal... 5 Göteborgsregionen och den

Läs mer

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande Infonr 021-2007 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Infonr 021-2007 NUTEK Produktion: Ordförrådet AB Stockholm 2007 Infonr

Läs mer

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödssystemet i Skåne... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt samarbetsprogram - för en ekonomiskt stark region med

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer