Tid: Onsdagen den 4 mars 2015 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Onsdagen den 4 mars 2015 kl. 17.00"

Transkript

1 Kallelse Individnämnden Tid: Onsdagen den 4 mars 2015 kl Plats: Lärcentrum i Lilla Edet OBS! Ny plats. Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning 4. Ansökan om medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption enligt 6 kap 6 och 12 socialtjänstlagen. L.F. Sekretess! Handlingar delas ut på sammanträdet. 5. Tillsynsplan för 2015 enligt Alkohol- och tobakslagen Dnr 2015/IN Anmälan om att vårdnadshavare utses enligt 6 kap 9 2 st föräldrabalken. S.L. Sekretess! Handlingar delas ut på sammanträdet. 7. Kvalitetsredovisning för år 2014 Lärcentrum Dnr 2015/IN Årsrapport 2014 för individnämnden Dnr 2014/IN Ekonomiskt bistånd till ensamkommande barn och unga Dnr 2015/IN Förändrad organisation av individ- och familjeomsorgen Dnr 2015/IN Internkontroll 2014 för individnämnden Dnr 2014/IN Internkontrollplan 2015 för individnämnden Dnr 2015/IN035 Föredraganden Enhetschef Lotte Mossudd Enhetschef Lotte Mossudd Enhetschef Annette Alexandersson Verksamhetschef Ann-Christine Gustavsson Förvaltningsekonom Lena Glavander Verksamhetschef Karl Willborg Verksamhetschef Karl Willborg Förvaltningschef Sven Bergelind Förvaltningschef Sven Bergelind

2 Kallelse Individnämnden 13. Information 14. Anmälan om inkomna skrivelser 15. Anmälan av delegeringsbeslut Peter Spjuth (V) Ordförande

3 Datum Dnr Dpl /IN Tillsynsplan enligt alkohol- och tobakslagen Sammanfattning Enligt 9 kap 2 alkohollagen (2010:1622) har kommunen och Polismyndigheten tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Kommunen och Polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandeln med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen. Enligt tobakslagen (1993:581) 19 har kommunen tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller efter anmälan om försäljning av tobaksvaror. Alkohollagen och tillsyn Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar. Med en väl fungerande lagstiftning har samhället möjlighet att kontrollera hanteringen av alkohol i samhället och särskilt begränsa tillgängligheten till alkohol i vissa miljöer och sammanhang. Det är särskilt angeläget att regelverket ger barn och unga det skydd de behöver. Tillgängligheten på alkohol begränsas genom att endast de serveringsställen som uppfyller högt ställda krav ska få tillstånd att servera alkohol. Tillståndsgivningen ska därför präglas av restriktivitet. I regeringens proposition 2009/10:125 anges att det är angeläget med en aktiv och effektiv tillsynsverksamhet. En tillsynsplan ska därmed finnas i kommunen och kan vara årlig eller flerårig men bör revideras vid behov. Tillsynsplanerna ska fungera som ett stöd för den direkta tillsynsverksamheten. Syftet med tillsynen är att förebygga och korrigera felaktigheter och att rättelse kan ske på frivillig väg. Alkohollagen ger dock kommunen rätt att enligt 9 kap. 17 meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning. Enligt 9 kap.18 ska kommunen återkalla serveringstillståndet om tillståndet inte längre utnyttjas, tillståndshavaren tillåter brottslig verksamhet på serveringsstället och inte ingriper, har brutit mot alkohollagen på ett sådant sätt att varning inte är tillräckligt ingripande eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till. Jeanette Larsson Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: socialförvaltningen Internet: Fax: Lilla Edets kommun Lilla Edet sid 1/4

4 sid- 2 - Tillsyn av restauranger med serveringstillstånd Förebyggande tillsyn Med förebyggande tillsyn menas det som kommunen gör genom informations- och utbildningsinsatser. Lilla Edets kommun genomför tillsammans med Trollhättans stad och Vänersborgs kommun, regelbundet utbildning i metoden Ansvarsfull alkoholservering. Utbildningen riktar sig till krögare, serveringspersonal samt ordningsvakter. Information om serveringstillstånd och tillsyn finns tillgänglig och uppdaterad på hemsidan. I övrigt har alkoholhandläggaren i uppgift att vägleda och ge stöd vid frågor om serveringstillstånd och tillsyn. Inre tillsyn Den inre tillsynen är av administrativ karaktär och består främst av kontroll och uppföljning. Tillståndshavare och personer med betydande inflytande i verksamheten kontrolleras för att se om företaget uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet. Granskningen sker ofta med hjälp av andra myndigheter som Polisen, Skatteverket, Kronofogden och Bolagsverket. Den inre tillsynen är administrativ och sker med stöd av remisser och underrättelser mellan myndigheterna. Den inre tillsynen innefattar också granskning av den årliga restaurangrapporten från tillståndshavarna. Inre tillsyn görs minst en gång per år. Yttre tillsyn Den yttre tillsynen består av besök på restaurangerna där bl.a. kontroll görs av ordning i och utanför restaurangen, nykterhet, åldersgräns, matutbud, prissättning av alkoholdrycker, gåvoförbud, animeringsförbud (inte aktivt påverka att köpa t.ex.), tillgång till lättdrycker, förvaringsförbud, serveringsansvar, personalliggaren (bok där de personer som utför arbete i verksamhetslokalen ska vara registrerade), kassarutiner, marknadsföring av spritdrycker och brandsäkerhet. Yttre tillsyn ska göras minst en gång per år. Vid behov genomförs samordnad tillsyn. De myndigheter som i första hand deltar är Polismyndigheten, Skatteverket, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Räddningstjänsten. Dessa myndigheter deltar med stöd av respektives egen lagstiftning eller som sakkunnigt biträde åt tillståndsenheten. Tillsyn av försäljningsställen av folköl och tobak Alkohollagens intentioner är bl.a. att förhindra att försäljning av folköl sker till minderåriga. Genom tillsyn av servering och försäljning av folköl har kommunen till uppgift att övervaka att regler för verksamheten efterlevs. Den som avser att bedriva servering av folköl enligt 8 kapitel 8 2 stycket alkohollagen alternativt bedriva detaljhandel med folköl enligt samma lagstiftning 5 kapitel 5 2 stycket ska anmäla verksamheten hos den kommun där servering eller försäljning ska ske. Servering eller försäljning får inte påbörjas innan anmälan gjorts. Vid servering av folköl är det en sid 2/4

5 sid- 3 - förutsättning att mat serveras. Folköl får utan anmälan serveras av den som innehar serveringstillstånd. Vid försäljning i butik ska butiken ha ett brett sortiment av matvaror. Kommunen utövar tillsammans med Polismyndigheten tillsyn över servering respektive försäljning av folköl. Om näringsidkaren inte följer alkohollagens regler kan påföljder som varning eller försäljningsförbud bli påföljden. I tobakslagens inledande bestämmelser beskrivs bl.a. att på grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas i denna lag bestämmelser om begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Lagen innehåller också bestämmelser om rökfri arbetsmiljö, varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar till tobaksvaror, begränsningar av handeln med och rätten till införsel av tobaksvaror, marknadsföring av tobaksvaror och användning av vissa varukännetecken i marknadsföring av andra varor eller tjänster samt produktkontroll m.m. av tobaksvaror. Den som ska sälja tobak måste anmäla detta till kommunen innan försäljning påbörjas. Kommunen kontrollerar bland annat att försäljning inte sker till minderåriga, att handlaren har ett egenkontrollsprogram, marknadsföring och att tobaken har rätt varningstext. Egenkontrollprogram Den som är anmälningsskyldig för servering eller försäljning av folköl och/eller tobak ska enligt samma lag utöva särskild kontroll s.k. egenkontroll över serveringen och försäljningen. Den som bedriver servering eller försäljning av folköl och/eller tobak svarar också för att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller vid servering och försäljning av folköl och/eller tobak. Lämpligt egenkontrollsprogrammet ska vara skriftligt och kopia av programmet ska lämnas in till kommunen. Kommun och Polis har rätt att vid tillsyn kontrollera programmet. Egenkontrollsprogrammet ska bland annat innehålla uppgifter om försäljningsansvarig, hur personal informeras och hur reglerna efterföljs, rutiner för ålderkontroll och hur man informerar om dem, rutiner för att hantera påverkade personer samt hur man dokumenterar vidtagna åtgärder. Kommunen ska vara behjälplig med råd och information kring hur egentillsynsprogram kan utformas. Förebyggande tillsyn Den förebyggande tillsynen av servering och försäljning av folköl och/eller tobak avser stöd och råd till näringsidkarna kontinuerligt. Yttre tillsyn Varje anmält försäljningsställe ska ha minst ett tillsynsbesök årligen. Vid tillsynsbesöket ska tillsynshandläggare informera om bestämmelser i lagstiftningen, kontrollera att det finns ett egentillsynsprogram anpassat för verksamheten, kontrollera skyltning om åldersgräns samt kontrollera att utbudet av matvaror är tillräckligt. Tillsynsbesök ska göras en gång per år. sid 3/4

6 sid- 4 - Förslag till Individnämnden Ovanstående tillsynsplan för restauranger med serveringstillstånd och försäljningsställen av folköl och tobak antas och gäller tills vidare eller tills ny plan upprättas i Lilla Edets kommun. Lotte Mossudd Enhetschef Jeanette Larsson Handläggare sid 4/4

7 .1..f+ W W -Q- -~- \ ;~:/ LILLA EDETS KOMMUN Individnämndens arbetsutskott protokoll Kvalitetsredovisning för år 2014 Lärcentrum Dru 2015/IN032 Sammanfattning Skolverkets Allmänna Råd om systematiskt kvalitetsarbete gäller för alla som arbetar inom skolväsendet och omfattar samtliga skolformer. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Kvalitetsredovisningen för 2014 har som underlag den årligen genomförda deltagarenkäten, statistik från uppföljningssystemet ALVIS, betygsanalyser samt effektstudien "ett år senare" för gymnasiekurser våren Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 9 februari Kvalitetsredovisning/Lärcentrum för Förslag till individnämnden Individnämnden noterar informationen. Beslutet expedieras till Individnämnden 6 ~/

8 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /IN032-1 Kvalitetsredovisning för år 2014 Lärcentrum Dnr 2015/IN032 Sammanfattning Skolverkets Allmänna Råd om systematiskt kvalitetsarbete gäller för alla som arbetar inom skolväsendet och omfattar samtliga skolformer. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Kvalitetsredovisningen för 2014 har som underlag den årligen genomförda deltagarenkäten, statistik från uppföljningssystemet ALVIS, betygsanalyser samt effektstudien ett år senare för gymnasiekurser våren Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2015 Kvalitetsredovisning/Lärcentrum för 2014 Förslag till individnämnden Individnämnden noterar informationen. Ann-Christine Gustavsson Verksamhetschef/Rektor AMA Beslutet expedieras till Verksamhetschef/Rektor

9 DNR: 2014/IN071-2 Lärcentrum Kvalitetsredovisning År 2014 Kommunal vuxenutbildning Ann-Christine Gustavsson

10 LILLA EDETS KOMMUN arbetsmarknadsavdelningen Innehållsförteckning Beskrivning av organisationen/verksamheten...2 Individnämndens mål för Utvärdering GRUV/GY... 3 Normer och värden...3 Elevernas ansvar och inflytande...5 Kursdeltagarnas/elevernas kunskaper och lärande...6 Betyg GRUV/GY...8 Svenska som andraspråk gruv...8 Engelska gruv...8 Matematik gruv...8 Svenska gy...8 Engelska gy...8 Matematik gy...8 Naturkunskap gy...8 Samhällsorienterade ämnen sh/hi/re gy...8 Effektstudie 1 år senare...9 NKI SFI Verksamhetsmål Betyg SÄRVUX Sammanfattning av verksamhetsåret Synpunkter

11 Lärcentrum Kommunal vuxenutbildning i Lilla Edet Kvalitetsredovisning för 2013 Beskrivning av organisationen/verksamheten Den kommunala vuxenutbildningen bedrivs på Lärcentrum, Fuxernavägen 5 i Lilla Edet, och ingår tillsammans med IFO, individ och familjeomsorgen, i Individnämndens ansvar. Lärcentrum (tidigare komvux) bildar tillsammans med Arbetscentrum kommunens Arbetsmarknadsavdelning (AMA) med en gemensam administration bestående av en verksamhetschef/rektor, en studie - och yrkesvägledare och två administratörer. Pedagogisk personal består av behöriga lärare. AMA:s uppdrag är att arbeta för ökad sysselsättning, utbildning, integration, minskad arbetslöshet och minskat bidragsberoende. Att stödja, stärka, motivera och vägleda kommuninvånare till utbildning och/eller arbete är viktiga ledord i arbetet. Organisatoriskt tillhör Arbetsmarknadsavdelningen socialförvaltningen. Lärcentrum erbjuder kommunal vuxenutbildning för studier i grundläggande kurser och gymnasiekurser. Kursutbudet på Lärcentrum kompletteras företrädesvis med avtal i samverkan med andra utbildningsanordnare inom GR, vilket ger kommuninvånarna möjlighet att studera i andra kommuner och på distans. Lärcentrum tillhandahåller och organiserar även svenska för invandrare (sfi) och språkpraktikplatser. Platser för särvuxstudier har under året köpts av Trollhättans Stad. Resultatet från årets deltagarenkät för grundläggande och gymnasiala kurser bygger på de 95 svar som inkommit från 175 deltagare, som deltog i gruv/gy-kurser på Lärcentrum under Enkäterna har delats ut i slutet av våren och i slutet av hösten. För att få så många svar som möjligt har flera påminnelser skickats ut. Andelen svar för 2014 är 54% jämfört med 57 % år 2013, vilket fortfarande är för låg svarsfrekvens för att få frågorna statistiskt säkerställda. Fler frågor ställs i utvärderingen än vad som tagits med i kvalitetsredovisningen. Betygs och avbrottsstatistik är hämtad från registreringssystemet ALVIS. Effektstudien ett år senare har skickats till 85 deltagare, som studerade gymnasiekurser på Lärcentrum våren personer besvarade enkäten. 2

12 Individnämndens mål för 2014: Antalet avbrutna studier skall minska. UTVÄRDERING GRUV/GY Normer och värden Utbildningen ska i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism gestalta människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor. (s.5) Vuxenutbildningen ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering. (s.6) Läroplan för vuxenutbildningen 2012 Verksamhetsmål Alla elever på Lärcentrum ska känna sig respekterade och väl bemötta. Åtgärder för att nå målet 2014 Likabehandlingsplanen har skickats ut i samband med antagningsbeskedet. Rektor har dessutom informerat om likabehandlingsplanen vid första informationstillfället för kursstart vår och höst. Rutinerna vid kränkande behandling har förtydligats och konkretiserats. Två utvärderingsfrågor med möjlighet att kommentera har delats ut under pågeånde termin vår och höst: 1.Har lärarpersonalen varit förstående och engagerad? 2.Har Du fått det stöd och den uppmuntran Du behöver av lärarna för att nå Dina mål? Ett antal husrådsmöten med elevrepresentanter har hållits under året. Syftet med frågorna och husrådsmötena har varit att försöka fortlöpande fånga upp synpunkter kring psykosociala aspekter samt deltagarnas lärandemiljö. Resultat från elevenkät gruv/gy Vet du vem du skall vända dig till för att få hjälp om du känner dig kränkt på skolan? (Frågan omformulerad , 2011 och 2010:Vet Du om att det finns en likabehandlingsplan på Lärcentrum?) 92 svar Ja 74% 81% 53% 63% Nej 26% 19% 47% 17% Vet ej/ingen åsikt 20% 3

13 Har Du någon gång känt Dig kränkt på Lärcentrum? 94 svar Ja 6% 6% 8% 6% Nej 94% 94% 92% 85% Om ja, har Du fått hjälp/stöd att lösa situationen? 5 svar Ja 20% 60% 60% ** Nej 80% 40% 40% ** ** Frågan har besvarats av betydligt fler än de som svarat ja på föregående fråga. Har Din tid på Lärcentrum stärkt Dig som person? (Vet ej/ingen åsikt är nytt svarsalternativ från 2011.Svarsalternativet struket för hösten 2012.) 93svar Mycket 19% 23% 22% 17% ganska mycket 38% 40% 39% 31% Lite 30% 26% 28% 10% inte alls 13% 1% 9% 15% Vet ej/ingen åsikt 2% 27% Analys Jämfört med föregående år är antalet deltagare (5 personer) som känt sig kränkta lika många som året innan. Av dessa anser endast en ha fått stöd och hjälp med sin situation. Det finns ingen kommentar till svaren och eleverna svarar anonymt. 57 % av deltagarna tycker att tiden på Lärcentrum stärkt dem som person, vilket är något sämre resultat jämfört med Förbättringsåtgärder 2015 Trivsel och bemötande ska även fortsättningsvis diskuteras regelbundet i undervisningsgrupperna och personalgruppen, så att missnöje fångas upp på ett tidigt stadium. Den korta utvärderingen med två frågor gällande bemötande och stöd skall även 2015 genomföras i samtliga kurser i mitten av våren respektive hösten för att fånga upp missnöje och behov. Administratör, studie-och yrkesvägledare och rektor genomför utvärderingen. Snabb återkoppling till deltagare och personal planeras. 4

14 Elevernas ansvar och inflytande Eleverna ska ges reella möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och ta ansvar för sina studieresultat. En förutsättning för detta är att vuxenutbildningen klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har. (s.7) Verksamhetsmål Elevernas ansvar och inflytande ska öka. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 Åtgärder under året för att nå målet 2014 Lärarna har försökt engagera deltagarna att aktivt arbeta med att planera och genomföra sina studier genom inflytande över innehåll och form som princip samt att delta i Lärcentrums Husråd. Resultat från elevenkät Hur mycket inflytande upplever du att du har genom husrådet? 84 svar Mycket 4% 9% ganska mycket 24% 31% lite 40% 36% inte alls 32% 24% Hur viktigt är det för dig att ha inflytande genom husrådet på skolan? 83 svar Mycket 17% 23% ganska mycket 30% 29% lite 28% 34% inte alls 25% 14% Har Du uppmuntrats att ta ansvar för Dina studier? 94 svar Mycket 59% 70% 49% 35% ganska mycket 37% 28% 40% 33% lite 4% 6% 13% inte alls 2% 0% 7% Vet ej/ingen åsikt 5% 12% 5

15 Analys Alla har haft möjlighet till inflytande dels genom Husrådet dels genom regelbunden kontakt med sina lärare. 72% anser sig ha liten eller ingen påverkan till inflytande genom Husrådet och 53 % anser det mindre viktigt med inflytande genom Husrådet. Förbättringsåtgärder 2015 Rutinerna för Husrådet fortsätter att förläggas till del av tiden på lektionstid. På så sätt får fler möjlighet att aktivt delta. Kursdeltagarnas/elevernas kunskaper och lärande Vuxenutbildningens uppdrag att förmedla kunskaper och främja lärande förutsätter en aktiv diskussion om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden samt om hur kunskapsutveckling sker. (s.8) Läroplan för vuxenutbildningen 2012 Verksamhetsmål Antalet avbrutna studier skall minska. Åtgärder under året för att nå målet 2014 Kursplanernas mål har regelbundet diskuterats. Målen har förtydligats genom ett enklare och vardagligare språk. Lärarna har gett särskilt stöd till deltagare som ansetts behöva det redan från kursstart. Redovisningar i form av prov och inlämningsuppgifter har erbjudits i viss utsträckning anpassat till elevens situation. Studievägledaren och ibland kurator har tillsammans med läraren och deltagaren haft motiverande och stödjande samtal. Studieavbrotten har följts upp och dokumenterats på individnivå. 6

16 Antal som avbrutit gruv/gy Andel som avbrutit 25,5% 28% 21,6% 29,3% Under året avbröt 50 av 196 (gruv/gy), vilket utgör 25,5 % jämfört med 28 % 2013 (45 avbrott av 158 deltagare). 11 personer avbröt för arbete jämfört med 13 personer Sammantaget gjordes avbrotten på grund av följande skäl: Arbete Studietakten 7 5 Studieresultat 9 8 Studier (byte anordnare) 8 5 Övrigt Resultat från elevenkät Har Du fått det stöd och uppmuntran Du behöver av lärarna för att nå Dina mål? 95 svar Ja 89% 97% 94% 74% Nej 11% 3% 6% 11% Vet ej/ingen åsikt 0% 15% Har du förstått kursmålen? 93 svar Ja 98% 97% 88% 96% Nej 2% 3% 12% 0% Vet ej/ingen åsikt 0% 4% Är Du motiverad att studera vidare? 91 svar Ja 89% 93% 88% 90% Nej 11% 7% 12% 6% Vet ej/ingen åsikt 0% 4% 7

17 Analys 89 % säger att de fått stöd och uppmuntran av sina lärare och 98% säger sig förstå kursmålen. Majoriteten är motiverad att studera vidare. Resultaten är lägre jämfört med 2013 och Andelen avbrott är något lägre jämfört med Förbättringsåtgärder 2015 Alla i verksamheten fortsätter arbetet med att försöka förstå varje individs behov och ge det stöd man behöver. Kort utvärdering med snabb återkoppling till deltagare och lärare fortsätter att genomföras i mitten av våren/hösten för att fånga upp behov. Specifika insatser för att minska avhoppen: Regelbunden uppföljning av resultat Individuell studievägledning med test i svenska, engelska och matematik så att eleven börjar på rätt nivå. Motiverande samtal av framförallt lärare, SYV och kurator. Utvärderingarna kompletteras med fokusgrupper för att få en bild av elevernas omdöme om vuxenutbildningen. BETYG GRUV/GY 2014 Antal elever: 196 Antal avbrott: 50 Antal betyg A-E: 237 Antal icke godkända (betyg F): 72 Icke godkända betyg (F) fördelade på nivå och ämne: Grundläggande kurser: svenska som andraspråk 0 betyg gymnasiekurser: svenska 1 0 betyg svenska 2 7 betyg svenska 3 1 betyg svenska som andraspråk 2 1 betyg engelska 5 1 betyg engelska 6 4 betyg matematik 1b 6 betyg matematik 2b 4 betyg matematik 2c 0 betyg matematik 3b 3 betyg matematik 3c 2 betyg matematik 4 1 betyg naturkunskap 2 4 betyg samhällskunskap 1b 6 betyg 8

18 samhällskunskap 2 7 betyg historia 1b 11 betyg religionskunskap 9 betyg psykologi 5 betyg Analys: SO-ämnena sammantaget har det största antalet icke godkända betyg. Därefter kommer matematik, men är också det ämne som studeras av flest elever. En ny trend är att en hel del elever kommer direkt från ungdomsgymnasiet med ofullständiga betyg. De har inte riktigt hunnit landa i något annat, innan de påbörjar studier på Lärcentrum. Detta innebär en fortsättning i samma mönster som tidigare med exempelvis bristande motivation och hög frånvaro. Insatta åtgärder för ökad måluppfyllelse: Eleverna är välkomna att komma med frågor och skriva prov på fler tillfällen än anvisade lektionstillfällen. De uppmanas att komma med frågor genom att söka upp läraren, skicka mail eller kontakta per telefon på ej överenskomna tider. Grupper skapas mer renodlat för en kurs, så att eleverna i större grad kan samarbeta. Möjliga förbättringsåtgärder: Nivåtest före kursstart så eleven startar på rätt nivå. Ökat samarbete med SYV och kurator. Fler tillfällen skapas för individuella samtal mellan lärare och elev, då kursmål och studieteknik kan förtydligas. Eleverna uppmuntras till mer studietid genom t e x Lärcentrums studiestuga. Personalen fortbildas kring motivationsarbete och ämnesdidaktik för att nå den målgrupp, som vi arbetar med idag. Specialpedagogiska Skolmyndigheten kontaktas för råd och stöd. Vuxenutbildningens uppdrag Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. (s.5) Läroplan för vuxenutbildningen 2012 Effektstudie 1 år senare Våren 2014 skickades en enkät ut till de, som studerade en eller flera gymnasiekurser på Lärcentrum i Lilla Edets kommun våren Antal utskick: 85 Antal inkomna svar: 51 Svarsfrekvens: 60 % 9

19 Resultat Fråga 1 Kön Kvinna 40 Man 10 Har inte svarat: 1st Fråga 2 Ålder år 17 st 25-34år 12 st 35-44år 13 st st Har inte svarat: 1st Fråga 3 Vad gjorde Du innan Du började studera på Lärcentrum i Lilla Edet? (Flera har svarat anställd och studerade.) Anställd 27 st Arbetslös 18 st Arbetsmarknadsåtgärd 0 st Studerade 6 st Har inte svarat: 0 st Fråga 4 Vilka syften hade Du då med studierna? Få behörighet för vidare studier 39 st Få kunskap för att byta arbete 1 st Ha alternativ till arbetslösheten 0 st Möjlighet till personlig utveckling 6 st Öka mina möjligheter för utveckling i mitt arbete 5 st Har inte svarat: 0 Fråga 5 Vad gör Du idag? Arbetar 25 st Arbetslös 10 st Deltar i arbetsmarknadsåtgärd 1 st Studerar 15 st Har inte svarat: 0 st Fråga 6 Om Du på fråga 5 svarat att Du har arbete, har Du då återgått till Ditt gamla arbete? Ja 15 st Nej 13 st Fråga 7 Om Du svarat ja på fråga 6, har du förändrade arbetsuppgifter? Ja 1 st Nej 17 st Fråga 8 Du som studerar/-at vidare, inom vilket område? Folkhögskola 0 Högskola/Universitet 6 st Komvux 15 st YH 0 Annat 29 st Har inte svarat: 0 st Fråga 9 Vilken betydelse har Dina studier på Lärcentrum i Lilla Edet haft för din fortsatta karriär? (siffran inom parentes gäller Lärcentrum 2012) Ingen (6st) 11 st Liten (7st) 5 st Stor (20st) 22 st Mycket stor (13st) 6 st Har inte svarat: (11 st) 7 st Fråga 10 Vad anser Du om kvalitén på vårt Lärcentrum? (siffran inom parentes gäller Lärcentrum 2011) Mycket låg (2st) 1 st Låg (10st) 8 st Hög (32st) 39 st Mycket hög (11st) 1 st Har inte svarat: 2 st Analys Antalet arbetslösa personer minskade från 18 till 10 jämfört med vad man gjorde före studierna på Lärcentrum och ett år senare. 15 personer uppger att de studerar jämfört med de 6 personer som uppgav att de studerade innan de började på Lärcentrum. Av de som studerat vidare har 6 personer fortsatt till högskola/universitet. 25 personer uppger att de ett år senare arbetar. Tretton personer har inte återgått till sitt gamla jobb och en har fått andra arbetsuppgifter. 28 personer av de som svarat på enkäten ansåg att studierna på Lärcentrum haft stor eller mycket stor betydelse för deras fortsatta karriär jämfört med 33 personer föregående år. 16 personer anser att studierna haft liten eller ingen betydelse 10

20 jämfört med 13 året innan. Av de som svarat på enkäten anser 40 personer att kvaliteteten på Lärcentrum är hög eller mycket hög jämfört med 43 personer som gick på Lärcentrum våren Dessa siffror kan jämföras med utvärderingsresultaten beträffande NKI som redovisas nedan. NKI-frågorna ställs i den årliga utvärderingsenkäten på Lärcentrum. NKI Statistiska Centralbyrån (SCB) använder sig av en analysmodell som kallas Nöjd-kund-index, NKI. Modellen bygger på tre stycken frågor (skala 1-10) som ligger till grund för ett helhetsbetyg på verksamheten. Modellen används inom flera områden inom offentlig sektor. Hur nöjd är Du med Lärcentrum i Lilla Edet som helhet? Ringa in Ditt svar. Resultat från elevenkät 94 svar Medelvärde 7,69 8,16 7,35 7,04 Hur väl uppfyller Lärcentrum i Lilla Edet Dina förväntningar? Ringa in Ditt svar. Resultat från elevenkät 93 svar Medelvärde 7,55 8,04 7,41 6,69 Föreställ Dig ett Lärcentrum som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån ett perfekt Lärcentrum kommer Lärcentrum i Lilla Edet? Ringa in Ditt svar. Resultat från elevenkät 87 svar Medelvärde 6,87 7,39 6,64 6,27 6,12 Ytterligare en fråga från elevenkäten belyser graden av förtroende för Lärcentrum som utbildningsanordnare. Skulle du rekommendera andra att studera på Lärcentrum? 83 svar 11

21 Andel kursdeltagare som svarat ja % % % % % 97% 93% Analys Måttet nöjd kundindex ligger något högre än resultatet från 2012 men lägre än Majoriteten kan rekommendera andra att studera på Lärcentrum. Förbättringsåtgärder 2015 Eventuella missnöjen fortsätter att fångas upp genom den korta utvärderingen med två frågor som genomförs i mitten av våren respektive hösten. Möjligheter till förbättringar diskuteras i undervisningsgupperna, i Husrådet samt på verksamhetsmöten med Lärcentrums personal. Verksamhetschef/Rektor fortsätter med planerade och oplanerade lektionsbesök för att bilda sig en uppfattning om verksamheten och ge extra tillfälle till kontakt med eleverna. SFI Svenska för invandrare Verksamhetsmål Antalet avbrutna studier ska minska. Alla elever på Lärcentrum ska känna sig respekterade och väl bemötta Elevernas ansvar och inflytande ska öka Alla som vill ha och kan ska erbjudas språkpraktik Åtgärder för att nå målen 2014 Ett nära samarbete med handläggare på Arbetsmarknadsavdelningens Arbetscentrum samt Arbetsförmedlingen och Individ och familjeomsorgen har fortsatt utvecklats, vilket syftar till ett stöd för deltagaren. Språkpraktik har erbjudits genom: AMA:s caféservice, Fuxernaskolans café, Folkets Hus i Lilla Edet, Folkets Hus i Trollhättan, Edet Värdshus och ICA Boström, Salong Saya samt Hanna Guldsmed (Göteborg) 12

22 Antal betyg SFI-KURS VT A B C D Analys: Antalet godkända betyg har ökat väsentligt jämfört med perioden Faktorer som kan ha betydelse är användningen av den nya tekniken som Ipads och smartboard. Det går snabbt att inhämta information och få konkreta förklaringar. En annan faktor är elevernas studiebakgrund. Det är fler elever med gymnasiebakgrund eller akademisk bakgrund idag jämfört med tidigare år. Möjliga förbättringsåtgärder: Kurs A Kompetensutveckling för sfi-lärarna inom läs- och skrivstöd. Kurs B Kompetensutveckling inom läs- och skrivstöd. Ökat arbete med digitala verktyg (vilket undervisande lärare också behöver kompetensutveckling i). Kurs C Ökat samarbete med olika aktörer i samhället (t.ex. Arbetsförmedling, föreningsliv). På så sätt finns möjlighet till nätverk för eleverna. Ett samarbete finns idag, men tiden för utveckling är begränsad. Kurs D Ökat samarbete med olika aktörer i samhället (t.ex. Arbetsförmedling, föreningsliv). På så sätt skulle vi kunna bygga upp ett nätverk för eleverna. Ökat samarbete med studie- och yrkesvägledare, för att eleverna ska kunna formulera en rimlig studieplan med rimliga mål. Ökat samarbete med undervisande lärare på grundläggande och gymnasial nivå, för att på så sätt integrera språkundervisningen med ämnesundervisningen. 13

Tid: Tisdagen den 29 april 2014 kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Tisdagen den 29 april 2014 kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Individnämnden Tid: Tisdagen den 29 april 2014 kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-01 Kommunstyrelsen Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Förslag till

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Ansökan Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Kristiina Pousar, Yvonne Karlsson och Catharina Nordström, 20151021 Rapporten

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-04-09

Individnämndens protokoll 2013-04-09 Datum: Tisdagen den 9 april 2013 Tid: 16.00 19.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: 18 april 2013, klockan 8.00 Paragrafer: 15-32 Utses att justera: Paulina Svenungsson Underskrifter:

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Anette Borglin 0413-621 55 Vo0.2012.0098 2012-03-29 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till tillsynsplan 2012 Ärendebeskrivning En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den

Läs mer

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00 OBS tiden! Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan för år 2016 1. Kommunens tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen Alkohollagen ar

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Malmö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Malmö kommun 2(13) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Malmö kommun under hösten 2016 och början av

Läs mer

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun fin Skolinspektionen Beslut Eslövs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund 2(13) Tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Individnämndens protokoll

Individnämndens protokoll Datum: Onsdagen den 14 december 2016 Tid: 17.00 20.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 16 december Paragrafer: 78-86 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Tillsynen bedömer inom detta område skolans måluppfyllelse gällande kunskapsresultat och värdegrundsarbete och förskoleklassens

Läs mer

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln 2017 Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND Servering av starköl, vin, spritdrycker och

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Nordmalings kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun 2(14) Uppföljning av tillsyn i Nordmalings kommun genomförde tillsyn av Nordmalings kommun under våren

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-02-26

Individnämndens protokoll 2013-02-26 Datum: Tisdagen den 26 februari 2013 Tid: 16.00 18.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: Fredagen den 8 mars 2013, klockan 12.00 Paragrafer: 10-14 Utses att justera: Paulina Svenungsson

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen Kommunstyrelsen 2011 03 14 82 165 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 43 84 Dnr 11.138 192 marsks14 Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

9. Ansökan om medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption Sekretess! Handlingar delas ut på sammanträdet.

9. Ansökan om medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption Sekretess! Handlingar delas ut på sammanträdet. Kallelse Individnämnden Tid: Onsdagen den 28 oktober kl. 17.00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun 1(6) Annika Borg Direkt: 019-19 35 63 annika.borg@lansstyrelsen.se Kumla kommun Kommunstyrelsen Torget 1 69280 Kumla Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun Beslut Länsstyrelsen bedömer

Läs mer

Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning

Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning Riktlinjerna är antagna av socialnämnden 2009-02-22 Riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige 2009-04-23 Innehåll Innehållsförteckning sid. 2 Inledning

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-29 180 Tillsynsplan för utövande av tillsyn i Vallentuna kommun enligt alkohollagen och tobakslagen (SN 2016.184) Beslut Arbetsutskottet beslutar

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun 1(6) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Tillståndsenheten Box 341 45 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun Inledning

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen,

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen, 1 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen, 2016-2017 Planen utgår från diskrimineringslagen (2008:65)samt kränkande behandling kapitel 6 skollagen (2010:800) och förordningen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn. Kommunens namn: Älvdalen Älvdalens Kommun Avesta Avesta Borlänge Jonas

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län

Länsrapport 2012 Uppsala län Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2012:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Kommunens

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8184 Nacka kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Nacka kommun Tillsyn i Nacka kommun Beslut 2 (7) har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen Datum 2013-01-02 Handläggare SN Tillsynsplan enligt alkohollagen En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den ska hjälpa till med

Läs mer

Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg. Fr.o.m. 1 januari Antaget av barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg. Fr.o.m. 1 januari Antaget av barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg Fr.o.m. 1 januari 2013 Antaget av barn- och utbildningsnämnden 2012-12-19 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg BAKGRUND... 3 DEFINITIONER... 3 BESLUT OM GODKÄNNANDE

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 oktober kl Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Tisdagen den 28 oktober kl Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Individnämnden Tid: Tisdagen den 28 oktober kl. 17.00 Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun 1(7) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Socialnämnden Tingshuset 713 80 Nora Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun Inledning Kommunerna

Läs mer

Tillsynsplan 2015-2018

Tillsynsplan 2015-2018 Dnr 2015/402.700 Id 22829 Socialförvaltningen Tillsynsplan 2015-2018 enligt Alkohollagen (2010:1622), Tobakslagen (1993:581) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning - Beslut Skolinspektionen Trelleborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Trelleborgs kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Trelleborgs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Trelleborgs

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning rn I Skolinspektionen Beslut Umeå kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besök: Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 08

Läs mer

Dnr 2016/KS Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen

Dnr 2016/KS Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen Dnr 2016/KS 0041 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2016-2017 Tyresö kommun / 2016-01-18 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Tillsyn över serveringstillstånd... 3 Serveringstillstånd

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-18 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Årbyskolan F-6 per-axel.sundberg@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Årbyskolan F-6 i Eskilstuna

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-05-27 Lidköpings kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lidköpings kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden

ÅMÅLS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden 2015-05-01 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg fr o m 1 maj 2015 Sidan 1 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg BAKGRUND... 3 DEFINITIONER... 3 BESLUT OM GODKÄNNANDE

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2014-2015 Tyresö kommun / 2014-01-30 2 (10) Tyresö kommun / 2014-01-30 3 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Tillsyn över serveringstillstånd...

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut 2014-04-11 Ljusdals kommun Rektorn vid Gärdeåsskolan grundsärskola bodil.grahn@ljusdal.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gärdeåsskolan grundsärskola i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jämtland Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-08-17 av Kommunstyrelsen 114 Senast reviderad - Detta dokument gäller för

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015.

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen. Resultaten från undersökningen är

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-01-28

Individnämndens protokoll 2014-01-28 Datum: Tisdagen den 28 januari 2014 Tid: 17.00 18.40 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 4 februari Paragrafer: 1-8 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län

Länsrapport 2012 Norrbottens län Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Örnsköldsviks kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i vuxenutbildningen i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2016:10572 B åstad kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Båstad kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning Uppsala kommun Huvudmannabeslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10984 2 (4) Skolinspektionens beslut Skolinspektionens

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2017

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2017 Tjänsteskrivelse 2017-01 - 17 Handläggare Renée Roslycke Utvecklingsavdelningen Diarienummer 2017SCN/0007 Socialnämnden Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:5390 Grantomta Montessoristiftelse Org.nr. 814000-9518 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse 2 (9) Tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse har genomfört tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenberg

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län

Länsrapport 2012 Västernorrlands län Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:622) 2.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösand Kramfors Kramfors

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-01-28

Individnämndens protokoll 2015-01-28 Datum: Onsdagen den 28januari 2015 Tid: 17.00 18.50 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 5-12 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C)

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem ^ Beslut Föreningen Maria Magdalena Org.nr. 815600-8255 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Föreningen Maria Magdalena 2 (6) Tillsyn av Föreningen Maria Magdalena har genomfört tillsyn av Föreningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun Enköpings kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Enköpings kommun 2 (6) Tillsyn i Enköpings kommun har genomfört tillsyn av Enköpings kommun under hösten 2015 och våren 2016. Tillsynen har avsett det

Läs mer