Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-01-20. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen den 27 januari 2015, kl Plats Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås Kallas Anita Persson (V) Ordförande Karl-Eric Nilsson (C) Förste vice ordförande Lasse Jutemar (MP) Andre vice ordförande Katrine Andersson (M) Jan-Åke Carlsson (S) Inga-Britt Olsson (M) Andreas Bäckman (SD) Cristina Nichta (S) Marcus Nilsen (FP) Magnus Persson (S) Per Månsson (M) Cecilia Kochan (S) Christian Ekström (M) Märta Edin (V) Alexander Andersson (C) Peter Carlsson (SD) Bim Olsson (MP) Olle Engström (KD) Miljöchef Leif Schöndell Avdelningschef Jonas Edin Avdelningschef Zygmunt Cieslak Avdelningschef Niclas Björkström Johan Linderstad-Mirjam Keskifrantti (Naturvetarna) Roger Johansson (Vision) Anita Persson (V) Ordförande Siw Parhagen Nämndsekreterare 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering 2. Fastställande av föredragningslista

2 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA (3) Information 3. Presentation av nämnden 4. Information om nämndens verksamhet Handläggare: Leif Schöndell 5. Föredragning av ärenden Administration 6. Förslag till Budget 2015:2 Justeras omedelbart Handläggare: Leif Schöndell och Niclas Björkström 7. Attesträtt Handläggare: Leif Schöndell 8. Förslag till Sammanträdesdagar 2015 Handläggare: Siw Parhagen 9. Policy; Vårt förhållningssätt hur vi motverkar oegentligheter Yttrande till Kommunstyrelsen Justeras omedelbart Handläggare: Leif Schöndell 10. Förslag på åtgärder för att motverka barnfattigdom i Borås Stad Yttrande till Stadsdelsnämnden Väster Justeras omedelbart Handläggare: Leif Schöndell-Sonja Carlsson Livsmedelskontroll Miljötillsyn 11. Ny återvinningscentral i Sandared! Motion av Joakim Malmberg (FP) och Alexander Andersson (C) Yttrande till Kommunstyrelsen Justeras omedelbart Handläggare: Linda Björnberg Miljökommunikation 12. Ny detaljplan för del av Nordskogen (Torpa-Sjöbo 2:2 m.fl.). Motion av Morgan Hjalmarsson (FP) Yttrande till Kommunstyrelsen Handläggare: Johanna Johansson 13. Detaljplan för del av Druvefors, Kamelian 2 m.fl. - granskning Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden Justeras omedelbart Handläggare: Johanna Thorén

3 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA (3) 14. Detaljplan för Hulta, del av Hulta 4:1 m.fl. samråd Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden Justeras omedelbart Handläggare: Pia Aspegren 15. Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2015, Planavdelningen Synpunkter till Samhällsbyggnadsnämnden Justeras omedelbart Handläggare: Monica Hellström Kurser och konferenser 16. Sveriges Kommuner och Landsting, inbjudan till presidiedagar för miljö-, planoch byggnämnder i Stockholm den april Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare, inbjudan till BUS-dagarna i Uddevalla den april 2015 Skrivelser och meddelanden 18. Västra Götalandsregionen, miljösekretariatet, skrivelse om återrapportering, uppföljning av Klimatstrategi för Västra Götaland 19. Länsstyrelsen, beslut om nya strandskyddsgränser i Borås kommun 20. Kommunfullmäktige, beslut om Personalpolitiskt program 21. Stadskansliet, Delårsrapport januari-augusti Delegationsbeslut under tiden 1 31 december Information från förvaltningen - Personalärenden - Övrig information från förvaltningen 24. Övrigt

4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida 1(2) Leif Schöndell, Niclas Björkström, Miljö- och konsumentnämnden Förslag till budget 2015:2 Sammanfattning Nämndernas budgetförslag för 2015 ska lämnas till Kommunstyrelsen senast den 27 januari. Miljöförvaltningen har utarbetat ett budgetförslag enligt givna förutsättningar och den ekonomiska ramen på tkr. Därutöver lämnas förslag om ett uppdrag att ta fram en kemikalieplan för Borås Stad samt att Kommunstyrelsen godkänner att nämnden under 2015 använder 400 tkr av det ackumulerade resultatet för detta arbete. Förslag till beslut Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens förslag till nämndbudget och verksamhetsinriktning. Nämndbudgeten överlämnas Kommunstyrelsen. Miljö- och konsumentnämnden föreslår att Kommunstyrelsen ger nämnden i uppdrag att ta fram en kemikalieplan för Borås Stad samt godkänner att nämnden 2015 använder 400 tkr av det ackumulerade resultatet för detta arbete. Ärendet Miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till nämndbudget och verksamhetsinriktning för Det bygger på nämndens förslag till Budget 2015:1 samt Kommunfullmäktiges budgetbeslut för Budgeten är utformad så att den också fungerar som nämndens övergripande verksamhetsplan, vilket innebär att den innehåller mer information än vad som krävs av det material som ska lämnas till Kommunstyrelsen. För myndighetsuppgifterna finns formella krav på behovsutredningar samt tillsyns- och kontrollplaner. Dessa kommer att redovisas för nämnden senare under Vidare finns på avdelningsnivå inom förvaltningen en mer detaljerad verksamhetsplanering. Miljöförvaltningens synpunkter Verksamhetens kostnader enligt budgetförslaget uppgår till tkr och intäkterna till tkr. Förslaget är utarbetat enligt de givna förutsättningarna och anpassat till den fastställda ekonomiska ramen på tkr, förutom att användning av 400 tkr Miljöförvaltningen POSTADRESS Borås BESÖKSADRESS Sturegatan 42 WEBBPLATS boras.se E-POST TELEFON FAX

5 Datum Dnr Sida 2(2) av ackumulerade överskott föreslås bli ianspråktaget för att ta fram en kemikalieplan för Borås Stad. I förhållande till Budget 2015:1 innebär fullmäktiges budgetbeslut att nämndens ram har utökats med 900 tkr avseende drift av Orangeriet med Rådrum i Stadsparken. Detta belopp avser delårsdrift 2015 och måste därför justeras till helårseffekt I ramen ingår även ett ytterligare effektiviseringskrav på 1,25%, vilket motsvarar 250 tkr. Detta har inarbetats i nämndbudgeten. Nämndens investeringar för inredning och utrustning till Orangeriet, tkr enligt tidigare beslut, har utökats med 250 tkr avseende ljud- och ljusutrustning i Kommunfullmäktiges budgetbeslut. I syfte att nå det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö behöver Borås Stad ta ett helhetsgrepp på kemikaliearbetet Arbetet ryms även som åtgärd inom Borås Stads lokala miljömål. En förstudie behöver göras som klargör i vilken omfattning Borås Stads verksamheter arbetar för minskad användning av hälso- och miljöfarliga ämnen och vilket stöd som behövs för fortsatt arbete. Flera andra kommuner har tagit fram en kemikalieplan som beskriver hur kommunen ska arbeta samt åtgärder. Miljöförvaltningen anser att Borås Stad bör följa dessa exempel och föreslår att Miljö- och konsumentnämnden hemställer om ett sådant uppdrag. Vidare föreslås att 400 tkr av tidigare överskottsmedel tas i anspråk för att genomföra en förstudie samt att ta fram en gemensam plan för kemikaliehantering i Borås Stad. Leif Schöndell Miljöchef Bilaga Budget facknämnder 2015 Miljö- och konsumentnämnden Beslut skickas till Kommunstyrelsen

6 Budget facknämnder 2015:2 Miljö- och konsumentnämnden

7 Innehållsförteckning 1 Inledning Omvärldsanalys Strategiska målområden - indikatorer Människor möts i Borås Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Företagandet växer genom samverkan Livskraftig stadskärna Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Ekonomi och egen organisation Strategiska målområden - Uppdrag från Kommunfullmäktige och Nämnd Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Nämndens förbättrings- och förändringsområden Nämndens verksamhet Ekonomiskt sammandrag Nämndens uppgift Ekonomiska förutsättningar Verksamhet Verksamhetsmått Miljöförvaltningen gemensamt Livsmedelskontroll Miljötillsyn Miljökommunikation Administration Egen organisation Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder 2015:2 2(34)

8 1 Inledning Miljö- och konsumentnämnden har en central roll i arbetet för att Borås ska vara en ledande miljökommun att vi når stadens miljömål och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Genom tillsyn och prövning, övervakning av miljösituationen samt kommunikation och samverkan stödjer nämnden det hållbarhetsarbete som sker hos företag, organisationer och enskilda. De övergripande målen för nämndens verksamhet är: Människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter. Värdefulla natur- och kulturmiljöer samt den biologiska mångfalden ska skyddas och bevaras. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas. Återanvändning och återvinning av och annan hushållning med material och råvaror ska främjas så att ett kretslopp uppnås. Hushållning med energi samt minskad användning av fossila bränslen ska främjas. Konsumenterna ska ha tillgång till säkra livsmedel av hög kvalitet och kunna lita på märkningen av matvaror. Konsumentintressena ska stödjas genom konsumenträttslig och ekonomisk rådgivning. Borås Stad ska leva upp till de kriterier som gäller för etisk upphandling och Fairtradediplomering. Budgeten är framtagen utifrån den av Kommunfullmäktige fastställda budgeten för I denna ingår delårsdrift av Orangeri/Rådrum i Stadsparken, en slutlig ramjustering till helårsdrift måste ske fr.o.m Vidare ingår i budgeten ett förslag om att använda 400 tkr av tidigare överskott för att ta fram en kemikalieplan för Borås Stad. 2 Omvärldsanalys Borås som ledande miljökommun Borås har sedan länge varit i framkant i delar av miljöarbetet, t.ex. när det gäller kretsloppstänkande och avveckling av fossila bränslen. Positivt är att vi nu kan börja kalla oss ledande även i ett bredare miljöperspektiv, kvitto på detta har vi fått genom allt bättre placeringar i några av de "rankinglistor" över kommunernas miljöarbete som publicerats under året. Vi har en bra grund att stå på. Borås 2025 Vision och strategi som bygger på tanken om hållbar utveckling, liksom miljömålen för åren Avfallsplanen är relativt ny och arbete pågår med bl.a. VA-plan samt energi- och klimatstrategi. Ett system för klimatkompensation av resor har införts. Orangeriet i Stadsparken kommer att bli ett forum för dialog, information och rådgivning kring en hållbar livsstil, en verksamhet som har förutsättningar att bli helt unik i landet. Miljö- och konsumentnämnden har en viktig roll som samordnare, pådrivare och inspiratör för att utveckla miljöarbetet. Men om Borås ska ta ytterligare steg mot att tydligt bli en av de ledande miljökommunerna i Sverige krävs att intentionerna i vision och miljömål verkligen genomsyrar hela organisationen. Det handlar om det interna miljöarbetet i kommunen - att Borås Stads verksamheter är förebilder i miljöarbetet. Här visar den senaste uppföljningen av Borås Stads miljömål att vi tagit många kliv framåt. Arbete pågår på de flesta håll i organisationen med bl.a. miljöutbildning av all personal, införande av miljöledningssystem, miljökrav vid upphandlingar samt åtgärder för att minska matsvinnet och klimatanpassa menyer. Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder 2015:2 3(34)

9 En växande stad Borås växer och det finns en ambition att utveckla stadskärnan med både verksamheter och fler bostäder. På många sätt positivt ur miljösynpunkt - befintlig infrastruktur kan utnyttjas bättre, underlaget för en effektiv kollektivtrafik ökar och bilberoendet kan minska. Men det finns också problemområden som måste hanteras. Buller är ett sådant när det gäller förtätning med nya bostäder i befintlig stadsmiljö. Ett annat är förorenad mark. Exploatering sker idag oftast på mark som tidigare använts för andra ändamål, i centrala Borås ofta för industri eller annan miljöpåverkande verksamhet. Både när det gäller buller och markföroreningar finns oftast lösningar på problemen om de uppmärksammas tidigt i plan- och byggprocesserna och samverkan sker mellan berörda aktörer. Även om fler bostäder och verksamheter i centrum skapar ett bättre underlag för kollektivtrafik så kommer mer biltrafik att genereras. För att öka andelen hållbara resor behövs ett kontinuerligt, samlat och tydligt arbete med mobilitet och påverkansåtgärder. Miljö- och konsumentnämnden ser positivt på att Tekniska nämnden har fått uppdraget att driva mobilitetsfrågorna. Minskad förekomst av skadliga ämnen Giftfri miljö är ett av de nationella miljömål som Riksdagen har fattat beslut om. Ämnen i miljön som skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Idag sprids kemiska ämnen vid råvaruutvinning, tillverkning och förädling av produkter, vid användningen av många varor, liksom i avfallsströmmar och vid olyckor. Den årliga kemikalieanvändningen i världen har ökat från 10 miljoner ton till drygt 400 miljoner ton de senaste 50 åren. Ämnen som är långlivade sprids över stora geografiska områden och tas upp i organismer. Giftiga, allergiframkallande eller på annat sätt miljö- eller hälsofarliga kemikalier förekommer snart sagt överallt. Människor och andra organismer exponeras fortlöpande för en i allt väsentligt okänd cocktail av tusentals ämnen. Situationen är mycket komplex och kunskaperna ringa. Tyvärr visar dock historien att många ämnen medfört stor skada på miljö, hälsa och samhällsekonomi. För att undvika ytterligare skador och hindra spridningen av kemikalier i kretsloppen måste vi alla, på alla nivåer, arbeta med att minska förekomsten av skadliga kemikalier. Kemikaliefrågan kommer därför att vara prioriterad i nämndens verksamhet 2015, både i tillsynen och i det miljöstrategiska arbetet. Påverkansarbete för en hållbar konsumtion är en där kemikalieförekomsten i produkter kommer att uppmärksammas. Vidare finns i miljömålen (4c De hälso- och miljöfarliga ämnena i upphandlade varor minskar) en åtgärd som handlar om att nämnden ska bistå Tekniska nämnden med att utarbeta kemikaliekrav vid upphandling. Men om vi ska nå det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö behöver Borås Stad ta ett helhetsgrepp på kemikaliearbetet. En förstudie behöver göras som klargör i vilken omfattning Borås Stads verksamheter arbetar för minskad användning av hälso- och miljöfarliga ämnen och vilket stöd som behövs för fortsatt arbete. Flera andra kommuner har tagit fram en kemikalieplan som beskriver hur kommunen ska arbeta samt åtgärder. Miljö- och konsumentnämnden ser positivt på att få ett uppdrag att genomföra en förstudie samt ta fram en kemikalieplan under förutsättning att finansieringen kan lösas. De senaste åren har samarbetet stärkts mellan Miljöförvaltningen och Tekniska förvaltningens upphandlingsavdelning när det gäller medverkan med miljökompetens vid upphandlingar och som ett resultat av det har skarpare och mer relevanta miljökrav kunnat ställas. Nämnden ser det som ett viktigt arbete som är en förutsättning för att övriga nämnder och bolag ska kunna göra miljöriktiga inköp och det skulle vinna på att utvecklas än mer. Miljöförvaltningens resurser räcker dock inte till för ytterligare insatser, utan en kanske bättre lösning vore att Tekniska nämnden förstärks med egen miljökompetens. Något som är rimligt i en organisation av Borås Stads storlek. God vattenstatus Som ett led i genomförandet av EG:s ramdirektiv för vatten och den nya svenska vattenförvaltningen fastställde Vattenmyndigheten för Västerhavet i december 2009 för första gången åtgärdsplan, miljökvalitetsnormer samt förvaltningsplan för vattenförekomsterna i västra Sverige. Syftet är att nå god status för ett antal utpekade områden. Besluten grundar sig på en kartläggning av vattenförekomsternas nuvarande status. För närvarande arbetar vattenmyndigheterna med nya planer Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder 2015:2 4(34)

10 för nästa sexåriga förvaltningscykel som inleds Vattenfrågorna har hög prioritet på nationell nivå. Ett ytterligare uttryck för detta är bildandet av Havs- och vattenmyndigheten som startade sin verksamhet den 1 juli 2011 med uppdrag att genomföra en sammanhållen svensk politik för hav och vatten. En bärande tanke i vattenförvaltningen är att den ska involvera alla som berörs av vattenfrågor. Kommuner, näringsliv, markägare och intresseorganisationer är några av aktörerna. En kommun har många roller, bl.a. ska man tillhandahålla rekreationsmiljöer och bra dricksvatten samtidigt som man är utförare av vattentjänster med vattenuttag och förorenande utsläpp. Vidare har kommunen ett planerings- och tillsynsansvar för vattenresurserna. Kommunen är alltså en viktig part i vattenförvaltningen. I Borås Stad är det Miljö- och konsumentnämnden som har tillsynsansvaret när det gäller miljöfarliga verksamheter och deras utsläpp till och påverkan på vatten. Vattenmyndighetens åtgärdsplan och kunskapen om vattenförekomsternas status kommer de kommande åren att utgöra en viktig grund för nämndens prioriteringar när det gäller miljötillsyn, enskilda avlopp och andra insatser som rör vattenkvalitet. 3 Strategiska målområden - indikatorer 3.1 Människor möts i Borås Målbild Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall T Målvärde 2015 Antal genomförda medborgardialoger. 4 2 Med medborgardialog avses när förtroendevalda tagit initiativ till och medverkar vid en dialog med medborgare enligt handboken för medborgardialog. Antal genomförda medborgardialoger. Så når nämnden målet för indikatorn Kommunikation och samverkan i många olika former med medborgare, föetag och organisationer är en självklar del i förvaltningens löpande arbete. Med medborgardialog avses dock här när förtroendevalda tar initiativ till och medverkar i en dialog. Förtroendevalda från Miljö- och konsumentnämnden har våren 2014 deltagit i medborgardialogen kring översiktsplanen och i början av december genomfördes en dialog om aktiviteter i Orangeriet. Med tanke på nämndens uppgift, med stora inslag av myndighetsfrågor, bedöms detta vara en rimlig omfattning av medborgardialoger även för Vidare kommer Orangeriet med Rådrummet att bli en ny arena som samtliga verksamheter inom Borås Stad kan använda sig av för medborgardialoger. Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder 2015:2 5(34)

11 Nämndens prioriteringar inom målområdet Orangeriet med Rådrummet Orangeriet med Rådrummet i Stadsparken ska bli ett forum för dialog, information och rådgivning kring en hållbar livsstil. Byggnadsarbetena startade i maj 2014 och huset beräknas vara klart för inflyttning i maj/juni Verksamhetsidén är att Orangeriet ska vara en mötesplats för boråsarna i linje med Borås 2025 inkl. café/restaurang, innehålla ett Rådrum med hållbar utveckling som bärande tema, vara ett forum för Borås Stads verksamheter att kommunicera frågor om hållbar konsumtion och stadsutveckling, samarbeta med externa aktörer för medborgarengagemang, vara en mötesplats mellan politik och medborgare en arena för medborgardialog, byggas kring Miljöförvaltningens rådgivning inom konsument, energi och miljö kompletterad med projektledare och generalistkompetens inom kommunikation, vara en verksamhet med ett hela staden-perspektiv samverkan mellan samtliga förvaltningar och bolag liksom Boråssamhället i övrigt. Kretsloppsveckan och andra publika aktiviteter Kretsloppsveckan kommer även 2015 att genomföras under september månad, vilket kräver stort engagemang både för planering och arbete under själva veckan. Förutom kommunikation avseende hållbar livsstil - hur vi reser, vår energianvändning och vår konsumtion ur ett ekologiskt och etiskt perspektiv, ger aktiviteterna under såväl Kretsloppsveckan som övriga arrangemang möjligheter till nya och berikande möten mellan människor. Miljödiplomerade event Under 2014 har Miljöförvaltningen medverkat till att SM-veckan som genomfördes i Borås under sommaren miljödiplomerades enligt Håll Sverige Rents system. Inom mötesindustrin är möjligheten att erbjuda hållbara arrangemang idag en konkurrensfördel. Tillsammans med berörda aktörer kommer förvaltningen även under 2015 att arbeta med miljödiplomering av event, ett led i att profilera Borås som en attraktiv plats för möten och event. 3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Nämndens prioriteringar inom målområdet Barn- och ungdomsperspektiv i förebyggande arbete och kommunikation Barn- och ungdomsperspektivet kommer att lyftas fram ytterligare i förebyggande arbete och kommunikation av hållbarhetsfrågor. Det handlar om såväl konsumenträtt och ekonomisk rådgivning som miljöarbete. Inom Fairtrade City-arbetet är barns och ungas levnadsvillkor i ett globalt perspektiv en viktig ledstjärna. Stöd till skolornas hållbarhetsarbete Miljöförvaltningen kommer att samverka med andra aktörer i kommunen när det gäller åtgärder utifrån Borås Stads miljömål Mål 2 handlar om att barn och ungdomar ska få en grund för miljöengagemang genom att hållbar utveckling integreras i undervisningen så att elevernas förståelse för sin egen påverkan på miljön ökar. Miljöförvaltningen har tillsammans med stadsdelsnämnderna drivit arbetet med att ta fram ett årskursstyrt aktivitetsschema för förskolor och skolor som stöd för att öka elevernas kunskapsbas. En första version finns framme för läsåret 2014/15 och arbetet kommer att fortsätta. Förvaltningen kommer även att delta i arbetet med att öka andelen skolor med Grön Flagg. Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder 2015:2 6(34)

12 Också Mål 3, Borås är en matsmart kommun, har en tydlig inriktning mot barn och unga med etappmål om ekologiska livsmedel, klimatanpassade menyer och minskat matsvinn i de offentliga köken. Miljöförvaltningen deltar i arbetet tillsammans med Tekniska förvaltningen, stadsdelsförvaltningarna och Utbildningsförvaltningen. Tillsyn på förskolor och skolor Tillsynen enligt miljöbalken på förskolor och skolor kommer att fortsätta med sedan tidigare fastställda intervall som innebär besök vart tredje år. Fokus ligger på inomhusmiljön, t.ex. buller, men kemikaliefrågorna kommer att lyftas fram i kommande tillsyn. I Borås Stads miljömål finns ett etappmål om att en handlingsplan för begränsning av buller i förskolor ska tas fram. Miljöförvaltningen kommer att delta i arbetet med att ta fram denna plan. Vid tillsynen av skolorna kommer även tillsyn enligt tobakslagen att bedrivas. 3.3 Företagandet växer genom samverkan Nämndens prioriteringar inom målområdet Tillsyn - en resurs för företagen Utgångspunkten för den tillsyn och kontroll som Miljö- och konsumentnämnden bedriver inom miljöoch livsmedelsområdena är att verksamhetsutövarnas egen förmåga att följa lagstiftningen och att arbeta utifrån dess syften ska stärkas. Bildligt kan tillsynsuppdraget ses som en bro mellan lagstiftningen och verksamhetsutövaren. Tillsynen ska vara effektiv och riskbaserad, dvs. att förvaltningens processer ska vara optimerade och de insatser som gör störst nytta ska väljas. Inom ramen för Sveriges Kommuners och Landstings utbildning "Förenkla helt enkelt" har ett arbete skett inom kommunen för att tydliggöra de olika förvaltningarnas roller inom organisationen och därmed kunna ge en bättre service i ett Borås Stad-perspektiv. I projektet "Tillsynsutveckling i Väst" (TUV), som drivits av kommunerna och länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland, har en omfattande utbildningsinsats skett under 2012 och 2013, bl.a. när det gäller kommunikation och bemötande. Vidare har brukarenkäter genomförts med några andra större kommuner. För att följa upp enkäter och synpunktshantering planerar förvaltningen att under 2015 genomföra fokusgrupper med företag i några olika branscher för att få deras bild av tillsynen och hur den kan utvecklas. Under 2015 kommer Borås Stad att delta i den riksomfattande kundundersökningen "Insikt" som mäter kundnöjdhet hos de företagare som varit i kontakt med kommunen. Miljöförvaltningen står för en stor del av de ärenden som utgör urvalet för undersökningen. Målet är att förbättra resultatet jämfört med föregående mätning 2011 och att nå över riksgenomsnittet. Energi- och klimatrådgivning I uppdraget för förvaltningens energi- och klimatrådgivning ingår inte bara rådgivning till privatpersoner, utan även företag är en målgrupp. Under 2013 och 2014 har arbete påbörjats gentemot företag och detta kommer att fortsätta under Vidare kommer samverkan här att ske med miljötillsynen och livsmedelskontrollen. 3.4 Livskraftig stadskärna Nämndens prioriteringar inom målområdet Hållbar förtätning - kunskap Borås växer och det finns en ambition att utveckla stadskärnan med både verksamheter och fler bostäder. På många sätt positivt ur miljösynpunkt - befintlig infrastruktur kan utnyttjas bättre, underlaget för en effektiv kollektivtrafik ökar och bilberoendet kan minska. Men det finns också Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder 2015:2 7(34)

13 problemområden som måste hanteras. Buller är ett sådant när det gäller förtätning med nya bostäder i befintlig stadsmiljö. Ett annat är förorenad mark. Exploatering sker idag oftast på mark som tidigare använts för andra ändamål, i centrala Borås ofta industri eller annan miljöpåverkande verksamhet. Vidare kan en förtätning av staden innebära ökat resande och fler transporter, vilket kan påverka luftkvaliteten negativt. Miljöförvaltningen deltar i plan- och byggprocesserna i kommunen och bidrar med kunskap om dessa frågor. Förvaltningen har även ett uppdrag från nämnden att initiera ett seminarium om hållbar förtätning för att öka den gemensamma kunskapen om dessa frågor i kommunen. I samarbete med övriga berörda förvaltningar planeras därför två halvdagar under 2015 med rubriken "Livet i den täta staden". Målgrupp är presidier och tjänstemän inom Borås Stad som arbetar med stadsutvecklingsfrågor. Hållbarhetscertifiering av stadsdelar Borås Stad har beslutat att delta i Sweden Green Building Councils arbete med att utveckla en svensk standard för hållbarhetscertifiering av stadsdelar och Miljöförvaltningen samordnar stadens del i detta. Standardens manual används dessutom i ett stadsutvecklingsprojekt på Norrby. Såväl arbetet med den svenska standarden som tillämpningen i projektet "Norrby växer" kommer att fortsätta under Åtgärdsprogram för omgivningsbuller Borås Stad har i juni 2013 lämnat en rapport om åtgärder mot buller till Naturvårdsverket enligt Förordning (SFS 2004:675) om omgivningsbuller. Kravet på åtgärdsprogram är en följd av ett EU-direktiv om omgivningsbuller och gäller för kommuner med mer än invånare. För Miljöförvaltningens del handlar åtgärderna om revidering av bullersaneringsplanen och kartläggning av bullersituationen vid lokaler för brukare som själva inte har möjlighet att välja var de vill vistas, t.ex. förskolor, skolor och äldreboenden. Arbetet med att ta fram en åtgärdsplan baserad på den genomförda kartläggningen är ett uppdrag till Miljö- och konsumentnämnden i budget Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande Nämndens prioriteringar inom målområdet Kulturlandskap Borås Projektet Kulturlandskap Borås har genomförts under ca 2,5 år under Syftet var att i samverkan med andra aktörer genomföra åtgärder och skapa nätverk som förbättrar möjligheterna att bevara och utveckla förutsättningarna för det småskaliga odlingslandskapet så att arter och naturvärden kan bestå. En stor del av naturvärdena i kommunen är knutna till odlingslandskapet, men detta måste skötas för att värdena ska bestå. En tanke var också att projektet skulle ge incitament till ökad samverkan och att främja näringsverksamhet på landsbygden. Inom projektet har byträffar genomförts på landsbygden för att skapa dialog, gemenskap och information om naturvärden, stöd och bidrag. Det har även genomförts flera naturvårdsprojekt såsom inventering av skyddsvärda träd, rik- och slåtterkärr, ängssvamp, vildbin och fjärilar. I utvärderingen av projektet, som redovisades i december 2014, konstaterades att det inom förvaltningen inte finns resurser att fortsätta projektet i samma omfattning fr.o.m Inriktningen blir att i projektets anda fortsätta med ett mindre antal byträffar samt att fortsätta de inom Kulturlandskap påbörjade LONAprojekten. Naturvårdsfonden Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för Borås Stads naturvårdsfond där företag, föreningar och enskilda kan söka bidrag för naturvårdande åtgärder utifrån vissa fastställda kriterier. Fonden kan även användas för projekt som initieras av kommunen. Bl.a. genom bymöten och andra informationsinsatser inom projektet Kulturlandskap Borås har kännedomen om naturvårdsfonden ökat och under 2014 har Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder 2015:2 8(34)

14 antalet ansökningar ökat, men det kan ändå finnas skäl att se över inriktningen av fonden under Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Nämndens prioriteringar inom målområdet Trafik och hållbar mobilitet Trafiken har stora miljöeffekter, det handlar om såväl lokala effekter i form av buller och försämrad luftkvalitet som utsläpp av klimatgaser som har en global påverkan. För att öka andelen hållbara resor och transporter i Borås krävs att staden bedriver ett kontinuerligt, samlat och tydligt arbete med mobilitet och påverkansåtgärder. Det är därför positivt att Tekniska nämnden nu har fått ett tydligt uppdrag att ansvara för Mobility Management. Under 2015 blir Miljöförvaltningens roll att fungera som "processdrivare" för att åtgärder enligt Borås Stads miljömål kommer till stånd. Till viss del kommer arbete även att bedrivas inom ramen för energioch klimatrådgivningen. Det kan handla om aktiviteter eller utmaningar om att resa hållbart i samband med Europeiska Trafikantveckan eller vid dialogtillfällen om hållbara vardagsvanor. Fler bilpooler Miljö- och konsumentnämnden har tillsammans med Tekniska nämnden i uppdrag att verka för att fler bilpooler kommer till stånd i Borås, främst har fokus legat på möjligheterna att öppna upp kommunens bilpool för allmänheten. En utredning om förutsättningarna har genomförts och under 2015 ska förslag till åtgärder finnas framme. 3.7 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Målbild En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall T Målvärde 2015 Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter. 0 0 Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Det innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt utbud av Fairtrade-produkter i butiker, på kaféer, restauranger och arbetsplatser. Samtliga politiska partier i kommunen är överens om att Borås skall vara en Fairtrade City. För att vi ska kunna fortsätta vara en Fairtrade City krävs ett gemensamt engagemang mellan kommun och näringsliv så att utbudet av Fairtrade-märkta produkter ökar varje år. Ytterligare kriterier innebär bland annat att: Fler aktörer inom näringslivet erbjuder Fairtrade-märkta produkter. Fler arbetsplatser i Borås väljer Fairtrade till fikat. Det lokala informationsarbetet fortgår genom att höja kunskapen och medvetenheten kring etisk konsumtion bland kommunens invånare. Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder 2015:2 9(34)

15 Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter. Så når nämnden målet för indikatorn Konsument Borås har sedan 2008 ansvarat för att samordna arbetet med Fairtrade City. Stor vikt läggs vid att informera om vad Fairtrade står för till såväl allmänhet som anställda och förtroendevalda i Borås Stad genom ett antal aktiviteter under året. För att utveckla konceptet och nå ut på bredare front kommer dock ytterligare initiativ att krävas. Fr.o.m kommer Fairtrade-arbetet att integreras i verksamheten i Orangeri/Rådrum, vilket ger nya möjligheter att kommunicera frågorna med boråsarna. Förvaltningen använder sig för egen del av cafeteriorna i Stadshuskvarteret, vilka rapporteras av Servicekontoret. Nämndens prioriteringar inom målområdet Energi- och klimatstrategi Arbetet med ett förslag till ny energi- och klimatstrategi för Borås Stad slutfördes under Förslaget är under början av 2015 ute på remiss och förhoppningsvis kan beslut tas i Kommunfullmäktige innan halvårsskiftet Strategin kommer att omfatta åtgärder där ansvaret för genomförande kommer att ligga på flera olika verksamheter inom kommunens organisation. Arbetet med energi- och klimatstrategin har samordnats med pågående revidering av kommunens översiktsplan. Miljöförvaltningens roll blir att driva på, samordna och följa upp åtgärderna. Hållbar konsumtion - ekonomiskt, miljömässigt och etiskt Vår konsumtion av varor och tjänster, hur vi använder energi och hur vi reser är starkt kopplat till vår miljöpåverkan. Vilka val vi gör som konsumenter är avgörande för om vi ska gå i en hållbar riktning eller inte, även i ett ekonomiskt perspektiv. Våra val har även en global påverkan på arbetsvillkor och levnadsförhållanden i andra länder. Att kommunicera hållbar utveckling och öka kunskapen och förståelsen hos boråsarna om hur vår livsstil påverkar möjligheterna att gå i denna riktning är en viktig fråga för Miljö- och konsumentnämnden. Orangeriet med Rådrummet kommer att bli ett nytt forum för dialog, information och rådgivning kring en hållbar livsstil. Under 2014 har ett arbete bedrivits tillsammans med Borås Energi och Miljö AB för att samordna och skapa en gemensam syn på aktiviteter med inriktning på hållbar konsumtion. Sanering av förorenade sediment Viskan Borås Stad har ställt sig positiv till att under vissa förutsättningar vara huvudman för en sanering av de förorenade sedimenten i Viskan nedströms Borås. Miljöförvaltningen kommer att i nära samverkan med Stadskansliet och Länsstyrelsen fortsätta det under 2013 påbörjade arbetet med en statsbidragsansökan. Vatten som tema i miljötillsynen Som ett led i genomförandet av EG:s ramdirektiv för vatten och den nya svenska vattenförvaltningen fastställde Vattenmyndigheten för Västerhavet i december 2009 för första gången åtgärdsplan, miljökvalitetsnormer samt förvaltningsplan för vattenförekomsterna i västra Sverige. I Borås Stad är det Miljö- och konsumentnämnden som har tillsynsansvaret när det gäller miljöfarliga verksamheter och deras utsläpp till och påverkan på vatten. Vattenmyndighetens åtgärdsplan och kunskapen om vattenförekomsternas status kommer de kommande åren att utgöra en viktig grund för nämndens prioriteringar när det gäller miljötillsyn, enskilda avlopp och andra insatser som rör vattenkvalitet. För närvarande arbetar vattenmyndigheten med nya planer för nästa sexåriga förvaltningscykel som inleds Vid tillsynen av miljöfarliga verksamheter kommer de som är belägna inom vattenskyddsområden och då särskilt den primära zonen för Öresjö vattenskyddsområde att prioriteras även under Utgångspunkten är säkerheten för dricksvattentäkter och tanken är att arbeta områdesvis med alla typer av verksamheter, allt från bilverkstäder till lantbruk. Utöver detta ska tillsyn också ske i de områden där Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder 2015:2 10(34)

16 vi inventerar enskilda avlopp. Arbetet med inventering och åtgärder avseende enskilda avlopp som inte uppfyller gällande krav ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt kommer att fortsätta under Inventeringen syftar till att gå igenom ur miljösynpunkt känsliga områden med enskilda avlopp och med resultaten som grund ställa krav på åtgärder. Under 2015 kommer vidare åtgärdskraven från de tidigare inventeringarna att följas upp. 3.8 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall T Målvärde 2015 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten , ,2 0 Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i % ,2 50 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Så når nämnden målet för indikatorn Jämfört med 2013 så har den totala sjukfrånvaron minskat något. Andra tertialet 2014 var den 3,8% för den senaste tolvmånadersperioden (jämfört med 6,4% för Borås Stad totalt). Under resten av året har sjukfrånvaron legat på samma nivå. Målet 2% är satt utifrån ambitionen att vi bara ska ha "normal" korttidsfrånvaro utan några längre sjukskrivningar. I en relativt liten organisation som Miljöförvaltningen får dock enstaka långa sjukfall stort genomslag i statistiken, varför sjukfrånvarosiffrorna kan variera kraftigt. Det bör även understrykas att förvaltningen inte har full rådighet över sjukfrånvaron, den är till stora delar inte arbetsrelaterad. För att förebygga sjukfrånvaro bedriver vi ett medvetet arbete för en god arbetsmiljö. I de fall det är relevant arbetar vi också aktivt med rehabiliteringsåtgärder. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Så når nämnden målet för indikatorn Miljöförvaltningen använder endast i undantagsfall timanställningar. Exempel kan vara arrangemang av olika slag eller tillfälliga resursförstärkningar. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. Så når nämnden målet för indikatorn Indikatorn avser antal anställda utan sjukfrånvaro i relation till totalt antal anställda under den senaste 12-månadsperioden. Indikatorn var ny i budgeten för 2014 och målet sattes till 50%. Utfallet 2014 har varierat kraftigt under året, från 31,0% till 47,7%, vilket indikerar att personalstatistik för en relativt liten organisation som Miljöförvaltningen påverkas karftigt av enstaka sjukfall. Trenden under 2014 har varit negativ, i november låg siffran på 34,7%. Målet på 50% bedöms ändå vara realistiskt och bibehålls för Förvaltningen bedriver ett medvetet arbete för en god arbetsmiljö inkl. hälsofrämjande insatser. Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder 2015:2 11(34)

17 4 Strategiska målområden - Uppdrag från Kommunfullmäktige och Nämnd 4.1 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Kommunfullmäktige Uppdrag Nämnden ges i uppdrag att i samverkan med Tekniska nämnden utreda införande av lokala bilpooler utifrån förvaltningarnas behov. I arbetet skall även möjligheterna att införa bilpooler som kan samutnyttjas med allmänheten ses över. Så genomför nämnden uppdraget Under 2014 har dialogen fortsatt med Tekniska nämnden om hur den befintliga bilpoolen kan utvecklas så att allmänheten kan erbjudas att boka bil under kvällar och helger, dvs. under den tid som bilpoolen normalt inte används av Borås Stads anställda. En utredning om förutsättningarna för detta har genomförts och under 2015 ska förslag till åtgärder finnas framme. 4.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Kommunfullmäktige Uppdrag Medverka i det nationella framtagandet av kriterier och system för certifiering av "Hållbara stadsdelar" Så genomför nämnden uppdraget Arbetet med att delta i ett nationellt projekt som syftar till att ta fram en svenskanpassad manual för hållbarhetscertifiering av stadsdelar har fortsatt under genomfördes en betatest där manualen utvärderades för Norrby. Arbetet leds av Sweden Green Building Council, som under 2014 dock bestämde sig för att ändra inriktning på projektet. Målet är nu att, istället för att anpassa den engelska standarden Breeam Communities till svenska förhållanden, ta fram ett nytt ramverk och en ny svensk standard för hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Förvaltningens bedömning är att detta kommer att bli väl så intressant som det tidigare upplägget och att Borås Stad kommer att ha nytta av att delta i arbetet. I mars 2015 kommer en workshop att genomföras i Borås som ett led i arbetet med det nya ramverket. Norrby, både den befintliga stadsdelen och den planerade nybyggnationen, ska hållbarhetscertifieras enligt den nya standarden. Miljö- och konsumentnämnden har fått i uppdrag att samordna certifieringen. I arbetet ingår att samordna och planera arbetsinsatserna som krävs enligt ledningssystemet samt handha och samla in den dokumentation som krävs. Under 2014 har arbetet fokuserats på lokal anpassning av de krav Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder 2015:2 12(34)

18 Uppdrag En åtgärdsplan baserad på genomförd bullerkartläggning skall göras under En Energi- och klimatplan ska utarbetas, där arbetet för att nå lokala och nationella mål på energiområdet konkretiseras. Så genomför nämnden uppdraget som finns i standarden utifrån Norrbys förutsättningar samt utarbetande av mål och strategier för området. Det handlar bl.a. om dialogstrategi, ekonomisk strategi och ekologisk strategi som är påbörjade. Arbetet kommer att fortsätta under 2015 i samverkan med övriga pågående aktiviteter kring utvecklingen av Norrby. En rapport om åtgärdsplan mot buller i enlighet med EU-direktivet 2002/49/EG och förordning (SFS 2004:675) om omgivningsbuller redovisades till Naturvårdsverket i juni För Miljöförvaltningens del handlar åtgärdsplanen om revidering av bullersaneringsplanen och kartläggning av bullersituationen vid lokaler för brukare som själva inte har möjlighet att välja var de vill vistas, t.ex. förskolor, skolor och äldreboenden. Arbetet påbörjades under 2014 och kommer att fortsätta 2015 i samverkan med övriga berörda förvaltningar. Ett förslag till ny Energi- och klimatstrategi för Borås har tagis fram och är i början av 2015 föremål för en bred remissrunda. Förhoppningsvis kan det fastställas av Kommunfullmäktige under första halvåret. Arbetet med strategin har bedrivits i nära samarbete med Stadskansliet som en del i översiktsplanearbetet. 5 Nämndens förbättrings- och förändringsområden Orangeri med Rådrum i Stadsparken Orangeriet med Rådrummet i Stadsparken ska bli ett forum för dialog, information och rådgivning kring en hållbar livsstil. Kommunfullmäktige beslutade i mars 2014 om en investering på tkr för byggnationen. I maj startade byggnadsarbetena och huset beräknas vara klart för inflyttning i maj/juni I budgeten för 2015 har Miljö- och konsumentnämnden tillförts ytterligare 900 tkr i kommunbidrag för drift av verksamheten under kommer en ytterligare justering av kommunbidraget att krävas för helårsdrift. I nämndens förslag till Budget 2015:1 i augusti fanns ett behov beskrivet av ytterligare en tjänst som kommunikatör för att klara öppettiderna i Rådrummet. Enligt Miljöförvaltningens bedömning finns det inte något utrymme för detta i den av Kommunfullmäktiges antagna budgeten. Orangeriet kommer att innehålla café/restaurang, en viktig del i syftet att huset ska fungera som en mötesplats. Lokalförsörjningsförvaltningen har träffat avtal med en operatör, vilket kommer att ge en intäkt som påverkar Miljöförvaltningens hyreskostnad. I dagsläget görs en preliminär uppskattning av denna. I investeringsbudgeten fanns ,8 Mkr för inventarier och utrustning. Delar av detta som ingår i byggnationen har fallit ut under 2014, men i övrigt först under I budget 2015 har investeringsmedlen utökats med ytterligare 250 tkr avseende ljud och ljus (strålkastare) för att få en acceptabel funktion. Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder 2015:2 13(34)

19 Kemikalieplan I syfte att nå det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö behöver Borås Stad ta ett helhetsgrepp på kemikaliearbetet. Arbetet ryms som åtgärd inom Borås Stads lokala miljömål (Mål 4c De hälso- och miljöfarliga ämnena i upphandlade varor minskar). En förstudie behöver göras som klargör i vilken omfattning Borås Stads verksamheter arbetar för minskad användning av hälso- och miljöfarliga ämnen och vilket stöd som behövs för fortsatt arbete. En gemensam kemikaliedatabas är ett exempel på en önskad åtgärd som lyfts i tidigare sammanhang. Vissa förvaltningar arbetar redan idag aktivt med kemikalieinventering och bedömning, medan andra inte har kontroll över vilka varor och produkter som används. En databas (kemikaliehanteringssystem) skulle bl.a. underlätta för verksamheterna att ha kontroll på inköp, användning samt utfasning av olika ämnen. Miljöförvaltningen bedömer att det behöver tas ett samlat grepp kring kemikaliefrågorna inom Borås Stad, inte minst skulle detta underlätta i arbetet med miljöledningssystem. Flera andra kommuner har tagit fram en kemikalieplan som beskriver hur kommunen ska arbeta samt åtgärder. Miljöförvaltningen anser att Borås Stad bör följa dessa exempel och föreslår att Miljö- och konsumentnämnden hemställer om ett sådant uppdrag. Nämnden föreslår att 400 tkr av tidigare överskottsmedel tas i anspråk för att genomföra en förstudie samt att ta fram en gemensam plan för kemikaliehantering i Borås Stad. 6 Nämndens verksamhet Ekonomiskt sammandrag Tkr Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015:1 Budget 2015:2 Förändring Intäkter Kostnader Buffert Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Ackumulerat resultat Nettoinvesteringar Nämndens uppgift Processer Nämndens verksamhet bedrivs i tre huvudprocesser: Tillsyn och prövning, Miljöövervakning samt Kommunikation och samverkan vilka beskrivs närmare nedan. Tillsyn och prövning Nämnden är lokal tillsynsmyndighet med uppgift att kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken samt livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Att bedriva tillsyn innebär att säkerställa lagstiftningens syfte. Utgångspunkten för tillsynen är att stärka verksamhetsutövarens egen förmåga att följa lagstiftningen. Tillsynen omfattar såväl direkt kontroll av att lagar och regler efterlevs som förebyggande åtgärder för Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder 2015:2 14(34)

20 att undvika lagöverträdelser. Ofta sker tillsynen på plats hos verksamhetsutövaren, men en allt större del av arbetet genomförs idag via muntliga och skriftliga kontakter. Miljöövervakning Kunskap om miljösituationen i staden är en förutsättning för hållbara beslut och prioriteringar inom olika samhällssektorer. Olika typer av gröna nyckeltal och indikatorer är nödvändiga verktyg för att vi ska kunna se om utvecklingen går åt rätt håll när det gäller stadens miljömål. Miljö- och konsumentnämnden har genom sitt tillsynsarbete en god överblick över miljön i staden, men svarar också för kunskapsuppbyggnad genom provtagningar, inventeringar samt mätningar och beräkningar. Den kontinuerliga övervakningen av luftkvaliteten, kartläggningen av trafikbuller, miljörapporten för Borås samt naturdatabasen är några exempel på nämndens uppgifter inom miljöövervakningen. Kommunikation och samverkan Miljö- och konsumentnämnden arbetar med att utifrån sitt ansvarsområde bidra till en levande dialog om en hållbar samhällsutveckling. Kunskap och medvetenhet om miljö- och energifrågor är en förutsättning för att såväl företag och organisationer som enskilda boråsare ska kunna fatta miljöriktiga beslut i sin vardag. Kommunikation, nätverksbyggande och samverkan är därför viktiga verktyg i hållbarhetsarbetet. Oavsett om det handlar om att se till att lagarna följs eller att inspirera till och stödja frivilliga insatser är nyckeln till framgång att skapa förståelse och insikt hos dem vi möter. Ansvaret för att informera framgår i lagstiftningen, men finns också formulerat i uppdrag från centrala myndigheter och från kommunledningen. Deltagandet i stadens samhällsplanering, samordningen av stadens miljöstrategiska arbete och miljömålsarbetet, Fairtrade City, olika former av remissarbete samt konsumenträttslig och ekonomisk rådgivning är andra exempel på kommunikations- och samverkansinsatser för att nå en hållbar samhällsutveckling. I den ekonomiska rådgivningen ingår även en skyldighet för kommunen att enligt 2 skuldsaneringslagen lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer. Organisation Fr.o.m. den 1 januari 2015 har Miljöförvaltningen nedanstående organisationsstruktur. Förändringarna jämfört med 2014 är att Avdelningen för miljökommunikation delas i två enheter, Hållbar konsumtion och livsstil respektive Stadsmiljö och natur. Den förstnämnda utgörs av verksamheten som utgår från Orangeriet/Rådrummet i Stadsparken. I denna ingår den konsumenträttsliga rådgivningen, varför den ekonomiska rådgivningen bildar en egen enhet under en administrativ avdelning. Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder 2015:2 15(34)

2013-08-13. Plats Studiebesök på Sjöbo vattenverk, Vattenverksgatan, kl. 15.00. Sammanträde i Tekniska nämndens sessionssal, Kungsgatan 57, Borås

2013-08-13. Plats Studiebesök på Sjöbo vattenverk, Vattenverksgatan, kl. 15.00. Sammanträde i Tekniska nämndens sessionssal, Kungsgatan 57, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (4) 2013-08-13 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid OBS!

Läs mer

PROTOKOLL (15)

PROTOKOLL (15) 2015-02-24 1 (15) Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2015, kl. 17.15 19.30 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 21-39 Beslutande Anita Persson (V) Karl-Eric Nilsson (C) Lasse Jutemar MP) Katrine

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-27 1 (19)

PROTOKOLL 2015-01-27 1 (19) 2015-01-27 1 (19) Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015, kl. 17.00-20.25 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 1-20 Beslutande Anita Persson (V) Karl-Eric Nilsson (C) Cecilia Kochan (S) Katrine

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 25 november 2014, kl. 17.00 20.00 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 180-197

Tid och plats Tisdagen den 25 november 2014, kl. 17.00 20.00 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 180-197 2014-11-25 1 (12) Tid och plats Tisdagen den 25 november 2014, kl. 17.00 20.00 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 180-197 Beslutande Heiti Ernits (MP) Per Månsson (M) Anita Persson (V) Jan-Åke Carlsson

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

PROTOKOLL 2015-09-22 1 (19)

PROTOKOLL 2015-09-22 1 (19) 2015-09-22 1 (19) Tid och plats Tisdagen den 22 september 2015, kl. 17.00 20.25 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 116-135 Beslutande Anita Persson (V) Karl-Eric Nilsson (C) Cecilia Kochan (S) Katrine

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Verksamheten i Orangeri/Rådrum i Stadsparken

Verksamheten i Orangeri/Rådrum i Stadsparken INFORMATION Datum 1(8) Leif Schöndell, 033-35 30 03 leif.schondell@boras.se Kommunfullmäktige Verksamheten i Orangeri/Rådrum i Stadsparken I samband med Kommunstyrelsens behandling av Lokalförsörjningsnämndens

Läs mer

PROTOKOLL (12)

PROTOKOLL (12) 2016-04-19 1 (12) Tid och plats Tisdagen den 19 april 2016, kl. 17.00 19.55 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 48-62 Beslutande Anita Persson (V) Karl-Eric Nilsson (C) Magnus Persson (S) Katrine Andersson

Läs mer

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen Meddelande 1(1) Datum Vårt dnr 2015-2362 Ingela Danielsson 0346-88 50 41 ingela.danielsson@falkenberg.se Kommunstyrelsen Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-27 1 (19)

PROTOKOLL 2015-01-27 1 (19) 2015-01-27 1 (19) Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015, kl. 17.00-20.25 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 1-20 Beslutande Anita Persson (V) Karl-Eric Nilsson (C) Cecilia Kochan (S) Katrine

Läs mer

Miljörapport Tertial 2 2015. Servicenämnden

Miljörapport Tertial 2 2015. Servicenämnden Miljörapport Tertial 2 Servicenämnden Inledning I denna Miljörapport redovisas Servicenämndens åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål 2013-2016 som beslutades 2012 av Kommunfullmäktige. Borås Stad har

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN i Sverige Miljöbalkens syfte Miljöbalken 1 syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att en hälsosam och god miljö säkras för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet Öckerö 2015-03-30, rev. 2015-04-10 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Skrapste, Lisette Larsson, Susanne Härenstam Ärende: Samråd åtgärdsplaner 2015-2021, vattendirektivet Diarienummer:

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(5) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har Yttrande till Kommunstyrelsen ( 2014/KS0184)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

PROTOKOLL (14)

PROTOKOLL (14) 2014-02-25 1 (14) Tid och plats Tisdagen den 25 februari 2014, kl. 17.00-19.55 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 26-43 Beslutande Heiti Ernits (MP) Per Månsson (M) Anita Persson (V) Jan-Åke Carlsson

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Regional miljöstrategi för vatten

Regional miljöstrategi för vatten 1 (6) Regional miljöstrategi för vatten Stockholms läns landstings miljöstrategiska arbete med vatten Beslutad av landstingsfullmäktige 17 september 2013 2 (6) Regional miljöstrategi för vatten Stockholms

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige (KF) en motion från Folkpartiet, skriven 2002, angående rättvis handel. En uppförandekod i kommunens

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategi 1

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategi 1 » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Energi- och klimatstrategi Energi- och klimatstrategi 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 2015 För revidering ansvarar: Miljö-

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor

Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-1520 1(4) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor Yttrande till

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Strategi- och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Lena Skott Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-02-03 SDN 2006-02-16 Dnr 310-023/2006 FÖRSLAG TILL STRATEGI FÖR AGENDA

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-05-25 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 4 juni 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Jönköping är en Fairtrade City PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Antaget av kommunstyrelsen 2015- Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk

Läs mer

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8.

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8. 1(13) Plats och tid Måndagen den 16 februari, klockan 15.00-16.10 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Jonas Ahlgren (S) Jonas Ahlgren (S) Niklas Isfeldt (S)

Läs mer

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01 Diarienummer: Ks2016/0054.150 Verksamhetsplan för arbetet som Fairtrade City Gäller från: 2016-05-01 Gäller för: Kommunkoncernen Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Fairtrade City styrgrupp Revideras

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige Årsredovisning facknämnder 2014 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag... 3 2.1 Människor möts i Borås...

Läs mer

Goda exempel på samverkan med stockholmare och företag för hållbar utveckling i Stockholm

Goda exempel på samverkan med stockholmare och företag för hållbar utveckling i Stockholm Avdelning: Miljöövervakningen Handläggare: Henrik Spovin Telefon: 08-508 28 890 Fax: 08-508 28 808 E-post: henrik.spovin@miljo.stockholm.se TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2006-007515-205 2006-11-27 MHN 2006-12-12

Läs mer

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond Östermalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-08 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Riktlinjer för Stockholms

Läs mer

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN 106-0501/ 2007 SID 1 (5) Handläggare: Sture Svedjedal Telefon: 08/ 508 25 072 Till Socialtjänstnämnden Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Motion om (2012:12) barns rätt till en giftfri vardag inför miljödiplomering för giftfria skolor

Motion om (2012:12) barns rätt till en giftfri vardag inför miljödiplomering för giftfria skolor MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDD TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR: 2012-6831 SID 1 (6) 2012-05-29 Handläggare: Pia Winbladh Högfors Telefon: 08-508 28 125 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-06-12 p. 10 Motion om

Läs mer

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-02-17 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Gjennomföring av tiltak i Sverige. Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo

Gjennomföring av tiltak i Sverige. Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo Gjennomföring av tiltak i Sverige Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo 100311 SE WFD-organisation Naturgiven indelning fem havsbassänger huvudavrinningsområden Nationellt samarbete regionalt

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2018-2020 Budget 2018 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Fastställd av: Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun Fastställt: 2016-11-24, 324. Giltighetstid: 2016-2018 Ansvarig för revidering:

Läs mer

Talarmanus för presentation om Fairtrade region

Talarmanus för presentation om Fairtrade region Talarmanus för presentation om Fairtrade region Detta talarmanus är framtaget som stöd när du håller en presentation om Fairtrade region. Det innehåller också kort information om vad Fairtrade City är.

Läs mer

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga.

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. 2017-01-19 Kommunfullmäktige Årsredovisning 2016 Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. Beslut Revisorskollegiet fastställer upprättad Årsredovisning

Läs mer

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn Thomas Rydström Miljöenheten Miljöbalkens mål är Hållbar Utveckling 1 kap. Miljöbalkens mål 1 är att främja en hållbar utveckling

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 25 2013-06-10 Miljö- och byggnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

2014-09-16. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2014-09-16. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2014-09-16 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid OBS!

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015

Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-02-17 KS 2014/1043 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015 Förslag till

Läs mer

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål

Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål Kemikalieproduktionen i världen ökar kraftigt. På cirka 50 år har den ökat från under tio miljoner ton till över 400 miljoner ton per år.

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2015-11-27 Dnr 1503169. Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram

YTTRANDE. Datum 2015-11-27 Dnr 1503169. Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram Kulturnämnden Margareta Olsson Verksamhetscontroller/miljösamordnare margareta.g.olsson@skane.se YTTRANDE Datum 2015-11-27 Dnr 1503169 1 (5) Regionstyrelsens arbetsutskott Remiss. Uppdatering av s miljöprogram

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT. Miljöarbete i Uddevalla kommun

HÅLLBAR TILLVÄXT. Miljöarbete i Uddevalla kommun HÅLLBAR TILLVÄXT Miljöarbete i Uddevalla kommun Visste du? Uddevalla kommun är sedan 2010 diplomerad Fairtrade City. Detta betyder bland annat att vi engagerar oss för etisk konsumtion och lever upp till

Läs mer

Hållbarhets- utmaningar i staden. Anna Ledin, miljöförvaltningen

Hållbarhets- utmaningar i staden. Anna Ledin, miljöförvaltningen Hållbarhets- utmaningar i staden Anna Ledin, miljöförvaltningen Göteborgs Stads arbete för att nå de lokala miljömålen Anna Ledin, miljöförvaltningen Bakgrund Miljökemist forskare och undervisare på: Linköpings

Läs mer

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Sida 1 (6) 2008-12-19 Version: 1.0 Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Redovisning av regeringsuppdrag Riksantikvarieämbetet Tel 08-5191

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP)

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP) Miljöutskottet Datum 2013-11-27 Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00 Beslutande Nicklas Ljungström (MP) Ordförande Stefan Malmberg (S) Vice ordförande Sune Mårtensson (M) Ledamot Övriga

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Hur arbetar regeringen för att förebygga kemiska föroreningar i vattnets urbana kretslopp?

Hur arbetar regeringen för att förebygga kemiska föroreningar i vattnets urbana kretslopp? Hur arbetar regeringen för att förebygga kemiska föroreningar i vattnets urbana kretslopp? Jerker Forssell Kemikalienheten Vattenstämman, 19 maj 2015 Förslag i vårändringsbudgeten 2015 Förstärkt satsning

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

SP4. Miljörapport 2015 Kommunstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsen föreslås besluta: Rapporten läggs till handlingarna. 2016-01-26 Tom Andersson

SP4. Miljörapport 2015 Kommunstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsen föreslås besluta: Rapporten läggs till handlingarna. 2016-01-26 Tom Andersson SP4 BESLUTSFÖRSLAG Miljörapport 2015 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås besluta: Rapporten läggs till handlingarna. 2016-01-26 Tom Andersson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag 2016-01-27

Läs mer

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Skövde kommun / kommunstyrelsen@skovde.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02

Läs mer

Kommunstyrelsens prioriterade mål

Kommunstyrelsens prioriterade mål 2011 2014 Antaget: Kommunfullmäktige 2013-10-14 36 Kommunstyrelsens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

Kommunstyrelsens miljöutskott

Kommunstyrelsens miljöutskott Sidan 1 av 13 Plats och tid Rotebrorummet 9:00-11:00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Ordförande Carina

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

PROTOKOLL 2014-09-24 1 (13)

PROTOKOLL 2014-09-24 1 (13) 2014-09-24 1 (13) Tid och plats Onsdagen den 24 september 2014, kl. 17.00 19.45 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 138-155 Beslutande Heiti Ernits (MP) Lars-Gunnar Comén (M) Anita Persson (V) Johan

Läs mer