Novellgenren, traditionerna och experimenten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Novellgenren, traditionerna och experimenten"

Transkript

1 Beata Agrell Novellgenren, traditionerna och experimenten Novellen är en både mångfaldig och sträng genre. Men den är också svårbestämbar. Hur vet man att det är just en novell man läser? Novellen lanserades under detta namn av Giovanni Boccaccio som en ny genre i det italienska 1300-talet; den skulle också handla om något nytt, ovanligt och modernt, till skillnad från tidens traditionella genrer epos, lyrik och drama. I saob som skall innehålla alla svenska ord definieras novellen rätt nog som»berättelse på prosa om ngn enstaka, uppseendeväckande l. pikant händelse», men också som»kort, litterärt formad (prosa)berättelse som i sammanträngd form skildrar en konfliktsituation, en spännande händelse l. ett koncentrerat händelseförlopp, egendomliga människokaraktärer o.d.». Den första definitionen betonar nyhetskravet, medan den andra betonar kortheten och koncentrationen. Kortheten och genrekonventionerna I modern tid är det framför allt kortheten och dess estetiska konsekvenser som har intresserat. Men hur kort är»kort»? Att utgå från sidor och ord duger inte, för det finns texter på mer än 200 sidor som i sin tid ändå kallades»novell» så till exempel Emilie Carléns 383-sidiga berättelse Romanhjeltinnan från Eftersom det på 1800-talet skrevs romaner om flera tusen sidor detta var följetongens och häfteslitteraturens sekel framför andra så var närmare 400 sidor förvisso inte mycket att komma med; det var kort nog för en»novell»! Den mest användbara definitionen av korthet har nog amerikanen Edgar Allan Poe givit, själv novellförfattare och poet: en novell en short story skall kunna läsas i en enda sittning, utan avbrott, skriver han Novellens konstnärliga effekt bygger nämligen på enhet och koncentration, och den effekten tål inga avbrott. 200-sidiga noveller var alltså en otanke för Poe. Men även det vanliga formatet om sidor överskred gränsen för en sittning, ett mellanformat som ibland kallas novella och kan närma sig en kort roman som Charles Dickens A Christmas Carol (1843) och Henry James The Turn of the Screw (1898). 2 Poes begränsning stämmer egentligen bättre med den samtida skissen the sketch: en impressionistisk genre, som på bara ett par sidor gestaltar iakttagelsen av ett myllrande ögonblick i stiliserad form. 3 Skissen blev mycket populär under talet, från Dickens och Sarah Orne Jewett i England och USA till Oscar Levertin och Elin Améen i Sverige. Det korta formatet befordrar det enhetliga intryck som Poe månade om. Det tvingar fram en begränsning med både formella och tematiska konsekvenser. Det finns inte plats för en komplex intrig, utförliga beskrivningar eller flertaliga karaktärer. Novellen fokuserar därför vanligen en händelse eller situation, en konflikt, en miljö, och en eller ett fåtal karaktärer. Den satsar på djup hellre än bredd och närmar sig i så måtto lyriken. Plötslighet mer än process är ett viktigt drag. I den klassiska novellen syftar såväl helhet som varje detalj fram mot ett förberett men ändå oväntat slut en poäng, en vändning, en insikt. 4 Ur denna grundläggande kortprosaestetik, utvecklas flera olika novelltraditioner, som vi snart skall se. Den förmoderna novellen: subversiv moralpedagogik Korthet gäller emellertid också för den tidiga, förmoderna novellen. Boccaccios Decamerone (1353) och Margareta av Navarras Héptamëron (1559) är båda novellsamlingar som, trots nyhetskravet, till stor del bygger på senantika och medeltida stoffkällor, inte minst det sedelärande exemplet och den uppbyggliga betraktelsen. 5 Dessa novellens föregångare var mycket korta och ingick ofta som del i en annan text en moralisk argumentation eller predikan. På grund av sin didaktiska och ofta kristliga karaktär bäddade de för speciella läsarter inriktade på begrundan och eftertanke, snarare än underhållning. Sådana begrundande läsarter präglade också de tidiga novellerna, även när de avvek från exemplets krav på en sensmoral. I Decamerone och Héptamëron är de enskilda novellerna inordnade i en ramberättelse. Ramen utgörs av en grupp människor som berättar historier för varandra för att få tiden att gå. De berättar inte för nöjes skull utan för att glömma de yttre olyckor som drivit dem samman: pest respektive översvämning. Berättelserna är ofta skabrösa och frivola, men har samtidigt ett uppbyggligt syfte: de sätter fram exempel på olika moraliska problem, och varje ny berättelse är ett svar på någon annans. Novellerna ingår alltså i en diskussion om livsfrågor, men svaren är inte givna. Det som skall begrundas är problemet, inte lösningen någon entydig lösning ges inte heller. 6 Det moraliska syftet hindrade inte heller dessa noveller från att också vara ganska underhållande, särskilt när avskräckande exempel sattes fram: då fick man en legitimerad närkontakt med Synden, som annars gömdes undan så mycket som möjligt, samtidigt som man ständigt fruktade att falla offer för den. Den tidiga novellen ingick alltså i en didaktisk, moralpedagogisk och uppbygglig tradition, men experimenterade samtidigt med traditionen och gav läsaren större utrymme. Det gäller även Cervantes Novelas ejemplares (Exemplariska noveller, 1613), som växlar mellan idealism och naturalism, våld och humor. 7 Med Upplysningen på 1700-talet kom i Frankrike den filosofiska conten, en lite längre typ av problemdiskuterande kortberättelse, dit bland annat Voltaires satiriska Candide, ou l Optimisme (Candide, eller optimismen, 1759) brukar räknas. Där gestaltas i resefiktionens form 6 7

2 en kritik mot filosofen Leibniz uppfattning att vi lever i den bästa av alla möjliga världar. Denna upplysta optimism hade krossats av den stora jordbävningen i Lissabon ett par år tidigare (1755), då cirka människor omkom. 8 Den moderna novellen: estetisk autonomi Med industrialismen och borgerlighetens seger i slutet av 1700-talet inträffade den vändning i hela det kulturella systemet som brukar kallas Romantiken. Då fick konsten och litteraturen ett närmast religiöst egenvärde, medan det kristna, didaktiskt-uppbyggliga bruksvärdet tonades ner:»poesi lyfter slöjan från världens dolda skönhet och låter välkända föremål framstå som vore de inte välkända», skrev poeten P. B. Shelley Konstnären själv fick en särställning som skapande originalgeni:»diktarna är världens icke-erkända lagstiftare». 9 Det är i detta sammanhang som också Poes novellestetik hör hemma: kravet på korthet utan störande avbrott hör samman med kravet på diktens autonomi, dess frigörelse från samhället och världen. Forskningen framhäver två novelltraditioner som nu utvecklas samtidigt: dels den anekdotiska poängnovellen med anor från antiken och renässansen; dels den lyriska stämningsnovellen av mer modernt subjektivt snitt. 10 Guy de Maupassant är känd för sina omskakande poängnoveller (till exempel»smycket» 1884), medan A. P. Tjechov brukar uppfattas som en skicklig lyrisk novellist (till exempel»att få sova» 1888). Men det är också nu som den gudomlige författaren börjar skriva för en anonym marknad. På denna marknad blir novellen efterhand en stor och varierad genre i hela västvärlden, inte minst i Sverige. Det beror bland annat på den växande tidnings- och tidskriftspressens behov av korta berättelser. 11 Den heliga litteraturen blev alltså samtidigt en profan vara, utbjuden till köp och försäljning: novellen blev en försörjningsmöjlighet som i växande utsträckning skrevs för brödfödans skull. Detta skapade en klyfta mellan hög och låg litteratur, och novellen tenderade att klassas som låg, oberoende av de konstnärliga ambitioner som kunde ligga bakom. 12 Man skulle därför kunna tala om den populärlitterära novellen som en tredje, ytterst blandad tradition. Inte bara Poe utan också flera andra kända novellister från denna tid är amerikaner, bland dem Washington Irving ( ), Nathaniel Hawthorne ( ), Henry Melville ( ) och Kate Chopin ( ). På Brittiska öarna dominerar romanen stort, även i tidningspressen som följetong. Novellen har svårt att hävda sig. 13 Tidiga novellister var Maria Edgeworth ( ) och Mary Shelley ( ), som även skrev romaner. Först mot sekelskiftet får också novellen växande utrymme: exempelvis för Charles Dickens ( ) och Anthony Trollope ( ). Det är också då som novellen börjar erkännas som litterär genre i egen rätt. 14 I Frankrike skriver romanförfattare som Honoré de Balzac ( ) och poeter som Théophile Gautier ( ) även noveller. Berömda just som novellister är Prosper Merimée ( ) och Guy de Maupassant. I Tyskland utarbetas vid sekelskiftet 1800 en novellteori som betonar den egenartade händelsen och nyhetskravet. Så gör de ledande tyska romantikerna: Goethe, bröderna Schlegel och J. L. Tieck. E.T.A. Hoffmann ( ) är tidigt ute med sina skräcknoveller och den något senare Paul Heyse ( ) nobelpristagare 1910! framhäver vikten av en enande konkret symbol. 15 Erkända ryska novellister utöver Tjechov är Alexandr Pusjkin ( ), som utvecklade den lyrisk-romantiska novellen, och Nikolaj Gogol ( ), som utvecklade en satirisk-grotesk novellteknik riktad mot det ryska ämbetsmannaväldet. Ivan Turgenjev ( ) utvecklade en poetisk realism, som samtidigt vände sig mot livegenskapen. Mot slutet av seklet framträder också de stora romanförfattarna Fjodor Dostojevskij ( ) och Lev Tolstoj ( ) som novellister. En betydande del av deras noveller avviker på ett intressant sätt från modern autonomiestetik genom att vända sig till de lägre klasserna, folket, med omsorgsfullt utarbetade didaktisk-uppbyggliga tilltal. 16 Svenska varianter: borgerligt och proletärt Den svenska novelltraditionen följer den internationella. Före Romantiken fanns i stort sett bara exemplet och andra didaktiska kortgenrer som föregått novellen. Men under Romantiken får vi ett flertal novellförfattare. 17 Bokförläggaren V.F. Palmblad skrev tidigt estetiskt ambitiösa noveller i Poetisk Kalender. Novellerna samlades till fyra häften som gavs ut En mer jordnära variant representerar hemmansägaren Pehr Thomasson ( ), som skrev historiska noveller och populära folklivsskildringar båda återkommande genrer i svensk novellistik. Även den mycket produktive prästen Gustaf Henrik Mellin skrev historiska noveller, av vilka Blomman på Kinekulle (1831) blev ett flera gånger utgivet standardnummer. Den mest egenartade av det tidiga 1800-talets novellförfattare var väl annars C.J.L. Almqvist, som i sin universalpoetiska ramberättelse Törnrosens bok vävde samman alla tänkbara genrer till en dynamisk helhet, kallad»fria fantasier hvilka, betraktade såsom ett helt, af Herr Hugo Löwenstjerna stundom kallades Törnrosens Bok, stundom En irrande Hind» ( ). Här ingår både kortare noveller som»jagtslottet» och längre novellor som»kapellet» och»palatset». Almqvist är verksam i övergången mellan Romantik och Realism, och noveller präglade av så kallad poetisk realism skrev många, inte minst kvinnor. Fredrika Bremers Teckningar utur hvardagslifvet ( ) innehåller både romaner och noveller. Även Marie Sophie Schwartz den moraliska uppbyggelsens romanförfattare framför andra kom ut med novellsamlingar som Novelletter (1861), Verklighetsbilder (1867) och Ögonblicksbilder (1874). Schwartz moralistiska berättelser har liksom Bremers också en samhällskritisk tendens riktad mot både klass- och kvinnoförtryck. Emilie Flygare-Carlén ( ) och Sophie von Knorring ( ) kallar några av sina berättelser»noveller», men som vi sett är de tjocka som dagens romaner, även om de är mycket tunnare än författarinnornas egna romaner. August Blanches realistiska noveller är mer blygsamma till formatet, ofta kallade»taflor» eller bara»berättelser» som Taflor och berättelser ur Stockholmslifvet (1845), Bilder ur verkligheten ( ) och Hyrkuskens berättelser (1863). Här är det också fråga om genomkomponerade novellsamlingar med ett sammanhållande motiv, en plats eller en ramberättelse. Genomkomponerade berättelsesamlingar arbetade också Viktor Rydberg med, exempelvis i Romerska sägner (1874), som trots titeln är att betrakta som pastisch-noveller. Mer blandad är hans Sägner, berättelser och skizzer (1897) Med 1880-talets samhällskritiska realism blev novellen en riktigt stor genre, med kanoniska utövare som August Strindberg ( ), Oscar Levertin ( ) och 8 9

3 Gustaf af Geijerstam ( ). Många kvinnliga författare skrev nu novellsamlingar omväxlande med tendensromaner: Mathilda Roos ( ), Ann Charlotte Leffler ( ), Alf hild Agrell ( ) och Victoria Benedictsson ( ). Den lyriska novelltraditionen är här långt borta, medan den anekdotiska poängnovellen kan sägas ha fått tendensen till ersättning för slutknorren. På 1890-talet vänder det igen: den lyriska stämningsnovellen eller historieromantiken dominerar hos exempelvis Selma Lagerlöf och Verner von Heidenstam i samlingar som Osynliga länkar (1894) och Kristuslegender (1904) respektive Karolinerna ( ). I Hjalmar Söderbergs Historietter (1898) korsas traditionerna: lyriska stämningar och betraktelser avlöses av uddiga poängnoveller. Men även ett dekadent drag av livsleda smyger sig in i det lyrisk-anekdotiska, exempelvis i»tuschteckningen». Så redan i Ola Hanssons Sensitiva amorosa (1887), i Per Hallströms Purpur (1895), och Mathilda Mallings Pyrrhussegrar (1886). Dekadensen markerar ett nytt skifte, samtidigt som seklet går om och blir tal talets två första decennier var dramatiska: moderniseringen når en höjdpunkt med industrialisering, urbanisering, proletarisering, sekularisering, demokratisering, massmedialisering. Arbetarrörelsen formerar sig, storstrejker äger rum 1902 och 1909, första världskriget bryter ut 1914, ryska revolutionen inträffar 1917, samma år som hungerkravaller bryter ut på Söder beslöt riksdagen om allmän och lika rösträtt för män och 1921 för kvinnor genomfördes åttatimmarsdagen för vissa grupper. Nu blomstrar novellen, dels i den så kallade flanörlitteraturen, som bland andra Söderberg, Sigfrid Siwertz ( ), Hjalmar Bergman ( ) och Bo Bergman ( ) skapar; dels i den nya sociala prosan, utvecklad av både tiotalisterna, det vill säga borgerliga författare som Ludvig Nordström ( ), Gustaf Hellström ( ) och Elin Wägner ( ), och av de första proletära prosaförfattarna, exempelvis Martin Koch ( ), Maria Sandel ( ), Karl Östman ( ), Elf Norrbo (pseudonym för Johan August Törnblom, ) och Dan Andersson ( ). Flanörlitteraturen var en fortsättning på dekadensen, men också ett uttryck för moderniteten: storstadserfarenheten av den ensamma massan och en försvagad individualitet är central. Kortfiktion som den lyriska novellen och den impressionistiska skissen är ett perfekt medium för den ständigt iakttagande flanören. Flanören är, som Walter Benjamin skriver, inbäddad i den kommersiella masskulturen, men lider samtidigt av estetisk överkänslighet; hon när sig av melankoli. 18 I Sverige kom flanören dock snart nog under den samtida franske filosofen Henri Bergsons inflytande och ersattes då av kraftmänniskan. 19 Flanörlitteraturen avlöstes av en ny social realism med företagsamhet, affärsliv, pengar och konkurser som centrala motiv. Yrkes- och arbetsskildringar blev vanliga, från direktörens ekonomiska spekulerande till kontorsflickans skrivmaskinsknattrande, ända ner till kroppsarbetarens slit vid fabriken, sågen, anläggningsarbetet och milan. Även arbetarhustruns växelbruk mellan hemarbete, fabriksarbete och trappstädning gestaltas. Samtidigt framträder också protomodernistiska tendenser i litteraturen: begynnande kubism och expressionism hos Pär Lagerkvist ( ), Hjalmar Bergman, Annalenah Elgström ( ) och även hos proletärförfattare som Gustaf Hedenvind-Eriksson ( ) och Martin Koch. 20 Då tenderar även romanen att upplösas i kortprosamontage. Denna montageform är särskilt påfallande hos arbetarförfattarna, även utan protomodernistiska tendenser i övrigt. 21 Man har velat förklara fenomenet med arbetarnas oregelbundna arbetstider och korta pauser, men eftersom montaget ger ett strukturerat intryck är den förklaringen otillräcklig. Snarare är det fråga om en konstsyn, med novellen och novellistiska framställningssätt i centrum. Ett annat särdrag är att proletärnovellen gjuter samman flera olika retoriska traditioner: brukslitterära från den äldre uppbyggelselitteraturen; populärlitterära från den samtida masslitteraturen, och så småningom, i takt med att arbetarrörelsens bildningsverksamhet kommer igång, visst inflytande från kanonisk borgerlig litteratur, särskilt Strindberg och Viktor Rydberg. Det är en i högsta grad hemmagjord litteratur i sagolikt uppfinningsrika formationer, som också bäddar för begrundande läsning. 22 Det tidiga 1900-talets arbetarprosa liknar inget annat, och när den proletärlitterära guldåldern sätter in på 1930-talet, så är förutsättningarna helt andra. Arbetarrörelsen har blivit starkare, folkhemmet är på väg att byggas upp, samhället har humaniserats något. Nöden är fortfarande svår och lagstiftningen inhuman på flera områden, med statarsystem och fattigauktioner som ruskiga exempel. Men ändå: författare som Ivar Lo-Johansson ( ), Moa Martinson ( ), Harry Martinson ( ), Eyvind Johnson ( ), Jan Fridegård ( ), Vilhelm Moberg ( ) hade möjligheter att svinga sig upp på parnassen, bli hedersdoktorer och få nobelpris, som tidigare generationer saknade. Deras författarskap rör sig efterhand också bort från de proletära motiven, mot det universella eller historiska. Novellen är fortfarande en viktig form särskilt hos Lo-Johansson men mer som egen genre än som övergripande framställningssätt. Svenska modernistiska noveller 1940-talet medförde en ny boom för novellen. Den sammanföll med den modernistiska lyrikens genombrott: när T.S. Eliot fick nobelpriset 1948 var striden över; formexperimentet hade blivit konvention och tradition. De lyriska experimenten gynnade novellen och novellistiska framställningssätt: av Gösta Osvald ( ) fick vi vackra, metafortäta prosatexter som med fördel låter sig läsas som noveller. 23 Av Stig Dagerman ( ) fick vi djuppsykologiska, symboliska noveller och av Willy Kyrklund ( ) små korta Kafka-liknande ironisk-didaktiska prosastycken, vars läroinnehåll ständigt glider undan. 24 Och så har vi den hårdkokta, Hemingway-inspirerade kortprosan hos en Thorsten Jonsson ( ) och Mårten Edlund ( ): den så kallat imagistiska med»isbergstekniken» som lämnar det mesta osagt. 25 Men de bästa har jag sparat till sist: mästaren på förtätningens område är utan tvivel Tage Aurell ( ), vars betydelsedigra prosa rymmer en värld eller avgrund i varje mening. 26 Och Lars Ahlin ( ) är den modernistiska novellens Luther: han sjunger för de dömda, som han säger en evangelisk förkunnare i lika groteska som mäktiga symboler; en varnare, förmanare och tröstare, om än i djupt experimentella former. 27 Eftermodernism och postmodern novellboom Tjugo år senare, på 1960-talet, kommer ett nytt avantgarde, som experimenterar med allt, inte bara litteraturen och inte minst högmodernismen själv. Men från litterär synpunkt är det främst romanens genrekonventioner som utmanas. 28 Ur dessa experiment föds också en kortfiktion som 10 11

4 befinner sig någonstans mellan modernism och postmodernism: experimentell, men samtidigt demokratisk; mer inriktad på att ompröva synvinklar och seende än grammatik och syntax. Några olika men typiska exempel är Margareta Ekströms ironiskgroteska Frukostdags (1964), Per-Olof Sundmans»hårdkokta» Sökarna (1963), Lars Ardelius formexperimentella Spritt språngande eller Massa, Skred (1965), Per Gunnar Evanders absurda Tjocka släkten. Ett porträttgalleri (1965) och Lars Gustafssons filosofiska Förberedelser till flykt (1967). 29 Någon riktig novellboom kan man dock inte tala om på 1960-talet. 30 Den kommer inte förrän i mitten av 1990-talet. Då debuterar en rad unga novellförfattare med en helt ny typ av ofta synnerligen kort realistisk-absurd kortfiktion, som avlägsnat sig långt från klassiska novellformer. Hit hör Cecilia Davidssons En av dessa nätter (1994) och Ninni Holmqvists Kostym (1995). Hans Gunnarsson kommer med Bakom glas (1996) och Mats Kempe med Jag minns aldrig mina drömmar (1996). Som viktiga föregångare nämns Inger Edelfeldts Rit (1991) och Robert Kangas Oskuld (1994). Som utländska förebilder framhålls Raymond Carver med sin dirty realism, liksom hårdkokta följeslagare som Ernest Hemingway och Joyce Carol Oates. 31 Den kortkorta prosa som florerade i Danmark och Norge ser vi inte lika mycket av i Sverige, men den finns, exempelvis i Magnus Florins Berättelsens gång (1989) och Peter Kihlgårds Serenader (1998). 32 En ofta använd form är däremot den genomkomponerade novellsamlingen cykeln, sekvensen, kompositet eller den tematiskt sammanhållna helheten. Holmqvists Kostym och Mats Kolmisoppis Jag menar nu (2001) är tematiskt sammanhållna samlingar, som problematiserar rolljag och identiteter. Hans Gunnarssons Februari (1999) utspelas i ett hyreshus, vars invånare agerar med och mot varandra inför läsarens ögon. I Kristian Fredéns Ostkaka (1996) hålls berättelserna nödtorftigt ihop av ett berättarjag som ständigt byter identitet, och av ett ledmotiv (ostkakan) som ständigt dyker upp. Jag tycker mig i dessa noveller gång på gång möta den postmoderna paradoxen, att vi å ena sidan inte har något enhetligt jag, men å andra sidan är mer självupptagna än någonsin. Hur hänger det ihop? I stället för att försöka svara på den frågan vill jag till sist ge exempel på en annan sorts kortprosa, som utvecklats under millennieskiftet men anknyter till andra traditioner än 90-talisternas. En nygammal tradition? Ett särpräglat undantag från den identitetsfixerade kortprosan kring millennieskiftet eller början på något nytt? utgör Lotta Lotass (1964-) författarskap. Hennes texter är svåra att genrebestämma. Flera av dem kallas på titelbladet för»roman», men de berättar ingen enhetlig historia, utan innehåller berättelsefragment, hämtade ur samma miljö, tid eller motivkrets.»jag vet knappt om jag skriver romaner», säger Lotass i en intervju. Andra liknande texter kallas betecknande nog bara»samling». Gemensamt för flertalet av Lotass texter är en montagekomposition sammanhållen av kortprosastrategier. Många av verken kan också läsas som en sorts novellsamlingar kortkorta berättelser eller beskrivningar som följer efter varandra, men också samverkar i ett nätverk oberoende av den lineära ordningen. Ett intressant exempel är Redwood ( ) ett nät-verk i bokstavlig bemärkelse, som enbart föreligger i digital form och publicerades successivt, som ett slags följetong. 34 Redwood utgörs av en rad korta beskrivande eller berättande texter om avverkningen av de kolossala redwoodträden i Kalifornien i samband med guldrushen i slutet av 1800-talet. 35 Till varje text hör ett fotografi av skogsarbetarna i olika arbetssituationer ett gammalt vykort med färgen pålagd i efterhand. Texten kan ibland läsas som meddelandet på baksidan av vykortet, ibland som en beskrivning eller kommentar till bilden, men några gånger också som fristående. Texterna saknar rubriker men skiljs åt genom en siffra i nummerordning. Luckor och vissa omkastningar i numreringen antyder att texten förändrats redan under publiceringens förlopp en unik möjlighet för digitala texter. Som combine-konstverk påminner Redwood om norrmannen Einar Øklands text-och-bild-montage Amatøralbum: lyrisk landskapsroman med figurer (1990). Men Amatøralbum är en självbiografisk framställning, som på 90-talsvis söker bygga en identitet, medan Redwood söker bygga broar mellan de mångas sociala, ekonomiska, biologiska och existentiella verkligheter. Närmare Redwood står snarare förmoderna kortprosa-combines som den antika ekfrasen (en bildbeskrivning) och det didaktiska renässansemblemet, som var inriktade på mottagaren snarare än på det skrivande subjektet. 36 I den bemärkelsen är Redwood en i jagisk mening opersonlig konst, som söker ett»objektivt korrelat»: en konkret gestaltning (av exempelvis ett föremål, en situation eller en händelsekedja) med funktionen av formel för en specifik erfarenhet, som formeln kan frammana i mötet med en okänd läsare. 37 Läsarinriktningen och formella egenheter i Redwood som kortprosastrategierna, montageformen, genreblandningen, dokumentarismen och beskrivningar av arbetsprocesser, ibland med tycke av listor, antyder släktskap med moderna och samtida författare som Gunnar D. Hansson och P. O. Sundman. Men mest tänkvärda just nu tycks mig beröringspunkterna med den första arbetarprosan i det tidiga 1900-talet. Dem vill jag nu kortfattat uppmärksamma genom en jämförelse med Elf Norrbos novell»sågspån och senor» i samlingen I norrsken och sol (1908). 38 På den första sidan i Redwood nr 1:1 skildrar en jagberättare det första mötet med de enorma uråldriga träden. Det blir en överväldigande upplevelse. Men i en not berättar författaren, att så snart träden blir kända för traktens kapitalstarka och kapitalhungriga inbyggare, så mutas området in och träden börjar fällas. Snart nog blir det skogsavverkning i stor skala. Efter en mansålder är träden närmast utrotade. Tidigt i verket kommer skogen själv oss till mötes i form av olika ljud: Rösterna bland träden djup kakkak-kak kleekkik-kik upphetsad kakkak-kak-kak vild klagande key-year sluddrande keeaaarrr sträv keea klar stackig visslande you you you guttural guk-guk-guk gäll klagande shriek shriek shriek sträv plötslig väsande kschhh visslande too-too-too-too-tootoo-too [etc.]. Här skildras skogen som en sammanhängande makroorganism, ett ekosystem av livsformer, som skogsbolagen våldför sig på. Motsvarande skildringar möter vi också hos Elf Norrbo. Här finns inga fotografiska bilder, men däremot en åskådlig realism späckad med metaforer byggda på fysisk erfarenhet. Träden förmänskligas:»de där stympade tall- och granliken», som hade»promenerat» på vägar och»dansat» genom forsar, befinner sig på samma nivå och i samma verklighet som andra norrlänningar: 12 13

5 Härdiga, vackra norrlandsbarn, närda med magraste kost ur skrefvor och stenbunden grusgrund; fattiga med rak rygg; härligt trotsfulla af segt framgångsrikt motstånd. Högre och högre lyfte de sig långsamt knöto sig rötternas krokar kring hällkanterna, täta grodde sig stamfibrerna samman sakta gick det, men det gick dock. (58f.) Även Elf Norrbo skildrar skogens ljud:»kronornas eolsharpor» med furorna som»basar i konserten, granarna tenorer och björksnåren hade höjdstämmorna». Men så kom»yxor och sågar» och maskiner:»då flyttades symfonierna till kusten och spelades med hjälp af ånga och skarptandadt stål» (59). Det är»sågmullret»:»kanttrissornas monotona iiiiiii och ett blixtlikt irrt, då någon kvist genomskars» (57); iiiii hväste det, och krasch krasch krasch skar det, de groflänkade timmerspelskättingarne gledo med sitt rrtrrt-rrt-rrt öfver rullarne, medan det nysågade virket trafvades dimensionsvis på vagnarna, så det sa dask i hvar planka. (60). Arbetarna i Redwood verkställer avverkningen med blandade känslor: de erfar både vördnad, fruktan och skam (3:6), men också stolthet över att lyckas besegra dessa urtidsjättar (10:28); och denna kollektiva erfarenhet skapar även gemenskap i arbetslaget. På en sida möter»en krets av sju män» som håller varandra i händerna runt trädet:»kring ett annat träd löper en annan krets av män. Kring alla träd. Så många som tjugotvå män fästade vid varandra i en ring som löper kring ett träd. Vart och ett av träden omringas av de länkade, förbundna männen vilkas händer fogas, fästs och passar i ett stycke. Alla träd. Kring alla träd en krets av män.» Arbetsprocessen beskrivs ingående, i synnerhet själva fällningen. Den visar sig så komplicerad att framställningen antagit en lyrisk form, med avbrutna rader som, utom att markera lyrik, också får en didaktisk funktion. Eftersom träden är tjockast nertill, där de också är murkna, så vill man hugga av trädet en bit upp på stammen: Tillgår så, då man på enklaste sätt vill verkställa detta, att fällaren hugger, så högt han stående kan, ut ett fyrkantigt hål i stammen, i vilket han fäster ena änden av ett bräde, som är omkring fem fot långt, nio tum brett och vilket i den änden, som fästes i trädet, äger en järnläpp som hakar i den färska, mjuka veden, och håller det fast när arbetaren ställer sig därpå. (6:14) Också maskiner och redskap beskrivs ingående, som exempelvis den primitiva ångmaskinen (45:125), yxan (6:15) och sågen (10:28), liksom även handen som brukar yxan och sågen (8:20). Redwood är mycket konkret, materiell och kroppslig. Men verket har också en subtil och mystisk sida som antydningarna om mannen»som försvinner in bland träden», in i dimman som omvälver dem. Alla hans ägodelar finns kvar och»samlas ihop i en låda» (12:32). Och han är bara»den förste» av alla dem som försvinner på detta sätt, genom att gå in i dimman. Vart tog de vägen? Fotot visar mannen i färd med att såga av stammen på en av jättarna. Kanske handlar texten om en arbetsolycka? Kanske handlar den om döden:»dimgrå är den färg som i sig innefattar, rymmer, alla färger». Ett foto visar en arbetare som ligger raklång i»riktskäret», själva den springa som sågen skapat i stammen (15:41). Springan öppnar sig när trädet väger över åt ena hållet. Men skulle jätten ångra sig, råka i obalans och svänga tillbaka, så skulle mannen fastna, plattas ut, förintas till en våt fläck. Det är den första tanke som torde slå betraktaren. Men ekfrasen den bildbeskrivande texten uppmärksammar att det är bland årsringarna som mannen trängt sig in, i själva tidsdimensionen av trädet. Mannen har bokstavligen krupit in i det förflutna. Genom den livsfara han utsätter sig för kommer därvid nutid, förflutet och tidlöst att beröra varandra. De följande sidorna varierar denna tanke: bild efter bild med män inkilade i»riktskäret». Variationen är stor i Redwood. Vissa sidor utgörs av rena listor,»samlingar» av föremål, stämningar, olika sorters ord, ljud eller andra fenomen (17:48, 30:83, 31:87). Listan varken berättar eller beskriver men själva uppräkningen skapar ett förtätat intryck av en miljö, en verksamhet, ett fenomen. Andra sidor skildrar ekologisk-sociala sammanhang. En sida beskriver exempelvis skogens klassförhållanden: alldeles som i det mänskliga samhället finns»härskande träd»,»medhärskande»,»behärskade»,»undertryckta»,»överståndare» och»underväxta» träd (20:56). Varje träd kräver utrymme för sin egen del, men Undertryckta och Underväxta har försvagats av»härskande»,»medhärskande» och»överståndare» och lyckas inte längre hävda sig. Även i»sågspån och senor» skildras arbetsprocessen och de olika redskapen ingående. Liksom i Redwood vimlar det av exotiskt klingande fackuttryck. Novellen börjar:»fem energiskt viftande ramar och två hvinande kantverk 39 fyllde såghuset med ett surr-hväs-rasslande brus» (57) och fortsätter:»fem ramar sände rallvagn på rallvagn med vått virke ut till torkning i stapelstaden» (58). Sen kommer en hel katalog av begrepp, en lista som samtidigt utgör en arbetsbeskrivning: Vildt fäktade ramarne, som det gällt att skära i kapp om premier. [ ] Hundrahästingen nedinunder, som matades med sågspån och ribb, drog sitt lass, så oljesvetten droppade från lager och vefvar. Remmar och remskifvor, timmerspel, spånledningar, eldare och smörjare, matarvalsar, stockvagnar, sågare, kantare, vagnslastare järn och stål, ben och senor allt och alla kuggade in i och växlades ut från hvartannat (59f.). Arbetarna skildras både som beroende av varandra och som ett med redskap och maskiner»järn och stål, ben och senor» ungefär som en cyborg. Men de framstår också som sårbara, när sågen samtidigt skildras som ett fientligt rovdjur,»två lömska, gråa strimmor, lurande och roflystna» en i dåtida arbetarlitteratur vanlig bild, som ofta föregriper en arbetsolycka. 40 Så är det också här: en arbetare halkar på den ruttna slemmiga barken på marken, faller in i sågen och massakreras. Först är det ingen som märker något. Att sågen ett ögonblick haft ovanliga ljud för sig har ingen hört i det allmänna bullret:» Schiofs! som man tänker sig en gammal säck, kastad in i ett tröskverkshjul!» (60) Men partnern vid sågen retar sig på att kollegan är borta:»gå ifrån midt på förmiddagen, utan att säga till!» (61) Så upptäcker han»en hög af kläder, sågspån, spint, händer, ett hufvud och stänk af något rödt». Då strömmar kamraterna till och konstaterar att det inte är första gången detta händer. De håller en tyst»själamässa», men sorg blandas med skräck:»i dag han; i morgon jag En rockflik i en remskarf armen i en kuggväxel handen vid en 14 15

Arbetarlitteratur då och nu

Arbetarlitteratur då och nu Lunds universitet Litteraturvetenskapliga institutionen Handledare: Bibi Jonsson 2009-01-15 Pernilla Tonning SSLK01 Arbetarlitteratur då och nu en jämförelse mellan Kvinnor och äppelträd, Mig äger ingen

Läs mer

Vad går an för vem? En retorisk fallstudie av två av följdskrifterna till Det går an. Elin Aspberg

Vad går an för vem? En retorisk fallstudie av två av följdskrifterna till Det går an. Elin Aspberg Vad går an för vem? En retorisk fallstudie av två av följdskrifterna till Det går an Elin Aspberg Ämne: Litteraturvetenskap Nivå: C Poäng: 15 hp Ventilerad: VT 2014 Handledare: Marie-Christine Skuncke

Läs mer

friheten att vara mänska om liberalism, modernism och borgerlig humanism i eyvind johnsons krilontrilogi

friheten att vara mänska om liberalism, modernism och borgerlig humanism i eyvind johnsons krilontrilogi friheten att vara mänska om liberalism, modernism och borgerlig humanism i eyvind johnsons krilontrilogi JENS LILJESTRAND FRIHETEN ATT VARA MÄNSKA OM LIBERALISM, MODERNISM OCH BORGERLIG HUMANISM I EYVIND

Läs mer

EXAMENSARBETE. En annan betydelse. Symbol och allegori i Astrid Lindgrens två romaner, Spelar min lind, sjunger

EXAMENSARBETE. En annan betydelse. Symbol och allegori i Astrid Lindgrens två romaner, Spelar min lind, sjunger EXAMENSARBETE En annan betydelse Symbol och allegori i Astrid Lindgrens två romaner, Spelar min lind, sjunger min näktergal och Bröderna Lejonhjärta Jonna Persson Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen 270/300/330

Läs mer

Farsans klocka går igen

Farsans klocka går igen Göteborgs universitet Litteraturvetenskapliga institutionen C-uppsats Farsans klocka går igen En studie i Stig Dagermans Var är min islandströja? Författare: Anders Persson Handledare: Gunnar D Hansson

Läs mer

EXAMENSARBETE. Den vinnande formeln. Om Stieg Larssons framgångskoncept i Män som hatar kvinnor. Helena Åström 2013

EXAMENSARBETE. Den vinnande formeln. Om Stieg Larssons framgångskoncept i Män som hatar kvinnor. Helena Åström 2013 EXAMENSARBETE Den vinnande formeln Om Stieg Larssons framgångskoncept i Män som hatar kvinnor Helena Åström 2013 Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen 270/300/330 hp Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Snille och smak och mord

Snille och smak och mord nobel museum occasional papers ; 11 Karl Berglund Snille och smak och mord Om genreproblematik och Nobelpristematik i Karin Alvtegens Skugga Karl Berglund Snille och smak och mord Om genreproblematik

Läs mer

TIDENS RÖTTER. Västsvensk internettidning för kultur, vetenskap och samhälle. alba Drottninggatan 71 41107 Göteborg Tel 031-15 03 30

TIDENS RÖTTER. Västsvensk internettidning för kultur, vetenskap och samhälle. alba Drottninggatan 71 41107 Göteborg Tel 031-15 03 30 WWW.NATVERKSTAN.NET ALBA TIDENS RÖTTER Tid framställs ofta som något objektivt, något som ligger fast förankrad i naturen själv. Men det går inte att bortse från att tid har en stark koppling till människans

Läs mer

HumaNetten. NUMMER 31 Hösten 2013. HumaNetten utges av Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. ISSN: 1403-2279

HumaNetten. NUMMER 31 Hösten 2013. HumaNetten utges av Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. ISSN: 1403-2279 HumaNetten Om HumaNetten Tidigare nummer NUMMER 31 Hösten 2013 HumaNetten utges av Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. ISSN: 1403-2279 INNEHÅLL: Hans Hägerdal, Redaktören har ordet

Läs mer

l äsning RJ:s årsbok 2013/2014

l äsning RJ:s årsbok 2013/2014 l äsning RJ:s årsbok 2013/2014 Läsning RJ:s årsbok 2013/ 2014 Red. Jenny Björkman & Björn Fjæstad Digitalt läsexemplar av RJ:s årsbok 2008: Hållbara värden text och bild: enligt tryckortssida (titelsidans

Läs mer

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Mats O. Svensson. Redaktion: Philip Stålhandske Ellinor Åslund Amanda Gawelin Viola Bao Emelie Annefalk

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Mats O. Svensson. Redaktion: Philip Stålhandske Ellinor Åslund Amanda Gawelin Viola Bao Emelie Annefalk Nr. 4: Fragment Chefredaktör och ansvarig utgivare: Mats O. Svensson Redaktion: Philip Stålhandske Ellinor Åslund Amanda Gawelin Viola Bao Emelie Annefalk Omslag Klara Lindroos Tydningen är en tidskrift

Läs mer

Strindbergsbilden idag En analys av åtta litteraturhistorier för gymnasiet.

Strindbergsbilden idag En analys av åtta litteraturhistorier för gymnasiet. Estetisk-filosofiska fakulteten Erik Ringdahl Strindbergsbilden idag En analys av åtta litteraturhistorier för gymnasiet. Contemporary images of Strindberg An analysis of eight textbooks for the upper

Läs mer

C-UPPSATS. Om Eyvind Johnsons Stad i ljus

C-UPPSATS. Om Eyvind Johnsons Stad i ljus C-UPPSATS 2005:019 Om Eyvind Johnsons Stad i ljus Mats Tormod Luleå tekniska universitet C-uppsats Litteraturvetenskap Institutionen för Språk och kultur 2005:019 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--05/019--SE

Läs mer

Litteratur enligt Argus

Litteratur enligt Argus Michel Ekman Litteratur enligt Argus Några nedslag i Argus/Nya Argus litteraturbevakning 1907 1960 De första åren: 1907 1911 I de två programartiklar som inleder Argus bana i provnumret 1907 och i det

Läs mer

Lärarhandledning för

Lärarhandledning för Lärarhandledning för Litterära mästerverk genom tiderna litteraturhistoria för gymnasieskolan Av Michael Jay Del 7: Litteraturen 1830-1910 Realism, naturalism, symbolism, sekelskifte Michael Jay, 2012

Läs mer

VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK. popcorn. Unga tankar om film och filmvåld

VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK. popcorn. Unga tankar om film och filmvåld VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK popcorn Unga tankar om film och filmvåld innehåll Förord 5 Inledning 9 Wow! Puh! Film! 17 Action, skräck, porr och tecknat 51

Läs mer

Litteraturvetenskapliga institutionen Birthe Sjöberg 2011-05-25. Att bli någon annan. skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring

Litteraturvetenskapliga institutionen Birthe Sjöberg 2011-05-25. Att bli någon annan. skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring Lunds Universitet Litteraturvetenskapliga institutionen Birthe Sjöberg 2011-05-25 Malin Reimerthi LIVK10 Att bli någon annan skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring Innehållsförteckning

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Begravningstankar. En intervjustudie med några människor i Stockholm. Ingela Larsson Februari 2008

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Begravningstankar. En intervjustudie med några människor i Stockholm. Ingela Larsson Februari 2008 Beteckning: Rel C vt 2008:1 Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Begravningstankar En intervjustudie med några människor i Stockholm Ingela Larsson Februari 2008 C-uppsats, 10 poäng Religionsvetenskap

Läs mer

Berättare, råttfångare och deras praktiska kunskap

Berättare, råttfångare och deras praktiska kunskap Södertörns högskola Centrum för praktisk kunskap Magisterprogrammet i praktisk kunskap VT 2013 Berättare, råttfångare och deras praktiska kunskap Göran Hemberg Handledare: Fredrik Svenaeus Berättare, råttfångare

Läs mer

Litteraturvetenskapliga institutionen Birthe Sjöberg 2011-05-25. Att bli någon annan. skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring

Litteraturvetenskapliga institutionen Birthe Sjöberg 2011-05-25. Att bli någon annan. skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring Lunds Universitet Litteraturvetenskapliga institutionen Birthe Sjöberg 2011-05-25 Malin Reimerthi LIVK10 Att bli någon annan skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring I0nnehållsförteckning

Läs mer

VAD ÄRUPPDIKTAT, VAD ÄR PÅ RIKTIGT?

VAD ÄRUPPDIKTAT, VAD ÄR PÅ RIKTIGT? VAD ÄRUPPDIKTAT, VAD ÄR PÅ RIKTIGT? En riktig klassiker säger något om oss själva och tiden vi lever i, oavsett när verket är skrivet. Ge dina elever möjlighet att få uppleva berättelser som talar direkt

Läs mer

Statsystemet inte avskaffat

Statsystemet inte avskaffat Årgång 19 Redaktionens adress Ivar Lo c/o Robert Janson, Svartlösavägen 93 125 33 Älvsjö. Tel 08 778 26 95. Mobil 070 528 35 30 Hemsida: www.ivarlo.nu. Epost: r.janson@telia.com Redaktör Robert Janson,

Läs mer

Vår tids ungdom. Gustaf Hellström analyserar 1914 års nya franska anda GUSTAF HELLSTRÖM-SÄLLSKAPET ISSN 1653-0268

Vår tids ungdom. Gustaf Hellström analyserar 1914 års nya franska anda GUSTAF HELLSTRÖM-SÄLLSKAPET ISSN 1653-0268 Vår tids ungdom Gustaf Hellström analyserar 1914 års nya franska anda I GUSTAF HELLSTRÖM-SÄLLSKAPET Medlemsblad nr 27. Årgång 14 Våren 2014 ISSN 1653-0268 Innehåll Om detta nummer av medlemsbladet 2 Ordföranden

Läs mer

En god författare är en död författare. David Gedin

En god författare är en död författare. David Gedin 1./32. 1. Inledning. En god författare är en död författare David Gedin Nedanstående uppsats består av två delar. I den första, helt dominerande delen, sammanfattas en del av de forskningsresultat kring

Läs mer

These are clothes to be seen in. Aspekter på mode och modefotografi med utgångspunkt i ett uppslag i Filippa Ks vårkatalog 2001.

These are clothes to be seen in. Aspekter på mode och modefotografi med utgångspunkt i ett uppslag i Filippa Ks vårkatalog 2001. These are clothes to be seen in Aspekter på mode och modefotografi med utgångspunkt i ett uppslag i Filippa Ks vårkatalog 2001. Magisteruppsats i konstvetenskap av Otto von Busch Institutionen för Konst-

Läs mer

kultur Snart är vi gamers allihopa 06 Gerillataktikerna: Syjunta 2.0 14 Sveriges mest lästa författare? 34 Forskning Bildning U TBildning

kultur Snart är vi gamers allihopa 06 Gerillataktikerna: Syjunta 2.0 14 Sveriges mest lästa författare? 34 Forskning Bildning U TBildning Forskning Bildning U TBildning Praktik&Teori 02:2011 En tidskrift från Malmö högskola kultur Snart är vi gamers allihopa 06 Gerillataktikerna: Syjunta 2.0 14 Sveriges mest lästa författare? 34 1 Redaktör:

Läs mer

vem väver kejsarens nya kläder?

vem väver kejsarens nya kläder? vem väver kejsarens nya kläder? en antologi om det praktiska lärandets konst stockholms hantverksförening / handkraft vem väver kejsarens nya kläder? produktion Stockholms Hantverksförening och Tullbergs

Läs mer

En mycket boksynt man Karl-Gunnar Walls liv som stadsbibliotekarie och litteraturvän

En mycket boksynt man Karl-Gunnar Walls liv som stadsbibliotekarie och litteraturvän MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2003:55 En mycket boksynt man Karl-Gunnar Walls liv som stadsbibliotekarie och litteraturvän

Läs mer