Tid: Onsdagen den 4 mars 2015 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Onsdagen den 4 mars 2015 kl. 17.00"

Transkript

1 Kallelse Individnämnden Tid: Onsdagen den 4 mars 2015 kl Plats: Lärcentrum i Lilla Edet OBS! Ny plats. Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning 4. Ansökan om medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption enligt 6 kap 6 och 12 socialtjänstlagen. L.F. Sekretess! Handlingar delas ut på sammanträdet. 5. Tillsynsplan för 2015 enligt Alkohol- och tobakslagen Dnr 2015/IN Anmälan om att vårdnadshavare utses enligt 6 kap 9 2 st föräldrabalken. S.L. Sekretess! Handlingar delas ut på sammanträdet. 7. Kvalitetsredovisning för år 2014 Lärcentrum Dnr 2015/IN Årsrapport 2014 för individnämnden Dnr 2014/IN Ekonomiskt bistånd till ensamkommande barn och unga Dnr 2015/IN Förändrad organisation av individ- och familjeomsorgen Dnr 2015/IN Internkontroll 2014 för individnämnden Dnr 2014/IN Internkontrollplan 2015 för individnämnden Dnr 2015/IN035 Föredraganden Enhetschef Lotte Mossudd Enhetschef Lotte Mossudd Enhetschef Annette Alexandersson Verksamhetschef Ann-Christine Gustavsson Förvaltningsekonom Lena Glavander Verksamhetschef Karl Willborg Verksamhetschef Karl Willborg Förvaltningschef Sven Bergelind Förvaltningschef Sven Bergelind

2 Kallelse Individnämnden 13. Information 14. Anmälan om inkomna skrivelser 15. Anmälan av delegeringsbeslut Peter Spjuth (V) Ordförande

3 Datum Dnr Dpl /IN Tillsynsplan enligt alkohol- och tobakslagen Sammanfattning Enligt 9 kap 2 alkohollagen (2010:1622) har kommunen och Polismyndigheten tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Kommunen och Polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandeln med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen. Enligt tobakslagen (1993:581) 19 har kommunen tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller efter anmälan om försäljning av tobaksvaror. Alkohollagen och tillsyn Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar. Med en väl fungerande lagstiftning har samhället möjlighet att kontrollera hanteringen av alkohol i samhället och särskilt begränsa tillgängligheten till alkohol i vissa miljöer och sammanhang. Det är särskilt angeläget att regelverket ger barn och unga det skydd de behöver. Tillgängligheten på alkohol begränsas genom att endast de serveringsställen som uppfyller högt ställda krav ska få tillstånd att servera alkohol. Tillståndsgivningen ska därför präglas av restriktivitet. I regeringens proposition 2009/10:125 anges att det är angeläget med en aktiv och effektiv tillsynsverksamhet. En tillsynsplan ska därmed finnas i kommunen och kan vara årlig eller flerårig men bör revideras vid behov. Tillsynsplanerna ska fungera som ett stöd för den direkta tillsynsverksamheten. Syftet med tillsynen är att förebygga och korrigera felaktigheter och att rättelse kan ske på frivillig väg. Alkohollagen ger dock kommunen rätt att enligt 9 kap. 17 meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning. Enligt 9 kap.18 ska kommunen återkalla serveringstillståndet om tillståndet inte längre utnyttjas, tillståndshavaren tillåter brottslig verksamhet på serveringsstället och inte ingriper, har brutit mot alkohollagen på ett sådant sätt att varning inte är tillräckligt ingripande eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till. Jeanette Larsson Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: socialförvaltningen Internet: Fax: Lilla Edets kommun Lilla Edet sid 1/4

4 sid- 2 - Tillsyn av restauranger med serveringstillstånd Förebyggande tillsyn Med förebyggande tillsyn menas det som kommunen gör genom informations- och utbildningsinsatser. Lilla Edets kommun genomför tillsammans med Trollhättans stad och Vänersborgs kommun, regelbundet utbildning i metoden Ansvarsfull alkoholservering. Utbildningen riktar sig till krögare, serveringspersonal samt ordningsvakter. Information om serveringstillstånd och tillsyn finns tillgänglig och uppdaterad på hemsidan. I övrigt har alkoholhandläggaren i uppgift att vägleda och ge stöd vid frågor om serveringstillstånd och tillsyn. Inre tillsyn Den inre tillsynen är av administrativ karaktär och består främst av kontroll och uppföljning. Tillståndshavare och personer med betydande inflytande i verksamheten kontrolleras för att se om företaget uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet. Granskningen sker ofta med hjälp av andra myndigheter som Polisen, Skatteverket, Kronofogden och Bolagsverket. Den inre tillsynen är administrativ och sker med stöd av remisser och underrättelser mellan myndigheterna. Den inre tillsynen innefattar också granskning av den årliga restaurangrapporten från tillståndshavarna. Inre tillsyn görs minst en gång per år. Yttre tillsyn Den yttre tillsynen består av besök på restaurangerna där bl.a. kontroll görs av ordning i och utanför restaurangen, nykterhet, åldersgräns, matutbud, prissättning av alkoholdrycker, gåvoförbud, animeringsförbud (inte aktivt påverka att köpa t.ex.), tillgång till lättdrycker, förvaringsförbud, serveringsansvar, personalliggaren (bok där de personer som utför arbete i verksamhetslokalen ska vara registrerade), kassarutiner, marknadsföring av spritdrycker och brandsäkerhet. Yttre tillsyn ska göras minst en gång per år. Vid behov genomförs samordnad tillsyn. De myndigheter som i första hand deltar är Polismyndigheten, Skatteverket, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Räddningstjänsten. Dessa myndigheter deltar med stöd av respektives egen lagstiftning eller som sakkunnigt biträde åt tillståndsenheten. Tillsyn av försäljningsställen av folköl och tobak Alkohollagens intentioner är bl.a. att förhindra att försäljning av folköl sker till minderåriga. Genom tillsyn av servering och försäljning av folköl har kommunen till uppgift att övervaka att regler för verksamheten efterlevs. Den som avser att bedriva servering av folköl enligt 8 kapitel 8 2 stycket alkohollagen alternativt bedriva detaljhandel med folköl enligt samma lagstiftning 5 kapitel 5 2 stycket ska anmäla verksamheten hos den kommun där servering eller försäljning ska ske. Servering eller försäljning får inte påbörjas innan anmälan gjorts. Vid servering av folköl är det en sid 2/4

5 sid- 3 - förutsättning att mat serveras. Folköl får utan anmälan serveras av den som innehar serveringstillstånd. Vid försäljning i butik ska butiken ha ett brett sortiment av matvaror. Kommunen utövar tillsammans med Polismyndigheten tillsyn över servering respektive försäljning av folköl. Om näringsidkaren inte följer alkohollagens regler kan påföljder som varning eller försäljningsförbud bli påföljden. I tobakslagens inledande bestämmelser beskrivs bl.a. att på grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas i denna lag bestämmelser om begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Lagen innehåller också bestämmelser om rökfri arbetsmiljö, varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar till tobaksvaror, begränsningar av handeln med och rätten till införsel av tobaksvaror, marknadsföring av tobaksvaror och användning av vissa varukännetecken i marknadsföring av andra varor eller tjänster samt produktkontroll m.m. av tobaksvaror. Den som ska sälja tobak måste anmäla detta till kommunen innan försäljning påbörjas. Kommunen kontrollerar bland annat att försäljning inte sker till minderåriga, att handlaren har ett egenkontrollsprogram, marknadsföring och att tobaken har rätt varningstext. Egenkontrollprogram Den som är anmälningsskyldig för servering eller försäljning av folköl och/eller tobak ska enligt samma lag utöva särskild kontroll s.k. egenkontroll över serveringen och försäljningen. Den som bedriver servering eller försäljning av folköl och/eller tobak svarar också för att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller vid servering och försäljning av folköl och/eller tobak. Lämpligt egenkontrollsprogrammet ska vara skriftligt och kopia av programmet ska lämnas in till kommunen. Kommun och Polis har rätt att vid tillsyn kontrollera programmet. Egenkontrollsprogrammet ska bland annat innehålla uppgifter om försäljningsansvarig, hur personal informeras och hur reglerna efterföljs, rutiner för ålderkontroll och hur man informerar om dem, rutiner för att hantera påverkade personer samt hur man dokumenterar vidtagna åtgärder. Kommunen ska vara behjälplig med råd och information kring hur egentillsynsprogram kan utformas. Förebyggande tillsyn Den förebyggande tillsynen av servering och försäljning av folköl och/eller tobak avser stöd och råd till näringsidkarna kontinuerligt. Yttre tillsyn Varje anmält försäljningsställe ska ha minst ett tillsynsbesök årligen. Vid tillsynsbesöket ska tillsynshandläggare informera om bestämmelser i lagstiftningen, kontrollera att det finns ett egentillsynsprogram anpassat för verksamheten, kontrollera skyltning om åldersgräns samt kontrollera att utbudet av matvaror är tillräckligt. Tillsynsbesök ska göras en gång per år. sid 3/4

6 sid- 4 - Förslag till Individnämnden Ovanstående tillsynsplan för restauranger med serveringstillstånd och försäljningsställen av folköl och tobak antas och gäller tills vidare eller tills ny plan upprättas i Lilla Edets kommun. Lotte Mossudd Enhetschef Jeanette Larsson Handläggare sid 4/4

7 .1..f+ W W -Q- -~- \ ;~:/ LILLA EDETS KOMMUN Individnämndens arbetsutskott protokoll Kvalitetsredovisning för år 2014 Lärcentrum Dru 2015/IN032 Sammanfattning Skolverkets Allmänna Råd om systematiskt kvalitetsarbete gäller för alla som arbetar inom skolväsendet och omfattar samtliga skolformer. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Kvalitetsredovisningen för 2014 har som underlag den årligen genomförda deltagarenkäten, statistik från uppföljningssystemet ALVIS, betygsanalyser samt effektstudien "ett år senare" för gymnasiekurser våren Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 9 februari Kvalitetsredovisning/Lärcentrum för Förslag till individnämnden Individnämnden noterar informationen. Beslutet expedieras till Individnämnden 6 ~/

8 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /IN032-1 Kvalitetsredovisning för år 2014 Lärcentrum Dnr 2015/IN032 Sammanfattning Skolverkets Allmänna Råd om systematiskt kvalitetsarbete gäller för alla som arbetar inom skolväsendet och omfattar samtliga skolformer. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Kvalitetsredovisningen för 2014 har som underlag den årligen genomförda deltagarenkäten, statistik från uppföljningssystemet ALVIS, betygsanalyser samt effektstudien ett år senare för gymnasiekurser våren Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2015 Kvalitetsredovisning/Lärcentrum för 2014 Förslag till individnämnden Individnämnden noterar informationen. Ann-Christine Gustavsson Verksamhetschef/Rektor AMA Beslutet expedieras till Verksamhetschef/Rektor

9 DNR: 2014/IN071-2 Lärcentrum Kvalitetsredovisning År 2014 Kommunal vuxenutbildning Ann-Christine Gustavsson

10 LILLA EDETS KOMMUN arbetsmarknadsavdelningen Innehållsförteckning Beskrivning av organisationen/verksamheten...2 Individnämndens mål för Utvärdering GRUV/GY... 3 Normer och värden...3 Elevernas ansvar och inflytande...5 Kursdeltagarnas/elevernas kunskaper och lärande...6 Betyg GRUV/GY...8 Svenska som andraspråk gruv...8 Engelska gruv...8 Matematik gruv...8 Svenska gy...8 Engelska gy...8 Matematik gy...8 Naturkunskap gy...8 Samhällsorienterade ämnen sh/hi/re gy...8 Effektstudie 1 år senare...9 NKI SFI Verksamhetsmål Betyg SÄRVUX Sammanfattning av verksamhetsåret Synpunkter

11 Lärcentrum Kommunal vuxenutbildning i Lilla Edet Kvalitetsredovisning för 2013 Beskrivning av organisationen/verksamheten Den kommunala vuxenutbildningen bedrivs på Lärcentrum, Fuxernavägen 5 i Lilla Edet, och ingår tillsammans med IFO, individ och familjeomsorgen, i Individnämndens ansvar. Lärcentrum (tidigare komvux) bildar tillsammans med Arbetscentrum kommunens Arbetsmarknadsavdelning (AMA) med en gemensam administration bestående av en verksamhetschef/rektor, en studie - och yrkesvägledare och två administratörer. Pedagogisk personal består av behöriga lärare. AMA:s uppdrag är att arbeta för ökad sysselsättning, utbildning, integration, minskad arbetslöshet och minskat bidragsberoende. Att stödja, stärka, motivera och vägleda kommuninvånare till utbildning och/eller arbete är viktiga ledord i arbetet. Organisatoriskt tillhör Arbetsmarknadsavdelningen socialförvaltningen. Lärcentrum erbjuder kommunal vuxenutbildning för studier i grundläggande kurser och gymnasiekurser. Kursutbudet på Lärcentrum kompletteras företrädesvis med avtal i samverkan med andra utbildningsanordnare inom GR, vilket ger kommuninvånarna möjlighet att studera i andra kommuner och på distans. Lärcentrum tillhandahåller och organiserar även svenska för invandrare (sfi) och språkpraktikplatser. Platser för särvuxstudier har under året köpts av Trollhättans Stad. Resultatet från årets deltagarenkät för grundläggande och gymnasiala kurser bygger på de 95 svar som inkommit från 175 deltagare, som deltog i gruv/gy-kurser på Lärcentrum under Enkäterna har delats ut i slutet av våren och i slutet av hösten. För att få så många svar som möjligt har flera påminnelser skickats ut. Andelen svar för 2014 är 54% jämfört med 57 % år 2013, vilket fortfarande är för låg svarsfrekvens för att få frågorna statistiskt säkerställda. Fler frågor ställs i utvärderingen än vad som tagits med i kvalitetsredovisningen. Betygs och avbrottsstatistik är hämtad från registreringssystemet ALVIS. Effektstudien ett år senare har skickats till 85 deltagare, som studerade gymnasiekurser på Lärcentrum våren personer besvarade enkäten. 2

12 Individnämndens mål för 2014: Antalet avbrutna studier skall minska. UTVÄRDERING GRUV/GY Normer och värden Utbildningen ska i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism gestalta människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor. (s.5) Vuxenutbildningen ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering. (s.6) Läroplan för vuxenutbildningen 2012 Verksamhetsmål Alla elever på Lärcentrum ska känna sig respekterade och väl bemötta. Åtgärder för att nå målet 2014 Likabehandlingsplanen har skickats ut i samband med antagningsbeskedet. Rektor har dessutom informerat om likabehandlingsplanen vid första informationstillfället för kursstart vår och höst. Rutinerna vid kränkande behandling har förtydligats och konkretiserats. Två utvärderingsfrågor med möjlighet att kommentera har delats ut under pågeånde termin vår och höst: 1.Har lärarpersonalen varit förstående och engagerad? 2.Har Du fått det stöd och den uppmuntran Du behöver av lärarna för att nå Dina mål? Ett antal husrådsmöten med elevrepresentanter har hållits under året. Syftet med frågorna och husrådsmötena har varit att försöka fortlöpande fånga upp synpunkter kring psykosociala aspekter samt deltagarnas lärandemiljö. Resultat från elevenkät gruv/gy Vet du vem du skall vända dig till för att få hjälp om du känner dig kränkt på skolan? (Frågan omformulerad , 2011 och 2010:Vet Du om att det finns en likabehandlingsplan på Lärcentrum?) 92 svar Ja 74% 81% 53% 63% Nej 26% 19% 47% 17% Vet ej/ingen åsikt 20% 3

13 Har Du någon gång känt Dig kränkt på Lärcentrum? 94 svar Ja 6% 6% 8% 6% Nej 94% 94% 92% 85% Om ja, har Du fått hjälp/stöd att lösa situationen? 5 svar Ja 20% 60% 60% ** Nej 80% 40% 40% ** ** Frågan har besvarats av betydligt fler än de som svarat ja på föregående fråga. Har Din tid på Lärcentrum stärkt Dig som person? (Vet ej/ingen åsikt är nytt svarsalternativ från 2011.Svarsalternativet struket för hösten 2012.) 93svar Mycket 19% 23% 22% 17% ganska mycket 38% 40% 39% 31% Lite 30% 26% 28% 10% inte alls 13% 1% 9% 15% Vet ej/ingen åsikt 2% 27% Analys Jämfört med föregående år är antalet deltagare (5 personer) som känt sig kränkta lika många som året innan. Av dessa anser endast en ha fått stöd och hjälp med sin situation. Det finns ingen kommentar till svaren och eleverna svarar anonymt. 57 % av deltagarna tycker att tiden på Lärcentrum stärkt dem som person, vilket är något sämre resultat jämfört med Förbättringsåtgärder 2015 Trivsel och bemötande ska även fortsättningsvis diskuteras regelbundet i undervisningsgrupperna och personalgruppen, så att missnöje fångas upp på ett tidigt stadium. Den korta utvärderingen med två frågor gällande bemötande och stöd skall även 2015 genomföras i samtliga kurser i mitten av våren respektive hösten för att fånga upp missnöje och behov. Administratör, studie-och yrkesvägledare och rektor genomför utvärderingen. Snabb återkoppling till deltagare och personal planeras. 4

14 Elevernas ansvar och inflytande Eleverna ska ges reella möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och ta ansvar för sina studieresultat. En förutsättning för detta är att vuxenutbildningen klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har. (s.7) Verksamhetsmål Elevernas ansvar och inflytande ska öka. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 Åtgärder under året för att nå målet 2014 Lärarna har försökt engagera deltagarna att aktivt arbeta med att planera och genomföra sina studier genom inflytande över innehåll och form som princip samt att delta i Lärcentrums Husråd. Resultat från elevenkät Hur mycket inflytande upplever du att du har genom husrådet? 84 svar Mycket 4% 9% ganska mycket 24% 31% lite 40% 36% inte alls 32% 24% Hur viktigt är det för dig att ha inflytande genom husrådet på skolan? 83 svar Mycket 17% 23% ganska mycket 30% 29% lite 28% 34% inte alls 25% 14% Har Du uppmuntrats att ta ansvar för Dina studier? 94 svar Mycket 59% 70% 49% 35% ganska mycket 37% 28% 40% 33% lite 4% 6% 13% inte alls 2% 0% 7% Vet ej/ingen åsikt 5% 12% 5

15 Analys Alla har haft möjlighet till inflytande dels genom Husrådet dels genom regelbunden kontakt med sina lärare. 72% anser sig ha liten eller ingen påverkan till inflytande genom Husrådet och 53 % anser det mindre viktigt med inflytande genom Husrådet. Förbättringsåtgärder 2015 Rutinerna för Husrådet fortsätter att förläggas till del av tiden på lektionstid. På så sätt får fler möjlighet att aktivt delta. Kursdeltagarnas/elevernas kunskaper och lärande Vuxenutbildningens uppdrag att förmedla kunskaper och främja lärande förutsätter en aktiv diskussion om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden samt om hur kunskapsutveckling sker. (s.8) Läroplan för vuxenutbildningen 2012 Verksamhetsmål Antalet avbrutna studier skall minska. Åtgärder under året för att nå målet 2014 Kursplanernas mål har regelbundet diskuterats. Målen har förtydligats genom ett enklare och vardagligare språk. Lärarna har gett särskilt stöd till deltagare som ansetts behöva det redan från kursstart. Redovisningar i form av prov och inlämningsuppgifter har erbjudits i viss utsträckning anpassat till elevens situation. Studievägledaren och ibland kurator har tillsammans med läraren och deltagaren haft motiverande och stödjande samtal. Studieavbrotten har följts upp och dokumenterats på individnivå. 6

16 Antal som avbrutit gruv/gy Andel som avbrutit 25,5% 28% 21,6% 29,3% Under året avbröt 50 av 196 (gruv/gy), vilket utgör 25,5 % jämfört med 28 % 2013 (45 avbrott av 158 deltagare). 11 personer avbröt för arbete jämfört med 13 personer Sammantaget gjordes avbrotten på grund av följande skäl: Arbete Studietakten 7 5 Studieresultat 9 8 Studier (byte anordnare) 8 5 Övrigt Resultat från elevenkät Har Du fått det stöd och uppmuntran Du behöver av lärarna för att nå Dina mål? 95 svar Ja 89% 97% 94% 74% Nej 11% 3% 6% 11% Vet ej/ingen åsikt 0% 15% Har du förstått kursmålen? 93 svar Ja 98% 97% 88% 96% Nej 2% 3% 12% 0% Vet ej/ingen åsikt 0% 4% Är Du motiverad att studera vidare? 91 svar Ja 89% 93% 88% 90% Nej 11% 7% 12% 6% Vet ej/ingen åsikt 0% 4% 7

17 Analys 89 % säger att de fått stöd och uppmuntran av sina lärare och 98% säger sig förstå kursmålen. Majoriteten är motiverad att studera vidare. Resultaten är lägre jämfört med 2013 och Andelen avbrott är något lägre jämfört med Förbättringsåtgärder 2015 Alla i verksamheten fortsätter arbetet med att försöka förstå varje individs behov och ge det stöd man behöver. Kort utvärdering med snabb återkoppling till deltagare och lärare fortsätter att genomföras i mitten av våren/hösten för att fånga upp behov. Specifika insatser för att minska avhoppen: Regelbunden uppföljning av resultat Individuell studievägledning med test i svenska, engelska och matematik så att eleven börjar på rätt nivå. Motiverande samtal av framförallt lärare, SYV och kurator. Utvärderingarna kompletteras med fokusgrupper för att få en bild av elevernas omdöme om vuxenutbildningen. BETYG GRUV/GY 2014 Antal elever: 196 Antal avbrott: 50 Antal betyg A-E: 237 Antal icke godkända (betyg F): 72 Icke godkända betyg (F) fördelade på nivå och ämne: Grundläggande kurser: svenska som andraspråk 0 betyg gymnasiekurser: svenska 1 0 betyg svenska 2 7 betyg svenska 3 1 betyg svenska som andraspråk 2 1 betyg engelska 5 1 betyg engelska 6 4 betyg matematik 1b 6 betyg matematik 2b 4 betyg matematik 2c 0 betyg matematik 3b 3 betyg matematik 3c 2 betyg matematik 4 1 betyg naturkunskap 2 4 betyg samhällskunskap 1b 6 betyg 8

18 samhällskunskap 2 7 betyg historia 1b 11 betyg religionskunskap 9 betyg psykologi 5 betyg Analys: SO-ämnena sammantaget har det största antalet icke godkända betyg. Därefter kommer matematik, men är också det ämne som studeras av flest elever. En ny trend är att en hel del elever kommer direkt från ungdomsgymnasiet med ofullständiga betyg. De har inte riktigt hunnit landa i något annat, innan de påbörjar studier på Lärcentrum. Detta innebär en fortsättning i samma mönster som tidigare med exempelvis bristande motivation och hög frånvaro. Insatta åtgärder för ökad måluppfyllelse: Eleverna är välkomna att komma med frågor och skriva prov på fler tillfällen än anvisade lektionstillfällen. De uppmanas att komma med frågor genom att söka upp läraren, skicka mail eller kontakta per telefon på ej överenskomna tider. Grupper skapas mer renodlat för en kurs, så att eleverna i större grad kan samarbeta. Möjliga förbättringsåtgärder: Nivåtest före kursstart så eleven startar på rätt nivå. Ökat samarbete med SYV och kurator. Fler tillfällen skapas för individuella samtal mellan lärare och elev, då kursmål och studieteknik kan förtydligas. Eleverna uppmuntras till mer studietid genom t e x Lärcentrums studiestuga. Personalen fortbildas kring motivationsarbete och ämnesdidaktik för att nå den målgrupp, som vi arbetar med idag. Specialpedagogiska Skolmyndigheten kontaktas för råd och stöd. Vuxenutbildningens uppdrag Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. (s.5) Läroplan för vuxenutbildningen 2012 Effektstudie 1 år senare Våren 2014 skickades en enkät ut till de, som studerade en eller flera gymnasiekurser på Lärcentrum i Lilla Edets kommun våren Antal utskick: 85 Antal inkomna svar: 51 Svarsfrekvens: 60 % 9

19 Resultat Fråga 1 Kön Kvinna 40 Man 10 Har inte svarat: 1st Fråga 2 Ålder år 17 st 25-34år 12 st 35-44år 13 st st Har inte svarat: 1st Fråga 3 Vad gjorde Du innan Du började studera på Lärcentrum i Lilla Edet? (Flera har svarat anställd och studerade.) Anställd 27 st Arbetslös 18 st Arbetsmarknadsåtgärd 0 st Studerade 6 st Har inte svarat: 0 st Fråga 4 Vilka syften hade Du då med studierna? Få behörighet för vidare studier 39 st Få kunskap för att byta arbete 1 st Ha alternativ till arbetslösheten 0 st Möjlighet till personlig utveckling 6 st Öka mina möjligheter för utveckling i mitt arbete 5 st Har inte svarat: 0 Fråga 5 Vad gör Du idag? Arbetar 25 st Arbetslös 10 st Deltar i arbetsmarknadsåtgärd 1 st Studerar 15 st Har inte svarat: 0 st Fråga 6 Om Du på fråga 5 svarat att Du har arbete, har Du då återgått till Ditt gamla arbete? Ja 15 st Nej 13 st Fråga 7 Om Du svarat ja på fråga 6, har du förändrade arbetsuppgifter? Ja 1 st Nej 17 st Fråga 8 Du som studerar/-at vidare, inom vilket område? Folkhögskola 0 Högskola/Universitet 6 st Komvux 15 st YH 0 Annat 29 st Har inte svarat: 0 st Fråga 9 Vilken betydelse har Dina studier på Lärcentrum i Lilla Edet haft för din fortsatta karriär? (siffran inom parentes gäller Lärcentrum 2012) Ingen (6st) 11 st Liten (7st) 5 st Stor (20st) 22 st Mycket stor (13st) 6 st Har inte svarat: (11 st) 7 st Fråga 10 Vad anser Du om kvalitén på vårt Lärcentrum? (siffran inom parentes gäller Lärcentrum 2011) Mycket låg (2st) 1 st Låg (10st) 8 st Hög (32st) 39 st Mycket hög (11st) 1 st Har inte svarat: 2 st Analys Antalet arbetslösa personer minskade från 18 till 10 jämfört med vad man gjorde före studierna på Lärcentrum och ett år senare. 15 personer uppger att de studerar jämfört med de 6 personer som uppgav att de studerade innan de började på Lärcentrum. Av de som studerat vidare har 6 personer fortsatt till högskola/universitet. 25 personer uppger att de ett år senare arbetar. Tretton personer har inte återgått till sitt gamla jobb och en har fått andra arbetsuppgifter. 28 personer av de som svarat på enkäten ansåg att studierna på Lärcentrum haft stor eller mycket stor betydelse för deras fortsatta karriär jämfört med 33 personer föregående år. 16 personer anser att studierna haft liten eller ingen betydelse 10

20 jämfört med 13 året innan. Av de som svarat på enkäten anser 40 personer att kvaliteteten på Lärcentrum är hög eller mycket hög jämfört med 43 personer som gick på Lärcentrum våren Dessa siffror kan jämföras med utvärderingsresultaten beträffande NKI som redovisas nedan. NKI-frågorna ställs i den årliga utvärderingsenkäten på Lärcentrum. NKI Statistiska Centralbyrån (SCB) använder sig av en analysmodell som kallas Nöjd-kund-index, NKI. Modellen bygger på tre stycken frågor (skala 1-10) som ligger till grund för ett helhetsbetyg på verksamheten. Modellen används inom flera områden inom offentlig sektor. Hur nöjd är Du med Lärcentrum i Lilla Edet som helhet? Ringa in Ditt svar. Resultat från elevenkät 94 svar Medelvärde 7,69 8,16 7,35 7,04 Hur väl uppfyller Lärcentrum i Lilla Edet Dina förväntningar? Ringa in Ditt svar. Resultat från elevenkät 93 svar Medelvärde 7,55 8,04 7,41 6,69 Föreställ Dig ett Lärcentrum som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån ett perfekt Lärcentrum kommer Lärcentrum i Lilla Edet? Ringa in Ditt svar. Resultat från elevenkät 87 svar Medelvärde 6,87 7,39 6,64 6,27 6,12 Ytterligare en fråga från elevenkäten belyser graden av förtroende för Lärcentrum som utbildningsanordnare. Skulle du rekommendera andra att studera på Lärcentrum? 83 svar 11

21 Andel kursdeltagare som svarat ja % % % % % 97% 93% Analys Måttet nöjd kundindex ligger något högre än resultatet från 2012 men lägre än Majoriteten kan rekommendera andra att studera på Lärcentrum. Förbättringsåtgärder 2015 Eventuella missnöjen fortsätter att fångas upp genom den korta utvärderingen med två frågor som genomförs i mitten av våren respektive hösten. Möjligheter till förbättringar diskuteras i undervisningsgupperna, i Husrådet samt på verksamhetsmöten med Lärcentrums personal. Verksamhetschef/Rektor fortsätter med planerade och oplanerade lektionsbesök för att bilda sig en uppfattning om verksamheten och ge extra tillfälle till kontakt med eleverna. SFI Svenska för invandrare Verksamhetsmål Antalet avbrutna studier ska minska. Alla elever på Lärcentrum ska känna sig respekterade och väl bemötta Elevernas ansvar och inflytande ska öka Alla som vill ha och kan ska erbjudas språkpraktik Åtgärder för att nå målen 2014 Ett nära samarbete med handläggare på Arbetsmarknadsavdelningens Arbetscentrum samt Arbetsförmedlingen och Individ och familjeomsorgen har fortsatt utvecklats, vilket syftar till ett stöd för deltagaren. Språkpraktik har erbjudits genom: AMA:s caféservice, Fuxernaskolans café, Folkets Hus i Lilla Edet, Folkets Hus i Trollhättan, Edet Värdshus och ICA Boström, Salong Saya samt Hanna Guldsmed (Göteborg) 12

22 Antal betyg SFI-KURS VT A B C D Analys: Antalet godkända betyg har ökat väsentligt jämfört med perioden Faktorer som kan ha betydelse är användningen av den nya tekniken som Ipads och smartboard. Det går snabbt att inhämta information och få konkreta förklaringar. En annan faktor är elevernas studiebakgrund. Det är fler elever med gymnasiebakgrund eller akademisk bakgrund idag jämfört med tidigare år. Möjliga förbättringsåtgärder: Kurs A Kompetensutveckling för sfi-lärarna inom läs- och skrivstöd. Kurs B Kompetensutveckling inom läs- och skrivstöd. Ökat arbete med digitala verktyg (vilket undervisande lärare också behöver kompetensutveckling i). Kurs C Ökat samarbete med olika aktörer i samhället (t.ex. Arbetsförmedling, föreningsliv). På så sätt finns möjlighet till nätverk för eleverna. Ett samarbete finns idag, men tiden för utveckling är begränsad. Kurs D Ökat samarbete med olika aktörer i samhället (t.ex. Arbetsförmedling, föreningsliv). På så sätt skulle vi kunna bygga upp ett nätverk för eleverna. Ökat samarbete med studie- och yrkesvägledare, för att eleverna ska kunna formulera en rimlig studieplan med rimliga mål. Ökat samarbete med undervisande lärare på grundläggande och gymnasial nivå, för att på så sätt integrera språkundervisningen med ämnesundervisningen. 13

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-04-09

Individnämndens protokoll 2013-04-09 Datum: Tisdagen den 9 april 2013 Tid: 16.00 19.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: 18 april 2013, klockan 8.00 Paragrafer: 15-32 Utses att justera: Paulina Svenungsson Underskrifter:

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-02-26

Individnämndens protokoll 2013-02-26 Datum: Tisdagen den 26 februari 2013 Tid: 16.00 18.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: Fredagen den 8 mars 2013, klockan 12.00 Paragrafer: 10-14 Utses att justera: Paulina Svenungsson

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-09-30

Individnämndens protokoll 2014-09-30 Datum: Tisdagen den 30 september 2014 Tid: 17.00 19.15 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 3 oktober Paragrafer: 43-53 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad

Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad 2013-11-20 Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad Följande rutin syftar till att öka likabehandlingen och rättssäkerheten kring ensamkommande

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 1 Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 2 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen... 3 Tillståndsprövning av serveringstillstånd... 4 Förebyggande arbete... 4 Inre tillsyn...

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL SN2009/73 1 (5) Ulrica Fornstedt Tillståndshandläggare Tfn: 0171-62 51 90 E-post ulrica.fornstedt@enkoping.se RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL Kommunens ansvar Kommunen

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) 1-7, 15.00-17.00 Sven-Olov

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-12.10. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 TILLSYNSPLAN AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN ÅR 2015 Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 1 Innehållsförteckning TILLSYNSPLAN... 0 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2015 KATRINEHOLMS KOMMUN... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun 1(6) Hanna Bergström Direkt: 010-224 86 02 hanna.bergstrom@lansstyrelsen.se Örebro kommun Socialnämnd Öster 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun Beslut Länsstyrelsen har uppmärksammat

Läs mer

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer *

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer * Anmälan avser * * Obligatorisk uppgift Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak Innehavare/Firma Företagsnamn * Organisationsnummer * Typ av företag * Enskild Aktiebolag

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Förslag till beslut gällande tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Förslag till beslut gällande tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Förvaltning Mariette Svensson 0413-621 55 VoO.2012.0311 2013-02-05 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till beslut gällande tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Ärendebeskrivning har enligt nedan angivna

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL Kort information till dig som säljer tobak eller folköl REGLER FÖR ATT SÄLJA TOBAK Du får sälja tobak om: du har anmält detta och skickat in ett egenkontrollprogram för försäljningen

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Frågorna i denna enkät avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2014. Syftet med enkäten är att fånga upp länsstyrelsernas arbete

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.20-15.55 Ajournering: kl. 15.00-15.10 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 16 15 Beslutande Kristina Valtersson (C) Birgitta Larsson (RP) Ingrid Karlsson

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENTILLSYN Utse försäljningsansvarig Informera nyanställd om regler och rutiner och varför de finns Repetera regelbundet

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 13 30 16 05, Ajournering 14 45 14 55. Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer