Tid: Onsdagen den 4 mars 2015 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Onsdagen den 4 mars 2015 kl. 17.00"

Transkript

1 Kallelse Individnämnden Tid: Onsdagen den 4 mars 2015 kl Plats: Lärcentrum i Lilla Edet OBS! Ny plats. Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning 4. Ansökan om medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption enligt 6 kap 6 och 12 socialtjänstlagen. L.F. Sekretess! Handlingar delas ut på sammanträdet. 5. Tillsynsplan för 2015 enligt Alkohol- och tobakslagen Dnr 2015/IN Anmälan om att vårdnadshavare utses enligt 6 kap 9 2 st föräldrabalken. S.L. Sekretess! Handlingar delas ut på sammanträdet. 7. Kvalitetsredovisning för år 2014 Lärcentrum Dnr 2015/IN Årsrapport 2014 för individnämnden Dnr 2014/IN Ekonomiskt bistånd till ensamkommande barn och unga Dnr 2015/IN Förändrad organisation av individ- och familjeomsorgen Dnr 2015/IN Internkontroll 2014 för individnämnden Dnr 2014/IN Internkontrollplan 2015 för individnämnden Dnr 2015/IN035 Föredraganden Enhetschef Lotte Mossudd Enhetschef Lotte Mossudd Enhetschef Annette Alexandersson Verksamhetschef Ann-Christine Gustavsson Förvaltningsekonom Lena Glavander Verksamhetschef Karl Willborg Verksamhetschef Karl Willborg Förvaltningschef Sven Bergelind Förvaltningschef Sven Bergelind

2 Kallelse Individnämnden 13. Information 14. Anmälan om inkomna skrivelser 15. Anmälan av delegeringsbeslut Peter Spjuth (V) Ordförande

3 Datum Dnr Dpl /IN Tillsynsplan enligt alkohol- och tobakslagen Sammanfattning Enligt 9 kap 2 alkohollagen (2010:1622) har kommunen och Polismyndigheten tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Kommunen och Polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandeln med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen. Enligt tobakslagen (1993:581) 19 har kommunen tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller efter anmälan om försäljning av tobaksvaror. Alkohollagen och tillsyn Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar. Med en väl fungerande lagstiftning har samhället möjlighet att kontrollera hanteringen av alkohol i samhället och särskilt begränsa tillgängligheten till alkohol i vissa miljöer och sammanhang. Det är särskilt angeläget att regelverket ger barn och unga det skydd de behöver. Tillgängligheten på alkohol begränsas genom att endast de serveringsställen som uppfyller högt ställda krav ska få tillstånd att servera alkohol. Tillståndsgivningen ska därför präglas av restriktivitet. I regeringens proposition 2009/10:125 anges att det är angeläget med en aktiv och effektiv tillsynsverksamhet. En tillsynsplan ska därmed finnas i kommunen och kan vara årlig eller flerårig men bör revideras vid behov. Tillsynsplanerna ska fungera som ett stöd för den direkta tillsynsverksamheten. Syftet med tillsynen är att förebygga och korrigera felaktigheter och att rättelse kan ske på frivillig väg. Alkohollagen ger dock kommunen rätt att enligt 9 kap. 17 meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning. Enligt 9 kap.18 ska kommunen återkalla serveringstillståndet om tillståndet inte längre utnyttjas, tillståndshavaren tillåter brottslig verksamhet på serveringsstället och inte ingriper, har brutit mot alkohollagen på ett sådant sätt att varning inte är tillräckligt ingripande eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till. Jeanette Larsson Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: socialförvaltningen Internet: Fax: Lilla Edets kommun Lilla Edet sid 1/4

4 sid- 2 - Tillsyn av restauranger med serveringstillstånd Förebyggande tillsyn Med förebyggande tillsyn menas det som kommunen gör genom informations- och utbildningsinsatser. Lilla Edets kommun genomför tillsammans med Trollhättans stad och Vänersborgs kommun, regelbundet utbildning i metoden Ansvarsfull alkoholservering. Utbildningen riktar sig till krögare, serveringspersonal samt ordningsvakter. Information om serveringstillstånd och tillsyn finns tillgänglig och uppdaterad på hemsidan. I övrigt har alkoholhandläggaren i uppgift att vägleda och ge stöd vid frågor om serveringstillstånd och tillsyn. Inre tillsyn Den inre tillsynen är av administrativ karaktär och består främst av kontroll och uppföljning. Tillståndshavare och personer med betydande inflytande i verksamheten kontrolleras för att se om företaget uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet. Granskningen sker ofta med hjälp av andra myndigheter som Polisen, Skatteverket, Kronofogden och Bolagsverket. Den inre tillsynen är administrativ och sker med stöd av remisser och underrättelser mellan myndigheterna. Den inre tillsynen innefattar också granskning av den årliga restaurangrapporten från tillståndshavarna. Inre tillsyn görs minst en gång per år. Yttre tillsyn Den yttre tillsynen består av besök på restaurangerna där bl.a. kontroll görs av ordning i och utanför restaurangen, nykterhet, åldersgräns, matutbud, prissättning av alkoholdrycker, gåvoförbud, animeringsförbud (inte aktivt påverka att köpa t.ex.), tillgång till lättdrycker, förvaringsförbud, serveringsansvar, personalliggaren (bok där de personer som utför arbete i verksamhetslokalen ska vara registrerade), kassarutiner, marknadsföring av spritdrycker och brandsäkerhet. Yttre tillsyn ska göras minst en gång per år. Vid behov genomförs samordnad tillsyn. De myndigheter som i första hand deltar är Polismyndigheten, Skatteverket, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Räddningstjänsten. Dessa myndigheter deltar med stöd av respektives egen lagstiftning eller som sakkunnigt biträde åt tillståndsenheten. Tillsyn av försäljningsställen av folköl och tobak Alkohollagens intentioner är bl.a. att förhindra att försäljning av folköl sker till minderåriga. Genom tillsyn av servering och försäljning av folköl har kommunen till uppgift att övervaka att regler för verksamheten efterlevs. Den som avser att bedriva servering av folköl enligt 8 kapitel 8 2 stycket alkohollagen alternativt bedriva detaljhandel med folköl enligt samma lagstiftning 5 kapitel 5 2 stycket ska anmäla verksamheten hos den kommun där servering eller försäljning ska ske. Servering eller försäljning får inte påbörjas innan anmälan gjorts. Vid servering av folköl är det en sid 2/4

5 sid- 3 - förutsättning att mat serveras. Folköl får utan anmälan serveras av den som innehar serveringstillstånd. Vid försäljning i butik ska butiken ha ett brett sortiment av matvaror. Kommunen utövar tillsammans med Polismyndigheten tillsyn över servering respektive försäljning av folköl. Om näringsidkaren inte följer alkohollagens regler kan påföljder som varning eller försäljningsförbud bli påföljden. I tobakslagens inledande bestämmelser beskrivs bl.a. att på grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas i denna lag bestämmelser om begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Lagen innehåller också bestämmelser om rökfri arbetsmiljö, varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar till tobaksvaror, begränsningar av handeln med och rätten till införsel av tobaksvaror, marknadsföring av tobaksvaror och användning av vissa varukännetecken i marknadsföring av andra varor eller tjänster samt produktkontroll m.m. av tobaksvaror. Den som ska sälja tobak måste anmäla detta till kommunen innan försäljning påbörjas. Kommunen kontrollerar bland annat att försäljning inte sker till minderåriga, att handlaren har ett egenkontrollsprogram, marknadsföring och att tobaken har rätt varningstext. Egenkontrollprogram Den som är anmälningsskyldig för servering eller försäljning av folköl och/eller tobak ska enligt samma lag utöva särskild kontroll s.k. egenkontroll över serveringen och försäljningen. Den som bedriver servering eller försäljning av folköl och/eller tobak svarar också för att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller vid servering och försäljning av folköl och/eller tobak. Lämpligt egenkontrollsprogrammet ska vara skriftligt och kopia av programmet ska lämnas in till kommunen. Kommun och Polis har rätt att vid tillsyn kontrollera programmet. Egenkontrollsprogrammet ska bland annat innehålla uppgifter om försäljningsansvarig, hur personal informeras och hur reglerna efterföljs, rutiner för ålderkontroll och hur man informerar om dem, rutiner för att hantera påverkade personer samt hur man dokumenterar vidtagna åtgärder. Kommunen ska vara behjälplig med råd och information kring hur egentillsynsprogram kan utformas. Förebyggande tillsyn Den förebyggande tillsynen av servering och försäljning av folköl och/eller tobak avser stöd och råd till näringsidkarna kontinuerligt. Yttre tillsyn Varje anmält försäljningsställe ska ha minst ett tillsynsbesök årligen. Vid tillsynsbesöket ska tillsynshandläggare informera om bestämmelser i lagstiftningen, kontrollera att det finns ett egentillsynsprogram anpassat för verksamheten, kontrollera skyltning om åldersgräns samt kontrollera att utbudet av matvaror är tillräckligt. Tillsynsbesök ska göras en gång per år. sid 3/4

6 sid- 4 - Förslag till Individnämnden Ovanstående tillsynsplan för restauranger med serveringstillstånd och försäljningsställen av folköl och tobak antas och gäller tills vidare eller tills ny plan upprättas i Lilla Edets kommun. Lotte Mossudd Enhetschef Jeanette Larsson Handläggare sid 4/4

7 .1..f+ W W -Q- -~- \ ;~:/ LILLA EDETS KOMMUN Individnämndens arbetsutskott protokoll Kvalitetsredovisning för år 2014 Lärcentrum Dru 2015/IN032 Sammanfattning Skolverkets Allmänna Råd om systematiskt kvalitetsarbete gäller för alla som arbetar inom skolväsendet och omfattar samtliga skolformer. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Kvalitetsredovisningen för 2014 har som underlag den årligen genomförda deltagarenkäten, statistik från uppföljningssystemet ALVIS, betygsanalyser samt effektstudien "ett år senare" för gymnasiekurser våren Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 9 februari Kvalitetsredovisning/Lärcentrum för Förslag till individnämnden Individnämnden noterar informationen. Beslutet expedieras till Individnämnden 6 ~/

8 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /IN032-1 Kvalitetsredovisning för år 2014 Lärcentrum Dnr 2015/IN032 Sammanfattning Skolverkets Allmänna Råd om systematiskt kvalitetsarbete gäller för alla som arbetar inom skolväsendet och omfattar samtliga skolformer. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Kvalitetsredovisningen för 2014 har som underlag den årligen genomförda deltagarenkäten, statistik från uppföljningssystemet ALVIS, betygsanalyser samt effektstudien ett år senare för gymnasiekurser våren Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2015 Kvalitetsredovisning/Lärcentrum för 2014 Förslag till individnämnden Individnämnden noterar informationen. Ann-Christine Gustavsson Verksamhetschef/Rektor AMA Beslutet expedieras till Verksamhetschef/Rektor

9 DNR: 2014/IN071-2 Lärcentrum Kvalitetsredovisning År 2014 Kommunal vuxenutbildning Ann-Christine Gustavsson

10 LILLA EDETS KOMMUN arbetsmarknadsavdelningen Innehållsförteckning Beskrivning av organisationen/verksamheten...2 Individnämndens mål för Utvärdering GRUV/GY... 3 Normer och värden...3 Elevernas ansvar och inflytande...5 Kursdeltagarnas/elevernas kunskaper och lärande...6 Betyg GRUV/GY...8 Svenska som andraspråk gruv...8 Engelska gruv...8 Matematik gruv...8 Svenska gy...8 Engelska gy...8 Matematik gy...8 Naturkunskap gy...8 Samhällsorienterade ämnen sh/hi/re gy...8 Effektstudie 1 år senare...9 NKI SFI Verksamhetsmål Betyg SÄRVUX Sammanfattning av verksamhetsåret Synpunkter

11 Lärcentrum Kommunal vuxenutbildning i Lilla Edet Kvalitetsredovisning för 2013 Beskrivning av organisationen/verksamheten Den kommunala vuxenutbildningen bedrivs på Lärcentrum, Fuxernavägen 5 i Lilla Edet, och ingår tillsammans med IFO, individ och familjeomsorgen, i Individnämndens ansvar. Lärcentrum (tidigare komvux) bildar tillsammans med Arbetscentrum kommunens Arbetsmarknadsavdelning (AMA) med en gemensam administration bestående av en verksamhetschef/rektor, en studie - och yrkesvägledare och två administratörer. Pedagogisk personal består av behöriga lärare. AMA:s uppdrag är att arbeta för ökad sysselsättning, utbildning, integration, minskad arbetslöshet och minskat bidragsberoende. Att stödja, stärka, motivera och vägleda kommuninvånare till utbildning och/eller arbete är viktiga ledord i arbetet. Organisatoriskt tillhör Arbetsmarknadsavdelningen socialförvaltningen. Lärcentrum erbjuder kommunal vuxenutbildning för studier i grundläggande kurser och gymnasiekurser. Kursutbudet på Lärcentrum kompletteras företrädesvis med avtal i samverkan med andra utbildningsanordnare inom GR, vilket ger kommuninvånarna möjlighet att studera i andra kommuner och på distans. Lärcentrum tillhandahåller och organiserar även svenska för invandrare (sfi) och språkpraktikplatser. Platser för särvuxstudier har under året köpts av Trollhättans Stad. Resultatet från årets deltagarenkät för grundläggande och gymnasiala kurser bygger på de 95 svar som inkommit från 175 deltagare, som deltog i gruv/gy-kurser på Lärcentrum under Enkäterna har delats ut i slutet av våren och i slutet av hösten. För att få så många svar som möjligt har flera påminnelser skickats ut. Andelen svar för 2014 är 54% jämfört med 57 % år 2013, vilket fortfarande är för låg svarsfrekvens för att få frågorna statistiskt säkerställda. Fler frågor ställs i utvärderingen än vad som tagits med i kvalitetsredovisningen. Betygs och avbrottsstatistik är hämtad från registreringssystemet ALVIS. Effektstudien ett år senare har skickats till 85 deltagare, som studerade gymnasiekurser på Lärcentrum våren personer besvarade enkäten. 2

12 Individnämndens mål för 2014: Antalet avbrutna studier skall minska. UTVÄRDERING GRUV/GY Normer och värden Utbildningen ska i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism gestalta människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor. (s.5) Vuxenutbildningen ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering. (s.6) Läroplan för vuxenutbildningen 2012 Verksamhetsmål Alla elever på Lärcentrum ska känna sig respekterade och väl bemötta. Åtgärder för att nå målet 2014 Likabehandlingsplanen har skickats ut i samband med antagningsbeskedet. Rektor har dessutom informerat om likabehandlingsplanen vid första informationstillfället för kursstart vår och höst. Rutinerna vid kränkande behandling har förtydligats och konkretiserats. Två utvärderingsfrågor med möjlighet att kommentera har delats ut under pågeånde termin vår och höst: 1.Har lärarpersonalen varit förstående och engagerad? 2.Har Du fått det stöd och den uppmuntran Du behöver av lärarna för att nå Dina mål? Ett antal husrådsmöten med elevrepresentanter har hållits under året. Syftet med frågorna och husrådsmötena har varit att försöka fortlöpande fånga upp synpunkter kring psykosociala aspekter samt deltagarnas lärandemiljö. Resultat från elevenkät gruv/gy Vet du vem du skall vända dig till för att få hjälp om du känner dig kränkt på skolan? (Frågan omformulerad , 2011 och 2010:Vet Du om att det finns en likabehandlingsplan på Lärcentrum?) 92 svar Ja 74% 81% 53% 63% Nej 26% 19% 47% 17% Vet ej/ingen åsikt 20% 3

13 Har Du någon gång känt Dig kränkt på Lärcentrum? 94 svar Ja 6% 6% 8% 6% Nej 94% 94% 92% 85% Om ja, har Du fått hjälp/stöd att lösa situationen? 5 svar Ja 20% 60% 60% ** Nej 80% 40% 40% ** ** Frågan har besvarats av betydligt fler än de som svarat ja på föregående fråga. Har Din tid på Lärcentrum stärkt Dig som person? (Vet ej/ingen åsikt är nytt svarsalternativ från 2011.Svarsalternativet struket för hösten 2012.) 93svar Mycket 19% 23% 22% 17% ganska mycket 38% 40% 39% 31% Lite 30% 26% 28% 10% inte alls 13% 1% 9% 15% Vet ej/ingen åsikt 2% 27% Analys Jämfört med föregående år är antalet deltagare (5 personer) som känt sig kränkta lika många som året innan. Av dessa anser endast en ha fått stöd och hjälp med sin situation. Det finns ingen kommentar till svaren och eleverna svarar anonymt. 57 % av deltagarna tycker att tiden på Lärcentrum stärkt dem som person, vilket är något sämre resultat jämfört med Förbättringsåtgärder 2015 Trivsel och bemötande ska även fortsättningsvis diskuteras regelbundet i undervisningsgrupperna och personalgruppen, så att missnöje fångas upp på ett tidigt stadium. Den korta utvärderingen med två frågor gällande bemötande och stöd skall även 2015 genomföras i samtliga kurser i mitten av våren respektive hösten för att fånga upp missnöje och behov. Administratör, studie-och yrkesvägledare och rektor genomför utvärderingen. Snabb återkoppling till deltagare och personal planeras. 4

14 Elevernas ansvar och inflytande Eleverna ska ges reella möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och ta ansvar för sina studieresultat. En förutsättning för detta är att vuxenutbildningen klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har. (s.7) Verksamhetsmål Elevernas ansvar och inflytande ska öka. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 Åtgärder under året för att nå målet 2014 Lärarna har försökt engagera deltagarna att aktivt arbeta med att planera och genomföra sina studier genom inflytande över innehåll och form som princip samt att delta i Lärcentrums Husråd. Resultat från elevenkät Hur mycket inflytande upplever du att du har genom husrådet? 84 svar Mycket 4% 9% ganska mycket 24% 31% lite 40% 36% inte alls 32% 24% Hur viktigt är det för dig att ha inflytande genom husrådet på skolan? 83 svar Mycket 17% 23% ganska mycket 30% 29% lite 28% 34% inte alls 25% 14% Har Du uppmuntrats att ta ansvar för Dina studier? 94 svar Mycket 59% 70% 49% 35% ganska mycket 37% 28% 40% 33% lite 4% 6% 13% inte alls 2% 0% 7% Vet ej/ingen åsikt 5% 12% 5

15 Analys Alla har haft möjlighet till inflytande dels genom Husrådet dels genom regelbunden kontakt med sina lärare. 72% anser sig ha liten eller ingen påverkan till inflytande genom Husrådet och 53 % anser det mindre viktigt med inflytande genom Husrådet. Förbättringsåtgärder 2015 Rutinerna för Husrådet fortsätter att förläggas till del av tiden på lektionstid. På så sätt får fler möjlighet att aktivt delta. Kursdeltagarnas/elevernas kunskaper och lärande Vuxenutbildningens uppdrag att förmedla kunskaper och främja lärande förutsätter en aktiv diskussion om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden samt om hur kunskapsutveckling sker. (s.8) Läroplan för vuxenutbildningen 2012 Verksamhetsmål Antalet avbrutna studier skall minska. Åtgärder under året för att nå målet 2014 Kursplanernas mål har regelbundet diskuterats. Målen har förtydligats genom ett enklare och vardagligare språk. Lärarna har gett särskilt stöd till deltagare som ansetts behöva det redan från kursstart. Redovisningar i form av prov och inlämningsuppgifter har erbjudits i viss utsträckning anpassat till elevens situation. Studievägledaren och ibland kurator har tillsammans med läraren och deltagaren haft motiverande och stödjande samtal. Studieavbrotten har följts upp och dokumenterats på individnivå. 6

16 Antal som avbrutit gruv/gy Andel som avbrutit 25,5% 28% 21,6% 29,3% Under året avbröt 50 av 196 (gruv/gy), vilket utgör 25,5 % jämfört med 28 % 2013 (45 avbrott av 158 deltagare). 11 personer avbröt för arbete jämfört med 13 personer Sammantaget gjordes avbrotten på grund av följande skäl: Arbete Studietakten 7 5 Studieresultat 9 8 Studier (byte anordnare) 8 5 Övrigt Resultat från elevenkät Har Du fått det stöd och uppmuntran Du behöver av lärarna för att nå Dina mål? 95 svar Ja 89% 97% 94% 74% Nej 11% 3% 6% 11% Vet ej/ingen åsikt 0% 15% Har du förstått kursmålen? 93 svar Ja 98% 97% 88% 96% Nej 2% 3% 12% 0% Vet ej/ingen åsikt 0% 4% Är Du motiverad att studera vidare? 91 svar Ja 89% 93% 88% 90% Nej 11% 7% 12% 6% Vet ej/ingen åsikt 0% 4% 7

17 Analys 89 % säger att de fått stöd och uppmuntran av sina lärare och 98% säger sig förstå kursmålen. Majoriteten är motiverad att studera vidare. Resultaten är lägre jämfört med 2013 och Andelen avbrott är något lägre jämfört med Förbättringsåtgärder 2015 Alla i verksamheten fortsätter arbetet med att försöka förstå varje individs behov och ge det stöd man behöver. Kort utvärdering med snabb återkoppling till deltagare och lärare fortsätter att genomföras i mitten av våren/hösten för att fånga upp behov. Specifika insatser för att minska avhoppen: Regelbunden uppföljning av resultat Individuell studievägledning med test i svenska, engelska och matematik så att eleven börjar på rätt nivå. Motiverande samtal av framförallt lärare, SYV och kurator. Utvärderingarna kompletteras med fokusgrupper för att få en bild av elevernas omdöme om vuxenutbildningen. BETYG GRUV/GY 2014 Antal elever: 196 Antal avbrott: 50 Antal betyg A-E: 237 Antal icke godkända (betyg F): 72 Icke godkända betyg (F) fördelade på nivå och ämne: Grundläggande kurser: svenska som andraspråk 0 betyg gymnasiekurser: svenska 1 0 betyg svenska 2 7 betyg svenska 3 1 betyg svenska som andraspråk 2 1 betyg engelska 5 1 betyg engelska 6 4 betyg matematik 1b 6 betyg matematik 2b 4 betyg matematik 2c 0 betyg matematik 3b 3 betyg matematik 3c 2 betyg matematik 4 1 betyg naturkunskap 2 4 betyg samhällskunskap 1b 6 betyg 8

18 samhällskunskap 2 7 betyg historia 1b 11 betyg religionskunskap 9 betyg psykologi 5 betyg Analys: SO-ämnena sammantaget har det största antalet icke godkända betyg. Därefter kommer matematik, men är också det ämne som studeras av flest elever. En ny trend är att en hel del elever kommer direkt från ungdomsgymnasiet med ofullständiga betyg. De har inte riktigt hunnit landa i något annat, innan de påbörjar studier på Lärcentrum. Detta innebär en fortsättning i samma mönster som tidigare med exempelvis bristande motivation och hög frånvaro. Insatta åtgärder för ökad måluppfyllelse: Eleverna är välkomna att komma med frågor och skriva prov på fler tillfällen än anvisade lektionstillfällen. De uppmanas att komma med frågor genom att söka upp läraren, skicka mail eller kontakta per telefon på ej överenskomna tider. Grupper skapas mer renodlat för en kurs, så att eleverna i större grad kan samarbeta. Möjliga förbättringsåtgärder: Nivåtest före kursstart så eleven startar på rätt nivå. Ökat samarbete med SYV och kurator. Fler tillfällen skapas för individuella samtal mellan lärare och elev, då kursmål och studieteknik kan förtydligas. Eleverna uppmuntras till mer studietid genom t e x Lärcentrums studiestuga. Personalen fortbildas kring motivationsarbete och ämnesdidaktik för att nå den målgrupp, som vi arbetar med idag. Specialpedagogiska Skolmyndigheten kontaktas för råd och stöd. Vuxenutbildningens uppdrag Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. (s.5) Läroplan för vuxenutbildningen 2012 Effektstudie 1 år senare Våren 2014 skickades en enkät ut till de, som studerade en eller flera gymnasiekurser på Lärcentrum i Lilla Edets kommun våren Antal utskick: 85 Antal inkomna svar: 51 Svarsfrekvens: 60 % 9

19 Resultat Fråga 1 Kön Kvinna 40 Man 10 Har inte svarat: 1st Fråga 2 Ålder år 17 st 25-34år 12 st 35-44år 13 st st Har inte svarat: 1st Fråga 3 Vad gjorde Du innan Du började studera på Lärcentrum i Lilla Edet? (Flera har svarat anställd och studerade.) Anställd 27 st Arbetslös 18 st Arbetsmarknadsåtgärd 0 st Studerade 6 st Har inte svarat: 0 st Fråga 4 Vilka syften hade Du då med studierna? Få behörighet för vidare studier 39 st Få kunskap för att byta arbete 1 st Ha alternativ till arbetslösheten 0 st Möjlighet till personlig utveckling 6 st Öka mina möjligheter för utveckling i mitt arbete 5 st Har inte svarat: 0 Fråga 5 Vad gör Du idag? Arbetar 25 st Arbetslös 10 st Deltar i arbetsmarknadsåtgärd 1 st Studerar 15 st Har inte svarat: 0 st Fråga 6 Om Du på fråga 5 svarat att Du har arbete, har Du då återgått till Ditt gamla arbete? Ja 15 st Nej 13 st Fråga 7 Om Du svarat ja på fråga 6, har du förändrade arbetsuppgifter? Ja 1 st Nej 17 st Fråga 8 Du som studerar/-at vidare, inom vilket område? Folkhögskola 0 Högskola/Universitet 6 st Komvux 15 st YH 0 Annat 29 st Har inte svarat: 0 st Fråga 9 Vilken betydelse har Dina studier på Lärcentrum i Lilla Edet haft för din fortsatta karriär? (siffran inom parentes gäller Lärcentrum 2012) Ingen (6st) 11 st Liten (7st) 5 st Stor (20st) 22 st Mycket stor (13st) 6 st Har inte svarat: (11 st) 7 st Fråga 10 Vad anser Du om kvalitén på vårt Lärcentrum? (siffran inom parentes gäller Lärcentrum 2011) Mycket låg (2st) 1 st Låg (10st) 8 st Hög (32st) 39 st Mycket hög (11st) 1 st Har inte svarat: 2 st Analys Antalet arbetslösa personer minskade från 18 till 10 jämfört med vad man gjorde före studierna på Lärcentrum och ett år senare. 15 personer uppger att de studerar jämfört med de 6 personer som uppgav att de studerade innan de började på Lärcentrum. Av de som studerat vidare har 6 personer fortsatt till högskola/universitet. 25 personer uppger att de ett år senare arbetar. Tretton personer har inte återgått till sitt gamla jobb och en har fått andra arbetsuppgifter. 28 personer av de som svarat på enkäten ansåg att studierna på Lärcentrum haft stor eller mycket stor betydelse för deras fortsatta karriär jämfört med 33 personer föregående år. 16 personer anser att studierna haft liten eller ingen betydelse 10

20 jämfört med 13 året innan. Av de som svarat på enkäten anser 40 personer att kvaliteteten på Lärcentrum är hög eller mycket hög jämfört med 43 personer som gick på Lärcentrum våren Dessa siffror kan jämföras med utvärderingsresultaten beträffande NKI som redovisas nedan. NKI-frågorna ställs i den årliga utvärderingsenkäten på Lärcentrum. NKI Statistiska Centralbyrån (SCB) använder sig av en analysmodell som kallas Nöjd-kund-index, NKI. Modellen bygger på tre stycken frågor (skala 1-10) som ligger till grund för ett helhetsbetyg på verksamheten. Modellen används inom flera områden inom offentlig sektor. Hur nöjd är Du med Lärcentrum i Lilla Edet som helhet? Ringa in Ditt svar. Resultat från elevenkät 94 svar Medelvärde 7,69 8,16 7,35 7,04 Hur väl uppfyller Lärcentrum i Lilla Edet Dina förväntningar? Ringa in Ditt svar. Resultat från elevenkät 93 svar Medelvärde 7,55 8,04 7,41 6,69 Föreställ Dig ett Lärcentrum som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån ett perfekt Lärcentrum kommer Lärcentrum i Lilla Edet? Ringa in Ditt svar. Resultat från elevenkät 87 svar Medelvärde 6,87 7,39 6,64 6,27 6,12 Ytterligare en fråga från elevenkäten belyser graden av förtroende för Lärcentrum som utbildningsanordnare. Skulle du rekommendera andra att studera på Lärcentrum? 83 svar 11

21 Andel kursdeltagare som svarat ja % % % % % 97% 93% Analys Måttet nöjd kundindex ligger något högre än resultatet från 2012 men lägre än Majoriteten kan rekommendera andra att studera på Lärcentrum. Förbättringsåtgärder 2015 Eventuella missnöjen fortsätter att fångas upp genom den korta utvärderingen med två frågor som genomförs i mitten av våren respektive hösten. Möjligheter till förbättringar diskuteras i undervisningsgupperna, i Husrådet samt på verksamhetsmöten med Lärcentrums personal. Verksamhetschef/Rektor fortsätter med planerade och oplanerade lektionsbesök för att bilda sig en uppfattning om verksamheten och ge extra tillfälle till kontakt med eleverna. SFI Svenska för invandrare Verksamhetsmål Antalet avbrutna studier ska minska. Alla elever på Lärcentrum ska känna sig respekterade och väl bemötta Elevernas ansvar och inflytande ska öka Alla som vill ha och kan ska erbjudas språkpraktik Åtgärder för att nå målen 2014 Ett nära samarbete med handläggare på Arbetsmarknadsavdelningens Arbetscentrum samt Arbetsförmedlingen och Individ och familjeomsorgen har fortsatt utvecklats, vilket syftar till ett stöd för deltagaren. Språkpraktik har erbjudits genom: AMA:s caféservice, Fuxernaskolans café, Folkets Hus i Lilla Edet, Folkets Hus i Trollhättan, Edet Värdshus och ICA Boström, Salong Saya samt Hanna Guldsmed (Göteborg) 12

22 Antal betyg SFI-KURS VT A B C D Analys: Antalet godkända betyg har ökat väsentligt jämfört med perioden Faktorer som kan ha betydelse är användningen av den nya tekniken som Ipads och smartboard. Det går snabbt att inhämta information och få konkreta förklaringar. En annan faktor är elevernas studiebakgrund. Det är fler elever med gymnasiebakgrund eller akademisk bakgrund idag jämfört med tidigare år. Möjliga förbättringsåtgärder: Kurs A Kompetensutveckling för sfi-lärarna inom läs- och skrivstöd. Kurs B Kompetensutveckling inom läs- och skrivstöd. Ökat arbete med digitala verktyg (vilket undervisande lärare också behöver kompetensutveckling i). Kurs C Ökat samarbete med olika aktörer i samhället (t.ex. Arbetsförmedling, föreningsliv). På så sätt finns möjlighet till nätverk för eleverna. Ett samarbete finns idag, men tiden för utveckling är begränsad. Kurs D Ökat samarbete med olika aktörer i samhället (t.ex. Arbetsförmedling, föreningsliv). På så sätt skulle vi kunna bygga upp ett nätverk för eleverna. Ökat samarbete med studie- och yrkesvägledare, för att eleverna ska kunna formulera en rimlig studieplan med rimliga mål. Ökat samarbete med undervisande lärare på grundläggande och gymnasial nivå, för att på så sätt integrera språkundervisningen med ämnesundervisningen. 13

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad

Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad 2013-11-20 Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad Följande rutin syftar till att öka likabehandlingen och rättssäkerheten kring ensamkommande

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

ENHETEN FÖR NYANLÄNDA HANDBOK

ENHETEN FÖR NYANLÄNDA HANDBOK ENHETEN FÖR NYANLÄNDA MOTTAGANDE AV ENSAMKOMMANDE BARN HANDBOK 2015-01-16 Innehåll INLEDING... 3 BARNKONVENTIONEN... 3 LAGSTIFTNING... 5 Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)... 5 Föräldrabalken (1949:381)...

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2012-03-20 Onsdagen den 28 mars, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gy 2014/41056 I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM Riktlinjer för handläggning och dokumentation Beslutade av kommunfullmäktige 2014-01-27 Innehållsförteckning FAMILJEVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM... 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer